Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Regional Udvikling. Referat. af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers"

Transkript

1 Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 26. marts 2009 /JETSAL Referat af mødet i Vækstforum 24. marts 2009 kl. 10:00 på Minerva Erhverv Minervavej 63, Randers

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 26. januar Vækstforums Handlingsplan 2009, bevillinger og reservationer i lyset af konjunkturkrisen. 4 3 Ansøgning - Prøv1Elbil - Projekt fremsendt af Teknologisk Institut 8 4 Ansøgning - Kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn 12 5 Ansøgning - Den Europæiske Kulturhovedstad forprojekt med henblik på den regionale vækstindsats 15 6 Internationale oplevelsesfyrtårne - den videre proces for projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" 17 7 Orientering - Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Staten - tillægsaftale Orientering - Status for etablering af testpladser til Vindmølleindustrien 20 9 Eventuelt 21

3 Godkendelse af referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009 Sekretariatet indstiller, at referatet godkendes. Beslutning Indstillingen blev vedtaget. Sagsfremstilling Bilag: Referat af Vækstforums møde den 26. januar 2009

4 Vækstforums Handlingsplan 2009, bevillinger og reservationer i lyset af konjunkturkrisen. Sekretariatet indstiller, at at orientering om økonomi for Vækstforums Handlingsplan 2009 tages til efterretning, Vækstforum drøfter sine indsatsområder set i lyset af konjunkturkrisen. Beslutning Indstillingen blev vedtaget, således at Vækstforum retter henvendelse til Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen Undervisningsminister Bertel Haarder Udenrigsminister Per Stig Møller Videnskabsminister Helge Sander for at gøre opmærksom på de muligheder, der er for styrke effekten af de indsatsområder, som både Vækstforum og regeringen prioriterer i lyset af konjunkturkrisen og som umiddelbart kan styrkes gennem et øget samarbejde mellem region og stat. Udkast til henvendelserne udarbejdes i samarbejde med den administrative styregruppe for Vækstforum. Sagsfremstilling Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi og Handlingsplan 2009 Vækstforum og Regionsrådet for Region Midtjylland har indtil dags dato bevilget og reserveret regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-midler, som sammen med medfinansiering vil beløbe sig til i alt 932 mio. kr. for årene til gavn for de tre megasatsninger: Energi og Miljø, Erhverv og Sundhed samt Fødevarer, de tre vækstmotorer: Uddannelse og Kompetenceudvikling, Innovation og it samt Iværksætteri og virksomhedsudvikling og endelig oplevelsesøkonomi, landdistrikter og internationalisering. Vækstforums strategi og handlingsplan er først og fremmest rettet mod de mellem- og langsigtede erhvervsmæssige rammebetingelser. Budget mio. kr. Perioden Regionale erhvervsfremme 729 midler budgetramme Bevillinger B 327 Reservationer R 143 Ikke prioriterede midler IP 259

5 5 Til prioritering R + IP 402 EU s Strukturfonde Mål budgetramme Bevillinger B 302 Reservationer R 108 Ikke prioriterede midler IP 94 Til prioritering R + IP 202 I alt til prioritering for perioden Vækstforums sekretariat har gennemgået de reserverede regionale erhvervsfremmemidler på i alt 143 mio. kr., og fordelingen heraf er følgende: Megasatsningen Energi og Miljø Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar mio. kr. til reservation for megasatningen Energi og Miljø. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Megasatsningen Fødevarer Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar mio. kr. til reservation for megasatningen Fødevarer. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Uddannelse og Kompetence Af den reserverede ramme til Mere Uddannelse under indsatsområdet Uddannelse og Kompetenceudvikling resterer der 1,7 mio. kr. til udvikling af uddannelsesaktiviteter rettet mod det teknisk-naturvidenskabelige område. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Innovation og it Efter indstilling fra Vækstforum har Regionsrådet reserveret en samlet ramme på 10 mio. kr. til it-satsningen og 5 mio. kr. til OPI-pulje. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Iværksætteri og virksomhedsudvikling Efter indstilling fra Vækstforum har Regionsrådet reserveret en samlet ramme på 8,7 mio. kr. til de virksomhedsrettede aktiviteter under klyngeprogrammet for Region Midtjylland. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Landdistrikter Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar 2009 en samlet ramme på 8 mio. kr. til Landdistrikter. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Oplevelsesøkonomi Vækstforum indstillede på sit møde den 26. januar 2009 en samlet ramme på 5 mio. kr. til oplevelsesøkonomi. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Internationalisering

6 6 Efter indstilling fra Vækstforum har Regionsrådet reserveret 9 mio. kr. til styrkelse af Shanghai samarbejdet. De konkrete ansøgninger forelægges Vækstforum til indstilling og godkendelse. Vækstforums sekretariat anbefaler, at de prioriteringsprincipper, som Vækstforum drøftede på sit møde den 26. januar 2009 lægges til grund for Vækstforums prioritering af projektforslag, som indstilles til bevilling: Regionaløkonomisk effekt gennem menneskelige ressourcer, innovation, iværksætteri og virksomhedsudvikling Geografiske hensyn (20% af midlerne til gavn for yderområder jf. EU Mål 2- midler) Gearing der bør sikres maksimal EU- og anden medfinansiering Sammenhæng der bør sikres maksimal synergi mellem indsatsområderne og andre relevante tiltag inden for disse f.eks. statslige initiativer Metodeudvikling - der bør fortsat sikres rum til en eksperimenterende tilgang jf. innovationsstrategien Fleksibilitet og rådighed der bør sikres et rimeligt økonomisk råderum for det Vækstforum, som tiltræder i 2010 Vækstforums indsatsområder i lyset af konjunkturudviklingen Den globale økonomiske udvikling og effekterne af finanskrisen og konjunkturudviklingen har aktualiseret de indsatsområder, som Vækstforum har prioriteret. Det gælder først og fremmest: Kompetenceudvikling, Tiltrækning og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft, Innovation, Bedre tilbud til Vækstiværksættere og Bedre støtte til Eksportudvikling Efter to års markant fald i ledigheden forventer Beskæftigelsesregionen nu en mere negativ udvikling på arbejdsmarkedet.der forventes faldende beskæftigelse i de private virksomheder i Midtjylland frem til slutningen af 2010 og en stigning i ledigheden. Dog forventes en fortsat lav ledighed sammenlignet med de seneste år. Der er således et stort behov for efter- og videreuddannelse, og KompetenceMidt iværksætter nu et stort initiativ, hvor ca små og mellemstore virksomheder får afdækket de ansattes behov for efter- og videreuddannelse. Samtidig oplever virksomhederne i Midtjylland fortsat rekrutteringsproblemer, og geografisk er arbejdskraftmanglen fordelt over hele regionen. Der er mangel på arbejdskraft inden for alle kvalifikationsniveauer. Der er således fortsat behov for international rekruttering. Vækstforums sekretariat har drøftet Vækstforums indsatsområder i lyset af den aktuelle finanskrise og konjunkturudvikling. Vækstforums indsatsområder er i høj grad af en langsigtet karakter, og det er sekretariatets vurdering, at det er vigtigt at bevare fokus på konsekvenserne af den demografiske udvikling - store grupper forlader arbejdsmar-

7 7 kedet de kommende år, og det faktum, at strukturerne på arbejdsmarkedet ændrer sig - ændrede krav til kompetencer. Det er derfor vigtigt at fokusere på de muligheder, som allerede ligger i de iværksatte initiativer i kombination med en statslig indsats, som kan øge effekten af den regionale indsats nu og på lang sigt. Det gælder især KompetenceMidt-programmet, der giver virksomhederne én indgang til al information, vejledning og rådgivning om efter- og videreuddannelse for virksomhedernes medarbejdere. Det kan overvejes at rette henvendelse til Undervisningsministeriet med henblik på at medfinansiere en forlængelse af statens vejledningscentre, som udgør en del af Kompetenceplatformen og som ellers vil ophøre med udgangen af Det gælder VÆKSTmidt Accelerator-programmet, som er særlige tilbud om rådgivningsog investeringstilbud til små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner. Det kan overvejes at rette henvendelse til Økonomi- og Erhvervsministeriet og foreslå, at Vækstfonden øger sit økonomiske engagement i Region Midtjylland, således at tilbuddet til iværksættere og virksomheder kan styrkes og dermed afdæmpe de uhensigtsmæssige effekter af finanskrisen. Vækstforums overvågning af den regionaløkonomiske udvikling viser, at der er behov for at styrke den virksomhedsrettede innovationsindsats. Det kan overvejes at foreslå Økonomi- og Erhvervsministeriet at indgå i et regionalt virksomhedsrettet innovationsprogram, hvor de nuværende statslige ordninger samles i et overskueligt regionalt system med én indgang. Endelig drøftede Vækstforums sekretariat Vækstforums samarbejde med Danmarks Eksportråd forankret i Væksthuset. Det kan overvejes at søge etableret et regionalt eksportudviklingsprogram for små og mellemstore virksomheder. De ovennævnte tiltag kan alle gennemføres via de initiativer, som Vækstforum har iværksat. Der ville således være tale om en styrkelse af indsatsen gennem et øget samarbejde mellem region og stat. Regionsrådsmedlem Ove Nørholm har rettet henvendelse til regionsrådsformand Bent Hansen og foreslået, at Vækstforum i lyset af udviklingen i byggebranchen og klimaåret drøfter mulighederne for at udvikle et koncept, der kan understøtte en indsats, der kan nedbringe energiforbruget i bygninger til gavn for bl.a. CO²-udslippet jf. vedlagte notat herom. Bilag: Budget for Handlingsplan 2009 pr. 26. februar 2009 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm på vegne af den konservative gruppe i Regionsrådet Notat til belysning af henvendelse fra regionsrådsmedlem Ove Nørholm.

8 Ansøgning - Prøv1Elbil - Projekt fremsendt af Teknologisk Institut Resumé Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning for tilskud til elbiler. Ordningen er en del af den danske energipolitik i årene , hvor det er besluttet at afsætte 10 mio. kr. i 2009 til forsøg med elbiler. Formålet med ordningen er at bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur.teknologisk Institut i Århus har på vegne af et projektkonsortium bestående af Teknologisk Institut, NRGi Net A/S, Foreningen Horsens Energi, Horsens Kommune og Hedensted Kommune fremsendt en ansøgning til Energistyrelsen på et flådeprojekt om elbiler, hvortil der søges om medfinansiering fra regionen. Projektet omfatter 16 elbiler og forløber fra 1. marts 2009 til 30. december Den samlede projektanskaffelse udgør kr., hvoraf regionen anmodes om at bidrage med kr. svarende til 15% af projektets samlede omkostning. Sekretariatet indstiller, at der af Region Midtjyllands midler til erhvervsudvikling, reservationen til megasatsningen energi og miljø, bevilges 1,7 mio. kr. i støtte til projektet ( kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr. 2012) under forudsætning af, at der opnås den øvrige forudsatte finansiering af projektet. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at Energistyrelsens beslutning om at bevilge 1 mio. kr. til projektet medsendes referatet af Vækstforums møde. Energistyrelsens beslutning skal ligeledes fremgå af sagen i indstillingen til Regionsrådet. Sagsfremstilling Baggrund Energistyrelsen administrerer en forsøgsordning for tilskud til elbiler. Ordningen er en del af den danske energipolitik i årene , hvor det er besluttet at afsætte 10 mio. kr. i 2009 til forsøg med elbiler. Formålet med ordningen er at bidrage med nye konkrete og praktiske erfaringer med elbiler og den nødvendige infrastruktur. Teknologisk Institut i Århus har på vegne af et projektkonsortium bestående af Teknologisk Institut, NRGi Net A/S, Foreningen Horsens Energi, Horsens Kommune og Hedensted Kommune fremsendt en ansøgning til Energistyrelsen på et flådeprojekt om elbiler, hvortil der søges om medfinansiering fra regionen. P rojektet forløber fra 1. marts 2009 til 30. december Der indgår i projektet 16 elbiler, hvoraf de 10 elbiler skal anvendes i private husholdninger, 4 biler i kommunale driftsopgaver i Horsens og Hedensted kommuner, 1 elbil til særlige undersøgelser på Teknologisk Institut og 1 elbil som back up.

9 9 Projektet falder inden for handlingsplanen for megasatsningen på energi og miljø, idet projektet retter sig mod integrering af nye transportmidler i det samledede energisystem, herunder muligheden for et mere fleksibelt elforbrug med henblik på en bedre fremtidig udnyttelse af el fra vindmøller. Projektet er først og fremmest rettet mod ansøgningskriterierne i Energistyrelsens forsøgsordning for tilskud til elbiler, men skal i forhold til megasatsningen på energi og miljø ses som et projekt, der kan medvirke til at løfte satsningen generelt og herudover inddrage regionale virksomheder med det formål at gøre opmærksom på elbil-området som et nyt produktområde. Projektet i sig selv vil medvirke til at frembringe data og erfaringer i forbindelse med brugen af elbiler, herunder medvirke til at afdække mulige forretningsområder og i et vist omfang muliggøre afprøvning af nye produkter. På længere sigt kan projektet bane vejen for yderligere erhvervsudviklingsprojekter inden for elbil-området. Med hensyn til elbil-området skal det nævnes, at der aktuelt arbejdes på flere forskellige elbilsprojekter i Danmark. Blandt andet arbejdes med et nyt designprojekt i Syddanmark i regi af Designskolen Kolding, hvor målet er at gøre elbilen til en kommerciel succes. Råd for Energi og Miljø Råd for Energi og Miljø har på sit møde den 21. november 2008 med baggrund i projektideen besluttet at anbefale, at der udarbejdes og fremsendes en ansøgning for projektet til Vækstforum. Projektets hovedformål Formålet med flådeprojektet er at bidrage til en fremtidig udbygning med elbiler og få belyst, i hvor vid udstrækning en bred anvendelse af elbiler kan bidrage som fleksibelt strømlager, fungere som en del af et samlet energisystem og dermed udnytte mulighederne for at indpasse en stigende andel af vedvarende og fluktuerende energi samt sikre, at grøn energi anvendes i Danmark. Formålet er også at få synliggjort brugernes adfærd med elbilerne og afdække døgnbelastninger på el-nettet. Flådeprojektet vil omfatte et antal praktiske forsøg i Region Midtjylland samt analyser for at kunne opbygge kompetencer på området. I projektet indsættes elektriske køretøjer, der ikke anvendes til store afstande og har et brugsmønster, der tillader den nødvendige opladning. Projektet skal desuden anvendes som en elbil-testplatform i forbindelse med adfærdsundersøgelser, afprøvning af nye koncepter og produkter. Herudover er målet at afdække nye forretningsmuligheder. Demonstrationsprojektet vil dels kunne afdække muligheder for udvikling af udstyr til integrering af bilerne, dels tilvejebringe datamateriale, der kan anvendes af virksomheder, der ønsker at udvikle produkter og gennemføre indledende markedsanalyser. Ideen i projektet er således, at der gennem dataopsamling og erfaringsopsamling fra bruger-paneler kan peges på nye forretningsområder i tilknytning til anvendelse af elbiler. Relevante virksomheder vil i projektforløbet blive orienteret om muligheden for afprøvning af nye produkter. Projektets delmål Projektets delmål består i: Demonstration af elbilen som et pålideligt og bekvemt transportmiddel og kortlægning af brugeroplevelser. Formidling af brugererfaringer. Dataopsamling til forskningsformål og til brug for virksomheder som grundlag for produktudvikling, markedsanalyse og markedsføring.

10 10 Metoder til håndtering og beskyttelse af distributionsnettet ved opladning af biler. Opstilling, tilslutning og styring af infrastruktur. Reduktion af CO2-udledning fra vejtransporten. Aktiviteter Følgende aktiviteter gennemføres: Kontrol af elbilernes tekniske tilstand under projektforløbet med henblik på dokumentation af sammenhænge mellem forskellige former for kørselsmønstre/anvendelser og indvirkningen på køretøjerne. Kortlægning af sammenhæng mellem el-priser og brugernes adfærd i forbindelse med opladning af biler. Kortlægningen kan afdække sammenhænge og muligheder omkring indregulering af overskydende strøm fra eksempelvis vindmøller i transportsektoren. Analyser af dimensionering af el-nettet og belastningen heraf samt vurdering af elbilers betydning for en fremtidig udbygning og drift af distributionsnettet. Kortlægning af brugeradfærden både i husstande og i anvendelsen i den kommunale virksomhed (hjemmepleje etc.). Der forventes, at der over hele projektforløbet i alt vil være mere end 100 brugere af bilerne. Deltagelse i COP15 (FN s klimakonference i København i december 2009), hvor de 16 køretøjer stilles til rådighed for Klima- og Energiministeriets medarbejdere under forudsætning af, at bilerne samtidig synliggøres på konferencen og derved også fungerer som et udstillingsvindue. Opsamling af tekniske data på bilerne samt elektronisk dataopsamling på minutbasis for alle involverede elbiler og sekundbasis i enkelte perioder på udvalgte køretøjer. Analyse, databehandling og formidling. Projektets effekt og handlinger Projektet retter sig først og fremmest mod Energistyrelsens kriterier for at opnå tilskud til elbiler. Disse kriterier vedrører primært opsamling af tekniske data på køremønstre, energiforbrug, infrastruktur, brugererfaringer med videre samt belysning af barrierer og perspektiver for anvendelse af elbiler. I forhold til regionens virksomheder forventes projektet at få den effekt, at det fremkomne datamateriale og brugererfaringerne kan medvirke til at identificere nye behov for teknologi til elbiler og infrastruktur, hvor regionale underleverandører kan udvikle nye produkter og metoder. I praksis sikres dette ved, at der inden for projektets første år afholdes 2 informationsmøder nær demonstrationsområdet rettet mod professionelle interessenter fra virksomheder og offentlige institutioner. Målet er at informere virksomheder om resultater og muligheder og inspirere virksomheder til at rette fokus mod elbilområdet. I de efterfølgende 2 år afholdes i alt 8 informationsmøder/workshops i regionen, ligeledes rettet mod professionelle interessenter og produktudviklere. Det sidste år afholdes en afsluttende workshop med formidling af de samlede resultater. Der forventes 20 til 50 deltagere pr. arrangement. Dersom virksomheder i løbet af demonstrationsperioden udvikler relevante produkter til brug for elbiler, kan sådanne produkter afprøves i forbindelse med flådeforsøget, hvis Teknologisk Institut vurderer, at afprøvningen er forenelig med demonstrationsprojektet

11 11 i øvrigt. Under forudsætning af at produktafprøvningen er forenelig med demonstrationsprojektet, vil der i givet fald være mulighed for, at op til 5 biler samtidig anvendes til parallel afprøvning i 2 4 perioder af 3 måneder. Ekstraomkostninger i forbindelse med sådanne afprøvninger afholdes af deltagende virksomheder. Økonomi Budget (1.000 kr.) I alt Merudgift til indkøb af elbiler Leasing af batterier Udstyr (ladestandere mv.) Forsøgselementer Driftsomkostninger Projektledelse/flådeadministration I alt Finansiering (1.000 kr.) I alt Energiministeriet Region Midtjylland NRGi Foreningen Horsens Energi Hedensted Kommune Horsens Kommune Teknologisk Institut I alt Hvad ønsker parterne, at Vækstforum skal bidrage med? Ansøger ønsker at Vækstforum bidrager med 1,7 mio. kr. svarende til ca. 35% af projektets omkostninger til projektforberedelse, instruktion af deltagerne, projektledelse, flådeadministration, databehandling, formidling og deltagelse i COP15 i København. Regionens bidrag fordeler sig som: kr. i 2009, kr. i 2010, kr. i 2011 og kr Bilag: Ansøgning - Prøv1Elbil

12 Ansøgning - Kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn Resumé I forlængelse af nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå og optagelsen af Fiskeriskolen i Thyborøn i EUC Nordvest samarbejdes der nu aktivt med fiskeriets parter og organisationer om at etablere et samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser i Thyborøn. Et sådant center er beskrevet i Fødevareministeriets handlingsplan: "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur". EUC Vest har besluttet at investere mio. kr. i etableringen af centrets fysiske rammer og ansøger nu Vækstforum om kr. i støtte til ansættelsen af en procesmedarbejder. Det vurderes, at dette ambitiøse projekt kan understøtte Vækstforums megasatsning på fødevareområdet og medvirke til at skabe udvikling i en af regionens yderkommuner med udgangspunkt i de eksisterende ressourcer og kompetencer. Sekretariatet indstiller, at der af de reserverede regionale midler til erhvervsudvikling under megasatsningen på fødevareområdet bevilges et tilskud på kr. til ansættelse af en procesmedarbejder i forbindelse med etablering af et kompetencecenter for fiskeriuddannelser i Thyborøn. Bevillingen gives som et tilskud til tovholderfunktionen i et år. Vækstforum vil herefter tage stilling til en evt. bevilling for yderligere 2 år, under hensyntagen til projektets fremdrift og potentiale for udvikling af Thyborøn-området. Beslutning Vækstforum besluttede at indstille, at der bevilges mio. kr. til projektet for en treårig periode, dog således at der skal foreligge en midtvejsevaluering for projektet. Sagsfremstilling EUC Nordvest har sammen med en række af fiskeriets parter og organisationer taget initiativ til etablering af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn. I den forbindelse har EUC Nordvest ansøgt Vækstforum om et tilskud på kr. over en treårig periode til ansættelse af en procesmedarbejder, der skal stå for udvikling, integrering og implementering af udannelsesinitiativer og samarbejder i forbindelse med centerdannelsen. Baggrund Strukturudviklingen og den generelle nedgang inden for fiskerierhvervet har ændret rammerne for fiskeriets uddannelser. Det kommer bl.a. til udtryk i en handlingsplan, aftalt mellem Regeringen og Dansk Folkeparti i 2007: "En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur", hvor etableringen af ét samlet kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser er beskrevet.

13 13 I samarbejde med fiskeriets parter og organisationer arbejder EUC Nordvest nu aktivt for at etablere et center i Region Midtjylland, og flere tiltag trækker i positiv retning, når det gælder etableringen af et sådant kompetencecenter i Thyborøn: EUC Nordvest, som fra årsskiftet har optaget Fiskeriskolen i Thyborøn, er efter nedlæggelsen af Fiskeriskolen i Grenå den eneste skole i Danmark, som udbyder uddannelser bredt til fiskerierhvervet og har som følge deraf en bred kontakt til erhvervet, servicefagene, forskningsinstitutioner m.fl. Ca. 600 erhvervsaktive fiskere benytter årligt centrets kompetenceudviklingstilbud. Med en placering i Thyborøn kan der etableres en naturlig tilknytning og nærhed til fiskerierhvervet, fiskerihavnen, Nordsøen og Limfjorden. Lemvig Kommune støtter EUC Vest i centerdannelsen ved at eftergive indestående kommunale lån og ved at tilbyde velegnede kommunale bygninger til en fordelagtig pris. Alle direkte fiskerirelaterede uddannelser er blevet samlet under Undervisningsministeriets resortområde og i én erhvervsskole. Fiskerierhvervets parter, Danmarks Fiskeriforening og 3F, har på centralt udvalgsniveau besluttet en sammenlægning af relevante lærlinge- og efteruddannelsesudvalg. EUC Nordvest er i dialog med Fødevareministeren om centerdannelsen, og der er nu på ministerens foranledning aftalt et møde med udviklingschefen i Fødevareministeriet med henblik på yderligere drøftelser af handlingsplanen for dansk fiskeri og akvakultur, samt europæiske tiltag på området. Vision og indhold EUC Nordvests vision er at skabe et center, hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen, så synergier opstår med henblik på at skabe værditilvækst overalt i erhvervet og med henblik på at udnytte fiskeressourcen bedst muligt. Indledningsvis skal centret bygges op omkring en række allerede etablerede uddannelsesaktiviteter og samarbejder med andre uddannelsesudbydere og brancheorganisationer. Desuden pågår der i øjeblikket drøftelser med DTU AQUA om et fisker-/forskersamarbejde om fælles fiskeri- og biologistuderende på praktik i Thyborøn samt med Aalborg Universitet om forlægning af Fiskeriteknologuddannelsen til Thyborøn. Endelig er der udarbejdet en analyse til forberedelse af en ny lederuddannelse: "Seafoodmanager". En analyse af uddannelsesbehov for muslingeavlere er under udarbejdelse. Ud over egentlige uddannelsesaktiviteter vil centret indgå i udviklingssamarbejder med virksomheder, eksempelvis omkring udvikling og afprøvning af fiskeriudstyr, sporbarhed, mærkning mv. Regionale perspektiver Etableringen af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn kan på flere områder medvirke til at støtte op omkring Vækstforums initiativer i handlingsplan I Strategi og handlingplan for megasatsningen for fødevarer har Vækstforum beskrevet udvikling af fødevareuddannelser som én af aktiviteterne under det overordnede KOMPETENCE-initiativ. Samtidig ligger kompetencecenterinitiativet fint i forlængelse af projektet " Vækst 2011 Thyborøn Havn: Nordeuropas center for landing og omsætning af højkvalitets konsum-

14 14 fisk", som Vækstforum tidligere har støttet med en bevilling på 1 mio. kr. og som forventes afsluttet i sensommeren Lemvig Kommune er anført som en yderkommune i Fødevareministeriets landdistriktsindeks, der blev udarbejdet i forbindelse med implementeringen af EU's Landdistriktsprogram Vækstforum har i Handlingsplan 2009 valgt at sætte ekstra fokus på udvikling af erhvervsmæssige styrkepostioner og bosætning i regionens yderkommuner. Kompetencecenterprojektet i Thyborøn er et eksempel på en konkret aktivitet, som vurderes til at kunne bidrage til at løfte denne målsætning. Økonomi Det samlede budget for den treårige procesmedarbejderfunktion er kr., og EUC Vest har besluttet at investere mio. kr. i etableringen af centrets fysiske rammer. Bilag: Følgebrev til ansøgning af den 24. februar 2009 Ansøgning til Vækstforum vedr. procesmedarbejder til etablering af et kompetencecenter for fiskeriets uddannelser i Thyborøn Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

15 Ansøgning - Den Europæiske Kulturhovedstad forprojekt med henblik på den regionale vækstindsats Resumé Forprojektet vedr. den regionale vækstindsats i forhold til Kulturhovedstadsprojektet beskrives, og Vækstforum anmodes om at indstille til Regionsrådet, at der af midlerne til regional udvikling bevilges 1 mio. kr. fordelt med kr. i hhv og 2010 af den eksisterende reservation. Sekretariatet indstiller, at Vækstforum indstiller til Regionsrådet, at reservationen på 1 mio. kr. af de regionale erhvervsfremmemidler udmøntes i en bevilling på kr. i 2009 og kr. i 2010 til projekt Europæisk Kulturhovedstad Beslutning Indstillingen blev tiltrådt. Sagsfremstilling Århus Kommune har valgt, at der fra 2009 sættes en fireårig proces i gang for Århus som by, en proces, der bl.a. omfatter en grundig kulturel kortlægning af byen byens ressourcer, identitet, image set udefra samt en række tværgående og tematiske kortlægninger. I foråret 2010 skydes en række visionsseminarer i gang, og i efteråret 2010 går projektfolk sammen om udarbejdelse af projektforslag til Århus 2017-program. Det afgøres i 2012, hvilken dansk by, der udpeges til Kulturhovedstad De kommende år vil være en arbejdsproces, hvor ikke alene byens kulturinstitutioner, men også byens læreanstalter, virksomheder, medier og ikke mindst byens borgere inddrages i samarbejdet om Århus projektforslag. Herudover inviteres samarbejdspartnere fra andre kommuner og fra Region Midtjylland, og kontakter til både nationale og internationale institutioner mm. etableres. Århus Kommune har ansat en projektleder for Århus Vækstforum vedtog 24. november 2008, at der skal gennemføres et forprojekt med henblik på den regionale vækstindsats i forhold til Kulturhovedstadsprojektet, og at der til dette indstilles til Regionsrådet, at der af midlerne til regional udvikling bevilges 1 mio. kr. fordelt med ½ mio. kr. i hhv og Der foreligger et forslag til forprojekt, hvor formålet er at afdække mulighederne for en regional og vækstorienteret forankring af Kulturhovedstadsprojektet. Med "regional" me-

16 16 nes ikke blot Region Midtjylland/Vækstforum, men også relevante og interesserede kommuner inden for regionen. Formålet med forprojektet er at belyse mulighederne for et regionalt partnerskab med hensyn til vækstindsatsen. Målene med indsaten er et langt bredere ejerskab til satsningen, herunder at relevante og interesserede kommuner og andre aktører bliver en integreret del af vækstsatsningen. Herunder skal en evt. videregående samarbejdstale mellem parterne beskrives og evt. indgås. De konkrete aktiviteter i forprojektet er kulturel kortlægning og netværksopbygning, herunder internationale relationer og samarbejde om regionens vækstindsats, bl.a. på turist- og eventområderne, samt med hensyn til udvikling af det kreative potentiale. Det konkrete forslag til valg af indsatser vil blive forelagt Vækstforum inden udgangen af Bilag: Regionalt samarbejde omkring Århus som Europæisk Kulturhovedstad i 2017 Ansøgning om midler til forprojekt for Den europæiske Kulturhovedstad

17 Internationale oplevelsesfyrtårne - den videre proces for projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" Resumé Vækstforum besluttede på mødet den 26. januar 2009 at indstille til Regionsrådet, at der bevilges 1 mio. kr. af de regionale midler til erhvervsudvikling til hvert af projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" til videre bearbejdning af projekterne. Vækstforum vurderede, at der her var tale om projekter med et internationalt potentiale. Der foreslås en tids- og procesplan for det videre arbejde. Sekretariatet indstiller, at Vækstforum godkender administrationens notat som grundlag for det videre arbejde med internationale oplevelsesfyrtårne, herunder tidsplan for arbejdet. Beslutning Indstillingen blev tiltrådt med bemærkning om, at det enkelte projekt kan afrapportere hurtigere end anført i den angivne tidsplan. Sagsfremstilling I januar 2008 besluttede Vækstforum at give 11 konsortier en indledende udviklingsfinansiering på op til 1 mio. kr. til analyse og forprojekt med det formål at undersøge og kortlægge potentialerne for et internationalt oplevelsesfyrtårn. Konsortierne afrapporterede dette arbejde den 31. oktober 2008, hvor seks af konsortierne endvidere søgte om støtte til videreudvikling af internationale oplevelsesfyrtårne i fase 4. På mødet den 26. januar 2009 reserverede Vækstforum 7,5 mio. kr. til "FÆNGSLET" og kr. til "Havets Hus" fra den Europæiske Regionalfond. Desuden indstillede Vækstforum til Regionsrådet, at der bevilges kr. til "Havets Hus", kr. til Meaning Making Experiences (MMEx) og 1 mio. kr. til hvert af projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" af de regionale midler til erhvervsudvikling. Projekt Den Europæike De regionale Regionalfond udviklingsmidler Fængslet kr.* 0 kr. Meaning Making Experiences (MMEx) 0 kr kr. Hedens Colosseum 0 kr kr. Planet Randers 0 kr kr. Havets Hus kr.* kr. Element.Z 0 kr kr. I alt kr.* Kr.

18 18 *Vækstforum reserverer kr. fra den Europæiske Regionalfond. Projekterne "Element.Z", "Hedens Colosseum" og "Planet Randers" har hver fået bevilget 1 mio. kr. til det videre arbejde med projekterne med henblik på en eventuel ny ansøgning til Vækstforum. Administrationen har udarbejdet "Notat om den videre proces for Internationale oplevelsesfyrtårne i 2009", hvor proces og tidsplan er beskrevet. Der er således planlagt et forløb med to runder, hvor ekspertpanelet kan indgå i dialog med ansøgerne og yde sparring til ansøgernes arbejde med den ny ansøgning. Disse møder ligger hhv. medio marts og primo april, så der kan være indgået en resultatkontrakt om anvendelsen af udviklingsfinansieringen omkring 1. maj. Et forberedelsesarbejde, der er estimeret til 1 mio. kr. til hver af de 3 projekter, tager naturligvis nogen tid at gennemføre, og det er ikke realistisk at forvente en afrapportering fra de 3 projekter før udgangen af Herefter ligger en fornyet behandling i ekspertpanelet, og endelig beslutning om indstilling til fase 4-finansiering kan tages på Vækstforums andet møde i Indeholdt i denne tidsramme vil også være udformningen af en evt. regionalfondsansøgning. I beslutningen vedrørende satsningen på udvikling af internationale oplevelsesfyrtårne var det Vækstforums forventning, at der ville kunne bevilges fase 4-finansiering til 1-3 oplevelsesfyrtårne i størrelsesordenen 5-15 mio. kr. Der er på Vækstforums møde den 26. januar 2009 indstillet bevilling eller reservation på i alt knap 24 mio. kr. Bilag: Notat om den videre proces for Internationale oplevelsesfyrtårne i 2009 Notat om arbejdet med internationale oplevelsesfyrtårne i 2008 af Internationale oplevelsesfyrtårne uddybning af vurderingskriterier af

19 Orientering - Partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Staten - tillægsaftale 2009 Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager sagen til orientering. Beslutning Indstillingen blev vedtaget med bemærkning om, at det for Vækstforum er afgørende, at den kommende partnerskabsaftale i højere grad er gensidigt forpligtende. Sagsfremstilling Der skal i juni 2009 indgås en tillægsaftale til partnerskabsaftelen mellem Vækstforum og Regeringen. Økonomi- og Erhvervsministeriet har anmodet om et oplæg til aftalen, og sekretariatet har fremsendt et foreløbigt oplæg, som tager sit udgangspunkt i den aftale, der er lavet med Videnskabsministeriet, Rådet for teknologi og innovation og de regionale vækstfora i december Her er fokus at udvikle et strategisk samarbejde med det formål at sikre sammenhæng mellem den nationale og regionale innovationsindsats på tre niveauer: 1. Gennem styrkede samarbejdsstrukturer såvel på administrativt som på politisk niveau. 2. Gennem igangsætning af fælles pilotprojekter og initiativer. 3. På sigt gennem udvikling af nye større strategiske satsninger, der f.eks. kan gennemføres gennem fælles udbud. Der er i Vækstforums sekretariat nedsat to arbejdsgrupper, som vil udarbejde et oplæg for: Fødevareområdet og landdistriktsudvikling Uddannelsesområdet Oplæggene vil foreligge til Vækstforums møde den 27. maj 2009 og danne grundlag for en drøftelse af det udspil, som formandskabet for Vækstforum skal drøfte med økonomiog erhvervsminister Lene Espersen den 19. juni Bilag: Oplæg til Partnerskabsaftaletillæg 2009

20 Orientering - Status for etablering af testpladser til Vindmølleindustrien Sekretariatet indstiller, at Vækstforum tager sagen til orientering. Beslutning Vækstforum besluttede at henvende sig til Økonomi- og Erhvervsminister Lene Espersen for at påpege vigtigheden af, at der, således som det blev aftalt i Partnerskabsaftalen, hurtigt træffes en beslutning om placering af testpladser til vindmølleindustrien i den nærmeste fremtid for at sikre, at Regionen også på sigt vil være attraktiv for vindmølleindustrien. Sagsfremstilling I partnerskabsaftalen mellem Vækstforum for Region Midtjylland og Regeringen har et af elementerne været etablering af testpladser til vindmølleindustrien. I nyhedsbrevet fra Vindmølleindustrien fremgår det, at der er nu etableret en arbejdsgruppe i Økonomi- og Erhvervsministeriet, som skal aflevere deres anbefaling af etableringen af testpladser til Lene Espersen til maj. Ministeren har inviteret branchen med til møderne i arbejdsgruppen for at sikre samarbejdet. Bilag: Nyhedsbrev fra Windpower Test og demonstration

21 Eventuelt Beslutning

22 22 Mødedeltagere: Bent Hansen, regionsrådsformand Viggo Nielsen, regionsrådsmedlem Poul Müller, regionsrådsmedlem Carsten Kissmeyer, borgmester Johannes Stensgaard, borgmester Nicolai Wammen, borgmester Jens Grønlund, borgmester Martin Merrild, borgmester Viggo Thinggård, formand for HK Østjylland Lauritz B. Holm-Nielsen, rektor Th. Bonne Larsen, adm. direktør Lars Aagaard, adm. direktør Heine Bach, områdedirektør Fra administrationen deltog: Bo Johansen, regionsdirektør Lars Vildbrad, vicedirektør Bent B. Mikkelsen, afdelingsleder Pia Fabrin, sekretariatet for Vækstforum Jette Salling, sekretariatet for Vækstforum

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk

Regional Udvikling. Direktør Lars Hansson. Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa. www.regionmidtjylland.dk Regional Udvikling Direktør Lars Hansson Havnekonference den 9. september 2009 i Grenaa www.regionmidtjylland.dk Regional Udviklings opgaver Lovgivningsbestemt Regionsrådet: Regional udviklingsplan Uddannelse

Læs mere

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum

NOTAT. Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske. Samspil mellem Regionsrådet og Vækstforum Regionshuset Viborg Regionssekretariatet NOTAT Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Til: Møde 22.9.2009 i Udvalg vedrørende evaluering af den politiske

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 3 Prøv1Elbil Ansøgning om tilskud fra Vækstforum til et projekt der dels demonstrerer elbiler, dels afprøver udstyr til energiforsyning af elbiler og dels gennemfører en række forsøgselementer koblet til

Læs mere

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET

MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET Den 13. november 2012 MILJØ- OG GRØN VÆKSTUDVALGET SAG NR. 1 BEVILLING AF ERHVERVSFREMMEMIDLER TIL ERHVERVSPROJEKTER ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum bevilger

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland

Udkast. Til. Oplæg Om. Globaliseringens udfordringer. For. Region Midtjylland Udkast Til Oplæg Om Globaliseringens udfordringer For Region Midtjylland Baggrund og rationale for oplægget: Globaliseringen rummer udfordringer og nye muligheder for nationer, regioner og lokale myndigheder

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser

Vækstforums møde den 24. marts 2009 - bilag til pkt. 4. Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser Et sammenhængende kompetencecenter for alle fiskeriets uddannelser handlingsplan august 2008 Visionen Visionen er at skabe center hvor kompetencer i fiskeriet knyttes sammen så synergier opstår med henblik

Læs mere

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008

NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 NOTAT vedr. indsatsområder og fordelingsnøgle - Puljemidler til særlige udviklingsopgaver under KOMPETENCEmidt, februar 2008 Baggrund I projektbeskrivelserne bag Kompetenceplatform Midtjylland, KOMPETENCEmidt

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office

Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Generalforsamling 2007 Den 9. september 2007 Generalforsamling for foreningen Midtjyllands EU-kontor Central Denmark EU Office Bestyrelsen har i enighed besluttet, at generalformsaling for foreningen Midtjyllands

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014

. Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 . Udmøntning af midler til grøn satsning 2014 Forretningsudvalget Brevid: 2374669 Resume Der fremlægges aktiviteter, som udmønter Regionsrådets midler til grøn Sagsfremstilling Der er i regionens budget

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Påstande og fakta angående vækstforaene

Påstande og fakta angående vækstforaene Påstande og fakta angående vækstforaene UDDYBNING: Påstand 1: Det meste af tiden i vækstforum går med at behandle ansøgninger I 2007 er omkring 25 pct. af tiden i gennemsnit anvendt til at behandle ansøgninger.

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning

Strategisk Energiplanlægning Strategisk Energiplanlægning Henning Laursen Udviklingskonsulent www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland 2 www.regionmidtjylland.dk Strategisk energiplanlægning i Region

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg

Referat. fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 19. september 2008 /JETSAL Refer fra mødet i Vækstforum 29. august 2008 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Skottenborg 26, Viborg Punkt 10 Maabjerg Bioenergy

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager hele

Læs mere

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13

KKR Midtjylland 10. juni 2011. Status 1. januar 31. maj 2011. Strategi 2011-13 KKR Midtjylland 10. juni 2011 Status 1. januar 31. maj 2011 Strategi 2011-13 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger (specialiseret erhvervsservice) 1. januar 31. maj 2011 Geografisk fordeling af vækstkortlægninger

Læs mere

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal

Erhvervsudvalget. Erhvervsservice og iværksætteri. Bevillingsområde. Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 161 Erhvervsudvalget Bevillingsområde Erhvervsservice og iværksætteri Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 21. august 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde

bidrage til at formulere langsigtede strategier for det internationale kultursamarbejde NOTAT Den offensive strategi for den internationale kulturudveksling 2007-2011 D. 5. november 2007/lra 1. Baggrund Kulturministeriet og Udenrigsministeriet har siden 2000 haft en samarbejdsaftale om Danmarks

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

1 www.regionmidtjylland.dk

1 www.regionmidtjylland.dk 1 www.regionmidtjylland.dk Det regionale planlægningssystem i Danmark Vicedirektør Lars Vildbrad www.regionmidtjylland.dk Disposition Strukturreformen, den utænkelige reform Den nye administrative struktur

Læs mere

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009.

Besøgsbarometer pr. 09.11.2009. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 20. november 2009, dagsordenens pkt. 3 Status på aktiviteterne i fase 1, 2 og 3 Projektet udviser fortsat en

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

KlyngeMIDT 2009-2011

KlyngeMIDT 2009-2011 KlyngeMIDT 2009-2011 Vækstforums regionale partnerskab om netværk og klynger. v/ Bent B. Mikkelsen, Region Midtjylland Væksthus Midtjylland d. 15 januar 2009 1 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden Vækstforum

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

LAG Tønder. www.lag-toender.dk

LAG Tønder. www.lag-toender.dk LAG Tønder Oplæg om økonomiske muligheder Om økonomiske muligheder i forbindelse med erhvervsudvikling i Nationalpark Vadehavet, specielt Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsmidler V/ Karsten H. Jensen,

Læs mere

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt.

Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. Orientering fra projektsekretariatet vedr. Kort projektstatus - Bilag til Kompetencerådsmødet den 4. marts 2011, dagsordenens pkt. 4 Opsummering - indledning Den seneste periode har været kendetegnet ved

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009

Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan Dato: 04.03.2009 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Sekretariatet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 0000 Regionaludvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Det globale perspektiv i den regionale udviklingsplan

Læs mere

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast.

J.nr.: 11/23888. Hyprovide Large-scale alkaline electrolyser (MW) Projektnavn: Green Hydrogen.dk. Ansøger: Finsensvej 3, 7430 Ikast. Bilag 26b Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Regionale Udviklingsmidler

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen

Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Erhvervsstyrelsen og ny politik.. v. Anders Hoffmann Vicedirektør, Erhvervsstyrelsen Den nye styrelse: Mission og vision Mission I partnerskab med andre gør vi det enkelt og attraktivt at drive virksomhed

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Erhvervs- og landdistriktsudvalget

Erhvervs- og landdistriktsudvalget 161 Erhvervs- og landdistriktsudvalget Bevillingsområde: Erhvervsservice og iværksætteri 162 163 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 11. januar 2016. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 11. januar 2016 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orienteringssager Januar...2 3. ET - Drøftelse vedr. Turistinformation

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 9. marts 2012, fra kl. 9.00 til 12.00 efterfulgt af frokost og rundvisning Viborg Rådhus mødelokale M5, Prinsens Allé 5, 8800 Viborg Deltagere:

Læs mere

Et par fakta om kamelen :

Et par fakta om kamelen : Et par fakta om kamelen : Cand. scient. pol. Annemarie Elverum Ansat som projektleder i Væksthus Midtjylland siden oktober 2011 Bl.a. tidligere ansat i Århus Amt 1992-2006 - heraf ansvarlig for strukturfondsadministrationen

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering:

Projektets baggrund, tilblivelse og organisering: Statusnotat - bilag til Kompetencerådsmøde 27. februar, dagsordenens pkt. 3 Dette er et kortfattet statusnotat for Vækstforums projekt KOMPETENCEmidt. Notatet skitserer kort projektets progression og dets

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2014-2015 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen

Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen Referat Bestyrelsesmøde Væksthus Hovedstadsregionen 4. juli 2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 Væksthus Hovedstadsregionen Dato: Torsdag den 26. juni Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen,

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh

ManagEnergy workshop. Kontorchef Morten Lemvigh ManagEnergy workshop Kontorchef Morten Lemvigh Region Nordjyllands rolle inden for regional udvikling Region Nordjyllands rolle og mission er at være dynamo for regional udvikling og skabe grundlag for

Læs mere

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse

4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse 4.3. Kompetenceplatform: Organisationsbeskrivelse Indledning I det følgende skitseres planerne for kompetenceplatformens organisering i Region Midtjylland. Kompetenceplatformen er et initiativ, som skal

Læs mere

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 6 Bilag til mødet i Vækstforum den 31. august 2009 Program for Vidensamarbejde Baggrund I Vækstforums handlingsplan for 2007-2008 er Viden i arbejde beskrevet som et initiativ, der skal sikre den regionale

Læs mere

Region Midtjylland Regional Udvikling

Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjylland Regional Udvikling Viborg, den 17. juni 2008 /DORNIE Referat af mødet i kl. 16:00 i Viborg Lounge Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Projekt Landsbyfornyelse 1 2 Projekt Profilering

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Referat- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør

Strategiske satsninger i Region Sjælland. v. Koncerndirektør Strategiske satsninger i Region Sjælland v. Koncerndirektør Per Bennetsen Vækstforum Vækstforums formål er at skabe og udvikle rammerne for erhvervsudviklingen i Region Sjælland. Målet er økonomisk vækst

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere