Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12"

Transkript

1 Q3 / 2008

2

3 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q Q1-Q Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 6 Forventninger til 2008 og Solars aktier 8 Regnskabspraksis 9 Ledelsespåtegning 10 Resultatopgørelse 11 Balance 12 Egenkapitalopgørelse og egne aktier 13 Pengestrømsopgørelse 14 Køb af dattervirksomheder 15 Kvartalstal 16 Delårsrapport for Q for Solar A/S CVR nr er offentliggjort på dansk og engelsk den 18. november 2008 via NASDAQ OMX Copenhagen. Skulle der opstå tvivl angående oversættelsen, skal den danske tekst gøres gældende. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Indhold Side 1 af 16

4 Hoved- og nøgletal Koncernen Q3 Q1 - Q3 Året Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 349,4 335, ,7 988, ,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 18,4 20,7 48,6 54,1 77,3 Primært resultat (EBIT) 16,7 19,0 43,5 49,7 71,2 Finansielle poster, netto -2,4-1,3-5,9-3,2-5,6 Resultat før skat (EBT) 14,3 17,7 37,6 46,5 65,6 Periodens resultat 10,0 12,7 26,5 33,4 47,5 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,48 1,82 3,88 4,79 6,82 Periodens resultat ekskl. amortisering i pr. udestående aktie 1,73 2,07 4,62 5,43 7,70 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 564,1 580,5 564,1 580,5 542,8 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 0,4 0,4 6,4 10,0 13,8 Udestående aktiekapital 90,0 93,4 90,0 93,4 93,3 Egenkapital 221,2 216,8 221,2 216,8 229,0 Rentebærende forpligtelser 161,6 184,7 161,6 184,7 151,7 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 19,1 13,1 31,4 19,5 54,6 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -0,6 0,5-6,6-55,5-59,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -9,0-2,4-38,8 30,7 25,5 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 4,0 31,2 10,0 28,9 27,2 Organisk vækst 4,7 16,3 7,3 17,4 15,3 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 5,3 6,2 4,5 5,5 5,7 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 4,8 5,7 4,0 5,0 5,2 Resultatgrad 2,9 3,8 2,4 3,4 3,5 Egenkapitalforrentning (ROE) 18,2 24,2 15,7 21,6 22,3 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 21,2 27,5 18,7 24,4 25,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 11,8 13,2 10,3 11,5 13,1 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 13,6 14,8 12,1 12,9 14,7 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 6,4 9,3 7,3 10,7 8,6 Egenkapitalandel (soliditet) 39,2 37,3 39,2 37,3 42,2 Indre værdi i pr. udestående aktie 32,9 31,1 32,9 31,1 32,9 Børskurs i 46,4 85,1 46,4 85,1 74,3 Børskurs/indre værdi 1,41 2,73 1,41 2,73 2,26 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Side 2 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Hoved- og nøgletal

5 Overblik Q3 og Q1-Q I Q3 steg omsætningen til 349,4 mio., svarende til en stigning på 4,0%. Samlet for de første 9 måneder steg omsætningen med 98,8 mio. til 1.087,7 mio., svarende til en stigning på 10%. Den organiske vækst udgjorde 4,7% for Q3 og 7,3% for årets første 9 måneder. Omsætning i mio Q1 Q2 Q3 Q EBITA faldt i Q3 med 11% til 18,4 mio. For Q1-Q3 udgjorde EBITA 48,6 mio. mod 54,1 mio. for tilsvarende periode i EBITA i mio Forventninger til 2008 og 2009 På trods af den store indsats på nye forretningsområder og den geografiske ekspansion, forventes den meget lange periode med høj organisk vækst at blive brudt i Q4. Dette er ikke et resultat af tabte kunder tværtimod men et resultat af den generelle usikkerhed, der har ramt markederne og den opbremsning, der har fundet sted specielt i nybyggeriet i en række lande. Der gennemføres derfor i en række selskaber reduktion af personalet for at reducere omkostningsniveauet. Fortsat høje udgifter til fragt, som det kun delvist har været muligt at kompensere i Q3, vil også have en negativ effekt på koncernens resultat for den resterende del af Som en konsekvens heraf nedjusterer Solar forventningerne til omsætningen for 2008 fra mio. til mio. Forventningerne til EBITA reduceres til 68 mio. mod tidligere forventet 75 mio. Der er meget stor usikkerhed om markedsudviklingen for Finanskrisens varighed og dens afledte effekter på byggeri og industri kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes med blot rimelig sikkerhed. Forventningerne til omsætning og indtjening i 2009 vil derfor først blive offentliggjort i marts måned næste år Q1 Q2 Q3 Q4 Strategiske tiltag Med udgangspunkt i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 blev der også i Q3 arbejdet med de strategiske initiativer indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People I Q3 faldt EBT med 19% til 14,3 mio., og periodens resultat faldt med 21% til 10,0 mio. Samlet for Q1-Q3 faldt resultat før skat med 19% til 37,6 mio., og periodens resultat faldt med 21% til 26,5 mio. Resultat pr. udestående aktie for Q1-Q3 udgjorde 3,88 mod 4,79 for tilsvarende periode i Omsætningen var på niveau med det forventede, mens resultatet ikke nåede det forventede niveau. Den geografiske ekspansion fortsætter med etablering af allerede planlagte filialer i flere lande, ligesom akkvisitionsarbejdet opretholdes. Forretningsudvikling på eksisterende og nye produktområder bidrager fortsat positivt til den organiske vækst. Optimering af arbejdskapitalen følger de lagte planer, og forbedringerne i Q3 lever helt op til de fastlagte mål. For endnu bedre at kunne understøtte en fortsat positiv udvikling af koncernens forretningsaktiviteter, er IT-strategien redefineret. Der er udarbejdet en business case baseret på et New SGS (koncernens fælles IT/ERP-platform). På baggrund heraf er der truffet beslutning om at omlægge dele af koncernens egenudviklede ERP-system til SAP. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Overblik Side 3 af 16

6 Koncernberetning Q Omsætning Omsætningen i kvartalet steg med 13,5 mio. til 349,4 mio., svarende til en omsætningsstigning på 4,0%. Den organiske vækst udgjorde 4,7%. Resultat før skat (EBT) og periodens resultat EBT i Q3 udgjorde 14,3 mio. mod 17,7 mio. i tilsvarende periode sidste år. Resultatet i Q3 udgjorde 10,0 mio. mod 12,7 mio. sidste år. Resultatet nåede ikke det forventede niveau. Udviklingen i organisk vækst i % de seneste syv kvartaler kan illustreres således: Organisk vækst i % Q1 Q2 Q3 Q Omsætningen var i Q3 på niveau med det forventede. Primært resultat før amortiseringer (EBITA) EBITA faldt med 11% til 18,4 mio., hvilket svarer til 5,3% af omsætningen. Sammenholdt med Q påvirkede stigende fragtudgifter EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,6 procentpoint. Udviklingen i EBITA i % af omsætningen de seneste syv kvartaler kan illustreres således: EBITA i % af omsætning 8 6 Resultat pr. aktie Resultat pr. udestående aktie for Q3 faldt med 19% til 1,48. Q1-Q Omsætningen i de første 9 måneder i 2008 steg med 98,8 mio. til 1.087,7 mio., svarende til en omsætningsstigning på 10%. Den organiske vækst udgjorde 7,3%. Fordelingen på selskaber var som følger: Omsætning Organisk i mio. vækst i %* Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q Solar Danmark A/S 331,2 307, Solar Sverige AB 226,2 186, Solar Norge AS 182,8 155, Solar Nederland B.V. 165,4 160,6 3 8 Solar Deutschland GmbH 112,6 107,0 5 9 Solar Suomi Oy 15,2 16, Solar Polska Sp. z o.o. 17,0 15, P/F Solar Føroyar 4,8 4, Aurora Group 39,8 42, Elimineringer -7,3-7,0 I alt 1.087,7 988, * Ved opgørelse af den organiske vækst reguleres ikke for antal arbejdsdage. EBITA faldt med 10% til 48,6 mio., hvilket svarer til 4,5% af omsætningen. Sammenholdt med tilsvarende periode i 2007 påvirkede stigende fragtudgifter isoleret set EBITA i procent af omsætningen negativt med 0,5 procentpoint EBT faldt med 19% til 37,6 mio., hvilket svarer til 3,5% af omsætningen. Resultatet i perioden faldt med 21% til 26,5 mio. Q Q2 Q3 Q4 Resultatet i Q1-Q var påvirket af amortiseringer på 5,1 mio. mod 4,4 mio. i Q1-Q Korrigeret for amortiseringer faldt resultatet før skat med 16% og periodens resultat ligeledes med 16%. Side 4 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Koncernberetning

7 Omsætningen var på niveau med det forventede, mens resultatet ikke nåede det forventede niveau. Investeringer I Norge påbegyndtes i 2007 byggeri af en ny administrationsbygning i tilknytning til centrallageret i Gardermoen. Byggeriet blev som forventet taget i brug i Q Ud videlse af administrationsbygningen i Vejen er påbegyndt. Bygningen forventes klar til ibrugtagning i Q I årets første 9 måneder blev der i koncernen gennemført nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver for 6,4 mio. Pengestrømme Periodens pengestrømme fra driftsaktivitet udgjorde 31,4 mio. mod 19,5 mio. for Q1-Q Den langsigtede indsats for at nedbringe arbejdskapitalen forløber planmæssigt. Arbejdskapitalen udgjorde pr. 30. september ,2% af den forventede omsætning for 2008 mod 20,6% pr. 30. september Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgjorde -6,6 mio. for Q1-Q mod -55,5 mio. for tilsvarende periode i Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgjorde -38,8 mio. mod 30,7 mio. for Q1-Q I de første 9 måneder af 2008 var pengestrømme fra finansieringsaktivitet negativt påvirket af udbetaling af udbytte med 17,6 mio. svarende til DKK 19,00 pr. aktie samt køb af egne aktier med 14,0 mio. Solar udvider løbende koncernens forretningsgrundlag og har dermed reduceret eksponeringen overfor konjunkturændringer i byggebranchen. STRATEGISKE TILTAG Med udgangspunkt i virksomhedsprogrammet New Solar 2010 er der også i Q3 arbejdet med de strategiske initiativer indenfor de tre fokusområder Growth, Efficiency og People. På de store tværgående koncernkoncepter kan fremhæves: Growth Implementeringen af IWS, vores nye måde at optimere samarbejdet med vores kunder, forløber planmæssigt. Der gøres også i alle lande en betydelig indsats for at øge andelen af E-business-ordrer. Efficiency For endnu bedre at kunne understøtte en fortsat positiv udvikling af koncernens forretningsaktiviteter, er IT-strategien redefineret. Der er udarbejdet en business case baseret på et New SGS (koncernens fælles IT/ERP-platform). På baggrund heraf er der truffet beslutning om at omlægge dele af koncernens ERP-system til SAP. Overgangen til New SGS gennemføres i de kommende 3-4 år. De samlede investeringer forventes at udgøre op til 40 mio. fordelt over en 3-årig periode med hovedvægten i 2009 og Fuldt implementeret i hele koncernen forventes overgangen til New SGS at forøge EBITDA med 8-10 mio. årligt. I forbindelse med overtagelsen af Vegro B.V. i oktober 2008 er der optaget langfristet gæld for 54 mio., hvoraf der er stillet sikkerhed i Solar A/S ejendomme for de 35 mio. Væsentlige risici I Årsrapport 2007 er beskrevet de kommercielle og finansielle risici, der knytter sig til Solars aktiviteter. Væsentligste risici er fortsat, at Solar i lighed med øvrige internationale virksomheder er påvirket af dels globale konjunkturer, dels lokale konjunkturforhold på de markeder, hvor koncernen er repræsenteret. Optimering af arbejdskapitalen følger de lagte planer, og de markante forbedringer lever helt op til forventningerne. People Solar fortsætter med øget fokus på medarbejderne gennem kortlægning af kompetencer. Målet er, at der inden udgangen af 2009 er foretaget en kortlægning af samtlige medarbejderes kompetencer målt op imod de definerede jobkompetencer. På koncernniveau vil kortlægningen af kompetencer danne basis for en endnu mere effektiv udnyttelse af de bestående kompetencer og uddannelse. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Koncernberetning Side 5 af 16

8 Koncernberetning STATUS PÅ UDVIKLINGEN I DE ENKELTE DATTERVIRKSOMHEDER Solar Danmark A/S Aktivitetsniveauet på det danske marked er nu meget lavt på boligbyggeri og aftagende på erhvervsbyggeri, hvilket selskabet specielt mærkede i slutningen af kvartalet. Der er i de seneste år gennemført en række forretningsudviklingstiltag inden for områder, der ikke er afhængige af nybygningsaktiviteten. Disse tiltag medvirker til at afbøde effekten af den negative vækst, der forventes i Q4. Udvidelse af administrationsbygningen i Vejen følger de lagte planer. Bygningen forventes klar til ibrugtagning i Q Implementeringen af Lean fortsætter som planlagt og medfører fortsat øget effektivitet, kvalitet og medarbejdertilfredshed. Solar Sverige AB Selskabet har i Q3 fortsat arbejdet med at gennemføre den planlagte geografiske ekspansion på vvs-området som forudsat ved opkøbet af Alvesta V.V.S. - Material AB i foråret Med grundlaget lagt for fortsat vækst, vil vi nu som planlagt yderligere fokusere på at styrke indtjeningen. Den sidste af de to kombinerede el- og vvs-filialer i Stockholm er nu åbnet. Kombinerede el- og vvs-filialer i Malmø samt i Karlstad forventes fortsat åbnet inden udgangen af Q4. På el-området har der i en periode primært været fokus på at forbedre indtjeningen. Den aftagende vækst, der blev rapporteret ved udgangen af Q2, er fortsat. Primo oktober er Anders Gärdström tiltrådt. Med virkning fra 1. januar 2009 overtager Anders Gärdström funktionen som CED. Selskabets nuværende CED fortsætter på deltid i en ny rolle med særligt fokus på udviklingen af vvsaktiviteterne. Implementeringen af Lean fortsætter med meget tilfredsstillende resultater. Solar Norge AS Det generelle aktivitetsniveau er fortsat relativt højt. Den organiske vækst var på niveau med det forventede. Selskabet har i Q2 iværksat en restruktureringsplan, som indebærer en reduktion af personale samt styrkelse af bruttoavancen. Såvel omsætning som indtjening følger de mål, der er fastsat i restruktureringsplanen. Den nye administrationsbygning i Gardermoen er som planlagt taget i brug, og dermed er alle centrale funktioner og centrallageret samlet på én adresse i Gardermoen. Solar Nederland B.V. Aktivitetsniveauet på markedet er fortsat på et relativt højt niveau. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 52 har selskabet overtaget Vegro B.V. Post Merger Integration (PMI) planen for integrationen er igangsat. Vegro forventes fuldt integreret inden udgangen af Som en konsekvens af overtagelsen af Vegro stoppes den planlagte geografiske ekspansion inden for vvs i Solar Nederland regi. Implementering af koncernens SGS-system (IT/ERP) blev som planlagt gennemført ultimo Q3. Den hollandske organisation, støttet af et team bestående af 25 superbrugere fra koncernens øvrige selskaber samt 30 personer fra Corporate IT- og Procesafdelingerne, sikrede en succesfuld overgang til den SGS-platform, der også anvendes i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Solar Deutschland GmbH Selskabet er efter en svagere udvikling henover sommeren nu tilbage i en bedre udvikling. Den geografiske ekspansion af selskabet med etablering af filialer Magdeburg, Hameln og Uelzen følger planen, og dermed er vi forretningsmæssigt kommet godt fra start. Side 6 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Koncernberetning

9 Der er gennemført omfattende aktiviteter for at integrere de mange nye medarbejdere i selskabet. Solar Suomi Oy Den generelle udvikling er påvirket af en markant opbremsning i eksporten i tillæg til en svag efterspørgsel på ny boliger. På trods af dette er det lykkedes selskabet at øge omsætningen i Q3. Solar Polska Sp. z o.o. Udviklingen i markedet har generelt været negativ i Q3, men det skal ses i sammenhæng med et meget højt aktivitetsniveau for et år siden. Dette har skærpet konkurrencen, hvilket har reduceret indtjeningen i Q3. Tekniske grossister som Solar klarer sig bedre end den generelle grossist, der alene fokuserer på byggeaktiviteter. Der er udsigt til uændrede markedsforhold i den resterende del af året. Selskabet har i Q3 åbnet to nye filialer i Tarnów og Bydgoszcz. Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 51 har Solar Polska Sp. z o.o. overtaget den tekniske grossist Eltomont Sp. z o.o. Post Merger Integration (PMI) planen er igangsat, og Eltomont Sp. z o.o forventes fuldt integreret inden udgangen af FORVENTNINGER TIL 2008 og 2009 Der er usikkerhed om markedsudviklingen for den resterende del af 2008 og for Koncernen arbejder fortsat på et relativt højt aktivitetsniveau. Den store indsats på nye forretningsområder og den geografiske ekspansion skaber omsætningsvækst, men påvirker indtjeningen negativt på kort sigt. Med de nuværende markedsbetingelser forventes den meget lange periode med høj organisk vækst at blive brudt i Q4 2008, hvor vi forventer en svag negativ organisk vækst. Fortsat høje udgifter til fragt vil også have en negativ effekt på koncernens resultat for den resterende del af 2008 og formentlig også et stykke ind i Som følge af den gennerelle markedsudvikling gennemføres der en reduktion af personalet for at tilpasse omkostningerne til den nye situation. Når reduktionen er fuldt gennemført i løbet af 2009, vil det medføre en besparelse på årsbasis svarende til 12 mio. Som en konsekvens af ovenstående nedjusteres forventningerne for 2008 fra en omsætning på mio. til mio. Forventningerne til EBITA reduceres til 68 mio. mod tidligere forventet 75 mio. I forventningerne for 2008 er indeholdt effekten af såvel Eltomont Sp. z o.o. og Vegro B.V. P/F Solar Føroyar Solar Føroyar oplevede som forventet en aftagende vækst i Q3. Aurora Group Det reducerede privatforbrug, der også har ramt det nordiske marked for forbrugerelektronik, har haft en negativ indflydelse på omsætningen af tilbehør til forbrugerelektronik. På trods af opstart af leverancer til en ny kæde i Q3 oplevede selskabet et fald i omsætning særligt det norske marked skuffede. Finanskrisens varighed og dens afledte effekter på byggeri, industri og råvarepriser kan på nuværende tidspunkt ikke vurderes med blot rimelig sikkerhed. Forventningerne til omsætning og indtjening i 2009 vil derfor først blive offentliggjort i marts måned næste år. Beslutning om placering af et nyt centrallager er udskudt til begyndelsen af det nye år. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Koncernberetning Side 7 af 16

10 Koncernberetning SOLARS AKTIER Solars aktiekapital er fordelt på nominelt 12,1 mio. A-aktier og nominelt 85,5 mio. B-aktier. Følgende aktionærer har anmeldt ejerandel eller stemmeret på 5% eller mere af den samlede kapital pr. 30. september 2008: Ejerandel og stemmeret Aktier Stemmer Fonden af 20. December, Kolding 17,0% 59,9% Arbejdsmarkedets Tillægspension, Hillerød 13,2% 6,3% Solar A/S, Kolding 7.8% 3,7% Egne aktier Solar har siden december 2007 gennem tre aktietilbagekøbsprogrammer købt egne aktier for 6,3 mio. Det seneste aktietilbagekøbsprogram blev afsluttet 22. maj Udover aktietilbagekøbsprogrammer har Solar i april og september 2008 opkøbt egne aktier for 8,0 mio. Solars beholdning af egne aktier udgjorde pr. 30. september stk. B-aktier, svarende til 7,8% af aktiekapitalen. Kursudvikling Den 30. september var kursen på Solars B-aktie DKK 346 mod DKK 554 primo året. Fordeling af aktiekapital pr. 30. september 2008 Aktiekursudvikling (indeks) Fonden af 20. December (17,0%) ATP (13,2%) Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående (3,7%) Øvrige danske aktionærer (36,6%) Udenlandske aktionærer (2,3%) Ej navnenoterede aktionærer (19,4%) Egne aktier (7,8%) Fordeling af stemmer pr. 30. september Primo Solar B MidCap Fonden af 20. December (59,9%) ATP (6,3%) Bestyrelse og direktion inkl. nærtstående (2,5%) Øvrige danske aktionærer (17,3%) Udenlandske aktionærer (1,1%) Ej navnenoterede aktionærer (9,2%) Egne aktier (3,7%) Side 8 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Koncernberetning

11 Finanskalender februar 12. marts IR-tavshed 12. marts Årsrapport april Generalforsamling 22. april 20. maj IR-tavshed 20. maj Delårsrapport Q juli 21. august IR-tavshed 21. august Delårsrapport Q oktober 18. november IR-tavshed 18. november Delårsrapport Q Præsentation af Årsrapport 2008 transmitteres online fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 12. marts 2009 kl og kan følges på Selskabsmeddelelser 2008 ekskl. insidermeddelelser Dato Nr. Meddelelse Solar Nederland B.V. forventer nu afklaring vedrørende erhvervelse af den hollandske vvs-grossist Vegro B.V. medio oktober Køb af egne aktier Køb af egne aktier Finanskalender Delårsrapport Q Ny CED udnævnt i Solar Sverige AB Solar Nederland B.V. har indledt forhandlinger omkring erhvervelse af Vegro B.V Delårsrapport Q Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Solar A/S polske datterselskab, Solar Polska Sp. z o.o., har indledt forhandlinger om erhvervelse af en el-grossist Iværksættelse af nyt program for aktietilbagekøb Køb af egne aktier Køb af egne aktier Køb af egne aktier Køb af egne aktier Køb af egne aktier Gældende vedtægter Forløb af generalforsamling Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Udstedelse af optioner til ledende medarbejdere Dato Nr. Meddelelse Aktietilbagekøb Indkaldelse til generalforsamling Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Iværksættelse af nyt program for aktietilbagekøb Årsrapport Aktietilbagekøb Ændring af finanskalender Aktietilbagekøb Etablering af optionsordning for ledende medarbejdere Resultat for 2007 samt nye forventninger til Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Ny Chief Executive Officer i Aurora Group Aktietilbagekøb Aktietilbagekøb Ny Corporate IT-Director i Solar A/S Aktietilbagekøb REGNSKABSPRAKSIS Delårsrapporten for Solar A/S aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til Årsrapport 2007, der indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis på side Væsentlige poster i regnskabet har sit udgangspunkt i årsaftaler m.v. Ved udarbejdelse af delårsrapporten er der foretaget et forsigtigt skøn over det aktuelle års aktivitet. Selskabsskat er i delårsrapporten afsat af resultat før skat med den forventede skatteprocent. Der er ikke foretaget beregninger af skattepligtige indkomster for perioden. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Koncernberetning Side 9 af 16

12 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for Q for Solar A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for Q1-Q Det er endvidere vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Kolding, 18. november 2008 I direktionen Flemming H. Tomdrup CEO I bestyrelsen Jens Borum Peter Falkenham Kent Arentoft (formand) (næstformand) Niels Borum Remy Cramer Bent H. Frisk Preben Jessen Aase Kofoed Carsten H. Ørssleff Side 10 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Ledelsespåtegning

13 Resultatopgørelse Koncernen Q3 Q1 - Q3 Året mio Omsætning 349,4 335, ,7 988, ,2 Vareforbrug -276,5-264,2-859,3-774, ,7 Bruttoresultat 72,9 71,7 228,4 214,8 294,5 Eksterne driftsomkostninger -13,5-12,7-45,9-40,1-55,2 Personaleomkostninger -37,9-35,2-125,1-112,6-152,2 Tab på tilgodehavender fra salg -0,9-1,0-2,4-1,8-1,7 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 20,6 22,8 55,0 60,3 85,4 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -2,2-2,1-6,4-6,2-8,1 Primært resultat før amortisering (EBITA) 18,4 20,7 48,6 54,1 77,3 Amortisering af immaterielle anlægsaktiver -1,7-1,7-5,1-4,4-6,1 Primært resultat før særlige poster 16,7 19,0 43,5 49,7 71,2 Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Primært resultat (EBIT) 16,7 19,0 43,5 49,7 71,2 Finansielle indtægter 1,1 1,5 3,2 3,9 4,9 Finansielle omkostninger -3,5-2,8-9,1-7,1-10,5 Resultat før skat (EBT) 14,3 17,7 37,6 46,5 65,6 Selskabsskat -4,3-5,0-11,1-13,1-18,1 Periodens resultat 10,0 12,7 26,5 33,4 47,5 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,48 1,82 3,88 4,79 6,82 Periodens resultat i pr. udestående aktie (EPS-D) udvandet 1,48 1,82 3,88 4,79 6,82 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Regnskab Side 11 af 16

14 Balance Koncernen Note 1. januar til 31. december mio. Pr. 30. september 2007 Ultimo 2006 mio Omsætning AKTIVER 421,3 377,3 Vareforbrug -313,8-280,3 Bruttoresultat Immaterielle anlægsaktiver 44,2 107,5 53,2 97,0 50,5 Materielle anlægsaktiver 126,1 126,0 125,7 2 Eksterne driftsomkostninger -12,9-9,9 Finansielle anlægsaktiver 0,9 0,7 0,7 3 Personaleomkostninger -53,9-50,8 4 Anlægsaktiver Tab på tilgodehavender fra salg 171,2 179,9-0,6 176,9-1,0 Varebeholdninger 146,1 152,9 154,7 Primært resultat før afskrivning (EBITDA) 40,1 35,3 Tilgodehavender fra salg 227,0 230,3 196,9 5 Afskrivning Tilgodehavende på selskabsskat materielle anlægsaktiver 8,9-3,5 5,7-3,8 2,2 Primært Andre tilgodehavender resultat før og amortisering periodeafgrænsningsposter (EBITA) 6,3 36,6 6,5 31,5 7,4 Likvider Amortisering af immaterielle anlægsaktiver 4,6 5,2 0,0 4,7 0,0 Omsætningsaktiver 392,9 400,6 365,9 Primært resultat før særlige poster 36,6 31,5 Aktiver i alt 564,1 580,5 542,8 6 Særlige poster, netto 0,0-0,1 Primært resultat (EBIT) 36,6 31,4 Udbytte PASSIVER 19,7 10,5 7 Finansielle indtægter 3,0 1,3 8 Finansielle Aktiekapital omkostninger 97,6-3,5 97,7-2,7 97,7 Reserver -0,7-1,2-0,1 Resultat før skat (EBT) 55,8 40,5 Overført resultat 124,3 120,3 113,8 9 Selskabsskat Forslag til udbytte 0,0-8,6 0,0-9,6 17,6 Årets Egenkapital resultat 221,2 216,8 47,2 229,0 30,9 Rentebærende forpligtelser 70,8 82,8 77,4 som Hensættelse fordeles til således: pensionsforpligtelser 3,8 4,6 3,9 Hensættelse til udskudt skat 14,4 14,3 15,2 Foreslået udbytte 17,6 15,9 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,0 Overført resultat 29,6 15,0 Langfristede forpligtelser 89,0 101,7 96,5 I alt Rentebærende forpligtelser 90,8 47,2 101,9 30,9 74,3 Gæld til leverandører 108,5 100,3 95,7 Note Pr. Skyldig 31. december selskabsskat 12,7 mio , ,3 Andre gældsforpligtelser og periodeafgrænsningsposter 41,9 43,4 42,8 Andre hensatte forpligtelser 0,0 0,0 0,2 Kortfristede forpligtelser 253,9 262,0 217,3 Forpligtelser 342,9 363,7 313,8 Passiver i alt 564,1 580,5 542,8 Side 12 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Regnskab

15 Egenkapitalopgørelse og egne aktier Koncernen AKTIVER Q3 Q1 - Q3 Året mio Immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 11 Materielle EGENKAPITALOPGØRELSE anlægsaktiver 38,8 38,9 12 Finansielle anlægsaktiver 181,9 178,4 Egenkapital primo 219,5 202,7 229,0 196,4 196,4 Anlægsaktiver 220,7 217,3 Valutakursregulering primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Varebeholdninger Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder -2,7 1,6-2,2 47,8 2,5 47,5 0,4 14 Tilgodehavender Værdiregulering af sikringsinstrumenter fra salg før skat -2,3-0,2-0,7 52,1 0,4 46,2 1,1 Tilgodehavender Skat af værdireguleringer hos dattervirksomheder 0,7 0,0 0,0 41,4 0,0 33,2-0,1 Tilgodehavende Nettoindtægt indregnet selskabsskat direkte i egenkapitalen -4,3 1,4-2,9 0,0 2,9 1,2 1,4 Periodens resultat Andre tilgodehavender 10,0 12,7 26,5 33,4 2,2 47,5 1,3 15 Periodeafgrænsningsposter Periodens indtægter i alt 5,7 14,1 23,6 36,3 0,5 48,9 0,2 Likvider Udbetaling af udbytte 0,0 0,0-17,6-15,9 0,2-15,9 2,3 Køb af egne aktier -4,0 0,0-14,0 0,0-0,4 Omsætningsaktiver 144,2 131,9 Yderligere udbytte af egne aktier 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 Aktiver Øvrige bevægelser i alt -4,0 0,0-31,4 364,9-15,9 349,2-16,3 Egenkapital ultimo 221,2 216,8 221,2 216,8 229,0 som specificeres således: Aktiekapital 97,6 97,7 97,6 97,7 97,7 PASSIVER Reserver Overført resultat -0,7 124,3-1,2 120,3-0,7 124,3-1,2 120,3-0,1 113,8 16 Forslag til udbytte 0,0 0,0 0,0 0,0 17,6 Aktiekapital 97,7 97,7 Egenkapital ultimo 221,2 216,8 221,2 216,8 229,0 Reserver 0,9-0,1 Overført resultat 137,9 108,7 EGNE AKTIER Forslag til udbytte for regnskabsåret 17,6 15,9 Egenkapital Beholdning primo i antal stk , ,2 17 Køb i perioden Rentebærende forpligtelser 21,0 26,0 Salg i perioden Hensættelse til pensionsforpligtelser 0,6 1,2 Beholdning ultimo i antal stk Hensættelse til udskudt skat 5,2 5,1 Beholdning ultimo i % 7,8 4,4 7,8 4,4 4,5 Langfristede forpligtelser Anskaffelsessum primo 26,2 15,9 16,2 26,8 15,9 32,3 15,9 17 Rentebærende Køb i perioden forpligtelser 4,0 0,0 14,0 29,7 0,0 45,8 0,4 Gæld Salg i perioden til leverandører 0,0 0,0 0,0 31,5 0,0 27,1 0,0 Kursregulering i perioden Gæld til dattervirksomheder -0,1 0,0-0,1 0,0 2,1-0,1 1,8 Skyldig Anskaffelsessum selskabsskat ultimo 30,1 15,9 30,1 15,9 0,3 16,2 0,0 20 Andre Nominel gældsforpligtelser værdi ultimo 7,6 4,3 7,6 20,4 4,3 20,0 4,4 Kursværdi ultimo Kortfristede forpligtelser 26,4 27,1 26,4 27,1 84,0 24,0 94,7 Forpligtelser 110,8 127,0 Beholdningen af egne aktier opretholdes som likviditetsreserve til eventuelle fremtidige køb af virksomheder, til dækning af optionsprogram og Passiver nedsættelse i alt af aktiekapitalen. 364,9 349,2 Solar kan i henhold til generalforsamlingens bemyndigelse erhverve op til 10% egne aktier frem til den ordinære generalforsamling i Alle egne aktier besiddes af moderselskabet. Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Regnskab Side 13 af 16

16 Pengestrømsopgørelse Koncernen Note 1. januar til 31. december Q3 mio. Q1 - Q Året mio Omsætning Periodens resultat 10,0 12,7 26,5 421,3 33,4 377,3 47,5 Vareforbrug Afskrivning og amortisering 3,9 3,8 11,5-313,8 10,6-280,3 14,2 Ændring i hensættelser og øvrige reguleringer -0,1 0,1-0,1-0,6-1,1 Bruttoresultat 107,5 97,0 Finansielle poster, netto 2,4 1,3 5,9 3,2 5,6 2 Eksterne Selskabsskat driftsomkostninger 4,3 5,0 11,1-12,9 13,1-9,9 18,1 3 Personaleomkostninger Betalte finansielle poster, netto -1,9-1,3-5,4-53,9-3,2-50,8-6,0 4 Tab Betalt på selskabsskat tilgodehavender fra salg -2,4-1,1-9,4-0,6-7,8-20,0-1,0 Primært Pengestrømme resultat før før ændring afskrivning i driftskapital (EBITDA) 16,2 20,5 40,1 40,1 48,7 35,3 58,3 5 Ændring af varebeholdninger 9,3-0,8 8,6-2,4-4,2 Afskrivning på materielle anlægsaktiver -3,5-3,8 Ændring af tilgodehavender -0,7-5,7-29,0-52,5-15,5 Primært Ændring af resultat ikke-rentebærende før amortisering forpligtelser (EBITA) -5,7-0,9 11,7 36,6 25,7 31,5 16,0 Amortisering Pengestrømme af fra immaterielle driftsaktivitet anlægsaktiver 19,1 13,1 31,4 19,5 0,0 54,6 0,0 Primært Nettoinvesteringer resultat i immaterielle før særlige anlægsaktiver poster 0,0 0,0 0,0 36,6 0,0 31,5 0,0 6 Særlige Nettoinvesteringer poster, netto i materielle anlægsaktiver -0,4-0,4-6,4-10,0-13,8-0,1 Nettoinvesteringer i finansielle anlægsaktiver -0,2 0,9-0,2 0,9 0,9 Primært resultat (EBIT) 36,6 31,4 Køb af dattervirksomheder 0,0 0,0 0,0-46,4-46,4 Udbytte 19,7 10,5 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -0,6 0,5-6,6-55,5-59,3 7 Finansielle indtægter 3,0 1,3 8 Optagelse af langfristede rentebærende forpligtelser 0,0 0,0 0,0 51,5 51,5 Finansielle omkostninger -3,5-2,7 Afdrag på langfristede rentebærende forpligtelser -2,7-2,2-6,6-5,3-10,7 Resultat Udbetalt udbytte før skat (EBT) 0,0 0,0-17,6-15,9 55,8-15,9 40,5 9 Selskabsskat Køb og salg af egne aktier -4,0 0,0-14,0-8,6 0,0-9,6-0,4 Øvrige poster Årets resultat -2,3-0,2-0,6 0,4 47,2 1,0 30,9 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -9,0-2,4-38,8 30,7 25,5 Pengestrømme i alt 9,5 11,2-14,0-5,3 20,8 som fordeles således: Likvide beholdninger primo -92,9-106,7-69,6-91,4-91,4 Foreslået Overtaget ved udbytte køb af dattervirksomheder 0,0 0,0 0,0 17,6 0,0 15,9 0,0 Overført Valutakursreguleringer resultat -2,8-1,2-2,6 29,6 0,0 15,0 1,0 I Likvide alt beholdninger ultimo -86,2-96,7-86,2-96,7 47,2-69,6 30,9 Note Pr. Likvide 31. december beholdninger ultimo mio Likvider 4,6 5,2 4,6 5,2 4,7 Kortfristede rentebærende forpligtelser -90,8-101,9-90,8-101,9-74,3 Likvide beholdninger ultimo -86,2-96,7-86,2-96,7-69,6 Side 14 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Regnskab

17 Køb af dattervirksomheder Koncernen AKTIVER Q1 - Q Immaterielle Der ikke købt anlægsaktiver eller solgt dattervirksomheder i perioden Q1-Q ,0 0,0 11 Materielle anlægsaktiver 38,8 38,9 12 Solar Polska Sp. z o.o. overtog pr. 6. oktober % af Finansielle anlægsaktiver aktiekapitalen og stemmerettighederne i det polske selskab Eltomont Sp. z o.o. jf. selskabsmeddelelse nr ,9 178,4 Anlægsaktiver 220,7 217,3 Solar Nederland B.V. overtog pr. 15. oktober % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det hollandske selskab Vegro B.V. jf. 13 Varebeholdninger 47,8 47,5 selskabsmeddelelse nr Tilgodehavender fra salg 52,1 46,2 Tilgodehavender hos dattervirksomheder 41,4 33,2 Q1 - Q Tilgodehavende selskabsskat 0,0 1,2 Solar Sverige AB overtog pr. 1. maj % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det svenske selskab Andre tilgodehavender 2,2 1,3 Alvesta V.V.S. - Material AB. Der henvises til Årsrapport 2007 note 27 for nærmere detaljer vedrørende købet. 15 Periodeafgrænsningsposter 0,5 0,2 Likvider ,2 2,3 Omsætningsaktiver Solar Sverige AB overtog pr. 1. maj % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i det svenske selskab 144,2 131,9 Alvesta Aktiver V.V.S.- i alt Material AB. Der henvises til Årsrapport 2007 note 27 for nærmere detaljer vedrørende købet. 364,9 349,2 PASSIVER 16 Aktiekapital 97,7 97,7 Reserver 0,9-0,1 Overført resultat 137,9 108,7 Forslag til udbytte for regnskabsåret 17,6 15,9 Egenkapital 254,1 222,2 17 Rentebærende forpligtelser 21,0 26,0 18 Hensættelse til pensionsforpligtelser 0,6 1,2 19 Hensættelse til udskudt skat 5,2 5,1 Langfristede forpligtelser 26,8 32,3 17 Rentebærende forpligtelser 29,7 45,8 Gæld til leverandører 31,5 27,1 Gæld til dattervirksomheder 2,1 1,8 Skyldig selskabsskat 0,3 0,0 20 Andre gældsforpligtelser 20,4 20,0 Kortfristede forpligtelser 84,0 94,7 Forpligtelser 110,8 127,0 Passiver i alt 364,9 349,2 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Regnskab Side 15 af 16

18 Kvartalstal Koncernen Q1 Q2 Q3 Q Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 360,8 319,4 377,5 333,6 349,4 335,9 378,3 307,2 Primært resultat før amortisering (EBITA) 15,3 17,5 14,9 15,9 18,4 20,7 23,2 18,6 Primært resultat før særlige poster 13,6 16,3 13,2 14,4 16,7 19,0 21,5 18,3 Særlige poster, netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Primært resultat (EBIT) 13,6 16,3 13,2 14,4 16,7 19,0 21,5 18,2 Finansielle poster, netto -1,8-0,5-1,7-1,4-2,4-1,3-2,4-0,6 Resultat før skat (EBT) 11,8 15,8 11,5 13,0 14,3 17,7 19,1 17,6 Kvartalets resultat 8,3 11,1 8,2 9,6 10,0 12,7 14,1 11,8 Resultat i pr. udestående aktie (EPS) 1,20 1,59 1,20 1,38 1,48 1,82 2,03 1,68 Resultat i pr. udestående aktie ekskl. amortisering 1,44 1,77 1,45 1,59 1,73 2,07 2,27 1,74 Hovedtal for balance ( mio.) Aktiver i alt 562,2 483,7 573,6 574,5 564,1 580,5 542,8 464,7 Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver 3,0 5,2 3,0 4,4 0,4 0,4 3,8 2,2 Udestående aktiekapital 92,4 93,5 91,1 93,6 90,0 93,4 93,3 93,4 Egenkapital 231,9 206,9 219,5 202,7 221,2 216,8 229,0 196,4 Rentebærende forpligtelser 150,1 124,8 170,0 196,0 161,6 184,7 151,7 133,8 Hovedtal for pengestrømme ( mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet 11,3 14,8 1,0-8,4 19,1 13,1 35,1 0,9 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3,0-5,2-3,0-50,8-0,6 0,5-3,8-27,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -6,6-1,8-23,2 34,9-9,0-2,4-5,2-2,3 Nøgletal (%, hvis andet ikke er anført) Omsætningsvækst 13,0 25,8 13,2 29,7 4,0 31,2 23,1 20,1 Organisk vækst 6,7 18,1 10,4 17,9 4,7 16,3 10,2 17,9 Overskudsgrad før amortisering (EBITA) 4,2 5,5 3,9 4,8 5,3 6,2 6,1 6,1 Overskudsgrad efter amortisering (EBIT) 3,8 5,1 3,5 4,3 4,8 5,7 5,7 5,9 Resultatgrad 2,3 3,5 2,2 2,9 2,9 3,8 3,7 3,8 Egenkapitalforrentning (ROE) 14,4 22,0 14,5 18,8 18,2 24,2 25,3 24,8 Egenkapitalforrentning (ROE) ekskl. amortisering 17,4 24,4 17,5 21,7 21,2 27,5 28,4 25,5 Afkast af investeret kapital (ROIC) 9,7 13,7 9,3 10,3 11,8 13,2 16,1 14,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) ekskl. amortisering 11,5 15,2 11,0 11,8 13,6 14,8 17,8 15,0 Korrigeret børsværdi/primært resultat (EV/EBITA) 9,1 11,3 8,5 14,0 6,4 9,3 7,2 10,6 Egenkapitalandel (soliditet) 41,2 42,8 38,3 35,3 39,2 37,3 42,2 42,3 Indre værdi i pr. udestående aktie 33,6 29,7 32,3 29,1 32,9 31,1 32,9 28,2 Børskurs i 59,7 97,2 49,8 100,3 46,4 85,1 74,3 95,5 Børskurs/indre værdi 1,77 3,27 1,54 3,44 1,41 2,73 2,26 3,39 Børskurs i DKK Medarbejdere Gennemsnitligt antal medarbejdere (FTE) Side 16 af 16 Solar A/S Delårsrapport 2008 Q3 / Kvartalstal

19

20 Solar A/S Haderslevvej 25 DK Kolding Phone:

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q2 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q2 2008 4 H1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal 2. Overblik 3. Koncernberetning 4. Ledelsespåtegning 10. Resultatopgørelse 11. Balance 12 Q1 / 2008 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal 2 Overblik 3 Koncernberetning 4 Q1 2008 4 Strategiske tiltag 5 Status på udviklingen i de enkelte dattervirksomheder 5 Forventninger til 2008 7 Solars aktier

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q1 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q1 Året 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 373,2 360,8 1.500,3 Primært resultat før amortisering (EBITA) 7,6 15,3 65,0 Primært

Læs mere

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q2 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q2 H1 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 344,6 377,5 717,8 738,3 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Generalforsamling 2008

Generalforsamling 2008 Generalforsamling 2008 Dagsorden Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER

Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER Q3 / 2009 STRO NGER TOGE THER HOVED- OG NØGLETAL Koncernen Q3 Q1-Q3 Året 2009 2008 2009 2008 2008 Hovedtal for resultat ( mio.) Omsætning 333,7 349,4 1.051,5 1.087,7 1.500,3 Primært resultat før amortisering

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007

Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag 2007 Historie og ejerstruktur Organisation og geografi Fokus på vækst Datterselskaber Fokus på Q1 2007 Forventninger 2007 Finansielle mål Historie og ejerstruktur

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 20. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11/2009 Delårsrapport for 1. halvår 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com. Meddelelse nr. 13 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 13 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret.

Solar-koncernens omsætning og EBITA i Q2 2015 var bedre end forventet. Vi opjusterer forventningerne til både omsætning og EBITA for helåret. NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire https://cns.omxgroup.com Meddelelse nr. 15 2015 Kontaktpersoner: Koncernchef Anders Wilhjelm tlf. 79 30 02 01 Koncernøkonomidirektør Michael H. Jeppesen tlf. 79

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som

delårsrapport q ET UDFORDRENDE KVARTAL som Delårsrapport Q1 1 delårsrapport q1 ET UDFORDRENDE KVARTAL som forventet Delårsrapport Q1 2 delårsrapport q1 indhold 3 4 7 10 12 Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Markeder Forventninger Aktionærinformation

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere