236 Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "236 Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan 2009-21 - Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro"

Transkript

1 Dagsorden til mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 6. december 2011 kl. 14:00 i Havbakkeskolen, Vikingevej 4, Als Mødested kl : Genbrugspladsen i Als, Vestvejen 4, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 235 Orientering om forhold vedr. tilladelser til taxikørsel 236 Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro 237 Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken i Hobro 238 Forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden 239 Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden 240 Opstilling af antennemast på adressen Stubberupvej 18, Oue 241 Status for indsats imod skrot i det åbne land 242 Orientering om status på landbrugssager 243 Regulativer for erhvervsaffald, husholdningsaffald og jord 244 Erhvervsaffaldsgebyrer 245 Henvendelse fra Grønt Råd om affald 246 Opkrævning af gebyr for behandling af større sager efter vandløbsloven 247 Klimakommune-statusrapport og handleplan Fladbjerg Vandværk har søgt om dispensation fra kvalitetskravet til ilt 249 Vedtagelse af Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune 250 Anlægsregnskaber afsluttet i 2010 (Bruttoudgifter under 2 mio. kr.) 251 Månedlig økonomirapport pr. 30. november Økonomivurdering pr. 31. oktober Teknik og Miljø 253 Implementering af budget 2012 på området for Udvalget for Teknik og Miljø 254 Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 48/2011 for vindmølleområde ved

2 Døstrup/Finderup 255 Testpladser til Serie 0-møller frem mod Orientering om udvidelsesplaner af fjernvameforsyning til boligområde i Hadsund Syd 257 Orienteringssager 258 Eventuelt Lukkede dagsordenpunkter Åbne dagsordenpunkter P Orientering om forhold vedr. tilladelser til taxikørsel Resumé I forbindelse med kommunens administration af tilladelser til taxikørsel, jf. Lov om taxikørsel m.m., orienteres om generel lovgivning og regler samt lokale bestemmelser. Direktøren indstiller sagen til udvalgets orientering. Under punktet vil afdelingsleder Jytte Sigfredsen deltage med fremlæggelse af sagen, hvor bl.a. følgende vil blive drøftet: Tilladelser, antal bevillinger, tildeling af bevillinger, bestillingskontor/vagtordning. Udfordringer heunder, problematik omkring landkommuner, offentlig servicetrafik (PE), håndtering af klager, vognmandens forpligtelser m.m. Talsmandsgruppen, hvem, hvordan, dialog, møder. Andet. Direktøren indstiller sagen til udvalgets orientering.

3 P Endelig vedtagelse af forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan Centerområde H.I. Biesgade 4-6, Hobro Resumé Forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan , har været i offentlig høring i perioden 6. september 2011 til 2. november Der er ikke indkommet bemærkninger til planforlaget. Eksisterende rammeområder HOB.C.16, Centerområde - H.I. Biesgade 6, med bebyggelsesprocent 70 og max. 2,5 etage og HOB.O.7, Offentligt område for Rutebilstation - H.I. Biesgade 4, med bebyggelsesprocent på 40 og max. 1,5 etage slås sammen til det nye rammeområde benævnt HOB.C.23 Centerområde - H.I. Biesgade 4-6, med en max. bebyggelsesprocent på 190 og max. 3.5 etage. Bebyggelsesprocent og max. etager er således ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvorfor forslag til Kommuneplantillæg nr. 7, hvori der udlægges et nyt rammeområde til centerfunktion i form af ny randbebyggelse benævnt HOB.C.23, har været fremlagt i offentlig høring. Kommuneplantillægget er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Formålet har været at afgøre, hvorvidt virkeliggørelsen af tillægget vil give væsentlige virkninger på miljøet. Center for Plan, HR og Udvikling har på dette grundlag vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af planen. Bilag Forslag til Kommuneplantillæg nr. 7 - H.I. Biesgade 4-6 Direktøren anbefaler, at forslag til Tillæg nr. 7 til Mariagerfjord Kommuneplan , uden ændringer, fremsendes til Byrådets endelige vedtagelse.

4 P Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Resumé Forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken i Hobro har været i offentlig høring i perioden 6. september november Der er indkommet 3 indsigelser til lokalplanforslaget. Teknik og Byg anbefaler, at lokalplanforslaget godkendes endeligt uden ændringer I offentlighedsperioden er der indkommet indsigelser og bemærkninger fra følgende til Lokalplanforslag 54/2011: Bymarkskolens Skolebestyrelse v/ Formand Mads Lunau Beboer, Stoldal 52, 2. tv, 9500 Hobro, Mads Lunau, Grundejer, Stolbjergvej 11, 9500 Hobro, Henrik Jakobsen Behandlingen af indsigelserne er vedhæftet som bilag. Bilag Forslag til Lokalplan 54, 2011 Indsigelsesnotat Direktøren indstiller, at udvalget fremsender forslag til Lokalplan 54/2011 for et boligområde ved Håndværkerparken til Byrådets endelige vedtagelse uden ændringer P

5 238. Forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden Resumé Forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden er udarbejdet, da det er ønsket at placere en genbrugsplads på området, hvilket den eksisterende lokalplan for området ikke muliggjorde. Genbrugspladsen i Rostrup er placeret i tilknytning til et habitatområde, og i øvrigt omgivet af beskyttet natur, hvilket betyder, at en evt. udvidelse eller iværksættelse af nye aktiviteter på pladsen kan vanskeliggøres. Genbrugspladsen i Rostrup skal derfor afvikles og opføres et nyt sted. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 9. maj 2011, at der arbejdes videre på at flytte Genbrugspladsen i Rostrup til en lokalitet i industriområdet i Arden i løbet af En ny genbrugsplads i industriområdet i Arden kan ikke umiddelbart rummes inden for den nuværende lokalplans rammer, hvorfor Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på møde den 8. september 2011, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for en del af erhvervsområdet i Arden. Plan har udarbejdet forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden. Lokalplanområdet må anvendes til erhverv i form af fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, handels- og omsætningsvirksomheder og transportvirksomheder samt tekniske anlæg, eksempelvis i form af en genbrugsplads. Der kan etableres butikker på op til 200 m 2, der alene forhandler virksomhedens egne produkter. Vejadgang til lokalplanområdet kan ske fra Myhlenbergvej og fra Ringvejen. Disponeringen af veje indenfor lokalplanområdet sikrer en vejforbindelse til en eventuel senere udvidelse af byen mod syd. Der er bestemmelser i lokalplanen, der sikrer, at bebyggelse langs Myhlenbergvej orienterer sig mod denne, for at underbygge vejens status som indfaldsvej. Der er indarbejdet byggelinier i lokalplanen for samtlige veje. Bilag Lokalplanforslag 65, 2012

6 Direktøren indstiller, at forslag til Lokalplan 65/2012 for et erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring P Forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden Plan har udarbejdet forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan , som sikrer, at forslag til Lokalplan 65/2012 for erhvervsområde ved Thoruphedevej og Myhlenbergvej i Arden er i overensstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan Lokalplanområdet for forslag til Lokalplan 65/2012 er omfattet af rammebestemmelserne for rammeområde ARD.I.4 i Mariagerfjord Kommuneplan , der fastligger anvendelsen til industri som fremstillingsvirksomheder, bygge- og anlægsvirksomheder, handels- og omsætningsvirksomheder og transportvirksomheder. Lokalplanforslaget er ikke i overenstemmelse med Mariagerfjord Kommuneplan , da der inden for rammeområde ARD.I.4 ikke gives mulighed for at etablere virksomheder i form af tekniske anlæg, såsom genbrugsplads. I kommuneplantillæg nr. 19 for Mariagerfjord Kommuneplan suppleres den fremtidige anvendelse af rammeområde ARD.I.4 med virksomheder i form af tekniske anlæg, hvorved lokalplanen er i overenstemmelse med kommuneplanen. Bilag Forslag til kommuneplantillæg nr. 19 Direktøren indstiller, at forslag til Tillæg nr. 19 til Mariagerfjord Kommuneplan indstilles til Byrådets godkendelse med henblik på 8 ugers offentlig høring.

7 P Opstilling af antennemast på adressen Stubberupvej 18, Oue Resumé Firmaet KM Telecom har på vegne af Telenor ansøgt om tilladelse til opstilling af en 36 m høj mast på Stubberupvej 18, Oue. Telenor vil opsætte egne antenner i masten, men der vil være plads til antenner fra flere udbydere. Sagen er en udløber fra sagen om masten på Borgervej 34, Oue, som fik et afslag på ansøgningen. Antennemasten tænkes placeret i den nord-vestlige udkant af Oue by. Den aktuelle ejendom, hvor antennemasten tænkes placeret, er beliggende i byzonen. Området er lokalplanlagt (Lokalplan nr. 6.1 ARDEN). Ifølge lokalplanen må ingen del af bygningen være højere end 8,5 m, hvorfor sagen har været i høring hos den kreds af naboer, der ligger nærmest placeret til antennemasten. Der er modtaget i alt 4 indsigelser imod opsætningen af antennemasten primært koncentreret om frygten for farlig stråling, om mastens visuelle indtryk, og at masten vil medføre tab af ejendommens værdi. Ansøgeren har forholdt sig til indsigelserne. Kort resummeret er det oplyst fra ansøger, at de mobiloperatører, som skal anvende masten, overholder krav om beskyttelse imod stråling fra mobilantenner fastsat i den såkaldte R&TTE-lov (lov om Radio- og Teleterminaludstyr om Elektromagnetiske Forhold). Afdeling Byg kan ikke kommentere argumenterne omkring værdiforringelser af ejendomme. Det må dog fremføres, at manglende dækning for mobiltelefoni også kan være negativt for et lokalsamfund. Det er blandt andet mastelovens formål, at der gennem rammer for fælles udnyttelse af master opstillet til radiokommunikationsformål og opsætning af antennesystemer på bygninger og andre høje konstruktioner, at sikre optimal radiokommunikation samtidig med, og at det samlede antal master og disse påvirkninger af omgivelserne begrænses mest muligt.

8 Afdeling Byg vil således anbefale, at der meddeles byggetilladelse til en placering af antennemasten som ansøgt. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune. Bilag Kort der viser placering af mobilmast Kort over orienteerede naboer Direktøren indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø, at der meddeles fornøden byggetilladelse for placering af antennemasten P Status for indsats imod skrot i det åbne land Resumé Indsats imod skrot i det åbne land er igangsat. I uge 47 og 48, besigtiges 18 ejendomme. Når hver enkelt sag er vurderet, sendes et brev til hver enkelt part med aftaler eller krav til lovliggørelse samt tidsfrister herfor. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at den tidligere fremlagte køreplan følges. Forvaltningen følger den tidligere fremlagte køreplan for indsats imod skrot i det åbne land. Dog er der efter et møde med miljøjurist Mads Kobberø sket mindre ændringer af køreplanen. I uge 44 og 45 modtog 18 borgere brev med varsling om et besøg på ejendommen, med henblik på en nærmere vurdering af oplagets karakter. Kun en af de 18 personer har indtil nu reageret på brevet med en henvendelse til forvaltningen. I dette tilfælde var en oprydning

9 igangsat og der blev anmodet om udsættelse af besigtigelse til efter nytår. Denne anmodning er efterkommet. I uge 47 besigtiges derfor 10 ejendomme og i uge 48 yderligere 7 ejendomme. For de besigtigelser der er gennemført, kan det oplyses, at alle parter har læst brevet fra forvaltningen og er bevidste om, hvorfor der er fundet anledning til besigtigelse. To medarbejdere fra forvaltningen har under besøget forklaret de problemstillinger, der kan knytte sig til oplag af denne karakter. Der har indtil nu været en god og konstruktiv dialog med sagsparterne. Sagerne er forskellige på mange måder, herunder oplagets karakter, størrelse og beskaffenhed og partens personlige og økonomiske forhold. Sagerne vurderes individult og frister for eventuelle tiltag fastsættes så vidt muligt ud fra dialog med borgeren samt vurdering af omfanget. En del af sagsparterne har selv en idé om, hvor lang tid en afvikling af oplaget vil kræve. I nogle tilfælde drives der et erhverv fra ejendommen, og ejeren ønsker på grund af pladsmangel eller praktiske årsager at beholde et mindre oplag udendørs. Dette kan kræve en landzonetilladelse og det vil da fremgå af brevet, at der skal ansøges om en sådan. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning, at den tidligere fremlagte køreplan følges K Orientering om status på landbrugssager Resumé Forvaltningen har tidligere på året orienteret udvalget om status for arbejdet med husdyrgodkendelser, senest den 6.juni 2011, hvor forvaltningens forventninger tidligere på året til godkendelsesarbejdet blev nedjusteret på grund af masive problemer med IT ansøgningssystemet.

10 Udvalget har ønsket en ny orientering, sidst i 2011, om status for arbejdet med husdyrgodkendelser. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning Forvaltningen udfærdigede i marts 2011 en prognose for afvikling af sagspuklen til marts 2012, hvilende på en række forudsætninger, bl.a. At det nye IT ansøgningssystem fra Miljøstyrelsen kom op og køre uden nævneværdige problemer eller forsinkelser til følge. At forvaltningen ikke skulle/skal lave hjemviste sager, før sagspuklen er væk. Som tidligere orienteret har der fra dag 1 med det nye system været mange graverende fejl, og systemet har i perioder været helt uden drift. Systemet er siden blevet opdaterer ad flere gange, hvorved mange fejl, mangler og uhensigtsmæssigheder er blevet rettet. Dog har systemet stadig nogle graverende fejl og mangler. På trods af disse udfordringer har Mariagerfjord Kommune i perioden 1. januar 2011 til ca. 1. december 2011 truffet afgørelser i 76 sager og 44 sager er pt. under behandling eller i høring. Det betyder, at der nu er 18 sager, hvor der endnu ikke er påbegyndt sagsbehandling tilbage på listen, hvoraf de 7 er sager, som skal genbehandles efter hjemvisning. Sagerne forventes opstartet i 1. og 2. kvartal I nedenstående tabel, er en skematisk oversigt over status på sagsbehandlingen på landbrugsområdet Afgjorte sager Sager under behandling inkl. høring 10 tilladelser tilladelser *) 4 12 tilladelser *) tilladelser *) 23 ( 10, 11, 12 og 16 tilladelser) Afventer opstart 11 ( 10, 11, 12 og 16 tilladelser) I alt Anmeldelser 25 8 Genbehandling af hjemviste sager

11 I alt * 10= DE 11= DE 12= > 250 DE 16= Arealgodkendelse I husdyraftalen 2 er der afsat fem millioner kroner til fremme af behandlingen af de hjemviste sager fra Natur- og Miljøklagenævnet, svarende til kr pr. afgjorte sag inden 1. marts 2012 og efter først til mølle princippet. Forvaltningen har behandlet 6 hjemviste sager og har pt. anmodet om seks gange kr hos Miljøministeriet. Fremover prioriteres de resterende sager, inklusiv hjemvisningerne efter indsendelsesdatoen fra ansøger - og hjemsendelsesdatoen fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det er forvaltningens opfattelse, at forudsætningerne for at foretage en kvalificeret sagsbehandling inden for området nu er til stede, og at opgaven med godkendelse af husdyrbrug nu betragtes som en almindelig driftsopgave i lighed med forvaltningens øvrige opgaver. Økonomi Forvaltningen forventer at få udbetalt kr for behandling af de 6 hjemviste sager. Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning P Regulativer for erhvervsaffald, husholdningsaffald og jord Resumé

12 I henhold til Miljøstyrelsens bekendtgørelse, skal kommunen udarbejde affaldsregulativer for husholdninger og erhverv, samt et selvstendigt regulativ for jord, som er affald. Regulativerne for henholdsvis erhvervs- og husholdningsaffald skal indberettes til den nationale database. Forvaltningen har udarbejdet udkast til de 3 regulativer: 1. Regulativ for husholdninger 2. Regulativ for erhverv 3. Regulativ for jord Direktøren indstiller, at regulativerne fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 4 ugers offentlig høring Regulativer for husholdninger og erhverv I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse om affald skal kommunen udarbejde og vedtage regulativer om ordninger for affald produceret af husholdninger og virksomheder i kommunen. Regulativerne skal fastsætte retningslinier for husholdninger og virksomheders rettigheder og pligter i forbindelse med vedtagne affaldsordninger, herunder sikre det retlige grundlag for opkrævning af gebyr og takster for de benyttede affaldsordninger. Regulativerne skal udarbejdes i paradigmer, som er udarbejdet fra centralt hold og som angiver hvilke affaldsordninger, der skal beskrives i regulativerne. Regulativerne skal indrapporteres til den nationale database for affaldsregulativer NSTAR (Nationale standardregulativer for affald). I de anvendte paradigmer findes: 1. Fast tekst, som kommunen ikke kan ændre. 2. Tekst, som kommunen kan vælge at benytte. 3. Mulighed for at kommunen selv kan tilføje tekst. Den faste tekst fra Miljøstyrelsens paradigme er ikke tilrettet i vedlagte udkast til regulativer, idet den nye bekendtgørelse endnu ikke er endelig vedtaget. Det betyder, at der i denne del af regulativet vil være uoverensstemmelser i forhold til enkelte områder i den øvrige del af regulativet. Forvaltningen har udarbejdet et bilag med angivelse af, hvilke ændringer der er foretaget i regulativerne i forhold til de nugældende, herunder hvilke nye tiltag, som er indarbejdet. 3. Regulativ for jord

13 Kommunen skal i henhold til nævnte bekendtgørelse endvidere udarbejde og vedtage et selvstændigt regulativ for jord, som er affald. I modsætning til regulativer for henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald er kommunen ikke forpligtede til at anvende et særligt paradigme. Jordregulativet er et samlet regulativ for jord og omfatter udover håndtering af jord, som affald, også bestemmelser vedr. områdeklassificeringen, anmeldelse af jordflytning og analysefrie delområder. Ved vedtagelsen af jordregulativet bortfalder nuværende Regulativ for anmeldelse af flytning af jord i Mariagerfjord Kommune. Regulativet beskriver den praksis, som allerede anvendes i forbindelse med administration af jordflytninger mv., herunder præciseres krav til analyseomfang og kravværdiere. Udkast til regulativer for erhverv, husholdninger og jordflytninger samt bilag, der beskriver de væsentligste ændringer, vedlægges som bilag. Regulativerne skal annonceres og offentliggøres i 4 uger. Regulativerne træder i kraft 1. januar Økonomi Regulativernes bestemmelser vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i de nugældende takster og gebyrer. Bilag Jordregulativ - Mariagerfjord Kommune Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for erhvervsaffald Direktøren indstiller, at regulativerne fremsendes til Byrådets godkendelse med henblik på 4 ugers offentlig høring S Erhvervsaffaldsgebyrer

14 Resumé Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 7. november 2011, at virksomheder skal sikres adgang til genbrugspladserne ved, at der vælges en løsning, hvor køretøjerne registreres ved indgangen på genbrugspladsen. Forvaltningen har drøftet takstniveauet med I/S Fælles Forbrænding og Rebild Kommune og har på baggrund heraf udarbejdet et forslag til takster. Forvaltningen har endvidere udarbejdet et forslag til et administrationsgebyr. Direktøren indstiller, at taksterne og administrationsgebyret godkendes og indarbejdes i kommunens takstblad med henblik på Byrådets godkendelse. Udvalget for Teknik og Miljø besluttede på mødet den 7. november 2011, at virksomheder skal sikres adgang til genbrugspladserne ved, at der vælges en løsning, hvor køretøjerne registreres ved indgangen på genbrugspladsen. Denne beslutning er indarbejdet i det nye erhvervsaffaldsregulativ, hvoraf det fremgår, at virksomhederne skal betale en takst for hver gang de kommer på pladsen. I følge affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder, der har en omsætning over kr endvidere betale et administrationsgebyr uagtet, at de ikke benytter genbrugspladsen. Gebyret skal dække kommunens generelle udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldssdata - og regulativsystem, information, planlægning, samt administration af øvrige ordninger for virksomheder. Administrationsgebyret vil endvidere blive pålagt alle virksomheder, hvis de benytter genbrugspladsen selvom omsætningen er under kr Forvaltningen har drøftet takstniveauet med Rebild Kommune og I/S Fælles Forbrænding og nået frem til, at et takstniveau, som svarer til Aalborg Kommunes takster anbefales til godkendelse i både Rebild og Mariagerfjord kommuner således, at der sikres et ensartet takstniveau for derved at undgå affalds shopping og konkurrenceforvridning. Takster Som udgangspunkt for taksterne er anvendt Aalborg Kommunes beregningsmodel, hvor det anslås, at et gennemsnits læs = 1x gebyr svarer til 250 kg med en gennemsnitspris på kr. 600 pr ton. Forvaltningen har dog valgt at nedskrive vægten for varebiler til ½ takst i forhold til Aalborgs takster for at sikre, at denne kategori, der erfaringsmæssigt kommer ofte - men med en begrænset mængde, ikke rammes skævt af ordningen. Forvaltningen i Rebild Kommune har valgt samme indstilling

15 Taksterne er fordelt på 6 kategorier: Kategori Gebyr Skønnet vægt Gebyr v. 600 kr./ton Varebil ½ x gebyr 125 kg 75 kr. Varebil med trailer 2 x gebyr 500 kg 300 kr. Kassevogn 2 x gebyr 500 kg 300 kr. Kassevogn med trailer 3 x gebyr 750 kg 450 kr. Ladbil 3 x gebyr 750 kg 450 kr. Ladbil med trailer 4 x gebyr 1000 kg 600 kr. Farligt affald Taksten for farligt affald fastsættes til kr. 6,00 pr. kg, hvilket er den forventede gennemsnitspris for de affaldstyper, der erfaringsmæssigt afleveres på genbrugspladserne. Forvaltningen vil i samarbejde med I/S Fælles Forbrænding foretage registreringer af affaldstilførslerne i 2012, og på baggrund heraf regulerer taksterne for Administrationsgebyr Administrationsgebyret i 2012 fastsættes til kr. 360,00 + moms. Gebyret for 2012 er fastsat som en procentdel af de samlede administrationsudgifter inden for affaldsområdet med udgangspunkt i brugerundersøgelse i 2010, hvor resultatet viser, at 16% af tilførslerne stammer fra erhvervsvirksomheder. Gebyret skal dække kommunens generelle udgifter forbundet med administration af anvisningsordninger for virksomheder, regulativfastsættelse, affaldssdata - og regulativsystem, information, planlægning, samt administration af øvrige ordninger for virksomheder. Gebyret skal fastsættes som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. Af lister fra Skat samt udtræk fra CVR registeret fremgår, at 1963 ud af i alt 5951 virksomheder i Mariagerfjord Kommune skal betale et administrationsgebyr. Økonomi De foreslåede takster og administrationsgebyr forventes at dække de omkostninger der er i forbindelse med drift og administration af ordningen. Udgifter og indtægter afholdes indefor det brugerfinansierede område. Direktøren indstiller, at taksterne og administrationsgebyret godkendes og indarbejdes i kommunens takstblad med henblik på Byrådets godkendelse.

16 P Henvendelse fra Grønt Råd om affald Resumé Grønt Råd har fremsendt en opfordring til Udvalget for Teknik og Miljø om at realitetsbehandle målsætningerne, der er anført i afsnit 8.5. i affaldsplanen, samt at man gennem medierne (presse, TV, etc.) sætter fokus på det kommunale initiativ. Opfordringen bygger på arbejdet i Grønt Råd med Ren Kommune kampagnen og er en opfølgning på årlige temamøder med Udvalget for Teknik og miljø. Det indstilles, at forslagene fra Grønt Råd indgår som en del af arbejdet i forbindelse med revision af Affaldsplanen i Grønt Råd har med kampagnen Ren Kommune støttet op omkring lokale initiativer til at indsamle affald smidt i naturen. I 2009 gang Udvalget for Teknik og Miljø, Naturstyrelsen og Grønt Råd ekstra midler til at udfolde kampagnen med logo og PR-materiale, undervisningskatalog til skoler om affald og posekampagne med uddeling af små affaldsposer til bilister. Siden har Grønt Råd støttet op ved at opfordre skoler, foreninger og landsbyer til at samle affald og Mariagerfjord Kommune har udbetalt 200 kr. til forplejning pr. skoleklasse, der samler affald og 300 kr. pr. landby eller forening, der afholder affaldsindsamling. En registrering af indsamlinger viser, at mange landsbyer og skoler fordelt geografisk over hele kommunen bidrager til at samle affald i deres lokalområde. Kommunen sørger endvidere for at annoncere den nationale affaldsindsamling, lokalt koordineret af DN-Mariagerfjord, i april hvert år samt, at det indsamlede affald bliver afhentet og kørt på genbrugspladsen. Der er således mange mennesker med til at samle affald, hvilket, flere fortæller, har en positiv effekt de steder, hvor der er blevet samlet affald igennem mange år. Men det er fortsat et stort problem langs landeveje, i byer og i naturen, at der bliver smidt affald. Byrådet har i Mariagerfjord Strategi 2011 indarbejdet målet med at blive Danmarks reneste kommune med fokus på både det visuelle indtryk og et rent miljø. Der er eksempelvis igangsat en indsats med at få ryddet op på steder, hvor der er ophobning af affald på private arealer. Mariagerfjord Kommune skal i løbet af 2012 revidere Affaldsplanen parallelt med den statslige affaldsplanlægning. Den nye affaldsplan for Mariagerfjord Kommune skal være gældende pr. 1. januar 2013.

17 Fagenheden foreslår derfor, at forslagene fra Grønt Råd kan inddrages i overvejelserne ved revisionen af Affaldsplanen i Ved revision bliver lavet status for hvilket initiativer, der er gennemført og der bliver foretaget en vurdering af, hvilke initiaver, der skal videreføres og hvilke nye initiativer, der skal indgå i den nye Affaldsplan gældende fra 1. januar Direktøren indstiller, at forslagene fra Grønt Råd indgår som en del af arbejdet i forbindelse med revision af Affaldsplanen i Ø Opkrævning af gebyr for behandling af større sager efter vandløbsloven Resumé Kommunen kan som vandløbsmyndighed opkræve et gebyr for behandling af visse sagstyper efter vandløbsloven. Det indstilles, at Mariagerfjord Kommune fremover opkræver det af Staten fastsatte minimumsgebyr i nærmere definerede administrativt tunge vandløbssager. Som det bl.a. kendes fra byggelovgivningen, har kommunen som vandløbsmyndighed hjemmel til at opkræve et gebyr for behandling af visse typer sager efter vandløbsloven. Sagstyperne er præcist defineret i Bekendtgørelse nr om vandløbsregulering og - restaurering m.v. Såfremt kommunen beslutter at indføre gebyropkrævning, kan kommunen samtidig beslutte at friholde gebyrbetaling på en række mindre sagstyper, efter nærmere anvisning i bekendtgørelsen. Kommunen kan opkræve et gebyr på maksimalt 2% af anlægsudgiften, dog mindst 6.090,00 kr. (2011 tal). Beløbet pristalsreguleres hvert år. Sagsbehandlingsgebyret forfalder til betaling, når sagen besluttes fremmet. herom skal offentliggøres i dagspressen.

18 Vandløbsmyndigheden kan undlade at opkræve gebyr for behandling af visse typer mindre administrativt tunge sager (krydsning af vandløb samt broer/overkørsler). Forvaltningen anbefaler, at Mariagerfjord Kommune alene opkræver gebyr i de større og administrativt meget tunge sager (regulering af vandløb, offentlige pumpelag samt opstemningsanlæg). Mariagerfjord Kommune har ikke frem til nu udnyttet muligheden for at opkræve sagsbehandlingsgebyr. Det vides bl.a. at Aalborg, Rebild og Vesthimmerland kommuner opkræver gebyr. Direktøren indstiller, at adgangen til at opkræve det af Staten fastsatte minimumsgebyr i visse typer vandløbssager udnyttes, dog således at mindre administrativt tunge sager friholdes P Klimakommune-statusrapport og handleplan 2011 Resumé Som Klimakommune er Mariagerfjord Kommune forpligtiget til at reducere kommunens egen CO2 udledning med 8 % i perioden Som opfølgning herpå er der udarbejdet en status for CO2 udledningen i 2010 og en handleplan for Siden den første opgørelse i 2009 er den samlede CO2 udledning reduceret med 6,1 %. Handleplanen for 2011 er primært baseret på energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, fordi det er den største kilde til kommunens egen CO2 udledning og fordi kommunen i perioden , hvor aftalen løber, investerer mange ressourcer i at reducere energiforbruget. I Nordjylland har 10 kommuner og Region Nordjylland underskrevet en klimakommune/regionsaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Mariagerfjord Kommune underskrev klimakommuneaftale i 2008 og forpligtigede sig til at reducere CO2 udledningen med 8 % fra , lave en CO2 opgørelse over kommunens eget energiforbrug og transport og udarbejde en handleplan til reduktion af CO2. Som opfølgning herpå blev der udarbejdet en klimakommunestatusrapport og handleplan for 2009, som blev godkendt af Udvalget for Teknik og Miljø den 3. august 2009 og Byrådet den 27. august 2009.

19 Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 indeholder en afgrænsning af omfanget for CO2 opgørelsen, en opgørelse af CO2 udledningen i 2010 samt en handleplan for reduktion af CO2 udledningen i CO2 opgørelsen er afgrænset til at omfatte energi i de kommunale bygninger og transport indenfor teknik og miljø, administration og drift, hjemmepleje og kørsel i egen bil. Kommunens CO2 udledning Kommunens CO2 udledning, som virksomhed, er reduceret med 458,6 tons fra 7.745,8 til 6.987,2 tons svarende til en reduktion på 6,1 %. Energi Hver kommunal ejendoms energiforbrug er omregnet til CO2 udledning via emissionsfaktorer, der relaterer sig til den enkelte ejendoms varmeforsyning og en emissionsfaktor for elproduktion i Vestdanmark. CO2 udledningen fra de kommunale bygninger er fordelt på administrationsbygninger, skoler inkl. SFO'er og ungdomsskoler, daginstitutioner, ældrecentre, specialinstitutioner, kulturhuse mv. samt andre. Den første CO2 opgørelse blev foretaget i 2009 ud fra tal, der var tilgængelige fra I denne opgørelse er der brugt forbrugstal fra Der er sket en reduktion i CO2 udledningen på 465 tons fra til i de kommunale bygninger. Transport CO2 opgørelsen for transport i Teknik og Miljø administrationen, hjemmeplejen samt kørsel i egen bil er opgjort fra kilometerantal via omregningsfaktorer for henholdsvis diesel-, benzin- og gennemsnitsbiler. For teknik og miljø drift, er CO2 udledningen beregnet ud fra brændstofforbruget til vare- og lastbiler samt traktorer. Indenfor transportområdet er der sket en reduktion i CO2 udledningen fra kørsel i hjemmeplejebiler på 32,2 tons fra 185,1 til 152,9 tons. På de øvrige områder er der sket en stigning med henholdsvis 29,8 tons fra Teknik og Miljø driften, med 8,7 tons fra kørsel i egen bil af kommunens medarbejdere og med 0,1 tons fra kørsel i Teknik og Miljø administrationen. Handleplan 2011 Handleplanen for 2010 er primært baseret på energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, fordi det er den største kilde til kommunens egen CO2 udledning og fordi kommunen i perioden , hvor aftalen løber, investerer mange ressourcer i at reducere energiforbruget. Energiarbejdet i kommunen omfatter energimærkning, energibesparende tiltag,

20 energirigtige indkøb, energirigtig adfærd, herunder projekt guld og grønne klimaskove, og samspil med bygningsvedligeholdelse. Endvidere vil der kunne spares CO2 ved løbende at undersøge mulighederne for at reducere CO2 udledningen i driften ved at indkøbe nyere maskinel med større kapacitet og derved reducere i antallet af køretøjer og ved at afprøve alternativer til ukrudtsbekæmpelse ved hjælp af gasbrændere. I handleplanen er også nævnt, at Mariagerfjord Kommune har deltaget i "Vi Cykler Til Arbejde kampagnen", hvilket bidrager til at sætte fokus på klimarigtig adfærd. Endvidere vil Mariagerfjord Strategi 2011 og Klimastrategi 2011 kunne bidrage til øget fokus på reduktion i CO2 udledningen. Bilag Klimakommunestatusrapport og handleplan 2011 Direktøren indstiller, at klimakommune-statusrapport og handleplan godkendes og videresendes til godkendelse i Byrådet P Fladbjerg Vandværk har søgt om dispensation fra kvalitetskravet til ilt Resumé Fladbjerg Vandværk overholder ikke kvalitetskravet til iltindholdet i vandet, og har i den forbindelse søgt om en permanent dispensation fra kvalitetskravet. Det indstilles, at Fladbjerg Vandværk påbydes, med en frist på 2 år, at udbedre vandværket, så drikkevandskvalitetskravet til ilt kan overholdes. Fladbjerg Vandværk er et alment vandværk med en forsyningsfordeling på 32 parcelhuse, 1 landbrugsejendom, 36 sommerhuse og 1 industri. Vandværket har en enkelt boring og

21 indvinder ca m3 grundvand om året med lavt iltindhold. Drikkevandet kan ikke overholde kvalitetskravet til ilt. Vandværket har ikke monteret et anlæg der kan ilte vandet. Ilt giver drikkevandet en frisk smag og er med til at forhindre anaerobe bakteriers vækst (bakterier, der vokser under iltfri forhold). Fladbjerg Vandværk har ikke hidtil haft problemer med overskridelse af kvalitetskravet til de mikrobiologiske parametre. I perioden 2005 til 2010 er der udtaget 4 prøver ved indgang til ejendom, der er analyseret for ilt (se tabel). Kvalitetskravet til ilt er min. 5 mg/l ved indgang til ejendom. De 4 prøver overholder ikke kvalitetskravet til ilt. Indgang ejendom Kvalitetskrav indgang ejendom Begrænset 11/ Begrænset 11/ Begrænset 24/ Begrænset 14/ Ilt 5 mg/l 2,8 mg/l 2,3 mg/l 4,2 mg/l 3,9 mg/l Fladbjerg Vandværk har søgt om en permanent dispensation fra kvalitetskravet til ilt. Vandværket har vurderet, at udgifterne til etablering af iltningen bliver mindst kr., hertil kommer udgifter til bortskaffelse af gammel vandtank og klargøring til nyetablering på i alt ca kr. Priserne er excl. moms. Kvalitetskravet til ilt i drikkevand fremgår af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Kommunen kan alene dispensere fra de i bekendtgørelsens fastsatte kvalitetskrav til ilt i et bestemt tidsrum. Tidsrummet skal fastsættes så kort som muligt, og må højest være 3 år. Efter 3 år har kommunen mulighed for at give en ny udsættelse på maks 3 år. I ganske særlige tilfælde kan kommunen, efter godkendelse fra Naturstyrelsen og Europa- Kommissionen meddele en yderligere udsættelse. Kommunen skal informere de berørte forbruger om udsættelsen. Sundhedsstyrelsen (embedslægen) er blevet hørt i sagen. Sundhedsstyrelsen har bemærket, at vandværket i en længere periode har haft lejlighed til at overveje, hvilke tiltag der kunne gøres for at bringe forholdene i orden og løse problemet. Sundhedsstyrelsen kan ikke anbefale, at der dispenseres i en længere periode. Sundhedsstyrelsen har anført, at kvalitetskravene til drikkevand hviler på et solidt grundlag, og derfor skal overholdes. Fladbjerg Vandværk har søgt om en permanent dispensation fra kvalitetskravet til ilt i drikkevandet. Kommunen kan ifølge Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg ikke give en permanent dispensation, men kun dispensere i et bestemt tidsrum. På baggrund af Sundhedsstyrelsen udtalelse vurderes det, at der kan gives en frist på op til 2 år til at udbedre vandværket, så drikkevandskvalitetskravet til ilt kan overholdes. Direktøren indstiller,

22 at Fladbjerg Vandværk påbydes, med en frist på op til 2 år, at udbedre vandværket så drikkevandskvalitetskravet til ilt kan overholdes P Vedtagelse af Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune Resumé Forslag til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune har været i 4 ugers offentlig høring fra onsdag den 28. september til onsdag den 25. oktober Der er indkommet 6 høringssvar til forslag til Klimastrategi Udvalget for Teknik og Miljø behandlede forslaget til Klimastrategi 2011 for Mariagerfjord Kommune på møde den 5. september 2011, hvor det blev besluttet at sende forslaget i høring samt at høringsparterne i forbindelse med høringen skulle opfordres til at komme med konkrete forslag til indhold i en handlingsplan. Efterfølgende ville Udvalget foretage en opsamling på de indkomne forslag, således at der lægges op til konkrete initiativer. I høringsperioden er der indkommet indsigelser og bemærkninger fra følgende: Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE): " vurderer, at kommunens plan for redningsberedskabets dimensionering bør inddrage voldsomme vejrfænomener. Der henvises til "Beredskabsstyrelsens vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab " fra spil 2010." IT- og Telestyrelsen: " skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på eventuelle radiokæder i området. Vindmøller kan, hvis de er placeret i en radiokædes sigtelinie, forringe signalet væsentligt, og de bør derfor placeres mindst 200 m fra en radiokædes sigtelinie. Udover IT- og Telestyrelsen har de enkelte operatører af radiokæder, i relation til lokalplaner, selvstændig indsigelsesret overfor planmyndighederne, hvorfor materiale angående planlægning og opstilling af vindmøller og vindmølleparker i sådanne sager bør sendes direkte til de relevante operatører." Der henvises til internetsider med information om radiokæder og operatører.

23 Mariagerfjord Erhvervsråd: " på basis af kort drøftelse med Erhvervsrådets formand Kenneth Jensen skal bemærkes følgende til klimastrategi-forslaget: Klimastrategien udtrykker ansvarlighed overfor de miljømæssige udfordringer samfundet står overfor men opfattes som relativt uambitiøs i forhold til den offensive erhvervspolitik, som Mariagerfjord Kommune også har vedtaget og hvori det fremgår at Energiområdet er en af de sektorer, hvor der i Mariagerfjord Kommune skal fastholdes og skabes nye jobs og ny erhvervsmæssig aktivitet. Der foreslås følgende: En tilføjelse under afsnittet om kommunen som eksperimentarium om i den henseende at arbejde for at medvirke til afprøvning af ikke mindst lokalt udviklede eller producerede energiløsninger/teknologier herunder eksempelvis brint og brændselscelleteknologi, som fx kunne indarbejdes i den kollektive trafik eller i forbindelse med kommunale biogasprojekter i forbindelse med nyt rensningsanlæg. Indføjelse af et særligt mål om at medvirke til at skabe økonomisk basis for fortsat udvikling af nye arbejdspladser og miljø/cleantech produkter og miljøer i lokalområdet dette ud fra en overordnet strategi om at søge etableret en lokal energifond som helt eller delvist initieret af kommunen og gennem afkast på energiproduktion, rådgivning eller lignende kan generere et økonomisk overskud der kan geninvesteres i innovation omkring energiområdet. En sådan energifond blev på det lokale Miljøtopmøde i Hadsund i 2009 omtalt som Samsø-modellen og er i øvrigt sammenhængende med det initiativ, der på samme Miljøtopmøde blev præsenteret som kommunale investeringer i vindenergi. Nogle af de gode formål en sådan energifond ville kunne understøtte er afprøvning af nye teknologier, etablering af nye faciliteter til test og udvikling, markedsføring etc. Desuden fremhæves der uklarhed i følgende strategi, som er justeret i Klimastrategi 2011 med tilføjelserne, der her er angivet i kursiv: Øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk område med 20 % fra 2007 til 2020, herunder benyttelse af vind, brint, biogas, biomasse, affald, jordvarme, sol mv. EnergyTech Consult A/S: Foreslår at man installerer solanlæg på skoler og andre udvalgte kommunale bygninger og fremhæver at en anden tilgængelig løsning i klimakampen er opstilling af husstandsvindmøller i landzoner. Med henblik på opstilling af husstandsvindmøller skal kommunen kigge på planloven, således at man ønsker at understøtte sådanne projekter. Det foreslås For at vise kommunens villighed til at slå et slag for vedvarende energiformer kunne man starte et energimuseum, hvor besøgende undervises i forskellige energiformer herunder sol, vind, bølge og brintenergi m. m. EnergiTech påpeger endvidere, at de gerne stiller sig til rådighed ved åbent hus arrangementer og vil kunne bistå med ekspertviden, herunder om jordvarme. Endvidere gør EnergiTech opmærksom spå, at de for at understørre infrastruktur til elbiler kan tilbyde en garageløsning med oplader til elbiler og en overvågningsløsning, hvor kommunen løbende kan følge med i kw produktionen på kommunens grønne energianlæg. DN-Mariagerfjord: Roser Mariagerfjord Kommune for et fremsynet, detaljeret og gennemarbejdet forskal til Klimastrategi, herunder at man i vid udstrækning fokuserer på lokale, vedvarende løsninger, frem for kun at skrive om hensigter og strategier samt at naturen skal indgå som et af grundelementerne for klimatilpasning og forebyggelse.

24 Der fremhæves følgende forslag: Grundet risiko for øget udvaskning af næringsstoffer til vandløb, søer og kystvande som følge af kraftig nedbør foreslås, at det kræver ophør af landbrugsdrift i nærheden af vådområder og følsomme naturområder. Med hensyn til energiafgrøder ønskes der præciseret, at brug af energiafgrøder ikke bør finde sted i ådale. Angående skovrejsning og med henvisning til forbedring af mikroklima, binding af CO2, optag af regnvand og muligheder for rekreative områder foreslås det at anføre, at man vil føre en aktiv politik for at stimulere skovrejsning. Kommunen kan selv være med til at øge antallet af træer og bevoksning i byerne Foruden at mindske andelen af befæstet areal i byerne, f. eks. ved anlæg af delvis græsklædte P-pladser, bør man også være opmærksom på grønne tage. Med henvisning til energiforsyningen foreslås det: at man konkret skal anføre, at brug af solceller til elforsyning understøttes. Kommunen kunne passende her gå i front og desuden også fremme anvendelsen af solfangere på egne bygninger. Endvidere bør anvendelse af geotermisk energi også være en del af scenariet. Afsluttende påpeges det, at det er vigtigt, at de mere specifikke formuleringer fra klimastrategien bliver en integreret del af kommuneplanen. Kloakdoktoren: Det foreslås at anvende regnvand for eksempel på kommunens materialegårde og i stedet for drikkevand bruge regnvand til at vaske maskiner med samt vande træer og buske hele sommeren samt at eksempelvis slamsugere, der "henter op mod m3 om dagen" i stedet for drikkevand vil kunne bruge regnvand. Grønt Råd har drøftet klimastrategien og vurderer, at alle emnerne er vigtige, men peger især på skovrejsning, forøgelse af andelen af vedvarende energi, herunder i den lokale energiforsyning samt kortlægning af arealer i risiko for oversvømmelser som væsentlige områder at igangsætte. Grønt Råd foreslår kommunen at plante skov til beskyttelse af drikkevand, på egne arealer, bynært skov og træer i byerne. Forvaltningen vurderer, at de indkomne forslag er af mere detaljeret karakter og alle er dækket ind af de overordnede strategier. Forslagene kan alle bidrage til en mere konkret udmøntning af klimastrategien. Det foreslås derfor, at de indkomne forslag i høringssvarene inddrages i overvejelserne om konkrete indsatser i en klimahandlingsplan 2012, der præciserer, hvilke initiativer Mariagerfjord Kommune vil igangsætte på kort sigt for at realisere Klimastrategi Udvalget for Teknik og Miljø har på temamøde om klima den 7. marts 2011 drøftet, om der skal afholdes et opfølgende klimatopmøde til det, der blev afholdt i 2009, med henblik på at omsætte Klimastrategi 2011 til handling. Et sådan møde kunne passende afholdes i forbindelse med, at der skal udarbejdes en klimahandlingsplan. For at imødekomme bemærkninger om uklarhed er Klimastrategi 2011 justeret med tilføjelserne angivet i kursiv: Øge andelen af vedvarende energi i kommunen som geografisk

25 område med 20 % fra 2007 til 2020, herunder benyttelse af vind, brint, biogas, biomasse, affald, jordvarme, sol mv. Da Udvalget for Teknik og Miljø er ansvarlig for udarbejdelse af strategier, der skal understøtte Byrådets politikker, kan Udvalget vedtage Klimastrategi Den bør dog fremsendes til godkendelse i Byrådet for at sikre, at det er i overensstemmelse med Byrådets politikker, herunder Mariagerfjord Strategi Bilag Klimastrategi 2011 Direktøren indstiller, at Klimastrategi 2011 vedtages og fremsendes til godkendelse i Byrådet med eneste ændring, at strategien for at øge andelen af vedvarende energi præciseres, at de indkomne forslag i høringssvarene inddrages i overvejelserne om konkrete indsatser ved udarbejdelse af en klimahandlingsplan 2012, at der i 2012 afholdes et lokalt klimatopmøde med virksomhedsledere, politikere, foreninger og borgere om tiltag til at realisere klimastrategien S Anlægsregnskaber afsluttet i 2010 (Bruttoudgifter under 2 mio. kr.) Resumé Fortegnelse over afsluttede anlægsregnskaber i 2010 for området for Udvalget for Teknik og Miljø. Anlægsregnskaber under en bruttoudgift på 2 mio. kr. skal forelægges fagudvalgene til godkendelse.

26 (Jf. Hovedregulativet for økonomisk styring og forvaltning i Mariagerfjord Kommune, kapitel 5). På området for Udvalget for Teknik og Miljø er følgende anlægsregnskaber afsluttet i 2010: Sted Bevilling Forbrug Vejudskillelse kr kr P-Pladser i Hadsund. Brugsen, Netto m.v kr kr Busskure, Hobro kr kr Kongsdal Havn - Nyt asfaltslidlag kr kr Ø.Hurup Havn Kystsikring mod syd kr kr Bilag Anlægsregnskab Omkst Vejudskillelse Anlægsregnskab Omkst Kongsdal Havn - Nyt asfaltlidlag Anlægsregnskab Omkst Ø.Hurup Havn Kystsikring mod syd Anlægsregnskab Omkst Busskure, Hobro - Anlægsregnskab Omkst P-Pladser i Hadsund. Brugsen Netto m.v. Direktøren indstiller anlægsregnskaberne til godkendelse Ø Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Resumé Som et led i budgetopfølgningen for 2011 forelægges en månedlig økonomirapport for udvalget. Økonomirapport pr. 30. november 2011 samt hovedoversigt pr. samme dato forventes at foreligge til mødet. Stabsenheden Økonomi oplyser, at rapporterne først kan udarbejdes den 5. i måneden, hvorfor det forventes, at rapporterne vil foreligge til mødet.

27 Direktøren indstiller rapporterne til drøftelse Ø Økonomivurdering pr. 31. oktober Teknik og Miljø Stabsenheden Økonomi har udarbejdet økonomivurdering for området for Teknik og Miljø pr. 31. oktober Den samlede økonomivurdering behandles i Økonomiudvalget den 7. december Bilag Økonomivurdering pr Teknik og Miljø Direktøren indstiller til drøftelse S Implementering af budget 2012 på området for Udvalget for Teknik og Miljø Det forudsættes, at alle udvalg følger op på implementering af budget 2012.

28 Hertil kommer gennemgang af bemærkninger m.v. til budget 2012, med henblik på at sikre udførelsen heraf. På området for Udvalget for Teknik og Miljø er der følgende bemærkninger: Udvalget for Teknik og Miljø Arbejde med at etablere fjordbade omkring fjorden (Ø. Hurup, Hobro, Hadsund og Mariager). Der udarbejdes projektforslag til etablering af fjordbade til Byrådet senest 1. juni 2012 med økonomi og med udgangspunkt i, at etablering sker via ikke disponerede kvalitetsfondsmidler i Fremme bæredygtighed (Co2) foregangskommune. Igangsætning af proces for fremme af bæredygtighed (CO2), evt. med afholdelse af en opfølgende minikonference efter Da Vinci-mødet, med henblik på udarbejdelse af nye konkrete tiltag. Undersøgelse af muligheder og perspektiver ved etablering af ny kollektiv rute Hørby Valsgaard Hobro. I forbindelse med håndtering af skolebuskørsel undersøges muligheden for at kombinere med bybusbetjening af Hørby og Valsgaard. Undersøgelsen skal også omfatte eventuel udvidelse til Hvornum. Undersøge priserne på vedligeholdelse af de grønne områder. Etablering af overnatningssteder for autocampere. Der udarbejdes projektforslag med økonomi til Byrådet senest 1. marts Etablering af en snepulje i et lukket system. Snevedligeholdelse køres i et lukket system med 2012 som forsøgsår. Puljen beregnes som et gennemsnit af de afholdte udgifter siden Mariagerfjord Kommunes start. Undersøge gadelysproblematikken. For at sikre kvaliteten af vedligeholdelsen af de grønne områder, er der aktuelt igangsat en proces, der vil sikre øget geografisk tilsyn med særligt synlige/vigtige områder i de større bysamfund. Bilag Notat budget 2012 Direktøren fremsender til drøftelse.

29 P Afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet - Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVMredegørelse og Lokalplan 48/2011 for vindmølleområde ved Døstrup/Finderup Resumé Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter Miljøvurderingslovens 16, stk. 1 (Lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009 om miljøvurdering af planer og programmer med senere ændringer) og planlovens 58, stk. 1, nr. 4 (Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer). Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 26. maj 2011 om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og lokalplan 48/2011 for vindmølleområde ved Døstrup/Finderup. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. 17 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet (Lov nr. 483 af 11. maj 2010 om Natur- og Miljøankenævnet). Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. planlovens 62, stk. 1. Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 28. november 2011, er vedhæftet til dette punkt. Byrådet vedtog den 29. november 2010 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og Forslag til Lokalplan 48/2011. Omboende repræsenteret af advokat Helle Larsen, har den 27. december 2010 indsendt klage over vedtagelsen af forslagene. Mariagerfjord Kommune har den 26. maj 2011 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg nr. 2 med tilhørende VVM-redegørelse og Lokalplan 48/2011. Omboende repræsenteret af advokat Helle Larsen har den 7. juli 2011 klaget over den endelige vedtagelse af lokalplan 48/2011. Klager har primært anført, at Teknisk Udvalg på sit møde den 4. april 2011 havde udsat beslutningen om den endelige vedtagelse af lokalplanen bl.a. for at afvente Miljøstyrelsens redegørelse om

270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Dagsorden til mødet i Byrådet den 15. december 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 268 Godkendelse af dagsorden 269 Økonomivurdering pr. 31. oktober 2011 270 Ansøgning

Læs mere

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

297 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget den 7. december 2011 kl. 16:00 i Mødelokale,1. sal, Ndr. Kajgade Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 294 Økonomirapporter pr. 30. november 2011 295 Økonomivurdering pr.

Læs mere

270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund

270 Ansøgning om frigivelse af afsatte midler og tillægsbevilling til etablering af Genoptræningscenter i Hadsund Referat fra mødet i Byrådet den 15. december 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 21.20 Fraværende var: Mads Gammelmark og Peder Larsen. Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 268

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning

1. Godkendelse af dagsorden. Åbne dagsordenpunkter. Sagsfremstilling. Beslutning Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 24. januar 2012 kl. 09:00 i Skovgården i Hadsund, Timandsvej 25, Hadsund Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 1 Godkendelse af dagsorden 2 Årsberetning 2011 for Seniorrådet

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagevejledning Den endelige vedtagelse af ovennævnte planer kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG

Ophævelse af lokalplan. Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Ophævelse af lokalplan Ophævelse af del af lokalplan 104A for et erhvervsområde i Hvam FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 18.december 2014 til 5. februar 2015 Indholdsfortegnelse Formål 1 Redegørelse

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og Kommuneplantillæg nr. 14 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 10. marts 2015 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 391 for boligområde ved Herredsvej i Hornslet - Vendehøj, etape II og til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej

Lokalplan nr. 399 og kommuneplantillæg nr. 21 Lokalplanområdet omfatter et areal på ca m2 ved Molsvej/Grenåvej Offentlig bekendtgørelse den 8. november 2016 af endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 399 Etageboliger ved Molsvej i Rønde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 21 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi.

[...] over Energistyrelsen af 6. juli 2009 Afslag på ansøgning om dispensation fra tidsfristen i 42, stk. 4 i lov om fremme af vedvarende energi. (Vedvarende energi) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg

Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse af 16. november 2016 om godkendelse af projektforslag om etablering af solfangeranlæg Til: [XXX] Vivild Varmeværk a.m.b.a. Norddjurs Kommune Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@naevneneshus.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Norddjurs Kommunes afgørelse

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning

Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Administrationsgrundlag for tilskud efter grøn ordning Grøn ordning er hjemlet i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi, nr. 1074 af 8. november 2011 (VE-loven), 18-20. Dette administrationsgrundlag

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund

Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021. Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund Kommuneplantillæg nr. 06-410 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Udvidelse af Toftlund Fjernvarme og etablering af solvarmeanlæg, Toftlund TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2012 Kommuneplantillæg nr.

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne.

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo

FORSLAG. Kommuneplantillæg 22. Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo FORSLAG Kommuneplantillæg 22 Erhvervsområde ved Rødbyvej i Maribo Juni 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk tirsdag den 2. juli 2013 Offentlig høring fra den 2. juli 2013 til den 27. august 2013

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune

Forslag til lokalplan nr. 272 samt Tillæg nr. 50 til Kommuneplan 2009, tidligere Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Rebecca Molders Direkte telefon 99741040 E-post planlagning@rksk.dk Dato 31. august 2010 Sagsnummer 2009070212A Forslag

Læs mere

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge

Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Sammenfattende redegørelse vindmøller i Nørrekær Enge Den sammenfattende redegørelse er udarbejdet i henhold til Miljøvurderingslovens 9, stk. 2, og omhandler: Lokalplan nr. 134 og 10-7-101 og kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 32 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 32 til Rammeområde 41.B11 og 41.OF4 Boligområde ved Baunetoften og Gilmosevej i Tjørring. Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Håndværkervænget Gundsømagle

Håndværkervænget Gundsømagle Politisk behandling Håndværkervænget Gundsømagle Tillæg 14 til Roskilde Kommuneplan 2013 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Delaflysning af lokalplan S.1

Delaflysning af lokalplan S.1 Delaflysning af lokalplan S.1 for området Skelby By Gældende for matr. nr. 7 f, Skelby By, Skelby 1 2 Forslag til aflysning af lokalplan Vejledning: Når et område lokalplanlægges, fastlægges der i lokalplanens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015

Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan og kommuneplantillæg Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106 og kommuneplantillæg 5.016 Vindmølleområde ved Lyngdrup, Landområde Nord September 2015 Sammenfattende redegørelse Miljørapport Lokalplan 5-9-106

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 78 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 78 til Rammeområde 21.S4 Sommerhusområde ved Sunds Sø Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 04. juni 2014 J.nr.: NMK-31-01296 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af mobilantennemast i Hedensted Kommune

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning).

Den 9. maj 2008 Natur og Miljø svarer, at der er ingen problemer i fht. lokalplanen. (Natur og Miljø udtaler sig på grundlag af første ansøgning). Notat om BG Stone Den 14. april 2008 modtager Faxe Kommune (FK) en ansøgning fra BG Stones (BG) om tilladelse til etablering af et produktionsanlæg til vask og sortering af indskibede sømaterialer, herunder

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 09-420 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Centerområde ved Hovedgaden Agerskov 420.71.5 420.71.4 420.51.2 420.41.1 420.11.3 420.51.1 420.11.2 420.11.1 420.71.3 420.31.7 420.11.5 420.71.2

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE

Tillæg nr. 17. Udkast Kommuneplan Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Tillæg nr. 17 Kommuneplan 2013 Vindmølleområde ved Blæsbjerg vest for Holstebro Udkast 20-03-2017 HOLSTEBRO KOMMUNE Redegørelse Forord Offentlig fremlæggelse Forslaget til kommuneplantillæg er fremlagt

Læs mere

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013

Administrationspraksis for grøn ordning. Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 Administrationspraksis for grøn ordning Teknik- og Miljøforvaltningen, januar 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Anvendelsesmuligheder for pengene...3 3. Geografisk fordeling af VE-midlerne...3

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området.

TILLÆG 15. Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. TILLÆG 15 Ændret afgrænsning af rammeområde 12-B-89, samt ændring af bestemmelser for udstykning og afstand til Møllebækken i området. Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 15 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Tillægsreferat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Tillægsreferat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: 8:00-11:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kvist Industries, Siggårdsvej 2, 6818 Årre

Læs mere

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune

Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191. Dronningborg Maskinfabrik. Randers Kommune Forslag til ophævelse af del af LOKALPLAN 191 Dronningborg Maskinfabrik Randers Kommune INDHOLD Ophævelse af lokalplan nr. 191 Høringsperiode Minimum 8 uger fra offentliggørelsen af aflysningen Indhold

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 25-08-2010 Dato: 14-07-2010 Sag nr.: ØU 185 Sagsbehandler: Anne-Mette Volmer Sørensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup

Orienteringsbrev. Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Orienteringsbrev Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79946922 Orientering om endelig ophævelse af lokalplan 4 for område i Outrup Den 24. november 2016 vedtog Varde Kommune administrativt at ophæve

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej

Resumé. Økonomiudvalget. NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for erhvervsområde ved ydre Københavnsvej Økonomiudvalget Teknik og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 205326 Brevid. 1602011 Ref. CH Dir. tlf. 46 31 35 44 cecilieh@roskilde.dk NOTAT: Behandling af bemærkninger og indsigelser til lokalplan 588 for

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger

Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 20. april 2017 Udvidelse af boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj - til landbrugsbygninger Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov

TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov TILLÆG NR. 20 TIL MØN KOMMUNEPLAN 1997 2009 Et erhvervsområde mellem Kobbelvej og Udby Skov MØN KOMMUNE AUGUST 2006 Sagsnr. 01.02.15-00005 /MT Møn Kommune Storegade 56 4780 Stege Planlægningsafdelingen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008

Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken. Vedtaget den 24. juni 2008 Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Vedtaget den 24. juni 2008 Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn

Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg nr. 10 Erhverv - Klintholm Havn Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 26. februar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 10. Vedtagelsen er offentliggjort på kommunens

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014.

Udkast til bekendtgørelsesændring blev sendt i ekstern høring den 20. december 2013. Høringsfristen udløb den 10. januar 2014. NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7012-00030 Ref. ahl Høringsnotat vedrørende ændring af bekendtgørelse om opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning

Læs mere

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand

Forslag til Indsatsplan for StautrupÅbo til beskyttelse af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. december 2014 Forslag til Indsatsplan til beskyttelse af drikkevand Forslag til Indsatsplan StautrupÅbo er klar til vedtagelse

Læs mere