Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimastrategi. for Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Baggrund for klimaarbejdet 4 2. Vordingborg Kommune og klimaet 5 3. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune 6 4. Vision og ambitioner på klimaområdet 7 5. Strategiområder Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning Transport Landbrug og arealanvendelse Boliger Erhverv Kommunen som virksomhed Hvordan skal klimastrategien gennemføres? BILAG 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 17 BILAG 2 CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område BILAG 3 CO 2 -kortlægning for Vordingborg Kommune som virksomhed

3 Forord Forord Vordingborg Kommune ønsker at tage et medsvar for at reducere CO 2 udledningen samt arbejde for at klimaovervejelser bliver en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg Kommune. Derfor er der igangsat et klimaprojekt, som skal munde ud i formuleringen af en klimastrategi og en klimahandleplan, som kommunen vil basere sin klimaindsats på. Til brug for projektet har Vordingborg Kommune formuleret en klimavision og indgået nogle klimaaftaler, som skal hjælpe med til at fremme den ønskede udvikling. Klimavisionen, de indgåede klimaaftaler og viden om den aktuelle CO 2 udledning i kommunen som geografisk område, vil danne grundlag for formuleringen af klimastrategien til reduktion af CO 2 udledningerne samt til at formulere klimamålsætningerne. Det er hensigten af klimastrategien skal benyttes til at sprede viden og øge bevidstheden om nødvendigheden af indførelse af klimaforbedrende tiltag. Klimastrategien skal tjene som inspiration for kommunens virksomheder og institutioner, borgere og ansatte i Vordingborg Kommune. Klimastrategien er blevet diskuteret på workshops med en række klimainteressenter i kommunen, og har dannet grundlaget for formuleringen af kommunens klimahandlingsplan. Handlemulighederne indeholder derfor både løsninger af generel karakter samt specifikke løsninger, som er fremsat på workshops. Denne klimastrategi vil udgøre Del 1 af kommunens klimaarbejde og vil ikke indeholde initiativer med hensyn til klimatilpasning og sikring mod oversvømmelser ved kyster og bebyggede områder, som planlægges at blive Del 2 i kommunens samlede klimastrategi. Med venlig hilsen Henrik Holmer Borgmester i Vordingborg Kommune Denne tryksag er klimakompenseret. Ved at Klimakompensere, støtter man Plan Vivos projektet, som er et skov- og landbrugsprojekt i N hambita i Mozambique og man bidrager til at modvirke drivhuseffekten på vor planet. Kompensationen udregnes ud fra det totale kuldioxidudslip fra produktion og transport. 3

4 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 1. Baggrund for klimaarbejdet Vordingborg Kommune har tiltrådt Klimapagten (Covenant of Mayors) samt indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om reduktion af CO 2 udledningen. Vordingborg Kommune har desuden forpligtiget sig til at arbejde positivt med og inden for de rammer, som findes i den regionale klimastrategi udarbejdet af Kommunekontaktråd Sjælland (KKR) og Region Sjælland. De samlede rammer Vordingborg Kommune har indgået aftaler inden for er skematisk vist i nedenstående figur. Borgmesterpagten > 20 % CO reduktion i 2020 i 2 kommunen som geografi Udarbejde en energi- og klimaplan i 2010 DN aftalen 2 % CO reduktion/år for virksomheden Vordingborg Kom- 2 mune frem til 2025 Region Sjælland Klimastrategi Leve op til de overordnede mål i Regionens klimastrategi Understøtte Regionens klimastrategi 4

5 2. Vordingborg Kommune og klimaet 2. Vordingborg Kommune og klimaet Vordingborg Kommune er en kommune, der er sammensat af 16 lokalområder med Vordingborg, som det største byområde. Vordingborg by har næsten indbyggere. Ca. 2/3 af kommunens indbyggere bor i mindre byer i lokalområderne. Vordingborg Kommune påvirker som alle andre kommuner klimaet, men lokale forhold gør at kommunerne påvirker klimaet forskelligt. Vordingborg Kommune har et forholdsvis begrænset antal arbejdspladser, hvorfor mange borgere udfører et stort trafikarbejde, som især foretages med privatbiler. Transportsektoren er derfor en stor bidragsyder til udledningen af drivhusgasser i kommunen. Sammenlignet med andre sjællandske kommuner har Vordingborg Kommune et forholdsmæssigt stort landsbrugsareal og stort dyrehold, hvorfor landbrugssektoren ligeledes har betydelig indvirkning på udledningen af drivhusgasser. findes i lokalområderne Vordingborg, Midtmøn og Præstø udgør derimod kun en meget lille del af CO 2 -udledningen i Vordingborg Kommune, idet størstedelen af fjernvarmen produceres af CO 2 neutral biomasse. De væsentligste enkeltkilder til påvirkning af klimaet i Vordingborg Kommune bliver derfor transportsektoren landbrugssektoren private boliger De 3 sektorer hører da også til dem, som Energistyrelsen har givet højest prioritet. Dels fordi sektorerne i almindelighed er væsentlige dels fordi løsningerne også ser ud til at være udfordrende. Private boliger er som i mange andre kommuner en af hovedkilderne til drivhusgasudledningen. Udledningen af drivhusgasser kommer især fra elforbruget og fra forbruget af olie og naturgas til individuel opvarmning i landdistrikterne. Fjernvarme, som 5

6 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 3. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune De samlede udledninger af drivhusgasser i Vordingborg Kommune i referenceåret 2008 udgør ca ton CO 2 -ækvivalenter (fratrukket negativt bidrag fra produktionen af VE og arealanvendelse). CO 2 -udledningen i Vordingborg Kommune svarer til en udledning på ca. 8,9 ton CO 2 -ækvivalenter per borger (landsgennemsnittet for 2008 var ca. 12) og udgør ca. 0,6 % af den samlede danske udledning i Størsteparten af udledningerne skyldes transportsektoren, som udgør ca. 39 % af den samlede udledning i kommunen. Elforbrug og varme (korrigeret for VE produktionen) er de næststørste kilder til udledning af drivhusgasser med 32 %, mens landbrug og gartneri udgør 28 % af CO 2 udledningen. Transportsektoren, el- og varmeforbruget samt landbrugssektoren udgør tilsammen ca. 99 % af den samlede CO 2 udledning for Vordingborg Kommune som geografisk område. Kommunen som virksomhed er ansvarlig for ca. 2,4 % af den geografiske udledning. Udledningen af drivhusgasser kan opgøres på sektorer. Transportsektoren, landbrug og gartnerier samt private husholdningers forbrug af el og varme er de sektorer, der udleder mest CO 2. Den største udfordring i kommunens klimastrategi og klimahandleplan bliver at finde de mest effektive og klimavenlige virkemidler indenfor sektorerne: transport, landbrug og private husholdninger. 200,000 CO₂ udledninger fordelt på sektorer 150,000 ton CO₂ 100,000 50,000 Ikke energirelaterede Olie Naturgas Fjernvarme Elforbrug 0-50, ,000 Private husholdninger Kommunale ejendomme Forsyning Øvrige offentlig Erhverv og industri Landbrug og gartnerier VE elproduk on Transport Arealanvendelse Affald og spildevand Udledning af drivhusgasser fra sektorer og fordeling på energikilde. 6

7 3. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune 4. Vision og ambitioner på klimaområdet Vordingborg Kommune har formuleret en vision som grundlag for formulering af klimastrategien og klimahandlingsplanen. Vordingborg Kommune har gennemført en række analyser af effekten af forskellige realistiske virkemidler samt af, hvad der sker uden igangsættelse af klimainitiativer (baseline). De virkemidler, der arbejdes med fremgår af tabel 1 på side 8. Baseline forventes at give en CO 2 reduktion på 6,5 % i forhold til basisåret 2008 eller en CO 2 reduktion på ca tons om året i Det skyldes primært en forventning om mere VE-produceret el. Klimavision Klimaproblematikken skal være en naturlig del af dagligdagen i Vordingborg kommune, og klimastrategien skal implementeres i alle planer og projekter med det formål at reducere CO 2 belastningen i kommunen. Målsætning for klimaindsatsen Vordingborg Kommune vil fortsætte arbejdet med at reducere energiforbruget og især satse på udbygningen af vedvarende energikilder. Mål for klimaindsatsen Vordingborg Kommune vil arbejde for at 1. Reducere CO udledningen i kommunen som geografisk område med 2 mere end 20 % inden 2020 samt gøre forberedelser til en mere ambitiøs CO 2 reduktion ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan. 2. Gøre klimavenlig energi til en væsentlig del af kommunens energiforsyning, således at mere end 30 % af den samlede energimængde skal komme fra vedvarende energikilder inden 2020 samt gøre forberedelser til at VE kan udgøre end endnu større andel af kommunens energiforbrug ved næste revision af klimastrategi og handlingsplan Øge kommunens andel af vedvarende el fra 48 % til 100 % inden Reducere energiforbruget i de kommunale bygninger med mere end 20 % inden 2020 og at reducere udledningen af CO 2 med mere end 30 % i kommunen som virksomhed inden

8 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Den samlede teoretiske reduktion af udledningen af CO 2, som virkemidlerne giver anledning til udgør i alt ca. 32,8 % i forhold til 2008-niveauet. Dertil kan lægges effekten af de mange andre løsninger, som der ikke er regnet på. Etablering af vindmøller forventes at give det største reduktionsbidrag, forudsat at forslaget til vindmølleplan realiseres. Beregningerne viser til- Reduktioner ift niveau lige, at målet for reduktionen af CO 2 udledningen på mere end 20 % også kan nås, selv om vindmølleplanen ikke eller kun delvist gennemføres, men det vil kræve en større og vanskeligere indsats at gennemføre de øvrige scenarier fuldt ud. Hvis kun varmeplanen gennemføres, så vil det blive muligt at opnå en andel af vedvarende energi i 2020 på ca. 54% af den samlede energimængde. CO 2 reduktioner i 2020 % CO 2 reduktioner i 2020 Procentvis reduktion ift 2008 inkl. baseline Ton CO 2 % Baseline ,5 6,5 % 9,1 % Varmeplan ,5 15,1 % 16,9 % Vindmølleplan ,8 16,3 % 17,5 % Varmepumper ,7 8,2 % 10,9 % Transportscenarie ,8 7,3 % 9,8 % Landbrugsscenarie ,3 10,8 % 13,4 % Biogasscenarie ,2 7,7 % 10,3 % Alle scenarier Ca ,8 32,8 % 33,5 % Tabel 1. For at opnå de fastsatte mål på klimaområdet vil Vordingborg Kommune blandt andet: Prioritere vindenergi som et af de centrale elementer i elforsyningen Prioritere fjernvarme som et af de centrale elementer i varmeforsyningen og udbygge fjernvarmen i områder med mange boliger Satse på optimal udnyttelse af biomasse til produktion af vedvarende energi (varme og el) Arbejde for at landbrugets arealanvendelse bliver mere klimavenlig Arbejde for at kommunens CO udledning fra transportsektoren reduceres ved blandt andet planlægning, initiativer 2 og adfærdsregulerende initiativer Arbejde med klima på tværs af sektorer, kommunegrænser og skabe initiativer, der både involverer private og offentlige aktører Motivere private til at anvende alternative energiløsninger i boliger Motivere erhvervslivet til at anvende alternative løsninger i produktion og transport Arbejde med interne adfærdsændringer i kommunen, der reducerer udledningen af drivhusgasser Sikre at nye byområder og omlægning af eksisterende områder tilpasses klimaændringerne og CO -udledningen minimeres 2 Synliggøre kommunens klimaarbejde Skabe interesse og motivation for CO reduktionen i hele kommunen 2 Informere og inddrage erhverv, borgere, institutioner og foreninger i diskussioner og valg af klimaløsninger og nye initiativer 8

9 5. Strategiområder 5. Strategiområder Vordingborg Kommune har prioriteret en række indsatsområder, som centrale emner i kommunens klimaarbejde. Disse emner er udvalgt, fordi de hver for sig repræsenterer de væsentligste sektorer til udledningen af drivhusgasser (se afsnit 3 om CO 2 udledningen i kommunen). Det sidste indsatsområde er medtaget, fordi det også er vigtigt at beslutte, hvorledes klimastrategien skal gennemføres. De centrale klimastrategiområder beskrives i de følgende afsnit med hensyn til, hvorfor emnet er vigtigt, hvilke udfordringer som imødeses indenfor området samt hvilke delmålsætninger og realistiske handlemuligheder, der med den eksisterende viden kan bringes i anvendelse. Principperne til reduktionen af udledningen af drivhusgasser kan findes indenfor 3 kategorier. Reduktion af energiforbruger Brugen af alternative energikilde Reduktion af ikke-energi relateret udledning De klimatiltag som Vordingborg Kommune som virksomhed allerede har taget eller forventer at tage i nær fremtid, er beskrevet i afsnittet om kommunen som virksomhed. De udvalgte klimaemner, hvoraf flere er indbyrdes afhængige af hinanden, listes nedenfor: 1. Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning 2. Transport 3. Landbrug og arealanvendelse 4. Boliger 5. Erhverv 6. Kommunen som virksomhed 7. Hvordan skal klimastrategien gennemføres? Private boliger, erhverv og kommunen som virksomhed er f.eks. en delmængde af energiforbruget. Det samme forhold gør sig gældende med transporten. 9

10 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 5.1 Energiproduktion, forsyning og energiplanlægning Hvorfor? Energiforbruget er en af de 3 største kilder til CO 2 udledning i Vordingborg Kommune og udgør godt 1/3-del af den samlede CO 2 udledning (produktionen af VE er ikke medregnet). Private boliger er ansvarlig for langt den største CO 2 udledning fra energiforbruget, hvilket skyldes at olie er den dominerende energikilde til opvarmning, mens naturgas udgør en mindre andel. Det samme billede ses inden for erhvervslivet, mens naturgas dominerer som energikilde inden for kommunale ejendomme. I dag udgør VE andelen 32 % af energiforsyningen i kommunen Udfordringer? Såvel EU som folketinget har sat mål for reduktionen af udsendelsen af drivhusgasser fra energi-forbruget og meget tyder på, at disse mål bliver skærpet i fremtiden. Udfordringerne bliver dels at fortsætte med at reducere forbruget så vedtagne forpligtigelser kan nås dels af få introduceret alternative og klimavenlige brændsler i stedet for især olie og naturgas som opvarmningskilde i individuelle olie- og gasfyr. Der skal produceres mere alternativ energi i kommunen og energien skal kunne forsynes til de forbrugsområder, hvor erstatningsbehovet og mulighederne er størst. Boligejerne skal stimuleres til at investere i alternative energikilder til opvarmning af boligen. En strategisk energiplan vil kunne svare på de fleste af de problemstillinger, som vil opstå i forbindelse med at overvejelser af løsninger inden for varme- og elforsyningen. For yderligere at kunne skærpe målet for andelen af vedvarende energi i energiforsyningen i 2020 til f.eks %, er det nødvendigt at fortsætte udbygningen og brugen af vedvarende energikilder. Delmålsætning og mål Det er kommunens målsætning at udbygge fjernevarmeforsyningen i de tæt bebyggede områder omkring Vordingborg by at stimulere brugen af vedvarende energiløsninger i landdistrikterne at udarbejde og gennemføre en vindmølleplan. Det er et mål, at reducere CO 2 udledningen med 8,5 % eller ca tons om året i 2020 ved fjernvarmeløsninger og med 9,8 % eller ca tons ved implementering af en vindmølleplan. Det er et mål, at gøre kommunen selvforsynende med el i 2025 blandt andet ved implementering af en vindmølleplan. Handlemuligheder? Handlemulighederne er blandt andet at: Udarbejde en strategisk energiplan, som udstikker de fremtidige rammer for kommunens el- og varmeforsyning. Udbygge fjernvarmeforsyningen, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt Stimulere tiltag til fremme af vedvarende energiløsninger i landdistrikterne Fremme udnyttelsen af varmepumper, jordvarmeanlæg, solceller, solpaneler, husstandsmøller og lignende vedvarende energiløsninger i private boliger og i kommunale ejendomme Implementere en vindmølleplan for at fremme opstillingen af vindmøller og øge produktionen af VE strøm. Stimulere erhvervslivet til fortsatte energibesparelser samt omstilling til brug af vedvarende energikilder, som f.eks. biomasse Udnytte dels det eksisterende biogaspotentiale i landbrugssektoren og dels udnytte anden bio-masse til produktion af VE, så som slam fra renseanlæg, biogas fra lossepladser, haveaffald m.v. 10

11 5. Strategiområder 5.2 Transport Hvorfor? Transportsektoren udgør den væsentligste enkeltkilde til udledning af drivhusgasser i kommunen. Udledningen stammer primært fra brugen af privatbiler (55 %). De øvrige betydende enkeltkilder er lastbiler (16,8 %), non-road kørsel i landbruget (6,2 %) samt kørsel med varebiler på (5,2 %). Disse kilder udgør tilsammen ca. 83 % af den samlede udledning af drivhusgasser fra transportsektoren i Vordingborg Kommune. Udfordringer? Danskerne kører mere og længere i privatbiler og mindre på cykel. Det er en stor udfordring at få forbedret trafik- og infrastrukturen og dermed få reduceret transportarbejdet og det fremtidige transportbehov. Der er behov for at finde transportløsninger, som er bæredygtige og transporteffektive. Udbygning af stationsbyerne med tætte kompakte boligområder og stationsnære arbejdspladser er en nogle af forudsætningerne for at kollektive transportløsninger kan fremmes. Elbiler forventes at blive en af løsningerne i fremtiden, men praktiske erfaringer mangler. Energistyrelsen støtter i perioden en forsøgsordning med elbiler, hvor blandt andet barrierer mod elbilers udbredelse undersøges. Handlemuligheder? Handlemulighederne inden for transportområdet er blandt andet: Ved planlægning at fremme udbygningen af stationsbyer med tæt bebyggelse og arbejdspladser. At tiltrække flere lokale stationsnære arbejdspladser At analysere mulighederne for og løsningerne til at flytte flere personer over til den kollektiv trafik At nedsætte tværgående arbejdsgrupper som skal fremlægge forslag til de bedste klimaløsninger på transportområdet Fælleskommunalt samarbejde om at fremme anvendelsen af alternative brændstoffer i den offentlige busdrift (Movia) At arbejde for at styrke togbetjeningen i kommunen At arbejde for at optimere busbetjeningen i kommunen At fremme brugen af kollektiv trafik ved i kampagner at promovere samkørsel og anvendelse af delebiler Etablere et tilstrækkeligt antal parkeringspladser ved stationerne Stille krav i forbindelse med udbud til transportørers og busselskabers anvendelse af brændstoftyper Delmålsætning og mål Vordingborg Kommune ønsker at fremme anvendelsen af den kollektive trafik og vil følge anbefalingerne for byudviklingen i Strukturbillede 2030 Sjælland ( Sjællandsprojektet ) til fremme af den kollektive trafik. Det er kommunens mål, at CO 2 udledningen fra transportsektoren i 2020 er reduceret med ca tons per år i forhold til den almindelige udvikling. 11

12 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 5.3 Landbrug og arealanvendelse Hvorfor? Landbrugssektoren i Danmark udleder store mængder drivhusgasser, og udgør således ca. 16 % af den samlede udledning af drivhusgasser i Danmark i Udledningen stammer fra anvendelsen af landsbrugsjorden og fra husdyrhold. I Vordingborg Kommune bidrager landsbrugssektoren med ca. 28 % af den samlede geografiske udledning af drivhusgasser. Udfordringer? Den største udfordring i landbrugssektoren er en omlægning af landbrugsjordens anvendelse. Det er tillige en udfordring at få udnyttet det store potentiale for produktion af VE som landbrugets produktion af biomasse giver. Naturgas skal som et fossilt brændsel udfases, hvorfor biogas kan være et alternativ i ledningsnettet. Biogaspotentialet for landsbrugssektoren vurderes nationalt set at være teknisk interessant, mens økonomien er en udfordring. Der savnes den varslede tilskudsordning til fremme af blandt andet biogasløsninger. Betingelserne for anvendelse af biogas i naturgassystemet er ikke afklaret, idet emnet er under drøftelse såvel hos myndighederne som hos gasselskaberne. Hvorvidt biogas har en mulighed i Vordingborg Kommune afhænger af en række lokale forhold. Delmålsætning og mål Vordingborg Kommune ønsker i dialog med landbruget at finde brugbare løsninger til en reduktion af landbrugssektorens udledning af drivhusgasser. Løsninger kunne f.eks. være at motivere til at optimere anvendelsen af landsbrugsarealerne (ændrede dyrkningsformer og gødningsmønstre) eller til at fremme produktionen af VE fra biomasse, f.eks.til biogas eller biobrændsel og ved udnyttelse af varmeproduktionen i tætte bebyggelser. Det er målet, at ca. halvdelen af landbrugsarealet skal anvendes til vinter- eller efterafgrøder i 2020 og at ca. 40 % af husdyrgødningen bliver anvendt til produktion af biogas. Det vil resultere i en CO 2 reduktion på ca om året. Handlemuligheder? Der findes i dag flere realistiske handlemuligheder inden for landbrugssektoren: Biogasanlæg Vinter-/efterafgrøder og energiafgrøder Ændret fodermønster og forbedrede gødningsmønstre Etablering af skov- og vådområder. Etablering af fora til diskussioner af udfordringer og løsninger 12

13 5. Strategiområder 5.4 Boliger Hvorfor? Private boliger udgør en meget stor kilde til CO 2 udledninger. Ca. ¼-del af CO 2 udledningen i kommunen stammer fra private boligers brug af el og varme. Varmebehovet dækkes overvejende med olie, som er en CO 2 - tung energikilde. Reduktion af boligers bidrag til udledningen af drivhusgasser er en national prioritet og er det også i Vordingborg Kommune. Udfordringer? Det er en udfordring at motivere boligejere til at investere i renoveringer, som blandt andet skal forbedre bygningers isolering samt investere i energieffektivt udstyr og apparater. Den økonomiske situation har ikke forbedret muligheden for at sætte nye initiativer i gang. Delmålsætning og mål Vordingborg Kommune ønsker, at boligers energieffektivitet skal forbedres dels ved isoleringsløsninger, dels ved at vedvarende energiløsninger skal introduceres for at udfase olie og naturgas som brændsel for boligopvarmning. Målet for boligopvarmning er, at varmeforbruget skal reduceres med 20 % inden Målet for boliger i landdistrikterne er, at ca. 20 % af varmebehovet skal erstattes med varmepumper eller anden opvarmning med biomasse, hvor der i dag anvendes olie til opvarmning. Det svarer til en CO 2 reduktion på ca tons per år. Handlemuligheder? Handlemulighederne inden for boligområdet er blandt andet at: Undersøge mulighederne for at udvikle og anvende incitamenter til husholdningers udskiftning af gamle olie- og gasfyr, tilslutning til fjernvarmesystemet, gennemførelse af energirenoveringer og bygninger af lavenergihuse Forbedre mulighederne for at etablere kollektive vedvarende energiløsninger Etablere partnerskaber og forbedre samarbejdet mellem interessenterne energirenovering og alternative energiløsninger. Igangsætte kampagner og få mere synlighed på klimaresultater ( barometre ) Fremme energirenoveringer, herunder bedre isolering af klimaskallen. Fremme fjernvarmebaseret varmeforsyning hvor det er muligt og hensigtsmæssigt Fremme anvendelse af vedvarende energikilder Udskifte olie- og gasfyr til f.eks. energieffektiv varmepumpe Fremme opførelse af lavenergi boliger Udlægge nye boligområder med krav til anvendelse af energiklasse I Gennemføre oplysningskampagner om energisparetiltag Anvende energiruder Genanvende varmen i udsugningsluft Tørre tøjet udendørs uden brug af tørretumler Udskifte el som opvarmningsform Udskifte ældre el-forbrugende artikler med lav energieffektivitet, såsom fryser, køleskab, vaskemaskine og tørretumbler med nye og energieffektive artikler Udskifte glødepærerne Slukke for stand-by strømme på el apparater Bruge el spareskinne Bruge energieffektive PC, TV m.v. 13

14 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 5.5 Erhverv Hvorfor? Erhverv og industrier udleder næsten 8 % af den samlede CO 2 udledning i kommunen, hvoraf ca. halvdelen stammer fra en fødevareproducerende virksomhed. De andre største brancher i kommunen er kemiske/plast industrier, fødevare samt og jern- og metalvirksomheder. Erhverv og industri anvender ca. 13 % af energiforbruget i kommunen, hvoraf den største andel primært udgøres af olie og i mindre udstrækning fjernvarme. Udfordringer? De største udfordringer med at få reduceret udledningen af drivhusgasser for erhverv og industri er at tilskynde til fortsatte energibesparelsen samt at få introduceret brugen af alternative brændsler. Biomasse, såsom træflis og halm, ser ud til også at blive attraktiv for denne sektor. Delmålsætning og mål Målet er, at erhverv og industrier skal motiveres til, at sektoren i 2020 skal opnå 20 % reduktionen af udledning af drivhusgasser via energibesparelser eller ved omstilling til brug af alternative energikilder. Handlemuligheder? Handlemulighederne i erhverv og industri er blandt andet: Promovering af initiativer til fremme af fortsatte energibesparelser Promovering af omstilling til anvendelse af alternative energiløsninger, såsom biomasse Fremme lukkede produktionsformer ved planlægning og design, således at affald fra en produktion bliver til råvarer for en anden (Vugge-til- Vugge og symbiose) Fremme partnerskabet mellem virksomheder, institutioner og landbrug om udnyttelse af biomasse som alternativ energikilde. En målrettet indsats for at de selvstændige forsyningsselskaber medvirker aktivt til at reducere udledningen af drivhusgasser fra deres aktiviteter. 14

15 5. Strategiområder 5.6 Kommunen som virksomhed Hvorfor? Virksomheden Vordingborg Kommune er ansvarlig for ca. 2,4 % af den samlede udledning af CO 2 for kommunen som geografisk område. Vordingborg Kommune som virksomhed ønsker at gå forrest på klimaområdet, at være en seriøs og troværdig partner og kommunen som virksomhed er derfor allerede startet med at feje for egen dør. Udfordringer? De største udfordringer for kommunen som virksomhed er dels at finde økonomiske midler til nye klimatiltag dels at vælge løsninger som både er energieffektive og veldokumenterede og som kan anvendes som små fyrtårnsprojektet på klimaområdet. Der er desuden en udfordring for kommunen at formulere procedurer til, hvorledes kommunen kan integrere klimadagsordenen i alle kommunens planer og projekter samt etablere strukturer som sikrer, at allerede opnåede klimagevinster kan opretholdes og udbygges. Delmålsætning og mål Kommunen som virksomhed vil reducere CO 2 udledningen i kommunale bygninger med mere end 30 % inden Det skal ske ved blandt andet at implementere alle emner i Handleplan for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg. Kommunen vil synliggøre sit klimaarbejde udadtil. Indadtil vil kommunen etablere strukturer, som kan sikre fortsat fremdrift, vedligeholdelse og udbygninger af nye mål for klimaarbejdet. Handlemuligheder? Handlemulighederne for Vordingborg Kommune er blandt andet: At gennemføre Handleplan for energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg, som allerede har vist positive resultater og dernæst formulere end plan for den næste planperiode. Handleplan indeholder en række planlagte tiltag som vil reducere energiforbruget i kommunen som virksomhed. Kommunale bygninger skal blandt andet vedligeholdes for at fremme energieffektiviteten og der skal stilles krav til energieffektiviteten ved vedligeholdelse, renoveringer og nybyggeri. Der forventes en 9 % reduktion af CO 2 emissionen i handleplanens levetid. At kommunen vil arbejde for at omlægge til mere vedvarende energi i den kommunale energiforsyning. At kommunen fortsætter med at implementere principperne i indkøbspolitikken, således at der altid tages klima- og energihensyn ved større indkøb og at indkøbspolitikken løbende opdateres, når dette er nødvendigt. Anvendelse af køretøjer med alternative drivmidler vil blive fremmet ved kommunale indkøb. At kommunen fortsat vil undersøge mulighederne for at indføre alternative energikilder, såsom solceller, solvarme, jordvarme, varmepumper, elbiler og lignende løsninger samt især arbejde for at udfase brugen af fossile brændsler. Kommunen vil udarbejde en plan for, hvorledes alternativ energi skal anvendes i kommunens ejendomme. At kommunen indkøber køretøjer med alternative klimavenlige drivmidler, såsom elbiler og køretøjer som kan anvende biodiesel 15

16 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 5.7 Hvordan skal klimastrategien gennemføres? Hvorfor? Løsninger på klimaproblemerne og deres implementering kommer ikke af sig selv. Derfor er det vigtigt at mobilisere alle klimaaktører i kommunen, således at alle kommunens borgere, virksomheder og institutioner spiller med. For mange løsninger gælder det at finansieringen af deres implementering skal findes blandt private aktører. Udfordringer? Det er en udfordring at finde metoder og systemer til at sikre at klimaproblematikken i fremtiden bliver en del af borgernes dagligdag samt at etablere systemer og strukturen, som skal sikre at klimaløsningerne bliver planlagt, implementeret og fulgt op på af de nødvendige aktører. Det vil også være en udfordring at foretage en prioritering af handlemulighederne og at prissætte initiativerne. Delmålsætninger og mål Det er målsætningen, at etablere fora og partnerskaber, som bedst muligt kan understøtte kommunens bestræbelser på, at klimaproblematikken skal omfatte hele lokalsamfundet og være en del af hverdagen hos alle klimaaktører. Der skal anvendes midler og metoder, som kan virke adfærdsregulerende på såvel borgere, erhvervsliv, institutioner, foreninger og ansatte i kommunen. Handlemuligheder? Handlemulighederne er blandt andet at: 1. Etablere partnerskaber og relevante fora mellem klimaaktører i kommunen. 2. Tage initiativ til energiklyngesamarbejder omkring energirenovering og alternativ varmeforsyning. 3. At diskutere hvorledes klimaplanen skal implementeres og hvem der gør hvad? 4. Etablere en plan med ideer til, hvorledes kommunens mange klimaaktører bedst muligt kan mobiliseres for klimaarbejdet og hvorledes dette arrangement kan vedligeholdes. 5. Udarbejde en konkret handlingsplan med beskrivelse af indsatsen og økonomien. 6. Udarbejde en strategisk energiplan. 7. Igangsætte adfærdsregulerende klimakampagner. 16

17 Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser BILAG 1 Oktober 2010

18 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Metode og forudsætninger for basisfremskrivningen El Vedvarende energiproduktion (VE) Naturgas Olie til opvarmning Fjernvarme Transport Øvrige Resultater af basisfremskrivningen Scenarieanalyser Fjernvarmeplan Vindmølleplan Øget udbredelse af varmepumper Transport Ændret landbrugspraksis Øget biogasproduktion Samlet vurdering af basisfremskrivning og scenarier Resultater ved varierende CO 2 faktor for elproduktion Resultater ved konstant CO 2 faktor for elproduktion Andele af vedvarende energi (VE) i energiforsyningen i Vordingborg Kommune 33 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Dokumentnr. P A-1 Version 003 Udgivelsesdato Telefon Telefax Udarbejdet Kontrolleret Godkendt JAKK, JETH JAH, JAKK JAH

19 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 1. Indledning Basisfremskrivningen og scenarieanalysen af CO 2 udledningen i Vordingborg Kommune er udarbejdet som forberedelse til kommunens klimaplan. Som grundlag for basisfremskrivning og scenarieanalyse foreligger rapporten over CO 2 kortlægning for Vordingborg Kommune som geografisk område, Forudsætningerne for analyserne fremgår af afsnit om metodebeskrivelse. Der foreligger et Excel regneark, hvori alle beregninger og resultater er samlet. I rapportens sidste afsnit bringes resultaterne af beregninger og analyser. Beregninger og analyser er foretaget på de aftalte og mest oplagte løsninger. Der er foretaget scenarieanalyser af løsninger som repræsenterer alle de største udledningskilder i kommunen. Scenarierne er: Fjernvarmeplan (udbygning af fjernvarmen omkring Vordingborg by) Vindmølleplan (elforsyning) Øget udbredelse af varmepumper (private husholdninger) Transportsektoren Vinter- og efterafgrøder (landbrugssektoren) Øget biogas produktion (landbrugssektoren) 19

20 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 2. Metode og forudsætninger for basisfremskrivningen Der tages for alle emissionskilder udgangspunkt i 2008 kortlægningen, hvorfra der fremskrives. Generelt gøres der mest ud af de væsentlige sektorer, såsom el, varme, landbrug og transport. Til fremskrivning heraf benyttes offentlige tilgængelige prognoser i videst muligt omfang. Landbrug er en stor emissionskilde i Vordingborg Kommune, men eftersom der ikke foreligger nogen valid prognose på området, holdes emissionerne herfra konstante i basisfremskrivningen. Desuden er der taget udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra KMD, og som er udarbejdet i I denne prognose forventes befolkningstallet at falde til ca borgere i 2020 og til borgere i Det svarer til et gennemsnitligt fald i befolkningen på ca. 0,43 % p.a. Dette fald i befolkningstilvæksten får selvfølgelig betydning for alle aktiviteter i kommunen, hvorfor el-, varme- og transportbehov reduceres tilsvarende. 2.1 El Elforbruget deles op på forskellige forbrugere, hvis forbrug hver især fremskrives forskelligt. Boliger fremskrives med befolkningsvæksten Kommunens som virksomhed fremskrives med befolkningsvæksten Forsyning fremskrives med befolkningsvæksten Erhverv, øvrige institutioner, landbrug og gartnerier forbrug holdes konstant Emissionsfaktoren for elforbrug fremskrives efter energistyrelsens anvisninger, og antages at falde pga. indførelse af mere og mere vedvarende energi 1. Den faldende emissionsfaktor gør, at CO 2 emissionerne fra elforbruget falder i analyseperioden også selvom der ikke iværksættes tiltag i Vordingborg Kommune. Dog er faktoren reelt højere i 2009 end i 2008, hvorfor drivhusgasudledningen fra elforbrug stiger mellem disse to år. 2.2 Vedvarende energiproduktion (VE) VE produktionen fra vindmøller og biomasse holdes konstant i basisfremskrivningen, da det kræver tiltag at øge den. De sparede emissioner, som VE produktionen giver anledning til reduceres år for år, da den eksterne emissionsfaktor for elektricitetsproduktion er faldende. 1 Energistyrelsen, 2008: Fremskrivning af Danmarks energiforbrug og udledning af drivhusgasser frem til Juli

21 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 2.3 Naturgas Naturgasforbruget falder i basisscenariet, da det fremskrives med den negative befolkningsvækst og den ligeledes negative vækst i varmeforbruget pr. indbygger, som offentlig gjort af energistyrelsen. Emissionsfaktoren for naturgas er konstant. Naturgas-varmeforbruget er fordelt på forskellige typer forbrugere: Boliger fremskrives med befolkningsvæksten og varmeforbrugsvækst pr. indbygger Kommunens som virksomhed fremskrives med befolkningsvæksten og varmeforbrugsvækst pr. indbygger Forsyning fremskrives med befolkningsvæksten og varmeforbrugs-vækst pr. indbygger Erhverv, øvrige institutioner, landbrug og gartnerier fremskrives med varmeforbrugsvækst pr. indbygger 2.4 Olie til opvarmning Emissionerne fra olieforbruget fremskrives på samme måde som naturgasforbruget. Emissionsfaktorerne er forskellige, men begge er konstante. 2.5 Fjernvarme Fjernvarmeforbruget fremskrives i basisscenariet på samme måde som naturgas og olie. I basisscenariet er emissionsfaktoren ligeledes konstant, men langt lavere end for naturgas og olie. 2.6 Transport Transporten fremskrives for alle typer vejtransport med den generelle transportvækst på ca. 2,35 % p.a. i Danmark offentliggjort af DTU 2 samt med befolkningsudviklingen i Vordingborg Kommune. Emissionsfaktoren for CO 2 -udledningen per kørt km estimeres til at falde med 2 % om året, svarende til ca. 30 % reduktion fra 2008 til 2025 (COWI estimat). 2.7 Øvrige Emissioner fra landbrug, industriprocesser og spildevand holdes konstante, mens udledningen af metan fra lossepladser langsomt vil falde, da der ikke deponeres organisk affald længere. Ligeledes holdes absorberingen af CO 2 i kommunens grønne områder og skove konstante. 2 Langsigtet fremskrivning af vejtrafik Indikation af fremtidige problemområder Hovedrapport, DTU

22 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 3. Resultater af basisfremskrivningen Resultaterne af beregningerne af basisfremskrivningen for CO 2 emissionen er vist i figur 1. Figuren viser at der vil ske en reduktion på ca. 6,5 % svarende til ca ton CO 2 fra 2008 frem til , ,000-6,5 % -9,1 % 400, , , ,000 Øvrige Landbrug Transport Arealanvendelse Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Sum uden virkemidler , Figur 1 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner i basisscenariet, tons. Den fuldt optrukne linje viser summen af positive og negative bidrag, og at der i basisscenariet vil ske en reduktion i udledningen af drivhusgasser på ca. 6,5 % i 2020 og ca. 9 % i 2025 i forhold til 2008-niveauet. Faldet i CO 2 udledningen skyldes hovedsageligt en forventning om, at elproduktionen fremover baseres mere på Vedvarende Energi (VE) end i dag. 22

23 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 4. Scenarieanalyser Resultaterne af beregningerne af basisfremskrivningen for CO 2 emissionen er vist i figur 1. Figuren viser at der vil ske en reduktion på ca. 6,5 % svarende til ca ton CO 2 fra 2008 frem til Fjernvarmeplan En fjernvarmeplan kunne have to mål, dels at nedbringe CO 2 emissionerne fra fjernvarmeproduktionen, dels at udvide fjernvarmedækningen og herved reducere forbruget af olie og naturgas til opvarmningsformål. Aktuelt kunne fjernvarmedækningen udbredes til områderne i Vordingborg by, hvor der ikke allerede er fjernvarme, Iselingen, Ørslev, Nyråd, Kastrup og Neder Vindinge. Hvis man udbreder fjernvarme her, og beboerne vælger at koble sig på, vil det betyde mindre opvarmning med elvarme, naturgas og olie. Herved reduceres CO 2 udledning væsentlig, da dette scenarie antager, at fjernvarmen bliver baseret på biomasse og hermed er fjernvarmeforsyningen CO 2 neutral. Det er antaget, at ca MWh overgår fra naturgas til biomasse samtidig med at produktionen øges med ca MWh, som også udelukkende er baseret på biomasse. Samtidig kan det forventes, at der den øgede mængde fjernvarme produceres på et kraftvarmeværk, som samtidig producerer elektricitet, som også vil være CO 2 -neutralt og herved kan fratrækkes fra elforbruget. Det er vurderet, at merproduktionen af el baseret på biomasse bliver i størrelsesordenen MWh. Det vil give et resultat som vist i figur , ,000-15,1 % -16,9 % 400, , , ,000 Øvrige Landbrug Arealanvendelse Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Uden virkemidler Sum varmeplan , Figur 2 illustration af udviklingen i CO 2 emissioner i fjernvarmeplanscenariet, tons. 23

24 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Den fuldt optrukne lilla linje viser netto CO 2 emissionen i basisscenariet uden virkemidler, mens den lyseblå linje viser summen ved gennemførelse af varmeplan. Det ses, at fjernvarmeplanen har en effekt på yderligere ca. 8 % i 2020 i forhold til basisscenariet. Reduktionen skyldes hovedsageligt, at der udfases el, olie og naturgas til fordel for CO 2 neutral fjernvarme og at der produceres mere elektricitet, som følge af en øget kraftvarmeproduktion 4.2 Vindmølleplan En vindmølleplan vil øge produktionen af vedvarende energi i kommunen. indregnet Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan i fremskrivningen, hvor den forventede produktion er baseret på gennemsnit af de forventede installerede effekt. En gennemførelse af vindmølleplanen vil kunne medføre, at Vordingborg Kommune ikke bruger mere elektricitet, end der produceres på baggrund af vind og biomasse. Område Installeret effekt MW Kapacitet nedtages MW Medregnet kapacitet MW Forventet produktion MWh Køng Mose 11,5-21,6 4,0 12, Gl. Lundby 3,6-4,6-4, Petersgård Markvej 2,3-7,2-4, Kostervig 13,8-25,2-19, Total 31,2-58,6 4,0 40, Tabel 1 Forventet installeret effekt og merproduktion ved vindmølleplan 3 Det antages i scenarieberegningen, at Vindmølleplanen realiseres mellem 2011 og 2015 og resultatet ses i Figur 3. 3 Baseret på Forslag til tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune , offentliggjort

25 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 600,000-16,3 % -17,5 % 500, , , , ,000 - Øvrige Landbrug Arealanvendelse Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Uden virkemidler Sum Vindmølleplan -100, , Figur 3 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner med vindmølleplan, tons. Figuren viser, at vindmølleplanen kan reducere CO 2 -udledningen med ca % udover basisscenariet. Det er derfor et væsentligt virkemiddel til at reducere udledningen fra kommunen. 4.3 Øget udbredelse af varmepumper Etablering af varmepumper hos forbrugere uden for fjernvarmeområder vil typisk erstatte olie som opvarmningsform. Varmepumper har en gennemsnitlig effektvirkningsvirkningsgrad på mellem 2 og 4. Det betyder, at på trods af at elforbruget stiger, vil den samlede udledning af CO 2 falde, da der fortrænges olie, som udleder relativt meget CO 2 ud per leveret varmeenhed. Også kollektive varmepumpeanlæg vil have e stor fordel, og især hvis de installeres i områder uden eksisterende kollektiv forsyning. Det er antaget, at ca. 20 % af varmebehovet, som i dag er dækket af olie, inden 2020 vil blive erstattet med varmepumper. Det medfører en samlet reduktion på ca ton CO 2 per år. 25

26 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 600, ,000-8,2 % -10,9 % 400, , , ,000 Øvrige Landbrug Arealanvendelse Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Uden virkemidler Sum varmepumper , Figur 4 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner udbygning af varmepumper, tons. Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til en yderligere reduktion på knap 2 % udover basisscenariet. 4.4 Transport Der er udarbejdet et forslag til en ny byudvikling i Region Sjælland ( Forslag til Strukturbillede 2030 ), som blandt andet omfatter forslag om udvidelsen af bynære boliger og erhverv tæt på togstationer. Den samlede CO 2 gevinst ved gennemførelsen af byudviklingsplanen er opgivet til ca CO 2 for hele regionen. Dette svarer til en reduktion på ca ton CO 2 i Vordingborg Kommune, såfremt CO 2 reduktionerne bliver ligeligt fordelt på de 17 kommuner i regionen. Bystruktur: 1. Byvækst i transporteffektive byer ton CO 2 Byudviklingsprincipper: 2. Stationær lokalisering af arbejdspladser/boliger 3. Større tæthed i boligbyggeriet ton CO ton CO 2 I alt for alle 17 kommuner ca ton CO 2 (Kilde: Miljøvurdering Forslag til Strukturbillede 2030 Byudvikling og infrastruktur i Region Sjælland, Udkast 23. marts 2010) 26

27 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 600, ,000-7,3 % -9,8% 400, , , ,000 Øvrige Arealanvendelse Landbrug Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Sum Uden virkemidler , Figur 5 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner med gennemførelsen af Strukturbillede 2030, tons CO 2. Figuren ovenfor viser reduktionen ved gennemførelse af byudviklingsplanerne, og CO 2 reduktionerne svarer til ca. 0,7 % udover baseline. 4.5 Ændret landbrugspraksis Etablering af efterafgrøder i perioden mellem høst og næste forår vil reducere kvælstofudvaskningen og lattergasemissionen, da efterafgrøden vil optage kvælstof, som ellers kunne være blevet udvasket til åer og vandløb i løbet af efteråret og vinteren. Derudover kan efterafgrøderne være med til at tilføje mere kulstof til jorden. I 2008 var der efterafgrøder på ca ha, og der er derfor potentiale for at øge arealet til efterafgrøder. Landbrugsarealet i Vordingborg Kommune er på ca ha. Det antages, at op mod halvdelen af arealet på sigt kan anvendes til efterafgrøder, dvs. ca ha. Ifølge den kommunale CO 2 beregner vil det medføre en CO 2 reduktion på ca ton CO 2 /år, hvor den reducerede lattergas emission står for ca. en tredjedel at drivhusgasreduktionen, mens den tilføjede kulstofpulje står for den resterende 2/3-dele af reduktionen. 27

28 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 600, ,000-10,8 % -13,4 % 400, , , ,000 Øvrige Arealanvendelse Landbrug Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Sum Uden virkemidler , Figur 6 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner med øget anvendelse af efterafgrøder, tons CO 2 pr år. Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til ca. 4,3 % udover basisscenariet. 4.6 Øget biogasproduktion Ved behandling af gylle i biogasanlæg produceres metan, der kan anvendes til kraftvarmeproduktion, og herved erstatter fossile brændsler til el- og opvarmning. Derudover reduceres gødningens indhold af omsætteligt kulstof ved den anaerobe omsætning i biogasreaktoren, hvorved metanudledningen fra lagring reduceres. Også lattergasemissionen fra marken reduceres på grund af omsætningen. Modsat er kulstoflagringen i jorden reduceret, da en væsentlig del af kulstoffet bliver omsat i biogasreaktoren. Det er vurderet på baggrund at antallet af dyreenheder i kommunen, at der årligt produceres ca til m3 gylle per år 4. Heraf bliver op mod ton i dag bioforgasset. Ved en meget ambitiøs biogasplan vil det muligt, at opnå at ca. 40 % af husdyrgødningen bliver bioforgasset (Grøn Vækst). Det medfører at op mod ton mere husdyrgødning bliver bioforgasset end i dag. Reduktionen i drivhusgasudledningen ved en øget bioforgasning af ton husdyrgødning vil være på ca ton CO 2 -ækvivalenter hvoraf ca. halvdelen skyldes substitution af fossil energi (individuel opvarmning og el), mens den resterende del af reduktionen skyldes et mindre udslip af metan og lattergas 5. 4 Ca DE. 5 Beregning i den kommunale CO 2 beregner. 28

29 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 600, ,000-7,7 % -10,3 % 400, , , ,000 Øvrige Arealanvendelse Landbrug Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Sum Uden virkemidler , Figur 7 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner med øget biogasproduktion, tons CO 2 per år. Reduktionen i drivhusgasudledningen svarer til ca. 1,2 % udover basisscenariet. 29

30 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 5. Samlet vurdering af basisfremskrivning og scenarier 5.1 Resultater ved varierende CO 2 faktor for elproduktion Tabel 2 viser CO 2 -reduktionerne for scenarierne, hvis de gennemføres hver for sig og hvis alle bliver gennemført. Den samlede reduktion i udledningen af drivhusgasser kan med ovenstående scenarier blive op til ca. 33 % svarende til ca ton CO 2 i forhold til udledningen i Reduktioner ift niveau CO 2 reduktioner Procentvis reduktion ift 2008 inkl. baseline Ton CO Baseline ,5 % 9,1 % Varmeplan ,1 % 16,9 % Vindmølleplan ,3 % 17,5 % Varmepumper ,2 % 10,9 % Transportscenarie ,3 % 9,8 % Landbrugsscenarie ,8 % 13,4 % Biogasscenarie ,7 % 10,3 % Alle scenarier Ca ,8 % 33,5 % Tabel 2 CO 2 reduktioner ved basisscenariet samt scenarier i forhold til udledningen i

31 Bilag 1 Basisfremskrivning og scenarieanalyser 600, ,000-32,8 % -33,5 % 400, , , ,000 - Øvrige Landbrug Arealanvendelse Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Sum Uden virkemidler -100, , Figur 8 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner med alle virkemidler, tons CO 2 per år. Tabel 3 nedenfor viser CO 2 -reduktionerne for de to scenarier i forhold til basisscenariet. Det ses blandt andet, at en vindmølleplan kan reducere udledningen af drivhusgasser med næsten 10 %, mens en fjernvarmeplan kan reducere udledningen med 8-9 % i forhold til, hvis kommunen ikke gør noget, som er det basisscenariet repræsenter. Reduktioner itf. basisscenariet Varmeplan 8,5 % 7,8 % Vindmølleplan 9,8 % 8,4 % Varmepumper 1,7 % 1,8 % Landbrugsscenarie 4,3 % 4,8 % Biogasscenarie 1,2 % 1,2 % Alle scenarier 26,0 % 24,1 % Tabel 3 CO 2 reduktioner ved scenarier i forhold til basisscenariet. 31

32 Klimastrategi for Vordingborg Kommune 5.2 Resultater ved konstant CO 2 faktor for elproduktion I den nedenstående tabel ses reduktionerne i drivhusgasudledningen såfremt det besluttes, at CO 2 -emissionsfaktoren for elproduktion holdes konstant på 2008-niveau. Det ses, at reduktionen i udledningen er en anelse større end i tabel 2, hvilket især skyldes en øget VE produktion af el fra vindmøller og biomassekraftvarme. Basisscenariet har dog en mindre reduktion end i tabel 2. Reduktioner ift niveau inkl. baseline Baseline 3,9 % 5,3 % Varmeplan 13,8 % 15,1 % Vindmølleplan 16,4 % 17,8 % Varmepumper 5,2 % 6,6 % Transportscenarie 4,6 % 6,0 % Landbrugsscenarie 8,2 % 9,6 % Biogasscenarie 5,1 % 6,5 % Alle scenarier 34,0 % 35,3 % Tabel 4 CO 2 reduktioner ved basisscenariet samt fjernvarme og vindmøllescenarier i forhold til udledningen i , ,000-34,0 % -35,3 % 300, , ,000 - Øvrige Landbrug Arealanvendelse Transport Fjernvarme Olie Naturgas VE elproduk on Elforbrug Sum Uden virkemidler -100, , Figur 9 Illustration af udviklingen i CO 2 emissioner med alle virkemidler med konstant CO 2 -emissionsfaktor for el, tons CO 2 per år 32

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Teknik og Miljø 2011

Teknik og Miljø 2011 Teknik og Miljø 2011 2 Klimaplan 2011 Klimaplan for Slagelse Kommune Vedtaget af byrådet den 20. juni 2011 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Forord 6 Indledning 8 Reduktion af CO 2 9 Klimatilpasning 11 Hovedspor,

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning

Tema: Bæredygtig forsyning. Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning Tema: Bæredygtig forsyning Grundlag for CO 2 -beregner og vurdering af teknologier for energiforsyning November 2010 Deltagere i delprojekt 3 Bæredygtig forsyning Albertslund kommune: Albertslund kommune:

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE

BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE Til Roskilde Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 BASISFREMSKRIVNING OG MULIGE PROJEKTER OG INDSATSOMRÅDER INDEN FOR KLIMAOMRÅDET ROSKILDE KOMMUNE 2 Revision 03 Dato 13-08-2014 Udarbejdet af Nadeem

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune.

Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune. Scenarierapport. Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Viden der bringer mennesker videre --- Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret udledning af drivhusgasser fra Herning Kommune. Herning Kommune Scenarierapport Scenarier for en reduceret

Læs mere

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning

Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 Nyborg Kommune Klimascreening, klimaforebyggelse og klimatilpasning Arbejdsdokument Januar 2009 1 14.406.00-0101

Læs mere

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013

Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Energi i Egedal Egedal Kommune April 2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Om Energi i Egedal 4 Egedals mål for 2020 5 Strategisk energiplanlægning 6 Samarbejder på energiområdet 7 Relation til andre planer

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING METODEBESKRIVELSE Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING April 2012 I KOMMUNERNE Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810 4200

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Strategisk varmeplan JULI 2015

Strategisk varmeplan JULI 2015 Strategisk varmeplan JULI 2015 Indhold 1. Forord 4 2. Indledning 6 3. Udviklingsscenarier 10 4. Hovedkonklusioner og perspektivering 18 5. De konkrete tiltag 24 6. Holbæk by 26 7. Øvrige byer 30 8. Det

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune

Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Varme- og Energiplan Haderslev Kommune Juni 2014 Varme- og Energiplan for Haderskev Kommune Haderslev Byråd har den 24. juni 2014 vedtaget ovennævnte Varmeog Energiplan endeligt. Planen har forinden været

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere