Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab

2 Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab Sammen vil vi arbejde for en kommune, hvor mennesker har gode rammer for høj livskvalitet fra barndom til alderdom - et sundt og aktivt liv i samspil med hinanden. De vigtigste seks indsatsområder for os bliver: Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, der skaber fundamentet for et velfungerende lokalsamfund og økonomisk vækst Gode tidssvarende boliger for mennesker i samspil og samvær En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv En levende kultur Et bæredygtigt miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld En kommune, der formår at fremstå som en velfungerende helhed På disse seks indsatsområder er vi enige om en lang række konkrete initiativer. Vi er også enige om, at vores politik og samarbejde bygger på et fælles grundlag af værdier og holdninger: Vision og bærende principper Kommuneqarfik Sermersooq er et ungt fællesskab og vi vil arbejde for at styrke fællesskabsfølelsen. Det skal ske i ligeværdighed og med respekt for den forskellighed, der er en rigdom for vores lokalsamfund. Vi ønsker at skabe et fællesskab med livsglæde, arbejdsglæde og tro på fremtiden. En kommune, hvor vi viser, at vi er stolte over, hvem vi er, og hvad vi kan. Hvis vores børn skal vokse op og nyde de velfærdsgoder, som vi selv har nydt, er det nødvendigt, at alle gode kræfter arbejder sammen om at realisere vores fælles drømme. Det gør vi ved at blive en del af hinandens liv - møde hinanden, følge med i hinandens livsvilkår og ved at lade os inspirere af positive lokale initiativer og styrke samarbejdet ved fysiske møder og gennem de elektroniske muligheder, vi har fået. Menneskesyn Vores menneskesyn er grundlæggende for vores politiske arbejde: Alle relationer i fællesskaber bygger på lige værd, og der skal være plads til den enkeltes egne evner, ønsker og behov. Alle mennesker er født med unikke evner, som de skal have mulighed for at udvikle i en livslang læringsproces. Disse evner skal altid kunne bruges til at forsørge sig og sine hermed opnå frihed til at udfolde sit liv, sine kreative, skabende evner og interesser. At tage ansvar og øve indflydelse på eget liv for egne handlinger samt deltage aktivt som demokratiske borgere i samfundsudviklingen er både en ret og en pligt. Alle mennesker ønsker at indgå i fællesskaber med andre og at bidrage positivt til disse. 2

3 Det politiske arbejde Det politiske arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq er styret af værdierne: Bæredygtighed Livskvalitet Demokrati og service Denne samarbejdsaftale viderefører den politik, der er ført i den tidligere samarbejdsperiode. Vi lægger i det hele taget vægt på kontinuitet i den førte politik. Samtidig ønsker vi at gøre brug af de mange erfaringer, der er høstet, og at bygge videre på den udvikling, der er sket. Kommuneplanen skal realiseres og de politiske pejlemærker, der blev vedtaget ved budget 2013 videreføres som politiske mål indenfor de enkelte politikområder. Initiativer som sættes i gang i henhold til de politiske mål vil nøje blive fulgt, synliggjort og evalueret for at sikre, at initiativerne sættes i gang i overensstemmelse med de politiske mål. Politiken bygger samtidig på den grundholdning, at vi ikke er os selv nok. Kommuneqarfik Sermersooq er en del af verdenssamfundet. Samarbejdsaftalen er dynamisk, og den vil blive revurderet løbende i valgperioden. 6 fokusområder for vores politiske arbejde De politiske målsætninger gælder alle bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq. Alle initiativer og indsatsområder tilpasses de lokale forhold, muligheder og vilkår. Lokale løsninger skal tilpasses i dialog med bygdebestyrelser og andre relevante fora. Politikere såvel som administration skal arbejde for et højt informationsniveau, og synlighed med mål, processer og resultater. Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv Gode tidssvarende boliger En tryg barndom og ungdom En levende kultur Beskyttelse af miljøet En kommune der udgør en velfungerende helhed 3

4 Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv Succesrige virksomheder skaber arbejdspladser og bidrager til økonomisk vækst. Det betyder, at vi får et rigere samfund både økonomisk og menneskelig, hvis erhvervslivet har det godt. Vi skal gøre det mere attraktivt at starte og drive en virksomhed. Vi støtter Erhvervsrådets strategi med udvikling af et bredt spekter af erhverv fra iværksætteri til nye nicheproduktioner, modne virksomheder, udvikling af fangst- og fiskerierhvervet til direkte og afledte erhvervsmuligheder ved storskalaprojekter og andre råstofaktiviteter. Vi skal stå stærkt i IBA-forhandlinger med kommende aktører i råstofindustrien, og sikre størst mulige effekt for kommunens erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelsesniveau. Vi ønsker intensiveret samarbejdet med Selvstyret om Regional Udviklings Strategi (RUS) Bredde i udviklingen af erhvervslivet i forhold til brancher og geografi Øget indsats for erhvervsudvikling blandt andet i kraft af besøg af erhvervskonsulent to gange i 2013 på alle bosteder Turismeudvikling f.eks. turismeakademi i Tasiilaq Lokal lods på krydstogtskibe ved sejlads i fjorde. Flere lokale indhandlingsmuligheder med bearbejdning af råvarer Udvikling af fiskeri med ny produktion og forædling af lokale råvarer (tang, nye fiskearter m.v..) Flest mulige kommunale bygge- og renoveringsopgaver skal udbydes i fagentreprise i forhold til de lokale håndværkeres kapacitet og opgavens omfang Undersøge mulighederne for bedre rammer for produktion af kunsthåndværk Fortsat samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om at styrke de lokale virksomheder og borgernes kompetencer i forhold til evt. kommende råstofprojekter Øget selvforsyning Fødevarepolitik for alle kommunale institutioner med aftaler om anvendelse af grønlandske varer Udvikling af fiskeri med ny produktion og forædling af lokale råvarer Udvikling af Brættet med større udbud og bearbejdede varer Vi vil afdække muligheder for øget fødevareudveksling. Øget anlægsaktivitet Øge anlægsaktiviteter med byggemodning, der er på forkant Planlægning af vedligehold og renoveringsopgaver på tidspunkter hvor ledigheden traditionelt er højest Fleksibel og hurtig planlægning, som sikrer tilstrækkelige byggemuligheder Flere former for byggemodning med øget anvendelse af privat byggemodning Fokus på renovering af eksisterende bygningsmasse alle bosteder Besluttede anlægsprojekter skal igangsættes hurtigere 4

5 Gøre midtbyerne til bedre byrum Etablere samarbejdsforum med bygge- og anlægsbranchen Bevaringsværdige og fredede bygninger i alle bosteder skal registreres og vurderes politisk Sikre bedre vejnet - ud fra lokale forhold Afdække vores beredskabsområde og fortsætte den igangværende harmonisering Kampen for øget beskæftigelse Styrket arbejdsanvisning og kompetenceudvikling en målrettet indsats Meningsfuld aktivering i stedet for passiv forsørgelse Fremme af moderne arbejdsmetoder Ansættelse af lokal arbejdskraft i ledige ufaglærte/ tillærte stillinger f.eks. i forhold til arbejde med byggemodning og anlæg Kvalificeret uddannelsesvejledning og opkvalificering af medarbejdere Medvirke til at skaffe flere praktikpladser Førtidspensionisters resterhvervsevne skal bruges Gode tidssvarende boliger for mennesker i aktivt samspil Den aktuelle tilstand af vore eksisterende boliger er langt fra tilfredsstillende. Der er et stort behov for renovering i alle bosteder. Boligproblemerne er i det hele taget mange. Vi har enlige, der er boligløse; familier med børn står uden egen bolig, vi har unge, der ikke har mulighed for at få deres eget liv som voksne. Oven i det udspringer mange sociale problemer af boligmanglen. Samtidig oplever vi, at flere vil bo i Nuuk og bidrage til vækst og udvikling af hovedstaden. Ligeledes er manglen på boliger i Tasiilaq voksende. Denne samarbejdsaftale har derfor konkrete målsætninger, der skal være med til at sikre, at ventelisterne til boliger bliver nedbragt. Til kamp mod ventelisterne Fortsætte udbygningen i Tasiilaq, herunder ungdomsboliger Bygge 800 boliger i Nuuk i de næste 5-7 år * lejeboliger * ungdomsboliger * boliger til ældre * boliger til handicappede * daginstitutioner Udarbejde en strategi for renovering og sanering af vores boligmasse 5

6 Nedsætte arbejdsgruppe til afdækning af nye finansieringsmodeller i forbindelse med opførelse af kommunale udlejningsboliger Udarbejde en anlægsplan i samarbejde med alle relevante interessenter Arbejde for en plan for de tomme boliger i Paamiut i samarbejde med A/S INI Bomiljøer, der fremmer fællesskabet Styrke mulighederne for socialt samvær i lokalområderne Saneringsmodne bygninger skal nedrives Brugte biler, redskaber og andre efterladenskaber, der er efterladt på offentlige arealer skal fjernes Borgerne, herunder børn og unge skal inddrages og høres i arbejdet med byplanlægning Muligheder for at udarbejde retningslinjer for at have kæledyr i udlejningsboliger i samarbejde med boligforeninger, Iserit og INI samt interesseforeninger Bilfrie områder i byer samt bilfrie dage Hjemløse Udvide antallet af egnede boformer koordineret med Selvstyrets planer Styrke den personlig støtte og tilbud om handleplaner for de hjemløse Mobiliteten inden for kommunen skal fremmes Vi vil udarbejde en mobilitetspolitik Gode kultur- og fritidstilbud Vi vil udarbejde en fremadrettet idrætspolitik i samarbejde med foreningslivet Udvide muligheder for instruktør- og trænerkurser samt give mulighed udveksling af trænere og instruktører i kommunen De kommunale faciliteter skal udnyttes optimalt til forskellige aldersgrupper og formål. f.eks. skal skolernes haller og idrætsfaciliteter være åbne i ferier. Mulighed for at anlægge en kunstgræsbane i Nuuk skal undersøges Sikre fremtidig drift af skilifte i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Vi vil skabe flere og bedre rammer for at børn og voksne kan bruge deres energi aktivt ved udendørs fysiske aktiviteter i boligområderne boldspil, fitness, klatrevægge, legeredskaber m.v. Styrke kvaliteten og udbuddet af lokale fritidstilbud herunder indenfor de musiske fag. De eksisterende faciliteter skal udnyttes fuldt ud Forbedre sommerferieaktiviteter til børn Vi vil sammen med alle interessenter forberede Arctic Winter Games, som skal afholdes i Nuuk i 2016 Udbredelse af frivillighed 6

7 En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv Alle børn har ressourcer de skal beskyttes og udfoldes. Helstøbte mennesker med balance i deres liv, med uddannelse og kulturel forankring med livsmod og drømme at forfølge. Det ønsker vi for alle børn og unge. Mange børn vokser op uden den nødvendige omsorg. Det er forældrenes ansvar at tage vare på deres børn men hvis forældreevnen ikke slår til må fællesskabet gribe ind og kommunen sikre barnet den nødvendige omsorg i form af støtte til forældrene eller ved at flytte barnet. Den tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde skal sikre at hjælp og støtte tilbydes hurtigst muligt. Samarbejdet mellem de frivillige organisationer og kommunen skal udbygges i anerkendelse af forskellige roller, ansvar og muligheder samt i erkendelse af de positive effekter et konstruktivt samarbejde medfører. Vi vil tage hånd om de mindste Give pasningsgaranti Styrket kvaliteten i dagtilbud i alle bosteder. Tydeligt pædagogisk ansvar Styrke overgangen fra dagpasning til skolestart Deltage aktivt i implementeringen af Meeqqerivitsialak i samarbejde med Inerisaavik Styrke folkeskole med inddragelse og ansvarliggørelse af forældrene Udvide den sociale støtte til de sårbare børn Fortsætte arbejde mod mobning kammagiitta Sikre at de særlige kompetencer, som lærere og pædagoger har erhvervet sig gennem efterog videreuddannelser, bruges bedst muligt i samarbejde med den enkelte og dennes skole/ institution Gennemføre en arbejdsmiljøundersøgelse i kommunens skoler. I den løbende evaluering af de enkelte skoler og i samarbejde med lærere og forældre gå bag om trintestresultater med henblik på fortsat at udvikle folkeskolen Vi vil bruge rollemodeller i det sundhedsfremmende arbejde for børn og unge Trygge familier Vi vil arbejde for at styrke forældreevnen. Rådgivning til unge familier og mennesker i kriser Vi vil styrke det sociale rejsehold Vi vil udvikle mere relevante og mere kollektive metoder til at støtte børn og forældre, herunder inddragelse af familiens slægt og netværk Vi vil udvikle gode alternative løsninger som alternativ til anbringelse af børn uden for hjemmet Kompetencer til livet Vi vil sikre en folkeskole med fokus på viden, tolerance og selvværd. Unge der forlader skolen skal have viden om samfundet og verden og kundskaber indenfor sprog, matematik, samfunds- og naturfag. 7

8 Alle børn i kommunens skoler skal opnå et tilfredsstillende skoleresultat. Der ligger en stor opgave for skolelederne, lærerne og Inerisaavik med at udvikle bedre læringsmiljøer. Politisk vil vi understøtte dette arbejde og styrke skolen som lokalt omdrejningspunkt for indsatsen for en god barndom. Vi vil Styrke folkeskole med inddragelse og ansvarliggørelse af forældrene Udvide den sociale støtte til de sårbare børn Fortsætte arbejde mod mobning kammagiitta Få udarbejdet en arbejdsmiljøundersøgelse i kommunens skoler. I den løbende evaluering af de enkelte skoler og i samarbejde med lærere og forældre gå bag om trintestresultater med henblik på fortsat at udvikle folkeskolen Sikre at de særlige kompetencer, som lærere og pædagoger har erhvervet sig gennem efterog videreuddannelser, bruges bedst muligt i samarbejde med den enkelte og dennes skole/ institution Sikre at unge, der forlader folkeskolen har en handleplan. Tage initiativ til at der etableres decentrale uddannelsestilbud i Paamiut og Tasiilaq Undersøge muligheden for at anvende KNR kanal 2 til fjerundervisning Personer med handicap Sikre bedre uddannelses- bo- og beskæftigelsesmuligheder gøre byerne lettere at færdes i for mennesker med bevægelseshandicap Forbedre og øge de socialpædagogiske tilbud Styrke samarbejdet med forskellige handicapforeninger Sundhed og forebyggelse på tværs af sociale skel og alder Fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme (kost, rygning, alkohol og motion) Oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost, sund levevis Sikre nem adgang til sunde varer i samarbejde med de handlende samt arbejde for udbud af sundere mad i sportshaller og svømmehal Arbejde klassevis med elevernes sundhedsadfærd Misbrugspolitik Vi vil sætte massivt ind med tilbud om misbrugsbehandling og behandling af de traumer, som ofte ligger til grund for misbruget. Arbejde for at borgere med misbrugsproblemer og er parat til at gå i behandling bliver betjent smidigere og hurtigere Vi vil satse på at forebygge misbrugsproblemer gennem information og en opsøgende virksomhed, der fanger problemerne, før de vokser sig store. Evaluere erfaringer med rejseholdenes arbejde med misbrugsbehandling 8

9 Livskvalitet også for de ældste Tilbud til de ældre, så de vedligeholder deres evne til at klare sig selv forbedre samarbejde mellem kommunen og de ældre Inddragelse af de ældre i skole og daginstitutioner Aktiviteter for ældre i de lokale aktivitets- og fritidstilbud Flere ældrevenlige boliger Renovering og udbygning af plejehjemspladser Vi vil invitere frivillige organisationer ind i arbejdet med øget livskvalitet for ældre med plejebehov En levende kultur Kulturen skabe nysgerrighed, debat og fællesskab det er en af de bedste måder vi kan møde hinanden på. Kultur skaber sammenhold. Traditionelle og moderne udtryksformer skal inspirere hinanden. Vi vil Arbejde for at Sermeq-fonden fortsat er en økonomisk dynamo for kommunens kulturliv Videreføre formidlingen af Østgrønlandsk kultur Gøre museer og lokale mindestuer attraktive for lokale og gæster Undersøge mulighederne for at oprette en afdeling af Kittat i Paamiut I samarbejde med handicappede borgere og kulturaktører udvikle målrettede kulturtilbud der styrker livskvalitet og samhørighedsfølelsen Et miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld Vi vil fortsætte arbejdet med bedre affaldshåndtering, bedre affaldsbortskaffelse og mere genbrug Arbejde for, at affaldssortering sker i vores skoler og børneinstitutioner, samt i alle husstande, private, offentlige og erhvervsmæssige i hele vores kommune. Der sorteres for eksempel i genbrugs, brandbart og ikke-brandbart affald. Arbejde for mere genanvendelse og håndtering af jern- og metalaffald. Kæmpe for mere vedvarende grøn energi i hele vores kommune, fx vandkraft, som vi har succes med i Nuuk og Tasiilaq, solfangere, og vi vil undersøge potentialet for vindkraft. Undersøge potentialet for at udfase den oliefyrede varmeforsyning til fordel for vedvarende energikilder. Fortsætte samarbejde om test af elbiler. Arbejde for at bekæmpe luftforurening, herunder støvproblemer i byerne. 9

10 En kommune, der udgør en velfungerende helhed En velfungerende infrastruktur Vi vil arbejde for skibsanløb tilpasset de ændrede isforhold i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Bedre beflyvning af Ittoqqortoormiit og anlæggelse af lufthavn i Tasiilaq Arbejde for udvidelse af lufthavnen og havnen i Nuuk, som anbefalet af Transportkommissionen Undersøge mulighederne for et søkabel til Østgrønland Tættere samarbejde og vareudveksling med Island Træffe beslutning om Kangilinnguit og Ivittuut s fremtidige virke i tæt samarbejde med bygdebestyrelsen i Arsuk. Demokrati Tættere borgerkontakt og involvering Styrket information og kommunikation Inddragelse af interessenter i de stående udvalgs arbejde Overdragelse af kompetence til Lokalråd initiativer, der inddrager børn og unge i lokal- og kommunalpolitik Jævnlige dialogmøder med Børnetalsmanden og foreninger, der beskæftiger sig med børn og unge En åben kommune Skabe større åbenhed i forvaltningen Formulere offentligt tilgængelige kvalitetsstandarder på kommunale ydelser Tilvejebringe tilfredshedsundersøgelser i forhold til den service, man har fået ved henvendelser Øge indsatsen mod de borgere, der fristes til at begå socialt bedrageri Ansætte en borgerrådgiver, der sikrer borgerne den rette behandling Kompetente medarbejdere på en god arbejdsplads Vi vil styrke kompetenceudvikling blandt kommunes medarbejdere Formulere tydelige forventninger (funktionsbeskrivelser) Vi vil praktisere motiverende ledelse Vi vil tilbyde støtte til medarbejdere med behov for faglig og/eller personlig udvikling En økonomi i balance Åbenhed om de økonomiske rammer En ansvarlig og stram økonomistyring Arbejde for at øge kommunens indtægter Arbejde for øget ekstern medfinansiering gennem fonde Gøre det attraktivt for private at investere i kommunens udvikling 10

11 Nøgleordet er samarbejde Vi vil samarbejde med sundhedsvæsnet om den service, der ydes til vores borgere støtte initiativer om oprettelse af lokale Patientråd Samarbejde med og støtte NGO ernes arbejde Samarbejde med CSR Greenland Samarbejde med politiet om kriminalitetsdæmpende og forebyggende tiltag Samarbejde med Selvstyret og de øvrige kommuner om fuld gennemførelse af kommunalreformen Samarbejde med Selvstyret om infrastruktur og uddannelsestilbud i alle byer Vi vil fortsætte det internationale med venskabsbyer og andre samarbejdsaftaler Klimaforandringerne og muligheder for råstofudvinding har styrket udlandets interesse for Grønland. Det betyder, at vi skal indgå i professionelle samarbejdsrelationer med internationale virksomheder. Vi skal også være klar til at byde endnu flere nye borgere velkommen og bidrage til at de bliver godt integreret i vores samfund. Vores ungdom skal opmuntres til at uddanne sig, så de kan få stillinger på alle faglige niveauer i de nye erhverv. Vi skal gribe og bruge de nye muligheder som råstofferne byder som løftestang for kompetenceløft og sikre flest mulige gevinster for borgere og virksomheder og færrest mulige risici for natur, miljø og mennesker. Forsat udlægning af opgaver til kommunerne Vi vil arbejde for at overtage ansvaret for flere opgaver fra Selvstyret jf. Strukturudvalgets anbefalinger. Succesfuld overdragelse kræver god forberedelse. Derfor ønsker vi en langsigtet plan for dette. Vi må fordomsfrit frigøre os fra den måde vi hidtil har valgt at fordele opgaver og ansvar på, tænke i nye organisationsformer og vælge løsninger, der fremtidssikrer landet som en helhed. Vi ønsker mere fleksibilitet med mulighed for at lave forsøgsordninger både i forhold til at overtage et ansvarsområde eller på anden måde får mulighed for at lave forsøgsvirksomhed med dispensation fra lovgivningskrav, som er en barriere for forsøgsvirksomhed. Vi ønsker at der skabes en transparent samfundsøkonomi i et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem kommuner og Selvstyre. Dette er en forudsætning for at drøfte nye og langsigtede økonomiske udviklingsmål for det økonomiske samarbejde. Sprog Sprogloven præciserer det grønlandske sprog som det samfundsbærende sprog og at dansk kan anvendes i offentlige forhold. I Kommuneqarfik Sermersooq tales østgrønlandsk, vestgrønlandsk, dansk og en række internationale sprog. Vi vil fortsat arbejde på at styrke sproglovens formål og ønsker at alle kan lære sig flere sprog, således at flersprogethed kan blive en styrke. Engelsk har også en central plads i sprogloven og vi vil medvirke til at endnu flere kan lære at tale engelsk ikke mindst under hensyn til at dette er arbejdssproget i råstofsektoren. Strategi for integration i bredest mulig forstand skal udarbejdes. Denne vil tage udgangspunkt i vores menneskesyn og at der er brug for alle i et ligeværdigt og respektfuldt samspil. 11

12 Et styrket civilsamfund Vi ønsker at skabe bedre rammer for aktiv og forpligtende folkelig deltagelse. Det er den bedste måde at sikre at den nødvendige samfundsudvikling vi står over for skal blive holdbar og stærk. Den handler om mennesker og skal gennemføres for og af mennesker, der skal have indflydelse på deres egen fremtid og deres nærmiljø. Udvikling forudsætter en befolkning, der ryster afhængigheden af sig træder i karakter, formulerer ønsker og håb, stiller krav, viser handlekraft og påtager sig hovedrollen i eget liv. Som politiske ledere af den offentlige sektor må vi forhindre at magten til forandring samles hos færre og færre, og skal i langt højere grad definere den offentlige sektor som tjenere, der stiller deres faglige ekspertise til rådighed, så grupper af ansvarlige borgere får indflydelse og konkrete handlemuligheder over lokalsamfundets udfordringer. Vi skal turde en ny og anderledes ansvars- og opgavefordeling mellem kommune og civilsamfund. Når vi bliver stillet over for spørgsmål og krav om at løse udfordringer, så må svaret til borgerne i lokalsamfundet være: hvordan kan I samarbejde med det offentlige system og tackle situationerne sammen? Sammen er vi stærkest. Frivillighed Vi værdsætter de frivillige sociale organisationers engagement og indsats ligesom vi anerkender deres bidrag til løsning af de store socialpolitiske udfordringer vi står i. Vi ønsker at styrke samarbejdet med disse og vil samarbejde for en samlet udvikling af hele det frivillige arbejde under ét. Fakta frem for myter Vi ønsker at handle politisk på faktuel viden og ikke på antagelser og myter. Derfor har vi fået udarbejdet lokalsamfundsprofiler for alle vore bosteder med alle tilgængelige data. Disse danner et solidt udgangspunkt for hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan træffe politiske beslutninger med respekt for de meget forskellige livsvilkår. Denne arbejdsform vil vi fortsætte med, ligesom redegørelser, udredninger og forskningsundersøgelse med relevans for Kommuneqarfik Sermersooq skal bruges målrettet i det kommunalpolitiske arbejde. Kommuneqarfik Sermersooq en innovativ kommune Den offentlige økonomi, også kommunernes økonomi, er under hårdt pres. Den demografiske udvikling og det stigende forventningspres på velfærdsydelserne skaber betydelige udfordringer. Vi ønsker at rette blikket fremad og begynde reelle politiske drøftelser om at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en innovativ kommune der tør udfordre vanetænkning og sammen skabe en velgennemtænkt udvikling med for eksempel nye velfærdsløsninger og nye institutionstyper - mere af det samme er ikke en mulighed på længere sigt. Arbejdet i de stående udvalg og kommunalbestyrelse I 2014 arrangerer vi et visionsseminar for kommunalbestyrelsen, hvor vi fordomsfrit, nøgternt og visionært retter blikket fremad. I de selskaber hvor kommunen er ejer eller er medejer vil vi arbejde for at sikre at sammensætningen af bestyrelsen består af kompetente personer der besidder de fornødne faglige kvalifikationer. Implementeringen af de politiske målsætninger i samarbejdsaftalen skal forankres i de stående udvalg ligesom de skal genforhandle målsætningerne inden for deres respektive politikområder og fremlægge reviderede/nye strategier for kommunalbestyrelsen. 12

13 Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab aftalen er indgået i april 2013: Juulut Danielsen formand Ittoqqortoormiuni Inuit Ataqatigiit Storm Ludvigsen Søren P Lyberth formand Paamiuni Inuit Ataqatigiit Allan Pertti Frandsen Nikoline Ziemer formand Nuummi Inuit Ataqatigiit Charlotte Pike Harald Bianco formand Tasiilami Inuit Ataqatigiit Iddimanngiiu Bianco Asii Chemnitz Narup Andreas Sianiale formand Demokraatit, Sermersooq region øst Mille Søvndahl Pedersen Aviaaja Karlshøj Poulsen formand Demokraatit, Sermersooq region vest Malene Lynge Andreas Uldum Uju Petersen Justus Hansen 13

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV

VISION & STRATEGI. 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund. en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV VISION & STRATEGI en by for børnene, det grønne og fællesskabet GRØNT LIV 50 % by, 70 % natur, 120 % Albertslund NYSGERRIGT LIV SUNDT LIV ARBEJDSLIV Kom med, børn og voksne! Ud i byen! Vi lærer noget nyt

Læs mere

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013

Valgprogram 2013. Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Valgprogram 2013 Vedtaget på generalforsamlingen den 27. januar 2013 Tværpolitisk Forening er Danmarks ældste tværpolitiske lokalliste. Vi har været repræsenteret i kommunalbestyrelsen uafbrudt siden 1962

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan 2013 Et samfund for alle Oktober 2013 Visioner for dansk handicappolitik 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ET SAMFUND FOR ALLE 3 VISIONER FOR DANSK HANDICAPPOLITIK 4 MERE VIDEN OG BEDRE

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Venstres politiske program

Venstres politiske program Side 1 af 21 Venstres politiske program Venstres politiske handlingsprogram for Skive Kommune - Kommunevalget 17. nov. 2009 INDLEDNING Den grundlæggende holdning i Venstres kommunalpolitik er den liberale,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

KommunePlanstrategi 2007

KommunePlanstrategi 2007 KommunePlanstrategi 2007 Nordfyns Kommune - 1 - Indholdsfortegnelse Forord 3 Baggrund 4 +1: Lokal Agenda 21 4 Kommuneplanen 5 Revisionsform af kommuneplanen 5 Tidsplan i forhold til KP 6 Status, planlægning

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013

SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013 SF Vejles valgprogram ved kommunalvalget 2013 1 Indholdsfortegnelse Velfærd og skat... 3 Åbenhed og inddragelse i prioriteringen... 4 Vejle kommune som attraktiv arbejdsplads... 5 Demokrati og borgerinddragelse...

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21

BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 BORNHOLMS UDVIKLINGSPLAN 2012 REGIONAL UDVIKLINGSPLAN KOMMUNEPLANSTRATEGI AGENDA 21 Bornholms udviklingsplan er udarbejdet for Bornholms Regionskommune af: Kenth Halfdan Ferning, kommunaldirektør Stine

Læs mere

Plan & Agenda 21 strategi 2008

Plan & Agenda 21 strategi 2008 1 Plan & Agenda 21 strategi 2008 Kolofon Plan & Agenda 21 strategi 2008 Udgivet af Faxe Kommune - Januar 2009 Plan & Agenda 21 strategien er udarbejdet i perioden 2006 til 2008. Forslaget til strategien

Læs mere

Strategi for uddannelse til alle

Strategi for uddannelse til alle Initialer: THUJ Sag: 306-2010-40826 Dok.: 306-2012-112848 Oprettet: 24. oktober 2011 Revideret: 8. november 2011, 2. januar 2012, 2. maj 2012, 12. maj 2012 Indhold Vores fælles udfordring... 1 Mål for

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

Vores fremtid - dit og mit ansvar

Vores fremtid - dit og mit ansvar Vores fremtid - dit og mit ansvar - på vej mod 2025 Indholdsfortegnelse Sikring af velstand og velfærd...2 1 Vision...4 1.1 Det vil Naalakkersuisut gennemføre... 6 1.2 Naalakkersuisuts mål... 8 2 Naalakkersuisuts

Læs mere