Hvidbog til Planstrategi 2011 Odsherred Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvidbog til Planstrategi 2011 Odsherred Kommune"

Transkript

1 Hvidbog til Planstrategi 2011 Odsherred Kommune Planstrategi 2011 var i høring i perioden fra den 28. december 2011 til den 28. februar I denne periode indløb 58 tilkendegivelser til strategien, heraf var 15 hentet fra den debatside på kommunens hjemmeside, der var etableret i høringsperioden. Hvidbogen er bygget op med samme overskrifter som planstrategiens pejlemærker. De kommentarer, som ikke har egnet sig til at blive kategoriseret under pejlemærkerne, har vi samlet under overskriften Andre emner. Kommentarerne er blevet nummeret. Efter hver kommentar følger en administrativ bemærkning. Hvert afsnit slutter af med en administrativ indstilling, herefter politisk beslutning. Overblik over høringssvar 1a Ole Strandgaard 30. Carsten Møller 1b Kirsten Malling og Ole Strandgaard 31. Stephanie Saugmann 2. Marianne Jäger 32. Region Sjælland 3. Marianne og Peter Kauffeldt 33. Per Pandrup og Finn Mørup 4. Nora Tams 34. Mette Petersen 5. Vibeke Schiøtz 35. Lena Athena og Michael Olefir 6. Søren Hee Lindhardt 36. Marie-Anne Weber og Ejner Gram Madsen 7. Peter Limkilde 37. Natur og Miljø (Interne kommentarer) 8. Ulla Lehmann 38. Peter Løn Sørensen 9. Tove Axelgaard og Kaj F. Petersen 39. Kirsten Nielsen 10a Helge Kristiansen 40. Jørgen Revsbech Hansen 10b Helge Kristiansen 41. Torben Mariager 11. Stine Maarbjerg 42. Niras på vegne af fire parter 12. Flemming Søder 43. DN Odsherred 13. Lillian Coretto 44. Gert Mortensen 14. Peter Linde Jensen 45. Flemming Devald 15. Friluftsrådet 46. Henrik Lynge Rothmann 16. Per Kristiansen 47. Anne og Ejler Glinsvad 17. KSO 48. Kirsten Laage-Petersen 18. Mette Petersen 49. Anni Bach-Smed 19. Elin Akaleye Schmidt 50. Søren Hee Lindhardt 20. Henrik Pohl 51. John Jakobsen x Torben Arendal 52. Pia Juul Jensen 22. Torben Arendal 53. Karen Tobisch 23. Torben Arendal 54. Kirsten Toplund 24. Marianne K. Nielsen 55. Martin Jensen 25. Kirsten Uglebjerg 56. Ege P Lauritzen 26. Jørgen Kristensen 57. Leif Mathiasen 27. Lidl 58. Annette Kjuel Muus 28. Kirsten Uglebjerg 29. Lis Møller 1

2 Vision: Tid til livet 15. Caroline Seehusen, Kredsformand, p.v.a. Friluftsrådet Nordvestsjælland: Savner en strategi for samarbejdet med organisationerne i kommunen. Det fremgår i visionen, at kommunen netop ønsker at inddrage flere aktører til udviklingsprojekter, og derfor finder Friluftsrådet det naturligt, at retningslinjer for øgede samarbejder konkretiseres yderligere. Friluftsrådet mener desuden, at der burde indsættes et separat afsnit i planstrategien om agenda 21 og samarbejde med agenda 21 grupper. Administrative bemærkninger: Planstrategien er et så overordnet dokument, at vi har valgt ikke at konkretisere, hvordan vi vil inddrage de enkelte aktører. Vi forventer dog fortsat, at have nogle gode samarbejder med Friluftsrådet om udviklingen af Odsherred og vil meget gerne i dialog med organisationen finde nogle konstruktive samarbejdsformer. Odsherred Kommune har valgt at indarbejde Agenda 21 i planstrategiens pejlemærker, fordi bæredygtig udvikling er en naturlig del af vores planlægning. Planstrategiens pejlemærker i mange tilfælde indeholder de samme mål som en Agenda 21-strategi. Det giver bedre mening, at knytte målene til pejlemærkernes overskrift end til en overskrift, hvor der står Agenda Marianne K. Nielsen: Flot vision, men mangler i særdeleshed om hvordan (visionen skal føres ud i livet, red.) Administrative bemærkninger: Pejlemærkerne, målene og indsatsområderne afspejler, hvordan Byrådet vil nå sin vision på længere sigt. 32. Region Sjælland: Odsherred Kommunes planstrategi indeholder visioner, strategier og målsætninger, der generelt er i god overensstemmelse med målene for den ønskede, fremtidige udvikling i regionen. Region Sjælland bemærker således, at både region og kommune har fokus bl.a. på erhvervsudvikling, uddannelse, mobilitet, sundhed og klima. Det er således meget positivt, at Odsherred Kommune og regionen i høj grad ser de samme udviklingsperspektiver lokalt og regionalt og arbejder i samme retning. Samtidig står Region Sjælland og Odsherred Kommune overfor en række fælles udfordringer, der giver potentiale for at videreudvikle samspillet på flere områder. Administrative bemærkninger: Kommentaren tages til efterretning. 33. Per Pandrup og Finn Mørup: Planstrategi 2011 er et flot og gennemarbejdet dokument. Der er mange gode synspunkter som man næppe kan være uenig i ja bortset fra den geografiske identitet vil der nok ikke være en kommune i dette land som vil være uenig i de smukke tanker og udsagn. Planstrategien er Byrådets forslag til emner som er vigtige for kommunens udvikling i de kommende år og grundlaget for den kommende revision af kommuneplanen. Men Planstrategi 2011 er blevet til et katalog uden en prioritering for, hvad er de vigtigste pejlepunkter? Hvad mener byrådet er den vigtigste problemstilling? Der må være en rækkefølge; ikke alt kan løses på en og samme tid. Administrative bemærkninger: Planstrategien er bygget op på den måde, at pejlemærket og målene er langsigtede, mens indsatsområderne er de konkrete og handlingsorienterede og forventes at kunne iværksættes inden for denne planperiode. Der kunne satses på rigtig meget, men der er i valg af politiske satsninger foretaget en prioritering. 36. Marie-Anne Weber & Ejnar Gram-Madsen: Planstrategien fremtræder som en positiv, lys og venlig forestilling om Kommunens fremtid. Der er meget, man kan nikke til og være enig i at ønske sig. Så derfor indledningsvis ros til kommunen. Planstrategien bør også omfatte en vurdering af kommunens muligheder for at gennemføre strategien, fx gennem en SWOT-analyse, dvs. analyse af kommunens styrker, svagheder, mulig- 2

3 heder og trusler. Administrative bemærkninger: SWOT-analysen er godt redskab til strategiudvikling, som kunne have indgået i Planstrategien. Analysen giver et klart og overskueligt overblik over kommunens styrkepositioner og konkurrenceevne. SWOT-analysen afhænger dog af, med hvilke briller et emne anskues. Forslaget er taget til efterretning i forbindelse med det videre udviklingsarbejde. Administrativ indstilling: At i der visionens 4. linje ændres følgende: Begrebet Naturen udskiftes med Odsherred. GeoPark Odsherred 1a. Ole Strandgaard, 1b. Ole Strandgaard og Kirsten Malling: Stiller et stort spørgsmålstegn ved ideen om en geopark i Odsherred. 1. Ole Strandgaard mener at det ikke er nødvendigt at brande Odsherred under en ny paraply som geopark. Sandheden er jo, at Odsherred i forvejen har et særdeles godt indarbejdet brand, nemlig Odsherred. Det er Odsherred som kan sælge konceptet geopark, ikke det omvendte. Ole Strandgaard og Kirsten Malling udtrykker bekymring for, om ikke dette nye begreb kun vil forvirre. Dygtige landmænd har allerede sat Lammefjorden på landkortet. Turistforeningen har i mere end en menneskealder indarbejdet sloganet Odsherred hele Danmark i en håndevending. Hvorfor skal alt dette puttes ind under et nyt begreb, som risikerer at gøre mere skade end gavn? 2. Ole Strandgaard og Kirsten Malling mener desuden at der er problemer med kommunikationen om fænomenet (og det gælder både for folk i UNESCO og i Odsherred Kommune). Det er i al fald svært for kommunen at gøre begribeligt, hvad der snakkes om. 3. Ole Strandgaard og Kirsten Malling har medsendt en artikel fra 1992 om en ny afsmeltningsteori der fortæller om at landskabet er dannet ved isens afsmeltning, og mener hermed at man skal passe på at geoparken ikke hænger fast i den forældede forklaring om isen som en bulldozer, der trængte frem og skubbede landskabet op. Administrative bemærkninger: Administrationen takker for de meget lange og udførlige høringssvar, som forholder sig kritisk til kommunens ide om at udvikle en geopark i Odsherred. Administrationen har valgt at svare på de mest konkrete kommentarer i høringssvaret og dermed undlade at svare på bemærkninger, der indeholder direkte personlig kritik. Ad 1: Med GeoPark Odsherred søger Odsherred Kommuner at samle de eksisterende værdier Odsherred allerede har under samme brand. Geoparker er et nyt begreb i Danmark, men internationalt er det anerkendt udviklingskoncept, som er rivende udvikling verden over. Med etablering af GeoPark Odsherred vil Odsherred Kommune være med helt fremme forreste række, når det drejer sig om udvikling, innovation og branding. Ad 2: Der er altid store udfordringer ved at være de første, hvor man fra kommunes side godt kan forstå den skepsis der måtte opstå i forhold til geopark-projektet. Der er ganske rigtigt store udfordringer ved at kommunikerer et nyt begreb geoparker - ud til alle målgrupper. Det er en udfordring kommunen allerede har øje for, og der vil blive taget hånd om dette over tid med den fortsatte udvikling og implementering af GeoPark Odsherred. Ad 3: Den faglige geologiske dannelsesteori danner grundlag for den ansøgning der skal sendes til European Geoparks Network under UNESCO. Det er altafgørende for ansøgningen at den er videnskabeligt dokumenteret i ansøgningslandet. Der kan være nok så mange teorier om landskabets dannelse i Odsherred, men ansøgningen om optagelse i det europæiske netværk bliver baseret på den klassisk kendte tolkning, som er kendt af alle og videnskabeligt anerkendt herhjemme. Diskussionen for og i mod den ene eller den anden dannelsesteori foregår desuden på et meget højt fagligt niveau, hvor udenforstående med en ikke-geologisk baggrund bliver hæg- 3

4 tet af fortællingen. 2. Marianne Jäger, Nykøbing: Der mangler konkret information om hvad en geopark er for noget, bl.a., at det ikke er en park i traditionel forstand, hvor man kan købe billetter ved indgangen. Informationen skal være meget enkel, så folk ikke mister interessen. Marianne Jäger foreslår at der bliver hængt et opslag op alle vegne i Odsherred, som indeholder hvad en geopark er, et kort der viser området, et par punkter som fortæller om UNESCOs geopark-koncept i Europa og til slut, hvad der kommer til at ske, og hvad der berører befolkningen samt, hvem der står for det og hvad målet er. Administrative bemærkninger: Administrationen takker for forslaget og tager det med i det fremtidige arbejde med GeoPark Odsherred. I 2011 blev der gennemført en kampagne med plakater, som fortalte om projektet. Formidlingen vurderes løbende i forhold til projektet. 4. Nora Tams: Geopark-projektet er et spændende projekt. Gennemslagskraften for geoparkkonceptet står og falder dog med om borgerne tager ejerskab til ideen. Nora Tams foreslår følgende tiltag der kan styrke medejerskabet: At bruge lokale fyrtårne f.eks. landmænd, kunstnere, naturvejledere, restauranter, foreninger, videnspersoner etc., til at formidle konceptet, 1. At få inddraget sommergæster, der ofte igennem generationer har følt sig knyttet til Odsherred, 2. At få udviklet og formidlet mere viden til den moderne turist (landskabsdannelse, kulturhistoriske udnyttelse af landskabet) spots med info-skilte evt. smukt designet af lokale kunstnere, med orientering om stedets natur, kultur, aktiviteter mv., 3. At få alle tiltag og aktiviteter tænkt ind i geopark-konceptet. Administrative bemærkninger: Administrationen takker for interessen og tager forslagene med i det fremtidige arbejde med GeoPark Odsherred, hvor en af de altovervejende indsatser netop bliver inddragelse af lokalbefolkningen, sommerhusejere, det lokale erhvervsliv i et større samarbejde omkring projektet. Bl.a. er tanken at uddanne lokale GeoRangers til at formidle konceptet og fortælle de historier, der knytter sig til deres lokalområde i Odsherred. 5. Vibeke Schiøtz: Overordnet er ideen om at udnævne Odsherred som geopark god. Vibeke har følgende kommentarer til projektet: 1. En udpegning af Odsherred som geopark giver kommunen en særlig forpligtelse til i videst muligt omfang at bevare både landskab og natur og til at påse, at nybyggeri i det åbne land begrænses til et minimum og altid passer ind i landskabet og følger lokal byggeskik. 2. Geoparken må m.a.o. ikke blive et isoleret projekt, men bør indtænkes eller ligge som overordnet koncept i stort set alle de aktiviteter kommunen iværksætter eller på anden måde er involverede i inden for plan-, kultur- og miljøområdet. 3. Uanset at geoparken omfatter hele Odsherred og både landskab, kulturhistorie, kunst og erhvervsliv, er det landskabet og dets dannelse, som er udgangspunktet for overhovedet at oprette en geopark. Det vil være katastrofalt for geoparkens image, hvis den ikke inddrager nye teorier, men fastholder teorier, som er på vej ud eller direkte er forældede. Det betyder ikke, at de gamle teorier skal kasseres, men det skal fremgå, at teorierne er under nytænkning. 4. På længere sigt bør alle oplysende skilte i kommunen være geopark-skilte, da geoparken jo netop omfatter hele kommunen, og både landskab, kultur og erhvervsliv. 5. Der bør udarbejdes undervisningsmateriale med udgangspunkt i karakteristiske lokaliteter og rettet til flere alderstrin. 4

5 Administrative bemærkninger: Administrationen takker for interessen og tager kommentarerne til efterretning i det fremtidige arbejde med GeoPark Odsherred. Her med korte kommentarer til ovenstående punkter: Ad 1: Kommuneplanens retningslinjer danner administrationsgrundlag for hvordan man må bebygge det åbne land uanset om man er udpeget som geopark eller ej, og det skal understreges, at der med en geopark-udpegning ikke følger en særlov. Ad 2: I det fremtidige arbejde med GeoPark Odsherred vil de altovervejende indsatser både inddrage lokalbefolkningen, sommerhusejere, det lokale erhvervsliv, kulturinstitutioner og foreningslivet i et større samarbejde og tættere involvering omkring projektet. Ad 3: Den faglige geologiske dannelsesteori danner grundlag for den ansøgning der skal sendes til European Geoparks Network under UNESCO. Det er altafgørende for ansøgningen at den er videnskabeligt dokumenteret i ansøgningslandet. Der kan være nok så mange teorier om landskabets dannelse i Odsherred, men ansøgningen om optagelse i det europæiske netværk bliver baseret på den klassisk kendte tolkning, som er kendt af alle og videnskabeligt anerkendt herhjemme. Diskussionen for og i mod den ene eller den anden dannelsesteori foregår desuden på et meget højt fagligt niveau, hvor udenforstående med en ikke-geologisk baggrund bliver hægtet af fortællingen. Ad 4 og 5: Både formidlingsinventar til kommende sites i GeoPark Odsherred samt udvikling af undervisningsmateriale til børn og unge, er tiltag der kommer i første række i den nærmeste fremtid. 6. Søren Hee Lindhardt: Geopark-projektet er en udmærket ide, men det vil ikke gøre de store forbedringer i form af mere turisme, tilflytning eller for den sags skyld, de økonomiske forhold i Odsherred. Søren Hee Lindhardt håber dog på at projektet kan stå mål med indsatsen og hvad der er realistisk. Administrative bemærkninger: Det er en stor satsning for Odsherred Kommune med et projekt af denne kaliber, men det var aldrig blevet søsat, hvis der ikke havde været en tro og optimisme på at det nok skal lykkes at gennemføre det. Nogle af effekterne af geoparkprojektet, bl.a. bosætning og øget turisme, vil nok heller ikke kunne måles med det samme, men vil være en følge af en øget udvikling og indsats på mange af de planlagte tiltag i forbindelse med GeoPark Odsherred. 8. Ulla Lehmann: Geopark-projektet er en rigtig god ide, dog er det vigtig med gode markerede adgangsstier for såvel gående, cyklister og ryttere, med tilhørende rutekort og turguider. Desuden skal der være shelters med mulighed for overnatning og lånefold til heste tæt ved. Ulla Lehmann mener desuden der skal være et geocenter hvor man kan få information og inspiration eks. beliggende i forbindelse med naturskolen. Her vil det være, godt hvis man kan låne udstyr til sin tur eks. net til smådyr i åer og vandløb, små gryder og pander til bålmad, forstørrelsesglas, snitteknive osv. 9. Tove Axelgaard og Kaj F. Petersen: Der er blevet et tomrum mellem fortid og nutid efter, at man for 10 år siden nedlagde de 4 gamle egnsmuseer og købte Anneberggård. Et af målene i den omfattende plan, GeoPark Odsherred, er at gøre Odsherred til et kendt og attraktivt område i Danmark. Tove Axelgaard og Kaj F. Petersen stiller følgende spørgsmål om emnet: 1. Hvad har Odsherreds Kulturhistoriske Museum at byde på i den henseende? 2. Hvilke planer har man for at gøre stedet mere attraktivt? 3. Alt, hvad der fandtes i de tidligere egnsmuseer, er pakket ned og bliver i sommeren 2012 flyttet på arkiv i Ugerløse. Hvornår kommer disse værdifulde genstande til ære og værdighed hjemme i Odsherred igen? Administrative bemærkninger: Ad 1og 2: På aktørniveau er der behov for at sammentænke formidlingen af GeoPark Odsherred fra alle kulturinstitutionerne i Odsherred, både Odsherreds 5

6 Kulturhistorisk Museum, Odsherred Kunstmuseum, Odsherred Naturskole, Odsherred Teater, Odsherred Turistbureau, Odsherred Bibliotek og ikke mindst kommunen selv. Modellen for sammentænkningen er ikke fastlagt endnu; den skal afklares i samarbejde med kulturinstitutionerne i den kommende fremtid. Ad 3: Der skal rettes henvendelse direkte til Odsherreds Kulturhistoriske Museum mht. kulturhistoriske effekter på arkiv. Det er ikke et kompetencefelt i Odsherred Kommune. 10a. og 10b. Helge Kristiansen: Et geocenter bør placeres et sted, hvor de fleste kører ind i Odsherred og ikke et afsides sted som på Dragsholm Slot. Et naturligt sted ville være hvor den nye rute 21 slutter. Her kunne et geo-oplevelses-center have den rigtige placering, et sted hvor man evt. kunne tilmelde sig guidede ture rundt i Odsherred, eller ture man selv kunne køre eller cykle. Turistkontoret kunne evt. placeres samme sted. Helge Kristiansen håber, at organiseringen af den fremtidige planlægning og formidlingen af GeoPark Odsherred bliver bredt sammensat af alle samfundsgrupper i Odsherred. 11. Stine Maarbjerg: Ønsker gratis el-busser med guider i GeoPark Odsherred samt rideture og hestevognskørsel. Administrative bemærkninger: Høringssvaret er taget til efterretning. 12. Flemming Søder: Synes ligeledes at der skal være oplysninger om mindesmærker. Administrative bemærkninger: Adgangen til det åbne land og kysterne er meget vigtig i forhold til geopark-projektet, og i det fremtidige arbejde vil der blive lagt vægt på at øge adgangen til naturen og landskabet for alle interessegrupper samt øget formidling. Planerne om etablering af et geocenter er foreløbigt foreløbig stillet i bero. Pt. satses der udelukkende på at opnå en godkendelse som international geopark under UNESCO. Naturskolen udbyder allerede ture i felten med uddannede guider. 13. Lillian Coretto: ønsker ligeledes et geocenter til Odsherred, hvor man ligesom på Møns Klint og Stevns, kan se hele historien omkring landskabets oprindelse, bl.a. hvad der er fundet i jorden. Administrative bemærkninger: Planerne om etablering af et geocenter er foreløbigt pillet af tapetet. Pt. satses der udelukkende på at opnå en godkendelse som international geopark under UNESCO. Modellen for den fremtidige organisering af GeoPark Odsherred er ikke fastlagt endnu, men der forventes politisk udspil i nærmeste fremtid. 14. Peter Linde Jensen: Visionen om en geopark i Odsherred er storslået og at vi kan få et bedre Odsherred, flere turister og positiv fremgang. Peter Linde Jensen mener at hvis geoparken skal være synlig i landskabet skal de gamle kystskrænter bevare og ikke bebygges med sommerhuse. Administrative bemærkninger: Administrationen takker for interessen vedr. GeoPark Odsherred. De kystnære områder reguleres af retningslinjerne i kommuneplanen uanset om Odsherred har en geopark eller ej. Der er pt. ingen planer om at udlægge nye sommerhuse i de kystnære områder, hvilket vil kræve et, fra regeringens side, nyt landsplandirektiv, der giver tilsagn om udlægning af nye sommerhusområder i de kystnære områder. 15. Caroline Seehusen, Kredsformand, p.v.a. Friluftsrådet Nordvestsjælland: De spændende planer om etableringen af en geopark bifaldes. Friluftsrådet mener, at den rekreative udnyttelse af det unikke landskab i høj grad hører med til forståelsen for, og udviklingen af landskabet i Odsherred. Friluftsrådet forventer derfor, at både frilufts- og grønne organisationer kommer til at indgå i samarbejdet om geoparken, og at dette kommer til at fremgå af udviklings- 6

7 strategien. Friluftsrådet vil meget gerne bidrage med viden og erfaringer om for eksempel formidling og stiplanlægning i geoparken. Administrative bemærkninger: Adgangen til det åbne land og kysterne og de rekreative værdier der er forbundet med landskabet i Odsherred er meget vigtig i forhold til geoparkprojektet, og i det fremtidige arbejde vil der blive lagt vægt på at øge adgangen til naturen og landskabet for alle interessegrupper. Kommunen glæder sig til at samarbejde med Friluftsrådet og andre grønne organisationer både omkring stiplanlægning og andre rekreative tiltag i forbindelse med GeoPark Odsherred. 16. Per Kristiansen: Som supplement til geopark-projektet bør udnyttes Kanalvejens muligheder til turist- og kondiaktiviteter. Man kan lave en rute der går hele Lammefjorden rundt, som er forsynet med informationer om fjordens historie og naturen. Kanalruten kunne være en god kobling til ideen om en vandresti over bakkelandskabet. Per Kristiansen synes desuden der skal lægges en langsigtet strategi for skovrejsning i GeoPark Odsherred. Administrative bemærkninger: Forslaget vedr. en rute langs Kanalvejen er taget til efterretning og vil blive taget med i det videre arbejde med GeoPark Odsherred. Planlægning af skovrejsningsområder i Odsherred vil ske i forbindelse udarbejdelse og revision af Kommuneplan Hans Glendrup, fmd. for KSO (Koordinationsudvalget for Sammenslutningen af fritidshusejere i Odsherred): Planerne om GeoPark Odsherred fylder ganske meget både i den foreliggende plan, men også generelt i forhold til de udmeldinger, der løbende kommer fra kommunen, da KSO mener at geopark-projektet på sigt kan udvikle sig til et helt centralt punkt i bestræbelserne for at få sat Odsherred yderligere på landkortet. KSO fremhæver endvidere formuleringerne om at geopark-konceptet ses som en paraply for udvikling af alle sektorer er uløseligt knyttet til GeoPark Odsherred. Administrative bemærkninger: Kommentarerne er taget til efterretning. 30. Carsten Møller: Det er vigtigt at informere ude ved geoparkens seværdigheder, og da smartphones må anses for fremtiden, vil opsætning af QR-koder være en enkel og formentlig omkostningslet måde at formidle Odsherred på i det åbne land. Ingen store og dyre plancher men en enkelt stander med en kode! Administrative bemærkninger: Formidlingen af GeoPark Odsherred skal selvfølgelig følge med tiden og den moderne teknologi. QR-koder er bare en blandt mange moderne måder at lave formidling på, men helt undgå skilte med kort og information kan nok ikke lade sig gøre. 31. Stephanie Saugmann, Havnebyen: mener at det er vigtigt at formidle de historiske/tidligere landskaber før inddæmningerne, inkl. Fårevejle Ø, at formidling af jord til bord bør inkludere gårdbutikker, lokal vin, økologisk kødproduktion eks. lam og får, og spørger om kvæget på Korevlerne kan inddrages som kødproduktion? Der skal arrangeres markvandringer, som inddrager de forskellige jord til bord deltagere og produktioner med efterfølgende langbords-frokoster med produkterne, evt. i en lade. Her inddrages også malerne af landskaberne, som udstiller i laderne (landskab, kulturhistorie, arealanvendelse, kunst, lokale produkter). Langs med geoparkens Højderygsti skal oprettes picnic- toiletfacilieter samt affaldsbeholdere m. ræve- og stormsikre låg. Der skal indtænkes driftsmidler til vedligeholdelse, f. eks. jævnlig tømning af affaldsbeholdere. Vedligeholdelse kan evt. indtænkes som aktivering i kommunen. Administrative bemærkninger: Forslagene er taget til efterretning og vil blive brugt i det videre arbejde med GeoPark Odsherred. Mange af de forslag som blev listet op ovenfor er alle- 7

8 rede på vej som et led i den nye organisering af GeoPark Odsherred. 32. Region Sjælland: GeoPark Odsherred har en fremtrædende plads i planstrategien. Både kommunen og Region Sjælland har økonomisk støttet geoparken og er engageret i arbejdet omkring udviklingen af området. Det fremgår, at geopark-konceptet indtænkes i en bredere sammenhæng med udvikling af identitet for kommunen og som afsæt for yderligere udvikling og vækst. Planstrategien er desuden et oplagt dokument til koblingen mellem udvikling af identitet og sundhedsprofil i sammenhæng med geopark-konceptet. Administrative bemærkninger: Kommentarerne fra Region Sjælland er taget til efterretning. Modellen for den fremtidige organisering af GeoPark Odsherred er ikke fastlagt endnu, men der forventes et politisk udspil i nærmeste fremtid. 33. Per Pandrup og Finn Mørup: Tilslutter sig idéen om at gøre geopark-projektet til den bærende vision for kommunens udvikling og identitet, med følgende kommentarer: 1. Projektet skal opfattes som en samlende vision for udviklingsprojektet Odsherred. Projektet kunne som helhed være et modelprojekt med henblik på forskning og innovation, f.eks. i samarbejde med et eller flere universitetscentre (etablering af forskningsarbejdspladser i Annebergparken) 2. Geoparken som en platform for innovation uddannelse forskning erhvervsudvikling. 3. Det er vigtigt at projektet reelt omfatter hele Odsherred og sikre en balanceret udvikling af den nordlige og sydlige hovedscene er mere en 3. Nytænk Odsherreds kulturinstitutioner som partnere i udviklingen af GeoPark Odsherred. Administrative bemærkninger: Ad 1: I forhold til det samlede koncept om at gøre Odsherred til en UNESCO stemplet geopark, SKAL videnskab og forskning implementeres. Det er grundlæggende i optagelseskravene. Geo- Park Odsherred har allerede et samarbejde med forskningsprogrammet DIAplan Dialogbaseret planlægning i kulturlandskabet fra KU-life. I fremtidens GeoPark Odsherred skal der meget gerne være flere lignende forskningssamarbejder. Ad 2: I de fremtidige samarbejdsprocesser i forbindelse med udviklingen af konceptet bag Geo- Park Odsherred er projektet netop tænkt som platform for innovation, forskning, undervisning samt erhvervs- og turismeudvikling. Ad 3: Geoparker internationalt set adskilles af administrative grænser altså kommune-, amts-, regions-, eller provinsgrænser. GeoPark Odsherred omfatter således hele Odsherred Kommune. Ad 4: Modellen for den fremtidige organisering af GeoPark Odsherred er ikke fastlagt endnu, men der forventes et politisk udspil i nærmeste fremtid. 34. Mette Petersen: Planstrategiens formål bakkes op. Mette opfordrer kommunen til at undersøge, hvilke initiativer kommunen kan iværksætte, som kan understøtte etableringen af EcoRo(et planlagt Eco Resort projekt ved Næs Ordrup) i planperioden. I forhold til GeoPark Odsherred mener Mette Petersen at EcoRo passer ind på følgende punkter: EcoRo vil skabe en alsidig og grøn turisme og oplevelsesøkonomi, og hænger meget fint sammen med kommunens pejlemærke for en sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme, samt GeoPark Odsherred. EcoRo vil blive et opholds-, formidlings- og inspirationssted, hvor den lokale historie mødes med innovative eksempler på bæredygtig udvikling og simple living. Dette er i tråd med kommunens strategi for geoparken. Administrative bemærkninger: Administrationen er altid åben over for nye initiativer og tiltag, og er desuden altid parat med planmæssige anvisninger samt vejledning til hvor der kan 8

9 søges midler til sådanne projekter. 37. Natur og Miljø: Foreslår et stærkt fokus på natur og miljø, der er et af de centrale bærende elementer i konceptet. Den stærke vægt, der lægges på udvikling af erhverv, turisme og kulturliv kan let komme i et modsætningsforhold til den stramme lovgivning på natur- og miljøområdet, hvis der ikke tages højde herfor tidligt i processerne. Derfor ønsket om en bedre balance. 38. Peter Løn Sørensen: Det er en spændende ide med at geoparken skal give Odsherred identitet. Tidligere var Odsherreds identitet forbundet med naturen, det rekreative landskab, børn fra bro-kvartererne, der kom i området og fik lys og luft på feriekolonierne eller helse og rekreation i statshospitalets terapeutiske omgivelser. Senere slog Dragsholm Kommune på det grønne slogan: Kommunen på Lammefjorden. Og indtil i dag har Solvognen været et billede på Odsherred. Peter Løn Sørensen er dog lidt bekymret over om der er fare for at miste fokus altså identiteten. Administrative bemærkninger: I Odsherred er de stedbundne ressourcer lejret i landskabet, og der er en lige linje derfra. Med GeoPark Odsherred søger Odsherred Kommune at samle og fremhæve de værdier som altid har været Odsherreds vartegn, hvad enten det er Solvognen, den smukke natur, der hvert år tiltrækker mange turister eller de lokale grøntsager på Lammefjorden. Det er i bund og grund den kulturarv kommunen genopdager og moderniserer gennem geopark-projektet. 41. Torben Mariager: Foreslår at Martinus Center indgår som en geosite / fysisk lokalisering som en del af en oplevelsesklynge under begrebet spiritualitet. Dette vil harmonere med ordene i prospektet GeoPark Odsherred: Odsherred har en stærk tradition som åndehul for storbyens befolkning. Et sted med mulighed for dybere indsigter og oplevelser. Et sted, der giver nye øjne. Et sted med tid til livet. Administrative bemærkninger: Administrationen er altid åben over for nye initiativer og tiltag, og er desuden altid parat med planmæssige anvisninger og vejleding hvordan Martinus Centeret kan blive en bedre integreret del af GeoPark Odsherred. 43. DN, Odsherred: Støtter ideen om at gøre hele Odsherred kommune til geopark, og er enige i, at en geopark skal være en paraply, der omfatter alle relevante sektorer. Da landskabet og dets dannelse er centralt for ideen om en geopark, mener DNO, at en udpegning af Odsherred som geopark bl.a. indebærer: 1. at kommunen har en særlig forpligtelse til at sikre, at nybyggeri i det åbne land begrænses til et minimum og følger lokal byggeskik, 2. at kommunen satser på naturpleje og naturgenopretning, også af de landskabsformer, som ligger uden for Vejrhøjbuerne, men indgår i istidslandskabet, f.eks. inderlavningen Sidinge Fjord og smeltevandssletten, den senere forsumpede havbugt Trundholm Mose, 3. at kulturminder indgår på linje med landskaberne i planen, 4. at der satses på at gennemføre en sammenhængende højderygssti over Odsherred buerne, som kan give en oplevelse af landskabets unikke forløb, 5. at der udarbejdes oplysende materiale både til brug for turister, sommerhusbeboere og til undervisningsformål for fastboende. Administrative bemærkninger: Kommunen glæder sig til at samarbejde med DNO og andre grønne organisationer omkring planlægning, formidling og rekreative tiltag i forbindelse med GeoPark Odsherred. Ad 1: Kommuneplanens retningslinjer danner administrationsgrundlag for hvordan man må bebygge det åbne land, uanset om kommunen er udpeget som geopark eller ej. Det skal under- 9

10 streges at der med en geopark-udpegning ikke følger en særlov. Ad 2: GeoPark Odsherred omfatter hele Odsherred Kommune, hvor prioritering af naturplejeopgaver ligger hos Fagcenter Natur og Miljø. Ad 3: Der er en lige linje fra geologi og landskabsdannelse til kulturhistoriske fortidsminder, landskabskunst og lokale råvarer; fortidsminderne i Odsherred er således en lige så vigtig del af etableringen af GeoPark Odsherred som landskabet og naturen. Ad 4: Visionen om at skabe en sammenhængende sti, der går fra Vejrhøj i syd igennem landskabet omkring de tre randmoræne-buer til Lumsås i nord, er kommet et skridt nærmere med RealDanias støtte til videreudviklingen af projektets to etaper fra Veddinge bakker til Dutterhøje. Ad 5: GeoPark Odsherred arbejder allerede med formidlings- og undervisningsmateriale til mange målgrupper. En af de vigtigste opgaver i det fremtidige arbejde med udviklingen af GeoPark Odsherred er udarbejdelse af formidlings- og undervisningsmateriale til alle målgrupper. Administrativ indstilling: Ingen ændringer til pejlemærket GeoPark Odsherred. På forkant med klimaændringerne 1b. Kirsten Malling og Ole Strandgård: Odsherred Kommune kunne gøres til et energi- og udviklingsområde. Herunder, at Annebergparken gøres til et energi- og forskningscenter, at der samarbejdes med universiteter mv., samt at den private sektor inddrages og at der arbejdes på at finde erstatning for områder med oliefyr. Desuden ønskes fokus på vindkraft. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune ønsker at opstarte arbejde med at afhjælpe udfasningen af oliefyr ved at støtte lokale initiativer omkring nærvarmeprojektet samt, at inspirere til at igangsætte projektet. Der er i klimaarbejdet desuden fokus på at støtte op om samarbejder med aktører; blandt andet er der et samarbejde i gang med Roskilde Universitetscenter omkring en CO 2 -kortlægning af Odsherred som areal, med efterfølgende ideer til at igangsætte en handleplan for at nedsætte udledningen i Kommunen. Odsherred Kommune vil arbejde på at udbrede viden og vejledning omkring kommende lovgivning og muligheder på klimaområdet. Ideerne i svaret vil blive vurderet i forhold til handlinger, eller projekter der igangsættes i kommunens handlingsplan for klimaarbejdet. 12. Flemming Søder: Odsherred Kommune bør satse på vedvarende energianlæg, samt biogasanlæg og biomasse, samt at kommunen skal have fokus på rådgivning. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune har fokus på at understøtte indkomne initiativer fra borgere og virksomheder omkring vedvarende energianlæg, blandt andet ved udbredelse af viden omkring lovgivning og muligheder. Vedvarende energianlæg er desuden i fokus når den strategiske energiplanlægning igangsættes. Potentialet for biogas og biomasse i Odsherred Kommune overvejes i den kommende handleplan for energiplanlægning i kommunen. Derudover skal der i forbindelse med den kommende kommuneplan udpeges arealer til forskellige tekniske anlæg, herunder biogasanlæg, og fastlægge retningslinjer herfor. 13. Lillian Coretto, Asnæs: mener, at Odsherred Kommune bør satse på individuelle løsninger omkring vedvarende energi hos borgerne især med fokus på solvarme og biogas. Herudover, at der kunne satses på kloakering. 10

11 Administrative bemærkninger: Byrådet ønsker både at støtte og inspirere til fælles vedvarende energiprojekter og at udbrede viden til borgerne omkring individuelle muligheder. Med de kommende års klimaforandringer og den heraf stigende intensitet i nedbør med flere ekstremregn-hændelser er det nødvendigt at tænke i nye løsninger for håndtering af regnvand, herunder at tænke lokal afledning af regnvand ind i anlægsprojekter for at nedsætte presset på kloakken. Dette er et fokusområde i Odsherred Kommune i planperioden. 15. Caroline Seehusen, Kredsformand, p.v.a. Friluftsrådet Nordvestsjælland: Håndtering af regnvand bør sammentænkes med rekreative muligheder, samt at undervisning af børn medtænkes i naturformidlingen. Administrative bemærkninger: Håndtering af regnvand lokalt og på overfladen er et fokusområde i Odsherred Kommune. En nærmere strategi for dette kommer i forbindelse med den kommende strategi for tilpasning til klimaændringer, som udarbejdes i Kommunen. Der er ved anlægsprojekter og byfornyelsesprojekter mm stor fokus på de muligheder som lokal håndtering af regnvand også giver med hensyn til rekreative fordele, samt for biodiversiteten i byerne. Der er fokus på inddragelse af Kommunens uddannelsesinstitutioner i klimaarbejdet og der vil bliver arbejdet med dette i planperioden. Der er blandt andet ved at blive igangsat et projekt omkring en energistation ved Egebjerg skole, hvor vedvarende energiløsninger kan inddrages i undervisning mm. Medtænkning af klimatilpasningstiltag vil blive vurderet og eventuelt indarbejdet i kommunens handleplan for klimaarbejdet, samt i forbindelse med kommuneplanlægning. 16. Per Kristiansen: Odsherred Kommune burde overveje, at sætte et solcelleanlæg op på hallen i Asnæs tag i forbindelse med en eventuel renovering af hallen, samt eventuelt en husstandsvindmølle. Der ønskes desuden en klima- og energi-temadag med et foredragsarrangement. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune er ved at igangsætte en gennemgang af alle kommunens bygninger med hensyn til en energimærkning, der skal kunne danne baggrund for igangsættelse af yderligere tiltag i kommunens bygninger med hensyn til energibesparelser. Der er allerede igangsat mange projekter og flere er på vej. Der afholdes klimafestival i Region Sjælland regi i september måned og hermed vil der også være flere arrangementer i Odsherred kommune. Der igangsættes et samarbejde om, at få flere arrangementer indarbejdet i klimafestival, der allerede afholdes i Odsherred Kommune i september. 17. Hans Glendrup, fmd. for KSO: De stillede tilsagn om at støtte udviklingen af klimavenlige sommerhusområder og indsatsen for at motivere til energiforbedringer i sommerhusene er positive så længe de er baseret på frivillighed. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune ønsker at arbejde på at igangsætte samarbejder imellem sommerhusforeninger og Kommunen, samt udbrede viden omkring mulighederne som sommerhusejer og omkring effekten af de kommende klimaændringer på sommerhusområderne. Samarbejdet er udelukkende baseret på frivillighed. 19. Elin Akeleye Schmidt: mener, at muligheden for elbusser bør afdækkes og at der ved svømmehallerne bør etableres solfangere. Desuden, at der burde stilles krav til nybyggeri om solfangere og at vindmøller bedst placeres på havet. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune ønsker at støtte om elbil-området generelt og for borgernes mulighed for at eje en elbil, dette gøres blandt andet ved løbende at undersøge muligheden anvendelse for elbiler i kommunen og ved at indgå samarbejder om at opstille ladestationer i den offentlige rum. Muligheden for elbusser vil blive afdækket i forbindelse med udarbejdelse af handleplan for kommunens klimaarbejde. Odsherred Kommune er ved at gennemgå alle kommunens bygninger med hensyn til en energi- 11

12 mærkning, der skal kunne danne baggrund for igangsættelse af yderligere tiltag i kommunens bygninger med hensyn til energibesparelser. Der er allerede igangsat mange projekter og flere er på vej. Odsherred Kommune ønsker blandt andet at have fokus på selvforsyning i forbindelse med nye boligområder hvor boligejerne kan anvende alternative energiformer. 30. Carsten Møller: Sj. Odde mener, at der bør indføres nemmere regler for håndtering af overskudsstrøm i forbindelse med opsætning af solceller. Desuden bør Kommunen have fokus på elbilområdet og på at opstille ladestationer i den offentlige rum. Desuden at der bør afdækkes muligheden for at anvende elbusser i Odsherred Kommune, eller busser der kører på energi fra biogas fra affald. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune er i dialog med forsyningsselskaber i forbindelse med deltagelse i netværk i Region Sjælland; i denne forbindelse har kommunen mulighed for at forsøge at samarbejde med de relevante aktører igennem dialog. Odsherred Kommune har ingen direkte myndighed til at ændre regler omkring håndtering af overskudselektricitet i forbindelse med opsætning af solceller. Der blev i marts 2012 indgået en aftale med BetterPlace om at opstille ladestationer i det offentlige rum i Odsherred. Elbiler er et område som Odsherred Kommune ønsker at støtte, og afdækker løbende mulighed for elbiler i Kommunen. 32. Region Sjælland: Odsherred Kommunes forslag til planstrategi støtter op om Region Sjællands målsætninger på klimaområdet. Blandt andet bemærker Regionen, at Odsherred Kommune vil arbejde med at danne symbioser blandt kommunens virksomheder. Region Sjælland har igangsat Grøn Satsning, der skal understøtte region Sjælland som den grønne region i Europa. Desuden har Region Sjælland i forbindelse med det europæiske ELENA program understøttet opsætning af vedvarende energianlæg i offentlige bygninger. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune mener at det er vigtigt at være en del af det arbejde der er i gang på klimaområdet i region Sjælland, derfor er Odsherred Kommune med i netværk i regionen og indgår i flere samarbejder. Odsherred Kommune har indgået samarbejde med Symbiosecenter Kalundborg omkring energisamarbejder i kommunens større virksomheder og planlægger at igangsætte en indsats i de mindre også. Odsherred Kommune er en del af ELENA ansøgningen i forbindelse med opsætning af solceller i de offentlige bygninger i kommunen. 33. Per Pandrup og Finn Mørup: Det nordlige Odsherred har god mulighed for en udvikling af kollektiv vedvarende energiforsyning og at Nykøbing og Annebergparken bør udvikles til et samlet forsyningsområde. Desuden at der kunne igangsættes et modelprojekt af geotermisk karakter. Administrative bemærkninger: Der udvikles i den kommende planperiode strategisk energiplanlægning for Odsherred Kommune, hvor problemstillingerne vil indgå. Første skridt til dette, er et samarbejde med Roskilde Universitetscenter omkring CO 2 -regnskab for hele Odsherred Kommune og en efterfølgende handleplan for kommunen. Forslaget omkring energiforsyningen i Odsherred vil blive medtaget til vurderingen, der skal ligge til grund for en strategisk energiplanlægning i Kommunen. 34. Mette Petersen: Et Eco-resort(et planlagt Eco Resort projekt ved Næs Ordrup) i Odsherred Kommune kan være med til at støtte op om Kommunens klimastrategi ved at fungere som et foregangsbyggeri med hensyn til klima, samt et videnscenter. Administrative bemærkninger: Administrationen mener at ideen om et Eco-resort i Odsherred Kommune er en ide der passer godt i takt med kommunens klimastrategi og klimaarbejde. Ideen skal dog videreføres af det private erhvervsliv eller en borger. Kommunen indgår gerne i dialog omkring videreudvikling af ideer på klimaområdet. 12

13 38. Peter Løn Sørensen: Odsherred Kommune skal i forbindelse med energiplanlægning medtænke hensyn til landskabelige interesser. Herudover, at sommerhusområderne indeholder store potentialer for vedvarende energiforsyning og at de kan fremstå som et godt eksempel for resten af landet. Der kunne i forbindelse med kloakering og viderepumpning af vandet til rensningsanlæg kunne afhjælpes med anvendelse af vedvarende energianlæg. Desuden kunne spildevand håndteres i decentrale løsninger i stedet for fælles kloakering. Administrative bemærkninger: Der vil i forbindelse med den kommende strategiske energiplanlægning i Odsherred også blive taget hensyn til landskabelige værdier. Kommunen har allerede igangsat flere initiativer til at samarbejde med sommerhusejerne omkring mulighederne for energirenoveringer mm. Dette er fortsat et fokusområde i den kommende planperiode. Det næste tiltag i denne planperiode er en folder med information omkring muligheder for energirenovering mm. Central spildevandsrensning på renseanlæg er valgt som løsning for spildevandshåndtering. Decentrale løsninger er ikke en metode der hverken er bedre for miljøet eller mere klimavenligt. Konventionelle decentrale løsninger renser således spildevandet ringere og medfører store transportudledninger ved håndtering af tømningsordninger, tilsyn mv. Da pumpning af spildevand er energikrævende kan det dog oplyses, at det er i Odsherred Forsynings interesse at minimere energiforbruget. Forslag omkring sommerhusområderne vurderes i forbindelse med udarbejdelse af kommunens handleplan for klimaarbejdet. 43. DN, Odsherred: Det er et stærkt positivt signal at Odsherred er blevet Klimakommune. DN Odsherred mener, at er med fordel kan igangsættes renoveringer af Kommunens sommerhuse og at der kunne sættes krav til energibesparelser ved tilladelse til helårsbeboelse i sommerhuse. DN Odsherred påpeger, at der er mulighed for samarbejde med Region Sjællands Grønne Komite om klimarelevante initiativer, samt at der med fordel kan tiltrækkes projekter med hensyn til kystzoneforvaltning. DN mener desuden, at der med fordel kunne arbejdes på at adskille spildevand og regnvand i byområderne, at forbrug af lokalefødevare fremmes og at der herved kan spares CO 2 ved transport. Administrative bemærkninger: Odsherred Kommune ønsker fortsat, at have fokus på et samarbejde med kommunens sommerhusejere i den kommende planperiode, både med hensyn til udbredelse af viden om effekten af klimaændringerne på sommerhusene, samt omkring fordele ved energirenoveringer. Odsherred Kommune indgår i klimanetværket i region Sjælland, hvor Regionen samler ideer og igangværende tiltag i kommunerne sammen. Regionen fungerer som bindeled imellem Grøn Komité og kommunernes klimakoordinatorer. Odsherred Kommune er en del af SUSCOD (sustainable coastal development) projektet, der arbejder med at finde værktøjer til at håndtere kystens udfordringer bedst muligt. I Odsherred Kommune er fokus på at udarbejde et værktøj til at håndtere de mange rekreative ressourcer langs vores kyst, samt naturen. Odsherred Kommune arbejder med at få inddraget lokal håndtering af regnvand, blandt andet i byerne, og området vil være i fokus i den kommende strategi for tilpasning til klimaændringer, der bliver udarbejdet i kommende planperiode. Odsherred Kommune har igangsat et samarbejde med Symbiosecenter Kalundborg hvor der etableres symbioser iblandt interesserede virksomheder og landbrug. Dette er med til at spare CO 2 ved blandt andet transport. Fødevareområdet er også interessant i denne forbindelse. Odsherred Kommune ønsker at samarbejde med interesseorganisationer, blandt andet DN Odsherred og vil derfor vedblive at invitere til deltagelse i styregruppen for klimaarbejdet, samt at komme med yderligere ideer. Forslagene i høringssvaret vil blive vurderet i forhold til udarbejdelse af kommunens handleplan for klimaarbejdet. Administrativ indstilling: 13

14 Ingen ændringer til pejlemærket På forkant med klimaændringerne. Fleksibel, praktisk og smart mobilitet 11. Stine Maarbjerg: Der ønskes: Gratis aktivitetsbus til unge, også efter kl. 21 Direkte tog fra Nykøbing Sj. til København Fri buskørsel Hjemtransport fra nattelivet for de unge Administrative bemærkninger: I forbindelse med frikommuneforsøget, er der fokus på at udfordre den gængse opfattelse af hvad kollektiv trafik er og hvordan det bliver kørt. Ved at nytænke den kollektive trafik, håber vi både at kunne forbedre kvaliteten og gøre det til et gratis tilbud. Ønskerne gives videre til projektgruppen omkring frikommuneforsøget 15. Caroline Seehusen, Kredsformand, p.v.a. Friluftsrådet Nordvestsjælland: Ønsker en uddybning vedrørende cykelstier og deres konkrete formål. Desuden ønsker de at almindelige stier bliver nævnt og kommunens stiplaner indskrevet. Administrative bemærkninger: Alle nationale, nationale og lokale ruter er nævnt i den gældende kommuneplan. En uddybning af de enkelte stiers konkrete formål er noget som skal indarbejdes i en stiplan. Overvejelser på stiplanlægningsområdet vil blive skrevet ind i kommuneplanen. 19. Elin Akeleye Schmidt: Der mangler transportmiddel, når de unge skal hjem en sen nat. Desuden spørges der ind til muligheden for el-busser. Administrative bemærkninger: I forbindelse med frikommuneforsøget, er der fokus på at udfordre den gængse opfattelse af hvad kollektiv trafik er og hvordan det bliver kørt. Ved at nytænke den kollektive trafik, håber vi både at kunne forbedre kvaliteten og også finde muligheder for de unge til at komme hjem om aftenen og natten. Forslaget vil blive vurderet i forbindelse med frikommuneforsøget. 20. Henrik Pohl: Citat en time fra KBH. og en time til Århus. Administrative bemærkninger: I forslaget til planstrategien står der at alle skal kunne komme sikkert, hurtigt og billigt rundt, også til de større byer uden for Odsherred. Dette er også en del af frikommuneforsøget, som også er omtalt i forslaget. 21. Torben Arendal: En forlængelse af Odsherred Jernbane 5 km mod øst til et punkt syd for Rørvig, hvor der etableres nyt færgeleje med forbindelse til Hundested. Administrative bemærkninger: Et spændende forslag, men også et ressourcemæssigt stort projekt. For at dette forslag kan undersøges yderligere, skal det politisk besluttes at man vil bruge ressourcer på dette og herefter skal der indledes en dialog med regionen der varetager kørslen på lokalbanen. Der skal også vedtages en anlægslov. 22. Torben Arendal: Der kan etableres en ny parkeringsplads ved Nyledsbakken og gratis tog 14

15 mellem Nyled og Nykøbing st. Administrative bemærkninger: Forslaget er taget til efterretning. Administrationen regner med, at forslaget er tænkt som en løsning på at få mindre biltrafik i Nykøbing bymidte. Mulighederne for at indarbejde forslaget i forbindelse med kommuneplanrevisionen, vil blive vurderet. 24. Marianne K. Nielsen: Kommunen bør fokusere på at holde de stier man har, i stedet for at fokusere på nye. Derudover har Marianne et spørgsmål om, hvorvidt det er nødvendigt med de store busser og om ikke kørslen kunne klares med mindre busser. Administrative bemærkninger: Ud fra en overordnet stiplan, vil det være muligt at vurdere, hvilke af de eksisterende stier, der skal have et øget vedligeholdelsesniveau og hvor der er behov for nye stier. I forbindelse med frikommuneforsøget, er der fokus på at udfordre den gængse opfattelse af hvad kollektiv trafik er og hvordan det bliver kørt. Det er håbet at komme frem til en løsning, der er mere behovsstyret end det der køres i øjeblikket. 25. Kirsten Uglebjerg: Der bør etableres en hurtig og prisrigtig togforbindelse mellem Nykøbing Sj. og København i myldretiden, med kun få stop. Desuden en prisbillig pendleraftale med Molslinjen. Administrative bemærkninger: I forbindelse med frikommuneforsøget er der fokus på disse forslag, og der arbejdes på at finde løsninger på dem. 29. Lis Møller: Tilslutter sig forslag om at etablere mange flere cykelstier. Cykelstier langs de befærdede veje. Administrative bemærkninger: Kommentaren er taget til efterretning. 30. Carsten Møller: Den kollektive busbetjening kan gøres bedre og smartere og busserne kan køre på el eller biogas. Administrative bemærkninger: I forbindelse med frikommuneforsøget, er der fokus på at udfordre den gængse opfattelse af hvad kollektiv trafik er og hvordan det bliver kørt. Ved at nytænke den kollektive trafik, håber vi både at kunne forbedre kvaliteten samt gøre den mere miljørigtig. Forslagene tages til efterretning. 32. Region Sjælland: De trafikale forbedringer er sket og vil ske i Odsherred. Opgradering af den regionale Odsherredbanen, den kommende nye rute 21 og etablering af dobbeltspor mellem Vipperød og Lejre. Regionen mener at nye former for samarbejde mellem staten, regionen og kommunerne vil kunne skabe nye løsninger og de følger interesseret udviklingen af frikommuneforsøget i Odsherred, som vil kunne medvirke til at afdække nye muligheder. Administrative bemærkninger: Kommentaren er taget til efterretning. 33. Per Pandrup og Finn Mørup: Der stilles en række forslag til at forbedre den kollektive trafik og kørselsfællesskaber. Administrative bemærkninger: Administrationen takker for forslagene. De ligger fin i tråd med arbejdet omkring frikommuneforsøget, hvor der er fokus på at udfordre den gængse opfattelse af, hvad kollektiv trafik er og hvordan det bliver kørt. 39. Kirsten Nielsen: Der stilles forslag vedrørende omlægning af busruterne 561 og 563. Administrative bemærkninger: Planlægning af den kollektive trafik er med i arbejdet omkring 15

16 frikommuneforsøget, hvor der skal tænkes på alternative muligheder for at betjene borgene i Odsherred. Forslagene vil blive behandlet i den forbindelse frikommuneforsøget. 44. Gert Mortensen: Glæder sig over, at man vil se på hastigheden ved Høve Stræde, men undrer sig over at udkørslen ved Ahornvej er spærret. Administrative bemærkninger: Det er tale om et igangværende projekt, hvor man ser på trafiksikkerheden omkring Høve stræde. Inden der foretages ændringer, som vil påvirke tilgrænsende lodsejere, vil disse blive hørt. 45. Flemming Devald: Af trafiksikkerhedsmæssige årsager på Lyngtoftevej, stilles der forslag om en hastighedsnedsættelse og ensretning af vejene ned til lyngvejen. Administrative bemærkninger: Forslaget tages til efterretning. 51. John Jakobsen: Glæder sig over trafiksikkerhedsarbejdet med Høve stræde. Der stilles forslag om også at se på forholdene for de bløde trafikkanter, selvom dette vil fordyre et evt. projekt. Administrative bemærkninger: Forslaget tages til efterretning. 52. Pia Juul Jensen: Ønsker at Høve Stræde bliver hastighedsreguleret, også det første stykke af Asnæs Lyngvej på strækningen mellem trekanten og Strandlyst. Pia vil meget gerne have etableret bump, som på det stykke der lå i det tidligere Trundholm. Administrative bemærkninger: Forslagene tages til efterretning. Administrativ indstilling: At indsatsområdet Bedre forhold for bløde trafikanter i sin helhed ændres til: Odsherreds trafikplaner justeres i forbindelse med åbningen af den nye Rute 21. Trafiksikkerheden skal optimeres i forhold til de bløde trafikkanter, og der skal etableres nye stier og cykelstier. Ud fra en overordnet stiplan skal der skabes bedre og sikre skoleveje, cykelruter skal ledes gennem grønne områder og boligområder samt sommerhusområder skal forbindes med naturen. Dette vil være med til at fremme turismen, sundheden, mobiliteten og den sociale interaktion. At der i forbindelse med kommuneplanarbejdet tages stilling til, hvorvidt en overordnet stiplan skal prioriteres. Se høringssvarene 15, 24 og 29. Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme 2. Marianne Jäger: Foreslår vinterturisme med skihejs, hyggested/dansested/tilbud til voksne. Der bør ryddes op i de misligholdte boliger og på de rodede grunde. Administrative bemærkninger: Der er satset på helårsturisme. Med tildeling af midler til indsatspuljen er der sat gang i en proces omkring nedrivning af misligholdte bygninger. 3. Marianne og Peter Kauffeldt: Havnefronten i Havnebyen kan omdannes til turistmagnet i samarbejde med privat developer med cafeer, butikker, gallerier mm. Administrative bemærkninger: Lokalplanen for Odden Havn rummer i dag mulighed for forslaget. 6. og 50. Søren Hee Lindhardt: Han mener, at der bør satse på tilflyttere og kodeordet er 16

17 hjemmearbejdspladser. Han beder Odsherreds politiske repræsentanter i folketinget kæmpe for at fremme muligheden. Odsherred Kommune kan på den måde tiltrække særligt yngre tilflyttere. Hvis der satses på hjemmearbejdspladser sparer en borger i Odsherred Kommune, som f.eks. arbejder i Storkøbenhavn, mange timers transporttid om dagen, der i stedet kan bruges på andre ting. Af andre gevinster peges der bl.a. på: formindsket CO 2 -udslip, mindre behov for nye, dyre veje og vedligehold af disse samt øget tilflytning i udkantsdanmark. Administrative bemærkninger: En forudsætning for at hjemmearbejdsplader kan blive attraktivt er at net-forbindelser både faste og mobile har en tilstrækkelig stor kapacitet. Det er teleudbydere, der skal levere forbindelserne. Kommunen kan forsøge at påvirke en bedre infrastruktur. 8. Ulla Lehmann: Ishuset på Høve strand kan drives af den lokale ungdomsklub eller jobcentret. Det vil være meningsfyldt beskæftigelse og give lidt liv før stranden. Ulla finder, at det er vigtigt, at man som turist kan være aktiv som familie og forslår en række aktiviteter, der kan gennemføres. Administrative bemærkninger: Ishuset har tidligere været udlejet til privat drift. De forskellige forslag til aktiviteter kan gennemføres, hvis der er ønske om det. 9. Tove Axelgaard og Kaj F. Petersen: Odsherred Kulturhistoriske Museum kan gøres mere attraktivt - fremviser de nedpakkede værdifulde genstande som led i udvikling af den nordlige hovedscene. Administrative bemærkninger: Odsherred Kulturhistoriske Museum er en selvejende institution og styres af en selvstændig bestyrelse. 17. Hans Glendrup, fmd. for KSO: KSO kan principielt støtte sig strategien afsnit og forslag som nævner og involvere sommerhusejere. Initiativerne forudsættes dog ikke at indebære tvangsmæssige foranstaltninger over for sommerhusejerne. KSO håber endvidere at kommunen vil tage sig at de mere kortsigtede problemer, som f.eks. mistede Blåt flag 3 steder. KSO skal opfordre til ikke at se let på disse problemer, da det kan betyde en uheldig udvikling for Odsherred som attraktivt turistområde. Administrative bemærkninger: I det omfang der ikke er lovgivning, der stiller krav om tvangsmæssig indgriben, er dialog, motivation og information de valgte redskaber i vejen mod f.eks. klimavenlige sommerhuse. Det forventes at bl.a. kloakering af bl.a. sommerhusområderne kan være med il at sikre Blå flag i fremtiden. Problemerne omkring de 3 mistede flag er løst. 18. Mette Petersen: Der oplistes en række forslag gode vilkår for mindre virksomheder, ildsjælekonference, helårssommerhuse med ordentligt mobilnetværk, fokus på helårsturisme, udlejning af havneboliger, modernisering af (auto)campingpladser, synlige lokale håndværkere for sommerhusejere/turister, klimavenlige renovering af sommerhuse skal synliggøres, økoturisme. Administrative bemærkninger: Der er med strategiens erhvervsklynge, og de 2 hovedscener sat fokus på en række at de nævnte forslag, ligesom helårsturisme har været et tema indtil nu. 27. LIDL: LIDL finder at velfungerende dagligvareforretninger er grundlaget for et velfungerende handelsliv. I Nykøbing er de eksisterende dagligvareforretninger for små og har for få p- pladser. De forslår, at der arbejdes på at skabe detailhandelsprojekter med gode parkeringsog tilkørselsforhold på de grunde i centrum, der er udlagt til detailhandel, samt at der skabes det nødvendige plangrundlag for at placere en dagligvarebutik ved indfaldsvejen til Nykøbing. De ser frem til en konstruktiv dialog om udarbejdelse af den nye detailhandelsstrategi. Administrative bemærkninger: Forslagene er taget til efterretning og vil blive vurderet, når 17

18 detailhandelsstrategien er på vej. Placering af ny detailhandel er en del af den kommende kommuneplanlægning. 28. Kirsten Uglebjerg: Nykøbing er en by med handel koncentreret omkring gågaden Algade. Byens supermarkeder er placeret ved gågaden, og dette medfører blandt andet en del trafikale og ikke mindst parkeringsmæssige problemer. Blandt andet når der leveres varer til supermarkederne med store lastbiler, er der ofte kaos. Derfor kunne supermarkeder med fordel placeres udenfor gågadezonen. På den store hjørnegrund på hjørnet Klintevej/Rørvigvej kunne der med fordel placeres et mindre supermarked. Der er rent faktisk interesse for dette. Der bør gives dispensation fra lokalplan 62.1 til at bygge et mindre supermarked på op til m² på hjørnet. Det er vigtigt at bevare handelen på gågaden, men lokalområdet savner en nærbutik. Hjørnet har stået tomt i en længere periode. Her er der god plads til parkering, hvilket vil afhjælpe parkeringsproblemet i bycentrum og det vil mindske trafikkaos i Nykøbing Centrum om sommeren. Administrative bemærkninger: Forslaget ville forudsætte ændret kommuneplanændring med ændring af centerafgrænsningen af Nykøbing. Forslaget ville endvidere forudsætte en ny lokalplan, idet forslaget fraviger lokalplanens formålsbestemmelser. Forslaget er behandlet i forrige planstrategi. Forslaget kan ikke tænkes imødekommet, idet ændringen af centerafgrænsningen ikke kan forudsættes at en så omfattende ændring af centerafgrænsningen, som ville skulle udvides med ca. 400 m for at imødekomme forslaget. Nykøbing råder over ledige bynære arealer til detailhandelsformål, hvilket omfatter området ved Ruvelgrunden samt området ved Nykøbing Station. 30. Carsten Møller: foreslår, at ledige erhvervsgrunde/bygninger stilles gratis til rådighed i et antal opstartsår for udvalgte industrier brancher. Administrative bemærkninger: Der er en række lovgivningsmæssige forhindringer for kommunen ved at stille grunde gratis til rådighed. Forslaget kan afklares nærmere i Udvikling Odsherreds regi. 31. Stephanie Saugmann: Butiksdød og centerdannelse bør modvirkes ved at gøre de nuværende indkøbsområder mere attraktive gennem varierede grønne stier og træer mellem butikkerne. Endvidere bør erhvervsgrunde sælges for et symbolsk beløb til grønne virksomheder, som vil bygge/skabe arbejdspladser. Fiskeri-/Havørredprojektet i Havnebyen kunne blive interessant for både erhverv, jobskabelse og turisme. Administrative bemærkninger: Kommunale erhvervsgrunde skal sælges i offentligt udbud. Forslaget kan afklares nærmere i Udvikling Odsherreds regi. 32. Region Sjælland (32): Regionen bemærker, at både region og kommune har fokus på sammenhængende strategisk indsats på erhvervs- og turismeområdet. Administrative bemærkninger: Kommentaren er taget til efterretning. 33. Per Pandrup og Finn Mørup: synes, at de enkelte bygrupper skal have en særlig rolle i udviklingen af en nordlig- og sydlig scene. Det giver mulighed for at skabe identitet og målrettethed. I den nordlige scene skal der satses på oplevelser, kunst og kultur med Annebergparken som udgangspunkt for denne udvikling. I den sydlige scene skal der satses på produktion, erhvervsuddannelse og center for udvikling af lokale fødevarer med Dragsholm Slot om udgangspunkt. I Vig skal der satses på kultur, sport og fritid festival koncept. Administrative bemærkninger: Bygrupper, foreninger, fritidsliv, erhvervsliv m.fl. skal alle inddrages i udviklingen af erhvervsklynger og hovedscener. Høringssvaret vil indgå i det videre 18

19 arbejde med kommuneplanen og de enkelte udviklingsplaner. 34. Mette Petersen: er initiativtager til EcoRo et lokalt videns- og oplevelsescenter, hvor befolkning og erhvervsliv kan få tilført inspiration og konkret viden om udvikling af nye livsstilsog boligformer, energibesparelser, økologisk design, og sund livskvalitet placeret ved Næs Ordrup. Hun opfordrer kommunen til at undersøge, hvilke initiativer kommune kan iværksætte, som kan understøtte etableringen. Administrative bemærkninger: Mette Petersen har dialog med administrationen omkring muligheder for samarbejde. Projektet ses logisk inddraget i forbindelse med GeoParken og kan være et eksempel i relation til Klimastrategien. 38. Peter Løn Sørensen: Foreslår, at der bliver sat fokus på Odsherred som Danmarks helselandskab / terapihave med vægt på at bruge naturen, kulturmiljøet og landskabet som pauserum for det moderne menneske. Der efterlyses en bondegårdsferie-politik og indsats, som alternativ til de andre ferieformer. Det kan også hjælpe til udviklingen af de mindre samfund. Administrative bemærkninger: Der kan vælges mange indsatsområder i forbindelse med erhvervsklynger og den nordlige og sydlige hovedscene. Arbejdet med kommuneplanen og de enkelte udviklingsplaner vil afklare de væsentlige fokusretninger. Forslaget om en bondegårdsferiepolitik og indsats vil blive afklaret i kommuneplanarbejdet. 42. NIRAS på vegne af SuperBrugsen i Højby, Sommerland Sjælland, Odsherred Golfklub og Odsherred Erhvervsråd: Parterne har med NIRAS som konsulent udarbejdet en Helhedsplan for erhvervs- og fritidsudvikling i Højby Syd med visionen, at Højby udvikler sig til et attraktivt bosætnings- og turistområde med et stort udbud af rekreative aktiviteter, der rummer muligheder for aktiv fritid og ferie for lokale borgere og besøgende. I forhold til Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme mener parterne, at helhedsplanen understøtter den ønskede udvikling gennem forening af erhvervsudvikling og udvikling af rekreative fritidstilbud og skaber attraktive rammer for turisme og erhvervsliv. Administrative bemærkninger: Som NIRAS oplyser, er der dele af planen som ikke kan implementeres uden f.eks. ændring af kommuneplanen, og der er en række naturmæssige bindinger. Helhedsplanen kan indgå som et bidrag i kommuneplanarbejdet. 49. Anni Bach-Smed, 53. Karen Tobisch og 57. Leif Mathiasen: Stiller forslag om, at der etableres en overdækket torvehal på Kræmmerpladsen i Vig og at kommune udskriver en idékonkurrence til udformning af disse torvehaller. Mens der ventes på en overdækning kunne et par telte med lokale produkter bruges. Administrative bemærkninger: Kræmmerpladsen er i kommuneplanen udlagt til rekreativt område - naturpark, hvorfor etablering af torvehaller kræver ændret kommeplanlægning og efterfølgende lokalplan. Opsætning af telte på de enkelte kræmmerdage kan ske uden yderligere planlægning. Administrativ indstilling: At der ikke foretages ændringer under pejlemærket Sammenhængende og alsidigt erhverv og turisme. At der træffes en politisk beslutning, om at kommunen arbejder for at få forbedret Itinfrastrukturen gennem dialog med udbyderne. 19

20 Et unikt landskab og sundt miljø 1b. Kirsten Malling og Ole Strandgaard: kommenterer genopretning af Sidinge Fjord, side 15: Ferskvandssøer til at opfange nedbøren, ja. Men fjorden, nej. Administrative bemærkninger: Der er endnu ingen beslutninger om hvordan vådområdet i Sidinge Fjord skal udformes. Der forventes dog ikke at blive tale om åbning i dige med saltvandsindtrængning til følge. Projektet vil tage udgangspunkt i etablering af et område med ferske våde enge, med en over året varierende størrelse sø. Målsætningerne vil være næringstilbageholdelse, og mere natur i form af afgræssede våde enge med vadefugle, ænder, gæs m.v. og en landskabelig og friluftsmæssig værdigfuld perle for borgere og besøgende. 8. Ulla Lehmann: Geopark er en rigtig god ide, dog er det vigtig med gode adgangsstier for såvel gående, cyklister samt ryttere; det kræver også at de er godt markeret med ruter-, kort og turguider, og at de konstant vedligeholdes så ikke det hele gror til. Shelters med mulighed for overnatning og lånefold til heste tæt ved. Der er mange ryttere i Odsherred som gerne vil have turister med på tur. Administrative bemærkninger: Administrationen takker for opmærksomheden. Kommunen har allerede påbegyndt, og vil iværksat en række initiativer, der skal give borgere og besøgende mere og bedre adgang til natur og landskab. Dels i regi GeoPark Odsherred vil vi etablere temature for hhv. gående og cyklende med formidling af kulturhistorien. Dels har vi sammen med Visit Odsherred og Naturstyrelsen Vestsjælland igangsat at arbejdet med planlægning af nye adgangsmuligheder og samtidig formidle adgangsmuligheder til en bred vifte af målgrupper som ridende, cyklende, vandrende og sejlende, for bare at nævne nogle. 12. Flemming Søder: Sundt miljø: 1. Man skal kunne færdes på stier til strandene også til de shelters, der er opstillet også fra søsiden. 2. Information fra Region + Kommune til sommerhusejere i området og lodsejere. 3. Vedligeholdelse af eksisterende natur, så dyrene får en mulighed for overlevelse i læhegn. Administrative bemærkninger: Ad. 1: Administrationen takker for opmærksomheden. Kommunen har allerede og vil iværksat en række initiativer, der skal give borgere og besøgende mere og bedre adgang til natur og landskab. Dels i regi GeoPark Odsherred vil vi etablere temature for hhv. gående og cyklende med formidling af kulturhistorien. Dels har vi sammen med Visit Odsherred og Naturstyrelsen Vestsjælland i gang sat at arbejde med planlægning af nye adgangsmuligheder og samtidig formidle adgangsmuligheder til en bred vifte af målgrupper som ridende, cyklende, vandrende og sejlende, for bare at nævne nogle. Ad. 2: Ingen bemærkninger. Ad. 3: Der er i Odsherred Kommune i 2012 afsat 1.6 millioner kr. til naturpleje m.v. denne vis forsøger kommunen at leve op til planstrategiens ambition om mere og bedre natur. 13. Lillian Coretto: Vi skal kunne gå på alle de stier, der går mod vandet, hvor der står privat vej. Administrative bemærkninger: Der er en stadig opmærksomhed på offentlighedens ret til færdsel i det åbne land og i sommerhusområderne. Kommunen skal som administrativ myndighed løbende håndtere klager og konflikter angående offentlig adgang, og skiltning med forbud mod adgang. Kommunen er opmærksom på udfordringerne og gør hvad vi kan for at give borge- 20

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011

- dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG. Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 - dit liv, din fremtid, dit job FORSLAG Inden endelig redigering, opsætning, illustrationer mv. Planstrategi 2011 Juni 2011 1 Planstrategi 2011 Udgivet af Faxe Kommune indsæt Planstrategien er udarbejdet

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Dato: 13. marts 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 2. Mødet slut kl. 19. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Dato: 13. marts 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 19.10 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser

FORSLAG. Katalog over politiske mål og indsatser FORSLAG Katalog over politiske mål og indsatser 2008 Indledning I Faaborg-Midtfyn Kommune lægger vi stor vægt på politisk lederskab gennem formulering af klare mål og forpligtende indsatser for den førte

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008

Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune. Februar 2008 Debatoplæg til Planstrategi for Lolland Kommune Februar 2008 2 PLANSTRATEGI - LOLLAND KOMMUNE Indhold Nye muligheder Deltag i debatten Lolland 2030 - et fremtidsscenarium Planstrategi og temaer Erhverv

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Plan-og bæredygtighedsstrategi

Plan-og bæredygtighedsstrategi 2012 Plan-og bæredygtighedsstrategi Indhold 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Forord Udfordringer Synligt vand Grønt og levende Ny energi Bæredygtig trafik Bymidter og byliv Flere boliger Viden og erhverv Redegørelse

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE

PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE PLANSTRATEGI 2013 TØNDER KOMMUNE Tønder Kommunes udviklingsplan fra borgmesteren Tønder Kommunes udviklingsplan er den officielle planstrategi for 2013 og flere år frem. Den beskriver de store forandringer,

Læs mere

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød

Planstrategi 2007. Allerød Kommune. Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi. Blovstrød. Lillerød. Lynge. Uggeløse. Vassingerød Planstrategi 2007 Lillerød Blovstrød Uggeløse Lynge Vassingerød Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi Allerød Kommune Planstrategi 2007 og bilag til Planstrategi 2007 kan downloades på kommunens hjemmeside:

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi

Læs mere

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 1 14.406.00-0101

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn

FYNSPROJEKTET. Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn FYNSPROJEKTET Anbefalinger til tværgående samarbejde om planlægning, udvikling og vækst på Fyn December 2012 1 Indhold Indledning...3 De fynske udfordringer og muligheder...4-5 Resumé af Fynsprojektets

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere