Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab

2 Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab Sammen vil vi arbejde for en kommune, hvor mennesker har gode rammer for høj livskvalitet fra barndom til alderdom - et sundt og aktivt liv i samspil med hinanden. De vigtigste seks indsatsområder for os bliver: Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv, der skaber fundamentet for et velfungerende lokalsamfund og økonomisk vækst Gode tidssvarende boliger for mennesker i samspil og samvær En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv En levende kultur Et bæredygtigt miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld En kommune, der formår at fremstå som en velfungerende helhed På disse seks indsatsområder er vi enige om en lang række konkrete initiativer. Vi er også enige om, at vores politik og samarbejde bygger på et fælles grundlag af værdier og holdninger: Vision og bærende principper Kommuneqarfik Sermersooq er et ungt fællesskab og vi vil arbejde for at styrke fællesskabsfølelsen. Det skal ske i ligeværdighed og med respekt for den forskellighed, der er en rigdom for vores lokalsamfund. Vi ønsker at skabe et fællesskab med livsglæde, arbejdsglæde og tro på fremtiden. En kommune, hvor vi viser, at vi er stolte over, hvem vi er, og hvad vi kan. Hvis vores børn skal vokse op og nyde de velfærdsgoder, som vi selv har nydt, er det nødvendigt, at alle gode kræfter arbejder sammen om at realisere vores fælles drømme. Det gør vi ved at blive en del af hinandens liv - møde hinanden, følge med i hinandens livsvilkår og ved at lade os inspirere af positive lokale initiativer og styrke samarbejdet ved fysiske møder og gennem de elektroniske muligheder, vi har fået. Menneskesyn Vores menneskesyn er grundlæggende for vores politiske arbejde: Alle relationer i fællesskaber bygger på lige værd, og der skal være plads til den enkeltes egne evner, ønsker og behov. Alle mennesker er født med unikke evner, som de skal have mulighed for at udvikle i en livslang læringsproces. Disse evner skal altid kunne bruges til at forsørge sig og sine hermed opnå frihed til at udfolde sit liv, sine kreative, skabende evner og interesser. At tage ansvar og øve indflydelse på eget liv for egne handlinger samt deltage aktivt som demokratiske borgere i samfundsudviklingen er både en ret og en pligt. Alle mennesker ønsker at indgå i fællesskaber med andre og at bidrage positivt til disse. 2

3 Det politiske arbejde Det politiske arbejde i Kommuneqarfik Sermersooq er styret af værdierne: Bæredygtighed Livskvalitet Demokrati og service Denne samarbejdsaftale viderefører den politik, der er ført i den tidligere samarbejdsperiode. Vi lægger i det hele taget vægt på kontinuitet i den førte politik. Samtidig ønsker vi at gøre brug af de mange erfaringer, der er høstet, og at bygge videre på den udvikling, der er sket. Kommuneplanen skal realiseres og de politiske pejlemærker, der blev vedtaget ved budget 2013 videreføres som politiske mål indenfor de enkelte politikområder. Initiativer som sættes i gang i henhold til de politiske mål vil nøje blive fulgt, synliggjort og evalueret for at sikre, at initiativerne sættes i gang i overensstemmelse med de politiske mål. Politiken bygger samtidig på den grundholdning, at vi ikke er os selv nok. Kommuneqarfik Sermersooq er en del af verdenssamfundet. Samarbejdsaftalen er dynamisk, og den vil blive revurderet løbende i valgperioden. 6 fokusområder for vores politiske arbejde De politiske målsætninger gælder alle bosteder i Kommuneqarfik Sermersooq. Alle initiativer og indsatsområder tilpasses de lokale forhold, muligheder og vilkår. Lokale løsninger skal tilpasses i dialog med bygdebestyrelser og andre relevante fora. Politikere såvel som administration skal arbejde for et højt informationsniveau, og synlighed med mål, processer og resultater. Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv Gode tidssvarende boliger En tryg barndom og ungdom En levende kultur Beskyttelse af miljøet En kommune der udgør en velfungerende helhed 3

4 Et sundt, mangfoldigt og driftigt erhvervsliv Succesrige virksomheder skaber arbejdspladser og bidrager til økonomisk vækst. Det betyder, at vi får et rigere samfund både økonomisk og menneskelig, hvis erhvervslivet har det godt. Vi skal gøre det mere attraktivt at starte og drive en virksomhed. Vi støtter Erhvervsrådets strategi med udvikling af et bredt spekter af erhverv fra iværksætteri til nye nicheproduktioner, modne virksomheder, udvikling af fangst- og fiskerierhvervet til direkte og afledte erhvervsmuligheder ved storskalaprojekter og andre råstofaktiviteter. Vi skal stå stærkt i IBA-forhandlinger med kommende aktører i råstofindustrien, og sikre størst mulige effekt for kommunens erhvervsliv, arbejdsmarked og uddannelsesniveau. Vi ønsker intensiveret samarbejdet med Selvstyret om Regional Udviklings Strategi (RUS) Bredde i udviklingen af erhvervslivet i forhold til brancher og geografi Øget indsats for erhvervsudvikling blandt andet i kraft af besøg af erhvervskonsulent to gange i 2013 på alle bosteder Turismeudvikling f.eks. turismeakademi i Tasiilaq Lokal lods på krydstogtskibe ved sejlads i fjorde. Flere lokale indhandlingsmuligheder med bearbejdning af råvarer Udvikling af fiskeri med ny produktion og forædling af lokale råvarer (tang, nye fiskearter m.v..) Flest mulige kommunale bygge- og renoveringsopgaver skal udbydes i fagentreprise i forhold til de lokale håndværkeres kapacitet og opgavens omfang Undersøge mulighederne for bedre rammer for produktion af kunsthåndværk Fortsat samarbejde mellem kommune og erhvervsliv om at styrke de lokale virksomheder og borgernes kompetencer i forhold til evt. kommende råstofprojekter Øget selvforsyning Fødevarepolitik for alle kommunale institutioner med aftaler om anvendelse af grønlandske varer Udvikling af fiskeri med ny produktion og forædling af lokale råvarer Udvikling af Brættet med større udbud og bearbejdede varer Vi vil afdække muligheder for øget fødevareudveksling. Øget anlægsaktivitet Øge anlægsaktiviteter med byggemodning, der er på forkant Planlægning af vedligehold og renoveringsopgaver på tidspunkter hvor ledigheden traditionelt er højest Fleksibel og hurtig planlægning, som sikrer tilstrækkelige byggemuligheder Flere former for byggemodning med øget anvendelse af privat byggemodning Fokus på renovering af eksisterende bygningsmasse alle bosteder Besluttede anlægsprojekter skal igangsættes hurtigere 4

5 Gøre midtbyerne til bedre byrum Etablere samarbejdsforum med bygge- og anlægsbranchen Bevaringsværdige og fredede bygninger i alle bosteder skal registreres og vurderes politisk Sikre bedre vejnet - ud fra lokale forhold Afdække vores beredskabsområde og fortsætte den igangværende harmonisering Kampen for øget beskæftigelse Styrket arbejdsanvisning og kompetenceudvikling en målrettet indsats Meningsfuld aktivering i stedet for passiv forsørgelse Fremme af moderne arbejdsmetoder Ansættelse af lokal arbejdskraft i ledige ufaglærte/ tillærte stillinger f.eks. i forhold til arbejde med byggemodning og anlæg Kvalificeret uddannelsesvejledning og opkvalificering af medarbejdere Medvirke til at skaffe flere praktikpladser Førtidspensionisters resterhvervsevne skal bruges Gode tidssvarende boliger for mennesker i aktivt samspil Den aktuelle tilstand af vore eksisterende boliger er langt fra tilfredsstillende. Der er et stort behov for renovering i alle bosteder. Boligproblemerne er i det hele taget mange. Vi har enlige, der er boligløse; familier med børn står uden egen bolig, vi har unge, der ikke har mulighed for at få deres eget liv som voksne. Oven i det udspringer mange sociale problemer af boligmanglen. Samtidig oplever vi, at flere vil bo i Nuuk og bidrage til vækst og udvikling af hovedstaden. Ligeledes er manglen på boliger i Tasiilaq voksende. Denne samarbejdsaftale har derfor konkrete målsætninger, der skal være med til at sikre, at ventelisterne til boliger bliver nedbragt. Til kamp mod ventelisterne Fortsætte udbygningen i Tasiilaq, herunder ungdomsboliger Bygge 800 boliger i Nuuk i de næste 5-7 år * lejeboliger * ungdomsboliger * boliger til ældre * boliger til handicappede * daginstitutioner Udarbejde en strategi for renovering og sanering af vores boligmasse 5

6 Nedsætte arbejdsgruppe til afdækning af nye finansieringsmodeller i forbindelse med opførelse af kommunale udlejningsboliger Udarbejde en anlægsplan i samarbejde med alle relevante interessenter Arbejde for en plan for de tomme boliger i Paamiut i samarbejde med A/S INI Bomiljøer, der fremmer fællesskabet Styrke mulighederne for socialt samvær i lokalområderne Saneringsmodne bygninger skal nedrives Brugte biler, redskaber og andre efterladenskaber, der er efterladt på offentlige arealer skal fjernes Borgerne, herunder børn og unge skal inddrages og høres i arbejdet med byplanlægning Muligheder for at udarbejde retningslinjer for at have kæledyr i udlejningsboliger i samarbejde med boligforeninger, Iserit og INI samt interesseforeninger Bilfrie områder i byer samt bilfrie dage Hjemløse Udvide antallet af egnede boformer koordineret med Selvstyrets planer Styrke den personlig støtte og tilbud om handleplaner for de hjemløse Mobiliteten inden for kommunen skal fremmes Vi vil udarbejde en mobilitetspolitik Gode kultur- og fritidstilbud Vi vil udarbejde en fremadrettet idrætspolitik i samarbejde med foreningslivet Udvide muligheder for instruktør- og trænerkurser samt give mulighed udveksling af trænere og instruktører i kommunen De kommunale faciliteter skal udnyttes optimalt til forskellige aldersgrupper og formål. f.eks. skal skolernes haller og idrætsfaciliteter være åbne i ferier. Mulighed for at anlægge en kunstgræsbane i Nuuk skal undersøges Sikre fremtidig drift af skilifte i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Vi vil skabe flere og bedre rammer for at børn og voksne kan bruge deres energi aktivt ved udendørs fysiske aktiviteter i boligområderne boldspil, fitness, klatrevægge, legeredskaber m.v. Styrke kvaliteten og udbuddet af lokale fritidstilbud herunder indenfor de musiske fag. De eksisterende faciliteter skal udnyttes fuldt ud Forbedre sommerferieaktiviteter til børn Vi vil sammen med alle interessenter forberede Arctic Winter Games, som skal afholdes i Nuuk i 2016 Udbredelse af frivillighed 6

7 En tryg barndom og ungdom, der skaber fundamentet for gode voksenliv Alle børn har ressourcer de skal beskyttes og udfoldes. Helstøbte mennesker med balance i deres liv, med uddannelse og kulturel forankring med livsmod og drømme at forfølge. Det ønsker vi for alle børn og unge. Mange børn vokser op uden den nødvendige omsorg. Det er forældrenes ansvar at tage vare på deres børn men hvis forældreevnen ikke slår til må fællesskabet gribe ind og kommunen sikre barnet den nødvendige omsorg i form af støtte til forældrene eller ved at flytte barnet. Den tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde skal sikre at hjælp og støtte tilbydes hurtigst muligt. Samarbejdet mellem de frivillige organisationer og kommunen skal udbygges i anerkendelse af forskellige roller, ansvar og muligheder samt i erkendelse af de positive effekter et konstruktivt samarbejde medfører. Vi vil tage hånd om de mindste Give pasningsgaranti Styrket kvaliteten i dagtilbud i alle bosteder. Tydeligt pædagogisk ansvar Styrke overgangen fra dagpasning til skolestart Deltage aktivt i implementeringen af Meeqqerivitsialak i samarbejde med Inerisaavik Styrke folkeskole med inddragelse og ansvarliggørelse af forældrene Udvide den sociale støtte til de sårbare børn Fortsætte arbejde mod mobning kammagiitta Sikre at de særlige kompetencer, som lærere og pædagoger har erhvervet sig gennem efterog videreuddannelser, bruges bedst muligt i samarbejde med den enkelte og dennes skole/ institution Gennemføre en arbejdsmiljøundersøgelse i kommunens skoler. I den løbende evaluering af de enkelte skoler og i samarbejde med lærere og forældre gå bag om trintestresultater med henblik på fortsat at udvikle folkeskolen Vi vil bruge rollemodeller i det sundhedsfremmende arbejde for børn og unge Trygge familier Vi vil arbejde for at styrke forældreevnen. Rådgivning til unge familier og mennesker i kriser Vi vil styrke det sociale rejsehold Vi vil udvikle mere relevante og mere kollektive metoder til at støtte børn og forældre, herunder inddragelse af familiens slægt og netværk Vi vil udvikle gode alternative løsninger som alternativ til anbringelse af børn uden for hjemmet Kompetencer til livet Vi vil sikre en folkeskole med fokus på viden, tolerance og selvværd. Unge der forlader skolen skal have viden om samfundet og verden og kundskaber indenfor sprog, matematik, samfunds- og naturfag. 7

8 Alle børn i kommunens skoler skal opnå et tilfredsstillende skoleresultat. Der ligger en stor opgave for skolelederne, lærerne og Inerisaavik med at udvikle bedre læringsmiljøer. Politisk vil vi understøtte dette arbejde og styrke skolen som lokalt omdrejningspunkt for indsatsen for en god barndom. Vi vil Styrke folkeskole med inddragelse og ansvarliggørelse af forældrene Udvide den sociale støtte til de sårbare børn Fortsætte arbejde mod mobning kammagiitta Få udarbejdet en arbejdsmiljøundersøgelse i kommunens skoler. I den løbende evaluering af de enkelte skoler og i samarbejde med lærere og forældre gå bag om trintestresultater med henblik på fortsat at udvikle folkeskolen Sikre at de særlige kompetencer, som lærere og pædagoger har erhvervet sig gennem efterog videreuddannelser, bruges bedst muligt i samarbejde med den enkelte og dennes skole/ institution Sikre at unge, der forlader folkeskolen har en handleplan. Tage initiativ til at der etableres decentrale uddannelsestilbud i Paamiut og Tasiilaq Undersøge muligheden for at anvende KNR kanal 2 til fjerundervisning Personer med handicap Sikre bedre uddannelses- bo- og beskæftigelsesmuligheder gøre byerne lettere at færdes i for mennesker med bevægelseshandicap Forbedre og øge de socialpædagogiske tilbud Styrke samarbejdet med forskellige handicapforeninger Sundhed og forebyggelse på tværs af sociale skel og alder Fokus på forebyggelse af livsstilssygdomme (kost, rygning, alkohol og motion) Oplysningsinitiativer om de sunde valg / sund kost, sund levevis Sikre nem adgang til sunde varer i samarbejde med de handlende samt arbejde for udbud af sundere mad i sportshaller og svømmehal Arbejde klassevis med elevernes sundhedsadfærd Misbrugspolitik Vi vil sætte massivt ind med tilbud om misbrugsbehandling og behandling af de traumer, som ofte ligger til grund for misbruget. Arbejde for at borgere med misbrugsproblemer og er parat til at gå i behandling bliver betjent smidigere og hurtigere Vi vil satse på at forebygge misbrugsproblemer gennem information og en opsøgende virksomhed, der fanger problemerne, før de vokser sig store. Evaluere erfaringer med rejseholdenes arbejde med misbrugsbehandling 8

9 Livskvalitet også for de ældste Tilbud til de ældre, så de vedligeholder deres evne til at klare sig selv forbedre samarbejde mellem kommunen og de ældre Inddragelse af de ældre i skole og daginstitutioner Aktiviteter for ældre i de lokale aktivitets- og fritidstilbud Flere ældrevenlige boliger Renovering og udbygning af plejehjemspladser Vi vil invitere frivillige organisationer ind i arbejdet med øget livskvalitet for ældre med plejebehov En levende kultur Kulturen skabe nysgerrighed, debat og fællesskab det er en af de bedste måder vi kan møde hinanden på. Kultur skaber sammenhold. Traditionelle og moderne udtryksformer skal inspirere hinanden. Vi vil Arbejde for at Sermeq-fonden fortsat er en økonomisk dynamo for kommunens kulturliv Videreføre formidlingen af Østgrønlandsk kultur Gøre museer og lokale mindestuer attraktive for lokale og gæster Undersøge mulighederne for at oprette en afdeling af Kittat i Paamiut I samarbejde med handicappede borgere og kulturaktører udvikle målrettede kulturtilbud der styrker livskvalitet og samhørighedsfølelsen Et miljø, hvor vi beskytter ressourcer og natur også for kommende generationers skyld Vi vil fortsætte arbejdet med bedre affaldshåndtering, bedre affaldsbortskaffelse og mere genbrug Arbejde for, at affaldssortering sker i vores skoler og børneinstitutioner, samt i alle husstande, private, offentlige og erhvervsmæssige i hele vores kommune. Der sorteres for eksempel i genbrugs, brandbart og ikke-brandbart affald. Arbejde for mere genanvendelse og håndtering af jern- og metalaffald. Kæmpe for mere vedvarende grøn energi i hele vores kommune, fx vandkraft, som vi har succes med i Nuuk og Tasiilaq, solfangere, og vi vil undersøge potentialet for vindkraft. Undersøge potentialet for at udfase den oliefyrede varmeforsyning til fordel for vedvarende energikilder. Fortsætte samarbejde om test af elbiler. Arbejde for at bekæmpe luftforurening, herunder støvproblemer i byerne. 9

10 En kommune, der udgør en velfungerende helhed En velfungerende infrastruktur Vi vil arbejde for skibsanløb tilpasset de ændrede isforhold i Tasiilaq og Ittoqqortoormiit Bedre beflyvning af Ittoqqortoormiit og anlæggelse af lufthavn i Tasiilaq Arbejde for udvidelse af lufthavnen og havnen i Nuuk, som anbefalet af Transportkommissionen Undersøge mulighederne for et søkabel til Østgrønland Tættere samarbejde og vareudveksling med Island Træffe beslutning om Kangilinnguit og Ivittuut s fremtidige virke i tæt samarbejde med bygdebestyrelsen i Arsuk. Demokrati Tættere borgerkontakt og involvering Styrket information og kommunikation Inddragelse af interessenter i de stående udvalgs arbejde Overdragelse af kompetence til Lokalråd initiativer, der inddrager børn og unge i lokal- og kommunalpolitik Jævnlige dialogmøder med Børnetalsmanden og foreninger, der beskæftiger sig med børn og unge En åben kommune Skabe større åbenhed i forvaltningen Formulere offentligt tilgængelige kvalitetsstandarder på kommunale ydelser Tilvejebringe tilfredshedsundersøgelser i forhold til den service, man har fået ved henvendelser Øge indsatsen mod de borgere, der fristes til at begå socialt bedrageri Ansætte en borgerrådgiver, der sikrer borgerne den rette behandling Kompetente medarbejdere på en god arbejdsplads Vi vil styrke kompetenceudvikling blandt kommunes medarbejdere Formulere tydelige forventninger (funktionsbeskrivelser) Vi vil praktisere motiverende ledelse Vi vil tilbyde støtte til medarbejdere med behov for faglig og/eller personlig udvikling En økonomi i balance Åbenhed om de økonomiske rammer En ansvarlig og stram økonomistyring Arbejde for at øge kommunens indtægter Arbejde for øget ekstern medfinansiering gennem fonde Gøre det attraktivt for private at investere i kommunens udvikling 10

11 Nøgleordet er samarbejde Vi vil samarbejde med sundhedsvæsnet om den service, der ydes til vores borgere støtte initiativer om oprettelse af lokale Patientråd Samarbejde med og støtte NGO ernes arbejde Samarbejde med CSR Greenland Samarbejde med politiet om kriminalitetsdæmpende og forebyggende tiltag Samarbejde med Selvstyret og de øvrige kommuner om fuld gennemførelse af kommunalreformen Samarbejde med Selvstyret om infrastruktur og uddannelsestilbud i alle byer Vi vil fortsætte det internationale med venskabsbyer og andre samarbejdsaftaler Klimaforandringerne og muligheder for råstofudvinding har styrket udlandets interesse for Grønland. Det betyder, at vi skal indgå i professionelle samarbejdsrelationer med internationale virksomheder. Vi skal også være klar til at byde endnu flere nye borgere velkommen og bidrage til at de bliver godt integreret i vores samfund. Vores ungdom skal opmuntres til at uddanne sig, så de kan få stillinger på alle faglige niveauer i de nye erhverv. Vi skal gribe og bruge de nye muligheder som råstofferne byder som løftestang for kompetenceløft og sikre flest mulige gevinster for borgere og virksomheder og færrest mulige risici for natur, miljø og mennesker. Forsat udlægning af opgaver til kommunerne Vi vil arbejde for at overtage ansvaret for flere opgaver fra Selvstyret jf. Strukturudvalgets anbefalinger. Succesfuld overdragelse kræver god forberedelse. Derfor ønsker vi en langsigtet plan for dette. Vi må fordomsfrit frigøre os fra den måde vi hidtil har valgt at fordele opgaver og ansvar på, tænke i nye organisationsformer og vælge løsninger, der fremtidssikrer landet som en helhed. Vi ønsker mere fleksibilitet med mulighed for at lave forsøgsordninger både i forhold til at overtage et ansvarsområde eller på anden måde får mulighed for at lave forsøgsvirksomhed med dispensation fra lovgivningskrav, som er en barriere for forsøgsvirksomhed. Vi ønsker at der skabes en transparent samfundsøkonomi i et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem kommuner og Selvstyre. Dette er en forudsætning for at drøfte nye og langsigtede økonomiske udviklingsmål for det økonomiske samarbejde. Sprog Sprogloven præciserer det grønlandske sprog som det samfundsbærende sprog og at dansk kan anvendes i offentlige forhold. I Kommuneqarfik Sermersooq tales østgrønlandsk, vestgrønlandsk, dansk og en række internationale sprog. Vi vil fortsat arbejde på at styrke sproglovens formål og ønsker at alle kan lære sig flere sprog, således at flersprogethed kan blive en styrke. Engelsk har også en central plads i sprogloven og vi vil medvirke til at endnu flere kan lære at tale engelsk ikke mindst under hensyn til at dette er arbejdssproget i råstofsektoren. Strategi for integration i bredest mulig forstand skal udarbejdes. Denne vil tage udgangspunkt i vores menneskesyn og at der er brug for alle i et ligeværdigt og respektfuldt samspil. 11

12 Et styrket civilsamfund Vi ønsker at skabe bedre rammer for aktiv og forpligtende folkelig deltagelse. Det er den bedste måde at sikre at den nødvendige samfundsudvikling vi står over for skal blive holdbar og stærk. Den handler om mennesker og skal gennemføres for og af mennesker, der skal have indflydelse på deres egen fremtid og deres nærmiljø. Udvikling forudsætter en befolkning, der ryster afhængigheden af sig træder i karakter, formulerer ønsker og håb, stiller krav, viser handlekraft og påtager sig hovedrollen i eget liv. Som politiske ledere af den offentlige sektor må vi forhindre at magten til forandring samles hos færre og færre, og skal i langt højere grad definere den offentlige sektor som tjenere, der stiller deres faglige ekspertise til rådighed, så grupper af ansvarlige borgere får indflydelse og konkrete handlemuligheder over lokalsamfundets udfordringer. Vi skal turde en ny og anderledes ansvars- og opgavefordeling mellem kommune og civilsamfund. Når vi bliver stillet over for spørgsmål og krav om at løse udfordringer, så må svaret til borgerne i lokalsamfundet være: hvordan kan I samarbejde med det offentlige system og tackle situationerne sammen? Sammen er vi stærkest. Frivillighed Vi værdsætter de frivillige sociale organisationers engagement og indsats ligesom vi anerkender deres bidrag til løsning af de store socialpolitiske udfordringer vi står i. Vi ønsker at styrke samarbejdet med disse og vil samarbejde for en samlet udvikling af hele det frivillige arbejde under ét. Fakta frem for myter Vi ønsker at handle politisk på faktuel viden og ikke på antagelser og myter. Derfor har vi fået udarbejdet lokalsamfundsprofiler for alle vore bosteder med alle tilgængelige data. Disse danner et solidt udgangspunkt for hvordan vi mest hensigtsmæssigt kan træffe politiske beslutninger med respekt for de meget forskellige livsvilkår. Denne arbejdsform vil vi fortsætte med, ligesom redegørelser, udredninger og forskningsundersøgelse med relevans for Kommuneqarfik Sermersooq skal bruges målrettet i det kommunalpolitiske arbejde. Kommuneqarfik Sermersooq en innovativ kommune Den offentlige økonomi, også kommunernes økonomi, er under hårdt pres. Den demografiske udvikling og det stigende forventningspres på velfærdsydelserne skaber betydelige udfordringer. Vi ønsker at rette blikket fremad og begynde reelle politiske drøftelser om at gøre Kommuneqarfik Sermersooq til en innovativ kommune der tør udfordre vanetænkning og sammen skabe en velgennemtænkt udvikling med for eksempel nye velfærdsløsninger og nye institutionstyper - mere af det samme er ikke en mulighed på længere sigt. Arbejdet i de stående udvalg og kommunalbestyrelse I 2014 arrangerer vi et visionsseminar for kommunalbestyrelsen, hvor vi fordomsfrit, nøgternt og visionært retter blikket fremad. I de selskaber hvor kommunen er ejer eller er medejer vil vi arbejde for at sikre at sammensætningen af bestyrelsen består af kompetente personer der besidder de fornødne faglige kvalifikationer. Implementeringen af de politiske målsætninger i samarbejdsaftalen skal forankres i de stående udvalg ligesom de skal genforhandle målsætningerne inden for deres respektive politikområder og fremlægge reviderede/nye strategier for kommunalbestyrelsen. 12

13 Samarbejdsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Demokraatit i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq Det hele menneske i et forpligtende, solidarisk og nyskabende fællesskab aftalen er indgået i april 2013: Juulut Danielsen formand Ittoqqortoormiuni Inuit Ataqatigiit Storm Ludvigsen Søren P Lyberth formand Paamiuni Inuit Ataqatigiit Allan Pertti Frandsen Nikoline Ziemer formand Nuummi Inuit Ataqatigiit Charlotte Pike Harald Bianco formand Tasiilami Inuit Ataqatigiit Iddimanngiiu Bianco Asii Chemnitz Narup Andreas Sianiale formand Demokraatit, Sermersooq region øst Mille Søvndahl Pedersen Aviaaja Karlshøj Poulsen formand Demokraatit, Sermersooq region vest Malene Lynge Andreas Uldum Uju Petersen Justus Hansen 13

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq

Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Nytårstale 2014 Borgmester Asii Chemnitz Narup, Kommuneqarfik Sermersooq Ved indgangen til det nye år vil jeg gerne takke jer alle for det forgangne år og udtrykke de varmeste ønsker for 2014. I efteråret

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Ungepolitik Ballerup Kommune

Ungepolitik Ballerup Kommune www.ballerup.dk Ungepolitik Ballerup Kommune Vi satser på mennesker Ny ungepolitik Den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye Ungepolitik Forud var gået en god, lang og grundig proces, hvor

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Handicappolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Handicappolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere, og handicappolitikken skal være det fælles grundlag,

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq

Frivillighedspolitik. Kommuneqarfik Sermersooq Frivillighedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Vision... 4 Frivilligt socialt arbejde... 4 Mål for Kommuneqarfik Sermersooqs Frivillighedspolitik... 5 Strategi for Frivillighedspolitikken...

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Ringsted hjertet ligger i midten

Ringsted hjertet ligger i midten VISION Ringsted hjertet ligger i midten Ringsted er en attraktiv bosætningskommune. Vi udnytter den centrale placering, de mange muligheder og de trygge rammer til at være det foretrukne sted at bo og

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Esse modip estie. Den Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Esse modip estie 1 Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indhold 2 Indledning... 3 Mission... 4 Vision.... 5 Værdigrundlaget.... 6 Målgruppe.... 9 Principper...11 Vedtaget af Børne- og Ungeudvalget

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Vision Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling. Handicappolitik for Herning Kommune December 2007 Indledning Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9

K o m m u n a l v a l g e t 2 0 0 9 E r f a r i n g o g F o r n y e l s e 1. Jan Ferdinandsen Udvalgsformand Skibsmægler Politikerne skal styre beslutningsprocessen i kommunen. Min målsætning er at få opgraderet organisationen, for derigennem

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

The municipality with the best experienced companies

The municipality with the best experienced companies The municipality with the best experienced companies Kommuneqarfik Sermersooqs strategi vedr. råstofsektoren FORORD På baggrund af den stigende internationale interesse for Grønlands ressourcer indenfor

Læs mere

Handicappolitik. Et liv som alle andre

Handicappolitik. Et liv som alle andre Handicappolitik Et liv som alle andre Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2013-2016

Børne- og Ungepolitik 2013-2016 UDKAST november 2012 Børne- og Ungepolitik 2013-2016 Vision: Fredericia former fremtiden - På vej mod de bedste Børn og unge vokser op i en verden, hvor de nære fysiske og sociale rammer om samvær er under

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition

kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition kompas & logbog Guldborgsunds galathea-ekspedition Vi ønsker mangfoldighed og sammenhæng nær & DYNAMISK Derfor vil vi styrke og udbygge kommunen, så hvert område bruger sin egenart og sine specielle kvaliteter

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Vision 2021. Nordfyns Kommune

Vision 2021. Nordfyns Kommune Vision 2021 Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Vision 2021 Baggrund hvorfor dette Visionspapir? Ved den ny kommunalbestyrelses tiltræden den 1. januar 2014 besluttede kommunalbestyrelsen at udarbejde en

Læs mere

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker.

Hvad indeholder personalepolitikken? Personalepolitikken er en ramme, som udgøres af et enkelt fundament og en række delpolitikker. Forord Hvad skal vi bruge en personalepolitik til? Personalepolitikken i Frederikshavn Kommune er et fælles ansvar, som vi skal forpligte hinanden på. På samme måde som vi forpligter hinanden på, at vi

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013

ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 ODSHERRED KOMMUNE BØRNEPOLITIK 2011-2013 Børnepolitik i Odsherred Kommune. Ifølge lov om Social Service skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik, der beskriver, hvordan kommunen sikrer sammenhængen

Læs mere

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune

Integrationspolitik. for. Tønder Kommune Integrationspolitik for Tønder Kommune Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 3 Indsatsområder... 4 Boligplacering... 4 Modtagelsen... 5 Danskundervisning... 6 Beskæftigelse... 6 Børn, unge og uddannelse...

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013.

Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017. Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2013-2017 Godkendt i byrådet den 28. februar 2013. INDLEDNING... 3 DEN RØDE TRÅD... 3 RELATIONER... 5 FOKUSOMRÅDE... 5 LÆRING OG UDVIKLING... 6 FOKUSOMRÅDE... 2

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker

Principprogram Kommunalvalget 2013. Ikast - Brande. Politik handler om mennesker Alle mennesker Principprogram Kommunalvalget 2013 Ikast - Brande Politik handler om mennesker Alle mennesker Ikast - Brande Politik handler om mennesker De socialdemokratiske kandidater er hver for sig forskellige, men

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik

Hvidovre Kommunes Ældrepolitik Udkast Hvidovre Kommunes Ældrepolitik 07-11-2013 Indhold Forord... 3 Politikkens indhold... 4 Et positivt menneskesyn... 5 Værdierne... 6 Indsatsområderne... 7 Tilblivelse og evaluering af ældrepolitikken...

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Integrationspolitik 0

Integrationspolitik 0 Integrationspolitik 0 Faxe Kommune September 2015 Foot credit: Colourbox Indledning Integrationspolitikken skal sikre, at Faxe kommunes vision: Dit liv, din fremtid, dit job. Sammen udvikler vi sundhed,

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

KL inviterer til fælles handling om børn og unge

KL inviterer til fælles handling om børn og unge KL inviterer til fælles handling om børn og unge 2 KL inviterer til fælles handling om børn og unge Vær med til at finde nye løsninger! Vi har alle et ansvar for, at vores børn og unge trives og klarer

Læs mere

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018

ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 ATASSUT ET SAMLET LAND MÅLSÆTNINGER OG PLANER FOR VALGPERIODEN 2014-2018 MERE ENSARTET LEVEVILKÅR SKAL OPNÅS: Ved at fremme borgernes engagement, således at alle under medansvar og fællesskab, er med til

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017

Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 Vi vil være bedre Frederikshavn Kommunes skolepolitik inkl. udmøntning 2014-2017 #100254-14 Indhold Vi vil være bedre...4 Læring i fokus...6 Læring, motivation og trivsel...7 Hoved og hænder...8 Ambitionen

Læs mere