Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om pressens omtale af TDC-sagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om pressens omtale af TDC-sagen"

Transkript

1 Redegørelse til Folketingets Erhvervsudvalg om pressens omtale af TDC-sagen Økonomi- og Erhvervsminister Bendt Bendtsen orienterede tirsdag 8. januar 2008 Folketingets Erhvervsudvalg på baggrund af Finanstilsynets redegørelse vedrørende pressens omtale af TDCsagen. I forbindelse med mødet oplyste ministeren, at han vil fremsætte lovforslag, der skal medføre en større åbenhed om Fondsrådets arbejde. Redegørelsen beskriver forløbet i perioden fra 17. august til 30. november 2005, hvor der blev fremsat et offentligt købstilbud på TDC A/S. I denne periode fremkom der ved flere lejligheder detaljerede oplysninger om købsinteresse i pressen, herunder specifikke beløbsstørrelser på købstilbud. Derudover indeholder redegørelsen: En gennemgang af tilsynsreglerne på børsområdet En gennemgang af Finanstilsynets og Fondsrådets tavshedspligt Et resumé af Finanstilsynets fortolkning af reglerne om udsteders pligt til at offentliggøre intern viden På tidspunktet for salget af TDC var blandt andet tilsynet med børsnoterede virksomheders pligt til at offentliggøre intern viden delegeret fra Finanstilsynet til OMX Den Nordiske Børs København A/S. Ifølge delegationsaftalen var OMX Den Nordiske Børs København A/S forpligtet til at sende principielle sager til Finanstilsynet, inden der blev truffet afgørelse. I konkrete sager havde Finanstilsynet mulighed for at foretage call-in og selv behandle sagen. Den løbende kontakt mellem Finanstilsynet og OMX Den Nordiske Børs København A/S i forløbet gav imidlertid ikke anledning til at fravige den normale procedure. Siden salget af TDC har Finanstilsynet i to omgange tilbagekaldt hovedparten af de delegerede opgaver, som OMX Den Nordiske Børs København A/S tidligere har varetaget på Finanstilsynets vegne. Senest har Finanstilsynet med virkning fra 1. november 2007 tilbagekaldt delegationen til at føre tilsyn med udsteders oplysningsforpligtelser (omtalt andetsteds i denne udgave af Kvartalsnyt). Redegørelsen beskriver tilsynsreglerne på børsområdet, hvor Finanstilsynet og Fondsrådet arbejder som én myndighed. Fondsrådet, der er bredt sammensat, træffer afgørelse i principielle sager og i sager med videregående betydelige følger for værdipapirmarkedet. Finanstilsynets og Fondsrådets afgørelser kan indbringes for Erhvervsankenævnet, og derudover er der mulighed for at anlægge civilt søgsmål. Omkring Finanstilsynets og Fondsrådets tavshedspligt gennemgår redegørelsen de eksisterende regler på området, som blandt andet fastslår, at Finanstilsynet ikke kan offentliggøre en fortrolig afgørelse, heller ikke selv om den berørte virksomhed eller person giver sit samtykke. Reglerne om tavshedspligt indebærer også, at Finanstilsynet ikke kan kommentere fortrolige afgørelser, selv om de helt eller delvist er kommet til offentlighedens kendskab gennem pressen. Endelig omtaler redegørelsen den gældende fortolkning af børsnoterede virksomheders pligt til at offentliggøre intern viden. Fortolkningen stammer fra april 2007, hvor Finanstilsynet offentliggjorde et notat om spørgsmålet. Notatet var afledt af en principiel afgørelse i Fondsrådet, som det ikke var muligt at offentliggøre i anonymiseret form uden at virksomheden kunne identificeres. I notatet bliver det præciseret, at børsnoterede selskaber ikke kan udsætte Side 1 af 24

2 offentliggørelse af intern viden, der er kommet til markedets kundskab, for eksempel hvis oplysningerne er lækket til pressen. Denne fortolkning er på linje med en række af de lande, Danmark normalt sammenligner sig med, herunder Norge, Storbritannien og Holland. Link til redegørelsen via Økonomi- og Erhvervsministeriets hjemmeside Side 2 af 24

3 Tilbagekaldelse af delegerede opgaver Finanstilsynet tilbagekaldte d. 1. november 2007 delegationen af tilsynet med oplysningsforpligtelser for udstedere af værdipapirer. Denne opgave har tidligere været varetaget af OMX Den Nordiske Børs København A/S og Dansk Autoriseret Markedsplads A/S. Dette var det sidste skridt i en proces med at tilbagekalde myndighedsopgaver, der blev påbegyndt i efteråret 2006, hvor Finanstilsynet tilbagekaldte delegationen af opgaven med at godkende prospekter og overtagelsestilbud. I juni 2007 tilbagekaldte tilsynet opgaver i relation til meddelelser fra storaktionærer, som nu skal indberettes til Finanstilsynets database for selskabsmeddelelser. Finanstilsynet har nu alene delegeret opgaven med officiel notering af aktier, obligationer og aktiecertifikater til de regulerede markeder. Finanstilsynets tilbagekaldelse af delegation fra de regulerede markeder er bl.a. en konsekvens af nye lovregler, som følger af implementering af MiFID-direktivet og transparensdirektivet. Udstederne kan efter de nye regler selv vælge hvilket medie, de vil benytte, når de skal offentliggøre oplysninger. Oplysningerne skal offentliggøres på en måde, så de hurtigt bliver tilgængelige i EU og lande, som fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Tidligere var det et krav, at udstederne offentliggjorde via den markedsplads, hvor selskabets værdipapirer blev handlet. Som noget nyt skal udstederne også indsende de oplysninger, der skal offentliggøres, til Finanstilsynet. Dette skal ske samtidig med, at selskabet offentliggør oplysningerne. Oplysningerne vil være tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside i real tid. Efter tilbagekaldelsen af delegationen har de regulerede markeder fortsat pligt til at overvåge udstedernes overholdelse af oplysningsforpligtelserne i værdipapirhandelsloven. Men de regulerede markeder vil ikke længere have kompetencen til at træffe afgørelser på Finanstilsynets vegne efter værdipapirhandelslovens regler. Det vil derfor ofte fortsat være de regulerede markeder, der tager den første kontakt til udstederne, men Finanstilsynet vil komme ind i processen, såfremt en virksomhed ikke har overholdt sine oplysningsforpligtelser, og der skal træffes afgørelse efter værdipapirhandelsloven. Finanstilsynet har efter tilbagetrækning af delegationen ansvaret som myndighed for at påse overholdelse af oplysningsforpligtelserne i værdipapirhandelsloven. Derfor vil tilsynet optrappe sin egen overvågning af udstederne. Så der vil i fremtiden blive flere tilfælde, hvor tilsynet selv tager sager op. Side 3 af 24

4 Tilsynsreaktioner 3. kvartal 2007 Hovedpointer: Ca. 18 pct. af de finansielle virksomheder under tilsyn blev meddelt en tilsynsreaktion i tredje kvartal 2007 mod 8 pct. i andet kvartal Ca. 49 pct. af tilsynsreaktionerne blev meddelt på baggrund af Finanstilsynets undersøgelser i virksomhederne. Størsteparten af tilsynsreaktioner var påbud, hvoraf størstedelen var mindre alvorlige. Pengeinstitutterne tegnede sig for det største antal tilsynsreaktioner. Der blev foretaget 6 politianmeldelser og trukket en enkelt tilladelse Kvartalsoversigt Finanstilsynet sondrer mellem følgende tilsynsreaktioner Risikooplysning, hvis Finanstilsynet f.eks. konstaterer, at en virksomhed har valgt at have en højere risiko end andre tilsvarende virksomheder. Påtale, når Finanstilsynet påpeger, at en virksomhed har overtrådt gældende lovgivning, men allerede af egen drift har bragt forholdet i orden. Påbud, når Finanstilsynet påbyder en virksomhed at ændre adfærd, så denne kommer i overensstemmelse med lovgivningen. Særlige tilsynsreaktioner, som eksempelvis politianmeldelse, inddragelse af tilladelse mv. I tredje kvartal af 2007 har Finanstilsynet meddelt 330 tilsynsreaktioner. Af disse var 46 pct. påbud, jf. tabel 1. Af de meddelte påbud er størstedelen mindre alvorlige og kun ét mere alvorlig. Tilsynsreaktionerne meddeles enten på baggrund af en inspektion på stedet eller på baggrund af en "skrivebordsundersøgelse". Typisk er langt størstedelen af de meddelte tilsynsreaktioner meddelt på baggrund af en inspektion. I tredje kvartal 2007 blev der imidlertid meddelt lige så mange tilsynsreaktioner på baggrund af en "skrivebordsundersøgelse" (51 pct.) som på baggrund af en inspektion (49 pct.). Den atypiske fordeling af tilsynsreaktioner skal ses i lyset af Finanstilsynets undersøgelse om udlånsvækst, likviditet og markedsrisiko i tredje kvartal Undersøgelsen gav alene anledning til 81 risikooplysninger fordelt på mange institutter. I forhold til andet kvartal 2007 er antallet af risikooplysninger fordoblet. I alt 159 virksomheder eller personer har modtaget en tilsynsreaktion i tredje kvartal Heraf var 129 finansielle virksomheder 1. Det svarer til ca. 18 pct. af de finansielle virksomheder under Finanstilsynets tilsyn. Til sammenligning blev ca. 8 pct. af de finansielle virksomheder meddelt en tilsynsreaktion i andet kvartal Årsagen til stigningen skal også her findes i ovennævnte undersøgelse. 1 Finanstilsynet kan meddele ikke-finansielle virksomheder tilsynsreaktioner som følge af f.eks. børstilsynet. Side 4 af 24

5 Tabel 1. Tilsynsreaktioner meddelt af Finanstilsynet for 3. kvartal 2007 Reaktionstype Graden af påbud Virksomhedstyper/antal reaktioner Total Særlige tilsynsreaktioner Risikooplysning Påtale Påbud Mindre alvorligt Alvorligt Mere alvorligt Pengeinstitutter Realkreditinstitutter Fondsmæglere Investeringsforeninger Investeringsforvaltningsselskaber Livsforsikringsselskaber og Pensionskasser Skadesforsikringsselskaber Øvrige finansielle virksomheder I alt finansielle virk somheder I alt ik k e finansielle virk somheder Virksomheder og personer i alt I gennemsnit meddelte Finanstilsynet 4 påbud pr. finansiel virksomhed, der blev meddelt påbud. Denne koncentration af påbudene skal ses på baggrund af, at tilsynet i forbindelse med inspektioner på stedet typisk meddeler flere påbud mv. til den undersøgte virksomhed. Ca. 50 pct. af påbuddene angik pengeinstitutterne. Pengeinstitutter, der modtog påbud, fik i gennemsnit 6,1 påbud næsten det dobbelte af det totale gennemsnit. Det var typisk mindre alvorlige påbud. Ca. 35 pct. af de meddelte påbud vedrørte 70 og 71 i lov om finansiel virksomhed. Ifølge 70 skal bestyrelsen for en finansiel virksomhed udfærdige skriftlige retningslinjer for den finansielle virksomheds væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion fastlægges. I 71 er opstillet en række krav vedrørende styringen af den finansielle virksomhed, herunder ansvarsfordeling, administrativ og regnskabsmæssig praksis, skriftlige forretningsgange mv. 30 ikke-finansielle virksomheder eller personer modtog i tredje kvartal tilsynsreaktioner. Af disse var 6 særlige tilsynsreaktioner, og alle var politianmeldelser. Politianmeldelserne skyldes primært ulovlig handel med aktier og ulovlig brug af navnet "Bank". De 21 påtaler og 6 påbud til ikke finansielle virksomheder vedrørte primært forhold relateret til børsområdet. Blandt de finansielle virksomheder var 1 særlig tilsynsreaktion trækning af tilladelse fra en forsikringsmæglervirksomhed. Side 5 af 24

6 Nyt indberetningssystem for transaktioner med værdipapirer Fra 1. november 2007 har værdipapirhandlere indberettet transaktioner direkte til Finanstilsynet. Til dette har Finanstilsynet etableret et elektronisk indberetningssystem, hvor alle transaktioner med værdipapirer samles og lagres (Transaction Reporting System TRS). Udviklingen af systemet er foretaget i et nordisk/baltisk samarbejde. Indberetningssystemet er et resultat af direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID-direktivet). Heraf fremgår det, at handel med værdipapirer i dag er organiseret anderledes end tidligere og derfor skal underlægges nye forpligtigelser med henblik på at bevare effektive og velfungerende finansielle markeder. Alle værdipapirhandler skal af denne grund registreres og indberettes til Finanstilsynet. Endvidere har de europæiske børstilsyn pligt til at udveksle en række af disse oplysninger. Systemet har siden 1. november 2007 fungeret tilfredsstillende, og Finanstilsynet har fået positive tilbagemeldinger fra branchen på forløbet med idriftsættelse af indberetningssystemet. Finanstilsynet har i nordisk/baltisk regi nedsat arbejdsgrupper til løbende evaluering af indberetningssystemet samt håndtering af eventuelle fremtidige udfordringer. Indberetningssystemet har indtil årsskiftet modtaget over filer indeholdende 3,4 millioner transaktioner, hvoraf ca. en tredjedel er blevet udvekslet med de øvrige europæiske tilsyn. Finanstilsynet informerer generelt om TRS og offentliggør dokumentation m.v. på tilsynets hjemmeside. Side 6 af 24

7 Opgradering af databasen Virksomheder under tilsyn Finanstilsynet har i efteråret 2007 fået konverteret og opgraderet databasen "Virksomheder under tilsyn". Det betyder, at vi nu kan importere data fra nogle af vores interne systemer, foruden at det er blevet muligt at få flere oplysninger med under de enkelte virksomhedstyper. Samtidig har databasen fået et løft i designet, og søgefunktionen er blevet udvidet. Blandt andet er det nu muligt at søge på tidligere navne på virksomheder, og så komme hen til den nuværende post. Oplysningerne om de enkelte virksomheder kan nu eksporteres til Excel ved et enkelt klik. Databasen indeholder information om de finansielle virksomheder, som Finanstilsynet har under tilsyn og opkræver afgifter fra. Databasen indeholder også data for de virksomheder, som Finanstilsynet har givet tilladelse eller notifikation til at drive finansiel virksomhed i Danmark. Udenlandske investeringsinstitutter Desuden er der sket en speciel udvidelse af delbasen for virksomhedstypen udenlandske investeringsinstitutter, der markedsfører andele i Danmark. Fordelen ved den nye udvidelse af databasen er bl.a., at den har fået en mere overskuelig opsætning, ligesom den er mere informativ end den tidligere. På forsiden af delbasen "Investeringsinstitutter (fra udlandet)" er der en oversigt over alle de udenlandske investeringsinstitutter, der markedsfører andele i Danmark samt oplysninger om adresse, hjemland samt en eventuel agent i Danmark. Brugerne kan klikke sig ind på det enkelte investeringsinstitut og se yderligere oplysninger om investeringsinstituttet, samt instituttets subfonde, underliggende aktieklasser, og hvornår disse er godkendt til markedsføring i Danmark. På sigt er det meningen, at der skal tilføjes ISIN-koder til hver enkelt aktieklasse, så disse kan identificeres. Endvidere indeholder den nye delbase nogle tekniske muligheder, som vil gøre det lettere at redigere og tilføje nye oplysninger, såsom udvidelse af markedsføringen til at omfatte nye subfonde og aktieklasser m.v. Fremtidsplaner Finanstilsynet arbejder fortsat på at databasen kommer til at indeholde oplysninger om alle typer virksomheder, som vi har under tilsyn eller giver tilladelse. I løbet af første kvartal 2008 vil databasen blive udvidet til også at have data om virksomhedstyperne "Professionelle foreninger","fjernadgang til regulerede markeder fra udlandet" og "Investeringsrådgivere". I henhold til MiFID-direktivet er Finanstilsynet også forpligtet til at offentliggøre flere oplysninger om visse virksomhedstyper. Derfor vil nogle af virksomhedstyperne blive udvidet med flere data. Link til databasen Side 7 af 24

8 Betalingstjenestedirektivet Direktivet om betalingstjenester i det indre marked skal være implementeret i Danmark senest den 1. november Finanstilsynet påbegynder i starten af 2008 arbejdet med at gennemføre direktivet. Der er i den forbindelse nedsat en arbejdsgruppe, som skal drøfte rammerne for gennemførelsen af direktivet. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for organisationer og myndigheder. Finanstilsynet har formandskabet for arbejdsgruppen. Direktivet finder anvendelse på betalingstjenester, som ydes af de virksomheder, som efter direktivet må udbyde betalingstjenester. Som eksempel på betalingstjenester kan nævnes: indskud og hævning af kontanter gennemførelse af kontooverførsler både med og uden kreditmulighed udstedelse og indløsning af betalingsinstrumenter (kortbetalinger) gennemførelse af mobilbetalinger internetbetalinger m.m. Direktivet undtager dog betalinger med instrumenter, der har en forholdsvis begrænset udbredelse. For at kunne udføre betalingstjenester skal man som udgangspunkt have tilladelse som kreditinstitut, udsteder af elektroniske penge eller have tilladelse som betalingsinstitut. Direktivet fastsætter betingelserne for at kunne opnå tilladelse som betalingsinstitut. For at gøre det lettere for kunderne at sammenligne udbudte betalingstjenester stiller direktivet en række oplysningskrav forud for udførelsen af en betalingstjeneste. Oplysningskravene gælder for alle typer af betalingsformidling dvs. betalingsinstitutter, kreditinstitutter og e-pengeinstitutter. Reglerne suppleres af regler om oplysninger efter gennemførelsen af en betalingstjeneste. Direktivet indeholder endvidere en række regler om kundernes rettigheder og pligter for udbyderen af betalingstjenester. Disse regler omfatter brug af gebyrer, regler om hæftelse ved uberettiget brug af betalingsmidler, regler om valørdage, adgang til at få tilbageført en betaling, ansvar for korrekt gennemførelse af en betaling samt regler om betalingernes gennemførelsestid. Link til direktivet Side 8 af 24

9 Forsikringsmægler har anmodet Finanstilsynet om at indbringe sag for domstolene Kvartalsnyt 4, 2007 Domstolene skal nu tage stilling til om Finanstilsynets inddragelse af en tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed er i overensstemmelse med lov om forsikringsformidling. Finanstilsynet inddrog i oktober måned en forsikringsmæglers tilladelse, fordi den pågældende virksomhed ikke havde indberettet sidste års indtjening. Når Finanstilsynet inddrager en tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed har forsikringsmæglervirksomheden mulighed for at indbringe sagen for Erhvervsankenævnet eller anmode Finanstilsynet om at indbringe sagen for domstolene. I dette tilfælde har forsikringsmæglervirksomheden anmodet Finanstilsynet om at indbringe sagen for domstolene. En forsikringsmægler skal til enhver tid være uafhængig af de forsikringsselskaber, som forsikringsmæglervirksomheden samarbejder med. Forsikringsmæglervirksomhederne skal derfor hvert år inden den 1. juni indberette sidste kalenderårs indtjening samt hvordan modtagne provisioner fra forsikringsselskaberne fordeler sig. Dette er Finanstilsynets eneste mulighed for at kontrollere om der fortsat er uafhængighed mellem forsikringsselskaberne og forsikringsmæglerne. Indberetningen til Finanstilsynet skal ske elektronisk på nettet. Finanstilsynet havde ikke inden for den fastsatte frist modtaget korrekt indberetning fra den pågældende forsikringsmæglervirksomhed, hvorfor der blev iværksat en almindelig rykkerprocedure. Finanstilsynet fremsendte flere breve, hvori det blev meddelt, at konsekvensen ved ikke at indberette sidste års indtjening er, at Finanstilsynet inddrager virksomhedens tilladelse til at udøve forsikringsmæglervirksomhed. Side 9 af 24

10 Nyt organisationsdiagram for Finanstilsynet Pensionsmarkedsrådets plads i diagrammet er blevet erstattet med Penge- og Pensionspanelet. Link til organisationsdiagrammet på Finanstilsynets hjemmeside Pensionsmarkedsrådet stopper Pensionsmarkedsrådet holdt sit sidste møde i oktober Rådet afsluttede sit arbejde ved at afgive en rapport om etiske investering i november Denne rapport vil i lighed med rådets øvrige rapporter fortsat være tilgængelige på Finanstilsynets hjemmeside. Pensionsmarkedsrådet blev oprettet i Det har været rådets opgave at bidrage til debatten om åbenhed omkring pensionsinstitutternes investeringspolitik og sikre fokus på institutternes investeringsbeslutninger samt udvikling af medlemsindflydelse. Side 10 af 24

11 Nedlæggelsen Pensionsmarkedsrådet blev besluttet i forbindelse med oprettelsen af Penge- og Pensionspanelet ved lov nr. 576 af 6. juni Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet har i 4. kvartal 2007 afholdt panelets første og andet møde. På de to møder har panelet bl.a. drøftet, hvilke undersøgelser, test og forbrugerinformation panelet har til hensigt at iværksætte i Drøftelserne vil primo 2008 blive udmøntet i en årsplan for panelets arbejde, som udarbejdes under hensyntagen til Penge- og Pensionspanelets formål. Regeringens lovforslag vedrørende oprettelsen af et Penge- og Pensionspanel blev vedtaget i juni 2007 (lov nr. 576 af 06/06/2007). Af loven fremgår, at panelet har til formål at fremme forbrugernes interesse for og kendskab til finansielle produkter. Panelet har til opgave at udarbejde objektiv forbrugerinformation, foretage og offentliggøre test af finansielle produkter samt udarbejde og offentliggøre undersøgelser om forbrugerforhold på det finansielle område. Som en udmøntning af lovforslaget blev Torben Hansen, professor i forbrugeradfærd ved Handelshøjskolen i København, i august 2007 udpeget af Økonomi- og Erhvervsministeren som formand for Penge- og Pensionspanelet. I 4. kvartal 2007 udpegede Økonomi- og Erhvervsministeren panelets øvrige medlemmer efter indstilling fra en række erhvervs- og forbrugerorganisationer. Læs mere om Penge- og Pensionspanelet her Side 11 af 24

12 Finanstilsynets EU-orientering januar 2008 Orienteringen omtaler forslag til nye regler eller initiativer. Indholdsfortegnelse 1. Tværgående emner 2. Ny EU-lovgivning 3. Arbejdet i Kommissionen 4. Andet internationalt arbejde 5. Tidsplan for igangværende og kommende EU-initiativer 1. Tværgående emner 1.1 Det portugisiske EU-formandskab 2. halvår 2007 Det portugisiske formandskab har gennemført den første gennemgang af forslaget til sammenskrivning af de 13 gældende forsikringsdirektiver samt om forslag til nye kapitalkravsregler for forsikringsselskaber - Solvens II. Herudover har det portugisiske formandskab forhandlet med Europa-Parlamentet om gennemførelsen af de tekniske ændringer, der blev vedtaget i 2006, i den procedure, der benyttes ved vedtagelsen af direktiver om finansielle tjenesteydelser. Ændringerne afskaffer de tidsfrister, der var for Kommissionens mulighed for at udstede gennemførelsesdirektiver og forordninger. Med ændringerne indføres den såkaldte forvaltningsprocedure med kontrol for direktiver om finansielle tjenesteydelser. 1.2 Det slovenske formandskab 1. halvår 2008 Det slovenske formandskab vil arbejde på at få en politisk aftale om vedtagelsen af Solvens II forslaget. Herudover forventer formandskabet at starte på forhandlingerne af et direktivforslag om tilpasning af direktivet om investeringsinstitutter (i Danmark investeringsforeninger) og et direktivforslag om ændring af direktivet om endelig afregning og sikkerhedsstillelse. Herudover vil formandskabet arbejde videre med smidiggørelse af den grænseoverskridende handel med værdipapirer, med finansiel uddannelse, Kommissionens hvidbog om realkreditmarkeder og boligfinansiering og det langsigtede arbejde med finansiel stabilitet og krisehåndtering Hvidbog om finansielle tjenesteydelser - KOM(2005)603 1 Kommissionens initiativer om reguleringen af finansielle tjenesteydelser sker med udgangspunkt i hvidbogen om finansielle tjenesteydelser fra december Kommissionens arbejde i 2008 vil følge de retningslinier, som er beskrevet i hvidbogen Kommissionens arbejdsprogram program for det indre marked i det 21. århundrede 1 Side 12 af 24

13 Kommissionen udsendte den 20. november 2007 en meddelelse om det indre marked i det 21. århundrede 2. I tilknytning til meddelelsen er udsendt et særskilt arbejdspapir om finansielle tjenesteydelser på detailområdet. I arbejdspapiret opregnes følgende områder, hvor Kommissionen foretager undersøgelser eller overvejer initiativer: boligfinansiering (se punkt 3.5) kreditformidlere, overførsel af bankkontonumre fra en bank til en anden, grænseoverskridende betalinger i euro (se punkt 3.11), betingelse om at købe flere ydelser hos samme udbyder, kreditoplysninger, forskellige regler for samme finansielle produkter, "det 28. regime" (se pkt. 3.9), almene hensyn, krav om udpegelse af en repræsentant, der er ansvarlig for betaling af afgifter m.m. i det land, hvor en grænseoverskridende finansiel tjenesteydelse leveres, finansiel uddannelse, retten til adgang til basis finansielle ydelser samt klagemuligheder Offentliggjorte direktiver Direktivet - (2007/64/EF) - om betalingstjenester i det indre marked er offentliggjort i EU-Tidende den 5. december Direktivet træder i kraft den 1. november Direktivet - (2007/44/EF) - om overdragelse af større aktieposter i den finansielle sektor ophævelse af unødige barrierer for grænseoverskridende konsolidering - er offentliggjort i EU- Tidende den 21. september Direktivet træder i kraft den 21. marts Ny EU-lovgivning KOM(2007) 361 om Solvens II Forslaget 5 indeholder en sammenskrivning af de 13 gældende forsikringsdirektiver samt om forslag til nye kapitalkravsregler for forsikringsselskaber - Solvens II. De skal anvendes på livsforsikringsselskaber, skadesforsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og forsikringsgrupper. Hovedprincippet i Solvens II vil være, at kravene til et forsikringsselskabs kapitaldækning beregnes på baggrund af selskabernes risici. Samtidig indfører Solvens II markedsværdier på balancen. De nye regler er i et vist omfang inspireret af Basel II reglerne for kreditinstitutter, som er gennemført i direktiver om kapitalkravsregler fra Reglerne skal ses som et led i en styrkelse af det indre marked for forsikringsydelser, og de forventes at styrke europæiske forsikringsselskabers konkurrenceevne. Direktivet vil desuden betyde et incitament til en styrkelse af risikostyringen i forsikringsselskaberne og dermed en styrkelse af beskyttelsen af forsikringstagerne. Solvens II vil i højere grad end de hidtidige regler medføre harmonisering af tilsynsfunktionen og give tilsynsmyndighederne beføjelser til og mulighed for at vurdere forsikringsselskabernes samlede solvensstatus, som består af såvel kvantitative som kvalitative elementer. Ligesom Basel II/Kapitalkravsdirektivet tager Solvens II udgangspunkt i en struktur med tre "søjler"; kvantitative krav (søjle 1), tilsynsaktiviteter (søjle 2) og tilsynsrapportering og offentliggørelse (søjle 3) Side 13 af 24

14 Forslaget er udarbejdet efter den nye metode til forberedelse af direktiver om finansielle tjenesteydelser (Lamfalussy processen). Status Det slovenske formandskab stiler mod at opnå en politisk enighed i Rådet, således at forslaget vil kunne vedtages, når Europa-Parlamentet har afgivet sin udtalelse om forslaget. 3. Arbejde i Kommissionen kommende initiativer 3.1. Direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse Kommissionen har den 20. december 2006 udsendt en rapport om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) 6. Rapporten konkluderer, at da direktivet er gennemført med forsinkelse i 9 medlemslande, er der ikke tilstrækkeligt med erfaringer til at kunne foretage en endelig vurdering af alle direktivets virkninger. Kommissionens undersøgelser har vist, at nogle medlemslande har givet mulighed for at stille sikkerhed i flere typer aktiver, end det oprindeligt blev forudsat under forhandlingerne. ECB har også udvidet adgangen til at stille sikkerhed i flere typer aktiver som led i bankens kreditgivning i eurosystemet. Kommissionen overvejer i dette lys at foreslå en mindre udvidelse af direktivets anvendelsesområde, så der gives mulighed for at stille sikkerhed i flere typer aktiver. Herudover overvejer Kommissionen at præcisere og ændre direktivet på en række mindre væsentlige punkter. Status Forslag til ændringsdirektiv forventes fremsat i 1. halvdel af Investeringsforeninger Kommissionen offentliggjorde den 15. november 2006 en hvidbog om forbedring af EU-rammerne for investeringsfonde (UCITS) 7. I Danmark omfatter direktivet investeringsforeninger. Udgangspunktet i hvidbogen er, at der ikke i øjeblikket er et presserende behov for en gennemgribende revision af EU-reguleringen. Der er dog behov for en revision af EU-reguleringen på enkelte områder. Kommissionen har især sat fokus på: 1. En styrkelse af det indre marked, så investeringsforeningerne får bedre mulighed for at drive virksomhed over grænserne. 2. At investorerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. 3. Muligheden for at skabe et indre marked med henblik på salg af visse typer andele i ikkeharmoniserede investeringsforeninger til almindelige investorer. 4. Undersøge om der er grundlag for at stille forslag om fælles europæiske regler for institutionelle og professionelle investorers investeringer i "private placements" i andele af ikke-harmoniserede foreninger. Kommissionen vil herunder særligt se på: Effektivisering af den europæiske investeringsforeningsindustri, fjernelse af administrative barrierer for grænseoverskridende markedsføring, øgede muligheder for grænseoverskridende fusioner af investeringsforeninger, asset pooling (fælles Side 14 af 24

15 forvaltning af aktiver), europæisk pas til administrationsselskaber, styrkelse af tilsynssamarbejdet, forbedringer af det indre marked til gavn for investorerne, forenklede prospekter og distributionssystemer. Status Initiativer, der kræver direktivændringer, forventes fremlagt i 1. halvår E-pengedirektivet Kommissionen gennemførte i 2005 en undersøgelse af samt en høring om, hvordan e-pengedirektivet var gennemført og virkede i medlemslandene 8. Status Kommissionen forventes at genoptage arbejdet med analyse af brugen af e-penge efter at betalingstjenestedirektivet er vedtaget Clearing og afvikling af værdipapirhandel Interesseorganisationer FESE, EACH, og ECSDA for de europæiske børser, centrale clearingmodparter samt værdipapircentraler har den 7. november 2006 udsendt "European Code of Conduct for Clearing and Settlement" 9. "Koden" bygger på en forbedring af prisgennemsigtigheden, af adgangsbetingelserne og på adskillelsen af ydelser og bogføring. Alle medlemmer af de tre organisationer skal offentliggøre deres priser på et lettilgængeligt sted på deres hjemmesider. Offentliggørelsen skal også omfatte rabatter og særordninger, så enhver har reel mulighed for at sammenligne priserne hos de enkelte enheder. Der skal skelnes mellem engangsbetalinger, for eksempel tilslutningsgebyrer, transaktionsrelaterede priser, priser for depotydelser samt priser for eventuelle andre kunderelaterede ydelser. De enkelte medlemmer af de tre underskrivende organisationer skal give hinanden mulighed for medlemskab samt for at modtage transaktioner fra andre (interoperability). En værdipapircentral eller et afviklingscenter for værdipapirhandel skal for eksempel som udgangspunkt give en hvilken som helst tilsvarende organisation i et andet EU-land mulighed for enten at blive medlem på sædvanlige tilslutningsvilkår eller mulighed for at sende de clearede transaktioner til afvikling i værdipapircentralen. Medlemsorganisationerne skal splitte deres ydelser op i enkeltkomponenter, i det omfang dette ikke allerede måtte være tilfældet. Der skal fastsættes særskilte priser for de enkelte komponenter, og der skal faktureres, så den enkelte deltager efterfølgende kan se, hvad der er betalt for de enkelte typer af ydelser eller på anden vis gives mulighed for et sådant overblik. Anvendelsen af koden er begrænset til handel, clearing og afvikling af aktier. De tre underskrivende organisationers medlemmer er frit stillet med hensyn til også at anvende koden på andre områder end for aktier. Status Kommissionen vil i 2008 undersøge, om koden har haft den ønskede virkning Side 15 af 24

16 3.5. Realkredit og boligfinansiering Kommissionen har den 18. december 2007 udsendt en hvidbog om realkredit og andre former for boligfinansiering - KOM(2007) 807. Målet er øget effektivitet, konkurrencedygtighed og harmonisering af realkreditmarkeder til fordel for forbrugere, långivere og investorer. Dette opnås ved at fremme grænseoverskridende aktivitet, øge produktudbuddet, højne forbrugerbeskyttelse samt fremme forbrugermobiliteten. Hvidbogen indeholder ikke konkrete forslag om direktivændringer. Hvidbogen summerer konklusionerne fra omfattende analyser af markederne for boliglån. Hvidbogen peger på en række områder, hvor der er brug for arbejde videre, blandt andet inden for regler for førtidig indfrielse af boliglån, førkontraktlig informationskrav, herunder Årlige Omkostninger i Procent, og ansvarlig långivning. Hertil kommer forslag til anbefalinger om tiltag inden for områder om tinglysning, værdiansættelse af ejendomme, tvangsauktionsprocedurer og overtagelse af pant. Status Der arbejdes videre med ikke lovgivningsmæssige tiltag. Kommissionen udelukker dog ikke lovgivningsmæssige, hvis det viser sig at være nødvendigt Direktiver om kapitalkravsregler for kreditinstitutter m.fl. (CRD) Kommissionen forventes at revidere en række vigtige afsnit i CRD med henblik på ajourføring og reducering af byrderne. Efter tumulterne på de finansielle markeder er der kortlagt en række spørgsmål, som kræver yderligere analyse for at bistå beslutningstagere og myndigheder med at drage hensigtsmæssige konklusioner, herunder med forslag til ændringer af tilsynsreglerne. Blandt de spørgsmål, der arbejdes med, er: Gennemsigtighed for investorer, markeder, og tilsynsmyndigheder, værdiansættelsesstandarder, herunder mindre likvide aktiver, tilsynsrammer og risikostyring samt markedets funktion, herunder kreditvurderingsbureauers rolle. Hertil kommer, at ændringer forventes at vedrøre rammer for samarbejde og udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder, kravene i forbindelse med store engagementer, tilsynsmæssig behandling af hybridkapital, der indgår i kernekapitalen, udvidelse af dispensationer for andelsbanker samt en række andre præciseringer og tekniske tilpasninger. Status: Kommissionen vil revidere ved brug af komitologi procedurer Garantiordninger for forsikringsselskaber Kommissionen undersøger fortsat, om den skal fremsætte forslag til fælles regler om garantiordninger for forsikringsselskaber. Status Kommissionen har ikke oplyst om eventuelle initiativer i 1. halvår af Side 16 af 24

17 3.8. Indskydergarantiordninger Kommissionen har den 27. november 2006 udsendt en meddelelse om revision af indskydergaranti ordninger - KOM(2006) Kommissionen mener, at der på kort sigt i mange tilfælde bedst kan gennemføres ændringer af indskydergarantiordningerne uden at ændre det gældende direktiv, og den foreslår, at de relevante spørgsmål snarest muligt behandles. Yderligere ændringer af lovgivningen vil afhænge af det igangværende arbejde på andre relevante områder og af tilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne og interessenterne, ligesom der først skal foretages passende konsekvensanalyser. Specielt er der behov for en klarere afgrænsning af fordelingen af tilsynsansvaret og eventuelt for større sammenhæng i tilgangene til "byrdefordeling" (dvs. hvem skal betale regningen) i tilfælde af en grænseoverskridende kreditinstitutkrise i EU. Kommissionens "Joint Research Centre" har i februar 2007 offentliggjort en rapport om omkostningerne ved tiltag til en eventuel harmonisering af principperne bag indskudsgarantiordninger 11. I lyset af uroen på de finansielle markeder vil Kommissionen se nærmere på problemstillinger om kommunikation mellem ordninger og indskydere i Endvidere vil Kommissionen se nærmere på ordningernes evne til at fungere sammen samt de praktiske konsekvenser for ordningerne ved at deltage i en byrdedeling. Status Samarbejdsorganisationen for de europæiske indskudsgarantiordninger (EFDI) arbejder videre med spørgsmålet med henblik på indførelse af fælles frivillige regler. Der vil ske en opfølgning for ECOFIN i Det 28. regime Det 28. regime benyttes som betegnelse for et sæt regler, der kan benyttes af udbydere af tjenesteydelser i alle EU-lande, og som gælder parallelt med reglerne i de enkelte medlemslande. Medlemslandene skal være forpligtede til at anerkende sådanne produkter på lige fod med de produkter, der er udbudet på grundlag af de nationale regler, der gælder i udbyderens hjemland. Status Der forventes ikke initiativer i 1. halvår Grønbogen om finansielle tjenesteydelser i detailleddet - KOM(2007) 226 Kommissionen offentliggjorde den 30. april 2007 en grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet i det indre marked. 12 Kommissionen mener, at integrationen af det indre marked for finansielle tjenesteydelser i detailleddet kan videreudvikles gennem: Side 17 af 24

18 1. Øget konkurrence, som skal sikrer forbrugerne konkrete fordele i relation til priser, mobilitet og valgmuligheder, 2. Øget forbrugertillid ved at sikre en tilstrækkelig forbrugerbeskyttelse, og at de finansielle udbydere er økonomiske velfunderede, og 3. Styrkelse af forbrugerne, herunder finansiel forbrugeruddannelse og målrettet information, ved at øge forbrugernes forståelse for finansielle produkter og ydelser. Der er initiativer på EU-plan på vej inden for investeringsfonde (investeringsforeninger), betalinger, forsikringer, realkredit, bankkonti og kreditformidling. Arbejdet med pensionsopsparing og finansiel forbrugeruddannelse er i en mere forberedende fase Øget konkurrence - lavere priser og flere valgmuligheder Kommissionen vil sammen med nationale konkurrencemyndigheder finde passende foranstaltninger for at fjerne de konkurrencehindringer, der afdækkes i sektorundersøgelsen af detailbanksektoren. Fokus vil især være på betalingskort, men også på at sikre at adgang til kreditoplysninger og til clearing- og afregningssystemer ikke uretmæssigt nægtes. På forsikringsområdet planlægger Kommissionen - sammen med CEIOPS 13 - at undersøge de nationale regler om almene forbrugerbeskyttelseshensyn. Det skal undersøges, om reglerne uberettiget opstiller hindringer for det indre marked. På investeringsområdet har Kommissionen iværksat en undersøgelse af konkurrerende investeringsprodukter, der henvender sig til detailleddet. Kommissionen vil afdække om der er væsentlige forskellige i forbrugerbeskyttelsen. Med henblik på fremtidige initiativer vil Kommissionen undersøge, hvorfor forbrugere generelt ikke køber finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne, og hvordan de kan tilskyndes til at indhente de bedste tilbud uafhængigt af, hvor udbyderen har hjemsted Øget forbrugertillid sikre forbrugerbeskyttelse og økonomisk velfunderede finansielle udbydere Analyser viser, at forbrugere fortsat er bekymrede over risici forbundet med grænseoverskridende aktiviteter og nærer mistillid til den tilgængelige juridiske rådgivning. Det skal sikres, at europæiske forbrugere har tillid til, at de har de samme rettigheder, uanset hvor i EU den finansielle virksomhed ligger, og hvilken salgskanal der benyttes. Formålet med et nyt direktiv om forbrugerkreditaftaler, hvorom der er opnået politisk enighed i Rådet i maj 2007, er at fremme skabelsen af et egentligt indre marked samt at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau. Det har vist sig svært for medlemslandene at nå til enighed om indholdet og graden af harmoniseringen. Direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser har til formål at styrke forbrugernes tillid til brug af internettet og telefonen ved køb af finansielle tjenesteydelser på tværs af grænserne og dermed fremme det indre marked. Da dette formål endnu ikke synes opfyldt, vil Kommissionen 13 CEIOPS er en forkortelse af "Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors", som på dansk er "Det Europæiske Tilsynsudvalg for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger". Side 18 af 24

19 evaluere direktivet, og Kommissionen vil om nødvendigt stille forslag til ændringer. En rapport herom planlægges offentliggjort i Et forslag til en forordning om lovvalgsregler for kontraktretlige forpligtelser (dvs. regler om hvilke regler der gælder, når en forbruger indgår aftale med en udbyder i et andet land) drøftes i Rådet og Europa-Parlamentet med særligt henblik på at finde den rette balance mellem forbrugernes og erhvervslivets legitime interesser. Forordningen vil medføre visse ændringer i forbrugerkontrakter. Kommissionen vil følge arbejdet i CEIOPS, som omfatter en undersøgelse af samarbejdet mellem tilsynsmyndighederne, herunder i forbindelse med behandlingen af grænseoverskridende klager. Kommissionen har stillet forslag til et direktiv om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område, der vil komplementere de gældende henstillinger på området 14. Kommissionen vil også overvåge de gældende henstillinger med minimumsgarantier vedrørende alternative tvistbilæggelsesorganer Styrkelse af forbrugerne finansiel forbrugeruddannelse og målrettet information Udgangspunktet er, at forbrugerne kan udnytte det indre marked fuldt ud, hvis de har tilstrækkelig indsigt i finansielle forhold, er velinformerede, har adgang til uafhængig rådgivning af høj kvalitet, og frit kan skifte udbyder. En velinformeret forbruger vil få mere mod på at finde de bedste tilbud, der opfylder forbrugerens behov, uafhængig af, hvor den finansielle tjenesteyder har hjemsted. Kommissionen har den 18. december 2007 udsendt en meddelelse om finansiel uddannelse. Målet med finansiel uddannelse, som led i forbrugerbeskyttelse, er at højne forbrugernes finansielle beslutninger til fordel for forbrugere, økonomien og samfundet. Kommissionen annoncerer en række praktiske initiativer. Kommissionen vil nedsætte en ekspertgruppe, der kan udveksle erfaringer og fremme 'best practice'. Kommissionen vil etablere en online database med målrettet information om emnet i Kommissionen vil udvikle et træningsmodul om finansiel uddannelse (Dolceta initiativ). Der ventes en omfattende gennemgang af området i Status ECOFIN-rådet (økonomi- og finansministrene) forventes at drøfte finansiel uddannelse" under det slovenske formandskab i 1. halvår Single Euro Payment Area SEPA Formålet med SEPA er at opbygge en infrastruktur for betalinger i euro for herigennem at fjerne nationale barrierer for betalinger, som hindrer konkurrence og effektiv drift. SEPA vil indebære, at det bliver muligt for borgere og virksomheder i EU at sende og modtage betalinger i euro på samme vilkår, uanset om der er tale om en indenlandsk eller en grænseoverskridende transaktion. 14 Henstillinger om de principper, der finder anvendelse op organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, 30. marts 1998, og henstilling om principper for udenretlige organer til mindelig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, 4. april Side 19 af 24

20 Det er planen, at SEPA baserede produkter på længere sigt skal erstatte de nuværende betalingsinfrastrukturer i de EU-lande, der har euro som valuta. I EU-lande, der ikke har euro som valuta, samt i Norge, Island, Liechtenstein og i Schweiz kan betalingsformidlere tilslutte sig SEPA og tilbyde deres kunder SEPA baserede produkter til overførsler i euro. Kommissionen har fået foretaget beregninger, der viser, at der vil kunne opnås en økonomisk gevinst for perioden på op til 123 mia. euro ved en meget hurtig overgang til SEPA baserede betalingstjenester. Der vil være endnu større besparelser, ved udbygning af SEPA produkterne til også at omfatter elektronisk fakturering. SEPA indføres i flere etaper. Fra 28. januar 2008 vil bankerne begynde at udbyde SEPA betalingsoverførsler. Efterfølgende vil produktudbuddet blive udvidet med SEPE Direct Debit, der er et betalingstræk på kundernes konto i stil med Betalingsservice i Danmark (formentlig i november 2009). Der vil ikke ske ændringer i udstedelsen af betalingskort, men en tilpasning af de eksisterende kortsystemer. Danske pengeinstitutter har mulighed for at udbyde SEPA baserede produkter fra 28. januar Dermed vil SEPA gøre det muligt for en dansk kunde at foretage transaktioner i euro fra en dansk bank til en anden dansk eller europæisk bank. Det vil f.eks. blive muligt for en koncern at styre sin likviditet i euro centralt. Formandskabet lægger op til vedtagelse af rådskonklusioner, der opfordrer til hurtigst muligt at benytte SEPA som betalingsinfrastruktur Kreditoplysningsbureauer Kommissionen undersøger kreditvurderingsbureauernes rolle i den finansielle sektor i lyset af subprime virkninger på de finansielle markeder Hvis Kommissionens undersøgelser bliver færdige under det slovenske formandskab, vil formandskabet sætte det på dagsorden for ECOFIN. 4. Andet internationalt Dialog med 3. lande om et nordatlantisk / globalt finansielt marked Kommissionen drøfter et tættere samarbejde med en række lande, først og fremmest USA, om at fjerne restriktioner for den frie udveksling af finansielle tjenesteydelser. Kommissionen vil orientere ECOFIN om fremskridtene i disse forhandlinger. WTO Finansielle tjenesteydelser er et vigtigt tema under forhandlingerne. Resultaterne vedrørende finansielle tjenesteydelser vil afhænge af landbrugsforhandlingerne, som er meget vanskelige. Side 20 af 24

21 TIDSPLAN FOR IGANGVÆRENDE OG KOMMENDE EU-INITIATIVER Initiativ 1. halvår halvår Direktiver / forslag Basel II Revision forventes til oktober ved brug af komitologi. Betalingsdirektivet Direktivet om erhvervelse større aktieposter Solvens II Gennemførelsesdirektiver /- forordninger Politisk enighed søges Direktivet træder i kraft den 1. november Direktivet træder i kraft 21. marts Nye initiativer, meddelelser m.m. Clearing & Settlement - Direktivet om endelig afregning Revision af E-pengedirektivet Direktivforslag Revisionen forventes at starte Garantiordninger for forsikringsselskaber Meddelelse om indskudsgarantiordninger for kreditinstitutter Hvidbog om investeringsforeninger (UCITS) SEPA Kreditoplysningsbureauer Forslag til ændring af direktivet om investeringsforeninger Første SEPA-produkter på markedet Evt. initiativ Revisionen forventes at starte Fremlæggelse af eventuelle initiativer Side 21 af 24

22 Regeludstedelse 4. kvartal 2007 Lovbekendtgørelser LBK nr af 19/12/2007 Bekendtgørelse af lov om tilsyn med firmapensionskasser LBK nr af 10/12/2007 Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed LBK nr af 10/12/2007 Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut LBK nr af 10/12/2007 Bekendtgørelse af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. Bekendtgørelser BEK nr af 21/12/2007 Bekendtgørelse om kapitaldækning BEK nr af 19/12/2007 Bekendtgørelse om forretningsorden for Penge- og Pensionspanelet BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om investeringsrådgiveres ansvarsforsikring BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Side 22 af 24

23 BEK nr af 13/12/2007 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser BEK nr af 10/12/2007 Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om efterstillet kapital i fondsmæglerselskaber BEK nr af 05/12/2007 Bekendtgørelse om visse udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark BEK nr af 26/10/2007 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser BEK nr af 26/10/2007 Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. BEK nr af 26/10/2007 Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) BEK nr af 24/10/2007 Bekendtgørelse om god skik for forsikringsmæglervirksomheder BEK nr af 24/10/2007 Bekendtgørelse om god skik for investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger samt andre kollektive investeringsinstitutter BEK nr af 22/10/2007 Bekendtgørelse om tilladelse til skadesforsikringsselskaber og captivegenforsikringsselskaber BEK nr af 22/10/2007 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud BEK nr af 19/10/2007 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Side 23 af 24

24 BEK nr af 09/10/2007 Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser BEK nr af 08/10/2007 Bekendtgørelse om digital kommunikation Vejledninger VEJ nr af 19/12/2007 Vejledning til bekendtgørelse nr. 428 af 9. maj 2007 om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler VEJ nr af 12/10/2007 Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Anordninger ANO nr af 14/12/2007 Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om finansiel virksomhed Side 24 af 24

Kommissionens arbejde i 2008 vil følge de retningslinier, som er beskrevet i hvidbogen.

Kommissionens arbejde i 2008 vil følge de retningslinier, som er beskrevet i hvidbogen. Finanstilsynets EU-orientering januar 2008 Orienteringen omtaler forslag til nye regler eller initiativer. Indholdsfortegnelse 1. Tværgående emner 2. Ny EU-lovgivning 3. Arbejdet i Kommissionen 4. Andet

Læs mere

Indhold Forslagene er offentliggjort i EU Tidende den 30. juni 2006, L177/1 og L177/201. 1

Indhold Forslagene er offentliggjort i EU Tidende den 30. juni 2006, L177/1 og L177/201. 1 EU-orientering januar 2007 Orienteringen omtaler EU-regler, der er trådt i kraft pr. 1. januar 2007 samt forslag til nye regler eller initiativer. 1. Tværgående emner 1.1 Det tyske EU-formandskab Den 1.

Læs mere

Europa-kommissionens grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet i det indre marked KOM(2007)226

Europa-kommissionens grønbog om finansielle tjenesteydelser i detailleddet i det indre marked KOM(2007)226 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0226 Bilag 4 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG (Efter afsluttet høring) 9. juli 2007 FORM /dlm Ændringer i forhold til grundnotatet er markeret med fed

Læs mere

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686

Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer for investeringsfonde KOM(2006)686 Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0686 Bilag 3 Offentligt SUPPLERENDE GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. juni 2007 Eksp.nr. JAV/ Europa-Kommissionens hvidbog om forbedring af EU s indre marked rammer

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager

Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager VEJ nr 9489 af 06/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0433 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 24. september 2010 Forslag til revision af regler for tilsyn med finansielle enheder i et finansielt konglomerat

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Finanstilsynets EU-orientering til Specialudvalget for den finansielle sektor januar 2009

Finanstilsynets EU-orientering til Specialudvalget for den finansielle sektor januar 2009 Finanstilsynets EU-orientering til Specialudvalget for den finansielle sektor januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. Formandskaber og den økonomiske krise s. 1 2. Ny EU-lovgivning s. 2 3. Nye initiativer i

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser Vejledning til bekendtgørelse nr. 226 af 15. marts 2007 om udstederes oplysningsforpligtelser 1. Indledning Finanstilsynet har med hjemmel i 27, stk. 7, 30 og 93, stk. 3 og 5, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3045 - Økofin Bilag 3 Offentligt 5. november 2010 Supplement til samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. november 2010 1) Administrativt samarbejde på skatteområdet

Læs mere

Vedtagne love i 2. kvartal 2007

Vedtagne love i 2. kvartal 2007 Vedtagne love i 2. kvartal 2007 I 2. kvartal 2007 er der vedtaget fire love på Finanstilsynets område: Lov nr. 397 af 30. april 2007 Lov om ændring af lov om investeringsforeninger og specialforeninger

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. VI MAGRETHE DEN

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1)

Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) Bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 27, stk. 12, 30 og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige

Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige Bekendtgørelse om den klageansvarlige og oplysninger om antal klager behandlet af den klageansvarlige I medfør af 43, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til

Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende hvidvaskning: Forslag. til 2006/1 LSF 20 Offentliggørelsesdato: 04-10-2006 Økonomi- og Erhvervsministeriet Fremsat den 4. oktober 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Udklip fra lovforslag og bemærkninger vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område

Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område Kapitalmarked og finansielle virksomheder 29. oktober 2013 Fokus Høring af ny lovpakke på det finansielle område I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på lovforslaget (klik på link) om ændring af Lov om finansiel

Læs mere

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1)

Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) Bekendtgørelse om tredjepartsbetalinger m.v. 1) I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 174

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger

Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s regler om provisionsbetalinger vedrørende porteføljeplejeordninger Dansk Aktionærforening FinansDanmark Forbrugerrådet Tænk Fondsmæglerforeningen Investeringsfondsbranchen 24. januar februar 2017 Ref. MEST J.nr. Orientering om Finanstilsynets fortolkning af MiFID II s

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

Bind 2 Indholdsfortegnelse

Bind 2 Indholdsfortegnelse Bind 2 Indholdsfortegnelse Forord 11 Indledning 15 Bekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014 af lov om værdipapirhandel m.v. 27 afsnit i Indledende bestemmelser kapitel 1 Værdipapirhandel 27 kapitel 1A Kommunikation

Læs mere

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1

Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 Bekendtgørelse om provisionsbetalinger 1 I medfør af 43, stk. 2, 1. pkt., 43, stk. 3, 46 b, stk. 2, 50, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18.

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

TDC A/S den 16. november 2005 modtog et nyt ikke-bindende købstilbud,

TDC A/S den 16. november 2005 modtog et nyt ikke-bindende købstilbud, Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 44 Offentligt 8. januar 2008 Finanstilsynets redegørelse vedrørende pressens omtale af TDCsagen 1. Indledning Økonomi- og erhvervsministeren har på baggrund

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Krise, regulering og tilsyn

Krise, regulering og tilsyn Krise, regulering og tilsyn Ulrik Nødgaard Finanstilsynet Fokusområder i kølvandet på krisen 1. Mere og bedre kapital 2. Bedre likviditetsstyring 3. Større stødpuder i solvensen og mindre procyclikalitet

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni Forslag. til Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175

Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Erhvervsudvalget 2009-10 L 175 Bilag 4 Offentligt 27. april 2010 /SNI-ft/cmp-dep Notat om ændringer af bestemmelserne om ledelse og styring af finansielle virksomheder - L 175 Den 13. april 2010 blev L

Læs mere

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104)

ECB-PUBLIC. DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 11. december 2012 om den finansielle lovgivning (ECB/2012/104) Indledning og retsgrundlag Den Europæiske Centralbank (ECB) modtog den 5. november

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Asset Management update

Asset Management update NJORD NEWS Asset Management update December 2017 Asset Management update Denne opdatering giver et overblik over udvalgte nyheder, som vores afdeling for Investment Management (kapitalforvaltning) har

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag.

2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag. 2011/1 LSF 59 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0070 Fremsat den 14. december 2011 af erhvervs-

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999.

Dette vil også være en opfølgning på moderniseringsprocessen, som blev iværksat ved ændringen af betalingsmiddelloven i 1999. Det nye Dankort Dankortsystemet har fungeret godt, siden det blev etableret i 1984, og har været et af de mest effektive betalingssystemer i verden. Alle parter har nydt godt af systemet: forbrugerne har

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i skadesforsikringsselskaber Baggrund Danske skadesforsikringsselskaber stilles i disse år overfor en række udfordringer. Blandt de

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1)

Bekendtgørelse om storaktionærer 1) BEK nr 1256 af 04/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser

Ændringerne vil også nødvendiggøre en ændring af bekendtgørelse om udstederes oplysningsforpligtelser 24. april 2015 Nyhedsbrev Capital Markets Nye regler vedrørende finansiel rapportering, storaktionærflagning og offentliggørelse af sanktioner Folketinget har den 21. april 2015 vedtaget et lovforslag

Læs mere

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret.

Meddelelsen indeholder ikke umiddelbart forslag, der påvirker dansk ret. Skatteudvalget 2012-13 SAU alm. del Bilag 58 Offentligt Notat Grund- og nærhedsnotat om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser

Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Finanstilsynet 20. marts 2012 Krav til bestyrelsens viden og erfaring i livsforsikringsselskaber og pensionskasser Baggrund Danske livsforsikringsselskaber og pensionskasser stilles i disse år over for

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern

MAR indfører endvidere et nyt regime for markedssondering som en regulering af videregivelse af intern 8. juni 2016 N Y E R E G L E R O M O F F E N T L I G G Ø R E L S E A F I N T E R N V I D E N, M A R K E D S S O N - D E R I N G O G L E D E N D E M E D A R B E J D E R E S T R A N S A K T I O N E R Den

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP

DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP DE 4 NØGLEFUNKTIONER UNDER SOLVENS II A PUBLICATION BY FCG THE FINANCIAL COMPLIANCE GROUP Made simple Solvens II udgør den mest omfattende reform af de fælleseuropæiske regler for forsikringsselskaber,

Læs mere