Ekstraordinære dispositioner i fonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinære dispositioner i fonde"

Transkript

1 Ekstraordinære dispositioner i fonde - lov om erhvervsdrivende fonde 21, stk. 3. Denne artikel behandler erhvervsdrivende fondes foretagelse af ekstraordinære dispositioner, som er reguleret af bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Artiklen tager fat på de faldgruber, det er vigtigt at være opmærksom på - og som kan være svære at gennemskue uden en advokats bistand, og den adresserer et kompliceret - men særdeles vigtigt område for virksomheder landet over. Der har været en del opmærksomhed på erhvervsdrivende fondes dispositioner og en stigning i konkrete sager gennem den seneste tid, og med denne artikel føres læseren gennem relevante problemstillinger, og der redegøres blandt andet for bestemmelsens grænseområder i relation til, hvornår fondsmyndighedens samtykke skal indhentes, inden dispositionens foretages. Af Claus Ryberg Hoffmann. Advokat i Plesner. Rådgiver bl.a. om fonde og finansielle virksomheder. 1. Indledning Bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde har følgende ordlyd: Stk.3. Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. En tilsvarende bestemmelse findes i fondslovens 21, og denne artikel dækker derfor også almindelige fonde. Såfremt bestyrelsen i en fond vil foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens vedtægt ikke kan overholdes efter gennemførelsen af dispositionen, kræver det således i alle tilfælde fondsmyndighedens samtykke.erhvervs- og Selskabsstyrelsen er fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde, mens Civilstyrelsen er fondsmyndighed for de fonde, der er omfattet af fondsloven. Bestemmelsen i 21, stk. 3, skal ses i sammenhæng med 48 i lov om erhvervsdrivende fonde, hvorefter ændringer af fondens vedtægt ligeledes kræver, at fondsmyndigheden meddeler samtykke efter at have modtaget en indstilling herom fra fondens bestyrelse. For så vidt angår de erhvervsdrivende fonde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er fondsmyndighed, stilles der endvidere krav om, at Civilstyrelsen godkender ændringen. Det har stor betydning for fondens bestyrelse, at den foretager den korrekte vurdering af, hvilke dispositioner der kræver indhentelse af fondsmyndighedens samtykke, inden de gennemføres. Konsekvenserne af at undlade at indhente et påkrævet samtykke kan således være ugyldighed, erstatningsansvar og i grovere tilfælde bødestraf. Bestemmelsen i 21, stk. 3, er meget anvendt i praksis,(1) og nærværende artikel behandler spørgsmålet om, hvilke dispositioner der har en så ekstraordinær karakter, at fondens bestyrelse skal indhente fondsmyndighedens samtykke forud for dispositionens gennemførelse (bestemmelsernes nedre grænse). Endvidere behandles spørgsmålet om bestemmelsernes øvre grænse i forhold til dispositioner, der ikke kan gennemføres inden for rammerne af fondens vedtægt, og derfor i stedet skal behandles efter reglerne om gennemførelse af vedtægtsændringer. Til sidst behandles konsekvenserne af, at fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af ekstraordinære dispositioner ikke indhentes, herunder i relation til fondens godtroende aftaleerhververe og kreditorer. 2. Bestemmelsernes nedre grænse Af forarbejderne(2) til bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde fremgår det, at samtykke kun skal kræves helt undtagelsesvis og kun ved ekstraordinære dispositioner, der vil kunne bringe fondens eksistens i fare. Om den tilsvarende bestemmelse i fondslovens 21 fremgår det af betænkningen, der lå til grund for lovforslaget,(3) at det ikke er hensigten med bestemmelsen at tillægge fondsmyndigheden beføjelser, der svarer til kapitalejernes beføjelser i kapitalselskaber, idet bestemmelsen tager sigte på helt ekstraordinære dispositioner. Fondsmyndigheden skal således alene sikre, at fondens bestyrelse forvalter fonden i overensstemmelse med lovgivningen og fundatsen. Det fremgår dog ligeledes af betænkningen, at bestemmelsen skal ses i lyset af, at der i fonde - i modsætning til kapitalselskaber - ikke findes nogen kreds af berettigede personer, som kan føre kontrol med bestyrelsens dispositioner. Det er i den forbindelse tilsynsbestemmelsens formål at sikre, at bestyrelsen forvalter fonden i overensstemmelse med lovgivningen og fundatsen. Ifølge forarbejderne skal fondsmyndighedens samtykke med andre ord kun indhentes i tilfælde, hvor fondens bestyrelse foretager dispositioner, der er helt ekstraordinære i forhold til fondens almindelige drift, og alene såfremt den pågældende disposition vil kunne bringe fondens fundats eller eksistens i fare. Forarbejderne synes på denne baggrund at fastlægge et ganske snævert område for, hvilke dispositioner der kræver samtykke fra fondsmyndigheden. Bestemmelsens ordlyd taler dog for et udvidet anvendelsesområde, idet fondsmyndighedens samtykke skal indhentes, hvis den pågældende disposition kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. (forfatterens understregninger). Ifølge bestemmelsens ordlyd bør fondens bestyrelse således indhente fondsmyndighedens samtykke til foretagelse af ekstraordinære dispositioner, hvis bestyrelsen vurderer, at der på nogen måde er risiko for, at dispositionen kan medføre, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fondens eksistens på kortere eller længere sigt bringes i fare, hvis dispositionen gennemføres. Da bestemmelserne skal sikre, at stifterens vilje iagttages, og at vedtægten, herunder fondens formål, ikke bringes i fare, synes det nærliggende, at en fondsbestyrelse i denne sammenhæng bør lægge betydelig vægt på bestemmelsernes ordlyd. Det er således bestyrelsens raison d'être at opfylde fondens fundats som udtryk for stifterens vilje, og bestyrelsen bør derfor i praksis indhente fondsmyndighedens samtykke til ekstraordinære dispositioner i ethvert tilfælde, hvor der i bestyrelsen er tvivl om, hvorvidt dispositionen kan bringe vedtægten eller fondens eksistens i fare. I praksis er fondsmyndighedernes samtykke således også søgt indhentet i sager, hvor det ikke har været evident, at fondens vedtægt eller eksistens har været i fare, men hvor bestyrelsen desuagtet har valgt at forelægge den påtænkte disposition til godkendelse for fondsmyndigheden, jf. nærmere nedenfor under punkt 2.1. Det kan i den sammen- Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 hæng ligeledes have betydning, at det i sidste ende kan være forbundet med både erstatningsansvar og strafansvar for bestyrelsens medlemmer, hvis det fornødne samtykke ikke indhentes, jf. punkt. 4 nedenfor. 2.1 Praksis For så vidt angår bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde har det i praksis ofte været i sager om fondens salg af aktier i tilknyttede virksomheder, at fondens bestyrelse har søgt at indhente fondsmyndighedens samtykke forud for gennemførelsen I.C.H. Ellehammers Fond I 2002 søgte bestyrelsen i I.C.H. Ellehammers Fond om tilladelse til salg af fondens aktier i et 100 % ejet datterselskab, Ellehammers Laboratorium A/S.(4) I fondens vedtægt var bl.a. fastsat følgende vedrørende salg af fondens aktiver: Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af fondens aktiver, herunder om fornødent at sælge erhvervede aktier i Ellehammers Laboratorium A/S med de dertil knyttede selskaber og anbringe provenuet på anden måde. Fondsmyndigheden udtalte, at et salg af fondens aktier i Ellehammers Laboratorium A/S ikke isoleret set var en disposition, der krævede fondsmyndighedens samtykke efter bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Den pågældende disposition var således under den nedre grænse for, hvornår samtykke skal indhentes. Det vurderes i den forbindelse, at det havde væsentlig betydning, at (i) fondens formål(5) ikke blev bragt i fare ved dispositionen, og (ii) at det fremgik direkte af vedtægten, at stifteren havde overladt det til bestyrelsens frie skøn at afhænde fondens aktier i Ellehammers Laboratium A/S og anbringe provenuet på anden måde. Dette understøttes af, at fondsmyndigheden tilkendegav, at det var en betingelse for vurderingen, at aktierne blev solgt på markedsvilkår, og at provenuet blev anvendt til køb af andre aktiver, der gjorde det muligt for fonden at opfylde sit formål. Det følger endvidere af forarbejderne, at den konkrete udformning af fondens vedtægt skal tillægges væsentlig betydning ved fondsmyndighedens vurdering af sagen, herunder i relation til spørgsmålet om, hvorvidt forelæggelse for fondsmyndigheden er nødvendig. Det fremgår således bl.a. af betænkningen,(6) at fondens art og størrelse indgår i bedømmelsen, ligesom det specielt med hensyn til kapitalplaceringer har betydning, hvilke anvisninger stifteren har givet i fundatsen Aage og Anna Gram Fonden Bestyrelsen i Aage og Anna Gram Fonden søgte i 1999 om fondsmyndighedens samtykke til salg af fondens aktier i Gram A/S.(7) Fondsbestyrelsens ønske var begrundet i, at Gram A/S stod foran en betalingsstandsning. Bestyrelsen i Gram A/S havde derfor været nødsaget til at træffe aftale med et andet selskab om, at sidstnævnte selskab tilførte den nødvendige kapital til Gram A/S og samtidig købte aktierne i Gram A/S til en mellem parterne nærmere fastsat pris. Af 3 i fondens vedtægt fremgik bl.a. følgende om fondens formål: 1) at sikre og bevare majoriteten i Brødrene Gram A/S (Brødrene Gram A/S skiftede i 1992 navn til Gram A/S) og direkte eller indirekte at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse selskaber og de dertil knyttede virksomheder 2) Stk. 2. Stifterne har gjort sig klart, at det ikke er muligt at forudse udviklingen i de kommende år og ønsker derfor at tilkendegive, at det i denne fundats anførte ikke skal være til hinder for, at der sker fusion mellem Brødrene Gram A/S og et eller flere selskaber, selvom dette måtte være ensbetydende med, at formålsparagraffens punkt 1 og 2 ikke kan opfyldes, og selvom dette måtte medføre, at det bliver nødvendigt at afhænde aktiemajoriteten i Brødrene Gram A/S eller dertil knyttede virksomheder, herunder de aktieposter, stifterne har overdraget til fonden som gave, idet stifterne forudsætter, at den aktiepost, der afhændes, erstattes af andre aktiver, der gør det muligt for fonden at opfylde sine øvrige formål... Uanset at vedtægten bemyndigede fondens bestyrelse til at foretage salg af aktierne i Gram A/S, vurderede fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet), at salget havde en så ekstraordinær karakter, at gennemførelsen krævede samtykke i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Ved denne afgørelse blev der ifølge fondsmyndighedens direktør, Dorrit Sylvest Nielsen, lagt betydelig vægt på, at prisfastsættelsen af aktierne var meget lav(8), idet det dog samtidig blev lagt til grund, at prisen under de givne omstændigheder var den højest opnåelige, og at Gram A/S ville træde i betalingsstandsning, hvis tilbuddet ikke blev accepteret. Det kan på denne baggrund diskuteres, hvorvidt fondens vedtægt eller eksistens blev bragt i fare ved gennemførelsen af salget, og om indhentelse af fondsmyndighedens samtykke derfor var nødvendigt. Afgørelsen må i denne sammenhæng forstås i lyset af ovennævnte bestemmelser i fondens vedtægt, hvorefter fondens formål bl.a. er at sikre og bevare majoriteten i Brødrene Gram A/S og dertil knyttede virksomheder, ligesom det specifikt fremgår, at stifterne forudsætter, at en aktiepost, der afhændes, erstattes af andre aktiver, der gør det muligt at opfylde fondens formål. I den konkrete situation med en truende betalingsstandsning og den deraf følgende lave pris, der kunne opnås ved salg af aktierne, forekommer Civilretsdirektoratets afgørelse derfor korrekt under henvisning til ordlyden i 21, stk. 3, hvorefter fondsmyndighedens samtykke som nævnt skal indhentes, når blot der er risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes Generalkonsul Svend Aage Vestergaards og hustru Karen Vestergaards familiefond I denne sag vedrørende salg af fondens aktier i Brødrene Vestergaard A/S til Sanistål A/S vurderede fondsmyndigheden ikke, at det var nødvendigt at indhente samtykke i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde.(9) Ifølge i fondens vedtægt var fondens formål bl.a.: At yde støtte til og sikre Brødrene Vestergaard A/S og i videst muligt omfang medvirke til at fastholde virksomhedens fremgang og ekspansion. Af 3.3 i fondens vedtægt fremgik bl.a. følgende vedrørende placering af fondens midler: Fondens bestyrelse skal stedse sørge for, at fondens midler er anbragt på forsvarlig og betryggende måde. Der skal imidlertid ikke være begrænsninger i bestyrelsens muligheder for at anbringe fondens midler, der til enhver tid skal investeres med det sigte, at fondens kapital skal sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse og forsvarlighed over for inflationens udhuling af pengenes købekraft Fondsmyndigheden fastslog, at det ikke var en del af fondens formål at eje aktier i Brødrene Vestergaard A/S og meddelte på denne baggrund fondens bestyrelse, at salget af aktierne kunne gennemføres uden samtykke fra fondsmyndigheden. Denne afgørelse forekommer tvivlsom, idet det nok måtte påregnes, at fondens overholdelse af formålsbestemmelsen om at yde støtte til og sikre Brødrene Vestergaard A/S meget hurtigt kunne vise sig at være umulig efter salget af samtlige fondens aktier i Brødrene Vestergaard A/S til Sanistål A/S. Sanistål A/S kunne således efter købet frit vælge f.eks. at likvidere Brødrene Vestergaard A/S eller at fusionere Brødrene Vestergaard A/S Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 ind i Sanistål A/S eller et andet selskab med Brødrene Vestergaard A/S som det ophørende selskab. Sådanne dispositioner ville utvivlsomt medføre risiko for, at fondens formål ikke kunne opfyldes. Uanset at det ikke var en del af fondens formål at eje aktier i Brødrene Vestergaard, medførte fondens salg af samtlige aktier i selskabet (med dertil hørende stemmerettigheder) således, at der var en (betydelig) risiko for, at formålsbestemmelsen i fondens vedtægt ikke kunne overholdes efterfølgende. Det vurderes derfor, at det var korrekt, at fondens bestyrelse forelagde sagen for fondsmyndigheden, der nok retteligt burde have realitetsbehandlet sagen i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Det bemærkes hertil, at Brødrene Vestergaard A/S rent faktisk blev opløst i forbindelse med en fusion med Sanistål A/S i 2003, hvorefter det ikke længere var muligt at opfylde fondens formålsbestemmelse. 3. Bestemmelsernes øvre grænse I sagen vedrørende Brødrene Vestergaard A/S burde det tillige have været overvejet, hvorvidt salget af samtlige af fondens aktier i Brødrene Vestergaard A/S kunne gennemføres uden at ændre formålsbestemmelsen i selskabets vedtægt. Det var med andre ord tvivlsomt, hvorvidt en gennemførelse af salget lå inden for rammerne af fondens vedtægt og dermed under den øvre grænse for anvendelsesområdet for bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Såfremt den påtænkte disposition ikke kan gennemføres inden for rammerne af fondens formål, eller hvis opfyldelsen af formålet - som det var tilfældet i sagen vedrørende Brødrene Vestergaard A/S - bliver bragt i fare, bør fondsmyndigheden ikke behandle sagen i medfør af 21, stk. 3, men derimod efter omstændighederne i medfør af 48 om meddelelse af samtykke til vedtægtsændringer. Såfremt opfyldelse af fondens formål forudsætter ejerskab til bestemte aktiver, kan afståelse heraf således ikke gennemføres uden at indhente fondsmyndighedens samtykke til ændring af fondens vedtægt. I praksis ses imidlertid mange eksempler på vedtægtsbestemmelser, hvoraf det fremgår, at nærmere angivne virksomheder eller aktier/anparter i disse kan afhændes, fusioneres el. lign. på nærmere angivne betingelser, f.eks. hvis afhændelsen er tvingende nødvendig eller af vital betydning hvis virksomhedens kapitalgrundlag ikke længere er acceptabelt eller hvis virksomhedens markedsmæssige position gør det nødvendigt og lignende.(10) I disse tilfælde må fondens bestyrelse foretage en konkret vurdering af, om den pågældende disposition vil kunne gennemføres inden for rammerne af vedtægten med fondsmyndighedens samtykke i medfør af 21, stk. 3, eller om det i stedet vil være nødvendigt at gå frem efter den betydeligt mere besværlige procedure om indhentelse af samtykke til vedtægtsændring i medfør af 48.(11) 3.1 Praksis Fra praksis vedrørende den øvre grænse kan nævnes følgende afgørelser, der er illustrerende for bestemmelsens grænseområde Den Faberske Fond I denne sag ønskede fondens bestyrelse at sælge samtlige fondens aktier (100 %) i A/S Chr. Fabers Fabrikker, til en anden dansk virksomhed. Det var et led i købsaftalen, at to af fondens bestyrelsesmedlemmer skulle indtræde i bestyrelsen for den købende virksomhed i en 3-årig periode fra købet.(12) Af 3 i fondens vedtægt fremgik bl.a. følgende vedrørende fondens formål: Fondens formål er 3.1. at eje aktier i A/S Chr. Fabers Fabrikker, Ryslinge og eventuelt Faber-koncernens øvrige selskaber og så vidt muligt bevare bestemmende indflydelse i selskaberne Vedtægten indeholdt ikke bestemmelser om, at aktierne kunne afhændes under nærmere angivne omstændigheder eller på nærmere angivne vilkår. Fondsmyndigheden meddelte samtykke til aktieoverdragelsen i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Da fondens formål udtrykkeligt var at eje aktierne i A/S Chr. Fabers Fabrikker burde fondens bestyrelse i stedet have søgt om fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af salget og de herfor nødvendige vedtægtsændringer i medfør af lovens 48.(13) 3.2 Scanlace Fonden Fondens bestyrelse søgte om fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af en vedtægtsændring, der skulle sætte fonden i stand til at indgå en aftale med nogle investorer om køberet til fondens aktier i datterselskabet Scanlace Holding A/S.(14) Bestyrelsens ønske var begrundet i, at Scanlace Holding A/S efter et tidligere forgæves forsøg på rekonstruktion befandt sig i en særdeles vanskelig økonomisk situation, og at fonden ikke selv var i besiddelse af de fornødne midler til at gennemføre den nødvendige kapitaltilførsel til selskabet. Fonden anmodede derfor bl.a. om samtykke til at ændre vedtægten således, at en bestemmelse om forbud mod salg af aktierne skulle bortfalde. Fondsmyndigheden fandt det imidlertid ikke nødvendigt at ændre vedtægten på det foreliggende grundlag og henviste bl.a. til, at det var uvist, hvorvidt køberetten til aktierne i Scanlace Holding A/S rent faktisk ville blive gjort gældende. Fondsmyndigheden meddelte derfor i stedet samtykke til, at fonden indgik en skriftlig aftale med investorerne om køberet til aktierne i Scanlace Holding A/S på nærmere angivne vilkår. Samtidig tilkendegav fondsmyndigheden at være positivt indstillet over for en ophævelse af vedtægtsbestemmelsen om forbud mod salg af aktierne, såfremt investorerne på et senere tidspunkt måtte vælge at udnytte køberetten. Afgørelsen vurderes som sådan at være udtryk for en proportionalitetsbetragtning fra fondsmyndighedens side, idet fondsmyndigheden ikke har villet give samtykke til at ændre stifterens vilje, således som den fremgik af bestemmelserne i vedtægten, på et tidspunkt, hvor det ikke var evident, at dette var nødvendigt. Som det mindre i det mere valgte fondsmyndigheden derfor i stedet at meddele samtykke til indgåelse af en aftale om køberet til de pågældende aktier i medfør af lovens 21, stk Sammenfatning vedrørende anvendelsesområdet for 21, stk. 3. Det er på ovenstående baggrund nærliggende at antage, at bestyrelsens pligt til at indhente samtykke fra fondsmyndigheden finder anvendelse på dispositioner, der i forhold til fondens almindelige drift fremstår som helt ekstraordinære, og som ikke utvivlsomt er i overensstemmelse med fundatsen og/eller vil kunne bringe fondens eksistens i fare. Bestyrelsens beslutninger om sædvanlige udlodninger, konsolidering, køb og salg af mindre (sædvanlige) aktiver, investeringer m.v. må i den forbindelse kunne foretages uden indhentelse af fondsmyndighedens samtykke. Omvendt må beslutninger om usædvanlige udlodninger eller konsolideringer kræve fondsmyndighedens samtykke, hvis der er risiko for, at den konkrete disposition strider mod vedtægten eller kan bringe fondens eksistens i fare. Såfremt bestyrelsen ikke finder, at dette utvivlsomt kan afvises, bør bestyrelsen indhente fondsmyndighedens samtykke forud for udlodningens foretagelse. Tilsvarende må gælde for bestyrelsens beslutninger om køb og salg af større (usædvanlige) aktiver, aktieposter og lignende, således at be- Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 styrelsen bør indhente fondsmyndighedens samtykke, hvis der i bestyrelsen er tvivl om, hvorvidt købet eller salget er i overensstemmelse med fundatsen, herunder navnlig formålsbestemmelserne, eller kan bringe fondens eksistens i fare på kortere eller længere sigt.(15) Som det fremgår af afgørelsen vedrørende Scanlace Fonden, skal den pågældende disposition endvidere have den fornødne aktualitet, inden fondsmyndighedens samtykke søges indhentet.(16) 4. Konsekvenser af manglende indhentelse af fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af ekstraordinære dispositioner 4.1 Ugyldighed Dorrit Sylvest Nielsen anfører,(17) at konsekvensen af, at en vedtægtsændring gennemføres, uden at fondens bestyrelse indhenter fondsmyndighedens samtykke, er, at vedtægtsændringen er ugyldig.(18) Det samme må antages at gælde, hvis fondens bestyrelse gennemfører dispositioner, der er omfattet af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, uden at indhente fondsmyndighedens samtykke forud for dette. Såfremt det i et sådant tilfælde ikke er muligt at foretage en retlig lovliggørelse i form af indhentelse af fondsmyndighedens efterfølgende samtykke, er dispositionen eller vedtægtsændringen derfor ugyldig. I forbindelse med en ansøgning om efterfølgende retlig lovliggørelse bør fondsmyndigheden for så vidt se bort fra, at dispositionen allerede er gennemført. Hvis en forudgående ansøgning om tilladelse til at gennemføre dispositionen ville blive imødekommet, bør det samme således gælde for en efterfølgende ansøgning om retlig lovliggørelse.(19) Den begåede overtrædelse af 21, stk. 3, kan dog eventuelt være strafsanktioneret afhængig af overtrædelsens karakter, jf. nærmere nedenfor. Hvis fondsmyndigheden ikke ville have givet tilladelsen oprindeligt og derfor heller ikke vil give den efterfølgende, må fondens kreditorer og (godtroende) aftaleerhververe derimod som udgangspunkt tåle, at dispositionen er ugyldig. Der vil dog være mulighed for at kræve eventuelle tab, der følger af ugyldigheden, erstattet af fonden eller dennes bestyrelse, hvis det fornødne ansvarsgrundlag er til stede. På trods af udgangspunktet om ugyldighed må det antages, at eksempelvis værdispildsbetragtninger, den forløbne tid, praktiske vanskeligheder eller lignende, samt god tro hos fondens aftaleerhverver(e) i konkrete tilfælde kan føre til, at en gennemført disposition, der efterfølgende viser sig at være omfattet af 21, stk. 3, ikke skal/kan rulles tilbage.(20) Der må dog også i sådanne situationer antages at være mulighed for, at øvrige berørte interessenter kan rejse erstatningskrav mod fonden eller dennes bestyrelse, hvis de har lidt tab ved dispositionens gennemførelse. dispositionen kunne gennemføres uden indhentelse af fondsmyndighedens samtykke, og at sagen derfor burde forelægges. I denne situation bør den samlede bestyrelse derfor for en sikkerheds skyld vælge at forelægge sagen for fondsmyndigheden, inden transaktionen gennemføres. Et enkelt bestyrelsesmedlems rimelige tvivl om, hvorvidt dispositionen er omfattet af 21, stk. 3, vil således ofte være udtryk for, at dispositionen kan være omfattet af bestemmelsens ordlyd, hvorefter fondsmyndighedens samtykke skal indhentes, når blot der kan være risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. En uformel forespørgsel til fondsmyndigheden herom vil derfor som udgangspunkt være at foretrække frem for efterfølgende at skulle leve med risikoen for at blive mødt med et personligt erstatningsansvar. 4.3 Straf Det fremgår af 63, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, at grov eller gentagen overtrædelse af 21, stk. 3, straffes med bøde. Strafansvaret er ligeledes individuelt og forudsætter således den fornødne tilregnelse (uagtsomhed) i relation til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. 4.2 Erstatning Såfremt fondens bestyrelse undlader at indhente et fornødent samtykke fra fondsmyndigheden forud for gennemførelsen af en disposition, der er omfattet af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, risikerer de enkelte bestyrelsesmedlemmer at være ansvarlige for tab, der herved påføres fondens (godtroende) aftaleerhververe og kreditorer, jf. herved bestemmelsen i 46 i lov om erhvervsdrivende fonde.(21) Erstatningsansvaret forudsætter naturligvis, at bestyrelsesmedlemmerne har handlet culpøst i relation til den manglende indhentelse af fondsmyndighedens samtykke. Bedømmelsen heraf er individuel i forhold til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, og der kan derfor tænkes situationer, hvor det kun er visse af bestyrelsens medlemmer, der ifalder erstatningsansvar.(22) I den forbindelse kan det have betydning, at et bestyrelsesmedlem i mindretal benytter sig af sin ret til at få tilført referatet af bestyrelsesmødet, at medlemmet mente, at der kunne være tvivl om, hvorvidt Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 Noter (1) Jf. Erhvervsdrivende Fonde - en lovkommentar af Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch, 2009, side 485. (2) Folketingstidende 1983/84 (2. samling), tillæg A, spalte I lovforslaget fandtes bestemmelsen i 19, stk. 3. (3) Betænkning 1982 nr. 970 om fonde, side 64 - I forslaget fandtes bestemmelsen i 18, stk. 3. (4) Afgørelsen er nærmere omtalt i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 973. (5) Fondens formål er bl.a. at støtte danske tekniske museer, opførelse og drift af flymuseer, støtte af medarbejdere i Ellehammers Laboratorium, støtte af velgørende og almennyttige formål, samt vedligeholdelse af stifterens gravsted. (6) Betænkning 1982 nr. 970 om fonde, side 64. (7) Afgørelsen er nærmere omtalt i Stiftelser i Norden II af Lennart Lynge Andersen og Katarina Olsson (red.), 2002, side 120 ff. (8) Se Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 971. (9) Omtalt i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 974. (10) Se bl.a. Den erhvervsdrivende fond af Jytte Heje Mikkelsen, 2008, side 73 ff. (11) Se herom bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 14. februar 2003 om Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng side 32 f. (12) Afgørelsen er bl.a. omtalt i artiklen Permutation af vedtægt af Lisa Bach og Marit Petersen Pless, Erhvervsjuridisk tidsskrift nr. 3, med henvisninger. (13) Tilsvarende Lisa Bach og Marit Petersen Pless i ovennævnte artikel samt Dorrit Sylvest Nielsen i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 968. (14) Afgørelsen er omtalt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng af 14. februar 2003 side 47. (15) Se om køb af aktiver bl.a. Fonde og foreninger I af Lennart Lynge Andersen, 6. udgave, side 392 med omtale af fondsmyndighedens afslag på samtykke til fonds køb af ejendom i Frankrig til 1,8 mio. kr. med henvisning til fondens kapitalforhold (fonden ejede aktiver for samlet ca. 3 mio. kr.). (16) Jf. ligeledes Erhvervsdrivende Fonde - en lovkommentar af Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch, 2009, side 492. (17) Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 976. (18) Tilsvarende Lone Wullf Jensen i Årsregnskaber for erhvervsdrivende fonde i Nyt om Fonde nr. 5, december 1995, side (19) Se f.eks. betænkning nr. 981, 1983, side 81, vedrørende retlig lovliggørelse på bygge- og miljøområdet. (20) Inden for bygge- og miljølovgivningen fremgår disse principper bl.a. af betænkning nr. 981, 1983, side Principperne finder ligeledes anvendelse inden for forvaltningsretten, jf. f.eks. Almindelig forvaltningsret af Steen Bønsing, 2009, side 385 og Forvaltningsret Almindelig Hjemmel Prøvelse af Jon Andersen 7. udgave, 2010, side (21) Såfremt fonden bliver pålagt erstatningsansvar for tab, der følger af, at bestyrelsen ikke har indhentet fornødent samtykke fra fondsmyndigheden, vil fonden endvidere kunne søge regres hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. (22) Se En fondsbestyrelses arbejde af Lennart Lynge Andersen, 4. rev. udgave, 2009, side 40. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

2 / 2005. Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 2 / 2005 Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r

Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser. Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fondsret Fondsskatteret Domme Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Forord Søren Friis, direktør, cand.jur. Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter

Læs mere

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet

3 / 2007. Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser. Forvaltningsinstituttet 3 / 2007 Fondsret Fondsskatteret Kendelser Afgørelser Forvaltningsinstituttet f o r L o k a l e P e n g e i n s t i t u t t e r Fo n d s r e t Fo n d s s k a t t e r e t D o m m e A f g ø r e l s e r Forord

Læs mere

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter.

Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. Nogle bemærkninger i anledning af bekendtgørelsen om god skik for finansielle virksomheder med særlig henblik på pengeinstitutter. af Hans Viggo Godsk Pedersen og Nina Dietz Legind Indledning Bekendtgørelse

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN

GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSBERETNING VEDRØRENDE VISSE FORHOLD I EBH-FONDEN GRANSKNINGSMANDENS BEMÆRKNINGER TIL HØRINGSSVAR MODTAGET VEDRØRENDE GRANSKNINGSBERETNINGEN AF 16. OKTOBER 2009 Advokat Carsten Fode ÅRHUS DEN

Læs mere

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3

17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 17-3. Forvaltningsret 12.1 11241.1. Statsforfatningsret 21.3 Ingen hjemmel til undtagelse af IØ Fonden fra offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger I forbindelse med behandlingen af en

Læs mere

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven

Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 L 154 Bilag 1 Offentligt (01) 12. marts 2014 Høringsnotatvedrørende L 154- Forslag til lov om erhvervsdrivende fonde og ændring af årsregnskabsloven 1. Indledning

Læs mere

Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5

Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 Punkt 3 Rådsmødet den 25. november 2009 25-11-2009 4/0120-8901-0899 /MCR, MBD Salg af Østre Havn Salg af Østre Havn...1 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1. Indledning...5 3.2. Virksomhederne...5

Læs mere

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse

Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Cand.merc.aud.-studiet Aalborg Universitet Kandidatafhandling Skattefrie omstruktureringer uden tilladelse Reglernes anvendelighed og muligheder i praksis Forfattere: Vejleder: Chris Bay Bindslev Henrik

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler

Skal der udarbejdes prospekt? CORPORATe. Regler for overtagelsestilbud. Nyt lovforslag om jobklausuler JURIDISK NyhedsbreV Nr. 01 /2008 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Regler for overtagelsestilbud Ændringerne

Læs mere

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser

sig om indførelse af regler om repræsentanter i forbindelse med obligationsudstedelser Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk Udkast til lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven,

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 4. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023253)

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders

Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders VERSION 1.0 24. marts 2009 Vejledning om bekendtgørelsen om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed 1. INDLEDNING... 2 2. GENERELT... 3 3. ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 6 4. TRUSLER MOD

Læs mere

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling.

Såvel [I] som Bryde Gruppen ApS er den 27. november 2008 taget under konkursbehandling. Advokatfirmaet NORDIA 2. december 2008 Stockholmsgade 41 2100 København Ø Ref. cs Att. Advokat Henrik Sjørslev J.nr. 6376-0125 Kromann Reumert Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Att. Advokat Søren Aamann

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller

Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Cand.merc.(jur.) Kandidatafhandling Juridisk institut Forfatter: Ida Mønsted Jensen Studienummer: 300480 Vejleder: Malene Kerzel Juridisk institut Beskatning af forskellige generationsskiftemodeller Overdragelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services

Selskabsguide. Den nye selskabslov. Legal Services Selskabsguide Den nye selskabslov Legal Services Christian Bredtoft Guldmann Partner, advokat, MBA, HD(R) Telefon: +45 36 10 38 02. cbguldmann@deloitte.dk Christian leder Deloittes selskabsretsgruppe og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold

Repræsentanter ved kollektive gældsforhold Af advokat Line Støving og advokat Morten Hoveroust (begge LETT Advokatpartnerselskab) Det er positivt, at der i dansk ret nu er taget stilling til anvendelsen af repræsentanter (herunder security agents)

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere