Side Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning 5. Hovedtal og nøgletal for koncernen 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning 5. Hovedtal og nøgletal for koncernen 6"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Ledelsesberetning, moderselskab og koncern 7-11 Årsregnskab 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 14 Balance: Aktiver 15 Passiver 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter

3 Selskabsoplysninger Selskabet Fondsbestyrelse Bestyrelse Direktion Aktionærer Revision Pengeinstitut Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Internet: Advokat Morten Krarup, formand Professor Tage Koed Madsen, næstformand Journalist Malene Birkelund (medarbejdervalgt) Civiløkonom direktør Bo Busk-Rasmussen Advokat Jesper Dreyer Direktør, cand. polyt. Jørgen Christian Dreyer Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer Sognepræst Eva Tøjner Götke Direktør Malte Sehestedt Juul Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe Teaterchef Kasper Wilton Statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen Professor Jørn Henrik Petersen, formand Direktør Helge Munk, næstformand Adm. direktør Ole Bang Nielsen Museumsdirektør Erland Porsmose Projektchef Mette Thiel Kommunikationschef Anna Myrthu Vinding Administrerende direktør Poul Erik Andersen Ansvarshavende chefredaktør Per Westergaard Jensen Den Fynske Bladfond Banegårdspladsen 5100 Odense C ejer samtlige aktier i selskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Danske Bank Nordea - 3 -

4

5

6 Hovedtal og nøgletal for koncernen Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før skat *) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Investeringer i anlægsaktiver, netto Nøgletal Dækningsgrad 4,5 9,0 11,2 12,3 11,1 (Resultat før af- og nedskrivninger i % af nettoomsætningen) Afkastningsgrad 1,7 0,6 10,0 25,7 10,1 (resultat før skat i % af aktiver ultimo) Egenkapitalens forrentning 2,4 0,9 14,4 36,4 16,8 (resultat før skat i % af egenkapital ultimo) Soliditetsgrad 72,8 71,0 69,5 70,5 60,5 (egenkapitalen i % af aktiverne ultimo) Antal medarbejdere Antal medarbejdere pr *) Heri indgår fortjeneste vedrørende salg af Bergske Blade, ca. kr. 60 mio

7 Ledelsesberetning Med virkning fra 1. oktober 2006 etablerede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis partnerselskabet Fynske Medier P/S. Formålet var at styrke det allerede eksisterende samarbejde mellem Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis gennem etableringen af en fælles økonomisk stærk virksomhed, som skulle udbygge de to selskabers markedsledende position på Fyn. Ud over at styrke det finansielle grundlag for alle aktiviteter, skulle selskabet også have særlig fokus på fremtidig udvikling. Fynske Medier P/S s aktiviteter skulle derved danne et stærkt grundlag til sikring af den fortsatte selvstændige udgivelse af Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Udgiverretten til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis forblev i de respektive udgiverselskaber med egne chefredaktører og redaktionelle medarbejdere, der har ansvaret for udgivelsen af de to dagblade. De to udgiverselskaber har egne distributionsselskaber som 100 % ejede datterselskaber. Fynske Medier P/S omfatter 13 ugeaviser, 10 lokale vejvisere/telefonbøger, Gul & Gratis såvel printudgave som internetudgave, digitale medier og driver avistrykkeri, bogtrykkeri, avis- og reklamedistribution samt radioer. Desuden udfører Fynske Medier P/S salgs- og servicefunktioner for de to udgiverselskaber. I efteråret 2009 besluttede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis at udvide det fynske mediesamarbejde til også at omfatte et tæt redaktionelt samarbejde mellem Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Pr. 1. januar 2010 blev udgivelsen af de to dagblade samt distributionen lagt ind i Fynske Medier P/S, og fra samme dato er samtlige medarbejdere ansat i Fynske Medier P/S. Da der ikke længere er medarbejdere ansat i Fyens Stiftstidende A/S, er de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer trådt ud af bestyrelsen. Jan Kristensen er optaget i chefredaktionen for Fyens Stiftstidende. Jan Kristensen refererer til den ansvarshavende chefredaktør. Koncernen Året har været præget af: Fyens Stiftstidendes fortsatte oplagsnedgang. Et voldsomt fald i annonceomsætning på dagbladet Fyens Stiftstidende og i de annoncebaserede produkter i Fynske Medier som følge af lavkonjunkturen. I lyset af den aktuelle krise, som viser en meget uheldig kombination af en trendfaktor, der betyder et vedvarende fald i oplagstallet, og en konjunkturfaktor, som kunne komme til at strække sig over en ganske betydelig periode, besluttede Fyens Stiftstidendes bestyrelse i marts måned at iværksætte en strategiproces rækkende frem til 2013, omfattende Fyens Stiftstidende og Fynske Medier. Samtidig tiltrådte bestyrelsen en omfattende spareplan. Som følge af det udvidede fynske samarbejde omfatter strategiplanen nu alle i Fynske Medier P/S placerede aktiviteter. Koncernresultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 7,9 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 2,8 mio. Resultatet før kursregulering af kapitaldepoterne til kursværdi ultimo året udgør før skat og før Fyens Stiftstidende A/S andel af fratrædelsesgodtgørelser og ekstraordinære afskrivninger i Fynske Medier P/S på kr. 12,9 mio. et overskud på kr. 3,3 mio. I 2008 var resultat før kursregulering kr. 32,6 mio. Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 10,5 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 4,8 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 524,7 mio. mod kr. 588,3 mio. i Det gennemsnitlige personaleantal udgør 491 mod 532 i 2008, omregnet til heltidsansatte. Pr. 31. december 2009 er personaleantallet

8 Ledelsesberetning Resultat af den primære drift er et underskud på kr. 18,0 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 23,2 mio. For året er koncernens resultat af den primære drift ikke tilfredsstillende og ligger væsentligt under budgettet for Balancen Soliditetsgraden udgør ved året udgang 72,8 %, medens egenkapitalen udgør kr. 331,8 mio. Pr. 31. december 2009 udgør balancesummen kr. 455,5 mio., heraf udgør de likvide beholdninger kr. 244,2 mio. Egenkapitalens forrentning er 2,4 % før skat. Fyens Stiftstidende A/S' resultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 8,2 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 2,8 mio. Resultatet før kursregulering af kapitaldepoterne til kursværdi ultimo året udgør før skat et underskud på kr. 9,3 mio. mod et overskud på kr. 32,6 mio. i Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 10,5 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 4,8 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 277,2 mio. mod kr. 319,3 mio. i Fyens Stiftstidende har i 2009 modtaget kr. 14,9 mio. i distributionsstøtte, hvilket er kr. 2,7 mio. mindre end i Faldet er begrundet i, at der i 2009 er ydet distributionsstøtte til gratisaviserne metroxpress og 24timer. Distributionsudgifter falder med kr. 8,4 mio. svarende til 11,1 %. I 2008 var der en stigning på 4,5 %. Årsagen til de faldende distributionsudgifter er primært effektivisering, men også et fald i antallet af omdelte aviser. Fyens Stiftstidende A/S andel af underskuddet i Fynske Medier P/S udgør kr. 0,4 mio. mod et overskud på kr. 15,5 mio. i I årsregnskabet for Fynske Medier er der medregnet indgåede fratrædelsesaftaler på kr. 15,5 mio. til medarbejdere, der fratræder i løbet af Desuden er der foretaget ekstraordinære afskrivninger på kr. 3,3 mio. Fyens Stiftstidende A/S andel af disse ekstraordinære poster udgør kr. 12,9 mio. I stort set alle forretningsområder i Fynske Medier P/S er driftsresultatet under budget. Annoncesalget Efter 4 år med stigende annoncemængder i dagbladet faldt annoncemængden i 2008 med 6 %. Den totale annoncemængde er i 2009 faldet med 21 % i forhold til Landsannoncerne er faldet med 9 %. De lokale tekstsideannoncer er faldet med 11 %, stillingsannoncer er faldet med 21 %, mens øvrige rubrikannoncer er faldet med 35 %. Annonceomsætningen i dagbladet er i forhold til 2008 faldet med kr. 38,2 mio. svarende til 25,8 %. Bladsalget En sammenligning af Dansk Oplagskontrols halvårstal for 1. halvår 2009 med 1. halvår 2008 viser, at det samlede danske hverdagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,2 %, medens det samlede søndagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 7,7 %. Fyens Stiftstidendes hverdagsoplag for 1. halvår 2009 blev mod i 2008, svarende til et fald på 6,2 %. Fyens Stiftstidendes søndagsoplag for 1. halvår 2009 blev mod i 2008, svarende til et fald på 6,8 %. Den totale bladsalgsomsætning er faldet med kr. 3,3 mio. i forhold til 2008 svarende til 2 %. Personale Det gennemsnitlige personaleantal udgør 194 mod 203 i 2008, omregnet til heltidsansatte. Pr. 31. december 2009 er personaleantallet

9 Ledelsesberetning Udviklingsaktiviteter Fyens Stiftstidende blev i februar relanceret, idet halvdelen af avisen blev omlagt til tabloidformat. Profilen blev skærpet med en fast daglig Fokus-side, mere grundig og løsningsorienteret journalistik, fastere opbygning af den daglige avis, nyt design, bedre det-sker-lister, øget levering til online m.m. En efterfølgende undersøgelse blandt fynboerne gennemført af Gallup viste, at 52 % af fynboerne gerne så hele avisen skifte til tabloid. 24 % tillagde ikke formatet betydning. 10 % ønskede at fastholde den nye avis med første sektion i broadsheet og anden sektion i tabloid. Kun 8 % ville tilbage til avisen i fuldt broadsheet-format. I april åbnede Fynske Medier i samarbejde med en række andre medier en online-baseret kulturguide, aos.dk (Alt om Syddanmark). Kulturguiden skal give fynboer og jyder let adgang til at finde rundt blandt spisesteder, caféer, kulturtilbud og hoteller m.m. Bag initiativet står seks mediehuse TV2Fyn, TV-Syd, JydskeVestkysten, Vejle Amts Folkeblad, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Region Syddanmark støtter økonomisk. Kulturguiden, aos.dk, er organiseret som et partnerselskab med en kapital på kr Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten har hver 30 % ejerandel. Fyns Amts Avis og Vejle Amts Folkeblad har hver 20 % ejerandel. TV-selskaberne er ikke medejere. Den samlede redaktion på Fyens Stiftstidende har siden foråret øget den daglig produktion til husets website, fyens.dk. Det er sket ved, at samtlige fag- og lokalredaktioner selv har overtaget kontrollen over deres del af fyens.dk. Det er ud fra en centralt formuleret arbejdsdeling op til den enkelte redaktion at fordele dens journalistiske indsats mellem online, dagblad og ugeavis, sådan at disse medier for den enkelte borger kommer til at fremstå stadigt mere forskellige. Fyens Stiftstidende tog i efteråret initiativ til at etablere et bredt mediesamarbejde på Fyn omkring kommunalvalget. Samarbejdet omfattede DR Fyn, TV2Fyn, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Kjerteminde Avis. De deltagende mediehuse deltes om omkostninger til lokale meningsmålinger og stod sammen bag en ny type mere showprægede vælgermøder i otte fynske kommuner. Der var fuldt hus til samtlige vælgermøder. I Odense gik 600 forgæves. Fyens Stiftstidende tog i eftersommeren initiativ til en årlig konkurrence om at blive Fyns sundeste arbejdsplads. Bakket op med fire ugers redaktionel kampagne blev Fyns sundeste arbejdsplads kåret ved en sundhedsfestival i Kongens Have. Festivalen blev afviklet i samarbejde med Odense Kommune, Udviklingsforum Odense og virksomheden Sund på Job. I september besluttede bestyrelserne i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, at de to fynske aviser skulle indgå i et tættere redaktionelt samarbejde. Samarbejdet skulle omfatte online-, sports- og fotoredaktioner, ligesom også redaktionerne i Faaborg, Ringe og Svendborg skulle agere fælles. Integrationen på de berørte områder er gennemført organisatorisk, system- og produktmæssigt så de to aviser er klar til i marts 2010 at relancere de to dagblade med nyt format, nyt design, morgenudgivelse og ny søndagsavis i Svendborg. Fyens Stiftstidendes redaktion søsatte i oktober Baglandet. Baglandet er et netværk af fynboer, som har lyst til at sætte deres fingeraftryk på nyhedsformidling og debat på Fyn. Antallet af tilmeldte er hurtigt på vej mod Deltagerne bidrager med tip, viden, cases og holdninger, når vi efterlyser det via sms. I slutningen af året blev det besluttet at ændre det månedlige erhvervsmagasin Business-Fyn til Business-Syd. Det sker i et samarbejde med JydskeVestkysten, der bidrager med redaktionelle artikler. Magasinet dækker den syddanske region og udkommer som indstik i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis samt JydskeVestkysten. Annoncørerne kan vælge mellem det samlede oplag eller det lokale oplag. Fynske Medier har i 2009 fortsat tidligere års afsøgning og udvikling af nye medieformer, såvel trykte som elektroniske. Medio august igangsatte salgs- og marketingafdelingen en ny læseraktivitet FynByd.Nu, som er et specielt auktionssystem til mediehuse. Auktionssystemet er en webbaseret løsning, hvor Fyens Stiftstidendes og Fyns Amts Avis læsere får mulighed for at byde på en række forskellige nye varer fra salgsafdelingens mange kunder. Udover netauktionen blev der udsendt et stort auktionskatalog sammen med de to dagblade. Gul og Gratis-samarbejdet omfatter Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Nordjyske Medier, Sjællandske Medier, Århus Stiftstidende, JydskeVestkysten, Nordvestsjællandske Medier, Randers Amtsavis, Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad samt Midtjyllands Avis. Primo 2009 trådte Lolland Falster Folketidende ud af samarbejdet

10 Ledelsesberetning Afdelingen for Digitale Medier fortsatte aktivitetsudviklingen såvel internt som eksternt. Afdelingen har etableret nye eksterne internetportaler for Sjællandske Medier, TVSyd og TV2Fyn. I marts måned relanceredes og i april lancerede afdelingen den nye internetportal aos.dk, som ejes af Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, JydskeVestkysten og Vejle Amts Folkeblad. Den interne aktivitetsudvikling omfatter etablering af sitet Baglandet til Fyens Stiftstidende, etablering af egen SMSgateway (SMS 1239) og implementering af et nyt bannerannoncesystem Adserving. I forbindelse med Fyens Stiftstidendes overgang til delvis tabloid og indførelse af et nyt design implementeredes layoutgeometrier i det redaktionelle system til optimering af redigeringsprocessen. For at imødekomme distributionens krav om fleksibilitet og ruteoptimering blev et nyt distributionssystem implementeret i første halvår. På SvendborgTryk er integrationen mellem Heidelbergs workflowsystem og økonomisystem implementeret. Pr. 1. februar købte Fynske Medier lokalradioen Radio S-FM i Fåborg, som fortsat har en lokal programflade. I 2. halvår etablerede Radio 3 en såkaldt splitfunktion med det formål at tilbyde annoncørerne lokale reklamespots. I forbindelse med Fyens Stiftstidendes delvise overgang til tabloid i februar 2009 blev der i trykkeriet investeret i en skipslitter til trykpressen, som gjorde det muligt at trykke avisen i broadsheet (første sektion) og tabloid (anden sektion) i samme produktionsgang. Løbende investeringer i automatiske anlæg og IT-udstyr til overvågning og fjern-diagnosticering ved uplanlagte stop har gjort det muligt at køre med en ubemandet pladeafdeling. Fremtid Pr. 1. januar 2010 er udgivelse og distribution af dagbladet Fyens Stiftstidende overdraget til Fynske Medier P/S. For året forventes et positivt resultat. Vidensressourcer For koncernen Fyens Stiftstidende er det afgørende at have en medarbejderstab med et højt fagligt og uddannelsesmæssigt niveau. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er fleksibel og kan udføre flere funktioner. Samfundsansvar Fyens Stiftstidende A/S har en nedskrevet personalepolitik der løbende udvikles for fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af arbejdsmiljøet på alle områder. Fyens Stiftstidende A/S har ingen nedskrevet overordnet CSR politik. Regnskabskommentarer Selskabets hovedaktiviteter Selskabet udgiver dagbladet Fyens Stiftstidende. Som følge af det fynske mediesamarbejde er en lang række aktiviteter indskudt i Fynske Medier P/S. Fyens Stiftstidende A/S ejer samtlige aktier i Fyens Distribution A/S, 68,5 % af aktierne i Fynske Medier P/S samt 30 % af aktierne i AOS.dk P/S. Fynske Medier P/S ejer Ugeavisen Nordfyn A/S, Radio 3 ApS og Radio S-FM ApS 100 %. Desuden ejer selskabet 60 % af Kerteminde Ugeavis K/S, 50 % af Kjerteminde Avis A/S, 51 % af Portal Fyn ApS samt 40 % af Tryksagsomdelingen Fyn ApS. Den økonomiske stilling Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens opfattelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle stilling pr. 31. december har været præget af den globale finansielle krise. Det har betydet markant fald i annonceomsætningen

11 Ledelsesberetning Selskabet har på kapitaldepoterne haft store kursgevinster pr. 31. december Kursgevinsterne i 2009 kan dog ikke opveje det store kurstab fra I 2009 har der fortsat været fokus på avisdistributionen. Der er i årets løb sket en optimering af budruterne, og de samlede distributionsomkostninger er reduceret med 11 % i forhold til 2008 samtidig med, at leveringskvaliteten er øget, således at vi kan måle os med de bedste i landet. Dagbladenes oplagsfald og bortfald af eksterne trykkunder gjorde det nødvendigt at foretage store rationaliseringer i avistrykkeriet. Rationaliseringer og store investeringer i årenes løb gør, at trykkeriet i dag fremstår som tidssvarende og toptrimmet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Pr. 1. januar 2010 overdrog Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis udgivelse og distribution af dagbladene Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis til Fynske Medier P/S. Pengestrømsanalyse Koncernens drift har medført et likviditetsbidrag på kr. 59,9 mio. Driftens likviditetsbidrag er skabt via årets overskud tillagt afskrivninger, men påvirket negativt af betalt skat for

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Fyens Stiftstidende A/S for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C- virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter årsregnskaberne for Fyens Stiftstidende A/S og dattervirksomheden Fyens Distribution, der ejes 100%, 68,5% af Fynske Medier koncernen, 30% af Komplementarselskabet AOS.dk ApS og 29,7% af AOS.dk P/S. Fynske Medier koncernen består foruden Fynske Medier P/S af UgeAvisen Nordfyn A/S, Radio 3 ApS og Radio S-FM ApS, som ejes 100%, samt den forholdsmæssige ejerandel af årsregnskaberne for Kjerteminde Avis A/S, Kerteminde Ugeavis K/S, Tryksagsomdelingen Fyn P/S og Portal Fyn ApS. I koncernregnskabet er der elimineret for alle tilgodehavender og gældsposter koncernselskaberne imellem samt for alle koncerninterne driftsposter. Moderselskabets regnskab Associerede virksomheder er værdiansat til indre værdi, og andelen af disse selskabers resultater medtages som indtægter af kapitalandele. Dattervirksomhedernes resultater er medtaget i moderselskabets resultatopgørelse efter indre værdis metode. Resultatopgørelsen Periodisering Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af merværdiafgift og bureauprovision. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Skat af årets resultat Selskabet er sambeskattet med de koncernforbundne virksomheder. Der foretages fuld fordeling af årets aktuelle skatter mellem selskaber med skattemæssigt underskud og selskaber med skattemæssigt overskud. Selskabet indgår med de sambeskattede selskaber i acontoskatteordningen. Den beregnede aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst føres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets forskydning i udskudt skat. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdisættes til kostpriser med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid, beroende på en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Goodwill og udgiverrettigheder Tidsbegrænsede rettigheder afskrives over samme åremål som indgåede kontrakter. 5 år Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdisættes til kostpriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid beroende på en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler levetid 25 år levetid 3-12 år levetid 3-5 år levetid 5-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr samt aktiver med en forventet levetid på under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret

13 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes til indre værdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvor egenkapitalen er negativ, er ansat til kr. 0. For selskaber med negativ egenkapital, som ikke har opført skyldige beløb til moderselskabet, hensættes underbalancen i passiverne. Andre værdipapirer er optaget til statusdagens kursværdi. Ejerandel af Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening optages dog til kostpris, når indre værdi af foreningen er højere end kostprisen. Varebeholdninger Varelagre værdisættes til indkøbspriser eller dagspriser, hvor disse er lavere. Der er foretaget nedskrivning for ukurans. Igangværende arbejder værdisættes til afholdte omkostninger uden tillæg af avance. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender er sat til den værdi, de skønnes at ville indbringe, idet der er taget hensyn til dubiøse tilgodehavender. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på ejendomme, der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, opdelt på driftens, investeringers og finansieringens likviditetsvirkning. Endvidere vises, hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likviditet

14 Koncern Resultatopgørelse Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Note T.DKK T.DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Materiale- og distributionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat af dattervirksomheder Afkast af værdipapirer Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Udbytte til Den Fynske Bladfond Overførsel til næste år

15 Koncern Balance Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Aktiver Note T.DKK T.DKK Tidsbegrænsede rettigheder og goodwill Koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Igangværende arbejder Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos dattervirksomheder Den Fynske Bladfond Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Koncern Balance Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Passiver Note T.DKK T.DKK Selskabskapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Prioritetsgæld Anden gæld, medarbejderobligationer Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Den Fynske Bladfond Gæld til dattervirksomheder Periodeafgrænsningsposter Udbytte for året Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

17 Koncern Pengestrømsopgørelse Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultat før skat Af- og nedskrivninger Resultat af tilknyttede virksomheder Årets betalte skatter, netto Skat vedrørende salg af finansielle anlægsaktiver Selvfinansiering Forskydning i varebeholdning Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Forskydning i arbejdskapital Driftens likviditetsvirkning Investering i anlægsaktiver, netto Investering i finansielle anlægsaktiver, netto Skat af salg af finansielle anlægsaktiver Modtaget udbytte koncernvirksomheder Investeringens likviditetsvirkning Nettolikviditetsvirkning Forskydning af langfristet gæld Forskydning af bankgæld Betalt udbytte Finansieringens likviditetsvirkning Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo

18 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 1 Andre driftsindtægter Huslejeindtægt Salgs- og serviceindtægter mv Kantine eksl. lønninger, netto Konflikterstatninger Portostøtte Andre driftsindtægter Personaleomkostninger Lønninger og gager Budløn Pensioner Andre omkostninger til social sikring mv Heraf udgør gager og vederlag til: - - Direktion og bestyrelse Der ydes endvidere fri bil og telefon til direktionen Antal medarbejdere beskæftiget i gennemsnit omregnet til heltidsansatte Antal medarbejdere pr Avisbude i øvrigt, uden bude ved Tryksagsomdelingen Fyn

19 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 3 Af- og nedskrivninger Indretning af lejede lokaler Tidsbegrænsede rettigheder/goodwill Koncerngoodwill Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Resultat af dattervirksomheder (efter skat) - - Fyens Distribution A/S Fynske Medier Holding A/S Fynske Medier P/S Komplementarselskabet AOS.dk ApS AOS.dk P/S Fortjeneste ved salg af goodwill Fortjeneste ved salg af ejendom Andre finansielle indtægter - - Renter fra dattervirksomheder Kapitaludlodning DMA og Ritzau Kapitalforvaltning, kursregulering Renter i øvrigt Andre finansielle omkostninger - - Renter til dattervirksomheder Kapitalforvaltning, kursregulering Renter i øvrigt

20 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 7 Skat af årets resultat Den omkostningsførte selskabsskat specificeres således: Skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af selskabsskat og udskudt skat, tidligere år Regulering af udskudt skat Årets skat i alt Der fordeler sig således: Skat af ordinært resultat Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat Skat af ordinært resultat forklares således: Beregnet 25% skat af ordinært resultat før skat Korrektion for skat i dattervirksomheder Skat af indtægter fra dattervirksomheder Skat af ej skattepligtige indkomster og kursreguleringer Skat af ej fradragsberettigede omkostninger og kursreguleringer Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat vedrørende ændret regnskabsprincip og andre korrektioner Skat af ekstraordinært resultat forklares således: 0 0 Beregnet 25% skat af ektraordinært resultat før skat Skat af ikke skattepligtige indkomster Acontoskat 2009 betalt i årets løb

21 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S Tidsbegr. 8 Immaterielle anlægsaktiver Tidsbegr. Koncern rettigheder og rettigheder og goodwill goodwill Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger goodwill på immaterielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 Produktions-9 Materielle anlægsaktiver Grunde og anlæg og Grunde og bygninger maskiner Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger bygninger på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Offentlig ejendomsvurdering

22 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S Andre anlæg, Andre anlæg, drifts- 10 Materielle anlægsaktiver driftsmateriel materiel og inventar Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger og inventar på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Regulering via tilkøb Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Årets opskrivninger 0 0 Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Regulering via tilkøb Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Indretning 10 Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede af lejede lokaler Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger lokaler på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

23 Noter Fyens Stiftstidende A/S 11 Kapitalandele i dattervirksomheder Årets Egen- resultat Bogført kapital Ejerandel efter skat værdi ,00% Fyens Distribution A/S (Odense) ,50% Fynske Medier Holding A/S (Odense) ,82% Fynske Medier P/S (Odense) ,00% Komplementarselskabet AOS.dk ApS (Kolding) ,70% AOS.dk P/S (Kolding) Periodiseret fortjeneste ved salg af goodwill Periodiseret fortjeneste ved salg af ejendom Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Årets tilgang 188 Årets afgang 0 Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang 65 Egenkapitalbevægelser 0 Afgang Opskrivninger 31. december 155 Nedskrivninger 1. januar Tilgang 522 Egenkapitalbevægelser 0 Afgang Nedskrivninger 31. december Hensættelser 1. januar 0 Tilgang 0 Afgang 0 Hensættelse 0 Hensættelser 31. december 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december

24 Koncern Noter Fyens Stifstidende A/S Andre 11 Finansielle anlægsaktiver Andre Deposita værdipapirer Deposita værdipapirer Kostpris 1. januar Regulering via tilkøb Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang Afgang Opskrivninger 31. december Nedskrivninger 1. januar Tilgang Afgang Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 12 Selskabskapital Den tegnede kapital består af: A-aktier 100 stk. á kr B-aktier 40 stk. á kr stk. á kr Selskabskapital Reserver for kapitalandele Reserver for kapitalandele omfatter reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode (dattervirksomheder og associerede virksomheder) - - Saldo 1. januar Opskrivningsfond Overført af årets resultat Udlodning af kapitalandele Skat af egenkapitalbevægelser Overført til overført resultat Saldo 31. december Overført resultat Saldo 1. januar Overført af årets resultat Overført fra opskrivningshenlæggelser Udlodning af kapitalandele Overført fra reserver for kapitalandele Saldo 31. december

25 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 15 Udskudt skat Bevægelserne i udskudt skat specificeres således: Udskudt skat 1. januar Regulering af udskudt skat ved fusion Regulering af udskudt skat, tidligere år Årets hensættelse Udskudt skat vedrørende køb af virksomhed Udskudt skat 31. december Udskudt skat specificeres således: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser Underskud Langfristede gældsforpligtelser med forfald senere end 5 år fra statusdagen Prioritetsgæld Medarbejderobligationer Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Interessent i Ritzaus Bureau I/S med solidarisk hæftelse for gæld. Kontraktlige forpligtelser Lejeforpligtelser Huslejeforpligtelser Andre leje- og supportforpligtelser Salgs- og serviceafdelingsaftaler Redaktionelle aftaler Selskabet har afgivet hensigtserklæring frem til og med 2014 om at tilføre likviditet til Fynske Medier P/S. Beløbet er maksimeret til kr. 50 mio. 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser

Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr. 6768 9313 AKTIESELSKABET

Årsrapport ÅRSRAPPORT. CVR-nr. 6768 9313 AKTIESELSKABET Årsrapport ÅRSRAPPORT 2008 AKTIESELSKABET CVR-nr. 6768 9313 Efter 23 år på posten fik repræsentantskabet på A/S Svendborg Avis ny formand. Fra generalforsamlingen den 3. april på Hotel Svendborg ses den

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JP/POLITIKENS HUS A/S

JP/POLITIKENS HUS A/S JP/POLITIKENS HUS A/S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2015 Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

JP/ POLITIKENS HUS A/ S

JP/ POLITIKENS HUS A/ S JP/ POLITIKENS HUS A/ S CVR. NR. 26 93 36 76 ÅRSRAPPORT 2006 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsens beretning Selskabsoplysninger 4 oversigt 5 Hoved- og

Læs mere

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx

Årsrapport 2008. Skandinavisk Data Center A/S. CVR-nr. 16 98 81 38 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 09-r001 TRE HJE 004462 08001.docx KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2012. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2012 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger... 5 Koncernoversigt...5

Læs mere

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14

ÅRSRAPPORT. CVR. nr. 11 39 49 14 ÅRSRAPPORT 21 CVR. nr. 11 39 49 14 Hoved & nøgletal 21 Resultatopgørelsen 21 29 28* 27* 26* Nettoomsætning Resultat af finansielle poster, netto Resultat af primær drift Årets resultat 86.6 2.448 35.828

Læs mere

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2014. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2014 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg

ABCD KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sundsmarkvej 12 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 830547 12001 / 2498059_1 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig...

esoft systems a/s esoft systems ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... esoft systems esoft systems a/s ÅRSREGNSKAB 09/10 for perioden 1. juli 2009 30. juni 2010 CVR-nr. 25 36 21 95 nemt for dig... 2 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet: esoft systems a/s Skibshusvej 52 C 5000 Odense

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2011/12 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9

Indholdsfortegnelse. Virksomhedsoplysninger 4. Ledelsespåtegning 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Hoved- og nøgletal 8. Ledelsesberetning 9 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87

Jobindex A/S CVR-nr. 21 36 70 87 CVR-nr. 21 36 70 87 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT

MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT MULTIDATA HOLDING A/S ÅRSRAPPORT 2004 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt... 4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 Hoved- og nøgletal... 7 Ledelsesberetning... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014

CASA Holding A/S. Årsrapport. CVR.nr. 36 42 74 26. 1. januar - 31. december 2014 CASA Holding A/S CVR.nr. 36 42 74 26 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01 2015. Per Christian Hansen Dirigent

Læs mere

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ...

KOPI 3S A/S. Årsrapport for 2013/14. CVR-nr. 12 10 14 49. Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den. Som dirigent: ... 3S A/S CVR-nr. 12 10 14 49 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Oplysninger om selskabet 1 Hoved- og nøgletal

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. Skandinavisk Data Center A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S

Årsrapport 2013. C.W. Obel Ejendomme A/S Årsrapport 2013 C.W. Obel Ejendomme A/S Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning afgivet af selskabets uafhængige revisor...4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger...5 Koncernoversigt...5

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION

NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION ÅRSRAPPORT 2013 NÆRVÆR HARMONI PRÆCISION INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt... 9 Ledelsesberetning... 12 Anvendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008

ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008 ÅRSRAPPORT 1.7.-31.12.2008 CVR-nr. : 28 52 74 11 ÅRSRAPPORT 1.7.2008-31.12.2008 INDHOLD SIDE Organisationsdiagram... 2 Ledende medarbejdere... 2 Året i hovedtal... 4 Ledelsesberetning 1.7.-31.12.2008 Dagrofa-koncernen...

Læs mere

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2011-2012 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning...

Selskabsoplysninger... 5. Ledelsespåtegning... 6. Den uafhængige revisors erklæringer... 7. Koncernoversigt... 9. Ledelsesberetning... Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Koncernoversigt.... 9 Ledelsesberetning.... 10 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Forsikringsakademiet A/S

Forsikringsakademiet A/S CVR-nr. 20 73 36 16 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Oplysninger om

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest...

Indhold. Organisation...6. Hoved- og nøgletal...8. Året i hovedtal...9. Ledelsesberetning...10. SuperGros...12. Dagrofa SuperBest... Årsrapport 09 Indhold Organisation....6 Hoved- og nøgletal...8 Året i hovedtal...9 Ledelsesberetning...10 SuperGros...12 Dagrofa SuperBest...13 KIWI Danmark...14 Pisiffik...15 Catering Engros...16 Dagrofa

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Shoe-d-vision Amba CVR-nr. 24 24 67 79 Årsrapport (58. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/2 2014 Dirigent Jens Baggesens

Læs mere