GLUNZ & JENSEN A/S. ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr Referat af ordinær generalforsamling den 18.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLUNZ & JENSEN A/S. ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 18."

Transkript

1 GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr Referat af ordinær generalforsamling den 18. september 2014 År 2014, den 18. september kl , afholdtes ordinær generalforsamling på adressen Selandia Park 1, 4100 Ringsted, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2013/14 med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Med henvisning til årets resultat indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at årets resultat overføres til næste år, og at der således ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013/ Forslag fra bestyrelsen: 5.1 Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 25 % af aktiekapitalen i en periode frem til 18. september 2019, jf. selskabslovens 198. Vederlaget må afvige fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med indtil 10 %. 5.2 Ændring af selskabets vedtægter: Bestyrelsen foreslår, at minimumsantallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i vedtægternes pkt. 4.1 ændres fra 4 til 3. Det vil således fremover være muligt at reducere antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer til 3. Bestyrelsens forslag fremsættes for at opnå en mere fleksibel ledelsesstruktur. 364

2 Forslaget ændrer ikke på medarbejdernes ret til valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Medarbejderne vil i henhold til selskabsloven fortsat have ret til at vælge mindst 2 medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår derfor at ændre pkt. 4.1 i selskabets vedtægter, som herefter skal have følgende ordlyd: Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Som en konsekvens af ændringen af pkt. 4.1 i selskabets vedtægter foreslår bestyrelsen, at pkt. 4.3 ligeledes ændres, hvorefter bestemmelsen skal have følgende ordlyd: På hvert års ordinære generalforsamling afgår den halvdel af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I tilfælde af at antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er ulige, rundes antallet af bestyrelsesmedlemmer, som skal afgå, op. Hvis flere bestyrelsesmedlemmer har fungeret lige længe, fastsættes afgangsordenen ved aftale i bestyrelsen eller ved lodtrækning i bestyrelsen. Fratrædende medlemmer kan genvælges. De øvrige bestemmelser i selskabets vedtægter forbliver uændrede. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Efter rotationsprincippet afgår halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst. I 2014 er det Lene Hall, der er på valg og foreslås genvalgt. 7. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets nuværende revisor Ernst & Young P/S. 8. Eventuelt. Formanden for Selskabets bestyrelse, Søren Stensdal, bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen havde udpeget advokat Søren Elmann Ingerslev fra Elmann Advokatpartnerselskab som dirigent. Dirigenten takkede og konstaterede, at generalforsamlingen blev afholdt i Region Sjælland og inden udgangen af september 2014, hvilket efter vedtægterne var påkrævet. 365

3 Dirigenten oplyste, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket på Selskabets hjemmeside den 27. august 2014, og at han havde fået oplyst af Selskabets ledelse, at der var sendt med generalforsamlingsindkaldelse dateret 27. august 2014 til de aktionærer, der havde anmodet herom via registrering i deres VP-depoter. Dirigenten konstaterede endeligt, at indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsordenen og de fuldstændige forslag, samt de formularer, der kan anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev, var tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside senest 3 uger før generalforsamlingen, som påkrævet efter vedtægterne. Der var ingen indsigelser mod indkaldelsens lovlighed, og dirigenten konstaterede herefter med generalforsamlingens tilslutning, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og var fuldt ud beslutningsdygtig i alle henseender. Dirigenten oplyste endvidere, at 14 aktionærer og 18,9 % af den samlede selskabskapital, var repræsenteret på generalforsamlingen. Dirigenten gennemgik herefter dagsorden for generalforsamlingen. Ad dagsordenens pkt. 1-4 Med generalforsamlingens tilslutning blev dagsordenens pkt. 1-4 behandlet under ét. Bestyrelsens formand, Søren Stensdal, og administrerende direktør, Keld Thorsen, fremlagde herefter bestyrelsens beretning. Bestyrelsens formand forklarede følgende: Selskabet har bevæget sig fra medie- til emballageindustrien. Emballageindustrien vokser især udenfor Vesteuropa og USA, og Selskabet tager aktivt del i den forretningsmulighed. Især indenfor flexo er der et stort behov for at automatisere, forenkle og miljøoptimere produktionsprocessen. Selskabet vil være stærkt på produktudvikling, og især inden for emballagetryk er der et stort potentiale. Selskabet har 4 større udviklingsprojekter med globale kunder, hvor der udvikles produkter specifikt til den enkelte kunde. Gennem Selskabets samarbejde med f.eks. udviklingsselskabet, Othonia, søger Selskabet at udvikle helt nye produkter, primært til den grafiske industri. 366

4 Selskabet konsoliderer så vidt muligt, og Selskabet har derfor opkøbt en række virksomheder primært inden for flexo- og offset-industrien. Med købet af NES Ltd. i Thetford, England har Selskabet købt hovedleverandøren af offset-fremkaldere til Kodak, hvilket sker som et led i at opnå den globale leverandøraftale med Kodak. Selskabet ønsker at beskytte sine reservedelssalg samt at komme tættere på slutbrugeren. Dette har Selskabet opnået med købet af GKS ApS i september Strategien er at udvide denne forretning til Europa og Nordamerika. Selskabet har haft et økonomisk hårdt år, hvilket især afspejler sig i omsætningen, som ligger væsentligt under forventningen. Overskuddet på den primære drift (EBITDA) faldt fra 44,9 mio. kr. til 19,2 mio. kr. Selskabets administrerende direktør forklarede følgende: Markedet er under strukturændring, hvilket har ramt Selskabet hårdt. Især markedet i Kina og Indien har været ramt af den økonomiske krise og de udfordringer, som den grafiske branche oplever. Selskabets kunder konsoliderer sig og har dermed brug for mindre udstyr. Dette gælder særligt inden for mediebranchen, hvor aviser og magasiner oplever nedgang i oplagene, da mediebranchen i højere grad går fra det trykte til det digitale medie. Selskabet er på den baggrund i højere grad gået ind i flexo-industrien. Selskabet blev dog i regnskabsåret også ramt på flexo-forretningen. Det skyldtes særligt, at omsætningen i flexo faldt med ca. 15 mio.kr. bl.a. som følge af, at en større kunde i slutningen af 2012/13 har sat et produktprogram på stand-by. Den samme kunde har dog startet et nyt stort udviklingsprojekt hos Selskabet inden for et andet område. Derudover oplevede Selskabet en særlig hård opbremsning hos en række store emballageproducenter, hvor flere lukkede fabrikker og holdt inde med nye investeringer. Dette har påvirket omsætningen på flexo-industrien, hvorfor omsætningen på dette område har været under forventningerne. Selskabet opfatter dog dette som en engangsaktivitet. Selskabet fortsætter den teknologiske udvikling og sin effektivisering. Selskabet samler flere og flere aktiviteter på fabrikken i Slovakiet, hvor produktions- og driftsomkostningerne er lave. Flere aktiviteter rykker derfor fra Danmark til Slovakiet for at reducere omkostningerne så vidt muligt. Selskabet har et øget fokus på DB-1 i det kommende regnskabsår, da markedet - nu efter mange år med hård priskonkurrence er blevet bedre. Derfor forventer Selskabet at beholde samme markeds-og salgsandel. 367

5 Markedet for tryksager, herunder bøger, aviser, magasiner og kataloger m.v. forventes fortsat at falde kraftigt i det kommende regnskabsår, da markedet skifter til online platform. Derimod forventes etiketter og emballage, herunder plast, pap og metal at stige. Selskabets strategi er fortsat at være en global udbyder. Selskabet har købt ny teknologi og kompetencer, hvilket er årsagen til, at Selskabet også befinder sig i England og Italien. Selskabet har købt en vigtig viden/teknologi i England og Italien, som Selskabet ikke havde i forvejen. Selskabet er opmærksomme på så vidt muligt at mindske omkostningerne i den forbindelse. Geografisk fordeling af salg: EMEA (Europa, Mellemøsten og Afrika): 55 % Americas: 30 % Asien og Stillehavsområdet: 15 % Selskabet fokuserer på, at omsætningen i Asien og Stillehavsområdet skal forøges. Selskabet har en god geografisk fordeling af omsætningen også risikomæssigt. For så vidt angår EMEA var det et hårdt år for offset, og omsætningen er præget af, at Selskabets kunder konsoliderer. Samlet gik salget tilbage med 15 %. Der er sket en nedgang i salget vedrørende Americas på 22 %, hvilket blandt andet skyldes, at Selskabet i sidste regnskabsår solgte sin Punch/Bend-aktivitet. Endvidere blev Selskabet påvirket af tekniske udfordringer med ictp-produkter. Disse udfordringer er nu hovedsageligt løst, og salget er stabilt. En væsentlig kunde, Kodak, er kommet ud af sin betalingsstandsning og er blevet en stor spiller igen. Selskabet er, bl.a. via sit opkøb i England en stor leverandør til Kodak. Flexo-forretningen går godt i Americas, og salget er tilbage. For så vidt angår Asien og Stillehavsområdet har Indien og Kina reduceret antallet af nye installationer. Dette skyldes særligt, at Selskabet har to store konkurrenter i Kina, hvorfor Selskabet ikke har den samme markedsandel i Kina som i resten af verden. Salget til Japan er dog blevet forøget via Selskabets køb af NES Worldwide Ltd. UK, hvilket er hovedårsagen til, at salget i Asien og Stillehavsområdet går frem med samlet 6 %. Markedet for tryksager forventes at stige, herunder særligt i Latinamerika, Østeuropa, Asien og Afrika. Selskabet har en Asien-strategi, som har til formål at sikre, at Selskabet får del af den vækst, som sker især i Asien, hvor væksten forventes at stige med 38 %. 368

6 For så vidt angår Selskabets strategiske fokusområder er omsætningen fordelt således: Offset-/medieindustrien: ca. 32 % Flexo-industrien: ca. 31 % After Sales Service markedet: ca. 37 %. Selskabet har med andre ord en rimelig risikospredning i forretningen. Selskabets strategiske fokusområder kan opstilles således: Fastholde og udbygge den ledende position på flexo-området - Forsvare den globale førerposition, gennem produktudvikling og unik after sales service - Selskabet er den eneste industrielle udbyder med global rækkevidde - Othonia giver nye muligheder indenfor LED-teknologien - Fornuftige indtjeningsmarginaler (der skal øges) og langsigtet global vækst Drive markedet for offset prepress-udstyr - Selskabets oprindelige forretningsområde som fortsat mindskes ved konvertering til digitale platforme - Krav om ny teknologi mod mere miljøvenlige processorer selvom markedet falder - Selskabet er global markedsleder indtjening gennem egne tilpasninger og øget dækningsbidrag - Stærk og unik position på ictp-markedet stigende base giver vækst i forbrugsvarer, øger priserne let Opbygge global after sales serviceforretning - Køb af Grafisk Kvik Service (GKS), som har egen software til at servicere kunderne. - Rekruttering indenfor flexo i USA - Partner med OEM-kunder - Mulighed for vigtig feedback direkte fra slutkunder Løbende reduktion i enhedsomkostninger og faste omkostninger - Reduktion i faste omkostninger, samle produktion og support i Slovakiet - Øge indtjeningsmarginalerne (reduktion af stykomkostninger og let øgede priser) - Benchmarke priserne mellem Selskabets 3 hovedsites (Slovakiet, Italien, Kina) - Løbende reduktion af indkøbspriser forbedret sourcing - Nedbringe antallet af varenumre 369

7 Teknologisk førerposition - Innovation og udvikling i samarbejde med kunder - Automatiseringspotentiale i flexo og nyt online produkt-koncept. Vedrørende opfyldelse af Selskabets økonomiske målsætninger og delmål kan anføres følgende: Selskabet ønsker at øge markedsandelen indenfor såvel offset- som flexo-området til mindst 50 %. Selskabet ønsker fortsat at sikre, at en betydelig del af omsætningen skabes via nye innovative produkter. Der er allerede nu en venteliste på, at Selskabet udvikler nye kundespecifikke produkter. Selskabet ønsker en gennemsnitlig EBITDA-margin på %. Der er allerede nu fokus på at hæve DB-1, hæve priserne en smule samt have endnu større fokus på indkøbspriser. I den 3 årige strategiplan for er det besluttet at have endnu mere fokus på innovation og produktudvikling og udnytte eksisterende ressourcer endnu bedre, herunder kan følgende fremhæves inden for flexo-området: Selskabet har lanceret et nyt produkt, Inliner, herunder integrerede og automatiserede produktlinier. Selskabet har lanceret produktet 3-i-1 processor 205C til brug for primært etikettrykkerier. Selskabet har udviklet en miljøvenlig udvasker, Water Wash flexo-processor Selskabet er ved at udvikle en ny produktserie til termisk fremkaldelse Selskabet er gået ind i Sleeve scanner, som kan måle kvaliteten af klichéerne inden de går i trykmaskinerne. Gennem Othonia udvikles LED belyser, tørreenhed til farve-/lak-anlæg til både flexo- og offset-industrien. Inden for offset- og medieindustrien kan fremhæves, at Selskabet har udviklet: HDX NewsSpeed, som er verdens hurtigste processer til avisindustrien. En specialdesignet Tiger 86, til det kinesiske 8up marked samt Tiger 86/126 med kemi-spareenhed. 370

8 Software WebConnect (nu også til Flexo), som kan overvåge, hvordan maskinerne i markedet kører optimalt. Kodak T-HDE / T-MDE. Landscape Stacker for VLF plates. Selandia Park er fuldt udlejet, inkl. Selskabets egen anvendelse, og Selandia Park bidragede i 2013/2014 med en EBITDA på 12 mio. kr. Selskabet ønsker fortsat at sælge Selandia Park og har forsøgt på dette de sidste 2 år. Grundet Selandia Parks postnummer (beliggenhed) har der imidlertid ikke været interesse for bygningerne. Selskabet har igennem Danske Bank forsøgt at sælge Selandia Park og er nu i dialog med Nybolig Erhverv som ejendomsformidler. Salget er generelt udfordret af en lav finansieringsgrad fra realkredit og af, at bankerne trykker prisen betydeligt ned. Selskabet har ikke modtaget nogen konkrete bud på ejendommen. Ifølge tidligere værdiindikationer ville en køber forvente en forrentning i størrelsesordenen 8,5 %. Selskabets administrerende direktør gennemgik herefter årsregnskabet 2013/14. Selskabets administrerende direktør forklarede, at bestyrelsen i 2013/14 har afholdt 5 bestyrelsesmøder, og der har ikke været nedsat bestyrelseskomiteer. Emnerne på bestyrelsesmøderne har bl.a. været opkøb og strategiske vækstmuligheder, investeringer, risiko og ledelseshonorering samt omkostningsbesparelser og effektivisering via omstruktureringer. I regnskabsåret 2012/13 udgjorde vederlaget til bestyrelsen kr fordelt med kr til formanden, kr til næstformanden og kr pr. person til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Tidligere bestyrelsesmedlem Jesper Bak modtager et reduceret vederlag som følge af tidlig udtræden af bestyrelsen. Bestyrelsen er ikke omfattet af bonus- eller optionsordninger. Selskabets administrerende direktør omtalte herefter Selskabets forventninger til det kommende regnskabsår. De markedsmæssige forventninger til 2013/14 opstilles således: De globale økonomiske markedsforhold forventes fortsat at være vanskelige specielt for Europa og Asien. 371

9 Der forventes ingen væsentlig vækst på selskabets europæiske markeder. Der forventes moderat vækst i Americas samt Asien. Digitaliseringen forsætter, og dermed forventes markedet inden for offset-området fortsat at falde. Markedet indenfor flexo-området forventes fortsat at udvise stabilitet. De nye produkter, herunder Inliner og 205C kommer til at bidrage positivt, og Selskabet forventer en øget forretning med de større OEMer. Nye produkter og forretningsområder skal bidrage til at modstå omsætningsfaldet inden for offset-området ikke mindst UV LED. Det forventes, at omsætningen for 2013/14 vil ligge på ca mio. kr., mens resultatet af den primære drift (EBITDA) forventes at ligge på ca mio. kr. Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål fra aktionærerne samt for eventuelle kommentarer til bestyrelsens beretning. Aktionærerne havde følgende spørgsmål og kommentarer til bestyrelsens beretning. 1. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om årsagen til, hvorfor Selskabets 1. kvartalsmeddelelse var blevet udskudt med 4 uger. Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformand svarede henholdsvis, at Selskabets generalforsamling som bekendt skal ligge inden udgangen af september måned og selskabet ønsker at kommunikere separat omkring kvartalsmeddelelser/delårsrapporter til markedet. Selskabet modtog desuden først data til 1. kvartalsmeddelelsen i august 2014, hvorfor det ikke var muligt for Selskabet at komme med en selskabsmeddelelse den 25. september Aktionær Dag Schønberg opfordrede Selskabet til, at fristerne for regnskabsrapportering blev fremrykket, hvilket Selskabet noterede. 2. Aktionær Hans Christian Larsen stillede spørgsmål om, hvorvidt Selandia Park måtte anses for usælgelig. Bestyrelsens formand svarede, at Selandia Park er svært omsættelig. Dette skyldes beliggenheden i Ringsted, da den primære investering omkring ejendomme er centreret omkring storbyerne. Ejendommen har en størrelse og en kvalitet, som gør, at alene store spillere som pensionskasser m.v. burde kunne være interesserede. 372

10 Der har dog ikke været konkrete udbudsaktiviteter siden samarbejdet med Danske Bank. Der er en mere realistisk salgsmulighed nu, og Selskabet er i kontakt med flere mulige købere på nuværende tidspunkt. 3. Aktionær Hans Christian Larsen stillede endvidere spørgsmål om, hvorvidt Selskabet har planer om at vende tilbage til aktiekøbsprogrammet. Bestyrelsens formand besvarede, at det er planen at vende tilbage til aktiekøbsprogrammet. Det er bestyrelsens vurdering, at tilbagekøb af egne aktier kan være en god løsning for aktionærerne. 4. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om, hvorvidt Selskabet forventer at lave et tilbagekøbsprogram igen, hvis der opnås tilstrækkelige resultater. Bestyrelsens formand svarede, at dette skal ske under hensyntagen til selskabets soliditet, likviditet og investeringsbehov i det indeværende regnskabsår. 5. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om, hvorvidt varelageret er steget eller faldet, da der ses at være bundet 10 mio. i varelageret. Selskabets administrerende direktør svarede, at Selskabet har et mål om at reducere varelageret. Det er primært debitorerne, som er reduceret. 6. Aktionær Dag Schønberg stillede spørgsmål om, hvorfor omkostningerne, selvom lønninger tages ud, er steget med 4 % pr. omsætningskrone. Selskabets administrerende direktør svarede, at det er korrekt at omkostningerne er steget som procent af omsætningen. Den primære årsag hertil er, at selskabet har været lidt for aggressivt på at vinde markedsandele. Taktikken er nu ændret, da det er usikkert, om markedet er der. Årsagen til den procentvise omkostningsstigning er endvidere, at salgspriserne er gået ned. Selskabet vil nu hæve priser, og der arbejdes på, at de variable omkostninger nedsættes. bruttoresultatet (DB-1) skal endvidere være højere end tidligere. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning. Dirigenten bemærkede herefter, at årsrapporten var forsynet med ledelsens påtegning samt en blank revisionspåtegning. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med alle stemmer årsrapporten 2013/

11 Næste punkt på dagsordenen var decharge for bestyrelsen og direktionen. Generalforsamlingen godkendte at meddele decharge. Selskabet havde modtaget en brevstemme, hvor der stemmes imod decharge. Godkendelsen skete derfor ikke enstemmigt. Dirigenten forelagde forslaget om, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013/14. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt og med alle stemmer bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat. Ad dagsordenens pkt. 5 Ad 5.1. Bemyndigelse til at erhverve egne aktier. Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag. Der var ingen indsigelser fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om at bemyndige bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier var enstemmigt vedtaget med alle stemmer. Ad 5.2. Ændring af selskabets vedtægter: Dirigenten gennemgik det fuldstændige forslag. Der var ingen indsigelser fra generalforsamlingen, og dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag om ændring af Selskabets vedtægter var enstemmigt vedtaget med alle stemmer. Ad dagsordenens pkt. 6 Dirigenten henviste til at halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, der har fungeret længst, afgår efter rotationsprincippet. I 2014 er det Lene Hall, der er på valg. Lene Hall foresloges genvalgt. Dirigenten konstaterede, at Lene Hall var den eneste kandidat til den ledige bestyrelsespost, hvorfor Lene Hall enstemmigt og med alle stemmer valgtes til bestyrelsen. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig og valgte Søren Stensdal som formand og Lene Hall som næstformand. 374

12 Ad dagsordenens pkt. 7 Der forelå forslag fra bestyrelsen om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab. Der var ingen andre forslag, og dirigenten konstaterede, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab var genvalgt enstemmigt og med alle stemmer. Ad dagsordenens pkt. 8 Dirigenten oplyste, at den formelle dagsorden var udtømt og gav ordet til aktionærer for bemærkninger uden for dagsordenen. Ingen aktionærer havde bemærkninger uden for dagsordenen. Bestyrelsens formand takkede endeligt de fremmødte aktionærer, dirigenten og Selskabets ledelse. Generalforsamlingen sluttede kl Søren Elmann Ingerslev, Dirigent Søren Stensdal, Bestyrelsesformand 375

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014. Torsdag den 18. september 2014

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014. Torsdag den 18. september 2014 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2014 Torsdag den 18. september 2014 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015. Torsdag den 17. september 2015 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2015 Torsdag den 17. september 2015 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2013. Torsdag den 26. september 2013

Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2013. Torsdag den 26. september 2013 Velkommen til Glunz & Jensen A/S ordinære generalforsamling 2013 Torsdag den 26. september 2013 1 Dagsorden Udpegelse af dirigent 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed det forløbne år 2. Fremlæggelse

Læs mere

GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 17.

GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80. Referat af ordinær generalforsamling den 17. GLUNZ & JENSEN A/S ( Glunz & Jensen eller Selskabet ) CVR-nr. 10 23 96 80 Referat af ordinær generalforsamling den 17. september 2015 År 2015, den 17. september kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237

J.nr.: 05-59485. Vedtægter. Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 J.nr.: 05-59485 Vedtægter Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S CVR-nr. 26327237 1. Selskabets navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Midtfyns Elforsyning Forsyningspligt A/S. 1.2. Selskabets hjemsted

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

21. marts 2012 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S

21. marts 2012 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT DSV A/S 21. marts 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2012 Selskabsmeddelelse nr. 442 Den 21. marts 2012 afholdt DSV ordinær generalforsamling. Dirigentens referat i form af udskrift af forhandlingsprotokollen er

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes

Herning, den 8. august 2011. Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S. Vedlagt fremsendes Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck A/S Den 21. marts 2013 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Mats Pettersson,

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 14/2014 4. december 2014 Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Tel: 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 4. december

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K

tirsdag den 23. april 2013 kl. 11:00 i Rederiforeningen, Amaliegade 33, 1256 København K INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aktionærerne i Nordic Shipholding A/S (CVR-nr.: 76 35 17 16) Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Nordic Shipholding A/S tirsdag den 23. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010. København den 25. marts 2010. Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen, tlf. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 5-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 5. april 2013 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 21. marts 2014 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg

Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Til stede var: Generalforsamling i DanFiber A/S Onsdag, den 4. maj 2011 Hos DanFiber A/S, Søborg Bestyrelsen: Direktør Peter Thorup Hovgaard (PTH), formand Vicedirektør Birger Johansson (BJ) Executive

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 16 Nikolaj Plads 6 3. april 2008 1067 København K Side 1 af 9 Herved indkaldes til ordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

VE D T Æ G T E R. for NK-Vejlys A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: VE D T Æ G T E R for NK-Vejlys A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er NK-Vejlys A/S. Selskabets hjemsted er Næstved Kommune. 2. Selskabets formål er at drive elnetvirksomhed i henhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8. Side 1 af 5. Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dato: 6. april 2010 Tidspunkt: 16.00 Årets meddelelse nr.: 8 Side 1 af 5 Blue Vision A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Nedenfor fremsendes Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78)

V E D T Æ G T E R. EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) V E D T Æ G T E R Ref 4300079 Dok 847493 EnergiMidt Net A/S (Cvr.-nr. 28 33 18 78) Navn: 1 Selskabet er et aktieselskab. Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. Selskabets binavn er EnergiMidt Net Vest

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY

V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY V E D T Æ G T E R for KANSAS CITY FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Foreningens navn er Kansas City. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Foreningens formål er at udbrede interessen og forståelsen

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr. 22460218) Torsdag den 11. april 2013, kl. 10.00 på Radisson

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S

VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S VEDTÆGTER FOR ARWOS AFFALD A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side 2 1.1 Selskabets navn er ARWOS Affald A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Aabenraa Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive

Læs mere