62002j0046. Engelsk version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "62002j0046. Engelsk version"

Transkript

1 62002j0046 Engelsk version DOKNUM: 62002J J0046 SAGTIT: Domstolens Dom (Store Mdeling) af 9. november Fixtures Marketing Ltd mod Oy Vekkaus Ab. Anmodning om præjudiciel afgorelse: Vantaan karajdokeus Finland. Direktiv 96/9/EF retlig beskyttelse afdatabaser sui generis-ret begrebet hvestering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold kampprogammer for fodboldmesterskaber tipsspil. Sag C-46/02. PUBREF: Sam ling afafgorelser 2004 side UDS'1EDER: Europæiske Fællesskabers Domstol EMNE: tilnærmelse aflovgivningerne; industriel og kommerciel ejendomsret; etableringsfrihed og frffied til at udveksle tjenesteydelser; etableringsret; fri bevægelse aftjenesteydelser; RAPL; PROP; LES; ETAB; SERV SMNDRAG: Begebet investering, der er forbundet med indsamling afindholdet til en database, i artkel 7, stk. 1, i direktiv 96/9 om retlig beskyttelse afdatabaser skal forstås således, at det vedrorer den investering, der er forbundet med oprettelsen af den nævnte database. Det betegner således de midler, der anvendes til fremskaffelsen afeksisterende materiale og til samlingen herafi den nævnte database, men omfatter kke midler, der anvendes til frembringelse af de bestanddele, der udgor en databases indhold. I forbindelse med udarbejdelsen af et program for kampe med henblik ph afvklingen af fodboldmesterskaber udgor de midler, der anvendes til fastsættelse afdatoer, klokkeslæt og kombinationen af de hold, der skal spine mod hinanden to og to, med hensyn til de forskellige kampe i disse mesterskaber, Rice en sådan investering. Desuden kræver indsamlingen af de oplysninger, som dette progam består ingen særlig indsats fra de professionelle ligaer, som medvirker direkte ved frembringelsen afdisse oplysninger. De midler, der anvendes til kontrollen eller præsentationen af de oplysninger, som programmet består a1 kan heller kke betragtes som ydet ved en wesentlig investering, der er selvstændig i forhold til den investering, der er forbundet med frembringelsen af de nævnte oplysninger. PARIER: præmis 33, 34, 41, 42, 44-46, 49 og domskonkl) I sag C-46/02, angående en anmodning om præjudiciel afgorelse i henhold til artkel 234 EF, indgivet afvantaan karajdokeus (Finland), ved beslutning af 1. februar 2002, indgået til Domstolen den 18. februar 2002, i sagen: Fixtures Marketing Ltd mod

2 Oy Vekkaus Ab, har DOMSTOLEN (Store Afdeling) Lovdata sammensat afpræsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas og K. Lenaerts (refererende dommer) samt dommerne J.-P. Ruissochet, R. Schintgen, N. Colneric og J.N. Cunha Rodrigues, generaladvokat: C. Stix-Hackl justitssekretærer: ekspeditionssekretærerne M. Mfigica Arzamendi og M.-F. Contet, ph grundlag af den skrifilige forhandling og efter retsmodet den 30. marts 2004, efier at der er afgivet indlæg af. Fixtures Marketing Ltd ved asianajaja R. Kurki-Suonio Oy Vekkaus Ab ved asianajajat S. Kemppinen et K. Harenko den finske regering ved E. Bygglin og T. Pynnd, som befuldmægtigede den belgiske regering ved J. Devadder, som befiildmægtiget, bistået af advocaat P. Vlaemminck den tyske regering ved W.-D. Plessing, som befuldmægtiget den franske regering ved C. Isidoro, som befuldmægtiget den nederlandske regering ved H.G. Sevenster, som befuldmægtiget den portugisiske regering ved L. Fernandes og A.P. Matos Barros, som befuldmægtigede Kommissionen for De Europwiske Fællesskaber ved M. Huttunen og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse i retsmodet den 8. juni 2004, afsagt folgende Dom PRAEM: 1. Anmodningen om præjudiciel afgorelse vedrorer fortolkningen afartkel 7 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse afdatabaser (EFT L 77, s. 20, herefter direktivet«). 2. Anmodningen er fremsat under en sag mellem selskabet Fixtures Marketing Ltd (herefter Fixtures«) og selskabet Oy Vekkaus Ab (herefier Vekkaus«). Tvisten er opstået ph grund af Vekkaus' anvendelse af oplysninger vedrorende kampe i engelske fodboldmesterskaber med henblk ph at organisere tipsspil. Retsforskrifter Fællesskabsbestemmelser 3. Ifolge direktivets artkel 1, stk. 1, vedrorer direktivet den retlige beskyttelse afdatabaser, uanset deres form. Database er i samme direktivs artkel 1, stk. 2, defineret som en samling afværker, data eller andet selvstændigt materiale, der er struktureret systematisk eller metodisk og kan konsulteres individuelt ved brug afelektronisk udstyr eller ph anden måde«. 4. Direktivets artkel 3 indforer en ophavsretlig beskyttelse afdatabaser, som ph grund afudvælgelsen eller struktureringen afindholdet udgor ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse«. 5. Direktivets artkel 7 indforer med folgende ordlyd en sui generis-ret: I.-.. rte., 11,-sx, It A /If'''. I, 71,1+ n I 1 t,

3 Beskyttelsens genstand 1. Når indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering, skrer medlemsstaterne databasens fremstiller en ret til at forbyde udtrzek oweller genanvendelse afhele basens indhold eller en wesentlig del deraf vurderet kvalitativt eller kvantitativt. 2. I dette kapitel forstås ved: a) udtræk«: permanent eller midlertidig overforsel afhele en databases indhold eller en væsentlig del deraftil et andet medium på en hvilken som helst måde eller i en hvilken som helst form b) genanvendelse«: enhver form for tilgængeliggørelse for almenheden af hele databasens indhold eller en wesentlig del derafved spredning afeksemplarer, udlejning, online-transmission eller på anden made. Forste gang et eksemplar af en database sælges i Fællesskabet afrettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at udove kontrol med videresalg afdette eksemplar inden for Fællesskabet udtomt. Offentligt udlån er kke udtræk eller genanvendelse. 3. Den i stk. 1 omhandlede ret kan overdrages, overfores eller gives i kontraktlig licens. 4. Den i stk. 1 omhandlede ret gælder, uanset om databasen er genstand for ophavsret eller anden beskyttelse. Endvidere gelder den, uanset om databasens indhold er genstand for ophavsret eller anden beskyttelse. Beskyttelsen afdatabaser efier den i stk. 1 omhandlede ret berorer kke rettigheder, som matte eksistere med hensyn til basens indhold. 5. Gentagne og systematiske udtra:k oweller genanvendelser afuwesentlige dele afdatabasens indhold, der kan sidestilles med handlinger, som strider mod en normal udnyttelse afbasen, eller som skader databasefremstillerens legitirne interesser urimeligt, er ilcke tilladt.«nationale bestemmelser 6. 49, stk. 1, i den affattelse aftekijanokeuslaki (404/1961) (ophavsretsloven), som aendret ved lov nr. 34/1991, der lå forud for implementeringen afdirektivet, bestemte, at kataloger, tabeller, programmer og andre tilsvarende arbejder, hvori et storre antal oplysninger var sammenstillet, ilcke uden fremstillerens samtykke matte gengives i en periode på ti år regnet fra det år, hvori arbejdet blev offentliggjort. 7. Direktivet blev gennemfort i finsk ret ved lov nr. 250/1998 af3. april 1998, der ændrede lov nr. 404/ , stk. 1, i lov nr. 404/1961, som ændret ved lov nr. 250/1998, har frilgende ordlyd. Den, som fremstiller 1) et katalog, en tabel, et progam eller tilsvarende arbejde, hvori et stone antal oplysninger er sammenstillet, eller 2) en database, hvis indsamling, kontrol eller præsentation har krævet en væsentlig investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som helhed eller over en wesentlig del deraif vurderet kvalitativt eller kvantitativt, ved at fi-emstilleksemplarer afdet og ved at gore det tilgængeligt for almenheden.«tvisten i hovedsagen og de præjudicielle sporgsmål 9. I England arrangeres professionelle fodboldmesterskaber af Football Association Premier League Ltd og Football League Ltd. Tilrettelæggelsen indbefatter udarbejdelse afprogrammer over kampe, der skal spines i lobet af den pågældende sæson, dvs. ca kampe pr. sa:son fordelt over 41 uger. 10. Ved udfzerdigelsen afdisse progammer skal der tages hensyn til en række faktorer, som feks., at det skal respekteres, at ude- og hjemmekampe skal foregå skiftevis, at det skal undgås, at flere klubber fra

4 samme by spiller på hjemmebane samme dag, at der skal tages hensyn til internationale fodboldbegivenheder og andre offentlige arrangementer, og at der er skkerhedspersonale tilrådighed. 11. Det arbejde, der er forbundet med udarbejdelsen afkampprogammerne, begynder et år for starten af den pageldende sæson. Arbejdet er overdraget til en arbejdsgruppe bestående afbla. repræsentanter for de professionelle ligaer og fodboldklubber og kræver, at der afholdes en række moder, hvor der ud over disse reprzesentanter deltager reprzesentanter fra fanklubber og fra sil(kerhedspersonalet. Til arbejdet anvendes et computerprogram, der er kobt hos selskabet Sema. 12. I lobet afsæsonen tilpasses progammeme eventuelle ændringer, der feks. kan skyldes krav fra tvselskaber, eller at en spilledags kampe ma udsættes afklimatiske årsager. 13. De professionelle ligaer er endvidere ansvarlige for kontrollen med gennemforelsen afkampene, efterprovelse afspillemes licenser og kontrollen med og offentliggorelsen afresultaterne afkampene. 14. Football League Ltd's samlede aktiviteter udgor en omkostning på 2,3 mio. GBP om året. 15. Vekkaus har i Finland eneret pa at organisere lykkespil Disse vednarer bla. fodboldkampe. I den forbindelse gor Vekkaus til forskellige tipsspil brug af data vedrorende engelske fodboldmesterskaber, navnlig data, der vedrorer Premier League og I division. Tipsspillene vedrorer ugentlig ca. 200 fodboldkampe. Med henblik på at organisere disse spil indsamler Vell(kaus hver uge over intemettet, ta aviserne eller hos klubbeme oplysninger om ca. 400 fodboldkampe, hvis rigtighed selskabet kontrollerer hos forskellige kilder. Hvert år indbringer tipsspillene vedrorende de engelske fodboldkampe Vekkaus en omsætning på tocitede millionbelob. 16. I en dom af17. juni 1996 (S 94/8994, nr. 5507) kvalificerede Vantaan karajaokeus programmet for fodboldkampene som et katalog, der sammenstiller et stone antal oplysninger i henhold til ophavsretslovens 49, og fastslog, at Vekkaus' adfzerd greb ind i den beskyttelse, som et sådant katalog nyder. Dommen blev omgjort ved dom af9. april 1998 fra Helsingin hoviaceus (Helsinkis appelret) (Finland)(S 96/1304 nr. 1145), der kke fandt, at denne beskyttelse var blevet krænket. Korkein okeus (Hojesteret) gav ilcke tredjeinstansbevilling til provelse afdommen, der var blevet afsagt af Helsingin hoviokeus. 17. Eller at direktivet er trådt i kraft, har Fixtures anlagt sag mod Veildcaus ved Vantaan karajdokeus med påstand om, at det fastslås, at Ve&kaus fra den 1. januar 1998 ulovligt har anvendt den database, der består afkampprogamrnet for fodboldmesterskaber, som er udarbejdet af de engelske ligaer. 18. Tekijanokeusneuvosto (Ophavsretsrådet), der af den forelæggende ret er blevet anmodet om en udtalelse, har anfort, at den beskyttelse, der er blevet indfort ved den finske lovgivning, kke kræver, at databasen svarer til den definition, der fremgår afdirektivets artkel 1, stk. 2. Idet Ophavsretsrådet har stottet sig til den nævnte dom fra Helsingin hoviokeus, finder det, at kampprogrammet for fodboldmesterskaberne udgor en database i henhold til 49 i lov nr. 404/1961, som zendret ved lov nr. 250/1998, og at indsamling, kontrol eller præsentation af den nævnte databases indhold har krævet en wesentlig investering. Rådet er imidlertid af den opfattelse, at Vekkaus' adfzerd kke griber ind i den beskyttelse, som databasen nyder. 19. Vantaan karajaokeus har på grund aftvivl vedrorende sporgsmålet, om det omhandlede kampprogram er en beskyttet database, og i givet fald, hvilke former for adfzerd der udgor et indgreb i den beskyttelse, der er indfort ved direktivet, besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen folgende præjudicielle sporgsmål: 1) Kan kravet i direktivets artkel 7, stk. 1, om, at der skal findes en forbindelse mellem investeringen og fremstillingen afdatabasen, fortolkes således, at den i stk. 1 nævnte indsamling og den med henblik herpå foretagne investering i denne sag skal vedrore selve fastlæggelsen afdatoeme for kampene og kombinationerne af de hold, der skal spille mod hinanden to og to, og at udfierdigelsen afkampprogammet omfatter investeringer, som kke er relevante ved bedommelsen af om kriterierne for at indromme A I A

5 beskyttelse foreligger? 2) Tilsigter direktivet at forhindre, at andre personer end ophavsmændene til kampprogammet uden tilladelse gor brug af data, som er indeholdt heri, til foranstaltning aftipning eller andre kommercielle aktiviteter? 3) Skal Vekkaus' brug afdatabasen i henhold til direktivet anses for at omfatte en væsentlig del af databasen, vurderet kvalitativt eller kvantitativt, når henses til, at der til de ugentlige tipskuponer blandt dataene i kampprogammerne kun anvendes de data, der vedrorer den enkelte uges tipskampe, og at data vedrorende kampene indsamles og kontrolleres hos andre kilder end fremstilleren afdatabasen, hvilket desuden sker i hele sportssxsonen?«om de præjudicielle sporgsmål Formaliteten 20. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har givet udtryk for tvivlmed hensyn til, om anmodningen om præjudiciel afgorelse kan antages til realitetsbehandling. Den har for det forste anfort, at forelæggelsesbeslutningen hverken indeholder oplysninger om forholdet mellem de engelske fodboldligaer og Fixtures, eller om, med hvilken begrundelse og på hvilke betingelser Fixtures har ffiet tildelt en ret til adgang til den database, der åbenbart er blevet frembragt afdisse ligaer. Kommissionen har for det andet understreget, at den forelæggende ret ilcke har præciseret sin holdning til sporgsmålet, om Vekkaus har udtrukket oweller genanvendt indholdet afdenne database i henhold til direktivets artkel Det bemærkes, at det folger af Domstolens taste praksis, at det for at opnå en fortolkning af fellesskabsretten, som den nationale ret kan bruge, er påkrævet, at denne giver en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og de regler, som de forelagte sporgsmål hænger sammen med, eller i alt fald forklarer de faktiske forhold, der er baggrunden for dens sporgsmål (dom af , sag C-67/96, Albany, Sni. I, s. 5751, præmis 39). 22. De i forelæggelsesbeslubningerne indeholdte sporgsmål tjener kke blot til at sætte Domstolen i stand til at give hensigtsmæssige svar, men også til at give medlemsstaternes regeringer samt andre berorte parter mulighed for at afgive indlæg i henhold til artkel 20 i EF-statutten for Domstolen. Det påhviler Domstolen at overvåge, at denne mulighed bevares, når henses til, at det i henhold til ovennævnte bestemmelse kun er forelæggelsesbeslutningeme, der meddeles de pågældende parter (Albany- dommen, præmis 40). 23. I den foreliggende sag fremgår det af de bemærkninger, som parteme i hovedsagen og medlemsstatemes regeringer i henhold til artkel 20 i EF-statutten for Domstolen er fremkommet med, at de på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i forelæggelsesbeslutningen, har kunnet forstå, at tvisten i hovedsagen er opstået derved, at Vekkaus med henblik ph alholdelse afsportsvæddemål har anvendt oplysninger, der hidrorer fra kampprogammer, som er udarbejdet af de engelske fodboldligaer, og at den forelæggende ret i denne sammenhæng er i tvivl om anvendelsesområdet for og rækkevidden af den sui generis-ret, der er indfort ved direktivets artkel De oplysninger, som den forelæggende ret er fremkommet med, giver i øvrigt Domstolen et tilstrækkeligt kendskab til de faktiske og retlige omstændigheder i hovedsagen til, at den kan fortolke de relevante frellesskabsbestemmelser i forhold til den situation, der er genstand for denne sag. 25. Med hensyn til det forhold, at der i forelæggelsesbeslutningen il(ke er redegjort for forholdet mellem de engelske fodboldligaer og Fixtures, bemærkes, at den manglende redegorelse som det bekræftes af indholdet af de bemærkninger, der er indgivet i den foreliggende sag kke har forhindret medlemsstaternes regeringer og Kommissionen i at forstå sagens genstand og betydningen af de for Domstolen stillede sporgsmål korrekt og i den forbindelse at tage stilling hertil. Den manglende redegorelse påvirker heller kke Domstolens mulighed for at give den nationale ret hensigtsmwssige svar på disse sporgsmål. 26. Med hensyn til det forhold, at der i forelæggelsesbeslutningen kke tages stilling til kvalilikationen af

6 Veil(kaus' adfzerd med hensyn til begeberne udtrzek og genanvendelse, må den forelæggende rets andet sporgsmål i betragtning afdets sammenhæng forstås således, at der onskes en redegorelse for rækkevidden afdisse to begeber, der tjener til at definere reekkevidden af de forbud, som er nævnt i direktivets artkel 7, stk. 1 og Det folger heraf at anmodningen om præjudiciel afgorelse kan antages til realitetsbehandling. Realiteten 28. Indledningsvis bemærkes, at de sporgsmål, som den forelæggende ret har stillet i forelæggelsesbeslutningen, hviler på den forudsætning, at et kampprogam for fodboldmesterskaber udgor en database i henhold til 49, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 404/1961, som ændret ved lov nr. 250/ Da denne bestemmelse lader den beskyttelse, som den indforer, afhamge af den betingelse, at indsamlingen, kontrollen eller prcesentationen afdatabasens indhold har krævet en væsentlig investering, onsker den forelæggende ret med det forste sporgsmålnærmere bestemt oplyst, hvad der skal forstås ved begebet indsamling af en databases indhold i henhold til direktivets artkel 7, stk. 1, idet dette begreb er gentaget i den nævnte finske bestemmelse. Det forste sporgsmål går nærmere ud på, om der ved bedommelsen af om den investering, der er forbundet med oprettelsen afdatabasen, er væsentlig, skal tages hensyn til de investeringer, som den, der opretter en database, har anvendt til selve fi-embringelsen af dataene. 30. Selv om dette sporgsmål alene vedrorer begyebet investering, der er forbundet med indsamlingen af en databases indhold, folger det af forelæggelsesbeslutningen, at Vantaan karajdokeus generelt er i tvivl om, hvordan begrebet beskyttet database skal forstås i relation til et kampprogyam for fodboldmesterskaber, jf denne doms promis For at kunne give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar skal der således mere generelt tages stilling til rækkevidden afdirektivets artkel 7, stk. 1, der deftnerer anvendelsesområdet for beskyttelsen ved sui generis-retten. 32. Direktivets artkel 7, stk. 1, forbeholder beskyttelsen ved sui generis-retten databaser, der opfylder et bestemt kriterium, nemlig at indsamling, kontrol eller pmesentation afderes indhold ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering. 33. I henhold til direktivets betragtning 9, 10 og 12 er formålet med direktivet at fremme og beskytte investeringer i datainformationslagings- og datainformationssogningssystemer«, der bidrager til udvildingen afinformationsmarkedet i en sammenhæng, der er pmeget af en eksponentiel vækst i den informationsmængde, der produceres og behandles årligt inden for alle aktivitetssektorer. Det folger heraf at begrebet investering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold, genera skal forstås således, at det betegner den investering, der Egger i en oprettelse af denne database som sådan. 34. I den forbindelse skal begebet investering, der er forbundet med indsamling af en databases indhold som Vekkaus og den tyske og nederlandske regering har understreget forstås således, at det betegner de midler, der anvendes til fremskaffelsen afeksisterende materiale og dets samling i denne database, idet der kke skal tages hensyn til midler, der bliver anvendt til selve frembringelsen afmaterialet. Som den tyske regering har anfort, er formålet med beskyttelsen ved sui generis-retten, der er indfort ved direktivet, nemlig at stimulere oprettelsen aflagrings- og behandlingssystemer for eksisterende informationer, og &Ice frembringelsen afmateriale, der senere kan samles i en database. 35. Denne fortolkning bekræftes afdirektivets betragning 39, hvorefter formålet med sui generis-retten er at garantere en beskyttelse mod uretmæssig tilegnelse afresultateme af den okonomiske og faglige investering, der er medgået til fremskaffelse og indsamling afindholdeto i en database. Som generaladvokaten har anfort i punkt 61 til 66 i sit forslag til afgorelse, taler alle sprogversioner afdenne betragtning 39 - uanset nogle små terminologiske afvigelser for en fortolicning, hvorefter tembringelsen af L--: I I

7 det materiale, der er indeholdt i databasen, holdes uden for beg-ebet indsamling. 36. Direktivets betragtning 19, hvorefter kompilationen afflere optagelser afmuskudforelser på en cd kke repræsenterer en investering, der er tilstrækkelig væsentlig til at were omfattet afsui generis-retten, giver et yderligere argument til stotte for denne fortokning. Det folger nemlig heraf at de midler, der anvendes til selve tembringelsen af de værker eller det materiale, der fremgår afdatabasen i dette tilfrelde pa en cd kke kan sidestilles med en investering, der er forbundet med samlingen af den nævnte databases indhold, og folgelig kke kan tages i betragtning ved vurderingen af om den investering, der er forbundet med oprettelsen afdatabasen, er væsentlig. 37. Begrebet investering, der er forbundet med kontrollen afdatabasens indhold, skal forstås således, at det omfatter de midler, der med henblk på at skre trowerdigheden af den information, der er indeholdt i den nævnte database, anvendes til at kontrollere det fremskaffede materiales nojagtighed ved oprettelsen af databasen, og mens den er i drift. Beg-ebet investering, der er forbundet med præsentationen af den omhandlede databases indhold, vedrorer for sit vedkommende de midler, der har til formal at tilfore den nævnte database en informationsbehandlingsfunktion, dvs, de midler, der anvendes til den systematiske eller metodiske strukturering af de bestanddele, der er indeholdt i denne database, og til at muliggore, at de kan konsulteres individuelt. 38. Investeringen, der er forbundet med oprettelsen afdatabasen, kan bestå i anvendelse af menneskelige, finansielle eller tekniske ressourcer, men den skal være væsentlig ud fra et kvantitativt eller et kvalitativt synspunkt. Den kvantitative bedommelse vedrorer midler, der kan gores op i tal, og den kvalitative bedommelse vedrorer kke-kvantificerbare indsatser, såsom en intellektuel indsats eller et energiforbrug, jf direktivets betragtning 7, 39 og I den forbindelse udelukker det forhold, at oprettelsen af en database er forbundet med en hovedvirksomhed, inden for hvis rammer den person, der opretter databasen, også tembringer det materiale, som er indeholdt i databasen, kke som sådan, at denne person kan kræve at nyde sui generisbeskyttelse, for så vidt den pågældende beviser, at indsamlingen, kontrollen eller præsentationen afdette materiale, således som det er præciseret i denne doms præmis 34-37, kvantitativt eller kvalitativt har givet anledning til en væsentlig investering, der er selvstændig i forhold til de midler, der er anvendt til frembringelsen afdette materiale. 40. Selv om fremskaffelsen afdataene og kontrollen afderes rigtighed på tidspunktet for oprettelsen af databasen i princippet kke gor det nødvendigt for den person, der opretter databasen, at investere stone midler, da der er tale om data, som den pågældende har tembragt, og som er til hans rådighed, kan samlingen af disse data, den systematiske eller metodiske strukturering afdem i databasen, foranstaltninger, der muliggor, at de kan konsulteres individuelt, og kontrollen afderes rigtighed i hele den periode, databasen er i drift, imidlertid kvantitativt og/eller kvalitativt set kræve en væsentlig investering i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artkel 7, stk For så vidt angår tvisten i hovedsagen bemærkes, at den menneskelige og tekniske indsats, der er beskrevet af den forelæggende ret, og som er omtalt i denne doms præmis 11, omhandler fastsættelse af datoer, klokkeslæt og hold, wertsholdet og gesteholdet, med hensyn til de forskellige spilledages kampe ved tilrettelæggelsen affodboldmesterskaber ved hjælp af en række parametre som dem, der er nævnt i denne doms prannis Som Vekkaus og den tyske og portugisiske regering har anfort, svarer denne indsats til en investering, der er forbundet med frembringelsen af et program for fodboldkampe. En sådan investering, der vedrorer selve afvklingen afkampene, er forbundet med frembringelsen af de oplysninger, der er indeholdt i den omhandlede database, dvs, de oplysninger, der vedrorer den enkelte kamp i de forskellige mesterskaber. Der kan derfor kke tages hensyn til den inden for rammeme afdirektivets artkel 7, stk På den baggrund skal det undersoges, om det bortset ta den i ovenstaende przemis nævnte

8 investering til indsamlingen, kontrollen eller præsentationen afindholdet af et program for fodboldkampe kvantitativt eller kvalitativt set er nødvendigt at foretage en væsentlig investering. 44. Fremskaffelsen og samlingen af de oplysninger, som progammet for fodboldkampe består kræver ingen særlig indsats fra de professionelle ligaers side. De nævnte aktiviteter er nemlig uadskilleligt forbundet med frembringelsen afdisse oplysninger, som ligaerne direkte medvirker til som ansvarlige for tilrettelæggelsen affodboldmesterskaberne. Indsamlingen afindholdet af et progam for fodboldkampe forudsætter således ingen selvstændig investering i forhold til den investering, som frembringelsen af oplysninger, der er indeholdt i dette progam, kræver. 45. De professionelle fodboldligaer behover kke at lægge nogen særlig indsats i kontrollen af rigtigheden afoplysningeme vedrorende kampene i fodboldmesterskabet ved udarbejdelsen afprogrammet, da de nævnte ligaer medvirker direkte i frembrhgelsen afdisse oplysninger. Med hensyn til kontrollen af nojagtigheden afindholdet afkampprogrammeme i lobet afsæsonen, består denne, som det folger af Fixtures' bemærkninger, i at tilpasse bestemte oplysninger i disse progammer som folge af en eventuel udsættelse af en kamp eller en spilledag i mesterskabet, der er blevet bestemt afligaeme eller efter aftale med dem. Som Vekkaus har anfort, kan en sådan kontrol kke anses for udtryk for en væsentlig investering. 46. Præsentationen af et program for fodboldkampe er også snævert forbundet med selve frembringelsen af de oplysninger, som progammet udgores a1 hvilket bekrzeftes af at forelæggelsesbeslutningen kke indeholder nogen henvisning til det arbejde eller de midler, der særligt skulle være anvendt til en sådan przesentation. Det kan således kke antages, at præsentationen kræver en selvstændig investering i forhold til den investering, der er forbundet med frembringelsen af de oplysninger, som programmet består af 47. Det folger heraf at hverken indsamlingen, kontrollen eller przesentationen afindholdet af et program for fodboldkampe er udtryk for en væsentlig investering, der kan retfierdiggøre en beskyttelse ved sui generis-retten, som er indfort ved direktivets artilcel Med hensyn til de aktiviteter, der er beskrevet i denne doms præmis 13, har de intet at gore med udfzerdigelsen affodboldprogammer. Som Vekkaus har anfort, kan der derfor kke ved bedommelsen om der foreligger en wesentlig investering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller præsentation af programmernes indhold, tages hensyn til de midler, der er anvendt til disse aktiviteter. 49. Herefter må det forste sporgsmål besvares med, at begebet investering, der er forbundet med indsamling afindholdet til en database, i direktivets artkel 7, stk. 1, skal forstås således, at det betegner de midler, der anvendes til fremskaffelsen af eksisterende materiale og til samlingen heraf i den nævnte database. Det omfatter &ice midler, der anvendes til frembringelse af de bestanddele, der udgor en databases indhold. I forbindelse med udarbejdelsen af et program for kampe med henblik på afvklingen affodboldmesterskaber, omfatter begrebet derfor il(ke de midler, der anvendes til fastsættelse afdatoer, klokkestxt og kombinationeme af de hold, der skal spille mod hinanden to og to, med hensyn til de forskellige kampe i disse mesterskaber. 50. Herefter er der ilcke anledning til at besvare de to andre sporgsmål NØKKELORD: Tilnærmelse aflovgivningerne retlig beskyttelse afdatabaser direktiv 96/9 begebet investering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller pranentation af en databases indhold midler, der anvendes til udarbejdelsen af et progam for fodboldkampe Mce omfattet (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9, art. 7, stk. 1) SAGSOMK: Sagens omkostninger 51. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgor et led i den sag, der verserer for den I. A I A

9 forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgeirelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte palters udgifier kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse afindlæg for Domstolen, kke erstattes. KONKL: Pa grundlag afdisse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret: Begrebet investering, der er forbundet med indsamling afindholdet til en database, i artkel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Radets direktiv 96/9/EF afll. marts 1996 om retlig beskyttelse afdatabaser skal forstås saledes, at det betegner de midler, der anvendes til fremskaffelsen afeksisterende materiale og til samlingen herafi den nævnte database. Det omfatter kke midler, der anvendes til frembringelse af de bestanddele, der udgør en databases indhold. I forbindelse med udarbejdelsen af et progcam for kampe med henblik pa afalingen affodboldmesterskaber, omfutter begrebet derfor ilcke de midler, der anvendes til fastsættelse afdatoer, klokkeslæt og kombinationen af de hold, der skal spille mod hinanden to og to, med hensyn til de forskellige kampe i disse mesterskaber. FORM: dom TRAKTAT: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab DOK: INDG: CITAKT: 31996L0009-A01P1 N L0009-A01P2 N L0009-A03 N L0009-A07 N N L0009-A07P L0009-C10 N L0009-C12 N L0009-C19 N L0009-C39 N L0009-C40 N L0009-C7 N L0009-C9 N J C/PRO/02 -A20 N VEDRAKT: fortolker 31996L0009 AO7P1 AUTSPR: finsk NAT: Finland NATDOMST: *A9* Vantaan Karajaokeus, paatos 01/02/2002 (99/4899) NO'IER: Bergant Rakocevic, Vesna: Sportni pari kot podatkovne baze?, Evropsko pravo in praksa 2004 n 4 p.36-37; Stötzel, Ralf Wilk Stefan: Der Urheberschutz sui generis Mr Datenbanken, Europaisches Wirtschafts- & Steuerrecht EWS 2004 pa ; Leupold, Andreas: Was bedeuten die EuGH-Urteile "Fixtures Marketing" und 'William Hill" Eir den Datenbankschutz?, Medien und Recht International 2004 p.45-4'7; Mariatte, Flavien: Protection "sui generis" des bases de données Premieres interprétations de la directive 96/9 sur la protection juridique des

10 bases de données: du subtil distinguo entre creation, non protégée, et fabrication, conditionnellement protegee, d'une base de donnée, Europe 2005 Janvier Comm. n 24 p.21-23; Pollaud-Dulian Frederic: Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2005 p.90-95; Aplin, Tanya: The ECJ Elucidates the Database Right, Intellectual Property Quarterly 2005 p ; Sirinelli, Pierre: Propriété littéraire et artistique. Droit sui generis du producteur d'une base de données, Recueil Le Da lloz 2005 p ; Derclaye, Estelle: The Court ofjustice Interprets the Database sui generis Right for the First Time, European Law Review 2005 p ; Ritter, Cyril: Cases C- 203/02 The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd, C-46/02 Fixtures Marketing Ltd v. Oy Vekkaus AB, C-338/02 Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB, and C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Prognostkon Agonon Podosfairou (OPAP), judgments of9 November 2004, nyr, Common Market Law Review 2005 p ; Gaster, Jens: "Obtinere" ofdata in the Eyes ofthe ECJ How to interprete the Database Directive after British Horseracing Board Ltd et al v. William Hill Organisation Ltd, Computer und Recht: International 2005 p ; Folmer, F.C.: Arrest British Horseracing Board/William Hill: het einde van de spin-offtheorie in het databankrecht?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2005 p.70-73; Tellier-Loniewski, Laurence; Mauriello, Prisca: La notion d'investissement substantiel (Å propos des quatre arrets de la CJCE du 9 novembre 2004), Gazette du Palais 2005 II Doct. p.9-11; Dubuisson, François: L'interprétation du droit sui generis sur les bases de données par la Cour de justice des Communautés européennes: a propos des arrets British Horseracing Board et Fixtures Marketing du 9 novembre 2004, Revue de droit commercial belge 2005 p.' ; Kamell, Gunnar: EG-domstolens databasdomar den 9 november 2004 sarnmanfattning med kommentarer, Nordiskt immateriellt rattsskydd 2005 p ; Masson, Antoine: Creation ofdatabase or Creation of Data: Crucial Choices in the Matter of Database Protection, European Intellectual Property Review 2006 p SAGSART: Przejudiciel sag GENADV: Stix-Hackl REFDOMM: Lenaerts DATOER: dokumentets dato: 09/11/2004 SEKTOR: 6 DOKTYP: J ANN: 2002 indgangsdato: 18/02/2002 CREATION: OPPDA: OPPDT: 2007/11/15 Document last updated 17. oktober 2010

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

62007j0304. Engelsk version

62007j0304. Engelsk version 62007j0304 Engelsk version DOKNUM: 62007J0304 607J0304 SAGTIT: Domstolens Dom (Fjerde Afdeling) af 9. oktober 2008. Directmedia Publishing GmbH mod Albert-Ludwigs-Universitåt Freiburg. Anmodning om præjudiciel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

62002 j Engelsk version

62002 j Engelsk version websir.lovdata.no/cdi-lex/wiftsok?butt... 1/18 62002 j 0203 Engelsk version DOKNUM: 62002J0203 602J0203 SAGTIT: Domstolens Dom (Store Mdeling) af 9. november 2004. The British Horseracing Board Ltd m.fl.

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5)

Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Ophavsretslovens andre rettigheder (ophl kap 5) Indledning Ophavsret til værker Kravene i 1 skal opfyldes. Litterære Kunstneriske Edb-programmer Originalitetskrav Egen intellektuelle indsats Valgfrihed

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * DOM AF 24.6.2004 SAG C-49/02 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 24. juni 2004 * I sag C-49/02, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF,

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, TROJANI DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 7. september 2004 * I sag C-456/02, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien)

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 18. december 2008 *»Underretning af arbejdstagere direktiv 91/533/EØF artikel 8, stk. 1 og 2 anvendelsesområde arbejdstagere»omfattet«af en kollektiv overenskomst begreberne»midlertidig«arbejdskontrakt

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 67 Offentligt DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 10. september 2009 (*)»Direktiv 2003/88/EF tilrettelæggelse af arbejdstiden ret til årlig betalt ferie sygeorlov

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.5.2006 KOM(2006)226 endelig 2003/0073(COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 27. januar 2011 (*)»Industriel og kommerciel ejendomsret direktiv 98/71/EF retlig beskyttelse af mønstre artikel 17 betingelse om kumulering af mønsterbeskyttelsen med den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark

Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark Af MARIE SKJØDT LAURIDSEN Denne afhandling omhandler databasebeskyttelse i Danmark og beskæftiger sig med såvel den ophavsretlige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web

61999J0267. Nøgleord. Downloaded via the EU tax law app / web Downloaded via the EU tax law app / web @import url(./../../../../css/generic.css); EUR-Lex - 61999J0267 - DA Avis juridique important 61999J0267 Domstolens Dom (Anden Afdeling) af 11. oktober 2001. -

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 *

DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * DOMSTOLENS DOM 12. september 2000 * I sag C-366/98, angående en anmodning, som Cour d'appel de Lyon (Frankrig) i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til Domstolen for i

Læs mere

Det juridiske grundlag

Det juridiske grundlag 22. november 2011 TV-RETTIGHEDER I FORBINDELSE MED SPORTSBEGIVEN- HEDER Der er den 4. oktober 2011 afsagt dom ved EU-domstolen i en sag vedrørende salget af rettigheder til transmission af engelske fodboldkampe.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * MARCA MODE DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 22. juni 2000 * I sag C-425/98, angående en anmodning, som Nederlandenes Hoge Raad i medfør af EFtraktatens artikel 177 (nu artikel 234 EF) har indgivet til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave)

DIREKTIVER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer. (kodificeret udgave) L 111/16 Den Europæiske Unions Tidende 5.5.2009 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (EØS-relevant

Læs mere

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11)

Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Videreoverdragelse af software EU-Domstolens afgørelse i UsedSoft vs. Oracle (C-128/11) Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 UsedSoft-sagen - baggrund Brugere af Oracle programmel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * IKEGAMI DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 17. marts 2005 * I sag C-467/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Finanzgericht München (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. juli 2015 Sag 214/2014 Orifarm A/S (advokat Kim Jensen) mod Merck Canada Inc., Merck Sharp & Dohme B.V. og MSD Danmark ApS (advokat Jeppe Brinck-Jensen for alle)

Læs mere

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1

Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 Open source-licens fra Den Europæiske Union v.1.1 EUPL Det Europæiske Fællesskab 2007 Denne open source-licens fra Den Europæiske Union ("EUPL") 1 gælder for det værk eller den software (som defineret

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv Europaudvalget EU-note - E 26 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 16. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen freder det nye tobaksreklamedirektiv

Læs mere

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne

E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne E-handel og ophavsret i lyset af Infopaq og Meltwater-sagerne INFOPAQ - HVAD GÅR SLAGSMÅLET UD PÅ? Infopaqs indscanningsproces: Manuel registrering i elektronisk database Scanning af artikler TIFF-fil

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 19. april 2012 (*)»Forordning (EF) nr. 44/2001 retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område kompetence»i sager om erstatning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

InfoCuria Domstolens praksis

InfoCuria Domstolens praksis InfoCuria Domstolens praksis dansk (da) Naviger Startside > Søgning > søgeresultater > Dokumenter Udskriv Dokumentets sprog : dansk DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 18. juli 2013 (*)»Varemærker forordning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R.

sammensat af: præsidenten R. Lecourt, afdelingsformændene J. Mertens de Wilmars og H. Kutscher (refererende), dommerne A. M. Donner og R. DOM AFSAGT 23. 11. 1971 SAG 62/70 sådanne varer hidrørende fra tredjelande, som frit kan omsættes i medlemsstaterne. b) Da de i artikel 115 indrømmede undtagelser ikke blot afviger fra de nævnte bestemmelser,

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær

EUROPA-PARLAMENTET. Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær EUROPA-PARLAMENTET SJ-0190/01 JDW/cn Luxembourg, den 17. august 2001 SJ(00)D/27266 Notat til Julian PRIESTLEY Generalsekretær Om: Udtalelse om tjenestemænds ret til godtgørelse af ikke afholdt ferie ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 15. maj 2003 * I sag C-419/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved G. Valero Jordana, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg, sagsøger, mod Kongeriget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. maj 2014 Sag 361/2011 (1. afdeling) Martin Blomqvist (advokat Johnny Petersen, beskikket) mod Rolex S.A. og Manufacture des Montres Rolex S.A. (advokat Karen Dyekjær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25. januar 2007 * I sag C-48/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Landgericht Nürnberg-Fürth (Tyskland) ved afgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 Udvalget for Andragender 2009 19.10.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1362/2002 af Ralf Biester, tysk statsborger, om opkrævning af licensgebyr

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 28.02.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 0141/2006 af Jean Noël, fransk statsborger og Gaby Hantscher, tysk statsborger, om de tyske skattemyndigheders

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * HENKEL DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 12. februar 2004 * I sag C-218/01, angående en anmodning, som Bundespatentgericht (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den sag

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * DOM AF 9.3.2006 - SAG C-421/04 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 9. marts 2006 * I sag C-421/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Audiencia Provincial

Læs mere

Beskyttelsen af edb-programmer

Beskyttelsen af edb-programmer Indledning Beskyttelsen af edb-programmer Definition af edb-program Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier En række instruktioner eller oplysninger, fikseret i en hvilken som helst form

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * MORGAN OG BUCHER DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 23. oktober 2007 * I de forenede sager 011/06 og 012/06, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Verwaltungsgericht

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0682 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 682 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om ændring af artikel 3 i beslutning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 CAB 22 JUR 229 OC 407 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. juni 2005 (OR. en) 9645/05 22 JUR 229 OC 407 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Rådets forordning om ændring af forordning nr. 1 af 15. april 1958

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget, Boligudvalget, Socialudvalget AMU alm. del - Bilag 97,BOU alm. del - Bilag 47,SOU alm. del - Bila Offentligt Sag C-152/05 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Forbundsrepublikken

Læs mere