Ekstraordinære dispositioner i fonde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekstraordinære dispositioner i fonde"

Transkript

1 Ekstraordinære dispositioner i fonde - lov om erhvervsdrivende fonde 21, stk. 3. Denne artikel behandler erhvervsdrivende fondes foretagelse af ekstraordinære dispositioner, som er reguleret af bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Artiklen tager fat på de faldgruber, det er vigtigt at være opmærksom på - og som kan være svære at gennemskue uden en advokats bistand, og den adresserer et kompliceret - men særdeles vigtigt område for virksomheder landet over. Der har været en del opmærksomhed på erhvervsdrivende fondes dispositioner og en stigning i konkrete sager gennem den seneste tid, og med denne artikel føres læseren gennem relevante problemstillinger, og der redegøres blandt andet for bestemmelsens grænseområder i relation til, hvornår fondsmyndighedens samtykke skal indhentes, inden dispositionens foretages. Af Claus Ryberg Hoffmann. Advokat i Plesner. Rådgiver bl.a. om fonde og finansielle virksomheder. 1. Indledning Bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde har følgende ordlyd: Stk.3. Fondens bestyrelse må kun med fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. En tilsvarende bestemmelse findes i fondslovens 21, og denne artikel dækker derfor også almindelige fonde. Såfremt bestyrelsen i en fond vil foretage eller medvirke til ekstraordinære dispositioner, der kan medføre risiko for, at fondens vedtægt ikke kan overholdes efter gennemførelsen af dispositionen, kræver det således i alle tilfælde fondsmyndighedens samtykke.erhvervs- og Selskabsstyrelsen er fondsmyndighed for de erhvervsdrivende fonde, mens Civilstyrelsen er fondsmyndighed for de fonde, der er omfattet af fondsloven. Bestemmelsen i 21, stk. 3, skal ses i sammenhæng med 48 i lov om erhvervsdrivende fonde, hvorefter ændringer af fondens vedtægt ligeledes kræver, at fondsmyndigheden meddeler samtykke efter at have modtaget en indstilling herom fra fondens bestyrelse. For så vidt angår de erhvervsdrivende fonde, hvor Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er fondsmyndighed, stilles der endvidere krav om, at Civilstyrelsen godkender ændringen. Det har stor betydning for fondens bestyrelse, at den foretager den korrekte vurdering af, hvilke dispositioner der kræver indhentelse af fondsmyndighedens samtykke, inden de gennemføres. Konsekvenserne af at undlade at indhente et påkrævet samtykke kan således være ugyldighed, erstatningsansvar og i grovere tilfælde bødestraf. Bestemmelsen i 21, stk. 3, er meget anvendt i praksis,(1) og nærværende artikel behandler spørgsmålet om, hvilke dispositioner der har en så ekstraordinær karakter, at fondens bestyrelse skal indhente fondsmyndighedens samtykke forud for dispositionens gennemførelse (bestemmelsernes nedre grænse). Endvidere behandles spørgsmålet om bestemmelsernes øvre grænse i forhold til dispositioner, der ikke kan gennemføres inden for rammerne af fondens vedtægt, og derfor i stedet skal behandles efter reglerne om gennemførelse af vedtægtsændringer. Til sidst behandles konsekvenserne af, at fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af ekstraordinære dispositioner ikke indhentes, herunder i relation til fondens godtroende aftaleerhververe og kreditorer. 2. Bestemmelsernes nedre grænse Af forarbejderne(2) til bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde fremgår det, at samtykke kun skal kræves helt undtagelsesvis og kun ved ekstraordinære dispositioner, der vil kunne bringe fondens eksistens i fare. Om den tilsvarende bestemmelse i fondslovens 21 fremgår det af betænkningen, der lå til grund for lovforslaget,(3) at det ikke er hensigten med bestemmelsen at tillægge fondsmyndigheden beføjelser, der svarer til kapitalejernes beføjelser i kapitalselskaber, idet bestemmelsen tager sigte på helt ekstraordinære dispositioner. Fondsmyndigheden skal således alene sikre, at fondens bestyrelse forvalter fonden i overensstemmelse med lovgivningen og fundatsen. Det fremgår dog ligeledes af betænkningen, at bestemmelsen skal ses i lyset af, at der i fonde - i modsætning til kapitalselskaber - ikke findes nogen kreds af berettigede personer, som kan føre kontrol med bestyrelsens dispositioner. Det er i den forbindelse tilsynsbestemmelsens formål at sikre, at bestyrelsen forvalter fonden i overensstemmelse med lovgivningen og fundatsen. Ifølge forarbejderne skal fondsmyndighedens samtykke med andre ord kun indhentes i tilfælde, hvor fondens bestyrelse foretager dispositioner, der er helt ekstraordinære i forhold til fondens almindelige drift, og alene såfremt den pågældende disposition vil kunne bringe fondens fundats eller eksistens i fare. Forarbejderne synes på denne baggrund at fastlægge et ganske snævert område for, hvilke dispositioner der kræver samtykke fra fondsmyndigheden. Bestemmelsens ordlyd taler dog for et udvidet anvendelsesområde, idet fondsmyndighedens samtykke skal indhentes, hvis den pågældende disposition kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. (forfatterens understregninger). Ifølge bestemmelsens ordlyd bør fondens bestyrelse således indhente fondsmyndighedens samtykke til foretagelse af ekstraordinære dispositioner, hvis bestyrelsen vurderer, at der på nogen måde er risiko for, at dispositionen kan medføre, at vedtægten ikke kan overholdes, eller at fondens eksistens på kortere eller længere sigt bringes i fare, hvis dispositionen gennemføres. Da bestemmelserne skal sikre, at stifterens vilje iagttages, og at vedtægten, herunder fondens formål, ikke bringes i fare, synes det nærliggende, at en fondsbestyrelse i denne sammenhæng bør lægge betydelig vægt på bestemmelsernes ordlyd. Det er således bestyrelsens raison d'être at opfylde fondens fundats som udtryk for stifterens vilje, og bestyrelsen bør derfor i praksis indhente fondsmyndighedens samtykke til ekstraordinære dispositioner i ethvert tilfælde, hvor der i bestyrelsen er tvivl om, hvorvidt dispositionen kan bringe vedtægten eller fondens eksistens i fare. I praksis er fondsmyndighedernes samtykke således også søgt indhentet i sager, hvor det ikke har været evident, at fondens vedtægt eller eksistens har været i fare, men hvor bestyrelsen desuagtet har valgt at forelægge den påtænkte disposition til godkendelse for fondsmyndigheden, jf. nærmere nedenfor under punkt 2.1. Det kan i den sammen- Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 1

2 hæng ligeledes have betydning, at det i sidste ende kan være forbundet med både erstatningsansvar og strafansvar for bestyrelsens medlemmer, hvis det fornødne samtykke ikke indhentes, jf. punkt. 4 nedenfor. 2.1 Praksis For så vidt angår bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde har det i praksis ofte været i sager om fondens salg af aktier i tilknyttede virksomheder, at fondens bestyrelse har søgt at indhente fondsmyndighedens samtykke forud for gennemførelsen I.C.H. Ellehammers Fond I 2002 søgte bestyrelsen i I.C.H. Ellehammers Fond om tilladelse til salg af fondens aktier i et 100 % ejet datterselskab, Ellehammers Laboratorium A/S.(4) I fondens vedtægt var bl.a. fastsat følgende vedrørende salg af fondens aktiver: Bestyrelsen er berettiget til efter sit frie skøn at realisere et eller flere af fondens aktiver, herunder om fornødent at sælge erhvervede aktier i Ellehammers Laboratorium A/S med de dertil knyttede selskaber og anbringe provenuet på anden måde. Fondsmyndigheden udtalte, at et salg af fondens aktier i Ellehammers Laboratorium A/S ikke isoleret set var en disposition, der krævede fondsmyndighedens samtykke efter bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Den pågældende disposition var således under den nedre grænse for, hvornår samtykke skal indhentes. Det vurderes i den forbindelse, at det havde væsentlig betydning, at (i) fondens formål(5) ikke blev bragt i fare ved dispositionen, og (ii) at det fremgik direkte af vedtægten, at stifteren havde overladt det til bestyrelsens frie skøn at afhænde fondens aktier i Ellehammers Laboratium A/S og anbringe provenuet på anden måde. Dette understøttes af, at fondsmyndigheden tilkendegav, at det var en betingelse for vurderingen, at aktierne blev solgt på markedsvilkår, og at provenuet blev anvendt til køb af andre aktiver, der gjorde det muligt for fonden at opfylde sit formål. Det følger endvidere af forarbejderne, at den konkrete udformning af fondens vedtægt skal tillægges væsentlig betydning ved fondsmyndighedens vurdering af sagen, herunder i relation til spørgsmålet om, hvorvidt forelæggelse for fondsmyndigheden er nødvendig. Det fremgår således bl.a. af betænkningen,(6) at fondens art og størrelse indgår i bedømmelsen, ligesom det specielt med hensyn til kapitalplaceringer har betydning, hvilke anvisninger stifteren har givet i fundatsen Aage og Anna Gram Fonden Bestyrelsen i Aage og Anna Gram Fonden søgte i 1999 om fondsmyndighedens samtykke til salg af fondens aktier i Gram A/S.(7) Fondsbestyrelsens ønske var begrundet i, at Gram A/S stod foran en betalingsstandsning. Bestyrelsen i Gram A/S havde derfor været nødsaget til at træffe aftale med et andet selskab om, at sidstnævnte selskab tilførte den nødvendige kapital til Gram A/S og samtidig købte aktierne i Gram A/S til en mellem parterne nærmere fastsat pris. Af 3 i fondens vedtægt fremgik bl.a. følgende om fondens formål: 1) at sikre og bevare majoriteten i Brødrene Gram A/S (Brødrene Gram A/S skiftede i 1992 navn til Gram A/S) og direkte eller indirekte at bevare og forøge styrken og kontinuiteten i disse selskaber og de dertil knyttede virksomheder 2) Stk. 2. Stifterne har gjort sig klart, at det ikke er muligt at forudse udviklingen i de kommende år og ønsker derfor at tilkendegive, at det i denne fundats anførte ikke skal være til hinder for, at der sker fusion mellem Brødrene Gram A/S og et eller flere selskaber, selvom dette måtte være ensbetydende med, at formålsparagraffens punkt 1 og 2 ikke kan opfyldes, og selvom dette måtte medføre, at det bliver nødvendigt at afhænde aktiemajoriteten i Brødrene Gram A/S eller dertil knyttede virksomheder, herunder de aktieposter, stifterne har overdraget til fonden som gave, idet stifterne forudsætter, at den aktiepost, der afhændes, erstattes af andre aktiver, der gør det muligt for fonden at opfylde sine øvrige formål... Uanset at vedtægten bemyndigede fondens bestyrelse til at foretage salg af aktierne i Gram A/S, vurderede fondsmyndigheden (Civilretsdirektoratet), at salget havde en så ekstraordinær karakter, at gennemførelsen krævede samtykke i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Ved denne afgørelse blev der ifølge fondsmyndighedens direktør, Dorrit Sylvest Nielsen, lagt betydelig vægt på, at prisfastsættelsen af aktierne var meget lav(8), idet det dog samtidig blev lagt til grund, at prisen under de givne omstændigheder var den højest opnåelige, og at Gram A/S ville træde i betalingsstandsning, hvis tilbuddet ikke blev accepteret. Det kan på denne baggrund diskuteres, hvorvidt fondens vedtægt eller eksistens blev bragt i fare ved gennemførelsen af salget, og om indhentelse af fondsmyndighedens samtykke derfor var nødvendigt. Afgørelsen må i denne sammenhæng forstås i lyset af ovennævnte bestemmelser i fondens vedtægt, hvorefter fondens formål bl.a. er at sikre og bevare majoriteten i Brødrene Gram A/S og dertil knyttede virksomheder, ligesom det specifikt fremgår, at stifterne forudsætter, at en aktiepost, der afhændes, erstattes af andre aktiver, der gør det muligt at opfylde fondens formål. I den konkrete situation med en truende betalingsstandsning og den deraf følgende lave pris, der kunne opnås ved salg af aktierne, forekommer Civilretsdirektoratets afgørelse derfor korrekt under henvisning til ordlyden i 21, stk. 3, hvorefter fondsmyndighedens samtykke som nævnt skal indhentes, når blot der er risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes Generalkonsul Svend Aage Vestergaards og hustru Karen Vestergaards familiefond I denne sag vedrørende salg af fondens aktier i Brødrene Vestergaard A/S til Sanistål A/S vurderede fondsmyndigheden ikke, at det var nødvendigt at indhente samtykke i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde.(9) Ifølge i fondens vedtægt var fondens formål bl.a.: At yde støtte til og sikre Brødrene Vestergaard A/S og i videst muligt omfang medvirke til at fastholde virksomhedens fremgang og ekspansion. Af 3.3 i fondens vedtægt fremgik bl.a. følgende vedrørende placering af fondens midler: Fondens bestyrelse skal stedse sørge for, at fondens midler er anbragt på forsvarlig og betryggende måde. Der skal imidlertid ikke være begrænsninger i bestyrelsens muligheder for at anbringe fondens midler, der til enhver tid skal investeres med det sigte, at fondens kapital skal sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til værdiernes bevarelse og forsvarlighed over for inflationens udhuling af pengenes købekraft Fondsmyndigheden fastslog, at det ikke var en del af fondens formål at eje aktier i Brødrene Vestergaard A/S og meddelte på denne baggrund fondens bestyrelse, at salget af aktierne kunne gennemføres uden samtykke fra fondsmyndigheden. Denne afgørelse forekommer tvivlsom, idet det nok måtte påregnes, at fondens overholdelse af formålsbestemmelsen om at yde støtte til og sikre Brødrene Vestergaard A/S meget hurtigt kunne vise sig at være umulig efter salget af samtlige fondens aktier i Brødrene Vestergaard A/S til Sanistål A/S. Sanistål A/S kunne således efter købet frit vælge f.eks. at likvidere Brødrene Vestergaard A/S eller at fusionere Brødrene Vestergaard A/S Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 2

3 ind i Sanistål A/S eller et andet selskab med Brødrene Vestergaard A/S som det ophørende selskab. Sådanne dispositioner ville utvivlsomt medføre risiko for, at fondens formål ikke kunne opfyldes. Uanset at det ikke var en del af fondens formål at eje aktier i Brødrene Vestergaard, medførte fondens salg af samtlige aktier i selskabet (med dertil hørende stemmerettigheder) således, at der var en (betydelig) risiko for, at formålsbestemmelsen i fondens vedtægt ikke kunne overholdes efterfølgende. Det vurderes derfor, at det var korrekt, at fondens bestyrelse forelagde sagen for fondsmyndigheden, der nok retteligt burde have realitetsbehandlet sagen i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Det bemærkes hertil, at Brødrene Vestergaard A/S rent faktisk blev opløst i forbindelse med en fusion med Sanistål A/S i 2003, hvorefter det ikke længere var muligt at opfylde fondens formålsbestemmelse. 3. Bestemmelsernes øvre grænse I sagen vedrørende Brødrene Vestergaard A/S burde det tillige have været overvejet, hvorvidt salget af samtlige af fondens aktier i Brødrene Vestergaard A/S kunne gennemføres uden at ændre formålsbestemmelsen i selskabets vedtægt. Det var med andre ord tvivlsomt, hvorvidt en gennemførelse af salget lå inden for rammerne af fondens vedtægt og dermed under den øvre grænse for anvendelsesområdet for bestemmelsen i 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Såfremt den påtænkte disposition ikke kan gennemføres inden for rammerne af fondens formål, eller hvis opfyldelsen af formålet - som det var tilfældet i sagen vedrørende Brødrene Vestergaard A/S - bliver bragt i fare, bør fondsmyndigheden ikke behandle sagen i medfør af 21, stk. 3, men derimod efter omstændighederne i medfør af 48 om meddelelse af samtykke til vedtægtsændringer. Såfremt opfyldelse af fondens formål forudsætter ejerskab til bestemte aktiver, kan afståelse heraf således ikke gennemføres uden at indhente fondsmyndighedens samtykke til ændring af fondens vedtægt. I praksis ses imidlertid mange eksempler på vedtægtsbestemmelser, hvoraf det fremgår, at nærmere angivne virksomheder eller aktier/anparter i disse kan afhændes, fusioneres el. lign. på nærmere angivne betingelser, f.eks. hvis afhændelsen er tvingende nødvendig eller af vital betydning hvis virksomhedens kapitalgrundlag ikke længere er acceptabelt eller hvis virksomhedens markedsmæssige position gør det nødvendigt og lignende.(10) I disse tilfælde må fondens bestyrelse foretage en konkret vurdering af, om den pågældende disposition vil kunne gennemføres inden for rammerne af vedtægten med fondsmyndighedens samtykke i medfør af 21, stk. 3, eller om det i stedet vil være nødvendigt at gå frem efter den betydeligt mere besværlige procedure om indhentelse af samtykke til vedtægtsændring i medfør af 48.(11) 3.1 Praksis Fra praksis vedrørende den øvre grænse kan nævnes følgende afgørelser, der er illustrerende for bestemmelsens grænseområde Den Faberske Fond I denne sag ønskede fondens bestyrelse at sælge samtlige fondens aktier (100 %) i A/S Chr. Fabers Fabrikker, til en anden dansk virksomhed. Det var et led i købsaftalen, at to af fondens bestyrelsesmedlemmer skulle indtræde i bestyrelsen for den købende virksomhed i en 3-årig periode fra købet.(12) Af 3 i fondens vedtægt fremgik bl.a. følgende vedrørende fondens formål: Fondens formål er 3.1. at eje aktier i A/S Chr. Fabers Fabrikker, Ryslinge og eventuelt Faber-koncernens øvrige selskaber og så vidt muligt bevare bestemmende indflydelse i selskaberne Vedtægten indeholdt ikke bestemmelser om, at aktierne kunne afhændes under nærmere angivne omstændigheder eller på nærmere angivne vilkår. Fondsmyndigheden meddelte samtykke til aktieoverdragelsen i medfør af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde. Da fondens formål udtrykkeligt var at eje aktierne i A/S Chr. Fabers Fabrikker burde fondens bestyrelse i stedet have søgt om fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af salget og de herfor nødvendige vedtægtsændringer i medfør af lovens 48.(13) 3.2 Scanlace Fonden Fondens bestyrelse søgte om fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af en vedtægtsændring, der skulle sætte fonden i stand til at indgå en aftale med nogle investorer om køberet til fondens aktier i datterselskabet Scanlace Holding A/S.(14) Bestyrelsens ønske var begrundet i, at Scanlace Holding A/S efter et tidligere forgæves forsøg på rekonstruktion befandt sig i en særdeles vanskelig økonomisk situation, og at fonden ikke selv var i besiddelse af de fornødne midler til at gennemføre den nødvendige kapitaltilførsel til selskabet. Fonden anmodede derfor bl.a. om samtykke til at ændre vedtægten således, at en bestemmelse om forbud mod salg af aktierne skulle bortfalde. Fondsmyndigheden fandt det imidlertid ikke nødvendigt at ændre vedtægten på det foreliggende grundlag og henviste bl.a. til, at det var uvist, hvorvidt køberetten til aktierne i Scanlace Holding A/S rent faktisk ville blive gjort gældende. Fondsmyndigheden meddelte derfor i stedet samtykke til, at fonden indgik en skriftlig aftale med investorerne om køberet til aktierne i Scanlace Holding A/S på nærmere angivne vilkår. Samtidig tilkendegav fondsmyndigheden at være positivt indstillet over for en ophævelse af vedtægtsbestemmelsen om forbud mod salg af aktierne, såfremt investorerne på et senere tidspunkt måtte vælge at udnytte køberetten. Afgørelsen vurderes som sådan at være udtryk for en proportionalitetsbetragtning fra fondsmyndighedens side, idet fondsmyndigheden ikke har villet give samtykke til at ændre stifterens vilje, således som den fremgik af bestemmelserne i vedtægten, på et tidspunkt, hvor det ikke var evident, at dette var nødvendigt. Som det mindre i det mere valgte fondsmyndigheden derfor i stedet at meddele samtykke til indgåelse af en aftale om køberet til de pågældende aktier i medfør af lovens 21, stk Sammenfatning vedrørende anvendelsesområdet for 21, stk. 3. Det er på ovenstående baggrund nærliggende at antage, at bestyrelsens pligt til at indhente samtykke fra fondsmyndigheden finder anvendelse på dispositioner, der i forhold til fondens almindelige drift fremstår som helt ekstraordinære, og som ikke utvivlsomt er i overensstemmelse med fundatsen og/eller vil kunne bringe fondens eksistens i fare. Bestyrelsens beslutninger om sædvanlige udlodninger, konsolidering, køb og salg af mindre (sædvanlige) aktiver, investeringer m.v. må i den forbindelse kunne foretages uden indhentelse af fondsmyndighedens samtykke. Omvendt må beslutninger om usædvanlige udlodninger eller konsolideringer kræve fondsmyndighedens samtykke, hvis der er risiko for, at den konkrete disposition strider mod vedtægten eller kan bringe fondens eksistens i fare. Såfremt bestyrelsen ikke finder, at dette utvivlsomt kan afvises, bør bestyrelsen indhente fondsmyndighedens samtykke forud for udlodningens foretagelse. Tilsvarende må gælde for bestyrelsens beslutninger om køb og salg af større (usædvanlige) aktiver, aktieposter og lignende, således at be- Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 3

4 styrelsen bør indhente fondsmyndighedens samtykke, hvis der i bestyrelsen er tvivl om, hvorvidt købet eller salget er i overensstemmelse med fundatsen, herunder navnlig formålsbestemmelserne, eller kan bringe fondens eksistens i fare på kortere eller længere sigt.(15) Som det fremgår af afgørelsen vedrørende Scanlace Fonden, skal den pågældende disposition endvidere have den fornødne aktualitet, inden fondsmyndighedens samtykke søges indhentet.(16) 4. Konsekvenser af manglende indhentelse af fondsmyndighedens samtykke til gennemførelse af ekstraordinære dispositioner 4.1 Ugyldighed Dorrit Sylvest Nielsen anfører,(17) at konsekvensen af, at en vedtægtsændring gennemføres, uden at fondens bestyrelse indhenter fondsmyndighedens samtykke, er, at vedtægtsændringen er ugyldig.(18) Det samme må antages at gælde, hvis fondens bestyrelse gennemfører dispositioner, der er omfattet af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, uden at indhente fondsmyndighedens samtykke forud for dette. Såfremt det i et sådant tilfælde ikke er muligt at foretage en retlig lovliggørelse i form af indhentelse af fondsmyndighedens efterfølgende samtykke, er dispositionen eller vedtægtsændringen derfor ugyldig. I forbindelse med en ansøgning om efterfølgende retlig lovliggørelse bør fondsmyndigheden for så vidt se bort fra, at dispositionen allerede er gennemført. Hvis en forudgående ansøgning om tilladelse til at gennemføre dispositionen ville blive imødekommet, bør det samme således gælde for en efterfølgende ansøgning om retlig lovliggørelse.(19) Den begåede overtrædelse af 21, stk. 3, kan dog eventuelt være strafsanktioneret afhængig af overtrædelsens karakter, jf. nærmere nedenfor. Hvis fondsmyndigheden ikke ville have givet tilladelsen oprindeligt og derfor heller ikke vil give den efterfølgende, må fondens kreditorer og (godtroende) aftaleerhververe derimod som udgangspunkt tåle, at dispositionen er ugyldig. Der vil dog være mulighed for at kræve eventuelle tab, der følger af ugyldigheden, erstattet af fonden eller dennes bestyrelse, hvis det fornødne ansvarsgrundlag er til stede. På trods af udgangspunktet om ugyldighed må det antages, at eksempelvis værdispildsbetragtninger, den forløbne tid, praktiske vanskeligheder eller lignende, samt god tro hos fondens aftaleerhverver(e) i konkrete tilfælde kan føre til, at en gennemført disposition, der efterfølgende viser sig at være omfattet af 21, stk. 3, ikke skal/kan rulles tilbage.(20) Der må dog også i sådanne situationer antages at være mulighed for, at øvrige berørte interessenter kan rejse erstatningskrav mod fonden eller dennes bestyrelse, hvis de har lidt tab ved dispositionens gennemførelse. dispositionen kunne gennemføres uden indhentelse af fondsmyndighedens samtykke, og at sagen derfor burde forelægges. I denne situation bør den samlede bestyrelse derfor for en sikkerheds skyld vælge at forelægge sagen for fondsmyndigheden, inden transaktionen gennemføres. Et enkelt bestyrelsesmedlems rimelige tvivl om, hvorvidt dispositionen er omfattet af 21, stk. 3, vil således ofte være udtryk for, at dispositionen kan være omfattet af bestemmelsens ordlyd, hvorefter fondsmyndighedens samtykke skal indhentes, når blot der kan være risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes. En uformel forespørgsel til fondsmyndigheden herom vil derfor som udgangspunkt være at foretrække frem for efterfølgende at skulle leve med risikoen for at blive mødt med et personligt erstatningsansvar. 4.3 Straf Det fremgår af 63, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, at grov eller gentagen overtrædelse af 21, stk. 3, straffes med bøde. Strafansvaret er ligeledes individuelt og forudsætter således den fornødne tilregnelse (uagtsomhed) i relation til hvert enkelt bestyrelsesmedlem. 4.2 Erstatning Såfremt fondens bestyrelse undlader at indhente et fornødent samtykke fra fondsmyndigheden forud for gennemførelsen af en disposition, der er omfattet af 21, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, risikerer de enkelte bestyrelsesmedlemmer at være ansvarlige for tab, der herved påføres fondens (godtroende) aftaleerhververe og kreditorer, jf. herved bestemmelsen i 46 i lov om erhvervsdrivende fonde.(21) Erstatningsansvaret forudsætter naturligvis, at bestyrelsesmedlemmerne har handlet culpøst i relation til den manglende indhentelse af fondsmyndighedens samtykke. Bedømmelsen heraf er individuel i forhold til hvert enkelt bestyrelsesmedlem, og der kan derfor tænkes situationer, hvor det kun er visse af bestyrelsens medlemmer, der ifalder erstatningsansvar.(22) I den forbindelse kan det have betydning, at et bestyrelsesmedlem i mindretal benytter sig af sin ret til at få tilført referatet af bestyrelsesmødet, at medlemmet mente, at der kunne være tvivl om, hvorvidt Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 4

5 Noter (1) Jf. Erhvervsdrivende Fonde - en lovkommentar af Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch, 2009, side 485. (2) Folketingstidende 1983/84 (2. samling), tillæg A, spalte I lovforslaget fandtes bestemmelsen i 19, stk. 3. (3) Betænkning 1982 nr. 970 om fonde, side 64 - I forslaget fandtes bestemmelsen i 18, stk. 3. (4) Afgørelsen er nærmere omtalt i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 973. (5) Fondens formål er bl.a. at støtte danske tekniske museer, opførelse og drift af flymuseer, støtte af medarbejdere i Ellehammers Laboratorium, støtte af velgørende og almennyttige formål, samt vedligeholdelse af stifterens gravsted. (6) Betænkning 1982 nr. 970 om fonde, side 64. (7) Afgørelsen er nærmere omtalt i Stiftelser i Norden II af Lennart Lynge Andersen og Katarina Olsson (red.), 2002, side 120 ff. (8) Se Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 971. (9) Omtalt i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 974. (10) Se bl.a. Den erhvervsdrivende fond af Jytte Heje Mikkelsen, 2008, side 73 ff. (11) Se herom bl.a. Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat af 14. februar 2003 om Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng side 32 f. (12) Afgørelsen er bl.a. omtalt i artiklen Permutation af vedtægt af Lisa Bach og Marit Petersen Pless, Erhvervsjuridisk tidsskrift nr. 3, med henvisninger. (13) Tilsvarende Lisa Bach og Marit Petersen Pless i ovennævnte artikel samt Dorrit Sylvest Nielsen i Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 968. (14) Afgørelsen er omtalt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens notat om Erhvervsdrivende fonde i Corporate Governance sammenhæng af 14. februar 2003 side 47. (15) Se om køb af aktiver bl.a. Fonde og foreninger I af Lennart Lynge Andersen, 6. udgave, side 392 med omtale af fondsmyndighedens afslag på samtykke til fonds køb af ejendom i Frankrig til 1,8 mio. kr. med henvisning til fondens kapitalforhold (fonden ejede aktiver for samlet ca. 3 mio. kr.). (16) Jf. ligeledes Erhvervsdrivende Fonde - en lovkommentar af Jytte Heje Mikkelsen og Lars Bunch, 2009, side 492. (17) Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard, 2003, side 976. (18) Tilsvarende Lone Wullf Jensen i Årsregnskaber for erhvervsdrivende fonde i Nyt om Fonde nr. 5, december 1995, side (19) Se f.eks. betænkning nr. 981, 1983, side 81, vedrørende retlig lovliggørelse på bygge- og miljøområdet. (20) Inden for bygge- og miljølovgivningen fremgår disse principper bl.a. af betænkning nr. 981, 1983, side Principperne finder ligeledes anvendelse inden for forvaltningsretten, jf. f.eks. Almindelig forvaltningsret af Steen Bønsing, 2009, side 385 og Forvaltningsret Almindelig Hjemmel Prøvelse af Jon Andersen 7. udgave, 2010, side (21) Såfremt fonden bliver pålagt erstatningsansvar for tab, der følger af, at bestyrelsen ikke har indhentet fornødent samtykke fra fondsmyndigheden, vil fonden endvidere kunne søge regres hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer. (22) Se En fondsbestyrelses arbejde af Lennart Lynge Andersen, 4. rev. udgave, 2009, side 40. Copyright 2011 Karnov Group Denmark A/S side 5

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

27. maj 2015 VEDTÆGTER. for. Grosserer Robert Delfers Mindefond

27. maj 2015 VEDTÆGTER. for. Grosserer Robert Delfers Mindefond 27. maj 2015 VEDTÆGTER for Grosserer Robert Delfers Mindefond 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er "Grosserer Robert Delfers Mindefond". Fonden anvender tillige binavnet "Synoptik Fonden". 1.2 Fondens

Læs mere

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden)

FUNDATS. for RAMBØLL FONDEN. Rambøll, Hannemann & Højlund Fonden (Rambøll Fonden) for RAMBØLL FONDEN 1 Fondens navn, hjemsted og oprindelse 1.1 Fondens navn er: "Rambøll Fonden". Fondens hjemsted er: Københavns Kommune. Fonden driver tillige virksomhed under navnet: Rambøll, Hannemann

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner

Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner F U N D A T S for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner CVR/SE-nummer 39 95 74 00 Kredsen Mars og Merkur Danmark (Mars og Merkur) har for at styrke forsvarsviljen på et præsidiemøde

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr. til advokat Eigil Lego Andersen på

Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Sendt pr.  til advokat Eigil Lego Andersen på Til bestyrelsen i Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond 13. maj 2016 Sag X16-AR-62-ZU Sendt pr. e-mail til advokat Eigil Lego Andersen på ELA@nnlaw.dk. Samtykke til vidtgående beslutninger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT

Knud Højgaards Fond VEDTÆGT Knud Højgaards Fond VEDTÆGT VEDTÆGT for KNUD HØJGAARDS FOND 1. Stk. 1. Fondens navn er Knud Højgaards Fond. Fonden har hjemsted i Gentofte kommune. Navn og hjemsted: 2. Stk. 1. Fondens grundkapital er

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For Den sociale fond for børn og unge CVR-nr. KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13 11

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitalnedsættelse i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 1 Indhold 1. De forskellige former for kapitalnedsættelse... 1 2. Kapitalnedsættelse til dækning af

Læs mere

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM grundkapitalen og kapitalforhøjelse i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Grundkapital... 1 2.1 Indskud af grundkapitalen i kontanter...

Læs mere

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN

FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS FOR WILLIAM DEMANTS OG HUSTRU IDA EMILIES FOND OTICON FONDEN FUNDATS 1. Navn og hjemsted Fondens navn er William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Fondens hjemsted

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab.

Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Kendelse af 18. november 1996. 96-100.454. Kommanditselskab, hvis eneste komplementar var tvangsopløst, opfyldte ikke længere betingelserne for at være kommanditselskab. Lov om erhvervsdrivende virksomheder

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Indledning Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen Er alle uddelingsformål ligestillede?

Indledning Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen Er alle uddelingsformål ligestillede? FONDE April 2011 INDHOLD Indledning 1 Fondsmyndighederne hilser nu investorerne velkommen 2 Er alle uddelingsformål ligestillede? 4 Sparekassefondes støtte til sparekasseaktieselskaber 5 Kontakt 7 INDLEDNING

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145

Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Et A/S under likvidation kan omdannes til et ApS ved indbetaling af mindsteanpartskapitalen ( 121, stk. 1, og 126) EAK 97-39.145 Kendelse af 12. maj 1998 (97-39.145) K A/S i Likvidation mod Erhvervs- og

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden

Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden 1 Forretningsorden for bestyrelsen for FrederiksbergFonden CVR-nummer 46206312 Udarbejdet i henhold til fondens fundats. 2 1. Fondens bestyrelse 1.1 Valg af bestyrelsens medlemmer 1.1.1 Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 361 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 361 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 13. marts 2008 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.:

Læs mere

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP

Rungsted Havn A/S 22. november 2006 J.nr.: 521361-MRP Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen v/borgmester Uffe Thorndahl Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 77 00 00 Fax 33 77 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden.

FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. 20.MAJ 2015 J.NR. 20963 EH/HJ FUNDATS FOR FONDEN KULTURSTEDET LINDEGAARDEN 1. Navn, hjemsted og stiftelse. Fondens navn er Fonden Kulturstedet Lindegaarden. Fondens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 3. februar 2012 (J.nr. 2011-0024717) Styrelsens

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE

VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE VEJLEDNING OM REVISION OG KONTROL EFTER FONDSLOVGIVNINGEN AF IKKE-ERHVERVSDRIVENDE FONDE 1. Fondslovændringen pr. 1. januar 1992 Ved lov nr. 350 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 187 af 23. marts

Læs mere

Fundats for G.E.C. Gads Fond

Fundats for G.E.C. Gads Fond Fundats for G.E.C. Gads Fond I. Fondens navn, grundlag og hjemsted 1. Fondens navn er G.E.C. Gads Fond. Fondens hjemsted og fondsbestyrelsens sæde er København. Fonden er oprettet af forlagsboghandler

Læs mere

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed."

c. at udøve anden virksomhed, herunder erhvervsvirksomhed, der efter fondsbestyrelsens skøn står i naturlig forbindelse hermed. Kendelse af 23. oktober 1995. 94-8.392. Nægtet samtykke til vedtægtsændring i en fond, der var oprettet af et forsikringsselskab, da ændringen ville medføre, at forsikringsselskabet fik en bestemmende

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger

Sikring af øget åbenhed i fondene, blandt andet i forhold til ledelse, vederlag og uddelinger 7. juli 2014 NY LOV OM ERHVERVSDRIVENDE FONDE Indledning Den 3. juni 2014, vedtog Folketinget en ny lov om erhvervsdrivende fonde. Loven moderniserer den eksisterende lov og medfører en række væsentlige

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 22. september 2010. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele Ministerialtidende 2010 Udgivet den 22. september 2010 20. september 2010. Nr. 81. Vejledning om godkendelse af erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele 1. Indledning Vejledning om godkendelse

Læs mere

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene.

fonde. Denne undersøgelse er nu blevet opdateret på grundlag af de seneste årsregnskaber for at vise udviklingen i bestyrelseshonorarerne i fondene. 29. december 2003 Bestyrelseshonorar i erhvervsdrivende fonde i 2003 Indledning I det seneste stykke tid har medierne fokuseret meget på erhvervsdrivende fonde i Danmark. Spørgsmålet har blandt andet været,

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER

ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER ANSVAR. MYNDIGHEDERS OG RÅDGIVERES RISIKO FOR AT PÅDRAGE SIG ERSTATNINGSANSVAR I JORD- OG GRUNDVANDSSAGER Advokat (H) Kim Trenskow Kromann Reumert ATV Jord og Grundvand Miljøjura for enhver Schæffergården,

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

N O T AT 15. marts 2011

N O T AT 15. marts 2011 Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 L 87, endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt N O T AT 15. marts 2011 J.nr. 2203/1190-0082 Ref. Bak/BGI/CFE/TBB/IL Energiforsyning L 87 - Dansk Energi s modeller til

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14

VEDTÆGTER. for. KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-14 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013

Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013 19. december 2013 /team fonde Statusbrev for de erhvervsdrivende fonde december 2013 Nærværende statusbrev er koncentreret om gode rådog tips som redskab for bestyrelsen til at gennemgå årsrapporteni forbindelse

Læs mere

Borgermøde den 27. april 2016

Borgermøde den 27. april 2016 Borgermøde den 27. april 2016 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 1. Fondens navn er Jyderup Fonden Stk. 2. Fondens hjemsted er Holbæk Kommune. Stk. 3. Fonden er stiftet af foreningen Jyderups Fremtid 2 Formål

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E

T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E T I L S I D E S Æ T T E L SE A F P E N G E I N S T I T U T S P A N T I E J E N D O M M E Sø- og Handelsrettens skifteafdeling tilsidesatte ved dom af 21. juni 2012 et håndpant, der var stillet af et ejendomsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT. at udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport,

VEDTÆGTER FOR FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT. at udvikle og koordinere regionens interesser i forhold til infrastruktur og transport, J. nr. 90708-4 Bilag 4. VEDTÆGTER FOR FONDEN FEMERN BELT DEVELOPMENT 1. Navn og hjemsted Fondens navn er: Fonden Femern Belt Development Fondens hjemsted er Lolland Kommune. 2. Formål Fondens formål er

Læs mere

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering.

Dette notat er en redegørelse for hensigterne bag, hvorfor den ene organisering er at foretrække frem for den anden organisering. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer NOTAT 20-03-2014 Bilag 2: Organisering af kontraktholderenhed På et styregruppemøde mellem Frederiksberg kommune og Københavns kommune

Læs mere

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND

F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND F U N D A T S FOR INGENIØRFORENINGENS VIDENFORMIDLINGSFOND I FONDENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Fondens navn, hjemsted (1) Fonden er stiftet af Teknisk Forlag A/S den 1. januar 1962, og fondens navn er

Læs mere

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven

Til adressaterne på høringslisten. Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Til adressaterne på høringslisten 10. juli 2013 /ERST Høring vedrørende forslag til ny lov om erhvervsdrivende fonde, samt ændringer i årsregnskabsloven Erhvervsstyrelsen har udarbejdet vedhæftede forslag

Læs mere

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn].

Undertegnede skal herved forespørge foreningen om tilladelse til overdragelse af andelsbevis [sælgers navn og boligens nr.] til [klagers navn]. 1 København, den 28. juli 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Steve Storegade 20 9560 Hadsund Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning for en difference i

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP

F U N D A T S VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS LUFTHAVN, VAMDRUP F U N D A T S Undertegnede: Vamdrup Kommune Kolding Kommune og Lunderskov Kommune er d.d. enedes om at skifte en fond med følgende vedtægter: VEDTÆGTER FOR FONDEN DEN SELVEJENDE INSTITUTION KOLDINGEGNENS

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1

Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Virksomhedsansvar - Valg af ansvarssubjekt i sager om virksomhedsansvar-1 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: juridiske personer;påtale og påtaleundladelse; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 28.9.2011 Status:

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND

DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND BILAG 5-2 VEDTÆGTER DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Stk. 4. Fondens

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven

Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 19.3.2010 GKJ Vejledning om overgangen fra aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven til selskabsloven 1. Indledning Mange af bestemmelserne i den nye selskabslov (nr. 470

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Baggrund

1. Indledning. 1.1 Baggrund Advokatpartnerselskab Finn Overgaard ESC 2014 LETT S BEMÆRKNINGER TIL ERHVERVSSTYRELSENS A GTERSKRIVELSE II Advokat Anne Wissing Advokat 1. Indledning J.nr. 296483-7-ALK 1.1 Baggrund 26. august 2016 1.1.1

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere

Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere - 1 Ejeraftaler mellem selskabsdeltagere Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med de nye regler for aktieselskaber og anpartsselskaber, der trådte i kraft den 1. marts 2010, er der indført nogle

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16

VEDTÆGTER. for. (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 VEDTÆGTER for KRAKS FOND (CVR-nr. 48 95 30 18) - 1 - PKK/169862/1380198-16 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Fondens navn er Kraks Fond. 1.2 Fondens kontor og hjemsted er i Københavns Kommune. 2. STIFTELSE, SAMMENLÆGNING

Læs mere

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg.

Fonden er almennyttig og kan støtte andre teater- og kulturrelaterede initiativer og institutioner på Frederiksberg. VEDTÆGTER for Aveny-T Fonden 1. Navn, hjemsted og stifter 1.1 Fondens navn er Aveny-T Fonden. Fondens binavn er Aveny Teatret ERF. 1.2 Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 1.3 Fonden er stiftet af

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde

Bekendtgørelse om opløsning, rekonstruktion, konkurs og fusion af erhvervsdrivende fonde BEK nr 1064 af 17/11/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2011-0025602

Læs mere

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud

Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud 10. november 2017 Socialtilsyn Hovedstaden Notat om juridiske og økonomiske forhold, når kommuner har indgået driftsaftaler med private tilbud Socialtilsyn Hovedstaden har siden tilsynenes etablering modtaget

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0267 aq. København, den 3. august 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. august 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Lone Bøegh Henriksen A/S v/ Tryg Forsikring Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 16. december 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet

Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Speciel inhabilitet for medlemmer af Miljøankenævnet Udtalt, at et medlem af Miljøankenævnet, der var bestyrelsesmedlem i Ferrosan A/S, havde en mere end sædvanlig branchemæssig interesse i nævnets behandling

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse

Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Bestyrelsesmedlemmers personlige hæftelse Udgangspunkt: Ingen personlig hæftelse Fonden/selskabet hæfter alene. Ingen personlig hæftelse for bestyrelsesmedlemmer eller andre. Forudsætning: Fonden/selskabet

Læs mere