Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje"

Transkript

1 Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje

2 Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer eller ejendomme. Du kan læse om: Udgivet af Vejdirektoratet, Januar - Februar 2011 Redaktion hvad en ekspropriation betyder hvorfor der er en Ekspropriationskommission, og hvad dens opgave er hvad der går forud for en ekspropriation hvordan en ekspropriationsforretning foregår hvordan erstatningen bliver fastsat hvilke muligheder der er for at klage hvilke typer ekspropriationer, der forekommer hvordan og hvornår ændringer af ejendommen i matrikel og tingbog registreres. Hvis du ønsker at vide mere, er du altid velkommen til at ringe til Vejdirektoratet, Anlægsdivisionen, Afdelingen for Arealerhvervelse. Adresse og telefonnummer står på bagsiden af folderen. Venlig hilsen Vejdirektoratet Katinka Fischer-Nielsen m.fl. Vejdirektoratet Layout Vejdirektoratet er en institution under Transportministeriet. Lene Christina Møller isbn WEB isbn oplag 1200 stk. Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg, drift og vedligehold af statsvejnettet. Læs mere på vejdirektoratet.dk tryk Vejdirektoratet RES/ISV 2 3

3 Ekspropriation hvad betyder det? Ekspropriation betyder tvungen afståelse (afgivelse) af ejendomsret af sin ejendom eller del af ejendommen. En ekspropriation kan omfatte: at man skal afstå fast ejendom og/ eller at ens ejendom bliver pålagt begrænsninger. I Danmarks Riges Grundlov ( 73, stk. 1) står: Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Hvis et byggeri eller anlæg er af almen interesse for landets borgere, har det offentlige ret til at ekspropriere den jord, der skal bruges til arbejdet. Grundejeren, der bliver eksproprieret, har ret til erstatning. I»Bekendtgørelse af lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom«er der beskrevet, hvordan ekspropriation til statens veje gennemføres. (Se lovbekendtgørelse nr af 20/11/2008 ). Ekspropriationer gennemføres af en ekspropriationskommission Ekspropriationskommissionen er en uafhængig myndighed, der ikke er underlagt andre myndigheder end Folketinget. Formanden for Ekspropriationskommissionen (Kommissarius) er jurist. To medlemmer er udvalgt fra en liste udpeget af transportministeren, og to medlemmer er udvalgt fra en liste med en repræsentant fra hver af landets kommuner. Derudover deltager en repræsentant for den kommune, som vejen går igennem. Kommunerepræsentanten har ret til at udtale sig, men har ikke stemmeret. Der er også tilknyttet en landinspektør til Ekspropriationskommissionen. Landinspektøren fungerer som faglig rådgiver for Ekspropriationskommissionen. En sekretær fører protokol over de beslutninger, kommissionen træffer. Der er to Ekspropriationskommissioner i Danmark, én for Øerne (Sjælland, Fyn og Bornholm) og én for Jylland. Hver kommission har et Kommissariat, som administrerer kommissionens arbejde. Adresser for kommissariaterne: Kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland Lyseng Allé Højbjerg Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne Frederiksholms Kanal 4B, 2. sal 1220 København K 4 5

4 Før ekspropriationer kan gennemføres For at der kan eksproprieres til en statsvej, skal følgende punkter være opfyldt: Ved store vejbyggerier skal Folketinget vedtage en anlægslov for vejen. Ekspropriationskommissionen skal have en bemyndigelse fra transportministeren. Alle vejprojekter skal være godkendt af Ekspropriationskommissionen. Besigtigelsesforretninger Ekspropriationskommissionen indkalder Vejdirektoratet og de grundejere, der er naboer til vejen, til en eller flere besigtigelsesforretninger. Ved nye veje er der først en linjebesigtigelse og senere en detailbesigtigelse. Ved linjebesigtigelsen vurderer Ekspropriationskommissionen vejprojektet. Ekspropriationskommissionen kan godkende vejprojektet, som det er, eller bede Vejdirektoratet om at lave ændringer i projektet. Når disse ændringer er på plads, bliver vejprojektet endeligt godkendt af Ekspropriationskommissionen. Det sker ved detailbesigtigelsen. Ved udvidelser af eksisterende vejanlæg kan der ske det, at linje- og detailbesigtigelse slås sammen i én forretning. Som regel er der nemlig ikke tale om en ny linjeføring. Herefter gennemfører Ekspropriationskommissionen ekspropriationsforretningerne (se Ekspropriationsforretningen areal til vejen). Anlægslov I Vejdirektoratet sætter vi en række undersøgelser i gang af det område, hvori vejen skal bygges eller udvides. Ved større vejanlæg sker det ved en VVM-redegørelse, som fremlægges til offentlig høring. (VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet). Undersøgelserne giver os et grundlag for at foreslå, hvor vejen skal ligge, og hvordan den skal udformes. Hvis forslaget kan godkendes politisk, vedtager Folketinget en anlægslov for vejen. Hvis der også afsættes penge til vejen, går vi i gang med at projektere vejen og forberede ekspropriation. Bemyndigelse Ekspropriationskommissionen søger Transportministeriet om lov til at ekspropriere til vejen. Først derefter kan ekspropriationerne gå i gang. 6 7

5 Ekspropriationsforretningen areal til vejen Under forretningen Under ekspropriationsforretningen gennemgår vi, hvilke arealer vi ønsker at ekspropriere. Vi fortæller også om hvilke begrænsninger (servitutter), der eventuelt ønskes på ejendommen. Herefter kan ejeren komme med spørgsmål og kommentarer, det gælder både indvendinger og forslag til ændringer. Ekspropriationskommissionen hører både Vejdirektoratet og ejeren. Derefter gennemgår den de arealer, vi ønsker at få eksproprieret. Til sidst beslutter den, hvilke arealer der skal eksproprieres, og hvornår vi skal overtage arealet. Beslutningen kan ikke ændres af andre myndigheder. Ved en ekspropriationsforretning besøger Ekspropriationskommissionen og repræsentanter for Vejdirektoratet hver enkelt grundejer, som er berørt af vejanlæggelsen. Der vil ofte være mennesker med i mødet. Før forretningen Før ekspropriationsforretningen har både ejeren og Ekspropriationskommissionen fået tilsendt materiale om, hvilke arealer der bliver brug for. Vejdirektoratet afmærker arealerne med flag. Det sker omkring en uge før ekspropriationsforretningen. Flagene kan have forskellig farve for at vise, hvad arealerne skal bruges til. 8 Rådgivning Ejeren kan tage en rådgiver med til forretningen. Nogle ejere søger hjælp og vejledning hos en advokat, en ejendomsmægler eller en landbrugskonsulent. Ekspropriationskommissionen kan give en godtgørelse til udgifter til rådgivning i et rimeligt omfang. Erstatning ved ekspropriation hvad får jeg i erstatning? Når Ekspropriationskommissionen har besluttet, hvad der skal eksproprieres, fastsætter den erstatningen. Erstatningens størrelse bliver fastsat ud fra de almindelige handelspriser på jord og fast ejendom i området på det tidspunkt, ekspropriationen finder sted. Ekspropriationskommissionen vurderer erstatningen, som om der ikke var en vej. Ved udvidelser af veje vurderes erstatningen ud fra de eksisterende forhold. Hverken Vejdirektoratet eller borgeren er til stede, når Ekspropriationskommissionen drøfter og bestemmer erstatningens størrelse. I de fleste tilfælde accepterer både ejeren og Vejdirektoratet erstatningen med det samme. Begge parter kan dog få 14 dage til at overveje erstatningens størrelse. Hvis enten ejeren eller Vejdirektoratet ikke kan acceptere erstatningens størrelse, afsiger Ekspropriationskommissionen en kendelse, der fastsætter erstatningens størrelse. Parterne kan anke kendelsen (se afsnittet med muligheder for at klage). Hvis parterne ikke har anket Ekspropriationskommissionens kendelse inden 4 uger, er det kendelsen, der gælder. 9

6 Muligheder for at klage over erstatningen hvad gør jeg? Klager over erstatning Hvis grundejeren eller Vejdirektoratet vil klage over erstatningens størrelse, kan man få en ny kommission - en Taksationskommission - til at vurdere sagen. Hvis man ønsker at klage, skal der sendes en skriftlig klage til Kommissarius. Kommissarius skal have modtaget brevet med klagen senest 4 uger efter, at Ekspropriationskommissionen har sendt kendelsen til grundejeren og Vejdirektoratet. Er der også utilfredshed med Taksationskommissionens afgørelse, kan parterne rejse sagen ved domstolene. Det skal ske senest 6 måneder efter, at Taksationskommissionen har afsagt sin kendelse. Det koster ikke noget, når Ekspropriationskommissionen og Taksationskommissionen behandler sagen. Hvis sagen bringes for domstolene, skal den, der taber, betale udgifterne. Kun få ekspropriationer går videre til taksation og et endnu mindre antal kommer for domstolene. Taksationskommissionen Taksationskommissionen er ligesom Ekspropriationskommissionen en uafhængig myndighed. Den består af fem medlemmer. Formanden er jurist, to medlemmer er valgt fra en liste, der er udpeget af transportministeren. De sidste to medlemmer er udvalgt fra en liste med en repræsentant fra hver af landets kommuner. Udover Taksationskommissionens fem medlemmer deltager en sekretær og en landinspektør, der fungerer som faglig rådgiver for Taksationskommissionen. De personer, der sidder i Taksationskommissionen, er nogle andre end de, der sidder i Ekspropriationskommissionen. Landinspektøren er dog den samme i begge kommissioner. Taksationskommissionen behandler kun klager over den erstatning, ejeren har fået tilkendt ved en ekspropriation. Det kan både være Vejdirektoratet og ejeren af den eksproprierede ejendom, der klager over erstatningen. Andre klager Hvis en grundejer mener, at Ekspropriationskommissionen ikke har ret til at foretage en ekspropriation, kan spørgsmålet kun afgøres ved domstolene

7 Ekspropriation af hele ejendomme hvordan er min situation? Hvad er Ekspropriationskommissionens arbejde? Ekspropriationskommissionen har flere arbejdsopgaver. De vigtigste er: at kontrollere og godkende vejprojekter ved en eller flere besigtigelsesforretninger at ekspropriere areal og ejendomme til vejprojekter at fastsætte, hvor stor en erstatning en grundejer skal have, og at udbetale denne erstatning. Ekspropriationskommissionen kontrollerer og efterprøver det vejprojekt, vi planlægger. Den ser på vejens konsekvenser for borgerne, miljøet og samfundet. Den skal også sikre, at den enkelte grundejer ikke bliver hårdere ramt end højst nødvendigt. Ekspropriationskommissionen står imellem borgeren og Vejdirektoratet. Ekspropriation Ekspropriationskommissionen kan få bemyndigelse fra Transportministeriet til at ekspropriere. Det kan vi ikke. Vi beder derfor Ekspropriationskommissionen om at ekspropriere de arealer, som er nødvendige til vejbyggeriet. Ekspropriationskommissionen indkalder til en ekspropriationsforretning, hvor den vurderer, om vores ønsker om ekspropriation er rimelige, inden den foretager ekspropriationerne. Erstatning Det er Ekspropriationskommissionen, der fastsætter, hvor stor en erstatning vi skal betale til ejeren. Der er forskel på, hvor omfattende en ekspropriation er. Vejanlægget kan være så omfangsrigt, at det er nødvendigt at ekspropriere hele ejendommen. Når hele ejendommen eksproprieres, er det Vejdirektoratet, der overtager ejendommen. Vi overtager normalt først ejendommen nogle måneder efter ekspropriationen. Derfor kan grundejeren som regel blive boende som lejer i en periode. Det giver grundejeren tid til at finde et nyt sted at bo. De praktiske forhold afgøres ved ekspropriationsforretningen. Når en ejer afstår hele sin ejendom, får ejeren både erstatning for ejendommen og for de omkostninger, der følger med ekspropriationen - det kan fx være udgifter til at flytte. Af hensyn til ejeren sker ekspropriation af hele ejendomme så tidligt som muligt. Ejeren får klarhed over sin situation og ved, hvor meget vi giver i erstatning. Besigtigelsesforretninger Ekspropriationskommissionen kontrollerer og vurderer et vejprojekt ved en eller flere besigtigelsesforretninger. Først, når Ekspropriationskommissionen har godkendt projektet, kan der eksproprieres til vejen

8 Delekspropriation en del af ejendommens areal afgives til vejen De fleste ekspropriationer gennemføres som delekspropriationer. Det vil sige, at ejeren skal afstå en del af sin ejendom. Ejeren får både erstatning for det areal, der skal afstås, og for de ulemper, ekspropriationen fører med sig. En landmand kan ofte få erstatning, hvis han må omlægge sin mark, flytte indhegningen omkring sine kreaturer og ændre vandingsanlægget. Det kan også give erstatning, hvis formen på en mark forringer mulighederne for, hvordan den kan dyrkes. Man kan ikke få erstatning, hvis man får længere til skole, arbejde eller indkøbsmuligheder Husejere får typisk erstatning for træer, buske, hegn og lignende, der bliver fjernet eller ødelagt. Ved erhvervsejendomme kan der opstå tab af parkeringsarealer eller forringede adgangsmuligheder rundt om ejendommen. Der gives ikke erstatning, hvis selve adgangen til offentlig vej medfører en omvej. Ekspropriationskommissionen vurderer situationer og opståede gener i hvert tilfælde. Varige gener Ud over at blive eksproprieret kan en ejer også opleve andre gener fra den nye vej. Vejen kan ligge meget tæt på huset, en jordvold eller selve vejen kan skygge for solen, eller der kan opstå generende støj fra trafikken på vejen. Ekspropriationskommissionen vurderer dog ofte først disse gener, når vejen er taget i brug. Ejeren kan søge om erstatning for generne hos Ekspropriationskommissionen i op til et år efter, vejen er åbnet. Ekspropriationskommissionen besøger normalt ejendommen for at vurdere generne og kan derefter fastsætte en eventuel erstatning. Efter et år kan ejeren kun søge erstatning for generne ved domstolene. Midlertidig ekspropriation - arbejdsarealer Nogle arealer bliver kun midlertidigt eksproprieret. Det betyder, at Vejdirektoratet lejer et stykke jord, mens vejen bliver bygget. Entreprenørerne bruger typisk området som arbejdsareal, mens byggeriet står på. Vi betaler leje af jorden, mens den bliver brugt. Når vejen er færdig, får ejeren arealet tilbage. Entreprenøren skal sørge for at levere arealet tilbage i rimelig stand. Hvis jorden er forringet, betaler vi en erstatning efter en konkret vurdering sammen med ejeren

9 Ekspropriationer til vejen kan også indebære, at en ejendom får pålagt nogle begrænsninger, også kaldet servitutter. Det vil sige, at Vejdirektoratet eller andre får særlige rettigheder på ejendommen. Servitutter pålægges kun, hvis det er nødvendigt. For eksempel kan en ejendom få pålagt en servitut om, at teknikere må køre hen til et regnvandsbassin, når de skal rense eller tilse det. Regnvandsbassiner opsamler vand fra vejen, inden det løber ud i vandløbene. Grundejere, der bor langs vejen, kan opleve, at der bliver pålagt en byggelinje på deres ejendom. Det betyder, at ejerne ikke må bygge på arealet mellem byggelinjen og vejen uden tilladelse fra Vejdirektoratet. Der kan være flere grunde til, at vi ønsker, at en ejendom bliver pålagt en servitut om byggelinjer. Det kan være, fordi vi vil være sikre på at kunne udvide vejen uden at skulle rive bygninger ned. Det kan også være, fordi der ikke skal være noget i nærheden af vejen, som kan forstyrre dem, der kører på vejen Registrering i matrikel og tingbog Umiddelbart efter en ekspropriation sker der en foreløbig registrering af ændringerne i tingbogen. Skattemyndighederne laver desuden foreløbige ejendomsvurderinger ud fra disse oplysninger. Først efter vejen er åbnet for trafik, bliver de nye ejendomsforhold rettet endeligt i matrikel og tingbog. Rettelserne er baseret på en afmærkning og opmåling af de nye vejskel. Dette arbejde bliver udført efter at entreprenøren er færdig med at bygge vejen. Når vejen er bygget, sker der følgende: De nye skel afmærkes og opmåles. De nye skel og arealstørrelser bliver registreret af Kort- og Matrikelstyrelsen, som samtidig ændrer skellene på matrikelkortet. Kort- og Matrikelstyrelsen registrerer arealerne i tingbogen. I tingbogen indføres de servitutter, som Ekspropriationskommissionen eventuelt har pålagt ejendommen ved ekspropriationsforretningen. Skattemyndighederne laver nye ejendomsvurderinger. Det kan tage nogen tid, inden de nye skel og arealer er endeligt rettet i matrikel og tingbog, og de nye ejendomsvurderinger er lavet. En grundejer kan have behov for dokumentation af ejendommens størrelse, inden Kort- og Matrikelstyrelsen har godkendt og registreret ejendommens areal. Det kan fx være, fordi han ønsker at sælge sin ejendom. I det tilfælde kan grundejeren henvende sig til Ekspropriationskommissionen eller til Vejdirektoratet for at få bekræftet ejendommens størrelse

10 Overordnet tidsplan for vejanlæggelsen Denne tidsplan viser det typiske tidsforbrug for projektering og anlæggelse af en motorvejsstrækning. Den kan variere afhængigt af projektets størrelse og det tidspunkt, hvor der afsættes penge på finansloven År 0 År 0-1 År ½ -1 Anlægslov Folketinget vedtager en anlægslov, som er en bestilling til Vejdirektoratet, der skal bygge vejen. Forundersøgelser Vejdirektoratet laver opmålinger og holder møder med de grundejere, der bor nærmest vejen. Arkæologer ser efter fortidsminder, geoteknikerne undersøger jordbunden. Linjebesigtigelse Her besluttes de overordnede forhold. Linjebesigtigelsen afholdes af Ekspropriationskommissionen. - Vejdirektoratet kommer med forslag til de overordnede forhold. - Borgere kan komme med forslag eller ændringer. På baggrund af linjebesigtigelsen træffer Ekspropriationskommissionen en afgørelse. Nu kan vejen ikke flyttes, og kommuneveje kan ikke lukkes eller genåbnes. En jordfordelingskonsulent laver et samlet forslag til fordeling af jord. År 1½ - 2 Detailbesigtigelse Her besluttes hele projektet endeligt. Omfanget af ekspropriationen afgøres, altså hvor meget jord hver enkelt grundejer skal afstå til projektet. Detailbesigtigelsen afholdes af Ekspropriationskommissionen, som inviterer grundejerne til møde. - Vejdirektoratet kommer med forslag til vejprojektet, jordfordeling og omfanget af ekspropriationen. - Grundejere kan komme med forslag til ændringer. På baggrund af detailbesigtigelsen træffer Ekspropriations kommissionen en afgørelse. Herefter kan vejprojektet ikke ændres, og det kan omfanget af ekspropriationen heller ikke. År 2-3 Ekspropriation Ekspropriationskommissionen inviterer grundejerne til møde og gennemfører ekspropriationen. Først eksproprieres hele ejendomme, og derefter eksproprieres de ejendomme, der kun skal afstå en del af jorden. - Vejdirektoratet gennemgår et oplæg til hvilke arealer, den enkelte grundejer skal afstå og hvilke arealer, der indgår i en jordfordeling. Spørgsmål omkring adgangsforhold mv. gennemgås. - Grundejeren kan kommentere oplægget. Ekspropriationskommissionen gennemfører ekspropriationen og fastsætter en erstatning. Både grundejeren og Vejdirektoratet kan klage over erstatningens størrelse til en anden kommission, nemlig Taksationskommissionen. År 3-6 År 6 År 6-7 År 6-8 Anlæggelse Entreprenørerne anlægger vejen. Nye skel bliver afmærket. Åbning Vejen åbner for trafik, entreprenøren laver mangelarbejder. Støj Naboer til vejen kan klage over støj eller andre varige gener fra vejen. Ekspropriationskommissionen fastsætter erstatningen. Dokumentation Matrikel og tingbog rettes af Ekspropriationskommissionen. Vejdirektoratet tegner nye afvandingskort

11 Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Fløng, Herlev, Middelfart, Næstved og Skanderborg samt hovedkontor i København. Find mere information på vejdirektoratet.dk. VEJDIREKTORATET Niels Juels Gade 13 Postboks København K Telefon vejdirektoratet.dk

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse

Vejledning til Lov om kystbeskyttelse Vejledning til Lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så?

Køge Boligselskab. Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Køge Boligselskab Velkommen i Afdelingsbestyrelsen Valgt ind i afdelingsbestyrelsen -og hvad så? Demokrati er i dag en selvfølge inden for boligbevægelsen, men det er resultatet af en lang politisk kamp.

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. december 2012 12/08337 PÅBUD OM AT FLYTTE HESTEHEGN OG FJERNE JORDVOLD Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. juli 2012. Du har på vegne af klagerne,

Læs mere

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde DECEMBER 2014 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Vi tager afsked med det varmeste år nogensinde 140 DECEMBER 2014 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

Et godt årsmøde i Svendborg JUNI 2015 RET & SKEL. Information for Hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark Et godt årsmøde i Svendborg 142 JUNI 2015 RET & SKEL Information for Hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4

Læs mere