62002j0046. Engelsk version

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "62002j0046. Engelsk version"

Transkript

1 62002j0046 Engelsk version DOKNUM: 62002J J0046 SAGTIT: Domstolens Dom (Store Mdeling) af 9. november Fixtures Marketing Ltd mod Oy Vekkaus Ab. Anmodning om præjudiciel afgorelse: Vantaan karajdokeus Finland. Direktiv 96/9/EF retlig beskyttelse afdatabaser sui generis-ret begrebet hvestering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold kampprogammer for fodboldmesterskaber tipsspil. Sag C-46/02. PUBREF: Sam ling afafgorelser 2004 side UDS'1EDER: Europæiske Fællesskabers Domstol EMNE: tilnærmelse aflovgivningerne; industriel og kommerciel ejendomsret; etableringsfrihed og frffied til at udveksle tjenesteydelser; etableringsret; fri bevægelse aftjenesteydelser; RAPL; PROP; LES; ETAB; SERV SMNDRAG: Begebet investering, der er forbundet med indsamling afindholdet til en database, i artkel 7, stk. 1, i direktiv 96/9 om retlig beskyttelse afdatabaser skal forstås således, at det vedrorer den investering, der er forbundet med oprettelsen af den nævnte database. Det betegner således de midler, der anvendes til fremskaffelsen afeksisterende materiale og til samlingen herafi den nævnte database, men omfatter kke midler, der anvendes til frembringelse af de bestanddele, der udgor en databases indhold. I forbindelse med udarbejdelsen af et program for kampe med henblik ph afvklingen af fodboldmesterskaber udgor de midler, der anvendes til fastsættelse afdatoer, klokkeslæt og kombinationen af de hold, der skal spine mod hinanden to og to, med hensyn til de forskellige kampe i disse mesterskaber, Rice en sådan investering. Desuden kræver indsamlingen af de oplysninger, som dette progam består ingen særlig indsats fra de professionelle ligaer, som medvirker direkte ved frembringelsen afdisse oplysninger. De midler, der anvendes til kontrollen eller præsentationen af de oplysninger, som programmet består a1 kan heller kke betragtes som ydet ved en wesentlig investering, der er selvstændig i forhold til den investering, der er forbundet med frembringelsen af de nævnte oplysninger. PARIER: præmis 33, 34, 41, 42, 44-46, 49 og domskonkl) I sag C-46/02, angående en anmodning om præjudiciel afgorelse i henhold til artkel 234 EF, indgivet afvantaan karajdokeus (Finland), ved beslutning af 1. februar 2002, indgået til Domstolen den 18. februar 2002, i sagen: Fixtures Marketing Ltd mod

2 Oy Vekkaus Ab, har DOMSTOLEN (Store Afdeling) Lovdata sammensat afpræsidenten, V. Skouris, afdelingsformændene P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas og K. Lenaerts (refererende dommer) samt dommerne J.-P. Ruissochet, R. Schintgen, N. Colneric og J.N. Cunha Rodrigues, generaladvokat: C. Stix-Hackl justitssekretærer: ekspeditionssekretærerne M. Mfigica Arzamendi og M.-F. Contet, ph grundlag af den skrifilige forhandling og efter retsmodet den 30. marts 2004, efier at der er afgivet indlæg af. Fixtures Marketing Ltd ved asianajaja R. Kurki-Suonio Oy Vekkaus Ab ved asianajajat S. Kemppinen et K. Harenko den finske regering ved E. Bygglin og T. Pynnd, som befuldmægtigede den belgiske regering ved J. Devadder, som befiildmægtiget, bistået af advocaat P. Vlaemminck den tyske regering ved W.-D. Plessing, som befuldmægtiget den franske regering ved C. Isidoro, som befuldmægtiget den nederlandske regering ved H.G. Sevenster, som befuldmægtiget den portugisiske regering ved L. Fernandes og A.P. Matos Barros, som befuldmægtigede Kommissionen for De Europwiske Fællesskaber ved M. Huttunen og N.B. Rasmussen, som befuldmægtigede, og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgorelse i retsmodet den 8. juni 2004, afsagt folgende Dom PRAEM: 1. Anmodningen om præjudiciel afgorelse vedrorer fortolkningen afartkel 7 i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse afdatabaser (EFT L 77, s. 20, herefter direktivet«). 2. Anmodningen er fremsat under en sag mellem selskabet Fixtures Marketing Ltd (herefter Fixtures«) og selskabet Oy Vekkaus Ab (herefier Vekkaus«). Tvisten er opstået ph grund af Vekkaus' anvendelse af oplysninger vedrorende kampe i engelske fodboldmesterskaber med henblk ph at organisere tipsspil. Retsforskrifter Fællesskabsbestemmelser 3. Ifolge direktivets artkel 1, stk. 1, vedrorer direktivet den retlige beskyttelse afdatabaser, uanset deres form. Database er i samme direktivs artkel 1, stk. 2, defineret som en samling afværker, data eller andet selvstændigt materiale, der er struktureret systematisk eller metodisk og kan konsulteres individuelt ved brug afelektronisk udstyr eller ph anden måde«. 4. Direktivets artkel 3 indforer en ophavsretlig beskyttelse afdatabaser, som ph grund afudvælgelsen eller struktureringen afindholdet udgor ophavsmandens egen intellektuelle frembringelse«. 5. Direktivets artkel 7 indforer med folgende ordlyd en sui generis-ret: I.-.. rte., 11,-sx, It A /If'''. I, 71,1+ n I 1 t,

3 Beskyttelsens genstand 1. Når indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering, skrer medlemsstaterne databasens fremstiller en ret til at forbyde udtrzek oweller genanvendelse afhele basens indhold eller en wesentlig del deraf vurderet kvalitativt eller kvantitativt. 2. I dette kapitel forstås ved: a) udtræk«: permanent eller midlertidig overforsel afhele en databases indhold eller en væsentlig del deraftil et andet medium på en hvilken som helst måde eller i en hvilken som helst form b) genanvendelse«: enhver form for tilgængeliggørelse for almenheden af hele databasens indhold eller en wesentlig del derafved spredning afeksemplarer, udlejning, online-transmission eller på anden made. Forste gang et eksemplar af en database sælges i Fællesskabet afrettighedshaveren eller med dennes tilladelse, er rettighedshaverens ret til at udove kontrol med videresalg afdette eksemplar inden for Fællesskabet udtomt. Offentligt udlån er kke udtræk eller genanvendelse. 3. Den i stk. 1 omhandlede ret kan overdrages, overfores eller gives i kontraktlig licens. 4. Den i stk. 1 omhandlede ret gælder, uanset om databasen er genstand for ophavsret eller anden beskyttelse. Endvidere gelder den, uanset om databasens indhold er genstand for ophavsret eller anden beskyttelse. Beskyttelsen afdatabaser efier den i stk. 1 omhandlede ret berorer kke rettigheder, som matte eksistere med hensyn til basens indhold. 5. Gentagne og systematiske udtra:k oweller genanvendelser afuwesentlige dele afdatabasens indhold, der kan sidestilles med handlinger, som strider mod en normal udnyttelse afbasen, eller som skader databasefremstillerens legitirne interesser urimeligt, er ilcke tilladt.«nationale bestemmelser 6. 49, stk. 1, i den affattelse aftekijanokeuslaki (404/1961) (ophavsretsloven), som aendret ved lov nr. 34/1991, der lå forud for implementeringen afdirektivet, bestemte, at kataloger, tabeller, programmer og andre tilsvarende arbejder, hvori et storre antal oplysninger var sammenstillet, ilcke uden fremstillerens samtykke matte gengives i en periode på ti år regnet fra det år, hvori arbejdet blev offentliggjort. 7. Direktivet blev gennemfort i finsk ret ved lov nr. 250/1998 af3. april 1998, der ændrede lov nr. 404/ , stk. 1, i lov nr. 404/1961, som ændret ved lov nr. 250/1998, har frilgende ordlyd. Den, som fremstiller 1) et katalog, en tabel, et progam eller tilsvarende arbejde, hvori et stone antal oplysninger er sammenstillet, eller 2) en database, hvis indsamling, kontrol eller præsentation har krævet en væsentlig investering, har eneret til at råde over det pågældende arbejde som helhed eller over en wesentlig del deraif vurderet kvalitativt eller kvantitativt, ved at fi-emstilleksemplarer afdet og ved at gore det tilgængeligt for almenheden.«tvisten i hovedsagen og de præjudicielle sporgsmål 9. I England arrangeres professionelle fodboldmesterskaber af Football Association Premier League Ltd og Football League Ltd. Tilrettelæggelsen indbefatter udarbejdelse afprogrammer over kampe, der skal spines i lobet af den pågældende sæson, dvs. ca kampe pr. sa:son fordelt over 41 uger. 10. Ved udfzerdigelsen afdisse progammer skal der tages hensyn til en række faktorer, som feks., at det skal respekteres, at ude- og hjemmekampe skal foregå skiftevis, at det skal undgås, at flere klubber fra

4 samme by spiller på hjemmebane samme dag, at der skal tages hensyn til internationale fodboldbegivenheder og andre offentlige arrangementer, og at der er skkerhedspersonale tilrådighed. 11. Det arbejde, der er forbundet med udarbejdelsen afkampprogammerne, begynder et år for starten af den pageldende sæson. Arbejdet er overdraget til en arbejdsgruppe bestående afbla. repræsentanter for de professionelle ligaer og fodboldklubber og kræver, at der afholdes en række moder, hvor der ud over disse reprzesentanter deltager reprzesentanter fra fanklubber og fra sil(kerhedspersonalet. Til arbejdet anvendes et computerprogram, der er kobt hos selskabet Sema. 12. I lobet afsæsonen tilpasses progammeme eventuelle ændringer, der feks. kan skyldes krav fra tvselskaber, eller at en spilledags kampe ma udsættes afklimatiske årsager. 13. De professionelle ligaer er endvidere ansvarlige for kontrollen med gennemforelsen afkampene, efterprovelse afspillemes licenser og kontrollen med og offentliggorelsen afresultaterne afkampene. 14. Football League Ltd's samlede aktiviteter udgor en omkostning på 2,3 mio. GBP om året. 15. Vekkaus har i Finland eneret pa at organisere lykkespil Disse vednarer bla. fodboldkampe. I den forbindelse gor Vekkaus til forskellige tipsspil brug af data vedrorende engelske fodboldmesterskaber, navnlig data, der vedrorer Premier League og I division. Tipsspillene vedrorer ugentlig ca. 200 fodboldkampe. Med henblik på at organisere disse spil indsamler Vell(kaus hver uge over intemettet, ta aviserne eller hos klubbeme oplysninger om ca. 400 fodboldkampe, hvis rigtighed selskabet kontrollerer hos forskellige kilder. Hvert år indbringer tipsspillene vedrorende de engelske fodboldkampe Vekkaus en omsætning på tocitede millionbelob. 16. I en dom af17. juni 1996 (S 94/8994, nr. 5507) kvalificerede Vantaan karajaokeus programmet for fodboldkampene som et katalog, der sammenstiller et stone antal oplysninger i henhold til ophavsretslovens 49, og fastslog, at Vekkaus' adfzerd greb ind i den beskyttelse, som et sådant katalog nyder. Dommen blev omgjort ved dom af9. april 1998 fra Helsingin hoviaceus (Helsinkis appelret) (Finland)(S 96/1304 nr. 1145), der kke fandt, at denne beskyttelse var blevet krænket. Korkein okeus (Hojesteret) gav ilcke tredjeinstansbevilling til provelse afdommen, der var blevet afsagt af Helsingin hoviokeus. 17. Eller at direktivet er trådt i kraft, har Fixtures anlagt sag mod Veildcaus ved Vantaan karajdokeus med påstand om, at det fastslås, at Ve&kaus fra den 1. januar 1998 ulovligt har anvendt den database, der består afkampprogamrnet for fodboldmesterskaber, som er udarbejdet af de engelske ligaer. 18. Tekijanokeusneuvosto (Ophavsretsrådet), der af den forelæggende ret er blevet anmodet om en udtalelse, har anfort, at den beskyttelse, der er blevet indfort ved den finske lovgivning, kke kræver, at databasen svarer til den definition, der fremgår afdirektivets artkel 1, stk. 2. Idet Ophavsretsrådet har stottet sig til den nævnte dom fra Helsingin hoviokeus, finder det, at kampprogrammet for fodboldmesterskaberne udgor en database i henhold til 49 i lov nr. 404/1961, som zendret ved lov nr. 250/1998, og at indsamling, kontrol eller præsentation af den nævnte databases indhold har krævet en wesentlig investering. Rådet er imidlertid af den opfattelse, at Vekkaus' adfzerd kke griber ind i den beskyttelse, som databasen nyder. 19. Vantaan karajaokeus har på grund aftvivl vedrorende sporgsmålet, om det omhandlede kampprogram er en beskyttet database, og i givet fald, hvilke former for adfzerd der udgor et indgreb i den beskyttelse, der er indfort ved direktivet, besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen folgende præjudicielle sporgsmål: 1) Kan kravet i direktivets artkel 7, stk. 1, om, at der skal findes en forbindelse mellem investeringen og fremstillingen afdatabasen, fortolkes således, at den i stk. 1 nævnte indsamling og den med henblik herpå foretagne investering i denne sag skal vedrore selve fastlæggelsen afdatoeme for kampene og kombinationerne af de hold, der skal spille mod hinanden to og to, og at udfierdigelsen afkampprogammet omfatter investeringer, som kke er relevante ved bedommelsen af om kriterierne for at indromme A I A

5 beskyttelse foreligger? 2) Tilsigter direktivet at forhindre, at andre personer end ophavsmændene til kampprogammet uden tilladelse gor brug af data, som er indeholdt heri, til foranstaltning aftipning eller andre kommercielle aktiviteter? 3) Skal Vekkaus' brug afdatabasen i henhold til direktivet anses for at omfatte en væsentlig del af databasen, vurderet kvalitativt eller kvantitativt, når henses til, at der til de ugentlige tipskuponer blandt dataene i kampprogammerne kun anvendes de data, der vedrorer den enkelte uges tipskampe, og at data vedrorende kampene indsamles og kontrolleres hos andre kilder end fremstilleren afdatabasen, hvilket desuden sker i hele sportssxsonen?«om de præjudicielle sporgsmål Formaliteten 20. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har givet udtryk for tvivlmed hensyn til, om anmodningen om præjudiciel afgorelse kan antages til realitetsbehandling. Den har for det forste anfort, at forelæggelsesbeslutningen hverken indeholder oplysninger om forholdet mellem de engelske fodboldligaer og Fixtures, eller om, med hvilken begrundelse og på hvilke betingelser Fixtures har ffiet tildelt en ret til adgang til den database, der åbenbart er blevet frembragt afdisse ligaer. Kommissionen har for det andet understreget, at den forelæggende ret ilcke har præciseret sin holdning til sporgsmålet, om Vekkaus har udtrukket oweller genanvendt indholdet afdenne database i henhold til direktivets artkel Det bemærkes, at det folger af Domstolens taste praksis, at det for at opnå en fortolkning af fellesskabsretten, som den nationale ret kan bruge, er påkrævet, at denne giver en beskrivelse af de faktiske omstændigheder og de regler, som de forelagte sporgsmål hænger sammen med, eller i alt fald forklarer de faktiske forhold, der er baggrunden for dens sporgsmål (dom af , sag C-67/96, Albany, Sni. I, s. 5751, præmis 39). 22. De i forelæggelsesbeslubningerne indeholdte sporgsmål tjener kke blot til at sætte Domstolen i stand til at give hensigtsmæssige svar, men også til at give medlemsstaternes regeringer samt andre berorte parter mulighed for at afgive indlæg i henhold til artkel 20 i EF-statutten for Domstolen. Det påhviler Domstolen at overvåge, at denne mulighed bevares, når henses til, at det i henhold til ovennævnte bestemmelse kun er forelæggelsesbeslutningeme, der meddeles de pågældende parter (Albany- dommen, præmis 40). 23. I den foreliggende sag fremgår det af de bemærkninger, som parteme i hovedsagen og medlemsstatemes regeringer i henhold til artkel 20 i EF-statutten for Domstolen er fremkommet med, at de på grundlag af de oplysninger, der er indeholdt i forelæggelsesbeslutningen, har kunnet forstå, at tvisten i hovedsagen er opstået derved, at Vekkaus med henblik ph alholdelse afsportsvæddemål har anvendt oplysninger, der hidrorer fra kampprogammer, som er udarbejdet af de engelske fodboldligaer, og at den forelæggende ret i denne sammenhæng er i tvivl om anvendelsesområdet for og rækkevidden af den sui generis-ret, der er indfort ved direktivets artkel De oplysninger, som den forelæggende ret er fremkommet med, giver i øvrigt Domstolen et tilstrækkeligt kendskab til de faktiske og retlige omstændigheder i hovedsagen til, at den kan fortolke de relevante frellesskabsbestemmelser i forhold til den situation, der er genstand for denne sag. 25. Med hensyn til det forhold, at der i forelæggelsesbeslutningen il(ke er redegjort for forholdet mellem de engelske fodboldligaer og Fixtures, bemærkes, at den manglende redegorelse som det bekræftes af indholdet af de bemærkninger, der er indgivet i den foreliggende sag kke har forhindret medlemsstaternes regeringer og Kommissionen i at forstå sagens genstand og betydningen af de for Domstolen stillede sporgsmål korrekt og i den forbindelse at tage stilling hertil. Den manglende redegorelse påvirker heller kke Domstolens mulighed for at give den nationale ret hensigtsmwssige svar på disse sporgsmål. 26. Med hensyn til det forhold, at der i forelæggelsesbeslutningen kke tages stilling til kvalilikationen af

6 Veil(kaus' adfzerd med hensyn til begeberne udtrzek og genanvendelse, må den forelæggende rets andet sporgsmål i betragtning afdets sammenhæng forstås således, at der onskes en redegorelse for rækkevidden afdisse to begeber, der tjener til at definere reekkevidden af de forbud, som er nævnt i direktivets artkel 7, stk. 1 og Det folger heraf at anmodningen om præjudiciel afgorelse kan antages til realitetsbehandling. Realiteten 28. Indledningsvis bemærkes, at de sporgsmål, som den forelæggende ret har stillet i forelæggelsesbeslutningen, hviler på den forudsætning, at et kampprogam for fodboldmesterskaber udgor en database i henhold til 49, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 404/1961, som ændret ved lov nr. 250/ Da denne bestemmelse lader den beskyttelse, som den indforer, afhamge af den betingelse, at indsamlingen, kontrollen eller prcesentationen afdatabasens indhold har krævet en væsentlig investering, onsker den forelæggende ret med det forste sporgsmålnærmere bestemt oplyst, hvad der skal forstås ved begebet indsamling af en databases indhold i henhold til direktivets artkel 7, stk. 1, idet dette begreb er gentaget i den nævnte finske bestemmelse. Det forste sporgsmål går nærmere ud på, om der ved bedommelsen af om den investering, der er forbundet med oprettelsen afdatabasen, er væsentlig, skal tages hensyn til de investeringer, som den, der opretter en database, har anvendt til selve fi-embringelsen af dataene. 30. Selv om dette sporgsmål alene vedrorer begyebet investering, der er forbundet med indsamlingen af en databases indhold, folger det af forelæggelsesbeslutningen, at Vantaan karajdokeus generelt er i tvivl om, hvordan begrebet beskyttet database skal forstås i relation til et kampprogyam for fodboldmesterskaber, jf denne doms promis For at kunne give den forelæggende ret et hensigtsmæssigt svar skal der således mere generelt tages stilling til rækkevidden afdirektivets artkel 7, stk. 1, der deftnerer anvendelsesområdet for beskyttelsen ved sui generis-retten. 32. Direktivets artkel 7, stk. 1, forbeholder beskyttelsen ved sui generis-retten databaser, der opfylder et bestemt kriterium, nemlig at indsamling, kontrol eller pmesentation afderes indhold ud fra et kvalitativt eller kvantitativt synspunkt er udtryk for en væsentlig investering. 33. I henhold til direktivets betragtning 9, 10 og 12 er formålet med direktivet at fremme og beskytte investeringer i datainformationslagings- og datainformationssogningssystemer«, der bidrager til udvildingen afinformationsmarkedet i en sammenhæng, der er pmeget af en eksponentiel vækst i den informationsmængde, der produceres og behandles årligt inden for alle aktivitetssektorer. Det folger heraf at begrebet investering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller præsentation af en databases indhold, genera skal forstås således, at det betegner den investering, der Egger i en oprettelse af denne database som sådan. 34. I den forbindelse skal begebet investering, der er forbundet med indsamling af en databases indhold som Vekkaus og den tyske og nederlandske regering har understreget forstås således, at det betegner de midler, der anvendes til fremskaffelsen afeksisterende materiale og dets samling i denne database, idet der kke skal tages hensyn til midler, der bliver anvendt til selve frembringelsen afmaterialet. Som den tyske regering har anfort, er formålet med beskyttelsen ved sui generis-retten, der er indfort ved direktivet, nemlig at stimulere oprettelsen aflagrings- og behandlingssystemer for eksisterende informationer, og &Ice frembringelsen afmateriale, der senere kan samles i en database. 35. Denne fortolkning bekræftes afdirektivets betragning 39, hvorefter formålet med sui generis-retten er at garantere en beskyttelse mod uretmæssig tilegnelse afresultateme af den okonomiske og faglige investering, der er medgået til fremskaffelse og indsamling afindholdeto i en database. Som generaladvokaten har anfort i punkt 61 til 66 i sit forslag til afgorelse, taler alle sprogversioner afdenne betragtning 39 - uanset nogle små terminologiske afvigelser for en fortolicning, hvorefter tembringelsen af L--: I I

7 det materiale, der er indeholdt i databasen, holdes uden for beg-ebet indsamling. 36. Direktivets betragtning 19, hvorefter kompilationen afflere optagelser afmuskudforelser på en cd kke repræsenterer en investering, der er tilstrækkelig væsentlig til at were omfattet afsui generis-retten, giver et yderligere argument til stotte for denne fortokning. Det folger nemlig heraf at de midler, der anvendes til selve tembringelsen af de værker eller det materiale, der fremgår afdatabasen i dette tilfrelde pa en cd kke kan sidestilles med en investering, der er forbundet med samlingen af den nævnte databases indhold, og folgelig kke kan tages i betragtning ved vurderingen af om den investering, der er forbundet med oprettelsen afdatabasen, er væsentlig. 37. Begrebet investering, der er forbundet med kontrollen afdatabasens indhold, skal forstås således, at det omfatter de midler, der med henblk på at skre trowerdigheden af den information, der er indeholdt i den nævnte database, anvendes til at kontrollere det fremskaffede materiales nojagtighed ved oprettelsen af databasen, og mens den er i drift. Beg-ebet investering, der er forbundet med præsentationen af den omhandlede databases indhold, vedrorer for sit vedkommende de midler, der har til formal at tilfore den nævnte database en informationsbehandlingsfunktion, dvs, de midler, der anvendes til den systematiske eller metodiske strukturering af de bestanddele, der er indeholdt i denne database, og til at muliggore, at de kan konsulteres individuelt. 38. Investeringen, der er forbundet med oprettelsen afdatabasen, kan bestå i anvendelse af menneskelige, finansielle eller tekniske ressourcer, men den skal være væsentlig ud fra et kvantitativt eller et kvalitativt synspunkt. Den kvantitative bedommelse vedrorer midler, der kan gores op i tal, og den kvalitative bedommelse vedrorer kke-kvantificerbare indsatser, såsom en intellektuel indsats eller et energiforbrug, jf direktivets betragtning 7, 39 og I den forbindelse udelukker det forhold, at oprettelsen af en database er forbundet med en hovedvirksomhed, inden for hvis rammer den person, der opretter databasen, også tembringer det materiale, som er indeholdt i databasen, kke som sådan, at denne person kan kræve at nyde sui generisbeskyttelse, for så vidt den pågældende beviser, at indsamlingen, kontrollen eller præsentationen afdette materiale, således som det er præciseret i denne doms præmis 34-37, kvantitativt eller kvalitativt har givet anledning til en væsentlig investering, der er selvstændig i forhold til de midler, der er anvendt til frembringelsen afdette materiale. 40. Selv om fremskaffelsen afdataene og kontrollen afderes rigtighed på tidspunktet for oprettelsen af databasen i princippet kke gor det nødvendigt for den person, der opretter databasen, at investere stone midler, da der er tale om data, som den pågældende har tembragt, og som er til hans rådighed, kan samlingen af disse data, den systematiske eller metodiske strukturering afdem i databasen, foranstaltninger, der muliggor, at de kan konsulteres individuelt, og kontrollen afderes rigtighed i hele den periode, databasen er i drift, imidlertid kvantitativt og/eller kvalitativt set kræve en væsentlig investering i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i direktivets artkel 7, stk For så vidt angår tvisten i hovedsagen bemærkes, at den menneskelige og tekniske indsats, der er beskrevet af den forelæggende ret, og som er omtalt i denne doms præmis 11, omhandler fastsættelse af datoer, klokkeslæt og hold, wertsholdet og gesteholdet, med hensyn til de forskellige spilledages kampe ved tilrettelæggelsen affodboldmesterskaber ved hjælp af en række parametre som dem, der er nævnt i denne doms prannis Som Vekkaus og den tyske og portugisiske regering har anfort, svarer denne indsats til en investering, der er forbundet med frembringelsen af et program for fodboldkampe. En sådan investering, der vedrorer selve afvklingen afkampene, er forbundet med frembringelsen af de oplysninger, der er indeholdt i den omhandlede database, dvs, de oplysninger, der vedrorer den enkelte kamp i de forskellige mesterskaber. Der kan derfor kke tages hensyn til den inden for rammeme afdirektivets artkel 7, stk På den baggrund skal det undersoges, om det bortset ta den i ovenstaende przemis nævnte

8 investering til indsamlingen, kontrollen eller præsentationen afindholdet af et program for fodboldkampe kvantitativt eller kvalitativt set er nødvendigt at foretage en væsentlig investering. 44. Fremskaffelsen og samlingen af de oplysninger, som progammet for fodboldkampe består kræver ingen særlig indsats fra de professionelle ligaers side. De nævnte aktiviteter er nemlig uadskilleligt forbundet med frembringelsen afdisse oplysninger, som ligaerne direkte medvirker til som ansvarlige for tilrettelæggelsen affodboldmesterskaberne. Indsamlingen afindholdet af et progam for fodboldkampe forudsætter således ingen selvstændig investering i forhold til den investering, som frembringelsen af oplysninger, der er indeholdt i dette progam, kræver. 45. De professionelle fodboldligaer behover kke at lægge nogen særlig indsats i kontrollen af rigtigheden afoplysningeme vedrorende kampene i fodboldmesterskabet ved udarbejdelsen afprogrammet, da de nævnte ligaer medvirker direkte i frembrhgelsen afdisse oplysninger. Med hensyn til kontrollen af nojagtigheden afindholdet afkampprogrammeme i lobet afsæsonen, består denne, som det folger af Fixtures' bemærkninger, i at tilpasse bestemte oplysninger i disse progammer som folge af en eventuel udsættelse af en kamp eller en spilledag i mesterskabet, der er blevet bestemt afligaeme eller efter aftale med dem. Som Vekkaus har anfort, kan en sådan kontrol kke anses for udtryk for en væsentlig investering. 46. Præsentationen af et program for fodboldkampe er også snævert forbundet med selve frembringelsen af de oplysninger, som progammet udgores a1 hvilket bekrzeftes af at forelæggelsesbeslutningen kke indeholder nogen henvisning til det arbejde eller de midler, der særligt skulle være anvendt til en sådan przesentation. Det kan således kke antages, at præsentationen kræver en selvstændig investering i forhold til den investering, der er forbundet med frembringelsen af de oplysninger, som programmet består af 47. Det folger heraf at hverken indsamlingen, kontrollen eller przesentationen afindholdet af et program for fodboldkampe er udtryk for en væsentlig investering, der kan retfierdiggøre en beskyttelse ved sui generis-retten, som er indfort ved direktivets artilcel Med hensyn til de aktiviteter, der er beskrevet i denne doms præmis 13, har de intet at gore med udfzerdigelsen affodboldprogammer. Som Vekkaus har anfort, kan der derfor kke ved bedommelsen om der foreligger en wesentlig investering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller præsentation af programmernes indhold, tages hensyn til de midler, der er anvendt til disse aktiviteter. 49. Herefter må det forste sporgsmål besvares med, at begebet investering, der er forbundet med indsamling afindholdet til en database, i direktivets artkel 7, stk. 1, skal forstås således, at det betegner de midler, der anvendes til fremskaffelsen af eksisterende materiale og til samlingen heraf i den nævnte database. Det omfatter &ice midler, der anvendes til frembringelse af de bestanddele, der udgor en databases indhold. I forbindelse med udarbejdelsen af et program for kampe med henblik på afvklingen affodboldmesterskaber, omfatter begrebet derfor il(ke de midler, der anvendes til fastsættelse afdatoer, klokkestxt og kombinationeme af de hold, der skal spille mod hinanden to og to, med hensyn til de forskellige kampe i disse mesterskaber. 50. Herefter er der ilcke anledning til at besvare de to andre sporgsmål NØKKELORD: Tilnærmelse aflovgivningerne retlig beskyttelse afdatabaser direktiv 96/9 begebet investering, der er forbundet med indsamling, kontrol eller pranentation af en databases indhold midler, der anvendes til udarbejdelsen af et progam for fodboldkampe Mce omfattet (Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 96/9, art. 7, stk. 1) SAGSOMK: Sagens omkostninger 51. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgor et led i den sag, der verserer for den I. A I A

9 forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgeirelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte palters udgifier kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse afindlæg for Domstolen, kke erstattes. KONKL: Pa grundlag afdisse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret: Begrebet investering, der er forbundet med indsamling afindholdet til en database, i artkel 7, stk. 1, i Europa-Parlamentet og Radets direktiv 96/9/EF afll. marts 1996 om retlig beskyttelse afdatabaser skal forstås saledes, at det betegner de midler, der anvendes til fremskaffelsen afeksisterende materiale og til samlingen herafi den nævnte database. Det omfatter kke midler, der anvendes til frembringelse af de bestanddele, der udgør en databases indhold. I forbindelse med udarbejdelsen af et progcam for kampe med henblik pa afalingen affodboldmesterskaber, omfutter begrebet derfor ilcke de midler, der anvendes til fastsættelse afdatoer, klokkeslæt og kombinationen af de hold, der skal spille mod hinanden to og to, med hensyn til de forskellige kampe i disse mesterskaber. FORM: dom TRAKTAT: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab DOK: INDG: CITAKT: 31996L0009-A01P1 N L0009-A01P2 N L0009-A03 N L0009-A07 N N L0009-A07P L0009-C10 N L0009-C12 N L0009-C19 N L0009-C39 N L0009-C40 N L0009-C7 N L0009-C9 N J C/PRO/02 -A20 N VEDRAKT: fortolker 31996L0009 AO7P1 AUTSPR: finsk NAT: Finland NATDOMST: *A9* Vantaan Karajaokeus, paatos 01/02/2002 (99/4899) NO'IER: Bergant Rakocevic, Vesna: Sportni pari kot podatkovne baze?, Evropsko pravo in praksa 2004 n 4 p.36-37; Stötzel, Ralf Wilk Stefan: Der Urheberschutz sui generis Mr Datenbanken, Europaisches Wirtschafts- & Steuerrecht EWS 2004 pa ; Leupold, Andreas: Was bedeuten die EuGH-Urteile "Fixtures Marketing" und 'William Hill" Eir den Datenbankschutz?, Medien und Recht International 2004 p.45-4'7; Mariatte, Flavien: Protection "sui generis" des bases de données Premieres interprétations de la directive 96/9 sur la protection juridique des

10 bases de données: du subtil distinguo entre creation, non protégée, et fabrication, conditionnellement protegee, d'une base de donnée, Europe 2005 Janvier Comm. n 24 p.21-23; Pollaud-Dulian Frederic: Propriétés incorporelles. Propriété littéraire et artistique, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique 2005 p.90-95; Aplin, Tanya: The ECJ Elucidates the Database Right, Intellectual Property Quarterly 2005 p ; Sirinelli, Pierre: Propriété littéraire et artistique. Droit sui generis du producteur d'une base de données, Recueil Le Da lloz 2005 p ; Derclaye, Estelle: The Court ofjustice Interprets the Database sui generis Right for the First Time, European Law Review 2005 p ; Ritter, Cyril: Cases C- 203/02 The British Horseracing Board Ltd and Others v. William Hill Organization Ltd, C-46/02 Fixtures Marketing Ltd v. Oy Vekkaus AB, C-338/02 Fixtures Marketing Ltd v. Svenska Spel AB, and C-444/02 Fixtures Marketing Ltd v. Organismos Prognostkon Agonon Podosfairou (OPAP), judgments of9 November 2004, nyr, Common Market Law Review 2005 p ; Gaster, Jens: "Obtinere" ofdata in the Eyes ofthe ECJ How to interprete the Database Directive after British Horseracing Board Ltd et al v. William Hill Organisation Ltd, Computer und Recht: International 2005 p ; Folmer, F.C.: Arrest British Horseracing Board/William Hill: het einde van de spin-offtheorie in het databankrecht?, Nederlands tijdschrift voor Europees recht 2005 p.70-73; Tellier-Loniewski, Laurence; Mauriello, Prisca: La notion d'investissement substantiel (Å propos des quatre arrets de la CJCE du 9 novembre 2004), Gazette du Palais 2005 II Doct. p.9-11; Dubuisson, François: L'interprétation du droit sui generis sur les bases de données par la Cour de justice des Communautés européennes: a propos des arrets British Horseracing Board et Fixtures Marketing du 9 novembre 2004, Revue de droit commercial belge 2005 p.' ; Kamell, Gunnar: EG-domstolens databasdomar den 9 november 2004 sarnmanfattning med kommentarer, Nordiskt immateriellt rattsskydd 2005 p ; Masson, Antoine: Creation ofdatabase or Creation of Data: Crucial Choices in the Matter of Database Protection, European Intellectual Property Review 2006 p SAGSART: Przejudiciel sag GENADV: Stix-Hackl REFDOMM: Lenaerts DATOER: dokumentets dato: 09/11/2004 SEKTOR: 6 DOKTYP: J ANN: 2002 indgangsdato: 18/02/2002 CREATION: OPPDA: OPPDT: 2007/11/15 Document last updated 17. oktober 2010

Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark

Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark Databasebeskyttelse i Danmark The legal protection of databases in Denmark Af MARIE SKJØDT LAURIDSEN Denne afhandling omhandler databasebeskyttelse i Danmark og beskæftiger sig med såvel den ophavsretlige

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938996c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79938996c19... Page 1 of 8 RG1 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 3. oktober 2006(*)»Fri

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 *

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 * Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 *»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. marts 2013 Sag 97/2007 (1. afdeling) Infopaq International A/S (advokat Asger Heine Jensen) mod Danske Dagblades Forening (advokat Martin Dahl Pedersen) I tidligere

Læs mere

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*)

DOMSTOLENS DOM. 11. december 2007 (*) DOMSTOLENS DOM 11. december 2007 (*)»Søtransport etableringsret grundlæggende rettigheder formålene med Fællesskabets socialpolitik kollektive kampskridt, som en fagforening eller et fagforbund indleder

Læs mere

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19...

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=da&num=79898987c19... Side 1 af 8 VIGTIG JURIDISK MEDDELELSE. Oplysningerne på dette netsted er omfattet af en erklæring om ansvarsfraskrivelse og en meddelelse om ophavsret. DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * INGENIØRFORENINGEN I DANMARK DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 12. oktober 2010 * I sag C-499/08, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Vestre Landsret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 25 marts 2010 (*)»Varemærker internet reklamering ved hjælp af søgeord (»keyword advertising«) visning ved hjælp af søgeord, som er identiske med eller ligner varemærker,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer

Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer Retten til erstatning fra lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer C-484/09 Status: EF-Domstolens dom af 17. marts 2011 Sag C-484/09 Manuel Carvalho Ferreira Santos mod Companhia Europeia de Seguros

Læs mere

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne

GÅ-HJEM-MØDE. Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne ELMER ADVOKATER PARTNERE GÅ-HJEM-MØDE 13. maj 2013 Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Funktionærlovens 2a 1 Rentelovens 3 2 EU-domstolens

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 10. november 2011 (*)»Offentlige kontrakter direktiv 2004/17/EF artikel 1, stk. 3, litra b) direktiv 92/13/EØF artikel 2d, stk. 1, litra b) begrebet»koncessionskontrakt

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 5. juli 2007 *»Direktiv 90/434/EØF fælles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier national afgørelse, hvorved en ombytning

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009* DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 9. juli 2009*»Appel foranstaltninger til skattelettelse for sømænd om bord på fartøjer, der er registreret i det danske internationale skibsregister beslutning fra Kommissionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*) DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 16. april 2015 (*)»Præjudiciel forelæggelse offentlige kontrakter leveringer tekniske specifikationer ligebehandlingsprincippet og princippet om ikke- forskelsbehandling

Læs mere

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004

L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 L 385/74 Den Europæiske Unions Tidende 29.12.2004 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 27. december 2004 om ændring af beslutning 2001/497/EF for at indføre en alternativ standardkontrakt om overførsel af personoplysninger

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*)

DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*) DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 6. maj 2010 (*)»Direktiv 92/50/EØF offentlige tjenesteydelsesaftaler koncession af tjenesteydelser blandet kontrakt kontrakt vedrørende afståelsen af en del af aktierne

Læs mere

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music

Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik. Streaming music A legal qualification of streaming music Streaming af musik En retlig kvalifikation af streaming af musik Streaming music A legal qualification of streaming music af JAKOB KNUDSEN Specialet indeholder en ophavsretlig kvalifikation af streaming

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder

L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder L 17 (som fremsat): Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse af immaterialrettigheder m.v. Fremsat den 4. oktober 2000 af justitsministeren (Frank Jensen) Forslag til lov om bevissikring ved krænkelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.02.2002 KOM(2002) 92 endelig 2002/0047 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om computer-implementerede opfindelsers patenterbarhed

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*) DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 10. maj 2012 (*)»Traktatbrud direktiv 2004/18/EF fremgangsmåder for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge-

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2004L0018 DA 15.09.2008 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om indførelse af en europæisk småkravsprocedure KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.3.2005 KOM(2005) 87 endelig 2005/0020 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om indførelse af en europæisk småkravsprocedure

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende

DA Den Europæiske Unions Tidende L 134/114 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV NR. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter

Læs mere

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER

VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER EUROPA-KOMMISSIONEN OFFENTLIGE INDKØB I DEN EUROPÆISKE UNION VEJLEDNING OM EU-REGLERNE OM OFFENTLIGE INDKØB AF VARER INDEN FOR ALLE SEKTORER BORTSET FRA VAND- OG ENERGIFORSYNING, TRANSPORT OG TELEKOMMUNIKATION

Læs mere

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE

BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNING AF OVERFØRSEL AF BILER I EU SAMT DERES GRÆNSEOVERSKRIDENDE ANVENDELSE *** ORIENTERING OM DEN EUROPÆISKE BORGERS RETTIGHEDER OG PLIGTER

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere