Økonomiudvalget. Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat"

Transkript

1 Forside Referat Onsdag den 2. september 2015 kl Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt Poul Hansen (D)

2 Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Orienteringer A Personaleomsætning i Kommuneqarfik Sermersooq Forespørgsler A Beton/Cementaffald i Qinngorput Beslutninger A Høringssvar vedr. kongelig anordning om persondataloven B Borgerinddragelse i Nuuk Sager til Kommunalbestyrelsen A Havnesektorplan B Anmodning om igangsættelse af et nyt kommuneplantillæg C Nyt skiltedesign til Nuuk D Planlovsændring E Statusrapport 2015 Kommuneqarfik Sermersooq F Forslag til en fleksibel aflastningsordning for personer med vidtgående handicap G Høringssvar i forbindelse med forhøring om omladning af jernmalm i grønlandsk farvand H Høringssvar vedrørende hastehøring til Fiskerirådet om fiskeri efter laks I Overdragelse af værestedet Kammagiit til Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv J Kvalitetsstandard for Piorsaaviit K Gyldighed af kommunale vedtægter vedtaget før L Genbehandling af punktet om elbiler M Anskaffelse af genbrugscontainere til flasker, glas og dåser N Risikostyrings- og Sikringspolitik for Kommuneqarfik Sermersooq O Oprettelse af brugerråd i svømmehallen Malik Lukkede punkter... 57

3 Side 3 8. Eventuelt Godkendelse af referat... 59

4 Side 4 1. Godkendelse af dagsorden 05A behandles først - Til stede er jurist Jens Berthelsen og jurist Christian Gang Larsen. Dagsorden godkendt med ovenstående bemærkninger.

5 Side 5 2. Meddelelser Meddelelser fra Borgmester til økonomiudvalgsmøde den 2. september: 1. Borgmestersekretariatet modtog den 1. juni 2015 ansøgning fra Hotel Hans Egede A/S ved Helge Tang om automatspiltilladelser vedrørende Grillen/Minimutten, denne kom ikke med på økonomiudvalgsmøde den 13. august som planlagt. Derfor blev der truffet en formandsbeslutning, således at der kunne udstedes tilladelse til automatspil til Grillen/Minimutten ved Helge Tang. Det var vurderingen, at der var grundlag for at bevilge tilladelsen ved en formandsbeslutning i henhold til s forretningsorden 5, stk. 4.

6 Side 6 3. Orienteringer 03A Personaleomsætning i Kommuneqarfik Sermersooq Fra 1. februar 2015 og frem til 31. juli 2015 Til orientering J.nr.: Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé har efterspurgt en halvårlig oversigt over ansættelser og fratrædelser i Kommuneqarfik Sermersooq. Tabellen opført under sagsfremstilling viser en oversigt over henholdsvis ansættelser, opsigelser, afskedigelser og omrokeringer i Kommuneqarfik Sermersooq i perioden 1. februar 2015 til og med 31. juli 2015 fordelt på forvaltningsområder. Det bemærkes, at oversigten kun inkluderer sager, der er blevet behandlet af HR afdelingen i Nuuk. Der er således et (begrænset) antal sager, der er blevet sagsbehandlet i hhv. Paamiut og Tasiilaq. Tilsvarende har skoleafdelingen frem til 1. august 2015 sagsbehandlet lærerområdet. Ovenstående områder indgår derved ikke i nærværende statistiske oversigt. På baggrund af en centralisering inden for Forvaltningen for Økonomi og Personale - effektueret i løbet af sommeren 2015, der bevirker, at alle ansættelses- og personalesager nu sagsbehandles i HR afdelingen vil disse områder fremadrettet indgå i statistikken. Indstilling Forvaltning for Økonomi og personaleservice indstiller overfor : - at tager orienteringen til efterretning Beslutning s beslutning den 2. september 2015: tager orienteringen til efterretning. Med bemærkning om: At tallene fremadrettet uddybes yderligere ved halvårlige opgørelser. rykker for Politik for personale. Sagsfremstilling har ønsket at få udarbejdet en halvårlig oversigt over ansættelser og fratrædelser i Kommuneqarfik Sermersooq. Indledningsvist og for at sætte tallene i perspektiv - bedes være opmærksom på følgende: Ansættelser: Heri medregnes alle (ny)ansættelser. Dette inkluderer eksempelvis også: Allerede ansatte medarbejdere, der på baggrund af stillingsopslag ansøger om og ansættes i anden stilling i kommunen Vikaransatte, hvor stillingen slås op permanent og efterfølgende besættes af vikaren Medarbejdere, der efter endt uddannelser ansættes under anden overenskomst.

7 Side 7 Opsigelser: Heri medregnes medarbejdere, der selv siger deres stilling op. Afskedigelser: Heri medregnes uansøgte afskedigelser 1. Omrokeringer: Heri medregnes tilfælde hvor en medarbejder uden stillingsopslag omrokerer/omplaceres fra én stilling til en anden. 2 Forkortelser Ansættelser Opsigelser Afskedigelser Omrokeringer ALL Borgmestersekretariatet ASKI Økonomi og Personale TAK Fælles Service SAI Anlæg og Miljø MIA Børn, Familie og Skole ISI Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv I alt Tallene for 1/ / Difference Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen. 1 Hvor arbejdsgiver opsiger ansættelsesforholdet 2 Her kan årsagen være rationalisering, der gør, at afdelinger sammenlægges og en medarbejder flytter/omrokerer fra én afdeling til en anden og evt. skifter referenceforhold, men stillingen slås ikke op 3 Som nævnt under sagsresuméet er lærerområdet ikke inkluderet i optællingen/oversigten, da dette er blevet administreret af skoleafdelingen frem til 1. august 2015.

8 Side 8 Det videre forløb HR-afdelingen vil kontinuerligt udarbejde en halvårlig oversigt fordelt på ovenstående kategorier. kan således forvente at modtage den næste oversigt gældende fra 1. august 2015 til 31. januar 2016 på et økonomiudvalgsmøde i starten af Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til indstillingen. Bilag Ingen

9 Side 9 4. Forespørgsler 04A Beton/Cementaffald i Qinngorput Forespørgsel J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) har i henhold til styrelseslovens 3 stk. 5 i forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq Kommunalbestyrelse den 18. maj 2015 fremsendt en forespørgsel angående betonaffald i Qinngorput og PCB. Forvaltning for Anlæg og Miljø forholder sig nedenfor til forespørgslen. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 2. juli Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at tager sagen til efterretning - at sender sagen videre til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen. Beslutning Forvaltningens indstillinger blev godkendt idet udvalget opfordrede forvaltningen til fremadrettet at ind tænke lokal kompetence/ekspertise ved udbud af nedrivnings- og byggearbejder. Udvalget ønskede endvidere klarhed over muligheder og restriktiv lovgivning, da lokal kompetence og ekspertise på området ønskes højnet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsesmedlem Peter Davidsen (S) har den 18. maj 2015 fremsendt følgende forespørgsel til Kommuneqarfik Sermersooq: Kære Kommuneqarfik Sermersooq Forespørgsel i henhold til 3 stk. 5 i forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq Kommunalbestyrelse: Jeg vil gerne sikre mig, om der er PCB i BETON/cement affaldet i Qinngorput, eller ej? Hvor bliver farligt affald i forbindelse med sanering af boligblokkene på "Kongevej blok E, F, G og H deponeret? Årsagen til min nærværende forespørgsel er, at nogle beboere i Qinngorput er bekymrede for, om beton/cement affaldet dumpet ved fortøjningsstedet i Qinngorput er blandet med PCB-mik (poly-chlorerede biphenyler). Vi er jo alle bekendt med, at PCB blev brugt som bygningsmateriale i perioden fra og det er dokumenteret, at PCB kan forurene naturen alvorligt.

10 Side 10 Med venlig hilsen Peter Davidsen Kommunalbetyrelsesmedlem Siumut Forvaltning for Anlæg og Miljø oplyser følgende til forespørgslen: I forbindelse med sanering af blok E, F, G, og H på Tuujuk, har den udførende entreprenør tilbudt Kommuneqarfik Sermersooq at levere nedbrudt beton til genanvendelse og opfyld. På denne baggrund fik anlægsafdelingen Inuplan til at udarbejde et notat der beskrev de retningslinjer og lovkrav der skulle overholdes for eventuel genanvendelse på en miljømæssig korrekt måde. Efterfølgende begyndte entreprenøren at levere den nedbrudte miljøbehandlede beton til det anviste område i Qinngorput. Da leveringen af beton til genanvendelse var startet, blev det konstateret at de fraktioner entreprenøren leverede, på ingen måde levede op til forventningerne, og anlægsafdelingen stoppede omgående for levering af yderligere beton til området. Den mindre del af betonen der var i fraktioner der muliggjorde genanvendelse blev anvendt til opfyld. De mængder der ikke kunne betegnes som værende genanvendelige blev kørt til deponering på jerndumpen. Betonaffald der bortkøres til jerndumpen fra saneringsopgaven overholder gældende lovkrav til bortskaffelse af PCB-holdigt affald. Beton der blev leveret til genanvendelse overholder gældende lovkrav til genanvendelse af PCB-holdigt affald. Løsningsforslag faglig vurdering Udvalg for Anlæg og Miljø tager orienteringen til efterretning. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering - Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse: 13. Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan for kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Udvalgene og borgmesteren skal meddele kommunalbestyrelsen de oplysninger, denne forlanger, og er med de begrænsninger, som er fastsat i lovgivningen i enhver henseende undergivet kommunalbestyrelsens beslutninger. Det videre forløb - Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 2. juli 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt idet udvalget opfordrede forvaltningen til fremadrettet at indtænke lokal kompetence/ekspertise ved udbud af nedrivnings- og byggearbejder. Udvalget ønskede endvidere klarhed over muligheder og restriktiv lovgivning, da lokal kompetence og ekspertise på området ønskes højnet. Bilag Ingen

11 Side Beslutninger 05A Høringssvar vedr. kongelig anordning om persondataloven Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Sagsresume Digitaliseringsstyrelsen har fremsendt hørringsbrev om, at sætte persondataloven i kraft for Grønland ved kongelig anordning. Forslaget betyder en opdatering af lovområdet og ophævelse af de nugældende registerforskrifter. Tilsynsmyndigheden vil fortsat være Datatilsynet. Borgmestersekretariatet søgte om udsættelse af høringsfristen men fik afslag herpå. Anvendelsesområde: Persondataloven finder anvendelse ved elektronisk behandling af personoplysninger og personoplysninger, som behandles manuelt med henblik på at blive indeholdt i et register. Indstilling Borgmestersekretariatet indstiller overfor : - at tager orienteringen om det administrative høringssvar til efterretning - at træffer beslutning om 1. Ikrafttrædelse - at træffer beslutning om 2. Kongelig anordning - at træffer beslutning om 3. Anmeldelse til Datatilsynet Beslutning s beslutning den 2. september 2015: Vedrørende indstillingspind 1: tager orienteringen til efterretning. Vedrørende indstillingspind 2 - Ikrafttrædelse: tiltræder forslaget med ikrafttrædelse fra 1. marts Vedrørende indstillingspind 3 - Kongelig anordning: tiltræder forslaget. Vedrørende indstillingspind 4 - Anmeldelse til Datatilsynet: tiltræder forslaget om at Kommuneqarfik Sermersooq indstiller til Datatilsynet, at Selvstyret opretter en enhed for fællesanmeldelse for alle offentlige myndigheder i Grønland. Med bemærkning om: Udgifter i forbindelse med implementeringen skal med i forhandlingerne om bloktilskud og skal med som supplerende svar til Digitaliseringsstyrelsen. Sagsfremstilling Ved en kongelig anordning, er det den danske persondatalov, som træder i kræft for Grønland med enkelte afvigelser, som skyldes at der i Danmark er andre love, som har indvirkning på persondatalovens anvendelsesområde. Lovudkastets 2 medfører, at anden lovgivning, som giver borgeren en bedre retsstilling går forud for reglerne i persondataloven.

12 Side 12 Selvom Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention ikke gælder for Grønland, finder persondatalovens bestemmelser ikke anvendelse, hvis den er i strid med beskyttelsen af informations og ytringsfriheden i EMRK s artikel 10. Hensigten er et opdateret lovgrundlag, der balancere hensynene til både borgernes retssikkerhed i forhold til privatlivets fred og en effektiv udnyttelse af sagligt indsamlede data ved hjælp af moderne teknologi. Hvis persondataloven træder i kraft for Grønland skal Kommuneqarfik Sermersooq indarbejde følgende nye arbejdsgange i forhold til følgende områder: - Hvordan skal medarbejderne instrueres i datasikkerhed/ sikkerheds instruks - Hvornår og hvordan skal samtykke fra borgerne indhentes - Hvilke data indsamles der på borgerne og hvordan bruges dataene - Hvordan skal it systemerne indrettes og hvem har adgang til de enkelte datakilder - Procedure for internkontrol og Datatilsynets kontrol Lovudkastets 5 betyder, at selvom der ikke foretages lovændring vil måden, hvorpå loven skal fortolkes udvikler sig kontinuerligt i takt med kutymen for god databehandlingsskik. Administrativt høringssvar afsendt den 2. juli 2015 Denne høring vil blive forlagt til en politisk besvarelse på Kommuneqarfik Sermersooqs vegne. Imidlertid bliver Kommuneqarfik Sermersooq grundet den korte høringsfrist nødsaget til at anmode om udsættelse af høringsfristen indtil efter næste Økonomiudvalgsmøde den 15. august Digitaliseringsstyrelsen har ved brev af 22. maj 2015, sags nummer fremsendt høring om udkast til kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger. På opfordring af KANUKOKA har digitaliseringsstyrelsen udarbejdet supplerende høringsmateriale som blev fremsendt den 5. juni Kommuneqarfik Sermersooq har gennemgået udkastet fra Digitaliseringsstyrelsen og I forhold til det fremsendte lovudkast har Kommuneqarfik Sermersooq følgende administrative bemærkninger: - at Digitaliseringsstyrelsen bør tilvejebringe det juridiske grundlag for at persondataloven kan implementeres ved kongelig anordning. - at indførslen af persondataloven i Grønland vil medfører udgifter til uddannelsesmæssig opkvalificering af medarbejdere og etablering af nye arbejdsrutiner, der sikre den nødvendige datasikkerhed i kommunerne. Derfor bør kommunerne modtage en økonomisk kompensation for de uddannelsesudgifter, der er nødvendige for at sikre at medarbejderne bliver fortrolige med kravene i persondataloven. - at der sker en tilpasning af de nuværende it systemer, der sikre beskyttelsen af personfølsomme oplysninger. - at den nuværende registerlov fra 1978 ophæves, hvilket medfører at kommunens pligt til at udarbejde en registerforskrift erstattes af en anmeldelsespligt til Datatilsynet. - at det vil være påkrævet, at selvstyret forholder sig til afgrænsningen af persondataloven i forhold til sagsbehandlingsloven og arkivloven.

13 Side 13 - at indførslen af persondataloven vil sikre en bedre retssikkerhed for borgerne i Grønland og en harmonisering med de grønlandske regler og EU reglerne på det globaliserede it område må anses som et positivt tiltag. - at indførslen af persondataloven vil på længere sigt sikre en smidigere udveksling af relevante personoplysninger imellem myndighederne både internt i Grønland og med eksterne myndigheder udenfor Grønland. På kortere sigt vil implementeringen af persondataloven medføre øgede udgifter til uddannelse af personalet, oprettelse af nye kontrolforanstaltninger for at sikre beskyttelsen af personfølsomme oplysninger og nye procedure i forhold til at informere borgerne omkring indhentelse af personfølsomme oplysninger. Såfremt persondataloven Implementeres over en længere overgangsfase og selvstyret supplerer med kompensation for de øgede omkostninger til uddannelse og oprettelse af kontrolforanstaltninger vil indførslen af persondataloven være et positivt tiltag for alle involverede parter. Idet der er tale om administrative bemærkninger henledes opmærksomheden på at kommunen tager forbehold for, at disse bemærkninger ikke nødvendigvis fuldt ud repræsentere s holdning til emnet og derfor ikke kan tages til indtægt for kommunens officielle holdning. Forslag til s indstilling: - at tage orienteringen til efterretning - at komme med en kort indstilling 1. Ikrafttrædelse Ifølge høringsmaterialet forventes persondataloven at træde i kraft pr. 1. marts Imidlertid er der behov for en implementeringsfase, ligesom der var i Danmark. Administrativ bemærkning En længere implementeringsperiode vil afbøde både de økonomiske og ressourcemæssige konsekvenser ved indførslen af persondataloven i Grønland. Forslag til s indstilling: - at tiltræde forslaget - at forkaste forslaget med forslag om en implementeringsperiode på 6 måneder fra årsskiftet - at komme med en kort indstilling 2. Kongelig anordning Digitaliseringsstyrelsen påtænker, at indføre den danske persondatalov i Grønland ved kongelig anordning. Dette begrænser mulighederne for, at foretage ændringer i lovforslaget sammenlignet med lovgivning vedtaget som særlovgivning. Administrativ bemærkning En ensartet retstilstand med Europa betyder at Grønland hurtigt vil kunne anerkendes, som et sikkert 3. land for udveksling af personoplysninger og drage nytte af erfaringerne fra Danmarks implementering af lovgivningen.

14 Side 14 Ulempen er at der ikke kan stilles ændringsforslag til lovteksten og Grønland bliver underlagt en EU retlig fortolkning af lovgivningen. Forslag til s indstilling: - at tiltræde forslaget - at indstille til Digitaliseringsstyrelsen, at der udarbejdes en landstingslov for Grønland om beskyttelse af personfølsomme oplysninger. - at komme med en kort indstilling 3. Anmeldelse til Datatilsynet I persondatalovens kapitel 12 pålægges offentlige myndigheder en anmeldelsespligt. Det betyder at kommunen før den kan begynde at indsamle data til brug for en bestemt sagsbehandlingsprocedure, skal indgive en anmeldelse til Datatilsynet omkring, hvilke oplysninger den ønsker at indsamle og hvordan de indsamlede data skal behandles i forbindelse med sagsbehandlingsproceduren. Administrativ bemærkning Administrativt vil det være em fordel, at overlade anmeldelsespligten til en samlet enhed for hele Grønland, hvis der kan oprettes en enhed med indsigten til at løfte denne opgave. Forslag til s indstilling: - at Kommuneqarfik Sermersooq selvstændigt varetager anmeldelsespligten i persondataloven - at Kommuneqarfik Sermersooq indstiller til Datatilsynet, at Selvstyret opretter en enhed for fællesanmeldelse for alle offentlige myndigheder i Grønland - at komme med en kort indstilling Løsningsforslag faglig vurdering Implementeringen af persondataloven medfører øgede udgifter til uddannelse af personalet, oprettelse af nye kontrolforanstaltninger og nye procedure i forhold til at informere borgerne omkring indhentelse af personoplysninger. De ressourcemæssige konsekvenser kan minimeres ved at lovgivningen implementeres over en længere periode og forvaltningerne gives en passende omstillingsperiode. Persondataloven smidiggør udveksling af personoplysninger imellem myndighederne både internt i Grønland og med eksterne myndigheder udenfor Grønland. Økonomiske og ressourcemæssig vurdering Kommuneqarfik Sermersooq vil i indkøringsfasen skulle investere ressourcer i uddannelse af personalet, tilpasninger af it systemerne efter lovens forskrifter og procedure for indhentelse af samtykke. Modsat registerlovene er persondataloven bundet op på udviklingen indenfor god databehandlingsskik og persondataloven skal fortolkes i lyset af dette. I Europa har det i praksis vist sig vanskeligst, at efterleve reglerne omkring indhentelse af samtykke og videregivelse af oplysninger til andre myndigheder. Manglende overholdelse af disse regler kan medfører klagesager ved Datatilsynet og erstatningssager ved domstolene. Lov grundlaget Lov nr. 294 af 8. juni 1978 om offentlige myndigheders registre (med senere ændringer) Lov nr. 293 af 8. juni 1978 Lov om private registre m.v. (med senere ændringer)

15 Side 15 Det videreforløb Borgmestersekretariatet videreformidler høringssvaret til Digitaliseringsstyrelsen og offentliggør høringssvaret inde på kommunens høringsportal under kommunens hjemmeside Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat havde ingen bemærkninger. Bilag 1. Høringsbrev 2. Udkast til anordning om ikrafttræden for Grønland om behandling af personoplysninger 3. Selvstyrets bemærkninger til lovforslaget 4. med afslag på forlængelse af høringsprocessen

16 Side 16 05B Borgerinddragelse i Nuuk Til beslutning J.nr.: Borgmestersekretariatet administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Fælles Service direktør Marie Fleischer / MFLE Sagsresumé I december 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte lokaludvalg i alle kommunens byer. Det har imidlertid vist sig, at der ikke er samme ønske eller behov blandt borgerne i Nuuk for at have et lokaludvalg i Nuuk som i de øvrige byer. På denne baggrund har ved møde den 21. maj 2015 besluttet, at der skal arbejdes med en alternativ løsning for borgerinddragelse i Nuuk. besluttede i denne forbindelse, at alle udvalg skal bidrage med forslag til, hvordan man kan inddrage borgerne indenfor deres konkrete områder. Det er således i denne proces, at også bedes tage stilling til, hvordan man ønsker at arbejde med borgerinddragelse indenfor de områder, der hører under, herunder hvilke metoder Udvalget vil finde givtige at inddrage borgerne i. Ligesom der er behov for afklaring om indenfor hvilke af s fag- og sagsområder, som ønsker der skal foregå kontinuerlig inddragelse af borgerne i Nuuk. Der kan i princippet arbejdes med borgerinddragelse indenfor alle områder, som falder under s forvaltningsområder jf. kommunens styrelsesvedtægt som er placeret under Økonomi og budget, Kultur og kommunikation, Sundhed, fritid og forebyggelse, Borgerservice, HR og IT. Undersøgelser i forbindelse med forsøget på at oprette lokaludvalg i Nuuk har vist, at borgerne ønsker at blive involveret på en mere håndgribelig og direkte måde. Flere borgere har desuden vist sig positivt indstillet overfor online platforme. Det er således vurderet, at borgerinddragelse i Nuuk med fordel i højere grad kan ske gennem digitale og sociale medier. Erfaringer fra kommuner i Danmark og Sverige viser mange eksempler på metoder til borgerinddragelse, som Kommuneqarfik Sermersooq med fordel kunne lade sig inspirere af. Heraf kan nævnes (online) borgerpanel, internetbaserede afstemninger, traditionelle borgermøder og dialogmøder, (online) debatforum eller blogs. Afhængig af hvilke metoder, der vælges i borgerinddragelsesprocesserne, kan der opsættes rammer og forudsætninger, der gør det klart for borgerne, hvilke områder de kan påvirke, og hvordan det kommer til at foregå. Indstilling Borgmestersekretariatet, Økonomisk Sekretariat og Fælles Service indstiller overfor : - at beslutte indenfor hvilke af s fag- og sagsområder Økonomi og Budget, Kultur og Kommunikation, Borgerservice, HR og IT, udvalget ønsker at inddrage borgerne i Nuuk - at beslutte om borgerinddragelsen skal ske via internetbaserede metoder - Og skal dette foregå som afstemninger, høringer eller dialog/debat - at beslutte om borgerinddragelsen skal give borgerne mulighed for at være i direkte dialog med politikerne og forvaltningerne

17 Side 17 - at beslutte om borgerinddragelsen skal foregår via traditionelle borgermøder og dialogmøder - at beslutte om de enkelte forvaltninger eller udvalg skal have en blog eller et debatforum for borgerne Beslutning s beslutning den 2. september 2015: Borgmester bemyndiges til at formulere en opsamling af input fra mødet, som sendes til godkendelse via mail til de Økonomiudvalgsmedlemmer, der var til stede ved mødet. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 19. december 2012 at nedsætte lokaludvalg i alle kommunens byer med virkning fra den 1. september I forbindelse med etablering af lokaludvalg, har Kommuneqarfik Sermersooq ønsket at inddrage borgerne i dette arbejde, og der har således været afholdt borgermøder i kommunens byer i sidste halvår af 2013 og første halvår af Borgermøderne i Nuuk var ikke særlig velbesøgt, og efterfølgende undersøgelser og fokusgruppeinterviews har vist, at borgerne i Nuuk ønsker styrket medindflydelse, men ikke gennem organiserede strukturer såsom lokaludvalget. På denne baggrund har ved møde den 21. maj 2015 besluttet, at der skal arbejdes med en anden form for borgerinddragelse i Nuuk. besluttede i denne forbindelse, at alle udvalg skulle bidrage med forslag til, hvordan man kan inddrage borgerne indenfor deres konkrete områder. Det er således i denne proces, at også bedes tage stilling til, hvordan man ønsker at arbejde med borgerinddragelse indenfor de områder, der hører under, herunder hvilke metoder Udvalget vil finde givtige at inddrage borgerne i. Ligesom der er behov for afklaring om indenfor hvilke af s fag- og sagsområder, som ønsker der skal foregå kontinuerlig inddragelse af borgerne i Nuuk. Kommunen har ved enkelte lejligheder haft succes med forskellige former for borgerinddragelse, f.eks. folkehøring over internettet (Aqqaluks Plads). Desuden har kommunen traditionelt haft inddraget borgerne gennem borgermøder om konkrete temaer. Ved beslutning om hvordan ønsker at inddrage kommunens borgere, kan også nye og alternative metoder overvejes. Undersøgelser i forbindelse med forsøget på at oprette lokaludvalg i Nuuk har vist, at borgerne ønsker at blive involveret på en mere håndgribelig og direkte måde. Flere borgere har desuden vist sig positivt indstillet overfor online platforme. Det er således vurderet, at borgerinddragelse i Nuuk med fordel i højere grad kan ske gennem digitale og sociale medier. Der kan i princippet arbejdes med borgerinddragelse indenfor alle områder, som falder under s forvaltningsområder jf. kommunens styrelsesvedtægt som er placeret under Økonomi og budget, Kultur og kommunikation, Sundhed, fritid og forebyggelse, Borgerservice, HR og IT. Erfaringer fra kommuner i Danmark og Sverige viser mange eksempler på metoder til borgerinddragelse, som Kommuneqarfik Sermersooq med fordel kunne lade sig inspirere af. Heraf kan nævnes (online) borgerpanel, internetbaserede afstemninger, traditionelle borgermøder og dialogmøder, (online) debatforum eller blogs.

18 Side 18 Afhængig af hvilke metoder, der vælges i borgerinddragelsesprocesserne, kan opsættes rammer og forudsætninger, der gør det klart for borgerne, hvilke områder de kan påvirke, og hvordan det kommer til at foregå. Til brug for det videre arbejde med inddragelse af kommunens borgere, ønskes at tage stilling til, hvordan man ønsker, at inddrage kommunens borgere? Hvilke metoder ønsker udvalget at benytte ift. Borgerinddragelse indenfor det konkrete område? Og indenfor hvilke konkrete sagsområder ønsker at inddrage borgerne? Det er i denne sammenhæng også relevant for det videre arbejde, at overvejer, hvor der er et stort borgerengagement, således at det sikres at man når ud til borgerne, der hvor de har interesse i at give deres mening til kende. Som eventuel inspiration til denne diskussion henvises til de danske Kommuners Landforenings publikation om nærdemokrati, som kan findes på dansk her: Løsningsforslag faglig vurdering På baggrund af udvalgenes ønsker til, hvordan man ønsker at inddrage borgerne, udarbejdes et koncept for borgerinddragelse i Nuuk, som tager højde for borgernes behov og ønsker, samt udvalgenes ønsker til brug af borgerinddragelse i det daglige arbejde i forvaltningerne. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Det forventes, at det afsatte beløb til lokaludvalget i Nuuk overføres til arbejdet med borgerinddragelsesaktiviteter. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov (Styrelsesloven) nr. 22 af 18. november 2010 Inatsisartutlov (Styrelsesloven) nr. 6 af 29. november 2013 Kommunalbestyrelsens principbeslutning om nedsættelse af lokaludvalg fra den 19. december Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq af 25. november 2014 Det videre forløb På baggrund af drøftelserne i de stående udvalg samt resultaterne fra diverse forudgående undersøgelser vedr. borgernes holdninger til lokaludvalgsarbejde i Nuuk, udarbejder Borgmestersekretariatet et konkret oplæg til, hvordan man kan arbejde struktureret med borgerinddragelse i Nuuk. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Bilag 1. Beslutningsreferat fra Økonomiudvalgsmøde den 21. maj 2015

19 Side Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Havnesektorplan Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har på vegne af Kommuneqarfik Sermersooq sendt et administrativt høringssvar i forbindelse med Selvstyret havnesektorplan, med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Sektorplanen var i høring i perioden 1.april til d. 18.maj Det er positivt at Selvstyret har igangsat denne sektorplan for landets havne, så man planlægningsmæssigt får en forståelse for, hvordan Selvstyret vil prioritere fremtidige investeringer. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har kommenteret planen i på et overordnet niveau og i forhold til detaljerede afsnit. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 28. juli Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at godkender forvaltningens afsendte høringssvar - at sender sagen videre til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har udsendt Selvstyrets havnesektorplan i høring i perioden 1.april til d. 18.maj. Kommuneqarfik Sermersooq har fremsendt et administrativt høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Havnesektorplanen indeholder en status for havnene samt en vision for hvordan udviklingen skal foregår. Udviklingen skal fokusere på de steder hvor der er udvikling og vækst skriver Departementet. Havnesektorplanen er opdelt i 3 dele. Del 1, sektorplanens grundlag Del 2, analyse af havnesektoren i dag Del 3, visioner og mål for havnesektoren Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i deres høringssvar overordnede og detaljerede kommentarer.

20 Side 20 Overordnede kommentarer: Kommuneqarfik Sermersooq finder det positivt at sektorplanen er udarbejdet, men mener ikke at Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur er ærlige omkring det faktum, at der ikke er afsat mange midler til dette område, 25 mil. hvert år i 2015, 16, 17 og 18. De få midler burde have den konsekvent, at man skal prioriterede benhårdt i hvilke havne, der skal udvikles og hvilke der skal afvikles. Kommuneqarfik Sermersooq foreslår at sektorplanens afsnit 3, bestående af over 30 siders skemaer, burde suppleres med oversigtskort og grafik, så man kan forstå hvordan sektorplanens visioner bliver realiseret i landets havne. Havnesektorplanen er på den måde ikke oplysende nok. Som sidste overordnede kommentar finder Forvaltningen det problematisk at sektorplanen ikke forholder sig til nogle af landets 4 kommuneplaner. Kommunernes visioner og strategier burde spille en stor rolle i en sektorplan fra Selvstyret. Detaljeret kommentarer: Ad. pkt. 3.6 står der 3 linjer om at Sikuki Habour på sigt skal overtage hele havnefunktionen i hovedstaden. Dette afsnit fortjener mere oplysning, især fordi det er hovedstaden, men også hvis man forestiller sig denne model udbredt til kommende vækst byer i hele landet. Ad. 4.3 Kommuneqarfik Sermersooq finder det problematisk at Selvstyret arbejder med begrebet Regioner som ikke er opdelt i forhold til landets kommuner. En opdeling i forhold til kommunernes grænser kunne åbne op for den mulighed, at pulje indsatser mellem Selvstyret og den pågældende kommune. Ad 8.4 Under Selvstyret anlægsvurderinger skriver de -anbefales overdraget eller nedtaget Her efterlyser Kommuneqarfik Sermersooq en præcisering af hvad der menes og en tidsplan for forløbet. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer at det er positivt at Selvstyret har udarbejdet en havnesektorplan og ser frem til det videre arbejde med planen i kommuneplan regi. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Havnesektorplanen har ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 9 af 3. juni 2015 om havne. Det videre forløb Når Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur har behandlet høringssvar og indsigelser skal havnesektorplanen endeligt godkendes. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 28. juli 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt med bemærkning om, at Havnesektorplanens manglende stillingtagen til fiskerierhvervet skal indarbejdes i høringssvaret.

21 Side 21 Bilag 1. Havnesektorplanen med bilag 2. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar

22 Side 22 06B Anmodning om igangsættelse af et nyt kommuneplantillæg Placering af et permanent sprængstofsdepot i Nuuk Til beslutning J.nr.: 16.04/4E1 Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har, modtaget en anmodning fra Stark Kalaaliit Nunaat A/S, om udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for et permanent sprængstofsdepot. Forvaltningen indstiller, at man imødekommer anmodningen og Stark udfører plantillægget i samarbejde med By og Boligudviklingsafdelingen. Under udarbejdelsen inddrages brugerne af de rekreative arealer. De afledte anlæg er ikke offentlige og finansieres enten af Stark eller igennem byggemodning. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 2. juli Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at godkender igangsættelsen af et kommuneplantillæg - at fremsender beslutningen til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: sender sagen tilbage til udvalget, idet man ønsker flere alternativer til placering af sprængstofdepot. Sagsfremstilling Stark Kalaaliit Nunaat A/S (Stark) har fremsendt en skriftlig anmodning, om udarbejdelse af et kommuneplantillæg for et permanent sprængstofsdepot i Nuuk. Selvstyret har givet Stark eneret og koncession til import og salg af sprængstoffer. Sprængstof bliver fragtet til landet med skib og fordelt til de andre byer fra Nuuk. Stark s midlertidige depot er godkendt til 20 tons sprængstof, men i perioder med større byggeaktivitet eller fragtpukler, tillader selvstyret midlertidigt større mængder. I dag er depotet midlertidigt placeret i Uppittalik den sydligste del af Qinngorput. Depots sikkerhedszone dækker helt eller delvis delområderne 4A6, 4A7,4A8, 4A9 og 4C3, områder der på sigt bebygges. Forvaltningen for Anlæg og Miljø, Selvstyret og Stark har igennem det forløbende år, haft en dialog omkring af placering af et permanent depot. I Kommuneplanen er delområdet 4E1, udlagt til et permanent depot, men minimums sikkerhedsafstanden fra depotet til fængslet, er for lille i forhold til et 20 tons depot. I fællesskab er der forslået en placering i den lille stejle dal mellem Kuanninnguit (Paradisdalen) og Niaqornannguaq. Placeringen sikrer en depotstørrelse der dækker behovet og fremtidige udvidelser. Dalen er en del af de rekreative områder (4D1), hvilket kræver en ændring af kommuneplanen. Depotet medfører, anlæggelsen af en privat vej langs kysten, rundt om den lille fjeldknold øst for Niaqornannguaq. Vejen anlægges på en hylde af opfyld og lodrette fjeldvægge, der mest er synlige fra havet. Selve depotet vil kun være synligt, når man bevæger igennem den lille dal samt fra havet. (Se planen i bilag 1)

23 Side 23 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen ser det som en fordel at Nuuk får et permanent depot, der ikke kun er en langsigtet løsning, men også sikre en rekreativ udnyttelse af tilstødende områder, siden der ikke må opføres bebyggelser inden for sikkerhedszonen. Forvaltningen anbefaler at Anlægs- og Miljøudvalget imødekommer anmodningen om et permanent depot, placeret i dalen vest for Kuanninnguit. Med den forudsætning at Stark selv udarbejder kommuneplantillægget i samarbejde med forvaltningen. Forvaltningen vil under udarbejdelsen, bistå med at inddrage brugerne af de rekreative arealer. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udarbejdelsen af kommuneplantillægget vil ikke belaste forvaltningen på økonomi og ressourcer. Den private vej og depot finansieres og udføres af Stark. Finansieringen af vejtilslutningen igennem 4B4 sker igennem byggemodningen af området. Lovgrundlag og rammesættende Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Den digitale kommuneplan Aftale om midlertidig placering af sprængstofsdepot i Nuuk. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 16. juli 2007 om eksplosive stoffer. Det videre forløb Godkender Udvalget igangsættelsen af et kommuneplantillæg, vil det færdige forslag blive fremlagt for Udvalg for Anlæg og miljø til godkendelse i november I henhold til Stark s anmodning ønsker man, at søge arealtildeling i starten af Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat Det er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomiske Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 2. juli 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt med bemærkning om, at fritidsfolket og offentligheden skal høres i processen. Bilag 1. Anmodning fra Stark Kalaaliit Nunaat A/S 2. Gældende bestemmelser for delområde 4E1.

24 Side 24 06C Nyt skiltedesign til Nuuk Til beslutning J.nr.:18.01 Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø er med i en designgruppe om et nyt skiltedesign til trafikskilte og turistskilte til Nuuk. Designet kommer til at tage afsæt i Business.gl s Colourful Nuuk branding projekt. Designgruppen består af en designer Aviaaja Olsen fra Inua design og en repræsentant fra Business.gl, AWG sekretariatet, Materialegården og Forvaltningen for Anlæg og Miljø. Det endelige design vil blive præsenteret for Udvalget for Anlæg og Miljø efter sommerferien i august måned. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 28. juli Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at tager orienteringen om processen til efterretning - at sender sagen videre til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: tager orienteringen til efterretning. Med bemærkning om: At sagen ikke sendes videre til Kommunalbestyrelsen, idet sagen er blevet viderebehandlet i Udvalg for Anlæg og Miljø. Der fremkommer en nyere og mere detaljeret sagsfremstilling på kommende økonomiudvalgsmøde den 17. september. Sagsfremstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø er blevet forespurgt om vi ville være med i gruppe bestående af Business.gl og AWG sekretariatet om et nyt skiltekoncept for Nuuk. Det ville vi selvfølgelig gerne og har siden maj faciliteret designgruppen i deres arbejde. Designgruppen består af designer Aviaaja Olsen, Inua space, og en repræsentant fra Busines.gl, AWG sekretariatet, Materialegården og By og Boligudvikling. Konceptet tager udgangspunkt i branding projektet Colourful Nuuk, det store event AWG og kommunens eksisterende skilte. Målet med de nye skilte bl.a. er følgende: - De skal være informative for turister og nytilkomne - De skal oplyse om Nuuks seværdigheder - De skal være med til at Brande Nuuk med bydelene Nuussusaq og Qinngorput - De skal bruge farver, Colourful, som en del af designet - De skal kunne oplyse om store events på strategiske steder. Her tager vi udgangspunkt i AWG 2016 Konceptet for skiltene vil være færdigt i august måned og vil blive fremlagt for Udvalget for Anlæg og Miljø. Designgruppen håber at få opsat et par af skiltene allerede i september måned så frem Udvalget godkender det endelige design. Finansieringen af de nye skilte bliver delt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Business.gl, og AWG sekretariatet vil betale for deres egne skilte.

25 Side 25 Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen for Anlæg og Miljø er positive for dette initiativ hvor forskellige interesser puljes i et og samme projekt. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Når konceptet er arbejdet og der er et overblik over antallet og typerne af skilte, skal det vurderes om man evt. vil dele projektet op i nogle etaper. Finansieringen af de nye skilte bliver delt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Business.gl og AWG sekretariatet vil betale for deres egne skilte. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse (Planloven). Det videre forløb Designgruppen arbejder igennem i løbet af sommeren og det endelige koncept vil blive forelagt Udvalget til beslutning i august måned. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke hentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 28. juli 2015: Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Bilag 1. Inspirationen, designmanualen Colourful Nuuk

26 Side 26 06D Planlovsændring Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Forvaltningen for Anlæg og Miljø har et høringssvar til Finansdepartementet forslag til ændring af Planloven. Det er en ønskede lovændring som kan sikre en nemmere og hurtigere proces for investorer til større byggerier og anlægsprojekter, under processen kan Kommunalbestyrelsen fremsætte saglige og objektive kriterier overfor investor og sikre byens interesser. Forslaget har været i høring i en kort periode fra d. 20. maj. til d. 1.juli, og kommunen har derfor afsendt et administrativt høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Sagen blev behandlet på Udvalg for Anlæg og Miljøs møde den 28. juli Indstilling Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - at tager forvaltningens afsendte høringssvar til orientering - at sender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Finansdepartementet har udsendt et ændringsforslag til Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse også kaldt Planloven. Forslaget til Planlovsændringen har været i høring i en kort periode 20.maj til d. 1.juli. Forvaltningen har derfor fremsendt et administrativt høringssvar med forbehold for efterfølgende politisk behandling. Det er en spændende lovændring som kan sikre en nemmere og hurtigere proces for investorer til større byggerier og anlægsprojekter, samtidig med at Kommunalbestyrelsen sikrer at får opfyldt sine ønsker i forbindelse med et evt. projekt. For at forklare planlovsændringen er to scenarier beskrevet, den første er ud fra planloven i dag, og samme scenarie ud fra den nye planlov. Planloven i dag. Hvis en mulig invester gerne vil opføre f.eks. et butikscenter med tilhørende hotel, og investoren ikke har noget areal, kan processen beskrives således: Politisk godkender man at der skal udarbejdes et forslag til plangrundlaget på baggrund af en ansøgning. Forslag til Kommuneplantillægget udarbejdes.

27 Side 27 Forslaget sendes i høring. Med baggrund i indkomne indsigelser tilrettes kommuneplantillægget og endeligt godkendes. Derefter annonceres byggefelterne som ledige med en deadline og vilkår for ansøgere. Hvis der indkommer flere ansøgere trækkes der lod om byggefeltet. Den mulige investor skal derfor være tålmodig og håbe, at der ikke er andre der har samme ide og økonomi til at investere i et lignende projekt. Ny planlov. Planlovsændringen omfatter denne type projekter, og giver Kommunerne mulighed for at reservere arealer til større eller væsentlige bygge og anlægsprojekter. Med den nye planlov kan processen beskrives således: Investor indsender et projekt til Kommunalbestyrelsen, og det forudsættes at investor selv udarbejder plangrundlaget og evt. en miljøvurdering eks. en VVM efterfølgende. Kommunalbestyrelsen godkender projektet, og sender det i høring i minimum 4 uger, med kommunalbestyrelsens saglige og objektive kriterier, som ansøgere skal opfylde. I høring kan befolkningen indsende høringssvar, indsigelser eller alternative projekter. Med baggrund i ansøgninger skal kommunalbestyrelsen, ud fra saglig vurdering vælge det bedste projekt. Investor får derefter en arealreservation i op til 2 år og kommuneplantillægget igangsættes. Hvis projektet på grund af sin størrelse kræver en miljø vurdering, eksempelvis en VVM, så skal projekt ejer selv udarbejde og finansiere en. Med den nye planlovsændring skal man huske på at Kommunalbestyrelsen til en hver tid kan afvise eventuelle projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner. Forslaget skal også ses som et led i Naalakkersuisuts bestræbelser på at fremme erhvervsudviklingen i Grønland, ved at gøre det lettere og mere attraktivt at investere, skriver Departementet. Forvaltningen bemærkninger er vedhæftet som bilag 2. Forvaltningen er generelt optimistiske i forhold til den nye planlov, men har et par tekniske spørgsmål til loven. I høringsvaret efterlyser forvaltningen blandt andet ind til en præcisering af hvad der menes med større eller væsentlige bygge-og anlægsprojekter. Er det projekter på en hvis størrelse, eller projekter med et stort anlægsbudget? Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen vurderer at planlovsændringen er et godt initiativ og støtter ændringerne. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Planlovsændring vil ikke være en besparende proces for forvaltningen, men kræver en tværfaglig indsats, for at sikre byens interesser. Selv om kommuneplantillæg udarbejdes af konsulenter, kræves der stadig en koordinerende indsats af kommunes planlæggere. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse.

28 Side 28 Det videre forløb Planlovsændringen forventes godkendt på Inatsisartuts efterårssamling og endeligt gældende fra starten af Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat. Tidligere beslutning Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning den 28. juli 2015: Udvalget godkendte forvaltningens afsendte høringssvar og sender sagen til s og Kommunalbestyrelsens orientering Bilag 1. Høringsmaterialet fra Finansdepartementet 2. Kommuneqarfik Sermersooqs høringssvar

29 Side 29 06E Statusrapport 2015 Kommuneqarfik Sermersooq Vi tager ansvar for hver en krone Til beslutning J.nr.: Forvaltning Økonomi og Personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS Sagsresumé Forsikringsmægler Willis har udfærdiget en statusrapport 2015 angående Kommuneqarfik Sermersooqs forsikringsforhold. Rapporten er endvidere gennemgået med Willis ved deres besøg den 15. og 16. juni Det er Willies statuserklæring, at Kommuneqarfik Sermersooq er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. Willis konkluderer for 2015, at Kommuneqarfik Sermersooq bør vurdere og træffe beslutning om: Hvorvidt de tomme bygninger i tidligere Ivittuut Kommune fortsat skal være forsikrede Hvorvidt der skal udfærdiges beredskabsplaner Hvorvidt der skal indføres selvrisiko Indstilling Forvaltningen for Økonomi og Personale indstiller overfor : - at tager Statusrapport 2015 fra Willies til efterretning - at fremsender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: godkender indstillingerne. Med bemærkning om: ønsker, at der udformes et Grønlandsk resumé af rapporten inden kommunalbestyrelsesmødet den 29. september. Sagsfremstilling Kommunens forsikringer er placeret for en 3-årig tegningsperiode hos Gjensidige med udløb ved udgangen af Forsikringsmægler Willis har udfærdiget en statusrapport 2015 angående Kommuneqarfik Sermersooqs forsikringsforhold. Rapporten er endvidere gennemgået med Willis ved deres besøg den 15. og 16. juni Det er Willies statuserklæring, at Kommuneqarfik Sermersooq er korrekt forsikret i overensstemmelse med den udarbejdede og underskrevne forsikringspolitik. Willis konkluderer for 2015, at Kommuneqarfik Sermersooq bør vurdere og træffe beslutning om: Hvorvidt de tomme bygninger i tidligere Ivittuut Kommune fortsat skal være forsikrede Hvorvidt der skal udfærdiges beredskabsplaner Hvorvidt der skal indføres selvrisiko Løsningsforslag faglig vurdering Statusrapporten tages til orientering.

30 Side 30 Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen bemærkninger. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Kommunalbestyrelsesbeslutning af 29. august 2014, angående Håndbog i Forvaltning og Økonomistyring, bilag 9 Forsikringspolitik. Det videre forløb At sender Statusrapport 2015 Kommuneqarfik Sermersooq til orientering hos Kommunalbestyrelsen. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingen. Bilag 1. Statusrapport 2015 Kommuneqarfik Sermersooq fra forsikringsmægler Willis

31 Side 31 06F Forslag til en fleksibel aflastningsordning for personer med vidtgående handicap Til beslutning J.nr.: Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv direktør Grethe H. Nielsen / GRNI Sagsresumé Efter aftale med Forvaltning for Børn, Familie og Skole fremlægger forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv hermed forslag til oprettelse af en fleksibel aflastningsordning for personer med vidtgående handicap. Målgruppen for ordningen er børn og voksne, som er omfattet af handicapforordningen og er hjemmeboende. Baggrunden for forslaget er en afholdt temadag omhandlende Tilbud til unge med handicap, hvor bl.a. forældreforeningen for udviklingshæmmede, Inooqat, og Handicaprådet deltog. En af konklusionerne på temadagens drøftelser var, at der er et udtalt behov for en fleksibel aflastningsordning for forældre til personer med vidtgående handicap. Aflastningsordningen har til hensigt at yde hjælp til aflastning af forældre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet. Formålet er altså at give forældrene mulighed for fritid til andre aktiviteter end pasning af den handicappede person, fx aktiviteter med familiens øvrige børn. Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 19. juni Indstilling Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor : - at forslag til en fleksibel aflastningsordning for personer med vidtgående handicap tages til orientering - at sender sagen til orientering i Kommunalbestyrelsen Beslutning s beslutning den 2. september 2015: godkender indstillingerne. Sagsfremstilling Baggrunden for forslaget er en afholdt temadag omhandlende Tilbud til unge med handicap, hvor bl.a. forældreforeningen for udviklingshæmmede, Inooqat, og Handciaprådet deltog. En af konklusionerne på temadagens drøftelser var, at der er et udtalt behov for en fleksibel aflastningsordning for forældre til personer med vidtgående handicap. Aflastningsordningen har til hensigt at yde hjælp til aflastning af forældre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet. Formålet er altså at give forældrene mulighed for fritid til andre aktiviteter end pasning af den handicappede person, fx aktiviteter med familiens øvrige børn. Aflastningen foregår mellem kl. 17 og 22 og er typisk af 2 til 4 timers varighed. Tilbuddet ydes maksimum 4 gange månedligt.

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 2. august 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Afbud Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Indkaldt Nikolaj Heinrich (S) Peter

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Dagsorden Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA))

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 6. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 6. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 29. september 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 9. februar 2016 kl. 9.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1.

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden. Konstituerende møde Forside Dagsorden Konstituerende møde Tirsdag den 19. april 2016 kl. 16.00 Medlemmer Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Udtrædende medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 2. december 2015 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon) Erling

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 1 Dagsorden Møde torsdag den 08. januar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Allan Pertti Frandsen (IA) Uju Petersen (IA) Suppleant Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 23. februar 2016 kl. 10.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 18. september kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Petersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 332 Dagsorden Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 10. marts 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Malene Lynge (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Charlotte Ludvigsen (suppleant

Læs mere

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat

Udvalg for Økonomi og Erhverv. Konstituerende møde. Referat Forside Konstituerende møde Referat Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA), formand Harald Bianco (IA) Malene Lynge (IA) Henrik Rachlev (IA) Randi Vestergaard Evaldsen (D)

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 18. februar 2014 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden

Anlægs- og Miljøudvalgets. Dagsorden Forside 93 s Dagsorden Møde tirsdag den 8. april 2014, kl. 13.00 Anlægs- og Miljøforvaltningens mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A) Afbud

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Dagsorden Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Udvalg for Anlæg og Miljø Dato: 28. juli 2015 Forside 205 Udvalg for Anlæg og Miljø Referat Møde tirsdag den 28. juli 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Tirsdag den 2. august 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. Formand) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 248 Dagsorden Møde tirsdag den 1. september 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 13. august 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Onsdag den 9. marts 2016 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Afbud Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 10. juni 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende: Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (Via telefon) Monica Dorph (S)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 3. ordinære møde. Tillægsdagsorden Dato: 19. april. 2016 Forside s 3. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 19. april kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 02. juli 2015 Forside 171 Referat Møde torsdag den 02. juli 2015, kl. 09.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Storm Ludvigsen (IA) (Suppleant for Mille Søvndal Pedersen (IA)) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Torsdag den 28. maj 2015 kl. 12:00 Kommunalbestyrelses mødesal I rådhuset Tilstedeværende Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Forside 182 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde tirsdag den 5. august 2014, kl. 11.30 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Allan

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Fredag den 21. august 2015 kl. 09:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 139 Dagsorden Møde tirsdag den 16. juni 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 15. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Tillægsdagsorden Forside s 1. ordinære møde Tillægsdagsorden Tirsdag den 9. februar kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalget for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Mandag den 7. april 2014 kl. 12:00 Mødelokale 1 og 2 i Rådhuset Indkaldt til møde: Andreas Uldum, (D), formand Uju Petersen, (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling Madsen (A)

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 4. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 4. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 16. juni 2015 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 21. maj 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon

Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Side 1 Referat 1. Ekstraordinære Kommunalbestyrelsesmøde Pr. telefon Fredag d. 21. januar 2011 kl. 13.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndal Pedersen (IA) Mia Nielsen (IA) Adolf Holm (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 21. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat

Bygdebestyrelsen Arsuk. Referat Bygdebestyrelsen Arsuk Referat Referat den 11. juni 2014 kl. 14.00 Medlemmer Formand, Jørgen Christensen (Siumut) Niels Peter Mikaelsen (Siumut) Ejnar Jakobsen (Inuit Ataqatigiit) 1. Dagsorden Afgørelse:

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Dato: 26. september Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag den 6. oktober 2014 kl. 14.00 I MIA s mødelokale Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), Formand Naja Lund (IA) Allan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Dato: 17. sept. 2015 Forside Dagsorden Torsdag den 17. september 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 9. juni 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Ejner Jakobsen (IA) Ingvar Motzfeldt (S) (via telefon)

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dagsorden Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Referat Forside n Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) pr. telefon Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Fredag den 17. april 2015 kl. 12:00 Mødelokale 2 I rådhuset Medlemmer Poul Hansen (D) Uju Petersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA), suppl. for Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 15. december 2016 kl. 16.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Storm Ludvigsen (IA) telefondeltagelse

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012

KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1. Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 KOMMUNEPLANTILLÆG 1D2-1 Overordnede bestemmelser for Aqqaluks Plads, Nuuk Marts 2012 Indhold REDEGØRELSE VEJLEDNING...3 REDEGØRELSE...4 Delområdet...4 Forhold til anden planlægning...5 Debatperioden og

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og. Tillægsdagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Tillægsdagsorden Mandag, 7. april. 2014. KL. 14.00 Mødelokale 3, Rådhuset. Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Dato: 7. november. 2014 Forside 290 Referat Møde fredag den 7. november 2014, kl. 13.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Onsdag den 21. oktober 2015 kl. 12:30 (Itt.tid 14:30) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Ekstraordinært møde i Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Ekstraordinært møde i Dagsorden Onsdag den 17. september kl. 13:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Torsdag den 17. juli 2014 kl. 13:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) pr. telefon Charlotte

Læs mere

Handicaprådet. Referat

Handicaprådet. Referat et Forside et Referat Tirsdag 12. maj 2015 kl. 10:00 til 12:00 Grethes kontor, ISI bygning 2. sal Medlemmer Karin Pedersen Thorsen, Formand (Nuuk) Eli Abelsen, Næstformand(Tasiilaq) Jørgen Jeremiassen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 25. juni 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) pr. telefon Martha Abelsen (S) Per Berthelsen (S) Afbud Justus Hansen(D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 19. jan. 2016 Forside Dagsorden Tirsdag den 19. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Allan Pertti Frandsen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritslev (S) pr. telefon

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Referat

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Referat Dato: 3 nov. 2016 Forside Ekstraordinært møde Referat Torsdag den 3. november 2016 kl. 14.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Peter Davidsen (S)

Læs mere

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

23. november 2015 EM2015/117 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende 23. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at der fastsættes regler, som giver virksomheder og myndigheder

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 30. oktober kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside Referat Tirsdag den 15. november 2016 kl. 9.00 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Afbud Justus Hansen (D) Indkaldt suppleant Uju Petersen (IA)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. maj 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Ado Holm (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Torsdag den 5. februar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Lokaludvalgsmøde. Referat

Lokaludvalgsmøde. Referat Najukkami ataatsimiititaliaq,tasiilaq Saqqaa Lokaludvalgsmøde Referat Onsdag den 11. februar 2015 kl. 14.00 Medlemmer: Ole Nuko Pia-Gry Christensen Lasarus Mikaelsen Knud Mathiassen Dilare Ertaq 0 Dagsorden

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat Forside Referat Torsdag den 1. oktober 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Afbud

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.

Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015. Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13. Referat Ekstraordinært delegeretmøde den 19. marts 2015 Ekstraordinært delegeretmøde i KANUKOKA, den 19. marts 2015, pr. telefon, kl. 13.00 Deltagere: Delegerede Kommune Kujalleq Kommuneqarfik Sermersooq

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Administrativ Styregruppe. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Administrativ Styregruppe Referat Dato: 12. december 2005 Lokale: Dronninglund Slot Tidspunkt: kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Godkendelse af

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Referat Forside Referat Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Tilstedeværende Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Pipaluk Lynge (IA) Ingvar Motzfeldt (S) Erling

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 2. ordinære møde. Telefonmøde. Dagsorden Forside ns 2. ordinære møde Telefonmøde Dagsorden Tirsdag den 17. marts 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Charlotte Ludvigsen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen

Læs mere

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden

Bygdebestyrelsen Kapisillit Qeqertarsuatsiaat. Telefonisk møde. Dagsorden Nunaqarfinni Aqutsisut Ulloq: 21. maaji 2015 Saqqaa Kapisillit Qeqertarsuatsiaat Telefonisk møde Dagsorden Tirsdag den 12 maj 2015 kl. 09.00 Medlemmer: Jonathan Jacobsen, (S) Ingvar Motzfeldt, (S) Jakob

Læs mere

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune

PLAN, BYG & MILJØ. Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Bygherrevejledning Lokalplanlægning i Kalundborg Kommune Om lokalplaner Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk

Læs mere