Forundersøgelse af muligheder for energibesparelser i erhvervslivet ved reduktion af overharmoniske strømme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forundersøgelse af muligheder for energibesparelser i erhvervslivet ved reduktion af overharmoniske strømme"

Transkript

1 Forundersøgelse af muligheder for energibesparelser i erhvervslivet ved reduktion af overharmoniske strømme August 2009 Dansk Energi Analyse A/S

2 Forundersøgelse af muligheder for energibesparelser i erhvervslivet ved reduktion af overharmoniske strømme Elforsk projektnr.: Udarbejdet af: Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Jonas M. Kehr, ABB A/S Henning Højte Hansen, Balslev A/S August 2009 Dansk Energi Analyse A/S Vodroffsvej Frederiksberg C CVR-nr

3 Indhold Sammenfatning... 3 Summary Indledning Harmoniske strømme og spændingers fysik Årsager til harmoniske Matematikken Regler Den harmoniske forvrængnings indflydelse på energieffektiviteten Generelt Asynkronmotoren Jævnstrømsmotorer Transformere Kabler Et eksempel Omfanget af harmonisk forvrængning i dansk industri Måleresultater Reduktion af harmonisk forvrængning Udstyr til nedbringelse af spændingsforvrængninger Forebyggelse af problemer med harmonisk forvrængning Fasekompensering UPS og reservekraft Energibesparelser i industrien ved reduktion af de harmoniske Eksempler på energibesparelser opnået med anvendelse af aktive filtre Elbesparelser på ekstruderlinie Papirmaskine Vurdering af sparepotentialet i dansk industri Litteratur Bilag 1. Eksempler på strømkurver og harmoniske Bilag 2. Målinger af THD i 10 virksomheder... 31

4 Sammenfatning I elforsyningsnettet regnes strøm og spænding normalt for sinusformede, men på grund af generatorer, der ikke er helt ideelle, samt belastninger med ikke-sinusformet strømoptag det er bl. a. lysstofrør, frekvensomformere, UPS-anlæg og PC'ere - bliver såvel strøm som spænding deformeret. Den deformerede strøm og spænding beskrives matematisk som en kombination af sinusformede strømme, hhv. spændinger med frekvenser, der er multipla af grundfrekvensen på 50 Hz. Strømme og spændinger med højere frekvenser end 50 Hz kaldes overharmoniske eller for enkelheds skyld blot harmoniske. Overharmoniske strømme medfører øgede tab i forsyningsnettet (ledninger, transformere) og i motorer, som forsynes direkte fra nettet (men ikke i motorer, der forsynes fra frekvensomformer eller ensretter). De overharmoniske strømme kan reduceres eller fjernes med kondensatorbatterier og aktive filtre. Aktive filtre tilpasser sig de varierende belastningsforhold uden tidsforsinkelse. Endnu er der kun få erfaringer med aktive filtre i erhvervslivet, men de peger i retning af elbesparelser på op til 10% i installationer, hvor der er mange overharmoniske spændinger (THDU over 5%). På ovennævnte baggrund har Elforsk bevilget en forundersøgelse af muligheder for energibesparelser i dansk erhvervsliv ved reduktion af de overharmoniske. Der er undersøgt, hvor i erhvervslivet der er problemer med overharmoniske, og hvor store problemerne er, og merforbruget af el er belyst teoretisk og ud fra elbesparelserne i installationer med aktive filtre. Omfanget af harmonisk forvrængning er målt i 10 virksomheder og er sammenstillet med allerede eksisterende målinger. Det vurderes, at spændingsforvrængningen, udtrykt ved THDU, mindst skal være 5-6% for, at det kan være økonomisk rentabelt af reducere de harmoniske ved hjælp af et aktiv filter. I ca. 40% af de tilfælde, hvor THDU er målt, vurderes der ud fra THDU, strøm og benyttelsestid at være et sandsynligt eller muligt potentiale for elbesparelser ved reduktion af THDU. Da installationerne ikke er tilfældigt udvalgte, men udvalgt som potentielt interessante, er potentialet i dansk erhvervsliv væsentligt mindre end de ca. 40% og anslås at omfatte 10-20% af installationerne. De overharmoniske strømme medfører ekstra strømvarmetab i direkte forsynede motorer og i ledninger og transformere. I asynkronmotorer medfører de også strømvarmetab i rotoren, og de 5., 11., 17. osv. harmoniske skaber et pulserende eller reduceret drejningsmoment, der også medfører tab. ABB og Comsys, der begge leverer aktive filtre, har opgjort elbesparelsen i nogle installationer med aktive filtre. Den direkte elbesparelse er opgjort til nogle få procent i produktionsudstyr generelt og op til 16% i nogle direkte forsynede asynkronmotorer. Ud over den direkte elbesparelse kan filtrene også resultere i øget produktion som følge af færre nedbrud (filtrene forbedrer spændingskvaliteten og reducerer pulserende motor-momenter), besparelser i udgifter til reaktiv effekt, øget kapacitet af udstyr fordi tabene reduceres, længere levetid for udstyr m.m. 3

5 På baggrund af omfanget af harmonisk forvrængning i dansk erhvervsliv, ovennævnte erfaringer med elbesparelser ved aktive filtre samt et elforbrug i direkte forsynede motorer på omkring GWh/år vurderes potentialet for elbesparelser i kraft af aktive filtre til omkring GWh/år. Summary Within power supply networks, current and voltage are normally regarded as sinusoidal. However, current as well as voltage are deformed because of inappropriate generators and loads with a non-sinusoidal current collection, e g fluorescent lamps, frequency converters, UPS-systems and PC s. The deformed current and voltage are mathematically described as a combination of sinusoidal currents and voltages with frequencies, which are multiple of the fundamental frequency of 50 Hz. Currents and voltages with higher frequencies than 50 Hz are called overharmonics or simply only harmonics. Overharmonic currents cause additional losses in the power supply network (lines, transformers) and in motors, which are supplied directly from the network (not motors, which are supplied from frequency converters or rectifiers). The overharmonic currents can be reduced or removed by capacitor banks and active filters. Active filters adjust themselves to the loading conditions and are also reacting on too slow transients and voltage disturbances in the network. Till now there is only little experience with active filters in commercial life. However, there are indications of potential electricity savings up to10 % in installations with many overharmonic voltages (THDU > 5 %). Based on the above knowledge, Elforsk has granted a preliminary study of potential energy savings within business and industry by a reduction of the overharmonics. It has been investigated in what sectors there are problems with overharmonics and how large these problems are. In connection with this investigation, the additional electricity consumption has been examined theoretically compared to energy savings in installations with active filters. The extent of harmonic distortions has been measured in 10 firms and has been compared to previous measurements. It is estimated that the voltage distortion, measured in THDU, at least must be 5 or 6 % in order to establish a profitable solution by reducing the harmonics by means of an active filter. In approx 40 % of the cases where the THDU has been measured, it has been estimated on the basis of THDU, current and utilization time that there is a potential of electricity savings by reducing the THDU. As the installations have not been randomly selected, but selected as potentially interesting, the potential in the Danish business and industry is considerably lower, and it is estimated to comprise 10 to 20 % of all installations. The overharmonic currents cause additional current heating losses in directly supplied motors as well as in lines and transformers. In induction motors they also cause current heating losses in the rotor and the 5 th, 11 th, 17 th etc harmonics make a pulsating or reduced torque, which implies further losses. 4

6 ABB and Comsys, both of which deliver active filters, have calculated electricity savings in some installations equipped with active filters. The direct electricity savings have been estimated at a low per cent in production equipment generally and up to 16 % in some directly supplied induction motors. In addition to the direct electricity savings the filters may also result in increased production capacity as a consequence of fewer breakdowns (the filters improve the voltage quality and provide reduced pulsating motor torques), reduced costs for reactive power and a longer lifetime for production equipment. On the basis of the extent of harmonic distortions in Danish business and industry, our experience with electricity savings with active filters and the electricity consumption in directly supplied motors of approx 7,000 GWh/year, the potential electricity savings by installing active filters are estimated at 30 to 60 GWh/year. 5

7 1. Indledning Dansk Energi Analyse A/S søgte i 2008 i samarbejde med ABB A/S og Balslev A/S støtte fra Elforsk til projektet "Energibesparelser i erhvervslivet gennem reduktion af de overharmoniske strømme". Baggrunden for projektforslaget var, at ABB i nogle udenlandske virksomheder for visse produktionsmaskiner har målt elbesparelser på 14% og 10% som resultat af aktive filtre, der reducerer de harmoniske strømme og spændinger. Projektet ville derfor undersøge, hvor i danske erhvervsliv, der er problemer med overharmoniske, hvor store problemerne er, hvor store elbesparelser, der disse steder kan opnås med aktive filtre, samt hvad tilbagebetalingstiden ville være. Elforsk stillede sig forbeholden over for besparelsespotentialer på 10 og 14%, men valgte at støtte en forundersøgelse af mulighederne. Forundersøgelsen er gennemført i perioden marts juli I undersøgelsen er der gennemført målinger af omfanget af harmonisk forvrængning i 10 virksomheder. Den teoretiske baggrund for merforbruget af el som følge af de harmoniske er blevet belyst, og der er indhentet erfaringer med elbesparelser i installationer, hvor der i dag anvendes aktive filtre. 2. Harmoniske strømme og spændingers fysik 2.1 Årsager til harmoniske Harmonisk forvrængning af strøm og spænding i forsyningsnettet, i industrien og hos almindelige forbrugere kan have mange årsager. I produktionsledet, på kraftværkerne, kan der ikke regnes med en ren sinusformet udgangsspænding. Generatorer producerer også harmoniske spændinger, fordi der findes rippel i magnetiseringsspændingen/strømmen og fordi rotorviklingerne ligger i noter i turbogeneratorer eller med udprægede poler i de langsomt løbende generatorer, hvilket tilsammen skaber et deformeret magnetfelt og dermed harmonisk indhold i spændingen. Trods deformeringen af sinusformen lykkes det alligevel at producere og levere el med en lille spændingsforvrængning i det danske produktions- og distributionssystem. Og selv ved mindre generatoranlæg, f. eks. til reservekraft, er der sjældent en selvskabt spændingsforvrængning på mere end 1-3 %. I forbrugsledet ser det helt anderledes ud. Her har industrien og fabrikanter af elektrisk materiel en stor opgave at varetage, idet der kommer forstyrrelser fra lysdæmpninger, computere, fladskærme og fra hastighedsregulerede motorer til f.eks. køl og ventilation. Denne form for brugsgenstande og installationer, hvor strømkurve og spændingskurve ikke er ens i form (ikke er ligedannede), kaldes under ét ulineære belastninger. Enhver optagelse af strøm fra nettet, hvor strømkurven ikke er ligedannet med spændingskurven, vil deformere spændingskurven. Kortslutningsimpedansen er væsentlig for størrelsen af deformationen, da det er over denne impedans, at strømmen (de harmoniske strømme) skaber det harmoniske spændingsfald. Jo svagere net (jo mindre kortslutningsstrøm), jo større harmonisk forvrængning. 6

8 Distributionsledets spændingskvalitet er med hensyn til forvrængning meget afhængigt af forbrugets strømovertoner. Således er den endelige forvrængning af spændingen lig med den grundlæggende forvrængning set uden belastning plus spændingsfaldet ved hver overtone, baseret på nettets kortslutningsimpedans overfor den enkelte overtone i den optagne strøm. En meget stor del af nutidens belastninger er ulineære og medvirker til at deformere spændingskurven: Energisparepærer, lysrør PC udstyr Alle former for ensretterudstyr og DC svejseanlæg UPS anlæg Frekvensomformere (omdrejningsregulering) inkl. DC anlæg Lysdæmpningsanlæg I bilag 1 er vist forskellige eksempler på ulineær strømoptagelse. De ovenfor nævnte belastninger betyder hver især kun lidt for den aktuelle forvrængning, men ordsproget mange bække små gør en stor å gælder også her. 2.2 Matematikken Der findes metoder til at beregne hvilke harmoniske, der optræder i strøm og spænding, afhængig af kurveformernes udseende. Teorien har den franske matematiker Joseph Fourier udviklet. Kort fortalt udviklede Fourier en fremgangsmåde, hvor tre integraler løses med den aktuelle kurveform som integrant og reduceres til en uendelig række bestående af addent, hvis kurveformen indeholder jævnstrømsled, en multiplikator og en uendelig række af led med stigende frekvens udtrykt med sin x og cos α. For et ensretterbelastet net bliver udtrykket for fasestrømmen: 4a 1 1 y = cosα sin x + cos3α sin 3x + cos5α sin 5x +... π 3 5 hvor cos α er en konstant, afhængig af ensretterens indstilling (tændvinkel) For en 6-puls koblet ensretter beskriver formlen fasestrømmen, såfremt α indsættes som 2π/3 og a som topværdien: I Tot = k I1 sin( x) + sin( 5x) + sin( 7x) + sin( 11x) Dette betyder, at de harmoniske strømme på en ensretter har ordenstallet h: h = H p ± 1 hvor H er et heltal (1, 2, 3, 4, 5, ) og p er pulstallet på den aktuelle ensretter. Ved p = 6 bliver h = 5-7, 11-13, 17-19, Amplituden er teoretisk grundtonen divideret med den aktuelle tones ordenstal, dvs. I h = I 1 :h. 7

9 Formler Den totale harmoniske forvrængning THD af en spænding eller en strøm udtrykkes ved grundtonen (U 1, hhv. I 1 ) og de overharmoniske spændinger og strømme (U 2, U 3 osv, hhv. I 2, I 3 osv.): U2 + U3 + U THDU = 100% U I 2 + I 3 + I THDI = 100% I 1 1 Elselskaberne (ledningsejerne) er interesseret i at nedbringe den harmoniske strømbelastning i forsyningsnettet til et minimum, idet alle overtoner summeres efter formlen: I = I I I Alle de harmoniske strømme medvirker dermed til strømvarmetabet i fordelingsnettet og til forvrængning af spændingens sinuskurve. Et yderligere problem er, at der ved større spændingsforvrængning opstår mulighed for resonans vilkårlige steder i nettet, hvor der findes en kapacitiv last. 2.3 Regler I tilfælde hvor forvrængningen er udefra kommende, vil elforsyningsselskabet henvise til DEFU s Rekommandation nr. 16 og 21 for hhv. lavspænding og mellemspænding. Såfremt disse er overholdt, overlades det til forbrugeren at løse problemet. Er rekommandationen overtrådt, kan elforsyningsselskabet være mere imødekommende, men der skal gøres opmærksom på, at rekommandation kan oversættes til anbefaling og skal forstås således. Hvis det konstateres, at overtonerne skabes hos forbrugeren, kan elforsyningsselskabet kræve, at de nedbringes til et niveau, der svarer til DEFU s komitérapport nr. 110, der udelukkende beskæftiger sig med harmonisk forvrængning på lavspændingsnettet. Et sådant krav kan indebære store omkostninger for forbrugeren, men der findes flere alternativer, som kan benyttes, alt efter problemets størrelse og virkning. 3. Den harmoniske forvrængnings indflydelse på energieffektiviteten 3.1 Generelt Den alment gældende formel for effekt er: P Tot = U 1 I1 cos ϕ1 + U 2 I 2 cos ϕ 2 + U 3 I 3 cos ϕ Det er denne effekt P tot, der måles i elmåleren, og det er den, der betales for. Generelt medfører de harmoniske øgede tab i installationerne. Nedenfor listes nogle forhold, der forøger tabseffekten i installationerne: 8

10 Øgede magnetiseringstab i alt jern Forhøjede peakværdier af magnetiseringsstrøm Forhøjet strøm i alle lysgrupper, der indeholder fasekompensering Forhøjet nulstrøm ved lysregulering (3. harmonisk) Reduceret virkningsgrad på udstyr på grund af ovenstående ulemper (Den 3. harmoniske er ikke udbredt i fordelingsnettet, men den findes internt i installationerne, hvor den summerer sig i nullederen. Her vil den - kvadratisk sammenlagt med nulstrømmen i øvrigt - belaste nullederen. I sjældne tilfælde med f.eks. snitfasestyrede lysanlæg kan nulstrømmen blive væsentligt større end fasestrømmen. Det må dog betragtes som et vigende problem, idet thyristoriserede snitfasestyringer er på vej til at blive historie. Skulle der forekomme 3. harmonisk spænding i 3-fase spændingen, vil den i roterende maskiner udelukkende føre til tab, idet der ikke forekommer noget drejefelt.) 3.2 Asynkronmotoren De harmoniske medfører øgede tab i asynkronmotoren som følge af: ekstra strømvarmetab i statorviklingen (herunder tab fra peakstømme som følge af mætning i jernet) strømvarmetab i rotoren megnetiseringstab i rotoren pulserende eller reduceret drejningsmoment Strømvarmetabet i statorviklingerne kan beregnes som: P = 3* R f m ( i + i3 + i i7..) hvor tabene Ph = 3* R ( i + i...) skyldes de overharmoniske strømme. f m i7 R f-m refererer til modstandsmåling fase midtpunkt. Indeholder spændingen lave harmoniske med væsentlig amplitude, kan statorjernet gå i mætning og peakstrømmen blive meget stor med deraf følgende ekstra stort strømvarmetab i stator. Men de høje frekvenser vil ikke give anledning til væsentlige magnetiseringstab, idet de harmoniske spændinger er lave og frekvensen mange gange over grundtonen (50 Hz). Anderledes ser det ud i rotoren. Med ren sinusformet strøm udsættes rotoren for en meget lav frekvens på 1-5% af netfrekvensen eller 0,5 til 2,5 Hz, afhængig af motorens størrelse. Derfor må der regnes med betydelige tab, når der induceres overharmoniske felter i rotoren. Vi er ikke bekendte med målinger heraf, men det må formodes, at i hvert fald de lave overharmoniske strømme i statoren vil inducere felter i rotoren, der vil afbrændes til varme her, igen med en reduktion af virkningsgraden til følge. Idet den 5., 11., 17. osv. harmoniske vil have den modsatte fasefølge af grundtonen, kan man forestille sig, at disse vil forsøge at dreje rotoren den modsatte vej. I litt. 1 anføres da også, at de to hovedproblemer med harmoniske i rotoren er, at rotoren bliver varm samt at 9

11 drejningsmomentet reduceres eller bliver pulserende. Den 7., 13. osv. harmoniske derimod har samme omdrejningsretning som grundtonen og tillægger derfor et moment til grundtonens. Motorer, der er forsynet fra frekvensomformere, påvirkes naturligvis ikke af de harmoniske på nettet. Det gør udelukkende motorer direkte på nettet. Men frekvensomformeren er på grund af dens ensretter en stor generator af harmoniske strømme, og den skaber derfor mange harmoniske problemer i det net, den forsynes fra. 3.3 Jævnstrømsmotorer Regulerbare jævnstrømsmotorer vil ved drift på vekselstrømsnet altid være forsynet med ensretter. Som beskrevet for frekvensomformeren ovenfor påvirkes motoren ikke af nettets harmoniske, men ensretteren vil skabe harmoniske problemer i forsyningsnettet. 3.4 Transformere De ekstra tab i transformerens viklinger som følge af harmoniske strømme er som i motorer: 2 2 P = 3 Rf ( I + I I 7...) Transformere stresses meget af overharmoniske strømme, idet kræfterne, der påvirker viklinger, strømførende beslag og tilslutninger, er proportionale med strømmens peakværdi. Indeholder spændingen harmoniske med væsentlige amplituder, kan transformerjernet gå i mætning, og dermed kan peakværdien af magnitiseringsstrømmen blive så stor, at transformeren må derates. 3.5 Kabler Ved kabelanlæg er tabseffekten på grund af de harmoniske: P = 3 Rf ( I + I +...). 3 5 I Et eksempel I 10 kv forsyningen er der målt de i tabel 1 viste strømme og spændinger. På basis af målingerne er effekten i de overharmoniske, dp, beregnet. (dp i tabel 1 er beregnet med cosφ lig 1, idet cosφ ikke er målt for de harmoniske værdier). h THD I ,69 18,74 5,87 0,2 3,67 1,83 1,16 0,97 0,51 0,49 20,18 I ,65 18,88 6,01 0,18 3,63 1,91 1,25 0,89 0,54 0,48 20,37 I ,46 18,99 5,91 0,23 3,67 1,99 1,3 0,88 0,45 0,45 20,45 U ,11 2,33 0,83 0,03 0,8 0,38 0,19 0,11 0,13 0,07 2,66 U ,03 2,42 0,82 0,02 0,81 0,39 0,22 0,11 0,13 0,07 2,74 U ,08 2,35 0,78 0,04 0,78 0,31 0,25 0,08 0,16 0,12 2,65 P [kw] 0,01 6,57 0,71 0,00 0,43 0,10 0,04 0,01 0,01 0,01 7,88 Tabel 1. Målte harmoniske strømme og spændinger i procent af grundtonen samt beregnede effekter Fasestrøm og spænding måltes til : I = 83 A og U = 10,23 kv, 10

12 hvilket giver en tilsyneladende effekt S = 3 * U * I = 3 *83*10,23 = 1483kVA Cosφ skønnes til 0,8, og dermed bliver P = 1483 *0,8 = 1186 kw P 7,88*100% % = = 0,67% P 1186 P udtrykker tabseffekten, hvis alle harmoniske blev brændt af som spildvarme. Det gør de naturligvis ikke, idet alle termiske apparater varmer ligeså godt med harmonisk effekt som med grundtonen. Derimod skaber de harmoniske strømme andre steder varme, der sænker virkningsgraden af apparaterne. Derfor skal der tilføres ekstra grundtone- strøm for at kompensere for den lavere virkningsgrad. Hvis det for regnestykkets skyld forudsættes, at et aktivt filter kan fjerne alle tabene, bliver det på årsbasis: E = 0,67% * P * t = 0,67% *1186 * 8760 = kwh/år Ved en elpris på 0,60 kr./kwh svarer det til kr./år. En THDI på ca. 20,4% (tabel 1) svarer til 16.9 A på 10 kv niveau og 422 A på lavspændingsniveau. Filteret bør være ca. 30% større, dvs. på 550 A. Investeringen anslås til kr., og dermed bliver tilbagebetalingstiden 13 år. Den lange tilbagebetalingstid skal ses i lyset af, at THDU blot er ca. 2,7%. Ud over elbesparelsen kan der være andre fordele ved aktive filtre. De kan være svære at opgøre konkret, men f.eks. kan de bestå i mindsket behov for vedligehold, længere drifttid under havarier og uforklarlige produktionsforstyrrelser og længere levetid af udstyret. 4. Omfanget af harmonisk forvrængning i dansk industri Som led i forundersøgelsen er de harmoniske forvrængninger blevet målt i 10 virksomheder. De 10 virksomheder er vist i tabel 2. Virksomhederne vurderes alle at have en betydelig mængde motorinstallationer, hvoraf en større andel forsynes via frekvensomformere. De valgte virksomheder repræsenterer et bredt udsnit af forskellige brancher. Kunde Adresse postnr By Ardagh Glass Holmegaard A/S Glasværksvej Holme-Olstrup Akzo Nobel Salt A/S Hadsundvej Mariager Abena A/S Egelund Åbenrå Lynettefællesskabet I/S Refshalevej Kbh K. LEGO Systems A/S Åstedvej Billund Kommunekemi A/S Lindholmvej Nyborg Cheminova A/S Thyborønvej Harboøre Novozymes A/S Nordre Fasanvej Frederiksberg Færch Plast A/S Rasmus Færchs Vej Holstebro Haldor Topsøe A/S Linderupvej Frederikssund Tabel 2. De 10 virksomheder, hvor der som led i forundersøgelsen er målt på harmonisk forvrængning i lavspændingsinstallationerne 11

13 4.1 Måleresultater Måleresultaterne for de 10 virksomheder er i forenklet version vist i bilag 2. Målerapporter i komplet format findes hos projektdeltagerne. De i bilag 2 angivne data er et repræsentativt udsnit af de målinger, der er foretaget hos virksomhederne, og er typiske middelværdier. I tabel 3 er måleresultaterne for de ti virksomheder og en række andre virksomheder for hvilke der tidligere er målt harmoniske forvrængning - vist i forenklet form. Forklaring til tabel 3: THDU: Harmonisk spændingsforstyrrelse angivet som % af grundtone spændingen THDI: Harmonisk strømforstyrrelse angivet som % af grundtone strømmen THDI 5.: Den 5. harmoniske strøm angivet som % af grundtone strømmen Irms: Summen af alle strømme (inkl. harmoniske strømme) kva: samlet effekt (inkl. harmoniske bidrag) (S) kw: aktiv effekt (inkl. harmoniske bidrag) (P) kvar: reaktiv effekt (inkl. harmoniske bidrag) Cos Φ: effektfaktor med relation til grundtonen (P1:S1) PF: effektfaktor inkl. harmoniske bidrag (P:S) De grønne og gule markeringer angiver ABB s vurdering af, i hvilke installationer det er mest sandsynligt at opnå energibesparelser med aktive filtre. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i ABB s erfaringer fra lignende installationer samt installationens tekniske sammensætning, THDU, strøm og benyttelsestid. Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms kva kw kvar CosFI PF Affaldsforbrænding Hoved tavle ,0% 20,0% 19,0% ,91 0,89 Hospital Røntgen tavle ,5% 24,0% 18,0% ,94 0,91 Hospital Røntgen tavle ,0% 10,0% 5,0% ,91?????? ,6% 23,0% 22,0% ,95 Havnekran Kran inst ,0% 25,0% 24,0% ,45 Papirfabrik kraftcentral ,9% 14,0% 13,0% ,93 0,91 Malt forarbejdning Ventilatorer 690V ,9% 29,0% 28,0% ,95 0,92 Printmaskiner Hovedtavle ,0% 50,0% 42,0% ,96 0,86 Kraftvarmeværk Hovedtavle ,6% 21,0% 19,0% ,9 0,88 Hjul produktion svejse maskiner ,5% 4,0% 3,0% ,72 0,72 Ventilator DC-drev ,0% 32,0% 30,0% ,53 0,5 Gulvbrædder AC-drev ,0% 15,0% 13,0% ,96 0,93 Affaldsforbrænding AC-drev 690V ,8% 31,0% 29,0% ,94 Køkkenlåge fabrik Hovedtavle ,0% 20,0% 18,0% ,98 0,96 Kabel produktion Hovedtavle ,0% 16,0% 14,0% ,72 Isolering Hovedtavle ,2% 29,0% 28,0% ,95 0,91 Ventilation??? ,2% 14,0% 12,0% ,97 0,96 Omrører Hovedtavle ,1% 33,0% 30,0% ,97 0,92 Fjernvarmepumper 690V Hovedtavle ,7% 40,0% 38,0% ,98 0,91 Ovndrev DC??? ,0% 32,0% 30,0% ,42 0,39 Valsepresse AC??? ,3% 30,0% 28,0% ,98 0,92 Kontorhus Hovedtavle ,2% 12,0% 3,0% (35) -0,99-0,98 Højlager Hovedtavle ,0% 35,0% 28,0% (20) 1-0,94 Kontorhus Hovedtavle ,5% 20,0% 5,0% (17) -0,98-0,96 Glasproduktion Tavle K ,0% 27,0% 23,0% ,94 0,90 Glasproduktion Tavle Ø ,6% 16,0% 13,0% ,90 0,88 2F tyristor "Gas-boost" Trafo V ( 230V 2F ) ,8% 21,0% 10,0% ,91 0,88 Saltproduktion Tavle 3M ,6% 19,0% 17,0% ,94 0,93 Pumpeanlæg Tavle 20M ,2% 47,0% 42,0% ,99 0,89 Ble maskine Tavle M ,8% 13,0% 12,0% ,93 0,92 Lager Tavle H ,3% 18,0% 15,0% ,79 0,76 Regnvands pumper Trafo ,9% 39,0% 35,0% ,97 0,92 Pakke hal Tavle ,0% 23,0% 5,0% ,94 0,91 Plast støbe maskiner Tavle ,8% 6,0% 3,0% ,90 0,90 Kemisk process Trafo F ,7% 22,0% 19,0% ,96 0,93 12

14 Kemisk process Trafo F ,9% 11,0% 10,0% ,88 0,88 DMT anlæg Trafo ,8% 12,0% 11,0% ,98 0,97 PMG "690V" Trafo ,6% 13,0% 12,0% ,96 0,95 Kemisk process Trafo D ,1% 13,0% 11,0% ,90 0,88 Kemisk process Trafo E ,7% 10,0% 8,0% ,88 0,87 Extruder Tavle HT2-K ,5% 16,0% 14,0% ,97 0,95 Extruder Tavle HT3-K ,3% 20,0% 17,0% ,96 0,93 Katalysator fremstilling Tavle H ,3% 10,0% 8,5% ,86 0,85 Katalysator fremstilling Tavle H ,0% 5,8% 5,0% ,82 0,82 Installation med sansynligt potentiale for energi besparelser ved THDU reduktion Installation med muligt potentiale for energi besparelser ved THDU reduktion Tabel 3. Sammenfatning af målinger hos danske virksomheder 5. Reduktion af harmonisk forvrængning 5.1 Udstyr til nedbringelse af spændingsforvrængninger Passive resonansfiltre Filtrene består af spoler og kondensatorer, se fig. 1, med en resonansfrekvens på den overtone, man ønsker fjernet. Filteret vil optage en procentvis stor del af den harmoniske strøm, og denne vil skabe et harmonisk spændingsfald i installationen, der udligner den samme tone i spændingen. Et passivt resonansfilter kan opbygges til at fjerne de harmoniske, der generer forbrugeren. Filteret har den ulempe, at det skal designes til den strøm, der findes af den aktuelle harmoniske. Vokser denne strøm, vil filteret kunne overbelastes, og det skal derfor beskyttes som enhver anden brugsgenstand. Ved 50 Hz vil filteret have en fasekompenserende virkning. L 1 L 2 L 3 Figur 1. Principtegning af passivt filter Aktive filtre Ny kraftelektronik har gjort det muligt at konstruere aktive filtre, se fig. 2. De virker principielt som et statisk UPS anlæg uden batteribank, idet et elektronisk kredsløb detekterer sinuskurvens deformation og opløser kurven i harmoniske komponenter. Anlægget tillægger nu differensen mellem den aktuelle kurveform og den ønskede sinusform via en udgangstransformer. Aktive filtre kan korrigere spændingskurveformen hvad enten der er tale om harmoniske, langsomme transienter som f.eks. ved opstart af store motorer, eller om direkte reduktion af forstyrrelser fra nettet. 13

15 Figur 2. Principtegning af aktivt filter 0 H I H 180 H Forebyggelse af problemer med harmonisk forvrængning Ved meget store motorinstallationer eller anden ulineær belastning (effekter over ca. 500kW) kan det i projekteringsfasen anbefales at tage hensyn til disse belastninger for derved at sikre, at der ikke senere opstår harmoniske problemer. Ved at forebygge problemet bliver der kun tale om en meget lille meromkostning. Hvis en virksomhed har f. eks. store køleanlæg med frekvensregulerede kompressormotorer, vil det være fornuftigt at dele disse store frekvensregulerbare drev på forsyningstransformere med forskellige koblingsgrupper. Planlægges det under projekteringsforløbet, vil en eventuel omkostning til 12-puls ensrettere kunne spares, idet to 6-puls grupper, koblet via forsyningstransformeren som vist i figur 3, af nettet ses som en 12-puls gruppe. 6-puls kobling 14

16 12-puls kobling Figur 3. To 6-puls koblinger, forsynet så de svarer til en 12-puls kobling hvad harmoniske forstyrrelser angår 5.3 Fasekompensering Kombinationen fasekompensering og harmonisk forvrængning er meget dårlig, og giver tit forbrugere store problemer. Ved installation af fasekompensering er det derfor en rigtig god ide at kontrollere installationen for harmoniske i spændingen, se i øvrigt DEFU rekommandation nr. 16 afsnit 3.11 og 4.7. Såfremt det skønnes, at der er fare for resonans, kan dette imødegås ved forstemning af fasekompenseringsanlægget. Forstemningen betyder, at resonanspunktet flyttes udenfor det farlige område ved, at der monteres en lille spole på hver kondensator. Det er oftest ikke muligt at foretage denne montage efter at anlægget er opstillet, idet spændingen over den enkelte kondensator forhøjes ved forstemning, og kondensatorerne er normalt ikke lagt ud for den forhøjede spænding. Hvis der i installationen findes UPS og/eller reservekraftforsyning skal der hvis der benyttes forstemning tages hensyn dertil. Hvis der ikke tages højde for resonans problematikken, og der senere opstår resonans, vil dette vise sig som meget store overstrømme ved en overharmonisk frekvens. Strømmene er ikke nødvendigvis stationære, men følger den harmoniske forvrængnings størrelse. 5.4 UPS og reservekraft UPS anlæg kan benyttes til sikring af et forsyningsafsnit mod gener af harmonisk forvrængning. Det skal bemærkes, at såfremt der er behov for bypass til net via den statiske switch vil det øvrige nets kvalitet overføres direkte. Kortslutningsimpedansen er en meget vigtig faktor i den harmoniske spændingsforvrængning. En halvering af en given kortslutningseffekt på nettet vil give den dobbelte spændingsforvrængning. Det er forklaringen på, at den maksimale harmoniske strøm i bl. a. DEFU 15

17 komiterapport nr. 110 er relateret til kortslutningsstrømmen det pågældende sted i installationen. Det er vigtigt at være opmærksom på kortslutningsimpedansen, når der installeres reservekraftanlæg som f.eks. dieselgenerator. Hvis der er benyttet en xx kva transformer som forsyningskilde, vil der med en standard generator på xx kva opstå en harmonisk forvrængning på overslagsmæssigt det 3-dobbelte af nettets forvrængning, når samme belastning kobles på generatoren. Ved samtidig benyttelse af UPS anlæg skal det nævnes, at det i dag er muligt af købe UPS anlæg med meget lav TDHI, hvilket naturligvis nedsætter spændingsforvrængningen. 6. Energibesparelser i industrien ved reduktion af de harmoniske 6.1 Eksempler på energibesparelser opnået med anvendelse af aktive filtre En litteratur-søgning har kun resulteret i ganske få eksempler på energibesparelser ved reduktion af de harmoniske spændinger (THDU) i elforsyningen til produktionsanlæg. Det beskedne resultat kan dels skyldes, at de harmoniske hidtil primært er blevet reduceret for at undgå overbelastede komponenter og dårligt fungerende apparater, og dels, at det er meget vanskeligt af eftervise besparelser i et industrielt miljø, hvor elforbruget påvirkes af mange forskellige faktorer, hvoraf spændingskvaliteten kun er en enkelt og måske en mindre faktor Elbesparelser på ekstruderlinie Det belgiske firma Labo Lemcko har for ABB målt på elforsyningen til en plast-ekstuderlinie (litt. 2). Elforbruget er målt skiftevis med et aktivt filter (ABB PQFI 450 A) og uden (hvor filteret bypasses). Målingerne omfatter dels hele ekstruderliniens elforbrug og dels elforbruget til komponenter som asynkronmotorer, jævnstrømsmotorer m.m. Uden filteret optager linien kw, hvoraf 30 50% synes at gå til asynkronmotorer, mens resten går til jævnstrømsmotorer, elvarmelegemer m.m. (elforbrugets fordeling på komponenter er ikke oplyst i litt. 1). 16

18 Figur 4. Ekstruderlinien og eksempel på måling med og uden filter Elforsyningsanlægget er skitseret i figur 4, hvor der også er vist en af målingerne i form af elforbruget som funktion af produktionstiden ved produktion med og uden filter (produktet og produktionsmængden har været den samme under de to målinger). Resultaterne af Labo Lemckos målinger er sammenfattet i tabel 4, hvor omfanget af forstyrrelser er angivet ved THDU og THDI (THDI anført som Ampere). Måleperioderne er i alle tilfælde ca. 3½ time. Ud over de i tabel 4 viste målinger er der også målt på komponenter som ekstrudervarme og oliekedel, idet varmebehovet varierer meget og indgår i ekstruderliniens samlede elforbrug. De to varmeforbrugere består af elvarmelegemer, hvis effektivitet ikke påvirkes af de harmoniske spændinger. Anlæg Belastning uden filter kw Produktion ved måling med filter ift. uden Harmoniske uden filter THDU % THDI A Harmoniske med filter THDU % THDI A Fald i elforbrug m. filter % 1230 Uændret 7, , Ekstruderlinie 1410 Større 6, , fibertykkel 7, , (som -se og 6 ovenfor, blot uden elkedel) større produktion Asynkronmotorer, 210 Større 6,74 43,5 4,35 24,4 16 direkte forsynede Asynkronmotorer 52 fibertykkel -se 6,62 56,9 4,25 57,2 6 med frekvensomf. Jævnstrømsmotorer 240 Uændret -1 inkl. ensrettere Tabel 4. Ændring i elforbruget til ekstruderlinien og til udvalgte komponenter med aktivt filter i forhold til uden. Af tabel 4 ses, at to af de tre målinger på ekstruderliniens samlede elforbrug viser en besparelse på henholdsvis 14% og 6%, mens den tredje måling viser et merforbrug på 1%. Korrigeres sidstnævnte måling for oliekedlens elforbrug, bliver resultatet en 6% besparelse ved drift af ekstruderlinien med det aktive filter i forhold til uden filter. Ud over målingerne på ekstruderliniens samlede elforbrug er der også målt på enkeltkomponenter. Tabel 4 viser en besparelse på 16% for en gruppe direkte forsynede asynkronmotorer, og 6% for en gruppe asynkronmotorer, der forsynes via frekvensomformer (teoretisk skulle besparelsen være 0, idet frekvensomformerne adskiller net og motorer elektrisk). I begge tilfælde har fibertykkelsen været noget større under filterdrift end ellers, og det har formentlig 17

19 trukket lidt ned i besparelserne. Målinger på ekstruderens jævnstrømsmotor viser et lidt øget elforbrug ved filterdrift, men uændret virkningsgrad for ensretteren. Labo Lemcko har også målt på selve det aktive filter, tabel 5. Filterets egetforbrug er 7,1 kw, når det er i drift, og 0,5 kw når det bypasses. (Filterets elforbrug indgår i målingerne for hele ekstruderlinien, men ikke i målingerne af komponenterne). Bypass af aktiv filter Aktiv filter i drift THDU, % HD, A Optagen effekt, kw THDU, % HD, A Optagen effekt, kw 6,39 0,2 0,5 3, ,1 Tabel 5. Elforbrug til det aktive filter Tabene i transformeren og lavspændingskablerne indgår ikke i tabel 4, men er opgjort at være i alt 3,5 kw (34%) mindre med filteret i drift end uden. Der kan kun med forsigtighed drages en konklusion på disse målinger, idet der mangler oplysninger om forbrugets fordeling på forskellige motorer, elvarmelegemer m.m. Den mest brugbare måling synes at være den på de direkte forsynede asynkronmotorer, hvor elbesparelsen opgjordes til 16%. Hvis de 16% holder stik, og hvis hovedparten af ekstruderliniens øvrige belastninger ikke påvirkes af filteret (fordi det er motorer, der forsynes fra en frekvensomformer eller en ensretter eller er termiske belastinger), virker en samlet elbesparelse for hele linien på 6% rimelig, mens den målte besparelse på 14% må skyldes flere forhold end blot filteret Papirmaskine En papirmaskine med en stor andel asynkronmotorer er blevet drevet i en måned uden filter og i en måned med filter (litt. 3). Figur 5 viser elforbruget (kwh pr. døgn?) i de to måneder. Umiddelbart kunne det se ud, som om der er opnået en elbesparelse på 20-30%, men papirfabrikken angiver selv besparelsen med det aktive filter til i gennemsnit 10%. Der er ingen oplysninger om omfanget af de harmoniske. Figur 5. Papirmaskinens optagne effekt uden (marts) og med (april) aktivt filter 18

20 6.1.3 Svenske virksomheder Det svenske firma Comsys beskriver på hjemmesiden (litt. 4) en række installationer med deres ADF (et aktivt filter, som betegnes som en computerstyret strømgenerator, der kan producere en vilkårlig strømkurve). Den principielle funktion af filteret er vist i fig. 6. Nedenstående beskrivelser er baseret på hjemmesiden samt på et besøg hos Comsys i juni Figur 6. Principtegning af filtrering af harmoniske med Comsys ADF Tetra Pak i Lund har en 900 kva ADF på en pakkemaskine, hvor THDU før var ca. 8%. Tetra Pak har ved at køre med ensartet produktion og skiftevis indkoble og udkoble filteret opgjort elbesparelsen til 10,2 %. Tilbagebetalingstiden er opgjort til 1,8 år i kraft af elbesparelsen (elpris 0,50 SEK/kWh). Hertil kommer fordele som forlænget levetid af udstyret, mindre risiko for stop, øget kapacitet på transformeren og stabiliseret netspænding. Tetra Pak undersøger nu, om alle de pakkemaskiner, de har leveret, skal udstyres med filter. 19

21 Figur 7. Effektoptaget til Tetra Paks maskine uden og med aktivt filter LKAB i Kiruna har installeret en 500 kva ADF i deres mølleri. Elforbruget er reduceret med 4 % og produktionen er øget 8,5%. Samtidig er udstyrets oppetid øget. Hos Volvo på Olufstöm fabrikken er der installeret en 600 kva ADF i forsyningen til en 800 kw presse. Elbesparelsen er opgjort til 2,3%, mens eludgifterne grundet bedre effektfaktor er reduceret 5,3%. Tilbagebetalingstiden angives til 1,3 år. I Göteborg fik GRYAAB rensningsanlægget installeret 17 pumper med frekvensomformere. I nettet sad allerede en UPS, og kombinationen af frekvensomformere og UPS'ens ensretter skabte en overtone, som ved større pumpebelastninger satte edb-styringen ud af drift. To 600 kva filtre løste problemet, så anlægget igen kunne rense med fuld kapacitet. Hos Sandviken er et ADF installeret i forbindelse med en lysbueovn. Tilbagebetalingstiden er opgjort til 36 måneder, hvis kun elbesparelsen medregnes, og 9 måneder, når øvrige fordele som mindre slitage af elektroder, mindre slid på ovne og øget produktivitet medregnes. Af andre anlæg, hvor aktive filtre kan være interessante, nævner Comsys kraner, svejsning, lys, ventilation, vindmøller (resonans, flicker), elevatorer, datacentre og UPS'er. Comsys vurderer, at problemet med spændingskvalitet er voksende, fordi nettet bliver svagere, og der kommer flere forstyrrelse fra vindmøller, elbil-opladere m.m. 6.2 Vurdering af sparepotentialet i dansk industri På den belgiske plast-ekstruderlinie (afsnit 6.1.1) med en THDU på ca. 7% tjente det aktive filter sig hjem på 1 år, alene i kraft af elbesparelserne. Desværre har der ikke kunnet fremskaffes oplysninger om THDU i de svenske installationer (afsnit 6.1.3), men for tre af installationerne anføres en tilbagebetalingstid alene i kraft af elbesparelserne på fra 1,3 til 3,0 år. 20

22 Det er ABB's erfaring, at et aktivt filter kan resultere i væsentlige elbesparelser i installationer, hvor THDU er mindst 5-6%. Det kan imidlertid være svært for en leverandør af aktive filtre at garantere en hvis elbesparelse, og derfor må der også inddrages andre fordele som: Nedsættelse af havarifrekvens på produktionsmaskiner og derved nedsættelse af antal produktionsstop. Nedsættelse af antal uforklarlige nedbrud i anlæg og systemer, som er tilsluttet et net med megen harmonisk forvrængning. Forøget kapacitet for det elektrisk udstyr, idet det ikke skal derates som følge af overharmoniske Af installationerne i tabel 3 er det ABB's erfarings-baserede opfattelse, at der i ca. 40% er et sandsynligt eller muligt potentiale for elbesparelser ved reduktion af THDU. Målingerne i tabel 3 er udført på installationer, der forventedes at være interessante, og derfor er de 40% ikke repræsentativt for dansk industri, men er reduktion af THDU vil måske være interessant i 10-20% af alle installationer. Baseret på de i afsnit 6.1 refererede besparelser antages det, at der i disse installationer kan opnås en elbesparelse på 4%. Besparelsen opnås primært i direkte forsynede elmotorer. I erhvervslivet er elforbruget i motorer ca GWh/år (litt. 5), og heraf anslås ca GWh/år at være i direkte forsynede elmotorer. Potentialet for elbesparelser i kraft af aktive filtre anslås dermed til GWh/år 0,04 0,1 til 0,2 = GWh/år. Fig. 8 viser et eksempel på økonomien ved reduktion af harmoniske med aktive filtre. Der er forudsat en installation med motorbelastninger, hvoraf 50% forsynes direkte og 50% via frekvensomformere. Størrelsen af det aktive filter skal være ca. 0,2 A pr. kw samlet motorbelastning. Investeringen i det aktive filter er ca kr./a. Alene værdien af elbesparelserne er medregnet, og der er forudsat en elpris på 600 kr./mwh. å r, g stid lin ta e b a g e T ilb Benyttelsestid, timer/år Figur 8. Tilbagebetalingstiden for aktivt filter til reduktion af harmoniske. Tilbagebetalingstiden er opgjort som funktion af installationens benyttelsestid og en procentuel besparelse i den samlede elbelastning på 8% (nederst), 4% og 2% (øverst) 21

23 7. Litteratur 1. IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems. IEEE Std Comparative Energy Measurements on an Extrusion Line with and without Active Filtre. Labo Lemcko (Fortroligt udført for ABB) 3. PQF LV Active Filters: Bringing energy savings to you ABB Energibesparelser i erhvervslivet. Delrapport 2. Dansk Energi Analyse og Viegand & Maagøe. April

24 Bilag 1. Eksempler på strømkurver og harmoniske På de følgende sider vises strøm- og spændingskurver for en række enfasede apparater, der giver anledning til mange harmoniske i strømmen, samt for en glødepære, der ikke giver problemer. Ud over kurverne er også vist spændingens og strømmens harmoniske fra grundfrekvensen (1. harmoniske, er altid 100%) og opefter. Apparaterne er: Effekt W THDU % THDI % PC uden skærm 61 3,16 87 Dataskærm 34 3, Oplader 51 3, Lysstofrør 38 3,08 17,77 LED lyskilde 12 3,32 17,03 Sparepære 10 3, Glødepære 62 3,06 2,93 23

25 Stationær PC uden skærm. Ionovo MT-M JG Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 24

26 Dataskærm Philips 190 S Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 25

27 Oplader. Toshiba Satelite S4090XCDT-4.3 Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 26

28 Lysstofrør Philips TLD 36 W/82 Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 27

29 Sparepære E19HQ, 11 W Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 28

30 LED lyskilde. Thorn 12 W LED/0,06 A. Model LR6 230 V, 2700 K Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 29

31 Glødepære. Osram 60 W Øverst ses spændingskurve (omtrent sinusformet) og strømkurve. Nederst vises de harmoniske af spænding (grundtonen er 100%) og strøm 30

32 Bilag 2. Målinger af THD i 10 virksomheder I bilaget vises resultater fra de 10 virksomheder, hvor der som led i forundersøgelsen er målt harmoniske strømme og spændinger. De gengivne måledata er typiske middelværdier. For hver virksomhed vises resultater fra to tavler/transformere. Nedenunder vises fire figurer, hvor de to til venstre er spændingen, de to til højre strømmen. Øverst er selve kurveformen vist sammen med de tre faseværdier og nulstrøm/nulspænding. Nederst er vist de harmoniske (op til 50. harmoniske). 31

33 Kunde: Ardagh Glass Holmegaard A/S Adresse: Glasværksvej 52 Postnummer: 4684 Holme-Olstrup Kontaktperson: Helge Lindegaard Måledata Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms. kva kw kvar CosFI PF Glasproduktion Tavle K ,0% 27,0% 23,0% ,94 0,90 Glasproduktion Tavle Ø ,6% 16,0% 13,0% ,90 0,88 Tavle K: Transformer data: Generel data 1600 kva 5,2% Ek Last data: DOL-motor 50% 6-puls frekvensomf. 50% Fasekompensering: ingen Kommentar: Der var på måletidspunktet lavere last end normalt da kun 3 af 7 produktionslinier kørte. Det må derfor forventes at de målte værdier øges markant ved fuld last. Screen's Tavle K Generel data Tavle Ø: Transformer data: 1600 kva 5,9% Ek Last data: DOL-motor 50% 6-puls frekvensomf. 50% Fasekompensering: ingen Kommentar: Der var på måletidspunktet lavere last end normalt da kun 3 af 7 produktionslinier kørte. Det må derfor forventes at de målte værdier øges markant ved fuld last. Screen's Tavle Ø 32

34 Kunde: Akzo Nobel Salt A/S Adresse: Hadsundvej 17 Postnummer: 9550 Mariager Kontaktperson: Jens Aage Hansen Måledata Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms. kva kw kvar CosFI PF Saltproduktion Tavle 3M ,6% 19,0% 17,0% ,94 0,93 Pumpeanlæg Tavle 20M ,2% 47,0% 42,0% ,99 0,89 Generel data Tavle 3M1: Transformer data: 1250 kva Last data: DOL-motor 25% 6-puls frekvensomf. 75% Fasekompensering: ingen Kommentar: normal last Screen's Tavle 3M1 Generel data Tavle 20M2: Transformer data: 800 kva Last data: DOL-motor 0% 6-puls frekvensomf. 100% Fasekompensering: Kommentar: ingen Screen's Tavle 20M2 33

35 Kunde: Abena A/S Adresse: Egelund 35 Postnummer: 6200 Åbenrå Kontaktperson: Bo Groth Christensen Måledata Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms. kva kw kvar CosFI PF Ble maskine Tavle M ,8% 13,0% 12,0% ,93 0,92 Lager Tavle H ,3% 18,0% 15,0% ,79 0,76 Generel data Tavle M10: Transformer data: 800 kva Last data: DOL-motor 40% 6-puls frekvensomf. 60% Fasekompensering: ingen Kommentar: Maskinen er bestykket med en større mængde servo-drev. Kunden har ca. 6 af disse maskiner. Screen's Tavle M10 Generel data Tavle H5.1: Transformer data: 800 kva Last data: DOL-motor 25% 6-puls frekvensomf. 75% Fasekompensering: Kommentar: ingen Screen's Tavle H5.1 34

36 Kunde: Lynettefællesskabet I/S Adresse: Refshalevej 250 Postnummer: 1432 Kbh K. Kontaktperson: Theis Walløe Måledata Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms. kva kw kvar CosFI PF Regnvands pumper Trafo ,9% 39,0% 35,0% ,97 0,92 Trafo 2: Transformer data: Generel data 1000 kva 4,7% Ek Last data: DOL-motor 0% 6-puls frekvensomf. 100% Fasekompensering: ingen Kommentar: Last graden på spildvands anlæget afhænger meget af mængden af regnvand. På måle tidspunktet havde det ikke regnet længe. Der var derfor meget lav last generelt på spildevands anlæget. Screen's Trafo 2 35

37 Kunde: LEGO Systems A/S Adresse: Åstedvej 1 Postnummer: Kontaktperson: 7190 Billund Mikkel Hovendahl Måledata Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms. kva kw kvar CosFI PF Pakke hal Tavle ,0% 23,0% 5,0% ,94 0,91 Plast støbe maskiner Tavle ,8% 6,0% 3,0% ,90 0,90 Tavle 23-04: Transformer data: Generel data??? kva Last data: DOL-motor? 6-puls frekvensomf.? Fasekompensering: ingen Kommentar: Last forholdet var på måletidspunktet under normalt. Screen's Tavle Tavle 99-08: Transformer data: Generel data 630 kva Last data: DOL-motor? 6-puls frekvensomf.? Fasekompensering: Ca. 200 kvar Kommentar: De eksisterende plaststøbe maskiner anvender ikke frekvensomformere. Screen's Tavle

38 Kunde: Kommunekemi A/S Adresse: Lindholmvej 3 Postnummer: 5800 Nyborg Kontaktperson: Svend Erik Nielsen Måledata Applikation målepunkt dato THDU THDI THDI 5. Irms. kva kw kvar CosFI PF Trafo F ,7% 22,0% 19,0% ,96 0,93 Trafo F ,9% 11,0% 10,0% ,88 0,88 Generel data Trafo F3: Transformer data:? 1600 kva Last data: DOL-motor 40% 6-puls frekvensomf. 60% Fasekompensering: Kommentar: 40 kvar Screen's Trafo F3 Generel data Trafo F2: Transformer data:? 1600 kva Last data: DOL-motor 80% 6-puls frekvensomf. 20% Fasekompensering: ingen Kommentar: Screen's Trafo F2 37

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri

Harmonisk- Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Harmonisk- forvrængning Benny Haar Nielsen Applikationsingeniør OEM Industri Faldgrupper med frekvensomformer Højfrekvent støj EMC-filter (øger lækstrøm) Skærmetkabel (øger lækstrøm) Switch frekvens (Akustisk

Læs mere

Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut

Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut 30. januar 2012 Sænk spændingen og spar på elektriciteten v. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S, og Claus Hvenegaard, Teknologisk Institut Artiklen beskriver de første resultater fra et Elforsk-projekt

Læs mere

Jonas Kehr, Salgchef ABB Danmark. Spændingskvalitet Udfordringer og løsninger

Jonas Kehr, Salgchef ABB Danmark. Spændingskvalitet Udfordringer og løsninger Jonas Kehr, Salgchef ABB Danmark Spændingskvalitet Udfordringer og løsninger Spændingskvalitet løsninger til alle udfordringer fra ABB Active Filter PQF 30 1800A - Harmonics - Nuetral current Agenda Spændings

Læs mere

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata

Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata Simulering af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af installationsdata 17/03/2014 Version XX/Initialer 1/ 7 Indhold Harmonisk forvrængning... 3 Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema simuleringsdata...

Læs mere

Harmoniske overtoners betydning. for tabene i elmotorer. Marts 2012 Dansk Energi Analyse A/S

Harmoniske overtoners betydning. for tabene i elmotorer. Marts 2012 Dansk Energi Analyse A/S Harmoniske overtoners betydning for tabene i elmotorer Marts 2012 Dansk Energi Analyse A/S Harmoniske overtoners betydning for tabene i elmotorer Elforsk projekt nr.: 342 030 Udarbejdet af: Mogens Johansson,

Læs mere

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer

Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer Besparelsespotentiale ved effektivitetskrav til små motorer November 2009 Dansk Energi Analyse A/S Sammenfatning Energistyrelsen har ønsket en opgørelse af elforbruget og tabene i de helt små motorer,

Læs mere

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer

8. Jævn- og vekselstrømsmotorer Grundlæggende elektroteknisk teori Side 43 8. Jævn- og vekselstrømsmotorer 8.1. Jævnstrømsmotorer 8.1.1. Motorprincippet og generatorprincippet I afsnit 5.2 blev motorprincippet gennemgået, men her repeteres

Læs mere

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid

Led belysning. Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Led belysning Hvad tænker i når der bliver sagt LED lys? Produkter Installationsforhold Sikkerhed Brand Energi besparelse Sundhed Levetid Produktet Led belysning Eks. på en LED-lyskilde der er faglig.

Læs mere

Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr

Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 November 2012 Eksempler på elbesparelser ved spændingsstyring i kommunale bygninger

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori

Lenze Global Drive Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori Frekvens konvertere og AC motorer Grundlæggende teori 1 Hvad skal Frekvens konverter bruges til Hastigheds regulering af en asynkron AC motor => Energibesparelser Mindre slidtage og vedligehold Bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Luft, lys og elmotorer

Luft, lys og elmotorer % 2. juli 2009 Luft, lys og elmotorer - en ny analyse beskriver dagens muligheder for energibesparelser og vurderer besparelsespotentialet i erhvervslivet Af Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Læs mere

Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data

Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data Måling af harmonisk forvrængning Forberedelse og indsamling af site data 02/07/2015 Version XX/Initialer 1/ 10 Indhold Dine forberedelser... 3 Oplysningsskema... 3 Forberedelser inden målinger... 3 Målepunkter...

Læs mere

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Januar 2012 Laboratoriemålinger af asynkronmotorers spændingsafhængighed Forfattere: Claus M.

Læs mere

Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 April 2012 Laboratoriemålinger af lyskilders spændingsafhængighed Forfattere: Claus M. Hvenegaard,

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Lysrørs faktorer For at et lysstofrør kan tænde, er der to faktorer, som skal opfyldes: 1. Varme glødetråde 2. Høj tændspænding Disse to faktorer opnås på forskellig vis, alt efter hvilken lysstofrørs-koblingsmetode,

Læs mere

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m)

Kapitel 10. B-felt fra en enkelt leder. B (t) = hvor: B(t) = Magnetfeltet (µt) I(t) = Strømmen i lederen (A) d = Afstanden mellem leder og punkt (m) Kapitel 10 Beregning af magnetiske felter For at beregne det magnetiske felt fra højspændingsledninger/kabler, skal strømmene i alle ledere (fase-, jord- og eventuelle skærmledere) kendes. Den inducerede

Læs mere

Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige

Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige udfordringer ved harmoniske strømmes tilstedeværelse i lavspændingsinstallationer. Lasse Møller Sørensen Aarhus

Læs mere

M4EAU1. Lektion 11-12

M4EAU1. Lektion 11-12 M4EAU1 Lektion 11-12 Denne og næste lektions program Asynkronmotoren Lidt opgaveregning Beregning af starttider Lidt mere opgaveregning Asynkronmotoren (1) Lærebogsmateriale (ligger under fildeling) Afsnit

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Beregning af kortslutningsstrømme Forudsætninger for beregninger af kortslutningsstrømme. Størrelsen af den kortslutningsstrøm, der i tilfælde af en kortslutning i en lavspændingsinstallation vil gennemløbe

Læs mere

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6:

Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Krav til transientbeskyttelse i el installationer i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6: Kapitel 13, Grundlæggende principper Kapitel 13 er et af bekendtgørelsens overordnede kapitler. I dette

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

Installation af UPS-anlæg

Installation af UPS-anlæg sikkerhedsstyrelsen installation af UPS-anlæg 2010 Installation af UPS-anlæg 2. udgave september 2010 Ved installation og projektering af UPS-anlæg er det vigtigt at være opmærksom på følgende forhold.

Læs mere

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014

Program. Rådgiverdag - Henrik Grønning - 4. november 2014 Program Driftsformer Eco-mode / ECOversion eller online Driftsikre installationer = selektivitet Galaxy VM med aktivt filter 4 level teknologi SPOT test S.bei og UPS Ecomode (bypass) eller Online Energibesparelse

Læs mere

Elmotorer og transmissioner

Elmotorer og transmissioner Elmotorer og transmissioner 1. Indledning 25. februar 2009 For elmotorer og transmissioner er "slutanvendelsen" tabene i de to komponenter. I det følgende vurderes mulighederne for at reducere disse tab

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg

Produkter og løsninger til hospitaler et driftsikkert valg et driftsikkert valg - et driftsikkert valg Hospitalerne står over for store investeringer. 40 milliarder kroner skal bruges på at renovere hospitaler og bygge nye superhospitaler. Derfor gælder det om

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre i TF 3.2.2 0 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 27.11.2014 DATE KDJ XLOC BJA TSK NAME REV. DESCRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 14/17997-16 Energinet.dk

Læs mere

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand.

Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Ellære Ohms Lov Ohms lov beskriver sammenhæng mellem spænding, strømstyrke og modstand. Spænding [V] Strømstyrke [A] Modstand [W] kan bruge følgende måde til at huske hvordan i regner de forskellige værdier.

Læs mere

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss)

Kapitel 8. Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. 1 Wb = 1 Tesla = 10.000 Gauss m 2 1 µt (mikrotesla) = 10 mg (miligauss) Kapitel 8 Magnetiske felter - natur, måleenheder m.v. Natur Enhver leder hvori der løber en strøm vil omgives af et magnetfelt. Størrelsen af magnetfeltet er afhængig af strømmen, der løber i lederen og

Læs mere

Stand alone system baseret på 11kW Gaia vindmølle. Henrik Bindner Vindenergiafdelingen, Risø

Stand alone system baseret på 11kW Gaia vindmølle. Henrik Bindner Vindenergiafdelingen, Risø Stand alone system baseret på 11kW Gaia vindmølle Henrik Bindner Vindenergiafdelingen, Risø Projektpartnere Gaia Wind A/S Mita-Teknik A/S IET, Aalborg Universitet Vindenergiafdelingen, Risø Støttet af

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5

Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 Vejledning til beregning af elkvalitetsparametre - TF 3.2.5 0 Endelig udgave 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 15.12.2014 DATE KDJ XLOC BJA TK NAME REV. DECRPTON PREPARED CHECKED REVEWED APPROVED 13/96336-14

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5

Fredericia Maskinmesterskole Afleverings opgave nr 5 Afleverings opgave nr 5 Tilladte hjælpemidler: Formelsamling,lærebøger(med evt. egne notater), regnemaskine og PC som opslagsværk (dvs. opgaven afleveres håndskrevet) opgave 1: Serieforbindelse af impedanser:

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

Guide til spændingsstyring i erhvervsvirksomheder. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Guide til spændingsstyring i erhvervsvirksomheder. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Guide til spændingsstyring i erhvervsvirksomheder Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Oktober 2012 Guide til spændingsstyring i erhvervsvirksomheder Forfattere: Claus M. Hvenegaard, Teknologisk

Læs mere

Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige

Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige Overharmoniske strømme En praktisk undersøgelse af spændingskvalitets- og effekttabsmæssige udfordringer ved harmoniske strømmes tilstedeværelse i lavspændingsinstallationer. Lasse Møller Sørensen Aarhus

Læs mere

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com

Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Solcelleanlæg i elnettet Hvis sol-energi er smitsom, kan elnettet så hjælpe med at sprede det? Søren Bækhøj Kjær, sbk@danfoss.com Hjælp søges!!! Hvis i har, eller får kendskab til solcelleinstallationer

Læs mere

Tilslutning af solcelleanlæg

Tilslutning af solcelleanlæg Tilslutning af solcelleanlæg - IDA Temadag 17.11.2014 Jan Rasmussen, Chefkonsulent Indhold Rammer - Love / Forskrifter / Standarder Påvirkning af elnettet og praktiske forhold vedr. tilslutning Måling

Læs mere

Torben Laubst. Grundlæggende. Polyteknisk Forlag

Torben Laubst. Grundlæggende. Polyteknisk Forlag Torben Laubst Grundlæggende Polyteknisk Forlag Torben Laubst Grundlæggende Polyteknisk Forlag DIA- EP 1990 3. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Indledning Transformeres principielle

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen.

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. Tilladte hjælpemidler: Alle dog skal lokale procedurer gældende for eksamen og regler for eksaminander overholdes. Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen. 6 timers skriftlig el-autorisationsprøve.

Læs mere

132-400 kv AC Station

132-400 kv AC Station 132-400 kv AC Station Kontrolanlæg Egenforsyning Dieselgenerator ETS-52-04-05 Rev. 0 teknisk standard REVISIONSOVERSIGT Dokumentnummer: 45749/10 Version Forfatter Dokument status/ændring Reviewer Godkender

Læs mere

Måleteknik Effektmåling

Måleteknik Effektmåling Måleteknik Effektmåling Formål: Formålet med øvelsen er at indøve brugen af wattmetre til enfasede og trefasede målinger. Der omtales såvel analog som digitale wattmeter, men der foretages kun målinger

Læs mere

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX

Opgaver for gymnasiet, HF og HTX GUDENAACENTRALEN vand - elektricitet - energi Opgaver for gymnasiet, HF og HTX ELMUSEET Forord Det følgende er en opgave om Gudenaacentralen, der er Danmarks største vandkraftværk. Værket ligger ved Tange

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

CASE Tværfagligt Projekt

CASE Tværfagligt Projekt SIMAC 2011 CASE Tværfagligt Projekt Studienr. Navn Underskrift 0106013 Christian Bækmark Schiolborg Forfatter: 0106014 Claus Frænde Thaarup 0106016 Hans Rasmus Skytte 0106034 Rasmus Vig Vandsø 0106028

Læs mere

Elektronikkens grundbegreber 1

Elektronikkens grundbegreber 1 Elektronikkens grundbegreber 1 B/D certifikatkursus 2016 Efterår 2016 OZ7SKB EDR Skanderborg afdeling Lektions overblik 1. Det mest basale stof 2. Både B- og D-stof 3. VTS side 21-28 4. Det meste B-stof

Læs mere

El-lære. Ejendomsservice

El-lære. Ejendomsservice Ejendomsservice El-lære Indledning 1 Jævnspænding 2 Vekselspænding 3 Transformator 6 Husinstallationer 7 Fejlstrømsafbryder 9 Afbryder 10 Stikkontakt 10 Stikpropper med jord 11 Elektrisk effekt og energi

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Flerfaset belastning 3-faset vekselstrøm Mindre belastninger tilsluttes normalt 230 V, hvorimod større belastninger, for at begrænse strømmen mest muligt, tilsluttes 2 eller 3 faser med eller uden nul.

Læs mere

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet.

Leverandør temadag. 2 November Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. NET Selskab PBA EJER. Energinet. Leverandør temadag 2 November 2010 Dokumentation for drift af decentralt anlæg i regulerkraft. PBA NET Selskab EJER Energinet.dk 1 Dokumentation og verifikation skal opfylde TF 3.2.4. afsnit 16 Dokumentationen

Læs mere

Projekt. Analog Effektforstærker.

Projekt. Analog Effektforstærker. Projekt. Analog Effektforstærker. Udarbejdet af: Klaus Jørgensen. Gruppe: Klaus Jørgensen Og Morten From Jacobsen. It og Elektronikteknolog. Erhvervsakademiet Fyn Udarbejdet i perioden: 7/0-03 /-03 Vejledere:

Læs mere

Effekten af spændingssænkning i Jægergården, Aarhus. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004

Effekten af spændingssænkning i Jægergården, Aarhus. Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 Effekten af spændingssænkning i Jægergården, Aarhus Delrapport til Elforsk PSO-projekt nr. 343-004 November 2012 Effekten af spændingssænkning i Jægergården, Aarhus Forfatter: Christina Monrad Andersen,

Læs mere

Generel information om Zurc tavleinstrumenter

Generel information om Zurc tavleinstrumenter Generel information om Zurc tavleinstrumenter Blødtjernsinstrumenter Blødtjernsinstrumentet er beregnet til måling af vekselstrøm og -spænding i frekvensområdet 15-100Hz. Det viser den effektive strømværdi

Læs mere

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens!

EMC. Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! EMC Elektromagnetic Compatibility Sameksistens! Forløb for EMC Mandag: Generelt om EMC, R&S kommer på besøg Tirsdag: Brug af instrumenter, signal teori (Cadence), EMC opgaver Onsdag: EMC opgaver Torsdag:

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Afgiftssystemet en barriere for udbredelsen af varmepumper Dansk Energi - Jørgen S. Christensen

Afgiftssystemet en barriere for udbredelsen af varmepumper Dansk Energi - Jørgen S. Christensen Afgiftssystemet en barriere for udbredelsen af varmepumper 16-06-2016 Dansk Energi - Jørgen S. Christensen Overblik Introduktion og baggrund Hvad betyder afgifter for husstandsvarmepumper i Danmark Kan

Læs mere

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer

Sådan sparer du. penge. med dit nye sparometer Sådan sparer du penge med dit nye sparometer Indstil dit sparometer BEMÆRK: Husk at trykke på START/STOP et par sekunder for at nulstille datahukommelsen inden man starter en måling. Sådan indstiller du

Læs mere

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2

Nærføring mellem banen Nykøbing F-Rødby og 132 kv kabelanlægget Radsted-Rødsand 2 Dette dokument beskriver en nærføringssag med de forskellige aktiviteter, der er foretaget. En dyberegående teori omkring formler og tilnærmelser, som er anvendt kan studeres i Nærføringsudvalgets håndbog

Læs mere

Nanovip Energimåler. El-Nr:

Nanovip Energimåler. El-Nr: Nanovip Energimåler El-Nr: 63 98 300 102 144 Nanovip PLUS Side 2 INTRODUKTION...3 GENERELT...3 MENU OVERSIGT...4 MEM FUNKTION...6 SPIDS MÅLING...8 HARMONISK ANALYSE...9 PROGRAMMERING...15 RESET MENU...17

Læs mere

Motor styring. frekvensstyring Tema: Bachelor projekt Projektperiode: 7 semester Projektgruppe: Synopsis: Deltagere: Jonas Nielsen

Motor styring. frekvensstyring Tema: Bachelor projekt Projektperiode: 7 semester Projektgruppe: Synopsis: Deltagere: Jonas Nielsen Ingeniørhøjskolen i København Bæredygtig Energiteknik og Stærkstrøm Titel: Energi forbrug ved frekvensstyring Tema: Bachelor projekt Projektperiode: 7 semester Projektgruppe: Synopsis: Deltagere: Da virksomheder

Læs mere

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen

Maskinmesteruddannelsen og Skibsofficersuddannelsen 6 timers skriftlig el- autorisationsprøve d 13-12 - 2010 Side 1 af 12 Tilladte hjælpemidler Alle lærebøger, tabeller, håndbøger, noter, regnemaskine og pc er med deaktiveret kommunikationsnetkort. Besvarelsen

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-TEKNOLOGI D EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol,

Læs mere

Dansk Energi. Vejledning om spændingssænkning

Dansk Energi. Vejledning om spændingssænkning Dok. ansvarlig: NCN Sekretær: SLS Sagsnr: 10/164 Doknr: 6 08-12-2010 Dansk Energi 2010 Vejledning om spændingssænkning Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 KONKLUSION... 4 3 TEORIEN BAG SPÆNDINGSSÆNKNING... 6 3.1

Læs mere

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg

Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Kompendie Slukkespoler og STAT COM anlæg Indhold Slukkespoler... 3 Diagram over 60-10 kv station... 3 Grundlæggene vekselspændingsteori... 4 Jordingsformer...12 Direkte jordet nulpunkt...12 Slukkespolejordet

Læs mere

Overharmoniske strømme og spændinger

Overharmoniske strømme og spændinger Aarhus Maskinmesterskole Overharmoniske strømme og spændinger En undersøgelse af overharmoniske strømme og spændingers påvirkning af lavspændingsinstallationer Kristian Førby Pedersen & Anders Holmgaard

Læs mere

Resonans 'modes' på en streng

Resonans 'modes' på en streng Resonans 'modes' på en streng Indhold Elektrodynamik Lab 2 Rapport Fysik 6, EL Bo Frederiksen (bo@fys.ku.dk) Stanislav V. Landa (stas@fys.ku.dk) John Niclasen (niclasen@fys.ku.dk) 1. Formål 2. Teori 3.

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

- Henføring af impedanser fra sekundærside til primærside og omvendt - Vektordiagram

- Henføring af impedanser fra sekundærside til primærside og omvendt - Vektordiagram 1. Enfasede transformeres virkemåde a) Virkemåde, herunder bestemmelse af: - Induceret elektromotorisk kraft - Amperevindingstal - Omsætningsforhold b) Vektordiagram ved: - Tomgang - Induktiv og kapacitiv

Læs mere

Gas og el det perfekte mix

Gas og el det perfekte mix Professor og centerleder Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Naturgas en nødvendig del af løsningen... Hotel Nyborg Strand 26. november 2010 ? Bred politisk enighed om reduktion af CO2-udledning

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine

SKRUEGENERATOR. Sneglepumper som energi turbine SKRUEGENERATOR Sneglepumper som energi turbine Projektforløb opdæmmet flod Etablering af financiering og ejerskab Forundersøgelse Flow data fra myndigheder eller kunde nej Projekt gennemførsel Etableringsmulighed

Læs mere

Svingninger. Erik Vestergaard

Svingninger. Erik Vestergaard Svingninger Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2009. Billeder: Forside: Bearbejdet billede af istock.com/-m-i-s-h-a- Desuden egne illustrationer. Erik Vestergaard

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER

OVERVÅGNINGSSYTEM. Fjernovervågning på el-sikringer. Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system ENERGILØSNINGER OVERVÅGNINGSSYTEM ENERGILØSNINGER Fjernovervågning på el-sikringer Gennemfører kontrol og overvågning af dit eksisterende elektriske system Sådan virker din løsning Webbaseret adgang til etactica databasen

Læs mere

Rekommandation 16. Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4. udgave, August Dansk Energi. Forskning og Udvikling.

Rekommandation 16. Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4. udgave, August Dansk Energi. Forskning og Udvikling. Rekommandation 16 Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4. udgave, August 2011 Dansk Energi Forskning og Udvikling Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Tlf.: 35 300 770 Fax: 35 300 771 E-mail: info@defu.dk

Læs mere

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering

Energieffektivitet. ... via regulerbare motorer med frekvensomformere. Energibesparelse ved FO-omdrejningsregulering ... via regulerbare motorer med frekvensomformere Tomi Ristimäki Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 08 I 2008 Som følge af de konstant stigende energipriser tvinges virksomheder oftere og oftere

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk El-Fagets Uddannelsesnævn Indledning Transportable, forbrændingsmotordrevne generatoranlæg skal enten opfylde bestemmelserne i Ú 551 á eller de særlige bestemmelser i Ú 816 á. Bestemmelserne i ISO 8528-8 kan også anvendes for generatoranlæg

Læs mere

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G

F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED VE- AN L Æ G F AK T AAR K - B E REGNI NGSEKSEMP LE R FO R NYE AN L Æ G VED R EGERI NG ENS FO RS L AG TI L EN NY MO DE L FO R S TØ TTE TIL SOLCELLE ANLÆG OG ØVRIGE SMÅ VE- AN L Æ G 12. november 2012 J.nr. Ref. rzs I

Læs mere

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering

Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Teknisk notat Dok. ansvarlig: JME Sekretær: SLS Sagsnr.: s2013-273 Doknr: d2016-5149-2.0 Udgivelsesdato: 21-11-2016 Koordinering af kaskadekoblede transformere med automatisk spændingsregulering Formålet

Læs mere

24 DC til DC omformer

24 DC til DC omformer 24 DC til DC omformer Der er forskellige principper, der kan anvendes, når ønsket er at konvertere mellem to DC spændinger. Skal der reduceres en spænding, kan en lineær spændingsdeler med to modstande

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013

ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 ENERGIRAPPORT 2012 3. januar 2013 Side 1 af 8 Energirapport for E/F Herman Bangs Have Frederiksberg Kommune ønsker at sætte fokus på mulighederne for at gennemføre energibesparelser i boligejendomme på

Læs mere

Energigennemgang af Café Retro

Energigennemgang af Café Retro 1 Energigennemgang af Café Retro Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget og at fremme

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG

OSIRIS 10 10 KW VINDMØLLE SEPEEG 10 KW VINDMØLLE SEPEEG SOL VIND LED DESIGN OG TEKNIK Direkte dreven 10 kw vindmølle, som kombinerer den nyeste teknologi med solid, gennemprøvet mekanik Osiris 10 er en vindretningsorienteret (downwind)

Læs mere

Frederikshavn EnergiBy version 3

Frederikshavn EnergiBy version 3 HL/30 september 2009 Frederikshavn EnergiBy version 3 Dette notat beskriver version 3 af visionen for Frederikhavn EnergiBy 2015. Ift. version 2 (Præsenteret og beskrevet i notat i forbindelse med Energiugen

Læs mere

Fredericia Maskinmesterskole

Fredericia Maskinmesterskole Tilladte hjælpemidler: Formelsamling,lærebøger(med evt. egne notater), regnemaskine og PC som opslagsværk (dvs. opgaven afleveres håndskrevet) Opgave 1: Spoler med jernkerne I en spole med jernkerne er

Læs mere

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk

til undervisning eller kommercielt brug er Kopiering samt anvendelse af prøvetryk Frembringelse af vekselstrøm Når en ledersløjfe drejes i et homogent (ensartet) magnetfelt, opstår der i ledersløjfen en sinusformet vekselspænding. Denne ændrer under drejningen ikke kun sin størrelse,

Læs mere

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning

En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Fa: +31 (0)20 758 6001 En guide til at vælge driver til LED-armatur og at opfylde CE-mærkning Forord: CE-mærkning af et LED-armatur involverer flere krav, herunder sikkerhed, elektromagnetisk kompatibilitet

Læs mere

Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation. Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen

Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation. Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen Husstandsvindmøller: Spændingskvalitet test og dokumentation Poul Sørensen Danmarks Tekniske Universitet Risø DTU Vindenergiafdelingen Præsentation Standard for test af større vindmøller IEC 61400-21 testkrav

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

Energigennemgang af Matas, Amagercentret

Energigennemgang af Matas, Amagercentret 0 Energigennemgang af Matas, Amagercentret Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især i elforbruget

Læs mere

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn

Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn 1 Energigennemgang af Sundhedsvæsnets Patientklagenævn Energivejleder: Miljø- & Energikonsulent Pia Gade for Center for Miljø Formål Formålet med energigennemgangen er at afdække energibesparelser især

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2. Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg

THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2. Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg THYBORØN AGGER FÆRGEN OPTION 2 Specifikation for Diesel Hybrid Elektrisk fremdrivningsanlæg OSK ref.: 150590 Option 2 - Specifikation 25. aug. 2016 60-1 1 Beskrivelse... 3 2 Komponenter... 4 2.1 Fremdrivningsmotorer:...

Læs mere

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger

System Komponenter. Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger System Komponenter Vakuum stationer, Central filter systemer, Vacuum beholdere & Rørløsninger Systemkomponenter Introduktion Laboteks centraliserede systemer er anerkendt for høj driftsstabilitet og ydelse.

Læs mere

Temamøde om energibesparelser

Temamøde om energibesparelser Temamøde om energibesparelser Enervision Kim Falck Grony - Ejet af Energi Fyn, Fjernvarme Fyn, Syd Energi, Fåborg Forsyningsvirksomheder, Nyborg Forsyning og Service samt Midtfyns Elforsyning - 3 afdelinger

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse

Tilstandskontrol. ved hjælp af vibrationsanalyse VIBRO CONSULT Palle Aggerholm Tilstandskontrol ved hjælp af vibrationsanalyse Et minikursus med særlig henvendelse til vindmølleejere Adresse: Balagervej 69 Telefon: 86 14 95 84 Mobil: 40 14 95 84 E-mail:

Læs mere

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet - Version 3 Dok. ansvarlig: AFO Sekretær: JBA Sagsnr: 08/98 Doknr: 67 20-11-2009 Vejledning for tilslutning af ladestandere i lavspændingsnettet

Læs mere