Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Understøttende undervisning. En ny folkeskole"

Transkript

1 Understøttende undervisning En ny folkeskole

2 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige, som de kan, og at de trives i skolen. Det betyder, at alle elever skal møde en motiverende og varieret skoledag, hvor de er glade for at lære, hvor deres potentialer bliver passende udfordret, og hvor der bliver fulgt op på, om de når deres læringsmål. Reformen understøtter intentionen gennem nye lovpligtige indsatser: Understøttende undervisning Den åbne skole Bevægelse i skolen I kommunernes arbejde med at omstille og udvikle folkeskolen vil kommunerne blandt andet skulle drøfte og arbejde med, hvordan de lovpligtige indsatser blandt andet kan understøttes af: Nye fritidstilbud Digitale undervisnings- og læringsforløb Fysiske rammer Opfølgning på skolernes resultater Dette inspirationsmateriale er udarbejdet i september 2013 på baggrund af arbejdet i de kommunale arbejdsgrupper, der er nedsat af KL i forbindelse med folkeskolereformen. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget, hvorfor der kan forekomme ændringer, når Folketinget vedtager loven. Materialet anvendes blandt andet på KL s skoleledelseskurser i efteråret Der er udarbejdet materialer om den åbne skole, understøttende undervisning, nye fritidsbud mv. jf. ovenfor, og de skal ses i sammenhæng. Men for overskuelighedens skyld har KL valgt at folde de enkelte temaer ud hver for sig. Kommunalbestyrelsen skal sætte skolepolitiske mål og forholde sig til mål og indsatser inden for de nævnte temaer. Der vil være en variation fra kommune til kommune afhængigt af lokale politiske ønsker og vilkår.

3 Understøttende undervisning 3 1. Om den understøttende undervisning Som noget nyt indføres understøttende undervisning i folkeskolen. Det er den undervisning, der foregår udover den fagdelte undervisning, og den skal supplere og støtte op om undervisningen i fagene og de obligatoriske emner. Hensigten med den understøttende undervisning er at bidrage til at hæve det faglige niveau i folkeskolen. Eleverne skal lære på forskellige måder, herunder gennem en højere grad af kobling mellem teori, praksis og undervisning med udgangspunkt i virkelighedsnære problemstillinger. Den understøttende undervisning skal desuden supplere og understøtte den fagdelte undervisning i fagene ved at give eleverne tid til at afprøve og træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i den fagopdelte undervisning. Derved får eleven mere tid til at indfri de faglige læringsmål ud fra egne forudsætninger. Læringsaktiviteter og opgaver i den understøttende undervisning sker ud fra Fælles Mål, ganske som i den fagopdelte undervisning. Den understøttende undervisning rummer mange forskellige elementer. Det er fx Faglig fordybelse Lektiehjælp Opgaver med direkte fagrelateret indhold Praktiske og projektorienterede forløb Anvendelsesorienterede læringsformer Træning og automatisering af færdigheder Hyppige elevsamtaler med fastsættelse af læringsmål, løbende feedback og opfølgning Motion og bevægelse i det omfang, eleverne ikke får motion og bevægelse i forbindelse med undervisningen i fagene Samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv Samarbejde med ungdomsuddannelserne og UU Samarbejde med erhvervslivet Klassens tid. Den understøttende undervisning kan således bidrage til at skabe variation i skoledagen med tid til, at alle elever kan udfordres fagligt, og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev. Det er derfor væsentligt, at der veksles mellem fagopdelt og understøttende undervisning henover skoledagen. 2. Lovgivning I Lov om ændring af folkeskoleloven mv. fremgår bestemmelserne om den understøttende undervisning. Sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning Af lovforslagets 16a, stk. 2 fremgår det, at det påhviler skolelederen at sikre sammenhæng mellem undervisningen i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning. Det understreger, at der skal være sammenhæng i elevernes læring. Alle opgaver og læringsaktiviteter, der gennemføres med eleverne i den understøttende undervisning tager som ved den fagopdelte undervisning udgangspunkt i Fælles Mål. Lektiehjælp og faglig fordybelse Lovforslaget forpligter skolelederen på at sikre, at der etableres tilbud om lektiehjælp og faglig fordybelse på skolen, hvor det er frivilligt for eleverne at deltage. Frem til næste folketingsvalg forpligtes skolelederne til at placere tilbuddet om eftermiddagen i ydertimerne, hvor elever, der ikke deltager i faglig fordybelse og lektiehjælp, skal tilbydes plads i skolens skolefritidsordning eller i andet relevant fritidstilbud uden særskilt betaling fra forældrene.

4 4 Understøttende undervisning Lovforslaget foreskriver et samlet timetal på de forskellige klassetrin Gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal som kommunen skal tilbyde Gennemsnitligt obligatorisk ugentligt minimumstimetal for eleverne* Gennemsnitligt ugentligt tilbud om frivillig lektiehjælp og faglig fordybelse frem til næste folketingsvalg klasse 30 timer 28 timer 2 timer klasse 33 timer 30 timer 3 timer klasse 35 timer 33 timer 2 timer *Efter næste folketingsvalg er minimumstimetallet for eleverne hhv. 30, 33 og 35 timer. Motion og bevægelse Det påhviler skolelederen at sikre, at eleverne deltager i motion og bevægelse i gennemsnitlig 45 minutter om dagen for at fremme elevernes sundhed, trivsel og koncentration. Pligten kan opfyldes både i forbindelse med den fagopdelte undervisning, herunder idræt og i forbindelse med den understøttende undervisning. Motion og bevægelse kan for eksempel tilrettelægges som aktiviteter, der kobler et fagligt indhold til bevægelse eller som særskilte bevægelsesmoduler. Skolen kan også vælge at varetage kravet om daglig bevægelse gennem skolens samarbejde med det lokale idræts- og foreningsliv. Hyppige elevsamtaler Løbende individuel feedback og opfølgning kan ifølge lovbemærkningerne foregå i tiden til understøttende undervisning. Det betyder, at der her er mulighed for hyppige elevsamtaler, hvor lærer og elev sætter mål for elevens faglige og personlige udvikling og følger op på elevens progression og resultater. Det gælder både i forhold til faglige mål og i forhold til elevens sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel. Holddannelse Undervisningen kan i højere grad organiseres i hold inden for den fagopdelte undervisning og de obligatoriske emner. Holddannelse kan ske ud fra praktiske og pædagogiske grunde. Fra klasse kan holddannelse på baggrund af en løbende evaluering af eleverne tidligst ske efter skoleårets begyndelse og må kun omfatte dele af et enkelt fags stofområde. På klasse kan holddannelse på baggrund af en løbende evaluering ikke fastlægges på forhånd for et helt skoleår. Der er dog ingen begrænsninger for holddannelse i den tid, der er afsat til den understøttende undervisning. Hvem skal varetage den understøttende undervisning? Den understøttende undervisning vil kunne varetages af både lærere og pædagoger og personale med andre kvalifikationer. Desuden vil det forpligtende samarbejde med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv, kunst- og kulturskoler og det gensidige forpligtende samarbejde mellem folkeskolen og de kommunale musik-, kunst- og kulturskoler betyde, at der kommer nye aktører ind i skolen, som kan varetage dele af den understøttende tid. Det er her op til skolelederen at beslutte, hvordan disse samarbejder udmøntes i praksis. For at skabe helhed og sammenhæng i skoledagen og i elevernes læring og samtidig opfylde forpligtelsen til at skabe sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning skal de fagprofessionelle og de øvrige aktører have en fælles forståelse for skolens opgave og elevernes læring. Reformens skal og kan i forhold til den understøttende undervisning Reformen indeholder elementer, som kommunalbestyrelsen og skolelederne skal håndtere. Derudover kan begge parter vælge at beslutte indsatser i relation til området.

5 Understøttende undervisning 5 Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om fordelingen mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning. Det kan have betydning for skolernes budget drøfte anvendelsen af og sætte mål og rammer for den understøttende undervisning, således at den fremmer elevernes læring og trivsel og gør skoledagen mere spændende og afvekslende. Tiden skal koble til faglige formål og har tæt sammenhæng til fagene, herunder de timeløse fag og elevernes alsidige udvikling træffe beslutning om personalefordelingen i den understøttende undervisning. Det kan have betydning for skolernes budgetter træffe beslutning om, at eleverne får samtaler om deres faglige og personlige udvikling give skolerne lov til at fravige reglerne, således at tiden til den understøttende undervisning kan nedskaleres, hvis de samtidig øger antallet af fagopdelte timer, herunder særligt i dansk og matematik, med to voksne. Af lovbemærkningerne fremgår det, at det er en betingelse for at fravige reglerne, at nedskaleringen af den understøttende undervisning finder sted med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering i den pågældende klasse. Dispensationsmuligheden gælder generelt for klasse og for klasse og for klasser med helt særlige behov Forvaltningen kan iværksætte indsatser, der understøtter skolelederens arbejde med at implementere og realisere folkeskolereformen Skolelederen skal sikre sammenhæng mellem undervisning i fagene, de obligatoriske emner og den understøttende undervisning beslutte, hvordan samarbejdet med det lokale idræts-, kultur og foreningsliv og det gensidige forpligtende samarbejde med musik-, kunst- og kulturskolen skal udmøntes Skoleledelsen kan sætte mål for samarbejdet mellem lærere, pædagoger og øvrige aktører i skolen sætte mål for skoledagens organisering sætte mål for de fagprofessionelles opfølgning på elevernes progression og resultater under hensyntagen til kommunalbestyrelsens eventuelle beslutninger Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder for skoledagens organisering og for organiseringen af den understøttende undervisning fastsætte principper for samarbejdet med lokalsamfundets kultur-, folkeoplysnings-, idræts- og foreningsliv, kunst- og kulturskoler, med lokale fritidshjem og ungdomsklubber og med de kommunale eller kommunalt støttede musikskoler og ungdomsskoler

6 6 Understøttende undervisning 3. Muligheder i den understøttende undervisning Den understøttende undervisning giver helt nye muligheder for at folde fagene ud med tid til fordybelse, en praktisk tilgang til emnerne, til lektier og til bevægelse, og sammen med den udvidede undervisningstid vil der også være mere tid til faglig træning og mulighed for at arbejde mere med praktiske projekter og produkter. Den understøttende undervisning må ikke stå alene, men skal kobles til Fælles Mål og have tæt sammenhæng til fagene, herunder også de obligatoriske emner og barnets alsidige udvikling. Udgangspunktet er børnenes læring og de opstillede mål, og formålet med tiden bliver bestemt af, hvad det enkelte barn har brug for at lære. Børnene kan beskæftige sig med mange forskellige opgaver/aktiviteter i den understøttende undervisning samtidig med at visse elementer er betinget af elevens klassetrin. Således vil samarbejdet med ungdomsuddannelserne og opgaven med at gøre de unge uddannelsesparate ligge i udskolingen. Da målet for tiden er bestemt af, hvad det enkelte barn har brug for at lære, vil forskellige personalegrupper skulle medvirke, når opgaverne omkring den understøttende undervisning skal løses. Den sammenhængende skoledag, hvor den understøttende undervisning skal understøtte børnenes læring og have direkte sammenhæng til den faglige undervisning, stiller krav om en fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen, hvor lærere og pædagoger m.fl. sammen planlægger ud fra læringsmålene. Læringsmålene for perioden er styrende for planlægningen, og læringsforløb og aktiviteter bliver tilrettelagt derud fra. Det betyder, at skoledagene varierer fra uge til uge henover skoleåret. Børn lærer på forskellige måder, og den understøttende undervisning giver mulighed for at tilrettelægge dagen, så alle børn lærer mest muligt. Det gælder også børn med særlige talenter og børn med særlige behov. Den digitale skole giver nye læringsrum og nye muligheder, hvor læring er uafhængig af tid og rum. Eleverne kan fx sætte sig ind i nyt stof ved at se små videoer i den understøttende undervisning enten alene eller sammen med andre som forberedelse til undervisningen. Efterfølgende arbejder eleverne med stoffet i den fagopdelte undervisning, og de voksne fungerer som vejledere for de enkelte elevers læringsproces. Det kræver et godt samarbejde mellem de pædagogiske medarbejdere at skabe sammenhæng mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning, og det skal etableres aktivt på skolen. Skolens ledelse skal sætte klare rammer og mål for samarbejdet og forholde sig konkret til, hvad samarbejdet skal bruges til. Samarbejdet kan blandt andet indeholde fælles planlægning, fælles opsamling, fælles evaluering af læringsmål og fælles kompetenceudvikling. Her kan der være behov for at få en forventningsafklaring mellem medarbejderne, herunder lærere og pædagoger imellem, og der skal være enighed om, hvem der varetager de forskellige opgaver i skolen. I udviklingen af samarbejdet mellem lærere, pædagoger samt andre med relevante kvalifikationer er det væsentligt, at der holdes fast i professionernes egenart, og at der sættes fokus på deres opgaver.

7 Understøttende undervisning 7 Udfordringer Overgangsordningen frem til næste folketingsvalg, hvor faglig fordybelse og lektiehjælp er frivilligt for eleverne og ligger sidst på eftermiddagen, betyder, at reformens intention om en varieret skoledag ikke kan foldes helt ud. Udfordringen er, at skolen får nye måder at organisere skoledagen på, som så igen skal brydes op. Vekselvirkningen mellem den fagopdelte undervisning og den understøttende undervisning vil først kunne ske i fuld udstrækning efter næste valg, og det betyder, at skolelederen skal sætte nye mål for skoledagens organisering på det tidspunkt. 4. Konkrete eksempler Sorø Kommune Hyppige elevsamtaler På Ruds Vedby Skole har alle elever i klasse en ugentlig samtale med en lærer af ca. et kvarters varighed. Omdrejningspunktet for samtalen er elevens faglige progression. I den forbindelse inddrages elevens indsats, motivation og trivsel. Den enkelte elev fører dagligt en digital logbog over sit arbejde, som samtalen kan tage udgangspunkt i. Eleven kender og har virtuel adgang til det samlede pensum, der er opdelt i 27 trin pr. fag, så elev og forældre hele tiden kan følge med i, i hvilken takt eleven tilegner sig pensum. Samtalerne er med til at fastholde elevernes fokus på deres faglige progression. Lærerne vurderer, at samtalerne er et godt redskab til at opnå en aktuel og kvalificeret viden om elevens læring. Det giver mulighed for hurtigt at følge op, både i indsatsen i skolen og i dialogen med hjemmet. Eleverne giver udtryk for at være glade for samtalerne. De oplever, at de her får hjælp til at holde fokus på det, der skal arbejdes med og læres, og de får konkret feedback på deres resultater og indsats. Kontaktperson: Skoleleder: Bodil Bøgebjerg,

8 8 Understøttende undervisning Helsingør Kommune Kunst i projektopgaven Uddannelseshuset i Helsingør har Kunst i projektopgaven som et projekt for 8. klasserne i kommunen. Som et led i et længere forløb lærer en række professionelle kunstnere over to dage samtlige 8. klasses elever, hvordan man tænker ud af boksen og giver klassiske fremlæggelser og opgaveformuleringer et mere innovativt indhold. Den ene dag handler om idéskabelse og proces, og den anden dag handler om at bruge æstetiske udtryksformer i formidlingen af projektets tema. I 2013 fik en gruppe elever til opgave at lave en rap hver over en af de 7 dødssynder og opføre den for de øvrige elever ved afslutningen af workshoppen. Eleverne gik fra at være afvisende og usikre til, da dagen var omme, alle at synge for hinanden. Det handler om at turde kaste sig ud i noget, hvor der ikke er givet et facit på forhånd. Konkret får eleverne nogle redskaber til nytænkning, der har potentialet til at række meget længere end til folkeskolen og projektopgaver. Eleverne melder tilbage, at de kan bruge deres erfaringer ved fremlæggelser, men også andre steder i livet fx ved konfirmationstalen. Kontaktperson: Konsulent for skolebibliotekerne og de praktisk-musiske fag Anne-Mette Hermansen, Herlev Kommune Overgang til ungdomsuddannelserne I Herlev Kommune arbejder man systematisk med glidende tværfaglige overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelserne. Samarbejdet udmøntes i en tværfaglig planlægning af undervisningen med et øget fokus på at kombinere grundskolens undervisning, erhvervsskolernes brobygningsundervisning og U&U s uddannelsesvejledning. KL november Produktion: Kommuneforlaget A/S. Foto: Rie Neuchs. Produktionsnr Med afsæt i en anvendelsesorienteret undervisning styrkes undervisningsaktiviteterne igennem et samarbejde med erhvervsskolerne og lokale virksomheder. Elever og lærere deltager bl.a. i forløb på byggepladser, har matematikundervisning på EUD, i Byg og vind konkurrencer samt på flere forskellige introdage på erhvervsskolerne. På baggrund af undervisningens tværfaglige samarbejde udvikles nye handleplaner for folkeskolernes UEA-undervisning (Uddannelses Erhvervs og Arbejdsmarkedsorientering). UEAfaget er et obligatorisk, timeløst fag i udskolingen. Kontaktperson: Projektleder Signe Bohnfeldt Brandt,

Den åbne skole. En ny folkeskole

Den åbne skole. En ny folkeskole Den åbne skole En ny folkeskole 2 Den åbne skole Den åbne skole Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er, at alle elever skal blive så dygtige,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015

FORORD Kære forældre og elever i indskolingen MIT BARNS SKOLELIV I INDSKOLINGEN. I ndskolingen Skoleåret 2014/2015 FORORD Kære forældre og elever i indskolingen Den 11. august slår vi dørene op til et nyt og spændende skoleår, hvor den nye Folkeskolereform træder i kraft. En reform, der lægger op til en lidt længere

Læs mere

Omstilling til en ny skole

Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En ny folkeskole 2 Omstilling til en ny skole Omstilling til en ny skole En stor forandringsproces er i gang i folkeskolen. Det handler ikke blot om implementering af en ny lov.

Læs mere

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre.

Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu bedre. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen 7. juni 2013 1. Indledning Danmark har en god folkeskole,

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger

Ny praksis i folkeskolen. Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Inspirationsmateriale til skoleledelser og forvaltninger Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederforeningen og KL, 2015 Foto: Jakob Carlsen Sats:

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT

Til Ministeriet for Børn og Undervisning. Dokumenttype Rapport. Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT EVALUERING AF FORSØG MED SKOLESTART RAPPORT INDHOLD 1. Forord 1 2. Konklusion 2

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere