GLUNZ & JENSEN A/S. ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr Referat af ordinær generalforsamling den 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLUNZ & JENSEN A/S. ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 18."

Transkript

1 GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr Referat af ordinær generalforsamling den 18. september 2014 År 2014, den 18. september kl , afholdtes ordinær generalforsamling på adressen Selandia Park 1, 4100 Ringsted, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013/ Forslag fra bestyrelsen: 5.1 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 25 % af aktiekapitalen i en periode frem til 18. september 2019, jf. selskabslovens 198. Vederlaget må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 %. 5.2 Ændring af selskabets vedtægter: Bestyrelsen foreslår, at minimumsantallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes pkt. 4.1 ændres fra 4 til 3. Det vil således fremover være muligt at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 3. Bestyrelsens forslag fremsættes for at opnå en mere fleksibel ledelsesstruktur. 364

2 Forslaget ændrer ikke på medarbejdernes ret til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderne vil i henhold til selskabsloven fortsat have ret til at vælge mindst 2 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre pkt. 4.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd: Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Som en konsekvens af ændringen af pkt. 4.1 i selskabets vedtægter foreslår bestyrelsen, at pkt. 4.3 ligeledes ændres, hvorefter bestemmelsen skal have følgende ordlyd: På hvert års ordinære generalforsamling afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I tilfælde af at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er ulige, rundes antallet af bestyrelsesmedlemmer, som skal afgå, op. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer har fungeret lige længe, fastsættes afgangsordenen ved aftale i bestyrelsen eller ved lodtrækning i bestyrelsen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. De øvrige bestemmelser i selskabets vedtægter forbliver uændrede. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter rotationsprincippet afgår halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I 2014 er det Lene Hall, der er på valg og foreslås genvalgt. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young P/S. 8. Eventuelt. Formanden for Selskabets bestyrelse, Søren Stensdal, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Søren Elmann Ingerslev fra Elmann Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten takkede og konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt i Region Sjælland og inden udgangen af september 2014, hvilket efter vedtægterne var påkrævet. 365

3 Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket på Selskabets hjemmeside den 27. august 2014, og at han havde fået oplyst af Selskabets ledelse, at der var sendt med generalforsamlingsindkaldelse dateret 27. august 2014 til de aktionærer, der havde anmodet herom via registrering i deres VP-depoter. Dirigenten konstaterede endeligt, at indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev, var tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, som påkrævet efter vedtægterne. Der var ingen indsigelser mod indkaldelsens lovlighed, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var fuldt ud beslutningsdygtig i alle henseender. Dirigenten oplyste endvidere, at 14 aktionærer og 18,9 % af den samlede selskabskapital, var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik herefter dagsorden for generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 1-4 Med generalforsamlingens tilslutning blev dagsordenens pkt. 1-4 behandlet under ét. Bestyrelsens formand, Søren Stensdal, og administrerende direktør, Keld Thorsen, fremlagde herefter bestyrelsens beretning. Bestyrelsens formand forklarede følgende: Selskabet har bevæget sig fra medie- til emballageindustrien. Emballageindustrien vokser især udenfor Vesteuropa og USA, og Selskabet tager aktivt del i den forretningsmulighed. Især indenfor flexo er der et stort behov for at automatisere, forenkle og miljøoptimere produktionsprocessen. Selskabet vil være stærkt på produktudvikling, og især inden for emballagetryk er der et stort potentiale. Selskabet har 4 større udviklingsprojekter med globale kunder, hvor der udvikles produkter specifikt til den enkelte kunde. Gennem Selskabets samarbejde med f.eks. udviklingsselskabet, Othonia, søger Selskabet at udvikle helt nye produkter, primært til den grafiske industri. 366

4 Selskabet konsoliderer så vidt muligt, og Selskabet har derfor opkøbt en række virksomheder primært inden for flexo- og offset-industrien. Med købet af NES Ltd. i Thetford, England har Selskabet købt hovedleverandøren af offset-fremkaldere til Kodak, hvilket sker som et led i at opnå den globale leverandøraftale med Kodak. Selskabet ønsker at beskytte sine reservedelssalg samt at komme tættere på slutbrugeren. Dette har Selskabet opnået med købet af GKS ApS i september Strategien er at udvide denne forretning til Europa og Nordamerika. Selskabet har haft et økonomisk hårdt år, hvilket især afspejler sig i omsætningen, som ligger væsentligt under forventningen. Overskuddet på den primære drift (EBITDA) faldt fra 44,9 mio. kr. til 19,2 mio. kr. Selskabets administrerende direktør forklarede følgende: Markedet er under strukturændring, hvilket har ramt Selskabet hårdt. Især markedet i Kina og Indien har været ramt af den økonomiske krise og de udfordringer, som den grafiske branche oplever. Selskabets kunder konsoliderer sig og har dermed brug for mindre udstyr. Dette gælder særligt inden for mediebranchen, hvor aviser og magasiner oplever nedgang i oplagene, da mediebranchen i højere grad går fra det trykte til det digitale medie. Selskabet er på den baggrund i højere grad gået ind i flexo-industrien. Selskabet blev dog i regnskabsåret også ramt på flexo-forretningen. Det skyldtes særligt, at omsætningen i flexo faldt med ca. 15 mio.kr. bl.a. som følge af, at en større kunde i slutningen af 2012/13 har sat et produktprogram på stand-by. Den samme kunde har dog startet et nyt stort udviklingsprojekt hos Selskabet inden for et andet område. Derudover oplevede Selskabet en særlig hård opbremsning hos en række store emballageproducenter, hvor flere lukkede fabrikker og holdt inde med nye investeringer. Dette har påvirket omsætningen på flexo-industrien, hvorfor omsætningen på dette område har været under forventningerne. Selskabet opfatter dog dette som en engangsaktivitet. Selskabet fortsætter den teknologiske udvikling og sin effektivisering. Selskabet samler flere og flere aktiviteter på fabrikken i Slovakiet, hvor produktions- og driftsomkostningerne er lave. Flere aktiviteter rykker derfor fra Danmark til Slovakiet for at reducere omkostningerne så vidt muligt. Selskabet har et øget fokus på DB-1 i det kommende regnskabsår, da markedet - nu efter mange år med hård priskonkurrence er blevet bedre. Derfor forventer Selskabet at beholde samme markeds-og salgsandel. 367

5 Markedet for tryksager, herunder bøger, aviser, magasiner og kataloger m.v. forventes fortsat at falde kraftigt i det kommende regnskabsår, da markedet skifter til online platform. Derimod forventes etiketter og emballage, herunder plast, pap og metal at stige. Selskabets strategi er fortsat at være en global udbyder. Selskabet har købt ny teknologi og kompetencer, hvilket er årsagen til, at Selskabet også befinder sig i England og Italien. Selskabet har købt en vigtig viden/teknologi i England og Italien, som Selskabet ikke havde i forvejen. Selskabet er opmærksomme på så vidt muligt at mindske omkostningerne i den forbindelse. Geografisk fordeling af salg: EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika): 55 % Americas: 30 % Asien og Stillehavsområdet: 15 % Selskabet fokuserer på, at omsætningen i Asien og Stillehavsområdet skal forøges. Selskabet har en god geografisk fordeling af omsætningen også risikomæssigt. For så vidt angår EMEA var det et hårdt år for offset, og omsætningen er præget af, at Selskabets kunder konsoliderer. Samlet gik salget tilbage med 15 %. Der er sket en nedgang i salget vedrørende Americas på 22 %, hvilket blandt andet skyldes, at Selskabet i sidste regnskabsår solgte sin Punch/Bend-aktivitet. Endvidere blev Selskabet påvirket af tekniske udfordringer med ictp-produkter. Disse udfordringer er nu hovedsageligt løst, og salget er stabilt. En væsentlig kunde, Kodak, er kommet ud af sin betalingsstandsning og er blevet en stor spiller igen. Selskabet er, bl.a. via sit opkøb i England en stor leverandør til Kodak. Flexo-forretningen går godt i Americas, og salget er tilbage. For så vidt angår Asien og Stillehavsområdet har Indien og Kina reduceret antallet af nye installationer. Dette skyldes særligt, at Selskabet har to store konkurrenter i Kina, hvorfor Selskabet ikke har den samme markedsandel i Kina som i resten af verden. Salget til Japan er dog blevet forøget via Selskabets køb af NES Worldwide Ltd. UK, hvilket er hovedårsagen til, at salget i Asien og Stillehavsområdet går frem med samlet 6 %. Markedet for tryksager forventes at stige, herunder særligt i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika. Selskabet har en Asien-strategi, som har til formål at sikre, at Selskabet får del af den vækst, som sker især i Asien, hvor væksten forventes at stige med 38 %. 368

6 For så vidt angår Selskabets strategiske fokusområder er omsætningen fordelt således: Offset-/medieindustrien: ca. 32 % Flexo-industrien: ca. 31 % After Sales Service markedet: ca. 37 %. Selskabet har med andre ord en rimelig risikospredning i forretningen. Selskabets strategiske fokusområder kan opstilles således: Fastholde og udbygge den ledende position på flexo-området - Forsvare den globale førerposition, gennem produktudvikling og unik after sales service - Selskabet er den eneste industrielle udbyder med global rækkevidde - Othonia giver nye muligheder indenfor LED-teknologien - Fornuftige indtjeningsmarginaler (der skal øges) og langsigtet global vækst Drive markedet for offset prepress-udstyr - Selskabets oprindelige forretningsområde som fortsat mindskes ved konvertering til digitale platforme - Krav om ny teknologi mod mere miljøvenlige processorer selvom markedet falder - Selskabet er global markedsleder indtjening gennem egne tilpasninger og øget dækningsbidrag - Stærk og unik position på ictp-markedet stigende base giver vækst i forbrugsvarer, øger priserne let Opbygge global after sales serviceforretning - Køb af Grafisk Kvik Service (GKS), som har egen software til at servicere kunderne. - Rekruttering indenfor flexo i USA - Partner med OEM-kunder - Mulighed for vigtig feedback direkte fra slutkunder Løbende reduktion i enhedsomkostninger og faste omkostninger - Reduktion i faste omkostninger, samle produktion og support i Slovakiet - Øge indtjeningsmarginalerne (reduktion af stykomkostninger og let øgede priser) - Benchmarke priserne mellem Selskabets 3 hovedsites (Slovakiet, Italien, Kina) - Løbende reduktion af indkøbspriser forbedret sourcing - Nedbringe antallet af varenumre 369

7 Teknologisk førerposition - Innovation og udvikling i samarbejde med kunder - Automatiseringspotentiale i flexo og nyt online produkt-koncept. Vedrørende opfyldelse af Selskabets økonomiske målsætninger og delmål kan anføres følgende: Selskabet ønsker at øge markedsandelen indenfor såvel offset- som flexo-området til mindst 50 %. Selskabet ønsker fortsat at sikre, at en betydelig del af omsætningen skabes via nye innovative produkter. Der er allerede nu en venteliste på, at Selskabet udvikler nye kundespecifikke produkter. Selskabet ønsker en gennemsnitlig EBITDA-margin på %. Der er allerede nu fokus på at hæve DB-1, hæve priserne en smule samt have endnu større fokus på indkøbspriser. I den 3 årige strategiplan for er det besluttet at have endnu mere fokus på innovation og produktudvikling og udnytte eksisterende ressourcer endnu bedre, herunder kan følgende fremhæves inden for flexo-området: Selskabet har lanceret et nyt produkt, Inliner, herunder integrerede og automatiserede produktlinier. Selskabet har lanceret produktet 3-i-1 processor 205C til brug for primært etikettrykkerier. Selskabet har udviklet en miljøvenlig udvasker, Water Wash flexo-processor Selskabet er ved at udvikle en ny produktserie til termisk fremkaldelse Selskabet er gået ind i Sleeve scanner, som kan måle kvaliteten af klichéerne inden de går i trykmaskinerne. Gennem Othonia udvikles LED belyser, tørreenhed til farve-/lak-anlæg til både flexo- og offset-industrien. Inden for offset- og medieindustrien kan fremhæves, at Selskabet har udviklet: HDX NewsSpeed, som er verdens hurtigste processer til avisindustrien. En specialdesignet Tiger 86, til det kinesiske 8up marked samt Tiger 86/126 med kemi-spareenhed. 370

8 Software WebConnect (nu også til Flexo), som kan overvåge, hvordan maskinerne i markedet kører optimalt. Kodak T-HDE / T-MDE. Landscape Stacker for VLF plates. Selandia Park er fuldt udlejet, inkl. Selskabets egen anvendelse, og Selandia Park bidragede i 2013/2014 med en EBITDA på 12 mio. kr. Selskabet ønsker fortsat at sælge Selandia Park og har forsøgt på dette de sidste 2 år. Grundet Selandia Parks postnummer (beliggenhed) har der imidlertid ikke været interesse for bygningerne. Selskabet har igennem Danske Bank forsøgt at sælge Selandia Park og er nu i dialog med Nybolig Erhverv som ejendomsformidler. Salget er generelt udfordret af en lav finansieringsgrad fra realkredit og af, at bankerne trykker prisen betydeligt ned. Selskabet har ikke modtaget nogen konkrete bud på ejendommen. Ifølge tidligere værdiindikationer ville en køber forvente en forrentning i størrelsesordenen 8,5 %. Selskabets administrerende direktør gennemgik herefter årsregnskabet 2013/14. Selskabets administrerende direktør forklarede, at bestyrelsen i 2013/14 har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og der har ikke været nedsat bestyrelseskomiteer. Emnerne på bestyrelsesmøderne har bl.a. været opkøb og strategiske vækstmuligheder, investeringer, risiko og ledelseshonorering samt omkostningsbesparelser og effektivisering via omstruktureringer. I regnskabsåret 2012/13 udgjorde vederlaget til bestyrelsen kr fordelt med kr til formanden, kr til næstformanden og kr pr. person til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tidligere bestyrelsesmedlem Jesper Bak modtager et reduceret vederlag som følge af tidlig udtræden af bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Selskabets administrerende direktør omtalte herefter Selskabets forventninger til det kommende regnskabsår. De markedsmæssige forventninger til 2013/14 opstilles således: De globale økonomiske markedsforhold forventes fortsat at være vanskelige specielt for Europa og Asien. 371

9 Der forventes ingen væsentlig vækst på selskabets europæiske markeder. Der forventes moderat vækst i Americas samt Asien. Digitaliseringen forsætter, og dermed forventes markedet inden for offset-området fortsat at falde. Markedet indenfor flexo-området forventes fortsat at udvise stabilitet. De nye produkter, herunder Inliner og 205C kommer til at bidrage positivt, og Selskabet forventer en øget forretning med de større OEMer. Nye produkter og forretningsområder skal bidrage til at modstå omsætningsfaldet inden for offset-området ikke mindst UV LED. Det forventes, at omsætningen for 2013/14 vil ligge på ca mio. kr., mens resultatet af den primære drift (EBITDA) forventes at ligge på ca mio. kr. Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål fra aktionærerne samt for eventuelle kommentarer til bestyrelsens beretning. Aktionærerne havde følgende spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning. 1. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om årsagen til, hvorfor Selskabets 1. kvartalsmeddelelse var blevet udskudt med 4 uger. Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformand svarede henholdsvis, at Selskabets generalforsamling som bekendt skal ligge inden udgangen af september måned og selskabet ønsker at kommunikere separat omkring kvartalsmeddelelser/delårsrapporter til markedet. Selskabet modtog desuden først data til 1. kvartalsmeddelelsen i august 2014, hvorfor det ikke var muligt for Selskabet at komme med en selskabsmeddelelse den 25. september Aktionær Dag Schønberg opfordrede Selskabet til, at fristerne for regnskabsrapportering blev fremrykket, hvilket Selskabet noterede. 2. Aktionær Hans Christian Larsen stillede spørgsmål om, hvorvidt Selandia Park måtte anses for usælgelig. Bestyrelsens formand svarede, at Selandia Park er svært omsættelig. Dette skyldes beliggenheden i Ringsted, da den primære investering omkring ejendomme er centreret omkring storbyerne. Ejendommen har en størrelse og en kvalitet, som gør, at alene store spillere som pensionskasser m.v. burde kunne være interesserede. 372

10 Der har dog ikke været konkrete udbudsaktiviteter siden samarbejdet med Danske Bank. Der er en mere realistisk salgsmulighed nu, og Selskabet er i kontakt med flere mulige købere på nuværende tidspunkt. 3. Aktionær Hans Christian Larsen stillede endvidere spørgsmål om, hvorvidt Selskabet har planer om at vende tilbage til aktiekøbsprogrammet. Bestyrelsens formand besvarede, at det er planen at vende tilbage til aktiekøbsprogrammet. Det er bestyrelsens vurdering, at tilbagekøb af egne aktier kan være en god løsning for aktionærerne. 4. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om, hvorvidt Selskabet forventer at lave et tilbagekøbsprogram igen, hvis der opnås tilstrækkelige resultater. Bestyrelsens formand svarede, at dette skal ske under hensyntagen til selskabets soliditet, likviditet og investeringsbehov i det indeværende regnskabsår. 5. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om, hvorvidt varelageret er steget eller faldet, da der ses at være bundet 10 mio. i varelageret. Selskabets administrerende direktør svarede, at Selskabet har et mål om at reducere varelageret. Det er primært debitorerne, som er reduceret. 6. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om, hvorfor omkostningerne, selvom lønninger tages ud, er steget med 4 % pr. omsætningskrone. Selskabets administrerende direktør svarede, at det er korrekt at omkostningerne er steget som procent af omsætningen. Den primære årsag hertil er, at selskabet har været lidt for aggressivt på at vinde markedsandele. Taktikken er nu ændret, da det er usikkert, om markedet er der. Årsagen til den procentvise omkostningsstigning er endvidere, at salgspriserne er gået ned. Selskabet vil nu hæve priser, og der arbejdes på, at de variable omkostninger nedsættes. bruttoresultatet (DB-1) skal endvidere være højere end tidligere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. Dirigenten bemærkede herefter, at årsrapporten var forsynet med ledelsens påtegning samt en blank revisionspåtegning. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2013/

11 Næste punkt på dagsordenen var decharge for bestyrelsen og direktionen. Generalforsamlingen godkendte at meddele decharge. Selskabet havde modtaget en brevstemme, hvor der stemmes imod decharge. Godkendelsen skete derfor ikke enstemmigt. Dirigenten forelagde forslaget om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013/14. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat. Ad dagsordenens pkt. 5 Ad 5.1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag. Der var ingen indsigelser fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier var enstemmigt vedtaget med alle stemmer. Ad 5.2. Ændring af selskabets vedtægter: Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag. Der var ingen indsigelser fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter var enstemmigt vedtaget med alle stemmer. Ad dagsordenens pkt. 6 Dirigenten henviste til at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, afgår efter rotationsprincippet. I 2014 er det Lene Hall, der er på valg. Lene Hall foresloges genvalgt. Dirigenten konstaterede, at Lene Hall var den eneste kandidat til den ledige bestyrelsespost, hvorfor Lene Hall enstemmigt og med alle stemmer valgtes til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og valgte Søren Stensdal som formand og Lene Hall som næstformand. 374

12 Ad dagsordenens pkt. 7 Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Der var ingen andre forslag, og dirigenten konstaterede, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt enstemmigt og med alle stemmer. Ad dagsordenens pkt. 8 Dirigenten oplyste, at den formelle dagsorden var udtømt og gav ordet til aktionærer for bemærkninger uden for dagsordenen. Ingen aktionærer havde bemærkninger uden for dagsordenen. Bestyrelsens formand takkede endeligt de fremmødte aktionærer, dirigenten og Selskabets ledelse. Generalforsamlingen sluttede kl Søren Elmann Ingerslev, Dirigent Søren Stensdal, Bestyrelsesformand 375

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013

2012/13 1. juni 2012-31. maj 2013 CVR: 10239680 årsrapport 1. juni 2012-31. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning SKARP FOKUS PÅ UDVIKLING, OMKOSTNINGSREDUKTIONER OG LANGSIGTET VÆRDISKABELSE... 3 ÅRETS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER...

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2014 Offentliggjort den 2.4.2014 kl. 21.50 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14.

Indhold. Side. Hoved- og nøgletal 3. Resumé 4. Ledelsens beretning* 5. Aktionærforhold* 11. Regnskabsberetning* 13. Risikoforhold* 14. Årsrappor t Indhold Side Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning* 5 Aktionærforhold* 11 Regnskabsberetning* 13 Risikoforhold* 14 Påtegninger 15 Anvendt regnskabspraksis 16 Resultatopgørelse 21

Læs mere

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 ::

STREAMING & VIDEO EXPERTS Under the same roof. NKT Holding A/S. Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: Side 1 20 NKT Holding A/S :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 :: God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

BECH-BRUUN. Generalforsamlingen var indkaldt. med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. År 2014, torsdag den 27, marts kl. ] 5.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, 2800 Kongens Lyngby. Generalforsamlingen var indkaldt.

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 26. april 2011, Søndersø Slide 1: Generalforsamling 2011 Niels Kristian Agner Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til SP Groups generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien.

Side. Glunz & Jensen udvikler, producerer og markedsfører integrerede og innovative løsninger til prepress-industrien. Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning: Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resumé 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold 14 Corporate governance

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor.

År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. År 2013, torsdag den 21. marts kl. 15.30, afholdtes ordinær generalforsamling i COWI Holding A/S på selskabets kontor. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Ledelsens beretning om

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 12. marts 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2015 Selskabsmeddelelse nr. 587 Den 12. marts 2015 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen.

Generalforsamlingen startede kl. 16.00 ved, at bestyrelsesformand Troels Troelsen bød velkommen. Den 30. januar 2008 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Land & Leisure A/S, CVR nr. 31 22 65 11 i Forsikringens Hus, Amaliegade 10, 1256 København K. Der var følgende dagsorden til den ordinære

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind

Læs mere