den igangværende by borgerdeltagelse i byudvikling thomas fabian delman PhD afhandling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "den igangværende by borgerdeltagelse i byudvikling thomas fabian delman PhD afhandling"

Transkript

1 den igangværende by borgerdeltagelse i byudvikling thomas fabian delman PhD afhandling

2

3 den igangværende by borgerdeltagelse i byudvikling thomas fabian delman PhD afhandling Institut for By & Landskab Arkitektskolen Århus Hovedvejleder Niels Albertsen Projektvejleder Pia Bille Andthusthecityisanoeuvre,closertoaworkofartthan toasimplematerialproduct.ifthereisproductionofthecity,and socialrelationsinthecity,itisaproductionandreproductionof humanbeingsbyhumanbeings,ratherthanaproductionofobjects. The city has a history; it is the work of history, that is of clearlydefinedpeopleandgroupswhoaccomplishthisoeuvre,in historicalconditions. (Lefebvre2008)

4

5 FORORD Alice started to her feet, for it flashed across her mind thatshehadneverbeforeseenarabbitwitheitherawaistcoatpocket,orawatchtotakeoutofit,andburningwithcuriosity,she ranacrossthefieldafterit,andfortunatelywasjustintimetosee itpopdownalargerabbit holeunderthehedge.inanothermomentdownwentaliceafterit,neveronceconsideringhowinthe worldshewastogetoutagain. (LewisCarroll,AliceinWonderland,1965) NårmanstarterpåetPhD projekterdet(forhåbentlig)fordimaner nysgerrigoverfordetemne,manskaltilbringedenæstetreårmedatudforske.alligevelkanjegikkeladeværemedatsemigselvlidtsomalice,der fulgtekaninennedihulletpåbaggrundafenpludseligindskydelseogmedét befandtjegmigienabsurdverden,hvoraltingvarvendtpåhovedetogdet varsværtatfindehovedoghaleidemangeindtryk.ogtiltideranedejeg ikke,hvordanellerhvornårjegkomopafhulletigen.nårdetalligevellykkedes at finde en vej ud, og forhåbentlig have fået skabt en smule mening i galskaben,skyldesdetikkemindstdenhjælp,jegharfåetundervejs. Først og fremmest vil jeg derfor gerne takke kollisionisterne Tobias Løssing,AndreasLykke Olesen,RuneNielsenogJeffSerio,somtilbragtemegetaftidenihulletsammenmedmig,ogudenhvemprojektetaldrigville havegivetmening.jegvilogsågernetakkeminevejledere,nielsalbertsen ogpiabille,ogminekollegerpåinstitutforbyoglandskabforråd,vinkog konstruktivkritik.destuderendepåinstituttetigennemdetreårskalogså haveenkollektivtakforathavelagtrygogprojektertilafprøvningafbåde teoriogmetoderundervejs.jegvildesudengerneretteenstortaktilalle samarbejdspartnereiprojektet,derharbidragetkonstruktivttilhverenkelt case ingennævnt,ingenglemt.sidst,menikkemindst,viljeggernetakke min familie, især Astrid, Andreas og Janus, der undervejs skabte et solidt ankertilhverdagen,nårjegstakhovedetopafhullet. Ognu,kærelæser,erdetdinturtilatfølgekaninennedihullet. 5

6 INDHOLD resumé 8 summary 11 den igangværende by 14 erfaringer & baggrund 23 projektets cases 26 teoretisk & metodisk afsæt 28 note til konstruktionen 32 artikler & posters 38 projektets metode 44 participatory action research 47 tre krav til metoden 52 participatory action research & projektet 63 research by design 67 case-baseret forskning 79 brugen af prototyper i designforskning 85 tværfaglighedens paradoks 89 borger, by & deltagelse 95 borgeren 98 det interaktive demokrati 121 byen 125 byen som igangværende arbejde 152 deltagelsen 158 den kompetente deltager 190 strategi & metode 193 strategi & borgerdeltagelse 195 AELIA-modellen 200 utopiatyping 219 6

7 INDHOLD cases 243 det nyaktivistiske praksisfællesskab 248 hovedcase 1: multimediehuset 252 hovedcase 2: køge 270 hovedcase 3: co øvrige cases 308 cases & idealmålet 318 afsluttende betragtninger 325 om forskningsmetoden 332 perspektiver på forskning og udvikling 334 perspektiver for aktuel byudviklingspraksis 338 litteratur 341 internetkilder 350 7

8 RESUMÉ resumé IPhD projektetbeskæftigerjegmigmedborgernesdeltagelseiaktuel byudviklingmedsærligtfokuspåatudfordreeksisterende(politisk)praksis gennem såvel teoretiske refleksioner som casebaserede interventioner. Omdrejningspunktetforprojekteterdiskussionenafvæsentligeproblemstillingerforborgerdeltagelseibyudviklingmedmålsætningenomatudvikleog kvalificerestrategiskeogmetodiskeovervejelserfremadrettet. Projektetharettværfagligtafsætogjegdefinererdetrentmetodisk med udgangspunkt i såvel Participatory Action Research som Research by Design.Projekteterbaseretpåminaktivedeltagelseienrækkecasebaseredeinterventionerisamarbejdemedeksternepartnereogmedtilknytningtil virksomhedenkollisionsomprimærtpraksisfællesskab.iafhandlingensmetodekapitel diskuterer jeg forskelle og ligheder mellem aktionsforskningen samt arkitekt, design og planlægningsfaglige metoder, herunder hvilken rollecase arbejdeogdesigninterventionerkanspilleienforskningssammenhæng. På den baggrund når jeg frem til tre måltyper, henholdsvis aktionsmål,udviklingsmålogidealmål,derdannerudgangspunktforcasekapitletsanalyser.aktionsmåleneersåledesdenkonkreteopgave,derskalløsesi hverenkeltcase,typiskdefineretisamarbejdemeddeneksterneklientorganisationogpraksisfællesskabet.udviklingsmåleneerdestrategiske,metodiske og redskabsorienterede overvejelser, der fra case til case fører til nye indsigterieniterativdesignprocesbaseretpåideenomprototyper.idealmålet er udtryk for projektets målsætning om at ændre eksisterende praksis, medsærligtfokuspådepolitiskeidealer,derliggertilgrundforborgernes aktivedeltagelseibyudviklingen. 8

9 RESUMÉ I afhandlingens teorikapitel diskuterer jeg tre teoretiske begreber, henholdsvis borgeren, byen og deltagelsen. Afsættet for min diskussion af borgerbegrebet er bl.a. en kortfattet gennemgang af begrebets oprindelse samtopfattelsenafborgerensrolleirelationtilforskelligedemokratisynmed udgangspunktietdeliberativtideal.diskussionenlederfremtilbegrebetdet interaktivedemokrati,derrelaterersigtilbehovetforatunderstøtteborgernesdeltagelseibyudviklingsprocesser,hvorderikkelængereeksistereren klar idé om et fælles bedste. Det medfører, at vi i stedet må acceptere fragmentation og væsensforskellige demokratisyn som udgangspunkt for deltagelsen, hvorfor processen bør tilrettelægges således, at borgerne får mulighedforatagere(politisk)iforholdtildengivnesituation,dvs.atvibør tillade,atforskelligedemokratisynkanspilleenrolle,afhængigtafformåleti denkonkreteproces. Iafsnittetombyendiskutererjegaktuellebyudviklingstendenserpå baggrundafenkortfattethistoriskgennemgangfremmodendefinitionaf byensomigangværendearbejde.ideenombyensomigangværendearbejde indebærer bl.a., at gensidigt udelukkende interesser, skal være tilstede på sammetidogderforbørbyensessometfællesværkmedafsætietmangfoldigtkulturbegreb,hvordererpladstilatanerkendesåvelkonsensussom konfliktsamtbaseretpåenforståelsefor,atbyensproblemererkomplekse, ogatderderforikkeernogensimpel,endeligellersand/falskløsningpåde oplevedeproblemer. Afsnittetomdeltagelsetagerafsætiendiskussionafdeudfordringer, dererforbundetmedborgernesaktivedeltagelse ellermangelpåsamme i byudviklingsprocesser. Jeg diskuterer såvel niveauer af deltagelse, som begrundelser for overhovedet at deltage samt konkrete udfordringer ved deltagelsesprocesser. På den baggrund når jeg frem til et begreb omden kompetentedeltager,derbaserersigpåideenom,atdeltagerneprocessuelt udstyres med kompetencer, herunder at de er motiverede, læringsvillige, refleksive,målorienterede,dialogorienteredeoghandlingsorienterede. 9

10 RESUMÉ IgennemPhD projekteterjegnåetfremtilenoverordnetstrategifor borgerdeltagelseibyudvikling,derharfåetnavnetaelia modellen.modellensudgangspunkter,at(by)udviklingsprocesserbørtilrettelæggesmedafsæt i opmærksomhedsskabende aktiviteter (Attention), oplevelsesorienteredeelementer(experience),læringogkapacitetsopbygning(learning),reel indflydelsetildeltagerne(influence)ogfokuspåhandling(action)såvelundervejs i deltagelsesprocessen som efterfølgende. Samtidig definerer jeg i afhandlingenutopiatypingsometoverordnetmetodiskgrebtilatdiskutere centrale udviklingsperspektiver medafsæt i et interaktivt demokratisyn og enopfattelseafbyensomigangværendearbejde,hvorborgerneindgårsom kompetentedeltagere. I casekapitlet beskriver jeg projektets tre hovedcases, henholdsvis Multimediehuset i Århus, et udviklingsforløb i Køge og projektet AAR HUSCO2030 samt en række mindre cases, der også har indgået i PhDprojektet.Detrehovedcasesanalyseresmedafsætidemål,jegopstilledei metodekapitlet;aktionsmålet,udviklingsmåletogidealmålet.ianalysenredegør jeg for, hvordan disse cases har påvirket udviklingen af AELIAmodellenogutopiatypingsommetodiskgreb,ligesomjegdiskutererdeenkeltecasesirelationtildeteoretiskepositionerogudvekslingenmellemteori ogcasebaserededesigninterventioner. Iafhandlingensafsluttendekapitelopsummererjegdevæsentligste udfordringer,jegservedborgernesaktivedeltagelseibyudviklingsprocesser ogrelationentildestrategiskeogmetodiskeovervejelser,jeghardiskutereti afhandlingen.jegdiskutererdesudenminegenmetodeogmulighedenfor fremadrettetatstyrkedengennemenstærkereintegrationmellemaktionsforskning og designforskning. Jeg opridser også nogle fremadrettede perspektiverforforskningogudviklingindenforborgerdeltagelseibyudvikling, derkanstyrkevoresvidenpåområdetogsuppleremitegetprojekt.afslutningsvisdiskutererjegperspektiverogudfordringerforaktuelbyudviklingspraksisbaseretpåenhøjeregradafborgerdeltagelse. 10

11 SUMMARY summary InmyPhD projectiaddresscitizenparticipationincurrenturbandevelopmentwithaparticularfocusonchallengingexisting(political)practice throughtheoreticalreflectionsaswellascasebasedinterventions.thefocal pointfortheprojectisadiscussioncentredonkeychallengesforcitizenparticipation in urban development with the specific aim of developing and qualifyingforward lookingstrategicandmethodologicalreflections. The project has an interdisciplinary basis and I position it methodologicallyattheintersectionbetweenparticipatoryactionresearchandresearchbydesign.theprojectisbasedonmyactiveparticipationinanumber ofcase basedinterventionsincollaborationwithexternalpartnersandthe companykollisionasaprimarycommunityofpractice.inthemethodologicalchapteridiscussthedifferencesandsimilaritiesbetweenactionresearch andresearchpracticeswithinthefieldofarchitecture,designandplanning with a strong focus on the role of casework and design interventions in a researchcontext. Thisleadsmetoformulatethreetypesofobjectives,respectivelyactionobjectives,developmentobjectives,andidealisticobjectives,whichform thebasisfortheanalysisinthecasechapter.actionobjectivesarethespecifictaskstobesolvedineachcase,typicallyincollaborationwiththeexternalclientorganizationandthecommunityofpractice.developmentobjectives are the strategic, methodological and tool oriented considerations, whichleadtonewinsightsinaniterativedesignprocessbasedonthenotion ofprototyping.idealisticobjectivesreflectstheproject'sgoalofchallenging existingpracticewithastrongfocusonthepoliticalidealsunderlyingactive citizenparticipationinurbandevelopment. 11

12 SUMMARY Inthetheoreticalchapter,Idiscussthreemaintheoreticalconcepts, respectivelycitizen,city,andparticipation.thediscussionoftheconceptof citizenshipincludeabriefreviewoftheoriginsofthenotionandtheviewof the citizen's role in relation to different perceptions of democracy with a specificfocusondeliberativeideals.thisbringsmetoadefinitionofinteractivedemocracy,whichtakesintoaccounttheneedtosupportcitizenparticipationinurbandevelopmentprocesseswhenwenolongerhaveastrong perceptionof'thecommongood'toguideus.consequentlywehavetoaccept fragmentation and substantially diverse notions of democracy as a fundamentalpremiseofparticipation.thismeansthatwehavetoorganise participatory processes in a way that enables citizens to act (politically) in relationtothesituationathand,i.e.weneedtoallowdifferentdemocratic perceptionstocomeintoplay,dependingonthepurposeofthespecificprocess. In the section concerning the city I discuss current urban developmenttrendsonthebasisofabriefhistoricaloverviewtowardsadefinitionof thecityasaworkinprogress.theideaofthecityasaworkinprogressinvolves,amongotherthings,thatmutuallyexclusiveinterests,mustbepresentatthesametimeandconsequentlythecityshouldbeseenasacollaborativework,basedonadiverseconceptofculture,acknowledgingbothconsensusandconflict,andanunderstandingofthecomplexityoftheproblems facingthecityinthesensethattherearenosimple,final,ortrue/falsesolutiontotheperceivedproblems. Thesectiononparticipationisbasedonadiscussionofthechallenges associatedwithactivecitizenparticipation orlackthereof inurbandevelopmentprocesses.idiscusslevelsofparticipation,aswellasjustificationsfor participation,andpracticalchallengesofparticipationprocesses.thisbrings metoformulateaconceptofthecompetentparticipant,meaningthatparticipants,throughtheparticipatoryprocess,areequippedwiththenecessary skills for participation, including motivation, willingness to learn, reflective skills,goal orientation,dialogue orientation,andaction orientation. 12

13 SUMMARY Through the PhD project, I have developed a general strategic approachtocitizenparticipationinurbandevelopment,whichhasbeennamed theaelia model.thepremiseisthat(urban)developmentprocessesshould bedesignedtograbtheattentionofcitizens,givethemanovelexperience, supportmutuallearningandcapacitybuilding,empowercitizensandoffer themgenuineinfluence,andfocusonactionduringtheprocessaswellas subsequently.ihavealsocoinedthetermutopiatypingasamethodological approachtoparticipationbasedonthenotionsofinteractivedemocracy,the cityasaworkinprogress,andaviewofthecitizensascompetentparticipants. IncasethechapterIdescribetheproject'sthreemaincases,respectively the Mediaspace in Aarhus, a development process in Køge and the projectaarhusco2030,aswellasafewminorcases,alsoincludedinthe PhD project.themaincasesareanalysedonthebasisoftheobjectivesdefinedinthemethodologicalchapter:actionobjectives,developmentobjectives,andidealisticobjectives.throughtheanalysisiexplainhowthecases haveinfluencedthedevelopmentoftheaelia modelandutopiatypingasa methodological approach. I also discuss the relation between cases and theoretical positions and how theory and case based design interventions haveaffectedoneanother. InthefinalchapterIsummarisethekeychallengesrelatedtomyview ofactivecitizenparticipationinurbandevelopmentprocessesandtherelation to the main strategic and methodological considerations, I have discussedinthethesis.ialsodiscussmyownmethodologicalapproachandthe possibility of reinforcing it through stronger ties between action research anddesignresearch.additionally,ioutlinesomeperspectivesonfutureresearch into, and development of, citizen participation, which might strengthenourknowledgeinthisareaandsupplementmyownresearch.in closingidiscusssomeoftheprospectsandchallengesforcurrenturbandevelopmentpracticesbasedonahighlevelofcitizenparticipation. 13

14 DEN IGANGVÆRENDE BY den igangværende by Thearchitect,theplanner,thesociologist,theeconomist, thephilosopherorthepoliticiancannotoutofnothingnesscreate newformsandrelations.moreprecisely,thearchitectisnomorea miracle workerthanthesociologist.neithercancreatesocialrelations, although under certain favourable conditions they help trendstobeformulated(totakeshape).onlysociallife(praxis)in its global capacity possesses such powers or does not possess them. The people mentioned above can individually or in teams cleartheway;theycanalsopropose,tryoutandprepareforms. Andalso(andespecially)[ ],assessacquiredexperience,provide a lesson from failure and give birth to the possible. (Lefebvre 2008,p.151) IcitatetovenforopridserHenriLefebvrebådenogleafdefagligerollerogdeudfordringer,dererforbundetmedudviklingenafbyen oghan slårfast,atingenafdenævntefagligheder,hverkenaleneellersammen,kan løse byens (sociale) problemer eller skabe nye sociale relationer, der kan dannegrobundforudviklingen.mendekanværemedtilatberedevejen,de kan lære af praksis og de kan skabe nye rammer og muligheder. Lefebvre fremhæver samme sted, at der er et tvingende behov for at ændre vores forståelseafogtilgangtiludviklingenafbyerneogderedskabervianvender. Først og fremmest foreslår han begrebettransduktion forstået som mulighedenforatkonstruereetteoretisk,ellermuligt,objektmedafsætiinformationforbundetmedvirkeligehændelserogproblemerienstadigudvekslingmellemdenkonceptuellerammeogdepartikulæreempiriskeobservationer(ibid.p.151).detvilsige,atvoresforståelseogudviklingafbyentager afsætienfællesforståelse,deropståriudvekslingmeddeerfaringer,vigør osikonkretesituationer.fordetandetforeslårhanbrugenafeksperimentelleutopier,derskaludforskesvedatundersøgedereskonsekvenseriden virkelige verden (Ibid.), dvs. vi bør formulere klare visioner og undersøge 14

15 DEN IGANGVÆRENDE BY deresholdbarhedvedatimplementeredemipraksis ogderigennemogså udfordreeksisterendepraksis. Lefebvresforslagbliverfremsati1968ibogenLeDroitàlavilleien tidprægetafstudenteroprøret,socialebevægelserogengryendeforståelse af,atsamfundetsproblemernokvarmerekomplekseendhidtilantaget.i slutningenaftresserneogstartenafhalvfjerdsernekomderforalvorfokus på,hvilkenrolleborgernekanspilleiudviklingenafbyernebådeidanmark ogenrækkeandrelande etfokus,derharfåetfornyetstyrkeogaktualiteti desenereår.noglegangeharhistoriendetmedatgentagesigselv,ogiløbetafmitprojekterjegstødtindiplanlæggere,forskereogpraktikere,deri forlængelseafovenståendeharpåpegettovæsentligepointer: atinddragelsenafbrugereogborgereikkeernogetnytien byudviklingskontekst,og atarkitekter,planlæggereogdesignerealtidharinddraget brugerne ellersomminimumhaftdemitankerne,nårde skabtebygninger,planerellerdesignobjekter. Det er ikke min hensigt fundamentalt at udfordre den sidstnævnte (selv)opfattelse,ogiforholdtilførstnævnteharmitprojektikkeetsærskilt fokus på inddragelsen af borgerne i et historisk perspektiv. Jeg skal derfor hellerikkeforsøgeatgøremigklogpåfortidenseksperimenterogpraksis. Mendetvilnæppeværeforkertatpåstå,atdetideologiskefundamenthar ændretsigsidentressernesoghalvfjerdsernesfokuspåinddragelsenafborgereiudviklingenafvoresbyer.overenfrokostsamtalepåvadstenakloster, hvorjegi2008deltogietforskningssymposiumomlefebvre,beskrevprofessorigeografiveduniversityofmanchester,ericswyngedouw,halvfjerdsernesinddragelsesometledienpolitiskkampomrettentilbyenmedreferencetillefebvre.omvendtbetegnedehanmoderneinddragelsesprocesser somendelafen(neo)liberalistiskog markedsliggørende trend,derultimativt risikerer at underminere selve demokratiet, som vi kender det. En påstandhanogsåudfolderienartikelfra2005: 15

16 DEN IGANGVÆRENDE BY The socially innovative figures of horizontally organised stakeholderarrangementsofgovernancethatappeartoempower civilsocietyinthefaceofanapparentlyovercrowdedand excessive state,may,intheend,provetobethetrojanhorsethatdiffuses and consolidates the market as the principal institutional form. (Swyngedouw,2005,p.2003) OmendSwyngedouwåbentbekendersigtilkommunismen,ogderfor må antages, at have et særligt ideologisk ståsted i forhold tilbegreber som marked, stat, civilsamfund og rettentilbyen ogikkemindstborgernesrelationtildisse såerhanspåstandinteressantogrammerdybti helediskussionenom,hvorforvioverhovedetønskeratinddrageborgernei udviklingenafvoresbyer ogenlangrækkeandreområder,fralegepladser overbibliotekertilborgerservice(s)ibredesteforstand.motiverneforatinddrageborgerneidagerheltsikkertikkedesammesomtidligere.ogifølge Swyngedouwerdenvæsentligsteforskel,atinddragelseidaggrundlæggende er udtryk for et urbant postpolitisk arrangement (Swyngedouw 2009), derløberparalleltmed: [ ] the rise of a neoliberal governmentality that has replaceddebate,disagreementanddissensuswithaseriesoftechnologiesofgoverningthatfusearoundconsensus,agreement,accountancy metrics and technocratic [ ] management. (Ibid. p. 604) Aktuelt handler inddragelse af borgerne således mere om at sikre konsensusogindgåelseafaftalerbaseretpå bogførtemålinger ogteknokratisk ledelse, snarere end der er tale om en inddragelse af borgerne i egentligepolitiske(beslutnings)processer.minerfaringfrapraksisbekræfter ividtomfangdennetendens menbehøverdetværesådan?ogvirkerdet overhovedet?kandetidetheletagetladesiggøreatopnåkonsensusog indgå holdbare aftaler omkring byen, eller er de underliggende (politiske) spændingersåstore,atvimåforsøgeatfindeen tredjevej meddemere 16

17 DEN IGANGVÆRENDE BY ellermindreneoliberalistiskeognewlabour orienteredekonnotationer,der idagogsåliggeridennebetegnelse? Foratvendetilbagetilspørgsmåletomdethistoriske,såkanvi som Heraklit(måske)formulerededet ikkebadeidensammeflodtogange, hvorfor vi næppe blot heller kan genoptage halvfjerdsernes diskussion om borgernesrolleibyen.påtitelbladetunderstøttesdetteogsåicitatetaflefebvre,hvorhanslårfast,atbyeneretværk,derblivertilunderbestemte historiskekonditioner,meddeltagelseafbestemtegrupperafpersoner(lefebvre2008).ogetprojektmedetfokuspåatudfordreeksisterendepraksis vilderforhavemeregavnafatforholdesigtilaktuellemotiverogtendenser, endtilenhistoriskpraksis omendjeganerkender,atprojektetselvfølgelig villeblivestyrketvæsentligtvedatrummebeggedimensioner.detvilledog ogsåblivelangtmereomfangsrigt.udfordringenformuleresudmærketaf DavidHarvey: [ ]Iamstruckagainandagainbythedifficultyofdesigninganadequatelanguage,anadequateconceptualapparatusto graspthenatureoftheproblemweseemtobefacedwith.iworry that last year s conceptual tools and goals will be used to fight nextyear sissuesinadynamicsituationthatmoreandmorerequires proactive rather than remedial action. (Harvey 2008, p. 416) Iforlængelseafhansbekymring,beskriverHarveybyensomenpalimpsest, hvor fortidens lag og former kan anes underneden den aktuelle form,mensnyelagtilstadighedtilføjes(ibid.p.417).foratforstådeaktuelle lagerdetderfornødvendigtidetmindsteatkradseensmuleidehistoriske, menmåskeikkeudgravedemfuldstændigt.udovernoglefåekskursionertil centraletendenser,begreberogmetodermedrodihistorien,harjegderfori mitprojektvalgtatbegrænsemigtildenallernærmestefortidsomkontekst forprojektetsudviklingsdimension.nårjegalligevelindledermedetcitatfra enmereendfyrreårgammelbog,erdetfordi,atderertrækveddatidens tilgangtilborgerdeltagelsen,dersynesatgivemeningienaktuelkontekst, 17

18 DEN IGANGVÆRENDE BY ikkemindstdenpolitiskedimension,derpåmangemådersynesathaveværetfraværendeienårrække,hvorfokusmåskeihøjeregradharværetpå borgerdeltagelsen som et instrument til at fremme en bestemt form for (markedsorienteret)vækst,somogsåswyngedouwantyder. SamtidigliggerderiLefebvresforslagtilnyestrategierogmetoderen direkte parallel til mit eget projekt, og selvom hans opfordring sker på en andenbaggrund ietvistomfangopgøretmeddenmodernistiskeplanlægningspraksisogideologiskefundament erderstadiggodetakteridelsideen om at lade nye indsigter opstå gennem en frugtbar udveksling mellem teori og praksis, dels forestillingen om at ladestærke visionsformuleringer styre(by)udviklingen.beggeideerergennemgåendetemaeriafhandlingen, denførstesommetodiskfundamentformitprojekt(ogsomrettesnorfor mangeafminecases),mensdenandenudforskesgennemmitprimæremetodiskebidrag,utopiatyping,somforslagtilenmetode,dernetopforsøgerat skabeeksperimentelleutopier. Hvadangåropfattelsenaf,atarkitekter,planlæggereogdesignerealtidharinddragetbrugerne,såerdetminpåstand,attilgangentilinddragelsen af brugerne i en lang række udviklingsprocesser i dag er præget af en andenformforsystematik,dertildelsharbaggrundiswyngedouwspointe omenstigendemarkedsliggørelse,delsidengenerellestyrkelseafnærdemokratiskeinstitutioner,derersket ikkemindstidanmark sidenhalvfjerdserne(andersen et al. 2000). I relation til markedsliggørelsen nævnes inddragelsen af brugere i dag netop ofte i sammenhæng med det lettere højstemte og efterhånden ikke så lidt nervøse spørgsmål, hvad skal Danmarkleveafifremtiden? Brugerdrevetinnovationogbrugerinddragelse harværetetvarmtemneigennemendelårisåveldetoffentligesomdet privateerhvervsliv. Iforskningsmæssigsammenhængkombegrebetforalvorpådagsordenen med Forsknings og Innovationsstyrelsens baggrundsrapport med anbefalingertilstrategiskeforskningsområderfra2007.irapportendefineresbrugerdreveninnovationsåledes: 18

19 DEN IGANGVÆRENDE BY Brugerdreveninnovationerentilgangtiludviklingafnye produkter, services og organisationsformer, der bygger på en grundlæggende,dialogbaseretudforskningaffremtidigebrugeres praksisogbehov. (FIST2007,p.7) Indenfordetoffentligeogdetprivateerhvervslivfikinddragelsenaf brugerneforalvorvindisejlenei2006medetableringenafetprogramfor brugerdreveninnovationundererhvervs ogbyggestyrelsen(ebst)meden årlig ramme på 100 millioner kroner sat af til at fremme udbredelsen af kendskabtilstrategierogmetoderindenforfeltet(ebst2010). Inoglebrancherharinddragelseafbrugerneværetfastpraksisien del år, f.eks. har man i Internetbranchen arbejdet med brugerinddragelse sidendegrafiskebrowseresspædestarti1994.røddernetildettearbejde strækkersigdogendnulængeretilbage;frafeltethuman ComputerInteractionogUsabilityogviderebagudtilarbejdetmedobservationerafarbejdsforholdog rutinerindenforområdethumanfactorsogtidligeergonomiske studier fra starten af forrige århundrede, bl.a. med Taylors samt Frank og LillianGilbrethsbevægelsesstudier(Meister1999).Ogsåindenforpsykologi ogorganisationsudviklingharbrugernesrolleværetdiskuteret(dewolffet al.2000),ligesommetodersomeksempelvisparticipatorydesigntrækkerpå etnografiskeogantropologisketraditionerforinddragelseogobservationaf brugerne(schuler&namioka1993). I de senere år har ideen om systematisk inddragelse af brugere og borgereogsåvundetindpasindenforarkitekturogbyudviklingogherhar afsættetmåskeihøjeregradværetønsketomenstyrkelseafnærdemokratietogde(lokal)politiskebeslutningsprocesser(bl.a.gamst2007)ogenmålsætningomatforankrebeslutningerneilokalområdet(bl.a.agger&hoffmann2008).menmarkeds oginnovationsdimensionenspilleralligevelogså her en væsentlig rolle(bl.a. Gulmann 2005). Mange konkurrenceprogrammerindenforsåveloverordnet(master)planlægningsomkonkretearkitekturprojekterindeholderidagetafsnitominddragelsenafbrugereogborgere.bl.a.hardetværeteteksplicitformuleretkraviflereafdekonkurrencer, 19

20 DEN IGANGVÆRENDE BY der indgår som cases i dette projekt. Flere kommuner har også vedtaget, mereellermindreløse,retningslinjerforinddragelsenafborgerneindenfor kommunens arbejdsområder. Et eksempel er Århus modellen for Borgerinddragelse,derbeskriver: [ ] hvordan borgerinddragelse skal og kan foregå, når kommunen laver overordnede politikker og strategier, planer og projekter,sombetydernogetformangeborgere.detkanværeinitiativer,dervedrørerhelekommunen,deleafkommunenelleret enkeltlokalområde. (ÅrhusKommune2010) OgsåKøbenhavnsKommuneharlagtderesvisionerogerfaringerpå området samt forslag til metoder offentligt frem på hjemmesiden iplanloven,menbestemmelserneheriansesidagafmangekommunerfor atværeetabsolutminimumskrav.såledeskonkluderedestrukturkommissionenalleredei2004følgende: I kommunerne har der igennem de senere år været et stærktstigendefokuspåborgerinddragelsesprocesser.praksiser, at borgerkontakten er langt bredere, end planloven foreskriver. Nyeredskaberudviklesogafprøvesløbende,f.eks.brugafhjemmesidersomdialogværktøj,borgerpaneleroginterview,nedsættelseafarbejdsgruppermv. (Strukturkommissionen2004,p.283) Kommunerne eksperimenterede altså allerede i 2004 med nye metodertilborgerinddragelse,ligesomderigennemdesenesteårerforsketi hvordan inddragelsen opfattes fra borgernes synspunkt (bl.a. Agger 2005) samthvilkeredskaber,derkunneværemedtilatsikreenmerejævnbyrdig dialogmelleminteressenterne(f.eks.løssing2005).i2007udkompublikationen Bedre interessentinddragelse inspiration til byudviklingsprojekter (Gamst2007)medforslagtilenlangrækkemetoder,derkanstyrkeinddragelsenafborgereogandreinteressenter.Gamstsanbefalingervarbaseret på interviews med både borgere, politikere, embedsmænd og praktikere. Igennemsineinterviewsfandthunfremtilenrækkefællestræk,dergjorde 20

21 DEN IGANGVÆRENDE BY siggældendehosstørstepartenafdeltagerneiundersøgelsen.kortopsummeretpegededeltagernepåfølgendecentralepunkter(ibid.p.6 7): Inputogåbneorganisationer:planmyndighederneharbrug forinputfrainteressenterneogønskersamtidigatdemonstrereenstørreåbenhed. Overblikovermetoder:dermanglergenereltetoverblikover, hvilkemetoderderkananvendestilhvadoghvornår. Reelinvolvering:Interessenterneønskerreelindflydelsepå beslutningsprocessen. Forventningsafstemning:Alleparteriprocessenefterlyser størreklarhedomkringdegensidigeforventninger. Bedreformidling:Alleparterønskerenmerekvalificeretdialog omkringkompleksitetenibyudviklingsspørgsmål. Adhoc kulturenhæmmer:dermanglerofteenoverordnet strategiforinteressentinddragelsen. Somalleredenævnterinteressenforborgernesrolleibyudviklingen ikkenogetnytfænomen,menkansporesihvertfaldtilbagetilslutningenaf tresserne,oglefebvreefterspurgteallerededengangredskaber,derkunne væremedtilatudfordreeksisterendetilgangetilbyudviklingen.medrevisionen af planloven i starten af halvfjerdserne kom der yderligere fokus på området herhjemme, og op igennem halvfjerdserne og firserne blev der eksperimenteretmednyeinddragelsesformeriplanlægningen(gaardmand 1993).Selvomviikkekanbadeidensammeflodtogange,erderalligevel noget der tyder på, at strømretningen ikke har ændret sig væsentligt i de senestefyrreår.hellerikkenårdethandleromdetmereellermindreakutte behovforstrategierogredskaber,derforholdersigtilbyudviklingensaktuelletendenserogfænomener,somogsåharveyefterlyser. Samletsethardergennemdesenestetiårtegnetsigetbilledeafen stadigtvoksendeinteresseforatudfordreeksisterendeplan ogudviklingsprocesser,ikkemindstmedfokuspåinddragelseafborgereogbrugereiså 21

22 DEN IGANGVÆRENDE BY veldetoffentligesomidetprivateerhvervsliv menogsåenstorusikkerhed omkring, hvordan man bedst griber inddragelsen an. Dette behov og den underliggendeusikkerhedvarenvæsentligbevæggrund,foratjeggavmigi kastmedmitphd projekt,menmedtilhistorienhørerogsåminegenbaggrundogerfaringermedområdetipraksis. 22

23 DEN IGANGVÆRENDE BY erfaringer & baggrund Interessen for at gå nye veje og usikkerheden omkring, hvilke stier, dergiverstørstudbyttegenkenderjegnemligogsåframineegneerfaringer indenforfeltet bådeførogefterstartenpåmitforskningsprojekt.mitførste,personligemødemedborgerinddragelseibyudviklingsprocesseripraksisvarprojektethavnespilletfra UdgangspunktetforHavnespilletvar: [ ]atskabeetredskab,derdelskunneinddrageborgere ogandreinteressenterrelativttidligtogforudsætningsløstiplanlægningsprocessenogsomsamtidigvillesikreettilstrækkeligtkvalificeret læringsgrundlag samt videreformidling af processens resultatertilbeslutningstagere,borgereogbrugere. (Løssingetal. 2003,p.43) FormåletvaratinddrageflereaktøreribyudviklingenmedsærligtfokuspåDeBynæreHavnearealeriÅrhusogsamtidigundersøgemulighederneforatfaciliterelæring,debatogenstørregensidigforståelsefordemange komplekse problemstillinger, der er på spil i moderne byudviklings og planlægningsprocesser. Spillet og projektets øvrige aktiviteter blev udviklet sideløbendemedårhuskommunesegenproces,derkunibegrænsetomfang,ogpårelativttraditionelvis,lodborgernekommetilordeiprocessen. Énafkonklusionernepåprojektetvar: [ ]atbyplanlægningsprocessermedfordelkaninddrage flereinteressenter ogsåselvomdesomudgangspunktikkehar de samme kvalifikationer som de traditionelle planlæggere og brugereaf planen.[ ]projektetharvistatderetteværktøjerkan væremedtilatengagererelevanteinteressenterogsamtidigkvalificeredebattenomudviklingogudnyttelseafbyrummet. (Ibid. p.52) 23

24 DEN IGANGVÆRENDE BY Havnespilletvarcaseformitspecialemedtitlen Spilsommediefor byplanlægningsprocesser i demokratiske rum, der blev afleveret på MultimedieuddannelsenvedÅrhusUniversiteti2004.Sammenmedtreartikler om spillet, jeg var medforfatter på efter havnespillet (Løssing et al. 2003, Løssing& Delman 2003, Nielsen et al. 2005), var specialet første gang jeg beskæftigede mig med de byudviklingsorienterede aspekter af bruger og borgerinddragelse. DaHavnespilletblevudvikletarbejdedejegsomselvstændigkonsulentforDanskeBank,hvorjegvarendelafentaskforce,derskulleskabe fællesbrugervenlighedsstandarderpåtværsafkoncernensmangehundrede forskelligewebsites.forudfordettehavdejegtidligereværetseniorkonsulentogpartnerianalysevirksomhedenvisabilityikøbenhavnsamtprojektleder,partnerogadministrerendedirektøriinternetbureauetrunemediai Århus,somjegvarmedtilatgrundlæggei1996.Idisseårarbejdedejegprimært med inddragelse af brugerne i webudviklingsprojekter for en række virksomheder,organisationerogoffentligeinstitutioner.jegvarienårrække desudenredaktørforogmedstifterafinternetforummetuserlab,hvorpraktikereogteoretikereindenforfelternehciogusabillitydiskuterededenyeste metoder og strategier. Derudover underviste jeg af flere omgange på kandidatuddannelseniinformations ogmedievidenskabvedårhusuniversitetifageneinteraktivkommunikation,medier&vidensorganiseringsamt DigitalForvaltning. I2004blevjegansatsomkonsulentiSKUB projektetigentoftegennemarkitekturbureauetkollisioniårhus.herarbejdedejegfremtilforåret 2006medbl.a.bruger ogborgerinddragelseiforbindelsemedudviklingaf Tranegårdsskolen i samarbejde med SRL Arkitekter og specialskolen SøgårdsskolenisamarbejdemedCebrasamtevalueringafbrugerinddragelsen påskovgårdsskolenogudviklingafoplægomfremtidensinteraktivelæringsrumforskub projektetsomhelhed. ISKUB projektetgikdetforalvoropformighvorstorforskeldererpå inddragelseafbrugereogborgereiprojekter,deridengradberørerhverda 24

25 DEN IGANGVÆRENDE BY genhosmedarbejdere,forældreogeleveriforholdtilinvolveringafbrugerneiudviklingaff.eks.netbanker,reservationssystemer,intranetportaleretc. Detlydermåskebanalt,menformigpersonligtvardetbådelærerigtoglidt afenøjenåbner;ikkemindstfordidetgikopformig,atinddragelseiallerhøjestegraderpolitisk,forståetsåledes,atdethandleromatforlige,udvikle eller acceptere modsatrettede dagsordener og i visse tilfælde udelukke synspunkterpåbekostningafandre.detkræverbåde,atprocessenerrelativtgennemsigtig,atalleharetkvalificeretbeslutningsgrundlag,atforventninger løbende afstemmes, at alle interessenter får reel indflydelse og at processens resultater og beslutninger formidles klart og tydeligt, jævnfør Gamstspointerovenfor.DettevarikkealtidtilfældetiSKUB projektet ligesomimangeandrestørre oglangvarige udviklingsprojekter. SKUB projektetgavdesudenminekollegerogjegmulighedforatafprøve en række nye metoder, fra worst case scenario workshops og spil rettetmodudviklingenafrumprogrammeroverscenariebaseretformidling tilteknologiskunderstøttedefremtidsworkshopsmedeleverne.metoderne virkedeimangetilfældeforløsendeforprocessen,iandretilfældeblevdeen forsinkendehæmsko.ogdetgikopformig,atderdelsmangledeenoverordnetforståelsefordenpolitiskebaggrundogengrundlæggenderamme ellerstrategi fordentypeinddragelsesprocesser,ligesomdermangledeet samlendemetodiskgreb,derkunneforenedemangeforskelligeredskaberi værktøjskassenienmålrettetdesignproces.jegfandtogsåudaf,atdervar relativ stor forvirring omkring, hvad brugerinddragelse egentlig er for en størrelse,hvaddenkanbrugestil ogikkemindst,hvaddenikkekanbruges til.mineerfaringerfraskub projektetvarenmedvirkendeårsagtil,atjegfik lysttilatdykkedyberenediområdetietforsøgpåatfindebedresvarpåde underliggende spørgsmål og imødekomme nogle af disse presserende behov. 25

26 DEN IGANGVÆRENDE BY projektets cases I 2005 blev jeg partner i Kollision og var, sideløbende med SKUBprojektet,involveretiandreprojekter,herunderprojektetByensStemmeri 2006,derdelsvarenudstillingiKunstbygningeniÅrhus,delsetborgerinddragelsesforløbmålrettetudviklingenafdetnyeMultimediehuspåhavneni Århus(Kollision2006A).ResultaternefradetteforløbindgiksidenhenikonkurrenceprogrammetforMultimediehusetogi2008indgikjegsammenmed KollisionietteambeståendeafC.F.Møller,Cebra,Grontmij CarlBroogBB +GGArquitectes,derblevprækvalificeretogudarbejdedeetforslagkaldet Inmedio(Kollision2008).ByensStemmerogInmedioindgårsomcasesiafhandlingenogvilblivediskuteretikapitel5. I2006blevKollisionindbudttilatudstillepåEfterårsudstillingenpå Charlottenborg. Vores bidrag var projektet i bølgen blå (Kollision 2006B),dermedentitellåntfravoresnationalsangforsøgteatstilleskarpt på spørgsmålet om konsekvenserne af vandstandsstigninger i forhold til fremtidige boformer og byudvikling. Installationen fra Charlottenborg blev sidenhenbearbejdetsomendelafenbyudviklingsudstillingikøgemedtitlen KØGE2027 (Kollision 2007B), der havde fokus på udviklingen af især Køges havnearealer. I 2010 har jeg sammen medkollision været med i et teambeståendeafastocarchitects&planners,masuplanning,corneli US+VÖGE,WSPGroupsamtWSGreenTechnologies,dervarmediopløbet i konkurrencen om Køge Kyst (Kollision 2010C). Alle tre projekter indgår ogsåsomcasesiprojektet. Den sidste større case i mit projekt er AARHUSCO2030 (Kollision 2009A) fra 2009, et borgerinddragelsesprojekt udviklet i samarbejde med Kollision for Århus Kommune med fokus på kommunens målsætning om C02 neutraliteti2030.derudoverharjegarbejdetpåmindrecases,derogså indgår i projektet, herunder installationen R/EVOLVE/R (Kollision 2009C) i samarbejdemedkollision,dererendelafdeninternationalerejseudstilling It s a Small World kurateret af DAC, DDC og Danish Crafts, udstillingen 26

27 DEN IGANGVÆRENDE BY SmartUseofEnergy kurateretafddc(kollision2009d)samteninddragelsesstrategiisamarbejdemedkollisioniforbindelsemedkonkurrencenomet nytstudenthouseivancouver,hvorkollisionindgikietteammed3xnog canadiskestantec(kollision2010a).senestharjegdeltagetiudviklingenaf enprototypepåetbrugerinddragelsesspilmålrettetsygehusbyggeriforregion Hovedstaden i samarbejde med Kollision, Smith Innovation, Universe FondenogBygherreforeningen(Kollision2010D). 27

28 DEN IGANGVÆRENDE BY teoretisk & metodisk afsæt Forudforforskningsprojektetsstarti2007varjegfra tilknyttetCenterforDesignforskningogInstitutforDesignvedArkitektskolen Aarhus som forskningsassistent på projektet Strategisk Design. Her udarbejdedejegarbejdspapiret StrategiskDesign værdi&visionsomudgangspunktforinnovation (Delman2007).Tankegodsetogkonklusionerneidennerapportgavefterfølgendeanledningtilenrækkegenerelleovervejelser om såvel udvikling af metoder til inddragelse, såvel som konkrete input til definition og diskussion af en egentlig designfaglig forskningsmetode. Mit personligeudgangspunktforprojektetharsåledesbådeværeterfaringerfra praktiske udviklingsprocesser, som teoretiske undersøgelser af designprocessersbetydningiudviklingssammenhænge.idensammenhæng harsærligtétudsagnspilletenrolleforminforståelseafdelsborgernesrolle Ibyudviklingen,mensåsandeligogsåforminegentilgangtilPhD projektet: Everyonedesignswhodevisescoursesofactionaimedat changingexistingsituationsintopreferredones. (Simon1996,p. 111) Citateterefterhåndensåvelkendt,atdetnærmesterblevetenkliché.Pådenenesideerdeténafdebredestedefinitionerpådesign,ogiden forstandsværtanvendelig.pådenandensideerudsagnettankevækkende pågrænsentildetprovokerendevedatgøredesigntilénafdemestfundamentalemenneskeligehandlinger.sommenneskerbefinderviosofteisituationer,hvorvoresmåler,atforandreeneksisterendetilstandtilentilstand, der passer os bedre. Dermed bliver de fleste, hvis ikke alle, mennesker til designere. Og alligevel efterlader udsagnet os med en masse ubesvarede spørgsmål.hvemgemmersigbagbegrebet enhver (everyone)?hvemdefinererhvilketilstande,derbørforandres?hvembeslutter,hvilkefremtidige tilstande,viforetrækker?erdetetkrav,atvibliverenige,sådinforetrukne tilstandikkekommerikonfliktmedmin?hvilkeværdierbyggervoresvision 28

29 DEN IGANGVÆRENDE BY forfremtidenpå?hvordankanviudveksledisseværdierogudviklevisioneri fællesskab?hvordanfastlæggervienplanforhandling?detteernogleafde spørgsmål,jegsattemigforatudforskedajegfortreårsidengikigangmed PhD projektet. Undervejserjegogsånåetfremtilendefinitionafmitegetprojekt sometdesignprojekt ellersnarereetresearchbydesignprojekt.etbegreb, deridisseårdiskuteresiforsøgetpåatfindeetbarenogenlundefastståsted indenfordelafforskningsverdenen,derbeskæftigersigmedarkitektur,designog(by)planlægning.mitprojektharformetsigsomenudvekslingmellempraksisogteori,hvorkonkretedesigninterventionerharinformeretudviklingenafetteoretiskbegrebsapparat ogomvendt.samtidighardenne udveksling ændret mit syn på den metode, jeg oprindeligt valgte som udgangspunktforprojektet. Mitafsætvariaktionsforskningen,eftersommiterklæredemålvarat ændreeksisterendepraksisindenforetområde,bredtdefineretsominddragelsenafborgerneiudviklingenafvorebyer.jegkunneogsåhavesatmig for,atudforskeholdningentilogbrugenafborgerinddragelsesprocesseriet historiskperspektiv,ellervalgtenkonkretcase,hvorjegsomfølgeforsker ogmedetminimumafpersonligindblanding fulgteetenkeltprojektgennemlængeretidforatevaluerekonsekvenserne.beggetilgangevillehave væretrelevanteogbragtnyvidentiltorvs.devilleogsåhaveværetnemmereafafgrænseogrentmetodiskvilledehaveværetlettereatdefinereog kontrollere.mendevilleikkenødvendigvishaveførttilændringerafeksisterendepraksisindenforområdet,ligesomdehellerikkevillehavegivetmig mulighedforatreflektereoverhvadforskningienarkitekt,design ogplanlægningsfagligkontekstegentligindebærer.diskussionenommetodeudfolderjegikapitel2. Projektetsudformningogpraktiskeudførelsebetyder,atjegietvist omfangofrerenklassiskvidenskabeligstringenstilfordelforenhøjeregrad afaktuelrelevans,enproblemstillingjegvendertilbagetilidiskussionenaf minmetode.somcand.mag.ilitteraturhistorieogmultimedierkanjeghel 29

30 DEN IGANGVÆRENDE BY ler ikke kalde mig designer i klassisk forstand(kunhvis jeg holder mig til Simonsdefinition).Igennemprojektet,ogidenneafhandling,berørerjegi såvel praksis som teori en lang række fagligheder, der som udgangspunkt kun knytter løseligt an til min uddannelsesmæssige baggrund og min erhvervsmæssige karriere. Projektet er, hvad man kalde tværfagligt på flere niveauer. Detbetyderogså,atjegbevægermigietfagligtminefelt,hvorprojektets bærende faglige søjler tilsammen er dimensioneret til at bære en tværfagligoverligger,menikkenødvendigvishverisærharenfagligstyrke, derkanståforennærmereefterprøvning,hvisprojektetskullebedømmes inden for hver af de berørte fagområder. Omvendt vil jeg påstå, at netop detteområde,borgerdeltagelseibyudvikling,hargavnafenudforskningfra en tværfaglig synsvinkel. En pointe der også blev antydet i det indledende citatfralefebvre.dennepåstanduddyberjegikapitel2.jegerdogheller ikkekommettilprojektetheltudenetegetfagligtfundament.gennemsnart femtenårharjeguddannetmigindenforogarbejdetsomkonsulentmed inddragelse af brugere i udviklingsprocesser. Først i IT branchen og senere inden for arkitektur, design og planlægning. I afhandlingens metodiske del kommer jeg nærmere ind på min faglige baggrund som udgangspunkt for diskussionen om aktionsforskning vs. research by design, spørgsmålet om tværfaglighedsamtmintilgangtilprojektetsomhelhed. Projektetsteoretiskefundamentbeståraftreprimæretilgange.Den første handler om borgerbegrebet og projektets politiske fundament. Den andenombyudviklingogomnogleafdevæsentligsteprocesserogdettankegods,derliggertilgrundfordenmereellermindreplanlagteudviklingaf voresbyer.densidsteblokhandleromborgernesdeltagelseidisseudviklingsprocesser,omfaldgruberogmuligheder ogibegrænsetomfangom inddragelses ogdeltagelsesbegrebetsomsådan.teorienudfoldesogdiskuteresikapitel3. Projektets målsætning om at udfordre, eller ændre, eksisterende praksis,harbl.a.førttildefinitionenafennystrategifordeltagelsesproces 30

31 DEN IGANGVÆRENDE BY ser,derharfåetbetegnelsenaelia modellensamtetmetodiskgreb,jeghar valgtatkaldeutopiatyping.beggeerbeskrevetiflereafdeartikler,derer publiceretundervejs,ogvilbliveudfoldetikapitel4. Somalleredenævntharmitprojektihøjgradformetsigsomenudvekslingmellemteoriogpraksisbaseretpådesigninterventioner,ellercases ommanvil.dissecasesudgørenvæsentligdelafmitprojekt.flereafdemer undervejsbeskrevetiartiklerpræsenteretpåkonferenceriind ogudland. Andreliggerforudforprojektetsstart,mensnogleharværetafvikletsåtæt pådeadlinefordenneafhandling,atdeendnuikkeerbeskrevetandetsteds. Ikapitel5samlerjegoppåminecasesimeresystematiskformogdiskuterer demirelationtilmetodeogteori.iafhandlingensafsluttendekapitel6samlerjegtrådeneogdiskutererhovedkonklusionerneiprojektetsamtudfolder nogleafdemulighederogperspektiver,derliggerforudesåvelforskningsmæssigtsomipraksis. 31

32 DEN IGANGVÆRENDE BY note til konstruktionen Som beskrevet ovenfor var en væsentlig målsætning for PhDprojektetatudfordreogændreeksisterendepraksisiaktuellebyudviklingsprocesser.Oprindeligtvardetdaogsåminmålsætningforprojektetatpræsentereetmetodekatalog,derkunnetjenesominspirationtilandrepraktikere inden for feltet. Der er flere forklaringer på, hvorfor jeg har fraveget denne målsætning i min endelige aflevering. For det første opdagede jeg undervejs i projektet, at det er vanskeligt at give konkrete anbefalinger til metoder og redskaber uden at kende til de forudsætninger, hvorunder de skalbringesianvendelse.jegharderforihøjeregradvalgt,atfokuserepå netop en diskussion af forudsætningerne teoretisk såvel som i praksis. I teorikapitletdefinererjegsåledesnoglecentralebegreber,somjegsenere forsøgeratoperationaliseresomudgangspunktfortilrettelæggelsenafstrategierforborgerdeltagelseibyudvikling. Fordetandeterderidesenereårkommetendelbredttilgængelige bidrag til byudviklingsværktøjskassen, ikke mindst Lise Gamsts Bedre interessentinddragelse (Gamst2007)samtAnnikaAgger&BirgitteHoffmanns Borgernepåbanen håndbogtilborgerdeltagelseilokalbyudvikling (Agger &Hoffmann2008),menogsåKnudAarups Frivillighedensvelfærdssamfund (Aarup2010)ogAnneTortzens Borgerinddragelse demokratiiøjenhøjde (Tortzen2008) fornublotatnævnenoglefåafdedanskebidrag.detskorterderforikkepåkonkretebudpå,hvordanborgerdeltagelseoginddragelse kan gribes an metodisk i aktuel praksis. I forlængelse heraf skal det også nævnes,atsåvelkommunersom(etutal)afkonsulenterharudvikletderes egnemetoderogredskaberienkrydsbestøvningmellempraksisogteoretisk,ellerihvertfaldkonceptuel,refleksion.etphd projektdermundedeudi enrækkekonkreteredskabervillederforibedstefaldblotkommeopmed noglefåegentligenyebidrag,iværstefaldblotvisesigathavegenopfundet endybtallerken,deralleredestodpåbordethosenkommuneellerenvirksomhed. 32

33 DEN IGANGVÆRENDE BY For det tredje gik det op for mig, efterhånden som projektet skred frem, at svaret på spørgsmålet om, hvordan vi bedst understøtter praksis måskeikkeskalfindesudelukkendeienværktøjskassemedkonkretemetoderogredskaber,mensnarereienbrederedebatom,hvadviegentligvil med borgerdeltagelsen, som også antydet ovenfor. Ikke dermed sagt, at dennedebaterminopfindelsealene,sålangtfra.menmedafsætienudvekslingmellemteoriogpraksisiformafcasebaseredeinterventioneropdagedejeg,atdiskussionenomfordeleogulemperveddeltagelsenpåetrelativtteoretiskplan,sommanf.eks.finderdethoscooke&kothari(2004)og Hickey&Mohan(2004)pådenenesideikkeisærlighøjgradinformererden aktuellepraksisogdetvoksendefokuspåborgerdeltagelseibyudviklingen(i hvertfaldikkeidanmark) ogpådenandensideanerkenderdenteoretiske diskussionmåskeikkeitilstrækkeliggrad,defaktiskefordele,derkanopnåsi visseprocesserbaseretpåenhøjgradafborgerdeltagelse. Jegharderforiafhandlingenihøjgradvalgtatlæggevægtenpåde aspekterafdenteoretiskediskussion,jegmenerkanværemedtilatforandre praksis og samtidig diskutere de erfaringer fra praksis, der måske kan tilføjenuancertildenteoretiskediskussion.jeghardoghellerikkeheltforladt målet om at bidrage til ændringen af praksis gennem udviklingen af strategierogmetoder,menhariafhandlingenvalgtatbegrænsemigtilnoglerelativtoverordnedeanbefalinger,derkanudledes(ogefterfølgendeafprøvesinyekontekster)afdekonkretecases,jeghararbejdetmedundervejs. I den forbindelse er det også værd at bemærke, at diskussionen om, hvordanmankanudledeuniverselleindsigterafpartikulæresituationereret gennemgåendetemaiafhandlingen,jf.lefebvresforslagomentransduktiv metode. Nårjegharvalgtdennevægtningiafhandlingenskyldes,detdogogså atjegundervejsiprojektetharprioriteretatformidlemineforskningsmæssigebidragirelationtilstrategierogmetoderløbendeiforskelligerelevante sammenhænge.delsgennempubliceringafartikler,oplægpåkonferencer ogseminarer,præsentationerforvirksomhederogoffentligeorganisationer samtgennemundervisning menogsågennemdekonkretecasebaserede 33

34 DEN IGANGVÆRENDE BY interventioner,dererblevettilienkontekst,hvordeharværetmedtilat prægedebattenogpraksisidekonkretesituationer. Nårjegharvalgtikkeatlademineartiklerindgådirekteiafhandlingen,skyldesdetistortomfanghensynettillæseren;enafhandlingbaseret påartiklernevillehavekrævetvæsentligespring,såveltematisksomkronologisk.mendetskyldesogså,atartiklerne fordideresfokuserpåkonkrete strategier,metoderogcases kunimegetkomprimeretogofteoverfladisk formforholdersigtilmangeafdeteoretiskeogmetodiskediskussioner,jeg menerervæsentligeforendybdegåendeforståelseaf,deudfordringerder erforbundetmedborgernesdeltagelseibyudviklingen. Idendelafafhandlingen,hvorjegbeskæftigermigmedmitegetbidragtilstrategiogmetode samtigennemgangenafminecases forsøger jeg derfor at give en mere samlet fremstilling af de nævnte områder, end tilfældet ville have været ved læsning af artiklerne. I afhandlingen har jeg ogsåhaftmulighedforendybererefleksionoversammenhængenmellem metode,teoriogmineforskningsmæssigebidrag,ligesomindsigter,derikke har fundet plads i artiklerne, men måske er præsenteret på konferencer, hvorjegharværetinviteretsomtaler,påseminarerellersomoplægsholder forprivatevirksomhederelleroffentligeorganisationer,ogsåharkunnefinde plads i afhandlingen. Samtidig har afhandlingen givet mig mulighed for at reflektereovermin(arbejds)metodeietstørreperspektiv,såvelsomidetaljenirelationtildeenkeltecases,hvorforjegogsåbetragterisærmetodekapitletisamspilmedcasekapitletogdeafsluttendebetragtningersomforskningsmæssigebidrag,derikkekan(gen)findesiartiklerne. Iløbetafprojektetharjeg,somnævnt,revideretmitmetodevalgfra etudgangspunktiparticipatoryactionresearchoverresearchbydesignog videretilenrefleksionover,hvordancasebaseredeinterventionerogprototyperkansessomendelafenstørresammenhæng.jegharderforimetodekapitlet forsøgt at forholde mig kritisk til såvel de enkelte metoders udgangspunkt,menogsåtilminegenbrugafdem.atmitmetodekapitelfylder relativtmegetiafhandlingenskalderforsesilysetaf,atjeggennemprojek 34

35 DEN IGANGVÆRENDE BY tetharhaftlejlighedtilatreflektereovermiteget(partikulære)metodiske fundament menherigennemogsåernåetfremtilenbredereforståelseaf, hvordantværfagligforskningindenforetarkitekt,planlægnings ogdesignfagligtfeltmåskekangribesan.deterdenneforståelse,jegharønsketat fremlæggeogdiskutereiafhandlingensometforhåbentligbrugbartbidrag tilenstandendedebat. Hvisjegforsøgsvisskalforklaremitprojektmedmetaforerlåntfraen arkitektfaglig sprogbrug, er målet med metodekapitlet at grave ud til fundamentet samtidigmed,atjegforsøgeratoverveje husets beliggenhediet størremetodisklandskab.projektetsteoretiskekapitelersomnævntopdelti treunderkapitlermedfokuspåhenholdsvisborgeren,byenogdeltagelsen. Atdettekapitelerendtmedatfyldesåmegetafafhandlingensomhelhed kanforklaresmedafsætiprojektetstværfagligekarakter atnåbarenogenlundeomkringnogleafdevæsentligsteteoretiskepointer,derkaninformere diskussionenompraksis,ersimpelthenpladskrævende,ogsåselvomdeenkeltesøjlerikkeisigselvkansigesatværetilstrækkeligtbærende,hvisdeses ietmeremonodisciplinærtperspektiv.dennediskussiontagerjegopimetodekapitlet i en diskussion om tværfaglighedens paradoks. I teorikapitlet harjegsåledesforsøgtatbelysenoglepositioner,derharhaftvæsentligindflydelse på mit projekt generelt, og udviklingen af strategier og metoder i særdeleshed. I hvert underkapitel forsøger jeg afslutningsvis at opridse de teoretiske bjælker,jegharønsketatlæggeafpådeteoretiskesøjler. Iafsnittetomborgerennårjegsåledesfremtiletbegrebomet interaktivtdemokrati,sometforsøgpåenmereoperationelforståelseafborgerensagerenpåetdemokratiskgrundlagideltagelsesprocesserendeksempelvisetklassiskdeliberativtideal(derellersvarmitudgangspunktforprojektet).iafsnittetombyentagerjegafsætienmegetkortfattetopridsningaf udvalgte,historisketendenserindenforbyudviklingenogvideretildetendenser,deriminoptikprægerbyudviklingenaktuelt.påbaggrundafdisse, ogmedafsætietbegrebdelvistlåntfralefebvre,nårjegfremtilenopfattelseafbyudviklingen,jegbeskriversom denigangværendeby.iafsnittet omdeltagelsendiskutererjegpåbaggrundafenrækkeafdeudfordringer, 35

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION]

HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman HAVNESPILLET [0.3:KOLLISION] - et debat- & planlægningsspil af Tobias Løssing & Thomas Fabian Delman

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Process Mapping Tool

Process Mapping Tool Process Mapping Tool Summary of Documentation Selected recommendations from PA Mål, midler og indsatser: Det bør fremgå hvilke målsætninger, der vedrører kommunens ydelser/indsatser og hvilke målsætninger,

Læs mere

Forebygger deeskalering tvang?

Forebygger deeskalering tvang? Forebygger deeskalering tvang? Foreløbige erfaringer fra et aktionsforskningsprojekt Lene Lauge Berring 1 Studiet Studiet Aktionsforskning Setting Deeskalering Tvang 2 Studiet Sammen med patienter og personale

Læs mere

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi?

Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Center for Strategisk Byforskning Byer uden Grænser Hvad ville vi hvad nåede vi? Frederiksberg 4.3.2011 Gertrud Jørgensen Forskningschef, professor Skov & Landskab Hvem er vi? Københavns Universitet Institut

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere?

Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Sæt skub i borgermøderne! Hvordan skaber vi de rette betingelser til samarbejdet med borgere? Hvem er jeg? Manon de Jongh, Organisatorisk adfærd, fra Holland Organisationskonsulent, partner Dr. afhandling

Læs mere

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab

Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Mere for mindre Laboratorier som et bidrag? Christian Bason Innovationschef, MindLab Laboratorier er redskaber til systematisk problemløsning. Laboratorier: En definition 1. The active involvement of users

Læs mere

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag

Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Syddansk Universitet MBA beskrivelse af valgfag Efterår 2016 Beskrivelse af fagene: Human resource management Strategisk kommunikation Innovationsledelse (undervises på engelsk) Business Performance Management

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1.

ARKITEKTSKOLEN AARHUS. Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. ARKITEKTSKOLEN AARHUS Studieordning for kandidatuddannelsen ved Arkitektskolen Aarhus Revideret udgave gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1 UDDANNELSENS MÅL... 2 2 UDDANNELSENS LÆRINGSMÅL...

Læs mere

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart

Velkommen - Design- & Innovationsprogram. Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Velkommen - Design- & Innovationsprogram Dorthe Feveile, Projektleder Dansk Design Center og DesignAndelen 08.08 2012, Middelfart Case: Det gode køkkent Mind-set: Social samvær gennem smagfulde oplevelser

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015

Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Aarhus Folkemøde Aarhus Nordiske Folkemøde 2015 Nordic City Network og Aarhus Kommune Per Riisom Vi er et borger /politiker forum om byudvikling i nordiske byer. Det er aldrig set før. De byer vi ønsker!

Læs mere

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for

Design education and research at The Danish Design School, at The Danish Design School, Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Design education and research at The Danish Design School, Anne-Louise Sommer, rector Danmarks Design education Designskole and research Det kongelige Danske Kunstakademis Skoler for at The Danish Design

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning

Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning 1 Med mellemrum stilles der i NA spørgsmål ved, hvad arkitekturforskning er. Nummer 4/2002 har temaet Arkitekturforskningens landskaber og signalerer forskellige positioner i øjeblikkets arkitekturforskning.

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh.

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering - Arkitektskolen Philip de Langes Allé, 1435 Kbh. EN KUNSTNERISK UDVIKLINGSVIRKSOMHED 2012-2015 v. Professor Jan Søndergaard, partner KHR Arkitekter AS og tilknytted forskningsassistent, maa Ida Garvik 0. KUV - Realiseringens Kunst v professor Jan Søndergaard

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel

Indledning. Sikkerhed I: At undgå det forkerte. Notat om oplæg til sikkerhedsforskning. Erik Hollnagel Notat om oplæg til sikkerhedsforskning Erik Hollnagel Indledning En konkretisering af forskning omkring patientsikkerhed må begynde med at skabe klarhed over, hvad der menes med patientsikkerhed. Dette

Læs mere

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities.

Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Develop, showcase and export Nordic innovative solutions for liveable, smart and sustainable cities. Rapid Urbanization! Between 2014 and 2050 India is projected to add 404 million urban dwellers and China

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara

Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara 09/06/13 Social bæredyg5ghed i Paamiut Asasara FRIHED: At borgerne frit kan deltage og bidrage med deres egne ønsker og ressourcer 5l projektets ak5viteter, når de har lyst og mulighed for det 1 VISIONER

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools.

Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. Learning by doing is probably the best way of educating both the pre-school children and pupils in primary and secondary schools. http://www.nordplusonline.org/who-canapply/nordplus-junior Parmays Sloka

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1

MARITIME PROFESSIONALS, ASHORE AND AT SEA. Online Identitet. 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identitet 2011 29-03-2011 www.job2sea.com 1 Online Identity The social web, i.e. the usage of the web to support the social process, represents a space in which people have the possibility to express

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

Politik for borgerinddragelse

Politik for borgerinddragelse Politik for borgerinddragelse Forord Dette er en politik om borgerinddragelse i Albertslund. Vi vil skabe en by, hvor mennesket er først, og hvor alle tager aktivt del i fællesskabet. Det er det, som er

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk

De skriftlige eksamensgenrer i engelsk De skriftlige eksamensgenrer i engelsk Stx A og Hf A Man skal skrive et essay på 900-1200 ord, som altid tager udgangspunkt i en tekst. Der er 2 opgaver at vælge imellem, en om en skønlitterær tekst og

Læs mere

Dialektik og politisk praksis

Dialektik og politisk praksis Program for 23. virksomhedsteori konference Røsnæs 9-11. november 2012 Dialektik og politisk praksis Mellem virksomhedsteori og ideologikritik Arrangører Jan Selmer Methi Lars Bang Jensen Morten Nissen

Læs mere

Studieordning del 3,

Studieordning del 3, Studieordning del 3, 2014-2016 Autoteknolog, Valgfri Uddannelseselementer Academy Profession Degree in Automotive Technology Version 0.1 Revideret 19. august 2015 Side 0 af 6 Indhold Studieordningens del

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør)

The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) 27. OCTOBER The Thesis M.Sc. In Technical IT (Civilingeniør) Electrical Engineering and ICT Who are we? Henrik Karstoft (hka@iha.dk) Ingeniørdocent @ASE, Leading the group in Signal Processing and Control@ASE/EICT

Læs mere

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI

HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI? CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI HAR DU OVERVEJET EN CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI CAND. MERC. I ORGANISATION & STRATEGI EN KANDIDATUDDANNELSE HVOR PRAKSIS OG TEORI MØDER HINANDEN Velkommen til cand. merc. uddannelsen i Organisation

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse

Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse Underleverandørnetværk og Konsortiedannelse - vejen til attraktive eksportmarkeder og øget vækst Direktør Morten Basse Jensen, Offshoreenergy.dk - Renewables Underleverandørnetværk og konsortiedannelse,

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

Planprocessen Indhold i et kombineret beskyttelses- og. Lone Kristensen, Skov & Landskab

Planprocessen Indhold i et kombineret beskyttelses- og. Lone Kristensen, Skov & Landskab Planprocessen Indhold i et kombineret beskyttelses- og udviklingsperspektiv. Lone Kristensen, Skov & Landskab Hvad er udfordringerne i integrerede og udviklingsorienterede naturprojekter? Opbakning fra:

Læs mere

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet.

Crowdsource the city. Interview med Andreas Wolf, kandidat i Sustainable Cities ved Aalborg Universitet. Crowdsource the city SPACEHIVE, MINDMIXER, TAG DEL og INNOSITE er eksempler på crowdsourcing-platforme, som de senere år har gjort det muligt at samle ideer, stemmer og penge til alt fra udvikling af en

Læs mere

Ole Abildgaard Hansen

Ole Abildgaard Hansen Kandidatspeciale Betydningen af den kliniske sygeplejespecialists roller og interventioner for klinisk praksis - gør hun en forskel? af Ole Abildgaard Hansen Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære

og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære LAGI2014 International kunst- og energikonkurrence Land Art Generator Initiative (LAGI) er en stor international kunst- og designkonkurrence, der inviterer tværdisciplinære teams til at designe kreative,

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Velkommen til Anebjergspillet

Velkommen til Anebjergspillet Velkommen til Anebjergspillet Bo Riis Duun Arkitekt MAA GBL Gruppen for by & landskabsplanlægning aps, Kolding Formål med spillet: at omsætte planstrategiens visioner til virkelighed at skabe en ny form

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM

PARTNERSKABER. DemokraCity TM. Aarhus Universitet Professor Gert Tinggard. Arkitektskolen Aarhus Studio DemokraCity TM PROGRAM DemokaCity TM Tredje generations byudvikling Demokratiets udfordringer Projekt DemokraCity Aarhus Relationer, Netværk og Social Kapital Netværk og relationer i DemokraCity Aarhus Opsamling PARTNERSKABER

Læs mere

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen!

Bæredygtig forbrugerlæring. Velkommen! Bæredygtig forbrugerlæring muligheder og perspektiver Velkommen! Nordisk netværk for kritisk forbrugerlæring Critical, Conscious Consumerism and Adult Learning Tematisk Netværk, 2007-08, Nordplus Voksen

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk.

Back to basics. - systemic virtues for social work and clinical practise in future society. Jørn Nielsen, klinisk psykolog, ph.d., JN@kliniskpsyk. Back to basics - systemic virtues for social work and clinical practise in future society Maturana: 100% of human existence is about love, all pain and suffering for which people search for help is of

Læs mere

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV

Byggepolitisk konference 01032013. Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV Byggepolitisk konference 01032013 Anders Sælan Ass. Partner, MAA, MBV SKAK > Regler og spillere ændres ikke > Brættet er stabilt > Fast vekslende mønster - jeg trækker/ du venter - pause du trækker/jeg

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Agenda Subject Time Status Annex Comments

Agenda Subject Time Status Annex Comments Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, January, 30 th From 15.00 to 20.00 19.30: Dinner Agenda 1, Annex 01 Agenda Subject Time Status Annex Comments 1. Welcome and approval of the agenda 15.00 15.10 01

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll

Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Nudging - fra land til mave. Et effekfuldt puf i situationen. Plantekongres i Herning. 20.01.16 Henrik Dresbøll Supermarkeder fremmer salg af frugt og grønt med 20% Vi kan ikke ændre holdninger. Men vi

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?.

Miljøstrategisk Årsmøde: På vej. vej mod et mere bæredygtigt Danmark?. Rammepapir februar 2015 om grundlag, elementer, organisation og økonomi: Miljøstrategisk Årsmøde: På vej mod et mere bæredygtigt Danmark? Grundlag Baggrund for initiativet I 2014 blev der taget initiativ

Læs mere

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder

Agenda. Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer. Muligheder Smart City i et energimæssigt perspektiv Frank Elefsen, Teknologichef Teknologisk Institut Agenda Hvad er Smart City og hvem er aktørerne? Udfordringer Muligheder Hvad er Smart City? Definition fra European

Læs mere

URBAN INTERVENTIONS URBAN INTERVENTIONS Q3 2012 MIE NØRGAARD

URBAN INTERVENTIONS URBAN INTERVENTIONS Q3 2012 MIE NØRGAARD URBAN INTERVENTIONS 2012 IDAG Hvem er I, hvem er vi? Hvad vil I gerne blive bedre til på dette kursus? IDAG Introduktion til kurset Hjemmesiden Forudsætninger for deltagelse Kursusbeskrivelse og læringsmål

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere

STRATEGISK BYLEDELSE for politikere STRATEGISK BYLEDELSE for politikere 1 STRATEGISK BYLEDELSE FOR POLITIKERE strategisk byledelse for politikere er et nyt tværfagligt kompetenceudviklingsprogram, som sætter fokus på strategisk lederskab

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz

TATION. Innovationsforståelser. Lektor Carsten Bergenholtz AARHUS UNIVERSITY SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Innovationsforståelser Lektor Carsten Bergenholtz (cabe@mgmt.au.dk) Department of Management School of Business and Social Sciences Aarhus University

Læs mere

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter.

Vi introduceres til innovation som begreb og ideen om innovative krydsfelter. Innovation som arbejdsmetode Underviser: Pia Pinkowsky Dag 1 10.00 Velkomst og præsentationer Mundtlig forventningsafklaring: Hvorfor er vi her? Vi ekspliciterer kursets formål og form for at: motivere

Læs mere

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011

Witt Hvidevarer A/S. Kontorchef Camilla Hesselby. 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Kontorchef Camilla Hesselby 2. maj 2011 Witt Hvidevarer A/S Witt: Import/distribution af hårde hvidevarer, støvsugere, herunder robot-støvsugere og robotgulvvaskere, og små el-apparater.

Læs mere

Brugerinddragelse i produktudviklingen

Brugerinddragelse i produktudviklingen Brugerinddragelse i produktudviklingen OPEN HERE KONFERENCE OM BRUGERVENLIG EMBALLAGE 08.03.2012 ARKITEKTSKOLEN AARHUS Hvorfor bruge indsigt At skabe idéer er at være kreativ, at omsætte idéer til resultater

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer

Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer Fyraftensmøde d. 22.10.15 DaNS Program: Samtalestøtte (SCA), afasi og kommunikative udfordringer SCA på apopleksiafsnittet, Svendborg sygehus Poster ( Årsmøde i dansk selskab for apopleksi ) Oplæg om SCA-metoden,

Læs mere

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) København, Forår 2015 Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS) Master i specialpædagogik Formål: På dette modul arbejder den studerende med teori og metoder inden for specialpædagogikken med henblik på at behandle

Læs mere

Folkebibliotekerne og samskabelse

Folkebibliotekerne og samskabelse Folkebibliotekerne og samskabelse - Visioner fra et civilsamfundsperspektiv Ved Katrine Pram Nielsen Udviklingskonsulent i Frivilligrådets sekretariat Forløb for oplæg Frivilligrådets mærkesager og visioner

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere