Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab

2 Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab Sammen vil vi arbejde for en kommune, hvor mennesker har gode rammer for høj livskvalitet fra barndom til alderdom - et sundt og aktivt liv i samspil med hinanden. De vigtigste seks indsatsområder for os bliver: Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, der skaber fundamentet for et velfungerende lokalsamfund og økonomisk vækst Gode tidssvarende boliger for mennesker i samspil og samvær En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv En levende kultur Et bæredygtigt miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld En kommune, der formår at fremstå som en velfungerende helhed På disse seks indsatsområder er vi enige om en lang række konkrete initiativer. Vi er også enige om, at vores politik og samarbejde bygger på et fælles grundlag af værdier og holdninger: Vision og bærende principper Kommuneqarfik Sermersooq er et ungt fællesskab og vi vil arbejde for at styrke fællesskabsfølelsen. Det skal ske i ligeværdighed og med respekt for den forskellighed, der er en rigdom for vores lokalsamfund. Vi ønsker at skabe et fællesskab med livsglæde, arbejdsglæde og tro på fremtiden. En kommune, hvor vi viser, at vi er stolte over, hvem vi er, og hvad vi kan. Hvis vores børn skal vokse op og nyde de velfærdsgoder, som vi selv har nydt, er det nødvendigt, at alle gode kræfter arbejder sammen om at realisere vores fælles drømme. Det gør vi ved at blive en del af hinandens liv - møde hinanden, følge med i hinandens livsvilkår og ved at lade os inspirere af positive lokale initiativer og styrke samarbejdet ved fysiske møder og gennem de elektroniske muligheder, vi har fået. Menneskesyn Vores menneskesyn er grundlæggende for vores politiske arbejde: Alle relationer i fællesskaber bygger på lige værd, og der skal være plads til den enkeltes egne evner, ønsker og behov. Alle mennesker er født med unikke evner, som de skal have mulighed for at udvikle i en livslang læringsproces. Disse evner skal altid kunne bruges til at forsørge sig og sine hermed opnå frihed til at udfolde sit liv, sine kreative, skabende evner og interesser. At tage ansvar og øve indflydelse på eget liv for egne handlinger samt deltage aktivt som demokratiske borgere i samfundsudviklingen er både en ret og en pligt. Alle mennesker ønsker at indgå i fællesskaber med andre og at bidrage positivt til disse. 2

3 Det politiske arbejde Det politiske arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq er styret af værdierne: Bæredygtighed Livskvalitet Demokrati og service Denne samarbejdsaftale viderefører den politik, der er ført i den tidligere samarbejdsperiode. Vi lægger i det hele taget vægt på kontinuitet i den førte politik. Samtidig ønsker vi at gøre brug af de mange erfaringer, der er høstet, og at bygge videre på den udvikling, der er sket. Kommuneplanen skal realiseres og de politiske pejlemærker, der blev vedtaget ved budget 2013 videreføres som politiske mål indenfor de enkelte politikområder. Initiativer som sættes i gang i henhold til de politiske mål vil nøje blive fulgt, synliggjort og evalueret for at sikre, at initiativerne sættes i gang i overensstemmelse med de politiske mål. Politiken bygger samtidig på den grundholdning, at vi ikke er os selv nok. Kommuneqarfik Sermersooq er en del af verdenssamfundet. Samarbejdsaftalen er dynamisk, og den vil blive revurderet løbende i valgperioden. 6 fokusområder for vores politiske arbejde De politiske målsætninger gælder alle bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq. Alle initiativer og indsatsområder tilpasses de lokale forhold, muligheder og vilkår. Lokale løsninger skal tilpasses i dialog med bygdebestyrelser og andre relevante fora. Politikere såvel som administration skal arbejde for et højt informationsniveau, og synlighed med mål, processer og resultater. Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv Gode tidssvarende boliger En tryg barndom og ungdom En levende kultur Beskyttelse af miljøet En kommune der udgør en velfungerende helhed 3

4 Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv Succesrige virksomheder skaber arbejdspladser og bidrager til økonomisk vækst. Det betyder, at vi får et rigere samfund både økonomisk og menneskelig, hvis erhvervslivet har det godt. Vi skal gøre det mere attraktivt at starte og drive en virksomhed. Vi støtter Erhvervsrådets strategi med udvikling af et bredt spekter af erhverv fra iværksætteri til nye nicheproduktioner, modne virksomheder, udvikling af fangst- og fiskerierhvervet til direkte og afledte erhvervsmuligheder ved storskalaprojekter og andre råstofaktiviteter. Vi skal stå stærkt i IBA-forhandlinger med kommende aktører i råstofindustrien, og sikre størst mulige effekt for kommunens erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelsesniveau. Vi ønsker intensiveret samarbejdet med Selvstyret om Regional Udviklings Strategi (RUS) Bredde i udviklingen af erhvervslivet i forhold til brancher og geografi Øget indsats for erhvervsudvikling blandt andet i kraft af besøg af erhvervskonsulent to gange i 2013 på alle bosteder Turismeudvikling f.eks. turismeakademi i Tasiilaq Lokal lods på krydstogtskibe ved sejlads i fjorde. Flere lokale indhandlingsmuligheder med bearbejdning af råvarer Udvikling af fiskeri med ny produktion og forædling af lokale råvarer (tang, nye fiskearter m.v..) Flest mulige kommunale bygge- og renoveringsopgaver skal udbydes i fagentreprise i forhold til de lokale håndværkeres kapacitet og opgavens omfang Undersøge mulighederne for bedre rammer for produktion af kunsthåndværk Fortsat samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om at styrke de lokale virksomheder og borgernes kompetencer i forhold til evt. kommende råstofprojekter Øget selvforsyning Fødevarepolitik for alle kommunale institutioner med aftaler om anvendelse af grønlandske varer Udvikling af fiskeri med ny produktion og forædling af lokale råvarer Udvikling af Brættet med større udbud og bearbejdede varer Vi vil afdække muligheder for øget fødevareudveksling. Øget anlægsaktivitet Øge anlægsaktiviteter med byggemodning, der er på forkant Planlægning af vedligehold og renoveringsopgaver på tidspunkter hvor ledigheden traditionelt er højest Fleksibel og hurtig planlægning, som sikrer tilstrækkelige byggemuligheder Flere former for byggemodning med øget anvendelse af privat byggemodning Fokus på renovering af eksisterende bygningsmasse alle bosteder Besluttede anlægsprojekter skal igangsættes hurtigere 4

5 Gøre midtbyerne til bedre byrum Etablere samarbejdsforum med bygge- og anlægsbranchen Bevaringsværdige og fredede bygninger i alle bosteder skal registreres og vurderes politisk Sikre bedre vejnet - ud fra lokale forhold Afdække vores beredskabsområde og fortsætte den igangværende harmonisering Kampen for øget beskæftigelse Styrket arbejdsanvisning og kompetenceudvikling en målrettet indsats Meningsfuld aktivering i stedet for passiv forsørgelse Fremme af moderne arbejdsmetoder Ansættelse af lokal arbejdskraft i ledige ufaglærte/ tillærte stillinger f.eks. i forhold til arbejde med byggemodning og anlæg Kvalificeret uddannelsesvejledning og opkvalificering af medarbejdere Medvirke til at skaffe flere praktikpladser Førtidspensionisters resterhvervsevne skal bruges Gode tidssvarende boliger for mennesker i aktivt samspil Den aktuelle tilstand af vore eksisterende boliger er langt fra tilfredsstillende. Der er et stort behov for renovering i alle bosteder. Boligproblemerne er i det hele taget mange. Vi har enlige, der er boligløse; familier med børn står uden egen bolig, vi har unge, der ikke har mulighed for at få deres eget liv som voksne. Oven i det udspringer mange sociale problemer af boligmanglen. Samtidig oplever vi, at flere vil bo i Nuuk og bidrage til vækst og udvikling af hovedstaden. Ligeledes er manglen på boliger i Tasiilaq voksende. Denne samarbejdsaftale har derfor konkrete målsætninger, der skal være med til at sikre, at ventelisterne til boliger bliver nedbragt. Til kamp mod ventelisterne Fortsætte udbygningen i Tasiilaq, herunder ungdomsboliger Bygge 800 boliger i Nuuk i de næste 5-7 år * lejeboliger * ungdomsboliger * boliger til ældre * boliger til handicappede * daginstitutioner Udarbejde en strategi for renovering og sanering af vores boligmasse 5

6 Nedsætte arbejdsgruppe til afdækning af nye finansieringsmodeller i forbindelse med opførelse af kommunale udlejningsboliger Udarbejde en anlægsplan i samarbejde med alle relevante interessenter Arbejde for en plan for de tomme boliger i Paamiut i samarbejde med A/S INI Bomiljøer, der fremmer fællesskabet Styrke mulighederne for socialt samvær i lokalområderne Saneringsmodne bygninger skal nedrives Brugte biler, redskaber og andre efterladenskaber, der er efterladt på offentlige arealer skal fjernes Borgerne, herunder børn og unge skal inddrages og høres i arbejdet med byplanlægning Muligheder for at udarbejde retningslinjer for at have kæledyr i udlejningsboliger i samarbejde med boligforeninger, Iserit og INI samt interesseforeninger Bilfrie områder i byer samt bilfrie dage Hjemløse Udvide antallet af egnede boformer koordineret med Selvstyrets planer Styrke den personlig støtte og tilbud om handleplaner for de hjemløse Mobiliteten inden for kommunen skal fremmes Vi vil udarbejde en mobilitetspolitik Gode kultur- og fritidstilbud Vi vil udarbejde en fremadrettet idrætspolitik i samarbejde med foreningslivet Udvide muligheder for instruktør- og trænerkurser samt give mulighed udveksling af trænere og instruktører i kommunen De kommunale faciliteter skal udnyttes optimalt til forskellige aldersgrupper og formål. f.eks. skal skolernes haller og idrætsfaciliteter være åbne i ferier. Mulighed for at anlægge en kunstgræsbane i Nuuk skal undersøges Sikre fremtidig drift af skilifte i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Vi vil skabe flere og bedre rammer for at børn og voksne kan bruge deres energi aktivt ved udendørs fysiske aktiviteter i boligområderne boldspil, fitness, klatrevægge, legeredskaber m.v. Styrke kvaliteten og udbuddet af lokale fritidstilbud herunder indenfor de musiske fag. De eksisterende faciliteter skal udnyttes fuldt ud Forbedre sommerferieaktiviteter til børn Vi vil sammen med alle interessenter forberede Arctic Winter Games, som skal afholdes i Nuuk i 2016 Udbredelse af frivillighed 6

7 En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv Alle børn har ressourcer de skal beskyttes og udfoldes. Helstøbte mennesker med balance i deres liv, med uddannelse og kulturel forankring med livsmod og drømme at forfølge. Det ønsker vi for alle børn og unge. Mange børn vokser op uden den nødvendige omsorg. Det er forældrenes ansvar at tage vare på deres børn men hvis forældreevnen ikke slår til må fællesskabet gribe ind og kommunen sikre barnet den nødvendige omsorg i form af støtte til forældrene eller ved at flytte barnet. Den tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde skal sikre at hjælp og støtte tilbydes hurtigst muligt. Samarbejdet mellem de frivillige organisationer og kommunen skal udbygges i anerkendelse af forskellige roller, ansvar og muligheder samt i erkendelse af de positive effekter et konstruktivt samarbejde medfører. Vi vil tage hånd om de mindste Give pasningsgaranti Styrket kvaliteten i dagtilbud i alle bosteder. Tydeligt pædagogisk ansvar Styrke overgangen fra dagpasning til skolestart Deltage aktivt i implementeringen af Meeqqerivitsialak i samarbejde med Inerisaavik Styrke folkeskole med inddragelse og ansvarliggørelse af forældrene Udvide den sociale støtte til de sårbare børn Fortsætte arbejde mod mobning kammagiitta Sikre at de særlige kompetencer, som lærere og pædagoger har erhvervet sig gennem efterog videreuddannelser, bruges bedst muligt i samarbejde med den enkelte og dennes skole/ institution Gennemføre en arbejdsmiljøundersøgelse i kommunens skoler. I den løbende evaluering af de enkelte skoler og i samarbejde med lærere og forældre gå bag om trintestresultater med henblik på fortsat at udvikle folkeskolen Vi vil bruge rollemodeller i det sundhedsfremmende arbejde for børn og unge Trygge familier Vi vil arbejde for at styrke forældreevnen. Rådgivning til unge familier og mennesker i kriser Vi vil styrke det sociale rejsehold Vi vil udvikle mere relevante og mere kollektive metoder til at støtte børn og forældre, herunder inddragelse af familiens slægt og netværk Vi vil udvikle gode alternative løsninger som alternativ til anbringelse af børn uden for hjemmet Kompetencer til livet Vi vil sikre en folkeskole med fokus på viden, tolerance og selvværd. Unge der forlader skolen skal have viden om samfundet og verden og kundskaber indenfor sprog, matematik, samfunds- og naturfag. 7

8 Alle børn i kommunens skoler skal opnå et tilfredsstillende skoleresultat. Der ligger en stor opgave for skolelederne, lærerne og Inerisaavik med at udvikle bedre læringsmiljøer. Politisk vil vi understøtte dette arbejde og styrke skolen som lokalt omdrejningspunkt for indsatsen for en god barndom. Vi vil Styrke folkeskole med inddragelse og ansvarliggørelse af forældrene Udvide den sociale støtte til de sårbare børn Fortsætte arbejde mod mobning kammagiitta Få udarbejdet en arbejdsmiljøundersøgelse i kommunens skoler. I den løbende evaluering af de enkelte skoler og i samarbejde med lærere og forældre gå bag om trintestresultater med henblik på fortsat at udvikle folkeskolen Sikre at de særlige kompetencer, som lærere og pædagoger har erhvervet sig gennem efterog videreuddannelser, bruges bedst muligt i samarbejde med den enkelte og dennes skole/ institution Sikre at unge, der forlader folkeskolen har en handleplan. Tage initiativ til at der etableres decentrale uddannelsestilbud i Paamiut og Tasiilaq Undersøge muligheden for at anvende KNR kanal 2 til fjerundervisning Personer med handicap Sikre bedre uddannelses- bo- og beskæftigelsesmuligheder gøre byerne lettere at færdes i for mennesker med bevægelseshandicap Forbedre og øge de socialpædagogiske tilbud Styrke samarbejdet med forskellige handicapforeninger Sundhed og forebyggelse på tværs af sociale skel og alder Fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme (kost, rygning, alkohol og motion) Oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost, sund levevis Sikre nem adgang til sunde varer i samarbejde med de handlende samt arbejde for udbud af sundere mad i sportshaller og svømmehal Arbejde klassevis med elevernes sundhedsadfærd Misbrugspolitik Vi vil sætte massivt ind med tilbud om misbrugsbehandling og behandling af de traumer, som ofte ligger til grund for misbruget. Arbejde for at borgere med misbrugsproblemer og er parat til at gå i behandling bliver betjent smidigere og hurtigere Vi vil satse på at forebygge misbrugsproblemer gennem information og en opsøgende virksomhed, der fanger problemerne, før de vokser sig store. Evaluere erfaringer med rejseholdenes arbejde med misbrugsbehandling 8

9 Livskvalitet også for de ældste Tilbud til de ældre, så de vedligeholder deres evne til at klare sig selv forbedre samarbejde mellem kommunen og de ældre Inddragelse af de ældre i skole og daginstitutioner Aktiviteter for ældre i de lokale aktivitets- og fritidstilbud Flere ældrevenlige boliger Renovering og udbygning af plejehjemspladser Vi vil invitere frivillige organisationer ind i arbejdet med øget livskvalitet for ældre med plejebehov En levende kultur Kulturen skabe nysgerrighed, debat og fællesskab det er en af de bedste måder vi kan møde hinanden på. Kultur skaber sammenhold. Traditionelle og moderne udtryksformer skal inspirere hinanden. Vi vil Arbejde for at Sermeq-fonden fortsat er en økonomisk dynamo for kommunens kulturliv Videreføre formidlingen af Østgrønlandsk kultur Gøre museer og lokale mindestuer attraktive for lokale og gæster Undersøge mulighederne for at oprette en afdeling af Kittat i Paamiut I samarbejde med handicappede borgere og kulturaktører udvikle målrettede kulturtilbud der styrker livskvalitet og samhørighedsfølelsen Et miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld Vi vil fortsætte arbejdet med bedre affaldshåndtering, bedre affaldsbortskaffelse og mere genbrug Arbejde for, at affaldssortering sker i vores skoler og børneinstitutioner, samt i alle husstande, private, offentlige og erhvervsmæssige i hele vores kommune. Der sorteres for eksempel i genbrugs, brandbart og ikke-brandbart affald. Arbejde for mere genanvendelse og håndtering af jern- og metalaffald. Kæmpe for mere vedvarende grøn energi i hele vores kommune, fx vandkraft, som vi har succes med i Nuuk og Tasiilaq, solfangere, og vi vil undersøge potentialet for vindkraft. Undersøge potentialet for at udfase den oliefyrede varmeforsyning til fordel for vedvarende energikilder. Fortsætte samarbejde om test af elbiler. Arbejde for at bekæmpe luftforurening, herunder støvproblemer i byerne. 9

10 En kommune, der udgør en velfungerende helhed En velfungerende infrastruktur Vi vil arbejde for skibsanløb tilpasset de ændrede isforhold i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Bedre beflyvning af Ittoqqortoormiit og anlæggelse af lufthavn i Tasiilaq Arbejde for udvidelse af lufthavnen og havnen i Nuuk, som anbefalet af Transportkommissionen Undersøge mulighederne for et søkabel til Østgrønland Tættere samarbejde og vareudveksling med Island Træffe beslutning om Kangilinnguit og Ivittuut s fremtidige virke i tæt samarbejde med bygdebestyrelsen i Arsuk. Demokrati Tættere borgerkontakt og involvering Styrket information og kommunikation Inddragelse af interessenter i de stående udvalgs arbejde Overdragelse af kompetence til Lokalråd initiativer, der inddrager børn og unge i lokal- og kommunalpolitik Jævnlige dialogmøder med Børnetalsmanden og foreninger, der beskæftiger sig med børn og unge En åben kommune Skabe større åbenhed i forvaltningen Formulere offentligt tilgængelige kvalitetsstandarder på kommunale ydelser Tilvejebringe tilfredshedsundersøgelser i forhold til den service, man har fået ved henvendelser Øge indsatsen mod de borgere, der fristes til at begå socialt bedrageri Ansætte en borgerrådgiver, der sikrer borgerne den rette behandling Kompetente medarbejdere på en god arbejdsplads Vi vil styrke kompetenceudvikling blandt kommunes medarbejdere Formulere tydelige forventninger (funktionsbeskrivelser) Vi vil praktisere motiverende ledelse Vi vil tilbyde støtte til medarbejdere med behov for faglig og/eller personlig udvikling En økonomi i balance Åbenhed om de økonomiske rammer En ansvarlig og stram økonomistyring Arbejde for at øge kommunens indtægter Arbejde for øget ekstern medfinansiering gennem fonde Gøre det attraktivt for private at investere i kommunens udvikling 10

11 Nøgleordet er samarbejde Vi vil samarbejde med sundhedsvæsnet om den service, der ydes til vores borgere støtte initiativer om oprettelse af lokale Patientråd Samarbejde med og støtte NGO ernes arbejde Samarbejde med CSR Greenland Samarbejde med politiet om kriminalitetsdæmpende og forebyggende tiltag Samarbejde med Selvstyret og de øvrige kommuner om fuld gennemførelse af kommunalreformen Samarbejde med Selvstyret om infrastruktur og uddannelsestilbud i alle byer Vi vil fortsætte det internationale med venskabsbyer og andre samarbejdsaftaler Klimaforandringerne og muligheder for råstofudvinding har styrket udlandets interesse for Grønland. Det betyder, at vi skal indgå i professionelle samarbejdsrelationer med internationale virksomheder. Vi skal også være klar til at byde endnu flere nye borgere velkommen og bidrage til at de bliver godt integreret i vores samfund. Vores ungdom skal opmuntres til at uddanne sig, så de kan få stillinger på alle faglige niveauer i de nye erhverv. Vi skal gribe og bruge de nye muligheder som råstofferne byder som løftestang for kompetenceløft og sikre flest mulige gevinster for borgere og virksomheder og færrest mulige risici for natur, miljø og mennesker. Forsat udlægning af opgaver til kommunerne Vi vil arbejde for at overtage ansvaret for flere opgaver fra Selvstyret jf. Strukturudvalgets anbefalinger. Succesfuld overdragelse kræver god forberedelse. Derfor ønsker vi en langsigtet plan for dette. Vi må fordomsfrit frigøre os fra den måde vi hidtil har valgt at fordele opgaver og ansvar på, tænke i nye organisationsformer og vælge løsninger, der fremtidssikrer landet som en helhed. Vi ønsker mere fleksibilitet med mulighed for at lave forsøgsordninger både i forhold til at overtage et ansvarsområde eller på anden måde får mulighed for at lave forsøgsvirksomhed med dispensation fra lovgivningskrav, som er en barriere for forsøgsvirksomhed. Vi ønsker at der skabes en transparent samfundsøkonomi i et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem kommuner og Selvstyre. Dette er en forudsætning for at drøfte nye og langsigtede økonomiske udviklingsmål for det økonomiske samarbejde. Sprog Sprogloven præciserer det grønlandske sprog som det samfundsbærende sprog og at dansk kan anvendes i offentlige forhold. I Kommuneqarfik Sermersooq tales østgrønlandsk, vestgrønlandsk, dansk og en række internationale sprog. Vi vil fortsat arbejde på at styrke sproglovens formål og ønsker at alle kan lære sig flere sprog, således at flersprogethed kan blive en styrke. Engelsk har også en central plads i sprogloven og vi vil medvirke til at endnu flere kan lære at tale engelsk ikke mindst under hensyn til at dette er arbejdssproget i råstofsektoren. Strategi for integration i bredest mulig forstand skal udarbejdes. Denne vil tage udgangspunkt i vores menneskesyn og at der er brug for alle i et ligeværdigt og respektfuldt samspil. 11

12 Et styrket civilsamfund Vi ønsker at skabe bedre rammer for aktiv og forpligtende folkelig deltagelse. Det er den bedste måde at sikre at den nødvendige samfundsudvikling vi står over for skal blive holdbar og stærk. Den handler om mennesker og skal gennemføres for og af mennesker, der skal have indflydelse på deres egen fremtid og deres nærmiljø. Udvikling forudsætter en befolkning, der ryster afhængigheden af sig træder i karakter, formulerer ønsker og håb, stiller krav, viser handlekraft og påtager sig hovedrollen i eget liv. Som politiske ledere af den offentlige sektor må vi forhindre at magten til forandring samles hos færre og færre, og skal i langt højere grad definere den offentlige sektor som tjenere, der stiller deres faglige ekspertise til rådighed, så grupper af ansvarlige borgere får indflydelse og konkrete handlemuligheder over lokalsamfundets udfordringer. Vi skal turde en ny og anderledes ansvars- og opgavefordeling mellem kommune og civilsamfund. Når vi bliver stillet over for spørgsmål og krav om at løse udfordringer, så må svaret til borgerne i lokalsamfundet være: hvordan kan I samarbejde med det offentlige system og tackle situationerne sammen? Sammen er vi stærkest. Frivillighed Vi værdsætter de frivillige sociale organisationers engagement og indsats ligesom vi anerkender deres bidrag til løsning af de store socialpolitiske udfordringer vi står i. Vi ønsker at styrke samarbejdet med disse og vil samarbejde for en samlet udvikling af hele det frivillige arbejde under ét. Fakta frem for myter Vi ønsker at handle politisk på faktuel viden og ikke på antagelser og myter. Derfor har vi fået udarbejdet lokalsamfundsprofiler for alle vore bosteder med alle tilgængelige data. Disse danner et solidt udgangspunkt for hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan træffe politiske beslutninger med respekt for de meget forskellige livsvilkår. Denne arbejdsform vil vi fortsætte med, ligesom redegørelser, udredninger og forskningsundersøgelse med relevans for Kommuneqarfik Sermersooq skal bruges målrettet i det kommunalpolitiske arbejde. Kommuneqarfik Sermersooq en innovativ kommune Den offentlige økonomi, også kommunernes økonomi, er under hårdt pres. Den demografiske udvikling og det stigende forventningspres på velfærdsydelserne skaber betydelige udfordringer. Vi ønsker at rette blikket fremad og begynde reelle politiske drøftelser om at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en innovativ kommune der tør udfordre vanetænkning og sammen skabe en velgennemtænkt udvikling med for eksempel nye velfærdsløsninger og nye institutionstyper - mere af det samme er ikke en mulighed på længere sigt. Arbejdet i de stående udvalg og kommunalbestyrelse I 2014 arrangerer vi et visionsseminar for kommunalbestyrelsen, hvor vi fordomsfrit, nøgternt og visionært retter blikket fremad. I de selskaber hvor kommunen er ejer eller er medejer vil vi arbejde for at sikre at sammensætningen af bestyrelsen består af kompetente personer der besidder de fornødne faglige kvalifikationer. Implementeringen af de politiske målsætninger i samarbejdsaftalen skal forankres i de stående udvalg ligesom de skal genforhandle målsætningerne inden for deres respektive politikområder og fremlægge reviderede/nye strategier for kommunalbestyrelsen. 12

13 Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab aftalen er indgået i april 2013: Juulut Danielsen formand Ittoqqortoormiuni Inuit Ataqatigiit Storm Ludvigsen Søren P Lyberth formand Paamiuni Inuit Ataqatigiit Allan Pertti Frandsen Nikoline Ziemer formand Nuummi Inuit Ataqatigiit Charlotte Pike Harald Bianco formand Tasiilami Inuit Ataqatigiit Iddimanngiiu Bianco Asii Chemnitz Narup Andreas Sianiale formand Demokraatit, Sermersooq region øst Mille Søvndahl Pedersen Aviaaja Karlshøj Poulsen formand Demokraatit, Sermersooq region vest Malene Lynge Andreas Uldum Uju Petersen Justus Hansen 13

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Integrationspolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 18. marts 2015 Dok.nr.: 2014/0026876-47 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Integrationspolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Forord 2

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget

Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget Debatmateriale til Furesø Kommunes borgermøde om budget 2014-17 Dette oplæg giver information og inspiration til det borgermøde, som Furesø Kommune har inviteret til den 12. juni 2013. På borgermødet præsenteres

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

INTEGRATIONSPOLITIK

INTEGRATIONSPOLITIK INTEGRATIONSPOLITIK 2015-2018 Titel: Integrationspolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød

SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød SAMMEN OM SOLRØD - UDVIKLING OG SOCIALT ANSVAR - Valgprogram Kommunalvalget 2017 Socialdemokratiet i Solrød Indledning I Danmark tager vi hånd om hinanden. Vi har en lang og stærk tradition for et samfund,

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Handicappolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Handicappolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for handicappolitikken Handicappolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik Indhold Forord... 2 Vision... 2 Værdier... 2 Livsmod... 2 Rodfæstethed... 3 Respekt for forskellighed... 3 Handlekraft... 4 Fælles grundlag for arbejdet med børn... 5 779-2016-10861

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg

Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Det Konservative Folkeparti i Silkeborg Vi holder, hvad vi lover Regions- og kommunalvalg 2017 Indholdsfortegnelse 1. Erhvervslivet... 3 Arbejdspladser... 3 Vi skal styrke iværksætteri... 3 2. Kultur &

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Uddannelses- strategi

Uddannelses- strategi Uddannelsesstrategi 2 I hænderne holder du et vigtigt redskab til at bygge Næstveds fremtid Fremtiden skal bygges med teknologi, med værktøj, med fingerfærdighed og med kloge hoveder. Fremtiden skal bygges

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger

Forslag til mål og indholdsbeskrivelser i Faxe Kommens skolefritidsordninger Folkeskolens overordnede formål er fastsat i 1 i lovbekendtgørelse nr. 593 af den 24. juni 2009. Folkeskolens overordnede formål er, i samarbejde med forældrene, at give eleverne kundskaber og færdigheder,

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune Juni 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed, uddannelse

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Integrationspolitik. Furesø Kommune

Integrationspolitik. Furesø Kommune Integrationspolitik Furesø Kommune Udkast til behandling på udvalgsmøder september 2009 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Kommunens syn på integration 3 Vision for integrationsområdet 3 Sundhedstjenesten

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere