Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia"

Transkript

1 AFGØRELSE Sags nr Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O R B R U G E R - O G K O N K U R R E N C E S T Y R E L S E N

2 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indstilling til afgørelse Sagsfremstilling Virksomhederne Det relevante marked Produktmarkedet Efterspørgselssubstitution - produktmarkedet Udbudssubstitution - produktmarkedet Det geografiske marked Aftalen Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler Høring Vurdering Afgørelse

3 1 Resumé Royal Greenland A/S indsendte 9. december 2013 en ufuldstændig anmeldelse af Selskabets salgsaftale med KNT ApS, vedrørende ejendommene B 115a, B 115b og B 1562, alle beliggende i Qaarsut Qaasuitsup Kommunia. Den fremsendte aftaler indeholder i 6 litra A en bestemmelse om begrænsning af anvendelsen af de omhandlede bygninger, der, ifølge det aftalte, ikke må benyttes til hverken indhandling eller forarbejdning af hellefisk. Undtaget fra rådighedsbegrænsningen er produktionen af ræklinger. Den indsendte aftale er i indhold umiddelbart sammenlignelig med en tidligere indsendt aftale, i hvilken Royal Greenland A/S solgte to ejendomme i Uummannaq til KNT ApS med en klausul svarende til 6 litra A i den senest anmeldte aftale. Der er dog den væsentlige forskel, at der i den foreliggende sag er tale om en konkurrencebegrænsning der gælder i hele de overdragne bygningers levetid, og ikke er begrænset til 10 år, som var tilfældet i den tidligere sag. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har efter modtagelsen af anmeldelsen været i kontakt med Royal Greenland A/S, og bedt virksomheden om at indsende anmeldelsesskema med yderligere oplysninger. Royal Greenland A/S har efterfølgende indsendt en kort begrundelse for aftalens vilkår om begrænsning af anvendelsen af de overdragne bygninger. Royal Greenland A/S har i sin redegørelse begrundet klausulens tidsmæssige udstrækning med de omhandlede bygningers alder og stand. Således er de to af bygningerne opført i henholdsvis 1955 og 1961, mens den tredje bygning er yngre men ganske slidt. Konkurrencenævnet har ud fra en samlet analyse af alle de for aftalen gældende forhold vurderet, at konkurrenceklausulen i aftalens 6 litra A ikke er omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6, stk. 1, og at der derfor ikke er behov for at udstede påbud om ophævelse af klausulen. 2 Indstilling til afgørelse Konkurrencenævnet træffer afgørelse om, at Royal Greenland A/S og KNT ApS meddeles: At bestemmelsen i den anmeldte aftale 6 litra A, vedrørende rådighedsbegrænsning ved ejendommenes- B 155a, B 155b og B anvendelse, ikke efter de forhold Konkurrencenævnet har kendskab til, er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. At Konkurrencenævnet derfor ikke finder grundlag for at udstede påbud i medfør af 6, stk Sagsfremstilling Royal Greenland A/S og KNT ApS indgik ultimo 2013 aftale om salget af de tre produktionsejendomme B 115a, B 115b og B 1562, alle beliggende Qaarsut, Qaasuitsup Kommunia, fra Royal Greenland A/S til KNT ApS. 3

4 Ejendommene blev overdraget til køber den 15. december 2013, den samlede købesum lød på kr. XXX. Købsaftalen indeholdt, i 6, en bestemmelse, der hindrer KNT ApS i at anvende de omhandlede bygninger til at indhandle og forarbejde hellefisk. Salgsaftalen var gjort betinget af Forbruger- og Konkurrencestyrelsen stillingtagen og godkendelse af 6. Royal Greenland A/S og KNT ApS har i 2011 fået godkendt en enslydende aftale, med begrundelsen at der ikke fandtes at være tale om en generel udelukkelse fra hellefiskemarkedet, men alene en rådighedsbegrænsning for de overdragne bygninger. Til forskel fra den godkendte aftale fra 2011, er konkurrenceklausulen der er genstand for nærværende afgørelse ikke tidsbegrænset, men gælder for de overdragne bygningers resterende levetid. Salgsaftalen blev anmeldt til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen d. 9. december 2013, med anmodning om Forbruger- og Konkurrencestyrelsens stillingtagen til aftalens indhold, specifikt konkurrenceklausulens forenelighed med konkurrencelovens bestemmelser. 3.1 Virksomhederne Royal Greenland A/S har indhandlingsanlæg adskillige steder i Grønland, og eksporterer fisk og skaldyr til store dele af Verden. Virksomheden er 100% ejet af Grønlands Selvstyre, og havde i 2012/13 en nettoomsætning på 5.3 mia. dkr. Virksomheden beskæftigede i 2012/ personer i Grønland, og samlet personer på verdensplan. KNT ApS beskæftiger sig med indhandling og forarbejdning af grønlandske råvarer til fødevarer til salg på det grønlandske hjemmemarked, samt til eksport. Virksomheden Havde i 2012/13 en omsætning på mio. kr., og beskæftigede 4 personer. 3.2 Det relevante marked Produktmarkedet Den behandlede klausul vedrører KNT ApS adgang til at producere og indhandle Hellefisk til anden brug end produktionen af ræklinger. Undersøgelsen og afgrænsningen af det relevante produktmarked vil derfor tage sit udgangspunkt i hellefisken Efterspørgselssubstitution - produktmarkedet Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har i en tidligere afgørelse vedrørende en lignende klausul vurderet, at der ikke findes sammenlignelige alternativer til hellefisken, og at det relevante produktmarked kunne afgrænses til hellefisk. Konkurrencenævnet vurderer ikke, at der i nærværende sag foreligger omstændigheder der nødvendiggør en anden vurdering. Argumentationen fra den tidligere sag gengives i det følgende: 4

5 Hellefisk er en fladfisk med hvidt, saftigt og velsmagende kød og betragtes som en delikat fisk i den højere ende af prisskalaen. Fisken vurderes ikke at være substituerbar med eksempelvis torsk, der ligger i den lave ende af prisskalaen. Hellefisk vurderes heller ikke at kunne substitueres med laks, ørred eller rødfisk, der hverken i smag eller farve minder om hellefisken Udbudssubstitution - produktmarkedet Ved udbudssubstitution menes hvorvidt virksomheder der ikke pt. producerer det omhandlede produkt, ville finde det attraktivt at omlægge sin produktion til det omhandlede, såfremt produktet steg varigt i pris. Der findes flere fabrikker i Grønland der indhandler og forarbejder hellefisk, ligesom der findes flere indhandlingsanlæg der ikke i skrivende stund er aktive i produktion af hellefisk, der vil kunne starte en sådan indhandling uden større vanskeligheder, såfremt markedet skulle vise sig gunstigt. Der er desuden intet i salgsaftalen der forbyder KNT ApS at indhandle eller eksportere hellefisk, aftalen vedrører alene en rådighedsbegrænsnings for så vidt angår de handlede bygninger. Til brug for nærværende afgørelse kan der derfor umiddelbart konstateres, at de aktive aktører på markedet allerede sikrer forbrugerne alternative leverandører af hellefiskeprodukter, og at der derudover er flere potentielle indhandlere, såfremt markedspriserne skulle stige. Der er derfor rig mulighed for udbudssubstitution på markedet for indhandling og forarbejdning af hellefisk Det geografiske marked Med det geografiske marked menes der det område hvor den berørte virksomhed afsætter eller efterspørger den omhandlede vare på tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår. Den anmeldte aftale indeholder begrænsning for så vidt angår hellefisk, det er derfor væsentligt for en afgrænsning af det geografiske marked, at fokusere på det område hvor hellefisk fanges og indhandles. Hellefisk fanges og indhandles i det meste af Grønland, men særligt fra Diskobugten og op til Upernavik er der større kommercielt fiskeri. Mens der fiskes efter Hellefisk langs resten af den grønlandske vestkyst, så kan dette fiskeri ikke måle sig i hverken mængde, eller økonomisk omfang med fiskeriet i Diskobugt-Upernavik området. Det grønlandske fiskeri efter hellefisk er endvidere kendetegnet ved en forholdsvis stor fiskeflåde, hvor jollefiskeriet i 2013 tegnede sig for 38,3 procent af den samlede indhandling og mellemstore fartøjer med en størrelse mellem ti og tyve meter stod for 27,6 procent. Mens jollefiskerne vil have en begrænset aktionsradius, så vil det være muligt for de mellemstore fartøjer at bevæge sig over større afstande. Disse vil derfor have mulighed for at afsætte deres fangst til flere indhandlere fordelt på et større geografisk område. Da det afgørende for afgrænsningen af det geografiske marked, er at konkurrencevilkårene for virksomhederne er tilstrækkeligt ensartede, så vurderes det naturligt at det geografiske marked for 5

6 afsætningen og indhandling af Hellefisk som udgangspunkt afgrænses til det område hvor størstedelen af fisken indhandles, og hvor størstedelen af fiskeflåden forefindes, derfor afgrænses til området fra Aasiaat i syd til Upernavik i nord. 3.3 Aftalen Den indsendte aftale indeholder en bestemmelse der begrænser købers råderet over de overdragne bygninger, idet køber ikke må anvende bygningerne til indhandling eller forarbejdning af Hellefisk, medmindre der er tale om produktion af ræklinger. Køber må anvende bygningerne til indhandling og forarbejdning af al anden fisk, mens indfrysning af hellefisk er eksplicit forbudt køber. Den beskrevne konkurrenceklausul skal ifølge det aftalte være gældende i bygningernes resterende levetid, disse er af anmelder anslået til at være begrænsede, da der er tale om bygninger fra henholdsvis 1955 og 1961, samt en bygning af nyere dato, med et vist vedligeholdelsesefterslæb. 3.4 Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler Konkurrencelovens 6 forbyder virksomheder at indgår sådanne aftaler der direkte eller indirekte, har til formål eller følge at begrænse konkurrencen. En sådan aftale kan eksempelvis bestå i at virksomhederne deler geografiske markeder eller kundegrupper imellem sig. Konkurrencelovens 9 giver konkurrencemyndigheden mulighed for, at give erklæring om at en aftale falder uden for forbuddet i 6. Ligeledes er der i konkurrencelovens 8 en mulighed for at fritage en aftale fra forbuddet, selvom aftalen har et indhold der ellers vil være omfattet af forbuddet. Fælles for både 8 og 9 er at virksomhederne skal anmelde aftalen til konkurrencemyndigheden, og løfte bevisbyrden for at den pågældende aftale skal undtages eller fritages fra forbuddet i 6. 4 Høring Venture har for begge de undersøgte forhold indsendt materiale, der har dannet grundlag for Ventures vurdering af virksomhederne som potentielle investeringsobjekter. Herunder indstillingsnotater til Ventures bestyrelse og kontoudtog der viser gældens afbetaling. 6

7 5 Vurdering Den anmeldte aftale indeholder en klausul, efter hvilken køber ikke må benytte det overdragede til indhandling af hellefisk i bygningernes resterende levetid. Det er blevet oplyst af sælger at bygningerne ikke forventes at have lang resterende levetid, da de er ganske slidte. Det er ikke nærmere beskrevet hvor lang levetid der rimeligvis kan forventes. I lighed med den tidligere anmeldte aftale, er det Konkurrencenævnets vurdering at eftersom der ikke er tale om en generel begrænsning i virksomhedens adgang til indhandling af hellefisk, men alene en rådighedsbegrænsning for de overdragne bygninger, der afspejles i salgsprisen. Den købende virksomhed, KNT ApS, er således ikke afskåret fra at indhandle hellefisk til andre formål end produktion af ræklinger, så længe det foregår i andre bygninger end de overdragede. KNT ApS er således ikke generelt begrænset i sin adgang til markedet for indhandling og eksport af hellefisk. Da den anmeldte aftale således ikke udelukker nogen fra markedet for køb, salg, indfrysning eller eksport af hellefisk, vurderes den anmeldte aftale ikke at falde ind under forbuddet i konkurrencelovens 6. 6 Afgørelse Konkurrencenævnet træffer afgørelse om, at Royal Greenland A/S og KNT ApS meddeles: At bestemmelsen i den anmeldte aftale 6 litra A, vedrørende rådighedsbegrænsning ved ejendommenes- B 155a, B 155b og B anvendelse, ikke efter de forhold Konkurrencenævnet har kendskab til, er omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. At Konkurrencenævnet derfor ikke finder grundlag for at udstede påbud i medfør af 6, stk. 4, jf. konkurrencelovens 9. 7 Bilag Royal Greenland A/S anmeldelse Betinget skøde vedrørende tre ejendomme: B115a, B115b og B1562, beliggende i Qaarsut, Qaasuisup Kommunia. 7

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning

Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S. 1. Indledning Dato: 16. april 2014 Sag: TIFS-14/01354 Sagsbehandler: /MTP Godkendelse af Axcels erhvervelse af Silkeborg Data A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 1. Indledning ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Konkurrence-

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER

BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER BESTSELLERS FORHANDLERAFTALER FOR SELVSTÆNDIGE KONCEPTBUTIKKER Journal nr. 3/1120-0301-0133/vis/SE RÅDSMØDET DEN 27. AUGUST 2003 RESUMÉ 1. Bestseller Wholesale A/S (Bestseller) har ved skrivelse af 9.

Læs mere

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke

Sag 2008-011626 Anmeldelse af aftale efter 8, stk. 1 mellem Nuuk Imeq A/S og KNI A/S om køb og distribution af øl og kulsyreholdige læskedrikke Unammilleqatigiinnermut Nakkutilliisoqarfik Konkurrencetilsynet Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Konkurrencenævnet 17. januar 2011 Sagsnr. 2008-011626 Dok.nr. 505112 Assinga uunga Kopi til Sag 2008-011626

Læs mere

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-011541 15-06-2012 12 undersøgelse af Greenland Venture A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O

Læs mere

LK A/S grossistaftaler

LK A/S grossistaftaler LK A/S grossistaftaler Journal nr.2:8032-1160, 1161, 1162, 1163 og 1164, do/industri. Rådsmødet den 20. december 2000 Resumé 1. LK A/S har ved brev af 9. maj 2000 anmeldt LK A/S standard grossistaftale

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste

Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Anmeldelse af Ritzaus aftale om levering af nyhedstjeneste Journal nr. 3/1120-0301-0371/SEK/DRP Rådsmødet den 30. november 2005 Resumé 1. Ritzaus Bureau I/S (Ritzau) har anmeldt en aftale om levering af

Læs mere

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen

Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Svenska Lantmännens overtagelse af aktier i Spirakoncernen Jornal nr. 3/1120-0401-0070/FI/pr/mah Rådsmødet den 27. april 2005 Resumé 1. Med aftale af 1. marts 2005 har Lantbrukarnas Ekonomiaktiebolag overdraget

Læs mere

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET

KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET 26-06 2013 12/05103 LIF/UHL PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 26. JUNI 2013 KONKURRENCEBEGRÆNSENDE VEDTAGELSE I A-APOTEKET KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet

Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet Uafhængige Matas butikkers adgang til at sælge via internettet Rådsmødet den 23. april 2008 Journal nr. 4/0120-0100-0376/BYS/kb Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har behandlet en klage fra ejeren af en uafhængig

Læs mere

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S. 1. Transaktionen Dato: 28. september 2012 Sag: BITE-12/14123 Sagsbehandler: / CHJ/HK Godkendelse af Thorkil Andersen Holding A/S overtagelse af aktier i Agri-Norcold A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18.

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser. F&P ansøger

Læs mere

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S

Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S 1 af 8 Alm. Brand af 1792 G/S' køb af Provinzial Skandinavien Holding A/S Journal nr.3:1120-0401-13/fødevarer-finans/era Rådsmødet den 30. maj 2001 Resumé 1. Styrelsen har modtaget anmeldelse af en fusion

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS

VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS 23-10 2013 13/04614 /SHA, JF, MMW, LIF, LKA, MEF Punkt 2: Rådsmøde den 23. oktober 2013 VILOMIX HOLDING A/S ERHVERVELSE AF ENEKONTROL OVER A/S HATTING-KS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og

Læs mere

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S

Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S 1 af 9 18-06-2012 10:47 Mobilix A/S' distributionsaftale med Merlin A/S J.nr. 2:8032-234/hh Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé Mobilix A/S har den 29. juni 1998 foretaget anmeldelse af distributionsaftaler

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER

FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER 20-02-2013 12/05672 /KB PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 20. FEBRUAR 2013 FORENINGEN DANSKE REVISORERS KOLLEGIALE REGLER KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 RESUMÉ...

Læs mere

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked.

Ingram Micro ApS er et dansk selskab og er salgsagent for Ingram Micro AB på det danske marked. 25. juni 2009 TIF 4/0120-0401-0038 /TBJ, JKM Actebis Computer A/S overtagelse af Ingram Micro ApS og Ingram Micro AB s danske aktiver Konkurrencestyrelsen har den 31. marts 2009 modtaget endelig anmeldelse

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere