UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding"

Transkript

1 UDBUDSVILKÅR Klostergade 8-10 og Klostergade 16 ( Klostergården ) Kolding Ejendommene udbydes i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommuners faste ejendomme. Ejendommene udbydes uden en på forhånd fastsat mindstepris. Udarbejdet af: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding. 1

2 INDHOLD side Spørgsmål 2 Baggrund 2 Området 3 Planforhold 4 Ny lokalplan 4 Ny bebyggelse 4 Anvendelse 5 Arkitektur 5 Vejadgang og parkering 5 Grundejerforening 6 Forudsætninger ved udbud 6 Afgivelse af tilbud 6 Vurdering af tilbud 7 Forbehold 8 Købsaftale med salgsvilkår Bilag BILAG BILAG Spørgsmål Spørgsmål kan rettes til By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding, Evt. telefoniske henvendelser skal ske til Lone Marie Kristensen, tlf.nr , eller Ditte Pagh, tlf.nr Spørgsmål skal være skriftlige og vil sammen med kommunens svar (og uden angivelse af spørgsmålsstillers identitet) blive lagt på kommunens hjemmeside under Baggrund Kolding Kommune udbyder ejendommene matr.nr. 463 b og 458 a Kolding Bygrunde, beliggende Kloster Klostergade 8 10 og Klostergade 16, 6000 Kolding til salg. Ejendommene udbydes til salg samlet og kan ikke købes hver for sig. Kommunen ønsker, at der opføres et nyt projekt og forudsætter den eksisterende bygningsmasse på de to ejendomme nedrevet. Kommunen ønsker derfor, at købstilbud på ejendommene ledsages af forslag til fremtidig anvendelse, herunder hvordan området påtænkes bebygget. 2

3 Området Ejendommene er centralt beliggende i Kolding Midtby i nær forbindelse til gågadenettet. Området er præget af karrébebyggelse, hovedsagelig i 2 etager med udnyttet tagetage. Området ligger i nærhed af jernbanen, hvorfor der i projektet skal være særlig opmærksomhed på reduktion af støj. I tilknytning til ejendommene findes en gangtunnel under jernbanen, der fører over til Riberdyb/Holmsminde-området. Der er i 2012 etableret en offentligt tilgængelig skaterbane i området. Denne bane skal bevares, og vil inden salg af ejendommen blive frastykket. Der skal i projektforslaget tages hensyn til skaterbanens brug, men der kan eventuelt være mulighed for at bygge henover banen. På matr. nr. 458 a findes en multibane. Denne vil blive afmonteret af kommunen inden overtagelsesdagen. Matr.nr. 458 a grænser op til den eksisterende bybusterminal. I forbindelse med flytning af terminalen til en anden placering, påtænker Kolding Kommune at gennemføre en forskønnelse af arealet mellem jernbanen og matr.nr. 458 a. 3

4 Planforhold Matr.nr. 458 a, Klostergade 16, er i dag omfattet af lokalplan Kolding bymidte et cityområde, mens matr.nr. 463 b, Klostergade 8 10, er omfattet af lokalplan Kolding bymidte en del af cityområdet. Ejendommene er i kommuneplanen udlagt som centerområde. Ny lokalplan Købers projekt forudsættes at nødvendiggøre vedtagelse af ny lokalplan. En ny lokalplan vil blive udarbejdet i samarbejde med køber. Om nødvendigt, kan der i forbindelse med lokalplanlægningen udarbejdes tillæg til kommuneplanen. Ny bebyggelse Tilbudsgivers forslag skal forholde sig til eksisterende funktioner i området i form af privatejede bygninger, skaterbane, offentlig vej og jernbaneunderføringen. Projektforslaget skal tilpasses det omgivende bymiljø, for hvad angår bygningshøjde, facadestruktur og arkitektur. Der bør arbejdes med en variation i bygningshøjde, taghældning og facadematerialer for at give et afvekslende udtryk, der spiller sammen med den omkringliggende bebyggelse. Mod Klostergade skal projektet forholde sig til den omkringliggende bebyggelses skala og volumen, mens der mod Brostræde kan arbejdes med en større bygningshøjde. Der skal dog generelt sikres gode lysforhold i boligerne og ved de udendørs opholdsarealer. Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse. Et projekt kan evt. efter nærmere aftale med Kolding Kommune operere med udkragning af bebyggelse hen over skaterbanen, der skal dog sikres mindst 4,5 meter frihøjde over banen, og der skal i projektet tages hensyn til skaterbanens brug. Kommunen vil i den sammenhæng inddrage skaterbrugerne. Området er støjbelastet fra såvel jernbane som busvej. Projektforslaget skal forholde sig til de gældende støjkrav for boliger, evt. anden anvendelse og udendørs opholdsarealer. Projektforslaget skal forholde sig til, hvorledes forbindelsen fra gangtunnelen til gågadenettet kan opretholdes og styrkes i et fremtidigt projekt. Der skal i projektforslaget indarbejdes udendørs opholdsarealer af høj kvalitet. Der kan arbejdes med såvel private som fælles opholdsarealer. Købers projekt må gerne omfatte også tilstødende, privatejede ejendomme. Dog skal en 1. etape kunne realiseres uden at det er nødvendigt at erhverve tilstødende, privatejede ejendomme. Ligeledes skal den foreslåede bebyggelse forholde sig til de tilstødende ejendommes 4

5 skala, materialer og proportioner, således at projektet også kan indpasses, i det tilfælde at tilstødende privatejede ejendomme heller ikke på et senere tidspunkt erhverves. Anvendelse Tilbudsgivers forslag skal indeholde et antal familieboliger. Der kan være tale om almene boliger, private boliger eller en blanding af almene boliger og private boliger. Der kan forventes meddelt grundkapitalindskud til et antal almene boliger. Arkitektur Nybyggeri i området skal tage udgangspunkt i Kolding Kommunes arkitekturstrategi. Strategien er tilgængelig via følgende link: _for_livet_arkitektur_nov_2013.pdf Vejadgang og parkering Fremtidig vejadgang skal ske fra Klostergade. Der skal blandt andet være adgang til grunden fra omtrent samme sted, som eksisterende vejadgang til parkeringspladsen på matr.nr. 458a. Der skal sikres plads til mindst 1 p-plads pr. bolig, uanset boligtype. I det omfang der også indgår anden anvendelse i tilbudsgivers projekt end boligformål, skal parkeringsarealet til sådanne formål fastlægges under hensyn til anvendelsens art, antallet af evt. beskæftigede samt behovet for evt. kundeparkering og lignende. Der kræves normalt udlagt mindst 1 p-plads pr. 50 m² etageareal. 5

6 En væsentlig del af projektforslaget er løsningen af bebyggelsens parkeringsbehov. Parkering skal løses på egen grund, og det kan ikke forventes, at der kan indbetales til kommunens parkeringsfond for eventuelt manglende p-pladser. I projektforslaget skal der tages højde for, at omkring 100 parkeringspladser skal være offentligt tilgængelige i tidsrummet mandag til fredag kl Der vedlægges bilag med oplysning om belægningsprocenten på den nuværende parkeringsplads ved Klostergården. Grundejerforening Der vil i den kommende lokalplan blive stillet krav om oprettelse af en grundejerforening for området medmindre der kun findes en ejendom til sikring af vedligeholdelse af de ubebyggede arealer. Forudsætninger ved udbud Ejendommene udbydes til salg på vilkår, der fremgår af vedlagte købstilbud med salgsvilkår. De udbudte ejendomme sælges i den stand, hvori de er og forefindes inkl. eksisterende bygningsmasse og belægninger, som kommunen forudsætter nedrevet og fjernet af køber. Opmærksomheden henledes på ansvarsfraskrivelser i salgsvilkårene. Vedrørende forsyningsforhold ved ny bebyggelse og evt. betaling af tilslutningsbidrag m.v. henvises til forsyningsselskabernes betalingsvedtægter. Køber indhenter selv ledningsoplysninger. Køber står selv for alt vedrørende eventuel videreudstykning, byggemodning, myndighedsgodkendelser m.v. Afgivelse af tilbud Købstilbud skal indeholde kontant købesum og afgives på vedlagte købstilbud med salgsvilkår med oplysning om, hvorledes købesummen er beregnet i forhold til etagekvadratmeterpris på de i tilbudsgivers forslag forudsatte udnyttelseskategorier. Det skal endvidere oplyses, om der forudsættes meddelt kommunalt grundkapitalindskud til et antal almene familieboliger. Tilbuddet skal ledsages af oplysninger om: Beskrivelse af hovedidé bebyggelsesprocent, antal boliger og boligetagekvadratmeter, etagekvadratmeter anden anvendelse fordelt på anvendelsestyper og antal samt parkering. Situationsplan i mål 1:500 af hele ejendommens areal. Facade- og snittegninger af ny bebyggelse, f.eks. i mål 1:100. 6

7 Hvis tilbudsgiver er en almen boligorganisation skal tilbuddet desuden ledsages af oplysninger om de forventede samlede grundudgifter inkl. sædvanlige modningsudgifter, tilslutningsafgifter m.v. i hvilken forbindelse kommunen henleder opmærksomheden på gældende regler inden for støttet byggeri omkring forholdet mellem grundudgifter og den samlede anskaffelsessum, og den forventede husleje pr. kvadratmeter. Hvis tilbudsgiver ikke er en almen boligorganisation, men forudsætter, at der indgår et projekt med et antal almene familieboliger, skal tilbuddet ledsages af en hensigtserklæring mellem tilbudsgiver og det almene boligselskab, som skal være bygherre på det påtænkte almene boligprojekt, idet hensigtserklæringen skal indeholde de ovenfor anførte oplysninger om de samlede grundudgifter, herunder med særskilt angivelse af grundkøbesummen, samt oplysning om forventet husleje pr. kvadratmeter. Tilbuddet skal sendes til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Køb og Salg, Nytorv 11, 6000 Kolding eller på .: Tilbud om køb skal være Kolding Kommune i hænde senest 11. juni 2014, kl Bemærk venligst, at tilbudsgivere gerne må afgive mere end ét tilbud. Tilbud skal være gældende i 6 måneder fra fremsendelsen, da Byrådet skal godkende handlen. Vurdering af tilbud Ved valg af bedste tilbud vil Kolding Kommune lægge vægt på både økonomi, projektidé samt arkitektur. I forhold til delkriteriet økonomi foretager kommunen en vurdering af de nettoøkonomiske konsekvenser for kommunen, således at f.eks. et forudsat grundkapitalindskud til et antal almene boliger fradrages ved beregningen. Der foretages i forbindelse med vurdering af tilbud ingen myndighedsbehandling af det indleverede projekt. Accept af købstilbud fritager således ikke tilbudsgiver fra efterfølgende at indhente sædvanlige tilladelser og myndighedsgodkendelser, der er nødvendige for gennemførelsen af projektet. I det omfang tilbudsgiver er en almen boligorganisation eller en tilbudsgiver forudsætter et videresalg til en almen boligorganisation foretager kommunen dog en foreløbig vurdering af, om der ud fra de givne oplysninger kan forventes meddelt godkendelse af skema A til det forudsatte almene boligprojekt. Såfremt kommunen i den forbindelse vurderer, at det er åbenlyst, at der ikke vil kunne forventes meddelt godkendelse af skema A, kan dette særskilt begrunde, at kommunen giver afslag på et tilbud. Kolding Kommune er forpligtet til at behandle indkomne købstilbud fortroligt, indtil salg har fundet sted. Der finder således ingen offentlig budåbning sted. 7

8 Der gives skriftlig besked til samtlige tilbudsgivere, når Kolding Kommune enten har besluttet sig for at sælge ejendommen eller har valgt at forkaste alle indkomne tilbud. Der kan eventuelt blive afholdt møde med tilbudsgiverne for at klarlægge alle forhold vedrørende projektindhold og pris med henblik på afdækning af, om der er tale om konditionsmæssige tilbud. Indstilling om salg vil blive behandlet i Økonomiudvalget og Byrådet. Forbehold Kolding Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle. Hvis ejendommene ikke bliver solgt i forbindelse med udbudsrunden, vil ejendommene efterfølgende være til salg. Bilag Købsaftale med salgsvilkår Kortbilag over de udbudte ejendomme Tingbogsattester Udskrift af deklarationer (bortset fra dok. om fælles brandmur/gavl mv, lyst på ejendommen matr.nr. 458a, da dette dokument ikke har kunnet fremskaffes) Ejendomsdatarapporter Notat vedr. historik om tidligere anvendelser af ejendommene for bedømmelse af forureningsrisici på ejendommene Oplysninger vedr. parkeringsindtægter fra parkeringspladsen ved Klostergården 8

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S

U D B U D S V I L K K R Ø Y E R S P L A D S 30. januar 2015 U D B U D S V I L K R K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn, dele af matr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Ejendommene udbydes i henhold til B - forhånd

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia

Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Vilkår for salg af Kongens Port 2B 7000 Fredericia Kongens Port 2B - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 14/847 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD 1.0 GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD Udbud Af en del mr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af mr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 5 2. Ejendomsbeskrivelse mv.... 5 2.1. Ejendommen... 5 2.1.1. Mr.nr...

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød

Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg. Udbudsvilkår for salg af ejendommene. 13. april 2011. Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommene Tinghusvej 5 A og 5 B 3480 Fredensborg Matr.nr. 12 d og 10 a Fredensborg By, Asminderød Sadolin & Albæk A/S Nikolaj Plads 26, DK-1067 København K Tel:

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Januar 2015, opdateret juni 2015 Sag: 2013-41598 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København,

Læs mere

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014

UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 UDMØNTNING AF GRUNDKAPITAL TIL ALMENE FAMILIE- OG UNGDOMSBOLIGER OKTOBER 2014 INDHOLD: BAGGRUND S. 2 PARTNERSKAB, FLEKSIBEL UDMØNTNING S. 3 UDMØNTINGSFORLØB Overordnet udmøntningsproces S. 4 Vejledende

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges

2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Udbud af ejendommene Lyngbygade 50 og Valdemarsgade 2 2 ejendomme beliggende centralt i Silkeborg sælges Samlet grundareal 7.091 m 2 Samlet bebygget areal 2.329 m 2 Tilbudsfrist mandag 4. august 2014 kl.

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud

Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav. sælges i offentligt udbud Erhvervsareal matr. nr. 2377 Skærbæk ejerlav sælges i offentligt udbud SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Tønder Kommune udbyder 48.138 m² erhvervsjord på matr. nr.

Læs mere

UDBUDS- OG SALGSVILKÅR

UDBUDS- OG SALGSVILKÅR April 2014 Sag 13/50584 UDBUDS- OG SALGSVILKÅR SKANDERBORG KOMMUNE SÆLGER EJENDOMMEN MØLLEGADE 4, 8660 SKANDERBORG I OFFENTLIGT UDBUD Ejendommen kan fremvises efter aftale med Grundsalg i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR 30. januar 2015 Jfr. bilag fra udbudsvilkår KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR K R Ø Y E R S P L A D S Jessens Mole 7-9, Svendborg Havn dele af mr. nr. 262-a og 262-c Svendborg Bygrunde, Svendborg Undertegnede

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483

UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM. Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 UDBUDSPROSPEKT INVESTERINGSEJENDOM Oldenborggade 7, 7000 Fredericia Sag nr. 15/2483 Indhold GENERELLE UDBUDSVILKÅR... 3 EJENDOMMEN I HOVEDTRÆK... 4 BESKRIVELSE... 5 PLANFORHOLD / OFFENTLIGE FORHOLD...

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende Over Noret, Hejlsminde Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe

Parcelhusgrund. Toftbjerg i Snejbjerg. Salgsmappe Parcelhusgrund Toftbjerg i Snejbjerg Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 23. januar 2013 H e r n i n g K o m m

Læs mere