Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. maj 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. maj 2010"

Transkript

1 Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 25. maj 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Afbud: Jens K. Jensen (V)

2 Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid KB - Godkendelse af dagsorden KB - Orientering KB - Udpegning af frivillig som observatør til Beredskabskommssionen ØU - 2. behandling af ændringsforslag til Styrelsesvedtægt og Forretningsorden ØU - Forslag til Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune ØU - Indgåelse af SKI-aftale vedrørende anvendelse af Microsoft-licenser ØU - Planlægning for vindmøller og biogasanlæg i Lejre Kommune ØU - Frigivelse af midler i forbindelse med digitalisering af byggesagsarkiv ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Valg af bestyrelse ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Stiftelsesdokumenter ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Salg af grunde og afvikling af mellemværende BU - Dispositionsforslag for renovering af lokaler til heldagsklasserne BU - Trafikfarlige skoleveje KF - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale - Munkholmvej KF - Ansøgning om tilskud med henblik på styrkelse af samarbejdet mellem Sagnlandet Lejre og Lejre Kommunes skoler, dagtilbud og borgere SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder TM - Bestilling af kollektiv trafik for TM - Endelig godkendelse af Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej TM - Frigivelse af tillægsanlægsbevilling til restaurering af Ledreborg Å TM - Tids- og aktiveringsplan i beslutningsprocessen for ovnlinie 6 på KARA/Noverens forbrændingsanlæg i Roskilde Lukket - TM - Godkendelse af tilbud på affaldskontrakt Lukket - ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Valg af ekstern bestyrelsesmedlem...49

3 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 1 1. KB - Spørgetid Sagsnr.: 10/11 Resumé: Kommunalbestyrelsens åbne møder indledes med spørgetid, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Der er kun spørgetid ved Kommunalbestyrelsens ordinære møder. Der er ikke spørgetid i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet. Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Ingen spørgsmål. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Spørgsmål kan stilles skriftligt eller mundtligt. Skriftlige spørgsmål skal være administrationen i hænde senest 3 hverdage før Kommunalbestyrelsens møde. Skriftlige spørgsmål besvares kun, hvis spørgeren er til stede blandt til hørerne. Der kan stilles spørgsmål om alle kommunale forhold. Spørgsmålet skal dog have en generel interesse for lokalbefolkningen, og besvarelserne skal respektere tavshedspligt. Spørgsmål besvares af borgmesteren eller den borgmesteren udpeger hertil. Hvis et spørgsmål ikke umiddelbart kan besvares, sender borgmesteren et skriftligt svar senest 10 hverdage efter Kommunalbestyrelsens møde. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

4 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 2 2. KB - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/9 Resumé: Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Dagsorden godkendt, idet punkt 16 udgik, da sagen er sendt til behandling i Udvalget for Børn & Ungdom. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence:

5 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 3 3. KB - Orientering Sagsnr.: 10/10 Resumé: A: Fra Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland har Lejre Kommune den 8. april 2010 modtaget afgørelse vedrørende besparelse på kollektiv trafik. Afgørelsen fra Statsforvaltningen har været tilgængelig på PolitikerPortalen fra den 3. maj Indstilling: Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Taget til orientering. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Bilag: 1. Afgørelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland af 8. april 2010.pdf

6 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 4 4. KB - Udpegning af frivillig som observatør til Beredskabskommssionen Sagsnr.: 10/10925 Resumé: Ved det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 7. december 2009 blev der udpeget 3 medlemmer til Beredskabskommissionen foruden borgmesteren, der er født medlem. Da der ikke blandt de udpegede et medlem af de frivillige, skal en sådan udpeges som observatør. Beredskabschef Per Boye blev derfor anmodet om at indstille en frivillig. På generalforsamling den 5. maj 2010 i Brandmands-Klubben Bramsnæs indstillede generalforsamlingen Indsatsleder Ove Svendsen. Dette blev videreformidlet til kommunen. En ansat brandmand er ikke omfattet af benævnelsen "frivillig" og kan derfor ikke udpeges. Der skal derfor udpeges en observatør fra de frivillige til Beredskabskommissionen. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at indstillingen fra Brandmands-Klubben Bramsnæs afvises, da den udpegede ikke er repræsentant for de frivillige, 2. at Beredskabschefen tager kontakt til Dansk Røde Kors, Beredskabsforbundet eller ASF Dansk Folkehjælp med henblik på at finde en repræsentant som observatør. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt, idet Kommunalbestyrelsen anbefaler, at der udpeges en frivillig fra Beredskabsforbundet. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: I henhold til Beredskabslovens 9, skal Kommunalbestyrelsen udpege en repræsentant for de frivillige i kommunens beredskab som observatør i beredskabskommissionen. De frivillige er kendetegnet ved ikke at være aflønnet for deres deltagelse i redningsberedskabet - Beredskabslovens 51. Frivillige kan dog under uddannelse og øvelser ydes refusion af befordringsudgifter og fri forplejning samt godtgørelse efter 19, stk. 2 og 3 - jfr. Redningspersonelbekendtgørelsen Deltidsbrandmænd er ansat efter overenskomst med kommunerne eller Falck. Det betyder, at de modtager et fast årligt vederlag samt løn ved udrykning og lign. Der er i overenskomsten forudsat, at jobbet varetages ved siden af hovedbeskæftigelsen. Ved det konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen blev Beredskabschef Per Boye anmodet om at indstille en frivillig. Brandmands-Klubben Bramsnæs udpegede ved deres generalforsamling den 5. maj 2010 Indsatsleder Ove Svendsen. Ove Svendsen er ansat af kommunen og derfor ikke omfattet af benævnelsen "de frivillige". Beredskabsstyrelsen blev herefter kontaktet. De oplyste, at man skal have en kontrakt som frivillig for at være omfattet af begrebet. Lejre Kommune har p.t. ingen på frivilligkontrakt. Der er intet krav om, at kommuner skal have frivillige. Har kommunen ingen frivillige, skal der findes en repræsentant fra Beredskabsforbundet, Dansk Røde Kors eller ASF Dansk Folkehjælp. Administrationens vurdering:

7 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 5 Det anbefales, at indstillingen fra beredskabschef Per Boye og Brandmands-Klubben Bramsnæs afvises, idet den indstillede ikke repræsenterer de frivillige. Beredskabschef Per Boye bør herefter kontakte en af de ovennævnte organisationer og derved finde en repræsentant for de frivillige. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er ingen økonomiske konsekvenser ved gennemførelsen af forslaget. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

8 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 6 5. ØU - 2. behandling af ændringsforslag til Styrelsesvedtægt og Forretningsorden Sagsnr.: 10/8315 Resumé: 1. januar 2010 trådte Ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (L nr. 1515) i kraft. Dette medførte bl.a. en ændring af Styrelseslovens 15, stk. 2 således at der nu er mulighed for i Styrelsesvedtægten at beslutte, at der ved kommunalbestyrelsesmøder indkaldes stedfortræder ved et medlems forfald også selvom dette forventes at vare kortere end 1 måned. Derudover kan det nu besluttes, at alt materiale til kommunalbestyrelsesmedlemmer alene formidles elektronisk. De foreslåede ændringer i Styrelsesvedtægt og Forretningsorden i nærværende sag blev godkendt af Økonomiudvalget den 20. april 2010 og af Kommunalbestyrelsen den 26. april 2010 med den modifikation, at pkt. 5 ændres til, at materiale til Kommunalbestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt alene gøres tilgængeligt elektronisk. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. april 2010 godkendes ved 2. behandling af sagen, således 2. at Styrelsesvedtægten tilføjes en bestemmelse om, at medlemmerne så vidt muligt skal give formanden meddelelse om forfald, 3. at redaktionelle ændringer i Styrelsesvedtægten gennemføres som besluttet, 4. at forretningsorden tilrettes som besluttet af Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: I august 2008 nedsatte regeringen en arbejdsgruppe, der skulle se på kommunalpolitikkernes rolle og arbejdsvilkår. Arbejdsgruppen fremkom med sine anbefalinger i maj 2009 som førte til en række ændringer i Styrelsesloven - jævnfør ovennævnte ændringslov. Nedenstående punkter er en konsekvens af denne lovændring samt et generelt punkt om revidering af Styrelsesvedtægten. Indkaldelse af stedfortrædere til kommunalbestyrelsesmøder Revidering og opdatering af Styrelsesvedtægten Elektronisk adgang til materiale for kommunalbestyrelsesmedlemmer Punkt 1.

9 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 7 Ved ændringslovens 1, pkt. 5 blev 15, stk. 2 ændret således, at formuleringen nu er "Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om, at formanden ved et medlems forfald af de grunde, der er nævnt i 1. pkt., indkalder stedfortræderen, selvom hindringen forventes at vare kortere end 1 måned". 15, stk. 2, 1. pkt. omhandler lovlige forfaldsgrunde såsom helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende. Udgangspunktet er, at kommunalbestyrelsens formand skal indkalde stedfortrædere for medlemmer, der forventes at være forhindret i mindst en måned på grund af ovenstående lovlige forfaldsgrunde. Der er nu mulighed for i Styrelsesvedtægten at beslutte, at denne periode forkortes. Der er mulighed for at beslutte, at der skal indkaldes stedfortræder ved ethvert lovligt forfald uanset varighed. På samme måde er der mulighed for at fastsætte en fraværsperiode, der er kortere end 1 måned. Der er ikke mulighed for at vælge forskellige fraværsperioder afhængigt af forfaldsgrunden. Det er muligt at indsætte en bestemmelse i Styrelsesvedtægten om, at medlemmerne så vidt muligt skal give formanden meddelelse om deres forfald. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede ved møder henholdsvist den 20. og 26. april 2010 at bibeholde formuleringen i Styrelsesvedtægten om stedfortrædere. Derudover blev det besluttet at indføje en bestemmelse om meddelelse om forfald i Styrelsesvedtægten. Punkt 2. Styrelsesvedtægten har ved gennemgangen vist sig at have brug for en revidering og opdatering. Der anbefales derfor følgende ændringer: 6, pkt. 2 - bindestreg efter "Teknik" fjernes. 6, pkt. 4 - bindestreg efter "Social" fjernes. Der rettes konsekvent til "&" i stedet for "og" i udvalgenes navne. Præcisering 10 - "byråd" erstattes med "kommunalbestyrelse". Justering i 12 - " 12" udskiftes med " 13". 14, stk. 3 "lov om kommunernes styrelse" rettes til "Styrelsesloven" i overensstemmelse med 1, stk. 2. Indsættelse i 17, stk. 3, 3. pkt. af "i" i sætningen "...medmindre der for disse (i) Lejre Kommunes årsbudget..". 18, stk. 2, 18. pkt. - "Lejre Forsøgscenter" ændres til "Sagnlandet Lejre". 19, stk. 3 - printfejl, indsættelse af "o". Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen besluttede ved møder af henholdsvist 20. og 26. april 2010 at gennemføre ovennævnte redaktionelle ændringer. Punkt 3. Lovændringen medfører mulighed for at beslutte, at materiale til kommunalbestyrelsesmedlemmer alene gøres tilgængeligt elektronisk. En sådan beslutning vil kræve en ændring af Forretningsordenen. I overensstemmelse med tidligere beslutninger er det allerede praksis i Lejre Kommune at materiale tilgår kommunalbestyrelsesmedlemmer elektronisk. En eventuel ændring af Forretningsordenen har således mere formel end praktisk betydning. Kommunalbestyrelsen besluttede ved møde af 26. april 2010 at Forretningsordenen ændres til, at materiale til Kommunalbestyrelsesmedlemmer som udgangspunkt gøres tilgængeligt elektronisk. Administrationens vurdering: Ad pkt. 2 - Det anbefales at indsætte konsekvensrettelser og opdateringer for at sikre, at Styrelsesvedtægten er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

10 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 8 Ad pkt. 3 - det anbefales, at Forretningsordenen tilrettes gældende praksis, således at Kommunalbestyrelsesmedlemmer fremadrettet som udgangspunkt alene modtager materiale elektronisk. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ad 3. Såfremt materiale som udgangspunkt alene gøres tilgængeligt for kommunalbestyrelsesmedlemmer elektronisk, sikres det, at der også fortsat vil være en besparelse i forhold til trykning og fremsendelse. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Forretningsorden m foreslåede ændringer

11 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 9 6. ØU - Forslag til Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10381 Resumé: Økonomiudvalget behandlede den 20. april 2009 anmodning om sponsorering af legeplads i Børnehaven Rollingen og besluttede at oversende den specifikke anmodning til behandling i Udvalget for Børn & Ungdom med anbefaling om, at anmodningen blev imødekommet som et pilotprojekt. Samtidig anmodede Økonomiudvalget om et oplæg til en generel reklame- og sponsorpolitik. På baggrund heraf og som følge henvendelser i 2010 om reklamefinansieret profilmateriale har administrationen udarbejdet forslag til Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune, der forelægges til politisk behandling. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune godkendes 2. at forslag til Reklame- og Sponsorpolitik forelægges for fagudvalgene, der kan udarbejde supplerende retningslinjer for udmøntning på de enkelte områder 3. at konkrete forslag til salg af reklameplads og sponsering forelægges til godkendelse i det relevante fagudvalg og Økonomiudvalg 4. at konkrete forslag til salg af reklameplads og sponsering i institutioner og decentrale virksomheder forelægges til godkendelse i det relevante fagudvalg og Økonomiudvalg efter indstilling fra brugerbestyrelsen Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler indstillingens 1. og 2. at. Endvidere anbefaler Økonomiudvalget: at konkrete forslag til salg af reklameplads og sponsering forelægges til godkendelse i direktionen, at der foretages en evaluering af ordningen inden udgangen af Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Lederen af den selvejende institution Børnehaven Rolling fremsendte i foråret 2009 anmodning om sponsorering af legeplads. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 20. april 2009, at oversende anmodningen til Udvalget for Børn & Ungdom med anbefaling om, at den foreslåede sponsoraftale blev godkendt som pilotprojekt og således at den endelige stillingtagen til sponsoraftalens udformning afgøres af forældrebestyrelsen. Samtidig anmodede Økonomiudvalget om et oplæg til en generel reklame- og sponsorpolitik.udvalget for Børn & Ungdom tiltrådte på mødet den 8. juni 2009 indstillingen fra Økonomiudvalget. Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med Økonomiudvalgets anmodning om oplæg til en generel reklame- og sponsorpolitik, der er vedlagt som bilag og

12 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 10 forelægges til politisk behandling. Det overordende formål med forslaget til Reklame- og Sponsorpolitik er at sikre: at Lejre Kommune benytter mulighederne for supplerende finansiering af kommunens opgaver via reklamering og sponsorater at ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til salg af reklamepladser og modtagelser af sponsorater at der er generel viden om, hvordan man skal agere i forhold til salg af reklamepladser og modtagelser af sponsorstøtte, særligt i form af moralske og etiske hensyn. Politikken tager afsæt i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Loven giver kommuner samme adgang som private virksomheder til at anvende fast ejendom og løsøre til salg af reklameplads for andre - når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der bør gælde for kommuners og regioners opgavevaretagelse. Politikken beskriver endvidere retningslinjer for kommunens institutioner og direktørområder, når der indgås aftaler med private virksomheder eller lignende om salg af reklameplads på kommunens faste ejendomme og løsøre samt om modtagelse af sponsorstøtte, og angiver at indtægter som led i reklame- eller sponsorvirksomhed tilfalder den institution eller det direktørområde, der har medvirket til at tilvejebringe indtægten. Det foreslås, at forslag til Reklame- og Sponsorpolitik godkendes og efterfølgende forelægges for fagudvalgene, der kan udarbejde supplerende retningslinjer for udmøntning på de enkelte områder. Konkrete sager om salg af reklameplads og sponsering forelægges til godkendelse i det relevante fagudvalg og Økonomiudvalg. Er der tale om salg af reklameplads og sponsering i en institution eller anden decentral virksomhed, træffes beslutningen af det relevante fagudvalg eller Økonomiudvalg efter indstilling fra brugerstyrelsen. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at der på baggrund af pilotprojektet i Børnehaven Rollingen samt på baggrund af aktuelle henvendelser med tilbud om reklamefinansieret profilmateriale er et tiltagende behov for afklaring af et politikgrundlag for reklame- og sponsorvirksomhed i kommunen. Administrationen vurderer, at forslag til Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune kan tilvejebringe supplerende indtægter samtdig med at moralske og etiske hensyn tilgodeses - herunder hensyntagen til neutralitet og saglighed. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune

13 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Indgåelse af SKI-aftale vedrørende anvendelse af Microsoft-licenser. Sagsnr.: 10/9558 Resumé: Administrationen har udarbejdet oplæg til indgåelse af en SKI-aftale med Atea A/S på Microsoft licensområdet. Aftalen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at indgåelse af SKI-aftaler på Microsoft licensområdet godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Der udarbejdes en kortfattet redegørelse for muligheder og konsekvenser af anvendelse af Open Office på elev-pc ere til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Administrationen har som offentlig myndighed udarbejdet oplæg til indgåelse af en SKIaftale vedrørende indkøbet af Microsoft server-, system- og applikationslicenser til anvendelse i det kommunale netværk. En SKI-aftale indgås for 3 år ad gangen. Den nuværende aftale udløb pr. 31. marts Arbejdsgruppen Digitaliseringsforum har drøftet nødvendigheden af at gentegne aftalerne for anvendelse af MS Office, i lyset af at det alternative produkt Open Office som udgangspunkt er langt billigere i drift. Det er imidlertid endnu ikke er muligt at etablere en fejlfri integration mellem Open Office og de kommunale fagsystemer. Derudover har kommunen sidste år taget produktet Microsoft Sharepoint i anvendelse til brug for PolitikerPortalen og - på sigt - til det kommunale Intranet. På nuværende tidspunkt er det heller ikke muligt at skabe integration mellem Sharepoint og Open Office. IT-afdelingen har derfor sammen med samarbejdspartneren Atea A/S gennemgået grundlaget for den ophørte aftale, Microsofts betingelser for at indgå en ny aftale, og på dette grundlag udarbejdet et forslag til indgåelse af en kontrakt gældende for perioden 1. april 2010 til 31. marts Kontrakten mellem Microsoft og Lejre Kommune indeholder fem aftaler vedrørende anvendelse af Microsoftlicenser: På desktop-området (administrative PC-arbejdspladser) tegnes en Entrepriseaftale På server-området (administrative servere) tegnes en Select Corporate aftale På undervisningsområdets administrative PC-arbejdspladser tegnes en Select Academic aftale På skolernes server-område tegnes en Select Academic aftale

14 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 12 På skoleområdet (elev-pc ere) tegnes en School agreement aftale, når den nye skole-it løsning sættes i drift For aftale 1 gælder, at den opgøres én gang om året. Antallet af brugere og PCarbejdspladser optælles, og aftalen justeres efter resultatet. For aftale 2-5 gælder, at tilkøb af licenser foretages løbende og afregnes ved køb. Kontrakten træder i kraft pr. 1. april 2010 og løber frem til d. 31. marts Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at indgåelsen af en SKI-aftale er nødvendig, da aftalen er en forudsætning for dels at få det retmæssige grundlag til fortsat at benytte Microsoftprodukterne i det kommunale netværk, dels at kunne udnytte SKI-rabatten. Derudover findes der på nuværende tidspunkt ikke alternative Office-produkter, hvortil der kan etableres en fejlfri integration fra de kommunale fagsystemer. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Samlet pris for den indgåede aftale beløber sig til kr. pr. år i 3 år. Som beskrevet i sagsfremstillingen vil eventuelle tilkøb i den tre-årige periode medføre justering af den årlige udgift. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Udkast - Select Tilmeldingsaftale.pdf 2. Udkast Select Corporate - Lejre_Kommune_(CTM)SelectAgrAmend(UK)_SKI2010.pdf 3. Udkast - Select Akademic Tilmeldingsaftale.pdf 4. Udkast Select Akademic - (CTM)AcademicSelectAgrAmend(UK)_SKI2010.Lejre Kommune.pdf 5. Udkast til EA kontrakt - EA Tilmeldingsaftale.pdf 6. Udkast til EA kontrakt - Lejre_Kommune_(CTM)EAAgrAmend(UK)_SKI2010.pdf 7. Microsoft contra Open Office

15 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Planlægning for vindmøller og biogasanlæg i Lejre Kommune Sagsnr.: 10/10283 Resumé: Staten har etableret et vindmøllesekretariat og et biogassekretariat, hvis opgave er at yde bistand til kommuner med henblik på at fremme planlægningen for vindmøller og biogasanlæg. Det indstilles, at der indgås en aftale med de to sekretariater om tilvejebringelse af et grundlag for politisk stillingtagen til, om der skal udarbejdes et forslag til kommunplantillæg for lokalisering af nye vindmøller og biogasanlæg i Lejre Kommune. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at der indgås en aftale med de 2 sekretariater om bistand til indledende analyser af placeringsmuligheder og - begrænsninger for nye vindmøller og biogasanlæg, 2. at der i efteråret 2010 på grundlag heraf tages stilling til, om der skal iværksættes en proces for udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg for lokalisering af vindmøller og biogasanlæg i Lejre Kommune. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt, idet analysen også skal omfatte husstandsvindmøller. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Som led i statens aftale med KL om arealreservationer for 150 MW vindmøller i 2010/2011 har staten etableret et vindmøllesekretariat. Vindmøllesekretariatet har til opgave at yde konkret service til kommuner, der ønsker det, med henblik på at fremme vindmølleplanlægning. Det kan bl.a. være teknisk og planlægningsmæssig bistand, bistand til selve planprocessen og bistand til beslutningsgrundlag. Tilsvarende har staten som resultat af Grøn Vækst aftalen etableret et biogassekretariat. Biogassekretariatet har ligeledes til opgave at yde konkret service til kommuner, der ønsker det, med henblik på at fremme planlægningen for biogasanlæg. Det kan bl.a. være teknisk og planlægningsmæssig bistand, herunder særligt afklaring af lokaliseringsmuligheder og -begrænsninger, bistand til selve planprocessen og bistand til beslutningsgrundlag. Ønsker en kommune at tage imod tilbudet om bistand fra sekretariaterne, skal der indgås en formel aftale. Ydelserne fra begge sekretariater er gratis for kommunerne. Begge sekretariater har tilkendegivet at være indstillet på at indgå en aftale med Lejre Kommune, såfremt kommunen måtte ønske det. Administrationens vurdering: KKR Sjælland har i 2008/2009 fulgt op på aftalen mellem staten og KL om arealreservationer for vindmøller i 2010/2011, og for Region Sjælland under et har kommunerne i regionen planer om nye vindmøller, som overstiger Region Sjællands andel af de ønskede arealreservationer i aftalen mellem staten og KL. Bl.a. som følge

16 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 14 heraf er der ikke i Lejre Kommunes Forslag til kommuneplan 2009 udlagt nye områder for vindmøller. I Forslag til kommuneplan 2009 findes kun et område til vindmøller. Området er beliggende nord for Kr. Hyllinge og er udnyttet med 2 møller. Der er ikke i Forslag til kommuneplan 2009 udlagt områder til lokalisering af biogasanlæg. Kommunalbestyrelsen afholdt den 22. april 2010 temamøde om kommunens klima- og energistrategi, og der var i den sammenhæng et særligt fokus på at fremme den vedvarende energi. Vindmøller og biogas er muligheder for at fremme vedvarende energi, og såfremt der er politisk ønske om at undersøge muligheden for lokalisering af nye vindmøller og biogasanlæg i Lejre Kommune, finder administrationen, at der bør indgås en aftale med de 2 sekretariater. Sekretariaterne vil kunne gennemføre indledende analyser af placeringsmuligheder og -begrænsninger for nye vindmøller og biogasanlæg. Herunder vil også kunne indgå vurderinger af vindpotentiale for mulige vindmølleområder, og underlag og afsætningsmuligheder vil i et vist omfang kunne vurderes for mulige placeringer af biogasanlæg. På dette grundlag vil der i efteråret 2010 kunne tages stilling til, om der skal iværksættes en proces for udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg for lokalisering af nye vindmøller og biogasanlæg i Lejre Kommune. Besluttes det at udarbejde forslag til kommuneplantillæg for vindmøller og biogasanlæg, vil sekretariaterne herefter kunne bistå med mere detaljerede analyser og bistand. Da der i forhold til Forslag til Kommuneplan 2009 er tale om ny kommuneplanlægning, der kræver både en foroffentligheds-/idefase og en offentlighedsfase, foreslås planlægningen i givet fald gennemført som et tillæg til kommuneplanen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ydelserne fra begge sekretariater er gratis for kommunerne. Besluttes det på grundlag af de indledende analyser at iværksætte en planproces med henblik på et kommuneplantillæg, vil der i et vist omfang skulle regnes med udgifter til tryk, borgerinddragelse og eventuel konsulentbistand ud over bistanden fra sekretariaterne. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Bilag: 1. Bilag 1 - Præsentation af Vindmøllesekretariatet 2. Bilag 2 - Præsentation af Biogassekretariatet

17 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Frigivelse af midler i forbindelse med digitalisering af byggesagsarkiv Sagsnr.: 08/1163 Resumé: Der søges om frigivelse af den anden del af rådighedsbeløbet vedrørende digitaliseringen af byggesagsarkivet. Direktionen indstiller, at det afsatte rådighedsbeløb på kr. til dette frigives. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der frigives en tillægsanlægsbevilling på kr. til digitalisering af byggesagsarkivet, således at den samlede anlægsbevilling udgør kr. Bevillingen finansieres af det i budgettet for 2010 afsatte rådighedsbeløb på kr. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Der søges om frigivelse af den anden del af rådighedsbeløbet vedrørende digitaliseringen af byggesagsarkivet. Der er i 2009 bevilliget kr. til digitaliseringen. De resterende kr. søges frigivet til den sidste del af projektet. Arkiverne fra gl. Hvalsø og Lejre Kommune er blevet digitaliseret og fra Bramsnæsarkivet er 1/3 pakket og sendt. Det forventes, at der inden sommerferien er offentlig adgang til 2/3 af det samlede byggesagsarkiv i form af arkiverne fra gl. Hvalsø og Lejre Kommune. Administrationens vurdering: Frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb er nødvendig for færdiggørelsen af digitaliseringen af byggesagsarkivet. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er på investeringsoversigten for 2010 afsat et rådighedsbeløb på kr., således at de sidste hyldemeter af Lejre Kommunes byggesagsarkiv kan digitaliseres. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

18 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Valg af bestyrelse Sagsnr.: 10/10322 Resumé: Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. november 2009 besluttet sammensætningen af de fremtidige bestyrelser i de kommende forsyningsselskaber. Der skal træffes beslutning om udpegning af medarbejder til bestyrelsen og eksternt medlem samt valg af formand for bestyrelserne for de kommende forsyningsselskaber. Derudover skal der træffes beslutning om hvorvidt valg af næstformand skal ske på generalforsamlingen eller ved bestyrelsernes egen konstituering. Når forsyningsselskaberne er stiftet skal der indkaldes til og afholdes konstituerende bestyrelsesmøder. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger medarbejderne, der skal virksomhedsoverdrages til Lejre Forsyning Service A/S, at udpege en medarbejder til bestyrelserne for selskaberne, 2. at der vælges formand for bestyrelserne for selskaberne, 3. at der træffes beslutning om at næstformand i bestyrelserne skal vælges på generalforsamlingerne, 4. at hvis pkt 2 tiltrædes, vælges næstformanden, 5. at administrationen bemyndiges til at indkalde til stiftende bestyrelsesmøde i selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S, Lejre Forsyning Service A/S, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S. Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler: 1. at kommunalbestyrelsen bemyndiger medarbejderne, der skal virksomhedsoverdrages til Lejre Forsyning Service A/S, til at udpege en medarbejder til bestyrelserne for selskaberne, 2. at der træffes beslutning om, at formand og næstformand i bestyrelserne skal vælges på generalforsamlingerne, 3. at hvis pkt. 2 tiltrædes, vælges formanden og næstformanden, 4. at administrationen bemyndiges til at indkalde til stiftende bestyrelsesmøde i selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S, Lejre Forsyning Service A/S, Lejre Vand A/S og Lejre Spildevand A/S. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Til formand blev foreslået Carsten Rasmussen (A) og Flemming Jensen (V) Venstre begærede skriftlig afstemning. For Carsten Rasmussen stemte 13 For Flemming Jensen stemte 10 1 stemte blank Dermed er Carsten Rasmussen (A) valgt som formand. Til næstformand blev foreslået Flemming Jensen (V).

19 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 17 Flemming Jensen blev valgt uden afstemning. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. november 2009 besluttet at den fremtidige bestyrelse i de kommende selskaber består af fem medlemmer, at bestyrelsen er identisk i alle fire selskaber og at bestyrelserne sammensættes af: tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, en medarbejderrepræsentant og et eksternt medlem. Det er generalforsamlingerne der udpeger bestyrelsesmedlemmerne i selskaberne jf selskabsloven og vedtægterne for selskaberne. Kommunalbestyrelsen udgør i stiftelsen generalforsamlingerne. I forbindelse med konstitueringen af Kommunalbestyrelsen efter kommunevalget i 2009 er der truffet beslutning om Carsten Rasmussen (A), Julie Hermind (F) og Flemming Jensen (V) indtræder i bestyrelserne som repræsentanter for Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmet der repræsenterer medarbejderne, udpeges af medarbejderne og indstilles til udpegning af generalforsamlingerne. Bestyrelsesmedlemmet der repræsenterer medarbejderne udpeges ikke i henhold til selskabsloven. Selskabsloven foreskriver to medarbejder repræsentanter i selskaber med mere end 35 medarbejdere i tre på hinanden følgende år. Da Kommunalbestyrelsen ikke skal godkende medarbejderen i bestyrelsen, kan medarbejderne indstille bestyrelsesmedlemmet direkte til generalforsamlingen. Det eksterne bestyrelsesmedlem vælges af generalforsamlingen og er et selvstændigt punkt på den lukkede dagsorden til kommunalbestyrelsesmødet den 25 maj Kommunalbestyrelsen har ikke tidligere truffet beslutning om hvorvidt generalforsamlingen skal vælge formand og evt. næstformand i bestyrelserne. Hvis generalforsamlingen skal udpege både formand og næstformand for bestyrelsen skal det ske ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens 24 og ikke efter den d Hondtske metode. Valg af formand og næstformand må således betragtes som to enkeltstående valg og ikke et valg af to eller flere medlemmer som nævnt i styrelseslovens 25. Hvis bestyrelserne selv skal konstituere sig, er kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke underlagt instruktionsbeføjelse og næstformanden vælges ved simpelt flertal i bestyrelserne. Beslutningen om valg af næstformand skal indarbejdes i de vedtægter der bliver behandlet på næste punkt på dagsordenspunkt. Der foreligger ikke vedtaget bekendtgørelse omkring forbrugerindflydelse. Når bekendtgørelsen om forbrugerindflydelse vedtages vil evt. behov for ændringer i sammensætningen af bestyrelsen blive behandlet i selskabernes bestyrelse og der vil blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Når bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen skal der afholdes stiftende bestyrelsesmøde, hvor der skal ske ansættelse af direktør, godkendelse af forretningsorden mv.

20 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 18 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at den valgte sammensætning af bestyrelserne, herunder bemyndigelse af medarbejderne til at udvælge bestyrelsesmedlem der repræsenterer medarbejderne er i overensstemmelse med tidligere beslutning af den 30. november 2009 om sammensætning af bestyrelsen. Administrationen vurderer at kommunalbestyrelsen får maksimal indflydelse på ledelsen af forsyningsvirksomhederne ved at vælge både formand og næstformand. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. november 2009 fastsat honorar for de forskellige poster i bestyrelsen. Bestyrelseshonoraret betales af de kommende forsyningsselskaber. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

21 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Stiftelsesdokumenter Sagsnr.: 10/10311 Resumé: I forbindelse med stiftelsen af Lejre Forsynings koncernen bestående af selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S, Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S og Lejre Forsyning Service A/S er der udarbejdet en række stiftelsesdokumenter. Stiftelsesdokumenterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i sin funktion af generalforsamling. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de fremlagte udkast til stiftelsesdokumenter godkendes til underskrift af Borgmester og Kommunaldirektør til stiftelse af selskaberne Lejre Forsyning Holding A/S, Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S og Lejre Forsyning Service A/S. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Administrationen har brugt advokatfirmaet Horten til at udarbejde stiftelsesdokumenterne til selskaberne samt Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab til at udarbejde åbningsbalance for selskaberne. Der er udarbejdet følgende dokumenter for hver af selskaberne (Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S og Lejre Forsyning Service A/S): Åbningsbalance Aftale om aktivoverdragelse med tilhørende bilag Stiftelsesdokument Ejerbog og Ejerregister Vedtægter For Lejre Forsyning Holding A/S er der udarbejdet følgende dokumenter: Åbningsbalance Aktieoverdragelsesnota Stiftelsesdokument Vedtægter Dokumenterne er udarbejdet i henhold til og er en direkte følge af Kommunalbestyrelsens beslutning om valg af selskabsstruktur på Kommunalbestyrelsesmødet 31. august Dokumenterne vil være på PolitikerPortalen fredag den 14. maj I forbindelse med udarbejdelse af vedtægterne er der frihedsgrader omkring indhold og formuleringer i de notater der ligger i politikerportalen er formuleringerne i vedtægterne gennemgået. De paragrafer der ikke er kommenteret er enten givet af

22 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 20 selskabsloven eller er udtryk for normen baseret på Hortens erfaring med udarbejdelse af vedtægter ved andre selskabsgørelser i vandsektoren. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Administrationen vurderer at de fremlagte udkast til stiftelsesdokumenter understøtter kommunalbestyrelsens beslutning om valg af selskabsform og er i overensstemmelse med selskabsloven og præcedens i vandsektoren. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: De økonomiske konsekvenser for kommunen er behandlet i andre dagsordenspunkter. Godkendelse af de til denne sag fremlagte stiftelsesdokumenter har har ikke betydning for kommunens økonomi. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Vedtægter Lejre Spildevand A/S 2. Vedtægter Lejre Forsyning Service A/S 3. Vedtægter Lejre Forsyning Holding A/S 4. Kommentarer til vedtægter for Lejre Forsyning Service A/S 5. Kommentarer til vedtægter for Lejre Spildevand A/S 6. Vedtægter Lejre Vand A/S 7. Kommentarer til vedtægter for Lejre Vand A/S 8. Kommentarer til vedtægter for Lejre Forsyning Holding A/S

23 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Salg af grunde og afvikling af mellemværende Sagsnr.: 10/8250 Resumé: I forbindelse med den lovpligtige selskabsgørelsen af vand- og spildevandsforsyningerne i Lejre Kommune i 1. halvår 2010, er der behov for stillingtagen til håndtering af mellemregningsforholdet mellem kommune og forsyningerne. I den forbindelse ønsker administrationen beslutning om valg af model til vurdering af værdien af de grunde der skal sælges fra kommunen til spildevandsforsyningen og model for udligning af mellemregningsforholdet mellem Lejre Kommune og henholdsvis vandog spildevandsforsyningerne. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der træffes beslutning om, at vælge metoden om prissætning af grunde ud fra ejendomsmæglerens vurdering af de markedsmæssige vilkår, 2. at der træffes beslutning om at vælge model 2 så mellemværendet afvikles over 10 år. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Der er i forbindelse med selskabsgørelsen af forsyningsområdet foretaget en gennemgang af de grunde som forsyningen anvender til at drive vand- og spildevandsforsyningen. Formålet med gennemgangen er, at identificere hvilke grunde der bør overdrages til forsyningsområdet fra Lejre Kommune. Spørgsmålet om hvorvidt der skal ske vederlagsfri overdragelse eller salg af de enkelte grunde afhænger af, om grundene er erhvervet for skatte- eller brugerfinansierede midler. De grunde hvor der ikke kan findes dokumentation for ejerskab anvendes 1972 som skæringsår, da 1972 er året hvor "hvile i sig selv" princippet for vand og spildevandsforsyningen blev indført. Herefter har der været klarere adskillelse mellem det brugerfinansierede og skattefinansierede område. Dette medfører, at grunde der er anskaffet før 1972 sælges fra Lejre Kommune til forsyningsområdet, mens grunde anskaffet efter 1972 overdrages vederlagsfrit. Administrationen har i samarbejde med driftspersonalet i forsyningen udarbejdet en liste over grunde der sælges fra Lejre Kommune til forsyningsselskaberne.

24 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 22 De grunde som Lejre Kommune sælger til Lejre Vand A/S under stiftelse og Lejre Spildevand A/S under stiftelse skal ske til markedsmæssige priser og ud fra grundenes nuværende formål. Markedsmæssige priser udtrykkes i markedet bl.a. ved anvendelse af den offentlige grundværdi. Alternativt indhentes der en vurdering fra en uvildig 3. mand - eksempelvis en ejendomsmægler. Administrationen har været i kontakt med en ejendomsmægler, idet markedsprisen vurderes bedst udtrykt ved denne metode. Ejendomsmægleren har udtalt sig om m2- prisen på salg af grunde i henholdsvis by- og landzone, samt givet tillæg til den beregnede pris, såfremt der er byggeret på grunden. Ejendomsmæglerens vurdering er vedlagt som bilag 1 (Vurdering af byggegrunde Lejre Kommune.pdf) Markedsprisen for de grunde der skal sælges fra Lejre Kommune til forsyningsselskaberne udgør tkr. ved anvendelse af ejendomsmæglerens vurdering. Den offentlige grundværdi vurderes i modsætning hertil ca. at udgøre tkr. Overdragelse af fast ejendom som et led i udskillelsen af kommunens vand- og spildevandsforsyning kan ske uden offentligt udbud i medfør af vandsektorlovens 33. Det er en forudsætning, at den faste ejendom anvendes til aktiviteter forbundet med vand- eller spildevandsforsyningen. Ved tinglysning af overdragelserne betales tinglysningsafgift efter tinglysningsafgiftslovens 7, stk. 1, hvilket indebærer, at tinglysningsafgiften er kr i stedet for kr ,6 % af enten overdragelsessummen eller den offentlige ejendomsvurdering. Ved et salg af grundene fra Lejre Kommune til Lejre Forsyning efter stiftelsen, vil overdragelsen formodentlig være i strid med vandsektorloven og dermed som udgangspunkt ikke være omfattet af de lempede regler i medfør af vandsektorloven. Det medfører at statsforvaltningen skal ansøges om tilladelse til, at grundene skal sælges uden udbud. Ved et salg efter stiftelsen vil kommunen modtage en ekstraordinær indtægt i 2010, samtidig med at afviklingen af det fulde mellemværende på 44,5 mio kr til Lejre Forsyning sker over 10 år. Der gøres opmærksom på, at Forsyningssekretariatets under Konkurrencestyrelsen fremadrettet skal føre tilsyn med eventuelle transaktioner/salg af aktiver og ydelser m.v. fra kommune til dennes vand og spildevandsforsyninger. Dette medfører, at der stilles krav om, at Lejre Kommune indsender alle oplysninger om transaktioner med selskaberne i de nye forsyningsvirksomheder. Såfremt Konkurrencestyrelsen finder, at loven ikke er overholdt kan der ske modregning i det kommunale statstilskud. I Lejre Kommune er mellemregningsforholdet over til vand- og spildevandsforsyningerne nu opgjort endelig med følgende saldi pr. 1. januar 2010 i forsyningens favør: Mellemregning 1/ før modregning af grunde Salg af grunde Mellemregning 1/ efter modregning af grunde Vandforsyningen tkr. 0 tkr tkr. Spildevandsforsyningen tkr tkr tkr. i alt tkr tkr tkr. Det årlige afdrag på gælden til vand og spildevandsforsyningen anslås herudfra at udgøre ca. 2,5 mio. kr. inkl renter (baseret på en konservativ annuitetsbetragtning med afdrag

25 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 23 over 10 år). I forbindelse med budgetlægningen for 2010 er det indarbejdet, at indfrielse af mellemregningen med henholdsvis vand og spildevandsforsyningen skulle ske ud fra en afdragsordning over 10 år. I budgettet for 2010 er der indarbejdet årlige afdrag til vand- og spildevandsforsyningen på 3,9 mio. kr. Hvis salg af grundene gennemføres efter stiftelsen vil afviklingen af det fulde mellemværende medføre et behov for årlige afdrag på ca. 5,4 mio. kr. inkl. renter. Vedrørende udligning af mellemværende mellem Lejre Kommune og henholdsvis vandog spildevandsforsyningerne, så giver Vandsektorloven og tilhørende bekendtgørelser mulighed for to modeller. Enten udlignes mellemværendet fuldt ud i forbindelse med selskabsstiftelsen. Alternativt vedtages en afdragsordning over 10 år. Ved valg af model 1 skal Lejre Kommune betale tkr. umiddelbart før selskabsstiftelsen. Herudover skal der betales renter for perioden frem til selskabsstiftelsen på ca tkr. Ved valg af model 2 indføres en afdragsordning, der forrentes og indfries over maksimalt en 10-årig periode. Første afdrag er i 2010, lånet skal være indfriet senest 1 januar 2020 Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: Som følge af kravet om, at salg af grunde sker til markedsmæssige priser, er det administrationens vurdering, at markedsprisen er bedst udtrykt ved anvendelse af den af ejendomsmægleren opgjorte metode. Salg af grunde vil nedbringe mellemregningen med vand og spildevandsforsyningen med tkr., hvilket vil nedsætte de årlige afdrag samt renter. Administrationen vurderer at et salg af grundene fra Lejre Kommune til Lejre Forsyning efter stiftelsen vil være i strid med vandsektorloven hvilket bl.a. medføre risiko for udbudspligt ved salg af grundene. Vedrørende mellemværendet er det administrationens vurdering, at mellemregningen bør afdrages over en 10-årig periode (model 2). Dette giver en jævn belastning af kommunens kassebeholdning over en 10-årig periode i stedet for fuldt ud at indfri mellemregningskontoen straks ved selskabsstiftelsen Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Som beskrevet ovenfor, vil anvendelse af ejendomsmæglerens vurdering medføre, at Lejre Kommune modtager i provenu på tkr. som nedbringer mellemregningen med vand og spildevandsforsyningen pr. 1. januar Betalingen for køb af grundene vurderes ikke at påvirke vand og spildevandsforsyningens økonomiske råderum for at kunne varetage selskabernes drifts- og anlægsopgaver. De nye regler på forsyningsområdet kræver nemlig, at en eventuel overdækning skal tilbagebetales. I budget 2010 og overslagsårene er der afsat et beløb på 3,9 mio. kr. til afdrag på mellemværendet med vand- og spildevandsforsyningen. Som følge af, at mellemværendet reduceres med værdien af de grunde der sælge til vand- og spildevandsforsyningen, vil der være en mindreudgift på ca. 1,3 mio. kr. som styrker kassebeholdningen. Bevillingen for 2010 reguleres med 1,3 mio. kr. i forbindelse med

26 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 24 forventet regnskab - 1, og de afsatte beløb i overslagsårene reguleres i forbindelse med budgetprocessen for budget Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. vurdering af byggegrunde lejre kommune.pdf

27 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Dispositionsforslag for renovering af lokaler til heldagsklasserne Sagsnr.: 09/21271 Resumé: Udvalget for Børn & Ungdom traf den 9. marts 2010 en principbeslutning om at flytte heldagsklassegrupperne for børnehaveklassen - 5. klasse til "Vildanden" på Kirke Saaby Skole og at heldagsklassegrupperne for klasse forbliver på Alfarvejen 13 i Osted. Udvalget har desuden tidligere besluttet at nedsætte et byggeprogramudvalg der fik til opgave at fremlægge et dispositionsforslag for de nødvendige bygningsændringer. Byggeprogramudvalget har bestået af Heldagsklassens leder og viceleder, en sikkerhedsrepræsentant, en repræsentant for lærerne, en repræsentant for pædagogerne, bygherrerådgiveren fra Team Ejendom & Anlæg, samt sekretariatschefen for Børn, Unge & Kultur. Lokalerne til heldagsklasserne skal være klar til indflytning den 1. august Sagen er udsat fra Udvalget for Børn & Ungdoms møde den 4. maj 2010, idet der forelå nye bilag. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at de foreslåede lokalerenoveringer m.v. på Alfarvejen 13 i Osted og i "Vildanden" på Kirke Saaby Skole godkendes 2. at projektet udbydes ved underhåndsbud 3. at administrationen bemyndiges til at vælge det for kommunen mest fordelagtige tilbud 4. at der af det afsatte rådighedsbeløb på kr. frigives 2.5 mio. kr. som anlægsbevilling hertil Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Udvalget for Børn & Ungdom anbefaler - at puljen på 7,0 mill. kr. samlet disponeres på følgende måde: 1,0 mill. kr. til Hjørnet (Kr. Sonnerup) 1,5 mill. kr. til Kirke Sonnerup (inkl. legeplads) 1,1 mill. kr. til Alfarvejen, Osted (primært stueetagen) 0,9 mill. kr. til Vildanden, Kirke Saaby (primært stueetagen og inkl. legeplads) 0,9 mill. kr. til Osted I-klasser og PPR 0,9 mill. kr. til inventar (alle projekter) 0,7 mill. kr. til uforudsete udgifter (alle projekter) - at der frigives en anlægstillægsbevilling på 0,5 mill. kr. til Hjørnet (Kr. Sonnerup) - at der frigives en anlægsbevilling på 1,1 mill. kr. til Alfarvejen, Osted - at der frigives en anlægsbevilling på 0,9 mill. kr. til Vildanden, Kirke Saaby - at der frigives en anlægsbevilling på 0,9 mill. kr. til inventar - at der reserveres en pulje på 0,7 mill. kr. til uforudsete udgifter, som kan frigives når der foreligger entreprenørtilbud på de enkelte anlægsprojekter - at der reserveres en pulje på 0,9 mill. kr. til Osted I-klasser og PPR, som kan frigives når der foreligger et beskrevet projekt - at projekterne udbydes ved underhåndsbud - at administrationen bemyndiges til at vælge det for kommunen mest fordelagtige tilbud

28 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 26 Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn & Ungdom anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Lejre Kommunes Heldagsklasse har hidtil været beliggende på Alfarvejen 13 i Osted. I forbindelse med udvidelse af elevtallet i 2009 blev der som supplement opstillet en midlertidig lejet pavillon i forbindelse med udvidelsen af antallet af pladser. Med besluttede yderligere udvidelse pr. 1. august 2010 har det været nødvendigt at finde supplerende lokaler i Kirke Saaby. Lokalerne på Alfarvejen 13 i Osted fremstår i en meget nedslidt stand og det foreslås derfor at foretage en renovering af lokalerne samt enkelte ændringer af rumadskillelser j.fr. det vedlagte bilag. Lokalerne i "Vildanden" foreslås ligeledes renoveret således at lokalerne fremstår som egnede til formålet. Team Kommunale Ejendomme er bygherrerådgiver på projektet. Team Kommunale Ejendomme anvender ekstern rådgiver Mangor & Nagel til projektering og tilsyn af opgaven. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er i budget 2010 afsat en anlægspulje på 7 mio. kr. til skoleområdets specialtilbud. Team Kommunale Ejendomme / Mangor & Nagel har gennemgået bygningerne og anslår udgifterne til renoveringen i henhold til byggeprogramudvalgets forslag til dispositionsplan til følgende: "Vildanden" ved Kirke Saaby Skole: Stueetage 211 m² + 1.sal 72 m² i alt 283 m². Gulve og lofter renoveres i mindre omfang. Renovering, maling af alle overflader i øvrigt. Ombygning hvor det ene toilet bevares ved siden af trappen og der laves personalerum i det øvrige rum 10. Nye skillevægge og ombygning i rum 8, 12, 30 og 34. Diverse udgifter og honorar. I alt mill. Alfarvejen 13: Stueetage 200 m² + 1.sal 100 m² i alt 300 m². Gulve og lofter renoveres i mindre omfang. Renovering, maling af alle overflader i øvrigt. Udvidet indgang 12, nyt toilet 14. Toilet 20 ændres til garderobe 4. Nye skillevægge og ombygning i rum 16, 18, 26, 28, 30, 32 og 36. Der etableres te-

29 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 27 køkken i rum 34. Diverse udgifter og honorar. I alt mill. I alt for begge ejendomme mio. kr. I overslagene er ikke medtaget ventilationsanlæg samt brand- og redningsforhold, idet vi p.t. ikke har tilstrækkelig viden herom. Vi vil i den mere detaljerede gennemgang vurdere tilstanden. De berørte bygninger har alle hidtil været benyttet til børn og unge. Udvalget for Børn & Ungdom har tidligere - den 7. april godkendt følgende anvendelse af midler fra anlægspuljen Ombygningen på Kirke Sonnerup Skole: kr. Etableringen af specialskole (Firkløverskolen) i "Hjørnets" lokaler: kr. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom: Indstillingens punkt 1, 2 og 3. Kommunalbestyrelsen: Indstillingens punkt 4. Bilag: 1. Tegning "Vildanden" før renovering 2. Tegning Alfarvejen 13 Osted før renovering 3. Tegning "Vildanden" efter udførelse (4.5.10) 4. Tegning Heldagsklassen Alfarvejen efter udførelse (4.5.10) 5. Overslag over udgifter til renovering af "Vildanden" til heldagsklasser 6. Overslag over udgifter til renovering af Alfarvejen Notat vedr. dispositionsforslag for renovering af lokaler i heldagsklasserne

30 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side BU - Trafikfarlige skoleveje Sagsnr.: 10/9484 Resumé: Kommunalbestyrelsen skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet eller dettes nærhed uanset afstanden mellem skole og hjem, hvis hensynet til elevernes sikkerhed i trafikken gør det særligt påkrævet. Kommunalbestyrelsen afgør om der skal ydes befordring på grundlag af et skøn over de trafikale forhold på skolevejen, elevens alder og udviklingstrin og evt. andre omstændigheder. Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet på grundlag af udtalelser om vejens farlighed fra vejmyndighederne og politiet. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der ydes befordring til elever mellem distriktsskolen og hjemmet af hensyn til elevernes sikkerhed i trafikken, hvis eleven skal passere/færdes langs de nævnte 17 trafikfarlige skoleveje. Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales, idet elever på klassetrin, der skal krydse Hornsherredvej (i Lyndby) for enten at tage bussen eller komme på cykelsti, ligeledes er omfattet af kommunens befordringsforpligtelse. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Børn og Ungdom anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Vejmyndighederne i Lejre Kommune i Teknik & Miljø, Vej & Park har udpeget 17 veje, som Vej & Park derefter har anmodet Via Trafik om at vurdere med henblik på trafiksikkerheden for skoleelever. De 17 veje vurderes alle som skoleveje, hvor der på grund af hensynet til elevernes sikkerhed skønnes, at kommunen bør yde befordring i henhold til folkeskolelovens 26 stk. 1 nr. 2. Udtalelser: Der foreligger en udtalelse fra Midt- og Vestsjællands Politi der ikke har bemærkninger til oversigten over trafikfarlige skoleveje. Administrationens vurdering: De 17 veje vejmyndighederne udpeger er i overensstemmelse med det grundlag, der siden skoleåret er administreret efter vej uddeling af buskort til elever i folkeskolen. Administrationen vurderer desuden, at elever på klassetrin, der skal krydse

31 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 29 Hornsherredvej (i Lyndby) for enten at tage bussen eller komme på cykelsti, bør være omfattet af kommunens befordringsforpligtelse. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Da oversigten over trafikfarlige skoleveje svarer til det grundlag, der siden skoleåret er administreret efter medfører forslaget uændrede udgifter til befordring af elever. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Trafikfarlige skoleveje i Lejre Kommune 2. Oversigtskort over trafikfarlige skoleveje.i Lejre Kommune 3. Billeder Trafikfarlige skoleveje i Lejre Kommune 4. Udtalelse af trafikfarlige skoleveje fra Midt- og Vestsjællands Politi 5. Trafikfarlige skoleveje metodebeskrivelse

32 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale - Munkholmvej 60 Sagsnr.: 09/20729 Resumé: I 1978 indgik Bramsnæs Kommune en lejeaftale med gårdejer Helge Christiansen, om leje af arealet på Munkholmvej 60, Rye, 4060 Kr. Såby, til brug for Bramsnæs MC klubs aktiviteter. Bramsnæs MC klub søger nu om forlængelse af aftalen, gerne i 5 eller 10 år. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til lejeaftale godkendes. 2. at længden for lejeperioden fastlægges. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne anbefales for en 4-årig periode. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: På foranledning af Bramsnæs MC, har administrationen rettet henvendelse til ejeren Helge Christiansen, og forespurgt om han er interesseret i at forlænge lejemålet. Helge Christiansen oplyser, at han har et udmærket samarbejde med MC klubben og gerne vil forlænge lejemålet, også gerne 5-10 år. Foreningen Bramsnæs MC, der har til huse på Munkholmvej 60, er en forening der er godkendt i henhold til folkeoplysningsloven. Foreningen har 88 medlemmer over 25 år og 6 medlemmer under 25 år. Foreningens formål er at samle motorcykelinteresserede og have et hyggeligt samvær. Endvidere at skabe tværgående aktiviteter, hvor det ikke nødvendigvis er motorcyklen der er i centrum. Udgifter til drift og udvendig vedligeholdelse påhviler kommunen. MC klubben står selv for indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af de udendørs arealer. På arealet på Munkholmvej 60, stod et gammelt udhus/garage med et tilbygget lille sommerhus. I forbindelse med stormen i december 1999, blev huset så beskadiget, at det ikke kunne redes. Klubben søgte om tilladelse til at opføre et nyt klubhus på grunden og søgte samtidig om midler til hjælp til genopførelse.

33 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 31 Klubben fik tilladelse til at bygge et klubhus på 97,5 m2 og fik økonomisk støtte fra kommunen, idet de selv stod for opførelsen. Aftalen har været forlænget flere gange, sidste gang i 2005, hvor lejemålet blev forlænget til De væsentligste ændringer i forhold til den nugældende aftale er følgende: Opsigelsesvarslet fra 3 mdr. til 6 mdr. "Lejebeløbet skal minimum stige med 3 % af grundlejen." Administrationen har taget denne sætning ud, da det ikke har været overskredet i sidste periode. Afsnittet vedr. lejebeløbet og beregning er kortet ned, således at der kun står det månedlige beløb og ikke også det årlige. Endvidere er beregningsmetoden taget ud. Endvidere er der tilføjet, at aftalen kan opsiges med 1 mdrs. varsel ved misligholdelse. Udtalelser: MC klubben og ejeren Helge Christiansen er enige i forslaget. Administrationens vurdering: Administrationen gør opmærksom på, at der i henhold til folkeoplysningsloven stilles kommunale lokaler gratis til rådighed, for foreninger godkendt iht. Folkeoplysningsloven, hvilket betyder, at Lejre Kommune afholder driftsudgifterne til Munkholmvej 60. Administrationen kan konstatere, at klubhuset og udenomsarealerne fremstår pænt og ryddeligt uden nogen former for anmærkninger, og at den påkrævede landzonetilladelse foreligger. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Lejre Kommune betaler et lejebeløb på p.t kr. pr. måned (2009-niveau). Beløbet er er afsat i budgettet. Beløbet reguleres hvert år efter Kommunernes Landsforenings fremskrivningsprocent. Ifølge nugældende aftale skal lejen dog minimum stige 3% af grundlejen, hvilket administrationen ikke har taget med, da det ikke har været aktuelt i de sidste perioder. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Nugældende aftale 2. Tillæg nugældende aftale 3. Forslag til ny lejeaftale

34 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side KF - Ansøgning om tilskud med henblik på styrkelse af samarbejdet mellem Sagnlandet Lejre og Lejre Kommunes skoler, dagtilbud og borgere Sagsnr.: 10/3257 Resumé: Fra Sagnlandet Lejre er modtaget ansøgning vedrørende: etablering af et skole- dagtilbudssamarbejde, hvor kommunens skoler og dagtilbud frit kan udnytte Sagnlandets unikke læringsrum og kvalificerede undervisere. fri adgang til Sagnlandets rekreative og kultuhistoriske oplevelsesmuligheder for nytilflyttede borgere og for "gamle" borgere f.eks. i forbindelse med Lejre Kulturdage. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tilbud nr. 3 og 4 drøftes. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget anbefaler oplevelsespakken for nytilflyttede borgere med finansiering fra Oplevelsespuljen. Ordning tidsbegrænset til 1 år. Udvalget ønsker ikke at give gratis adgang for borgere under Kulturdagene. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Økonomiudvalget den : Sagen oversendes til Udvalget for Børn og Ungdom til behandling af tilbud 1 og 2. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Sagen udgik. Afbud: Brian Herdegen Beslutning Økonomiudvalget den : Beslutning i Udvalget for Børn & Ungdom den 16. juni 2010: På baggrund af tilbagemeldingen fra lederne ønsker udvalget ikke at indgå i en fast abonnementsordning, da størstedelen af kommunens virksomheder på grund af den geografiske afstand ikke kan udnytte ordningen optimalt. Den enkelte skole eller børnehave indgår selv aftaler med Sagnlandet i det omfang, der passer til institutionens behov Afbud: Brian Herdegen (V) Indstillingen fra Udvalget for Kultur & Fritid anbefales, således at der bevilges kr. af 2010-puljen, således at tilbuddet gives til nytilflyttere frem til 1. oktober 2011.

35 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 33 Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Flemming Damgaard Larsen oplyste, at han er medlem af Sagnlandet Lejres bestyrelse, og bad derfor Kommunalbestyrelsen om at vurdere spørgsmålet om inhabilitet på dette punkt. Kommunalbestyrelsen fandt, at Flemming Damgaard Larsen ikke er inhabil, idet der blev lagt vægt på, at Flemming Damgaard Larsen ikke har en personlig eller økonomisk interesse i sagen. Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Carsten Rasmussen (A) Henning Nielsen (V) Sagsfremstilling: Tilbud om gratis oplevelser til Sagnlandet Lejre for skoler, dagtilbud og borgere kan opnås ved at Lejre Kommune yder en samlet betaling for de enkelte målgruppers ydelser. Konkret tilbyder Sagnlandet: Skoleabonnement til kr. pr. skole, svarende til kr. for 10 skoler. For dette beløb kan skolerne sende 2 klasser af sted om dagen hver dag i sæsonen. Samtidig yder Sagnlandet 10% rabat ved køb af særlige undervisningsforløb. Dagtilbudsabonnement til kr. pr. institution, svarende til ca kr. for omkring 30 daginstitutioner. For dette beløb kan institutioner sende 40 børn af sted om dagen i sæsonen. Samtidig yder Sagnlandet 20% på køb af fortæller. Oplevelsespakke til nytilflyttede borgere til 30 kr. pr. ny borger, svarende til kr., hvis der tilflytter 800 borgere, som forventet i forbindelse med kommunesammenlægning. For dette beløb modtager den nytilflyttede borger et sæsonkort, der giver fri adgang til Sagnlandet i sæsonen. Sæsonkortet kunne gives sammen med en velkomst til "Bo- og oplevelseskommunen Lejre". Lejre Kulturdage med gratis adgang for alle borgere til 2 kr. pr. borger, svarende til ca kr. For dette beløb har alle borgere mod fremvisning af sygesikringsbevis gratis adgang til Sagnlandet i de 2 uger Kulturdagene står på. Målet for Sagnlandet er at få flere lokale brugere så driftsøkonomien styrkes. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at et formaliseret samarbejde med faste tilskud uanset udnyttelse vil styrke Sagnlandets driftsøkonomi og udvikling samt øget synlighed for såvel Sagnlandet som Lejre Kommune på det oplevelsesøkonomiske landkort. For så vidt angår Skole- og Dagtilbudsabonnementet er det op til de respektive institutioner, om de vil anvende et fast beløb af deres budgetter til formålet. Sagen

36 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 34 er derfor sendt til høring i de respektive institutioner. Oplevelsespakken er en god anledning til at promovere Lejre Kommune som en "Bo- og oplevelseskommune". Antallet af tilflyttere vil dog næppe nå 800. Lejre Kulturdage med gratis adgang til Sagnlandet for samtlige borgere i denne periode. Lejre Kommune yder i forvejen tilskud til det samlede arrangement "Lejre Kulturdage" med ca kr. Endelige yder Lejre Kommune et årligt driftstilskud Sagnlandet i Lejre på kr. netto i Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Skole- og institutionsabonnementer finansieres normalt af egne budgetter. Oplevelsespakken vil kunne finansieres af Oplevelsespuljen. Gratis adgang til Sagnlandet under Lejre Kulturdage vil kunne finansieres af puljen, Andre kulturelle aktiviteter, Diverse tilskud. Budgettet for oplevelsespuljen udgør kr., hvoraf kr. er reserveret til Kram Kamelen. Administrationen oplyser, at der i budget 2010 for "Pulje til andre kulturelle opgaver " er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Sagnlandet i Lejre, ansøgning om tilskud

37 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side SSÆ - Sundhedsforum - Anbefaling af tema for 2010 og tværgående delprojekter herunder Sagsnr.: 10/2578 Resumé: Sundhedsforum anbefaler, at der i 2010 arbejdes tværgående med fysisk aktivitet. Kommunalbestyrelsen præsenteres for fire delprojekter under Tema Fysisk aktivitet til godkendelse. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender Sundhedsforums anbefalede Tema Fysisk aktivitet og de tværgående delprojekter. Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales. Afbud fra Gitte Geertsen Afbud fra Martin Stokholm Afbud fra Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Udvalget vil gerne deltage i aktiviteterne, opfordrer den øvrige Kommunalbestyrelse til også at deltage. Afbud: Gitte Geertsen Brian Herdegen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstillingen anbefales, idet udvalget samtidig anbefaler at initiativerne synliggøres mest muligt, så lokalt som muligt i form af opslag i daginstitutioner, hos lokale handlende, i aktivitetscentre mm. Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingen anbefales. Afbud: Flemming Damgaard Larsen (V) Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingerne fra Udvalget for Social, Sundhed & Ældre, Udvalget for Job & Arbejdsmarked, Udvalget for Børn & Ungdom, Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen

38 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 36 Sagsfremstilling: I efteråret 2007 blev Sundhedsforum nedsat som administrativ styregruppe med en tværgående og koordinerende opgave i forhold til den borgerrettede forebyggende indsats i Lejre Kommune. Sundhedsforum skal kort sagt være med til at sikre, at der i den forebyggende indsats i Lejre Kommune ikke skydes med spredehagl, men at indsatsen sker målrettet og koordineret. I Sundhedsforum er der 14 medlemmer fra Børn, Unge & Kultur, Teknik & Miljø, Social & Arbejdsmarked og en repræsentant fra HU. Tovholder er Sekretariat & Sundhed på Social & Arbejdsmarked. I 2009 har Sundhedsforum, udover den tværgående og koordinerende rolle, også haft fokus på at finde den rette arbejdsform for forummet. På baggrund heraf vil Sundhedsforum fremover én gang årligt anbefale et tema, der i det efterfølgende år skal satses på politisk og administrativt. Sundhedsforum vil ligeledes initiere tværgående projekter, som Sundhedsforum ser som relevante at igangsætte under det anbefalede tema. Sundhedsforum anbefaler, at tema for 2010 skal være fysisk aktivitet (kommissorium er vedlagt). Det vil sige, at Lejre Kommune arbejder målrettet med at gøre borgerne mere fysisk aktive. Det anbefalede tema sker på baggrund af tal fra Sundhedsprofilen for Lejre Kommune i Her angiver 47,2 % af deltagerne, at de har stilsiddende arbejde, og 8,3 % laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen på tværs af direktionsområder og fagudvalg skabes grundlag for, at Lejre-borgerne bliver mere fysisk aktive. Under Tema Fysisk Aktivitet foreslår Sundhedsforum følgende tværgående fire delprojekter: Nem motion Et udviklingsprojekt, der har til formål at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Kommissorium er vedlagt Store cykeldag Den 13. juni 2010 er det cykelglædens årlige mærkedag, og Dansk Cyklist Forbund har inviteret hele landet med på cykeltur, som i Lejre Kommune vil tage udgangspunkt i det naturskønne lokalområde. Sundhedscafé - som metode Et projekt, som har til formål at undersøge mulighederne for at anvende Sundhedscaféer som formidlingsmetode om tilbud og idéer på sundhedsområdet til borgerne. Lejre Vandrefestival for alle Et projekt, der skal få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring, samt der overfor alle borgerne skal synliggøre, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen udenfor. Endvidere skal projektet vise muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i kommunens dejlige landskaber. Kommissorium er vedlagt. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Administrationens vurdering:

39 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 37 Sundhedsfremme og forebyggelse foregår i alle dele af kommunens organisation. For Sundhedsforum er 2010 et år, hvor arbejdsformen med at arbejde tematiseret med særlige tværgående projekter afprøves. Derfor er arbejdet med Tema Fysisk aktivitet allerede i gang. Således følger Tema Fysisk aktivitet ikke den planlagte kadence, hvor Sundhedsforum allerede i foråret vil anbefale temaet for det næstfølgende år. Denne tidlige udmelding har til formål at sikre, at temaet kan integreres i dels det politiske arbejde i forbindelse med eksempel budgetplanlægning, dels i det administrative arbejde ved for eksempel årsaftalerne. Således afholder Sundhedsforum temadag i april måned 2010 med det formål at fastlægge det anbefalede tema for I forbindelse hermed vil blive udarbejdet en idébank til brug for alle interessenter i Lejre Kommune. Udvælgelsen af de årlige temaer vil tage udgangspunkt i Sundhedsprofilen, der på baggrund af et spørgeskema udsendt til Lejre-borgerne med en række spørgsmål om sundhed og sygdom, viser helbredstilstanden i Lejre Kommune. På baggrund af Sundhedsprofilen er det således muligt at identificere oplagte temaer. Sundhedsforum arbejder på at medtænke nationale eller regionale initiativer igangsat af f.eks. Sundhedsstyrelsen eller Region Sjælland ind i det anbefalede tema og de underliggende delprojekter. Samtidig vil udvælgelsen af tema foregå på baggrund af undersøgelser eller forskningsresultater, der f.eks. viser at en stigning i specifikke sygdomme eller risikofaktorer, der således vil være oplagte at forebyggelse i kommunalt regi. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Midlerne til finansiering af delprojekterne under Tema Fysisk aktivitet afholdes på Sundhedsfremme og forebyggelse. Om nødvendigt ansøges om midler ved fonde eller puljer. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kommissorium - Nem motion 2. Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune 3. Kommissorium Tema Fysisk aktivitet - godkendt Sundhedsforum den 10. marts 2010

40 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Bestilling af kollektiv trafik for 2011 Sagsnr.: 10/8633 Resumé: Lejre Kommune skal inden udgangen af maj bestille eventuelle ændringer i busdriften fra køreplanskiftet i december 2010 hos Trafikselskabet Movia. Som baggrund for denne busbestilling er udarbejdet en strategi for Kollektiv trafik, der har været i offentlig høring fra 22. februar til 21. marts Kommentarerne fra høringen lægges frem sammen med administrationen og Movias bud på, hvordan høringssvar kan imødekommes med forskellige tilkøb og justeringer. Det forslås, at busbestillingen fra køreplanskiftet december 2010 tager udgangspunkt i Strategi for kollektiv trafik med mindre justeringer, som følge af høringen. Indstilling: Direktionen indstiller at: 1. Lejre Kommunes busbestilling for 2011 baseres på det justerede strategioplæg, der er beskrevet i bilaget Oplæg til busbestilling. Det vil sige, at strategioplægget justeres på følgende punkter: - Linje 215 forlænges fra Osted til Avnstrup. Linjeføringen for linje 232 ændres til at køre over Osager i stedet for Avnstrup. Linje 232E sløjfes. Nettomerpris kr. - Natbussens ruteføring i strategioplægges ændres, så den kører som i dag. Merpris: kr. - En afgang på 234 søndag aften forlænges til Avnstrup. Merpris: kr. - Der afsættes en ekstra telebus til aftenkørsel. Merpris kr. Samlet pris for det justerede strategioplæg: 30,9 mio. kr., heraf 3 mio. kr. til efterregulering for 2009 og 1,5 mio. kr. til anden kørsel i privat regi. 2. Detaljeret beslutning om, hvilke principper der skal gælde for telebusbetjeningen fra køreplanskiftet d. 12. december, udsættes til drøftelsen af en kollektiv trafikplan i august Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling pkt. 1 anbefales idet; - der ikke afsættes en ekstra telebus til aftenkørsel - linje 230 på hverdage i dagtimerne får timedrift mellem Kirke Hvalsø, Kirke Såby og Torkilstrup, og bruger den resterende tid som telebus fra Torkilstrup, inden den returnerer til Hvalsø via Kirke Såby - den samlede pris for det justerede strategioplæg bliver; 25,5 mio. kr. til rute- og telebusser, 0,1 mio. kr. til afdrag på HUR lån, 1,5 mio. kr. til privat kørsel til aktivitet og træning - i alt 27,1 mio. kr. - at der forventes 3 mio. kr. vedr. efterregulering for 2009 Indstilling pkt. 2 anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt.

41 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 39 Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Lejre Kommune skal inden udgangen af maj bestille eventuelle ændringer i busdriften fra køreplanskiftet i december 2010 hos Trafikselskabet Movia. Som baggrund for denne busbestilling er udarbejdet en strategi for Kollektiv trafik, der har været i offentlig høring fra 22. februar til 21. marts Strategioplægget er vedlagt som bilag. Der er i høringsperioden kommet 45 skriftlige høringssvar til strategioplægget udover kommentarer og spørgsmål fra det afholdte borgermøde den 9. marts Resumé af høringssvarene er vedlagt som bilag. De enkelte høringssvar kan ses på politikerportalen. Høringssvarene fordeler sig på følgende emner: a. Ønske om god korrespondance mellem tog og bus b. Utilfredshed med besparelser/forenkling - især på linje 230 og 226 c. Forskellige holdninger til optimal telebusløsning d. Tværgående kommentarer, ønsker og spørgsmål e. Lokale ønsker En detaljeret oversigt over disse emner og tilhørende muligheder for justeringer i busbestillingen fremgår af notatet Høringstemaer og justeringsforslag, som er vedlagt som bilag. Det forslås, at busbestillingen fra køreplanskiftet december 2010 tager udgangspunkt i forslag til busnet i Strategi for kollektiv trafik med de eventuelle justeringer, der bliver besluttet på mødet. Administrationens vurdering: Der er i høringsperioden kommet mange konstruktive bidrag, som kan være med til at kvalificere detailplanlægningen af busdriften i Lejre Kommune. Det overvejende billede er, at strategioplægget til nyt busnet de fleste steder vil kunne tilbyde en fornuftig busbetjening i kommunen. Høringssvarene har dog vist nogle kapacitetsproblemer i det nye net. Administrationen har på den baggrund og i samarbejde med Movia vurderet, at der er behov for følgende justeringer af busnettet i strategioplægget: a) Kapacitetsproblemer i Avnstrup: Høringen har vist et kapacitetsproblem i betjeningen af Avnstrup. Administrationen forslår problemet løst ved, at - Linje 215 forlænges med timedrift fra Osted til Avnstrup - Den ene morgentur på Linje 232E sløjfes - Linje 232 får ændret linjeføring, så den fra Særløse kører over Osager til Osted og videre til Lejre. Udover at løse kapacitetsproblemet i Avnstrup bliver frekvensen også bedre på linje 232. Nettoudgift for den samlede løsning er beregnet til kr. Løsningen giver ændret skolebusdrift sammenlignet med i dag. En fremtidig løsning tages med i vurderingen af den samlede skolebuskørsel, der lægges frem til politisk behandling i juni b) Natbus: Natbussens rute følger i strategioplægget 229R. Administrationen anbefaler at linjeføringen bliver som i dag forbi Kirke Såby - Kirke Sonnerup - Ejby - Kirke Hyllinge. Merpris: kr. c) Midtsjællandsk Efterskole: Der er et problem med at få transporteret elever til Midtsjællandsk Efterskole søndag aften, når eleverne skal tilbage til skolen efter weekend. Administrationen foreslår en aftenafgang med 234 forlænges til Avnstrup. Merpris kr.

42 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 40 d) Telebus: Der kan ingen entydige konklusioner drages ud fra de høringssvar, der er kommet om telebusserne; nogle plæderer for fast knudepunkt og andre for det modsatte. Administrationen foreslår derfor, at en detaljeret beslutning om, hvilke principper, der skal gælde for telebusbetjeningen - herunder hvorvidt, der skal være ét samlet telebusdistrikt, om der skal være faste knudepunkter hvor og hvornår evt. i afgrænsede tidsrum, samt hvordan chaufførerne skal prioritere forskellige kundegrupper - udsættes til drøftelsen af en kollektiv trafikplan i august Telebusoperatøren vurderer, at to fysiske busser kan dække behovet for telebusser i aften- og weekendtimer, hvis der ikke indføres faste knudepunkter hver time. Administrationen anbefaler, at der i busbestillingen afsættes timer til en tredje telebus i aftentimerne, men der i præciseringen af principper for telebusbetjeningen - herunder brug af faste knudepunkter - arbejdes på, at betjeningen kan ske med to busser. Merpris for ekstra aftentelebus kr. En busbestilling, der bygger på strategioplægget med justeringerne a), b), c) og d) er vist som justeret strategioplæg i bilaget Oplæg til busbestilling. Baggrunden for administrationens anbefalinger er nærmere beskrevet i notatet Høringstemaer og justeringsforslag. Her er de øvrige muligheder for at imødekomme ønsker fra høringen også beskrevet. Usikkerheder i grundlaget for trafikbestillingen Movia oplyser, at strategioplægget stadig er på et generelt niveau, men at konsekvenserne er beregnet ud fra de bedst mulige forudsætninger med hensyn til køreplanernes timetal, passagertal, timepriser med videre. Principkøreplanerne er endnu ikke færdige, og derfor har det ikke være muligt at koble de enkelte buslinjer til konkrete kontrakter. Movia arbejder med detailplanlægningen efter kommunens trafikbestilling, men pointerer, at der kan blive behov for mindre justeringer for at holde sig inden for det økonomiske ramme, der bliver udstukket i trafikbestillingen. Der kan for eksempel vise sig mulighed for mere optimal brug af en bus, når de enkelte bussers vognløb kendes. Men det kan også i detailplanlægningen vise sig, at bestillingen udløser et behov for en ekstra fysisk bus med den merudgift, der medfølger. Administrationen vil være i dialog med Movia for at sikre de mest optimale løsninger ud fra de politiske tilkendegivelser på mødet, og de væsentlige behov der er kommet frem under høringen af strategioplægget. Brev fra Movia om usikkerheder i konsekvensberegninger er vedlagt som bilag. Sammenfattende Det er administrationens vurdering, at det justerede strategiforslag - strategioplægget med justeringsforslag a), b), c) og d) - kan tilbyde en fornuftig busbetjening af lige så mange passagerer som det eksisterende busnet - måske flere. Det justerede strategioplæg bruger 1,9 køreplantime pr. indbygger, mens det nuværende busnet bruger 2,1 køreplantimer pr. indbygger. Med 1,9 køreplantime pr. indbygger er Lejre Kommune stadig den kommune på Sjælland, der tilbyder flest køreplantime pr. indbygger. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ved uændret busdrift vil Lejre Kommunes udgifter rute- og telebusser i i følge basisbudget blive 34,2 mio. kr. - heraf er 3 mio. kr. efterregulering for 2009.

43 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 41 Udgifter til rute- og telebusser med det justerede strategioplæg, som præsenteret i bilaget Oplæg til busbestilling er beregnet til 30,9 mio. kr., heraf er 3 mio. kr. efterregulering for 2009 og 1,5 mio. kr. til anden kørsel i privat regi (kørsel, der i dag køres af Movia). Udgiftsfordelingen for både basisbudget 2011 og justeret strategioplæg er nøjere beskrevet i notatet: Præcisering af udgifter til Movia, der er vedlagt som bilag. Ved at bestille bus med udgangspunkt i det justerede strategioplæg opnås en besparelse på 3,3 mio. kr. Hvis aftenbetjeningen med telebusser kan klare med to busser kan spares yderligere kr. Movia tager visse forbehold i deres beregninger af strategioplæg og justeringsforslag. Forbeholdene er beskrevet i notatet: Konsekvensberegning af strategioplæg og optioner. Notatet er vedlagt som bilag. Det justerede strategioplæg indeholder en ramme på 2,1 mio. kr. til dækning af skolebuskørslen. Der lægges en sag op på til udmøntning af denne ramme på udvalgsmødet i juni Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Strategi for kollektiv trafik Resumé af høringssvar 3. Præcisering af udgifter til Movia 4. Høringstemaer og justeringsforslag 5. Usikkerheder i konsekvensberegning 6. Oplæg til busbestilling

44 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Endelig godkendelse af Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Sagsnr.: 09/19125 Resumé: Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej og Forslag til Kommuneplantillæg har været i offentlig høring, og er nu klar til endelig vedtagelse. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej og Kommuneplantillæg nr. 4 til Hvalsø Kommuneplan vedtages endeligt, idet der indsættes en 8.2 i lokalplanens bestemmelser med følgende ordlyd: Byggeriet skal opføres med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter i maksimum 1½ etage. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Hvalsø Kommuneplan har været i offentlig høring fra den 2. februar til den 30. marts Der er ikke indkommet nogle indsigelser til forslagene. En genbo har dog telefonisk gjort opmærksom på, at der ikke er indsat nogen maksimal bygningshøjde i lokalplanens bestemmelser. Når der ikke er fastsat en maksimal bygningshøjde i lokalplanen er det bygningsreglementet, som er gældende, hvilket betyder at den maksimale bygningshøjde vil være 8,5 meter. Den maksimale bygningshøjde er i Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 sat til 8,5 meter i 1½ etage. Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej gør det muligt at anvende den eksisterende savværksdirektørbolig til forskellige lægehusfaciliteter samt at opføre en ny bygning til 3 lægekonsultationer. Udtalelser: Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 har været annonceret i Midtsjællands Folkeblad den 2. februar 2010 og sendt i høring hos naboer, lokale foreninger, museer, relevante landsdækkende foreninger og statslige myndigheder.

45 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 43 Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at det vil være hensigtsmæssigt at indsætte en ny 8.2 i lokalplanen, som fastsætter byggeriets maksimumhøjde til 8,5 meter i 1½ etage. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Hvalsø Kommuneplan 2. Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej

46 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Frigivelse af tillægsanlægsbevilling til restaurering af Ledreborg Å Sagsnr.: 10/8971 Resumé: Der søges en tillægsanlægsbevilling på i alt kr. til etablering af fiskepassage i Ledreborg Å ved Dellinge Mølle og udlægning af sten og gydegrus i vandløbet. Beløbet søges frigivet til gennemførelse af projektet. Beløbet kan dækkes af det afsatte rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering samt et allerede frigivet beløb til vandløbsrestaurering. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der gives en tillægsanlægsbevilling på i alt kr. til vandløbsrestaurering i Ledreborg Å ved Dellinge Mølle, 2. at finansieringen sker dels ved, at der frigives i alt kr. af det afsatte rådighedsbeløb til vandløbsrestaurering, 3. at finansieringen sker dels ved, at der overføres i alt kr., som er frigivet til restaurering af Møllebækken, til restaurering af Ledreborg Å, 4. at anlægsprojektet vedrørende Møllebækken afsluttes. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Der er den 25. maj 2009 på KB møde frigivet anlægsmidler til restaurering af Ledreborg Å ved Dellinge Mølle. Restaureringen omfatter etablering af fiskepassage forbi Dellinge Mølle og udlægning af sten og gydegrus i vandløbet. Et styrt med et fald på mere end tre meter ved Dellinge Mølle forhindrer opstrøms passage for fisk og smådyr. Opstrøms styrtet er den fysiske variation i vandløbet ringe, da faldet er svagt på grund af opstemningen. Der er en ørredbestand i vandløbet og opgang af havørred frem til styrtet. Projektet vil bl.a. medføre, at havørred kan vandre længere op i vandløbet, og at der skabes en længere vandløbsstrækning med gode faldforhold og fysiske forhold. Under anlægsarbejdet forudsættes åens vandføring ledt gennem mølledammen. For at undgå at store mængder sediment fra mølledammen ved Dellinge Mølle tilføres Ledreborg Å under anlægsarbejdet, har det vist sig nødvendigt at foretage en oprensning af mølledammen. Samtidigt opnås en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i søen. Tillægsbevillingen til projektet søges til denne oprensning.

47 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 45 Administrationen er i gang med myndighedsbehandlingen af projektforslaget, herunder indhentning af fornødne tilladelser ved andre myndigheder. Udtalelser: Miljøcenter Roskilde har i brev af 3. februar 2010 udtalt, at tilledning af vand gennem møllesøen under anlægsarbejdet indebærer en risiko for mobilisering og transport af aflejret slam fra mølledammen. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at en oprensning af mølledammen vil forhindre skade og negativ påvirkning fra tilførsel af sediment på vandløbets dyre- og planteliv nedstrøms dammen. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Der er frigivet i alt kr. til restaurering af Ledreborg Å. Der søges en tillægsanlægsbevilling på i alt kr. Beløbet søges frigivet til projektet, idet der redegøres for finansieringen i det følgende. Der blev på KB møde den 25. maj 2009 frigivet kr. af rådighedsmidlerne til vandløbsrestaurering til restaurering af Møllebækken. Dette projekt er ikke blevet gennemført, og beløbet er ikke anvendt. Da der ikke i statens udkast til vandplan stilles krav om restaurering af Møllebækken på nuværende tidspunkt, søges beløbet overført til anlægsprojektet for Ledreborg Å. Hermed afsluttes anlægsprojektet vedrørende Møllebækken. Der resterer i 2010 et rådighedsbeløb på i alt kr. til anlægsprojekter i vandløb, forudsat at beløbet besluttes overført fra 2009 til 2010 på møde i KB den 26. april Et beløb på kr. søges frigivet til projektet. Hermed resterer et beløb på kr. i rådighedspuljen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen

48 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side TM - Tids- og aktiveringsplan i beslutningsprocessen for ovnlinie 6 på KARA/Noverens forbrændingsanlæg i Roskilde Sagsnr.: 10/6437 Resumé: Det er bestyrelsen for KARA/Noveren, der træffer beslutning om investering af 1,3 milliarder til bygning af ny ovnlinie 6 på forbrændingsanlægget i Roskilde. Bestyrelsen ønsker løbende at informere og inddrage interessentkommunerne og sender i den forbindelse en tids- og aktivitetsplan for beslutningsprocesserne. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at den af KARA/Noverens anbefalede informations- og beslutningsproces følges. Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling anbefales, idet sagen sendes til Kommunalbestyrelsen. Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen Sagsfremstilling: Udvalget anmodes om at træffe beslutning om at anerkende den fremlagte tids- og aktivitetsplan, som KARA/Noveren har sendt. Bestyrelsen for KARA/Noveren fremsender den 11. marts 2010 et borgmesterbrev til alle interessentkommuner med beskrivelse af planerne for bygning af ovn 6 på forbrændingsanlægget i Roskilde. Brev af 11. marts 2010 er vedlagt i bilag. Der fremsendes samtidig en supplerende kapacitetsansøgning, der redegør for det fremtidige forbrændingsbehov efter sammenlægning med Noveren og deres medlemskommuner. Notat om etablering af ny ovnlinie 6 er vedlagt som bilag. Ligeledes fremsendes en hvidbog for ovnlinie 6, der beskriver projektets drifts- og anlægsøkonomi. Hvidbogen er vedlagt som bilag. Endelig fremsender bestyrelsen en tids- og aktivitetsplan for inddragelse af interessentkommunerne i den videre sagsbehandling. KARA/Noveren tilbyder at afholde eventuelle orienteringsmøder for den enkelte kommune, der måtte ønske dette. Derudover afholdes der fælles borgmestermøde den 27. august Tids- og aktivitetsplan er vedlagt som bilag. KARA/Noveren oplyser, at der forventes en samlet investering på 1,3 milliarder i priser.

49 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side 47 Beregningerne viser, at den forventede behandlerpris som et gennemsnit vil være lavere eller på samme niveau som de nuværende takster. KARA/Noveren har kontaktet Indenrigsministeriet med henblik på at få garanti for, at fællesskabets påtænkte låneoptagelse ikke vil få indflydelse på interessentkommunernes låntagning i øvrigt, men afventer stadig svar. Så snart der foreligger et svar fra ministeriet, vil KARA/Noveren sørge for udsendelse af information herom til interessentkommunerne. Bestyrelsen for KARA/Noveren forventer jf. aktivitetsplanen at godkende finansieringsstrategi og principper for optagelse af lån til finansiering af projektet på møde sidst i maj. Administrationens vurdering: Administrationen har ingen bemærkninger til tids- og aktivitetsplanen og den af KARA/Noverens anbefalede informations- og beslutningsproces. Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Ingen økonomiske konsekvenser. Beslutningskompetence: Udvalget for Teknik & Miljø Bilag: 1. Brev af 11. marts Tids- og aktivitetsplan 3. Hvidbog - ovnlinie 6 4. Notat om etablering af ny ovnlinie

50 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Lukket - TM - Godkendelse af tilbud på affaldskontrakt Sagsnr.: 10/423 Beslutning Udvalget for Teknik & Miljø den : Indstilling pkt. 1 anbefales Storskraldsordningen tilbydes borgerne som ruteordning Thomas Stokholm deltog ikke i sagens behandling Beslutning Økonomiudvalget den : Indstillingen fra Udvalget for Teknik & Miljø anbefales. Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen

51 Lejre Kommune Kommunalbestyrelsen Side Lukket - ØU - Stiftelse af forsyningskoncern - Valg af ekstern bestyrelsesmedlem Sagsnr.: 10/10322 Beslutning Økonomiudvalget den : Økonomiudvalget anbefaler, at Stefan Vestergaard udpeges til bestyrelserne for Lejre Forsyning Holding A/S, Lejre Vand A/S, Lejre Spildevand A/S, Lejre Forsyning Service A/S. Valget er gældende for indeværende kommunale valgperiode (indtil 31. december 2013). Beslutning Kommunalbestyrelsen den : Økonomiudvalgets indstilling tiltrådt. Afbud: Brian Herdegen

52 Bilag: 3.1. Afgørelse fra Statsforvaltningen, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland af 8. april 2010.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54123/10

53

54

55

56 Bilag: 5.1. Forretningsorden m foreslåede ændringer Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50398/10

57 Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune

58 Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre Kommunalbestyrelsen i det enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse behandles for lukkede døre: 1. Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 2. Sager om køb og salg af faste ejendomme. 3. Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Stk. 3. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, skal dog forud forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af Kommunalbestyrelsen eller Borgmesteren, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 4. Sager, der behandles for lukkede døre, foretages så vidt muligt sidst. Stk. 5. Enhver har adgang til at overvære Kommunalbestyrelsens offentlige møder under iagttagelse af god ro og orden. Såfremt en tilhører forstyrrer forhandlingerne, kan Borgmesteren udelukke den pågældende eller i fornødent fald samtlige tilhørere fra mødet. Borgmesteren kan reservere særlige pladser for pressens repræsentanter. 2. Er et medlem forhindret i at deltage i et Kommunalbestyrelsen møde, meddeler medlemmet Borgmesteren dette inden mødets afholdelse. I beslutningsprotokollen anføres for hvert enkelt møde og punkt hvilke medlemmer, der har været fraværende. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse. 3. Dersom et medlem senest 8 dage forud for et ordinært møde har indgivet skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter Borgmesteren denne sag på dagsordenen for førstkommende møde. Stk. 2. Borgmesteren foranlediger, at der senest 4 hverdage inden et ordinært mødes afholdelse tilsendes hvert af Kommunalbestyrelsens medlemmer en dagsorden. Stk. 3. Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne være tilgængeligt elektronisk i mindst 3 hverdage inden mødet. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være tilgængelig. Materiale til medlemmerne gøres som udgangspunkt alene tilgængeligt elektronisk. Stk. 4. Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver Borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet. Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse. 4. Kommunalbestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Borgmesteren og i hans forfald første (anden) viceborgmester leder Kommunalbestyrelsens møder. Borgmesteren træffer bestemmelse i alle spørgsmål vedrørende forhandlingernes ledelse og iagttagelse af god orden under mødet. Endvidere formulerer Borgmesteren de punkter, om hvilke der skal stemmes. Stk. 3. Enhver, der ønsker ordet, skal henvende sig til Borgmesteren, der giver ordet til medlemmerne i den orden, hvori de har begæret det. Hvis flere begærer ordet på én gang, bestemmer Borgmesteren den orden, hvori de får adgang til at tale. Ingen må tale uden at rejse sig fra sin plads, og talerne må ikke afbrydes af andre end Borgmesteren. 2

59 Stk. 4. Ethvert medlem skal efterkomme Borgmesterens afgørelser angående overholdelsen af den fornødne orden. Når et medlem i samme møde to gange er kaldt til orden, kan Kommunalbestyrelsen efter Borgmesterens forslag nægte ham ordet i dette møde. Stk. 5. Ethvert forslag under forhandlingerne rettes til Borgmesteren. Når Borgmesteren finder anledning dertil, eller når det begæres af ét medlem, skal det sættes under afstemning, om afslutning af en forhandling skal finde sted. Stk. 6. Borgmesteren kan lade spørgsmål, der henhører under hans afgørelse, afgøre af Kommunalbestyrelsen. 5. Sagerne behandles i mødet i den rækkefølge, som Borgmesteren bestemmer, og han kan herved fravige den i dagsordenen angivne rækkefølge. Kommunalbestyrelsen afgør dog, i hvilken rækkefølge sagerne skal behandles, når ét medlem fordrer afstemning herom. Stk. 2. Ethvert medlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen, herunder med henblik på spørgsmålet om sagers overflytning fra behandling for lukkede døre til behandling for åbne døre og omvendt. 6. En sag undergives kun én behandling, medmindre andet er bestemt i lovgivningen eller Kommunalbestyrelsen vedtager at undergive den to behandlinger. Årsbudgettet skal undergives 2 behandlinger, jf. Lov om kommunernes styrelse 38. Stk. 2. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens realitet, men kun om dens overgang til 2. behandling. Ethvert medlem har ret til at få ordet for at ytre sig over den foreliggende sag, forinden der af Kommunalbestyrelsen træffes beslutning om sagens overgang til 2. behandling. Mellem 1. og 2. behandling skal der hengå mindst 24 timer. Mellem 1. og 2. behandling af årsbudgettet skal dog hengå mindst 3 uger. Stk. 3. Når en sag undergives 2 behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling fremlægges til eftersyn for medlemmerne. Udvalg. 7. Dersom Kommunalbestyrelsen finder, at en sag bør overvejes i et særligt udvalg, forinden sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen, nedsættes et sådant udvalg med det antal medlemmer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter i det enkelte tilfælde. Stk. 2. Udvalget, der selv vælger sin formand, skal afgive en skriftlig redegørelse, der tilstilles Borgmesteren, som bringer den til medlemmernes kundskab i overensstemmelse med bestemmelserne i 3. Medlemmernes deltagelse i forhandlinger og afstemning. 8. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlems interesse i en sag er af en sådan beskaffenhed, at han er udelukket fra at deltage i udvalgets forhandling og afstemning om sagen. I bekræftende fald skal den pågældende under forhandling og afstemning om sagen forlade lokalet, hvorimod han ikke er afskåret fra at deltage i Kommunalbestyrelsens forhandling og afstemning om, hvorvidt han skal vige sit sæde under den pågældende sags behandling. Stk. 2. Et medlem skal underrette Kommunalbestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om hans habilitet. 9. Medlemmerne kan kun deltage i Kommunalbestyrelsens afstemninger, når de personlig er til stede under disse. 3

60 Afstemninger, ændrings- og underændringsforslag 10. Afstemning sker ved håndsoprækning og kontraprøve foretages. Stk. 2. Alle beslutninger tages ved stemmeflerhed, for så vidt andet ikke er foreskrevet i lovgivningen. Stk. 3. Skønner Borgmesteren, at en sags udfald er så utvivlsom, at afstemning vil være overflødig, udtaler Borgmesteren dette med angivelse af den opfattelse, Borgmesteren har med hensyn til sagens afgørelse. Dersom intet medlem herefter forlanger afstemning, kan Borgmesteren erklære sagen for afgjort i overensstemmelse med den af Borgmesteren angivne opfattelse. Stk. 4. Valg foregår ved skriftlig afstemning på stemmesedler, der tilvejebringes og udleveres af Borgmesteren. Finder Borgmesteren det sandsynligt, at Kommunalbestyrelsen vil vælge eller genvælge en bestemt kandidat, kan Borgmesteren stille forslag om, at den pågældende vælges uden skriftlig afstemning. Dersom intet medlem herefter forlanger sådan afstemning, er den foreslåede kandidat valgt. 11. Ændrings- og underændringsforslag kan fremsættes, så længe afstemning ikke er påbegyndt, og behøver ikke at fremsættes eller forbeholdes under 1. behandling af en sag, der skal undergives 2 behandlinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan med hensyn til sager, som undergives 2 behandlinger, vedtage at foreskrive en frist for fremsættelse af ændringsforslag og efter omstændighederne også af underændringsforslag, og i så fald kan de ikke fremsættes efter fristens udløb, medmindre Kommunalbestyrelsen med stemmeflerhed samtykker deri. Stk. 3. Hvis ændrings- og underændringsforslag ikke er bragt til medlemmernes kundskab førend 2. behandling, giver Borgmesteren ved forhandlingens begyndelse meddelelse om forslagene, for så vidt de da foreligger. Borgmesteren bestemmer, i hvilken orden der skal stemmes over ændringsforslagene, men således, at afstemningen om disse altid sker før afstemningen om hovedforslaget. Stk. 4. Forslag om nedsættelse af udvalg, om en sags henvisning til et tidligere nedsat udvalg eller til fortsat behandling i et udvalg, kan fremsættes, så længe afstemning om sagen ikke er begyndt. Når sådant forslag fremsættes efter at forhandlingerne om sagen er begyndt, standses disse, hvorefter Kommunalbestyrelsen afgør spørgsmålet om udvalgsbehandling. Flertalsvalg. 12. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår absolut flertal af de afgivne stemmer. Opnås sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages ny afstemning. Opnår en kandidat ej heller ved denne afstemning absolut flertal af de afgivne stemmer, foretages bundet valg mellem de to, der ved anden afstemning har fået flest stemmer, således at det ved stemmelighed afgøres ved lodtrækning, på hvilke to der ved det bundne valg (tredje afstemning) skal stemmes. Står stemmerne lige ved tredje afstemning, træffes afgørelsen ved lodtrækning, der foretages af Borgmesteren. Stk. 2. Ved ansættelse i Kommunalbestyrelsen og den nye kommunes tjeneste foretages valget mellem flere ansøgere på den i stk. 1 angivne måde. Forholdstalsvalg. 13. Kommunalbestyrelsens valg af to eller flere medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages som forholdstalsvalg. Stk. 2. Forholdstalsvalg foretages efter følgende regler: Kommunalbestyrelsens medlemmer deles i de grupper, hvori medlemmerne har anmeldt for Borgmesteren at ville stemme sammen ved det pågældende valg. Hver gruppes medlemstal deles med 1, 2, 3 o.s.v. De 4

61 herefter fremkomne kvotienter angiver den rækkefølge, i hvilken de enkelte grupper kan vælge deres repræsentanter. Er to eller flere kvotienter lige store, afgøres rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af Borgmesteren. Når det antal repræsentanter, der tilkommer de enkelte grupper, er bestemt, skal grupperne straks meddele Borgmesteren, hvilke personer der udpeges til de dem tilfaldne pladser. Giver en gruppe afkald på sin ret til at få en eller flere repræsentanter, fordeles de ledigblevne pladser mellem de andre grupper på den foran angivne måde. Stk. 3 Skal valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende foretages både blandt medlemmer og ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, foretages valget af samtlige de medlemmer, kommunalbestyrelsen skal vælge, for hvert udvalg m.v. for sig. Grupperne kan i den rækkefølge, som mandaterne tilfalder dem, udpege medlemmer eller ikke-medlemmer af kommunalbestyrelsen, indtil den ene eller den anden art af pladserne er besat. Stk. 4. Ved Kommunalbestyrelsens valg af medlemmer til udvalg, kommissioner, bestyrelser og lignende, hvori Borgmesteren skal have sæde, regnes Borgmesterens plads som den ene af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, til hvilken Borgmesteren hører. Stk. 5. Dersom et medlem af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende udpeges af Kommunalbestyrelsen i enighed eller i øvrigt uden afstemning, skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvilken gruppe der ved ledighed skal besætte den pågældende plads, jf. stk. 6. Stk. 6. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af et udvalg, en kommission, en bestyrelse eller lignende, hvori han er indvalgt af en bestemt gruppe inden for Kommunalbestyrelsen, besættes den ledigblevne plads af den samme gruppe. Beslutningsprotokol m. v. 14. Kommunalbestyrelsens beslutninger indføres under møderne i beslutningsprotokollen af Kommunalbestyrelsens sekretær, der er kommunaldirektøren eller sekretariatschefen. Borgmesteren tilkendegiver, hvad der skal indføres. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Dersom det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han meddele dette til Borgmesteren, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelsen. Stk. 3. Beslutningsprotokollen skal ved hvert mødes afslutning, efter at det tilførte er oplæst, underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmerne kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivning eller andre grunde vægre sig ved at underskrive protokollen. Stk. 4. Kommunalbestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med, hvad de får oplyst som værende fortroligt. Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at andre kan deltage i udvalgets møder. Spørgsmål vedrørende forretningsordenens forståelse. 15. Ethvert medlem er forpligtet til foreløbig at rette sig efter Borgmesterens afgørelse med hensyn til forståelsen af forretningsordenens bestemmelser, men spørgsmålet kan indbringes for Kommunalbestyrelsen i dennes næste møde. 5

62 Ændringer i forretningsordenen. 16. Denne forretningsorden træder i kraft straks efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsens ordinære møde januar Ændringer i og tillæg til forretningsordenen skal behandles i to ordinære møder i Kommunalbestyrelsen. Lejre Kommune, den 25. maj 2010 Mette Touborg Borgmester Torben Gaarskær Kommunaldirektør 6

63 Bilag: 6.1. Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50543/10

64 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Mikkel Solgaard Bojsen-Møller Ledelsessekretariat D E Reklame- og Sponsorpolitik for Lejre Kommune Dato: 6. maj 2010 J.nr.: 10/ Formål Det overordnede formål med Lejre Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik er at sikre: - At Lejre Kommune benytter mulighederne for supplerende finansiering af kommunens opgaver via reklamering og sponsorater - At ansatte, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder og begrænsninger i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte. - At der er generel viden om, hvordan man skal agere i forhold til salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte, særligt i form af moralske og etiske hensyn. Kommunens reklame- og sponsorpolitik tager afsæt i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre - herefter kaldt reklameloven. Loven giver kommuner samme adgang som private virksomheder til at anvende fast ejendom og løsøre til salg af reklamepladser for andre. Formålet med loven er at give kommunalbestyrelser bredere adgang til supplerende finansiering af de opgaver, kommuner i forvejen varetager, når dette sker under hensyntagen til den neutralitet og saglighed, der bør gælde for kommuners og regioner opgavevaretagelse. Reklameloven finder ikke anvendelse på institutioner, selskaber, m.v., som er organiseret på privatretligt grundlag, eksempelvis selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Lejre Kommune ønsker dog, at de selvejende institutioner gennem driftsoverenskomsten tilpligtes at følge kommunens reklame- og sponsorpolitik. I kapitel 2 beskrives, hvilke retningslinjer der gælder for kommunens direktørområder og institutioner, når de skal indgå aftaler med private

65 virksomheder eller lignende om salg af reklameplads på kommunens faste ejendomme og løsøre samt om modtagelse af sponsorstøtte. Kapitel 3 indeholder en kort gennemgang af de lovmæssige rammer. Definitioner Salg af reklamepladser Der er tale om salg af reklamepladser, når Lejre Kommune mod betaling reklamerer, for et givent produkt eller ydelse. Det kan eksempelvis være i form af - reklamer på bygninger - reklamer på biler - reklamer i institutioner, idrætshaller m.v. Sponsorstøtte Der er tale om sponsorstøtte, når Lejre Kommune direkte eller indirekte modtager støtte fra erhvervslivet i form af materialer, penge eller andet. Det kan eksempelvis være i form af: - Undervisningsmaterialer, legetøj eller andre materialer - Økonomisk støtte til konkrete arrangementer - Serviceydelser (underholdning, undervisning med videre) 2. Retningslinjer for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte Lejre Kommune har et ønske om at sælge reklameplads og modtage sponsorstøtte inden for rammerne af reklameloven, og således at reklamering og sponsorering er etisk i overensstemmelse med kommunens målsætning. Kommunen har derfor opstillet følgende retningslinjer for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte i kommunen: Neutralitet og saglighed Lejre Kommune er neutral og saglig i den måde, kommunen varetager sine opgaver på. Indgåelse af reklame- og sponsoraftaler sker med respekt for kommunens neutralitet i forhold til borgere, leverandører m.v. og varetagelse af saglige hensyn. Lejre Kommune reklamerer derfor ikke eller indgår aftaler om sponsorstøtte med følgende og tilsvarende organisationer: - Politiske partier og bevægelser og hertil valgte medlemmer eller opstillede kandidater - Arbejdsgiverorganisationer - Fagforeninger - Religiøse bevægelser Side 2 af 7

66 Brug af materiale i undervisningsøjemed udarbejdet af ovenstående betragtes ikke som reklame eller sponsorstøtte. Kommunen er særlig opmærksom ved markedsføring, der retter sig mod børn og unge, der som udgangspunkt er letpåvirkelige. Såfremt Lejre Kommunes logo, navn eller andet fremgår af kommunens løsøre, skal dette respekteres ved salg af reklameplads eller sponsorstøtte. Salg af reklamepladser Lejre Kommune handler økonomisk ansvarligt og inden for gældende lovgivning. Kommunen agerer ligeledes inden for rammerne af kommunens vedtagne politikker, eksempelvis kommunens indkøbspolitik og sundhedspolitik. Dette gælder også ved kommunens salg af reklamepladser. Lejre Kommune opkræver markedsprisen, når der indgås reklameaftaler. Markedsprisen er defineret som den højest opnåelige pris i handel og vandel. Kravet om markedspris sikrer, at kommunen ikke via reklamer giver indirekte støtte til erhvervsdrivende. Krav om markedspris gælder ikke, hvis der i særlovgivningen er beskrevet hvilken pris, kommunen skal tage. Kommunen kan vederlagsfrit modtage fast ejendom eller løsøre som gave, mod at disse kan anvendes til brug for reklamepladser for andre. Ydelse (gaven) og modydelse (reklameværdien) skal dog stå i et passende forhold til hinanden. Reklamers placering Lejre Kommune tillader reklamering på kommunens ejendomme og løsøre, og de objekter, der kan anvendes til reklamering er mange. Der kan derfor ikke opstilles en udtømmende liste over, hvilke ejendomme og løsøre, der kan anvendes til reklamering, men som eksempler kan nævnes: - Kommunens løsøre, eksempelvis den kommunale bilpark, genoptræningscentres udstyr, kommunalt opstillede skraldespande m.v. - Udvendigt på kommunens faste ejendomme - Indvendigt i kommunens faste ejendomme - Ansattes beklædning, eksempelvis hjemmeplejens uniformer En reklame skal fremstå således, at den klart bliver opfattet som en reklame, uanset form og valg af objekt. Opsætning af udendørs reklamer sker under hensyntagen til særlige bymæssige eller arkitektoniske kvaliteter. Opsætning af indendørs reklamer sker under hensyntagen til de målgrupper, der dagligt anvender lokaliteterne. Ved anvendelse af ansattes beklædning til salg af reklamepladser, fremhæves Side 3 af 7

67 ansættelsesforholdet i Lejre Kommune, så medarbejderens tilhørsforhold fremgår tydeligt. Der er ikke mulighed for at sælge reklameplads på kommunens hjemmesider. Reklamers indhold Lejre Kommune er åben over for reklamering og sponsering af mange forskellige typer produkter. Kommunen ønsker dog ikke at reklame for sundhedsskadelige produkter eller produkter der kan medvirke til en usund livsstil, eksempelvis tobak, alkohol, sukkerholdige læskedrikke og slik. Endvidere ønsker kommunen ikke reklamer med sprogbrug og signaler, der kan virke stødende. Modtagelse af sponsorstøtte Lejre Kommune er åben over for at indgå sponsoraftaler. Indgåelse af aftaler om sponsorstøtte indgås på en måde, så kommunen bevarer sit uafhængighedsforhold til sponsoren. Eventuelle brugerbestyrelser inddrages i processen. Lejre Kommune tillader en diskret angivelse af, hvem der har sponseret det pågældende aktiv. Markedsføring i form af ophængning af plakater, brug af reklamestreamere, fremlæggelse af brochurer og uddeling af vareprøver er tilladt efter indhentet tilladelse fra Lejre Kommune. Sponserede materialer, som eksempelvis undervisningsmateriale og legetøj, til børn og unge bør i mindst muligt omfang anvendes til sponsorstøtte, herunder påføres sponsors navn, logo, varemærke, figurer og lignende. Tilsvarende bør navn, logo, varemærke m.v. nævnes og anvendes mindst muligt i forbindelse med undervisning og andre aktiviteter som lege, konkurrencer og lignende i forhold til børn og unge. Særligt for skole og dagtilbudsområdet henvises til forbrugerombudsmandens vejledning fra 2006 Børn, unge og markedsføring, som kan læses på dette link Kontraktvilkår Kommunens reklame- og sponsorpolitik afspejles i kontraktvilkårene, det være sig vilkårene for sponsering, reklamering, reklamernes indhold m.v. Side 4 af 7

68 Lejre Kommune indgår skriftlige aftaler med køberne af reklamepladsen, der omfatter antallet, størrelsen og placeringen af reklamerne, samt længden af perioden der reklameres. Hvis efterspørgslen af reklameplads overstiger kapaciteten, tildeles pladsen efter først til mølle-princippet. Ved indgåelse af aftaler om institutioners salg af reklamepladser og sponsorstøtte inddrager institutionens ledelse bestyrelsen i processen. Teknik & Miljø godkender direktørområders og institutioners eventuelle salg af reklameplads udvendigt på kommunens faste ejendomme. Lejre Kommune udarbejder en standardkontrakt, som skal anvendes af direktørområder og institutioner i forbindelse med indgåelse af aftaler om salg af reklameplads og sponsorstøtte. ( udarbejdes efteråret 2010) Kompetencen Nærmere retningslinjer for salg af reklameplads og sponsering for de enkelte direktørområder forelægges det relevante fagudvalg og økonomiudvalg til godkendelse. Konkrete sager om salg af reklameplads og sponsering forelægges det relevante fagudvalg og økonomiudvalg til godkendelse. Er der tale om salg af reklameplads og sponsering i en institution eller andre decentrale enheder, træffes beslutningen af det ansvarlige fagudvalg og økonomiudvalg efter indstilling fra brugerbestyrelsen. Reklame og sponsorindtægt Indtægter som led i reklame- eller sponsorvirksomhed tilfalder den eller de direktørområder/institutioner, der har medvirket til at tilvejebringe indtægten. Bevillingsmæssigt lægges indtægten på direktørområdets eller institutionens relevante konto. 3. De lovgivningsmæssige rammer Lovens muligheder Reklameloven angiver følgende muligheder for kommuner og regioners reklamering: - Der er ingen beløbsmæssige begrænsninger på kommunens reklameindtægter - Der er ingen krav om, hvad indtægten skal bruges til - Indtægter ved reklamering eller sponsering kan skaffe kommunen supplerende finansiering af sine opgaver, forhøjelse af serviceniveau eller andet Side 5 af 7

69 - Der kan reklameres både ved obligatoriske opgaver og ved valgfrie opgaver - Der er ingen begrænsninger i loven på, hvilke faste ejendomme, køretøjer eller andet løsøre, kommunen kan bruge som reklameplads - Loven indskrænker ikke de rettigheder, kommunen allerede har til reklamering, som for eksempel - Reklamepladser på bander i idrætsanlæg (kommunalfuldmagtsreglerne) - Reklamering på offentlige veje (Vejloven 102) - Trafikselskabers ret til reklamering på busser (Trafikselskabslovens 3) Hvor og på hvad må der reklameres? Reklameloven giver kommunen mulighed for at anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Fast ejendom og løsøre omfatter alle fysiske aktiver såsom bygninger (indvendigt og udvendigt), grunde, køretøjer, inventar, legepladser, hjælpemidler, kontorudstyr, IT-udstyr, beklædning m.v. Kommunens elektroniske medier er ikke omfattet af reklameloven. Anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering forudsætter, at kommunen har privatretlig adkomst til at anvende disse til reklamering. Eksempler på dette er: - Anlægget ejes af kommunen, og der foreligger ikke begrænsninger i kommunens anvendelse af anlægget - Anlægget drives af private på kommunens vegne, og det er aftalt, at kommunen har adgang til at sælge reklameplads på anlægget - Anlægget ejes privat, men drives af kommunen. Hvordan og for hvad må det reklameres? Reklamering skal være i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning. Endvidere fremgår det af bemærkningerne til reklameloven, at der ved valg af reklamering skal tages hensyn til den neutralitet og saglighed, som bør gælde for kommunens opgavevaretagelse. Markedsføringsloven Kommunen har pligt til at sikre, at reklamen overholder markedsføringslovens regler, selvom det er private reklamer, kommunen sælger reklameplads til. Kommunen skal derfor sikre sig kontraktretsligt, at den private ikke overtræder markedsføringsloven, således at kommunen kan opsige en kontrakt med ulovlig markedsføring. Kommunen har alligevel pligt til at sikre, at reklamen er lovlig. Markedsføringsloven nævner en række begrænsninger, eksempelvis: Side 6 af 7

70 - Det må ikke anvendes urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde budskaber - Budskaber må ikke være utilbørlige over for andre - En reklame skal fremstå således, at den klart vil blive opfattet som en reklame uanset dens form og uanset i hvilket medie, den bringes I forhold til reklamer eller sponsorering henvendt mod børn nævner markedsføringsloven følgende: - Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed, manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge - Markedsføring mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler - Markedsføring må ikke uden pædagogisk, samfundsmæssig eller anden saglig begrundelse indeholde en afbildning eller beskrivelser af farlige situationer eller af situationer, der tilsidesætter almindelig sikkerhed Anden lovgivning Øvrig lovgivning, som kommunen skal være opmærksom på, kan være lovgivning, der indeholder forbud mod reklamering af bestemt indhold, angivelse af, at reklamering skal ske på en bestemt måde, samt lovgivning med krav om tilladelse til reklamering. Det kan eksempelvis være: - Lov om etnisk ligestilling, hvorefter ingen må udsættes for direkte eller indirekte forskelsbehandling pga. race eller etnisk oprindelse - Lov om forbud mod tobaksreklamer - Lov om naturbeskyttelse, hvorefter det er forbudt at reklamere i åbent land - Byggeloven - Lov om bygningsfredning - Færdselsloven - Planloven - Vejloven Side 7 af 7

71 Bilag: 7.1. Udkast - Select Tilmeldingsaftale.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52393/10

72 Select Tilmeldingsaftale Det offentlige Registreringsnummer (udfyldes af associeret Microsoftselskab) Tidligere Tilmeldingsaftale, aftale eller autorisationsnummer (hvis Software Assurance fornyes) Udfyldes af forhandler Tidligste udløbsdato for forrige registrering Udfyldes af forhandleren Denne Tilmeldingsaftale skal vedhæftes en underskriftsformular for at være gyldig. Nærværende Microsoft Select Tilmeldingsaftale indgås mellem parterne på den ikrafttrædelsesdato, der er identificeret på underskriftsformularen. Denne Tilmeldingsaftale består af (1) nærværende Tilmeldingsaftale og (2) de betingelser for Academic Select-aftalen, som er angivet på underskriftsformularen. Kunden accepterer at købe Licenser svarende til mindst 750 point i løbet af nærværende Tilmeldingsaftalens oprindelige løbetid. Ikrafttrædelsesdato. Hvis Kunden fornyer Software Assurance-dækning fra en eller flere tidligere Microsoft-aftaler, er ikrafttrædelsesdatoen for nærværende Tilmeldingsaftale dagen efter den tidligste udløbsdato for en sådan Software Assurance-dækning. I modsat fald er ikrafttrædelsesdatoen den dato, hvor nærværende Tilmeldingsaftale behandles af Microsoft. Varighed. Denne Tilmeldingsaftale udløber på den dato, hvor den Microsoft Select-aftale, der er angivet på underskriftsformularen, udløber. Kvalificerende systemlicenser. Operativsystemlicenser, der gives under dette program, er kun Opgraderingeslicenser. Hele operativsystemlicenser er ikke tilgængelige under dette program. 1. Kontaktoplysninger. Hver part underretter den anden skriftligt, hvis oplysninger på følgende side(r) om kontaktoplysninger ændres. Stjernerne (*) angiver obligatoriske felter. Ved at give kontaktoplysninger, giver Kunden sin samtykke til, at oplysningerne bruges til administrationsformål for denne Tilmelding af Microsoft, Microsofts Associerede Virksomheder og andre parter, der hjælper med at administrere denne Tilmeldingsaftale. De personlige oplysninger, der angives i forbindelse med denne Tilmeldingsaftale, vil blive brugt og beskyttet i overensstemmelse med vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på https://licensing.microsoft.com. DRAFT a. Oplysninger om den primære kontaktperson: En person fra organisationen skal være den primære kontaktperson. Denne kontaktperson modtager onlineadministratortilladelser og kan give online-adgang til andre personer. Denne kontaktperson modtager ligeledes alle meddelelser, medmindre virksomheden giver Microsoft skriftlig meddelelse om andet. Virksomhedens navn (skal være en juridisk enhed)* Lejre Kommune Kontaktpersonens navn* Fornavn Niels Efternavn Grann Kontaktpersonens adresse* Adresse* Lejrevej 15 By* Lejre Postnr.* 4320 Land* Danmark Select2009Enr(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 1 of 3 Document X

73 Telefon* Fax b. Kontaktperson vedrørende meddelelser og online-administrator: Denne person modtager online-administratortilladelser og kan give online-adgang til andre personer. Denne kontaktperson modtager ligeledes alle meddelelser. ý Samme som den primære kontaktperson Virksomhedens navn (skal være en juridisk enhed)* Lejre Kommune Kontaktpersonens navn* Fornavn Niels Efternavn Grann Kontaktpersonens adresse* Adresse* Lejrevej 15 By* Lejre Postnr.* 4320 Land* Danmark Telefon* Fax Denne kontaktperson er en tredjepart (ikke Kunden). Advarsel: Denne kontaktperson modtager personligt identificerbare oplysninger om Kunden. c. Sprogpræference: Vælg sprog for meddelelserne. Dansk (Danmark) d. Microsoft account manager: Skriv Microsoft account manager-navnet for denne Kunde. Navn på Microsoft account manager: -adresse for Microsoft account e. Hvis Kunden har brug for en separat kontaktperson til et eller flere af nedenstående punkter, skal formularen til ekstra kontaktoplysninger vedhæftes. I modsat fald forbliver kontaktpersonen for meddelelser standardnavnet. Yderligere kontaktpersoner vedrørende meddelelser Software Assurance-manager, Subscriptions-manager. Manager for onlinetjenester CSM-kontakt (Customer Support Manager): f. Finansieres et køb under nærværende Tilmeldingsaftale gennem Microsoft-finansiering? Ja Nej. g. Oplysninger om forhandler Forhandlerens PCN-nr. (Offentlig kundenr.)* Forhandlerens virksomhedsnavn* Atea A/S Adresse (Postbokse accepteres ikke)* Oluf Palmes Allé 44 By* Aarhus N Postnr.* 8200 Land* Danmark Kontaktpersonens navn* Bjarne Normind Telefon* Fax Kontaktpersonens adresse* Undertegnede bekræfter, at disse oplysninger er korrekte. DRAFT Forhandlerens navn* Underskrift* Navn (maskinskrift eller blokbogstaver)* Titel (maskinskrift eller blokbogstaver)* Dato* Ny Forhandler. Hvis Microsoft eller Forhandleren vælger at ophæve samarbejdet med hinanden, skal Kunden vælge en erstatning herfor. Hvis Kunden ønsker at skifte Forhandler, skal Kunden give skriftlig meddelelse herom til Microsoft og den tidligere Select2009Enr(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 2 of 3 Document X

74 forhandler på en formular mindst 90 dage før den dato, hvor ændringen træder i kraft. Ændringen træder i kraft 90 dage fra datoen for Kundens underskrift. 2. Valg af Software Assurance-medlemskab. For at blive Software Assurance-medlem skal Kunden acceptere at erhverve og opretholde Software Assurance til samtlige kopier af alle Produkter, der licenseres i henhold til nærværende Tilmeldingsaftale fra mindst én Produktpulje. Fra Forhandleren eller Microsoft account manageren fås en beskrivelse af de fordele, som opnås ved at vælge en eller flere af nedenstående produktpuljer, samt yderligere oplysninger om Software Assurance-medlemskabsprogrammet. Sæt kryds i Ja eller Nej for hver Produktpulje for at angive, om Kunden forpligter sig til at erhverve og opretholde Software Assurance til samtlige kopier af alle Produkter, som licenseres fra den pågældende pulje i henhold til nærværende Tilmeldingsaftale. Produktpuljer Ja Nej Programmer Systemer Servere 3. Fornyelse af Software Assurance. Bemærk! Hvis Ja er markeret, skal alle bestillinger på Licenser have Software Assurance. Hvis Kunden fornyer Software Assurance fra flere Select-programmer, eller hvis Kunden konsoliderer flere tidligere Tilmeldingsaftaler eller aftaler (herunder Open-autorisationer) i henhold til nærværende Tilmeldingsaftale, skal formularen vedrørende flere tidligere Tilmeldingsaftaler udfyldes og vedlægges nærværende Tilmeldingsaftale. Den tidligere tilmelding/aftale, der udløber først, og som indeholder Software Assurance, skal angives på Tilmeldingsaftalen. Hvis kun én tidligere Tilmeldingsaftale/aftale fornyes, skal det tidligere nummer angives i Tilmeldingsaftalen. DRAFT ý ý ý Select2009Enr(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 3 of 3 Document X

75 Bilag: 7.2. Udkast Select Corporate - Lejre_Kommune_(CTM)SelectAgrAmend(UK)_SKI2010.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52400/10

76 Select Agreement and Enrollment Amendment ID CTM 1-12V4IHC A The second paragraph on page 1 of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effective date. The effective date of this agreement will be 1 April B The third paragraph on page 1 of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: This agreement is entered into under Rammeaftale and consists of: (1) these terms and conditions and the signature form; (2) the terms of either the Microsoft Business Agreement or Microsoft Business and Services Agreement ( Master Agreement ) identified on the signature form; (3) the Product List; (4) the Product Use Rights applicable to Products licensed under this agreement; (5) any Enrollment entered into under this agreement; and (6) any order submitted under this agreement. If Customer is a qualifying government entity, the terms of the Qualifying Government entity Addendum are incorporated by reference. C The definition of Select Qualifying Enrollment set out in section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Select Qualifying Enrollment means an Enterprise Enrollment under a separate Microsoft Enterprise Agreement D The definition of Enrollment set out in section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Enrollment means the document that Enrolled Affiliate submits under this agreement to sign up for this program. The Enrolled Affiliate may include only Affiliates which it owns. Ownership means for the purposes of this definition, control of more than a 50% interest in an entity.. E The first paragraph of Section 2 of the agreement entitled How the Select License program works is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: The Select License program allows Enrolled Affiliate to license Products at discount pricing based on the volume of purchases made under this agreement. Customer and Customer s Affiliates can participate in this program by submitting one or more Enrollments under this agreement always provided however that each of such Enrolled Affiliate satisfy the minimum requirements set forth in the Enrollment. Once enrolled, the Enrolled Affiliate will receive master copies of Products it intends to license and may run as many copies as it wishes during the term of its Enrollment, provided it places monthly orders for Licenses for those SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 1 of 5

77 Products. Microsoft may refuse to accept an Enrollment if Microsoft has a business reason for doing so. Product support is not included with the Licenses under this agreement. F Section 3(b) of the agreement entitled Price level adjustments is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Price level adjustments. Microsoft may adjust price levels as described in this subsection. (i) Pools for which Customer s price level is based on a forecast. For any pool for which Customer used a forecast on the Select Agreement Volume Forecast Form to establish Customer s initial price level (see Option 1 of that Form), Microsoft will not adjust Customer or Customer s Affiliates initial price level during the term of this agreement.. G Section 8 of the agreement entitled Transferring and reassigning Licenses is hereby amended by adding the following new section 8(c): c. Other assignments. Notwithstanding anything to the contrary set out in this section 8, an Enrolled Affiliate may assign its Enrollment including the use rights comprised by such Enrollment to another public institution (in Danish: Offentlig Institution as defined in Rammeaftale 02.06) to the extent that the tasks for which the Products have been used are transferred to another public entity (in Danish: Offentlig Institution as defined in Rammeaftale 02.06), cf. the sixth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13.. H Section 9(a) of the agreement entitled Term is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Term. This agreement will remain in effect until 31 March 2013 at which date this agreement will expire automatically and without notice. All Enrollments entered into under this agreement prior to the expiration or termination of this agreement will remain in force for 36 full calendar months following the effective date as set forth in such Enrollments, unless terminated earlier in accordance with the provisions of this agreement. The sole effect of terminating this agreement itself will be to terminate the ability to enter into subsequent Enrollments under this agreement. Termination of this agreement will not, by itself, result in the termination of any Enrollment previously entered into under this agreement, and any terms of this agreement incorporated by reference into such an Enrollment will continue in effect unless and until that Enrollment itself is terminated or expires. I Section 9(d) of the agreement entitled Effect of termination or expiration is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effect of termination or expiration. When an Enrollment expires or is terminated, (i) Enrolled Affiliate must order Licenses for all copies of Products it or its Affiliates have run under its Enrollment for which the Enrolled Affiliate has not previously submitted an order. Any and all unpaid payments or any order of any kind, including subscription services, remain due and payable. Except as provided in the subsection titled Early termination, all unpaid payments for Licenses immediately become due and payable and the Enrolled Affiliate will be entitled to perpetual licenses only after all such payments have been made. SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 2 of 5

78 (ii) Enrolled Affiliate s right to Software Assurance benefits under this agreement ends if it does not renew Software Assurance. To the extent necessary to implement the termination provisions of this agreement, each party waives any right it has or obligation that the other party may have, now or in the future under any applicable law or regulation, to request or obtain the approval, order, decision, or judgment of any court to terminate this agreement. J Section 10 of the agreement entitled How to renew this agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Renewal. Neither Customer nor any Enrolled Affiliates are entitled to renew this agreement or an Enrollment executed pursuant to this agreement. Further and notwithstanding anything to the contrary set out in this section 10 or any other sections of this agreement or any Enrollment, neither Customer nor any Enrolled Affiliates shall be entitled to renew its initial Enrollment.. Microsoft may make a change to this program that will make it necessary for Customer and its Enrolled Affiliates to enter into new agreements and Enrollments on altered terms and conditions. Consequences of non-renewal. If Customer or an Enrolled Affiliate elects not to renew Software Assurance coverage for any copies of any Product licensed under an Enrollment, and it otherwise allows Software Assurance for those copies to lapse, then the Enrolled Affiliate will not be permitted to order Software Assurance for those copies later without first acquiring L&SA.. K Section 11(b) of the agreement entitled Order of precedence is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Order of precedence. The provisions of Rammeaftale shall take precedence over the terms and conditions of the other documents identified on the cover page. In the case of a conflict between any of these documents that is not resolved expressly in the documents, their terms will control in the following order: (1) the Microsoft Business and Services Agreement, (2) these terms and conditions and the accompanying signature form, (3) the Product List, (4) the Product Use Rights, and (5) all other Enrollments under this agreement. The terms of any purchase order or any general terms and conditions Customer or Customer s Affiliates maintain do not apply.. L The fourth paragraph on page 1 of the Enrollment entitled Effective date is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effective date. The effective date of this Enrollment will be (i) 1 April 2010 provided that enrollment is signed by Microsoft on 15 June 2010 at the latest or (ii) if signed by Microsoft after 15 June 2010 the actual date this Enrollment is processed by Microsoft.. M Page 3 of the Enrollment is amended by adding a new section 4 entitled Failure to satisfy minimum requirement concerning points for each product pool with the following wording: Failure to satisfy minimum requirement concerning points for each product pool. Notwithstanding anything to the contrary set out in the Agreement/Enrollment, if Customer or an Enrolled Affiliate at the first anniversary of this Enrollment have not acquired licenses equal to at least 84 points for each of the respective product pools (applications, systems and servers) or if Customer or Customer s Affiliate is no longer enrolled under a Microsoft Enterprise Agreement at price level D within each of the respect product pools, Customer or Customer s Affiliate (as the case may be) will no longer be entitled to acquire licenses under this Enrollment for the product pool(s) for which the aforesaid minimum requirement is not SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 3 of 5

79 satisfied. In the event that Customer or Customer s Affiliate is no longer entitled to acquire licenses under this Enrollment, Microsoft is entitled to terminate this Enrollment.. N Section 1 in the Qualifying Government Entity Addendum entitled The following definition is added is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: The following definition is added: Eligible Entity means an entity, which satisfies the criteria for being an Affiliate as defined in the Microsoft Business and Services Agreement executed pursuant to Rammeaftale O Section 2 in the Qualifying Government Entity Addendum entitled The definitions of Customer and Affiliate are amended as follows: is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: The definitions of Customer and Affiliate are amended as follows: When used in this Agreement or Enrollment, as applicable, Customer refers to the Eligible Entity that signs the Agreement/Enrollment with Microsoft, and the definition of Affiliate, as set forth in the Master Agreement, is modified to include only Eligible Entities located in Denmark, Faroe Islands and Greenland.. P The first paragraph on page 1 of the Select Agreement Volume Forecast Form is deleted in its entirety and replaced with the following: This form is used to establish entity s price level for each Product pool under this agreement.. Q The portion on page 2 of the Select Agreement Volume Forecast Form entitled Step 3 is deleted in its entirety and replaced with the following Step 3 Identify the corresponding Qualifying Enrollment price level. In box 3(a) below, enter the number of Qualified Desktops initially included in the Qualifying Enrollment (or, if the Qualifying Enrollment has been renewed, the Qualified Desktop count as of the renewal date). In box 3(b) below, enter the number of Qualified Users (if applicable). In box 3(c), enter the price level that corresponds to the number of Qualified Desktops or Qualified Users entered in box 3(a) or 3(b) using the chart below. If entity is a government entity, attach the qualifying government entity form and enter the price level from that form. Number of Qualified Desktops (this number must be equal to at least 100 desktops) 3(a) 476 Number of Qualified Users (this number must be equal to at least 100 users) 3(b) 476 Qualifying Enrollment price level (for pools in which entity orders an Enterprise Product): 3(c) Qualified Desktop D Qualified User D SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 4 of 5

80 This amendment must be attached to a signature form to be valid. SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 5 of 5

81 Bilag: 7.3. Udkast - Select Akademic Tilmeldingsaftale.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52408/10

82 Academic Select Tilmeldingsaftale Registreringsnummer (udfyldes af associeret Microsoftselskab) Tidligere Tilmeldingsaftale, aftale eller autorisationsnummer (hvis Software Assurance fornyes) Udfyldes af forhandler Tidligste udløbsdato for forrige registrering Udfyldes af forhandleren Denne Tilmeldingsaftale skal vedhæftes en underskriftsformular for at være gyldig. Nærværende Microsoft Academic Select Tilmeldingsaftale indgås mellem parterne på den ikrafttrædelsesdato, der er identificeret på underskriftsformularen. Denne Tilmeldingsaftale består af (1) nærværende Tilmeldingsaftale og (2) de betingelser for Academic Select-aftalen, som er angivet på underskriftsformularen. Den Tilmeldte Associerede virksomhed accepterer at købe Licenser svarende til mindst 750 point i løbet af nærværende Tilmeldingsaftalens oprindelige løbetid. Ikrafttrædelsesdato. Hvis den Tilmeldte Associerede virksomhed fornyer Software Assurance-dækning fra en eller flere tidligere Microsoft-aftaler, er ikrafttrædelsesdatoen for nærværende Tilmeldingsaftale dagen efter den tidligste udløbsdato for en sådan Software Assurance-dækning. I modsat fald er ikrafttrædelsesdatoen den dato, hvor nærværende Tilmeldingsaftale behandles af Microsoft. Varighed. Denne Tilmeldingsaftale udløber på den dato, hvor den Microsoft Academic Select-aftale, der er angivet på underskriftsformularen, udløber. Kvalificerende systemlicenser. Operativsystemlicenser, der gives under dette program, er kun Opgraderingeslicenser. Hele operativsystemlicenser er ikke tilgængelige under dette program. 1. Kontaktoplysninger. Hver part underretter den anden skriftligt, hvis oplysninger på følgende side(r) om kontaktoplysninger ændres. Stjernerne (*) angiver obligatoriske felter. Ved at give kontaktoplysninger giver den Tilmeldte Associerede Virksomhed sit samtykke til, at oplysningerne bruges til administration af denne registrering af Microsoft, Microsofts Associerede Virksomheder og andre parter, der hjælper med at administrere denne Tilmeldingsaftale. De personlige oplysninger, der angives i forbindelse med denne Tilmeldingsaftale, vil blive brugt og beskyttet i overensstemmelse med vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på https://licensing.microsoft.com. DRAFT a. Oplysninger om den primære kontaktperson: En person fra organisationen skal være den primære kontaktperson. Denne kontaktperson modtager onlineadministratortilladelser og kan give online-adgang til andre personer. Denne kontaktperson modtager ligeledes alle meddelelser, medmindre virksomheden giver Microsoft skriftlig meddelelse om andet. Virksomhedens navn (skal være en juridisk enhed)* Lejre Kommune Kontaktpersonens navn* Fornavn Niels, Efternavn Grann Kontaktpersonens adresse* Adresse* Lejrevej 15 By* Lejre Postnr.* 4320 Land* Danmark Telefon* Fax AcademicSelect2009Enr(EMEA)(DAN)(Oct2009) Page 1 of 3 Document X

83 b. Kontaktperson vedrørende meddelelser og online-administrator: Denne person modtager online-administratortilladelser og kan give online-adgang til andre personer. Denne kontaktperson modtager ligeledes alle meddelelser. ý Samme som den primære kontaktperson Navn på virksomhed* Lejre Kommune Kontaktpersonens navn* Fornavn Niels, Efternavn Grann Kontaktpersonens adresse* Adresse* Lejrevej 15 By* Lejre Postnr.* 4320 Land* Danmark Telefon* Fax Denne kontaktperson er en tredjepart (ikke den Tilmeldte Associerede Virksomhed). Advarsel: Denne kontaktperson modtager personligt identificerbare oplysninger om Institutionen. c. Sprogpræference: Vælg sprog for meddelelserne. Dansk (Danmark) d. Microsoft account manager: Skriv Microsoft account manager-navnet for denne Tilmeldte Associerede virksomhed. Navn på Microsoft account manager: -adresse for Microsoft account e. Hvis den Tilmeldte Associerede virksomhed har brug for en separat kontaktperson til et eller flere af nedenstående punkter, skal formularen til ekstra kontaktoplysninger vedhæftes. I modsat fald forbliver kontaktpersonen for meddelelser standardnavnet. Yderligere kontaktpersoner vedrørende meddelelser Software Assurance-manager, Subscription-manager. Manager for onlinetjenester CSM-kontakt (Customer Support Manager) f. Finansieres et køb under nærværende Tilmeldingsaftale gennem Microsoft-finansiering? Ja, Nej. g. Oplysninger om forhandler Forhandlerens PCN-nr. (offentlig kundenr.)* Forhandlerens virksomhedsnavn* Atea A/S Adresse (Postbokse accepteres ikke)* Oluf Palmes Allé 44 By* Aarhus N Postnr.* 8200 Land* Danmark Kontaktpersonens navn* Bjarne Normind Telefon* Fax Kontaktpersonens adresse* DRAFT Undertegnede bekræfter, at disse oplysninger er korrekte. Forhandlerens navn* Underskrift* Navn (maskinskrift eller blokbogstaver)* Titel (maskinskrift eller blokbogstaver)* Dato* Ny Forhandler. Hvis Microsoft eller forhandleren vælger at ophæve samarbejdet med hinanden, skal Institutionen vælge en erstatning herfor. Hvis Institutionen ønsker at skifte Forhandler, skal Kunden give skriftlig meddelelse herom til Microsoft og den tidligere AcademicSelect2009Enr(EMEA)(DAN)(Oct2009) Page 2 of 3 Document X

84 forhandler på en formular mindst 90 dage før den dato, hvor ændringen træder i kraft. Ændringen træder i kraft 90 dage fra datoen for Institutionens underskrift. 2. Valg af Software Assurance-medlemskab. For at blive Software Assurance-medlem skal den Tilmeldte Associerede virksomhed acceptere at erhverve og opretholde Software Assurance til samtlige kopier af alle Produkter, der licenseres i henhold til nærværende Tilmeldingsaftale fra mindst én Produktpulje. Fra den Tilmeldte Associerede virksomheds forhandler eller Microsoft account manageren fås en beskrivelse af de fordele, som opnås ved at vælge en eller flere af nedenstående produktpuljer, samt yderligere oplysninger om Software Assurance-medlemskabsprogrammet. Sæt kryds i Ja eller Nej for hver Produktpulje for at angive, om den Tilmeldte Associerede virksomhed forpligter sig til at erhverve og opretholde Software Assurance til samtlige kopier af alle Produkter, som licenseres fra den pågældende pulje i henhold til nærværende Tilmeldingsaftale. Produktpuljer Ja Nej Programmer Systemer Servere 3. Fornyelse af Software Assurance. Bemærk! Hvis Ja er markeret, skal alle bestillinger på Licenser have Software Assurance. Hvis den Tilmeldte Associerede virksomhed fornyer Software Assurance fra flere Academic Selectprogrammer, eller hvis den Tilmeldte Associerede virksomhed konsoliderer flere tidligere Tilmeldingsaftaler eller aftaler (herunder Open-autorisationer) i henhold til nærværende Tilmeldingsaftale, bedes formularen vedrørende flere tidligere Tilmeldingsaftaler udfyldes og vedlægges nærværende Tilmeldingsaftale. Den tidligere Tilmelding/aftale, der udløber først, og som indeholder Software Assurance, skal angives på Tilmeldingsaftalen. Hvis den Tilmeldte Associerede virksomhed kun fornyer fra én tidligere Tilmelding/aftale, skal det tidligere nummer angives på Tilmeldingsaftalen. DRAFT ý ý ý AcademicSelect2009Enr(EMEA)(DAN)(Oct2009) Page 3 of 3 Document X

85 Bilag: 7.4. Udkast Select Akademic - (CTM)AcademicSelectAgrAmend(UK)_SKI2010.Lejre Kommune.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52413/10

86 Academic Select Agreement and Enrollment Amendment ID CTM -i-sigas A The first paragraph on page 1 of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: This Microsoft Academic Select Agreement is entered into between SKI and Microsoft as identified on the signature form. This Academic Select Agreement is entered into pursuant to Rammeaftale effective as of the effective date.. B The second paragraph on the page of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effective date. The effective date of this agreement will be 1 April C The third paragraph on page 1 of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: This agreement is entered into under Rammeaftale and consists of: (1) these terms and conditions and the signature form, (2) the Product List, (3) the Product Use Rights applicable to Products licensed under this agreement, (4) any Enrollment entered into under this agreement, (5) any order submitted under this agreement, and (6) the eligibility criteria for the Academic Select License program set out in the attached exhibit Microsoft Qualified Educational User Definition as of the effective date of this agreement. D The definition of Affiliates in section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Affiliate means a. with regard to Institution: (i) entities which are are subscribers with SKI and further satisfy the requirements to be a qualified educational user as set out in the attached exhibit Microsoft Qualified Educational User Definition dated 1 April 2010 and which are located in Denmark, Faroe Islands or Greenland that Institution owns and/or controls, that owns and/or controls Institution, or that is under common ownership and/or control with Institution b. with regard to Microsoft, any legal entity that Microsoft owns, that owns Microsoft, or that is under common ownership with Microsoft; For purposes of this definition, ownership means more than 50% ownership and "control" means the right granted by law to exercise decision power over the administrative, financial, and operational affairs of the other; E The definition of Institution in section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Institution means the entity that is a qualified educational user identified at set out in the attached exhibit Microsoft Qualified Educational User Definition as of the effective date of this agreement and that has entered into this agreement with Microsoft. For the avoidance of doubt, parties would like to clarify that SKI is not entitled to order any software under this SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 1 of 5

87 agreement for its own purposes. Software ordered under this agreement may only be ordered for the benefit of and used by eligible educational users as defined in this agreement.. F Section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby amended by adding the following Rammeaftale means the agreement concerning delivery of software volume licenses during the period 1 April 2010 to 31 March 2013 including exhibits 1-14 hereto entered into between SKI and Microsoft.. G Section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby amended by adding the following SKI means the legal entity named Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S residing on Islands Brygge 55, DK-2300 Copenhagen S registered with the Danish Commerce and Companies Agency under CVR No H Section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby amended by adding the following new definition: Rammeaftalebilag 13 means Rammeaftalebilag 13 to Rammeaftale I J The first paragraph of Section 2 of the agreement entitled How the Academic Select License program works is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: The Academic Select License program allows Enrolled Affiliates to license Microsoft Products at discount pricing based on the volume of its purchases made under this agreement. Institution and Institution s Affiliates can participate in this program by submitting one or more Enrollments under this agreement always provided however that each of such Institution s Enrolled Affiliates satisfy the minimum requirements set forth in the enrollment. Once enrolled, the Enrolled Affiliate will receive master copies of Products it intends to license and may run as many copies as it wishes during the term of its Enrollment, provided it places monthly orders for Licenses for those Products. Microsoft may refuse to accept an Enrollment if Microsoft has a business reason to do so. Product support is not included with the Licenses under this agreement. Section 11 of the agreement entitled Transferring and reassigning Licenses is hereby amended by adding the following new section 11(c): c. Other assignments. Notwithstanding anything to the contrary set out in this Agreement, an Enrolled Affiliate may assign its Enrollment including the use rights comprised by such Enrollment to another public institution (in Danish: Offentlig Institution as defined in Rammeaftale 02.06) to the extent that the tasks for which the Products have been used are transferred to another public entity (in Danish: Offentlig Institution as defined in Rammeaftale 02.06), cf. the sixth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13.. K Section 12(a) of the agreement entitled Term is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Term. This agreement will remain in effect until 31 March 2013 at which date this agreement will expire automatically and without notice unless terminated earlier in accordance with the provisions of this agreement. All Enrollments entered into under this agreement prior to the expiration or termination of this agreement will remain in force for 36 full calendar months following the effective date as set forth in such Enrollment unless terminated earlier in accordance with the provisions of this agreement. The sole effect of terminating this agreement itself will be to terminate the ability to enter into subsequent Enrollments under this agreement. Termination of this agreement will not, by itself, result in the termination of any Enrollment previously entered into under this agreement, and any terms of this agreement incorporated by reference into such an Enrollment will continue in effect unless and until that enrollment itself is terminated or expires.. SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 2 of 5

88 L Section 13 of the agreement entitled How to renew this agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: a. Renewal. Neither Microsoft nor Institution or any of Institutions Enrolled Affiliates are entitled to renew this agreement or any Enrollment. Further and notwithstanding anything to the contrary set out in this section 13 or any other sections of this agreement or any Enrollment, neither Institution nor any Enrolled Affiliates shall be entitled to renew its initial Enrollment. Microsoft may make a change to this program that will make it necessary for Institution and Institution s Enrolled Affiliates to enter into new agreements and Enrollments on altered terms and conditions upon expiration of this Agreement or any Enrollment. b. Consequences of non-renewal. If Institution or an Enrolled Affiliate elects not to renew Software Assurance coverage for any copies of any Product licensed under an Enrollment, and it otherwise allows Software Assurance for those copies to lapse, then Institution or the Enrolled Affiliate will not be permitted to order Software Assurance for those copies later without first acquiring L&SA.. M Section 14 of the agreement entitled Restrictions on Use is hereby amended by adding the following new section 14(b): b. Additional limitations. Notwithstanding any other sections of this agreement, the following additional terms shall apply: (i) (ii) (iii) If the Institution or Institution s Affiliates decide to establish and operate a warm back-up as defined in the second paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13, the separate price/fee (in Danish: særskilt særskilt pris ) to be paid by Institution or Institution s Affiliate will be equal to price/fee for the number of additional licenses required for installations of and/or access to Products made or run in order to establish and run such warm back-up. Notwithstanding section 14(a), Institution or Customer s Affiliates may use third party assistance for the purpose of administration and operation of Products as defined in the fourth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13. If Institution or Institution s Affiliates decide to let a third party administer and/or operate the Products as defined in the forth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13, the separate price/fee (in Danish: særskilt pris ) to be paid by Institution or Institution s Affiliate will be equal to the price/fee for the number of any additional licenses required for installations of and/or access to Products made or run by Institution, Institution s Affiliate and/or the third party in order for the third party to administer/operate the Products. Notwithstanding section 14(a) Institution or Institution s Affiliates may use third party assistance for the purpose of business process outsourcing (in Danish: udlicitering af Kundens forretningsprocesser ) as defined in the fifth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13. If Institution or Institution s Affiliates decide to let a third party provide business process outsourcing services as defined in the fifth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13, the separate price/fee (in Danish: særskilt pris ) to be paid by Institution or Institution s Affiliate will be equal to the price/fee for any additional licenses required for installations of and/or access to Products by Institution, Institution s Affiliate and/or the third party to be paid if the Institution or Institution s Affiliate given that the Institution or Institution s Affiliate do not perform the business process outsourcing tasks itself.. N Section 19 of the agreement entitled Verifying compliance is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: a. Right to verify compliance. Institution or its Enrolled Affiliates must keep records relating to the Products they use under any license agreement under each separate SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 3 of 5

89 Enrollment executed pursuant to this Agreement. I.e. each Enrolled Affiliate must at all times keep separate records relating to the Products used. Microsoft has the right to verify Institution and/or any of Institution s Affiliates compliance with the agreement during the term of the applicable Enrollment and for a period of one year thereafter. b. Verification process and limitations. To verify compliance, Microsoft will engage an independent third party auditor (e.g. an accountant from public accounting firm, a consultancy company or the like), which will be subject to a confidentiality obligation. Verification will take place upon not fewer than sixty (60) days notice. As an alternative, Microsoft will have the option to require Institution or Institution s Affiliates to complete Microsoft s self-audit questionnaire relating to the Products Institution and any of its Affiliates use under this agreement. If Microsoft undertakes verification and does not find material unlicensed use (License shortage of 5% or more), Microsoft will not undertake another verification of the same entity for at least one year. Microsoft and Microsoft s auditors will use the information obtained in compliance verification only to enforce Microsoft s rights and to determine whether Institution or its Enrolled Affiliates are in compliance with the terms of this agreement. By invoking the rights and procedures described above, Microsoft does not waive its rights to enforce this agreement or to protect its intellectual property by any other means permitted by law. c. Remedies for non-compliance. If verification or self-audit reveals any unlicensed use, the applicable Enrolled Affiliate(s) must promptly order sufficient Licenses to cover their use. In addition hereto, if material unlicensed use is found, Institution or Institution s Affiliate must reimburse Microsoft for the costs Microsoft has incurred in verification. d. Miscellaneous. Referring to paragraph one in clause 5 of Rammeaftalebilag 13, it is specifically agreed by Institution and Institution s Affiliates that Institution or Institution s Affiliate (depending on which entity is comprised by verification) must reimburse Microsoft for the costs Microsoft has incurred in verification as set out in section 19(c).. O Section 20(g) of the agreement entitled Entire agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Entire agreement. The documents identified on the cover page of this agreement constitute the entire agreement concerning the subject matter and supersedes any prior or contemporaneous communications. The provisions of Rammeaftale shall take precedence over the terms and conditions of the other documents identified on the cover page. In the case of a conflict between any other documents identified in the first page that is not resolved expressly in the documents, their terms will control in the following order: (1) these terms and conditions and the signature form, (2) the Product List, (3) the Product Use Rights applicable to Products licensed under this agreement, (4) any Enrollment entered into under this agreement, and (5) any order submitted under this agreement. P Section 20(h) of the agreement entitled Assignment is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Microsoft may not assign its rights and obligations pursuant to this agreement to a third party without the written consent of SKI. SKI may assign its rights and obligations pursuant to Rammeaftale in accordance with clause 6.14 of Rammeaftale If either party assigns this agreement, it must notify the other party of the assignment in writing.. Q Section 20(n) of the agreement entitled Applicable law is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Applicable law. This agreement shall be interpreted in accordance with and governed by the laws of the Kingdom of Denmark. This choice of law does not prevent either party from seeking injunctive relief with respect to a violation of intellectual property rights or confidentiality obligations in any appropriate jurisdiction. Any disputes arising out of this SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 4 of 5

90 agreement between SKI and Microsoft concerning the provisions of Rammeaftale shall be resolved by arbitration in accordance with the provisions set forth in Rammeaftale Any disputes between Institution s Affiliates and Microsoft shall be resolved in accordance with the procedures set out in clause 10 of Rammeaftalebilag 13. The aforesaid choices concerning dispute resolution procedures do not prevent either party from seeking injunctive relief or to utilize other available preliminary remedies with respect to a violation of intellectual property rights or confidentiality obligations in any appropriate jurisdiction.. R The section of the enrollment entitled Effective Date is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effective Date. The effective date of this Enrollment will be (i) 1 April 2010 provided that this enrollment is signed by us on 15 June 2010 at the latest or (ii) if signed by us after 15 June 2010, the effective date will be the date this Enrollment is processed by Microsoft. S The section of the enrollment entitled Term is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Term. This Enrollment will expire automatically and without notice 36 full calendar months following the effective date of this enrollment, unless it is terminated earlier as provided for in the Microsoft Academic Select Agreement.. T The description in item G of the Education Eligibility Definition entitled Charitable Organization is deleted in its entirety and replaced with the following: A charitable organization which satisfies the criteria to be comprised by section 8A of Ligningsloven as of the effective date and which further operates on a not-for-profit basis and whose aim is i) the relief of poverty, ii) the advancement of education, iii) the advancement of social and community welfare, iv) the advancement of culture, or v) the advancement of the natural environment.. This amendment must be attached to a signature form to be valid. SelectAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 5 of 5

91 Bilag: 7.5. Udkast til EA kontrakt - EA Tilmeldingsaftale.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52745/10

92 Enterprise Tilmeldingsaftale (Indirekte) Det offentlige Enterprise Tilmeldingsaftalenummer Udfyldes af Microsoft Tidligere Tilmeldingsaftalenummer Udfyldes af forhandleren Tidligste udløbsdato for forrige registrering Denne Tilmeldingsaftale skal vedhæftes en underskriftsformular for at være gyldig. Nærværende Microsoft Enterprise Tilmeldingsaftale indgås mellem parterne på ikrafttrædelsesdatoen, der er identificeret på underskriftsformularen. Kunden erklærer og garanterer, at det er samme Kunde eller en Associeret Virksomhed af samme Kunde, der har indgået Enterprise Aftalen, som angivet ovenfor. Denne Tilmeldingsaftale består af (1) nærværende dokument, (2) vilkårene i Enterprise Aftalen, som er identificeret på underskriftsformularen, (3) alle formularer til ekstra kontaktoplysninger eller tidligere Tilmeldingsformularer, som måtte være nødvendige. Hvis Kundens Enterprise Aftale er en version 6.4 eller tidligere, inkorporeres desktop-vilkår og -betingelser som henvisning. Hvis Kunden er en kvalificerende offentlig myndighed, inkorporeres formularen til kvalificerende offentlig myndighed som henvisning. Ikrafttrædelsesdato. Hvis Kunden fornyer Software Assurance fra en eller flere tidligere Kvalificerende Tilmeldingsaftaler, er ikrafttrædelsesdatoen dagen efter udløbet af den første Tilmeldingsaftale. I modsat fald er ikrafttrædelsesdatoen den dato, som nærværende Tilmelding accepteres af Microsoft. Hvis Software Assurance skal fornyes, skal Forhandleren indsætte det tidligere Tilmeldingsaftalenummer og udløbsdatoen i de relevante bokse ovenover. Varighed. Nærværende Tilmeldingsaftale ophører 36 fulde kalendermåneder efter ikrafttrædelsesdatoen. Aftalen kan bringes til ophør tidligere eller fornyes som anført i Microsoft Enterprise Aftalen. Microsoft giver meddelelse til Kunden om muligheden for fornyelse, før aftalen udløber. Produktbestilling. Forhandleren fremsender Kundens produktpriser og -bestilling til Kunden. Priser og faktureringsbetingelser for alle bestilte Produkter fastlægges efter aftale mellem Kunden og forhandleren. Forhandleren fremsender bestillingen separat fra nærværende Tilmeldingsaftale til Microsoft. DRAFT Hvis Kunden kræver en Kundereferenceprisliste (MCRPS), skal forhandleren fremskaffe MCRPS en fra Microsoft. MCRPS en indeholder Kundens Produktbestilling med Microsofts vejledende udsalgspris. Hvis MCRPS en er omfattet af nærværende Tilmeldingsaftale, er den inkorporeret som reference. MCRPS en skal vedhæftes en underskriftsformular for at være gyldig. Kvalificerende systemlicenser. Alle operativsystemlicenser, der gives under dette program er opgraderingslicenser. Ingen fulde operativsystemlicenser er tilgængelige under dette program. Hvis Kunden vælger Desktop Platformen eller Windows Desktop Operativsystem Opgradering, skal alle Kvalificerede Desktops, som Kunder kører Windows Desktop Operativsystem Opgradering på, være licenseret til at køre et af de kvalificerende operativsystemer, som er identificeret på Produktlisten på Bemærk, at listen over operativsystemer, som kvalificerer Windows Desktop Operativsystem Opgradering, varierer i henhold til de nærmere omstændigheder ved bestillingen. Listen er længere, når den første ordre afgives, i forhold til efterfølgende true-ups og systemopdateringer i hele nærværende Tilmeldingsaftalens løbetid. EA2009Enr(Ind)(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 1 of 4 Document X

93 For eksempel er Windows XP Home Edition eller efterfølgende produkter ikke kvalificerende operativsystemer. 1. Kontaktoplysninger. Hver part underretter den anden skriftligt, hvis oplysninger på følgende side(r) om kontaktoplysninger ændres. Stjernerne (*) angiver obligatoriske felter. Ved at give kontaktoplysninger, giver Kunden sin samtykke til, at oplysningerne bruges til administrationsformål for denne Tilmelding af Microsoft, Microsofts Associerede Virksomheder og andre parter, der hjælper med at administrere denne Tilmeldingsaftale. De personlige oplysninger, der angives i forbindelse med denne Tilmeldingsaftale, vil blive brugt og beskyttet i overensstemmelse med vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, som er tilgængelig på https://licensing.microsoft.com. a. Oplysninger om den primære kontaktperson: En person fra organisationen skal være den primære kontaktperson. Denne kontaktperson modtager onlineadministratortilladelser og kan give online-adgang til andre personer. Denne kontaktperson modtager ligeledes alle meddelelser, medmindre virksomheden giver Microsoft skriftlig meddelelse om andet. Virksomhedens navn (skal være en juridisk enhed)* Kontaktperson* Fornavn Niels Efternavn Grann Kontaktpersonens adresse* Adresse* Lejrevej 15 By* Lejre Postnr.* 4320 Land* Danmark Telefon* Fax Lejre Kommune b. Kontaktperson vedrørende meddelelser og online-administrator. Denne person modtager online-administratortilladelser og kan give online-adgang til andre personer. Denne kontaktperson modtager ligeledes alle meddelelser. ý Samme som den primære kontaktperson Navn på virksomhed* Lejre Kommune Kontaktperson* Fornavn Niels Efternavn Grann Kontaktpersonens adresse* Adresse* Lejrevej 15 By* Lejre Postnr.* 4320 Land* Danmark Telefon* Fax Denne kontaktperson er en tredjepart (ikke Kunden). Advarsel: Denne kontaktperson modtager personligt identificerbare oplysninger om Kunden. c. Sprogpræference: Vælg sproget til meddelelserne. Dansk (Danmark) d. Microsoft account manager: Skriv Microsoft account manager-navnet for denne Kunde. Navn på Microsoft account manager: -adresse for Microsoft account DRAFT e. Hvis Kunden har brug for en separat kontaktperson til et eller flere af nedenstående punkter, skal formularen til ekstra kontaktoplysninger vedhæftes. I modsat fald forbliver kontaktpersonen for meddelelser standardnavnet. Yderligere kontaktpersoner vedrørende meddelelser Software Assurance-manager Subscriptions-manager Manager for onlinetjenester CSM-kontakt (Customer Support Manager) f. Finansieres et køb under nærværende Tilmeldingsaftale gennem Microsoftfinansiering? Ja, Nej. EA2009Enr(Ind)(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 2 of 4 Document X

94 g. Oplysninger om forhandler Forhandlerens virksomhedsnavn* Atea A/S Adresse (Postbokse accepteres ikke)* Oluf Palmes Allé 44 By* Aarhus N Postnr.* 8200 Land* Danmark Kontaktpersonens navn* Bjarne Normind Telefon* Fax Kontaktpersonens adresse* Forhandlerens PCN-nr. (offentlig kundenr.)* Undertegnede bekræfter, at disse oplysninger er korrekte. Forhandlerens navn* Underskrift* Navn (maskinskrift eller blokbogstaver)* Titel (maskinskrift eller blokbogstaver)* Dato* Ny Forhandler. Hvis Microsoft eller Forhandleren vælger at ophæve samarbejdet med hinanden, skal Kunden vælge en erstatning herfor. Hvis Kunden ønsker at skifte Forhandler, skal Kunden give skriftlig meddelelse herom til Microsoft og den tidligere forhandler på en formular mindst 90 dage før den dato, hvor ændringen træder i kraft. Ændringen træder i kraft 90 dage fra datoen for Kundens underskrift. 2. Definering af Kundens virksomhed. Brug dette afsnit til at identificere de Associerede Virksomheder, som er omfattet af Virksomheden. Kundens Virksomhed skal bestå af hele juridiske enheder, og ikke dele heraf, f.eks. afdelinger, divisioner eller forretningsenheder. Kundens Virksomhed omfatter (Afkryds kun én boks i dette afsnit). ý Kun Kunde Kunden og alle dens Associerede Virksomheder Kunden og nedenstående Associeret eller Associerede Virksomheder: Kunden og alle dens Associerede Virksomheder, dog ikke nedenstående Associeret eller Associerede Virksomheder: Angiv, om Kundens Virksomhed omfatter alle nye Associerede Virksomheder, som er erhvervet efter nærværende Tilmeldingsaftales ikrafttrædelse: Inkluder fremtidige associerede selskaber 3. Valg af Kundens sprog. Betingelserne for valg af sprog og tabel findes på og er indbygget som henvisning. Valg af sprog viser en liste over de sprog, som Kunden kører de licenserede produkter i, under denne Tilmeldingsaftale. DRAFT 4. Fastsættelse af Kundens prisniveau. Det prisniveau, der er angivet i dette afsnit, er prisniveauet for den første Tilmeldingsaftales aftaleperiode for alle Enterprise Produkter, der er bestilt, og for alle Andre produkter inden for samme pulje eller puljer. Prisniveauet for alle Andre produkter vil være niveau A-priser. EA2009Enr(Ind)(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 3 of 4 Document X

95 Kvalificerede Desktops: Kunden indestår for, at det samlede antal Kvalificerede Desktops inden for dens Virksomhed er eller vil blive forhøjet til dette antal i løbet af den første Tilmeldingsperiode. (Dette antal skal mindst være lig med 250 desktops). 476 Kvalificerede Brugere: Kunden indestår for, at det samlede antal Kvalificerede Brugere inden for dens Virksomhed er eller vil blive forhøjet til dette antal i løbet af den første Tilmeldingsperiode. (Dette antal skal mindst være lig med 250 brugere. Antal desktops/brugere Prisniveau Prisniveau (for puljer, inden for hvilke Kunden bestiller et Enterprise Produkt): DRAFT 476 Kvalificeret Kvalificeret computer bruger 250 til A D D til B til C Prisniveau (for puljer, inden for hvilke Kunden ikke bestiller et eller flere D Enterprise Produkt): 5. Bestilling af Enterprise Produkter. Niveau A-pris Kunden skal vælge en desktop-platform eller et Enterprise Produkt, før Kunden kan bestille andre Produkter. Valget af CAL er skal være det samme på tvær af virksomheden. Komponenterne af den aktuelle version af et hvilket som helst Enterprise Produkt er identificerede på Produktlisten. Valg af Enterprise Produkt Vælg desktop for Tilmeldte Associerede Virksomhed (Asnit 1). Enterprise Desktop med MDOP Enterprise Desktop Professional Desktop med MDOP Professional Desktop ý Tilpasset Desktop eller Individuelt valg af Enterprise-produktkomponenter: Vælg mindst 1 komponent. (For en fuld platform, skal Windows Desktop, Office- og CALkomponenter alle vælges). Windows Desktop (Omfatter Windows Desktop Operativsystem Opgradering og VECD): ý Office: Office Professional Plus ý CAL (Client Access License) Core CAL For alle CAL er skal angives om det er licensering pr. Desktop eller Bruger: Bruger Andre Enterprise-produkter (valgfri): Tilføj VECD for Software Assurance som et Enterprise-produkt (mulighed skal være valgt med Windows Desktop Operativsystem Opgradering ) Medmindre andet er anført/angivet, fakturerer Microsoft Kundens Forhandler i 3 lige store årlige rater. Den første rate faktureres ved Microsofts accept af nærværende Tilmeldingsaftale og derefter på årsdagen for Tilmeldingsaftalen. Alle efterfølgende nye Andre Produkter og true-ups faktureres til fuld pris. EA2009Enr(Ind)(EU-EFTA)(DAN)(Oct2009) Page 4 of 4 Document X

96 Bilag: 7.6. Udkast til EA kontrakt - Lejre_Kommune_(CTM)EAAgrAmend(UK)_SKI2010.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52753/10

97 Enterprise Agreement and Enrollment Amendment ID CTM 1-XCSQA5 A The second paragraph on page 1 of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effective date. The effective date of this agreement will be 1 April B The third paragraph on page 1 of the agreement is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: This agreement is entered into pursuant to Rammeaftale and consists of (1) these terms and conditions and the signature form, (2) the terms of either the Microsoft Business Agreement or Microsoft Business and Services Agreement ( Master Agreement ) identified on the signature form, (3) the Product List, (4) the Product Use Rights applicable to Products licensed under this agreement, (5) any Affiliate Enrollment entered into under this agreement, and (6) any order submitted under this agreement. If Customer is a qualifying government entity, the Qualifying Government Entity Addendum is incorporated by reference. C Section 1 of the agreement entitled Definitions is amended by deleting in its entirety the definition of Qualified Desktop and replacing it with the following: Qualified Desktop means any personal desktop computer, portable computer, workstation, or similar device that is used by or for the benefit of an Enrolled Affiliate or any Affiliate included in its Enterprise and that meets the minimum requirements for running any of the Enterprise Products. Qualified Desktops do not include: (1) any computer that is designated as a server and not used as a personal computer, (2) Industry Devices, or (3) any device running an embedded operating system (e.g. Windows Vista for embedded, Windows XP embedded) that does not access a virtual desktop infrastructure; or (4) any personal desktop computers or workstations acquired by an enrolled affiliate and placed permanently at the home address of employees of an enrolled affiliate and for which the enrolled affiliate have obtained the licenses (save that the aforesaid shall not relief any affiliate from any obligation to ensure that such personal desktop computers or workstations are properly licensed).. D The definition of Enterprise set out in Section 1 of the agreement entitled Definitions is hereby deleted in its entirety and replaced with the following definition: Enterprise means the Enrolled Affiliate and its Affiliates that it chooses on its Enrollment to include in its enterprise and which Affiliates must be owned by Customer or Customer s Affiliate (as the case may be). Ownership means, for purposes of this definition, control of more than a 50% interest in an entity.. E Section 2a of the agreement entitled How Enrolled Affiliates acquire Licenses is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: EAAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 1 of 4

98 Acquiring Licenses through a Reseller. Orders under an indirect Enrollment will be made out to and submitted to the Enrolled Affiliate s Reseller. Microsoft will invoice that Reseller according to the terms in the applicable Enrollment. Notwithstanding anything to the contrary set forth in an Enrollment, the Enrolled Affiliate s actual price and payment terms will be calculated as amount equal to Microsoft s SKI Price reduced with the rebate officially offered by the Reseller selected by the Enrolled Affiliate under Rammeaftale F Section 8 of the agreement entitled Transferring and reassigning Licenses is hereby amended by adding the following new section 8(c): c. Other assignments. Notwithstanding anything to the contrary set out in this section 8, a an Enrolled Affiliate may assign its Enrollment including the use rights comprised by such Enrollment to another public institution (in Danish: Offentlig Institution as defined in Rammeaftale 02.06) to the extent that the tasks for which the Products have been used are transferred to another public entity (in Danish: Offentlig Institution as defined in Rammeaftale 02.06), cf. the sixth paragraph of clause 4 of Rammeaftalebilag 13. G Section 9(a) of the agreement entitled Term is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Term. This agreement will remain in effect until 31 March 2013 at which date this agreement will expire automatically and without notice unless terminated earlier in accordance with the provisions of this agreement. Each Enrollment or order will have the term provided in that Enrollment. H Section 9(b) of the agreement entitled Termination without cause is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Termination without cause. SKI may terminate this agreement, without cause, upon 3 months written notice whereas Microsoft may terminate this agreement, without cause, with 6 months written notice. Such termination will merely terminate either party s and its Affiliates ability to enter into new Enrollments under this agreement. Such termination will not affect any Enrollment or order not otherwise terminated, and any terms of this agreement applicable to any Enrollment or order not otherwise terminated will continue in effect with respect to that Enrollment or order. I Section 10 of the agreement entitled How to renew an Enrollment is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Neither Microsoft nor Curstomer or any of the Enrolled Affiliates are entitled to renew this agreement. Further and notwithstanding anything to the contrary set out in this section 10 or any other sections of this agreement or any Enrollment, neither Customer nor any Enrolled Affiliates shall be entitled to renew its initial Enrollment. Microsoft may make a change to this program that will make it necessary for Customer and its Enrolled Affiliates to enter into new agreements and Enrollments on altered terms and conditions. Consequences of non-renewal. If Customer or an Enrolled Affiliate elects not to renew Software Assurance for any Product under its Enrollment, and it otherwise allows Software Assurance for any Licenses acquired under its Enrollment to lapse, then the Enrolled Affiliate will not be permitted to order Software Assurance later without first acquiring L&SA. J Section 11(b) of the agreement entitled Order of precedence is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: EAAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 2 of 4

99 Order of precedence. The provisions of Rammeaftale shall take precedence over the terms and conditions of the other documents identified on the first page of this agreement. In the case of a conflict between any documents identified on the first page (other than Rammeaftale 02.06) that is not resolved expressly in the documents, their terms will control in the following order: (1) the terms and conditions of the Master Agreement; (2) these terms and conditions and the accompanying signature form; (3) the Product List; (4) the Product Use Rights; (5) the Enrollment, if any; and (6) all orders submitted under this agreement. K The section of the enrollment on page 1 entitled Effective date is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Effective date. The effective date will be (i) 1 April 2010 provided that this Enrollment is signed by us on 15 June 2010 at the latest or (ii) if signed by us after 15 June 2010 the date this Enrollment is accepted by Microsoft. L The section of the enrollment on page 1 entitled Term is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: Term. This Enrollment will expire automatically and without notice 36 full calendar months from the effective date of this Enrollment unless terminated earlier as provided in the Microsoft Enterprise Agreement.. M Section 4 of the enrollment entitled Establishing Customer price level is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: 4. Establishing Customer price level. The price level indicated in this section will be the price level for the initial Enrollment term for all Enterprise Products ordered and for any Additional Products in the same pool(s). The price level for any other Additional Products will be level D. Qualified Desktops: Customer represents that the total number of Qualified Desktops in its Enterprise is, or will be increased to, this number during the initial term of this Enrollment. (This number must be equal to at least 100 desktops.) Qualified Users: Customer represents that the total number of Qualified Users in its Enterprise is, or will be increased to, this number during the initial term of this Enrollment. (This number must be equal to at least 100 users.) Price level (for pools in which Customer orders an Enterprise Product): Qualified Desktop D Qualified User D EAAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 3 of 4

100 N Section 1 of the Qualifying Government Entity Addendum entitled The following definition is added is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: The following definition is added: Eligible Entity means an entity, which satisfies the criteria for being an Affiliate as defined in the Microsoft Business and Services Agreement executed pursuant to Rammeaftale O Section 2 of the Qualifying Government Entity Addendum entitled The Definitions of Customer and Affiliate are amended as follows: is hereby deleted in its entirety and replaced with the following: The definitions of Customer and Affiliate are amended as follows: When used in this Agreement or Enrollment, as applicable, Customer refers to the Eligible Entity that signs the Agreement/Enrollment with Microsoft, and the definition of Affiliate, as set forth in the Master Agreement, is modified to include only Eligible Entities located in Denmark, Faroe Islands and Greenland.. This amendment must be attached to a signature form to be valid. EAAgrAmend(WW)(ENG)(Oct2008) Terms and Conditions CTM BD Page 4 of 4

101 Bilag: 7.7. Microsoft contra Open Office Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 53938/10

102 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Lotte Mikkelsen IT-afdelingen D E Anvendelse af Open Office Dato: 18. maj 2010 J.nr.: Der er hos de offentlige myndigheder p.t. meget fokus på anvendelsen af Open Office i forhold til Microsoft Office pakken, idet der er en meget stor økonomisk gevinst ved at skifte produkt. Konkret har Lejre Kommune Microsoft licensaftaler på tre områder: Servere Klienter (PC-arbejdspladserne), som igen opdeles i almindelige administrative licenser, og administrative licenser til undervisningseller undervisningslignende institutioner. Klienter til elever og lærere Det er udelukket at anvende Open Source systemer på serverområdet, da det i forhold til at sikre stabil drift er uforsvarligt at vælge systemer, hvor organisationen ikke har sikkerhed for at kunne få support i kritiske situationer. PolitikerPortalen er baseret på serverproduktet Microsoft SharePoint, og det er Kommunikationsgruppens plan at anvende samme platform til at udvikle et nyt Intranet. Der er naturligvis 100 % integration mellem SharePoint og MS Office, og ingen integration til konkurrenten Open Office. SharePoint vil ved opgradering til næste version blive næsten lige så let at anvende som MS Office pakkens produkter, hvilket medfører, at en bredere skare af medarbejdere vil kunne vedligeholde Portal- og Intranetløsning. Anvendelse af Open Office i administrationen. Open Office er et velfungerende produkt til almindeligt kontorarbejde. I den kommunale verden arbejdes der imidlertid med mange forskellige fagsystemer, der har integration til MS Office pakken, enten i form af overførsel af data eller ved udskrift.

103 Der er gjort mange forsøg på at få integrationerne til at fungere fejlfrit, men det er ikke lykkedes endnu. Så længe integrationerne ikke fungerer, vil et skift til Open Office være forbundet med store problemer i den daglige sagsbehandling. For at kunne gøre et skifte realistisk, er det nødvendigt, at kommunerne ved indkøb af fagsystemer stiller ultimative krav om fejlfri integration til Open Office. Først når antallet af fejlfri integrationer er nået så langt, at en Business case viser en break-even på at gevinsten vil blive større for den store del af driften i forhold til tab på de fagsystemer, der så ikke længere kan anvendes, vil et skift kunne komme på tale. De centrale udbydere af fagsystemer har meget stor fokus på at stille krav om udvikling af integrationer til de åbne platforme. For kommunernes vedkommende er det primært KOMBIT, der stiller krav til de kommunale leverandører Anvendelse af Open Office på skolerne Skole-IT projektets styregruppe har i forbindelse med Skole-IT projektet diskuteret, om eleverne skulle anvende Open Office. Hvalsø skole har anvendt produktet nogle få år uden den store succes. Styregruppen traf derfor en principiel beslutning om, at en eventuel overgang til Open Office skulle gælde hele organisationen. Side 2 af 2

104 Bilag: 8.1. Bilag 1 - Præsentation af Vindmøllesekretariatet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50163/10

105 Vindmølleplanlægning Vindmøllesekretariatet Miljøministeriet Vindmøllesekretariatet

106 Vindmøllesekretariatet Organisation Vindmøllesekretariatet åbnede 17. november Tilbud fra staten til kommunerne En del af regeringens aftale med KL om arealreservation for 150 MW i 2010/ Ét team med fire medarbejdere + en leder - Landsdækkende med adresse i MC Århus, desuden medarbejdere i MC Odense og MC Roskilde

107 Vindmøllesekretariatet Ydelser Yder konkret service til kommuner, der ønsker det, mhp. at fremme vindmølleplanlægning: - Teknisk og planlægningsmæssig bistand - Sætter planlægningsprocessen på skinner - Bidrager til et gennemarbejdet beslutningsgrundlag - Kommunen har selv ansvaret for den politiske prioritering - Vindmøllesekretariatet udfører ikke myndighedsarbejde - Vindmøllesekretariatet udarbejder ikke VVM Sekretariatets konstruktion er nyskabende og har allerede tjent som model.

108 Vindmøllesekretariatet Status Der har: - været dialog med 75 kommuner - heraf har 70 meldt sig interesserede i at bruge Vindmøllesekretariatet enten via konkret samarbejde eller til afklaring af enkeltspørgsmål - der er indgået 26 skriftlige samarbejdsaftaler

109 Hvilke typer spørgsmål kommer - GIS analyser - Procesvejledning - Eksempler på oplæg og planer - Dispensationsmuligheder - Betydning for vedvarende energi andel i kommunen -Husstands-og minimøller -Afklaring med andre myndigheder -osv

110 Eksempler på placeringshensyn Røde (sædvanligvis absolut begrænsning) - Natura 2000, eksisterende boligområder, indflyvningszoner, fredede områder mv. Orange (skal afklares med andre myndigheder) - Afstandskrav til fortidsminder, skydeanlæg, overordnede veje og gasledninger mv.

111 Eksempler på placeringshensyn Gule (konkret vurdering/skøn af kommune eller miljøcenter) - Kystnærhedszone, skovbyggelinjer, potentielle vådområder, landskabsudpegninger mv. Grønne (ingen restriktioner) - Områder der ikke er røde, orange eller gule. Dog fortsat krav om en landskabsvurdering + oftest VVM.

112 Hjemmeside På hjemmesiden (vind.mim.dk) findes bl.a.: - Proceslinje, incl. mulige ydelser fra Vindmøllesekr. -Detaljeret oversigt overplaceringshensyn

113 Vindmølleplanlægning Vindmøllesekretariatet Telefon:

114 Bilag: 8.2. Bilag 2 - Præsentation af Biogassekretariatet Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50164/10

115 Biogassekretariatet Biogasplanlægning Kåre Albrechtsen Miljøministeriet

116 Biogassekretariatet Resultat af Grøn Vækst aftalen Forventning om store anlæg Skal bistå kommunerne med biogasplanlægningen, specielt mht. lokalisering Etableret fra februar 2010 for en to-årig periode Base i Miljøcenter Århus Kommer gerne ud til kommunerne og kaldes derfor også for et rejsehold

117 Medarbejdere Tina Degn Rasmussen, bygningsingeniør Tidligere udviklingskonsulent i Syddjurs og Norddjurs Kommuner og har arbejdet ved Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Reno Munksgaard, kemiingeniør Har tidligere arbejdet med at rådgive landmænd og kommuner om biogas for LandboSyd og GasCon. Anna Dorte Nørgaard, arkitekt Har tidligere arbejdet i Vesthimmerlands Kommune og Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret. Anne Bjorte Helgren, Cand.Techn.Soc. Arbejder i Miljøcenter Århus' Virksomhedsafdeling. Har tidligere bl.a. været hos Århus Amts Landboforeninger, bl.a. med rådgivning i forhold til planloven og miljøbesk.loven.

118 Service fra tidligt i processen - moderne planlægning Proces Biogassekretariatet Myndighed

119 Organisering Der samarbejdes tæt sammen med Vindmøllesekretariatet. Desuden er der oprettet en intern faglig følgegruppe i Miljøcenter Århus med repræsentanter fra andre afdelinger: -Virksomhed - Overfladevand - Grundvand -Plan -Natur samt fra Miljøstyrelsens husdyrrejsehold, der også er tilknyttet MC Århus

120 Dialog Biogassekretariatet er i løbende dialog med relevante aktører. Bl.a.: - KL - Energistyrelsen - Brancheforeningen - Landbrugsorganisationer

121 Arbejdsmetode Biogassekretariatet vil som udgangspunkt arbejde på samme måde som Vindmøllesekretariatet: Fokus på: - placeringer - planlægningsproces - problemknusning Oftest vil der være flere mulige placeringer, der skal belyses.

122 Placeringshensyn Som for vindmøller røde, orange og gule områder med begrænsninger. Mange tilsvarende, men også nye, f.eks. ift. grundvand. For biogasanlæg vil der desuden skulle vægtes mellem en række fordel/ulemper i de grønne områder. Bl.a.: - nærhed til ressourcer -vejnet - landzone / byzone - nærhed til varmeværk/gasnet

123 Planlægningsproces Planlægning for biogasanlæg kan tage flere år, og rummer oftest både overordnet og detailplanlægning. Der skal VVM-screenes ved nye anlæg og ved udvidelser. Det afhænger af anlægget, om der skal kræves VVM.

124 Hjemmeside På hjemmesiden, der er integreret med By- og Landsskabsstyrelsen og findes ved siden af Vindmøllesekretariatets, findes pt.: - Links - Illustrationer - Kontaktinfo mv. Oversigt over placeringshensyn og proceslinje er på vej. FAQ mv. følger løbende.

125 Rammevilkår Planlægningsprocessen er lang, så der er nu mulighed for at få styr på placering og proces. De præcise politiske og økonomiske vilkår for biogasplanlægningen er fortsat under afklaring, men sporene er lagt.

126 Landbruget som leverandør af grøn energi - Op til 50% af husdyrgødningen i Ligestilling af distribution via naturgasnet med direkte kraftvarme - Analyse af fritagelse for hvile-i-sig-selv (ligestilling m. naturgas) - Igangsætningstilskud. 85 mio. kr. i tre år, mio. kr. ekstra hvert år til økologisk biogas - 20% anlægstilskud - 60% kommunegaranti - Fastholdelse af el-afregningen

127 Landbruget som leverandør af grøn energi - Koordineringsplan for biogas og gødningsformidling - Drejebog for effektiv indpasning af biogas - Etablering af statsligt rejsehold - Dialog med KL og aftale om lokalisering af biogasanlæg - Ændring af planloven Fokus er på store anlæg over 200 t biomasse fortrinsvis gylle om dagen, svarende til dyreenheder (6-10 større husdyrhold) Der kan dog også tænkes i alternative modeller.

128 Biomassegrundlag Eksempel

129 Biomasse Anlægstype Tons/døgn DE tons/år Læs/døgn tons pr. DE/år 33 tons pr. læs

130 Biomassegrundlag Eksempel: Hodsager 1 Eksisterende biogasanlæg 2 Sinding-Ørre 3 Studsgaard

131 Biomassegrundlag Eksempel: 1 3 Nye biogasanlæg - anlægsstørrelse

132 Biomassegrundlag Eksempel: 1 Nye biogasanlæg - anlægsstørrelse

133 Interesse 28 kommuner har vist forhåndsinteresse og der er pt. dialog med 16 kommuner.

134 Tak for opmærksomheden Biogassekretariatet - -

135 Bilag: Vedtægter Lejre Spildevand A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50541/10

136 UDKAST 6. maj 2010 VEDTÆGTER FOR LEJRE SPILDEVAND A/S W:\43348\146210\ doc

137 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side Selskabets navn er Lejre Spildevand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Lejre Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive spildevandsforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder spildevandsforsyningsaktivitet i Lejre Kommune, samt sikre en spildevandsforsyningsaktivitet af høj sundhedsog miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens SELSKABETS KAPITAL 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. [Indsæt tekst], fordelt på aktier à kr eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3. GENERALFORSAMLINGER 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.3 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

138 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Side 3 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt 3.5 Hver aktie på kr giver én stemme. 3.6 Generalforsamlingen i Lejre Forsyning Holding A/S skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen. 4. BESTYRELSE OG DIREKTION 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 4.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 4.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte

139 kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. Side Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 4.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 4.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5. TEGNINGSREGEL 5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. 6. REVISION 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 7. REGNSKABSÅRET 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til 31. december OFFENTLIGHED 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, samt lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

140 9. SELSKABETS OPLØSNING Side I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevandforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. --oo0oo-- Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [Indsæt dato]

141 Bilag: Vedtægter Lejre Forsyning Service A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50540/10

142 UDKAST 6. maj 2010 VEDTÆGTER FOR LEJRE FORSYNING SERVICE A/S W:\43348\146211\ doc

143 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side Selskabets navn er Lejre Forsyning Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Lejre Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af administrationsog driftsydelser knyttet til forsyningsaktivitet, herunder vandforsyning og spildevandsforsyning i Lejre Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver. 2. SELSKABETS KAPITAL 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. [Indsæt beløb], fordelt på aktier à kr eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3. GENERALFORSAMLINGER 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.3 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom. 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

144 1) Valg af dirigent Side 3 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt 3.5 Hver aktie på kr giver én stemme. 3.6 Generalforsamlingen i Lejre Forsyning Holding A/S skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen. 4. BESTYRELSE OG DIREKTION 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 4.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 4.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand

145 skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. Side Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 4.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 4.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5. TEGNINGSREGEL 5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. 6. REVISION 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 7. REGNSKABSÅRET 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til 31. december OFFENTLIGHED 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 9. SELSKABETS OPLØSNING 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål.

146 --oo0oo-- Side 5 Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [Indsæt dato]

147 Bilag: Vedtægter Lejre Forsyning Holding A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50539/10

148 UDKAST 6. maj 2010 VEDTÆGTER FOR LEJRE FORSYNING HOLDING A/S W:\43348\146212\ doc

149 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side Selskabets navn er Lejre Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Lejre Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktivitet, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. 2. SELSKABETS KAPITAL 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. [Indsæt beløb], fordelt på aktier à kr eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3. GENERALFORSAMLINGER 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.3 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom. 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1) Valg af dirigent

150 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Side 3 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt 3.5 Hver aktie på kr giver én stemme. 3.6 Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen. 4. DATTERSELSKABSANLIGGENDER 4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen har godkendt sådanne: a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 5. BESTYRELSE OG DIREKTION 5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed.

151 5.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. Side Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 5.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. 5.5 Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 5.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 5.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 5.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 6. TEGNINGSREGEL 6.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. 7. REVISION 7.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 8. REGNSKABSÅRET 8.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 2010.

152 9. OFFENTLIGHED Side Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 10. SELSKABETS OPLØSNING 10.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. --oo0oo-- Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [Indsæt dato]

153 Bilag: Kommentarer til vedtægter for Lejre Forsyning Service A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50534/10

154 Oversigt over vedtægter for Lejre Forsyning Service A/S Punkt i Ordlyden af bestemmelsen vedtægte rne 1.3 Selskabets formål er at drive virksomhed med levering af administrations- og driftsydelser knyttet til forsyningsaktivitet, herunder vandforsyning og spildevandsforsyning i Lejre Kommune, samt efter bestyrelsens skøn at varetage dermed beslægtede opgaver. Uddybning af bestemmelsens ordlyd Selskabets formålsbestemmelse er udarbejdet i overensstemmelse med vandsektorloven. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Betyder at alt tegnet selskabskapital er indbetalt og ikke som den nye selskabslov kommer til at give mulighed for kun er delvist indbetalt. Det skal stå i vedtægterne om der er tale om navneaktier eller ihændehaveraktier. Forskellen er at navneaktier kan underlægges omsættelighedsbegrænsninger og en erhverver af en navneaktie kan kun udøve deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret), såfremt de er noteret i ejerbogen. Ihændehaveraktier er frit omsættelige og ikke indløselige, og den der har aktien i hænde, er legitimeret over for selskabet, som ejer. W:\43348\146210\ doc

155 Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. Side Aktierne er ikkeomsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Det skal stå i vedtægterne om aktierne er omsætningspapirer. En godtroende erhverver, som får en aktie i hænde, som er et omsætningspapir, erhverver som udgangspunkt ret til aktien, selvom overdrageren ikke havde ret til at råde over aktien eller var umyndig. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Bestemmelsen sikrer, at hvis der en dag bliver udstedt fysiske aktier, så kan de, hvis de er bortkommet, erklæres uvirksomme uden dom, hvilket er både tids- og omkostningsbesparende. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær Sikrer at selskabet altid har kendskab til sine ejere, dog kun hvis ejerne ønsker at gøre brug af deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret). Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber. Varslet for indkaldelse til generalforsamling samt måden det sker på kan ændres. 2 ugers varslet kan forlænges og 4 ugers varslet kan forkortes, men aldrig mindre end 2 uger eller længere end 4 uger.

156 generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Side Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent Følger af selskabslovens 89 og 94. Følger i vidt omfang af Selskabslovens 88, dog ikke for så vidt angår valg af dirigent, decharge og eventuelt, som er frivilligt. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af revisor Eventuelt 3.6 Generalforsamlingen i Lejre Forsyning Holding A/S skal Frivillig bestemmelse som sikrer, at der ikke bliver truffet beslutning om

157 forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 4.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. disse forhold uden, at dette er godkendt af generalforsamlingen i holdingselskabet. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. Følger af Selskabsloven. Mindste og højeste antal bestyrelsesmedlemmer skal angives i vedtægterne. Hvis dette ikke står i vedtægterne, så vælges bestyrelsesformanden af og blandt bestyrelsens medlemmer. Side Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år Frivillig bestemmelse som sikrer kontinuitet i bestyrelsen, og at der vælges nye bestyrelsesmedlemmer i tilknytning til kommunalvalget. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med udskillelse af forsyningsselskaber.

158 umiddelbart efter, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. Side Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan fastsættes et krav om et større antal fremmødte for at bestyrelsen er beslutningsdygtig, men ikke et mindre. 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det er kun, hvis det er nævnt i vedtægterne, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 4.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale. Frivillig bestemmelse Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. Følger af Selskabsloven. Hvis ikke tegningsretten er begrænset i vedtægterne kan ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen tegne selskabet alene. 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport Ikke selskabsretligt krav, men bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønske ved udskillelse af

159 og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. forsyningsselskaber. Side I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. Indsat for at tydeliggøre at forsyningskoncernen er omfattet af hvile-i-sig- selv princippet, herunder med hensyn til prisloft.

160 Bilag: Kommentarer til vedtægter for Lejre Spildevand A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50537/10

161 Oversigt over vedtægter for Lejre Spildevand A/S Punkt i Ordlyden af bestemmelsen Uddybning af bestemmelsens vedtægterne ordlyd 1.3 Selskabets formål er at drive Selskabets formålsbestemmelse er spildevandsforsyningsaktivitet udarbejdet i overensstemmelse i henhold til lovgivningen med vandsektorlovens 1 og 18. herom, herunder spildevandsforsyningsaktivitet i Lejre Kommune, samt sikre en spildevandsforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Betyder at alt tegnet selskabskapital er indbetalt og ikke som den nye selskabslov kommer til at give mulighed for kun er delvist indbetalt. Det skal stå i vedtægterne om der er tale om navneaktier eller ihændehaveraktier. Forskellen er at navneaktier kan underlægges omsættelighedsbegrænsninger og en erhverver af en navneaktie kan kun udøve deres W:\43348\146210\ doc

162 forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret), såfremt de er noteret i ejerbogen. Ihændehaveraktier er frit omsættelige og ikke indløselige, og den der har aktien i hænde, er legitimeret over for selskabet, som ejer. Side 2 Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.4 Aktierne er ikkeomsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Det skal stå i vedtægterne om aktierne er omsætningspapirer. En godtroende erhverver, som får en aktie i hænde, som er et omsætningspapir, erhverver som udgangspunkt ret til aktien, selvom overdrageren ikke havde ret til at råde over aktien eller var umyndig. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Bestemmelsen sikrer, at hvis der en dag bliver udstedt fysiske aktier, så kan de, hvis de er bortkommet, erklæres uvirksomme uden dom, hvilket er både tids- og omkostningsbesparende. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets Sikrer at selskabet altid har kendskab til sine ejere, dog kun hvis ejerne ønsker at gøre brug af deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret). Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber. Varslet for indkaldelse til generalforsamling samt måden det

163 hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte sker på kan ændres. 2 ugers varslet kan forlænges og 4 ugers varslet kan forkortes, men aldrig mindre end 2 uger eller længere end 4 uger. Følger af selskabslovens 89 og 94. Følger i vidt omfang af Selskabslovens 88, dog ikke for så vidt angår valg af dirigent, decharge og eventuelt, som er frivilligt. Side 3

164 årsrapport Side 4 Valg af revisor Eventuelt 3.6 Generalforsamlingen i Lejre Forsyning A/S skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, Frivillig bestemmelse som sikrer, at der ikke bliver truffet beslutning om disse forhold uden, at dette er godkendt af generalforsamlingen i holdingselskabet. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 4.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Følger af Selskabsloven. Mindste og højeste antal bestyrelsesmedlemmer skal angives i vedtægterne. Hvis dette ikke står i vedtægterne, så vælges bestyrelsesformanden af og blandt bestyrelsens medlemmer. 4.4 Selskabets første bestyrelse, Frivillig bestemmelse som sikrer

165 herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. kontinuitet i bestyrelsen, og at der vælges nye bestyrelsesmedlemmer i tilknytning til kommunalvalget. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med udskillelse af forsyningsselskaber. Side Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan fastsættes et krav om et større antal fremmødte for at bestyrelsen er beslutningsdygtig, men ikke et mindre. 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det er kun, hvis det er nævnt i vedtægterne, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 4.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale. Frivillig bestemmelse Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller Følger af Selskabsloven. Hvis ikke tegningsretten er begrænset i vedtægterne kan ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen tegne selskabet alene.

166 af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. Side Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Ikke selskabsretligt krav, men bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber. 8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, samt lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ikke nødvendigt at står i vedtægterne, men er information til selskabet om, at disse love også gælder for selskabet. 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevandforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. Indsat for at tydeliggøre at forsyningskoncernen er omfattet af hvile-i-sig- selv princippet, herunder med hensyn til prisloft.

167 Bilag: Vedtægter Lejre Vand A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50538/10

168 UDKAST 6. maj 2010 VEDTÆGTER FOR LEJRE VAND A/S W:\43348\146209\ doc

169 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Side Selskabets navn er Lejre Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Lejre Kommune. 1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Lejre Kommune, samt sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens SELSKABETS KAPITAL 2.1 Selskabets aktiekapital er kr. [Indsæt beløb], fordelt på aktier à kr eller multipla heraf. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 2.4 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3. GENERALFORSAMLINGER 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.3 Beslutninger, som skal træffes på generalforsamlingen, kan dog træffes på anden måde, hvis samtlige aktionærer konkret er enige herom.

170 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Side 3 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt 3.5 Hver aktie på kr giver én stemme. 3.6 Generalforsamlingen i Lejre Forsyning Holding A/S skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. a) salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, b) indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og c) optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 3.7 Dirigenten skal efter hver generalforsamling føre og underskrive forhandlingsprotokollen. 4. BESTYRELSE OG DIREKTION 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 4.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. 4.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte

171 kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. Side Bestyrelsen ansætter en direktør til varetagelse af den daglige ledelse af selskabet. 4.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 4.8 Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Ethvert medlem af bestyrelsen eller direktionen kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 4.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5. TEGNINGSREGEL 5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. 6. REVISION 6.1 Selskabets regnskaber revideres af én eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. 7. REGNSKABSÅRET 7.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra 1. januar 2010 til 31. december OFFENTLIGHED 8.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. 8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, samt lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

172 9. SELSKABETS OPLØSNING Side I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til vandforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. --oo0oo-- Således vedtaget ved selskabets stiftelse den [Indsæt dato]

173 Bilag: Kommentarer til vedtægter for Lejre Vand A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50532/10

174 Oversigt over vedtægter for Lejre Vand A/S Punkt i Ordlyden af bestemmelsen vedtægte rne 1.3 Selskabets formål er at drive vandforsyningsaktivitet i henhold til lovgivningen herom, herunder vandforsyningsaktivitet i Lejre Kommune, samt sikre en vandforsyningsaktivitet af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne. Selskabets formål er endvidere at udøve tilknyttet aktivitet i henhold til vandsektorlovens Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Uddybning af bestemmelsens ordlyd. Selskabets formålsbestemmelse er udarbejdet i overensstemmelse med vandsektorlovens 1 og 18. Betyder at alt tegnet selskabskapital er indbetalt og ikke som den nye selskabslov kommer til at give mulighed for kun er delvist indbetalt. Det skal stå i vedtægterne om der er tale om navneaktier eller ihændehaveraktier. Forskellen er at navneaktier kan underlægges omsættelighedsbegrænsninger og en erhverver af en navneaktie kan kun udøve deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret), såfremt C:\Documents and Settings\IVT\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\OLK2B\Kommentarer til vedtægter for Lejre Vand.doc

175 de er noteret i ejerbogen. Ihændehaveraktier er frit omsættelige og ikke indløselige, og den der har aktien i hænde, er legitimeret over for selskabet, som ejer. Side 2 Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.4 Aktierne er ikkeomsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Det skal stå i vedtægterne om aktierne er omsætningspapirer. En godtroende erhverver, som får en aktie i hænde, som er et omsætningspapir, erhverver som udgangspunkt ret til aktien, selvom overdrageren ikke havde ret til at råde over aktien eller var umyndig. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. Bestemmelsen sikrer, at hvis der en dag bliver udstedt fysiske aktier, så kan de, hvis de er bortkommet, erklæres uvirksomme uden dom, hvilket er både tids- og omkostningsbesparende. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller Sikrer at selskabet altid har kendskab til sine ejere, dog kun hvis ejerne ønsker at gøre brug af deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret). Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber. Varslet for indkaldelse til generalforsamling samt måden det sker på kan ændres. 2 ugers varslet kan forlænges og 4 ugers varslet kan forkortes, men aldrig mindre end 2

176 telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 3.2 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport uger eller længere end 4 uger. Følger af selskabslovens 89 og 94. Følger i vidt omfang af Selskabslovens 88, dog ikke for så vidt angår valg af dirigent, decharge og eventuelt, som er frivilligt. Side 3

177 Valg af revisor Side 4 Eventuelt 3.6 Generalforsamlingen i Lejre Forsyning Holding A/S skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder bl.a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, Frivillig bestemmelse som sikrer, at der ikke bliver truffet beslutning om disse forhold uden, at dette er godkendt af generalforsamlingen i holdingselskabet. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 4.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. 4.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 4.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Følger af Selskabsloven. Mindste og højeste antal bestyrelsesmedlemmer skal angives i vedtægterne. Hvis dette ikke står i vedtægterne, så vælges bestyrelsesformanden af og blandt bestyrelsens medlemmer. 4.4 Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Frivillig bestemmelse som sikrer kontinuitet i bestyrelsen, og at der vælges nye bestyrelsesmedlemmer i

178 Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. tilknytning til kommunalvalget. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med udskillelse af forsyningsselskaber. Side Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan fastsættes et krav om et større antal fremmødte for at bestyrelsen er beslutningsdygtig, men ikke et mindre. 4.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det er kun, hvis det er nævnt i vedtægterne, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 4.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere aftale. Frivillig bestemmelse Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 5.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i Følger af Selskabsloven. Hvis ikke tegningsretten er begrænset i vedtægterne kan ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen tegne selskabet alene.

179 forening med direktøren. Side Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Ikke selskabsretligt krav, men bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber. 8.2 Selskabet er omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen, samt lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Ikke nødvendigt at står i vedtægterne, men er information til selskabet om, at disse love også gælder for selskabet. 9.1 I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til spildevandforsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. Indsat for at tydeliggøre at forsyningskoncernen er omfattet af hvile-i-sig- selv princippet, herunder med hensyn til prisloft.

180 Bilag: Kommentarer til vedtægter for Lejre Forsyning Holding A/S Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50533/10

181 Oversigt over vedtægter for Lejre Forsyning Holding A/S Punkt i Ordlyden af bestemmelsen vedtægte rne 1.3 Selskabets formål er at besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktivitet, samt efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet virksomhed. 2.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 2.3 Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Uddybning af bestemmelsens ordlyd Selskabets formålsbestemmelse er formuleret, som et normalt holdingselskab dog med den præcisering, at selskabet kun skal besidde ejerandele i selskaber, der udøver forsyningsaktivitet. Betyder at alt tegnet selskabskapital er indbetalt og ikke som den nye selskabslov kommer til at give mulighed for kun er delvist indbetalt. Det skal stå i vedtægterne om der er tale om navneaktier eller ihændehaveraktier. Forskellen er at navneaktier kan underlægges omsættelighedsbegrænsninger og en erhverver af en navneaktie kan kun udøve deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret), såfremt de er noteret i ejerbogen. Ihændehaveraktier er frit omsættelige og ikke indløselige, og den der har aktien i hænde, er legitimeret over for selskabet, som ejer. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. W:\43348\146210\ doc

182 2.4 Aktierne er ikkeomsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Ingen aktier skal have særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 2.5 Aktiebreve, der er bortkommet, kan mortificeres af bestyrelsen uden dom i overensstemmelse med selskabslovens regler herom. 2.6 Aktionærerne har pligt til at lade aktierne notere i ejerbogen med oplysning om aktionærens navn, adresse, stemmerettigheder og antal aktier. 3.1 Generalforsamlinger skal afholdes i selskabets hjemstedskommune og indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, eller telefax til aktionærerne. Indkaldelse til generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er Det skal stå i vedtægterne om aktierne er omsætningspapirer. En godtroende erhverver, som får en aktie i hænde, som er et omsætningspapir, erhverver som udgangspunkt ret til aktien, selvom overdrageren ikke havde ret til at råde over aktien eller var umyndig. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. Bestemmelsen sikrer, at hvis der en dag bliver udstedt fysiske aktier, så kan de, hvis de er bortkommet, erklæres uvirksomme uden dom, hvilket er både tids- og omkostningsbesparende. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. Sikrer at selskabet altid har kendskab til sine ejere, dog kun hvis ejerne ønsker at gøre brug af deres forvaltningsmæssige beføjelser (f.eks. stemmeret). Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber. Varslet for indkaldelse til generalforsamling samt måden det sker på kan ændres. 2 ugers varslet kan forlænges og 4 ugers varslet kan forkortes, men aldrig mindre end 2 uger eller længere end 4 uger. Side 2

183 modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Side Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor har forlangt det. Ekstraordinære generalforsamlinger skal ligeledes afholdes, såfremt en aktionær, der ejer 5 % eller mere af aktiekapitalen, skriftligt forlanger det. Bestyrelsens formand foranlediger indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne, senest 2 uger efter det er forlangt. 3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent Følger af selskabslovens 89 og 94. Følger i vidt omfang af Selskabslovens 88, dog ikke for så vidt angår valg af dirigent, decharge og eventuelt, som er frivilligt. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Valg af revisor Eventuelt 3.6 Generalforsamlingen skal forud for bestyrelsens endelige vedtagelse - godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og Lejre Kommune, herunder Frivillig bestemmelse som sikrer, at der ikke bliver truffet beslutning om disse forhold uden, at dette er godkendt af generalforsamlingen i holdingselskabet. Bestemmelsen er indsat på baggrund

184 bl.a. salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. Side indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber. 4.1 Bestyrelsen skal sikre, at der i selskabets datterselskaber ikke træffes dispositioner om nedenstående forhold, medmindre generalforsamlingen har godkendt sådanne: salg af hele eller væsentlige dele af selskabets virksomhed, herunder af kapitalandele i datterselskaber eller associerede selskaber, Frivillig bestemmelse som skal sikre, at der ikke bliver truffet beslutning om disse forhold i selskabets datterselskaber uden, at dette er godkendt af generalforsamlingen i selskabet. Bestemmelsen er indsat på baggrund af Hortens erfaring med kommuners ønsker ved udskillelse af forsyningsselskaber. indgåelse af længerevarende og væsentlige strategiske alliancer eller andre permanente strategiske samarbejder med ikkekoncernforbundne virksomheder, og optagelse af nye medejere, herunder i datterselskaber 5.1 Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen af selskabets anliggender. Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Følger af Selskabsloven.

185 5.2 Selskabet ledes af en bestyrelse på 5 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en fireårig periode. Genvalg kan finde sted. 5.3 Generalforsamlingen vælger blandt bestyrelsens medlemmer en formand for bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Mindste og højeste antal bestyrelsesmedlemmer skal angives i vedtægterne. Hvis dette ikke står i vedtægterne, så vælges bestyrelsesformanden af og blandt bestyrelsens medlemmer. Side Selskabets første bestyrelse, herunder bestyrelsens formand, vælges ved stiftelsen. Herefter skal valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til bestyrelsen og bestyrelsens formand ske på en ekstraordinær generalforsamling hvert 4. år umiddelbart efter, at den nyvalgte kommunalbestyrelse i Lejre Kommune har konstitueret sig. Valget af nye generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens formand skal have virkning fra den 1. januar ved døgnets begyndelse, året efter kommunalvalgets afholdelse. Frivillig bestemmelse som sikrer kontinuitet i bestyrelsen, og at der vælges nye bestyrelsesmedlemmer i tilknytning til kommunalvalget. Bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med udskillelse af forsyningsselskaber. 5.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der kan fastsættes et krav om et større antal fremmødte for at bestyrelsen er beslutningsdygtig, men ikke et mindre. 5.7 De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det er kun, hvis det er nævnt i vedtægterne, at formandens stemme er afgørende ved stemmelighed. 5.9 Udover den ordinære generalforsamling afholdes der orienterende møder mellem aktionærerne og bestyrelsen efter nærmere Frivillig bestemmelse.

186 aftale. Side Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. 6.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformanden i forening, af bestyrelsesformanden i forening med direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med direktøren. Følger af Selskabsloven. Hvis ikke tegningsretten er begrænset i vedtægterne kan ethvert medlem af bestyrelsen og direktionen tegne selskabet alene. 9.1 Selskabet udviser størst mulig åbenhed i forbindelse med sin virksomhed og drager omsorg for, at selskabets årsrapport og dagsorden for den ordinære generalforsamling er offentligt tilgængelige senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Selskabet drager tillige omsorg for, at referat af den ordinære generalforsamling gøres offentligt tilgængeligt via elektroniske medier senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse. Ikke selskabsretligt krav, men bestemmelsen er formuleret på baggrund af Hortens erfaring med kommunernes ønske ved udskillelse af forsyningsselskaber I tilfælde af selskabets opløsning kan et eventuelt likvidationsprovenu ud over aktionærernes indskudskapital udelukkende anvendes til forsyningsaktivitet i overensstemmelse med selskabets formål. Indsat for at tydeliggøre at forsyningskoncernen er omfattet af hvile-i-sig- selv princippet, herunder med hensyn til prisloft.

187 Bilag: vurdering af byggegrunde lejre kommune.pdf Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 50503/10

188 Lejre Kommune Team Forsyning Rådhuset i Allerslev Postadresse: Møllebjergvej Hvalsø Att. Direktør Bjørn M Nielsen ROSKILDE Erik Svendsen Statsaut. ejd. mægler MDE Ringstedgade 32 a 4000 Roskilde Ttlf Fax LEJRE Erik Svendsen Statsaut. ejd. mægler MDE Blæsenborgvej 2a 4320 Lejre Tlf Fax Lejreforsyning Ejendomsvurderinger I fortsættelse af vort møde på rådhuset Allerslev i sidste uge samt vore telefonsamtaler af d.d. skal jeg hermed kort opsummere: Lejre Forsyning har brug for en værdiansættelse af de grundværdier hvor der i dag er installationer i form af pumpestation, renseanlæg og bassiner. Som nævnt findes der ikke nogen form for reference til denne type grunde. Der vil ved en konkret vurdering af de enkelte anlæg være en stor usikkerhed på vurderingen, lige som selve vurderingsopgaven vil være temmelig bekostelig at udføre. Som nævnt kan det være en mulighed at vurdere disse grunde ud fra en alternativ anden anvendelse. Eksempelvis som byggegrunde eller landbrugsjord. Efter vor samtale har jeg udarbejdet udkast til 2 vurderingstemaer.

189 Forslag til vurderingstemaerne er som følger: Vurderingstema 1 Vurderingsmanden bedes vurdere hvad den typiske byggegrund til bolig i følgende områder vil koste: Lejre, Hvalsø, Kirke Hyllinge og Ejby Vurderingsmanden bedes oplyse følgende delværdier: Byggeret Byggemodning inkl. tilslutningsafgifter Pris pr m2 Samlet vurderingssum Salgsprisen skal oplyses som en skønnet kontantpris. Vurderingstema 2 Vurderingsmanden bedes oplyse hvad den skønnede handelspris er for landbrugsjord i de samme områder.

190 Med baggrund i ovenstående temaer har jeg udarbejdet følgende vurderinger: Hvalsø området Byggeret Byggemodning inkl indskud el, vand, kloak og varme M2 pris 700 m2 800 kr/m Fuld byggemoden byggegrund Ejby/Kr Hyllinge området Byggeret Byggemodning inkl indskud el, vand, kloak og varme M2 pris 700 m2 600 kr/m Fuld byggemoden byggegrund Lejre By Byggeret Byggemodning inkl indskud el, vand, kloak og varme M2 pris 700 m kr/m Fuld byggemoden byggegrund Landbrugsjord skønnes til ca. kr pr ha Forudsætninger: At en gennemsnitsstørrelse på en grund sættes til 700 m2 At der ikke er særlige funderingsforhold At der ikke er særlige liebhaveri i form af udsigt At der ikke er særlige støjgener. At der ikke er forurening eller lignende At der i det hele taget er tale om en gennemsnitlig grund i de pågældende områder med en gennemsnitlig værdi. Der er IKKE taget hensyn til nogen form for bygninger eller installationer. Vurderingerne er baseret på skønnede priser i det aktuelle marked. Markedet for byggegrunde er ligeledes aktuelt uden væsentlige referencer. Vurderingerne er derfor foretaget med udgangspunkt i skønnede handelspriser for en færdigbygget ejendom med fradrag af skønnede byggepriser.

191 Med hensyn til landbrugsjord er det desværre også svært at finde referencer til støtte for vurderingen. Der handles kun få landbrugsejendomme og med meget forskellige priser på selve landbrugsarealet. Der må også her påregnes en vis usikkerhed. Vurderingerne er foretager ud fra mit lokale kendskab til markedet, Jeg har ingen anden interesse i denne sag udover selve vurderingsopgaven. Vurderingsrapporten er udført som konsulentarbejde. Jeg har haft et tidsforbrug på 5 timer a kr pr time med tillæg af moms. Såfremt der er spørgsmål til det fremsendte er jeg fortsat til rådighed lige som jeg gerne foretager hører hvis der er rettelser til vurderingstemaerne, Med venlig hilsen Erik Svendsen Direkte: Mobil:

192 Bilag: Tegning "Vildanden" før renovering Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46810/10

193

194 Bilag: Tegning Alfarvejen 13 Osted før renovering Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46808/10

195

196 Bilag: Tegning "Vildanden" efter udførelse (4.5.10) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49666/10

197

198 Bilag: Tegning Heldagsklassen Alfarvejen efter udførelse (4.5.10) Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49663/10

199

200 Bilag: Overslag over udgifter til renovering af "Vildanden" til heldagsklasser Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49655/10

201 Mangor & Nagel Arkitektfirma Sign: LM Sag nr: Overslag for renovering og ombygning Dato: Rev: Vildanden K-klasse for 0-5 klasse Min. Max. Gl.lærerbolig ved Kr.Såby Skole excl. momsinkl. moms excl. momsinkl. moms Stueetage 211 m² Renovering og maling alle overflader Gulve og lofter renoveres i mindre omfang Ny skillevæg og ombygning i rum 6/ Ny skillevæg og ombygning i rum 5/ Ny dør i rum 2/10 inkl. nyt murhul Ny dobbeltdør i rum 5/ Ny skillevæg og ombygning i rum 20/ Nye skillevægge og ombygning i rum 14 og Diverse udgifter Håndværkerudgifter i alt Honorar til ekstern rådgiver Øvrige omkostninger Omkostninger i alt sal 72 m² Renovering og maling alle overflader Gulve og lofter renoveres i mindre omfang Tæpper i eksist. rum 32 og 34 ændres til banevare Nedrevet skillevæg i eksist. rum 32/ Ny skillevæg og ombygning i rum 36/ Ny skillevæg og ombygning i rum Nye skillevægge og ombygning i rum 32 og Ændret toilet rum 34 inkl. install Diverse udgifter Håndværkerudgifter i alt Honorar til ekstern rådgiver Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Omkostninger i alt stueetage og 1.sal

202 Bilag: Overslag over udgifter til renovering af Alfarvejen 13 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 49605/10

203 Mangor & Nagel Arkitektfirma Sign: LM Sag nr: Overslag for renovering og ombygning Dato: Rev: Heldagsskolen, K-klasse for 6-10 klasse Min. Max. Alfarvejen 13, Osted excl. momsinkl. moms excl. momsinkl. moms Stueetage 200 m² Renovering og maling alle overflader Gulve og lofter renoveres i mindre omfang Udvidet indgang 12, nyt kontor 10 og toilet Toilet 20 ændres til garderobe Toilet 22 ændres til handicaptoilet Ny skillevæg og ombygning i rum Gulvhøjde ændres i rum Ny dobbeltdør mellem rum 18 og rum Nyt køkken i rum 16 inkl install Ny skabsrække mod rum Diverse udgifter Håndværkerudgifter i alt Honorar til ekstern rådgiver Øvrige omkostninger Omkostninger i alt sal 100 m² Renovering og maling alle overflader Tæppe i rum 32 ændres til banevare Gulve og lofter renoveres i mindre omfang Nedrevet skillevæg i rum Nye skillevægge og ombygning i rum 26 og Nye ovenlys i rum 26 og Udvidet repos i rum 24 a.h.t. nyt køkken Nyt køkken i rum 24 inkl. install Diverse udgifter Håndværkerudgifter i alt Honorar til ekstern rådgiver Øvrige omkostninger Omkostninger i alt Omkostninger i alt stueetage og 1.sal

204 Bilag: Notat vedr. dispositionsforslag for renovering af lokaler i heldagsklasserne Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 51673/10

205 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Christian Østeraas Sekretariat T&M D E Dato: 6. maj 2010 J.nr.: Vedr. Dispositionsforslag for renovering af lokaler til heldagsklasserne Der er i investeringsoversigt for 2010 afsat et rådighedsbeløb på kr. 7 mio. til renovering af heldagsklasserne i Lejre Kommune; "'Etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge". Bevillingen ligger hos Børn & Unge Udvalget. Teknik & Miljø v. Team Kommunale Ejendomme (TKE) fungerer som bygherrerådgiver på det samlede projekt. Som ekstern rådgiver anvendes rådgivningsfirmaet Mangor & Nagel. Det overordnede projekt består af seks konkrete projekter jf. oversigten nedenfor. På baggrund af møder med brugerne på de enkelte steder udarbejdede TKE i februar 2010 et groft overslag (tegninger og økonomi) over hvert af de seks projekter. Opdraget lød på, at renoveringerne kun skulle indeholde de absolut mest tiltrængte arbejder. Der er efterfølgende afholdt flere møder med brugerne på de enkelte steder. Dette har i nogle tilfælde ført til ændringer af de oprindelige omfangsbeskrivelser og dermed også økonomien heri. Det er TKE's vurdering, at den samlede ramme på 7 mio. kr. kan holdes ud fra de foreliggende - og ændrede - projekter. Det forudsættes dog, at projekterne ikke udvides eller ændres yderligere. I så fald må der prioriteres mellem de forskellige projekter. Se også sidste side vedr. andre forhold. Oversigten på næste side viser de seks projekter med forskellene i de oprindelige omfangsbeskrivelser sammenholdt med senere ændringer. Hvert projekt er forsøgt beskrevet i prosa (listet i aktiviteter) og med et overslagsbeløb i en 'førnu' oversigt. Beløbene er uden moms men inkl. udgifter til rådgiver. Sidste kolonne med difference angiver, hvorvidt der er sket ændringer i de enkelte projekter, der har medført øgede eller formindskede omkostninger.

206 Første overslag er givet midt i perioden hvor byggeprogrammet gennemføres. I denne periode høres brugerne og ønsker/krav/behov gennemgås. Efterfølgende overslag viser udviklingen mellem den første budgetlægning og efterfølgende finplanlægning fra Mangor & Nagel Mangor & Nagel har følgende kommentarer: Efter nøjere gennemgang af lokaliteterne er det muligt at fremkomme med en mere detaljeret vurdering af økonomien. Der er udarbejdet økonomioversigter med en minimums og maksimusvurdering af de foreslåede tiltag. Som udgangspunkt vil det være hensigtsmæssigt at udføre maksimum, men da det samlede budget forventes overholdt er alle her nævnte tal baseret på et gennemsnit. Der er foretaget justeringer, der endnu ikke er endelig godkendt af de berørte parter. Fase 1 påregnes udført før og i skoleferien. Der er foretaget registrering og påbegyndt projektering med henblik på udbud. Fasen består af: A-klassen indrettes i tidligere SFO (Hjørnet): Lokalerne er nedslidte og meget medtaget hvorfor det oprindelige budgettal skønnes for lavt og foreslås hævet. K-klasse 0-5 indrettes i den gamle lærerbolig (Vildanden) på Kr. Såby Skole: Forslaget indeholder bygningsændringer og overfladerenovering. Det er tilpasset omstændighederne bl.a. er personalerum/toilet ændret, køkken bevares, skillerum mellem køkken og klasserum bevares. K-klasse 6-10 indrettes i Heldagsklassen i Osted. Forslaget indeholder bygningsændringer og overfladerenovering. Det er tilpasset omstændighederne bl.a. renoveres indgangsområdet, toiletter ændres og det ene bevares og udbygges til erstatning for det handicaptoilet der bliver til ny garderobe. 1.sal renoveres og ombygges. Eksisterende pavillon indgår ikke i budgettet, påregnes fjernet, men bevares i byggefasen som depot. SFO-1 indrettes i nuværende skolebibliotek på Kr. Sonnerup Skole: Forslaget indeholder bygningsmæssige tiltag som murhuller/døre og et nyt køkken. Ny gennemgang via en del af nuværende skolekøkken til legeplads. Men i øvrigt er rummene forholdsvis tilgængelige og kræver kun en begrænset overfladerenovering. Udearealer er medtaget i reduceret omfang herunder overdækning og legeplads. Skolen har oplyst at man selv kan flytte biblioteket med lidt hjælp fra Teknisk Drift og en begrænset økonomi til etablering af bl.a. et Side 2 af 6

207 ny bred åbning mellem to klasser, samt lukning af en tilsvarende åbning i to andre klasser. Projektet skal gennemføres snart hvis tidsplanen skal holdes. Side 3 af 6

208 Oversigt over projekter i 'Etablering af specialtilbud for sårbare børn og unge' Projektsted/-navn Omfangsbeskrivelse (hvad, hvordan) efter Overslag i tkr. Omfangsbeskrivelse (hvad, hvordan) Overslag i tkr. Difference +/- i (nr.) 1. tegningsforslag (1. brugermøde) efter ændringer (2. eller 3. brugermøde) tkr. 1 Ændringer af indgang, køkken, nyindretning af Ændringer af indgang, køkken, nyindretning af Min Alfarvejen 13 Osted personaletoilet, garderobe, personaletoilet, garderobe, Max opsætning/nedtagning af vægge, nødvendig opsætning/nedtagning af vægge, generel Gennemsnit malerbehandling malerbehandling. 2 Opsætning/nedtagning af en væg, nødvendig Opsætning/nedtagning af vægge, ændring af Min Vildanden malerbehandling. toiletter, generel malerbehandling. Max Kr. Såby Gennemsnit Opsætning af vægge, nødvendig Opsætning af vægge, nye gulvbelægninger, Hjørnet malerbehandling. generel malerbehandling Kr. Sonnerup 4 Skolekøkkenet indrettes til SFO og nyt SFO indrettes i bibliotek og bibliotek indrettes i SFO skolekøkken indrettes i andet lokale. andet lokale. Inkl. inventar og mindre Kr. Sonnerup Skole legeplads. 5 Klubben Kr. Sonnerup Skole 6 SFO og PPR Osted Selvstændig tilbygning på Kr. Sonnerup Skole, inkl. ny legeplads med asfalteret bane. Beløbet er estimeret ud fra de muligheder der var tilbage af Klubben skal ikke flyttes Mangor & Nagel er ikke påbegyndt opgaven TOTAL

209 Andre forhold: Andre forhold, herunder evt. behov for ekstra ventilation, henvisninger til generel ejendomsvedligeholdelse etc. kan beskrives som følgende: 1. Inventar og IT er ikke indregnet i overslagne. Der er vurderingen fra administrationen at der i alt for alle projekterne skal afsættes kr. 1 mio. til inventar og IT. 2. TKE har igangsat registrering af ventilationsanlæg generelt på skolerne i Lejre Kommune. 3. TKE har igangsat registrering af belysning generelt på skolerne i Lejre Kommune og Kr. Sonnerup Skole er med i den første gruppe, der får udskiftet belysning med fokus på energibesparelse. 4. Mangor & Nagel har følgende kommentar: Fase 2 er ikke projektmæssigt igangsat endnu. Fasen består af: Skolekøkken: Etablering af nyt skolekøkken i nuværende natur og teknik. SFO-2 klub: Etablering af SFO-2 klub i tidligere skolekøkken. I-klasse indrettes i SFO og PPR på Osted Skole. Omfanget er ikke fastlagt endnu. 5. Mangor & Nagel har følgende kommentar: Der er i forslagene ikke vurderet om ventilationsanlæg, brand- og redningsforhold og lignende er tilstrækkelige. Mangor & Nagel vil notere tilstanden i det omfang det er tilgængeligt og oplyse dette til bygherre.

210

211 Bilag: Trafikfarlige skoleveje i Lejre Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46161/10

212 Trafikfarlige skoleveje (tabeloversigt) Rød farve Gul farve Grøn farve Signatur Trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej for de yngste skolebørn Ikke trafikfarlig skolevej Nr Navn Fartgrænse (Km/t) ( Fart bør måles) Trafikmængder (Skønnet trafikmængde - bør måles) 1 Gøderupvej 50 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 2 Bispegårdsvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 3 Roskildevej ktj/døgn 4,1 Lindenborgvej (I by - Gevninge) 4,2 Lindenborgvej (Udenfor by - Gevninge) (jf. trafikprognose ved Osted i 2005) ktj/døgn (Skønnet) ktj/døgn (Skønnet) Lastbilandel (Skønnet lastbilandel - bør måles) 5% (Skønnet) 5% (Skønnet) 10% (Skønnet) 10% (Skønnet) 10% (Skønnet) Vejbredde Cykelsti / Fodgængerfaciliteter 5 m Dobbeltrettet sti med skillerabat uden for by, ingen i by Krydsning sproblem Ja (Ved bygrænse) Antal Uheld 1 e (Ingen skolevejsuheld) Antal Utryg hed Elever på rute Øvrige bemærkninger Stikrydsningen er ved bygrænsen og ingen fartdæmpende foranstaltninger. Modelberegninger (Trafiktal er ikke kendte og bør måles) Vejen er trafikfarlig skolevej i byzone ved 50 km/t fra Klasse uanset trafikmængder. Farten skal ned til 40 km/t eller der skal være fortov/cykelsti for at den ikke er trafikfarlig i byzone. 6,5 m nej Lille behov < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 7 m Ensrettet i hver side med skillerabat 7 m Ensrettet i hver side med skillerabat 7 m Ensrettet i hver side med skillerabat Ja (Midterhelle) Ja (Midterhelle) Ikke krydsningsbehov udenfor byen Over 51 - < 1500 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 1500 < 3800 trafikfarlig fra klasse > 3800 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 2p, 5m, 4e (Ingen skolevejsuheld) 2p, 5m, 4e (Ingen skolevejsuheld) - - < ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig < trafikfarlig fra klasse > ktj/døgn trafikfarlig Klasse - - < ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig < trafikfarlig fra klasse > ktj/døgn trafikfarlig Klasse Vurdering baseret på skønnede trafiktal (Trafiktal er ikke kendte og bør måles) Trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej fra Klassetrin, hvis der er 3500 ktj/døgn på strækningen (Trafikmængder bør måles) Ikke trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej fra Klassetrin, hvis der er ktj/døgn på strækningen (Trafikmængder bør måles) 5 Blakledsvej- Dyvelslystvej (I og udenfor by) 80/50 < ktj/døgn (Skønnet) 6 Ny Ringstedvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 7 Skullerupvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 8 Søndre Ryevej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 9 Hvalsøvej- Englerupvej 10 Elverdamsvej (Kirke Sonnerup) 11 Elverdamsvej (Kirke Hyllinge) 12 Elverdamsvej (Biltris) 70 >1.000 ktj/døgn (Skønnet) ktj/døgn (Tælling fra Vejdirektoratet 2008) ktj/døgn (Tælling fra Vejdirektoratet 2008) ktj/døgn (Tælling fra Vejdirektoratet 2008) 13 Munkholmvej ktj/døgn (Skønnet) 14 Ejbyvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 15 Karlebyvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 16 Sæbyvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 17 Gershøjvej 80 > 500 ktj/døgn (Skønnet) 5% (Skønnet) 10% (Skønnet) 5% (Skønnet) 5% (Skønnet) 5% (Skønnet) 10% (Skønnet) 10% (Skønnet) 10% (Skønnet) 10% (Skønnet) 5% (Skønnet) 5% (Skønnet) 5% (Skønnet) 5% (Skønnet) 5,5 m Ensrettet i hver side/ Kantstensafgrænsning Midterhelle + toronto anlæg 2m, 1e (Ingen skolevejsuheld) 7 m nej Lille behov 1p (Dræbt) (Ingen skolevejsuheld) 0, 1-2 (3-5 i kryds) 11-30, 3-5 Byporte og fartmålere < 2500 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 2500 < 6500 ktj/døgn er vejen trafikfarlig fra klasse > 6500 ktj/døgn trafikfarlig Klasse < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 5 m nej Lille behov < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 5 m nej Lille behov 1 m (Ingen skolevejsuheld) 6 m nej Lille behov 2p, 3m, 5e (1 skolevejsuheld) 7 m nej ja 3p, 1m, 5e (1 skolevejsuheld) 7 m Dobbeltrettet sti med skillerabat 7 m Ensrettet i hver side/ Kantstensafgræ nsning 6 m Ensrettet i hver side med skillerabat Ja (Midterhelle) Ja (2 Midterheller) Stikrydsning uden foranstaltnin g 2p, 6m, 7e (1 skolevejsuheld) 3m, 2e (2 skolevejsuheld) 1p, 1m, 2e (0 skolevejsuheld) < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse Skarpe sving < 410 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 410 < 1000 trafikfarlig fra klasse > 1000 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 1-2 / og derover Ikke trafikfarlig skolevej Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Statsvej > 3800 ktj/døgn trafikfarlig Klasse Trafikfarlig skolevej Statsvej > 3800 ktj/døgn trafikfarlig Klasse Trafikfarlig skolevej Statsvej > 3800 ktj/døgn trafikfarlig Klasse Trafikfarlig skolevej - - Indgår ikke i skolevejs undersøgelse < 1100 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 1100 < 2800 trafikfarlig fra klasse > 2800 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 5 m nej Lille behov < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 7 m Kant/cykelbaner Lille behov Indgår ikke i skolevejs undersøgelse < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 5 m nej Lille behov < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse 5 m nej Lille behov 2m (Ingen skolevejsuheld) og derover - < 180 ktj/døgn er vejen ikke trafikfarlig 180 < 480 trafikfarlig fra klasse > 480 ktj/døgn trafikfarlig Klasse Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles) Trafikfarlig skolevej (Trafikmængder bør måles)

213 Bilag: Oversigtskort over trafikfarlige skoleveje.i Lejre Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46160/10

214

215 Bilag: Billeder Trafikfarlige skoleveje i Lejre Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46165/10

216 Billedfortegnelse Side 2-1. Gøderupvej Side 2-2. Bispegårdsvej Side 3-3. Roskildevej Side 4-4. Lindenborgvej Side 5-5. Blakledsvej-Dyvelslystvej Side 6-6. Ny Ringstedvej Side 7-7. Skullerupvej Side 8-8. Søndre Ryevej Side 9-9. Hvalsøvej-Englerupvej Side Elverdamsvej (Kirke Sonnerup) Side Elverdamsvej (Kirke Hyllinge) Side Elverdamsvej (Biltris) Side Munkholmvej Side Ejbyvej Side Karlebyvej Side Sæbyvej Side Gershøjvej 1

217 1. Gøderupvej 2. Bispegårdsvej 2

218 3. Roskildevej 3

219 4. Lindenborgvej 4

220 5. Blakledsvej-Dyvelslystvej 5

221 6. Ny Ringstedvej 6

222 7. Skullerupvej 7

223 8. Søndre Ryevej 8

224 9. Hvalsøvej-Englerupvej 9

225 10. Elverdamsvej (Kirke Sonnerup) 10

226 11. Elverdamsvej (Kirke Hyllinge) 11

227 12. Elverdamsvej (Biltris) 12

228 13. Munkholmvej 13

229 14. Ejbyvej 15. Karlebyvej 14

230 16. Sæbyvej 17. Gershøvej 15

231 Bilag: Udtalelse af trafikfarlige skoleveje fra Midt- og Vestsjællands Politi Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46164/10

232

233 Bilag: Trafikfarlige skoleveje metodebeskrivelse Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 46163/10

234 UDKAST Lejre Kommune Trafikfarlige Skoleveje Metodebeskrivelse NOTAT 3. februar 2010 rar 0 Indledning 0.1 Baggrund Lejre Kommune har ønsket at vurdere om 17 udpegede veje er trafikfarlige skoleveje i forbindelse med at udpege befordringsberettigede elever. Derfor har kommunen anmodet Via Trafik om at vurdere de pågældende lokaliteter på et ensartet grundlag. Via Trafik har udarbejdet en excelmodel og anvendt denne til at vurdere de pågældende veje. Modellen er baseret på gældende vejregler og erfaring om børns færdsel. Modellen sikrer, at de veje, der udpeges som trafikfarlige, beskrives ensartet i forhold til hvor det er mest farligt og utrygt for skolebørn at færdes. Desuden kan modellen anvendes til at vurdere, hvilke trafikale tiltag der har betydning for de trafikfarlige skoleveje. Via Trafik har anvendt modellen på den foreliggende udpegning af 17 steder og vurderet om disse kan betegnes som trafikfarlige skoleveje. Via Trafik kan efter nærmere aftale med Lejre Kommune forestå en udpegning på hele kommunens vejnet og vurdere trafikfarlige skoleveje på baggrund af beregningsmodellen. Lejre Kommune kan også efter nærmere aftale med Via Trafik rekvirere selve excelmodellen, hvorefter kommunen fremover selv kan vurdere trafikfarlige skoleveje. I henhold til Folkeskoleloven samt kommunalbestyrelsernes generelle befordringsforpligtelse påhviler det kommunerne at sørge for skolebørns befordring typisk i form af gratis bustransport mellem hjemmet og den skole, som barnet tilhører. Dette specifikt, hvis børnene er bosiddende i større afstand fra skolen, eller hvis hensynet til børnenes trafiksikkerhed gør det særligt påkrævet.

235 Lejre Kommune Trafikfarlige Skoleveje - Metodebeskrivelse 1 Metode I forhold til at udpege de børn, der er befordringsberettigede, er det en kommunal opgave at identificere de børn, som lever op til visse afstandskriterier. herudover er det en opgave at få identificeret de veje, der kan klassificeres som trafikfarlige skoleveje. Folkeskoleloven rummer ikke nogen nærmere definition af, hvornår en vej er trafikfarlig. Derfor er det op til de enkelte kommuner at definere og udpege de trafikfarlige skoleveje. Mange kommuner har hidtil foretaget udpegning af trafikfarlige skoleveje alene baseret på forældrehenvendelser, skolebestyrelser eller politiets udpegninger. På den baggrund er der altid risiko for, at der er en uensartet udpegning af trafikfarlige skoleveje. Veje med givne trafikale karakteristika kan nogen steder være udpeget som trafikfarlige, mens veje med samme karakteristika andre steder i kommunen ikke udpeges som trafikfarlige. På baggrund heraf ønskes det, at der kan udpeges trafikfarlige skoleveje på et ensartet grundlag på baggrund af vejenes udformning og trafiktal. En vej er som udgangspunkt altid trafikfarlig, såfremt der er registreret mere end ét skolevejsuheld 1. Er dette ikke tilfældet, er det nødvendigt at vurdere vejens karakteristika nærmere for at undersøge om vejen er trafikfarlig og/eller utryg at færdes ad. Således kan en vej godt betegnes som trafikfarlig, selvom der endnu ikke er registreret trafikuheld. Derfor betragtes de trafikale og udformningsmæssige forhold som har betydning for uheldsrisiko og/eller den oplevede utryghed hos de bløde trafikanter, samt børnenes evner til at begå sig i trafikken, så vurderingen af vejenes trafikfarlighed kan varieres i forhold til alder. Børns evne til at færdes sikkert i trafikken varierer med alderen og adskiller sig væsentligt fra de voksnes. Dette skyldes bl.a., at børn er dårligere til at bedømme afstande og hastigheder, ligesom de lettere lader sig aflede og derfor i mindre grad har fokus på trafikken. Modellen har den fordel, at det er muligt at opdele udpegningen efter alder og klassetrin i henhold til befordringsreglerne. Det vurderes 1 Skolevejsuheld defineres som uheld med børn og unge i alderen 6-17 år begge inkl. (svarer til klasse), der optræder som fodgængere, cyklister eller knallertkørere. Uheldet skal være sket i perioden mandag-fredag i tidsrummet , eksklusiv juli måned. Side 2

236 Lejre Kommune Trafikfarlige Skoleveje - Metodebeskrivelse således om det er trafikfarlige skoleveje for børn i klasse, klasse og/eller klasse. Modellen til udpegning af trafikfarlige skoleveje er grundlæggende baseret på vejregler samt metode til beregning af barriere- og risikovirkning for bløde trafikanter, når de færdes på tværs af eller langs med en vej. Beregningen tager højde for forskellige karakteristika for hver enkelt vej, herunder: Uheld med lette trafikanter Land/byzone Trafikmængde (ÅDT) Lastbilandel Hastighed (Skiltet eller målt (helst)) Kørebanebredde Fodgængerfaciliteter 2 Cykelfaciliteter 3 Krydsningsfaciliteter 4 De parametre, der indgår i modellen, er de trafikale og udformningsmæssige karakteristika, som umiddelbart har størst betydning for såvel den aktuelle uheldsrisiko som den oplevede utryghed. En anvendelse af modellen er som udgangspunkt betinget af, at der kan tilvejebringes information om trafikmængde, lastbilandel og skiltet hastighed samt forekomsten af fortov eller cykelsti/bane. Modellen kan ikke vurdere lokale forhold, som har betydning for vejenes trafikfarlighed, herunder eksempelvis dårlige oversigtsforhold, men alene de forhold, som generelt er de mest betydende. Der bør derfor altid foretages en supplerende besigtigelse af de pågældende veje. Der er lavet en eksempeloversigt af to veje, som viser hvordan variationen og input af forskellige parametre påvirker om en vej kan betegnes som en trafikfarlig skolevej og eventuelt for hvilke klassetrin jf. eksempelark. Endeligt er der foretaget en beregning af de 17 pågældende veje. Der har ikke været trafiktal til rådighed og derfor er trafiktal anført for 2 Rabat, kantbane, cykelbane, cykelsti, befæstet areal til fodgængere, fortov, delt sti, fælles sti, separat sti 3 Kantbane, cykelbane, cykelsti, delt sti, fællessti, separat sti 4 Midterhelle, signalregulering, skolepatrulje, vigepligtsreguleret kryds, rundkørsel, fodgængerfelt, niveaufri krydsning Side 3

237 Lejre Kommune Trafikfarlige Skoleveje - Metodebeskrivelse hvornår vejen er trafikfarlig og hvornår den ikke er og på baggrund af skønnede trafiktal er der foretaget en foreløbig vurdering. Det anbefales, at Lejre Kommune udfører trafiktællinger på de pågældende lokaliteter jf. tabeloversigt. Følgende Kildemateriale er anvendt i forbindelse med modeludviklingen: Navn Oprindelse Årstal Auditering - Trafiksikkerhed Vejdirektoratet 2008 Hvornår kan børn hvad i trafikken Sikkertrafik 2009 Krydsninger mellem stier og veje byområder Vejdirektoratet 2000 Miljø og trafik i kommuneplanlægningen Miljøministeriet 1992 Planlægning af veje og stier i åbent land Vejdirektoratet 2006 Planlægning af vejkryds åbent land Vejdirektoratet 2000 Tværprofiler byområder Vejdirektoratet 2000 Tværprofiler åbent land Vejdirektoratet 2006 Vejkryds - byområder Vejdirektoratet 2000 Side 4

238 Bilag: Nugældende aftale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13683/10

239

240

241

242

243 Bilag: Tillæg nugældende aftale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 13684/10

244

245

246

247 Bilag: Forslag til ny lejeaftale Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 38055/10

248 Forslag til Lejeaftale mellem gårdejer Helge Christiansen og Lejre Kommune om areal på Munkholmvej 60, 4060 Kr. Såby 1. Lejeaftale mellem ejer Helge Christiansen, Lejregården, Lyndby, 4060 Kr. Såby, som udlejer og Lejre Kommune, Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø, som lejer, af areal på m2 på matr. nr. 14, Rye by Sogn. 2. Lejemålet påbegyndes den 1. januar 2011 og varer indtil den 31. december 2014 på hvilket tidspunkt det ophører uden forudgående varsel. Lejemålet blev indgået første gang i 1978 og er forlænget flere gange, sidste gang i 2005, hvor lejemålet blev forlænget til 31. december Kommunen foranlediger ved aftaleforholdets udløb, at det lejede straks fra ophør er ryddeliggjort og til disposition for ejer, såfremt lejemålet ikke forlænges. Ved ryddeliggjort forstås, at der ikke henligger affald og andre genstande. Efter lejemålets udløb er kommunen endvidere forpligtet til at fjerne klubhuset såfremt andet ikke er aftalt. Ejer kan kræve, at lejer skal fjerne enhver bygning eller installation som er opført efter lejemålets indgåelse. Det indlagte vand og el på grunden, skal ejer efter lejemålets udløb kunne indtræde i retten til at aftage hhv. el og vand, uden at betale oprettelses- og tilslutningsbidrag. 3. Lejre Kommune stiller det lejede til disposition for Bramsnæs MC klub, hvilket udlejer er bekendt med. Lejeren må sikre, at brugeren af det lejede til enhver tid optræder i overensstemmelse med sædvanlige naboretlige regler. 4. Nuværende lejeaftale er gjort betinget af, at der foreligger landzonetilladelse. 5. Kommunen er bekendt med, at adgangsvejen til arealet er en privat fællesvej, der tillige tjener som adgangsvej for naboejendommen. Såfremt nogen af de øvrige vejberettigede kan forhindre den brug af vejretten, som udlån af arealet til klubben medfører, er udlejeren uden noget ansvar herfor, således at ingen form for misligholdelsesbeføjelser kan gøres gældende overfor ejeren i denne anledning. Vejen må af brugerne af det lejede alene befærdes ved forsigtig kørsel med motorcykler. Der er ikke ret til for lejeren eller dennes brugere at færdes på de omkringliggende arealer. Der påhviler kommunen den fulde vedligeholdelsespligt af vejen, så længe lejemålet består. Omfang og tidspunkt for vedligeholdelsen af vejen aftales mellem ejer, lejer og bruger.

249 6. Lejen udgør kr. pr. måned i 2009-prisniveau. Lejen reguleres hvert andet år 1. april, første gang den 1. april 2010 i forhold til nettoprisindeks. Der betales ikke depositum 7. I øvrigt gælder de af Boligministeriet fastsatte regler om udlejning. 8. Der henvises i øvrigt til ejendommens blad i tingbogen for så vidt angår de ejendommen påhvilende servitutter og hæftelser. 9. Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel. Aftalen kan i tilfælde af misligholdelse opsiges med 1 måneds varsel Som lejer: Lejre Kommune, den / 2010 Mette Touborg Borgmester / Torben Gaarskær Kommunaldirektør Som udlejer: Helge Christiansen, den /

250 Bilag: Sagnlandet i Lejre, ansøgning om tilskud Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 17997/10

251

252

253 Bilag: Kommissorium - Nem motion Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43731/10

254 Kommissorium - 'Nem motion' Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Rikke Engell Sundhed & Forebyggelse D E Dato: 10. marts 2010 J.nr.: 10/ Motivation/baggrund for projektet Erfaringer fra landsdækkende undersøgelser viser, at en del borgere ikke får tilstrækkelig motion i dagligdagen. En del giver som begrundelse, at de bruger fritiden på aktiviteter med børn og familien. Kvinder svarer oftere end mændene, at årsagen til fysisk inaktivitet er familien. Det er især de årige, der angiver familien, som årsag til, at de ikke får tilstrækkelig motion. Andre begrunder den manglende motion med, at arbejdet tager tiden fra motionen. Det er specielt mændene der angiver arbejdet, som den største hindring for fysisk aktivitet. Igen er det de årige, der vurderer, at de har for meget arbejde eller for lidt fritid til at være fysisk aktive (Danskerne motions- og sportsvaner 2007). Det formodes, at billedet er det samme for borgerne i Lejre Kommune. Udfordringen er derfor at udvikle et tilbud, der gør det lettilgængeligt at motionere; at fysisk aktivitet begynder lige udenfor havelågen, og kan passes ind i en travl hverdag med arbejds- og familieliv. 2. Formål Formålet med 'Nem motion' er at skabe rammerne for den lettilgængelige motion i borgerens hverdag. Forventningen er, at specielt erhvervsaktive forældre har svært ved at finde tiden til at være fysisk aktive i en hverdag, der er præget af aktiviteter med børnene. Målgruppen er derfor forældre med børn, der skal passes - dvs. børn der er i en alder, hvor de ikke kan være alene, mens forældrene f.eks. løber en tur. 4. Projektets produkter Der vil blive foretaget op til fire fokusgruppeinterviews med forældre, der er tilknyttet en mødregruppe. Der vil blive arbejdet målrettet på, også at få input fra fædrene. Der er udarbejdet en spørgeguide, der omhandler: Hvorvidt de adspurgte har et udækket motionsbehov. Hvad der skal til for at de adspurgte bliver fysisk aktive. Hvad Lejre Kommune eventuelt kan hjælpe med i den forbindelse. Fokusgruppeinterviewene forberedes, gennemføres og efterbehandles af Anne Hertz og Janne Laursen fra projektgruppen.

255 Information og viden fra fokusgruppeinterviewene vil danne grundlag for aktiviteterne under projektet 'Nem motion'. Input fra fokusgruppeinterviewene vil i den indledende fase være projektets produkt. Projektet vil blive formet, så det understøtter målgruppens behov. 5. Bindinger/begrænsninger Bindingerne og begrænsninger for projektet vil fremgå af fokusgruppeinterviewene. 6. Projektets organisering 'Nem motion' er organiseret i Sundhedsforum og projektgruppen består af: Anne Hertz, Niels Rolf Jacobsen, Janne Laursen, Helle Martinsen, Vibeke Reiter og Rikke Engell med hjælp fra kommunikationsgruppen. 7. Tidsramme Projektet foregår i tre faser: Fase 1: Forår 2010 Den indledende fase Forundersøgelse af behov hos målgruppen ved fokusgruppeinterview Undersøgelse af de muligheder og barriere, der kommer frem ved fokusgruppeinterviewene Det færdige projektoplæg forelægges direktionen i starten af foråret 2010 Fase 2: Sommer 2010 Påbegyndelse af selve projektet 'Nem motion' Kommunikationsstrategi Igangsættelse af lokale aktiviteter Fase 3: Efterår 2010 Indsamling af lokale aktiviteter Opmærksomhed i den lokale presse jvf. kommunikationsstrategien Aktiviteterne er i gang og evalueres 8. Økonomi/ressourcer Fase 1: Den indledende fase Der vil blive foretaget fokusgruppeinterview af en times varighed. Inklusiv forberedelse og fortolkning af data forventes et behov for i alt 20 medarbejdertimer. Dette holdes inden for de nuværende rammer for medarbejderressourcer. Herefter vil de aktiviteter, der bliver sat i gang efter input fra fokusgruppeinterviewene, vise behovet for økonomi og medarbejderressourcer i projektet. Side 2 af 3

256 Eventuelle midler findes på 'Sundhed of forebyggelse'. Yderligere bevilliger søges via fonde og puljer. 9. Evaluering I løbet af og ved afslutningen af projektet vil projektgruppen evaluere følgende: Hvordan projektet er forløbet I hvilket omfang det er lykkedes at få fat i målgruppen Om forældre i målgruppen er gået i gang med at motionere Fastholdelse - hvor mange er fortsat aktive? Side 3 af 3

257 Bilag: Kommissorium - Vandrefestival for alle i Lejre Kommune Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 43730/10

258 Forslag til Kommissorium Lejre Vandrefestival for alle Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H D E Dato: 10. marts Motivation/baggrund for projektet J.nr.: 10/2968 Region Sjælland har opfundet Vandrefestivalen, som forløber fra september Baggrunden for Vandrefestivalen er, at alt for mange rører sig for lidt. Vandring er en trend på vej op, og det kan få flere i gang med at bevæge sig. Mange sygdomme, f.eks. kredsløbssygdomme, diabetes og psykiske lidelser kan modvirkes ved motion. Motion koblet med natur- og kulturoplevelser i selskab med andre kan give flere lyst til at komme i gang med at røre sig og derved få et bedre helbred. Gang er en nem måde at røre sig på, da det kan foretages, hvor som helst, kan gøres på alle niveauer, og ikke kræver særligt udstyr eller instruktion. I Lejre Kommune vil vi ændre lidt på idéen, sådan at vi lægger lige så stor vægt på tiden inden selve festivalen, således at festivalsdagene er kulmination på årets anstrengelser og gode ture. Kommunen vil opfordre til, og forsøge at medvirke til, at man danner grupper, der 'træner' sammen, så man ved september er i bedst mulige form til Vandrefestivalen. Der er tale om en græsrodsbevægelse for sund motion, livsglæde og samvær ved at gå i naturen. 2. Formål at få flest mulige borgere til at bevæge sig ved gang, og koble natur- og kulturoplevelser med vandring at synliggøre overfor alle borgerne, hvor let og dejligt det er at få motion i hverdagen og udenfor, at vise muligheder for meningsfuldt samvær, motion og gode oplevelser i vores kommunes dejlige landskaber. 3. Succeskriterier at der i Lejre Kommune opstår selvkørende vandregrupper/hold, som holder fast i aktiviteten indtil Vandrefestivalen i september, og gerne videre frem, at det også ude omkring i kommunens institutioner kan opleves som relevant at deltage, at deltagerne efterfølgende har oplevet, at det har givet livskvalitet og bedre helbred og/eller humør. 4. Projektets produkt(er) Den primære målgruppe er ikke-motionsvante, som har lyst til at røre sig lidt mere. Den sekundære målgruppe er motionsvante, der mangler kendskab til vandremuligheder i Lejre Kommune.

259 A. Vandrehold Flest mulige hold søges etableret. Holdene er autonome og sætter sine egne mål og aktivitetsniveau. Det anbefales en dag eller aften om ugen. Socialt samvær på holdet vægtes. Introduktionsmøde holdes med frivillige turledere, der har lyst/behov til lidt inspiration B. Vandrere på Holdene opfordres også til at indsende forbedringer, resultater, et billede eller små historier til hjemmesiden fra turene og kan se de andres på siden og dermed holde fast i fællesskabet. C. Fælles afslutning En dag mellem september i Storskoven ved Hvalsø med afmærkede ruter af forskellig sværhedsgrad/længde. Alle hold kommer og vandrer og er til spisning, tale, fællessang og får diplom for deltagelse. 5. Bindinger/begrænsninger Alt afhænger af, om der vil være frivillige turledere til de mere åbne hold, og af institutionernes personale, beboere og pårørendes lyst til at være med egne hold. Vi kan kun opfordre, organisere og støtte op. 6. Projektets organisering Forebyggelseskonsulent og naturvejleder leder efter frivillige turledere i netværket omkring aktivitetscentrene, institutionerne og i foreninger i kommunen. Der afholdes intromøde med frivillige turledere, som ønsker inspiration. Hold registreres med nummer. Forebyggelseskonsulent og naturvejleder er kontaktpersoner gennem forløbet. Holdlederne meddeler deltagerantal og behov for kørsel (handicappede) til afslutningen i skoven i god tid. 7. Tidsramme Deltagende hold søges etableret hurtigst muligt i løbet af april måned. De etablerede hold går ture efter egne mål fra 1. maj til den regionale Vandrefestival 8. Økonomi/ressourcer Eventuelle udgifter afholdes på 'Sundhed of forebyggelse'. Yderligere bevilliger søges via fonde og puljer. 9. Evaluering Brugerundersøgelse på holdene via de frivillige turledere vil vise, hvor mange der er kommet i gang med motion, og om projektet er godt og skal søges fortsat året efter. Side 2 af 2

260 Bilag: Kommissorium Tema Fysisk aktivitet - godkend t Sundhedsforum den 10. marts 2010 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 30678/10

261 Kommissorium Tema Fysisk aktivitet Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H 1. Motivation/baggrund for projektet Lejre Kommune har defineret sig selv som folkesundhedskommune i Plan- og D Agenda 21 strategien 2007 (Plan- og Agenda 21 strategien 2007 s. 35). E På landsplan bl.a. i medierne - er der fokus på vigtigheden af motion i Dato: 3. marts 2010 dagligdagen. Det understreges fra alle sider, at antallet af fysisk aktive skal øges J.nr.: 10/2578 markant, og at fysisk aktivitet skal være en naturlig del af hverdagen. For at den fysiske aktivitet får en sundhedsgavnlig effekt anbefaler Sundhedsstyrelsen fysisk aktivitet på minimum et moderat niveau i mindst 30 minutter om dagen alle ugens dage (Sundhed i Lejre 2007 s. 78). I 2007 fik Lejre Kommune udarbejdet Sundhed i Lejre 2007 en sundhedsprofil som bl.a. beskriver forekomsten og fordelingen af sundhed og sygdom blandt borgerne i Lejre Kommune. Oplysningerne i faktaboksen stammer herfra. Faktaboks - Så fysisk aktive er Lejre-borgerne... 47,2 % af borgerne i Lejre Kommune har et stilsiddende arbejde. Det er langt flere end gennemsnittet i Region Sjælland, hvor 35,2% har stilsiddende arbejde. På landsplan har 40,5% stilsiddende arbejde. 8,3 % af borgerne i Lejre Kommune angiver, at de hovedsagligt laver stilsiddende aktiviteter i fritiden, som for eksempel at læse og se fjernsyn. 26,6 % af Lejre-borgerne dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet i fritiden, hvilket er flere end gennemsnittet i Region Sjælland, hvor 23,9 % dyrker hård/mellemhård fysisk aktivitet. Kilde: 'Sundhed i Lejre ' For at integrere sundhed på tværs af direktørområder, afdelinger og virksomheder vil Sundhedsforum hvert år udpege et tema inden for sundheds- og forebyggelsesområdet, som alle i kommunen skal arbejde med på forskellige niveauer i det efterfølgende år. Samtidig kan samarbejde med frivillige og foreninger tænkes ind i det tema, som Sundhedsforum foreslår.

262 2. Formål Ved at sætte fysisk aktivitet på dagsordenen skabes grundlag for, at kommunens borgere bliver mere fysisk aktive. Hvis alle kommunens afdelinger og virksomheder tager initiativer og understøtter motion og fysisk aktivitet, så er sandsynligheden større for at flere borgere dyrker motion. For at sætte gang i processen foreslår Sundhedsforum 4 delprojekter under 'Tema Fysisk aktivitet'. Medlemmer af Sundhedsforum er tovholdere på delprojekterne. Nem motion Store cykel dag den 13. juni 2010 Sundhedscafé - som metode Vandrefestival den september 2010 Der udarbejdes kommissorier for hvert delprojekt. Har afdelinger/virksomheder idéer til andre projekter under 'Tema Fysisk aktivitet', kan Sundhedsforum (eller medlemmer herfra) eventuelt indgå som sparringspartnere. Succeskriterier og målemetode Succeskriterierne fremgår af kommissorier for hvert af de fire delprojekter. 3. Projektets produkt(er) Delprojekterne 4. Projektets organisering Sundhedsforum er tovholder på det overordnede 'Tema Fysisk aktivitet', herunder de fire delprojekter, men ikke nødvendigvis dem, der igangsætter eller driver projekterne. Der samarbejdes med relevante afdelinger, virksomheder og eventuelt frivillige og foreninger. 5. Tidsramme Direktionsmøde i foråret 2010 Sag om 'Tema Fysisk aktivitet' med kommissorier for delprojekterne: a. Nem motion b. Store cykel dag den 13. juni 2010 c. Sundhedscafé - som metode d. Vandrefestival den september 2010 Forår 2010 Side 2 af 3

263 Nyhed på intranettet om 'Tema Fysisk aktivitet', og hvordan Sundhedsforum vil arbejde med det. Pressemeddelelse på internettet om de fire delprojekter Forår 2010 og frem Igangsættelse af aktiviteter. 6. Økonomi/ressourcer Prioritering af personaleressourcer - Medarbejdere, der ikke direkte eller i traditionel forstand arbejder med sundhed og forebyggelse til dagligt, kan blive involveret i projekter under 'Tema Fysisk aktivitet'. For at fokus på fysisk aktivitet bliver bredt implementeret skal der være mulighed for at prioritere arbejdet med temaet på tværs af direktørområde/afdelinger/virksomheder. Midler til projekterne dækkes af 'Sundhedsfremme og forebyggelse'. Om nødvendigt ansøges fonde eller puljer. 7. Evaluering Evaluering vil ske på temadag i Sundhedsforum. De enkelte delprojekter, der hører ind under 'Temaet Fysisk aktivitet', vil blive evalueret separat, jævnfør kommissorierne for de enkelte projekter. Side 3 af 3

264 Bilag: Strategi for kollektiv trafik 2010 Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45773/10

265 Strategi for Kollektiv trafik Lejre Kommune Februar 2010

266 2

267 Kære Lejreborger Siden kommunalreformen har det været et stort ønske at få gennemgået den kollektive trafik i kommunen. I kommunalbestyrelsen tror vi, at busdriften i Lejre kan gøres enklere og mere effektiv. Sammenlignet med andre kommuner på Sjælland er Lejre den kommune, der køber mest kollektiv trafik pr. indbygger. Og vi tror, at der kan skabes en bedre intern sammenhæng i kommunen og en mere ensartet service i forhold til den forskellige service, der var i de gamle kommuner. Det er i maj måned vi skal fortælle trafikselskabet Movia, hvis vi vil have ændringer i køreplanerne fra årsskiftet 2010/2011. Derfor sender vi denne strategi for kollektiv trafik i høring nu. Vi vil gerne høre din mening om det forslag til rute- og telebusdækning, der bliver præsenteret på de følgende sider: Kunne det få dig til at bruge bussen mere? Ville det få dig til at bruge bussen mindre? Er der væsentlige transportbehov, som vi har overset? Er oplægget et godt udgangspunkt for at dække transportbehovet hos unge under uddannelse, pensionister og folk, der skal til og fra arbejde? Fra side kan du se på kort, hvordan buslinjerne ser ud i dag og i forslaget. I skemaer på side har vi forsøgt at vise, hvordan forbindelserne ændrer sig på delstrækninger. Du kan sende dit svar på eller til Lejre Kommune Møllebjergvej 4, 4330 Hvalsø senest d. 21. marts Vi vil også gerne se dig til borgermøde d. 9. marts kl. 19 på Hvalsø Skole. Vi ser frem til dine input, for vores ønske er at gøre busdriften i Lejre Kommune så god som mulig for så mange som muligt. 3

268 4

269 Indhold Hvor står vi? 1. Geografi 2. Kunder og transportbehov 3. Den kollektive trafik i dag 4. Økonomi Side Hvor vil vi hen? 1. Ensartet service 2. Bedre sammenhæng på tværs 3. Effektivisering 4. Besparelser 5. Pålidelige forbindelser 6. Hurtige busser 7. Gode læ- og parkeringsforhold 8. Hyppige afgange 9. Overskuelige køreplaner 10. God service og komfort 11. Lave priser 12. Optimal udnyttelse af små busser 13. Ensartet telebusdækning 14. Telebus til udflugter/grupper Hvad gør vi? 1. Strategien er en råskitse 2. Rejsekortet - et nyt billetsystem 3. Skolebus 4. Busnet - myldretid 5. Busnet - hverdage dagtimer 6. Busnet - aftentimer 7. Busnet - weekend dagtimer Hvad mener du? 25 Bilag 1. Oversigt over busser i Lejre Kommune Oversigt over busser i Lejre Kommune - forslag 3. Forbindelser mellem byer og forslag 4. Centrale forbindelser til Roskilde

270 Hvor står vi? 1. Geografi Lejre Kommune dækker et stort område, og derfor skal busserne i kommunen dække store afstande: ha 24 km fra nord til syd 16 km fra øst til vest 350 km kommunevej 60 km statsvej Det stiller også store krav til bustrafikken, at Hornsherred er afskåret fra kommunerne vest og øst for på grund af Isefjord og Roskilde Fjord. Cirka en fjerdedel af borgerne i Lejre Kommune bor spredt på landet, mens tre fjerdedele bor i byer: 60 % koncentrerer sig i de otte største byer og 15 % bor i ni større landsbyer og Center Avnstrup. 2. Kunder og transportbehov Lejre Kommune har indbyggere, men ifølge Movias opgørelse er det på hverdage kun ca personer, der i dag stiger på busserne. På lørdage er det ca. 900 og på søndage ca. 600, der i dag stiger på busserne. Af en lille undersøgelse fra 2009, fremgik det, at cirka 6 % af de spurgte indbyggere brugte bus eller tog dagligt. På en hverdag blev der i 2007 registreret cirka 500 påstigere på togene i Lejre og påstigere på togene i Hvalsø - inklusiv indpendlere på vej hjem. 75 % af familierne i Lejre Kommune råder over en eller to biler, og det betyder, at det kan være svært at flytte transport over i den kollektive trafik, fordi bilejerne vænner sig til at bruge bilen. Alle kommunens indbyggere kunne dog i teorien være buskunder, og de har et meget forskelligt transportbehov: pendler til arbejde, og af dem arbejder i Lejre Kommune, Roskilde Kommune eller længere øst på børn skal i skole på 10 forskellige skoler (ca. 500 får gratis skolebuskort) unge skal til forskellige uddannelsessteder - flest i Roskilde over 65 år skal jævnligt til butikker, bibliotek, læge, optiker, aktiviteter og venner. Ud over de nævnte er der et ukendt antal indbyggere, 6

271 der skal til storbyen og shoppe eller til sport og fritidsaktiviteter, på besøg hos venner og familie. Der er også sommerhusgæster, som kører til og fra kommunens sommerhuse. Af sommerhusene er over 500 med faste beboere, og antallet stiger. 3. Den kollektive trafik i dag Rygraden i den kollektive trafik er de to stationer i Lejre og Hvalsø, der ligger på regionalbanen København - Kalundborg. I statens seneste trafikforlig er det besluttet, at der skal være tog hver halve time ikke bare på Hvalsø men også på Lejre station i dagtimerne. Det er også besluttet at bygge dobbeltspor fra Lejre til Vipperød, og det vil give mulighed for flere tog og kortere rejsetid over strækningen Roskilde-Holbæk. Busdriften i Lejre Kommune bliver dækket af rutebusser og telebusser: Rutebusser er gule busser med plads til op til 80 personer, som i dag kører på 17* linjer efter køreplaner til bestemte stoppesteder. Betaling sker med månedskort eller klippekort, hvor prisen afhænger af, hvor mange zoner, man passerer. * Én linje er regional og to er natbusser. Telebusser er gule busser til ca. 24 personer, som i dag kører på 4 forskellige linjer (816, 817, 629 og 829). Telebusserne skal bestilles pr. telefon mindst en time før behov, og kører fra dør til dør, hvor der ikke er rutebus - i byer dog kun til stoppested. 817 kører fra tidlig morgen til kl. 24 nat i gl. Bramsnæs. 816 kører fra kl samt mandage og torsdage kl. 14:30-15:30, samt hver aften fra i gl. Hvalsø. 629/829 kører hverdage 8:30-15:30 og fra i gl. Lejre Kommune. Kørsel sker efter først-til-mølle-princippet og betalingen er som i rutebusser. Det er muligt at stige uanmeldt på linje 816 om aftenen på Hvalsø station og på linje 817 i Kirke Hyllinge hele dagen. 4. Økonomi Lejre Kommune har det økonomiske ansvar for busdriften i kommunen, og det betyder, at kommunen betaler de udgifter, der ikke bliver dækket af billet-indtægterne. På de forskellige faste ruter dækker indtægterne mellem 30 og 60 % af udgiften, men indtægterne fra telebusserne er lavere. I skemaet kan man se, hvordan udgifterne har udviklet sig fra 2007 til 2010: Stigningen i udgifterne over årene skyldes forenklet sagt stigning i lønninger, brændstof med videre., faldende antal passagerer og ændringer i den lov-bestemte model for, hvordan udgifter til busdrift skal fordeles mellem kommunerne. I beløbet for 2009 er der medregnet tilkøbt kørsel for ca. 1,6 mio. kr., fordi en del ældrekørsel og skolebuskørsel er flyttet fra privat kontrakt til Movia. Med til billedet af den økonomiske udvikling hører også, at Lejre Kommune i 2010 er blevet kompenseret af staten med 2,7 mio. kr som følge af ændringer i afgifterne på busleje i udlandet (cross-border leasing) og på diesel. Hvis prisstigningen fortsætter i 2011, vil udgiften til bustrafikken i Lejre Kommune være fordoblet på bare 4 år. Derfor har kommunalbestyrelsen ønsket at se, hvilken bustrafik, man kan få fra køreplanskiftet 2010/2011, hvis udgiften (i nutidskroner) i stedet skal holde sig indenfor cirka mio. kr. Som det fremgår er der usikkerhed i vurderingen af udgiften til det forslag, vi lægger frem. Både vurderingen af passagerindtægterne og mulighederne for at bruge det fysiske materiel mest effektivt er faktorer, der spiller ind, og som først nøjere kan afklares i detailplanlægningen. Det er de cirka mio. kr., der danner grundlag for forslaget til nyt busnet. Denne ramme svarer til ca. 1,8 bustime pr. indbygger. I 2010 køber Lejre Kommune ca. 2,1 bustime pr. indbygger. Trods en reduktion til 1,8 bustime pr. indbygger vil Lejre Kommune stadig være den kommune på Sjælland, der leverer det største antal bustimer pr. indbygger. 7

272 Hvor vil vi hen? 1. Ensartet service Forslag Serviceniveauet i kommunen gøres så ensartet og højt, som de geografiske forhold og den økonomiske ramme tillader. Ulemper Borgere i områder, som før har haft mange forskellige buslinjer at vælge mellem kan opleve, at de får færre valgmuligheder til gengæld for, at en større andel af befolkningen bliver betjent. Fordele Borgerne skal vide, hvilken busbetjening, de kan forvente og være sikre på, at den fungerer ens, uanset om de befinder sig i den nordlige eller den sydlige del af kommunen. Et ensartet serviceniveau vil også gøre det lettere at bruge den kollektive trafik på tværs af kommunen. 2. Bedre sammenhæng på tværs Forslag Der etableres forbindelse med afgange, der skal gøre det muligt at komme mellem de 8 større byer med færrest muligt skift. Forbindelser til Kirke Hvalsø skal prioriteres højt. Ulemper De største transportbehov, som vil lægge beslag på en del busser, ligger i myldretiden, hvor folk skal til og fra arbejde, skole og uddannelse - flest øst for Lejre Kommune. Det er vanskeligt at vide, hvor stort behovet er for de tværgående forbindelser i dagtimerne. Fordele Hvis borgere, der ikke har bil, skal have mulighed for at komme eksempelvis på rådhuset og til kulturarrangementer og butikker i hovedbyen Kirke Hvalsø, er der brug for 8 flere og bedre forbindelser på tværs af de gamle kommunegrænser. 3. Effektivisering Forslag 1. De faste ruter koncentreres, hvor der er flest kunder. 2. Materiellet bruges til de transporttyper, de er bedst egnet til. De otte største byer skal have: 1. Hyppige forbindelser mod øst på hverdage i morgenmyldretiden fra kl. ca Hyppige forbindelser fra øst på hverdage i eftermid dagsmyldretiden fra kl. ca Nord-syd-forbindelse med 1-2 timersdrift mellem de største byer året rundt fra kl Så hurtige og direkte forbindelser som muligt (få, velplacerede stoppesteder - med læ og cykelparkering samt buslommer på veje med tæt trafik). 5. Stoppesteder, der er placeret ud fra en konkret vurdering af behov. De ni større landsbyer og Center Avnstrup skal have: Så gode forbindelser som muligt til en af de otte største byer Beboere i det åbne land skal have: Mulighed for at bruge telebus til de større byer mellem kl. 9 og 24. Ulemper Sammenlægning af linjer kan betyde færre valgmuligheder nogle steder. Fordele Ved at forbedre busdriften, der hvor der bor flere mennesker, kan man betjene flere kunder og få større billetindtægter.

273 Ved at lægge parallelle buslinjer sammen til en enkelt linje, opnås højere frekvens, bedre overskuelighed og flere passagerer i busserne på den opgraderede linje. Ved at bruge de store busser på ruter, hvor der er mange passagerer og de små (tele)busser, på ruter, hvor der er tyndt befolket, får man den bedste udnyttelse af materiellet. De små (tele)busser er også mere miljøvenlige end de store busser - både hvad angår vejslitage og CO 2. De små busser kan også holde en højere gennemsnitsfart. 4. Besparelser Forslag Der etableres knudepunkter med opsamling fra opland og eventuelt bus-skift på følgende steder: Hvalsø Station Lejre Station Kirke Hyllinge Osted Borrevejle (ved Købmanden) Korsvejen ved Kirke Såby Ulemper De få passagerer, som har brugt de linjer, der spares væk, vil opleve besparelsen som en serviceforringelse. De fleste buspassagerer vil helst være fri for at skulle skifte, og hvis der ikke er ordentligt læ, kan det være ubehageligt at vente - selv få minutter - på en anden bus. Fordele Ved at lade nogle få passagerer skifte bus undervejs, kan man få fyldt busserne bedre op. Det giver en mulighed for at få råd til forbindelser, som ellers ville være meget dyrere, fordi der er et begrænset kundeunderlag. En forudsætning for, at det kan fungere, er dog, at der er god korrespondance mellem linjerne. Ved at spare nogle af de mindst benyttede afgange og forbindelser væk modvirkes en del af den udgiftsstigning, der har været de sidste tre år. Det betyder, at den kollektive trafik ikke tager helt så mange ressourcer fra de øvrige kommunale opgaver, som den ellers ville have gjort. 5. Pålidelige forbindelser Forslag Forbindelser til tog og andre centrale buslinjer skal være så pålidelige som muligt. Ulemper Hvis der eksempelvis skal tages højde for, at der om vinteren kan være dårligt føre, skal der lægges en tidsmæssig margin ind i køreplanen, og det går ud over bussens gennemsnitlige hastighed. Fordele Det, der betyder mest for kundernes tilfredshed, er at de kan regne med, at bussen kommer og er fremme til tiden. Især forbindelser til centrale togafgange og buslinjer er vigtige. 6. Hurtige busser Forslag Bus 229R og 234 bliver de hurtigste busser med gennemsnitligt ca. 40 km/t. Til sammenligning kører oplandsbusser i gennemsnit ca. 30 km/t og bybusserne i København kun ca km/t. Ulemper Hvis busser skal være hurtige, kan de ikke stoppe mange steder, eftersom det tager tid at sætte farten ned, stoppe og komme op i fart igen. Det betyder, at man kun kan stå på i områder, hvor der bor mange mennesker - og kun kan stige af på steder, hvor der er mange, der skal af. Dermed 9

274 bliver der for nogen længere at gå. Fordele Når man skal nå på arbejde og i skole om morgenen er det rart at komme så hurtigt frem fra sit hjem som muligt. Det er sundt at få motion i hverdagen. Set i det lys tæller gå- eller cykelturen til busstoppestedet også med. 7. Gode læ- og parkeringsforhold Forslag Det sikres indenfor de nærmeste år, at der er gode læ-muligheder samt bil- og cykelparkering ved knudepunkterne: Hvalsø Station Lejre Station Kirke Hyllinge Osted Borrevejle (ved Købmanden) Korsvejen ved Kirke Såby samt gode læ-muligheder og cykelparkering ved stoppesteder i de ni større landsbyer og Center Avnstrup. Ulemper Det koster penge at anlægge og vedligeholde læ og parkering, og alle pengene er endnu ikke afsat i budgettet. Anlæg kræver plads. Fordele Hvis det er let at finde parkering til bil og cykel tæt ved centrale stoppesteder, bliver manglende p-pladser ikke årsagen til, at folk opgiver at bruge forbindelsen. 8. Hyppige afgange Forslag De otte største byer skal have de hyppigste afgange. Ulemper Mange afgange koster mange penge og de relativt langsomme busser kan nogle gange være til gene for den øvrige trafik i myldretiden. Fordele Der er god mening i mange afgange på strækninger, hvor man ved, at der er (potentiale for) flere passagerer. Det er rart for folk at vide, at de fra de større byer har mange forskellige muligheder for at komme med bussen og finde lige præcis den afgang, der passer bedst til deres behov. 9. Overskuelige køreplaner Forslag Det skal være let at overskue og forstå bussernes køreplaner. Køreplanerne skal så vidt muligt have faste minut-tal, men hensynet til forenkling af køreplaner må ikke i sig selv være årsagen til, at gode forbindelser skæres væk. Ulemper Det kan gå ud over antallet af tilbud og muligheden for at bruge materiellet optimalt, hvis køreplanerne skal være mere enkle. Pendlere samt kunder, der ikke så ofte bruger kollektiv transport, finder måske den busforbindelse, de har brug for på For dem betyder det ikke noget, om køreplanerne for de enkelte ruter er komplicerede eller ej. Fordele Faste frekvenser og minuttal er lettere at huske end mange forskellige, og det betyder, at buskunderne bedre ved, hvornår de kan tage en senere eller tidligere afgang, hvis de får brug for det. 10. God service og komfort Forslag Der skal arbejdes for god service og komfort - herunder siddepladser til alle. Ulemper Det er kun prisen der sætter grænsen for den service og komfort man får, men uanset hvad man gør, kan bussen ikke konkurrere med privatbilen på hastighed og fleksibilitet. Fordele Det betyder meget for buskunders oplevelse af især de længere busture, at der er en plads at sidde på, og at chaufføren er venlig og imødekommende og kører hensynsfuldt. Særligt der, hvor bilen har svært ved at komme frem og finde parkering, er den kollektive trafik et attraktivt alternativ, især hvis komfort og service også er i top. 11. Lave priser Forslag Der skal arbejdes politisk på at få lavere priser i den kollektiv trafik. Prisudviklingen bør som minimum holde sig indenfor for den almindelige prisudvikling. Det er staten, der i lovgivningen har fastlagt de overordnede rammer for den kollektive trafik, og prisen for at køre med bus og tog på Sjælland fastlægges i takstsamarbejdet mellem trafikselskaberne DSB, Movia og Metroselskabet. Fra 2011 vil der blive indført et elektronisk rejsekort som på sigt betyder, at de gamle zoner afskaffes og kunderne betaler for afstanden i fugleflugtslinje. 10

275 Ulemper Jo lavere billetpriser, jo mere skal dækkes via skatten. Fordele Jo lavere pris på bus- og togkort i forhold til bil, jo flere vil vælge offentlig transport. Flere i bus og tog vil alt andet lige give bedre fremkommelighed på vejen for dem, der er afhængige af bilen. 12. Optimal udnyttelse af små busser Forslag 1. I morgenmyldretiden skal de små busser, som normalt kører telebus, udnyttes som rutebusser, der kører pendlere og skolebørn til de større byer med centrale busafgange. 2. Hvor det er muligt - skal de små busser udnyttes som rutebusser på nødvendige ruter, hvor der ikke er be hov for store busser. Ulemper Da de små busser kun kan være et sted ad gangen, er de mest effektivt udnyttet til at hente skolebørn med befordringsret og som rutebusser i morgenmyldretiden. Derfor vil det kun være muligt at ringe efter telebus efter kl. 9. Fordele Det kan give en god udnyttelse af telebusserne, hvis telebusserne har faste afgange fra knudepunkter som Kirke Hyllinge, samt Hvalsø og Lejre stationer. Ved knudepunkterne kan passagerer stige på uden at forudbestille bussen og dermed bliver telebussen et godt alternativ til hjemtransport med en fast rutebus. 14. Telebus til udflugter/grupper Forslag Telebusserne skal som hidtil kunne bookes efter først-tilmølle-princippet - også af grupper. Ulemper Når telebusser er helt fyldt op af en samlet gruppe, kan de ikke tage andre med, og så går der længere tid, før man kan blive hentet af en telebus, hvis afhentningen falder sammen med, at telebussen er bestilt til en gruppe. Fordele Grupper fra eksempelvis daginstitutioner, skoler og foreninger kan have glæde af, at op til 24 personer sammen kan bestille en telebus, der kan køre fra et sted til et andet i kommunen. Det giver en god udnyttelse af busserne, når de bliver fyldt op. Fordele Det vil give flere passagerer, hvis de små busser i morgenmyldretiden benyttes på fastlagte ruter frem for som telebusser. 13. Ensartet telebusdækning Forslag Der skal være mere ensartet telebusdækning i hele kommunen af hensyn til dem, der bor i det åbne land, hvor der ikke er rutebusser: 1. Telebusser skal kunne ringes udenfor myldretid - i tidsrummet Telebusser skal holde og vente på passagerer ved centrale ankomster i både Kirke Hyllinge og Lejre. 3. Lejre Kommune vil arbejde for, at telebusserne bliver integreret i Ulemper I Hvalsø er muligheden for at bruge telebus i dag meget ringe, fordi telebusserne er optaget af at køre handicappede til træning og skolebørn til og fra skole. Bedre mulighed for at kunne ringe efter telebus vil muligvis kræve tilkøb af anden trænings- og skolekørsel. Kørsel fra faste knudepunkter giver mindre fleksibilitet i tilrettelæggelsen af kørslen. 11

276 12

277 Hvad gør vi? 1. Strategien er en råskitse På de følgende sider præsenterer vi et forslag til nyt busnet, som det kan komme til at se ud ved køreplanskiftet i december Busnettet er et forslag på et detaljeringsniveau, hvor vi endnu ikke ved, hvordan der skabes bedst forbindelse mellem tog og bus ved de forskellige knudepunkter. Meget afhænger af DSB's eventuelle ændringer af togkøreplanerne. Det er først når togkøreplanerne endelig kendes, og i detailplanlægningen af det nye busnet, at de bedste sammenhænge kommer frem. Forslaget er bygget op efter de principper, der er beskrevet i afsnittet "Hvor vil vi hen". I forsøget på at skabe et mere enkelt og effektivt busnet, har vi set på, hvor der har været mange sammenfaldende linjer. Ressourcer fra disse strækninger er blevet brugt til at gøre kapaciteten bedre på de strækninger, hvor der i dag er kapacitetsproblemer. Der ud over har vi brugt passagertællinger til at se, hvilke ruter og afgange der ikke har været brugt så meget. Når der på kortene side står timedrift, skal det forstås sådan, at bussen kører hver time i hver retning 2. Rejsekortet - et nyt billetsystem af altså kort tid efter, det nye busnet træder i kraft. Billetprisen bliver i det nye system beregnet efter rejsens fugleflugtslinje. Det betyder, at en rejse fra Kirke Såby over Kirke Hvalsø til Roskilde kommer til at koste det samme som den direkte vej med bus 230. I dag koster det en ekstra zone at køre over Kirke Hvalsø. Da rejsetiderne over Kirke Hvalsø til Roskilde i de fleste tilfælde er hurtigere end den direkte tur med bus, forventer vi, at flere vil benytte denne vej. Det har vi også regnet med i opbygningen af det nye busnet. 3. Skolebus I forslaget til nyt busnet har vi ikke præsenteret noget bud på skolebusdækningen. Vi ved endnu ikke hvordan skolebuskørslen bliver planlagt mest hensigtsmæssigt. Vi er nødt til først i detaljer at fastlægge det busnet, der skal dække myldretidsbehovet, for at kunne se, hvor langt dette net kan opfylde behovene for skolebusbefordring. Derefter skal vi have en politisk drøftelse af, hvordan de resterende behov skal dækkes. Vi forventer, at den fremtidige skolebørnsbefordring bliver en blanding af rutebusser, telebusser og privat vognmandskørsel, som det også er i dag. Der er skrevet en redegørelse for skolebuskørsel og anden kørsel, som kan hentes på Hele Danmark skal have et nyt billetsystem til den kollektive trafik. Det nye system hedder 'rejsekortet' og forventes at blive implementeret i vores område i begyndelsen 13

278 Busnet myldretid - i dag Busnet i dag - myldretid Myldretidstrafikken dækkes i dag af ti faste ruter: 229E, 234, 226, 227, 228, 230, 219, 232, 215, 222 og 629. Alle linjerne har timedrift i myldretiden. Linje 227 har halvtimesdrift mellem Ejby og Kirke Hyllinge og 229E og 227 giver tilsammen halvtimesdrift mellem Kirke Hyllinge og Roskilde. Linje 230 har næsten halvtimesdrift fra Kirke Såby til Hvalsø Station. Der er ingen telebusdækning i myldretiden. 14

279 Busnet myldretid - forslag Busnet forslag - myldretid Forslaget til nyt busnet lægger op til følgende ændringer i myldretiden: 229R får halvtimesdrift. Det prioriteres, at busser i begge retninger krydser i Kirke Hyllinge, og der sikres så vidt muligt forbindelse med 219 og får halvtimedrift - det vil sige flere afgange end i dag. 219 får lidt mere end timedrift i myldretiden. Der skal så vidt muligt sikres forbindelse til tog i Hvalsø. I Kirke Hyllinge skal der så vidt muligt sikres forbindelse med 229R i begge retninger. Enkelte ture lægges med særlig hensyntagen til kørsel til og fra Sæby-Gershøj og Kirke Hyllinge Skoler. 215 får timedrift og ændres, så linjen kører mellem Osted og Solrød Strand - og ikke længere mellem Osted og Roskilde. Der sikres forbindelse med tog i Viby. 228 beholder nuværende timedrift. Forbindelse til 229R til og fra Frederikssund prioriteres, og der søges bedst mulig fordeling mellem 219 og 228 på strækningen mellem Ejby og Kirke Hyllinge. 227E blive en pendlertur fra Kirke Hyllinge over Ejby og Rye til skolerne på Maglegårdsvej. Bussen ankommer ca. kl. 8 og kører kun på skoledage. Den gamle linjefø 15

280 ring fra Ejby over Kirke Hyllinge sløjfes. Passagerer i Ejby kan med fordel benytte eller benytte 219 eller 228 til Kirke Hyllige og skifte til 229R, der fremover får halvtimes drift fra Kirke Hyllinge til Roskilde. 230 får en pendlertur (230E) fra Hvalsø Station over Kirke Såby til skolerne på Maglegårdsvej. Bussen ankom mer ca. kl. 8 og kører kun på skoledage. 230 ændres, så den kører i halvtimesdrift på strækningen Torkilstrup - Kirke Såby - Hvalsø Station. Forbindelse til toget i Kirke Hvalsø prioriteres. 232 får en pendlertur (232E) fra Avnstrup over Osted til skolerne på Maglegårdsvej. Bussen ankommer ca. kl. 8 og kører kun på skoledage. 232 ændres, så den fremover kører til Lejre Station og ikke til Roskilde. Linjen får time drift i myldretiden og skal fortsat køre skolebørn til Hvalsø skole. 629 får timedrift fra Lejre Station til Roskilde over Herslev og Kattinge. Linjeføringen gøres mere enkel sammenlignet med i dag. Linjen sikres forbindelse med toget på Lejre Station. 226 får tre pendlerture ind til Roskilde om morgenen og fire retur om eftermiddagen mellem kl. 14 og 19. En ny linje 231 får tre pendlerture ind til Roskilde om morgenen og fire retur om eftermiddagen mellem kl. 14 og 19. Forventet rejsetid ca. 50 minutter. Den øgede frekvens på linje 229R giver passagerer fra Skibby flere muligheder. Det vil give bedre plads til de passagerer, der står på i Kirke Hyllinge. Linje 231 giver passagererne fra Ejby en hurtigere forbindelse til Roskilde og vil også skabe bedre plads i busserne i Kirke Hyllinge. I Gevninge, hvor der i dag er kapacitetsproblemer, vil der også komme flere busser i myldretiden. Antallet af afgange stiger fra 12 til

281 Busnet hverdage - dagtimer Busnettet på hverdage - som det er i dag og som det foreslås - er vist på kort på de næste to sider. Kørslen i dag Kørslen dækkes i dag af ni faste ruter: 229E, 234, 227, 228, 230, 219, 232, 215, og 629. Linje 229E, 227, 228 og 234 har timedrift i dagtimerne. De øvrige linjer har to-timers drift. Linje 227 har halvtimesdrift mellem Ejby og Kirke Hyllinge og 229R og 227 sikrer med forskudt kørsel halvtimesdrift mellem Kirke Hyllinge og Roskilde. Derudover er der tre telebusser til at dække de tre viste telebusdistrikter. Dog har telebus 816 i Hvalsø en meget begrænset driftstid (Hverdage fra kl , og mandag og torsdag fra til 15.30). Linje 233 kører timedrift i sommerhalvåret og i efterårsferien, når Sagnlandet Lejre har åbent. Forslag Forslaget til nyt busnet lægger op til følgende ændringer i dagtimerne: 229R får halvtimesdrift. Det prioriteres, at busser i begge retninger krydser i Kirke Hyllinge og der sikres så vidt muligt forbindelse med 219 og får timedrift i dagtimerne, - et par afgange mere end i dag. 234 forventes at kunne overtage kunderne fra 215 og 232, der ikke længere kører mellem Osted og Roskilde. 219 får timedrift i dagtimerne og skal så vidt muligt sikres forbindelse til tog i Hvalsø. I Kirke Hyllinge skal så vidt muligt sikres forbindelse med 229R i begge retnin ger. Enkelte ture lægges med særlig hensyntagen til kørsel til og fra Sæby-Gershøj og Kirke Hyllinge Skoler. Linje 227 fra Ejby over Kirke Hyllinge sløjfes. Passagerer i 17

282 Busnet hverdage dagtimer - i dag dagtimerne kan benytte 219, 228 eller telebus 817 og skifte til 229R, der fremover får halvtimes drift fra Kirke Hyllinge til Roskilde. Linje 215 får timedrift og ændres, så linjen kører mellem Osted og Solrød Strand - og ikke længere mellem Osted og Roskilde. Kunderne på denne strækning kan i stedet benytte 234, der får flere afgange end i dag. Der sikres forbindelse med tog i Viby. 228 beholder nuværende timedrift. Forbindelse til 229R til og fra Frederikssund prioriteres, og der søges bedst mulig fordeling mellem 219 og 228 på strækningen mel- lem Ejby og Kirke Hyllinge. 230 ændres, så den kører i timedrift mellem Kirke Hvalsø og Gevninge. Forbindelse til toget i Kirke Hvalsø prioriteres. Passagerer til Roskilde, der ikke ønsker at tage toget, har mulighed for skift til 229R ved Gevninge. 232 ændres, så den fremover kører til Lejre Station og ikke til Roskilde. Linjen får to-timers drift i dagtimerne. 629 får to-timersdrift fra Lejre Station til Roskilde over Herslev og Kattinge. Linjeføringen gøre mere enkel sammenlignet med i dag. Linjen sikres forbindelse med toget på Lejre Station. 18

283 Busnet hverdage dagtimer - forslag Telebus 829 får fast afgang hver time fra Lejre Station. Her kan passagerer stige på uden at forudbestille turen. Ruten fra Lejre Station planlægges, så hver anden time serviceres kunderne nord for jernbanen serviceres først, og hver anden time serviceres kunderne syd for jernba nen først. Telebus 817 får som i dag fast afgang hver time fra Kirke Hyllinge. Her kan passagerer stige på uden at forudbestille turen. Den faste afgang skal afpasses med 229R. Med linje 629 og telebus 829 s faste afgang fra Lejre station bliver der bedre forbindelse til Lejre Museum. Den eksisterende skolebuslinje 224 til Kirke Hyllinge og Sæby Gershøj Skoler (ikke tegnet på kortet) servicerer i dag til en vis grad borgerne i området i dagtimerne. Denne service bliver i forslaget udvidet med forlængelsen af 219 til Gershøj og Sæby. Vi skal vurdere, om det er muligt at køre skolebuskørsel til Osted Fri- og Efterskole ved at forlænge linje 215 fra Osted til Kirke Hvalsø på en enkelt morgenafgang. 19

284 Busnet aftentimer - i dag Busnet i dag - aftentimer Aftentrafikken dækkes i dag af ruter 239 og 234, hvor 234 har timedrift og 234 i totimesdrift i begge retninger. De øvrige områder dækkes af telebus. En telebus dækker 829 s distrikt i den østlige del af kommunen og to telebusser dækker 817 s distrikt i den nordvestlige del af kommunen. De to busser i dette distrikt har fast afgang hver time fra henholdsvis Kirke Hyllinge og Hvalsø Station. Påstigere ved de faste afgange behøver ikke at bestille bussen i forvejen. 20

285 Busnet aftentimer - forslag Busnet forslag - aftentimer Forslaget til nyt busnet lægger op til følgende ændringer i aftentimerne: 229R får timedrift i aftentimerne. Det prioriteres, at busser i begge retninger krydser i Kirke Hyllinge, og der sikres så vidt muligt forbindelse med får én- til totimesdrift i aftentimerne - som i dag. Linje 219 får totimesdrift i aftentimerne. Ruten lægges over Kirke Såby - altså en alternativ rute i forhold til 219 s rute i dagtimerne. Telebus 817 får fast afgang fra Kirke Hyllinge, så der er forbindelse med 229R i begge retninger. Telebus 829 får fast afgang fra Lejre Station. Det betyder, at passagerer her kan stige på uden forudbestilling. Ruten fra Lejre Station planlægges, så kunderne nord for jernbanen prioriteres først i lige timer og kunderne syd for jernbanen prioriteres først i ulige timer. 21

286 Busnet weekend dagtimer - i dag Busnet i dag - weekend dagtimer Dagtrafikken i weekenden dækkes i dag af fem faste ruter: 239, 234, 230, 219 og har timedrift i begge retninger. De øvrige linjer har to-timers drift i hver retning. Derudover er der to telebusser til at dække de to telebusdistrikter. Området omkring Hvalsø har ikke telebusdrift i dagtimerne i weekenden. Busnet forslag - weekend dagtimer Forslaget til nyt busnet lægger op til følgende ændringer i dagtimerne i weekenden: 229R får timedrift. Det prioriteres, at busser i begge retninger krydser i Kirke Hyllinge, og der sikres så vidt muligt forbindelse med får én til totimesdrift - som i dag. Linje 219 får totimes drift. Ruten lægges over Kirke Såby og bliver en alternativ rute i forhold til 219 s rute i hverdagen. Telebus 817 får fast afgang fra Kirke Hyllinge. Det bety 22

287 Busnet weekend dagtimer - forslag der, at passagerer her kan stige på uden forudbestilling. Der skal sikres forbindelse med 229R i begge retninger. Telebus 829 får fast afgang fra Lejre station. Det betyder, at passagerer her kan stige på uden forudbestilling. Ruten fra Lejre Station planlægges, så kunderne nord for jernbanen prioriteres først i lige timer og kunderne syd for jernbanen prioriteres først i ulige timer. Forslaget lægger op til færre faste ruter i weekenden, men rimelig telebusdækning over hele kommunen. De kunder, der i dag benytter 232 i weekenden har i forslaget mulighed for at bruge telebus 829. Den alternative rute på 219 giver fortsat kunderne i Kirke Såby fast forbindelse til Hvalsø Station - og her fra forbindelse til Roskilde eller Holbæk. Kunderne langs Lindenborgvej, Gevninge og Kornerup kan i stedet for 230 benytte 229R. Vi skal vurdere nærmere, hvordan skoleelever mest hensigtsmæssigt kommer til Midtsjællands Ungdomsskole søndag aften. 23

288 24

289 Hvad mener du? Som det fremgår af afsnit 2, er der utroligt mange ting at tage hensyn til, når man laver et nyt busnet, for eksempel både kørselsbehov, serviceniveau og korrespondance med tog og andre busser. Derfor er det vigtigt for Lejre Kommune at høre, hvad du mener om det forslag til nyt busnet, som vi har sendt i høring: Kunne det få dig til at bruge bussen mere? Ville det få dig til at bruge bussen mindre? Er der væsentlige transportbehov, som vi har overset? Er oplægget et godt udgangspunkt for at dække transportbehovet hos skolebørn, unge under uddannelse, pensionister og folk, der skal til og fra arbejde? Send dit svar senest d. 21. marts 2010 på eller til Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Eller kom og giv din mening til kende på borgermøde d. 9. marts kl. 19 på Hvalsø Skole. 25

290 Oversigt over busser i Lejre Oversigt Kommune over busser i 2010 Lejre Kommune

291 Oversigt over busser i Lejre Kommune - forslag Oversigt over busser i Lejre Kommune forslag 27

292 Forbindelser mellem byer - Forbindelser 2010 og mellem forslag byer - forslag 2011 Hverdage i alt Antal afgange i hver retning (dobbeltture) Delstrækning Forskel Hvalsø - Ny Tolstrup Hvalsø - Osted (Avnstrup) - Tolstrupvej - Hovedvejen Tolstrupvej - Osted Osted - Viby Osted - Lejre Lejre - Gevninge Gevninge - Herslev - Kattinge Osted - Roskilde Svogerslev - Borrevejle Kr. Saaby - Hvalsø Borrevejle - Lyndby Lyndby - Kr. Hyllinge Sæby - Gershøj Kr. Hyllinge - Skibby Kr. Hyllinge - Kyndeløse - Ejby Kr. Hyllinge - Ejby (landevejen) Ejby - Kr. Sonnerup Kr. Sonnerup - Borrevejle Kr. Sonnerup - Hvalsø Myldretid hverdage Antal afgange mellem ca. kl. 6-9 i aktuel retning (mod øst) Delstrækning Forskel Hvalsø - Ny Tolstrup 3 3 Hvalsø - Osted (Avnstrup) - Tolstrupvej - Hovedvejen Tolstrupvej - Osted Osted - Viby Osted - Lejre Lejre - Gevninge 3 3 Gevninge - Herslev - Kattinge 3 3 Osted - Roskilde Svogerslev - Borrevejle Kr. Saaby - Hvalsø 9 9 Borrevejle - Lyndby Lyndby - Kr. Hyllinge Sæby - Gershøj Kr. Hyllinge - Skibby Kr. Hyllinge - Kyndeløse - Ejby 4 4 Kr. Hyllinge - Ejby (landevejen) Ejby - Kr. Sonnerup Kr. Sonnerup - Borrevejle Kr. Sonnerup - Hvalsø

293 Aften Antal afgange efter kl. 18 Delstrækning Forskel Hvalsø - Ny Tolstrup telebus telebus Hvalsø - Osted telebus telebus (Avnstrup) - Tolstrupvej - Hovedvejen telebus telebus Tolstrupvej - Osted Osted - Viby telebus Osted - Lejre telebus telebus Lejre - Gevninge telebus telebus Gevninge - Herslev - Kattinge telebus telebus Osted - Roskilde telebus telebus Svogerslev - Borrevejle Kr. Saaby - Hvalsø telebus telebus Borrevejle - Lyndby Lyndby - Kr. Hyllinge Sæby - Gershøj Kr. Hyllinge - Skibby Kr. Hyllinge - Kyndeløse - Ejby 3 3 Kr. Hyllinge - Ejby (landevejen) 2 2 Ejby - Kr. Sonnerup telebus 3 3 Kr. Sonnerup - Borrevejle telebus telebus Kr. Sonnerup - Hvalsø telebus 3 3 Weekend - dagtimer Antal afgange i hver retning (dobbeltture) Delstrækning Forskel Hvalsø - Ny Tolstrup 6 telebus -6 Hvalsø - Osted telebus telebus (Avnstrup) - Tolstrupvej - Hovedvejen 6 telebus -6 Tolstrupvej - Osted Osted - Viby Osted - Lejre telebus telebus Lejre - Gevninge telebus telebus Gevninge - Herslev - Kattinge telebus telebus Osted - Roskilde Svogerslev - Borrevejle Kr. Saaby - Hvalsø - telebus Borrevejle - Lyndby Lyndby - Kr. Hyllinge Sæby - Gershøj Kr. Hyllinge - Skibby Kr. Hyllinge - Kyndeløse - Ejby Kr. Hyllinge - Ejby (landevejen) telebus telebus Ejby - Kr. Sonnerup Kr. Sonnerup - Borrevejle - telebus Kr. Sonnerup - Hvalsø

294 30

295 Centrale forbindelser til Roskilde i myldretid med ankomst ved syv-otte-tiden Centrale forbindelser til Roskilde i myldretid med ankomst ved syv-otte-tiden By Afgang Afgang Ankomst Rejsetid Linje Forvetede forbindelser antal Kirke Hyllinge 06:40 07:33 00: RE :55 07:35 00:40 229E 07:04 08:01 00: i alt :16 08:02 00: Ejby Kirke Sonnerup Kirke Såby Hvalsø/Lejre Gevninge Osted Hvalsø 06:31 07:35 01: E 06:46 07:33 00: RE 4508 i alt 3 07:07 08:02 00: :56 07:33 00: RE :02 07:51 00: i alt 2 06:56 07:33 00: RE :07 07:51 00: i alt 3-4 Lejre 06:47 06:54 07: RE :19 07:25 07: RE :28 07:39 00:11 RE :47 07:54 08: RE 4510 Hvalsø i alt 7 - Lejre i alt 5 08:19 08:33 00:14 RE :25 08:33 00:08 RE :28 08:39 00:11 RE :47 08:54 09: RE :51 07:21 00: :00 07:32 00: :11 07:35 00:24 229E i alt 5 07:22 07:51 00: :48 07:33 00: RE :08 07:39 00: i alt 3 07:13 07:42 00:

296 Tak til Movia for lån af billeder Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og tryk: Lejre Kommune Oplag: 200 Udgivet februar 2010 af Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T: F: E:

297 Bilag: Resumé af høringssvar Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45771/10

298 Resumé af høringssvar fra høring af strategi for kollektiv trafik, Lejre Kommune Hvor ingen afsender er angivet, er kommentaren faldet på borgermødet d. 9. marts 2010 Nr Tema Afsender Resumé generelt Fmd. for ældrerådet. Nedlæggelse af stoppesteder? Ældre går 3 km/t eller mindre. Der er 2 km til Oldvejen. Tilsvarende ved Kornerup. Mange i Gevninge og Kr. Hyllinge har ikke vidst, hvordan de skulle bruge telebussen. Ældre bruger ikke rejseplanen på internettet ret meget. generelt Ældrerådet Lejre Kommune Keld Mortensen Formand Ønsker: At den kollektive trafik i kommunen er tilgængelig for flest muligt - i alle områder af kommunen. at især borgere som ikke har andre muligheder end den kollektive transport tilgodeses. At den kollektive trafik overalt har en frekvens der gør det muligt at foretage indkøb eller lægebesøg uden urimeligt lange ventetider At det er muligt, at foretage aften- og weekendbesøg, og at modtage aften og weekendbesøgende, med offentlig transport. Hvis stoppesteder nedlægges vil de påføre ældre og gangbesværede væsentlige ulemper eller fratage de nævnte grupper muligheden for at anvende den kollektive trafik. Bifalder ensartet telebusdækning, men hvis bussen skal holde og vente på passagererne ved centrale knudepunkter, mistes fleksibilitet, som er styrken ved telebusserne. Fordel ved, at telebusserne opsamler uanmeldte passagerer på knudepunkter, men det vil gå ud over brugere, som skal fra mindre bysamfund og landområder, hvor telebusser bliver væsentligste kollektiv transport. Bred information om telebusserne bør øges væsentligt og integreres i Også behov for at telebussernes telefonnumre optages i de offentlige telefonbøger f.eks. som Telebusserne i Lejre Kommune, så udefra kommende kan finde og reservere plads på busserne. 1 generelt Lejre Kommunes Handicapråd Ønsker: Faste minuttal, som er til at lære for de mange, der ikke kan læse. God korrespondance mellem tog og bus så korte ventetider som muligt. Ensartet telebuskørsel tidsrummet 9-24 godt. Telebus ved stationerne i Lejre og Hvalsø aften, så man kan komme til yderområderne. Mulighed for at komme på tværs i kommunen uden at skulle skifte flere gange.

299 Timedrift på de fleste linjer i dagtimerne af hensyn til indkøb, lægebesøg m.v. God befordring af ældre og handicappede på tværs enten via telebus eller særordning. generelt Skift leverandør det kan ikke være rigtigt at det hele er steget så meget på 4 år. Små private, som er mere fleksible. Må Movias skolebusser transportere helt små børn, som står op? generelt Chauffør på telebus. Utroligt mange bruger ruten Osted, Lejre, Gevninge, Kattinge, Boserup. Let, fordi vi sætter af. Hvorfor ændre noget der fungerer? Sikkert, at der ikke nås lige så mange passagerer, hvis fast time på Lejre St. Ikke mere 5 min forskydning. Fra 12 15:30 d.d. var der fx. 12 ture, men kun tre fra stationen. kl. 15:30 til 19 kører telebussen dog rute. Ingen grund til at reklamere for telebus, der forsvinder. Chaufførerne taler i telefon, fordi de skal passe vagten på 817 og 816 ifølge Movia. generelt generelt generelt Vælgerforeningen for Det Konservative Folkeparti i Lejre Kommune Genoptag natbus fra Lindenborg Kro. Oplys i de trykte køreplaner, hvordan og hvor man kan bruge telebusserne. Mulighed for at tænke i nye baner. I morgenmyldretiden trængsel af køretøjer mod Roskilde fra såvel vest (som skal igennem Svorgerslev/Hyrdehøj) og fra syd ad landevejen Ringsted-Roskilde. Dette medfører, at busser som skal fra Lejre Kommune til Roskilde togstation bliver forsinket. Tilsvarende gælder det for eftermiddagsmyldretiden ud af Roskilde by. En central del af den samlede kollektive trafik for os borgere i Lejre Kommune er jernbanelinjen til Roskilde. I morgenmyldretiden kl er der to tog i timen fra Hvalsø og Lejre - med 15 minutters rejsetid fra Hvalsø uden spildtid grundet kødannelser. Tilsvarende er der i eftermiddagsmyldretiden Kl to tog i timen fra Roskilde mod Lejre og Hvalsø. Uden for myldretiden er der ét tog i timen fra Hvalsø/Lejre mod Roskilde og ét tog i timen fra Roskilde mod Lejre/Hvalsø frem til kl Forslag: En busringforbindelse, som forbinder alle de 8 større byer ( indbyggere - Kr. Hyllinge, Gevninge, Lejre, Osted, Hvalsø, 2

300 Kr. Såby, Kr. Sonnerup og Ejby) i Lejre Kommune med hinanden og med jernbanenettet. Busringforbindelsen skal køre såvel med, som mod uret. Fordelene ved busringforbindelsen er: Hurtig rejse fra Kr. Hyllinge med bus via Gevninge til Lejre og herfra med tog til Roskilde togstation på 33 min. - mens det med bus 229 tager 34 minutter til busterminalen, hvorefter det - såfremt man skal videre med toget mod København - tager 6 minutter at gå hen til togstationen, i alt 40 min (hertil skal lægges spildtid grundet kø på indfaldsvejene til Roskilde). Hurtig rejse fra Osted til Lejre og herfra med tog til Roskilde togstation på 17 minutter - mens det med bus 234 tager 28 min til busterminalen i Roskilde og 34 min. til Roskilde togstation (hertil skal lægges spildtid grundet kø på indfaldsvejene til Roskilde). Mindre behov for parkeringsplads ved Hvalsø og Lejre togstationer. Binder kommunen sammen, hvilket især øvrige rejsende kan have glæde af. Undersøg økonomien i en busringforbindelse og klarlæg spildtiden i morgen- og eftermiddagsmyldretiden på indfaldsvejene til Roskilde. Busringforbindelsen endnu mere interessant, når jernbaneforbindelsen fra Lejre til Holbæk er udvidet til to spor på hele strækningen. En busringforbindelse dækker ikke det hele. Der vil være udækkede trafikbehov ud af kommunen og internt i kommunen. Angående internt behov vil en betydelig del kunne dækkes ved telebusordningen. I myldretiden kan telebusserne med fordel køre med faste afgange og ruter som supplement til busringforbindelsen og med forbindelse til denne. Uden for myldretiden skal telebussen køre åbent, altså den enkelte borger kontakter telebussen, som så koordineret med andre opkald dækker kørselsbehovet, et meget fleksibelt system. Lejre Kommune skal reklamere for, hvor nemt og tilgængeligt et system telebussystemet faktisk er der er ikke andre der gør det. generelt generelt generelt Busplaner ændres i januar men skolen starter i august!? Ikke kun kørsel skoledage - pendlere har brug for busserne de andre dage. Chaufførerne bør ikke snakke med passagererne/i telefon så de bliver forsinket. 3 Chaufførerne på Rute 629/Telebus 829 Lonni, Helle, Chauffører på Telebus 829/Rute 629 vil gerne yde optimal service og være med til at sikre velfungerende og smidig infrastruktur for så mange borgere som muligt. Kører primært med personer, der er for gamle/unge/ubemidlede til at køre bil.

301 Viviann, Lene og Leif Mange kan ikke gå lange afstande. Hvis langt bliver deres cirkler mindre. Ældre, hvis ægtefæller bor på fx Bøgebakken i Lejre, vil ikke kunne have den nuværende kontakt. Betænkeligheder om Rute 629: At ruten fra Roskilde mod Osted ikke har flere stoppesteder undervejs, således at gangbesværede ældre eller mindre børn har en problematik i forhold til at kunne benytte dette tilbud. Kan medføre øget handicapkørsel. Psykisk sundhed forbundet med at seniorer kan klare sig selv og indkøb, lægebesøg, aktiviteter indenfor og udenfor kommunens grænser. At Ruten i dagtimerne har 2- times drift, idet dagplejer, børnehaver, skoler etc. har brug for transport i dagtimerne. Betænkeligheder ved Telebus 829: Fast udgangspunkt hver time. Har Kommunen passageranalyser, der understøtter det behov? Erfaringsmæssigt få passager (primært flygtninge, der skal til Avnstrup efter kl. 21 hverdage). Hvis rute som foreslået er der ikke længere behov for timeafgang fra Lejre Station. I praksis aflivning af telebussen, at lade den afgå hver time fra Lejre Station. Har kommunen analyseret behovet i udkantsområder som Højby, Øm, Kattinge, Kornerup, osv? Og demografisk kundegrundlag for telebussen pt. - deres behov? Hvorfor hver time fra Lejre hvorfor ikke hver anden time, hver tredje time eller andet, hvis man fastholder jævnlige afgange fra Lejre? Forbindelse med andre dele af kommunen - 2 muligheder: Hvalsø og Lindenborgvej ved Gevninge. Behovet for rute 230 bør også undersøges. Chaufførerne stiller sig gerne til rådighed med gode ideer og forslag til løsningsmodeller. Aunstrup Mangler mulighed for at komme gennem Særløse til Lejre cykelstier mangler. Aunstrup Ann-Marie Larsen,borger i lejre kommune Beboerne må ikke tage telebus og har ingen skolebus. Der er et stort ønske om busser i myldretid. Bruger bus nr. 232 hver dag til og fra arbejde i Avnstrup. Vigtig med busserne frem til kl om morgenen og nogle om eftermiddagen. Ikke timedrift i forvejen på denne rute. Der er mange arbejdspladser i Avnstrup, 2 børnehaver og et flygtningecenter. 4

302 Aunstrup Ejby Grundejerforeningen EBBERUP v. Bendt Olsen formand For uddannelsessøgende i den sydlige del af kommunen og beboerne på Avnstrup Sanatorium skal der være nok kapacitet i "myldretidsbusserne) 232 til og fra Roskilde. Bussen bør køre helt til Roskilde Station af hensyn til togpendlere, gymnasieelever og andre studerende samt borgere, der skal ind i selve Roskilde by. - bus 232 fra Avnstrup over Osted til Lejre Station: Bus og togplan skal korrespondere. - udbygning af telebusordning i weekender vil være godt og konstruktivt. Telebusser kører for stærkt og har for ringe sikkerhed, 229 behøver begge retninger at køre gennem st. Karleby? En kunne køre via Rye. Nogle kunne komme hurtigere til Kbh. via Frederikssund. Busserne til Roskilde skal servicere mange andre Hvis tog forsinket må man ikke tage et andet der kræves pladsbillet det gør der ikke for dem der bor i Ringsted. Ejby Marie Fihl Hedegaard Væsentlig forringelse i Ejby, for de borgere der skal ind mod Roskilde. På oversigtskortet: "Busnet forslag": "Dagtimer hverdage" står at bus 219 skal køre med 2 timesdrift og at 229R skal køre med timedrift. Er dette en fejl? I stedet for to bus 229R gennem Karlebyerne i timen til Kr. Hyllinge, kunne den ene bus 229R køre ad Munkholmvejen til Ejby og herefter Kr. Hyllinge, som så stadig prioriteres. Et andet alternativ: 229R kører fra Kr. Hyllinge - Ejby - og videre til Kr. Sonnerup og fortsætter ad motorvejen til Roskilde. Ejby Vi har telebus hver time men det ændres til alm, bus hver anden time hvis ikke telebus fra Hvalsø hver anden gang. Ejby Anne Fugl, Ejby Hvorfor ikke fra start offentliggøre, hvilke busser der ikke stopper hvor? Evt. at bestemte afgange kun holder fra Hyrdehøj/Katedral skolen (eller andet stoppested), i retning mod stationen, hvis der er passagerer der skal af, og i modsat retning kun hvis der er passagerer der skal med. Så kan borgerne i Roskilde bedre planlægge, hvordan de skal bruge kollektiv trafik og ikke stå og være nervøs for om lige den bus der passer med deres behov er fyldt idag og derfor ikke stopper. Mener noget tilsvarende har været gældende på busser ud ad Køgevej fra Roskilde station. 5 Godt, hvis der fra Hvalsø Station mod Kirke Såby/Kirke Hyllinge om aftenen indsættes telebus i de

303 timer, hvor 219 ikke kører - dvs. timeafgang fra Hvalsø til Kirke Såby/Kirke Hyllinge: Man bliver fri for at skulle planlægge timer i forvejen, hvornår man vil hjem, (da telebussen jo skal bestilles), men kan bruge rutebussens køretider, og fra Hvalsø station og Kirke Hyllinge kan man komme hjem, når man kommer med toget eller bussen nordfra uanset om det er den ene eller anden time man havner i Hvalsø eller Kirke Hyllinge. Er alle chauffører er klar over, at de selv skal vurdere, hvor længe de kan vente på forsinkede tog? Lang tid at vente 1 time til næste bus. Forslag: Regel om at rutebusser skal vente inden for et vist tidsrum. Infotavler på stationen giver et fingerpeg om der går 10 min. eller ½ time). Ejby Lene Bachmann Søndagskørsel et problem, når man skal fra Roskilde til Ejby. Bus 219 mod Ejby kører 5 min før bus 239 kommer. Vigtigt at bibeholde et antal koordinerede afgange, der gør det muligt fortsat at bruge offentlig transport. Ejby Ejby Eva Gertman Lyøvej 17, 1.tv Frederiksberg Sommerhusadresse: Vestervang 19, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Emilie Kempel og Christian Bech, Ingridsvej 86, Ejby En hurtig rute fra Roskilde st. eller Hvalsø st. til Kirke Hyllinge en rigtig god ide. Skal fra enten Roskilde st. eller Hvalsø st. til sommerhus i Vestevang (Ejby). På nuværende tidspunkt holder bus 227 og bus 219 lige i nærheden. Når man ikke har bil meget at bære hjem fra indkøb o. lign. Uenig i, at det er sundt at stoppestedet ligger langt fra bopælen. To timers drift til og fra Kirke Hyllinge i weekenden lige lovlig lidt. Vigtigt at busserne passer sammen og venter på hinanden, selvom der er forsinkelser. Specielt hvis der er to timer til næste bus. De skal også passe til togtiderne. Ønsker: 1. afgang fra Ejby hver time enten til Hvalsø st. eller til Roskilde st. 2. parkeringspladsen ved Hvalsø st. gøres større, eller der laves en ekstra, så der er plads også efter at pendlerne har fået plads om morgenen. Gershøj Mette Sørensen Mette Bøgeskov Egholmvej 20, Biltris Gershøjgaardsvej Vigtigt med bus nr.226,228 og 229 i sammen omfang som nu. Dog 2 busser på morgenafgange i hverdage på 229 kl. 06:55 i Kr. Hyllinge, og fra Roskilde kl , som ofte er overfyldt. Det går ud over børn i ungdomsuddannelser. Telebusserne i den nordlige del af kommunen som nu, så børn kan komme hjem fra 6

304 18, Gershøj fritidsaktiviteter. Ønske: Forbindelse til Holbæk i weekenden. Alternativt bus fra nord til syd i kommunen, der passer med toget i Hvalsø mod Holbæk. Musikskoletilbud og offentlig transport skal tilpasses hinanden. Borgere, som har ærinder på rådhuset skal kunne komme dertil. Gershøj Gevninge Gevninge Bylaug v. Vivian Møller Oldvejsparken 132 og Formand Sten Bonke Holmehuse 17B 4000 Roskilde 226 er ikke sat af. Meget dårligt. Telebusserne skal ofte helt over Rye m.v. Man kan ikke tage 227 til Kr. Hyllinge Gevninge Bylaug Borgermøde: den nordlige del er skåret fra. I dag køres 230 op gennem Gevninge. Der er 2 km til hovedvejen og der bor mange ældre, der ikke kan gå så langt. Har heldigvis telebus. I dagtimer kører 230 fra Hvalsø til Gevninge, men vi vil hellere til Roskilde. Aftentelebus kun hver anden time hhv. nord og syd. 629 har fortsat to-times drift det betyder at man skal vente to timer, før man kan komme hjem, hvis man handler inde i Roskilde. Alternativet er telebus hjem fra Lejre st. Skriftligt høringssvar: 540 husstande orienteret mod stoppesteder i den nordlige del, mens kun 87 husstande er orienteret mod stoppestederne på Lindenborgvej. Nørremarken og Oldvajsparken har 123 husstande med mange ældre. I den nordlige del af Gevninge både idrætshal, idrætsanlæg, børnehaver, seniorboliger, bibliotek og kirke. I dag: 5 afgange morgen med 230 (stor bus) og 3 afgange morgen med 629/829 Fremover kun 3 morgenafgange med små busser, der kun har 16 siddepladser og 9 ståpladser. Det giver kun 48 sidepladser, men alle busser er godt fyldt op i dag. Det vil kun give problemer - også i myldretid hjem fra Roskilde. Er i strid med strategiens målsætninger om siddepladser til alle og mulighed for offentlig transport til og fra arbejde og skole. 7

305 Gevninges borgere mere orienteret mod Roskilde end Hvalsø. Behovet er bus hver time til Roskilde. Ifølge strategien too timers ventetid på at komme hjem igen. Foreslår 230 hver anden time til Hvalsø og 629/829 hver time til Roskilde. Det faste knudepunkt i Kr. Hyllinge fungerer dårligt. Det giver kun forbindelse hver anden time til Lejre Museum (åbent alle dage året rundt, Gl. Kongsgård kun juli og august to. + sø kl ). Ønsker som minimum de gamle køreplaner for 829 (med to ture til/fra Roskilde formidag)og 629 (med 5 eftermiddagsafgange fra Roskilde) bibeholdt. I weekends er der kun telebus eller busserne på Lindenborgvej. Både passagerer og buschauffører er tilfredse med køreplanerne for 829 og 629, som de kører i dag og fast knudepunkt på Lejre st. vil kun give færre passagerer. Telebusserne har kørt siden 1993 og nogle af chaufførerne har kørt dem de sidste 10 år. Tag venligst dem med i planlægningen. Hvis deres køreplaner bibeholdes med lidt flere afgange i morgenmyldretiden - kan nedlæggelse af 230 måske accepteres. Gevninge Kirsten Tjørnhøj- Thomsen, Nørremark en 24 Elin Bay-Clausen, Nørremarken 26 Gevninge 4000 Roskilde Kort og køreplaner for 629 og 829 vedlagt. Tilslutning til indsigelse fra Gevninge Bylaug Ældre medborgere fra - Oldvejsparken - Nørremarken og Nødager svært ved at frekventere kulturelle tilbud bl.a. på Østergård aktivitetcenter - hvordan komme dertil og hjem igen? Læge, tandlæge m.v. i Roskilde. Fratagelse af mulighed for at benytte buslinie 230 til Roskilde fra stoppestedet i Oldvejsparken mod Roskilde katastrofal - mange har svært ved at gå til og fra stoppested ved Lindenborgvej. Også børnefamilier og børnehaven bruger bus 230 for at komme til Roskilde. Fatal forringelse. 8 Gevninge Rita Marie og Jørgen Larsen Oldvejsparken 39 Gevninge 4000 Roskilde Godt at buslinie 230 og 629 vender ved sløjfen på Oldvejen. Ønske at begge buslinier benytter sløjfen på Oldvejen til og fra Roskilde. Den ene linie kører i lige og den anden i ulige timer. Begge linier har 2 timers drift på ruterne. Et alternativ: At kommende buslinie 229R benytter sløjfen på Oldvejen i begge retninger. tlf Ønske, pga. fritidsundervisning, at den ene buslinje kommer til Roskilde stationscenter ca. kl Gevninge Erzsébet Dobronyi Ønsker:

306 Rytterbakken 3 Gevninge 4000 Roskilde som nu umenneskeligt at bede ældre gå til Lindenborgvej. Telebus besværligt alternativ 2. Sen bus hjem fra Roskildes by-tilbud en fredag eller lørdag og så blive kørt helt hjem. 3. Fast busforbindelse fra Gevninge til Lejre t/r. eftermiddag/aftenen/weekend afhensyn til ungdomstilbud i Lejre - vejen for farlig. 4. Bus til Lejre museum og området omkring Gl. Lejre, til Lejre station, Allerslev skole og gerne også til Osted! 5. Mere synlig annoncering af høring Dårlig erfaring med telebus. Uoverskueligt for et 9/10-årigt barn ikke at vide, hvornår man skal af, og om den kører den rigtige vej. Hjemmefra allerede 45 minutter før for at komme til Lejre pga. tur til Kattinge (og retur!)/en anden gang forbi Borrevejle. Telebuschaufføren kørte stærkt utrygt! Gevninge Gevninge Vibeke Ttøttrup og Sonja Nielsen Oldvejsparken Gevninge Anne-Mette Hansen Gevninge Mange pensionister afhængige af bus 230 til indkøb i Roskilde. Besværligt at bruge tog Lejre-Roskilde pga. 3 4 trin op i toget. Bagage Tilfreds med bus 230 til læge, øjenlæge m.m. i Roskilde og telebus til Lejre station for familiebesøg i Gentofte. Bruger 230 til Roskilde eller Ringstedvej og derefter 234 mod Øm. Vil gerne have telebus fra Lejre st., der kører både til syd og nord - det har manglet. Eksempel på at telebus er en time på vej fra Lejre til Gevninge fordi den først skal til Osted og Aunstrup. Chauførerne ellers søde og rare. Gevninge Djinnie Rasmussen Ønsker ikke ændring af 230. Afgørende mulighed for at komme til og fra arbejde i Roskilde med bus. Skæve arbejdstider gør busændringen/køreplanskiftet problematisk. 230 er fyldt både ud og hjem. 9 Ændring strider mod SF's kurs. Herslev Mette Kit Kinnerup Børn og voksne i Herslev afhængige af bus til og fra Roskilde, Lejre og Osted både til arbejdspladser,

307 Herslev Højby Kirke Hvalsø Herslev Strandvej 1, Herslev 4000 Roskilde. Anna Friis og Sven Aabling Kildevang 11 Herslev 4000 Roskilde tlf Kristian Kristiansen Højbyvej 29 Tlf Mail: Anders Hvas Liljevej 43 Vester Såby 4330 Hvalsø grundskoler, gymnasier mv. Mindre attraktivt at bo i Herslev, hvis ringe muligheder for offentlig transport. Busforbindelserne nr. 829 og 629 meget velfungerende i dag. Ingen ændring ønskes. Mange i Højby glade for den nuværende telebusordning. Princippet om først til mølle fint. Faste tider fra Lejre station-nord/syd giver ineffektiv hybrid mellem rutekørsel og telekørsel. Telebussen risikerer at sige nej til kørsel, fordi bussen skal til Lejre Station, hvor der måske ikke er kunder. Kunder uden bestilling fra Lejre Station vil opleve lang ventetid i uvished om, hvornår de kan komme videre nord/syd. Hensynet til Lejre Museum er ikke tungtvejende kvantitativt. Eventuelle passagerer kan på lige fod med andre bestille telebussen.. Vedhæftet kopi af korrespondance med Movia. Ønsker: 1. At ventetiden på Hvalsø Station blev skåret væsentligt ned og bussen venter, hvis tog er forsinket. 2. at forbindelser til tog i Hvalsø og Lejre er så gode som muligt. I dag minimum 9 minutters ventetid ved skift fra/til tog i Hvalsø, når man bruger linie At 3 ud af 8 afgange på linie 219 i morgenmyldertiden ikke skæres væk 4. At kommunen gør det attraktivt at bruge busserne frem for at indskrænke antallet af afgange for at øge antallet af passagerer på den enkelte afgang. Gå i dialog med Movia for at få fuld valuta for pengene. 10 Kirke Hyllinge Udgiften må omfatte mere end de daglige passagerer? Ellers billigere at køre taxa. Mange handler og det bliver smadret med det nye system.

308 Telebusser genialt og de faste afgange fungerer, men den kan nogle gange først komme efter fx 2 timer og man er låst fast i weekenderne Kirke Såby Kr. Såby Bylaug. Glad for nytænkningen. Ser overordnet fornuftigt ud, bortset fra aften og weekend. Ok at Kr. Hvalsø prioriteres højt, men den faste timeafgang fra Lejre matcher ikke den gode betjening af Kr. Hyllinge. Forlag: Forskudt fast holdested for telebussen ved hhv. Kr. Hyllinge og Hvalsø. Natbus for de unge? Forbindelse Lejre Gevninge Kr. Såby. Kirke Såby Det tager tre kvarter at komme til Kr. Hyllinge det kan gøres hurtigere på cykel. Godt med Telebus fra Hvalsø men det bør bibeholdes til kl. 24. Telebusserne bør kunne køre på tværs af de gamle kommune-grænser Kirke Såby Hvordan kommer man til og fra Gevninge i aftentimer og weekend? Folk står allerede op i Såby i den lille bus på vej til arbejde. Når der ikke er myldretidstrafik er der en stor bus, som kører halvtom. Får knudepunkterne betydning for hvor og hvornår telebusser mødes? Kirke Såby Godt at genindføre 231 til og fra Roskilde. Kommer 230 til at køre anderledes i Roskilde? Fra Roskilde til Kr. Såby: Kommer 229 R og 230 til at passe sammen? Det koster to zoner ekstra at køre via Hvalsø. Står og fryser på Hvalsø st. rarere at køre hele vejen til Roskilde i bus. Problem, hvis bussen er forsinket. Mangler information om telebusserne. 11 I dag 227 fra Kr. Hyllinge via Korsvejen til Roskilde.

309 Kirke Såby Pendler gennem 30 år. Oplægget ser ok ud, men visse mangler: Aftenmyldretid står der ikke meget om. Busserne til stationerne skal passe til toget. Ventetiden må max. Være 10 min på stationerne. Da DSB ikke kører ordentligt er det rart, at chaufføren afventer toget evt. med lysende lampe der melder om toget. I dag venter vi nogle gange over 15 min. 230 er propfuld fra Hvalsø og har været det 5-10 år. Det bør ændres fra i morgen. I dagtimerne en fordel med små busser. Natbussen op gennem Hornsherred hvorfor ikke på landevejen og så videre op. Bør ikke kun betjene den højre del af Hornsherred. Kirke Såby Kirke Såby Anders Bak og Mark Thomsen, Kirke Såby Bylaug Aften og weekend totimersdrift til Kr. Såby stor forringelse. Ofte kører bussen, når toget er forsinket. Foreslået kørselsmønster i weekend og aftentimer ikke i tråd med den fremlagte strategi. Lejre vil have timedrift (i form af telebusser), Hvalsø (og området nord for) vil få to-timesdrift med rute 219, og Kirke Hyllinge får 229R i timedrift, 228 og 219 der samlet kan give timedrift i området syd-vest for Kirke Hyllinge og endelig faste afgange af telebus 817. Det giver ikke ensartet betjening i kommunen. Aften og weekend behov for forbindelse fra stationerne ud til lokalsamfundene. Passagertal udleveret af teknisk forvaltning og kurver på nedenstående vedlagt som dokumentation: Passagertallene fra rute 219 og 230, der betjener Hvalsø station viser at størstedelen af passagerne i de tidlige aftentimer, som står på i Hvalsø, står af på strækningen frem til Kirke Såby (rute 230) og Ejby (rute 219), mens 219 mod Hvalsø station viser et langt mere jævnt forbrug over strækningen. Linje 239: Tilsvarende tendens til at trafikken primært foregår fra Roskilde til Kirke Hyllinge og mere jævnt i retning mod Roskilde. 12 Passagertal afbildet i kurver viser, at pendlere, der returnerer til kommunen i de tidlige aftentimer, benytter Hvalsø station og derefter buslinje 219 eller 230, hvis de skal til områderne omkring Kirke Såby, Vester Såby, Kirke Sonnerup eller Ejby, mens de benytter Roskilde station og derefter buslinje 239, hvis de skal til området omkring Kirke Hyllinge.

310 Kirke Såby Mona Christiansen Heibergs Have Kr. Såby Førstnævnte byer tæller i størrelsesorden indbyggere, imod de ca i Kirke Hyllinge. Også i weekenderne brug for at kunne komme til og fra Hvalsø med bus. Forslag: Knudepunktet for telebus 817 i aftentimerne/weekends flyttes til Hvalsø station med afgang hver anden time forskudt i forhold til 219, så der opnås timedrift fra Hvalsø station. Fordel: Pendlere til hovedstadsområdet, der bor omkring Kirke Hyllinge, som tager tog til Roskilde og 239 retur til Kirke Hyllinge og telebus 817 derfra, vil kunne spare et skift ved at fortsætte til Hvalsø station og tage telebus. Deres serviceniveau vil ikke blive forringet, måske tværtimod. For pendlere fra Roskilde, der hidtil har benyttet linje 239 og derefter telebus 817 vil serviceniveauet være sammenligneligt med det nuværende, idet de kan benytte togforbindelsen til Hvalsø og benytte telebussen herfra. Overvejer at flytte pga. bustrafikken. Skal cykle fra Hvalsø om aftenen efter aftenvagt/hygge i Kbh. Også problem for unge med fritidsjob. Kan risikerer at vente op til halvanden time på 230 ved busstoppestedet. Telebussen fra Hvalsø bruges flittigt. Den bør ikke nedlægges. Kirke Såby Kirke Såby Birte Steffensen, Fynsvej Kirke Saaby Arne Nielsen, Granhaven 27, Kr. Såby m.fl. Ønsker: 1. Store busser med ca. 35 siddepladser i myldretiden. Ståpladser farlige på landet pga. høj hastighed. 2. telebus på tværs af telebus-blokkene i aftentimerne og weekenden, fx mellem Gevninge og Kirke Saaby. 3. Flyt stop fra Korsvejen til kirken, da der kun skal etableres læskur. Alternativt knudepunktet ved Borrevejle/Hornsherredvej det kræver, at også telebussen kører dertil (løsning til pkt.2?). 4.Korrespondance med busser i Roskilde: Bus 226, 227, 229 og 230, kommer i myldretiden til Stationspladsen i Roskilde 2 7 minutter efter de østgående busser og bybusserne er kørt fra pladsen. Det må kunne gøres bedre! 22 borgere kører jævnligt med bus 130 fra Såby kl. 9 og hjem igen fra Roskilde kl. 10:52 eller 12:52. Ønsker ikke at stå og vente på toget i Hvalsø, som nogle gange er aflyst. Mellem kl. 7-og 9 morgen og eftermiddag koster det ekstra at bruge toget, mens pensionistkortet kan bruges i bussen. Bus 130 kl. 14:21 fra Roskilde er så fuld, at man skal stå op efter Roskilde st. Synd af borgerne i Torkilstrup ikke kan komme med bussen lørdag og søndag. 13

311 Kisserup Ulla Höcky, Kisserup Glad for, at Kisserup er tænkt ind i busdriften. Der mangler gennemgående cykelsti de 3 km til Hvalsø med mange sving. Tunge lastbiler, som ikke kan passere under jernbanebro i Hvalsø vælger Kisserup som alternativ rute. Grusvejen over Kisserup Huse kan ikke bruges i mørke. Elever, som skal til ungdomsuddannelser i Roskilde kan vanskeligt komme frem, og køres derfor af forældre til Hvalsø/Roskilde. Glad for udvidelsen af telebusordningen: Forbindelsen Hvalsø, Kisserup, Osted og Lejre med 232 gør det nemmere for børn at komme frem til kommunale fritidstilbud. Ellers ingen muligheder at komme frem og tilbage til Kisserup. Buskørsel, som inkluderer Kisserup, vil gør det nemmere at lade bilen stå. Har oplevet, at buschaufførerne nægter at køre til Kisserup, selv når det står i køreplanen. Vendepladsen volder vist problemer for uerfarne chauffører, mens skolebuschauffører vender let. Kisserup Kisserup Bylaug: Bus 232 har problemer med at komme rundt bliver den mindre (ja der lægges op til mindre bus). Timedrift i myldretid og totimesdrift i dagtimer. 232 passer ikke til gymnasiet kører fra Kisserup 1 min før toget går. Kornerup Kornerup ønsker at 230 fortsat kører, fordi de gangbesværede og folk med barnevogne ikke kan komme op og ned af trappen. Der er heller ikke noget lys. Kyndeløse Nødvendigt at overnatte i Kbh. Kan ikke tage i teater og på Universitet. De sene tider er dårlige. Sidste afgang fra Kr. Hyllinge passer ikke med 229 som er i Kr. Hyllinge en time før telebussen kører. Lyndby Lyndby Kulturforening og Lyndby By- og Bådelaug v. Mitzi Jensen Næsten umuligt at komme til Kulturhuset i Hvalsø, eller Domus Felix i Lejre. Kan tage mere end 3 timer at komme fra Lyndby til Lejre med offentlig transport, da man er tvunget via Roskilde. En ringforbindelse mellem de 8 største byer i kommunen kan tilgodese både pendler- og fritidstrafikken. Hvis børn og unge via en ringforbindelse kan bruge kulturtilbud i Lejre og Hvalsø, skal forældre ikke transportere, bussen få flere passagerer, det kulturelle flere brugere, og kommunen bliver en bo- og oplevelseskommune uden forskelsbehandling. 14 Lyndby Amalie, Jonathan og Frederiks forældre Christian og Heidi Møller Kommende brugere af Trællerup skole anmoder om skolebus, der forbinder Trællerup skole og Lyndby. Flere børn skal transporteres til Trællerup skole fra Lyndby. En skolebus understøtter det fri skolevalg

312 Kirke Hyllinge Lyndby Strand Lyndby gade Kr. Hyllinge Markus og Annas forældre Morten og Tine Werner Lyndby Havnevej 18A 4070 Kirke Hyllinge Bertram og Maltes forældre Diana Nielsen og Mikkel Andersen Ved Fjorden Kirke Hyllinge Louise Læntver Lyndbyparken Kr. Hyllinge Maria Christensen Granbakken 5, Lyndby Strand 4070 kr. Hyllinge og kollektiv transport som reelt alternativ til bil. De ekstra 5 minutter, det vil tage telebusruten at køre videre til Lyndby, kan ikke gøre den store forskel for busselskabet/chaufføren og kommunens udgifter, mens det gør en mærkbar forskel for forældre og børn, om børnen kan fragte sig selv mellem hjem og skole med den frihed, det vil give dem. Mellem 7 og 8 alle hverdage kører der 4 busser (2x229E, 226 og 227), som bruges meget til skole og arbejde. Mellem 14 og 16 alle hverdage også mange studerende, som skal hjem. Busserne ofte fyldt til randen, så heller ikke her må der forsvinde nogle. Arbejder i Hvalsø og bruger kollektiv transport hele året også i skoleferierne fra Lyndby Strand. I forslaget ingen aftenbusser og weekendbusser Bus kun på skoledage og kun til kl 0900 om morgenen heller ikke godt nok. Ønsker mulighed for at komme til Hvalsø i dagtimerne og hjem igen. Linie 226 bør gå minimum alle hverdage, 1-times drift om morgenen til kl 1000, 2-timers drift mellem 1000 og 1400 og derefter timedrift frem til Busserne skal passe i Roskilde med toget til Hvalsø. Lad en af de busser, der kører mellem Kr. Hyllinge og Lyndby tage turen omkring Sæby og ad Hornsherredvej til Lyndby f.eks. hver anden afgang. Telebus 817 bør kunne køre ned til landevejen og give forbindelse med bus 230 mfl. Bruger telebussen allerede kl mindst en gang om ugen, for at nå bus 219 til Hvalsø og være på arbejde kl. 9: Skolebus 221 bør køre, så det passer med en afgang i Kr. Hyllinge med 219 til Hvalsø. Flere bruger skolebussen på denne måde, men det betyder normalt lange ventetider i Kr. Hyllinge.

313 Lyndby Strand Lejre Lejre Tommy Skov Hornsherredvej Kirke-Hyllinge Tlf Museumsinspektør Louise Dahl Christensen Roskilde Museum Anna Holm Sørensen Helle Bjerg Sørensen I bus 226 kl. 7:18 til Roskilde er alle siddepladser/ståpladser nogle gange optaget. Telebusserne: Dårlige erfaringer med telebussen. Hvorfor informerer man ikke? Hvorfor har kommunen ikke for længe siden gjort det muligt at køre på tværs af kommunegrænser fx til Hvalsø? Hvorfor skal telebussen passe til Kirke-Hyllinge og ikke tage hensyn til non-busser i f.eks. Rye og andre mindre bysamfund? Normal busserne Hornsherredvej er bus-løs i weekender og ret tidligt på aftenen. Hvorfor skal mange busser køre til Lyndby via Karleby til Kirke-hyllinge? E 239 Både indbyggere, gæster og besøgende til kolonierne langs Hornsherredvej ofte henvist til at gå et par kilometer til bussen. Spar 4-6 ture via Karlebyerne lø-sø. til fordel for flere med linje 226 langs Hornsherredvej til Lyndby via Sæby og til/fra Kirke-Hyllinge. Kunne også gælde en aftenkørsel hver dag i ugens løb. Spar evt. et par stop i Svogerslev/Roskilde hvor der er rigeligt med bybusser. Hvad vil man gøre for de mindre bysamfund i kommunen f.eks. Rye og Gershøj? Foreslår mulighed for at tage skolebussen som ikke er fyldt op på nogle ruter og tider på dagen Lad buschauffører finde ud af en fleksibel busdrift. Finder totimesdrift på 629 og fast telebusafgang hver time fra Lejre St. positivt, da fast buslinje øger tilgængeligheden for bl.a. skoleklasser. Usikker på om strategioplægget lægger op til forbedring eller status quo. Benytter 629 og ønsker den bevaret. Ellers mindre attraktivt at bo i Lejre som erhvervsaktiv hhv. uddannelsessøgende. 16 Lejrevej 64, 4320 Lejre. Ønsker at få etableret den manglende del af "Evan Jensen-stien" dvs en sikker cykel og gangforbindelse langs Lejrevej. Særligt i vinterhalvåret ubehageligt og usikkert at færdes på strækningen - både ruten langs Lejrevej og omkring Munkedammen/Allerslev.

314 Lejre Mannerup Mannerup Osted Osted Kamma Petersen Sandbanken Lejre Mannerup Landsby Laug v. Morten Junge Mannerupvej 22 Anders Walsøe Mannerupvej Lejre Anders Bredsdorff Byvejen 58, Osted Medlem af styregruppen i SL Bodil Riis Poplens Kvarter 6 Osted 4320 Lejre Hvordan kommer vi fra Sandbanken og Åbanken til Lejre st. og retur? Der er stoppesteder og skilte - kunne den ordinære bus køre forbi os? Gæster, der kommer til Lejre st. og skal besøge beboere på Bøgebakken, hvad gør de? Kunne man lade bussen, der holder på Lejre station, kører til Bøgebakkens stoppested? Ønsker ikke ændringer i den eksisterende telebusordning. Beboere bruger den nuværende ordning til voksne, fødselsdage og andre arrangementer. Linie 215 vender på hovedvejen ved Kroen i Osted. Lad den kører igennem Mannerupog få Mannerup og det meste af Bregentvedvejen betjent til næsten ingen meromkostninger. En del efterlyser forbindelse imellem Osted og Borup. I følge planen ændres 232 til at køre fra Hvalsø til Lejre. Det betyder, at der indsættes en 232E til at køre til Maglegårdsvej, hvor den vil være klokken ca. 8. Dette er den eneste bus, der kører den vej. I dag kører flere busser (både 215 og 232) forbi skolerne og de er for det meste fulde af elever, så det skal nok undersøges, hvor meget, der er brug for, når eleverne skal til skolerne på Maglegårdsvej. Kan jeg ikke se, at der kører nogle busser den anden vej om eftermiddagen. Det skal der nok også tages hensyn til. Bor i Osted - skovens parcelhuskvarter og bruger bus 629 til og fra Alfarvej (629's endestation) til arbejde. Målet er Lejre Station - tog til København. Glad for stoppestedet, da trafikken er voldsom på hovedvejen om morgenen, og det er vanskeligt at krydse til stoppestedet mod Roskilde. Ønsker at 232 får 629's rute, og ikke først drejer fra hovedvejen ved lyskrydset Hvalsøvej i den nordlige del af Osted. I modsat fald svigter man alle de beboere i Osted, som bor i de vestlige villakvarterer. Ønsker at 215 kommer til at vende på Alfarvejs sydlige del. Det ville være et godt alternativ, hvis/når 629 bliver nedlagt i Osted. Osted Osted Fri- og Efterskole. Især friskoleelever fra Hvalsø, Lejre, Kissrup og Tolstrup. I dag passer 232 dårligt med skolestart. Kommer 215 fra Hvalsø og er den tilpasset skolens elever? Hvornår starter myldretid eftermiddag? Elever skal hjem ved 14-tiden. 17

315 Osted Fri- og Efterskole v. souchef Holger Wiuff Osted Fri- og Efterskole har 100 ansatte 35 børn i børnehave 205 i dagskole (friskolen) flest fra omegnen til Osted men også fra Roskilde/Ringsted/Viby 160 i kostskole (efterskolen) % fra Hovedstadsregionen Ønsker: Morgenankomst for elever og ansatte kl. 8, da friskolen begynder 8:30 Aftenafgang lige efter kl. 23 mod København for ansatte At bussen stopper ved skolens eget stop, så elever ikke skal krydse hovedvejen Hjemtransport fra kl :30 Hjemtransport fredag lige efter kl. 15 for efterskoleelever (pres på også fra Ny Tolstrup). Ankomst fra Roskilde til efterskolen søndag eftermiddag/aften inden kl. 21:30 Indgår gerne i dialog om løsning. Osted Kun en vej til Kbh. eller Roskilde. Håbløst at benytte hovedvejen, fordi der er kø hele vejen. Man fjerner den ene bus der kører mellem Osted og Lejre St. Hvor er 629? Der kører mere end 1 tog om morgenen. Telebussen holder i dag og venter på stationen og kører i fast rutefart. Den nye 232 kører timedrift det er ikke nok i myldretid. Kun lille bus kan komme under broen. Hvis man ikke kan få telebus lørdag og søndag, kan man ikke komme nogen vegne. Man kan heller ikke bruge den, hvis man ikke ved, hvornår man skal hjem fra fx et møde. Udvalgsformanden: Osted får forbedrede muligheder. Osted Osted Osted Martha Kirstine Holm Flintevænget 15, Osted 4320 Lejre Andrew Pellett Byvejen 7, Osted. Ked af ændringer i telebussystemet. Kan kun bo uden bil pga. telebussen. Osted har kun taxa vær glad for natbus andre steder. Ønsker at bus 629/829 mellem Osted og Roskilde får et ekstra stop ved det almennyttige byggeri Flintevænget/Flintebjerg i Osted. En del børn og unge må op på hovedvejen for at tage bussen og d skal over vejen med hurtig og farlig morgen/eftermiddags trafik, hvor der ikke er trafikregulering. Tror at det nye forslag vil koste både tid og penge, selv om det er godt at det giver bus fra Osted til tog i Viby. Afhængig af telebus 829 til at køre hjem fra Lejre til Osted (skiftende sene arbejdstider i København). Telebusen er vigtig for dem, der arbejder sent. 18 Forslaget betyder risiko for lang køretur rundt om kommunen før Osted, når man ikke ved hvilket tog man når.

316 Osted Sæby Særløse Inger Pellett Byvejen 7 Osted Annette Pomiklo Særløsevej Hvalsø Ønsker ikke at sidder i en bus 40 minutter for en tur som bare tager 10 minuter. Alternativet dyrt: Købe en bil, og køre til Lejre station/bestille taxa til at køre mig hjem. Pendler til København til hverdag. Det nye forslag giver ringere muligheder til Lejre og Roskilde både i myldretid og udenfor, hvis man fx. ankommer til Lejre station eller senere. Ringer i dag til telebussen for at bestille kørsel fra Lejre station til Osted. Hvis der allerede er booket tur, gives fx besked om turen går til Gevninge først. Det nye forslag medfører risiko for at vente i 1 time på Lejre station eller sidde i bussen 1 time Forventer Lejre Kommune at telebussen efter en tur til f.eks Kattinge også kan nå at køre til Osted inden bussen igen skal vente på Lejre station? Ændringer for telebus 829 en forringelse uden besparelse. Vil måske i fremtiden ikke bruge den offentlíge trafik, men i stedet have 2 biler. 229 hurtigere til Skibby uden om Sæby-Gershøj. Det har varet 40 min at køre med telebus, fordi den ville runde Rye først. Har været over Ejby også. Kender chaufførerne området? Konsulent bor i Særløse og bruger i perioder bus 232, 220 og telebus fra Lejre station i aftentimerne. Desuden klienter på besøg. Ønsker: Bussen skal passe med toget. De sidste to år 232 ofte for sent til toget. 220 alt for tidligt fremme ved toget pga. skolekørsel. Kortere ventetid mellem bus og tog lørdag og søndag eftermiddag Forbindelser så man kan være i Kbh. ca. 7.30, 8.30 og 9.30 uden unødig lang transporttid Time-drift med bussen om eftermiddagen (som i dag). Afgang fra Hvalsø tre gange eftermiddagen/aftnenen som i oplæg 232 mellem Hvalsø og Lejre med togforbindelse i begge ender. 829 som telebus som fast kører fra Lejre station aften og week-end i forbindelse med togets 19

317 ankomst (toget fra København går jeg ud fra). Det vil jeg helt sikkert benytte mig af. Eventuelle besparelser i weekenderne men gerne mulighed for at bruge telebus både til og fra Lejre st. i weekend. Tolstrup Tolstrup Tolstrup Janne Hansen Tolstrupvej Hvalsø / Merete Augustesen Viceforstander på Midtsjællands Efterskole, Tolstrupvej 29, Ny Tolstrup, 4330 Hvalsø Telefon: Mail: Der bør køre bus, så eleverne kan møde til eksamen kl. 9,00. (man kan ikke stole på telebusordninger og taxa). Der bør også være bus mod Roskilde eller Hvalsø, så elever kan møde kl. 10,00. Problem efter skolebussen er fjernet. Bekymring for søns eksamener i år. Allerede udtrykt 2. juni men aldrig kommet svar. Flere mindre børn, så det vil blive et tilbagevendende problem. De største børn på deres videreuddannelse i Roskilde mangler mulighed for at møde kl. 10,00. Muligheden fandtes i den køreplan, der blev skiftet i efteråret. 232 før den forbindelse med 234? (for tidligt at sige, hvor godt). Midtsjællands Efterskole ca. 100 elever fortrinsvis fra Sjælland og længere væk ca. 25 ansatte Ønsker: - gode forbindelser fra Lejre, Hvalsø og Roskilde, der kører i fast rutedrift til og fra skolen. - Gode forbindelser fra Osted til Roskilde og Ringsted (da en del pt. Må via Roskilde til Ringsted) - Forbindelse med rute 215 med korrespondance på Viby St. og videre til Solrød Strand. - At 232 s ankomsttidspunkter til Lejre station passer med tog mod Roskilde og København, og om muligt også mod Holbæk og Kalundborg. Hvis sidstnævnte ikke muligt - at bus 232 mod Hvalsø fra Ny Tolstrup passer tog på Hvalsø Station. - bustransport hjem på weekend fredag eftermiddag ca så eleverne når hurtigere hjem på weekend - stor betydning for elever fra f.eks. Jylland. - afgange fredag eftermiddag mod Hvalsø, der passer med togafgangene på Hvalsø station. De elever, som vælger at blive på skolen i weekenden, tager ofte til Roskilde på shoppingtur m.m. fredag eftermiddag, og vil gerne nå frem og tilbage mellem kl ca. kl. 19 (til aftensmad) - Transport søndag aften stort behov: En afgang kl. 20 fra Roskilde som i gl. dage til Ny Tolstrup vil være en rigtig løsning for elever og skole. 20

318 Godt med muligheden for at benytte telebus fra Lejre station i dagtimerne i forbindelse med ekskursioner, brobygning m.m. Ønske om telebusinformation på for de unge menneskers manøvrering i den kollektive trafik i Lejre kommune. Vil gerne vil inddrages i nærmere detail-planlægning. Uglestrup Vester Såby Dorethe Rosenvænget 10. V.Såby 230 i dagtimer kan hjælpe dem fra Oldvejsparken i Gevninge og korrespondere med 229R ved Brugsen. Fra Vester Såby vigtigt at bussen kører hver morgen til toget i Hvalsø kl. 6:47 og ikke kun skoledage. Også vigtigt at kunne kommer fra arbejde mellem kl. 17 og 18 om eftermiddagen. Dejligt hvis bussen kunne vente bare fem minutter på toget. Ok at der ikke køres så meget om aftenen, hvor der ikke er så mange med. 21

319 Bilag: Præcisering af udgifter til Movia Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45391/10

320 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Niels Rolf Jacobsen Byg & Plan D E Præcisering af udgifter til Movia for basisbudget 2011 og justeret strategioplæg Udgifter til Movia figurerer forskellige steder i Lejre Kommunes budget. Skemaet nedenfor viser en oversigt over Kommunens udgifter til rute- og telebusser - dels for basisbudget 2011 og dels for det justeret strategioplæg, som præsenteret i bilaget 'Oplæg til busbestilling'. I noter er sammenhængen nøjere beskrevet. Basisbudget 2011 Dato: 22. april 2010 J.nr.: 10/8633 Post Udvalg mio. kr. 1 Efterregulering for 2009 TM 3,0 Movia Budget Afdrag på HUR-lån TM 0,1 Rutebusser og telebusser 3 Rutebusser og telebusser TM 29,0 4 Åben skolekørsel med telebus BU 0,3 5 Lukket kørsel med telebus til SSÆ 1,8 aktivitet og træning Rutebusser og telebusser ialt 31,1 31,1 Basis budget 2011 ialt 31,2 31,2 Udgifter til Movia i 2011 ialt 34,2 Udover de nævnte poster, er der på budgettet for kollektiv trafik under Udvalget for Teknik & Miljø et beløb på 0,1 mio. kr. til Flextrafik - åben ordning.

321 Note 1: Efterregulering for 2009 Administrationen har fået oplyst en efterregulering på 3 mio. kr. Det er dog endnu ikke kommet skriftligt til kommunen. Efterreguleringen skyldes formodentlig øgede udgifter til telebusserne pga. konkurs hos den tidligere operatør. Beløbet er med under kollektiv trafik i Lejre Kommunes budget under Udvalget for Teknik & Miljø Note 2: Afdrag på HUR-lån Movia har overtaget en gammel gæld fra HUR, som forholdsmæssigt er fordelt på kommunerne. Beløbet er med under kollektiv trafik i Lejre Kommunes budget under Udvalget for Teknik & Miljø. Note 3, 4 og 5: Rutebusser og telebusser Posten for Rutebusser og telebuskørsel er dækket flere steder i Lejre Kommunes budget. En del udgifterne til telebussen dækker over lukket telebuskørsel til aktivitet og træning på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter (post 5) og er i det Lejre Kommunes budget omfattet af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. En anden del af udgiften til telebus dækker over åben skolekørsel med telebus til Allerslev, Osted og Glim skoler (post 4). Denne post er i Lejre Kommunes budget omfattet af Udvalget for Børn & Ungdom. Side 2 af 3

322 Justeret strategioplæg Post Udvalg mio. kr. 1 Efterregulering for 2009 TM 3,0 Movia budget Afdrag på HUR-lån TM 0,1 Strategioplæg 6 Rutebusser og telebusser TM 25,7 7 Åben skolekørsel med telebus BU 0,3 8 Lukket kørsel med telebus til SSÆ 0,3 aktivitet og træning Rutebusser og telebusser ialt 26,3 26,3 Movia Budget 2010 ialt 26,4 26,4 Udgifter til Movia i 2010 ialt 29,4 29,4 9 Privat kørsel til aktivitet og træning SSÆ 1,5 30,9 Note 9 Strategioplægget har ikke kapacitet til hele den lukkede kørsel, der er med i basisbudgettet. Der mangler kørsel for ca. 1,5 mio. kr. som forventes kørt i privat regi. Disse udgifter er i Lejre Kommunes budget omfattet af Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Udover de nævnte poster, er der på budgettet for kollektiv trafik under Udvalget for Teknik & Miljø et beløb på 0,1 mio. kr. til Flextrafik - åben ordning. Side 3 af 3

323 Bilag: Høringstemaer og justeringsforslag Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45475/10

324 Strategi for kollektiv trafik - Høringstemaer og justeringsforslag 8. april 2010 Bemærk: Med * er angivet det antal påstigere og dermed de billetindtægter i alt pr. år Movia har forudsat ved beregning af nettomerpriser. a. Ønske om god korrespondance mellem tog og bus Kan der opnås bedre korrespondance og pålidelighed? Det går igen i høringssvarene, at pålidelige forbindelser og korte ventetider er et meget stort ønske. På enkeltsporede jernbanestrækninger planlægger Movia efter, at der skal være 6-8 minutter mellem tog og busser. Dette for at kunne tage højde for uregelmæssig drift, som enkeltsporede strækninger er mere sårbare overfor end dobbeltsporede. Nok så god planlægning kan dog ikke forhindre problemer ved større togforsinkelser. Administrationen arbejder for korrespondance, der tilgodeser de fleste kunder. Myldretidsafgange - hvornår begynder/slutter de? Myldretiderne er variable størrelser: Jo længere væk man er fra storbyen, jo tidligere begynder myldretiden om morgenen og jo senere slutter den om aftenen. Den travleste morgenmyldretid i Lejre Kommune er tidsrummet kl , hvor pendlere skal på arbejde, og skolebørn og uddannelsessøgende skal i skole. Eftermiddagsmyldretiden, hvor først de unge uddannelsessøgende tager hjem igen, begynder ca. kl. 14 i Roskilde. De første myldretidsafgange ligger i strategioplægget fra kl. 14. de sidste mellem kl. 18 og ca. 19, og det største træk ligger fra kl. 14 til 17. Behov for senere hjemkørsel fra Hvalsø station Der er under høringen udtrykt ønske om myldretidsafgange frem til kl. ca. 20. særligt fra Hvalsø station. Alternativ: Seneste afgange på 219 og 230 fra Hvalsø station samt 232 fra Lejre station ca. kl. 20 (kræver yderligere hhv. en dobbelttur på 219 og to driftstimer pr. linje på 230 og 232). 1. Merpris 219: ca kr. *4.000 påstigere/år 2. Merpris 230: kr. *4.000 påstigere/år 3. Merpris 232: kr. *5.000 påstigere/år 1

325 b. Utilfredshed med besparelser/ forenkling - især på linje 230 og 226 Længere afstand til stoppesteder/nedlæggelse af stoppesteder/stop? Der er bekymring for, om en ny busplan vil medføre nedlæggelse af stoppesteder. Man skal i den sammenhæng være opmærksom på, at mange borgere i de større byer altid har haft over 1km til tog og bus. Det gælder f.eks. både borgere i Lejre, Hvalsø og Kirke Hyllinge. Hvor og hvor ofte bussen har mulighed for at stoppe, afhænger bl.a. af, hvor mange minutter bussen har til at nå frem og tilbage mellem endestationerne, og hvilken rute, den skal nå at køre. I detailplanlægningen af linjeføringerne vil Movia forsøge at betjene så mange passagerer så godt som muligt. Administrationen foreslår, at der arbejdes bevidst på, at udvalgte busser kun stopper ved de vigtigste stoppesteder i Roskilde, så de kommer hurtigere frem og ikke anvendes som bybusser i Roskilde. 230 fasthold ruten/sløjfen om Oldvejsparken? Der er gjort indsigelse mod, at strategien ikke indeholder en rute 230 via Oldvejsparken direkte til Roskilde. Der er ca. 1km mellem sløjfen ved Oldvejsparken og stoppestederne på Lindenborgvej. Borgere, der ikke ønsker at gå den strækning har mulighed for at benytte linje 629 over Herslev-Kattinge til Roskilde eller Lejre evt. telebussen til Lejre station. Hvis ønsket skal imødekommes, kan man enten vælge den gamle linjeføring for linje Hvalsø, Kirke Såby, Gevninge Roskilde - som den er i dag, eller at lægge linje 226 op om Oldvejsparken. Sidstnævnte vil medføre, at rejsende nord- og vestfra får forøget rejsetiden til Roskilde med ca. 5 minutter. Alternativ: som i dag Merpris: kr. for alle ugens dage * påstigere/år. (Øget udgift for Roskilde Kommune ca Kr.) som i dag - kun - hverdage dagtimer Merpris: kr. * påstigere/år ad Oldvejsparken Merpris: kr. og 5 minutter øget rejsetid *2.000 påstigere/år ruten gennem Kornerup Der er gjort indsigelse mod, at strategien ikke indeholder en rute 230 gennem Kornerup. Trappen til Lindenborgvej er stejl og belysningen ved stoppestedet dårlig. Kornerup har et relativt lille passagergrundlag. For borgere, der ikke kan/har lyst til at benytte trappen ved Kornerup er afstanden ad vejen til Lindenborgvej ca. 500m ekstra. 2

326 Hvis ønsket skal imødekommes, kan man enten vælge den gamle linjeføring for linje Hvalsø, Kirke Såby, Gevninge Roskilde - som den er i dag, eller at lægge linje 226 ned gennem Kornerup. Sidstnævnte vil medføre, at rejsende nord- og vestfra får forøget rejsetiden til Roskilde med 2 minutter. Alternativ: som i dag Merpris: kr. for alle ugens dage * påstigere/år. (Øget udgift for Roskilde Kommune ca Kr.) ad Kornerup (med den øgede rejsetid det vil give) Merpris: kr. og 2 minutter øget rejsetid *500 påstigere/år 3. Bedre belysning ved stoppestedet og evt. renovering af trappen. Merpris: Kan undersøges Er der behov for forbindelsen Gevninge-Hvalsø? En enkelt har udtrykt interesse for at opretholde den direkte busforbindelse mellem Gevninge og Hvalsø. Ifølge strategien må man via Lejre station og skifte til tog til Hvalsø station. Man kan tage bus 629 i myldretid og dagtimer og telebus fra Gevninge til Lejre resten af tiden. Med et stort telebusdistrikt bliver det måske også muligt at køre med telebus. Alternativ: 230 som i dag Merpris: kr. for alle ugens dage * påstigere/år. (Øget udgift for Roskilde Kommune ca Kr.) får 230 korrespondance med 229R i dagtimer? Det er ikke givet, at 229R kan opnå optimal korrespondance. 230 skal have forbindelse til toget og 229R får bindinger i Kirke Hyllinge og Frederikssund. Det er i strategien foreslået, at 230 i dagtimerne har fast rute fra Hvalsø via Kr. Såby, Torkilstrup, Rye og Gevninge retur. Men flere fra Gevninge har udtrykt, at de ikke har interesse i en busforbindelse mellem Gevninge og Hvalsø 230 som telebus fra Thorkildstrup eller i rutefart via St. Karleby til Østergården aktivitetscenter? Alternativt kan 230 være telebus fra Torkilstrup. På den måde kan der både opnås forbindelse mellem Hvalsø og Østergårdens aktivitetscenter i St. Karleby - et tidligere udtrykt ønske - eller Gevninge. Det kræver dog bestilling forud. Alternativ: som telebus fra Torkilstrup Merpris: Ingen 3

327 230E - kører den både til skoler og station i Roskilde? stop ved kirken i Kirke Såby - frem for Korsvejen? Det er planlagt, at bussen først kører til Maglegårdsvej, hvor skolerne ligger, og derfra til sydsiden af Roskilde Station. Der er fremsat ønske om, at 231, som er en myldretidsbus fra Ejby via Kirke Sonnerup til Roskilde med tre morgenture øst og fire morgenture vest, skal køre ned til Kirke Såby Kirke frem for at holde ved Korsvejen. Det planlægges, at 230 og 231 kommer til at passe godt sammen. En del af idéen om hurtigere kørsel fra Ejby til Roskilde mistes, hvis bussen skal ned i Kirke Såby. Borgerne i Kirke Såby får gode forbindelser til Roskilde via Hvalsø station (halvtimesdrift i myldretid og timedrift i dagtimer). Der er en direkte (skole)tur 230E om morgenen fra Kirke Såby til Roskilde. Flere forbindelser fra Lyndby Strand? Linje 226 har i dag timedrift forbi Lyndby Strand i tidsrummet ca. kl. 6-9 og på skoledage. I strategien er foreslået tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest med linje 226 på skoledage. Området har desuden telebusmulighed uden for myldretiden samt faste linjer i Lyndby og i Sæby. Der er fremsat ønske om, at 229R kører via Lyndby Strand hver anden gang. Gør man det, vil hovedidéen med enkelheden i 229R mistes, og ruten vil køre via et område med væsentligt færre kunder end i Kr. Hyllinge. Desuden mistes halvtimes-korrespondancen fra Kirke Hyllinge til Ejby (enten med 219 eller 228). Myldretidsbusser også via Lyndby Strand udenfor skoledage? Der er fremsat ønske om, at Lyndby Strand får fast forbindelse også uden for skoledage. Tilsvarende er der udtrykt ønske om at bevare andre myldretidsbusser udenfor skoledage. Alternativ: kører alle hverdage og ikke kun skoledage Merpris: kr. *5.000 påstigere/år kører alle hverdage og ikke kun skoledage Merpris: kr. *5.000 påstigere/år Flere afgange fra Ejby? Linje 229R via Ejby? En del af ressourcerne til strategiens forbedring af rutenettet andre steder i kommunen er fundet ved at skære ned fra 38 til 13 afgange på landevejen mellem Kr. Hyllinge og Ejby - en strækning, hvor der ikke bor særligt mange. Til gengæld er der kommet fem afgange mere fra Ejby over Kyndeløse end der er i dag - (fra 13 til 17 afgange). Disse områder er også mere befolket end landevejsstrækningen. Ønsket om flere afgange kan være fremkommet pga. en fejl på kortet i strategioplægget side 19. Her står fejlagtigt, at 219 har totimersdrift i dagtimerne. Det rigtige er - som det også står i teksten på side 17 - at bussen får timedrift. Der er udtrykt ønske om, at linje 229R - for at øge antallet af afgange fra Ejby til Roskilde - lægges over Rye hver anden gang eller evt. helt over Kr. Sonnerup og ind via motorvejen. Gør man det, vil hoved-idéen med enkelheden i 229R mistes, og halvtimesdriften vil blive ødelagt, da minuttallet ikke kommer til at passe. 4

328 c. Forskellige holdninger til optimal telebusløsning Fast knudepunkt i Kr. Hyllinge, Hvalsø (hver anden gang), Lejre? Der er udtrykt tilfredshed med telebuskørslen, som den er i dag - både med fast knudepunkt på Hvalsø Station og i Kirke Hyllinge og uden fast knudepunkt i Lejre. Det betyder, at man i dag bruger tre fysiske telebusser om aftenen fra kl. 19:25, hvor der i strategioplægget lægges op til, at telebusdriften kan køres med to busser. Telebuskørsel fra fast knudepunkt er en fordel for pendlere og andre, der skal køres hjem fra knudepunktet til et sted uden ruteforbindelse - hovedsageligt i eftermiddagstimerne og først på aftenen. Da alle større landsbyer i den nordlige del - ifølge det foreslåede - får fast rute, vil det give mindre behov for hjemkørsel med telebus fra Kr. Hyllinge. Analyse af den nuværende kørsel viser nemlig, at passagererne langt overvejende er blevet kørt hjem til de større landsbyer. Ulempen ved faste afgange fra knudepunkter er, at bindingen giver konflikter med kørsel til knudepunkterne og kørsel uden for knudepunkterne. Telebuskørsel uden knudepunkt er til gengæld en fordel for institutioner og skoler til udflugter i nærområdet og til pensionister m.fl., som kører til træning, på indkøb, til læge m.v. og måske kun sjældent skal hentes fra toget. Registreringer af telebuskørslen i Gl. Lejre kommune antyder, at telebusserne benyttes af skoler og institutioner i formiddagstimerne. Derudover kører den fx. ældre små strækninger fra dør til dør - også indenfor og mellem byer, som har rutebus. Det er en god service, men ikke i tråd med de oprindelige planer om, at telebus var til passagerer, der bor udenfor det almindelige rutenet. Dækker to fysiske telebusser behovet? Eet distrikt og mulighed for at køre på tværs? Telebuschaufførerne - hvordan prioriterer de kunderne? Administrationen har sammen med Movia drøftet problemstillingen med operatøren, som mener, at to fysiske busser rigeligt kan dække telebusbehovet i hele kommunen, hvis der ikke bliver bindinger med afgang fra fasteknudepunkter hver time. Operatøren og Movia vurderer, at ét stort telebusdistrikt og ét telefonnummer til bestilling vil give den bedste udnyttelse af busserne. Operatøren vil så koordinere fordelingen af ture mellem telebusserne. Det skal dog kommunikeres, at borgerne ikke kan blive kørt af samme telebus fra den ene ende af kommunen til den anden, idet så lange strækninger vil forringe udnyttelsen af busserne. Der er behov for en nærmere afklaring af, hvilken service kommunen vil yde, og hvordan telebuskunderne skal prioriteres. Administrationen vurderer, at der ikke ud fra høringssvarene kan drages entydige konklusioner om, hvor og i hvilke tidsrum faste afgange fra knudepunkter er en fordel. Derfor foreslår administrationen, at det analyseres nærmere og, at 5

329 et forslag til principper for telebusbetjeningen med placering af eventuelle knudepunkter m.m. lægges frem til endelig beslutning, når den kollektive trafikplan politisk behandles i august Høringssvarene fortæller dog, at hvis telebusserne får hyppige bindinger til faste knudepunkter, så begrænser det fleksibiliteten og det geografiske område, som en enkelte bus kan dække. Hyppige bindinger til faste knudepunkter kan betyde, at der med to busser til rådighed bliver færre, der kan ringe og bestille bussen til kørsel til knudepunkter eller anden kørsel internt i kommunen. Bedre information om telebusserne? Administrationen vurderer, at der - ikke mindst efter en ændring og for at få så mange passagerer som muligt - er behov for at informere tydeligt om muligheder og begrænsninger i brugen af telebus. Både den øgede information og et ændret busnet må forventes at give nye rejsemønstre og dermed ændrede telebus-behov. I forbindelse med busplanarbejdet efter trafikbestillingen vil administrationen udarbejde oplæg til: om der bør være faste knudepunkter - evt. på udvalgte tidspunkter - eller ej. Principper for, hvordan telebuskunderne skal prioriteres/serviceres, og Information om/markedsføring af telebusordningen bl.a. via Alternativ: 1. De små busser er ledige til telebuskørsel fra ca. 8.30, og de kan derfor begynde telebuskørsel fra kl. 8:30 (i strategien er starttiden angivet til kl. 9). Merpris: kr. *1.000 påstigere/år i alt medregnet påstigere fra alternativ 2 2. Telebusstart kl også på søndage, så telebusserne også kan fungere som kirkekørsel. I forslaget er lagt op til, at telebusserne først kører fra kl. 10 på søndage. Merpris: kr. *1.000 påstigere/år i alt medregnet påstigere fra alternativ 1 3. Aftentelebus med knudepunkt i Hvalsø fra kl. 19:30-24 Merpris: kr. * påstigere/år 6

330 d. Tværgående kommentarer ønsker og spørgsmål Timedrift i dagtimerne? Pensionister ønsker timedrift frem for totimersdrift, når de kører til byen for at handle m.v. I myldretiden dvs. frem til kl. 9 og fra kl. 14 til 19 er der timedrift eller halvtimesdrift på alle linjer. Mellem myldretiderne kl er der lagt op til totimersdrift på linje 232 gennem Osted og 629 gennem Lejre og Gevninge svarende til frekvensen på disse linjer i dag. Af teksten på side 17 i Strategi for Kollektiv trafik fremgår, at det er foreslået, at linje 234 gennem Osted og 219, der kører mellem Hvalsø, Kirke Sonnerup, Ejby Kirke Hyllinge, Gershøj og Sæby, har timedrift i dagtimerne. Det skal bemærkes at det er en fejl, at der på signaturforklaringen på kortet side 19 står, at linje 234 og 219 kun har totimersdrift. 219 Flere afgange om morgenen i myldretiden? Totimersdrift i weekend for lidt? Senere afgange fra Hvalsø? Der er udtrykt ønske om, at 219 kan bringe passagerer til og fra alle tog i Hvalsø i morgenmyldretiden. Der er udtrykt ønske om flere afgange i weekenden. Det kunne være en idé at indføre timedrift i weekenderne på udvalgte tidspunkter som erfaringsmæssigt er populære rejsetidspunkter, nemlig lørdag formiddag og søndag eftermiddag/aften Der er ønsket senere afgang fra Hvalsø station om aftenen. I strategien er seneste afgang på 219 fra Hvalsø kl. 23:25. Alternativ: 1. Halvtimesdrift på 219 i morgenmyldretiden mod Hvalsø. (to afgange mere) - kun til/fra Ejby. Merpris: kr. * påstigere/år 2. Halvtimesdrift på 219 i eftermiddagsmyldretiden - kun til/fra Ejby. Merpris: kr. * påstigere/år 3. Halvtimesdrift på 219 i hele myldretiden - kun til/fra Ejby. Merpris: kr. * påstigere/år ½-timesdriften i hele myldretiden er billigere pga. synergieffekt (flere passagerer og større billetindtægter). 3. Timedrift på 219 lørdag formiddag Merpris: kr. *8.000 påstigere/år 4. Timedrift på 219 søndag eftermiddag Merpris: kr. * påstigere/år 5. Timedrift på 219 hverdage til kl. 24. Merpris: kr. *8.000 påstigere/år. 234 Vil der blive timedrift Roskilde-Osted aften og weekend? Ringsted Kommune har oplyst, at de med stor sandsynlighed ikke tilslutter sig udvidelser til timedrift om aftenen på hverdage samt lørdag 7

331 formiddag og søndag eftermiddag (i dag totimersdrift). 234 til Avnstrup (evt. Hvalsø) i stedet for Ringsted hverdage aften samt lørdag og søndag (inkl. timedrift til Osted) Et alternativ er at "udnytte" timerne i Lejre ved at forlænge 234 til Avnstrup, som har et transportbehov svarende til en større by, fordi beboerne ikke har bil. Det skal bemærkes, at det er en fejl i signaturforklaringen på kortet side 19. Her står, at 234 har totimersdrift. Det korrekte er timedrift i dagtimerne. Alternativ: 234 til Avnstrup i totimersdrift aften samt lørdag og søndag (inkl. timedrift til Osted) Merpris: kr. * påstigere/år 228 Bedre forbindelser til Holbæk i weekends? Der er udtrykt ønske om bedre forbindelser til Holbæk i weekenderne. Linje 228 er en regional linje, som bestilles og finansieres af Region Sjælland. Det er administrationens indtryk, at regionen ikke prioriterer linjen højt og derfor næppe vil udvide betjeningen på linjen til Avnstrup pga. kapacitetsproblemer Høringen har vist, at der er kapacitetsproblemer i betjeningen af Avnstrup. I strategioplægget er det planlagt, at linje 232 skal køres af en lille bus. Denne bus har ikke kapacitet til at dække transportbehovet til og fra Avnstrup, særligt i morgenmyldretiden og i formiddagstimerne. Da der er overskydende tid på 215 i Osted kunne man lade 215 få endestation i Avnstrup. Det vil give timedrift til og fra Avnstrup over Osted til Viby Station. Målet for morgenmyldretidstrafikken fra Avnstrup er en station med forbindelse til et tog mod København, hvor Røde Kors' kursuscenter ligger. Om det er Lejre, Viby eller Roskilde station er mindre betydende. Hvis 215 får endestation i Avnstrup, er det en mulighed at sløjfe 232E, der kører en morgenmyldretidstur fra Avnstrup over Osted til Roskilde (Maglegårdsvej). Derud over vil 215 til Avnstrup på en del af strækningen konkurrere med linje 232 om passagererne. Det vil derfor også være relevant at ændre linjeføring på linje 232, så linjen kører en hurtigere rute fra Særløse over Osager til Osted og videre til Lejre. Med denne linjeføring er det muligt at få timedriften til at fungere i dagtimerne med én bus. Halvtimesdrift fra Osted til Viby i myldretiden 215 Hvalsø - Osager - Osted 215 kunne også udnytte den overskydende tid til at køre halvtimesdrift mellem Osted og Viby, så det passer til københavnertoget. Der er også udtrykt ønske om at udnytte den overskydende tid ved at føre 215 fra Osted til Hvalsø via Osager i myldretiden. Det vil dog ikke være muligt at forvente korrespondance i Hvalsø, da det er 8

332 korrespondancen med toget i Viby, der skal prioriteres, hvis forbindelsen til Viby skal give mening. Linjen vil i nogen udstrækning konkurrere med linje 232 om passagererne. Hvis turen over Osager i morgenmyldretiden vælges, anbefales det, at der tilkøbes en ekstra afgang 232E for at hjælpe på kapacitetsproblemet til og fra Avnstrup i morgenmyldretiden og dagtimerne. Alternativ 1a eller 1b: 1a. 215 fra Avnstrup via Osted til Viby hele dagen. Merpris: kr. * påstigere/år eller 1b. 215 Osted - Viby halvtimesdrift frem for timedrift i myldretid. Merpris: kr. * påstigere/år Alternativ 2a eller 2b: 2a. 215 i myldretid via Osager til Hvalsø og udenfor myldretid fra Avnstrup via Osted til Viby Merpris: kr. som 1a) tilkøb af ekstra afgang 232E kr i alt ca kr. 2b. 215 via Osager til Hvalsø Merpris: kr. som 1a) tilkøb af ekstra afgang 232E kr i alt ca kr. I løsningen af skolebuskørslen kan det vise sig muligt at etablere en morgentur omkring kl. 8 fra Hvalsø Osager Osted. 232E Øget frekvens i myldretid mellem Osted og Lejre? Undgå kø på Hovedvejen i myldretiden? Bedre udnyttelse af Lejre Station? Forbindelse fra Lejre til Landbrugsskolen? Har 232E tilstrækkelig kapacitet i myldretid og dagtimer? Der er udtrykt ønske om øget frekvens mellem Osted og Lejre. Ved at 232E med ruten Hovedvejen-Roskilde omlægges til ruten Osted-Lejre-Roskilde via Ledreborg Allé, kan frekvensen øges, kø på Hovedvejen mellem Osted og Roskilde undgås, Lejre Station udnyttes bedre og en forbindelse fra Lejre til Landbrugsskolen etableres. Er der behov for to morgenture? Eventuelt med ny linjeføring over Lejre Station. Se ovenfor. Alternativ: 1. Omlægning af rute 232E Merpris: Ingen nævneværdig udgift - inden for usikkerheden. 2. To morgenture med 232E frem for én Merpris: kr * påstigere/år 9

333 Ringforbindelse Ringforbindelse mellem de 8 større byer? Det er foreslået at oprette en ringforbindelse mellem kommunens 8 største byer. Det kan umiddelbart virke interessant med en ringforbindelse, hvor man uden at skifte bus kan komme rundt mellem alle kommunens større byer. Der er imidlertid flere forhold, der gør en sådan forbindelse problematisk. Der er meget stor forskel på kapacitetsbehovet på forskellige dele af ruten. Det betyder, at det optimale nogle steder vil være en lille bus med lav frekvens og andre steder en stor bus med højere frekvens. Dertil kommer, at vejene nogle steder på ruten kun er egnet til kørsel med lille bus. En ringforbindelse vil få flere knudepunkter at køre igennem, og det vil være vanskeligt at planlægge en rute, der kan give god korrespondance på alle de vigtige knudepunkter. Som forslagsstiller også gør opmærksom på, vil en ringforbindelse desuden skulle suppleres med flere linjer. Disse vil uundgåeligt komme til at konkurrere med ringforbindelsen på visse strækninger. Øget brug af Lejre Station? Som argument for forbindelsen er nævnt, at det vil give øget brug af Lejre Station. En del passagerer, der pendler nord fra, vil næppe finde det attraktivt at være tvunget til at skifte til tog på Lejre station med de gener det giver, specielt hvis de skal af på vejen ind til Roskilde eller videre med anden bus fra Roskilde. De nuværende adgangsforhold (smalle veje og skarpe hjørner mm.) gør pt. Lejre Station mindre egnet som knudepunkt for specielt store busser. Natbus Telebus-natbus fra Lindenborg Kro? Den gamle telebus-natbus 817, der kørte frem til december 2008 ønskes genoptaget. Bussen blev fravalgt, da den nye telebuskontrakt blev indgået i maj Administrationen har ikke fået klager over den manglende telebus før. Alternativ natbusrute over (Lejre), Gevninge, Kr. Såby, Kr. Sonnerup - Kr. Hyllinge Hvis natbussen kun kører som linje 229R, vil den ikke passere Kirke Såby, Kirke Sonnerup og Ejby, som natbussen gør i dag. Administrationen foreslår, at natbussen 98N beholder sin nuværende rute og ikke som i forslaget ændres til 229R's rute. Alternativ: Natbus som 98N i dag Merpris: kr. *1.000 påstigere/år 10

334 Skolebuskørsel Befordring af skolebørn: Det har endnu ikke været muligt for Movia at få udarbejdet en principkøreplan for forslaget til nyt busnet. Principkøreplanen er afgørende for at vide, hvor mange skolebørn der med rimelighed kan befordres i det nye busnet. Derudover er principkøreplanen også vigtig for at kunne planlægge en tilfredsstillende befordring. Administrationen forventer, at Udvalget for Børn & Ungdom afklarer - I hvilke områder elever skal gives skolekort pga. farlig skolevej, - hvor mange børn, der skal befordres og hvor fra, herunder hvor langt skolebørn må gå til og fra fælles opsamlings- og afsætningssteder. - Hvor mange ture til og fra skolerne, der er behov for indenfor hvilke afgangs- og ankomsttidspunkter (herunder transport til sene mødetider og eksamen) Mødetid på skolen kl. 10? Særlig mødetid ved eksamen? Må skolebusser transportere helt små børn, som står op? Se ovenfor Se ovenfor Der er inden for de 25,3 mio. kr, som Movia har prissat busnettet i strategioplægget til, afsat en ramme på kr. til at dække den skolebuskørsel, der ikke kan dækkes af det overordnede net. Administrationen lægger op til en politisk drøftelse af skolebusbefordringen og udmøntning af rammen på kr. til udvalgsmøderne i juni. 11

335 e. Lokale ønsker Gevninge 629 Kørsel aften/weekend - musikskole m.v.? Kr. Hyllinge Kapacitetsproblemer ca. kl. 07 mod Roskilde og fra Roskilde Kr. Såby Tilstrækkelig kapacitet til stationen i morgenmyldretid? Mannerup 215 over Mannerup? Hvalsø Større P ved Hvalsø? Busforbindelser, når borgere skal betjenes af kommunen? Osted 232 og 215 stadig stop på Alfarvej? Tilpasning til skolestart friskolen? 629 nyt stop ved Flintevænget/Flintebjerg? Tolstrup Midtsjællands Efterskole. Kan 232 få en afgang kl. 15:30 fredag og ankomst søndag kl. 20:00 fra Roskilde St.? Der er i dag undervisning på musikskolen i Lejre Stationsby frem til kl. 20. Sidste afgang med 629 er i strategien foreslået til kl. 19. Øvrigt behov foreslås dækket af telebussen. Er løst i det nuværende forslag Movia forventer problemet løst med en støre bus end i dag. Det vil ikke være hensigtsmæssigt: Større afstand og begrænset befolkningsgrundlag. Er angivet som mål i kommunens infrastrukturplan. Mange borgere kommer kun sjældent på rådhusene - eksempelvis når de skal have fornyet deres pas - eller på Teknisk Forvaltning i Allerslev, når de skal have en byggetilladelse. Arbejdsløse og pensionister kan dog have behov for jævnlige møder med kommunen. Administrationen vurderer, at behovet er dækket af forslaget. Ja. Administrationen forsøger i samarbejde med Movia at finde en løsning, der passer til friskolen. Den præsenteres sammen med den øvrige skolebørnsbefordring. Afhænger af præcis linjeføring på 232. Kapacitetsproblemerne fredag eftermiddag kan løses, hvis 215 får endestation ved Avnstrup. Behovet søndagaften dækker over efterskoleelevernes ankomst efter hjemmeweekend til efterskolen (ankomst efter kl. 19). Det kan løses med en aftenafgang med reelt en aftenafgang med 234 der skifter nummer fra 234 til 232 i Osted. Alternativ En aftenafgang søndag aften Merpris: kr. 12

336 5. Kritik af chauffører Nogle telebuschauffør kører for stærkt og taler i mobil Venten på forsinkede tog/busser Chaufførerne på telebusserne modtager bestillinger på mobiltelefonen aftener og weekends, hvor operatøren har lukket på kontoret. Selv om taxachauffører gør det samme, kan det være mere distraherende for telebuschauffører, som ofte kører med flere personer og skal tage notater, planlægge og koordinere ruter samtidigt. Dette er ikke optimalt, og det bør overvejes, om mobiltelefonen evt. kan være på telefonsvarer, så chaufføren kan ringe kunden op, så snart han holder stille. Movia lader det være op til chaufførerne at vurdere, hvor længe de kan vente på et tog, når det er forsinket. Nogle chauffører er flinkere end andre til at vente og indhente den tabte tid på ruten. I Movias kvalitetskontrol er det et mål, at busserne kører til tiden, og det kan måske være forklaringen på, at nogle chauffører ikke venter selv få minutter. Administrationen vil arbejde for, at chaufførerne benytter de tilgængelige oplysninger om togenes forventede ankomster, og kører så fleksibelt, som det er muligt, når der skal tages hensyn til såvel trafiksikkerhed, som chaufførens arbejdsmiljø og krav om korrespondance andre steder på ruten. Adgang til bussen, når den holder og venter. Nogle chauffører kan være utilbøjelige til at åbne dørene for ventende passagerer, hvis der er ventetid til afgang og chaufføren holder pause. Ifølge Movias direktiver skal dørene åbnes senest 2 minutter før afgang, men det vil være en god service, at unge som ældre også kan komme ind i bussen og sætte sig tidligere - især i dårligt vejr. Administrationen vil fremover deltage et par gange årligt i møder mellem Movia, operatørerne og chaufførerne. Møderne er en god lejlighed til at drøfte muligheder for forbedringer hos både bestiller og udfører. Generelt vil administrationen arbejde for god dialog med og god service fra alle chauffører. 13

337 Bilag: Usikkerheder i konsekvensberegning Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45416/10

338 Lejre Kommune Sagsnummer THECA Sagsbehandler KBN Direkte Fax CVR nr: EAN nr: april 2010 Konsekvensberegning af strategioplæg og optioner Vedlagt basisbudget for 2011 (korrigeret for aftenkørsel med telebus 816) samt konsekvensberegninger for strategioplægget med optioner. Strategioplægget er stadig på et generelt niveau, men konsekvenserne er beregnet ud fra de bedst mulige forudsætninger mht. køreplanernes timetal, passagertal, timepriser etc. Principkøreplanerne med vognløb er endnu ikke færdige, hvorfor de enkelte linjer ikke kan henføres præcist til de nye kontrakter. Der er foretaget en skønsmæssig fordeling og timepriserne er sat ud herfra. Det har derfor heller ikke været muligt at foretage en egentlig simulering af bussystemet, men i stedet en nøgletalsberegning ud fra basisbudgettet for 2011 med anvendelse af de nyeste timepriser fra udbud A6. Timetallet anses for rimeligt præcist ud fra de angivne frekvenser/driftstimer. Der kan forekomme mindre justeringer f.eks. for E-busserne, der er mest følsomme mht. fremkommelighed. Passagertallene er skønnet ud fra nuværende tal samt erfaringer fra tilsvarende situationer. Samlet er passagertallet i Lejre Kommune stort set uændret. Det er vores håb, at der på sigt kan skaffes vækst på de centrale linjer som 219, 229R og 234 samt E-linjerne. Indtægterne pr. passager er tilsvarende fastlagt ud fra nuværende tal, korrigeret for de ændringer, der forventes i linjernes benyttelse. Den samlede konsekvensberegning for strategioplægget anses for at være så sikker, som det på nuværende tidspunkt er muligt at regne. Derimod må det præciseres, at optionerne enkeltvis er behæftet med større usikkerhed. Det skyldes flere forhold: Visse af optionerne udelukker hinanden; andre kan flytte trafik fra én linje til en anden og endelig kan det være meget svært at vurdere effekten af f.eks. udvidelse til ½-timesdrift i stedet for timedrift på enkeltstrækninger i et netværk som det aktuelle. Venlig hilsen Karsten B. Nielsen Trafikselskabet Movia Trafik og Rådgivningscenter Gammel Køge Landevej 3 Telefon Fax /1

339 Bilag: Oplæg til busbestilling Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 45409/10

340 Oplæg til busbestilling Justeret Priserne er beregnet af Movia. Se notat om usikkerheder i konsekvensberegning af strategioplæg Strategioplæg strategioplæg Drifttider er cirka-tider, der er rettesnore for detailplanlægning Pris Pris Merpris Bemærkninger SUM alle linjer og alternativer Nogle alternativer udelukker hinanden Hovednet 229R Frederikssund - Jægerspris - Skibby - Kr. Hyllinge - Gevninge - Roskilde Korrepondance: Kr. Hyllinge bus 219 og 228 Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag kl kl Tirsdag kl kl Onsdag kl kl Torsdag kl kl Fredag kl kl Natbuskørsel fredag og lørdag 1 Lørdag kl Søn- og helligdage kl Alternativt: 1: Natbus med rute som 98N i dag (Slagelse - Sorø) - (Ringsted - Jystrup)* - Osted - Roskilde Korrespondance: Tog i Roskilde mod København morgen og fra København eftermiddag/aften * Det er usikkert om Ringsted accepterer udvidelse af driften lørdag-, søn- og helligdagsaftener Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag kl kl kl Tirsdag kl kl kl Onsdag kl kl kl Torsdag kl kl kl Fredag kl kl kl Lørdag kl * kl Søn- og helligdage * kl kl Alternativt: 1: En aftentur søndag lægges som rute 232 til Avnstrup og Midtsjællandske Efterskole i stedet for Ringsted Forudsat Ringsted ikke accepterer udvidet drift weekend- og helligdagsaftener 2: Totimes drift til Avnstrup og Midtsjællandske Efterskole weekendaftener i stedet for Ringsted Do.

341 219 Gershøj Sæby - Kr. Hyllinge Ejby Kr. Sonnerup Hvalsø Korrespondance: Tog i Hvalsø begge retninger. Kr. Hyllinge bus 229R begge retninger Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag 1,2 * kl kl Tirsdag 1,2 * kl kl Onsdag 1,2 * kl kl Torsdag 1,2 * kl kl Fredag 1,2 * kl kl Lørdag 3 kl Søn- og helligdage 4 kl * Sidste afgang i timedrift fra Hvalsø station er planlagt til kl. 19:25 Alternativt: Halvtimesdrift morgen+aften er 1: Halvtimesdrift på 219 i morgenmyldretid til Ejby (ekstra ankomster til Hvalsø st. kl. 6:40 og 5:40) samlet billigere: kr 2: Halvtimesdrift på 219 i eftermiddagsmyldretid (med afgang fra Hvalsø st. kl. 14:55-18:55) Do. 3: Timedrift på 219 lørdag kl (x ekstra afgange) : Timedrift på 219 søndag kl (x ekstra afgange) : Timedrift fra Hvalsø st. frem til kl. 20: (skal efteregnes hos Movia) 215 (1 Avnstrup) Osted Viby Sj. ( Havdrup Solrød Str) Korrepondance: Viby til/fra København på alle ture Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag 2 3 kl Tirsdag 2 3 kl Onsdag 2 3 kl Torsdag 2 3 kl Fredag 2 3 kl Lørdag Søn- og helligdage Alternativt: 1: Med timedrift helt til Avnstrup (i alt 14 ture) Vil medføre, at 232E og tilkøb af ekstra tur 232E kan undværes 2: Eller - halvtimedrift kl mellem Osted og Viby Kræver tilkøb af ekstra tur 232E se alternativ 232E,1 3: Eller to ture morgen hverdage Osted, Hvalsø over Osager (kræver tilkøb af ekstra 232E tur til kr) Do.

342 Binet 230 Hvalsø Kr. Saaby - Torkildstrup - (Rye - Gevninge) 1 NB: Lille bus Korrepondance: Tog i Hvalsø begge retninger Bemærk: Rye-Gevninge kun udenfor myldretid Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Kirke Såby betjenes af 219 Søn- og helligdage Kirke Såby betjenes af 219 Alternativt: 1: 230 udenfor myldretid som telebus fra Torkilstrup i stedet for fast rute over Rye og Gevninge 0 2: Kørsel til kl. 20 i stedet for kun til kl Kræver at Roskilde Kommune accepterer en merudgift på kr. Løsningen betjener 3: 230 i stedet med rute som i dag, timedrift i myldretid og totimesdrift hverdage, aften og weekend ikke Rye/Uglestrup i stedet med rute og totimesdrift som i dag - kun hverdage Do. 629 Lejre Gevninge Herslev Kattinge Roskilde Korrepondance: Tog i Lejre og Roskilde mod København morgen og fra København eftermiddag/aften Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ingen betjening Søn- og helligdage ingen betjening Alternativt: 1: Kørsel til kl. 20 frem for kl

343 233 Lejre Station Sagnlandet Lejre Korrepondance: Tog i Lejre fra København morgen og mod København eftermiddag/aften Bemærk sæsonkøreplan - kører kun 1. maj- 20. september og i efterårsferien Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag * * 9-18 Tirsdag 9-18 Onsdag 9-18 Torsdag 9-18 Fredag 9-18 Lørdag 9-18 Søn- og helligdage 9-18 * Kører ikke mandage på skoledage fordi Sagnlandet Lejre holder lukket 232 Hvalsø - Kisserup - (Osager - Osted - Lejre) Avnstrup - Osted - Lejre NB: Lille bus Korrepondance: Tog i Lejre og Hvalsø mod København morgen og fra København eftermiddag/aften Alternativt: Halvtimesdrift Timedrift To-timesdrift Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag ingen betjening Søn- og helligdage ingen betjening 1: Kørsel til kl. 20 frem for kl : Ændret ruteføring: Hvalsø - Kisserup - Særløse - Osager - Osted - Lejre Holder sig formodentlig inden for usikkerhed - er ikke konsekvensberegnet af Movia

344 Myldretidslinjer 226 Skibby - Gershøj - Sæby - Lyndby - Gevninge - Maglegårdsvej - Roskilde St Korrepondance: Tog i Roskilde mod København morgen og fra København eftermiddag/aften Sidste morgentur er fremme til skolestart i Roskilde Første eftermiddagstur begynder ved skoleslut Roskilde Alternativt: Mandag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Tirsdag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Onsdag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Torsdag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Fredag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Lørdag Ingen betjening Søn- og helligdage Ingen betjening 1: Kørsel på ikke skoledage hverdage 2: Via Oldvejsparken min. længere rejsetid 3: Gennem Kornerup min. længere rejsetid 227E Kr. Hyllinge - Ejby - Gevninge - Maglegårdsvej - Roskilde St Korrepondance: Tog i Roskilde mod København Turen er fremme til skolestart i Roskilde Mandag En morgentur øst kun skoledage Tirsdag En morgentur øst kun skoledage Onsdag En morgentur øst kun skoledage Torsdag En morgentur øst kun skoledage Fredag En morgentur øst kun skoledage Lørdag Ingen betjening Søn- og helligdage Ingen betjening 230E Hvalsø - Kr. Såby - Gevninge - Maglegårdsvej - Roskilde St Korrepondance: Tog i Roskilde mod København Turen er fremme til skolestart i Roskilde Mandag En morgentur øst kun skoledage Tirsdag En morgentur øst kun skoledage Onsdag En morgentur øst kun skoledage Torsdag En morgentur øst kun skoledage Fredag En morgentur øst kun skoledage Lørdag Ingen betjening Søn- og helligdage Ingen betjening

345 231 Ejby - Kr. Sonnerup - Gevninge - Maglegårdevej - Roskilde St Korrespondance: Tog i Roskilde mod København morgen og fra København eftermiddag/aften Korrespondance med 230 ved Korsvejen tilstræbes Sidste morgentur er fremme til skolestart i Roskilde Første eftermiddagstur begynder ved skoleslut Roskilde Alternativt: Mandag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Tirsdag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Onsdag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Torsdag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Fredag Tre morgenture øst og fire eftermiddagsture vest kun skoledage 1 Lørdag Ingen betjening Søn- og helligdage Ingen betjening 1: Kørsel på ikke skoledage hverdage 232E Avnstrup - Osted - Maglegårdsvej - Roskilde Korrepondance: Tog i Roskilde mod København morgen og fra København eftermiddag/aften Er fremme til skolestart i Roskilde Vurderes nødvendig, hvis ikke linje 215 forlænges til Avnstup Alternativt: Mandag En morgentur øst kun skoledage Tirsdag En morgentur øst kun skoledage Onsdag En morgentur øst kun skoledage Torsdag En morgentur øst kun skoledage Fredag En morgentur øst kun skoledage Lørdag Ingen betjening Søn- og helligdage Ingen betjening 1: Ekstra morgentur Vurderes nødvendig, hvis ikke linje 215 forlænges til Avnstup

346 Telebus For to busser Principper for telebusbetjening - herunder faste knudepunkter, 829 Dækker området Lejre St. - Gevninge - Herslev/Osted - Avnstrup - Kisserup - Skov Hastrup Fast knudepunkt på Lejre st.: Korrespondance med tog fra Roskilde Prioritering af kunder til hhv. nord/syd hveranden time Mandag Kl Tirsdag Kl Onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl Lørdag Kl Søn- og helligdage kl prioritering af kunder m.v. - ikke påvirker timeforbrug og pris. Beslutninger herom foreslås truffet i forbindelse med behandling af samlet kollektiv trafikplan i efteråret Dækker Kr. Hyllinge - Sæby - Gershøj/Ejby - Rye - Vr. Saaby - Kr. Saaby - Hvalsø Fast knudepunkt i Kirke Hyllinge: Korrespondance med 229R fra Roskilde Prioritering af kunder til hhv. nord/syd hveranden time Alternativt: Mandag Kl Tirsdag Kl Onsdag Kl Torsdag Kl Fredag Kl Lørdag Kl Søn- og helligdage kl : Telebus allerede fra kl. 8:30 frem for kl : Ekstra telebus med fast knudepunkt i Hvalsø aften 19:30-24 alle dage Kan indsættes når som helst, hvis behovet opstår

347 Skolebus Økonomiske ramme sat af til særlig skolebuskørsel (endnu ikke udmøntet) Timetal skønnet til forstærkning af de ordinære linjer og eventuelle nye særkørsler. Træningskørsel Lille bus (tidligere telebus) afsat specielt hertil Yderligere linjer med berøring i Lejre Kommune 317, 323, 222, Nabokommuners lokallinjer er her forudsat uændrede SUM Incl. økonomisk ramme til skolebus

348

349

350

351

352 Bilag: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Hvalsø Kommuneplan Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

353 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Hvalsø Kommuneplan for et lægehus på Bentsensvej Kommuneplantillæg nr. 4 omfatter følgende matrikelnumre: Matrikel 9by, Nørre Hvalsø By, Kirke Hvalsø samt dele af matrikel 2br og 2bz Kirke Hvalsø By, Kirke Hvalsø. Baggrunden for Kommuneplantillæg nr. 4 Området er i Hvalsø Kommuneplan udlagt som rammeområde E1 Erhvervsområde, der fastsætter de fremtidige anvendelsesbestemmelser som erhvervsformål såsom lettere industri, lager og værkstedsvirksomhed og forretningsvirksomhed i tilknytning til den pågældende virksomhed. Da disse anvendelsesbestemmelser ikke giver mulighed for liberale erhverv som et lægehus, har det været nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg nr. 4 til Hvalsø Kommuneplan Nuværende rammebestemmelser for E1 Erhvervsområde ved Bentsensvej Fremtidige rammebestemmelser for E6 Område til lægehus og liberale erhverv ved Bentsensvej Anvendelse Erhvervsformål såsom lettere industri, lager og Lægehus og/eller liberale erhverv. værkstedvirksomhed og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til den pågældende virksomhed samt enkelte boliger (bestyrer, portnerbolig o. lign.) i tilknytning til den pågældende virksomhed. Enkelte grunde kan udnyttes til offentlige formål (materialeplads, brandstation og andre anlæg). Max. butiksstørrelser: m 2 for butikker med særligt pladskrævende varegrupper. I kommunen kan der etableres én ny butik for særligt pladskrævende varegrupper med et max. bruttoetageareal på m 2. Bebyggelsens Max. bebyggelsesprocent 33 af den enkelte grunds areal. Bebyggelsen skal holdes indenfor byggefeltet. omfang om placering Max. rumfang 2m 3 pr. m 2 grundareal. Etageareal og højde Max. højde 8,5 meter over terræn. 1½ etage. Maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Særlige bestemmelser Der må kun opføres virksomheder eller anlæg, som ikke medfører særlige gener i form af forurening. Området kan dog benyttes til en række virksomheder, som er omfattet af kap. 5 i Miljøbeskyttelsesloven. Langs områdets grænse mod øst anlægges et beplantningsbælte og en hovedsti. Der må ikke etableres anlæg eller bebyggelse, som hindrer anlæggelsen af et dobbeltspor. Lokalplaner Hele området er omfattet af lokalplan nr. 16 Området er omfattet af lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej. Zonestatus Byzone Byzone

354 Side af 2 2

355 Bilag: Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Udvalg: Kommunalbestyrelsen Mødedato: 25. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /09

356 :17 Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej

357 Hvad er en lokalplan? Lokalplanens indhold Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalt område i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset område og i nogle tilfælde blot en enkelt ejendom. Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme. Det vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, og om der eventuelt slet ikke må bygges. En lokalplan kan tillige indeholde bestemmelser om vej-, sti- og parkeringsforhold og eventuelle forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds- og parkeringsarealer. Eksisterende lovlig anvendelse Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod fortsættelse af eksisterende lovlig anvendelse af ejendommen. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at ændre i de eksisterende forhold, må dette ikke ske i strid med lokalplanen. En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejerne. Af samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres. Lokalplanpligt Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri, anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre, at kommunalbestyrelsen foretager en planlægningsmæssig vurdering af projektet og samtidig sikre offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning. Overførsel af arealer fra landzone til byzone sker også ved en lokalplan. Derudover kan kommunalbestyrelsen skønne, at der er behov for at udarbejde en lokalplan for et givent område, f.eks. for at løse nogle konkrete problemer. Forholdet til anden planlægning En lokalplan må naturligvis ikke være i strid med kommuneplanen eller anden overordnet planlægning eller sektorplanlægning. Hvis en lokalplan ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, kræver lokalplanens vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure. Dispensation 2 En lokalplan kan kun ændres ved, at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har dog mulighed for at søge en dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation forudsætter, at der er tale om mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod formåls- og anvendelsesbestemmelserne.

358 3

359 Indholdsfortegnelse Side Redegørelse...5 Lokalplanens område og...5 zonestatus... 5 Baggrund og formål med...5 lokalplanen... 5 Lokalplanens indhold... 6 Forholdet til anden planlægning og lovgivning...7 Fingerplan Den regionale udviklingsstrategi Hvalsø Kommuneplan Forhold til Lokalplan nr. 16 for et område til erhverv og offentlige formål...7 Spildevand og regnvand...7 Vandforsyning... 7 Grundvand... 7 Natur... 7 Støj... 7 Forurening... 7 Varmeforsyning... 7 Trafik... 7 Deklarationer/ servitutter...7 Miljøvurdering af planer og programmer...8 Lokalplanens bestemmelser...10 Formål Områdets afgrænsning og zonestatus...10 Anvendelse Udstykning Veje og stier Parkering Anlæg og belysning Bebyggelsens omfang, placering og udformning samt bevaring af bebyggelse...11 Bebyggelsens ydre fremtræden...11 Ubebyggede arealer Betingelser for ibrugtagning...11 Servitutter og bestemmelser i eksisterende lokalplaner...12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...12 Lokalplanens retsvirkninger...12 Vedtagelsespåtegning...12 Kortbilag: Kortbilag nr. Kortbilag nr. Kortbilag nr. Kortbilag nr Områdets afgrænsning Byggefelter/-linjer Delområder/disponeringsplan Veje og stier

360 Forslag til Lokalplan LK 18 for et lægehus på Bentsensvej Endeligt vedtaget lokalplan sendt til: Skov- og Naturstyrelsen, Miljøcenter Roskilde m.fl. Foreninger Ejere, lejere, brugere Borgere m.fl., der har fremsat indsigelser Godkendt af Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring: Offentlig høring: Udvalgsbehandling af lokalplan til endelig vedtagelse Offentlig bekendtgjort 5

361 Redegørelse Lokalplanens område og zonestatus Området er i dag en del af den eksisterende savværksgrund Savværket blev startet i 1935 af Svend Andersen. Boligen var en gave fra Svends forældre til Svend og hans kone, da de blev gift. Svends søn Knud Andersen voksede op i huset og han overtog siden savværket + tømmerhandel, som han videreførte indtil I 1994 overtog familien NyropLarsen savværket, og tømmerhandlen blev solgt til Bygma. Familien Nyrop-Larsen har indtil sommeren 2009 boet i boligen, som nu skal udgøre en del af lægehuset. Lokalplanområdet Lokalplanområdet udgør et areal på 1226 m2. Området er beliggende i byzone, og vil forblive i byzone efter lokalplanens vedtagelse. Baggrund og formål med lokalplanen Den tidligere direktørbolig på Hvalsø Savværk er blevet ledig, og samtidig ønsker lægerne på Holbækvej at flytte til nye lettere tilgængelige og centrale lokaler i Hvalsø. Derfor ønsker lægerne at udvide den eksisterende bebyggelse med en tilbygning, som skal rumme 3 konsultationslokaler. Den eksisterende Lokalplan nr. 16 for et område til erhverv og offentlige formål gør det ikke muligt at anvende området til lægehus. Derfor er formålet med nærværende lokalplan at skabe mulighed for etablering af liberale erhverv indenfor lokalplanområdet. 6

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen:

Indledning: Ringsted Forsyning koncernen: NOTAT Bestyrelsens sammensætning samt honorering for selskaberne Ringsted Forsyning A/S, Vand A/S, Spildevand A/S, Centralrenseanlæg A/S, Ringsted Kraftvarmeværk A/S, Ringsted Fjernvarme A/S Indledning:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato]

UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] UDKAST 26. MARTS 2015 EFTER FUSION VEDTÆGTER HKV HORSENS A/S, CVR NR. 35 52 01 04 [Dato] Forslag HKV Horsens A/S efter fusion 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er HKV Horsens A/S 2.0 FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04)

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS (CVR-NR. 32 44 71 04) J:\TOJ - GBS\bestyrelsesmøder\28052013\Vedtægter

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde:

Annemette la Cour, Randers Kommune (referent) Referat. Møde: Referat Møde: Politisk styregruppe for beredskab Mødetid: Mødested: Lokale D.3. 39. Laksetorvet, Randers Sekretariat: Sekretariatet Referat Medlemmer af den politiske styregruppe: Syddjurs: Claus Wistoft

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH)

Deltagere: Jens Jørgen Nygaard (JJN) Bestyrelsesmedlem (næstformand) Karsten Søndergaard (KSØ) Bestyrelsesmedlem. Anne Margrethe Hansen (AMH) Referat: Bestyrelsesmøde den 24-03-2014 For selskaberne Egedal Forsyning A/S, Egedal Spildevand A/S, Egedal Vandforsyning A/S Knud Bro Alle 1, 3660 Stenløse Klokken 17.00 19.00 Deltagere: Jens Jørgen Nygaard

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner

Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Aftale om fælles redningsberedskab mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner Kommunalbestyrelserne i de nævnte kommuner indgår med virkning fra 1. januar 2016 aftale om et

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør Elhandel A/S Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 12.15 13.00 Sted: Forsyning Helsingør, Haderslevvej 25, 3000 Helsingør I mødet deltager:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Konstituerende møde. Dagsorden Forside Konstituerende møde Dagsorden Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00 Medlemmer Afbud Indkaldt Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Meddelelser... 4 3. Orienteringer... 5 4. Beslutninger...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04

VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159489 VEDTÆGTER FOR HØRSHOLM VAND APS CVR-NR. 32 44 71 04 C:\Users\gbs\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 18 Bilag 7 Bestyrelse og direktion 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning og

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag.

Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. Godkendt forretningsorden for bestyrelsen i Vrist Pumpelag. 1.0 Forretningsordenens hjemmel. 1.1 Forretningsordenen er godkendt af den ekstraordinære generalforsamling den 30. jan. 2012, i øvrigt jf. 13

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND

FORRETNINGSORDEN DANMARKS INNOVATIONSFOND CVR Nr. 29 03 5695 Forretningsordenen er udfærdiget af bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond (i det følgende kaldet Fonden ) med hjemmel i 11, stk. 1 i lov nr. 306 af 29. marts 2014 om Danmarks Innovationsfond

Læs mere

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat

Særligt udvalg til forberedelse. Kommunale Forsyning A/S. Beslutningsreferat Særligt udvalg til forberedelse af Halsnæs Kommunale Forsyning A/S Beslutningsreferat af møde den kl. 16.00 i Diamanten Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 21 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 4 SAGER TIL EFTERRETNING

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold

Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold Greve Fodbold Bestyrelsens Forretningsorden Bestyrelsens Forretningsorden Greve Fodbold 1. Formål 1.1 Nærværende forretningsorden fastlægger rammerne for Greve Fodbolds bestyrelses ageren under iagttagelse

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier á kr eller multipla heraf. Der udstedes ikke ejerbeviser. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 155426 UDKAST VEDTÆGTER FOR FORSYNINGEN ALLERØD RUDERSDAL A/S CVR-nr. 34 08 61 92 1. SELSKABETS NAVN 1.1 Selskabets

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF)

Forretningsorden. Stk. 2. Det lokale Beskæftigelsesråd består af følgende medlemmer: 1 fra Center for Erhvervsuddannelser Lolland Falster (CELF) Formål 1. Det lokale Beskæftigelsesråd har til formål at rådgive de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret og at samordne og udvikle den lokale forebyggende indsats for personer, der har

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs

DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs DAGSORDEN FOR BESTYRELSESMØDE 23. september 2015 kl. 9.00 hos Reno Djurs Dagsorden: 15-15 Regnskab for 2. kvartal 2015 16-15 Øget genanvendelse af dagrenovion via optisk sortering 17-15 Forslag om ændring

Læs mere

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner

A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner A f t a le om et fælles redning s- b e r e d s k a b m e l lem Holbæk, K a l undborg, Lejre, Odsherred, S l a gelse og Sorø Kommuner K o m m u n a l b e s t y r e l s e r n e i d e n æ v n t e k o m m

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg

Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg Bestyrelsessammensætningen på Museum Skanderborg 1 Indhold 1. Indledning 2. Bestyrelsens sammensætning 3. Repræsentantskab 4. Kontaktudvalg 5. Valg til Bestyrelsen 6. Kontaktudvalg og forretningsorden

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C

Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C Forretningsorden for Bestyrelsen ved SOSU C I henhold til Vedtægternes 14 fastsætter bestyrelsen forretningsorden og instrukser for sit virke. Forretningsorden skal sikre, at bestyrelsen gennem sit arbejde

Læs mere

Referat åben dagsorden

Referat åben dagsorden Referat åben dagsorden Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S Dato 09-02-2016, kl. 10:00 12:00 Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi. Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg Deltagere Arne

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne

Udkast Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Udkast 14.12 2016 Vedtægter for den selvejende institution Næstved Hallerne Navn, hjemsted og formål 1. Institutionens navn er Næstved Hallerne. Institutionens hjemsted er Næstved Kommune. Næstved Hallerne

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013

Udkast af 15. marts Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest. 1. marts 2013 Udkast til Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1. marts 2013 Vedtægter Den selvejende institution Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 1 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S Vedtagelse. Som led i etablering af et nyt samlet beredskab for Nordjylland, Nordjyllands Beredskab med virkning fra 1. januar 2016 fastsætter

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN BEREDSKABSKOMMISSIONEN Refer Tidspunkt: 14:00 Mødested: Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens Mødenummer: 2 Deltagere: Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg,

Læs mere

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune

Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø. Henvendelse om Samsø Kommune Niels Christian Lundsager Krogen 2 Langemark 8305 Samsø Henvendelse om Samsø Kommune 13-07- 2010 Du har ved brev af 15. december 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU

I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU I - Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om uddannelse til alle - ØU Sagstype Åben : Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 10/391 Baggrund Det nyvalgte Byråd i Høje-Taastrup Kommune drøftede i forbindelse med

Læs mere

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen

Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Vedtægt for Grundejerforeningen Tingvangen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Tingvangen" 2. Foreningens hjemsted er Randers kommune under Randers ret, der

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Referat. fra Beredskabskommission

Referat. fra Beredskabskommission Referat fra Beredskabskommission Mødedato: Tirsdag den 13. januar 2015 Mødetidspunkt: 09:00 Mødested: Vibevej 18 Deltagere: Afbud: Johnny Søtrup, Erik Buhl, Erik Nørreby, Jørgen Ahlquist, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken

Onsdag den 19. december 2012, kl i Medborgerhuset, Korskærparken Dagsorden til bestyrelsesmøde 19-12-2012 MEDBORGERHUSET KORSKÆR Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 19. december 2012, kl. 15.45 i Medborgerhuset, Korskærparken Indkaldt til mødet: Lone Hartung, Else

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse

Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse Bestyrelsesmøde nr. 81, den 8. dec. 2015 Pkt. 11. Bilag 2 Forretningsorden for Københavns Universitets bestyrelse I medfør af 16, stk. 2 i vedtægt for Københavns Universitet fastsættes herved følgende

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse Formål Side 3 Sammensætning og valg Side 3 Mødevirksomhed og forretningsorden Side 6 Ungdomsskolebestyrelsens beføjelser

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE

FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE FORSLAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR UNGDOMSSKOLEVIRKSOMHEDEN I STEVNS KOMMUNE Nuværende I henhold til lov om ungdomsskoler (LBK nr. 997 af 8. oktober 2004), BEK om elevråd i folkeskolen og i ungdomsskolen

Læs mere

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009

Referat fra møde i Beredskabskommissionen mandag den 27. april 2009 Referat fra møde i mandag den 27. april 2009 Mødet startede kl. 08:00 på Beredskabsstationen, Vintapperbuen 2, 4070 Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 3 2. Orientering...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Dagsorden Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 20. januar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Dagsorden mandag den 20. januar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Valg af formand...2 3. JA - valg af næstformand...3 4. JA - Orientering

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm.

VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE. 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 20.04.2017 VEDTÆGTER FOR BRUGERBESTYRELSEN PÅ AKTIVITESCENTRET SOPHIELUND HØRSHOLM KOMMUNE 1 Navn Aktivitetscentret Sophielund, Sophielund 25, 2970 Hørsholm. 2 Formål Aktivitetscentret Sophielund har til

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere