Slægtsbladet. Pierre Dornonville de la Cours slægt. November 2009 Slægtsblad nr. 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægtsbladet. Pierre Dornonville de la Cours slægt. November 2009 Slægtsblad nr. 96 ISSN 1602-5245"

Transkript

1 ISSN Pierre Dornonville de la Cours slægt Slægtsbladet November 2009 Slægtsblad nr. 96 Læs om Slægtsmødet i Dragør og se billeder fra drageflyvningen Læs om familiens u-landsfrivillige i Uganda Læs om Dragørs historiske bygninger og om det nye tårn på Ryomgaard Realskole Læs om ex-fru la Cour der blev gift igen i Westminster Abbey Læs også om familiens unge fremadstormende kunstnere, om 2 x Poul la Cour, solformørkelser og meget mere 1

2 Slægtsmøde i Dragør 7. juni 2009 Formand Leif bød velkommen til en generalforsamling hvor vejrguderne endnu engang var med foreningen og havde sørget for et fantastisk smukt sommervejr. En særlig velkomst til Birthe la Cour ( ) samt hendes 2 døtre Julie ( ) og Therese ( ), der var med for første gang. Dagsorden 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog, at vores tidligere formand og æresmedlem Finn (77-61) også i år skulle lede generalforsamlingen. Finn blev valgt og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens love, og at alle øvrige formalia var overholdt, hvorefter han gav ordet til formanden. 2. Formandens beretning Som det er tradition i Slægtsforeningen, vil jeg indlede min beretning med at mindes de slægtninge, der, ifølge de oplysninger vi har, siden sidste års generalforsamling, er afgået ved døden. Det er følgende: Elise la Cour Aidt (77-342) Født den 10. oktober 1944, død den 15. august 2008 Peder David la Cour (P.D) (22-132) Født den 19. maj 1914, død den 28. marts 2009 Ellen Kirstine la Cour Madsen (80-66) Født den 24. november 1914, død den 3. april 2009 Poul Frederik Barfod Dornonville de la Cour (77-13) Født den 20. maj 2010, død den 27. april 2009 Inge Krog Meyer (69-13) Født den 17. juni 1907 død den 12. juni 2009 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og sammen med mig udtrykke et æret være deres minde. OM VORT NAVN Måske har nogen set en dødsannonce for konstabel Sebastian la Cour Holm, som i december 2008 blev dræbt under militærtjeneste i Afganistan. Jeg har undersøgt, om han var i familie med os, men har fået bekræftet, at det var han ikke. Efter hvad jeg har fået oplyst, har hans far arbejdet på en gård, hvor ejeren hed la Cour. Og da omverdenen kaldte alle folk på den gård for la Cour, tog han navnet. Og det er nok noget kommende generationer må være forberedt 2 på: navnet la Cour vil blive brugt af flere og flere. Ifølge reglerne må kun efterkommere af personer, der stammer fra Pierre bære navnet la Cour, og kun hvis en af deres forældre, bedsteforældre og oldeforældre nedstammer fra Pierre. Men der er en udvikling i gang i retning af at skifte de almindelige -sen navne ud med sjældnere navne, og jeg tror derfor, at vi vil opleve at personer med tilknytning til en la Cour vil tage navnet selv om de ikke opfylder de nævnte betingelser uden at nogen gør indsigelser. Vedrørende Slægtsforeningen skal man huske, at det er en slægtsforening og ikke en navneforening. Det betyder således at personer, der hedder la Cour, men som ikke nedstammer fra Pierre eller er gift med en sådan, ikke kan optages i foreningen. Jeg er i vinter blevet kontaktet af en slægtsforsker, der som hobby udforsker vor familie. Han regner med at afslutte sit arbejde i løbet af efteråret og vil så lade os se resultatet af sin forskning SIDEN SIDST Vort medlemstal er stort set uændret siden sidste generalforsamling - det vil sige ca. 250 medlemmer. Til trods for den sidste år gennemførte kontingent forhøjelse har vi heldigvis kun haft få medlemmer, som er udmeldt, men de er blevet erstattet af nogle få nye medlemmer. Dette kan også ses i det regnskab, som Claus efterfølgende vil gennemgå. Der ser man at foreningens kontingentindtægter er gået op fra ca. kr ,- til ca. kr ,- eller lige over 30 %. Og det er jo godt. Men som jeg tidligere har sagt, er et stort medlems antal ikke et entydigt succeskriterium. Men det er nødvendigt at have en medlemstilgang, da vi jo ikke lever evigt. Derfor er jeg glad for, at vor nye bestyrelsessuppleant Jakob har taget initiativ til at oprette en ungdomskomité. Komiteens formål er at informere unge medlemsberettigede slægtninge om foreningens eksistens. Jakob vil bagefter informere om komiteens arbejde. KONTINGENT I har sikkert bemærket, at der ikke var noget giroindbetalingskort med det medlemsbrev, der i april blev udsendt til alle med indkaldelse til generalforsamlingen og dagsorden. Det skyldes, at vi fra og med i år er gået over til at benytte PBS til at indkassere kontingenter fra alle danske medlemmer. I har derfor efterfølgende, sidst i maj, modtaget en opkrævning fra PBS. Meningen er så, at I i forbindelse med betaling af dette års kontingent anmoder jeres bank om at tilmelde betaling af kontingent til PBS. På den måde

3 opnår vi 4 store fordele. 1) I glemmer ikke at betale. 2) Jeres betaling bliver registreret rigtigt. 3) I sparer de 20,- kr., det koster at indbetale med et giroindbetalingskort. 4) Bestyrelsen slipper for det store arbejde med at rykke glemsomme medlemmer for kontingentbetaling. Men bemærk at det er meget vigtigt for at opnå succes, at alle beder deres bank om at anmelde kontingentbetalingen til PBS. NY SLÆGTSBOG Jacob og vores nye bestyrelsessuppleant Jakob er i øjeblikket ved at designe det IT-system, der skal bruges til opbygning af den nye slægtsbog. Planen er, at systemet skal være færdigudviklet i løbet af efteråret, hvorefter alle oplysningerne fra Slægtsbogen fra 2001 vil blive lagt ind. Systemet vil blive præsenteret og demonstreret på næste års generalforsamling. Det er så planen, at vi vil skrive ud til alle kendte personer lige efter sommerferien 2010 med anmodning om at folk leverer informationer inden for en ret kort tidsfrist. Der vil blive mulighed for at indgive informationer både direkte i databasen via internettet, via , og pr. gammeldags brev. Bogen vil så blive redigeret i løbet af det sene efterår og vinteren 2010/2011, og offentliggjort på slægtsmødet i 2011, som vil blive en weekendfest. Trods de betydelige omkostninger, der er forbundet med udgivelse af bogen, er det stadig bestyrelsens forventning at bogens pris ikke vil komme til at ligge meget over de kr. 350,- den i 2001 udgivne bog kostede. Dette skyldes især et betydeligt tilskud fra Margrethe og Johannes la Cours Fond, Pindstrup. Med det ovenfornævnte nyoprettede IT baserede slægtsregister vil behovet for nye slægtsbøger blive betydeligt mindre. Om fremtidige bestyrelser vil beslutte at udgive en ny bog, må tiden vise. DRÅBY OG HVORNUM KIRKEGÅRDE Som det er medlemmerne bekendt afholder Margrethe og Johs. F. la Cours fond familiegravstedet på Dråby kirkegård. Jeg informerede sidste år om den store renovering af stenene på dette gravsted som sidste år blev gennemført. Familiegravstedet på Hvornum kirkegård vedligeholdes af Slægtsforeningen. Men det er heldigvis i en god stand og kræver ikke umiddelbart nogen istandsættelse. Når I kører rundt i landet, skulle I besøge de 2 kirkegårde. Dråby ligger lige uden for Ebeltoft, og Hvornum ligger lige vest for Hobro. I sidste nummer af Slægtsbladet var der i øvrigt en artikel om slægtens mindesmærker. Her er der gjort opmærksom på yderligere 5 steder, hvor slægtninge har sat deres spor. Prøv at køre ud og se dem. SLÆGTSBLADET 2008 udgaven af Slægtsbladet udkom i november. Udover relevante informationer om slægten indeholdt bladet mange gode billeder fra slægtsmødet i Tuborg Havn. Der var også i dette blad mange slægtninge, der havde indsendt billeder og tekst om begivenheder i familien. Og det er det, vi meget gerne vil have. Der er ingen tvivl om, at information om personlige begivenheder af læserne opfattes som meget relevant. Alt kan sendes eller mailes til bladets redaktør: Jacob la Cour Tuborg Sundpark 9, 2. Th Mail: Næste nummer af Slægtsbladet udkommer til oktober/ november, og sidste frist for indsendelse af stof til bladet er den 15. september Skulle der være nogle nye medlemmer eller andre slægtninge, der ikke har fået det seneste Slægtsblad, har jeg et antal blade med, så I kan få et eksemplar. Husk i øvrigt at melde flytning til Slægtsforeningen når I flytter. Det sker tit at slægtsblade kommer retur, fordi adressaten er flyttet. BESTYRELSEN Efter i mange år at have været foreningens kasserer har Claus, som det fremgår af dagsordnen, meddelt, at han ikke ønsker genvalg til bestyrelsen. Claus har i sin tid som kasserer fået gjort vort regnskab professionelt, og det er også Claus, der har stået for hele den nævnte ændring af kontingentbetalingssystemet. Dorthe har påtaget sig jobbet som ny kasserer, og det er jeg meget glad for. Claus har lovet at bistå hende, ligesom Claus har accepteret at overtage jobbet som foreningens revisor fra sin far, der også ønsker at blive afløst på denne post. Sidste år nævnte jeg på generalforsamlingen at Mariane og jeg på generalforsamlingen i 2010 vil udtræde af bestyrelsen. Men for ikke at få for stor afgang fra bestyrelsen på en gang har Mariane indvilget i at fortsætte en valgperiode (2 år) mere. Hun vil derfor fortsat hjælpe Jonathan med at holde styr på medlemskartoteket. På de øvrige bestyrelsesposter er der ingen ændringer. Helene sender hilsener til vore ældste slægtninge til jul og på runde dage, Jonathan er sekretær. Og som tidligere nævnt står Jacob for det store arbejde, det er at udgive Slægtsbladet. Tak til alle for det store arbejde. Da der ikke var kommentarer til ovenstående konstaterede dirigenten, at formandens beretningen var taget til efterretning og dermed godkendt. 3. Kassererens beretning Herefter fik kassereren Claus ( ) ordet for en gennemgang af Slægtsforeningens regnskab for

4 Regnskab 2008 Resultatopgørelse 2008 INDTÆGTER Ordinære indtægter Kontingent fra medlemmerne Nettoindtægt ved salg af Slægtsbogen Øvrige indtægter I alt Legatindtægter Henri & Anita la Cours legat Margrethe & Johs. F la Cours legat I alt Kapitalindtægter Renteindtægter Kursreguleringer I alt Indtægter i alt UDGIFTER Udgifter Trykning af Slægtsbladet Bestyrelsesmøder og administration Gaver og blomster Porto, tryksager og hjemmeside Bankgebyrer Generalforsamling/slægtsfest Legatatomkostninger I alt Årets resultat Balance pr. 31. december 2008 AKTIVER Likvide beholdninger Danske Bank Nordea Depot, Realkredit Danmark (Slægtsf.) Depot, Realkredit Danmark (H-Legat) Likvide beholdninger i alt Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende renter Øvrige tilgodehavender i alt Aktiver i alt PASSIVER Foreningskapital Overført overskud eller underskud 1. Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Foreningskapital i alt Anden gæld Forudbetalte kontingenter Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Passiver i alt Hørsholm, 28. marts 2009, Claus la Cour Revisorerklæring: Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Foreningen Pierre Dornonville de la Cours Slægt for regnskabsåret afsluttet 31. december Det er min opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen. Kierstinehøj, 6. juni 2009, Hans Henrik la Cour 4

5 Dirigenten takkede Claus for fremlæggelsen, og bad om kommentarer til regnskabet. Da der ingen kommentarer var, blev regnskabet godkendt og kassererens beretning vedtaget. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg var: Jacob ( ), Mariane (74-121), Dorthe ( ), der alle blev genvalgt, samt Claus ( ), der ikke ønskede genvalg. Leif havde taget en stak af de helt gamle slægtsbøger med, som man var velkommen til at tage af. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for lukket. Formanden takkede Finn for veludført arbejde og bød til frokost på det smukke Dragør Badehotel. I den forbindelse fremførte Leif en stor tak fra bestyrelsen til Claus for et fantastisk kasserer arbejde med omlægning af Slægtsforeningens regnskaber, opkrævning af kontingenter etc. Claus overtog en lidt rodet affære som han i årenes løb har vendt til et klart og overskueligt regnskab. Fremover varetages kassererposten af Dorthe ( ) 5. Valg af bestyrelsessuppleanter Ingen på valg. Som ny suppleant foreslog bestyrelsen Peder David la Cour ( ), som blev valgt. 6. Valg af revisor og revisorsuppleant På valg var Hans Henrik (72-512) som revisor og Mogens (73-42) som revisorsuppleant. Hans Henrik ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen foreslog Claus ( ) som ny revisor og Claus blev valgt. Mogens blev genvalgt som revisorsuppleant. I forbindelse med sin udtræden som revisor causerede Hans Henrik over de mange år, han havde deltaget i slægtsforeningsarbejdet. Også han fik en stor tak fra bestyrelsen for mange års trofast tjeneste. 7. Eventuelt Jakob ( )har dannet en ungdomskommité som et pilotprojekt til at trække de unge med ind i Slægtforeningen. Første arrangement bliver den 3. oktober 2009, hvortil bestyrelsen har bevilget en pose penge. Jakob havde en annonce i seneste Slægtsblad, og herudover vil der blive sendt mails rundt til så mange unge som muligt. Dette er det første ungdomsinitiativ fra foreningen side, og vi må se om det har interesse, ellers bliver det ved dette ene arrangement. Slægtsmøde 2010 Næste års slægtsmøde vil blive afholdt Søndag den 30. maj 2010 Da vi på generalforsamlingen siger farvel til vores formand gennem 11 år Leif, bliver der gjort lidt ekstra ud af festen i år. Den kommer til at foregå på Hotel Frederiksdal, og der bliver arrangeret sejlture på Mølleåen. I anledning af formandsskiftet bliver deltagelse gratis for medlemmer, mens ikke-medlemmer stadig skal betale for deltagelse. Der udsendes en invitation til foråret, men sæt allerede nu X i kalenderen Herefter blev ordet givet frit til yderligere kommentarer. Der blev bl.a. diskuteret, hvor man kunne afholde kommende generalforsamlinger, bl.a. kom der forslag om Falsterbo, på Louisiana og evt. jubilæet i Frankrig. Herefter blev det diskuteret, om det var nødvendigt at have så stort et overskud. Bestyrelsen svarede, at formuen eksisterer, for at Slægtsforeningen kan overleve. 5

6 . Mats ( ), Jens Christian ( ), Dorthe ( ) og Anna Caroline ( ) Birgit (38-022), Birgit (77-61), Claus ( ), Carsten ( ), Finn (77-61) og Lotte (72-11) Hans Henrik (72-512), Helene (38-021), Leif (72-012), Mariane (74-121), Peder ( ) og Leif (72-511) Anne (72-121), Peter (72-121), Sebastian ( ), Lis (72-12) og Lise (72-512) Inger Margrethe (72-564), Jakob ( ), Therese ( ) og Charlotte ( ) Christopher ( ) Sara ( ), Inger Margrethe (72-564), Jakob ( ), Jørgen (72-564) David ( og Maria ( ) 6

7 Byvandring i Dragør af Mogens la Cour og Dragør Lokalarkiv Efter frokosten skulle deltagerne vælge mellem to aktiviteter: Byvandring i Dragør eller drageflyvning. Her er en beskrivelse af, hvad de, der valgte byvandringen, oplevede. Sildemarkederne i Dragør Dragørs beliggenhed ved Øresund og på kanten af Østersøen, har gennem tiderne været byens eksistensgrundlag. Havet og skibsfarten har bestemt livets gang og byens udvikling. En meget interessant byvandring ved den lokale guide Fru Hanne Stocbridge, der ligeledes er venstrekandidat til byrådet, førte deltagerne rundt over hele byen. Nedenstående tekst kan dels blive en reminder og dels en guide, hvis vejen falder forbi, en anden gang. 3 Badstuevælen har sin uregelmæssige form, fordi der på pladsen engang har været en lergrav, hvorfra beboerne hentede byggematerialer til de lerklinede huse i Dragør. Nr. 8 og nr. 12 er bygget i 1790 erne af Dragørs kendte bygmester J. H. Blichmann. Rundkredsen med kampesten i pladsens sydvestlige hjørne er ikke et gammelt tingsted. 4 Kongevejen er byens gamle hovedfærdselsåre. Den blev brolagt i 1780 erne. Fra begyndelsen af 1800-tallet og indtil 1930 hed den Store Kongensgade. 5 Kongevejen 11 med rigsvåbnet i relief blev opført som embedsbolig for toldforvalteren i Dragørbåden er udført af billedhuggeren Poul Isbak og doneret af Ny Carlsbergfonden til Dragør Kommune i Skulpturen er placeret med stævnen mod syd i en gammel navigationsakse, som var afgørende for sejladsen gennem Drogden og Hollænderdybet i Øresund. Tidligere var der her på stedet en såkaldt væl - et vandhul - hvor byens kreaturer blev vandet. Etablering af anlægget blev påbegyndt i 1900 på foranledning af foreningen Dragørs Fremme. 2 Milepælen ved Badstuevælen bærer Christian den 7. s monogram fortæller, at der herfra er 1½ mil til København - det var der i hvert fald i 1789, da den blev opstillet. 6 Neelstorv Her lå tidligere Kongevejsgården, som var en af de to gårde i Dragør, der var ejet af de hollandske bønder i Store Magleby. På dette sted lå i middelalderen Gråbrødre Klosters Kirke, men siden 1500-tallet har her været gårdbrug. Det blev dog nedlagt omkring 1960, hvorefter der opførtes det nuværende forretningskompleks. Bygningen blev ombygget og forhøjet i Jan Timanns Plads er opkaldt efter fogeden Jan Pedersen Timann ( ). Her lå avlsbygningerne til Dragørgård, den anden af de to gårde, som Store Maglebybønderne havde i Dragør. I den tidligere kostald er der nu biograf. 8 Stakhaven ved Vartovslængen er et af de få arealer i byen, som ikke er blevet bebygget i nyere tid. Nationalmuseet foretog her en udgravning og fandt i et to meter tykt kulturlag spor efter fem byggeperioder (ca ). 7

8 9 Toldergade 6 Her lå indtil begyndelsen af 1600-tallet Dragørs toldsted, hvortil indtægterne fra de store sildemarkeder indgik blev toldboden med grund overtaget af Svend Hansen Gynge, vært på den kroen overfor. 10 Mindesten for jøderne redning Da den tyske besættelsesmagt i oktober 1943 indledte aktionen mod den jødiske del af befolkningen, blev Dragør Havn ét af de steder, hvorfra et stort antal jøder på flugt blev sejlet til Sverige for at komme i sikkerhed. Dette skete takket være fiskerne, der satte deres liv og eksistensgrundlag på spil, men også fordi en stor del af Dragørs øvrige borgere gik aktivt ind i redningsarbejdet. I 60-året for denne begivenhed opsatte Dragør Kommune denne sten for at mindes disse menneskers humanitære indsats. Mindestenen er forsynet med en bronzeplade og et relief udført af kunstneren Ole Bunton. 15 Lodshuset er opført i 1820 af Dragør Lodseri, stiftet i 1684 som Danmarks ældste lodseri. På tagryggen er anbragt et åbent udsigtstårn hvorfra lodserne kunne holde øje med, om skibe i Sundet havde brug for lods. Da Dragørfortet blev opført i 1915 kom det til at ligge i vejen for lodsernes udsyn. Tårnet bruges ikke længere af lodserne, men tjener som vartegn for byen. 11 Dragør Strandhotel hed tidligere Gammel Kro og er ét af de ældste beværtningssteder i Danmark. På dette sted lå i middelalderen sildemarkedets herberg. Fra midten af tallet hed værten Svend Hansen Gynge, og kroen havde privillegium til selv at fremstille øl og brændevin. Svend Hansen stod på god fod med kong Frederik den 3. og arrangerede store svanejagter langs Amagers kyst for hoffet. Hans slægt sad indtil 1788 som ejere af kroen. Da Amagerbanen åbnede 1907 tog kroen navneforandring til Dragør Strandhotel. 12 Dragør Havn Havnen er formodentlig påbegyndt omkring 1600 af de hollandske bønder fra Store Magleby. I flere hundrede år var havnen udgangspunkt for en onfattende skibsfart til ind- og udenlandske havne, og var i periode Danmarks største havn udenfor København. 13 Strandlinien 5 Bygningen er opført af søetaten under krigen Har gennem årene været anvendt som karantænebygning for søfolk under epidemier, kogehus, smedeværksted og fungerer nu som klubhus. Kaldes også Kolerabygningen. 16 Dragør Museum Bygningens ældste del stammer fra Den har været brugt som byens pakhus til opbevaring af bjerget gods og bjergningsmateriel samt som havnekontor, rådstue og mødelokale for byforstanderskabet, indtil det nye rådhus, Stationsvej 5, blev taget i brug i Den snoede skorsten er fra slutningen af tallet. Bygningen blev indrettet til museum i Beghuset Den lille bygning stammer fra 1700-tallet og rummede et åbent ildsted med en skorsten. Her kogtes beg og tjære samt mad til de i havnen liggende skibe, da det ikke var tilladt at have åben ild ombord på grund af brandfaren. 17 Strandlinien 19/Strandgade 35 På taget ses en såkaldt kikkenborg - et lille udsigtstårn, som flere huse i Dragør er udstyret med. Kikkenborgene havde ikke den samme funktion som lodstårnet, men blev for det meste brugt som en slags lysthuse oppe på taget. 8

9 18 Strandgade 30 Bygningskomplekset rummede tidligere Dragør Kro, men er nu indrettet til ejerlejligheder. Bygningerne er fredede og er opført omkring 1800 af den navnkundige lokale bygmester J.H. Blichmann. På hjørnet af Strandgade og Magstræde ses en karakteristisk dør, udført af Blichmann. Døre i tilsvarende stil ses endnu mange steder i Dragør. 19 Strandstræde 8 er opført i 1784 af bygmester J. H. Blichmann for bagermester Peter Trochmann, hvis initialer PTM ses på muren. Her var bageri indtil Nu er ejendommen indrettet til ejerlejligheder. 24 Blegerstræde Her boede flere familier med tilknytning til blegerierhvervet. Udhuset til nr. 12 er et karakteristisk blegehus eller bygehus. Det er bygget højt for at give plads til den høje tønde, hvor lærredet blev kogt før blegningen. Derefter blev det kørt til stranden og skyllet, og siden udlagt på engene i lange baner for at lys og sol kunne blege det. 25 Dr. Dichs Plads/Blegerstræde 1 Her levede maleren Christian Mølsted ( ). Hans atelier i Blegerstræde 1a er indrettet til museum. 26 Jens Eyberts Plads 6 ejedes af skipper Jens Eybert ( ) og er et karakteristisk byggeri fra 1700-tallets midte. Bindingsværkskvisten er forsynet med lem og hejseværk. Jens Eybert sejlede med brænde fra provinsen til København. En af hans stuer med indbo er overført til Dragør Museum. 20 Strandstræde 28 var i slutningen af 1800-tallet offentlig dansestue - den tids diskotek - hvor ungdommen morede sig og fik en svingom til Lars Ols violinspil. Han var sømand og boede her med kone og ni børn. Når der var dans, blev møblerne sat på loftet, så der blev plads i stuen. 21 Strandstræde 33b er et typisk bindingsværkshus fra midten af 1700-tallet. 22 Fogdens Plads 2 repræsenterer ét af de såkaldte skipperhuse fra slutningen af 1700-tallet. 23 Karrebæksposten er den sidste oprindelige vandpost, som indtil 1907 sammen med otte andre jernposte i byen, leverede vand til beboerne i Dragør. 9

10 Den danske vindmøllepionér Kommentar af Ejvind Larsen Information 21. juli 2009 Uffe Geertsen er civilingeniør, uddannet på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som det hedder i dag. I vinteren var han elev på Askov Højskoles seks måneders vinterkursus og samtidig DTU-praktikant på de sidste af de såkaldte la Cour-møller, fortæller han i sin lige udgivne, både spændende og elementært oplysende bog Vindkrafteventyret og de globale kriser - Konflikter, sejre og nederlag. Bud på økologiske og økonomiske kriseløsninger, Forlaget Klim. Askov var dengang et godt lærested, når det gjaldt både naturfag og historie. På Nordisk Sommeruniversitet på Askov drøftedes menneskelige og samfundsmæssige spørgsmål med bl.a Niels Bohr som gæsteforelæser. Sådanne udspil kunne det daværende DTU ikke klare. Geertsen blev selv senere lærer på Askov. Bevæget af bl.a. det verdensomspændende røre - vendt mod både stats- og fagforeningsdiktatur i dens forskellige udgaver og kapitalistisk ejendomsret til andre menneskers produktionsmidler - som går under betegnelsen 1968-oprøret, deltog han i begyndelsen af 1970 erne i det opbrud på højskolen, som medførte, at han og ligesindede blev tvunget til at forlade den. Hvorefter de sammen med andre bogstavelig talt opførte Kolding Højskole fra grunden. Folkelig miljøbevægelse I var Uffe Geertsen sekretariatsleder for Folketingets Energi Oplysnings Udvalg, fra 1977 leder af Mellemfolkeligt Samvirkes oplysningsafdeling indtil 1995, da han blev medarbejder ved Det Økologiske Råd, som han stadig er tilknyttet. Nu udsender han sin bog for at trække linjen fra Poul la Cours Askov-mølle for mere end 100 år siden til Vestas og Bonus titusinder af møller i hundrede lande. Det er et eventyr om folkelige miljøbevægelsers, forskeres og fabrikanters vilje til at skabe en selvstændig energiforsyning - fri for forurening og fri for afhængighed af den olie og uran, som våbenmagterne kæmper om. I alt har Danmark gennem 40 år indledt en energirevolution, som - udbredt i verden - kunne afværge klimakatastrofen. Sådan hedder det i bogens bagsidetekst. det gigantisk, uoverskuelige, til tider totalt selvmodsigende, sprængfarlige eventyr, der hedder Grundtvig, som allerede påvirkede hele familien på den gård, Skærsø på Djursland, hvor Poul la Cour blev født og voksede op. Det blev forstærket kraftigt under la Cours naturvidenskabelige studier ved Københavns Universitet, når han om søndagen gik i kirke hos Grundtvig selv på Vartov og sang Den signede dag med fryd vi ser/af havet til os opkomme. Skønt la Cour som naturvidenskabsmand udemærket vidste, at solen aldeles ikke opkommer over noget som helst hav, men at det er jorden, der bare drejer rundt om sig selv og i øvrigt rundt om solen. Brintlys og vingeprofiler To af la Cours erklæret ateistiske - om man vil hedenske - Askov-lærlinge, Jeppe Aakjær og Martin Andersen Nexø, sætter ham i deres erindringer så højt, at man for Nexøs vedkommende må tro, at denne kristne naturvidenskabsmands, enestående teknologiske opfinder og højskolelærer i den lille tabel, er det menneske, der kom til at betyde mest for Danmarks største proletarforfatter. Poul la Cour havde bl.a. udviklet brintteknologi 100 år før, den nu igen er kommet på dagsordenen. skriver Uffe Geertsen. Han satte vindmøllestrømmen til at producere ilt og brint og fik det opsamlet i store beholdere. Brinten blev ført gennem kobberrør i jorden hen til højskolen til brug i nykonstruerede brintlamper. (...) Drivkraften i hans virke var ønsket om at styrke bønders og håndværkeres selvstændighed. Derfor arbejdede han i sin tekniske forskning og oplysningsvirksomhed til fremme af selvforsyning, decentralisering og andelssamvirke. Han berømmes for sine opfinderevner, opfandt simultantelegrafi og udviklede brintteknologi og -udnyttelse. Frem for alt berømmes han for sin vindkraftpionerindsats. Han byggede verdens første vindtunneller til sine forsøg. Herudfra opstillede han aerodynamiske teorier til fremstilling af de mest effektive vingeprofiler. Poul la Cour, , er i sig selv et eventyr: En mand, der regnes for en af Danmarks største opfindere nogensinde, underviste karle og piger i regning og geometri. Stod efter naturvidenskabelig uddannelse og ansættelse som vicedirektør i det nyoprettede Danmarks Meterologisk Institut foran en meget lovende forskerkarriere i København, men valgte alligevel i 1878 en ansættelse som højskolelærer for især unge fra landbrug, fiskeri, håndværk og småhandlende. Forudsætningen for denne eventyrlige spændvidde er igen 10

11 La Cour fortjener en plads i videnskabshistorien ved siden af H.C. Ørsted Artikel i Jydske Vestkysten den 23. november 2008 af Povl-Otto Nissen, formand for Poul la Cour Museets venner En historie om en anden Poul la Cour af Jacob V. la Cour Jeg glæder mig af flere grunde over svaret fra DONGs vicepræsident Knud Pedersen, som i JV søndag den 16/11 skriver, at Brint kan blive et oplagt medie til lagring af vindmøllestrøm. Baggrunden var, at jeg i IT-udgaven jv.dk den 2/11 som borgerjournalist havde undert mig over, at DONG i tv-spots reklamerer med, at man endnu ikke kan lagre vindmøllestrøm. Det gjorde Poul la Cour allerede for 113 år siden med strøm fra den første strømproducerende mølle, som han byggede i Askov i Det er glædeligt, at la Cour, hvis han levede i dag, ville blive tilbudt en stilling i DONG. Foruden sin dygtighed havde han en social vision om, at hvis man kunne etablere decentrale energiforsyningsanlæg, så kunne folk få deres udkomme, hvor de boede uden at skulle flytte ind til byerne. Globalt set er situationen netop stadig den selv samme for milioner af mennesker verden over. Her er noget at tage fat på. Det er også glædeligt, at Knud Pedersen på DONGs vegne udtaler åbenhed over for nytænkning og større fleksibilitet. Som KP skriver, har de store centrale kraftværker en afgørende rolle. Da man åbenbart ikke uden videre kan skrue op og ned for et stort kraftværk, er der de sidste 50 år opsat milliarder af gadelamper som lyser og varmer hele natten. Ideen med i stedet af bruge strømmen til opladning af folks elbiler er derfor rigtig god. Dette kan efter min opfattelse udemærket gå i parløb med hydrogenfremstilling, lagring og elbiler med omsætning via brændselsceller. Så kan man være en smule ked af, at to danske elbilproducenter nåede at kuldsejle, før det kom så vidt. Nu er det så et amerikansk firma, der tilbyder at gøre Danmark til et Better Place. Det kunne ellers nok tiltrænges på den hjemlige bilfront. Men i forbindelse med klimatopmødet bliver Danmark udstillingsvindue for nye energiteknologier, og er vel derfor egnet som overkommeligt demonstrationsområde. La Cours bidrag til vindmølleudviklingen i Danmark har været ved at gå i glemmebogen. Folk tror, at det hele startede med energikrisen i 70-erne. Allerede i kom la Cour med sine to vindtunneler til en forståelse af den vakuumkraft på vindmøllevinger, som er den samme, der holder en flyvemaskine i luften. Det var seks-otte år før brødrene Wright og Ellehammer m.fl. kom op at flyve. La Cour fortjener af den grund at få en plads i videnskabshistorien ved siden af H.C. Ørsted. Bestyrelsen modtager ind imellem henvendelser fra folk, som søger oplysninger om eller kontakt med slægtninge. I maj i år modtog jeg denne fra Henrik Okkels: Kære Jacob la Cour. Min far, Peter Jerndorff-Jessen, sejlede i 1932 fra Hellerup Havn til Nice - i kajak. Jeg er i gang med at ordne hans efterladte papirer, herunder en dagbog fra den 3200 km lange sejlads gennem Smålandshavet og Østersøen til Kielerkanalen og derfra videre sydpå ad kanaler, gennem sluser og naturligvis en lang række europæiske floder. På kajen i Hellerup tog en masse mennesker afsked med ham - blandet mange andre Poul la Cour. I dagbogen står der under den : Fredag 17. Juni: Vi blev inviteret til Fødselsdagsfest hos Forpagter la Cour, Holmegaard (Gustav Wieds Fødested). (...) Saa laante jeg Paullis Smoking og vi tog af Sted. Meget morsom Middag. Vi dansede og passiarede. Een af Herrerne sagde idet han hentydede til Overlæge McDougall og mig, som sad omgivet af Damerne: Ja, man skulde være Overlæge eller Kajakmand! Hr. la Cour var Fætter til Dan la Cour (Far til Poul, som vilde have været med paa min Tur). Andetsteds fra ved jeg, at min far også kendte konstruktør Viggo la Cour, Rothesvej 10, Charlottenlund... og mit spørgsmål er nu, om du på grundlag af disse oplysninger kan identificere den Poul la Cour, som muligvis skulle have været med i kajak nr. 2? Jeg kan yderligere tilføje, at min far blev student fra Schneekloths Skole i Jeg er selv kommet frem til, at det naturligvis ikke kan være den berømte Poul la Cour fra Askov, og jeg tror heller ikke, det har været forfatteren og kritikeren Poul la Cour ( Fragmenter af en Dagbog, 1948), selv om hans aldesmæssigt passer udmærket (min far var født 1900, forfatteren i 1902). Med venlig hilsen Henrik Okkels Jeg undersøgte sagen i Slægtsbogen, og svarede Henrik Okkels, at den Dan, der nævnes, formentlig var Dan Barfod la Cour (74-1) ( ). Han var nemlig fætter til den gren af familien, der kommer fra Holmegaard, og han havde en søn, der hed Poul Fritz la Cour (74-12) ( ) - far til vores bestyrelsesmedlem Mariane. 11

12 12 Drageflyvning

13 i Dragør 13

14 Pensionister og Ulandsfrivillige af Charlotte Bach fra Kristeligt Dagblad den 5. september 2008 Barbro la Cour (80-113) er 65 år og uddannet lærer med 32 års undervisning på Bernadotteskolen i København, og Finn la Cour er 71 år og tidligere indehaver af et konsulentfirma med rådgivning i strategisk udvikling og ledelse for nationale og internationale organisationer. Begge blev pensioneret for fire år siden. Finn la Cour havde i 1999 solgt sin virksomhed og forestillede sig egentligt ikke, at han skulle fortsætte på arbejdsmarkedet. Men hans søn, der er kultursociolog, fik ham overtalt til at gøre brug af sin viden om strategisk udvikling og ledelse, og Finn la Cour var i fire år ansat som gråt guld i et firma hos nogle unge mennesker, der søgte en ældre og erfaren til at hjælpe med virksomheden. Men i 2004 var både han og hustruen for alvor pensionister. De har arrangeret mange spændende ture og aktiviteter for de otte ældste børnebørn, men de har også været enige om, at der skulle andre boller på livets suppe end børnebørn. Barbro la Cour fik hurtigt lavet sig et helt skoleskema med gymnastik, fransk, kristendomshistorie på åbent universitet, korsang og statistoptræden ved Det Kongelige Teaters opsætninger i Ulvedalene nord for København. Også Finn la Cour var med som både sanger og statist i Ulvedalene. Desuden læste han teaterhistorie og operahistorie på åbent universitet. Som gammel sømand, blandt andet på skoleskibet Danmark, lå rejselysten ham i blodet, og han og Babro la Cour indledte en serie af lange rejser om vinteren, balndt andet til Sri Lanka, Maldiverne, New Zealand, Cuba, Egypten, Sydafrika og Zimbabwe. Så vidt, så godt. Begge syntes imidlertid, at der manglede et eller andet i deres pensionistliv. De ville gerne bruge deres evner og øse af deres erfaring. Men hvordan? Så læste Finn la Cour ved et tilfælde i Roskilde Banks kundeblad om et program i Mellemfolkeligt Samvirke, der hedder Global Contact. Det henvender sig til folk mellem 40 og 75 år, som vil arbejde frivilligt i u-lande, og som har viden og erfaring at give videre. Barbro og Finn la Cour behøvede ikke lang betænkningstid. De kom på et forberedelseskursus i en uge på Den Internationale Højskole i Helsingør. Det konkrete projekt drejede sig om Uganda, hvor Barbro la Cour skulle undervise i engelsk på skolen i Nyabyeya, og Finn la Cour skulle vejlede en møbelfabrik i forbindelse med privatisering. Desuden skulle han søge at gøre et guesthouse, der hører til et Forestry College, mere turistvenligt. De betalte kroner hver, som dækkede rejse, kost og logi, og de blev modtaget i Nyabyeya af en repræsentant fra Mellemfolkeligt Samvirke, som hurtigt og dygtigt fik dem involveret i deres projekter. Mellemfolkeligt Samvirke havde i en årrække støttet møbelfabrikken og nu skulle ledelsen selv overtage produktion af stole, borde, senge og småmøbler. Jeg havde hverken computer eller skrivemaskine til rådighed, men skrev alting i hånden med blokbogstaver, fortæller Finn la Cour, der selv er blevet medinvestor i møbelvirksomheden. Han søger nu en dansk møbelvirksomhed, der har mod og lyst til at engagere sig i at være med til at fremstille enkle møbler, der kunne tilpasses den lokale stil og produceres lokalt. Hvad angår turistprojektet på skovskolens gæstehus, der også fungerede som et primitivt hotel, havde Finn la Cour mindre held. Han udarbejdede inventarliste, vedligeholdelsesliste og forslag til ændringer, der skulle få stedet til at fremstå mere attraktivt for turister. Det ligger helt fantastisk med udsigt til Congos blå bjerge og med en fuglefauna, som ville få ornitologer til at savle, men jeg tror desværre ikke, der var forståelse for mine ideer siger han. Babro la Cour underviste 75 børn i sin klasse i engelsk. De var mellem 7 og 14 år, og da deres niveau var meget forskelligt, fik hun brug for al sin erfaring inden for 14

15 undervisningsdifferentiering. Hun er en dygtig maler og tegner, og hun havde udarbejdet et system med filtbogstaver og -figurer. Desuden havde hun tavlekridt i farver og blyanter med. Børn i Uganda er nøjagtige lige så urolige og frække som i børn i Danmark, men min unge ugandesiske kollega lærte mig et trick med at synge med børnene, så snart de blev for urolige. Det tog ligesom luften ud af de værste uromagere. Og børnene elskede at synge. Det var nogle vidunderlige uger, vi havde sammen, og jeg var dybt rørt, da de med deres fattige baggrund havde skillinget sammen til en afskedsgave til mig fortæller Barbro la Cour. Alle børn skulle til eksamen for at blive rykket op i næste klasse, men det kostede shilling, svarende til 4,50 kroner at gå til eksamen, og det var svært for mange familier at få betalt. Hver onsdag mødte børnene en halv time tidligere for at gå i kirke. Den var meget nedslidt med store huller i gulvet. Der var ingen bænke. Da Barbro la Cour er formand for menighedsrådet i den svenske kirke i København, Gustafskyrkan, foreslog hun, da hun kom hjem, at kollekten en søndag skulle gå til at bygge kirkebænke til kirken i Nyabyeya, og de kroner, der kom ind, er nu blevet brugt til bænke, fremstillet på den fabrik, Finn la Cour er engageret i. Hun vil også søge at samle ind til skoleudstyr, som er nærmest ikke-eksisterende på stedet. Både Finn og Barbro la Cour vil afsted igen, og de kan varmt anbefale andre at gøre noget tilsvarende. Man skal ikke være bange for at give noget af sig selv, og man skal være indstillet på at være fleksibel og leve primitivt uden strøm eller rindende vand i lange perioder. Man skal ikke tro, der er tale om turisme sminket som godgørenhed. Men det er vigtigt, at Mellemfolkeligt Samvirke forstår at matche folks evner med behovene de pågældende steder. Hvis jeg må hælde lidt malurt i bægeret, så var det ikke altid tilfældet. siger Finn la Cour efter at have talt med nogle af de andre deltagere i Global Contact. Men hvis man kan matche viden og område, så er det et fantastisk koncept siger han. Efter at have arbejdet tre uger i Nyabyeya drog Finn og Barbro la Cour til en SOS-børneby uden for Kampala, hvor de besøgte deres 13-årige forældreløse fadderbarn, Esther. Hun koster dem 200 kroner om måneden, og ifølge Barbro og Finn la Cour er SOS-børnebyerne noget af det bedste, man kan give sine penge til, fordi man kan være helt sikker på, at de kommer børnene til gode. Lidt om Slægtsbogen 2011 af Jacob V. la Cour Som omtalt i referatet fra generalforsamlingen planlægger Slægtsforeningen at udgive en ny Slægtsbog i foråret år efter sidste udgave. Vi er i øjeblikket ved at planlægge processen og ved at designe et IT-system der skal gøre indsamlingsprocessen mere effektiv. I 2001 blev alle oplysninger samlet ind pr. brev, skrevet ind i Word-filer - én for hver slægtslinie - og til sidst pastet sammen og sat op i et Adobe-program. Denne gang vil vi naturligvis tage Internettet i brug. Vi starter med at designe et databasesystem, der kan sammenkæde forældre og børn og forstår systemet med slægtsnumrene. Dette arbejde foregår her i efteråret. Når systemet er klar i vinteren 2010 vil vi lægge alle oplysningerne fra den gamle Slægtsbog ind i databasen. Det bliver et stort arbejde, og hvis der er nogen, der kunne tænke sig at hjælpe, hører vi meget gerne herom pr. mail. I sommeren 2010 vil vi sende breve ud til alle de slægtninge, vi kan finde adresser på via cpr-registeret. Disse breve vil indeholde en personlig adgangskode til databasen. Slægtens medlemmer får derved adgang til at se og rette oplysninger om sig selv og deres børn (men ikke andre!) direkte i databasen. Det bliver også muligt at uploade billeder. Hvis man ønsker at indlevere oplysninger om fjernere slægtninge, skal det ske pr brev eller , og så vil redaktionen lægge oplysningerne i databasen. I forbindelse med overvejelserne om opbygningen af den nye bog har vi besluttet at afskaffe de nuværende dobbeltnumre på fire af linierne - Lihmegaard, Den Skotske linie, Skærsølinien og Næsgaardlinien. Redaktionen finder, at det er forvirrende at 72-7 og 73-1 er sønsende. Vi vil derfor ændre nummersystemet, så 73-1 bliver til 72-A og bliver 72-A1. Det, mener vi, er et mere logisk system. En optælling viser, at det vil betyde nye slægtsnumre for 183 af bogens personer, hvoraf mindst 63 er døde. Og selvom der måske er enkelte, der har et meget personligt forhold til deres slægtsnummer, så håber vi ikke at denne ændring vil afføde de store protester. Der kan også komme andre ændringer i slægtsnumre, f.eks. hvis der efter nummersystemets etablering er dukket personer op, der ikke var kendskab til i f.eks. et uægte barn. Hvis dette barn tildeles et nummer, der ikke svarer til dets plads i den kronologiske rækkefølge, blot fordi de officielle børn allerede har et slægtsnummer, vil læsere af bogen jo anse nummereringen for forkert, da de ikke vil have kendskab til den bagvedliggende historie. 15

16 En (indgiftet) la Cour bliver Lady Elmley I Slægtsbogen står under 80-1 Peter Christian Blicher Dornonville de la Cour, der døde i 1924, om hans hustru Else Schiwe: Født 19. september Datter af Viggo Schiwe og Johanne Birkerod. Giftede sig 16. juni 1936 med The right. hon. Earl Beauchamp. Denne begivenhed blev beskrevet på følgende vis i Politiken den 17. juni 1936: Else la Cours bryllup i London i går Begivenheden havde samlet mange store navne fra engelsk politik foruden tusinder af nysgerrige uden for den gamle kirke i Strand. Den gamle romantiske St. Clement Danes kirke i London var skuepladsen for et masseopbud af kendte navne inden for engelsk politik og engelsk society, da den danske Fru Else Dornonville de la Cour i eftermiddag blev viet til den engelske Lord Elmley, der er Jarlen af Beauchamps ældste søn og arving. Et væld af blomster smykkede kirkerummet, og heller ikke de citroner og appelsiner, der uløseligt er knyttet til St. Clement Danes kirke, var glemt: Oranges and lemons, say the bells of St. Clement. De engelske societydamer, der overværede vielsen, udfoldede alle en blændende toilettepragt, og herrene var i jaket, stribede benklæder og høj hat. Men i det fornemme selskab sås også en fyldig repræsentation af jævne folk. Det var bønder og fæstere fra Lord Elmleys herresæder i Worcestershire og Norfolk, som med tog og rutebiler var kommet til London for at overvære bryllupet. Alene fra Madresfield Court kom 70 gartnere, chauffører, tjenere og arbejdere med deres familier. Allerede kl. 6 i morges var de startet fra Worcester i en karavane af rutebiler og først ved middagstid nåede de frem til London og blev modtaget i Lord Elmleys Westend residens på Belgrave Square, hvor de mange brudegaver blev beset. Sølvtøj, vaser, lysestager, askebægre, statuetter, porcelæn og spisestel, et frokoststel af drevet sølv og et pragtfuldt gammelt egetræsbord fra premierministerens frue. Allerede ved 13-tiden, en time før bryllupet skulle finde sted, rullede de store busser op foran St. Clement Danes kirken, der ligger på Strand som en ø midt i storbyens trafik, og i løbet af få minutter var kirkens balkoner en sydende og kogende menneskemængde, der utålmodigt spejdede ned mod kirkegulvet, hvor Lord Elmleys ceremonimester febrilsk hastede omkring for at vise de mange gæster på plads. 16 Store engelske navne i følget I den store forsamling skimtedes brudens mor fru Birkerod Schiwe sammen med brudens datter Agnete Dornonville de la Cour samt brudgommens mor den statelige grevinde Beauchamp. På en af de forreste rækker sad lord Elmleys bror The Hon. Richard Lygon og hans tre søstre, Lady Sibell, Lady Mary og Lady Dorethy Lygon og bag dem et masseopbud af Westminsters kendte politiske navne. Jeg så den gamle rødkindede og hvidhårede stridsmand David Lloyd George, smilende og pludrende med sin frue, Dame Lloyd George, hans søn Major L. Lloyd George, den nye marineminister, første-admiralitetslord Sir Samuel og Lady Hoare, indenrigsminister Sir John og Lady Simon, handelsminister Runciman og frue, udenrigsministeriets understatssekretær Lord Stanhope, biskoppen af Norwich, den svenske og den hollandske gesandt, den liberale politiker Collins, arbejdsministeren Ernest Brown, den brasilianske ministers datter, den sydlandske skønhed Miss Olibeira, hertuginden af Westminster, Sir R. Gilmour, Mr. og Mrs. Brown, den kinesiske ambassadør, fru Harald Simonsen, fru Erna Hamilton Dam, Lord og Lady hamilton, Miss Baldwin, Mlle de Gripenberg, englands eneste ungkarleminister Hore Belisha, i hvis ministerium Lord Elmley er parlamentssekretær, Lord og Lady Carlisle, Viscountess Sibour, Lady Alington, Lord Ashley m.fl. En biskop og to præster foretog vielsen Fru Dornonville de la Cour blev ført op gennem kirkens brede midtergang af Lord Carlisle, og under æresportalen smykket med citroner og appelsiner ventede brudgommen. Fru de la Cour var iført en hvid guldindvirket kniplingskjole og bar en lille hvid tætsluttende hat prydet med en hvid buket. Om halsen havde hun en dobbelt perlekæde og i favnen bar hun en buket blegrøde orkidéer. Vielsen forrettedes af biskoppen af Worcester, bistået af præsterne J.W. Greaves og W. Pennington Bickford. Da biskoppen havde proklameret Lord Elmley og Fru Else Dornonville for rette ægtefolk at være, knælede de nygifte ned foran alteret, og efter en bøn istemtes den gamle salme: O, how amiable are thy dwellings. Efter vielsen gik Lord og Lady Elmley arm i arm gennem kirkens midtergang og udenfor i den blændende junisol stod Fleet Streets pressefotografer i snesevis med en menneskemur på mange tusinder bag sig. De ventende biler kørte de nygifte og det store følge til reception på Belgrave Square og med natekspressen rejste Lord og Lady Elmley i aften på bryllupsrejse til Østrig.

17 Sammenkomst for efterkommerne af Johannes F. la Cour Johannes og Margrethe F. la Cours Fond støttede i 2007 i forbindelse med Fondens 50-års jubilæum Foreningen til genopførelse af tårnet på Ryomgaard Realskole med kr Tårnet på den gamle skolebygning fra 1934 blev revet ned i 1972 p.g.a. dårlig vedligeholdelse. Men efter 37 år kunne det nye tårn indvies på skolens 96 års fødselsdag den 7. januar Ryomgård Realskole er det tætteste man kommer på en familieskole for den gren af familien. På skolens vægge hang billeder af alle afgangsklasserne fra skolen, og her kunne familien finde olde-, og bedsteforældre, forældre og sig selv. Christiane fandt bl.a sin farfar Poul la Cour (72-53) som ses i midten på billedet herunder. Det årlige arrangement i Fonden, der finder sted i starten af august hvert år, foregik i år på Djursland, hvor man startede med en rundvisning på skolen og et besøg i det nye tårn. Cathrine ( ) - i midten på billedet herunder - fandt også et flot 80 er billede af sig selv, og viste sin datter Emmelie rundt på sin gamle skole. Efter besøget på skolen var der middag på Gl. Løgten Kro ved Kaløvig. 17

18 Én gang så er man hooked! af Jacob V. la Cour fra Globen - medlemsblad for De Berejstes Klub, September 2009 Jeg står på mit hotelværelse på 74. etage i Jin Mao bygningen i Shanghai og kigger op på himlen. Den er grå. Nu og da kan solen skimtes gennem skyerne. Klokken er lidt over 8 onsdag den 22. juli, og kl vil månen dække solen fuldstændig. Men får vi det at se? Da månen kom til syne, blev der jublet, og der blev med jævne mellemrum talt ned til totaliteten. Folk lånte hinandens kikkerter, og forskerne forklarede flere sjove detaljer. F.eks. kan man se solens form i skyggerne, hvis man samler hænderne og kun lader små striber sollys slippe igennem sprækkerne. Min første totale solformørkelse så jeg i marts 2006 på en strand i Tyrkiet. Jeg var sammen med min far taget på en 4- dages tur, der kombinerede sightseeing i Istanbul med solformørkelse uden for Antalya. Dengang i bussen på vejen fra lufthavnen til hotellet mødte vi tre amerikanske damer. De to var eclipse chasers og havde allerede set to en i Ungarn og en på Hawaii. Den tredje var, ligesom min far og jeg, stadig jomfru. De fortalte malende om, hvordan det var, men det var lidt svært at sætte sig ind i det blev vel bare lidt mørkt. Aftenen før solformørkelsen var der et foredrag på hotellet ved Antalya med en astronom, der fortalte, hvad vi kunne forvente, og viste billeder fra tidligere solformørkelser. Han fortalte også, at selvom solen ikke brændte så kraftigt under formørkelsen, så brændte den alligevel nemlig hul i vores tegnebog. For når man først havde set én, kunne man ikke lade være med at rejse jorden rundt for at se flere. Min far var i begyndelsen noget skeptisk. Han havde set en total solformørkelse engang i Danmark i 60 erne. Og det var ikke noget specielt. Det blev ikke helt mørkt, og det var løgn, at fuglene satte sig til at sove. Jeg måtte så forklare ham, at den solformørkelse kun var omkring 95% i Danmark. Der er enorm forskel på 99,5% og 100%. Det er de sidste 0,5% der gør hele forskellen. Ud-af-kroppen oplevelse Tilbage i 2009: Jeg har fået et par enkelte billeder af solen, hvor månen dækker en lille del af overkanten, og et hvor den dækker omkring halvdelen. Der er nu en halv time til totaliteten, og solen lader sig se for sidste gang. Det bliver overskyet og begynder så småt at regne. På CNN transmitterer de LIVE fra forskellige steder på skyggens rute Indien, Bhutan og det vestlige Kina. En ung kvindelig reporter står på en strand syd for Shanghai lige på centerlinien i en stor gruppe eclipse chasers fra Europa, Australien og USA. Hun fortæller, at da hun tog derud, betragtede hun det som en hvilken som helst anden opgave, men nu var hun og hendes kameramand blevet opslugt af eclipse chasernes entusiasme. De siger, at når totaliteten kommer, er det som en religiøs, meget følelsesmæssig udaf-kroppen oplevelse, som man aldrig glemmer fortæller hun. Totalitet første gang Det bringer mig tilbage til marts Helt frem til et par minutter før totaliteten er det ikke blevet markant mørkere måske lidt som en sen eftermiddag men så sker der noget. Himlen bliver mørkere, og pludselig kan man se en ny lysende prik: Venus. Alle jubler. Og nu går det rigtig stærkt! Næste formiddag var vi alle samlet på stranden foran hotellet. Månens skygge ville røre solen første gang lidt over 11 og ved 13-tiden kom totaliteten. Og der var solformørkelsesnørder overalt med de mest imponerende kameraer og kikkerter, nogle med motor på, så de kunne følge solens bane. Et par stykker havde t-shirts med The Solar Eclipse World Tour på forsiden og datoer og lokaliteter for alle totale solformørkelser fra 2000 til 2020 listet op på ryggen. 18

19 Det er som om en kæmpe stor hånd tager fat om jorden og blokerer for lyset. Jeg begynder at hyperventilere, og får tårer i øjnene. Det er helt ubeskriveligt! Én tæller ned: 5, 4, 3, 2 ohhhhh. Og med et går solen fra at være en stadig ret kraftigt lysende prik til at være en sort cirkel med en skinnende ring udenom. Det er mørkt som en time efter solnedgang, men ude i horisonten kan man stadig se lysende himmel. Folk jubler og klapper. Der bliver taget billeder, både af solen, af omgivelserne og af hinanden. Jeg fumler med mit kamera. Det vil ikke stille skarpt. Jeg havde sat det på manuel afstandsindstilling, mens det havde filter på, men nu er filteret ikke længere nødvendigt. Jeg når at få et par billeder af solen, og pludselig er de 3 minutter og 45 sekunder allerede ved at være gået. Min far var lige så opslugt som jeg det var ikke som i Danmark i 60 erne og vi begynder allerede at snakke om næste gang. Der ville komme en i 2008, men den ville kun være synlig i svært tilgængelige egne i Rusland, så Kina i juli 2009, det må være stedet. Mørke Vi vidste godt, at vejrstatistikken for Shanghai-området ikke var god. 60% sandsynlighed for overskyet. Men præcis 24 timer før totaliteten kl tirsdag den 21. juli skinner solen fra en næsten skyfri himmel over Shanghai. Vi har fået værelser højt oppe på Grand Hyatt i Jin Mao og specifikt bedt om, at de vendte mod øst. Der står et endnu højere hus lige ved siden af Jin Mao, men heldigvis konstaterer jeg, at solen holder sig fri af den i den periode, hvor formørkelsen vil finde sted. Men det hele afhænger jo af vejret. 2 minutter igen og nu er det mørkt. Man kan stadig ane højhusene nedenfor, men de er ikke oplyst som om aftenen. Kun bilernes forlygter og enkelte gadelygter lyser op. Jeg tæller ned. Og det bliver sort. Helt sort. Så mørkt, at det ikke engang vil give mening at tage billeder af det. Jeg kunne lige så godt have taget et billede under en dyne. Men jeg filmer. Totaliteten varer i præcis 5 minutter her i centrum af Shanghai. Jeg spurter ud til elevatoren og kører ned til receptionen, der vender mod vest, hvorfra lyset igen vil dukke op. Jeg filmer ud ad vinduet, og nu begynder det at lysne igen. Det går hurtigt. På to minutter opløses den kulsorte nat til en almindelig regnvejrsformiddag. Det var det. Ikke helt det, vi kom for at se, men stadig awe inspiring som de siger på engelsk. Barbara, Ann og Gisella, de tre amerikanske damer vi mødte i Tyrkiet, og som vi stadig har kontakt med, havde mere held med sig. De havde taget et 10-dages krydstogt fra Japan, og befandt sig midt i Stillehavet nær Iwo Jima, hvor formørkelsen var længst over 6½ minut og med skyfri himmel. BT skrev torsdag den 23. juli 2009 således: Man kan ikke finde de rette ord til at beskrive det fyldestgørende. Man bliver afhængig af det og nødt til at se den næste af slagsen. Man tæller dagene og årene, indtil det sker igen. Intet kan sammenlignes med det, siger Charles Fulco, en astronomilærer fra New York, der ekstra var rejst til Kina, til tv-stationen CNN. Protuberance at 4 o clock råber en af astronomerne. En protuberans er et flammende udbrud fra solen. Og jo, jeg kan se flammen stikke ud i underkanten af skyggen. Look at that chromosphere råber astronomen. Lige i slutningen af formørkelsen kan man se solen skinne igennem dalene i kraterne på månen som diamanter på en snor. Og så bryder den frem igen. Alle jubler. Det lysner meget hurtigt. På med filtrene igen. Jeg fik det hele på video, og kan opleve de fantastiske minutter igen og igen. Det kan ikke siges mere præcist! Næste dag er jeg på Internettet for at undersøge næste stop på tournéen: Cairns, Australien 13. november Og måske inden da en såkaldt ringformet formørkelse (hvor månen er for lille til helt at dække solen) i det nordlige Californien den 20. maj Ingen tvivl jeg er hooked! 19

20 Begivenheder i Slægten Den 9. maj 2009 blev Lars la Cour ( ) gift med Marianne Maiken Petersen i Lundtoft kirke. Hun har skiftet navn til Marianne Maiken la Cour. * * * Hans la Cour (69-611) Nekrolog fra Berlingske Tidende Hans la Cour forfatter og TV-producent, Århus er død 55 år gammel. Hans la Cour blev kendt for at være politiets kronvidne i sagen mod Tvind-Fonden og for i en række dokumentarudsendelser at fortælle om skolesamvirket Tvind og dets stifter Amdi Petersen. Han var gennem 18 år en hårdtarbejdende del af Tvinds inderste kerne. Men i 1990 valgte han at forlade Tvinds lærergruppe og dermed alt, hvad han havde troet på siden sin ungdom. Han udgav bogen Den Rejsende - En Personlig Beretning fra 18 år i Tvind. Siden sit brud med Tvind havde Hans la Cour arbejdet over hele verden som freelance TV-fotograf og tilrettelægger. Han var indtil 2005 bosat i New Zeeland og arbjede med produktion af dokumentarfilm, rejseprogrammer, magasinprogrammer, nyheder, kommercielle videoproduktioner, interaktive præsentationer og meget mere. Det seneste år boede han filmbyen i Århus, hvorfra han arbejdede for kunder i både Danmark og resten af verden. Mogens la Cour (73-42) skriver: Vi troede vi skulle til 40 års fødselsdag men! - det var bryllup. Vi var meget tidligt i foråret 2008, blevet inviteret til en overraskelses fest på Søllerød Kro. Peer la Cour (73-422) ville holde 40 års fødselsdag for sin kæreste Jeanette, men i virkeligheden var det bryllup i Vedbæk Kirke. Efter 4 års udstationering ved NATO i Holland, vender Peer og familie næste år tilbage til Danmark. * * * Slægtens ældste død Den 12. juni 2009 døde Inge Krog-Meyer (69-13), 5 dage før sin 102-års fødselsdag. Hun blev det hidtil ældste medlem af Slægtsforeningen, og blev omtalt i Slægtsbladet i 2007 i forbindelse med sin 100-års fødselsdag. Han døde den 22. oktober

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017

Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 Referat fra Lind Borgerforenings generalforsamling 02.februar 2017. Velkommen til Lind Borgerforenings 55 års generalforsamling 2017 1. Valg af dirigent Folmer Christiansen er valgt. 2. Formandens beretning.

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri.

TJERNESKUDDET. Er det en supernova? EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER. December 2006. ØAA-medlemmer ude i det fri. TJERNESKUDDET EDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Er det en supernova? ØAA-medlemmer ude i det fri. December 2006 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 8000 Århus www.oeaa.dk

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Ocean City Square Dancers - Historie

Ocean City Square Dancers - Historie Ocean City Square Dancers - Historie Solrød, den 20-12-2009 OCSD blev stiftet i Havdrup, den 22/10-1992, med dansere fra det hold, som Inge-lise underviste i Roskilde. Inge-lise som var caller i RSDC,

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale

Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Grundejerforeningen Bæveren II Støvring Ådale Regnskab for perioden fra 14. december 2012 til 31. december 2013 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Formandens beretning... 4 Bestyrelsens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere