Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4"

Transkript

1 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program: Kl Dialogmøde Kl Afdelingsleder Karen Marie Nielsen og Interkulturel konsulent Rolf Rolsted Kl Afdelingsleder Anette Marqvardsen Kørselskoordinator Lars Oksbjerre Mødet sluttede kl

2 2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åben dagsorden 54 Integrationsområdet 4 55 Lokalplanlægning 6 56 Principgodkendelse af Lokalplan 1028 for boligområde ved Grønlund i Tørring 7 57 Principgodkendelse for boligområde ved Løsningvej i Hedensted Principgodkendelse af lokalplanlægning for udvidelse af efterskolen True North i Snaptun Principgodkendelse - Lokalplan 1021 for Aarstiderne samt tillæg nr. 7 til kommuneplan Oprettelse af kommunalt busselskab Orientering om rejsekort i busserne fra 3. september Orientering om elbiler på rådhusene Kollektiv trafik - Budget Midttrafik budget Glud Museums regnskab og årsberetning Etablering af en kunstgræsbane i Hedensted 30

3 3 67 Udbud af forpagtning Juelsminde Campingplads Det videre arbejde med kerneopgaverne Orientering fra månedsmøderne - maj måned Budgetforslag Orientering om besøg af lokalrådene Orientering om stiftende generalforsamling i LAG Odder-Hedensted Til orientering - åbent møde Eventuelt 44

4 A Integrationsområdet Beslutningstema Afdelingsleder Karen Marie Nielsen og interkulturel konsulent Rolf Rolsted giver orientering om Integrationsområdet. Sagsfremstilling Opgaven Modtagelsesprocessen Arbejdsmarked Socialt liv Sprog Samfundsnavigation Principper og mål for indsatsen Jævn geografisk fordeling/ingen ghetto er Klare signaler og forventninger/muligheder Nye, aktive demokratisk indstillede medborgere Vision Tættere samarbejde på tværs af kommunale sektorer Større inddragelse af lokalområder Administrationen indstiller, Til udvalgets drøftelse. Beslutning Udvalget blev orienteret om status på området. Der arbejdes videre med øget kontakt til lokalrådene.

5 5 Bilag Regionskvoter for 2015 Fordeling af personer på nationaliteter og alder.pdf Geografi fordeling Integrationsmål

6 A Lokalplanlægning Beslutningstema På mødet præsenteres en generel orientering om rammerne for lokalplanlægning, som følge af Udvalgets overtagelse af opgaven. Beslutning Udvalget blev orienteret om rammerne for lokalplanlægningen.

7 P Principgodkendelse af Lokalplan 1028 for boligområde ved Grønlund i Tørring Beslutningstema Der skal tages stilling til en principgodkendelse for udarbejdelse af lokalplan 1028 for boligområde ved Grønlund i Tørring og om området skal forsynes med kollektiv varmeforsyning med tilslutningspligt. Økonomi Spildevandskloakering af området forventes udgiftsneutral for Hedensted Spildevand. Dog med det forbehold, at hvis antallet af grunde bliver lavt vil kloakeringsudgifterne måske ikke kunne modsvares af tilslutningsbidragene. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Antallet af kommunale grunde svinder kraftigt i Tørring med forårets salg, hvorfor nye byggegrunde i byen er attraktive og efterspurgt. Den 6. august har Hedensted Kommune - By & Landskab afholdt et møde med grundejerforeningerne og grundejere i naboområderne. Mødet blev afholdt på lokalplanområdet ved Grønlund i Tørring. Formålet med mødet var at få en åben dialog med grundejerforeningerne og grundejer i naboområderne og dermed indsamle viden fra beboerne til det videre lokalplanarbejde. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har et ønske om at udvikle et boligområde ved Grønlund i Tørring. Matr.nr 6ae, som udgør hele det ønskede lokalplanområde, er ejet af kommunen og omfattet af kommuneplanramme 7.B.13 som er udlagt til blandet boligområde. Der fremgår desuden for rammeområdet at lokalplanlægning forudsætter håndtering af overfladevand. Der er på nuværende tidspunkt skitseret en illustrationsplan med 18 udstykninger a ca m² pr. grund. Konceptet bag udstykningen er at arbejde med ålandskabet som reference. Veje, stier, grønne områder og udstykningerne er tegnet med bløde kurver som giver et landskabeligt udtryk. Der er i planen arbejdet med grønne områder, som fremstår med vild natur med mindre vedligeholdelse. De grønne områder beplantes f.eks. med træer og skovbunddække. Området skal spildevandskloakeres og regnvandet skal håndteres inden for det skitserede lokalplanområdet. Der kan i planen placeres forsinkelsesbassin/ nedsivningsbassin/ regnvandsbassin/lar-anlæg eller en kombination af løsninger. Såfremt lokal håndtering af regnvandet ikke er muligt kan lokalplanlægning evt. gennemføres i forbindelse med en helhedsplan for håndtering af regnvand for et større geografisk område, der inddrager allerede

8 8 kloakerede områder og fremtidige områder. En sådan planlægning skal foregå i samarbejde med Hedensted Spildevand A/S. I forbindelse med det videre arbejde på lokalplanen, skal der tænkes i konkrete løsninger med hensyn til håndtering af overfladevand. I Hedensteds kommunens energipolitisk mål skal varmeværkerne udbygges. De omkringliggende områder er allerede forsynes af Tørring Kraftvarmeværk, det vil derfor være helt naturligt at bede Tørring kraftvarmeværk om at udarbejde et projektforslag med henblik på at få ret og pligt til at forsyne det nye lokalplanområde. Det vil være et konkret projektforslag, der skal belyse om området kan udlægges til kollektiv varmeforsyning. Kommunen kan pålægge forsyningsselskabet at udarbejde dette forslag. Administrationen vil anbefale at kommunen derfor beder Tørring kraftvarmeværk om at få udarbejdet et projektforslag. Matriklen er i dag landbrugsjord uden beboelse. Lokalplanen og miljøscreening udarbejdes af Hedensted Kommune. Kommunikation Der kan udarbejdes en lokalplan efter overstående retningslinjer og med de nødvendige forundersøgelser med et stærkt fokus på håndtering af overfladevandet indarbejdet i løsninger og disponering af området. Beslutningen vedr. varmeforsyning meddeles Tørring kraftvarmeværk. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om planlægning - Planloven. Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni Godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning. Administrationen indstiller, at at at der udarbejdes en lokalplan efter overstående retningslinjer, under indflydelse af de indkomne bemærkninger i føroffentlighedsfasen. Tørring kraftvarmeværk bedes udarbejde et projektforslag for lokalplanområdet. der pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning i lokalplanen. Beslutning Indstillingen godkendt.

9 9 Bilag sitplan Tørring billeder fra området 2 billeder fra området 1 LP1028_Grønlund Tørring luftfoto

10 P Principgodkendelse for boligområde ved Løsningvej i Hedensted Beslutningstema Der skal tages stilling til en principgodkendelse for udarbejdelse af lokalplan nr for et boligområde ved Løsningvej, Hedensted. Økonomi Ingen bemærkninger. Historik I 2011 har der været en forespørgsel om mulighed for etablering af 15 boliger på ejendommen matr. nr. 9g, Hedensted By, Hedensted. Det tidligere Teknik- og Miljøudvalg havde sagen til principgodkendelse den 7. marts Her blev det besluttet, at administrationen skulle gå i dialog med ansøger om hvilke byggemuligheder der er på ejendommen. Der er efterfølgende ikke modtaget et konkret projekt og sagen har derfor ligget i dvale. I begyndelsen af opstartes en dialog mellem administrationen og ny ejer af ejendommen vedr. lokalplan. Sagsfremstilling Bonefeld & Bystrup A/S har på vegne af ejer ansøgt om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan for et boligområde ved Løsningvej i Hedensted. Grunden fremstår i dag som et grønt ubebygget område mellem et parcelhuskvarter ved Løsningvej og Hovedvejen. Ejendommen er i dag omfattet af lokalplan 185 for et blandet boligområde. Formåls- og anvendelsesbestemmelser i lokalplan 185 fastsætter, at yderligere udstykning ikke kan finde sted. Det nye projekt indeholder ønske om at udstykke 6 rækkehuse og 2 parcelhusgrunde ved Løsningvej 20, matr. nr. 9g og Løsningvej 22, matr. nr. 9ga begge Hedensted By, Hedensted med vejadgang via ny stamvej, som udmunder i Løsningvej. Det ansøgte projekt kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan for området. Efter en dialog med Hedensted Kommune har Bonefeld & Bystrup A/S udarbejdet en illustrationsplan (se bilag), som skal danne grundlag for en principgodkendelse til udarbejdelse af ny lokalplan for området. Området er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser 5.B.24, som udlægger området til blandet boligområde. Der tillades maksimal bebyggelsesprocent på 40, maksimal bygningshøjde på 8,5 m og maksimum 2 etager. Området ligger i byzone og vil forblive i byzone. Lokalplanområdet er det markerede areal på luftfotoet, som udgør ca m².

11 11 Ejendommen Løsningvej 20, 8722 Hedensted er pålagt restriktioner i form af en vejbyggelinje fra Hovedvejen. Vejbyggelinjen er 20 m + højde- og passagetillæg fra landevejens midtlinje. Højde- og passagetillæg lyder: De anførte byggelinjeafstande forudsætter, at bygningen opføres med jordlinjen i højde med landevejens midtlinje. Er dette ikke tilfældet, skal bygningen rykkes yderligere så meget længere bort fra landevejen, som svarer til 1,5 gange højdeforskellen, foruden den fornødne bredde mindst 1,0 meter til passage foran bygningen.. (se vedhæftet servitut med vejbyggelinje på tegning). Når en ejendom er pålagt byggelinje efter vejloven, har det den retsvirkning, at der ikke uden vejbestyrelsens tilladelse må opføres nye bygninger, foretages væsentlige ombygninger eller opføres andre anlæg af blivende art (f.eks. parkeringspladser, interne køreveje, faste skilte, grusgrave mv.) på de arealer, som er omfattet af byggelinjer. Vejbyggelinjer skal ud fra en samfundsøkonomisk interesse sikre, at fremtidige vejanlæg (nyanlæg, udvidelse eller omlægning) ikke bliver mere omkostningsfulde ved, at der skal nedrives bygninger eller betales ekstra store erstatninger i forbindelse med ekspropriation. Vejbyggelinjerne sikrer også, at aktiviteter holdes i en passende sikkerhedsmæssig afstand fra trafikken. Formålet er således også at sikre vejens naboer mod person- og materielskade samt støj og andre gener. Udover ansøgning om igangsætning af udarbejdelse af lokalplan ansøges der samtidig om dispensation fra vejbyggelinjen for så vidt angår vej og vendeplads. Det er administrationens praksis, at der skal undlades at dispensere for dyre indretninger inden for byggelinjerne og, at mindre dyre indretninger (en garage/carport) typisk kan få dispensation på fjernelsesvilkår, der holder vejmyndigheden skadesfri ved en eventuel nedrivning. Den vedhæftede illustrationsplan fra rådgiver mangler at tage hensyn til vejbyggelinjens højde- og passagetillæg hvilket betyder, at både intern vej og bygninger er placeret inden for vejbyggelinjen. Ejendommen ligger indenfor kommuneplanens fælles planlægningszone for støj, hvilket bevirker at det skal dokumenteres, at det samlede støjniveau er acceptabelt, før der kan planlægges for støjfølsom anvendelse (boliger) på ejendommen. COWI har i 2011 gennemført en beregning af støjbelastning fra de omkringliggende veje. Her fremgår det at den maksimale grænseværdi for støjpåvirkning overskrides på størstedelen af ejendommen. For at sikre overholdelse af støjgrænseværdien, kan der etableres en 3,5 m til 4 m høj støjskærm mod øst langs Hovedvejen. Skærmhøjden er angivet i forhold til vejkoten (se bilag). Ansøger forslår at støjafskærmningen mod Hovedvejen vil være en del af rækkehusbebyggelsen, således facademuren mod stamvejen etableres i en højde, som sikrer overholdelse af støjgrænseværdien. Da området allerede er lokalplanlagt og udlagt til ubebygget areal, samt at have en størrelse af ca m², vurderes projektet for at være nyt udlæg/byfornyelse og ikke huludfyldning. Ved byfornyelse skal hele området sikres for støjbelastning og derfor vil en støjskærm integreret i rækkehusenes ydre væg ikke være nok. Der skal også støjsikres for de 2 parcelhusgrunde samt udearealer. Hvis projektet godkendes skal der ved udarbejdelse af lokalplanforslaget indarbejdes, at en forudsætning for at etablere boliger eller tilsvarende i områder, hvor støjen er højere en 58 db er, at bebyggelsen indrettes med særlig støjisolering eller afskærmning, så der sikres et

12 12 forsvarligt støjniveau indendørs også med åbne vinduer, og der er under 58 db på alle udendørs opholdsarealer til bebyggelsen. Det skal belyses, hvordan støjafskærmning og andre foranstaltninger kan sikre, at støjniveauet kommer ned på 58 db overalt i området både ved facaderne og på de udendørs opholdsarealer. De støjbegrænsende foranstaltninger bør indarbejdes som forudsætning for den fremtidige anvendelse af området. Jf. vejledning om støj fra veje fra Miljøstyrelsen. Matr. nr. 9ga er separatkloakeret og ved udmatrikulering vil den nye grund skulle spildevandskloakeres. Matr. nr. 9g vil blive planlagt spildevandskloakeret. Der er generelt grus og sandforekomster i området og det vurderes derfor ikke at forekomme problemer med regnvandsafledning. Samlet set finder administrationen, at området ikke er egnet til byudvikling. Den tinglyste vejbyggelinje gør, at en stor del af grunden ikke kan udstykkes, at den resterende del af grunden ikke vil give mange muligheder for et godt boligområde og grundens udformning heller ikke er optimal. Endvidere viser støjmålinger at området er meget problematisk. Administrationen finder, at der umiddelbart ikke forefindes en optimal løsning mod støj fra Hovedvejen og derfor kan det ikke anbefales at dispensere fra vejbyggelinjen for at bygge en støjskærm langs Hovedvejen. På baggrund af ovenstående vurderer administrationen, at projektet ikke bør godkendes. Såfremt Udvalget for Fritid- og Fællesskab godkender det ansøgte projekt samt illustrationsplanen, så vil forslag til lokalplan 1063 blive udarbejdet af Bonefeld & Bystrup A/S. Miljøscreening udarbejdes af Hedensted Kommune By & Landskab. Kommunikation Beslutningen meddeles ansøger. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om planlægning - Planloven. Administrationen indstiller, at det tilkendegives, at det ansøgte projekt ikke principgodkendes. Beslutning Indstillingen godkendt.

13 13 Bilag Støjmålinger ved Hovedvejen Vejbyggelinje ved Hovedvejen Illustrationsplan

14 P Principgodkendelse af lokalplanlægning for udvidelse af efterskolen True North i Snaptun Beslutningstema Der skal tages stilling til, om der skal igangsættes lokalplanlægning for udvidelse af efterskolen True North i Snaptun på baggrund af det skitseforslag med beskrivelser fra efterskolens arkitekt, der er vedlagt som bilag 2. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik På møde den 27. maj på efterskolen True North, Havnevej 11 B i Snaptun drøftes efterskolens udvidelsesplaner og efterskolens repræsentanter anmoder om igangsætning af lokalplanlægning. Den 4. juli fremsender efterskolens arkitekt skitse til situationsplan med fremtidig bebyggelse og anlæg og en bygningsbeskrivelse. Senere eftersendes en facadeskitse mod havnevej og en arealberegning på planlagt ny bebyggelse. Sagsfremstilling True North er en efterskole på havnenære arealer i Snaptun, som er forholdsvis nyetableret i eksisterende bebyggelse, der oprindeligt er opført til en hotel- og kursusejendom. Efterskolen tilbyder de almindelige skolefag på klassetrin suppleret med en bred variation af musiske og fysiske aktiviteter. Skolens beliggenhed og nuværende fremtræden fremgår af bilag 1. Den tidligere hotel- og kursusejendom er på mange måder velegnet til efterskole, men har dog nogle begrænsninger med hensyn til undervisningslokaler og sportsfaciliteter. Efterskolen anvender derfor i dag en hel del lånte lokaler i bl.a. Glud til undervisningsbrug og fysiske aktiviteter og ønsker mulighed for at kunne opføre egne faciliteter, som er fysisk tilknyttet skolen. Desuden ønsker skolen at udvide sit elevtal fra 135 til 150. Lokalplanen skal omfatte området markeret på bilag 1, som er på ca m². En del af dette område er udstykket i overensstemmelse med en tinglyst deklaration, men tilhører efterskolen og er aldrig solgt/bebygget i overensstemmelse med deklarationen. Deklarationen

15 15 skal aflyses i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse som en forudsætning for fuld realisering af lokalplanen. Hedensted Kommune er påtaleberettiget. Skolen ønsker at udvide sin eksisterende bebyggelse på 4127 m² med ny bebyggelse på i alt ca m². Den nye bygningsmasse forudsættes at omfatte en mindre sportshal inkl. servicerum og omklædning, et nyt redskabsrum og fyrrum til pillefyr, nye undervisningslokaler samt en mindre udvidelse af kantine og spiserum. Derudover ønskes etableret et lille oplagsrum til vandsportsgrej osv., som forudsættes bygget ind i skrænten imod og med udgang til havnen og med mulighed for ophold på et begrønnet tag. Det vurderes, at det kommende byggeri har et omfang, som er lokalplanpligtigt. Lokalplanen skal muliggøre den ønskede fysiske udvidelse af bygningsmassen og samtidig sikre en arkitektonisk tilpasning til den eksisterende skolebebyggelse og en god indpasning i det omgivende landsbymiljøs typiske bygningsskala. Ny bebyggelse skal derfor opføres indenfor fastlagte byggefelter og i maksimalt 2 etager og 8,5 m højde ligesom de omgivende bebyggelser. Bebyggelsernes facadebeklædning skal være tegl eller træ og tagbeklædningen af enten røde vingetegl eller sort tagpap. Området ligger i kommuneplanens rammeområde 1.L.07, der er udlagt til landsbyområde med en bygningshøjde på maks. 8,5 m og en maksimal bebyggelsesprocent på 30. Lokalplanen skal derfor ledsages af et kommuneplantillæg, som dels udlægger skolens område til et nyt rammeområde til undervisningsformål og dels fastlægger en bebyggelsesprocent på maksimalt 50. De øvrige rammebestemmelser, som skal sikre en god indpasning i den omgivende landsby, fastholdes uændrede ligesom lokalplanens område skal forblive i landzone. Skolens eksisterende 2 vejadgange fra Havnevej bibeholdes, og der forudsættes tilknyttet sportshal og fyrrum et udvidet parkerings- og vendeareal med adgang fra et vejareal, som også fungerer som vejforsyning til boligparcellerne Havnevej 5B, 6, 7A og 7B - et vejareal, som ejes af efterskolen. Sportshallen har ikke dimensioner, som gør den egnet til afholdelse af større events med gæster udefra og øgningen af elevtallet fra 135 til 150 vurderes ikke at give anledning til en mærkbar trafikforøgelse på det lokale vejnet. Skolens arkitekt har fremsendt skitse til en situationsplan, hvor ny bebyggelse er angivet med en blågrå farve ledsaget af en areal- og materialebeskrivelse - dette materiale er vedlagt som bilag 2. Som det fremgår af bilag 1 har skolen hovedparten af sin nuværende og kommende bebyggelse beliggende på den nordvestlige side af havnevej (Havnevej 11B) og en del af sine overnatningsfaciliteter beliggende i en separat bygning på den sydøstlige side af Havnevej (Havnevej 16A). Da Havnevej har en stejl hældning ned mod havnen og er forholdsvis trafikeret på grund af havneerhverv og færgerne til Hjarnø og Endelave, etableres ud for skolen en hævet og markeret overgang, som vil bidrage til at sænke farten og øge havnetrafikanternes opmærksomhed på krydsende fodgængere. En mindre del af området omfatter et offentligt vejareal mellem skolens bebyggelser nordøst og sydvest for Havnevej. Dette betyder, at lokalplanen kan fastlægge bestemmelser, som muliggør yderligere trafikregulerende tiltag, hvis det senere vurderes nødvendigt og forudsat at vejmyndigheden kan godkende de konkrete tiltag.

16 16 Kommunikation Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal vedtages af byrådet til fremlæggelse i offentlig høring i 8 uger i overensstemmelse med planlovens 24. Det er praksis, at lodsejere og brugere af tilstødende ejendomme og andre, som vurderes at kunne blive særligt berørt, underrettes direkte om offentlighedsfasen. Lovgrundlag Lov om planlægning (LBK nr. 587 af 27/05/2013) med senere ændringer. Administrationen indstiller, at beslutter, at den beskrevne lokalplanlægning kan igangsættes. Beslutning Indstillingen godkendt. Bilag Bilag 1 til dagsorden om principgodkendelse - Lokalplanområdets beliggenhed Bilag 2 til dagsorden om principgodkendelse - planlagt ny bebyggelse i lokalplanområdet

17 P Principgodkendelse - Lokalplan 1021 for Aarstiderne samt tillæg nr. 7 til kommuneplan Beslutningstema Der skal tages stilling til principperne for udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 1021 for virksomheden Aarstiderne A/S med tilhørende datterselskaber. Økonomi Ingen bemærkninger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik I 1999 startede firmaet Aarstiderne, der leverer frugt- og grøntkasser til kunderne. Virksomheden med tilhørende datterselskaber er beliggende på Barritskovvej 34, 7150 Barrit, der ejes af Thomas Harttung. Virksomheden ligger i landzone på en del af matr. nr. 1a Barritskov Hgd., Barrit og eksisterende bebyggelse er opført på baggrund af flere landzonetilladelser. Sagsfremstilling I dag handler Aarstiderne ikke kun om frugt- og grøntkasser, men er udvidet til også at omhandle fiske- og kødkasser samt måltidskasser. Baggrunden for ønsket om udarbejdelse af lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg er, at der er akut pladsmangel i relation til produktion, lager og pakkeri i eksisterende virksomhed på Barritskovvej 34, 7150 Barrit. Lokalplangrænsen markeret med rødt på baggrund af ortofotokort. Hoveddelen af området benyttes til pakkeri og lager med tilhørende administration og udearealer. Derudover er der selskabs- og mødelokaler. Kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplan 1021 vil omfatte arealerne umiddelbart omkring den eksisterende bygningsmasse på Barritskovvej 34, hvor udvidelsen primært vil foregå mod øst. Området vil udgøre ca. 5 ha. og indeholde byggefelter til udvidelse af lager, pakkeri og produktion samt fremstilling af fødevarer, væksthuse, gårdbutik og restaurant. Der etableres et nyt areal til parkering til at håndtere dels det daglige behov og dels det lejlighedsvise parkeringsbehov ved arrangementer og lignende. Vejadgang skal forsat ske fra Barritskovvej og inden for planområdet ønskes der etableret veje til varebiler, intern varefordeling samt trafik fra ansatte og gæster.

18 18 Planområdet ligger inden for kystnærhedszone, i kulturmiljøet Barritskov Hovedgård, i OSD (Område for Særlig Drikkevandsinteresser), i NFI (Nitratfølsomt Indvindingsområde), i særligt værdifuldt landskab. Der skal desuden udarbejdes en foreløbig konsekvensvurdering vedr. Natura 2000 og Bilag IV-arter pga. umiddelbar nærhed til de internationalt naturbeskyttede områder. Spildevand ledes i dag til en septiktank, der tømmes efter behov. Hvis spildevandsmængden forøges kan der blive behov for alternative løsninger. Regnvandet håndteres på egen grund. Der kan placeres et forsinkelsesbassin eller faskiner med overløb. En fremtidig udvidelse af virksomheden vil kræve, at der redegøres konkret for de særlige tiltag til beskyttelsen af grundvandet, og at grundvandsressourcen ikke bliver væsentligt formindsket. Denne redegørelse udarbejdes sideløbende med kommune- og lokalplanlægningen. Tillæg nr. 7 til Kommuneplan udarbejdes ud fra følgende principper: Rammen vil omfatte et område langs Barritskovvej til erhvervsformål Bygningshøjden må ikke overstige 15 m Der må maksimalt bygges i 2 etager Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 50 % Nuværende zonestatus er landzone og forbliver landzone Lokalplan 1021 udarbejdes ud fra følgende principper: Lokalplanområdet disponeres i henhold til principperne på vedhæftede kortbilag. Bygningshøjde 15 m Maksimalt 2 etager Bebyggelsesprocent 50 Der stilles krav i forbindelse med håndtering af overfladevand. Der stilles krav i forbindelse med planlægning inden for OSD og NFI. Kommunikation Det meddeles ansøger at der udarbejdes lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg ud fra ovenstående principper. Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om planlægning (planloven).

19 19 Administrationen indstiller, at der udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg i overensstemmelse med de i sagsfremstillingen beskrevne principper. Beslutning Indstillingen godkendt. Bilag Situationsplan Kort over Aarstiderne i dag

20 A Oprettelse af kommunalt busselskab Beslutningstema skal beslutte, om der skal oprettes et kommunalt busselskab. Økonomi Et kommunalt busselskab skal have en ansvarlig transportleder ansat. Denne skal have et busvognmandskursus der koster kr. (momsfrit). For at kunne oprette et busselskab, skal der stilles en sikkerhedsstillelse til Færdselsstyrelsen - bankgaranti - på kr. for de 2 første tilladelser til erhvervsmæssig busbefordring, og herefter kr. for hver ekstra tilladelse. Finansiering af kursus og evt. bankgaranti vil kunne ske af besparelsen på den reducerede betaling til Midttrafik grundet mindre kørsel som følge af skolereformen. Den del af besparelsen som ikke går til kursus og bankgaranti vil blive indregnet i den generelle besparelse for Kørselskontoret. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser For at Hedensted Kommune kan oprettet et kommunalt busselskab kræver det, at kommunen har ansat en ansvarlig transportleder, der faktisk og vedvarende skal forestå Hedensted Kommunes buskørsel. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt for transportlederen, hvoraf det fremgår, at vedkommende er transportleder. Der vil ikke være tale om meransættelse, men uddannelse af en nuværende medarbejder. Chauffører der kører med en bus for et kommunalt busselskab skal have buskørekort kategori D og erhvervskørekort, hvor det i øjeblikket kun er nødvendigt at chaufførerne har buskørekort - kategori D. Historik Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Hedensted Kommune har 2 kommunalt ejede/leasede busser på henholdsvis Hedensted Skole og Stouby Skole. Busserne er indregistreret til de pågældende skoler, og må kun køre med børn eller personale med fra den skole, de er indregistreret til såkaldt tilladelsesfri kørsel.

21 21 Busserne kan således ikke lånes ud til en anden skole, børnehave el.lign. Med en tilladelse til buskørsel må busserne også medtage passagerer, der ikke har direkte tilknytning til den skole, bussen betjener. Busserne kan således køre med elever fra andre skoler, kommunale institutioner, personale på rådhusene osv. For busser der er indregistreret til "tilladelsesfri" kørsel skal der betales 60% i registreringsafgift, hvorimod der ikke skal betales registreringsafgift for busser der er indregistreret til buskørsel. For at kunne få en tilladelse til buskørsel kræves det, at der oprettes et kommunalt busselskab, og at busserne indregistreres hertil. En bustilladelse koster i sig selv ikke noget, men kommunen skal stille en sikkerhedsstillelse bankgaranti - på kr. for de to første tilladelser, og herefter kr. for hver ekstra tilladelse. For at kunne oprette et busselskab kræves det, at der er ansat en ansvarlig transportleder i kommunen. En ansvarlig transportleder skal have gennemgået og bestået et godkendt busvognmandskursus der koster kr. (momsfrit). Kommunikation Sagen videresendes til Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Lovgrundlag Busloven. Busbekendtgørelsen. Administrationen indstiller, at der: oprettes et kommunalt busselskab uddannes en ansvarlig transportleder oprettes en sikkerhedsstillelse for 2 bustilladelser på i alt kr. Beslutning Indstillingen anbefales godkendt.

22 P Orientering om rejsekort i busserne fra 3. september Beslutningstema Rejsekortet installeres på busserne i Hedensted Kommune den 3. september. I første omgang kommer der Rejsekort i de regionale busser, og sidst på året installeres der også Rejsekort på de lokale ruter, der skal have Rejsekort mini. Der sker ingen ændringer med de nuværende klippekort, kontantbilletter, månedskort osv. der stadig kan købes - Rejsekortet skal betragtes som et ekstra tilbud til buskunderne. I busserne kan der dog fremover kun købes kontantbilletter. Klippekort og månedskort skal købes/fornyes på nettet eller på f.eks. Horsens station. Først når Rejsekortet er installeret i hele Midttrafiks område i efteråret 2015, begynder der en gradvis udfasning af klippekortet. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt.

23 G Orientering om elbiler på rådhusene Beslutningstema Ifølge aftalen med LetsGo om Hedensted Borgerbil bliver de 3 Skoda Citigo på rådhusene i Juelsminde, Hedensted og Uldum udskiftet med elbilen Renault Zoe. Bilerne kan benyttes både af de ansatte og af private medlemmer. Renault Zoe er Renaults første elbil, der fra begyndelsen er udviklet til at være elektrisk. Den kan køre 210 km på en opladning ifølge EU-normen. Men 150 km i virkeligheden ved mildt vejr og 100 km, når det er vinter. Der opstilles ladere ved rådhusene i Juelsminde og Hedensted. I Uldum opstilles laderen ved Nedergården, lige overfor rådhuset. Der er tale om 22kw. ladere, der kan oplade til 80% på en time. Biler og ladere forventes leveret i september måned. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Indstillingen godkendt.

24 Ø Kollektiv trafik - Budget 2015 Beslutningstema Budgetudkast for den kollektive trafik for 2015 skal drøftes. Økonomi Den samlede udgift kollektiv trafik er kr. Dette dækker afregning med Midttrafik og Bent Thykjær A/S, betaling for de kommunale busser, aftale med GoMore og befordring af syge elever. Befordringsgodtgørelse for pensionisters kørsel til læge om speciallæge er kr. Udgiften til Hjarnø Færgefart er kr. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Midttrafik i alt kr. Beløbet dækker over nettoafregningen med Midttrafik iht. særskilt punkt på dagsordenen. Lukkede ruter og svømmekørsel i alt kr. Midttrafik køb af buskort Beløbet på kr. er optaget i Midttrafiks budget som indtægt. Afvigelsen fra forbrug 2013 skyldes en periodiseringsfejl i opkrævningerne fra Midttrafik. Buskørsel til skoler ikke arrangementskørsel Dækker over betalingen til Bent Thykjær A/S for kørsel på de 5 lukkede skolebusruter der var i udbud i. Besparelsen skydes både en lav pris efter udbuddet, samt en reduktion i kørsels omfanget som følge af skolereformen. Skolernes arrangementskørsel afholdes over deres eget budget.

25 25 Svømmekørsel Afregning med Bent Thykjær A/S for kørsel til svømme- og idrætshaller. Hedensted Kommunes skolebusser Dækker over udgifterne til busserne på Hedensted og Stouby skoler. GoMore Hensat til eventuel samarbejdsaftale med GoMore som følge af arbejdet i temagruppen Bæredygtig Transport. Befordring af syge elever Folkeskoleloven 26, stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal endvidere sørge for befordring til og fra skole af syge og invaliderede elever. Beløbet dækker over udgift til taxi for kørsel til skoler og ungdomsuddannelser med elever syge eller invaliderede elever, den såkaldte brækkede ben konto. Tilskud til elevers befordring Dækker over udbetaling til forældre der selv kører deres børn i distriktsskolen, hvor Hedensted Kommune ellers har befordringsforpligtelse. Cros border kompensation Der skal ikke længere betales kompensation for cross border kompensation. Lovgrundlag Folkeskoleloven. Lov om trafikselskaber. Administrationen indstiller, Til udvalgets drøftelse. Beslutning Udvalget godkendte budgettet som indgår i det samlede budget. Der forventes derfor en besparelse kr kr. Bilag Budgetudkast 27 AUG (Kopi)

26 Ø Midttrafik budget 2015 Beslutningstema Det skal besluttes, om der er bemærkninger til budgettet for Midttrafik. Økonomi Nettoudgiften for Hedensted Kommune er kr. Dette dækker busdrift, Handicapkørsel, Flextur, administrationsomkostninger og Rejsekort. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Historik Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling I Midttrafiks budget 2015 er den samlede udgift for Hedensted Kommune kr., der fordeler sig således: Buskørsel kr. Handicapkørsel kr. Flextur og teletaxa kr. Administrationsomkostninger kr. Rejsekort I alt kr. Buskørsel Busudgifterne er ligesom i budgettet for budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. I budgetteringen er der taget udgangspunkt i regnskabet for 2013 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifterne for 2013 er fremskrevet til med det officielle indexskøn for omkostningsindexet på 0,2%, mens fremskrivning fra til 2015 er på 0,7%.

27 27 Det er indregnet mindreudgifter på 0,6 mio. kr. som konsekvens af, at kommunen hjemtager 2 rabatruter ved køreplanskiftet i Herudover er de faste busomkostninger reduceret med 0,6 mio. kr. i forbindelse med kontraktforlængelser. Endelig er der indregnet køreplanændringer fra køreplanskiftet i, hvor hovedparten af kommunens lokal-og rabatruter ændres. Teletaxakørslen er flyttet til kan-kørsel fra De samlede nettoudgifter til buskørsel er kr. Handicapkørsel Udgift til handicapkørslen, kr. Indtægterne forventes at blive kr. Den samlede nettoudgift til Handicapkørsel er kr. Kan-kørsel - Flextur Kan-kørsel omfatter nu både Flextur og Teletaxa der tidligere lå under buskørsel. I forbindelse med at Flextur er et indsatsområde, er budgettet hævet fra kr. i budget til kr. Udgift til kørsel, kr. Udgift til Callcenter, kr. I alt kr. Udgifterne til Teletaxa, primært rute 705, Brund til Juelsminde, er flyttet fra buskørsel. Udgift til kørsel, kr. Udgift til Callcenter, kr. I alt kr. Den samlede udgift til Kan-kørsel er kr. Trafikselskabets administration Udgifterne til busadministration er kr. og administration af handicapkørslen kr.

28 28 På busområdet fordeles udgifterne efter køreplantimer i de enkelte kommuner, medens de på handicapområdet fordeles efter forventet antal kørsler. Administration af teletaxaruterne har tidligere været indregnet i busdriftens administration, men er nu en del af Kan-kørsel. Den samlede nettoudgift til Trafikselskabets administration er kr. Rejsekort Midttrafiks bestyrelse har besluttet, at der indføres Rejsekort i hele Midttrafiks område. Rejsekortet implementeres i Hedensted Kommune i efteråret Byrådet har besluttet, at der ikke skal indføres Rejsekort på skolebusruter. Udgiften til Rejsekort er således alene til de lokalruter hvor der opretholdes billettering. Udgifterne fordeler sig således: Investering kr. Finansiering renter kr. Finansiering afdrag på lån kr. Drift kr. I alt kr. Den samlede nettoudgift til Rejsekort er kr. Lovgrundlag Lov om trafikselskaber. Administrationen indstiller, til udvalgets beslutning om hvorvidt der er bemærkninger til Midttrafiks budget Beslutning Til efterretning.

29 S Glud Museums regnskab og årsberetning 2013 Beslutningstema Godkendelse af regnskab og årsberetning 2013 fra Glud Museum. Sagsfremstilling Glud Museum fremsender revideret regnskab og årsberetning for 2013 til godkendelse i. Kommunikation Glud Museum og Kulturstyrelsen orienteres skriftligt om udvalgets beslutning. Lovgrundlag Museumslovens 34 om godkendelse af regnskab og revision. Administrationen indstiller, at regnskab og årsberetning 2013 fra Glud Museum godkendes. Beslutning Indstillingen godkendt. Bilag Følgeskrivelse - fremsendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2013 Årsrapport 1. januar december 2013 Revisionsprotokolllat 1. janaur december 2013

30 A Etablering af en kunstgræsbane i Hedensted Beslutningstema Der skal tages stilling til en anlægsbevilling på netto 4 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane i Hedensted. Økonomi Der er afsat et rådighedsbeløb på kr. 4 mio. til etablering af kunstgræsbane vest for Hedensted Centret. Dansk Boldspil-Union støtter projektet med yderligere kr., hvoraf dog Hedensted Kommune skal afregne en momsdel på 17,5 pct. til momsudligningsordningen svarende til kr. Der ansøges herefter om anlægsbevilling til udgifter på kr. og anlægsbevilling til indtægter på kr., netto 4 mio. kr. svarende til det afsatte rådighedsbeløb. Økonomi har ikke yderligere bemærkninger til de økonomiske aspekter. Historik Ved flere lejligheder har der været drøftelser om et kunstgræsanlæg i Hedensted Kommune. Efter godt samarbejde med Hedensted IF er det lykkedes at skaffe et tilskud fra DBUs puljemidler til den slags formål. Igennem flere år har vores 21 fodboldklubber lejet sig ind til vintertræning og afvikling af træningskampe på private anlæg ved efterskolerne i kommunens østlige del. Dog har det i den periode været et stort ønske fra klubbernes ca fodboldspillere, at få etableret et anlæg centralt i Hedensted Kommune. Sagsfremstilling Efter en positiv behandling af Lokalplan 1086 kan anlægsarbejdet af et kunstgræsanlæg vest for Hedensted Centret nu påbegyndes. Banen vil være til stor gunst for både talentklasseelever samt mange andre brugergrupper fra foreningsverdenen fra hele Hedensted Kommune. Det tilstræbes at anlægsarbejdet i størst muligt omfang vil blive udført af lokale interessenter. Anlægget skal, hvis muligt, stå færdigt inden vinteren /2015 sætter ind. Administrationen indstiller, at der meddeles anlægsbevilling til udgifter på kr. og til indtægter på kr.

31 31 Beslutning Indstillingen anbefales godkendt.

32 G Udbud af forpagtning Juelsminde Campingplads Beslutningstema Behandling af udbudsmateriale. Økonomi Forpagtningen har gennem de seneste år givet en årlig indtægt på kr kr. tillagt 14% af omsætningen. Historik Byrådet vedtog på sit møde den at campingpladsen udbydes for en 12 årig periode med start den Sagen genoptages med henblik på udbudsbetingelser. (Notat blev udleveret på mødet og er tilknyttet som bilag til referatet.) Sagsfremstilling Nuværende aftale udløber den 31. december 2015, og Byrådet har vedtaget at forpagtningen skal sendes i udbud. Der er lavet et udbudsmateriale, hvor der lægges vægt på at den kommende forpagter har nogle visioner og udviklingsplaner for området, idet der ønskes flere overnatninger på pladsen. Tilbudsgiver skal redegøre for fremtid drift - herunder hvorledes det tidligere vandrehjem og det nye grusbelagte areal kan indgå i driften. Desuden lægges vægt på fremtidig samarbejder med andre turistaktører. Tilbud og forpagtningsafgift vægtes med 2/3 medens femtidsplaner/vision vægtes med 1/3. Bygningsmassen trænger til renovering og tilbudsgiver skal redegøre for hvordan en renovering kan gennemføres. Kommunikation Udbud vil ske via annonce i Jyllandsposten og de lokale blade medio september. Desuden annonceres på kommunens hjemmeside.

33 33 Administrationen indstiller, at at at vedlagte udbudsmateriale behandles/godkendes og forpagtningen sættes i udbud medio september og sagen genoptages efter udbuddets gennemførelse. Beslutning Notat vedrørende udbudsmateriale blev udleveret på mødet. Indstillingen godkendt. Ideer fra turistforeningerne indarbejdes og foreningen tilbydes plads i udvælgelse af forpagter. Bilag Udbudsmateriale udleveret på mødet

34 A Det videre arbejde med kerneopgaverne Beslutningstema Efter forårets proces med kernegrupperne, skal arbejdet med kerneopgaverne indarbejdes i den eksisterende, tilpassede struktur. I det vedhæftede notat beskrives det hvordan dette arbejde forventes struktureret. Historik Arbejdet med kerneopgaverne skal nu indarbejdes i praksis hos medarbejderne, ligesom der skal igangsættes en række projekter med afsæt i kernegruppernes outputkatalog, som blev præsenteret i slutningen af maj (se også vedhæftede). På Byrådets seminar i juni måned var der en klar tilkendegivelse af, at man ønskede at arbejde videre med implementeringen af projekterne i en form for kernegrupper. Sagsfremstilling Det skal besluttes, hvordan man ønsker at arbejde med kerneopgaverne fremad i nye kernegrupper. Der er forskel på struktur og opgaver indenfor de fire kerneområder (Fritid og Fællesskab, Læring, Social Omsorg og Beskæftigelse), og derfor er oplægget en ramme, som efterfølgende præciseres og udfyldes af den administrative og politiske ledelse inden for det respektive område. Administrationen indstiller, At udvalget drøfter skabelonen for det videre arbejde med kerneopgaverne. At udvalget forholder sig til sammensætningen af kernegruppen herunder behovet for politisk deltagelse i gruppen. Beslutning Udvalget besluttede at kernegruppen består af administrativt personale med reference til udvalget for Fritid & Fællesskab. I novembermødet drøftes det fortsatte arbejde med outputkataloget.

35 35 Bilag Det fremadrettede arbejde med kerneopgaverne Outputkatalog fra kernegruppernes arbejde

36 A Orientering fra månedsmøderne - maj måned Beslutningstema Orientering - fra månedsmøderne maj - opsamling - hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet. Sagsfremstilling Orientering - fra månedsmøderne maj - opsamling - hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet. Administrationen indstiller,, pkt. 84: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Bilag månedsopfølgning maj til pol.pdf

37 A Budgetforslag Beslutningstema Drøftelse af udvalgets budgetforslag. Økonomi Ingen umiddelbare bemærkninger. Historik Seniorrådet har fremsendt sine ønsker og prioriteringer til Budget Seniorådets brev er vedhæftet sagsfremstillingen og ønskerne vedrørende 18 midler og den kollektive trafik hører ind under. Sagsfremstilling Byrådet har besluttet, at der fra og med 2015 skal være et råderum på 100 mio. kr., som fordeles med 70 mio. kr. til anlæg og 30 mio. kr. til kasseopbygning. For at opnå dette råderum, skal udgifterne reduceres. Udgiftsreduktionen i 2015 anslås p.t. til godt 45 mio. kr. for hele kommunen, men kan blive korrigeret såfremt kommunens ansøgning til puljen for særligt vanskeligt stillede kommuner ( 16-puljen) helt eller delvis imødekommes. Resultatet af denne ansøgning samt udfaldet af byrådets budgetseminar den 27/8 vil foreligge til udvalgets møde, hvorved udvalgets bidrag til råderumsskabelsen kan opgøres. Byrådet har ikke ønsket, at udgiftsreduktionen skal findes gennem traditionelle spareøvelser, som meget ofte har karakter af simpel servicereduktion og som i alt for høj grad fokuserer, på det, der fremover må undværes. I stedet skal der være fokus på alt det vi kan gøre for de budgetmidler, der er til rådighed, og som skal anvendes på en sådan måde, at kommunens kerneopgaver løses til bedste for borgere og brugere og meget gerne ved hjælp af samskabelse. Samtidig med at byrådet fokuserer på de midler, der er til rådighed, skal det også anerkendes, at transformationen mod bæredygtig velfærd indebærer, at der vil være nogle konkrete aktiviteter og opgaver vi ophører med at udføre. Med bæredygtig velfærd menes, at vi vil være i stand til at tilbyde den ønskværdige bevægelse for borgeren uafhængig af ændringer i de økonomiske, personalemæssige og indholdsmæssige krav. Udfordringen på det korte sigt er, at råderummet skal skabes fra 2015, men omlægningen til en ny og bæredygtig velfærdsproduktion på de fleste områder må ske i en koordineret og

38 38 involverende proces, hvor både medarbejdere og brugere/borgere får en aktiv rolle og som ikke kan gennemføres på 2 måneder, hvis der skal være et bæredygtigt resultat. For at sikre, at vi lykkes med at skabe råderummet i 2015, må råderumsskabelsen derfor køre i 2 parallelle spor!! Spor 1 ( Grundforløbet ): På grundlag af input fra forårets initiativer (fyraftensmøder, ledermøder, kernegrupper mm), FLIS-drøftelsen i august samt udvalgets egne idéer udpeger de respektive udvalg de aktiviteter, hvor udførelsen skal revideres og tilrettelægges på nye måder. Udvalget skal inden det afleverer sit budgetforslag sikre sig, at det skønnede potentiale ved den ændrede udførelse af aktiviteterne indfrier en overholdelse af budgetrammen. Udvalget får i løbet af efteråret en tilbagemelding på, hvornår gevinsten reelt skønnes at forfalde i budgetperioden , og såfremt der er en manko mellem summen af gevinster og udvalgets budgetramme i 2015, skal det håndteres i Spor 2. Udvalget får i 2015 løbende information om status på omlægningen af aktiviteter og bruger disse informationer til at justere initiativerne i Spor 2. Spor 2 ( Den traditionelle vej ): Administrationen danner sig på de respektive udvalgsområder et overblik over initiativer, der med kort varsel kan bringes i spil og resultere i sparede udgifter. Eksempler på initiativer kunne være: udskyde anskaffelser fra 2015 til 2016 undlade at disponere uforbrugte beløb i, men reservere dem til eventuel buffer i 2015 ophør af specifikke aktiviteter i 2015 servicejusteringer i 2015 m.fl. Når der i efteråret er skabt en indledende klarhed over, i hvilket omfang de besluttede aktivitetsændringer (den langsigtede bæredygtige velfærdsløsning) medvirker til en overholdelse af udvalgets budgetramme i 2015, skal udvalget ved en eventuel manko tage beslutning om anvendelse af de mere traditionelle initiativer i Spor 2. I takt med at der i løbet af 2015 skabes stadig større vished for effekten af den ændrede udførelse af aktiviteterne justeres anvendelsen af de traditionelle elementer. Enten udstrækkes implementeringen af den bæredygtige velfærd, hvorved flere af de traditionelle elementer fra planen skal bringes i spil. Eller også går det hurtigere end forventet, og dele af Spor 2-planen kan bringes til ophør. Byrådet får i november og maj 2015 forelagt en oversigt over, hvordan de enkelte udvalgs medvirken til råderumsskabelsen i 2015 er fordelt på henholdsvis effekt af bæredygtig velfærd og bidrag fra udvalgets reserveplan.

39 39 Transformationen mod bæredygtig velfærd indebærer, jf. ovenfor, at der ved vedtagelsen af budgettet ikke er opnået fuld klarhed over den konkrete udmøntning af alle udvalgets aktiviteter. Udvalgets budgetforslag vil derfor ved budgetvedtagelsen indeholde en negativ pulje, der modsvarer udvalgets bidrag til råderummet. Denne negative pulje vil blive reduceret i takt med at udvalget træffer konkrete beslutninger i henhold til spor 1 og spor 2. Der kan opstilles følgende tidsplan for den resterende del af budgetfasen: Dato Udvalg Aktivitet 27/8 Byrådet Budgetseminar Status på de overordnede rammer og råderumsskabelsen 1-2/9 Stående udvalg Drøftelse af udvalgets budgetforslag, herunder udmøntning af bidrag til råderum 8/9 PKØ Budgetmøde med HovedMed 8/9 PKØ Drøftelse af budgetforslag til byrådets førstebehandling 17/9 Byråd 1. behandling af budgetforslag /10 Stående udvalg Status på bæredygtig velfærd og første drøftelse af anvendelse af Spor 2- elementer for at indfri råderummet 8/10 Byråd Vedtagelse af budget /11 Stående udvalg Status på bæredygtig velfærd og anden drøftelse af anvendelse af Spor 2- elementer for at indfri råderummet

40 40 26/11 Byråd Oversigt over udvalgenes status på råderummets fordeling på bæredygtig velfærd ("spor 1") og traditionelle elementer ("spor 2") Januarapril 2015 Stående udvalg Løbende status på udviklingen henimod bæredygtig velfærd Maj 2015 Byråd Oversigt over udvalgenes status på råderummets fordeling på bæredygtig velfærd ("spor 1") og traditionelle elementer ("spor 2") Administrationen indstiller, at at udvalget drøfter udvalgets budgetforslag, herunder bidraget til råderummet og anvendelsen af de to spor, og udvalget oversender budgetforslaget til udvalget for Politisk Koordination & Økonomi. Beslutning Udvalget indstiller, at den samlede reduktion på kr. findes ved omlægninger på kollektiv trafik ifølge punkt 63. Det resterende beløb tænkes anvendt til finansiering af fritid til alle og Glud Museum. Udvalget indstiller at udvalget tilføres kr. til frivilligt socialt arbejde, som er differencen mellem det budgetterede beløb og det beløb kommunen har modtaget fra Staten. Bilag Seniorrådets bemærkninger til budget 2015

41 G Orientering om besøg af lokalrådene Beslutningstema Susanne Ernst orienterer om besøg af lokalrådene. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning. Susanne Ernst fremsender skriftlig redegørelse.

42 G Orientering om stiftende generalforsamling i LAG Odder- Hedensted Beslutningstema Susanne Ernst orienterer om stiftende generalforsamling i LAG Odder-Hedensted. Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Til efterretning.

43 A Til orientering - åbent møde Beslutning Rebild Kommune besøger Hedensted Kommune vedrørende borgerbudgettering. Den 15. September deltager en delegation fra Hedensted Kommune i en tur til Skotland.

44 A Eventuelt Beslutning Intet.

45 45 Bilag Regionskvoter for 2015 Fordeling af personer på nationaliteter og alder.pdf Geografi fordeling Integrationsmål sitplan Tørring billeder fra området 2 billeder fra området 1 LP1028_Grønlund Tørring luftfoto Støjmålinger ved Hovedvejen Vejbyggelinje ved Hovedvejen Illustrationsplan Bilag 1 til dagsorden om principgodkendelse - Lokalplanområdets beliggenhed Bilag 2 til dagsorden om principgodkendelse - planlagt ny bebyggelse i lokalplanområdet Situationsplan Kort over Aarstiderne i dag Budgetudkast 27 AUG (Kopi) Følgeskrivelse - fremsendelse af regnskab og revisionsprotokollat 2013 Årsrapport 1. januar december 2013 Revisionsprotokolllat 1. janaur december 2013 Udbudsmateriale udleveret på mødet Det fremadrettede arbejde med kerneopgaverne Outputkatalog fra kernegruppernes arbejde månedsopfølgning maj til pol.pdf Seniorrådets bemærkninger til budget 2015

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan 2013-2025. Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag December 2014 Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag

Kommuneplantillæg nr. 7. til Kommuneplan Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2013-2025 Et erhvervsområde ved Barritskovvej. Forslag Kommuneplantillæg nr. 7 Baggrund Kommuneplantillæg nr. 7 er udarbejdet for at bringe lokalplanforslag 1021

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 1. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:00 og 18:30 19:30 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1

Kommuneplan Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Kommuneplan 2013-2025 Tillæg nr. 2 for et område på Hov Havn Rammeområde 5 BE 1, 5 BE 2 og 5 HA 1 Juni 2014 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING... 2 Baggrund for kommuneplantillægget...

Læs mere

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene.

Historik Udvalget for Teknik godkendte den 15. maj 2015 principperne for udarbejdelse af planforslagene. Notatark Sagsnr. 01.02.05-P16-1-15 Sagsbehandler Troels Munk-Olsen 23. juni 2015 Bilag 2 Indstillingsnotat Beslutningstema Byrådet skal tage stilling til forslag til lokalplan 1096, forslag til kommuneplantillæg

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde

Indstillingsnotat. Notatark. Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Notatark Sagsnr. 01.02.05-P19-4-16 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 17.3.2016 Indstillingsnotat Overskrift Forespørgsel om lokalplanlægning ved Fasanvej i Juelsminde Beslutningstema Udvalget for

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

Hedensted Kommune Udvalget for Fritid & Fællesskab Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Bemærkninger:

Hedensted Kommune Udvalget for Fritid & Fællesskab Referat Mødedato: Mødetidspunkt: Mødested: Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 17:05 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold.

Notat. Teknik & Miljø Kommune- & Byplan. Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 16. september 2015 Login mohou/jap Notat Ansøgning om ny helhedsplan 2015 for Dokken-området, Dokken Towers. Planforhold. Dette notat redegør for planlægningsmæssige forhold

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag

Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. september 2014 Lokalplan 961, Etageboliger ved Chr. X s Vej og Enghavevej - Forslag Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen "Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden.

Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen Høring - hvad mener du? her på hjemmesiden. Tillæg nr 9 - Boligområde, Skagensvej/Golfparken, Hjørring Hjørring Kommunes Byråd har på møde den 27. september 2017 godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 9. Hjørring Kommune vil gerne høre din mening

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens

ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens ARCO HUSE Carolinelundsvej 5 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sidse Marie Malling Dir: 79755698 Mob: e-mail: Sidse.Malling @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-138-14 15.9.2014

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde

Lokalplan nr. 44. for Gedser terminalområde Lokalplan nr. 44 for Gedser terminalområde Indledning...3 Lokalplan nr. 44....3 Lokalplanens indhold...3 Anvendelse...3 Vej- og parkeringsforhold...3 Bebyggelse...3 Beplantning...3 Forholdet til den øvrige

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør tilpasses den omkringliggende bebyggelse og områdets struktur, inden der udarbejdes lokalplan. Møde: Miljø- og teknikudvalget Mødetid: 12. oktober 2016kl. 15:30 Mødested: E.3.12 Sekretariat: Sekretariatet 178. Stillingtagen til planlægning for et boligområde ved Bojesvej i Vorup Sagsnr: 01.00.00-P20-2-10

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022, Ungdomsboliger og erhverv på Børglumvej i Vejlby samt tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 19. oktober 2015 Lokalplan 1022, Boliger og erhverv på Børglumvej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1022,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern

til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Forslag til Tillæg nr. 64 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- for et område til virksomheder med særlige beliggenhedskrav ved Holstebrovej, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- X. XXXXX 2016 FORORD

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring

forslag Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 3. februar 2017 forslag til den 4. april 2017 Centerområde, Dagligvarebutik på Ålborgvej, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Referat med åbne punkter. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn

LOKALPLAN NR. 082. For et område ved Snogebæk Havn LOKALPLAN NR. 082 For et område ved Snogebæk Havn Februar 2016 Indsigelser og ændringsforslag Lokalplanforslaget blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 28. januar 2015 og sendes i offentlig høring i

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 13. juni 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 13. juni 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv

Læs mere

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern

Tillæg nr. 9. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål og erhvervsformål ved Ånumvej og Ringvejen, Skjern Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 23. september 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Forslag til tillæg 1.015, udvidelse af Hotel Hvide Hus Den 22. august 2011 er et forslag

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN

TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN K O M M U N E P L A N T I L L Æ G N R.2 5 TIL TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 V E J L E K O M M U N E FORSLAG TØRRING-ULDUM KOMMUNEPLAN 1996-2004 Forslag godkendt i Byrådet d. 20.08.2008 Offentligt

Læs mere