Ritualisierte Politik 563

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ritualisierte Politik 563"

Transkript

1 Ritualisierte Politik 563 kunne man tænke sig, at den på sigt viste sig at være en attraktiv måde at organisere store, sammensatte lande som Kina og Indien på. Ligesom det hedengangne hellige romerske rige tæller EU s generalieblad både positivt og negativt. På negativsiden er den manglende evne til at føre en overbevisende magtpolitik Balkan-krigene i 1990 erne står tilbage som en skamplet. Omvendt opregnes inkorporeringen af Østeuropa efter den kolde krigs afslutning som en stor triumf. En amerikaner som James betragter de nuværende udfordringer for den liberale, sekulære samfundsorden som den store ikke-europæiske indvandring har skabt med opmærksomhed. Europa tilbyder sig altså ikke som nogen uproblematisk model, og James kan da heller ikke modstå fristelsen til afslutningsvis at gøre Voltaires berømte karakteristisk af Det Hellige Romerske Rige at det hverken var romersk, et imperium eller helligt til sin, møntet på vores dages EU. Sammenfattende er The Roman Predicament en både sober og interessant diagnose af mange af de storpolitiske spørgsmål, der præger tiden. Den historiske sammenligning skamrides ikke, men bruges mådeholdent til at oplyse i stedet for at skabe sensation. Et element, man dog måske kunne fremdrage til kritik, er, at tidsdimensionen ofte mangler i den historisk informerede diagnose af samtidens problemer. Måske er der en tendens til, at imperier undergraver sig selv, men det romerske imperium dominerede trods alt Middelhavet i hen ved et halvt millennium. Imperier har altså sagtens kunnet eksistere sammen med et relativt højt niveau af spændinger og konflikter. Hvorfor skulle det ikke også fremover være tilfældet? EGON FLAIG: Ritualisierte Politik. Zeichen, Gesten, und Herrschaft im Alten Rom. Göttingen 2003, Vandenhoeck & Ruprecht. 288 sider. 41,90 EUR. Hvad er det for regler, som styrer det politiske spil? Det er det grundlæggende spørgsmål, som driver Egon Flaig i hans intellektuelt stimulerende og teoretisk ambitiøse bog om den romerske republik. Bogen er udgivet som første bind i en serie om Historische Semantik. I århundreder har den romerske republikanske forfatning tiltrukket sig opmærksomhed fra politiske teoretikere og historikere. Men det var en uskrevet forfatning. Det tydeliggør, at de formelle regler nødvendigvis måtte være under konstant genforhandling og omfortolkning. Romersk politik var et spil, som ikke styredes alene af et formelt sæt

2 564 Anmeldelser regler eller en uforanderlig grammatik; romersk politik anskues bedst som en for anderlig kulturel eller semantisk praksis, som det angives af Flaig med et nik til sin læremester, nu afdøde Pierre Bourdieu, til hvis minde bogen i øvrigt er dedikeret (p. 10). Fokus for undersøgelsens 11 kapitler bliver da ikke så meget de formelle regler som hele den mængde af offentlige ritualer og kulturel betydningsdannelse, de politiske aktører benyttede sig af og derigennem konstituerede et politisk rum eller felt. Dermed går Flaig bevidst imod den trend, anført af Fergus Millar, der siden 1990 erne på ny har rejst debatten, om den romerske republik ikke kan betragtes som et demokrati. Det spørgsmål spilder Flaig ikke ret meget blæk på. Nok var der formelt set folkeforsamlinger, men de var ikke den drivende kraft i Flaigs version af romersk politik i praksis. Ud over Bourdieu henvises til inspiration fra semiotikken og den Geertz ske udgave af kulturanalysen. Det er altså på sin vis en thick description af romersk politik vi her præsenteres for, en undersøgelse af, hvordan tegnene betyder, skaber mening. Ét kapitel analyserer den romerske triumf som et offentligt, politisk ritual. Et andet kapitel behandler de aristokratiske slægters begravelsesprocessioner. Andre ser på den retoriske mobilisering af fortidens store exempla, brug af politisk ladet symbolsk gestik, offentlige skuespil og lege. Men hvis man forventer en behandling af romersk politik efter den Geertz ske læst, går man alligevel galt i byen. Langt mere end en tæt beskrevet antropologisk kulturanalyse er der tale om en strengt sociologisk studie. Webers historiske sociologi er det egentlige udgangspunkt for Flaigs arbejde (p. 11). I et kompromisløst opgør med tysk forskningstradition er forskningsreferencer og kildecitater da også reduceret til et absolut minimum. Flaig s arbejde er kendetegnet ved en streng, næsten asketisk intellektuel økonomi. Det er en åndsaristokrat man møder, og det er aldrig kedeligt, men måske nok nogle gange egensindigt. For Flaig bliver følgende spørgsmål grundlæggende: Hvis romersk politik, trods folkeforsamlingerne, forblev et adelsvælde, hvordan sikrede man da borgerbefolkningens loyalitet og identifikation med det herskende styre? Hvorfor adlød man, hvorfor lod man sig i stort tal udskrive til tjeneste i hæren, hvorfor gennemtvang man ikke politiske ændringer (p.14-17)? Her bygges videre på de to franske historikere Paul Veyne og Claude Nicolet, der i 1970 erne hver for sig belyste dele af det spørgsmål. Med sin Le pain et la cirque (1976) søgte Veyne at analysere den symbolske og materielle udveksling af gaver mellem det regerende aristokrati og borgerbefolkningen i de græsk-romerske by-

3 Ritualisierte Politik 565 stater. Ved at kanalisere velstanden over i offentlige bygningsværker og ceremonier demonstrerede det herskende oligarki på en og samme tid sin forrang inden for bystaten og sin loyalitet over for almenvellet. Den dimension udbygger Flaig nu i kapitlerne, der analyserer det offentlige ceremoniel og ritualer. Nicolet placerede en stor del af den romerske borgerbefolkings politiske betydning uden for de ofte studerede folkeforsamlinger. Det kombinerer Flaig med Martin Jehnes observation, at der næsten ikke findes nogle eksempler fra den romerske republik på, at folkeforsamlinger har forkastet stillede lovforslag. Deres funktion var i langt højere grad at fungere som et konsensusorgan, hvor befolkningen blev kaldt sammen for at give tilslutning til den allerede af senatsaristokratiet besluttede politik. Her var der ikke tale om et valg, tilslutning var forventet. Kun i ganske særlige situationer, hvor aristokratiet selv var dybt splittet, opstod der sprækker, hvor modstand kunne komme til udtryk (kap. 8-10). Hvis folket/plebs sjældent udviklede en egentlig politisk vilje, fungerede det derimod som en slags vagthund om en konservativ fortolkning af den romerske samfundsorden. Det kom til udtryk uden for folkeforsamlingerne, fx ved offentlige processioner eller teaterforestillinger, hvor større grupper kunne give udtryk for mishag og håne medlemmer af det regerende aristokrati, hvis de havde forbrudt sig mod den offentlige moral eller traditionel praksis. I moderne republikansk og konstitutionel tænkning betragtes folket ofte som et potentielt uro element. Rettigheder og begrænsninger af magtudøvelsen skal i teorien sikre indi videt ikke kun mod øvrigheden, men nok så meget mod den gemene hobs vilkårlige stemninger og krav om øjeblikkelig handling. Ikke hos Flaig, her er det lige modsat. Den brede befolkning tilskrives hos ham en disciplinerende funktion, der i det mindste i en periode var med til at holde sammen på aristokratiet og sikre, at magthaverne drev deres spil med et mindstemål af blik for almenvellet:»die Politik der Aristokratie fand an den Reaktionsformen der Plebs eine materielle Grenze und am Wissen um die Möglichkeit solcher Reaktionen eine kognitive Schranke. Die ausserinstitutionellen Aktionen bestimmten massgeblich mit, was und worüber entschieden wurde.«(p. 223, cf. 227). Man aner her indflydelsen fra Lasletts face to face society, der dog ikke nævnes i bogen. Mens folkeforsamlingernes politiske rolle dermed nedtones, gør Flaig derimod en del ud af de såkaldte»contiones«(pp ). De er ofte blevet lidt stedmoderligt behandlet i de hyppige fremstillinger af den republikanske forfatnings institutioner. En contio var et mere

4 566 Anmeldelser uformelt offentligt møde, der gik forud for folkeforsamlingerne. Den havde ingen beslutningskraft, men da der ikke foregik forhandlinger på selve folkeforsamlingen, brugte de politiske ledere at præsentere deres lovforslag for borgerbefolkningen på en forudgående contio. Her fik de, i Flaigs fortolkning, mulighed for at teste deres ideers popularitet eller lodde dybden af eventuel modstand. På den led kunne man nå at trække forslag, som vakte stærk utilfredshed, uden det kom til en formel afstemning, og således bevare den politiske konsensus. Flaig har utvivlsomt afdækket en væsentlig dimension i den romerske republikanske politiske kultur. Men det underliggende begreb om republikansk politik er langtfra uden problemer. For Flaig politiseres den romerske borgerbefolkning, plebs, først for alvor, når den optræder samlet over for senatsaristokratiet, de politiske magthavere (fx p. 242). Det får ham til at lægge fokusset på lovgivningsaktivitet i sin diskussion af folkeforsamlingerne og deres politiske betydning. Men det var ikke her vægten lå, ikke på folkeforsamlingerne og ikke i romersk politik. Her var det centrale spørgsmål snarere at opnå valg til de magtfulde og prestigegivende embedsposter. De gav indflydelse og adgang til at fordele store ressourcer. Romersk politik var mere et spørgsmål om klientelistiske koalitioner, der konkurrerede om adgang til de ressourcer imperiet genererede, end om modsatrettede politiske programmer. Ser man på romersk politik gennem en linse indstillet på det sidste, så er det iøjnefaldende jo netop, at plebs ofte ikke havde stærke præferencer, som Flaig skriver (p. 173). Men forskydes fokus i billedet fra lovgivning til valg, bliver billedet af romersk politik meget mere dynamisk og folkeforsamlingerne mere end et sted, hvor konsensus udtrykkes. Det var også her nogle adelsslægter vandt nye embeder, mens andre tabte. Flaig er naturligvis ikke ubekendt med det klientelistiske element i romersk politisk kultur, som behandles flere steder. Men dette aspekt af romersk politik bliver ikke tilstrækkeligt indarbejdet i den teoretiske analyse. Derfor når han også til den i denne anmelders øjne helt urimelige konklusion, at den romerske borgerbefolkning, plebs, var mere politi seret under kejserdømmet end under republikken (p. 231). Det kan være sandt nok, at folkeforsamlingerne hurtigt blev udfaset, men ved de store offentlige hestevæddeløb og gladiatorforestillinger i arenaer som Circus Maximus og Colosseum kunne store menneskemængder hyppigt og offentligt tilkendegive deres støtte eller utilfredshed med herskeren og den politiske elite, anføres det. Men det er nu at tage ideen om den romerske befolknings uformelle indflydelse på politikken lige lovlig alvorligt. Det kan godt være, at den romerske bybe-

5 The Language of the Gods in the World of Men 567 folkning havde mulighed for ved den slags lejligheder at give udtryk for utilfredshed over for høje brødpriser o.l. til kejseren. Ærindet for Veynes Brød og skuespil var et opgør med forestillingen om, at den romerske befolkning var blevet afpolitiseret ved ganske enkelt at blive spist af og underholdt. Dermed forsøgte han at rette opmærksom heden mod den politiske dimension i hovedstadens symbolske og rituelle liv. Her demonstrerede kejseren sin paternalistiske og kærlige omsorg for undersåtterne, mens de fik mulighed for at hylde og akklamere herskeren. De offentlige lege og skuespil udgjorde altså et politiseret rum, men det gjorde trods alt ikke bybefolkningen til nogen bestemmende aktør i rigets regering, hvad samme Veyne også anførte. Den paternalistiske, affektive relation mellem hersker og hovedstadens befolkning synes ikke nogen stor erstatning for tabet af indflydelse på, hvem der skulle beklæde republikkens embeder. Når Flaig når den modsatte konklusion og insisterer på bybefolkningens intensiverede politisering i hovedstaden under kejserne, kan det måske skyldes, at kulturantropologen alligevel er endt med at dominere over sociologen. For ham handler komparation først og fremmest om at identificere forskelle mellem kulturer (p. 127, 163). Derfor er der, måske lidt overraskende, heller ikke gjort meget forsøg på at inddrage komparativ litteratur om klientelistisk politik. I stedet synes han paradoksalt at have overtaget et moderne fokus på lovgivningsaktivitet og dernæst undersøgt, hvordan det giver meget anderledes resultater i en romersk kontekst. Resultatet bliver nok, at det romerske samfunds fremmedartethed overdrives, og kulturen mystificeres. Det er imidlertid en ringe pris at betale for at gennemføre så udfordrende, tankevækkende og perspektivrig en analyse som den, Egon Flaig her præsenterer læseren for. Ritualisierte Politik er et væsentligt værk, der bør læses såvel inden for som uden for romersk faghistorie. SHELDON POLLOCK: The Language of the Gods in the World of Men. Sanskrit, Culture, and Power in Premodern India. Berkeley, CA 2006, University of California Press. xiv sider. 80/34,95 USD (HC/PB). I sin nye historie over sanskrit har Sheldon Pollock sat sig for at belyse, hvordan dette det mest klassiske af indiske sprog brød ud af sin strenge isolation i vedaernes religiøst-liturgiske rum for at blive det medie, hvori en ny hofkultur slog sine litterære folder, indtil det et lille årtusind senere måtte vige pladsen for mere lokale dialekter. Værket er

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov

Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Hvorfor danske fædre ikke tager mere barselsorlov Bacheloropgave Sociologisk Institut, Københavns Universitet Af Lea Vedel Drews Vejleder: Yvonne Due Billing Antal tegn: 93.984 Antal tegn i fodnoter: 4.222

Læs mere

En enkel eller mere kompliceret forklaring?

En enkel eller mere kompliceret forklaring? Palle Svensson En enkel eller mere kompliceret forklaring? politica, 45. årg. nr. 1 2013, 28-43 Vi har her at gøre med et meget sobert og solidt arbejde. Det er rigtig flot, at Green-Pedersen på få år

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere

Frihed før liberalismen

Frihed før liberalismen Juni 2012 Frihed før liberalismen Frihedsidéerne i oldtidens Athen Steen Steensen Naturretten før Locke Johan J.R. Espersen Friheden i middelalderen Henrik Gade Jensen Den bundne samvittigheds frihed Katrine

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

de små skridts metode

de små skridts metode de små skridts metode et stort skridt i den sociale indsats Landsforeningen af VæreSteder De små skridts metode de små skridts metode Udgivet af Landsforeningen af VæreSteder et stort skridt i den sociale

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER

DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DEMOKRATI OG AKTIVT MEDBORGERSKAB PÅ SPROGSKOLER DIDAKTISKE OVERVEJELSER OG FORSLAG TIL UNDERVISNINGSFORLØB INDHOLD Forord... 4 Dannelse til aktivt demokratisk medborgerskab - didaktiske og metodiske overvejelser...

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN

KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN KVALITATIV DELEVALUERING AF STOFRÅDGIVNINGEN 2012 Signe Ravn AARHUS UNIVERSITET Business and Social Sciences Center for Rusmiddelforskning Kvalitativ delevaluering af Stofrådgivningen Signe Ravn Center

Læs mere

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel?

Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Strategi som kolonisering rationel problemløsning eller bevidsthedsskabende magtmiddel? Af Søren Obed Madsen *»Everything is backwards now, like out there is the true world, and in here is the dream.«jake

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert Bacheloropgave: yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Historiefaglighed i et hyperkomplekst opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå samfund Dennis Hornhave

Læs mere

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet

Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet Nedenstående kapitel er publiceret i antologien Niels Ploug (red) Social arv og social ulighed, Hans Reitzels forlag (2007) Kapitel 2 Teorier om betydningen af social baggrund og chance ulighed Niels Ploug,

Læs mere

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu!

Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Jeg ser ikke mig selv som kriminel - men det er jeg så nu! En kvalitativ undersøgelse af unge kriminelles selvopfattelse Line Græsted Jensen &

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag

SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING. Institut for Æstetiske Fag SKEMA 4: SPECIALEAFLEVERING Institut for Æstetiske Fag Navn Årskortnummer Anna Margrét Bjarnadóttir 19983795 Afdeling (sæt kryds) DRA KUN LIT MUS ÆK X Adresse Hraunbrún 8 220 Hafnarfjörður Island Telefon

Læs mere

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r

man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r man har e t s t andp u nkt o m s t abili t e t o g f o randring i bef o l k n i n g e n s ho l d n i n g e r MAG T UDR E D N I N G E N Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning

Læs mere