Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan Grøn energiplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn energi. Baggrundsnotat til Kommuneplan 2013-2025 Grøn energiplanlægning"

Transkript

1 Grøn energi Baggrundsnotat til Kommuneplan Grøn energiplanlægning Kommune, maj

2 2

3 Indhold Baggrundsrapport til afsnit om Grøn Energi i Kommuneplanen Vindenergi i Kommune 4 Solenergi i Kommune 10 Biogas i Kommune 12 Bilag 1, Vindmøller kortanalyse 14 Bilag 2 Skema: ejendomme i de 11 mulige vindmølleområder 33 Bilag 3 Danmarks Vindmølleforeningens holdninger til 34 vindplanlægning nær større byer og økonomi i vindmølleprojekter maj

4 Vindenergi i Kommune I har vi to slags vindmøller. De store vindmøller som placeres i det åbne land, som kun kan stå i særlig udpegede områder og husstandsmøllerne som er mindre møller der kan opstilles efter en godkendt landzonetilladelse. I dag har de eksisterende store vindmøller i en totalhøjde på max. 70 m mens husstandsmøllernes maksimale totalhøjde er på 25 m. I Kommunes gældende vindmølleplan er udlagt 8 vindmølleområder, der samlet kan rumme 17 store vindmøller. Møllerne må højst have en maksimal totalhøjde på 70 meter. Alle vindmølleområderne i vindmølleplanen er lokalplanlagte, og der er i dag opstillet 15 møller på kv, der tilsammen kan dække ca husstandes elforbrug. Vindmølleplanen muliggør også opstilling af husstandsmøller i landzonen. Højere møller kræver nye analyser Siden vedtagelsen af den gældende vindmølleplan er vindmøllernes effekt og størrelse vokset markant. De mindste typegodkendte vindmøller i Danmark i dag har en total højde på omkring meter og en effekt på 2,3-3 MW. hvilket er op til 5 gange mere end de eksisterende vindmøller i Kommune. Det er den type møller vi i fremtiden skal planlægge for. Som et led i Kommunes mål om at øge andelen af grøn energi i kommunen har vi i forbindelse med Kommuneplan 2013 gennemført en analyse i foråret 2013 for at afdække mulighederne for at opstille nye store vindmøller med en maksimal totalhøjde på ca. 125 meter. Højde på hhv. husstandsmølle, stor vindmølle som de findes i i dag og typegodkendte vindmøller, som de produceres i dag. Analyse af muligheden for opstilling af store vindmøller i. For at afdække de potentielle placeringsmuligheder for nye vindmøller er Kommune analyseret med udgangspunkt i Statens Vindmøllesekretariats liste over udpegningskriterier. Kriterierne for udvælgelsen af de potentielle områder fremgår i detaljer af bilag 1. På baggrund af disse indledende analyser er der fundet en 11 mulige områder, hvor anden planlægning ikke hindrer opstilling af store vindmøller og som er store nok til at rumme minimum 2 store vindmøller. Afstandskrav til beboelser og andre tekniske anlæg herunder eksisterende vindmølleparker Vindmøller med en totalhøjde på 125 meter skal holde en afstand på minimum 4 gange møllens totalhøjde til eksisterende boliger, hvilket svarer en afstand på 500 meter. Ifølge analysen er der 11 potentielle vindmølleområder, der kan opfylde disse kriterier, under forudsætning af, at der inden for hvert område opkøbes 1-3 boliger og nedlægges som beboelse for at opstille møllen. Det vurderes at der i forhold til afstandskrav ikke hensigtsmæssigt at udpege nye områder til store vindmøller i kommuneplanen. 4

5 Afstandskrav i forhold til støj Ved planlægning for og ved placering af vindmøller skal det dokumenteres, at støjkravene til nærmeste nabo i miljøministeriets bekendtgørelse om "Støj fra vindmøller" kan overholdes, se figur Støjgrænserne skal overholdes ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelse. Støjgrænserne skal også overholdes på den ejendom, hvorpå vindmøllen/vindmøllerne placeres. Det samlede bidrag fra alle vindmøller i området skal overholde støjgrænsen. Hvis man opstiller 1-3 møller i vil det kræve en afstand til støjfølsom anvendelse på mindst 600 m. Opstiller man mere end 3 møller kræves større afstand. Det vurderes af støjmæssige hensyn ikke hensigtsmæssigt at opstille nye store vindmøller i. Landskabelige hensyn Vindmøllers visuelle påvirkning af landskab og by har betydning for hvor der kan opstilles vindmøller. I som er en bykommune med en relativt lille del åbent land er det særlig vigtigt at passe på de landskaber vi har. Med en højde på 125 m vil vindmøllerne være synlige over større afstande end de møller der er opstillet i dag, og derfor påvirke landskabet over større afstande. Det vurderes af landskabelige hensyn ikke hensigtsmæssigt at opstille nye store vindmøller i. Økonomiske hensyn Hvis der skal kunne opstilles store møller i kræver det opkøb af mindst 1-3 ejendomme. Ejendomsværdierne i er høje sammenlignet med andre landområder. Det vil gøre det vanskeligere at få god økonomi i vindmølleprojekterne. Vindenergien i det sydlige er væsentlig lavere her end i fx den nordlige del af kommunen og vestvendte kyster, og det gør også vindmølleprojekter mindre økonomisk attraktive i. Det faktum, at der i 9 af 11 potentielle vindmølleområder kun kan rummes 2 vindmøller, vil gøre det meget vanskeligt at få økonomi til VVM-redegørelse (miljøundersøgelse), transformerstation, erstatninger for nedtagning af eksisterende vindmøller og beboelsesejendomme. Angående økonomi i vindmølleprojekter se bilag 3 (telefoninterview med Danmarks Vindmølleforening). Det vurderes af økonomiske hensyn ikke hensigtsmæssigt at opstille nye store vindmøller i A Typegodkendelser / Type Certificates Fabrikant Manufactur er Betegnelse Type Størrelse Power [kw] Rotor [m] Areal Swept area [m 2 ] Navhøjde Hub height [m] Godkendels es nummer Approval Number Dato for udstedelse Issuance date Dato for udløb Expiry date totalhøjde Siemens Wind Siemens Pow er A/S SWT Vestas A/S V90 3MW Mk m IEC1A* 105m IEC2A* A-DNV A-DNV B Typegodkendelser / B Type Certificates Fabrikant Betegnelse Størrelse Rotor [m] Areal Navhøjde Godkendels Dato for Dato for totalhøjde Siemens SWT-3.0- Wind Pow er 101 DD A/S B-DNV ,5 Typegodkendte vindmøller, der vil kunne overvejes opstillet i Kommune. Figur 11.1 Områdetype Støjgrænse Støjgrænse Vindhastighed 8 m/s Vindhastighed 6 m/s Nabobeboelse i det åbne land 44 db(a) 42 db(a) Boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse bl.a. 39 db(a) 37 db områder udlagt til institutions-, sommerhus- eller kolonihaveformål eller som rekreative områder 5

6 Resultater af analyse af vindmølleområder til store vindmøller Kortet viser dele af undersøgelsen af 11 nye vindmølleområder til 125 m høje vindmøller. Der er tegnet en 500 m buffer og en m buffer om områderne. Blå punkter viser eksisterende vindmøller i Kommune, der sandsynligvis skal opkøbes for at opstille de nye vindmøller tilsvarende gælder for de grønne punkter, der er eksisterende vindmøller i nabokommunerne. Kirkernes omgivelser inden for m fra vindmøller, der er 125 m høje, skal vurderes visuelt det kan betyde, at vindmøllerne ikke kan stilles op. Hensyn og afstand til beboelser, landskaber og natur skal også vurderes. Der må ikke være beboelse inden for 500 m fra 125 høje vindmøller. Område antal vindmøller 500 m m m 500 m m m muligt max antal Boliger Boliger Byer i nabokommuner eks. vindmøller eks. vindmøller kirker AAsum nord 2 1 Bullerup, Seden og Aasum Ja Sanderupgård syd 2 2 Fraugde, Birkum og Davinde Ja Fraugde vest 4 2 SØ, Fraugde, Lindved Nej Torup kohave 2 1 SØ, Fraugde, Lindved Ja Allerup mark 2 2 SØ, Højby, Lindved Ja Højby mark øst 2 3 Højby, Lindved Ja Fangel hede 2 0 Fangel Nej Fangel vest 2 3 Bellinge, Skt. Klemens, Fangel Ja Brændekilde sydvest 2 2 Bellinge, Skt. Klemens, Holmstrup Ja Holmstrup vest 2 2 Holmstrup, Bellinge, Brændekilde Ja Volderslev vest 4 2 S, Bellinge, Skt. Klemens Ja

7 Krav om planlægning Ønskes der udskiftet møller i de eksisterende områderne eller udlagt nye vindmølleområder skal der udarbejdes et kommuneplantillæg med VVM-redegørelse samt en lokalplan for disse projekter. Ved planlægning for og ved placering af vindmøller skal det dokumenteres, at støjkravene til nærmeste nabo i Miljøministeriets bekendtgørelse om "Støj fra vindmøller" kan overholdes. Støjgrænserne skal overholdes ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelse. Støjgrænserne skal også overholdes på den ejendom, hvorpå vindmøllen/vindmøllerne placeres. Det samlede bidrag fra alle vindmøller i området skal overholde støjgrænsen. Behov for samarbejder Etablering af de nye vindmølleområder vil berører nabokommunernes beboere og arealinteresser. Det er derfor en forudsætning at vindmøller planlægningen koordineres på tværs af kommunegrænsen i samarbejde med nabokommunerne. Hvis der er konkurrerende vindmølleprojekter på tværs af kommunegrænsen anbefales det det energimæssige bedste projekt gennemføres. Det kan betyde at mulige vindmølleområder i kommune tæt på kommunegrænsen ikke udnyttes. Samlet konklusion Det vurderes, at det ikke er attraktivt at opstille nye vindmøller på 125 m inden for Kommune på baggrund af de direkte konsekvenser for beboere nær de nye vindmøller, de visuelle påvirkninger af byområder og landskaber samt formentlig ringe økonomi og energimæssig gevinst. Der udlægges derfor ikke nye vindmølleområder til høje vindmøller i Kommune. Undersøgelsen af de 11 potentielle vindmølleområder viser at: Der kun ville kunne opstilles 2-4 vindmøller i områderne Etableringen forudsætter opkøb af 0-3 beboelsesejendomme pr. potentielt vindmølleområde pga. af støj, med mindre beboerne bliver medejere af vindmøllerne Etableringen forudsætter erstatning for nedtagningen af 0-5 eksisterende vindmøller pr. nyt potentielt vindmølleområde inden for en afstand af 500 m Etableringen forudsætter muligvis erstatningen for nedtagningen af yderligere 1-6 eksisterende vindmøller pr. nyt potentielt vindmølleområde inden for en afstand af m 10 af de 11 potentielle vindmølleområder ligger mindre end m fra byzonebyer i Kommune, hvor adskillige beboere vil bliver visuelt berørt af vindmøllerne 9 af de 11 potentielle vindmølleområder ligger mindre end m fra mindre byer i nabokommunerne, hvor beboerne også vil blive visuelt berørt af vindmøllerne 1-5 kirker påvirkes pr. nyt potentielt vindmølleområde inden for en afstand af m Alle 11 potentielle vindmølleområder ligger i småskala-landskabsrum syd for. Vindmøller på 125 m påvirker landskabet langt ud over det landskabsrum de placeres i. Hermed påvirkes de landskabelige beskyttelsesinteresser i væsentlig grad. Et samlet overblik over de undersøgte 11 potentielle vindmølleområders planforhold fremgår af bilag 2. Husstandsvindmøller i landzonen Der er udviklet en række mølletyper, der er egnede til at forsyne enkeltliggende ejendomme med en del af strømforbruget. Husstandsmøllerne varierer meget i udformning, men fælles for dem er den lave højde og lille rotor, der gør, at man ikke kan sammenligne deres landskabelige påvirkning med de store møllers. Husstandsmøller er vindmøller med en total højde på 25 m eller derunder. Dermed er mini- og micromøller også omfattet af begrebet husstandsmøller. Alle vindmøller uanset størrelse, skal anmeldes til kommunen, inden de etableres. Det kræver normalt en landzonetilladelse at opføre en husstandsmølle. Grundlaget for landzonesagsbehandlingen er fastsat i cirkulære nr af 22. maj 2009 om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller (vindmøllecirkulæret). Der vil blive taget konkret stilling til hver enkelt ansøgning. Udgangspunktet for vurdering vil være vindmøllecirkulæret, kommuneplanens retningslinjer for det åbne land og de konkrete støjforhold. Vindmøllecirkulæret tillægger landskabs- og naturhensyn en særlig vægt i den afvejning, som altid skal foretages ved behandlingen af landzonesager om opstilling af vindmøller. Opstilling af husstandsmøller bør derfor så vidt muligt indpasses i det omkringliggende landskab. 7

8 Efter vindmøllecirkulæret skal møllerne være placeret i en afstand fra nabobebyggelse og disses udendørs opholdsarealer, så støjkravene i bekendtgørelsen om støj fra vindmøller kan overholdes. Der skelnes mellem opstilling i det åbne land og opstilling ved støjfølsom arealanvendelse. I begge tilfælde skal vurderingen af støjpåvirkningen ske ved udendørs opholdsarealer. For så vidt angår enkeltliggende beboelser, har den nye vindmøllebekendtgørelse et afstandskrav for disse opholdsarealer på mindre end 15 meter fra beboelsen. Eksempler på husstandsmøller Husstandsvindmøller i byzonen Der er udvikles små vindmøller, der er beregnet til omstilling tættere på beboelse end store vindmøller. Vindmøller under 25 m betegnes som husstandsvindmøller, der er endnu ikke særregler for meget små husstandsvindmøller. Der er en stor regler for samtlige vindmøller. VVM-reglerne for vindmøller i byen skelner ikke mellem store og små vindmøller. Det vurderes at der skal udarbejdes VVM-redegørelse, hvis der ønskes opstillet mere end tre vindmøller i byen. kommune har modtaget enkelte ansøgninger om opstilling af vindmøller i byen. De hidtidige regler har ikke taget højde for at vindmøller kunne placeres i byen. De generelle rammebestemmelser for lokalplanlægning ændres nu således, at der kan opstilles husstandsvindmøller, når disse ikke er til gene for de nærmeste naboer, støjnormerne overholdes og der holdes en afstand på minimum 100 m fra delområdet, der ifølge kommuneplanens bestemmelser kan indeholde beboelse. Disse regler vil give mulighed for, at der kan opstilles 1-3 husstandsvindmøller ved Universitet og andre større erhvervsområder i byen. På universitetsområdet og i de store erhvervsområder er der mulighed for at holde 100 m afstand til beboelse. Det giver mulighed for at opstille støjsvage husstandsvindmøller. 8

9 Solenergi i Kommune Solcelleanlæg kommune vil gerne fremme brugen af vedvarende energi. Solenergi er nye overskrifter i kommuneplanen, der er taget med, fordi der er kommet et øget fokus på emnet i de seneste år. Energi fra solen kan være med til at opfylde kommunens mål om grøn energi skal dække en større del af energiforsyningen. Priserne på solcelleanlæg er faldet mere end 40 % fra Årsagerne hertil er reduktion i støtteordninger i bl.a. Tyskland og Spanien, finanskrisen og kinesisk statsstøtte til produktion af solceller. figur: Akkumuleret kapacitet solceller i DK I 2012 var de danske støtteordninger så fordelagtige for mindre solcelleanlæg, at mange ejere af enfamiliebolig valgte at købe solcelleanlæg på op til 6 kw. I november 2012 blev støtteordningerne ændret således, at der ikke længere er store fordele i at opstille små solcelleanlæg. De nye støtteordninger, der blev indført gjorde det imidlertid meget attraktivt at opstille solcelleparker på 400 kw. Man kunne få 130 øre/pr kilowatt-time i tilskud i 10 år. Det udløste mange ansøgninger om opstilling af mindre solcelleparker overalt i landet. I foråret 2013 modtog kommunerne mange ansøgninger om store solcelleparker i det åbne land bestående af flere serier af solcelleanlæg på 400 W samme sted. Disse anlæg havde en størrelse fra 1 ha til 100 ha. Klima og energiministeren valgte derfor den 20. marts 2013 igen at ændre tilskudsreglerne. Ministeren ønsker en økonomisk fornuftig omstilling til grøn energi, der tager hensyn til de øvrige interesser i det åbne land. KW-prisen på solcelleenergi er endnu høj. Den kan ikke konkurrere med 1 kw-prisen på vindenergi. Den kan heller ikke konkurrere med kw-priserne på el fra kulkraftværker. Men solcelleanlæg forventes fortsat at blive billigere, dermed bliver kw-prisen også billigere. Allerede i 2020 menes solcelle-el at kunne være konkurrencedygtig med kulkraftenergi, afhængig af udviklingen i omkostningerne til miljøtiltag og CO2- reduktion ved traditionel energiproduktion. I er der opstilles relativt få solcelleanlæg i Men der har været flere forespørgsler om opstilling af større solcelleanlæg i byen og på landbrugsarealer. Solcelleanlæg har en stor fordel i byen, idet den lettere lader sig indpasse end f.eks. vindmøller og varmeveksler. Flere større virksomheder og institutioner er interesseret i at få et godt CO2-regnskab ikke mindst i forbindelse med nybyggeri. Heri kan solcelleanlæg spille en vigtig rolle. 9

10 Den store interesse for solcelleanlæg gør det nødvendigt, at der fastlægges regler i kommuneplanen for opstilling af nye solcelleanlæg. Der er allerede i dag flere eksempler i Danmark på uheldige opstilling af solcelleanlæg i bevaringsværdige bymiljøer. De generelle rammebestemmelser for lokalplanlægning er derfor ændret med en bestemmelse om, at der ikke kan opstilles solcelleanlæg eller solfangeranlæg i bevaringsværdige bymiljøer og på bevaringsværdige bygninger samt på fredede bygninger. Solfangeranlæg Flere danske kommuner har etableret større solfangeranlæg i forbindelse med fjernvarmeværker. Disse anlæg tilsluttes direkte til distributionsnettet, fordi solfangerne ikke kan ramme landet op til de høje temperatur, der bruges i fjernvarmens hovedledninger. Fjernvarme Fyn har planer om at etablere et større solfangeranlæg med transformerstationen nord for motorvejen i sydøst. Anlægget er på kvadratmeter og forventes at kunne producere MWtimer. Der er igangsat en planlægning, som skal muliggøre etablering af anlægget. Nedenstående kort viser mulige placeringer for kommende solfangere anlæg. Der er endnu ikke igangsat en detaljeret planlægning for disse anlæg. For solfangeranlæg i byen gælder samme nye generelle rammebestemmelse som for solcelleanlæg se ovenfor. 10

11 Biogas i Kommune Som følge af en ændring af Planloven i 2011 (udmøntning af den politiske aftale om "Grøn Vækst" i 2009) skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for placering af fælles biogasanlæg, jf. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 5; beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg. Det primære hovedhensyn ved kommuneplanlægning af arealreservationer til fælles biogasanlæg er beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag. Derudover skal kommuneplanlægning for lokalisering af fælles biogasanlæg foretages med behørig hensyntagen til; - natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab, - kulturmiljøer og fortidsmindefredninger, - vej- og tilkørselsforhold, og - nabohensyn. Fælles biogasanlæg er et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at "større fælles biogasanlæg" for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 tons husdyrgødning eller derover pr. døgn. Dermed vedrører kravet om kommuneplanlægning ikke gårdbiogasanlæg, der er mindre anlæg typisk placeret i tilknytning til et større husdyrbrug, der ikke forudsætter transport af gylle/husdyrgødning på offentlige veje m.m. Sådanne gårdbiogasanlæg kan som udgangspunkt etableres uden kommuneplanlægning, forudsat at de kan godkendes efter miljølovgivningen. Større gårdbiogasanlæg kan dog kræve lokalplanlægning og tillæg til kommuneplanens rammer. I Kommune findes et eksisterende fælles biogasanlæg ved Fangel, som er under udvidelse. Fangel Bioenergi modtager husdyrgødning fra lokale landmænd og industriaffald fra hovedsageligt fynske fødevarevirksomheder. I biogasanlæggets reaktortanke omdannes gødning og affald til biogas og gødning, hvor en stor del af udgangsmaterialernes organiske kvælstofforbindelser er omdannet til ammonium. Biogassen omsættes i anlæggets egne gasmotorer til el og fjernvarmeproduktion til Fjernvarme Fyn. Desuden findes et gårdbiogasanlæg ved Davinde. På ovenstående baggrund har Kommune i samarbejde med nabokommuner og Statens Biogasrejsehold analyseret mulighederne for at placere yderligere fælles biogasanlæg i. I analysen er inddraget hensyn til bl.a. beskyttelseszoner, afstandskrav til beboelse (Miljøministeriets anbefalede afstand til samlet bebyggelse er min. 500 m), infrastruktur og logistik i forhold til eksisterende husdyrbrug, veje, gas- og varmetransmissionsledninger m.m., planlægningen for store husdyrbrug (se afsnit ), samt nabokommunernes planlægning og interesser. Særligt koncentration af husdyrbrug, beliggenhed i forhold til områder til store husdyrbrug, og nærhed til det overordnede vejnet, har stor vægt i afvejningen af, hvor fælles biogasanlæg hensigtsmæssigt kan placeres. En analyse fra Statens Biogas-rejsehold for Fyn viser, at der i Kommune er meget begrænsede muligheder for at placere yderligere fælles biogasanlæg, primært som følge af afstand til støj- og lugtfølsomme arealanvendelser (eksisterende og planlagte forhold). Analysen viser tillige, at der desuden er meget begrænsede potentialer i form af uudnyttet husdyrgødning eller affald, når der tages hensyn til den planlagte udvidelse af Fangel Biogas samt eksisterende og planlagte biogasanlæg i nabokommunerne. Målet med udvidelse af det eksisterende fælles biogasanlæg ved Fangel er, at der derved vil ske en forøgelse af energiudnyttelsen af husdyrgødning i Kommune, således at kommunen bidrager til den nationale målsætning i "Grøn Vækst" (2009) og "Energi-aftalen" (2012) om, at 50 pct. af husdyrgødningen udnyttes til grøn energiproduktion i Efter udvidelsen vil Fangel Bioenergi kunne udnytte størstedelen af den gylle, der produceres i Kommune, og som i praksis vil være til rådighed for afgasning. Hertil kommer, at de fælles biogasanlæg, der planlægges for i nabokommunerne, også vil have deloplande for husdyrgødning inden for Kommunes grænser. 11

12 Kortet viser beliggenheden af eksisterende fælles biogasanlæg ved Fangel og gårdbiogasanlæg ved Davinde, samt mulig radius for transport af gylle/husdyrgødning på 20 km omkring eksisterende og planlagte fælles biogasanlæg i og nabokommuner. Retningslinjer En samlet planlægningsmæssig vurdering viser, at der hverken er behov eller optimale placeringsmuligheder for yderligere fælles biogasanlæg i Kommune. Derfor udformes der ikke retningslinjer for arealer til placering af fælles biogasanlæg i Kommune. Hvis Kommune modtager ansøgning om placering af fælles biogasanlæg, vil det blive vurderet, om projektet er i overensstemmelse med kommunens areal- og energiplanlægning og udviklingsinteresser. Er dette tilfældet, vil der blive igangsat en nærmere behandling og vurdering af projektet, herunder Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM), hvor det vil blive vurderet, om det ansøgte fælles biogasanlæg kan etableres uden væsentlig risiko for naboer, landskab, natur og miljø. 12

13 Bilag 1 Vindmølleplanlægning Kortanalysen Statens krav Efter planlovens 11a, stk. 1, nr. 5 skal kommuneplanen indeholde udpegning og retningslinjer for placering af vindmøller i overensstemmelse med vindmøllecirkulæret. De statslige mål for vindmølleplanlægningen er bl.a.: At Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler og det forventes, at vindmøller også i fremtiden skal udgøre en væsentlig del af elforsyningen. At fremme opstillingen af vindmøller i Danmark, både til havs og til lands, så der fortsat er mulighed for udbygning med vindmøller. At Danmark i 2020 skal være blandt de tre mest energieffektive lande i OECD. At Danmark i 2050 er uafhængigt af olie, gas og kul. Dette skal nås ved bl.a. at udbygge den vedvarende energi markant og bruge mere vind, mere biomasse og flere elbiler. Staten har opstillet en række krav til placering af vindmøller, som der skal tages højde for ved planlægningen: Vindmøller skal opstilles i overensstemmelse med bestemmelserne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14. december 2006 om støj fra vindmøller. BEK nr af 14/12/06 om støj fra vindmøller. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m eller mere skal anmeldes til Trafikstyrelsen. LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67a. Vindmøller må ikke placeres således, at de er i konflikt med de højdebegrænsninger, der fremgår af indflyvningsplanerne for de godkendte flyvepladser. LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 61, 63, 67 og 68. Af flysikkerhedsmæssige grunde høres Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste forud for udpegning af vindmølleområder nærmere end 12 km fra Forsvarets flyvestationer og nærmere 5 km fra Forsvarsministeriets øvelsespladser, skyde- og øvelsesterræner. LBEK nr. 731 af 21/06/07 om luftfart, 67, 67a og 68. Planlægning for vindmøller i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse. Planlovens 5b stk. 1, nr. 1. Udpegningen til KP 2013 Statens Vindmøllesekretariat har lavet en liste om udpegninger/temaer/områder som de synes skal indgå i en kortanalyse forud for vindmølleplanlægningen. 13

14 Listen er tredelt : Røde områder, hvor der ikke kan placeres nye vindmøller (lovgivning) Orange områder, hvor der skal fortages en konkret vurdering af andre end kommunen og Gule områder, hvor den konkrete vurdering foretages af kommunen selv. Røde områder: Kirkebyggelinje Fredede områder Strandbeskyttelseslinje Fredskov Fortidsminder Internationale beskyttelsesområder (natura 2000) Områder planlagt til by -formål o Byzone o - Arealer, der skal tilbageføres til landzone o Byvækstområder o Byomdannelsesområder o Landsbyerne o Lossepladsen o Rensningsanlæg o Højstrup o Kolonihaveområderne o Støjfølsomme rekreative områder (lokalplanlagte i landzone Bellinge Kirke, Kolonihave Skt. Klemens, Hollufgård og Sanderumgård)) o Campingpladser o Golfbaner o Motorsportsbane Beldringe o Stige Ø Buffer på 4 x totalhøjden af vindmøllen omkring rammeområderne o B, BS, C, D, EB, EC, F, S (minus Højstrup), SU, IYB, K, L, LB, LF og MBF (der alle kan rumme boliger og/eller støjfølsom formål) o Støjfølsomme rekreative områder (lokalplanlagte i landzone Bellinge Kirke, Kolonihave Skt. Klemens, Hollufgård og Sanderumgård) o i nabokommunerne, der udlægger området til boligformål og landsby Lufthavnens indflyvningszoner 1 x totalhøjden af vindmøllen omkring overordnede veje og jernbanerne Regionale graveområder Følgende områder er ikke taget med i forhold til statens udspil (Ikke aktuelle for Kommune): Fredede områder forslag Klitfredning 14

15 Sommerhusområder Områder med bilag IV-arter (Der er ikke i kommune en områderegistrering) Orange områder: Radiokæder (200 m) Militære skydeanlæg (5 km) Overordnede veje (1-1,7 x totalhøjden) Gasledninger (2 x totalhøjden) El-transmissionsanlæg (Totalhøjde + sikkerhedszonen) Jernbane (1-1,7 x totalhøjden) Arealreservationer til infrastrukturanlæg Følgende områder er ikke taget med i forhold til statens udspil (Ikke aktuelle for Kommune): Regionale graveområder (flyttet til de røde områder) Militære flyvepladser (Findes ikke i Kommune) Nationalparker (Findes ikke i Kommune) Gule områder: Kystnærhedszonen (3 km) Kulturmiljø Fortidsmindebeskyttelseslinje (100 m) Særlige landskabelige beskyttelsesområder Værdifulde geologiske interesseområder Kirker og kirkeomgivelser (28 x totalhøjden samt udpegningen) Eksisterende (nye) vindmøller (28 x totalhøjden) Uudnyttede planlagte vindmølleområder (28 x totalhøjden) Søbeskyttelseslinje (150 m) Åbeskyttelseslinje (150 m) Skovbyggelinje (300 m) Beskyttede sten- og jorddiger Områder udpeget til ny natur Økologiske forbindelser 3 (naturbeskyttelses-) områder Lavbundsarealer Skovrejsningsområder Potentielle vådområder Følgende områder er ikke taget med i forhold til statens udspil (Ikke aktuelle for Kommune): Kommunale arealreservationer Buffer omkring uudnyttede arealer, der er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom anvendelse (Flyttet til røde områder) 15

16 Buffer omkring alle arealreservationer til støjfølsom arealanvendelse (Flyttet til røde områder) Større uforstyrrede landskaber (Findes ikke i Kommune) Værdifulde geologiske interesseområder (Indeholdt i udpegningen af geologiske beskyttelsesområder) Nationale geologiske interesseområder (Indeholdt i udpegningen af geologiske beskyttelsesområder) Nationale kystlandskaber (Findes ikke i Kommune) Udpegningen af den Grøn-Blå struktur er desuden medtaget som gult område i lighed med de øvrige arealudpegninger i kommuneplanen. Kommune har gennemgået de gule områder, og har følgende planlægningsmæssige begrundelser for, at de enkelte udpegninger skal Kystnærhedszonen (3 km) KP 2009 Lovgivning Vurdering af interessen i forhold til vindmølleplanlægningen Retningslinjer a Kystlandskabet skal søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængig af en kystnær beliggenhed. Inden for den 3 km bredde kystnærhedszone må der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for en kystnær lokalisering b Tilladelse efter planlovens 35 i den kystnære zone kan endvidere kun meddeles, såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser c I planlægningen for kystnærhedszonen skal offentlighedens adgang til kysten prioriteres og forbedres. Kommunalbestyrelsen må kun planlægge for nye arealer til byzone og planlægge for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Planlovens 5b, stk. 1, nr. 1. Forbud De oplevelsesmæssige og rekreative interesser knyttet til fjordlandskabet vurderes, at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. I Store vindmøller i det åbne land en vurdering af de landskabelige konsekvenser er der givet en generel vurdering af de forskellige kystlandskabers robusthed i forhold til vindmøller: Fjord-, bælt- og sundkysterne Ved fjord-, bælt- og sundkysterne indrammes udsigten henover vandet af modstående kyster, hvad enten fjorden åbner sig ud mod havet, eller man står længere inde i fjorden. Disse landskaber rummer ofte en særlig 16

17 kvalitet, som risikerer at blive forstyrret ved opstilling af store vindmøller. Kulturmiljø Retningslinjer a Indenfor de udpegede særligt bevaringsværdige landsbyer må der alene meddeles tilladelse til, og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt bevaringsinteresserne ikke tilsidesættes. I det omfang udvidelse af eksisterende og placering af nye driftsbygninger til jordbrugserhvervet kræver zonetilladelse eller planlægning, er dette byggeri også omfattet af retningslinjen. Der bør ikke opføres nye boliger, og der bør ikke ske huludfyldning, hvor der ikke tidligere har været boliger. Dog kan tidligere staldlænger indrettes til bolig eller lettere erhverv. Indenfor de udpegede særligt bevaringsværdige landsbyer skal omgivende marker og markstrukturer i den på kort viste zone friholdes for bymæssig bebyggelse, med henblik på at fastholde samspillet mellem landsby og landskab. Dette gælder Kulturhistoriske bevaringsinteresser, herunder kulturmiljøer og beskyttelsesområder for kirkerne skal sikres. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 14 og LBEK nr. 933 af 24/09/09 af lov om naturbeskyttelse, 19. Som for de åbne kyster har opdelingen mellem de flade, jævne kyster i forhold til klintkysterne væsentlig betydning ved fjordkysterne. Ved opstilling af vindmøller vurderes interessen ikke at blive tilsidesat. 17

18 ikke nødvendige driftsbygninger til eksisterende gartneri og landbrugsbedrifter b Indenfor landsbyer med en velbevaret bykerne må der alene meddeles tilladelse til, og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt bevaringsinteresserne i de på kortet afgrænsede bykerner ikke tilsidesættes a For de udpegede kystkulturmiljøer gælder, at områder i landzone ikke skal inddrages til byvækstformål eller til nye større tekniske anlæg, og at de kulturhistoriske interesser i øvrigt skal tillægges særlig betydning. Inden for kanalområde må der, for de områder, der ligger i landzone, alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang, og såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. For områder, der ligger i byzone, skal der ved fornyet planlægning tillægges de kulturhistoriske interesser høj prioritet. Ved opstilling af vindmøller vurderes interessen ikke at blive tilsidesat. Forbud De kulturmiljømæssige interesser knyttet til udpegningen vurderes, at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. 18

19 a I de særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder kan der alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse og anlæg, såfremt der er tale om aktiviteter af ganske ubetydelig omfang, og såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes. Forbud De kulturhistoriske beskyttelsesinteresser knyttet til udpegningen vurderes, at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. Fortidsmindebeskyttelsesl inje (100 m) Naturbeskyttelseslove ns 18 Bygge- og beskyttelseslinjerne for søer, vandløb, skove, fortidsminder, kirker, sø og åer, skove og kirker er alle forbudsbestemmelser. Dispensationspraksis er restriktiv, navnlig for sø- og åbeskyttelseslinjen og for fortidsmindelinjen. For sø- og åbeskyttelseslinjens vedkommende vil omgivelsernes karakter, herunder en sø eller ådals åbne eller uberørte omgivelser, betyde en forholdsvis restriktiv praksis bl.a. for byggeri. For fortidsmindelinjen kan forbuddet kun i særlige tilfælde fraviges, da en væsentlig del af formålet med bestemmelsen er at bevare Forbud jf. praksis 19

20 Grøn-blå struktur Retningslinjer a Inden for den Grøn-blå struktur skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv prioriteres højt. Der må ikke ske bebyggelse eller etableres anlæg, der kan udgøre en væsentlig barriere for oplevelsen af de sammenhængende landskaber og grønne bystrøg, for spredningsmulighederne for dyr- og planter eller for områdernes rekreative tilgængelighed b Hvor infrastrukturanlæg skal passere den Grøn-blå struktur skal barrierevirkningerne for naturen og den rekreative brug mindskes mest muligt - f.eks. i form af etablering af passager for mennesker, dyr og planter. fortidsminderne som fremtrædende elementer i landskabsbilledet. Vindmøller kan kun i helt særlige tilfælde forventes tilladt mindre end 100 m fra et fortidsminde. Kommuneplanlægnin gen skal sikre og bevare større, sammenhængende landskaber. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 15. Forbud De oplevelsesmæssige og rekreative interesser knyttet til den grøn-blå struktur vurderes, at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. Særlige landskabelige beskyttelsesområder Retningslinjer a I områder med særlige landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets karakter og visuelle oplevelsesmuligheder beskyttes og områderne skal friholdes for tekniske Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer til sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi. Planlovens 11a, stk. Forbud De landskabelige beskyttelsesinteresser knyttet til udpegningerne vurderes, at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. Se Landskabskarakteranalys en. 20

21 anlæg, byudvikling, spredt bebyggelse og råstofindvinding. Tilstanden eller de karaktergivende træk må ikke ændres, hvis det forringer de eksisterende forhold, eller reducerer muligheden for at styrke landskabets karakter eller oplevelsesmuligheder b I områder med særlige landskabelige beskyttelsesinteresser må der kun planlægges for eller gennemføres byggeri, der er erhvervsmæssigt nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Bygninger og anlæg skal i disse tilfælde udformes og indpasses under særlig hensyntagen til landskabets karakter, identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksningsog bebyggelsesstrukturer. Ændringer kan dog ske, når det medvirker til at genoprette/styrke landskabets karakter eller sker i medfør af allerede gældende bestemmelser i en fredning eller lokalplan d I områder med landskabelige udviklingsmuligheder kan landskabets karakter ændres og forbedres under hensyntagen til områdets landskabskarakter og de 1, nr

22 Særlige udsigter Generelle landskabelige beskyttelsesinteresser Bynære landskaber omkringliggende landskabers karakter, særlige visuelle oplevelsesmuligheder og tilstand. Retningslinjer a I områder med særlige udsigter skal de mest værdifulde udsigtskiler og sigtelinjer så vidt muligt friholdes for arealanvendelse, tekniske anlæg eller byggeri, der vil påvirke de særlige visuelle oplevelsesmuligheder og visuelle sammenhænge i landskabet c I områder med generelle landskabelige beskyttelsesinteresser skal landskabets karakter vedligeholdes ved at indpasse ændret arealanvendelse, tekniske anlæg og nyt byggeri under hensyntagen til landskabets karakter, identitetsgivende træk og landskabsoplevelse, herunder skala, visuelle sammenhænge samt eksisterende bevoksningsog bebyggelsesstrukturer. Retningslinje a I de bynære landskaber skal beskyttelse og udvikling af natur, landskaber og friluftsliv prioriteres højt. Områderne skal som udgangspunkt friholdes for etablering af større tekniske anlæg og byudvikling og borgerne Der skal foretages en konkret vurdering i forhold de enkelte udsigter Der skal foretages en konkret vurdering af landskabsinteresserne, jf. landskabskarakteranalys ens anbefalinger til planlægningen også udenfor de særlige landskabelige beskyttelsesområder. Forbud De oplevelsesmæssige og rekreative interesser knyttet til de bynære landskaber vurderes at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. 22

23 skal sikres størst mulig adgang til de bynære landskaber og oplevelsesmuligheder. Værdifulde geologiske interesseområder Kirkeud- og indsigtskiler Kirker og kirkeomgivelser (28 x totalhøjden samt udpegningen) Retningslinje a De geologiske interesseområder må ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænændringer eller skovbeplantning, og der kan alene ske bebyggelse eller etableres tekniske anlæg i ganske ubetydeligt omfang, og kun når beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Retningslinjer a Inden for udsigtskilerne kan der kun etableres bebyggelse og anlæg m.v., såfremt det ikke påvirker udsigten til og fra kirkerne væsentligt. Kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer til sikring af overordnede geologiske bevaringsværdier. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 16. Værdifulde geologiske landskabstræk, deres indbyrdes overgange og sammenhænge skal sikres. Bemærkningerne til L571, 11a, stk. 1, nr. 16. Kulturhistoriske bevaringsinteresser, herunder kulturmiljøer og beskyttelsesområder for kirkerne skal sikres. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 14 og LBEK nr. 933 af 24/09/09 af lov om naturbeskyttelse, 19. Vindmøllecirkulæret 5, stk. 1 og planlovens 11a Forbud De geologiske interesser der er knyttet til udpegningerne vurderes at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. De kulturhistoriske interesser der er knyttet til udpegningerne vurderes at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. Der skal redegøres for den visuelle påvirkning. Eksisterende (nyere) vindmøller (28 x totalhøjden) Vindmøllecirkulæret 2, stk. 4 Den landskabelige påvirkning skal belyses. Uudnyttede planlagte vindmølleområder (28 x totalhøjden) Den landskabelige påvirkning skal belyses. Søbeskyttelseslinje (150 m) Naturbeskyttelseslove ns 16 Forbud jf. praksis 23

24 Åbeskyttelseslinje (150 m) Bygge- og beskyttelseslinjerne for søer, vandløb, skove, fortidsminder, kirker, sø og åer, skove og kirker er alle forbudsbestemmelser. Dispensationspraksis er restriktiv, navnlig for sø- og åbeskyttelseslinjen og for fortidsmindelinjen. For sø- og åbeskyttelseslinjens vedkommende vil omgivelsernes karakter, herunder en sø eller ådals åbne eller uberørte omgivelser, betyde en forholdsvis restriktiv praksis bl.a. for byggeri. For fortidsmindelinjen kan forbuddet kun i særlige tilfælde fraviges, da en væsentlig del af formålet med bestemmelsen er at bevare fortidsminderne som fremtrædende elementer i landskabsbilledet. Vindmøller kan kun i helt særlige tilfælde forventes tilladt mindre end 100 m fra et fortidsminde. Naturbeskyttelseslove ns 16 Bygge- og beskyttelseslinjerne for søer, vandløb, skove, fortidsminder, kirker, sø og åer, skove og kirker er alle forbudsbestemmelser. Forbud jf. praksis 24

25 Skovbyggelinje (300 m) Dispensationspraksis er restriktiv, navnlig for sø- og åbeskyttelseslinjen og for fortidsmindelinjen. For sø- og åbeskyttelseslinjens vedkommende vil omgivelsernes karakter, herunder en sø eller ådals åbne eller uberørte omgivelser, betyde en forholdsvis restriktiv praksis bl.a. for byggeri. For fortidsmindelinjen kan forbuddet kun i særlige tilfælde fraviges, da en væsentlig del af formålet med bestemmelsen er at bevare fortidsminderne som fremtrædende elementer i landskabsbilledet. Vindmøller kan kun i helt særlige tilfælde forventes tilladt mindre end 100 m fra et fortidsminde. Naturbeskyttelseslove ns 17 Bygge- og beskyttelseslinjerne for søer, vandløb, skove, fortidsminder, kirker, sø og åer, skove og kirker er alle forbudsbestemmelser. Dispensationspraksis er restriktiv, navnlig for sø- og åbeskyttelseslinjen og for fortidsmindelinjen. For sø- og åbeskyttelseslinjens Konkret vurdering 25

26 Beskyttede sten- og jorddiger vedkommende vil omgivelsernes karakter, herunder en sø eller ådals åbne eller uberørte omgivelser, betyde en forholdsvis restriktiv praksis bl.a. for byggeri. For fortidsmindelinjen kan forbuddet kun i særlige tilfælde fraviges, da en væsentlig del af formålet med bestemmelsen er at bevare fortidsminderne som fremtrædende elementer i landskabsbilledet. Vindmøller kan kun i helt særlige tilfælde forventes tilladt mindre end 100 m fra et fortidsminde. Museumslovens 29a Forbud Områder udpeget til ny natur Retningslinjer a De eksisterende og potentielle naturområder skal friholdes for bebyggelse og anlæg. Bebyggelse og anlæg kan ske i ganske ubetydeligt omfang, og kun hvis beskyttelses- og naturforbedringsinteresse rne ikke tilsidesættes og spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv ikke forringes. Naturområderne og de økologiske forbindelser udgør et naturnetværk, og de skal udpeges og indtegnes på kort. Planlovens 11, stk. 3 og Vejledning til kommuneplanlægning. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelse og etablering af beskyttelsesinteresser ne med hensyn til beliggenheden af Konkret vurdering 26

27 økologiske forbindelser og beliggenheden af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlovens 11a, stk. 1, nr. 13. Økologiske forbindelser Retningslinjer b De økologiske forbindelser bør så vidt muligt friholdes for bebyggelse og anlæg, der forringer spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv. Der skal fastlægges retningslinjer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg med videre. Bemærkninger til L571 og Landsplanredegørelse Naturområderne og de økologiske forbindelser udgør et naturnetværk, og de skal udpeges og indtegnes på kort. Planlovens 11, stk. 3 og Vejledning til kommuneplanlægning. Konkret vurdering Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelse og etablering af beskyttelsesinteresser ne med hensyn til beliggenheden af økologiske forbindelser og beliggenheden af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Planlovens 11a, stk. 27

28 3 (naturbeskyttelses-) områder 1, nr. 13. Der skal fastlægges retningslinjer, som sikrer, at det samlede naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg med videre. Bemærkninger til L571 og Landsplanredegørelse Naturbeskyttelseslove ns 3 De generelt beskyttede naturtyper søer, vandløb, heder, moser, strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, som beskyttes i medfør af 3 i naturbeskyttelseslove n, og findes mange steder i landskabet og med større eller mindre arealmæssig udbredelse. Samlet udgør de ca. 10 % af landets areal. Ved planlægning for vindmøller skal det påses, at der ikke planlægges for anlæg, der kan ændre tilstanden af de beskyttede områder, hverken i anlægsfasen eller under drift, jf. naturbeskyttelseslove ns 3. Vurderingen af vindmøllers påvirkning af beskyttede naturtyper bør ske med udgangspunkt i de Som udgangspunkt forbud. 28

29 beskyttelseskriterier, der gælder for det pågældende område i hvert konkret tilfælde. En stor del af de beskyttede naturtyper ligger i Natura områder eller rummer yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, hvor der som nævnt ovenfor gælder særlige regler for administration. Hvis det er nødvendigt at dispensere til ændringer i tilstanden i 3-områder, er det normalt en forudsætning, at der fastsættes vilkår om kompenserende foranstaltninger som erstatningspleje eller etablering af erstatningsbiotoper. Der skal foreligge helt særlige omstændigheder, før der kan gives tilladelse til foranstaltninger, der ændrer tilstanden i de beskyttede naturområder. Lavbundsarealer Retningslinjer a Inden for de udpegede lavbundsarealer skal der ved planlægning og tilladelser efter planlovens 35 tages særlige hensyn. Der bør kun planlægges eller meddeles tilladelse, hvis der ikke er andre alternativer. Der må ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af Konkret vurdering 29

30 Eventuelle anlæg på lavbundsarealer bør udformes under hensyntagen til mulighederne for en fremtidig anden naturmæssig anvendelse af arealerne. Planlægningsmuligheder som i øvrigt fremgår af kommuneplanens rammedel kan dog realiseres. vådområder. Miljø- og Energiministeriets CIR nr. 132 af 15/07/98 om regionplanlægning og landzoneadministrati on for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. Skovrejsningsområder Potentielle vådområder Retningslinjer a De udpegede skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov. Retningslinjer b Ved genskabelse af vådområder skal der foretages en samlet afvejning i forhold til andre hensyn, såsom hensyn til skove, eksisterende og planlagte anlæg og bebyggelse og arealer med væsentlige naturhistoriske og kulturhistoriske interesser i områderne c Inden for de udpegede potentielle vådområder kan der ikke planlægges for eller meddeles tilladelse efter planlovens 35 til forhold, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for beliggenheden af skovrejsningsområder. Planlovens 11a, stk.1, nr. 11. Der må ikke meddeles landzonetilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes i lavbundsarealer, der er udpeget som potentielt egnede til genopretning af vådområder. Miljø- og Energiministeriets CIR nr. 132 af 15/07/98 om regionplanlægning og landzoneadministrati on for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som vådområder. Ønsket om at fremme og udbygge alternative energiformer som vindmøller vægtes højere end interesserne ved skovrejsningsområderne. I nogle tilfælde vil interesserne kunne kombineres. De naturmæssige interesser der er knyttet til udpegningerne vurderes at blive væsentligt påvirket af evt. vindmøller. Anlæg og andet, der kan fordyre vådområdeprojekter kan f.eks. medfører, at der ikke kan opnås EU-støtte til projektet. 30

31 Vindmølleområdet minimumstørrelse: De enkelte områders volumen gennemgås. Det er et mål, at der skal findes plads til vindmølleområder, der som minimum skal indeholde 2 møller med en max. totalhøjde på 125 m. De områder - hvor der ikke kan ligge en figur på 3 gange rotordiameter mellem møllerne i nord-syd retning (på tværs af den fremherskende vindretning) eller 5 gange rotordiameter mellem møllerne i øst-vest retning (på langs af den fremherskende vindretning) tages ud. Trepartsaftalen 31

32 Bilag 2 Skema: ejendomme i de 11 mulige vindmølleområder Lavbundsarealer Økologiske forbindelser Områder udpeget til ny natur Skovbyggelinje (300 m) Trepartsaftale om skovrejsning Generelle landskabelige beskyttelsesinteresser Særlige udsigter Uudnyttede planlagte vindmølleområder (28 x totalhøjden) Hvor mange Hvor langt væk Hvor Eksisterende (nyere) vindmøller (28 x totalhøjden) Antal Kirker og kirkeomgivelser (28 x totalhøjden samt udpegningen) Arealreservationer til infrastrukturanlæg Jernbane (1-1,7 x totalhøjden) El-transmissionsanlæg (Totalhøjde + sikkerhedszonen) Gasledninger (2 x totalhøjden) Overordnede veje (1-1,7 x totalhøjden Militære skydeanlæg (5 km) Radiokæder (200m) Byzone indenfor 1000 m Antal beboere indenfor 1000 m ( Kommune) Antal boliger indenfor 1000 m ( Kommune) Stuehus grundværdi Stuehusværdi Grundværdi Ejendomsværdi Benyttelse Ejendomnummer Antal boliger indenfor 500 m Antal beboere indenfor 500 m ( Kommune) Område Antal møller Aasum 2 nord X X 3 X Landbrug Sanderumgård syd X 2 X Landbrug Beboelsesejendom B30 4.F30 4.F102 4.F103 Fraugde 4.S30 4 vest Beboelsesejendom EB30 X X 5 X Beboelsesejendom Torupkohave Beboelsesejendom X 3 X Allerup 2 mark B205.B235.B245.F255.S205.S26X 2 X Beboelsesejendom Beboelsesejendom Højby 2 mark-øst X X 2 X Frugtplantage Beboelsesejendom aborg-midtfynkommune Beboelsesejendom Volderslev vest (X) X X X 5 X Beboelsesejendom Beboelsesejendom Fangel 2 hede X 1 X 5.B60 Fangel 2 vest LB F103 X 2 X Landbrug Beboelsesejendom Landbrug Brændekilde 2 sydvest X 1 X Beboelsesejendom Assens Kommun Beboelsesejendom Holmstrupvest X X X 2 X Beboelsesog forretningsejendom Beboelsesejendom Kerteminde Kommune ca m 4? X X Kommune ca ? X Kommune ca Kommune ca. 100 m 3? X X X Kommune ca m 1 Kommune ca m 2 Kommune ca. 100 m 2? X Kommune ca m 2 Kommune ca m 3 Kommune ca m 1 Faaborg- Midtfyn Kommune ca m 1? X (X) Kommune ca m 2 Kommune ca m 2 Faaborg- Midtfyn Kommune ca m 1? X Kommune ca m 2 Kommune ca m 2 Faaborg- Midtfyn Kommune ca m 1? X (X) Faaborg- Midtfyn Kommune ca m 1 Kommune ca. 0 m 2 Kommune ca. 500 m 2 Kommune ca. 500 m 1 Faaborg- Midtfyn Kommune ca m 2 X X X Faaborg- Midtfyn Kommune ca m 1 Kommune ca m 1 Kommune ca m 1 X X Assens Kommune ca. 300 m 2 X X (X) Assens Kommune ca. 600 m 2 Assens Kommune ca m 1 Kommune ca m 3 Assens Kommune ca m 2 X X X (X) Assens Kommune ca m 2 Kommune ca. 0 m 3 32

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune

vindmøller Debatoplæg om Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune Debatoplæg om vindmøller Foroffentlighed for vindmølleplanlægning 1. juli - 31. august 2015 Teknisk Forvaltning - Skive Kommune 1 Debatoplæg om vindmøller Hvorfor ny planlægning? Foroffentlighed for vindmølleplanlægning

Læs mere

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune

Lene Stenderup Landinspektør. Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Lene Stenderup Landinspektør Byplan By- og Kulturforvaltningen Odense Kommune Samlet areal Byzone Landzone Landbrugsareal Beskyttet natur og offentlig fredskov Indbyggertal Befolkningstæthed Odense Danmark

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef

Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet. Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Mini- og husstandsmøller - Planlægning - Kommunale godkendelser - Støjkrav Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Temadag - 27. nov. 2009 Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet Vindmøllesekretariatet

Læs mere

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg

Foto: Fyns Amt. Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg Naturgasanlæg 19-12-2005 19:23 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.1 Vindmłller.qxd Kapitel 6 - Tekniske anlæg 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Vindmøller Fiber bredbånd Højspændingsanlæg Teleanlæg Affaldsbehandling Forsvarets anlæg

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune.

Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Bilag 3 Foreløbig udpegning af potentielle områder til placering af større fælles biogasanlæg i Svendborg Kommune. Det bliver Svendborg Kommunens opgave at udpege områder, hvor der kan etableres større

Læs mere

Titel: Kommuneplan 2013 Emne:

Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Titel: Kommuneplan 2013 Emne: Tekniske anlæg Sted: Pakhuset i Nykøbing Dato: 12. august 2013 Oplægsholder: Rasmus Kruse Andreasen Dok. 306-2013-179030 Tekniske anlæg kommuneplanforslagets kapitel 5.3 Vindmøller

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen!

Borgermøde om vindmøller ved Låstrup. Tirsdag den 16. august 2016 kl Velkommen! Borgermøde om vindmøller ved Låstrup Tirsdag den 16. august 2016 kl.17.00 Velkommen! Program Kl. 17.00 Kl. 17.15 Kl. 17.30 Velkommen v/ Mads Panny, formand for Klima- og Miljøudvalget Vindmøller, regler

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014

VINDMØLLER PÅ THYHOLM DEBATOPLÆG DECEMBER 2014 DEBATOPLÆG VINDMØLLER PÅ THYHOLM DECEMBER 2014 Struer Kommune har modtaget tre projektforslag for opstilling af vindmøller på Thyholm. Vindmøllerne er 100 140 m høje og ønskes opstillet ved henholdsvis

Læs mere

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

Vindmølleplanlægning A-Z. Køge Bugt. Proces, Potentialer & Barrierer. Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning A-Z Proces, Potentialer & Barrierer Køge Bugt 5. september 2011 Cand.Scient Joachim Holten Palvig Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet Vindmølleplanlægning - resort Havvindmøller

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

Landskab og energiplaner

Landskab og energiplaner Landskab og energiplaner Anette Ginsbak, Naturstyrelsen Nordisk seminarium om landskab - juni 2012 Benyttelse og beskyttelse Takle balancen mellem benyttelse og beskyttelse Det åbne land er en begrænset

Læs mere

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder

Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen. - Store husdyrbrug. - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Opfølgning på Grøn Vækst i kommuneplanlægningen - Store husdyrbrug - Store fælles biogasanlæg - Energiafgrøder Oplæg ved Helga Grønnegaard Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Baggrund Grøn Vækst-aftale

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag

Dato: 22. februar qweqwe. Lovgrundlag. Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Dato: 22. februar 2017 qweqwe Lovgrundlag Retningslinjerne for Tekniske anlæg er fastsat i medfør af Planlovens 11a, stk. 5. Udpegningsgrundlag Se kortet i stort format. Kort 6.2 Udpegningsgrundlaget er

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

Danske Planchefer. Er kommunerne parate til at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 12.

Danske Planchefer. Er kommunerne parate til at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 12. Danske Planchefer Er kommunerne parate til at følge op på regeringens initiativer om grøn vækst med vindmøller og biogasanlæg? 12. maj 2011 Kåre Albrechtsen Sekretariatschef Miljøministeriet - Naturstyrelsen

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune

Opstilling af husstandsmøller. i Ringkøbing-Skjern Kommune Opstilling af husstandsmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune 1. Bevaringsværdige landskaber Natur- og Miljøklagenævnet: Natur- og Miljøklagenævnets praksis for hustandsvindmøller indenfor Bevaringsværdige

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Vi understøtter Odenses boligbehov og erhvervsmuligheder. Vi lader byen vokse ved omdannelse frem for udvidelse på bar mark

Vi understøtter Odenses boligbehov og erhvervsmuligheder. Vi lader byen vokse ved omdannelse frem for udvidelse på bar mark De 4 tematillæg 2011 Kommuneplan 2009-21 Fremtidens Odense kort fortalt Vi understøtter Odenses boligbehov og erhvervsmuligheder Vi bygger 10.000 nye boliger frem til 2024 Vi lader byen vokse ved omdannelse

Læs mere

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup

Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Skema til forundersøgelse af miljø- og planforhold: Sindrup Projektbeskrivelse Antal møller: 6 Højde på møller: 130 m Produktion/ effekt: 3,2 MW Der nedtages 7 eksisterende møller. Der er i ansøgningen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej Forslag til TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil

NOTAT. Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm NOTAT Vurdering af ansøgning grundlag for afgørelse om igangsætning af planlægning for vindmøller vest for Stadil Ansøgers oplysninger:

Læs mere

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller

Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Revideret vejledning til vindmøllecirkulæret Udkast af 12. juni 2008 Miljøministeriets vejledning nr. Vejledning om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller Denne vejledning knytter

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby

Hvidbjerg Strandvej. Tane Hedevej. TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv ENKELTOMRÅDE BL01. i Øster Oksby Tane Hedevej Hvidbjerg Strandvej TILLÆG 25 Blandet bolig og erhverv i Øster Oksby ENKELTOMRÅDE 05.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - februar 2016 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til dette

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Indledning. Ikke teknisk resumé

Indledning. Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Kommuneplan 2013 1 Indhold Indledning... 3 Ikke teknisk resumé... 3 Miljøvurdering... 5 Potentielle områder for ny natur og potentielle økologiske forbindelser... 5 Særligt værdifulde landbrugsområder...

Læs mere

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg

Offentlig fremlagt. fra den 11.01.2016. til den 07.03.2016. forslag. Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Offentlig fremlagt fra den 11.01.2016 til den 07.03.2016 forslag Udpegning af potentielle områder til placering af solenergianlæg Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede

Læs mere

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmøller ved Vandel i Vejle Kommune. Udgivet af Vejle Kommune, september 2012. Teknik og Miljø. Indledning Vejle Kommune har i

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag

Solenergianlæg. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025. Forslag Solenergianlæg Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 Forslag Forslag vedtaget af Viborg Byråd d. 18. 12. 2013 Læsevejledning Til hver retningslinje hører en redegørelse, som nærmere fortæller om baggrunden

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Planteavlskongres 2012

Planteavlskongres 2012 Planteavlskongres 2012 Plads til landbruget i planlægningen Indhold Fakta om Ringkøbing Skjern Kommune Planstrategi 2011 Revision af kommuneplanen iht. landbrug og biogasanlæg Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Kommunens supplerende bemærkninger til ansøgers anmeldelse-skema Søren Lolks Vej 8, Tåsinge, 570 Svendborg. Sagsnr. 15/20940 14. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, nr. 1284, af 15. december 2011 (Vindmøllebekendtgørelsen).

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009

KOMMUNEPLAN OG DET ÅBNE LAND. DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 DET ÅBNE LAND workshop, kommuneplanseminar 6. januar 2009 Roller i det åbne lands planlægning: Kommunen: emner efter planlovens 11a (11b stk.2) Regionen: Regional råstofplan Regional udviklingsplan Staten:

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet)

Planlægning tager tid. Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Planlægning tager tid Lovgivning og myndighedsgodkendelser af minimøller og husstandsvindmøller (vindmøllesekretariatet) Opdeling ift. planlægning Over 25 m (eller fritstående) - Kun opstilling i lokalplanlagte

Læs mere

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune

Debatoplæg. Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Debatoplæg Vindmølleplanlægning i Vejle Kommune Kolofon: Debatoplæg til vindmølleplanlægning for Vejle Kommune Udgivet af Vejle Kommune, august 2010 Redigeret af: Marianne Bjerre, Teknisk Forvaltning,

Læs mere

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg

Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg BILAG 3 TIL MILJØVURDERING KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 1 Bilag 3 Scoping af ændrede arealudlæg Der foretages i bilaget en systematisk gennemgang af planændringer og afledte miljøpåvirkninger. Dette bilag indeholder

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende

VINDMØLLER. GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være. give gode muligheder for produktion af vedvarende VINDMØLLER MÅRUP GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Byrådet har som mål, at Århus Kommune skal være CO 2-neutral i 2030. Derfor ønsker Byrådet at give gode muligheder for produktion af vedvarende energi. På den

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Faxe Graveområde, mindre udvidelse mod sydvest Faxe Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde omfatter

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs

PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs PLAN, BYG OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Indkaldelse af ideer og forslag til planlægning for etablering af solcellepark på Asnæs Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 27. marts

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Konfliktsøgnings detaljer:

Konfliktsøgnings detaljer: KortInfo Konfliktsøgning Rapport Navn Udvidet konfliktsøgning Dato : 04-03-2015 Middelfart kommune KortInfo Konfliktsøgning - Udvidet konfliktsøgning 1 af 32 Konfliktsøgnings detaljer: Konfliktsøgning

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning

Det åbne land. Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Det åbne land Afvejning af interesser i arealanvendelsen ved hjælp af planlægning Oplæg ved kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup Naturstyrelsen, Det åbne Land og Friluftsliv Benyttelse i det åbne land

Læs mere

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set

Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Hvad betyder kommuneplanerne juridisk set Helle Tegner Anker KU-Science/IFRO Plantekongres 2014 15. Januar 2014 Oversigt Kommuneplanernes indhold Visse begrænsninger! Kommuneplanernes retsvirkning Ej direkte

Læs mere

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet

Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov Debatoplæg. Vindmøller ved Gårestrup. Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet Forudgående offentlighed 29. okt. til 26. nov. 2014 Debatoplæg Vindmøller ved Gårestrup Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet FORUDGÅENDE INDLEDNING OFFENTLIGHED Ideer, forslag og synspunkter ønskes

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller.

Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013. Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller. Afrapportering fra arbejdsgruppen om fremtidens vindmølleplanlægning. Kommuneplan 2013 Nyt vejledningsnotat om husstandsvindmøller Eksempelsamling Kontorchef Niels Bjørkbom Naturstyrelsen Arbejdsgruppe

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet.

Kelleris, Espergærde. Espergærde SV mellem Kelleris Hegn og Grydemoseområdet. Indhold Kelleris, Espergærde...2 Hornebyvej 71, Hornbæk...4 Harboesvej, Hornbæk...6 Ørsholtvej 25, Gurre...8 Birkehegnet, Ålsgårde...10 RIKA Plast, Saunte Bygade...12 1 Kelleris, Espergærde Lokalitet Espergærde

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov

Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov Idéoplæg om Vindmøller ved Notmarkskov - Indkaldelse af forslag og idéer Høringsperiode 27. marts til 24. april 2013 Marts 2013 Vindmøller ved Notmarkskov Forord I Sønderborg Kommune har vi med ProjectZero

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager

Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Lars Kenneth Pabst Slotsvej 11 Iller 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en carport på ejendommen matr.nr. 95 Iller, Broager, der ligger på Slotsvej 11, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere