Side Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning 5. Hovedtal og nøgletal for koncernen 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning 5. Hovedtal og nøgletal for koncernen 6"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Ledelsesberetning, moderselskab og koncern 7-11 Årsregnskab 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 14 Balance: Aktiver 15 Passiver 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter

3 Selskabsoplysninger Selskabet Fondsbestyrelse Bestyrelse Direktion Aktionærer Revision Pengeinstitut Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Internet: Advokat Morten Krarup, formand Professor Tage Koed Madsen, næstformand Journalist Malene Birkelund (medarbejdervalgt) Civiløkonom direktør Bo Busk-Rasmussen Advokat Jesper Dreyer Direktør, cand. polyt. Jørgen Christian Dreyer Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer Sognepræst Eva Tøjner Götke Direktør Malte Sehestedt Juul Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe Teaterchef Kasper Wilton Statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen Professor Jørn Henrik Petersen, formand Direktør Helge Munk, næstformand Adm. direktør Ole Bang Nielsen Museumsdirektør Erland Porsmose Projektchef Mette Thiel Kommunikationschef Anna Myrthu Vinding Administrerende direktør Poul Erik Andersen Ansvarshavende chefredaktør Per Westergaard Jensen Den Fynske Bladfond Banegårdspladsen 5100 Odense C ejer samtlige aktier i selskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Danske Bank Nordea - 3 -

4

5

6 Hovedtal og nøgletal for koncernen Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før skat *) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Investeringer i anlægsaktiver, netto Nøgletal Dækningsgrad 4,5 9,0 11,2 12,3 11,1 (Resultat før af- og nedskrivninger i % af nettoomsætningen) Afkastningsgrad 1,7 0,6 10,0 25,7 10,1 (resultat før skat i % af aktiver ultimo) Egenkapitalens forrentning 2,4 0,9 14,4 36,4 16,8 (resultat før skat i % af egenkapital ultimo) Soliditetsgrad 72,8 71,0 69,5 70,5 60,5 (egenkapitalen i % af aktiverne ultimo) Antal medarbejdere Antal medarbejdere pr *) Heri indgår fortjeneste vedrørende salg af Bergske Blade, ca. kr. 60 mio

7 Ledelsesberetning Med virkning fra 1. oktober 2006 etablerede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis partnerselskabet Fynske Medier P/S. Formålet var at styrke det allerede eksisterende samarbejde mellem Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis gennem etableringen af en fælles økonomisk stærk virksomhed, som skulle udbygge de to selskabers markedsledende position på Fyn. Ud over at styrke det finansielle grundlag for alle aktiviteter, skulle selskabet også have særlig fokus på fremtidig udvikling. Fynske Medier P/S s aktiviteter skulle derved danne et stærkt grundlag til sikring af den fortsatte selvstændige udgivelse af Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Udgiverretten til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis forblev i de respektive udgiverselskaber med egne chefredaktører og redaktionelle medarbejdere, der har ansvaret for udgivelsen af de to dagblade. De to udgiverselskaber har egne distributionsselskaber som 100 % ejede datterselskaber. Fynske Medier P/S omfatter 13 ugeaviser, 10 lokale vejvisere/telefonbøger, Gul & Gratis såvel printudgave som internetudgave, digitale medier og driver avistrykkeri, bogtrykkeri, avis- og reklamedistribution samt radioer. Desuden udfører Fynske Medier P/S salgs- og servicefunktioner for de to udgiverselskaber. I efteråret 2009 besluttede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis at udvide det fynske mediesamarbejde til også at omfatte et tæt redaktionelt samarbejde mellem Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Pr. 1. januar 2010 blev udgivelsen af de to dagblade samt distributionen lagt ind i Fynske Medier P/S, og fra samme dato er samtlige medarbejdere ansat i Fynske Medier P/S. Da der ikke længere er medarbejdere ansat i Fyens Stiftstidende A/S, er de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer trådt ud af bestyrelsen. Jan Kristensen er optaget i chefredaktionen for Fyens Stiftstidende. Jan Kristensen refererer til den ansvarshavende chefredaktør. Koncernen Året har været præget af: Fyens Stiftstidendes fortsatte oplagsnedgang. Et voldsomt fald i annonceomsætning på dagbladet Fyens Stiftstidende og i de annoncebaserede produkter i Fynske Medier som følge af lavkonjunkturen. I lyset af den aktuelle krise, som viser en meget uheldig kombination af en trendfaktor, der betyder et vedvarende fald i oplagstallet, og en konjunkturfaktor, som kunne komme til at strække sig over en ganske betydelig periode, besluttede Fyens Stiftstidendes bestyrelse i marts måned at iværksætte en strategiproces rækkende frem til 2013, omfattende Fyens Stiftstidende og Fynske Medier. Samtidig tiltrådte bestyrelsen en omfattende spareplan. Som følge af det udvidede fynske samarbejde omfatter strategiplanen nu alle i Fynske Medier P/S placerede aktiviteter. Koncernresultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 7,9 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 2,8 mio. Resultatet før kursregulering af kapitaldepoterne til kursværdi ultimo året udgør før skat og før Fyens Stiftstidende A/S andel af fratrædelsesgodtgørelser og ekstraordinære afskrivninger i Fynske Medier P/S på kr. 12,9 mio. et overskud på kr. 3,3 mio. I 2008 var resultat før kursregulering kr. 32,6 mio. Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 10,5 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 4,8 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 524,7 mio. mod kr. 588,3 mio. i Det gennemsnitlige personaleantal udgør 491 mod 532 i 2008, omregnet til heltidsansatte. Pr. 31. december 2009 er personaleantallet

8 Ledelsesberetning Resultat af den primære drift er et underskud på kr. 18,0 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 23,2 mio. For året er koncernens resultat af den primære drift ikke tilfredsstillende og ligger væsentligt under budgettet for Balancen Soliditetsgraden udgør ved året udgang 72,8 %, medens egenkapitalen udgør kr. 331,8 mio. Pr. 31. december 2009 udgør balancesummen kr. 455,5 mio., heraf udgør de likvide beholdninger kr. 244,2 mio. Egenkapitalens forrentning er 2,4 % før skat. Fyens Stiftstidende A/S' resultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 8,2 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 2,8 mio. Resultatet før kursregulering af kapitaldepoterne til kursværdi ultimo året udgør før skat et underskud på kr. 9,3 mio. mod et overskud på kr. 32,6 mio. i Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 10,5 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 4,8 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 277,2 mio. mod kr. 319,3 mio. i Fyens Stiftstidende har i 2009 modtaget kr. 14,9 mio. i distributionsstøtte, hvilket er kr. 2,7 mio. mindre end i Faldet er begrundet i, at der i 2009 er ydet distributionsstøtte til gratisaviserne metroxpress og 24timer. Distributionsudgifter falder med kr. 8,4 mio. svarende til 11,1 %. I 2008 var der en stigning på 4,5 %. Årsagen til de faldende distributionsudgifter er primært effektivisering, men også et fald i antallet af omdelte aviser. Fyens Stiftstidende A/S andel af underskuddet i Fynske Medier P/S udgør kr. 0,4 mio. mod et overskud på kr. 15,5 mio. i I årsregnskabet for Fynske Medier er der medregnet indgåede fratrædelsesaftaler på kr. 15,5 mio. til medarbejdere, der fratræder i løbet af Desuden er der foretaget ekstraordinære afskrivninger på kr. 3,3 mio. Fyens Stiftstidende A/S andel af disse ekstraordinære poster udgør kr. 12,9 mio. I stort set alle forretningsområder i Fynske Medier P/S er driftsresultatet under budget. Annoncesalget Efter 4 år med stigende annoncemængder i dagbladet faldt annoncemængden i 2008 med 6 %. Den totale annoncemængde er i 2009 faldet med 21 % i forhold til Landsannoncerne er faldet med 9 %. De lokale tekstsideannoncer er faldet med 11 %, stillingsannoncer er faldet med 21 %, mens øvrige rubrikannoncer er faldet med 35 %. Annonceomsætningen i dagbladet er i forhold til 2008 faldet med kr. 38,2 mio. svarende til 25,8 %. Bladsalget En sammenligning af Dansk Oplagskontrols halvårstal for 1. halvår 2009 med 1. halvår 2008 viser, at det samlede danske hverdagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,2 %, medens det samlede søndagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 7,7 %. Fyens Stiftstidendes hverdagsoplag for 1. halvår 2009 blev mod i 2008, svarende til et fald på 6,2 %. Fyens Stiftstidendes søndagsoplag for 1. halvår 2009 blev mod i 2008, svarende til et fald på 6,8 %. Den totale bladsalgsomsætning er faldet med kr. 3,3 mio. i forhold til 2008 svarende til 2 %. Personale Det gennemsnitlige personaleantal udgør 194 mod 203 i 2008, omregnet til heltidsansatte. Pr. 31. december 2009 er personaleantallet

9 Ledelsesberetning Udviklingsaktiviteter Fyens Stiftstidende blev i februar relanceret, idet halvdelen af avisen blev omlagt til tabloidformat. Profilen blev skærpet med en fast daglig Fokus-side, mere grundig og løsningsorienteret journalistik, fastere opbygning af den daglige avis, nyt design, bedre det-sker-lister, øget levering til online m.m. En efterfølgende undersøgelse blandt fynboerne gennemført af Gallup viste, at 52 % af fynboerne gerne så hele avisen skifte til tabloid. 24 % tillagde ikke formatet betydning. 10 % ønskede at fastholde den nye avis med første sektion i broadsheet og anden sektion i tabloid. Kun 8 % ville tilbage til avisen i fuldt broadsheet-format. I april åbnede Fynske Medier i samarbejde med en række andre medier en online-baseret kulturguide, aos.dk (Alt om Syddanmark). Kulturguiden skal give fynboer og jyder let adgang til at finde rundt blandt spisesteder, caféer, kulturtilbud og hoteller m.m. Bag initiativet står seks mediehuse TV2Fyn, TV-Syd, JydskeVestkysten, Vejle Amts Folkeblad, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Region Syddanmark støtter økonomisk. Kulturguiden, aos.dk, er organiseret som et partnerselskab med en kapital på kr Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten har hver 30 % ejerandel. Fyns Amts Avis og Vejle Amts Folkeblad har hver 20 % ejerandel. TV-selskaberne er ikke medejere. Den samlede redaktion på Fyens Stiftstidende har siden foråret øget den daglig produktion til husets website, fyens.dk. Det er sket ved, at samtlige fag- og lokalredaktioner selv har overtaget kontrollen over deres del af fyens.dk. Det er ud fra en centralt formuleret arbejdsdeling op til den enkelte redaktion at fordele dens journalistiske indsats mellem online, dagblad og ugeavis, sådan at disse medier for den enkelte borger kommer til at fremstå stadigt mere forskellige. Fyens Stiftstidende tog i efteråret initiativ til at etablere et bredt mediesamarbejde på Fyn omkring kommunalvalget. Samarbejdet omfattede DR Fyn, TV2Fyn, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Kjerteminde Avis. De deltagende mediehuse deltes om omkostninger til lokale meningsmålinger og stod sammen bag en ny type mere showprægede vælgermøder i otte fynske kommuner. Der var fuldt hus til samtlige vælgermøder. I Odense gik 600 forgæves. Fyens Stiftstidende tog i eftersommeren initiativ til en årlig konkurrence om at blive Fyns sundeste arbejdsplads. Bakket op med fire ugers redaktionel kampagne blev Fyns sundeste arbejdsplads kåret ved en sundhedsfestival i Kongens Have. Festivalen blev afviklet i samarbejde med Odense Kommune, Udviklingsforum Odense og virksomheden Sund på Job. I september besluttede bestyrelserne i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, at de to fynske aviser skulle indgå i et tættere redaktionelt samarbejde. Samarbejdet skulle omfatte online-, sports- og fotoredaktioner, ligesom også redaktionerne i Faaborg, Ringe og Svendborg skulle agere fælles. Integrationen på de berørte områder er gennemført organisatorisk, system- og produktmæssigt så de to aviser er klar til i marts 2010 at relancere de to dagblade med nyt format, nyt design, morgenudgivelse og ny søndagsavis i Svendborg. Fyens Stiftstidendes redaktion søsatte i oktober Baglandet. Baglandet er et netværk af fynboer, som har lyst til at sætte deres fingeraftryk på nyhedsformidling og debat på Fyn. Antallet af tilmeldte er hurtigt på vej mod Deltagerne bidrager med tip, viden, cases og holdninger, når vi efterlyser det via sms. I slutningen af året blev det besluttet at ændre det månedlige erhvervsmagasin Business-Fyn til Business-Syd. Det sker i et samarbejde med JydskeVestkysten, der bidrager med redaktionelle artikler. Magasinet dækker den syddanske region og udkommer som indstik i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis samt JydskeVestkysten. Annoncørerne kan vælge mellem det samlede oplag eller det lokale oplag. Fynske Medier har i 2009 fortsat tidligere års afsøgning og udvikling af nye medieformer, såvel trykte som elektroniske. Medio august igangsatte salgs- og marketingafdelingen en ny læseraktivitet FynByd.Nu, som er et specielt auktionssystem til mediehuse. Auktionssystemet er en webbaseret løsning, hvor Fyens Stiftstidendes og Fyns Amts Avis læsere får mulighed for at byde på en række forskellige nye varer fra salgsafdelingens mange kunder. Udover netauktionen blev der udsendt et stort auktionskatalog sammen med de to dagblade. Gul og Gratis-samarbejdet omfatter Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Nordjyske Medier, Sjællandske Medier, Århus Stiftstidende, JydskeVestkysten, Nordvestsjællandske Medier, Randers Amtsavis, Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad samt Midtjyllands Avis. Primo 2009 trådte Lolland Falster Folketidende ud af samarbejdet

10 Ledelsesberetning Afdelingen for Digitale Medier fortsatte aktivitetsudviklingen såvel internt som eksternt. Afdelingen har etableret nye eksterne internetportaler for Sjællandske Medier, TVSyd og TV2Fyn. I marts måned relanceredes og i april lancerede afdelingen den nye internetportal aos.dk, som ejes af Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, JydskeVestkysten og Vejle Amts Folkeblad. Den interne aktivitetsudvikling omfatter etablering af sitet Baglandet til Fyens Stiftstidende, etablering af egen SMSgateway (SMS 1239) og implementering af et nyt bannerannoncesystem Adserving. I forbindelse med Fyens Stiftstidendes overgang til delvis tabloid og indførelse af et nyt design implementeredes layoutgeometrier i det redaktionelle system til optimering af redigeringsprocessen. For at imødekomme distributionens krav om fleksibilitet og ruteoptimering blev et nyt distributionssystem implementeret i første halvår. På SvendborgTryk er integrationen mellem Heidelbergs workflowsystem og økonomisystem implementeret. Pr. 1. februar købte Fynske Medier lokalradioen Radio S-FM i Fåborg, som fortsat har en lokal programflade. I 2. halvår etablerede Radio 3 en såkaldt splitfunktion med det formål at tilbyde annoncørerne lokale reklamespots. I forbindelse med Fyens Stiftstidendes delvise overgang til tabloid i februar 2009 blev der i trykkeriet investeret i en skipslitter til trykpressen, som gjorde det muligt at trykke avisen i broadsheet (første sektion) og tabloid (anden sektion) i samme produktionsgang. Løbende investeringer i automatiske anlæg og IT-udstyr til overvågning og fjern-diagnosticering ved uplanlagte stop har gjort det muligt at køre med en ubemandet pladeafdeling. Fremtid Pr. 1. januar 2010 er udgivelse og distribution af dagbladet Fyens Stiftstidende overdraget til Fynske Medier P/S. For året forventes et positivt resultat. Vidensressourcer For koncernen Fyens Stiftstidende er det afgørende at have en medarbejderstab med et højt fagligt og uddannelsesmæssigt niveau. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er fleksibel og kan udføre flere funktioner. Samfundsansvar Fyens Stiftstidende A/S har en nedskrevet personalepolitik der løbende udvikles for fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af arbejdsmiljøet på alle områder. Fyens Stiftstidende A/S har ingen nedskrevet overordnet CSR politik. Regnskabskommentarer Selskabets hovedaktiviteter Selskabet udgiver dagbladet Fyens Stiftstidende. Som følge af det fynske mediesamarbejde er en lang række aktiviteter indskudt i Fynske Medier P/S. Fyens Stiftstidende A/S ejer samtlige aktier i Fyens Distribution A/S, 68,5 % af aktierne i Fynske Medier P/S samt 30 % af aktierne i AOS.dk P/S. Fynske Medier P/S ejer Ugeavisen Nordfyn A/S, Radio 3 ApS og Radio S-FM ApS 100 %. Desuden ejer selskabet 60 % af Kerteminde Ugeavis K/S, 50 % af Kjerteminde Avis A/S, 51 % af Portal Fyn ApS samt 40 % af Tryksagsomdelingen Fyn ApS. Den økonomiske stilling Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens opfattelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle stilling pr. 31. december har været præget af den globale finansielle krise. Det har betydet markant fald i annonceomsætningen

11 Ledelsesberetning Selskabet har på kapitaldepoterne haft store kursgevinster pr. 31. december Kursgevinsterne i 2009 kan dog ikke opveje det store kurstab fra I 2009 har der fortsat været fokus på avisdistributionen. Der er i årets løb sket en optimering af budruterne, og de samlede distributionsomkostninger er reduceret med 11 % i forhold til 2008 samtidig med, at leveringskvaliteten er øget, således at vi kan måle os med de bedste i landet. Dagbladenes oplagsfald og bortfald af eksterne trykkunder gjorde det nødvendigt at foretage store rationaliseringer i avistrykkeriet. Rationaliseringer og store investeringer i årenes løb gør, at trykkeriet i dag fremstår som tidssvarende og toptrimmet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Pr. 1. januar 2010 overdrog Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis udgivelse og distribution af dagbladene Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis til Fynske Medier P/S. Pengestrømsanalyse Koncernens drift har medført et likviditetsbidrag på kr. 59,9 mio. Driftens likviditetsbidrag er skabt via årets overskud tillagt afskrivninger, men påvirket negativt af betalt skat for

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Fyens Stiftstidende A/S for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C- virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter årsregnskaberne for Fyens Stiftstidende A/S og dattervirksomheden Fyens Distribution, der ejes 100%, 68,5% af Fynske Medier koncernen, 30% af Komplementarselskabet AOS.dk ApS og 29,7% af AOS.dk P/S. Fynske Medier koncernen består foruden Fynske Medier P/S af UgeAvisen Nordfyn A/S, Radio 3 ApS og Radio S-FM ApS, som ejes 100%, samt den forholdsmæssige ejerandel af årsregnskaberne for Kjerteminde Avis A/S, Kerteminde Ugeavis K/S, Tryksagsomdelingen Fyn P/S og Portal Fyn ApS. I koncernregnskabet er der elimineret for alle tilgodehavender og gældsposter koncernselskaberne imellem samt for alle koncerninterne driftsposter. Moderselskabets regnskab Associerede virksomheder er værdiansat til indre værdi, og andelen af disse selskabers resultater medtages som indtægter af kapitalandele. Dattervirksomhedernes resultater er medtaget i moderselskabets resultatopgørelse efter indre værdis metode. Resultatopgørelsen Periodisering Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af merværdiafgift og bureauprovision. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Skat af årets resultat Selskabet er sambeskattet med de koncernforbundne virksomheder. Der foretages fuld fordeling af årets aktuelle skatter mellem selskaber med skattemæssigt underskud og selskaber med skattemæssigt overskud. Selskabet indgår med de sambeskattede selskaber i acontoskatteordningen. Den beregnede aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst føres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets forskydning i udskudt skat. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdisættes til kostpriser med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid, beroende på en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Goodwill og udgiverrettigheder Tidsbegrænsede rettigheder afskrives over samme åremål som indgåede kontrakter. 5 år Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdisættes til kostpriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid beroende på en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler levetid 25 år levetid 3-12 år levetid 3-5 år levetid 5-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr samt aktiver med en forventet levetid på under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret

13 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes til indre værdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvor egenkapitalen er negativ, er ansat til kr. 0. For selskaber med negativ egenkapital, som ikke har opført skyldige beløb til moderselskabet, hensættes underbalancen i passiverne. Andre værdipapirer er optaget til statusdagens kursværdi. Ejerandel af Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening optages dog til kostpris, når indre værdi af foreningen er højere end kostprisen. Varebeholdninger Varelagre værdisættes til indkøbspriser eller dagspriser, hvor disse er lavere. Der er foretaget nedskrivning for ukurans. Igangværende arbejder værdisættes til afholdte omkostninger uden tillæg af avance. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender er sat til den værdi, de skønnes at ville indbringe, idet der er taget hensyn til dubiøse tilgodehavender. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på ejendomme, der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, opdelt på driftens, investeringers og finansieringens likviditetsvirkning. Endvidere vises, hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likviditet

14 Koncern Resultatopgørelse Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Note T.DKK T.DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Materiale- og distributionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat af dattervirksomheder Afkast af værdipapirer Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Udbytte til Den Fynske Bladfond Overførsel til næste år

15 Koncern Balance Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Aktiver Note T.DKK T.DKK Tidsbegrænsede rettigheder og goodwill Koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Igangværende arbejder Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos dattervirksomheder Den Fynske Bladfond Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Koncern Balance Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Passiver Note T.DKK T.DKK Selskabskapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Prioritetsgæld Anden gæld, medarbejderobligationer Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Den Fynske Bladfond Gæld til dattervirksomheder Periodeafgrænsningsposter Udbytte for året Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

17 Koncern Pengestrømsopgørelse Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultat før skat Af- og nedskrivninger Resultat af tilknyttede virksomheder Årets betalte skatter, netto Skat vedrørende salg af finansielle anlægsaktiver Selvfinansiering Forskydning i varebeholdning Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Forskydning i arbejdskapital Driftens likviditetsvirkning Investering i anlægsaktiver, netto Investering i finansielle anlægsaktiver, netto Skat af salg af finansielle anlægsaktiver Modtaget udbytte koncernvirksomheder Investeringens likviditetsvirkning Nettolikviditetsvirkning Forskydning af langfristet gæld Forskydning af bankgæld Betalt udbytte Finansieringens likviditetsvirkning Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo

18 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 1 Andre driftsindtægter Huslejeindtægt Salgs- og serviceindtægter mv Kantine eksl. lønninger, netto Konflikterstatninger Portostøtte Andre driftsindtægter Personaleomkostninger Lønninger og gager Budløn Pensioner Andre omkostninger til social sikring mv Heraf udgør gager og vederlag til: - - Direktion og bestyrelse Der ydes endvidere fri bil og telefon til direktionen Antal medarbejdere beskæftiget i gennemsnit omregnet til heltidsansatte Antal medarbejdere pr Avisbude i øvrigt, uden bude ved Tryksagsomdelingen Fyn

19 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 3 Af- og nedskrivninger Indretning af lejede lokaler Tidsbegrænsede rettigheder/goodwill Koncerngoodwill Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Resultat af dattervirksomheder (efter skat) - - Fyens Distribution A/S Fynske Medier Holding A/S Fynske Medier P/S Komplementarselskabet AOS.dk ApS AOS.dk P/S Fortjeneste ved salg af goodwill Fortjeneste ved salg af ejendom Andre finansielle indtægter - - Renter fra dattervirksomheder Kapitaludlodning DMA og Ritzau Kapitalforvaltning, kursregulering Renter i øvrigt Andre finansielle omkostninger - - Renter til dattervirksomheder Kapitalforvaltning, kursregulering Renter i øvrigt

20 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 7 Skat af årets resultat Den omkostningsførte selskabsskat specificeres således: Skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af selskabsskat og udskudt skat, tidligere år Regulering af udskudt skat Årets skat i alt Der fordeler sig således: Skat af ordinært resultat Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat Skat af ordinært resultat forklares således: Beregnet 25% skat af ordinært resultat før skat Korrektion for skat i dattervirksomheder Skat af indtægter fra dattervirksomheder Skat af ej skattepligtige indkomster og kursreguleringer Skat af ej fradragsberettigede omkostninger og kursreguleringer Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat vedrørende ændret regnskabsprincip og andre korrektioner Skat af ekstraordinært resultat forklares således: 0 0 Beregnet 25% skat af ektraordinært resultat før skat Skat af ikke skattepligtige indkomster Acontoskat 2009 betalt i årets løb

21 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S Tidsbegr. 8 Immaterielle anlægsaktiver Tidsbegr. Koncern rettigheder og rettigheder og goodwill goodwill Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger goodwill på immaterielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 Produktions-9 Materielle anlægsaktiver Grunde og anlæg og Grunde og bygninger maskiner Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger bygninger på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Offentlig ejendomsvurdering

22 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S Andre anlæg, Andre anlæg, drifts- 10 Materielle anlægsaktiver driftsmateriel materiel og inventar Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger og inventar på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Regulering via tilkøb Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Årets opskrivninger 0 0 Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Regulering via tilkøb Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Indretning 10 Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede af lejede lokaler Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger lokaler på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

23 Noter Fyens Stiftstidende A/S 11 Kapitalandele i dattervirksomheder Årets Egen- resultat Bogført kapital Ejerandel efter skat værdi ,00% Fyens Distribution A/S (Odense) ,50% Fynske Medier Holding A/S (Odense) ,82% Fynske Medier P/S (Odense) ,00% Komplementarselskabet AOS.dk ApS (Kolding) ,70% AOS.dk P/S (Kolding) Periodiseret fortjeneste ved salg af goodwill Periodiseret fortjeneste ved salg af ejendom Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Årets tilgang 188 Årets afgang 0 Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang 65 Egenkapitalbevægelser 0 Afgang Opskrivninger 31. december 155 Nedskrivninger 1. januar Tilgang 522 Egenkapitalbevægelser 0 Afgang Nedskrivninger 31. december Hensættelser 1. januar 0 Tilgang 0 Afgang 0 Hensættelse 0 Hensættelser 31. december 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december

24 Koncern Noter Fyens Stifstidende A/S Andre 11 Finansielle anlægsaktiver Andre Deposita værdipapirer Deposita værdipapirer Kostpris 1. januar Regulering via tilkøb Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang Afgang Opskrivninger 31. december Nedskrivninger 1. januar Tilgang Afgang Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 12 Selskabskapital Den tegnede kapital består af: A-aktier 100 stk. á kr B-aktier 40 stk. á kr stk. á kr Selskabskapital Reserver for kapitalandele Reserver for kapitalandele omfatter reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode (dattervirksomheder og associerede virksomheder) - - Saldo 1. januar Opskrivningsfond Overført af årets resultat Udlodning af kapitalandele Skat af egenkapitalbevægelser Overført til overført resultat Saldo 31. december Overført resultat Saldo 1. januar Overført af årets resultat Overført fra opskrivningshenlæggelser Udlodning af kapitalandele Overført fra reserver for kapitalandele Saldo 31. december

25 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 15 Udskudt skat Bevægelserne i udskudt skat specificeres således: Udskudt skat 1. januar Regulering af udskudt skat ved fusion Regulering af udskudt skat, tidligere år Årets hensættelse Udskudt skat vedrørende køb af virksomhed Udskudt skat 31. december Udskudt skat specificeres således: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser Underskud Langfristede gældsforpligtelser med forfald senere end 5 år fra statusdagen Prioritetsgæld Medarbejderobligationer Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Interessent i Ritzaus Bureau I/S med solidarisk hæftelse for gæld. Kontraktlige forpligtelser Lejeforpligtelser Huslejeforpligtelser Andre leje- og supportforpligtelser Salgs- og serviceafdelingsaftaler Redaktionelle aftaler Selskabet har afgivet hensigtserklæring frem til og med 2014 om at tilføre likviditet til Fynske Medier P/S. Beløbet er maksimeret til kr. 50 mio. 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

A.M.M. Holding Randers ApS

A.M.M. Holding Randers ApS A.M.M. Holding Randers ApS CVR-nr. 28 48 43 72 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05 2014 Annemarie Mors Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 DDMM Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 34 07 69 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/5 2015 Dennis Odgaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/03/2013 Per Frost Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015

OKIM ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 OKIM ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Anders Niels Berg Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING

VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 VDK HOLDING A/S KOUSGAARDS PLADS 3, 7400 HERNING ÅRSRAPPORT

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013

H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 H G Kock Invest ApS Årsrapport for 2013 CVR-nr. 30 69 10 83 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/6 2014 Hans Gade Kock Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

BOLIG DANMARK 2012 A/S DANALIEN 1, 2. TH., 9000 AALBORG

BOLIG DANMARK 2012 A/S DANALIEN 1, 2. TH., 9000 AALBORG Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BOLIG DANMARK 2012 A/S DANALIEN 1, 2. TH., 9000 AALBORG

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS

West & Wendelbo Kolding, Murer- & Entreprenørfirma ApS Vejlevej 131F, 6000 Kolding (CVR-nr. 33259786) Årsrapport for 2014/15 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2015 Vivi West Dirigent

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

PS Holding Viborg ApS CVR-nr

PS Holding Viborg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark PS Holding Viborg ApS CVR-nr. 31 59 89 23 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982

Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ejendomsaktieselskabet af 4. marts 1982 Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr

S.E. Isolering ApS Jyllingevej Rødovre. Årsrapport. 1. januar 2012 til 31. december CVR-nr S.E. Isolering ApS Jyllingevej 173 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2012 til 31. december 2012 CVR-nr. 27526977 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Søren Edelhart Grubbe Dirigent TimeVision

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer:

Tolstrup Investment ApS Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning. CVR-nummer: Søvndalvej 10, Sinding 7400 Herning CVR-nummer: 34482624 ÅRSRAPPORT 1. oktober 2014-30. september 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/1-2016 Peter Tolstrup Christensen Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY Tlf.: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20 22 26 7020222670 RONÆS HOLDING APS KIRKEGYDEN 2, RONÆS, 5580 NØRRE AABY

Læs mere

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012

ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS ÅRSRAPPORT FOR 2012 ØSTERGAARD ARKITEKTER AALBORG APS CVR-nr. 27 09 33 02 ÅRSRAPPORT FOR 2012 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05 2013 Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab og Bogføring ApS Årsrapport for 2012

Regnskab og Bogføring ApS Årsrapport for 2012 Regnskab og Bogføring ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 25 07 81 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/5 2013 Niels Johansen Dirigent Se erklæring om assistance

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV

JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 JJH INVEST APS DURUPVEJ 23, GLYNGØRE, 7870 ROSLEV ÅRSRAPPORT

Læs mere

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår

Lumia ApS. Jernbanegade Thisted. CVR-nr Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Jernbanegade 27 7700 Thisted CVR-nr. 35249273 Årsrapport for 2014/15 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. december 2015 Wei Yang Dirigent

Læs mere

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution "Parkhallen" CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

KOPI. Årsrapport Den selvejende Institution Parkhallen CVR-nr / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 126592 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ

NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 NIR HOLDING APS BLANGSTEDGÅRDSVEJ 1, 5220 ODENSE SØ ÅRSRAPPORT

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Den Fynske Bladfond. Årsrapport for året 2012

Den Fynske Bladfond. Årsrapport for året 2012 Den Fynske Bladfond Årsrapport for året 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 3 Side Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Til Erhvervsstyrelsen

Til Erhvervsstyrelsen Til Erhvervsstyrelsen Office Hotel Valby A/S Høffdingsvej 34 2500 Valby CVR-nr: 33 39 13 23 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2016 Henrik Egefeld

Læs mere

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016

LOKA INVEST A/S. Valmuevej Give. Årsrapport 1. juli juni 2016 LOKA INVEST A/S Valmuevej 10 7323 Give Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/07/2016 Karsten Albrechtsen Dirigent Side

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HJELM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HJELM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2013 Henrik Ladefoged Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr )

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr ) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2013/14 (16. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. september 2014 Erik Henningsen

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning

ÅRSRAPPORT HaVi Holding ApS Vindingvej Vejle. Indsender: Revisionshuset Vestergade Løsning ÅRSRAPPORT 2012 HaVi Holding ApS Vindingvej 4 7100 Vejle CVR nr. 31346738 Indsender: Revisionshuset Vestergade 19 8723 Løsning Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 27. april 2013

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013

DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 DLJ Holding ApS Årsrapport for 2013 (regnskabsår 1/7-31/12) CVR-nr. 31 18 25 73 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06 2014 Jesper Schou Jørgensen Dirigent

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Paritas Interactive ApS

Paritas Interactive ApS Paritas Interactive ApS Havnegade 22 C, 3600 Frederikssund CVR-nr. 15 84 14 94 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. maj 2015 Som dirigent:... Carsten Gram Indholdsfortegnelse

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr

MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark MG Holding Jebjerg ApS CVR-nr. 34 72 32 73 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

QUALI-DENT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

QUALI-DENT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den QUALI-DENT ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/05/2015 Erik Delmer Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle

Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Østrup Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Søren Frichs Vej 38K, 1. 8230 Åbyhøj Cvr.nr.: 32 77 42 96 Tlf.: +45 86 26 00 26 Vinding Finans ApS Flegborg 2A, 1. th 7100 Vejle Årsrapport for 1. juli 2015-30.

Læs mere

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS

Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Sort til Hvidt Rengøring Off. ApS Transformervej 9B, 2730 Herlev CVR-nr. 29 17 01 34 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. maj 2013 Som dirigent:... Per Wildbork-Hansen

Læs mere

BRASCO CONTINENTAL ApS

BRASCO CONTINENTAL ApS BRASCO CONTINENTAL ApS Årsrapport 2. april 2013-1. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/08/2014 Allan Buchholdt Nielsen Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6

OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2. LEDELSESPÅTEGNING Side 3. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4. LEDELSESBERETNING Side 6 INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SELSKABET Side 2 LEDELSESPÅTEGNING Side 3 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Side 4 LEDELSESBERETNING Side 6 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/102014-30/92015 Side 7 BALANCE

Læs mere

PATINI HOLDING APS CVR-NR

PATINI HOLDING APS CVR-NR PATINI HOLDING APS CVR-NR. 10 00 31 64 Årsrapport for 2013/2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12 2014 Preben Løth Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014

Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS. GI. Skivevej 78 B Viborg. (CVR-nr ) Årsrapport for 2014 ads3t:re rev ur-1 oi STATSAUTORISERET R E V I S I O N S P A R T M E R S E L S K AlE Erhvervsparken Nykøbing F., Bygning 1 ApS GI. Skivevej 78 B 8800 Viborg (CVR-nr. 26 66 97 82) j i i i i \ i Årsrapport

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr

Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr Wulff Regnskabsservice ApS CVR-nr. 25 45 70 13 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2013. Henrik W. Jørgensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS

E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS E 45 ERHVERVSUDLEJNING ApS Lundagervej 31 8722 Hedensted Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2016 Jørgen

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere