Side Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning 5. Hovedtal og nøgletal for koncernen 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning 5. Hovedtal og nøgletal for koncernen 6"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning Hovedtal og nøgletal for koncernen 6 Ledelsesberetning, moderselskab og koncern 7-11 Årsregnskab 1. januar december 2009 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse 14 Balance: Aktiver 15 Passiver 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter

3 Selskabsoplysninger Selskabet Fondsbestyrelse Bestyrelse Direktion Aktionærer Revision Pengeinstitut Fyens Stiftstidende A/S Banegårdspladsen 5100 Odense C Internet: Advokat Morten Krarup, formand Professor Tage Koed Madsen, næstformand Journalist Malene Birkelund (medarbejdervalgt) Civiløkonom direktør Bo Busk-Rasmussen Advokat Jesper Dreyer Direktør, cand. polyt. Jørgen Christian Dreyer Statsaut. ejendomsmægler Søren Dreyer Sognepræst Eva Tøjner Götke Direktør Malte Sehestedt Juul Turist- og erhvervsdirektør Anne Mette Wandsøe Teaterchef Kasper Wilton Statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen Professor Jørn Henrik Petersen, formand Direktør Helge Munk, næstformand Adm. direktør Ole Bang Nielsen Museumsdirektør Erland Porsmose Projektchef Mette Thiel Kommunikationschef Anna Myrthu Vinding Administrerende direktør Poul Erik Andersen Ansvarshavende chefredaktør Per Westergaard Jensen Den Fynske Bladfond Banegårdspladsen 5100 Odense C ejer samtlige aktier i selskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tværkajen Odense C Danske Bank Nordea - 3 -

4

5

6 Hovedtal og nøgletal for koncernen Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Resultat før skat *) Årets resultat Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Investeringer i anlægsaktiver, netto Nøgletal Dækningsgrad 4,5 9,0 11,2 12,3 11,1 (Resultat før af- og nedskrivninger i % af nettoomsætningen) Afkastningsgrad 1,7 0,6 10,0 25,7 10,1 (resultat før skat i % af aktiver ultimo) Egenkapitalens forrentning 2,4 0,9 14,4 36,4 16,8 (resultat før skat i % af egenkapital ultimo) Soliditetsgrad 72,8 71,0 69,5 70,5 60,5 (egenkapitalen i % af aktiverne ultimo) Antal medarbejdere Antal medarbejdere pr *) Heri indgår fortjeneste vedrørende salg af Bergske Blade, ca. kr. 60 mio

7 Ledelsesberetning Med virkning fra 1. oktober 2006 etablerede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis partnerselskabet Fynske Medier P/S. Formålet var at styrke det allerede eksisterende samarbejde mellem Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis gennem etableringen af en fælles økonomisk stærk virksomhed, som skulle udbygge de to selskabers markedsledende position på Fyn. Ud over at styrke det finansielle grundlag for alle aktiviteter, skulle selskabet også have særlig fokus på fremtidig udvikling. Fynske Medier P/S s aktiviteter skulle derved danne et stærkt grundlag til sikring af den fortsatte selvstændige udgivelse af Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Udgiverretten til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis forblev i de respektive udgiverselskaber med egne chefredaktører og redaktionelle medarbejdere, der har ansvaret for udgivelsen af de to dagblade. De to udgiverselskaber har egne distributionsselskaber som 100 % ejede datterselskaber. Fynske Medier P/S omfatter 13 ugeaviser, 10 lokale vejvisere/telefonbøger, Gul & Gratis såvel printudgave som internetudgave, digitale medier og driver avistrykkeri, bogtrykkeri, avis- og reklamedistribution samt radioer. Desuden udfører Fynske Medier P/S salgs- og servicefunktioner for de to udgiverselskaber. I efteråret 2009 besluttede Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis at udvide det fynske mediesamarbejde til også at omfatte et tæt redaktionelt samarbejde mellem Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis. Pr. 1. januar 2010 blev udgivelsen af de to dagblade samt distributionen lagt ind i Fynske Medier P/S, og fra samme dato er samtlige medarbejdere ansat i Fynske Medier P/S. Da der ikke længere er medarbejdere ansat i Fyens Stiftstidende A/S, er de tre medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer trådt ud af bestyrelsen. Jan Kristensen er optaget i chefredaktionen for Fyens Stiftstidende. Jan Kristensen refererer til den ansvarshavende chefredaktør. Koncernen Året har været præget af: Fyens Stiftstidendes fortsatte oplagsnedgang. Et voldsomt fald i annonceomsætning på dagbladet Fyens Stiftstidende og i de annoncebaserede produkter i Fynske Medier som følge af lavkonjunkturen. I lyset af den aktuelle krise, som viser en meget uheldig kombination af en trendfaktor, der betyder et vedvarende fald i oplagstallet, og en konjunkturfaktor, som kunne komme til at strække sig over en ganske betydelig periode, besluttede Fyens Stiftstidendes bestyrelse i marts måned at iværksætte en strategiproces rækkende frem til 2013, omfattende Fyens Stiftstidende og Fynske Medier. Samtidig tiltrådte bestyrelsen en omfattende spareplan. Som følge af det udvidede fynske samarbejde omfatter strategiplanen nu alle i Fynske Medier P/S placerede aktiviteter. Koncernresultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 7,9 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 2,8 mio. Resultatet før kursregulering af kapitaldepoterne til kursværdi ultimo året udgør før skat og før Fyens Stiftstidende A/S andel af fratrædelsesgodtgørelser og ekstraordinære afskrivninger i Fynske Medier P/S på kr. 12,9 mio. et overskud på kr. 3,3 mio. I 2008 var resultat før kursregulering kr. 32,6 mio. Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 10,5 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 4,8 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 524,7 mio. mod kr. 588,3 mio. i Det gennemsnitlige personaleantal udgør 491 mod 532 i 2008, omregnet til heltidsansatte. Pr. 31. december 2009 er personaleantallet

8 Ledelsesberetning Resultat af den primære drift er et underskud på kr. 18,0 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 23,2 mio. For året er koncernens resultat af den primære drift ikke tilfredsstillende og ligger væsentligt under budgettet for Balancen Soliditetsgraden udgør ved året udgang 72,8 %, medens egenkapitalen udgør kr. 331,8 mio. Pr. 31. december 2009 udgør balancesummen kr. 455,5 mio., heraf udgør de likvide beholdninger kr. 244,2 mio. Egenkapitalens forrentning er 2,4 % før skat. Fyens Stiftstidende A/S' resultat Resultatet udviser et overskud før skat på kr. 8,2 mio. mod et overskud i 2008 på kr. 2,8 mio. Resultatet før kursregulering af kapitaldepoterne til kursværdi ultimo året udgør før skat et underskud på kr. 9,3 mio. mod et overskud på kr. 32,6 mio. i Efter skat bliver resultatet et overskud på kr. 10,5 mio. mod et underskud i 2008 på kr. 4,8 mio. Nettoomsætningen udgør kr. 277,2 mio. mod kr. 319,3 mio. i Fyens Stiftstidende har i 2009 modtaget kr. 14,9 mio. i distributionsstøtte, hvilket er kr. 2,7 mio. mindre end i Faldet er begrundet i, at der i 2009 er ydet distributionsstøtte til gratisaviserne metroxpress og 24timer. Distributionsudgifter falder med kr. 8,4 mio. svarende til 11,1 %. I 2008 var der en stigning på 4,5 %. Årsagen til de faldende distributionsudgifter er primært effektivisering, men også et fald i antallet af omdelte aviser. Fyens Stiftstidende A/S andel af underskuddet i Fynske Medier P/S udgør kr. 0,4 mio. mod et overskud på kr. 15,5 mio. i I årsregnskabet for Fynske Medier er der medregnet indgåede fratrædelsesaftaler på kr. 15,5 mio. til medarbejdere, der fratræder i løbet af Desuden er der foretaget ekstraordinære afskrivninger på kr. 3,3 mio. Fyens Stiftstidende A/S andel af disse ekstraordinære poster udgør kr. 12,9 mio. I stort set alle forretningsområder i Fynske Medier P/S er driftsresultatet under budget. Annoncesalget Efter 4 år med stigende annoncemængder i dagbladet faldt annoncemængden i 2008 med 6 %. Den totale annoncemængde er i 2009 faldet med 21 % i forhold til Landsannoncerne er faldet med 9 %. De lokale tekstsideannoncer er faldet med 11 %, stillingsannoncer er faldet med 21 %, mens øvrige rubrikannoncer er faldet med 35 %. Annonceomsætningen i dagbladet er i forhold til 2008 faldet med kr. 38,2 mio. svarende til 25,8 %. Bladsalget En sammenligning af Dansk Oplagskontrols halvårstal for 1. halvår 2009 med 1. halvår 2008 viser, at det samlede danske hverdagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 6,2 %, medens det samlede søndagsoplag er faldet med ca aviser, svarende til 7,7 %. Fyens Stiftstidendes hverdagsoplag for 1. halvår 2009 blev mod i 2008, svarende til et fald på 6,2 %. Fyens Stiftstidendes søndagsoplag for 1. halvår 2009 blev mod i 2008, svarende til et fald på 6,8 %. Den totale bladsalgsomsætning er faldet med kr. 3,3 mio. i forhold til 2008 svarende til 2 %. Personale Det gennemsnitlige personaleantal udgør 194 mod 203 i 2008, omregnet til heltidsansatte. Pr. 31. december 2009 er personaleantallet

9 Ledelsesberetning Udviklingsaktiviteter Fyens Stiftstidende blev i februar relanceret, idet halvdelen af avisen blev omlagt til tabloidformat. Profilen blev skærpet med en fast daglig Fokus-side, mere grundig og løsningsorienteret journalistik, fastere opbygning af den daglige avis, nyt design, bedre det-sker-lister, øget levering til online m.m. En efterfølgende undersøgelse blandt fynboerne gennemført af Gallup viste, at 52 % af fynboerne gerne så hele avisen skifte til tabloid. 24 % tillagde ikke formatet betydning. 10 % ønskede at fastholde den nye avis med første sektion i broadsheet og anden sektion i tabloid. Kun 8 % ville tilbage til avisen i fuldt broadsheet-format. I april åbnede Fynske Medier i samarbejde med en række andre medier en online-baseret kulturguide, aos.dk (Alt om Syddanmark). Kulturguiden skal give fynboer og jyder let adgang til at finde rundt blandt spisesteder, caféer, kulturtilbud og hoteller m.m. Bag initiativet står seks mediehuse TV2Fyn, TV-Syd, JydskeVestkysten, Vejle Amts Folkeblad, Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende. Region Syddanmark støtter økonomisk. Kulturguiden, aos.dk, er organiseret som et partnerselskab med en kapital på kr Fyens Stiftstidende og JydskeVestkysten har hver 30 % ejerandel. Fyns Amts Avis og Vejle Amts Folkeblad har hver 20 % ejerandel. TV-selskaberne er ikke medejere. Den samlede redaktion på Fyens Stiftstidende har siden foråret øget den daglig produktion til husets website, fyens.dk. Det er sket ved, at samtlige fag- og lokalredaktioner selv har overtaget kontrollen over deres del af fyens.dk. Det er ud fra en centralt formuleret arbejdsdeling op til den enkelte redaktion at fordele dens journalistiske indsats mellem online, dagblad og ugeavis, sådan at disse medier for den enkelte borger kommer til at fremstå stadigt mere forskellige. Fyens Stiftstidende tog i efteråret initiativ til at etablere et bredt mediesamarbejde på Fyn omkring kommunalvalget. Samarbejdet omfattede DR Fyn, TV2Fyn, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis og Kjerteminde Avis. De deltagende mediehuse deltes om omkostninger til lokale meningsmålinger og stod sammen bag en ny type mere showprægede vælgermøder i otte fynske kommuner. Der var fuldt hus til samtlige vælgermøder. I Odense gik 600 forgæves. Fyens Stiftstidende tog i eftersommeren initiativ til en årlig konkurrence om at blive Fyns sundeste arbejdsplads. Bakket op med fire ugers redaktionel kampagne blev Fyns sundeste arbejdsplads kåret ved en sundhedsfestival i Kongens Have. Festivalen blev afviklet i samarbejde med Odense Kommune, Udviklingsforum Odense og virksomheden Sund på Job. I september besluttede bestyrelserne i Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, at de to fynske aviser skulle indgå i et tættere redaktionelt samarbejde. Samarbejdet skulle omfatte online-, sports- og fotoredaktioner, ligesom også redaktionerne i Faaborg, Ringe og Svendborg skulle agere fælles. Integrationen på de berørte områder er gennemført organisatorisk, system- og produktmæssigt så de to aviser er klar til i marts 2010 at relancere de to dagblade med nyt format, nyt design, morgenudgivelse og ny søndagsavis i Svendborg. Fyens Stiftstidendes redaktion søsatte i oktober Baglandet. Baglandet er et netværk af fynboer, som har lyst til at sætte deres fingeraftryk på nyhedsformidling og debat på Fyn. Antallet af tilmeldte er hurtigt på vej mod Deltagerne bidrager med tip, viden, cases og holdninger, når vi efterlyser det via sms. I slutningen af året blev det besluttet at ændre det månedlige erhvervsmagasin Business-Fyn til Business-Syd. Det sker i et samarbejde med JydskeVestkysten, der bidrager med redaktionelle artikler. Magasinet dækker den syddanske region og udkommer som indstik i Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis samt JydskeVestkysten. Annoncørerne kan vælge mellem det samlede oplag eller det lokale oplag. Fynske Medier har i 2009 fortsat tidligere års afsøgning og udvikling af nye medieformer, såvel trykte som elektroniske. Medio august igangsatte salgs- og marketingafdelingen en ny læseraktivitet FynByd.Nu, som er et specielt auktionssystem til mediehuse. Auktionssystemet er en webbaseret løsning, hvor Fyens Stiftstidendes og Fyns Amts Avis læsere får mulighed for at byde på en række forskellige nye varer fra salgsafdelingens mange kunder. Udover netauktionen blev der udsendt et stort auktionskatalog sammen med de to dagblade. Gul og Gratis-samarbejdet omfatter Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Nordjyske Medier, Sjællandske Medier, Århus Stiftstidende, JydskeVestkysten, Nordvestsjællandske Medier, Randers Amtsavis, Vejle Amts Folkeblad/Fredericia Dagblad, Horsens Folkeblad samt Midtjyllands Avis. Primo 2009 trådte Lolland Falster Folketidende ud af samarbejdet

10 Ledelsesberetning Afdelingen for Digitale Medier fortsatte aktivitetsudviklingen såvel internt som eksternt. Afdelingen har etableret nye eksterne internetportaler for Sjællandske Medier, TVSyd og TV2Fyn. I marts måned relanceredes og i april lancerede afdelingen den nye internetportal aos.dk, som ejes af Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, JydskeVestkysten og Vejle Amts Folkeblad. Den interne aktivitetsudvikling omfatter etablering af sitet Baglandet til Fyens Stiftstidende, etablering af egen SMSgateway (SMS 1239) og implementering af et nyt bannerannoncesystem Adserving. I forbindelse med Fyens Stiftstidendes overgang til delvis tabloid og indførelse af et nyt design implementeredes layoutgeometrier i det redaktionelle system til optimering af redigeringsprocessen. For at imødekomme distributionens krav om fleksibilitet og ruteoptimering blev et nyt distributionssystem implementeret i første halvår. På SvendborgTryk er integrationen mellem Heidelbergs workflowsystem og økonomisystem implementeret. Pr. 1. februar købte Fynske Medier lokalradioen Radio S-FM i Fåborg, som fortsat har en lokal programflade. I 2. halvår etablerede Radio 3 en såkaldt splitfunktion med det formål at tilbyde annoncørerne lokale reklamespots. I forbindelse med Fyens Stiftstidendes delvise overgang til tabloid i februar 2009 blev der i trykkeriet investeret i en skipslitter til trykpressen, som gjorde det muligt at trykke avisen i broadsheet (første sektion) og tabloid (anden sektion) i samme produktionsgang. Løbende investeringer i automatiske anlæg og IT-udstyr til overvågning og fjern-diagnosticering ved uplanlagte stop har gjort det muligt at køre med en ubemandet pladeafdeling. Fremtid Pr. 1. januar 2010 er udgivelse og distribution af dagbladet Fyens Stiftstidende overdraget til Fynske Medier P/S. For året forventes et positivt resultat. Vidensressourcer For koncernen Fyens Stiftstidende er det afgørende at have en medarbejderstab med et højt fagligt og uddannelsesmæssigt niveau. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er fleksibel og kan udføre flere funktioner. Samfundsansvar Fyens Stiftstidende A/S har en nedskrevet personalepolitik der løbende udvikles for fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af arbejdsmiljøet på alle områder. Fyens Stiftstidende A/S har ingen nedskrevet overordnet CSR politik. Regnskabskommentarer Selskabets hovedaktiviteter Selskabet udgiver dagbladet Fyens Stiftstidende. Som følge af det fynske mediesamarbejde er en lang række aktiviteter indskudt i Fynske Medier P/S. Fyens Stiftstidende A/S ejer samtlige aktier i Fyens Distribution A/S, 68,5 % af aktierne i Fynske Medier P/S samt 30 % af aktierne i AOS.dk P/S. Fynske Medier P/S ejer Ugeavisen Nordfyn A/S, Radio 3 ApS og Radio S-FM ApS 100 %. Desuden ejer selskabet 60 % af Kerteminde Ugeavis K/S, 50 % af Kjerteminde Avis A/S, 51 % af Portal Fyn ApS samt 40 % af Tryksagsomdelingen Fyn ApS. Den økonomiske stilling Herom henvises til efterfølgende resultatopgørelse, balance og noter, der efter ledelsens opfattelse indeholder tilstrækkelige oplysninger til bedømmelse af selskabets finansielle stilling pr. 31. december har været præget af den globale finansielle krise. Det har betydet markant fald i annonceomsætningen

11 Ledelsesberetning Selskabet har på kapitaldepoterne haft store kursgevinster pr. 31. december Kursgevinsterne i 2009 kan dog ikke opveje det store kurstab fra I 2009 har der fortsat været fokus på avisdistributionen. Der er i årets løb sket en optimering af budruterne, og de samlede distributionsomkostninger er reduceret med 11 % i forhold til 2008 samtidig med, at leveringskvaliteten er øget, således at vi kan måle os med de bedste i landet. Dagbladenes oplagsfald og bortfald af eksterne trykkunder gjorde det nødvendigt at foretage store rationaliseringer i avistrykkeriet. Rationaliseringer og store investeringer i årenes løb gør, at trykkeriet i dag fremstår som tidssvarende og toptrimmet. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Pr. 1. januar 2010 overdrog Fyens Stiftstidende A/S og A/S Svendborg Avis udgivelse og distribution af dagbladene Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis til Fynske Medier P/S. Pengestrømsanalyse Koncernens drift har medført et likviditetsbidrag på kr. 59,9 mio. Driftens likviditetsbidrag er skabt via årets overskud tillagt afskrivninger, men påvirket negativt af betalt skat for

12 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten for Fyens Stiftstidende A/S for 2009 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C- virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. De væsentligste anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er: Koncernregnskabet Koncernregnskabet omfatter årsregnskaberne for Fyens Stiftstidende A/S og dattervirksomheden Fyens Distribution, der ejes 100%, 68,5% af Fynske Medier koncernen, 30% af Komplementarselskabet AOS.dk ApS og 29,7% af AOS.dk P/S. Fynske Medier koncernen består foruden Fynske Medier P/S af UgeAvisen Nordfyn A/S, Radio 3 ApS og Radio S-FM ApS, som ejes 100%, samt den forholdsmæssige ejerandel af årsregnskaberne for Kjerteminde Avis A/S, Kerteminde Ugeavis K/S, Tryksagsomdelingen Fyn P/S og Portal Fyn ApS. I koncernregnskabet er der elimineret for alle tilgodehavender og gældsposter koncernselskaberne imellem samt for alle koncerninterne driftsposter. Moderselskabets regnskab Associerede virksomheder er værdiansat til indre værdi, og andelen af disse selskabers resultater medtages som indtægter af kapitalandele. Dattervirksomhedernes resultater er medtaget i moderselskabets resultatopgørelse efter indre værdis metode. Resultatopgørelsen Periodisering Nettoomsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af merværdiafgift og bureauprovision. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Skat af årets resultat Selskabet er sambeskattet med de koncernforbundne virksomheder. Der foretages fuld fordeling af årets aktuelle skatter mellem selskaber med skattemæssigt underskud og selskaber med skattemæssigt overskud. Selskabet indgår med de sambeskattede selskaber i acontoskatteordningen. Den beregnede aktuelle skat af årets skattepligtige indkomst føres i resultatopgørelsen tillige med resultatføring af årets forskydning i udskudt skat. Balancen Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver værdisættes til kostpriser med fradrag af foretagne afskrivninger. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid, beroende på en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Goodwill og udgiverrettigheder Tidsbegrænsede rettigheder afskrives over samme åremål som indgåede kontrakter. 5 år Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver værdisættes til kostpriser med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Afskrivningerne er baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede levetid beroende på en konkret vurdering af hvert enkelt aktiv. Der er anvendt følgende åremål for afskrivningerne: Bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler levetid 25 år levetid 3-12 år levetid 3-5 år levetid 5-10 år Aktiver med en anskaffelsessum på under kr samt aktiver med en forventet levetid på under 3 år udgiftsføres i anskaffelsesåret

13 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes til indre værdi. Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvor egenkapitalen er negativ, er ansat til kr. 0. For selskaber med negativ egenkapital, som ikke har opført skyldige beløb til moderselskabet, hensættes underbalancen i passiverne. Andre værdipapirer er optaget til statusdagens kursværdi. Ejerandel af Den Danske Presses Fællesindkøbs-Forening optages dog til kostpris, når indre værdi af foreningen er højere end kostprisen. Varebeholdninger Varelagre værdisættes til indkøbspriser eller dagspriser, hvor disse er lavere. Der er foretaget nedskrivning for ukurans. Igangværende arbejder værdisættes til afholdte omkostninger uden tillæg af avance. Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender er sat til den værdi, de skønnes at ville indbringe, idet der er taget hensyn til dubiøse tilgodehavender. Udbytte Udbytte, som forventes udbetalt for året, indregnes som en forpligtelse. Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat indregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på ejendomme, der ikke er skattemæssigt afskrivningsberettiget. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Udskudt skat indregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændringer i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Gældsforpligtelser Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. Gæld i øvrigt er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året, opdelt på driftens, investeringers og finansieringens likviditetsvirkning. Endvidere vises, hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likviditet

14 Koncern Resultatopgørelse Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Note T.DKK T.DKK Nettoomsætning Andre driftsindtægter Materiale- og distributionsomkostninger Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift Resultat af dattervirksomheder Afkast af værdipapirer Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Udbytte til Den Fynske Bladfond Overførsel til næste år

15 Koncern Balance Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Aktiver Note T.DKK T.DKK Tidsbegrænsede rettigheder og goodwill Koncerngoodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Deposita Andre værdipapirer Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Igangværende arbejder Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos dattervirksomheder Den Fynske Bladfond Selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

16 Koncern Balance Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK Passiver Note T.DKK T.DKK Selskabskapital Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Prioritetsgæld Anden gæld, medarbejderobligationer Langfristede gældsforpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Den Fynske Bladfond Gæld til dattervirksomheder Periodeafgrænsningsposter Udbytte for året Selskabsskat Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

17 Koncern Pengestrømsopgørelse Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultat før skat Af- og nedskrivninger Resultat af tilknyttede virksomheder Årets betalte skatter, netto Skat vedrørende salg af finansielle anlægsaktiver Selvfinansiering Forskydning i varebeholdning Forskydning i tilgodehavender Forskydning i kortfristet gæld Forskydning i arbejdskapital Driftens likviditetsvirkning Investering i anlægsaktiver, netto Investering i finansielle anlægsaktiver, netto Skat af salg af finansielle anlægsaktiver Modtaget udbytte koncernvirksomheder Investeringens likviditetsvirkning Nettolikviditetsvirkning Forskydning af langfristet gæld Forskydning af bankgæld Betalt udbytte Finansieringens likviditetsvirkning Årets likviditetsvirkning Likvide beholdninger, primo Likvide beholdninger, ultimo

18 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 1 Andre driftsindtægter Huslejeindtægt Salgs- og serviceindtægter mv Kantine eksl. lønninger, netto Konflikterstatninger Portostøtte Andre driftsindtægter Personaleomkostninger Lønninger og gager Budløn Pensioner Andre omkostninger til social sikring mv Heraf udgør gager og vederlag til: - - Direktion og bestyrelse Der ydes endvidere fri bil og telefon til direktionen Antal medarbejdere beskæftiget i gennemsnit omregnet til heltidsansatte Antal medarbejdere pr Avisbude i øvrigt, uden bude ved Tryksagsomdelingen Fyn

19 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 3 Af- og nedskrivninger Indretning af lejede lokaler Tidsbegrænsede rettigheder/goodwill Koncerngoodwill Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Fortjeneste ved salg af anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Resultat af dattervirksomheder (efter skat) - - Fyens Distribution A/S Fynske Medier Holding A/S Fynske Medier P/S Komplementarselskabet AOS.dk ApS AOS.dk P/S Fortjeneste ved salg af goodwill Fortjeneste ved salg af ejendom Andre finansielle indtægter - - Renter fra dattervirksomheder Kapitaludlodning DMA og Ritzau Kapitalforvaltning, kursregulering Renter i øvrigt Andre finansielle omkostninger - - Renter til dattervirksomheder Kapitalforvaltning, kursregulering Renter i øvrigt

20 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 7 Skat af årets resultat Den omkostningsførte selskabsskat specificeres således: Skat af årets skattepligtige indkomst Regulering af selskabsskat og udskudt skat, tidligere år Regulering af udskudt skat Årets skat i alt Der fordeler sig således: Skat af ordinært resultat Skat af ekstraordinært resultat Skat af årets resultat Skat af ordinært resultat forklares således: Beregnet 25% skat af ordinært resultat før skat Korrektion for skat i dattervirksomheder Skat af indtægter fra dattervirksomheder Skat af ej skattepligtige indkomster og kursreguleringer Skat af ej fradragsberettigede omkostninger og kursreguleringer Regulering af skat vedrørende tidligere år Skat vedrørende ændret regnskabsprincip og andre korrektioner Skat af ekstraordinært resultat forklares således: 0 0 Beregnet 25% skat af ektraordinært resultat før skat Skat af ikke skattepligtige indkomster Acontoskat 2009 betalt i årets løb

21 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S Tidsbegr. 8 Immaterielle anlægsaktiver Tidsbegr. Koncern rettigheder og rettigheder og goodwill goodwill Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger goodwill på immaterielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december 0 Produktions-9 Materielle anlægsaktiver Grunde og anlæg og Grunde og bygninger maskiner Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger bygninger på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Årets opskrivninger Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Offentlig ejendomsvurdering

22 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S Andre anlæg, Andre anlæg, drifts- 10 Materielle anlægsaktiver driftsmateriel materiel og inventar Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger og inventar på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang Regulering via tilkøb Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar 0 0 Årets opskrivninger 0 0 Opskrivninger 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Regulering via tilkøb Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Indretning 10 Materielle anlægsaktiver Indretning af lejede af lejede lokaler Regnskabsårets investeringer i og afskrivninger lokaler på materielle anlægsaktiver specificeres således: Kostpris 1. januar Årets tilgang 0 0 Årets afgang Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Årets af- og nedskrivninger Tilbageførte af- og nedskrivninger på årets afgang Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

23 Noter Fyens Stiftstidende A/S 11 Kapitalandele i dattervirksomheder Årets Egen- resultat Bogført kapital Ejerandel efter skat værdi ,00% Fyens Distribution A/S (Odense) ,50% Fynske Medier Holding A/S (Odense) ,82% Fynske Medier P/S (Odense) ,00% Komplementarselskabet AOS.dk ApS (Kolding) ,70% AOS.dk P/S (Kolding) Periodiseret fortjeneste ved salg af goodwill Periodiseret fortjeneste ved salg af ejendom Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder Kostpris 1. januar Årets tilgang 188 Årets afgang 0 Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang 65 Egenkapitalbevægelser 0 Afgang Opskrivninger 31. december 155 Nedskrivninger 1. januar Tilgang 522 Egenkapitalbevægelser 0 Afgang Nedskrivninger 31. december Hensættelser 1. januar 0 Tilgang 0 Afgang 0 Hensættelse 0 Hensættelser 31. december 0 Regnskabsmæssig værdi 31. december

24 Koncern Noter Fyens Stifstidende A/S Andre 11 Finansielle anlægsaktiver Andre Deposita værdipapirer Deposita værdipapirer Kostpris 1. januar Regulering via tilkøb Årets tilgang Årets afgang Kostpris 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang Afgang Opskrivninger 31. december Nedskrivninger 1. januar Tilgang Afgang Nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 12 Selskabskapital Den tegnede kapital består af: A-aktier 100 stk. á kr B-aktier 40 stk. á kr stk. á kr Selskabskapital Reserver for kapitalandele Reserver for kapitalandele omfatter reserver for nettoopskrivning efter indre værdis metode (dattervirksomheder og associerede virksomheder) - - Saldo 1. januar Opskrivningsfond Overført af årets resultat Udlodning af kapitalandele Skat af egenkapitalbevægelser Overført til overført resultat Saldo 31. december Overført resultat Saldo 1. januar Overført af årets resultat Overført fra opskrivningshenlæggelser Udlodning af kapitalandele Overført fra reserver for kapitalandele Saldo 31. december

25 Koncern Noter Fyens Stiftstidende A/S T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK 15 Udskudt skat Bevægelserne i udskudt skat specificeres således: Udskudt skat 1. januar Regulering af udskudt skat ved fusion Regulering af udskudt skat, tidligere år Årets hensættelse Udskudt skat vedrørende køb af virksomhed Udskudt skat 31. december Udskudt skat specificeres således: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Gældsforpligtelser Underskud Langfristede gældsforpligtelser med forfald senere end 5 år fra statusdagen Prioritetsgæld Medarbejderobligationer Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Interessent i Ritzaus Bureau I/S med solidarisk hæftelse for gæld. Kontraktlige forpligtelser Lejeforpligtelser Huslejeforpligtelser Andre leje- og supportforpligtelser Salgs- og serviceafdelingsaftaler Redaktionelle aftaler Selskabet har afgivet hensigtserklæring frem til og med 2014 om at tilføre likviditet til Fynske Medier P/S. Beløbet er maksimeret til kr. 50 mio. 18 Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor Revision Andre erklæringsopgaver med sikkerhed Skatterådgivning Andre ydelser

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4GN HOLDING S.M.B.A. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2015 Bryan Göddert Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Sydvest Kloakservice ApS

Sydvest Kloakservice ApS Gasse Høje 25, Ullerup 6780 Skærbæk CVR-nr. 33262175 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2015 Jørn Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98

KE Varmeforsyning Komplementar A/S. Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011. CVR-nr. 28 51 00 98 KE Varmeforsyning Komplementar A/S Årsrapport for perioden 01-01-2011 31-12-2011 CVR-nr. 28 51 00 98 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning

Læs mere

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012

Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N. CVR-nummer: 30 70 29 72. ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 Harmonie Huse ApS Gærdet 9 6715 Esbjerg N CVR-nummer: 30 70 29 72 ÅRSRAPPORT 1. januar 2012 til 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 8/6 2013 Brian Madsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12

Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 Høyer & Partner ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 10 00 38 65 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den '

Læs mere

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014

Andersen & Busch ApS. Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Andersen & Busch ApS Årsrapport 18. september 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2015 Jesper Galle Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FAABORG KØKKEN OG BAD APS

FAABORG KØKKEN OG BAD APS Tlf.: 63 61 41 00 faaborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab L. Frandsensvej 2 A DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 FAABORG KØKKEN OG BAD APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601)

Hobro Boligselskab A/S Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Adelgade 39, 9500 Hobro (CVR-nr. 20900601) Årsrapport for 2012/13 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. september 2013 Erik Henningsen

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22

BNC Holding ApS Markskellet 4 Bønnerup Strand 8585 Glesborg CVR-nr.: 29 81 23 22 CVR-nr.: 29 81 23 22 ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 (7. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 12. december 2015 Kirsten Kaagh Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15

Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 Dansk Carport System A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 30 69 04 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5 /11 2015 Søren Ladefoged

Læs mere

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S

BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BRAMDRUPDAM KRO OG HOTEL A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Dental Design ApS

Dansk Dental Design ApS Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Cvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Dansk Dental Design ApS Helenelyst 105 8220 Brabrand CVR-nr.:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2009 CVR-nr. 10 01 64 52 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014

Apricore ApS ÅRSRAPPORT 2014 Apricore ApS Løvsangervej 5 4300 Holbæk CVR.nr.: 34 88 13 40 ÅRSRAPPORT 2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. maj 2015 Jakob Tholle

Læs mere

Super Dæk Service - Holstebro ApS

Super Dæk Service - Holstebro ApS Super Dæk Service - Holstebro ApS Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 65 98 53 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordina^gén^alforsamling den/ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

NÆSBYLUND HOLDING ApS

NÆSBYLUND HOLDING ApS NÆSBYLUND HOLDING ApS Årsrapport for 1. januar - 31. december 2013 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/4 2014 Ruth Hessel Madsen dirigent

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/3 2015 Britta Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67

MTN Lejebolig ApS CVR-nr. 28 30 55 67 CVR-nr. 28 30 55 67 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 19.02.15 Morten Taagaard Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013

Nørrebro Fysioterapi ApS ÅRSRAPPORT 2012/2013 Nørrebro Fysioterapi ApS Thorsgade 59, st. tv. 2200 København N CVR.nr.: 31 26 96 36 ÅRSRAPPORT 2012/2013 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Den selvejende Institution "Parkhallen"

Den selvejende Institution Parkhallen Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Godkendt på bestyrelsesmødet, den 18. marts 2016 Som dirigent:... Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunst og Rammer ApS CVR-nr

Kunst og Rammer ApS CVR-nr CVR-nr. 26 53 40 89 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28.09.12 Peter Henriksen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14

HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 HP PROJEKT & UDVIKLING A/S Cvr. nr. 21 38 19 34 ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2014 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Holbæk Rørmontage ApS

Holbæk Rørmontage ApS Holbæk Rørmontage ApS Tåstrup Møllevej 4B, 4300 Holbæk CVR-nr. 32 22 54 11 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. marts 2015 Som dirigent:... Thorbjørn Mortensen

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014

BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 BV Ejendomme ApS Årsrapport for 2014 CVR-nr. 32 65 81 05 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2 /6 2015 Bjarne Vestergaard Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab

Slik & Is Kælder ApS. Årsregnskab Slik & Is Kælder ApS Fiolstræde 29, kl. 1171 København K CVR-nr.: 35 82 39 80 Årsregnskab 1. Regnskabsår 4. april 2014-31. December 2014 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T

Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS Å R S R A P P O R T Ejendomsselskabet Østerport 2, Rudkøbing ApS CVR 29 69 00 22 Å R S R A P P O R T 2 0 1 2 6. regnskabsår Godkendt på generalforsamling, afholdt den 12. februar 2013. Dirigent: S. E. Kracht c/o Svendborg

Læs mere

AIS HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AIS HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AIS HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2015 Kim Andersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014

Hexa-Cover A/S. Årsrapport for 2014 Vilhelmsborgvej 5 7700 Thisted CVR-nr. 27606555 Årsrapport for 2014 11. regnskabsår Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. februar 2015

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Design Cykler Esbjerg ApS

Design Cykler Esbjerg ApS CVR-nr. 24 23 96 24 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/12 2014 Kristian Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92

Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Ortopædkirurgisk Klinik Sydhimmerland ApS CVR-nr. 30 71 68 92 Årsrapport for 2011/12 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 24.01.13 Tom Burgdorf Ringstrøm Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

BOJESEN CHOKOLADE A/S

BOJESEN CHOKOLADE A/S BOJESEN CHOKOLADE A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Rasmus Bo Bojesen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Høeghsmindevej 43 2820 Gentofte CVR nr. 34228612 Årsrapport for 2013/2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GUDHJEM CAMPING ApS. Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GUDHJEM CAMPING ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2015 Gerda Serritzlew Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15

F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C 2014/15 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 F TECH APS FISKERIVEJ 3, 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Redblue Bus Tours ApS Vasbygade 30 2450 København SV. CVR-nr: 34 45 51 47. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Vasbygade 30 2450 København SV CVR-nr: 34 45 51 47 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/6 2015 Hans Baarregaard Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger

Læs mere

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18

Embacollage A/S Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård CVR-nr. 10 08 85 18 Årsrapport for regnskabsåret 01.07.14-30.06.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.10.15 Jacob Hjortshøj Dirigent STATSAUTORISERET

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/01/2015 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

HERNING BILCENTER ApS

HERNING BILCENTER ApS HERNING BILCENTER ApS Årsrapport 1. maj 2011-30. april 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/08/2012 Svend Ole Jensen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46

Athena Internet A/S CVR-nr. 26 33 86 46 CVR-nr. 26 33 86 46 Årsrapport for 2005/06 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / Dirigent: Gåskærgade 32-34 6100 Haderslev Tlf.: 74 52 18 12 Fax: 74 53 32 32 E-mail:

Læs mere

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012

Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 Esbjerg Camping A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 29 62 86 88 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /5 2013 Henning Tønder Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/09/2013 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Årsrapport for 2014/15

Årsrapport for 2014/15 DOC ApS Kløckersvej 1, 2820 Gentofte Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 15 13 68 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/11 2015 Ole Kjerulf-Jensen

Læs mere

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82

Ryberg Biler ApS CVR-nr. 30 50 51 82 CVR-nr. 30 50 51 82 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 27.04.15 Per Ryberg Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a

Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a CVR-nr. 32 56 32 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent 20 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012

Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 Astro Fysioterapi v. autoriseret fysioterapeut Lars Nielsen ApS Årsrapport for 2012 CVR-nr. 30 61 52 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /6 2013 Lars

Læs mere

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013

DENTOOL ApS. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 DENTOOL ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2013 John Ole Petersen Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014

Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 Cobra Computer Technology A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 09 08 39 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5 2015 Leif Nielsen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S

AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S Tlf.: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 AKSEL SØRENSEN MØBLER/CURT FRIBO, ODENSE A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Internt regnskab 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Internt regnskab 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Internt regnskab 2014/15 5. regnskabsår +45 71 99 55 45 mail@regnskabsfabrikanten.dk www.regnskabsfabrikanten.dk Facebook.com/regnskabsfabrikanten Hjejlevej

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 28. regnskabsår Revisionsfirmaet TORBEN JENSEN Godkendt Revisionsanpartsselskab www.torbenjensen.dk CVR.nr. 27521975 Havnepladsen 3 A 7100 Vejle Tlf. 70 20 13 05 Fax 75 85 85 49 E-mail: vejle@torbenjensen.dk Vejlevej

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68

Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Blåvandshuk Golfbaner A/S CVR-nr. 32 27 72 68 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. juni 2014. Bruno Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015.

HOTEL AMERIKA A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april 2015. Tlf.: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOTEL AMERIKA A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten

Læs mere

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012

K 711 ApS. Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 K 711 ApS Årsrapport 1. juli 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/09/2012 Olaf Hedegaard Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015

Core Bolig III Investoraktieselskab II. Årsrapport for 2015 Core Bolig III Investoraktieselskab II Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 20 64 77 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

Frydenland ApS. Frederiksberg C CVR nr. 34586012. Årsrapport 2014

Frydenland ApS. Frederiksberg C CVR nr. 34586012. Årsrapport 2014 Frydenland ApS Frederiksberg C CVR nr. 34586012 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Ruben Kopp Pedersen dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92

BET ApS CVR-nr. 30 83 12 92 CVR-nr. 30 83 12 92 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

TOP REJSER A/S 2011/12

TOP REJSER A/S 2011/12 Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev@bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOP REJSER A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88

Vejsmose Holding ApS CVR-nr. 31 36 64 88 CVR-nr. 31 36 64 88 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 23.07.15 Ricki Vejsmose Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk

IBDO LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT. Årsrapporten på selskabets den CVR-NR. 33 06 3741. Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk IBDO Tlf: 9989 1400 saebyøbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab LÆSØ ELNET A/S ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten på selskabets den CVR-NR.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946

ÅRSRAPPORT 2014. Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K. CVR nr. 33503946 ÅRSRAPPORT 2014 Vitamin Well Danmark ApS Esplanaden 40 1263 København K CVR nr. 33503946 Indsender: Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor Strandvejen 100 2900 Hellerup Fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS

LED LIGHT DISTRIBUTION ApS LED LIGHT DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2014 Thomas Juul Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere