TILFLYTTERANALYSEN 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILFLYTTERANALYSEN 2016"

Transkript

1 Sagsnr P Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune % flyttede fra Horsens Kommune og 24 % flyttede fra Vejle Kommune, hvor størstedelen af disse tidligere var bosat i centrum af de to kommuners hovedbyer % af de deltagende tilflyttere er erhvervsuddannede, mens 25 % har en mellemlang videregående uddannelse % er i dag enten selvstændige eller ansatte i privat eller offentlig virksomhed. - Familie-/pardannelse (18 %) og ændret boligbehov (15 %) er de hyppigste grunde til flytning. - Størstedelen af tilflytterne (58 %) har valgt parcelhus eller villa da de flyttede til Hedensted Kommune. Hvor 32 % af tilflytterne har købt eget hus, og 26 % af tilflytterne bor til leje i hus. VALG AF HEDENSTED KOMMUNE - 44 % af tilflytterne overvejede ikke andre kommuner end Hedensted Kommune, og 31 % angiver at de ville vælge Hedensted Kommune, hvis de helt frit kunne vælge, hvor de ville flytte hen. Tilflytterne tilkendegiver, at følgende er med til at gøre en kommune attraktiv: Nærhed til familie og venner (46 %) Naturoplevelser (37 %) Indkøbsmuligheder (29 %) Boligpriser (22 %) Gode lokalsamfund/lokalområder (19 %) De områder som tilflytterne vurderer, har haft stor eller afgørende betydning for, at de valgte at flytte til Hedensted Kommune, er: Den rigtige bolig lå der (58 %) Familie og venner bor der (37 %) Geografisk placering (35 %) Mulighederne for naturoplevelser (31 %) Boligpriserne (31 %) TILFREDSHED TILFLYTTERNES OPLEVELSE AF HEDENSTED KOMMUNE - Tilflytterne er generelt tilfredse med at bo i Hedensted Kommune, og 48 % forventer at blive boende i 10 år eller mere. Der er specielt høj tilfredshed med: Mulighederne for naturoplevelser (61 %) Indkøbsmuligheder (60 %) Lokalsamfund og naboskab (52 %)

2 1. FAKTA OM TILFLYTTERNE Hvis vi ser på tilflytning til Hedensted Kommune i 2015, ved vi generelt, at mobiliteten er højest i tyve års alderen, og at den derefter falder markant. Størstedelen af tilflytterne til Hedensted Kommune i 2015 var således mellem år på flyttetidspunktet. Fokuseres der på hvilke kommuner tilflytterne samlet flyttede fra, gjorde det sig gældende, for alle aldersgrupper, at størstedelen af tilflytterne til Hedensted Kommune kom fra de nærmeste nabokommuner. Således kom 26 % af tilflytterne i 2015 fra Horsens og 20 % fra Vejle kommune. Fokuseres der på hvor tilflytterne med egne børn under 18 år kom fra, findes det med tydelighed, at børnefamilierne i endnu højere grad flytter fra nabokommunerne. Således kom hele 32 % fra Horsens kommune og 25 % fra Vejle kommune i For at blive endnu klogere på de tilflyttere som flyttede til Hedensted Kommune i 2015, blev der i Maj 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse for alle tilflyttere over 18 år. Mere end 450 tilflyttere valgte at besvare spørgeskemaet, og da der blev udsendt 1579 invitationer, svarer dette til en svarprocent på ca. 28,5 %, hvilket anses som tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Når der ses på, hvem der har svaret på tilflytterundersøgelsen, fordeler respondenterne sig således at der er 60 % kvinder og 40 % mænd og gennemsnitsalderen er 42 år. Ses der på civilstanden, er 69 % samlevende eller ægtefæller, og der er i 65 % af tilfældene hjemmeboende børn i familien. I forhold til de tilflyttere som har deltaget i undersøgelsen, kom 29 % fra Horsens Kommune, mens 24 % kom fra Vejle Kommune. Således afviger dette billede ikke markant, fra den fordeling der gjorde sig gældende for den samlede mængde af tilflyttere i I undersøgelsen er deltagerne blevet bedt om at specificere hvor i Vejle eller Horsens Kommune, de mere præcist har været bosat før tilflytningen til Hedensted Kommune. For begge kommuner gjorde det sig gældende, at størstedelen af tilflytterne kom fra centrum af de to hovedbyer - 40 % af tilflytterne fra Horsens kom fra Horsens centrum, og 39 % af tilflytterne fra Vejle kom fra Vejle centrum, se udspecificering i nedenstående figur 1. Figur 1: Kort over fordelingen af tilflytterne fra Vejle og Horsens baseret på fraflytningsområde Ses der på uddannelsesniveauet blandt de deltagende tilflyttere, ses det i figur 2, at de største grupper udgøres af erhvervsuddannede (30 %) og tilflyttere med mellemlange videregående uddannelser (25 %). 2

3 Figur 2: Fordeling af uddannelsesniveau blandt de deltagende tilflytterne 30% % 9% 8% Grundskole Erhvervsuddannelse Gymnasium, HF, erhvervsgymnasium Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående uddannelse Lang videregående uddannelse I forhold til den aktuelle beskæftigelse, på tidspunktet for undersøgelsen, findes det i analysen, at størstedelen (58 %) af de deltagende tilflyttere enten arbejder som selvstændig, eller er ansat i privat eller offentlig virksomhed. Derudover er 16 % pensionister, efterlønsmodtagere eller lignende, og 11 % er under uddannelse. Figur 3: Fordeling af nuværende beskæftigelse blandt de deltagende tilflytterne Selvstændig eller lønmodtager 58% Pensionist, efterlønsmodtager eller lign. 16% Under uddannelse 11% 8% A-dagpengemodtager Kontanthjælpsmodtager Sygedagpengemodtager Ønsker ikke at svare 3% 2% 1% 2% Fordelingen af den personlige indkomst for 2015 ses i nedenstående figur 4, og det findes, at langt størstedelen af tilflytterne i 2015, tjente mellem kr. i Figur 4: Fordeling af personlig indkomst før skat i 2015 (ekskl. Pension) for deltagende tilflyttere 29% 3 3 8% 12% kr Ved ikke/ønsker ikke at svare 3

4 Sidst men ikke mindst, afdækker analysen, at hver trejde af de deltagende tilflyttere, har boet i Hedensted Kommune på et tidligere tidspunkt. Heraf har 17 % boet i kommunen indenfor de seneste 5 år, mens det er over 5 år siden at de resterende 17 % var bosat i Hedensted Kommune. 2. ÅRSAGER TIL FLYTNING Som en del af undersøgelsen, blev deltagerne spurgt, hvad den vigtigste grund var til at de flyttede. I nedenstående figur 5 fremkommer det, at en stor del af tilflytterne har angivet, at familie eller pardannelse (18 %), men også familie eller paropløsning (9 %), var den vigtigste grund til flytning. Derudover er der en stor andel, der markerer, at den vigtigste grund var ændret boligbehov (15 %), ønsket om at mindske afstand til familie og venner (9 %), samt ønsket om at bosætte sig tættere på natur (8 %). Figur 5: Hvad var den vigtigste grund til, at du/i flyttede? Familie-/pardannelse 18% Ændret boligbehov 1 Familie-/par opløsning Ønskede at mindske afstanden til familie og venner 9% 9% Ønskede at bosætte mig tættere på natur 8% Jobskifte 7% Familieforøgelse Ønskede at mindske afstand/transporttid til arbejde Påbegyndt eller færdiggjort uddannelse Boligpriser/lejeudgifter var for høje 4% 3% 17% Opdeler man resultaterne, baseret på om tilflytterne tidligere har været bosat i Hedensted Kommune, finder analysen, at specielt ønsket om at mindske afstanden til familie og venner samt familie-og paropløsninger, i højere grad har været den vigtigste grund til flytning blandt de tilflyttere, som tidligere har boet i kommunen. Modsat har flere anset familie-og pardannelser, ændret boligbehov samt jobskifte, som den vigtigste grund til flytning, blandt de tilflyttere, som ikke tidligere selv har været bosat i Hedensted Kommune. Udover om tilflytterne tidligere har været bosat i Hedensted Kommune, er der også forskel på hvad der har været den vigtigste grund til flytning, alt efter hvor tilflytterne var bosat før flyttetidspunktet. For tilflytterne fra Horsens Kommune, er der en endnu større andel der angav at den vigtigste grund til flytning var familie-og pardannelse (25 %) eller ændret boligbehov (21 %), end hvad der gør sig gældende for den samlede gruppe af tilflyttere. Også blandt tilflytterne fra Vejle Kommune, er der en større andel, der har angivet at et ændret boligbehov, var den vigtigste grund til flytning (23 %). For denne gruppe er netop ændret boligbehov den grund, som den største gruppe har angivet som den vigtigste. Derudover er der en større andel, som har angivet, at familieforøgelse har været den vigtigste grund (15 %), end hvad der ses for den samlede gruppe af tilflytterne. Til gengæld er der færre af tilflytterne fra Vejle Kommune, som har angivet at familie-og pardannelser, har været den vigtigste grund (11 %). 4

5 3. VALG AF HEDENSTED KOMMUNE Hvorfor vælger tilflytterne så netop Hedensted Kommune? Og hvad mener de i det hele taget gør en kommune attraktiv? Fokuseres der på, hvorfor tilflytterne vælger Hedensted Kommune, og dermed hvad der har haft betydning for dette valg, findes det i analysen, at specielt at den rigtige bolig lå der, har haft stor betydning. 58 % har svaret, at den rigtige bolig enten har haft stor eller helt afgørende betydning. Derudover har det været afgørende med den geografiske placering (35 % mener det har stor eller afgørende betydning), samt at familie og venner bor der (37 % mener at det har haft stor eller helt afgørende betydning). Tabel 1: Hvor stor betydning havde følgende områder, for at du/i valgte Hedensted Kommune? Ingen eller lille betydning Nogen betydning, men ikke afgørende Stor eller helt afgørende betydning Gennemsnit (fra 1 til 5) Den rigtige bolig lå der 31% 11% 58% 3,3 Geografisk placering 41% 23% 3 2,7 Familie og venner der bor der 46% 17% 37% 2,7 Mulighederne for naturoplevelser 4 24% 31% 2,7 Boligpriserne 50% 19% 31% 2,5 Landsbystemning / stærke lokalområder 5 24% 21% 2,3 Mulighederne for job i nærområdet 60% 16% 24% 2,2 Arbejde (eksempelvis jobskifte ) 69% 8% 22% 2,0 Fritidstilbud 71% 16% 13% 1,9 Forholdene på folkeskole og daginstitutioner 71% 14% 16% 1,9 Muligheden for deltagelse i foreningslivet 76% 1 10% 1,8 Påbegyndelse af uddannelse 88% 4% 9% 1,4 Tager man højde for alderen på deltagerne, findes det, at for de yngre tilflyttere har boligpriserne (gnm. 2,8), mulighederne for job i nærområdet (gnm. 2,6) samt forholdene på folkeskoler og daginstitutioner (gnm. 2,4) haft større betydning, end hvad der ses for tilflytterne samlet set. Til gengæld betyder dét, at den rigtige bolig lå der (gnm. 3,5) samt mulighederne for naturoplevelser (gnm. 2,8) mere for de ældre tilflyttere. I forhold til om tilflytterne tidligere har været bosat i Hedensted Kommune, følger det naturligt, at specielt det at familie og venner bor der (3,5), har haft større betydning for denne gruppe, end for de som ikke tidligere har haft bopæl i Hedensted Kommune. For tilflytterne som flyttede fra Vejle Kommune, havde boligpriserne (3,0) samt at den rigtige bolig lå der (3,8) større betydning, end hvad der gjorde sig gældende for den samlede gruppe, mens mulighederne for naturoplevelser havde større betydning for tilflytterne fra Horsens Kommune (2,8). KENDETEGN VED EN ATTRAKTIV KOMMUNE Tilflytterne er også blevet spurgt, hvilken kommune de ville være flytte til, hvis de helt frit kunne vælge, samt hvad der gør netop denne kommune attraktiv. Hedensted Kommune er det sted, som flest i tilflytteranalysen ville flytte til, hvis de frit kunne vælge. Dette passer fint med, at analysen finder, at 44 % af deltagerne, ikke overvejede andre kommuner 5

6 (32 % overvejede Vejle, mens 27 % overvejede Horsens). 31 % angiver således, at de ville vælge Hedensted Kommune, hvis de frit kunne vælge, hvor de ville flytte hen. Gennem analysen er det også muligt, at få indblik i hvad tilflytterne til Hedensted Kommune ser som væsentlige kendetegn ved attraktive kommuner. Det der samlet set betyder mest, er således nærheden til familie og venner efterfulgt af naturoplevelser. Således angiver næsten halvdelen af deltagerne (46 %), at et eksisterende netværk er med til at gøre en kommune attraktiv, mens 37 % angiver at naturoplevelser, er med til at gøre en kommune attraktiv. Figur 6: Hvad gør den kommune du frit ville vælge attraktiv? 1 Nærhed til familie og venner 46% Naturoplevelser 37% Indkøbsmuligheder 29% Boligpriser 22% 22% Gode lokalsamfund/lokalområder 19% Folkeskole og børnepasning Infrastruktur Kulturoplevelser Livet i hovedbyens bymidte Boligudbuddet Kollektiv transport Fritidstilbud Kommunens image 1 14% 13% 13% 13% 12% 11% 10% Sport 7% Adgang til lufthavn Ses der mere specifikt på den andel, som angiver Hedensted Kommune, som den kommune de frit ville vælge. Findes det, at hele 2/3 af denne gruppe angiver, at netop nærhed til deres familie og venner, er med til at gøre Hedensted Kommune så attraktiv, at det er den de frit vil vælge. Det findes desuden, at en endnu større andel af denne gruppe, mener at naturoplevelser, gør kommunen attraktiv. Og sidst men ikke mindst, er der en langt større andel, af dem som frit ville vælge Hedensted kommune, som mener, at gode lokalsamfund samt folkeskole og børnepasning, er det som gør kommunen attraktiv. 4. VALG AF BOLIG Det er tidligere beskrevet, at et ændret boligbehov er en vigtig faktor bag tilflytternes valg om at flytte, og ikke mindst er dét at den rigtige bolig lå i Hedensted Kommune, er den faktor, som flest af tilflytterne ser, som havende stor eller helt afgørende betydning for deres valg af tilflytningskommune. 58 % af tilflytterne er flyttet til et parcelhus eller villa, hvoraf 32 % har valgt at købe hus, og 26 % har valgt at leje et hus i Hedensted Kommune. 87 % af dem som nu bor i et ejet parcelhus eller villa, er flyttet ind i en eksisterende bolig, mens 13 % har valgt at bygge nyt. 1 Bemærk at det var muligt at vælge mere end ét alternativ. 6

7 Figur 7: Hvilken bolig boede du i (før flytningen)? Hvilken bolig bor du i (efter flytningen)? Lejelejlighed 40% Parcelhus eller villa (eje) 32% Parcelhus eller villa (eje) 20% Parcelhus eller villa (leje) 26% Parcelhus eller villa (leje) 16% Lejelejlighed 14% Rækkehus som du/i lejer 6% Landejendom som du/i ejer 9% Landejendom som du/i ejer Rækkehus som du/i lejer 6% 4% Ejerlejlighed 4% Andelsbolig 3% Andelsbolig 3% Rækkehus som du/i ejer 2% Rækkehus som du/i ejer 2% Ejerlejlighed 1% Sammenlignes dette med den boligtype, som tilflytterne svarer, at de flyttede fra (se figur 7), findes det, at den største gruppe af tilflytterne er flyttet væk fra en lejelejlighed (40 %). Fokuseres der på denne gruppe blandt tilflytterne, finder analysen, at de efter flytningen til Hedensted Kommune, nu i høj grad er flyttet i ejet eller lejet parcelhus, villa eller landejendom (66 %), mens det kun er 19 % af denne gruppe, som fortsat bor i en lejet lejlighed efter at være flyttet til Hedensted Kommune. For gruppen af tilflyttere som er flyttet fra Horsens eller Vejle centrum, bliver denne tendens endnu tydeligere. Før flytningen boede 69 % af tilflytterne fra Horsens centrum, og hele 78 % af tilflytterne fra Vejle centrum, i lejelejligheder. Mens efter tilflytningen bor henholdsvis 78 % og 58 % af de samme tilflyttere i ejet eller lejet parcelhus, villa eller landejendom, mens det kun er henholdsvis 7 % og 15 %, der fortsat bor i lejelejlighed, efter de er flyttet til Hedensted Kommune. Selve boligudgifterne og boligøkonomien samt boligens stand er det, som tilflytterne mener, har haft størst betydning for deres valg af bolig. Hele 64 % mener, at økonomien har haft stor eller afgørende betydning. Derudover angiver 60 % at boligens stand, har været afgørende, mens størrelsen, antal rum og indretningen har haft afgørende betydning for 61 % af tilflytterne. Tabel 2: Hvilken betydning havde følgende forhold for valg af din/jeres bolig? Ingen eller lille betydning Nogen betydning, men ikke afgørende Stor eller helt afgørende betydning Gennemsnit (fra 1 til 5) Boligudgifter og boligøkonomi 14% 22% 64% 3,7 Boligens stand /vedligeholdelse 16% 24% 60% 3,7 Størrelse, antal rum, indretning 16% 23% 61% 3,6 At der var luft og ro 21% 21% 58% 3,5 Ejerform (ejerbolig, lejebolig m.m.) 2 19% 56% 3,4 Haven 28% 31% 42% 3,1 Udsigten 38% 28% 3 2,9 Det arkitektoniske udtryk/byggestil 43% 30% 27% 2,7 Afstand til nærmest nabo 44% 34% 23% 2,6 Lokalområdet (afstand til skole, daginstitution, foreningsliv m.m.) 47% 23% 30% 2,6 7

8 Tilflytterne er generelt rigtig godt tilfreds med deres bolig i Hedensted Kommune, og således svarer deltagerne, at på en skala fra 1 til 10 (hvor 10 = I høj grad), opfylder deres nuværende bolig deres aktuelle behov og drømme svarende til 8,3. 5. TILFREDSHED TILFLYTTERNES OPLEVELSE AF HEDENSTED KOMMUNE Nu hvor tilflytterne har valgt at flytte til Hedensted Kommune, er det relevant at se nærmere på deres generelle tilfredshed med denne beslutning. Samlet set finder analysen, at der er stor tilfredshed med at bo i Hedensted Kommune. Hele 84 % af tilflytterne angiver at være enten tilfreds eller meget tilfreds med at være flyttet til kommunen, mens det kun er 4 % der enten er utilfreds eller meget utilfreds med at bo i kommunen. Figur 8: Hvor tilfreds er du alt i alt med at bo i Hedensted Kommune? 52% 32% 11% 2% 2% 2% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke I undersøgelsen er tilflytterne også blevet spurgt, hvor tilfredse de er med en række mere specifikke områder i Hedensted Kommune. Her har tilflytterne svaret, at der specielt er høj tilfredshed med mulighederne for naturoplevelser (3,7 - på en skala fra 1 til 5), hvilket dækker over at hele 62 % har svaret i nogen grad eller i høj grad. Derudover er der stor tilfredshed med indkøbsmulighederne (60 % positive) samt lokalsamfund og naboskab (52 %). Tabel 3: I hvor høj grad er du tilfreds med følgende? Negativ Hverken positiv eller negativ Positiv Gennemsnit (fra 1 til 5) Mulighederne for naturoplevelser 13% 26% 61% 3,7 Indkøbsmuligheder 18% 22% 60% 3,6 Lokalsamfund og naboskab 17% 31% 52% 3,5 Mulighed for sports- og fritidsaktiviteter 31% 38% 31% 2,9 Infrastruktur 3 38% 27% 2,8 Mulighederne for kulturoplevelser 38% 40% 22% 2,7 Bylivet 38% 39% 23% 2,7 Mulighed for arbejde/job 40% 37% 23% 2,7 Mulighederne for pasning i Hedensted Kommune 39% 38% 23% 2,6 Sundhedstilbud, tilbud til handicappede og ældre 37% 4 18% 2,6 Forholdene på Hedensted Kommunes folkeskoler 40% 41% 20% 2,6 Kollektiv transport 51% 30% 20% 2,4 8

9 Blandt samtlige deltagende tilflyttere er 23 % positive til mulighederne for pasning Hedensted Kommune, mens 20 % er tilfreds med forholdene på Hedensted Kommunes folkeskoler. I denne forbindelse er det relevant at påpege, at fokuseres der kun på de tilflyttere som har hjemmeboende børn, er denne tilfredshed markant højere. Således er de tilsvarende resultater 45 % positive til pasning og 37 % positive til forholdende på folkeskolerne i Hedensted Kommune blandt tilflytterne med børn i husstanden. HVOR LÆNGE PLANLÆGGER TILFLYTTERNE AT BLIVE BOENDE I HEDENSTED KOMMUNE I sammenhæng med tilfredsheden med det Hedensted Kommune har at byde på, er der spurgt til tidshorisonten, dvs. hvor længe tilflytterne har planer om at være bosiddende i Hedensted Kommune. I analysen findes det, at næsten halvdelen af tilflytterne forventer at blive i Hedensted Kommune i 10 år eller mere (48 %), mens 55 % samlet set forventer at blive i over 5 år. Samtidig er præcis ¼ af tilflytterne i tvivl, og har således ikke angivet en forventet tidshorisont for, hvor længe de forventer at blive i kommunen, mens det kun er 14 %, der forventer at flytte fra kommunen igen indenfor 2 år. Gruppen med den korte tidshorisont (0-2 år) bliver i høj grad udgjort af enlige, yngre tilflyttere, som ikke har hjemmeboende børn, og hvor en stor del er under uddannelse. Opdeler man således resultaterne på om tilflytterne har hjemmeboende børn eller ikke, er det hele 70 % af tilflytterne med hjemmeboende børn, som forventer at blive i Hedensted Kommune i mere end 5 år, mens det samme er gældende for 48 % af tilflytterne uden hjemmeboende børn. Figur 9: Hvor længe forventer du/i at bo i Hedensted Kommune? 48% 2 14% 6% 7% 0-2 år 3-5 år 6-10 år Mere end 10 år Ved ikke/i tvivl 9

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 23.00.00-P05-8-16 Sagsbehandler Anette Olsen 23.02.2017 TILFLYTTERANALYSEN 2016 I januar 2017 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse for alle tilflyttere over 18 år, som flyttede til Hedensted

Læs mere

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016

Bosætningspotentialet i Hedenstederne. Tilflytteranalyse 2016 Bosætningspotentialet i Hedenstederne Tilflytteranalyse 2016 Spørgsmål Hvad hæfter I jer ved som de væsentligste resultater fra tilflytteranalysen i et bosætningsperspektiv? Har det betydning for vores

Læs mere

7 By Hvilken by bor du i? Én svarmulighed kan angives (liste over alle byer i Frederikssund Kommune)

7 By Hvilken by bor du i? Én svarmulighed kan angives (liste over alle byer i Frederikssund Kommune) # Kort om dig Spørgsmål Svarmuligheder 1 Køn Køn: Kvinde Mand 2 Alder Alder: Én valgmulighed (18 125) 3 Civilstand Hvad er din civilstand? Enlig Parforhold Gift 4 Hjemmeboende børn Har du hjemmeboende

Læs mere

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune

Antal børnefamilier i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 16. august 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede børnefamilier i Halsnæs Kommune Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent Følgende analyse undersøger børnefamiliers

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune? Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udvalget for By og Land, 27.

Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune? Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udvalget for By og Land, 27. Hvad giver værdi ved at bo i Frederikssund Kommune? Præsentation af resultater fra spørgeskemaundersøgelsen Udvalget for By og Land, 27. maj 2019 Hvem har svaret? I alt 1.039 besvarelser 40% mænd, 60%

Læs mere

videregående uddannelse

videregående uddannelse Notat Sagsnr.: 2015/0010027 Dato: 7. september 2015 Titel: Analyse af til- og fraflyttede personer med mellemlang eller lang videregående uddannelse Sagsbehandler: Tenna Arevad Larsen Analysekonsulent

Læs mere

Bosætningsundersøgelse, Hvem flytter til, fra og internt i kommunen og hvorfor?

Bosætningsundersøgelse, Hvem flytter til, fra og internt i kommunen og hvorfor? Bosætningsundersøgelse, 2016 Hvem flytter til, fra og internt i kommunen og hvorfor? Kolofon Udarbejdet af Cecilie Kjærgaard, studentermedhjælp Fællescenter Sekretariat i efteråret 2016. Side 2 af 52 Indhold

Læs mere

Præsentation af bosætningsanalysen

Præsentation af bosætningsanalysen Præsentation af bosætningsanalysen Første udvalgsmøde om bosætning og infrastruktur i Skanderborg Kommune Strategisk Center, Skanderborg Kommune Tirsdag den 9. august 20 Indhold. Præsentation af bosætningsanalysen

Læs mere

Seniorundersøgelsen Det Gode Seniorliv. Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune

Seniorundersøgelsen Det Gode Seniorliv. Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune Seniorundersøgelsen 2018 Det Gode Seniorliv Forventninger til livet som senior blandt 45-55årige borgere i Hedensted Kommune Indledning og indhold i rapporten Som en del af Seniorundersøgelsen blev der

Læs mere

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt

Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Strategi og Analyse Dato: Marts 2009 Livssituationen bestemmer, hvor vi helst vil bo bare vi bor grønt Borgerpanelet. 6 ud af 10 i borgerpanelet vil helst bo grønt

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Notatark BOSÆTNINGSNOTAT 2016 HVEM ER TIL- OG FRAFLYTTERNE

Notatark BOSÆTNINGSNOTAT 2016 HVEM ER TIL- OG FRAFLYTTERNE Notatark Sagsnr. 23.00.00-P05-8-16 Sagsbehandler Anette Olsen 01.3.2017 BOSÆTNINGSNOTAT 2016 HVEM ER TIL- OG FRAFLYTTERNE I løbet af 2016 er der kommet 2.969 tilflyttere til Hedensted Kommune, mens 2.668

Læs mere

1. Hvad er din alder?

1. Hvad er din alder? Byanalyse om Langeskov 1. Hvad er din alder? 14-20 5,6% 1 21-30 0,0% 0 31-40 33,3% 6 41-50 16,7% 3 51-60 22,2% 4 over 60 22,2% 4 answered question 18 skipped question 0 1 of 17 2. Hvor mange år har du

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager

Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager 2017 Områdeudvikling i Sønderborg Kommune Augustenborg & Broager SØNDERBORG KOMMUNE RAPPORT OM AUGUSTENBORG OG BROAGER PROMONITOR Info@promonitor.dk Indhold Rapport om Augustenborg & Broager. Side 1 Indledning...

Læs mere

Bosætningsanalysen. Bosætningsanalyse - Viborg Kommune. - Sammenfatning af seks delanalyser

Bosætningsanalysen. Bosætningsanalyse - Viborg Kommune. - Sammenfatning af seks delanalyser Bosætningsanalyse - Viborg Kommune - Sammenfatning af seks delanalyser Viborg Kommune har i 2008 udarbejdet en større bosætningsanalyse. Analysen er bygget op omkring seks spørgeskemaundersøgelser, der

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING 2012. Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1

FællesBo. Januar 2011. IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 FællesBo Januar 2011 IB&Co. FællesBo Januar 2011 1 IB&Co. FællesBo Januar 2011 2 OM UNDERSØGELSEN Om undersøgelsen Metode Undersøgelsen er foretaget via telefoninterview. Univers Undersøgelsens univers

Læs mere

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse

Del 6: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 6: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Oplandsområder Byggerier på forsiden: Billedet til venstre: Almene boliger Adresse:

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09?

Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Har boligkrisen ændret boligpræferencerne 2008-09? Hans Skifter Andersen Hovedkonklusioner... 2 Undersøgelse af ændrede boligpræferencer 2008-2009... 3 Hvem er påvirket af boligkrisen og hvordan... 3 Ændringer

Læs mere

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse

Del 7: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 7: Spørgeskemabaseret analyse -Alderssegmenter: De 17-29 årige og de 30-39 årige Byggerier på forsiden: Billedet nederst til venstre:

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BLANDT BEBOERE I AFDELING 10 I LINDHOLM Hvordan oplever du at bo i din boligafdeling? BOLIGER TIL ALLE Sundby-Hvorup Boligselskab er et af Nordjyllands største almene boligselskaber

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

2009-Boligundersøgelsen

2009-Boligundersøgelsen Præsentation af 2009-Boligundersøgelsen Slutrapport fra undersøgelse af elever og studerendes boligvilkår i Hovedstadsområdet og Århus 18. januar 2011 v. seniorkonsulent Mads Engholm UngdommensAnalyseEnhed

Læs mere

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI

Bosætningsanalyse. Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI Bosætningsanalyse Hvem bor i Høje-Taastrup Kommune og hvem er flyttet til de sidste 10 år og hvorfor? Johannes Bakker og Helle Engelund, COWI 1 Formål og datagrundlag Formålet med undersøgelsen er at besvare

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild

Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild Fase to af Borgerstilfredshedsundersøgelsen på Jobcenter Rebild 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Undersøgelsens resultater. 4 3. Vurdering af den telefoniske kommunikation..5 4. Vurdering

Læs mere

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst

Syddanmarks unge. på kanten af fremtiden. Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst Syddanmarks unge på kanten af fremtiden Et kig på Syddanmarks unge nøglen til fremtidens vækst NO.03 baggrund og analyse Uddannelse trækker i de unge job og kæreste i de lidt ældre Pigerne er de første

Læs mere

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune

BOSÆTNING Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 8: Spørgeskemabaseret analyse Alderssegmenter: De 40-59 årige og de 60-79 årige BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer

Læs mere

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017

Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen. Analyse, Viden & Strategi Efteråret 2017 Det gode liv Et uddrag af resultaterne fra borgerpanelsundersøgelsen Analyse, Viden & Strategi Efteråret 207 Baggrund og formål Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune vedtog i 204 politikken om det gode liv.

Læs mere

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune

Bosætningsanalyse. - bearbejdet udgave af rapport. Greve Kommune Bosætningsanalyse - bearbejdet udgave af rapport Greve Kommune 2005 Indholdsfortegnelse: Resumé s. 5 Hvem flytter til Greve? s. 6 Hvorfor flytte til Greve? s. 7 Hvem flytter fra Greve? s. 8 Hvorfor flytte

Læs mere

Det bedste sted at bo hele livet. Boligpolitik 2019

Det bedste sted at bo hele livet. Boligpolitik 2019 Det bedste sted at bo hele livet Boligpolitik 2019 Indhold Indledning 3 Solrød Kommunes boligpolitik 5 Variation i typer af boliger 5 Ejer- og lejeboliger 5 Store og små boliger 7 Særligt fokus på de unge

Læs mere

Borgerpanel. Image og omdømme. Undersøgelse 1, november 2011

Borgerpanel. Image og omdømme. Undersøgelse 1, november 2011 Borgerpanel Image og omdømme Undersøgelse 1, november 2011 Økonomi og Analyse, januar 2012 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1. Respondenternes sammensætning... 5 2. Tilknytning til Bornholm... 7

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder

DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder DANVA Kunderne i centrum holdningsundersøgelse privatkunder Maj 2018 INDHOLD Emne Forord Sammenfatning Rent drikkevand Rent vandmiljø Klima Ejerskab Kvalitet og pris Ekstra ydelser Kendskab og tilfredshed

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 NYBORG KOMMUNE SKOLEOMRÅDET 2014 BRUGERUNDERSØGELSE PÅ INDHOLD 1. Indledning.. 3 2. Svarprocent 4 3. Del 1 I. Valg af skole... 5 II. Information... 19 III.Tilfredshed med folkeskolen..... 24 IV. Konklusion del 1........ 32 4. Del 2 I.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Boligefterspørgsel, bosætning og planstrategi i Assens Kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000

Læs mere

Seniorbofællesskaber - En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig

Seniorbofællesskaber - En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig Seniorbofællesskaber - En undersøgelse af borgernes ønsker og behov til fremtidens bolig Seniorudvalget i Kolding Kommune har spurgt knap 25.000 borgere omkring deres fremtidige bolig Om undersøgelsen:

Læs mere

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse

Sønderborg 2009 borgerundersøgelse Sønderborg 2009 borgerundersøgelse I N D H O L D BOSÆTNING OG KENDETEGN Motiver til bosætning, opfattelser af kommunens kendetegn, styker og svagheder. STATUS OG TILFREDSHED Tilfredshed og betydningen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Baunevangen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Baunevangen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Willer FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Willer 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015

Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn. Viden & Strategi Efteråret 2015 Tilfredshedsundersøgelse af Tilskud til pasning af egne børn Viden & Strategi Efteråret 2015 Om Tilskud til pasning af egne børn Byrådet besluttede den 16. december 2014 at give tilskud til pasning af

Læs mere

Undersøgelse af borgernes oplevelse af parkering i Amager Øst. Vi lytter det digitale borgerpanel i Amager Øst

Undersøgelse af borgernes oplevelse af parkering i Amager Øst. Vi lytter det digitale borgerpanel i Amager Øst Undersøgelse af borgernes oplevelse af parkering i Amager Øst Det digitale borgerpanels sammensætning: Alle borgere i Amager Øst, over 15år, med en e- boks har modtaget en invitation til borgerpanel 3871

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cirklen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cirklen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Mælkebøtten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Mælkebøtten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Cassiopeia FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Cassiopeia 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Rosenhøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Rosenhøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Enghøj FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Enghøj 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Egevolden FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Egevolden 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje NordMidt FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje NordMidt 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tryllestien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tryllestien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kernehuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kernehuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Kastanjehuset-Solgården FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Kastanjehuset-Solgården 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Lodsvej 64 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Lodsvej 64 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Bredalsparkens børnehave FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Bredalsparkens børnehave 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Ærtebjerg FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Ærtebjerg 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker

Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker Notat Projekt: Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker Dato: 6. december 2013 Udarbejdet af: Jonas Herby og Casper Tolstrup Spørgeskemaanalyse i byer med lukningstruede dagligvarebutikker

Læs mere

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og udviklingen af byer og lokalområder på Nordfyn Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Vedbyholm FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Vedbyholm 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen

Til Knud Holt Nielsen, MB. 4. juni Sagsnr Dokumentnr Kære Knud Holt Nielsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Integrationsforvaltningen Direktionen Til Knud Holt Nielsen, MB E-mail: Knud_Holt_Nielsen@kk.dk Kære Knud Holt Nielsen 4. juni 19 Sagsnr. 19-396 Dokumentnr. 19-396-4

Læs mere

Aarhusmålene Aarhus Kommune

Aarhusmålene Aarhus Kommune Aarhusmålene Aarhus Kommune Måling af Aarhusmålene [Introtekst til Web-survey] Tak, fordi du vil deltage i undersøgelsen. Vi gennemfører for øjeblikket en undersøgelse på vegne af Aarhus Kommune. Vi vil

Læs mere

Ejer Bjerge - et aktivt landsbyliv. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Ejer Bjerge - et aktivt landsbyliv. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Ejer Bjerge - et aktivt landsbyliv Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928

Læs mere

Et aktivt landsbyliv i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker

Et aktivt landsbyliv i fremtiden. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Et aktivt landsbyliv i fremtiden Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Dagpleje Syd FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dagpleje Syd 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en læsevejledning

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere

TILFLYTTERANALYSE 2014

TILFLYTTERANALYSE 2014 TILFLYTTERANALYSE 2014 UDVIKLING OG KOMMUNIKATION 1 2 1. INDLEDNING De seneste 5 år er befolkningstallet i Horsens Kommune steget med gennemsnitligt 880 indbyggere pr. år en stigning som har placeret Horsens

Læs mere

Bosætning i mindre og mellemstore byer i fremtiden i Holstebro kommune

Bosætning i mindre og mellemstore byer i fremtiden i Holstebro kommune Bosætning i mindre og mellemstore byer i fremtiden i Holstebro kommune Jesper Bo Jensen, ph.d., fremtidsforsker Fremforsk, Center for Fremtidsforskning 1844 1848 1852 1856 1860 1864 1868 1872 1876 1880

Læs mere

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde. Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk De nye flyttemønstre og kravene for at blive et godt bosætningsområde Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 9000 Mængdeindeks 8000 7000

Læs mere

Plejefamiliernes baggrundskarakteristika

Plejefamiliernes baggrundskarakteristika Ankestyrelsens undersøgelse på plejefamilieområdet. Delrapport 1. Plejefamiliernes baggrundskarakteristika September 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 3 1.1 Hovedresultater 3 2 Plejefamiliernes

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Humlebien FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Humlebien 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Trekløveren FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Trekløveren 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehuset Tinsoldaten FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehuset Tinsoldaten 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Vuggestuen Manegen FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Vuggestuen Manegen 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres en

Læs mere

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Bosætning og fastholdelse i Jammerbugt kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Strandhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Strandhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen

Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Københavnernes holdning til bylivet Evaluering af MED-aftalen Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Teknik- og Kommune Miljøforvaltningen, Københavns Kommune November Oktober 2017 November 2017 TMF

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015

Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse Danmarks biblioteksforening, juni 2015 Danmarks Biblioteksforening: Befolkningsundersøgelse 2015 Danmarks biblioteksforening, juni 2015 1 Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Bibliotekets betydning i landdistrikter og for bosætning 3. Kan biblioteker

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børnehavehuset Brostykkevej 23 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børnehavehuset Brostykkevej 23 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover præsenteres

Læs mere

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019

AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 AARHUS KOMMUNE LGBT+ PERSONERS SYN PÅ AARHUS RAPPORT MARTS 2019 INDHOLD 3 BAGGRUND OG FORMÅL 4 HOVEDKONKLUSIONER 5-7 RESPONDENTERNES BAGGRUND 8-12 AARHUS EN GOD BY FOR ALLE 13-15 TRIVSEL OG ENSOMHED 16-19

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET. Børneinstitutionen Kirsebærhuset FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Børneinstitutionen Kirsebærhuset 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDING I denne sektion præsenteres baggrunden for undersøgelsen og denne rapport. Derudover

Læs mere

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist?

Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Kan du fortsætte med at bo i din bolig som pensionist? Har du råd til at blive boende i dit hus eller lejlighed, når du bliver pensionist? Vi har regnet på, hvordan økonomien ser ud for et par og en single,

Læs mere

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg

Kommunal flytteanalyse Randers Horsens - Viborg Kommunal flytteanalyse 2012 2014 Randers Horsens - Viborg Tabellen sammenholder til- og fraflytning, samt nettoudviklingen i Randers, Horsens og Viborg i perioden 2012 2014. Til- og fraflytninger, samt

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse?

Uddannelse. 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? Uddannelse 1. Hvad er din højest gennemførte uddannelse? 2. Hvor tilfreds eller utilfreds er du med adgangen til kompetencegivende uddannelser i dit område? Med "dit område" menes i rimelig køreafstand.

Læs mere

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026

Befolkningsprognose. Vallensbæk Kommune 2014-2026 Befolkningsprognose Vallensbæk Kommune 214-226 223 219 215 211 27 23 1999 1995 1991 1987 1983 1979 1975 5 1 15 2 25 3 35 4 45 5 55 6 65 7 75 8 85 9 95 1971-5 5-1 1-15 15-2 2-25 25-3 3-35 35-4 Prognosen

Læs mere

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d.

Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Ejendomsmarkedet og priserne i Østjylland i fremtiden Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker, ph.d. Privat forbrug Mængdeindeks 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923

Læs mere