Friluftsrådets høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering af planloven, Sag nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friluftsrådets høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering af planloven, Sag nr"

Transkript

1 Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt per mail til 17. oktober 2016 Friluftsrådets høringssvar til udkast til lovforslag om modernisering af planloven, Sag nr Friluftsrådet takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast til lovforslag om modernisering af planloven. Der er behov for at gentænker grundlaget for den fysiske planlægning i Danmark Det at ændre planloven er en stor og kompliceret opgave, og Friluftsrådet ser med bekymring på, at flere af de mere enkeltstående ændringer, der lægges op til, foretages på så kort tid, uden, at der som sådan sker en vurdering af det samlede lovgivningskompleks for den fysiske planlægning. Friluftsrådet ville have foretrukket et mere grundlæggende forarbejde, idet Friluftsrådet også ser et behov for en revision, der mere grundlæggende nytænker, forenkler og afbureaukratiserer regelgrundlaget for den fysiske planlægning i Danmark. Friluftsrådet opfodrer regeringen og Folketinget til at igangsætte et udvalgsarbejde, der gentænker grundlaget for den fysiske planlægning i Danmark. Fri og lige adgang for alle til at færdes og opholde sig på kysten Friluftsrådet deler forligspartiernes ønske om, at det skal være mere attraktivt at bo i landdistrikterne. Det frivillige foreningsliv kan her medvirke til at skabe tilbud om fællesskab og meningsfulde aktiviteter for beboerne. Det gælder også friluftsaktiviteter, der vil forudsætte, at der er fri og lige adgang til naturen, og at der eksisterer en infrastruktur (stier og andre faciliteter), der muliggør meningsfyldte naturog friluftsoplevelser. Udbygning af denne infrastruktur er derfor en nødvendighed. Det er vigtigt for Friluftsrådet at understrege, at den grundlæggende præmis for gennemførelse af forslagene nødvendigvis må være, at adgang til naturen, herunder kysten, ikke må forringes, men tværtimod styrkes. Friluftsrådet finder det således afgørende, at der er fri og lige adgang for alle til at færdes og opholde sig på kysten Der lægges i udkastet til lovforslag op til mange over ændringer i loven. Friluftsrådet har valgt at kommentere et udsnit af forslagene. Planlovens formålsbestemmelse Friluftsrådet er opmærksom på, at der fra partierne bag aftalen Et Danmark i balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet er et ønske om i planlovens formålsbestemmelse også at markere formål som vækst, udvikling og øget økonomisk vækst. Friluftsrådet finder det afgørende, at planlovens formålsbestemmelse fortsat har til formål at sikre en sammenfattende planlægning, der forener de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen og at loven skal medvirke til at Dokumentnummer D Scandiagade 13 DK-2450 København SV Tel (10-15/10-14)

2 værne om landet natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand. Friluftsrådet ser gerne, at det i lovbemærkningerne til 1 tydeliggøres at vækst, udvikling og økonomisk vækst ikke går forud for de øvrige delformål. Det er afgørende, at der er tale om en sammenfattende planlægning af arealanvendelsen, hvor der sker en afvejning af de samfundsmæssige interesser i arealanvendelsen uden, at der på forhånd er givet prioritet til vækst, udvikling og øget økonomisk vækst. Bemyndigelse til Erhvervs- og vækstministeren til at tillade 15 miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter I et høringssvar i efteråret 2014 i forbindelse med lovforslaget om en forsøgsordning for kyst- og naturturisme advarede Friluftsrådet om, at forsøgsordningen ikke måtte bane vejen for en fremtidig praksis med forsøgsvise/enkeltstående dispensationer fra planloven og naturbeskyttelsesloven, idet det efter Friluftsrådet opfattelse vil undergrave lovenes formål og virke. Friluftsrådet finder ikke, at der er behov for at give ministeren denne bemyndigelse. De 10 forsøgsprojekter er her 2 år efter ikke kommet op og stå og Friluftsrådet finder, at man politisk burde have afventet evalueringen af de tilladte 10 forsøgsprojekterne før der blev taget beslutning om yderligere projekter. Friluftsrådet noterer sig også, at der aktuelt ikke er politisk flertal i Folketinget for yderligere forsøgsprojekter, hvorfor det da også fremgår af loven, at ministeren kan udlægge nul områder. Det fremgår af lovforslaget, at der i 2016/17 skal gennemføres en generel oprydning i ikke udnyttede kystnære reservationer til ferie- og fritidsanlæg, der lægger beslag på kyst og natur i den fysiske planlægning. Der er over 250 endnu ikke udnyttede arealreservationer til ferie og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Friluftsrådet foreslår, at der foretages en grundigere oprydning end foreskrevet i bemærkningerne, hvor der kun lægges op til at udtage de 50 ikke udnyttede arealreservationer til ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen. Det er simpelthen ikke ambitiøst nok. Kommunerne har igennem flere år i forbindelse med kommuneplanrevisionerne skulle gennemgå og udtage uaktuelle arealreservationer i kystnærhedszonen: Det har imidlertid ikke fundet sted i nævneværdigt omfang, hvorfor det vil være passende nu, når staten iværksætter en proces, at få foretage en mere grundlæggende oprydning. Friluftsrådet undrer sig over, at der ikke i lovbemærkningerne redegøres for, hvorfor de nye forsøgsprojekter ikke som de første 10 forsøgsprojekter har til formål at tiltrækker udenlandske turister. Hvad er konsekvenserne af dette ændrede fokus fra international til national turisme? Og hvilke konsekvenser vil det have for projekternes realisering, omfang m.m.? Friluftsrådet foreslår under alle omstændigheder, at bestemmelsen om, at forsøgsprojekter, der bortfalder efter 5, stk. 3., kan udbydes i en ny ansøgningsrunde efter bestemmelserne i 4 a udgår af lovforslaget. Friluftsrådet finder det af afgørende betydning for disse forsøgsprojekter, at bestemmelsen i planlovens 5 b, stk. 1, nr. 5, der fastslår, at offentlighedens adgang til kysten skal sikres og udbygges, ikke kan fraviges som led i forsøgsordningen. Denne bestemmelse skal respekteres også i de ansøgte projekter. Side 2

3 Friluftsrådet foreslår, at det i lovbemærkningerne angives specifikt, at de 25 projekter ikke kan placeres midt i uberørt natur og åbne, ubebyggede kyststrækninger. Af udkastet til lovbemærkninger fremgår, at dette kun tænkes at være en hovedregel. Det bør også fremgå af lovbemærkningerne, at sommerhuse, der udlægges som en del af de 15 projekter, indgår i puljen på nyudlæg af 6000 nye sommerhuse. Eller kan resultatet jo nemt blive et betydeligt højere antal nye sommerhuse. Når denne kritik er udtrykt, skal det understreges, at Friluftsrådet naturligvis er opmærksom på, at der med lovforslagets bemyndigelse til ministeren kan fremkomme projekter, der vil kunne have positiv betydning for friluftsliv i tilknytning til det danske kystlandskab. Friluftsrådet har også noteret sig, at der for de nye projekter opstilles et krav om, at projekterne skal bidrage positivt til den omkringliggende natur og gerne til gode naturoplevelser. Det er en klar forbedring i forhold til de krav, der blev stillet til de 10 første forsøgsprojekter. Alligevel finder Rådet det bekymrende, at der åbnes for projekter af den beskrevne slags i kystzonen. Dispensation fra Campingreglementet i forbindelse med forsøgsordningen I tilknytning til større ferieprojekter uden for strandbeskyttelseslinjen agter regeringen med forsøgsordningen at give mulighed for dispensation fra Campingreglementets krav til campingpladser og hytter. Regeringen foreslår, at ved projekter omhandlende eksisterende campingpladser kan en sådan dispensation også gives søværts strandbeskyttelseslinjen. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at regeringen agter at indsætte en bestemmelse i Campingreglementet, der opregner hvilke bestemmelser, der kan dispenseres fra ved forsøgstilladelse efter planlovens 4 a. Det vedrører Campingreglementets krav til campingpladser og -hytter, vedrørende bestemmelser om minimum antal campingenheder, kvote/antal, størrelse og højde for campinghytter, jf. Campingreglementet 2, stk. 2 og 10, stk. 2, 3 og 4. Ansøgninger, der indeholder projekter, som alene eller primært består af flere eller større campinghytter, vil ikke falde inden for ordningen. Derudover agter regeringen at gøre det muligt at søge om dispensation fra bestemmelserne inden for strandbeskyttelseslinjen, hvis der er tale om en eksisterende campingplads, så længe de nye campinghytter placeres inden for det areal, som allerede anvendes til campingformål. Friluftsrådet vil advare imod disse meget omfattende justeringer af Campingreglementet. Forslaget indebærer for det første, at de påtænkte nye 15 forsøgsprojekter vil kunne placeres søværts strandbeskyttelseslinjen, på trods af, at der andet steds i lovforslaget angives, at projekterne som hovedregel ikke kan placeres inden for strandbeskyttelseslinjen og for det andet vil en ændring af Campingreglementet, der gør det muligt (via dispensation) at placere campinghytter på stranden (søværts strandbeskyttelseslinjen) potentielt omfatte flere hundrede campingpladser langs den danske kyst. Ifølge tal fra Erhvervsstyrelsen er der i dag omkring 550 campingpladser i Danmark, heraf er godt de 500 campingpladser godkendt af Campingrådet. Af disse 500 campingpladser er mere end halvdelen (54 %) beliggende helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinjen. Når man ser på antallet af campingenheder (på landsplan over ), så er over 53 % af alle campingenheder beliggende i udpegede områder, og heraf er mere end 62 % beliggende helt eller delvist søværts strandbeskyttelseslinjen. Friluftsrådet ser ikke et behov for grundlæggende ændringer i Campingreglementet. Det er ikke Campingreglementet og dets bestemmelser, der grundlæggende begrænser væksten i campingerhvervet. Side 3

4 Det er blot 6 år siden, at Campingreglementet senest blev revideret. Ved revisionen i 2010 blev der gennemført betydelige lempelser på en række bestemmelser med den begrundelse, at det skulle sikre campingpladserne erhvervsmæssige udviklingsmuligheder. Det er Friluftsrådet klare opfattelse, at disse muligheder langt fra og kun i meget begrænset omfang er udnyttet af campingpladserne. Den foreslåede ændring åbner for etablering af campinghytter m.m. på stranden til stor skade for natur og kysten og synes således slet ikke og være i overensstemmelse med lovens formålsbestemmelse om hensyntagen til natur og miljø. Friluftsrådet foreslår, at bestemmelserne om at give mulighed for dispensation fra Campingreglementets krav til campingpladser og hytte så de fremover kan placeres søværts strandbeskyttelseslinjen samt de i bemærkningerne nævnte overvejelser om ændring af Campingreglementet ikke medtages i det endelig lovforslag. Udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen Friluftsrådet er betænkelig ved, at der i lovforslaget lægges op til, at kommunerne kan udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor der gives større adgang til at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg. Det sker gennem et samlet landsplandirektiv, der udstedes af erhvervs- og vækstministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner. Der lægges op til, at udpegningen af udviklingsområder igangsættes første gang i forbindelse med lovens ikrafttræden. Efterfølgende kan kommunerne med en fast kadence på 4 år, ansøge erhvervs- og vækstministeren om udpegning af udviklingsområder inden for deres dele af kystnærhedszonen. Friluftsrådet ser den skitserede ordning som en langsom udhuling af lovens bestemmelser af kystnærhedszonen. Hvert fjerde år kan kommunerne således med ministerens opbakning udtage endnu en bid af de arealer i kystnærhedszonen, som var tiltænkt en særlig beskyttelse gennem lovens bestemmelser om kystnærhedszonen. Friluftsrådet foreslår, at der i forbindelse med loven fastsættes strammere og mere præcise rammer for udpegningen af sådanne udviklingsområder og vil anbefale, at det angives, at de altid skal ligge uden for områder med særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser og skal ligge inde i landet og ikke ude ved kysten med mindre de er tilknyttet eksisterende bymæssig bebyggelse over en vis størrelse. Friluftsrådet foreslår at ændre bestemmelsen, sådan at staten én gang for alle på baggrund af ansøgninger fra kystkommunerne tager stilling til, hvilke områder, der skal være udviklingsområder. Friluftsrådet foreslår, at ministeren fastholder indsigelsesretten i udviklingsområderne. Her er der jo netop tale om områder ved kysten af national interesse og det, at ministeren har godkendt udpegningen af området, sikrer ikke, at den efterfølgende kommunale planlægning ikke vil være i strid med nationale interesser. Friluftsrådet foreslår, at det indskrives i loven, at bestemmelserne for udviklingsområder ikke gælder for kommuner beliggende i Hovedstadsregionen. Her vil en sådan bestemmelse uomtvistelig føre med sig, at de arealer i landzonen, som var tiltænkt en særlig beskyttelse gennem lovens bestemmelser om landzone (herunder de grønne kiler) vil kommer under et ubeskriveligt pres for byudvikling. Det vil være meget ulykkeligt. Side 4

5 Udlæg af nye sommerhusområder Lovforslaget indeholder en bestemmelse om, at erhvervs- og vækstministeren gives beføjelse til at gennemføre et eller flere landsplandirektiver til udlæg af nye sommerhusområder med op til nye sommerhuse inden for kystnærhedszonen, herunder også i de fremtidige udpegede udviklingsområder. Aftaleparterne er enige om, at forudsætningen er, at kommunerne lader områder med mindst ubebyggede sommerhusgrunde i kystnærhedszonen tilbageføres. Friluftsrådet ser positivt på, at de mange uudnyttede arealudlæg til sommerhusgrunde tilbageføres til landzonen. Friluftsrådet havde gerne set, at der var krav om tilbageførelse af endnu flere ubenyttede sommerhusgrunde. Friluftsrådet vurderer ikke umiddelbart, at der er grundlag for udlæg af nye sommerhusområder og er bekymret for de konsekvenser det har for natur og miljø, herunder for vores kystlandskab, at der således inddrages nye arealer i kystnærhedszonen til 6000 nye sommerhuse. Hvis der skal udlægges nye sommerhusområder i kystnærhedszonen, tilslutter Friluftsrådets sig, at det sker via et landsplandirektiv. De enkelte projekter skal redegøre for, hvordan offentlighedens adgang til og langs kysten sikres, ligesom der skal redegøres for, hvorledes de enkelte sommerhusområder er placeret i landskabet efter planlægningsmæssige og landskabsæstetiske kvalitative overvejelser. Friluftsrådet finder det afgørende, at det tydeligt fremgår af lovbemærkningerne at udlæg af nye sommerhusområder ikke må ske inden for strandbeskyttelseslinjen. Friluftsrådet foreslår, at det angives i lovbemærkningerne, at tilbageføringen af de ubebyggede sommerhusgrunde skal ske forinden nye områder udlægges til sommerhusgrunde. Blot for at sikre, at man ikke ender i en situation, hvor der udlægges nye grunde til sommerhuse uden, at de ubenyttede tilbageføres. Grønt Danmarkskort Friluftsrådet notere med tilfredshed, at det af bemærkningerne til lovforslaget fremgår, at kommunerne i forbindelse med udpegningen af Grønt Danmarkskort skal overveje, hvordan friluftslivet kan styrkes. Derved styrkes anvendelsen af Grønt Danmarkskort og der sættes fokus på, hvordan naturområder kan styrke rammerne for et aktivt lokalt friluftsliv. Friluftsrådet noterer ligeledes med tilfredshed, at der i lovforslaget fastholdes bestemmelsen om, at erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte regler om etablering af lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, herunder regler om antal af lokale naturråd og deres sammensætning og opgaver. Udvidet dispensationsmulighed fra lokalplaner til midlertidig anvendelse Det foreslås i lovudkastet at udvide kommunernes muligheder for at dispensere fra lokalplaner for at muliggøre en midlertidig anvendelse af ubenyttede arealer og bygninger. Dispensationen skal kunne gives for en periode af op til 3 års varighed med mulighed for forlængelse. Friluftsrådet stiller sig positiv over for en udvidet mulighed for kommunerne til at dispensere fra lokalplaners formålsbestemmelser til anden midlertidig anvendelse i for eksempelvis byomdannelsessituationer, men foreslår samtidig, at der i loven indsættes en bestemmelse om, at en dispensation kun kan gives for eksempelvis maksimal 3 år. Som lovudkastet er fremlagt, gives der kommunerne mulighed Side 5

6 for at forlænge sådanne dispensationer (i det uendelige). Hvis der reelt ikke er tale om en midlertidig anvendelse af kortvarig sigte, så er der faktisk ikke tale om en midlertidig anvendelse og kommunerne bør udarbejde en ændret lokalplan. Forkortelse af høringsperioden ved tilvejebringelse og ophævelse af visse planer m.v. Efter den gældende planlov skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod offentliggjorte planforslag. Minimumsfristen på 8 uger gælder for alle planforslag, dvs. både forslag til kommuneplaner, kommuneplantillæg og lokalplaner. I udkastet til lovforslag foreslås det, at der i stedet for den generelle minimumsfrist på 8 uger indføres en differentieret høringsperiodemodel, som giver kommunerne mulighed for at fastsætte kortere høringsperioder for visse planforslag. Eksempelvis foreslås det, at høringsperioden reduceres til mindst 4 uger for forslag til lokalplaner og forslag til mindre kommuneplantillæg og at høringsperioden for lokalplaner af mindre betydning kan være kortere end 4 uger, helt ned til 2 uger. Friluftsrådet beklager, at der lægges op til, at høringsfristerne i plansager forkortes. Det forringer civilsamfundets muligheder for demokratisk deltagelse, og indskrænker de reelle høringsmuligheder. Borgere og foreninger skal have gode vilkår for at få indflydelse på de forhold, der vedrører dem og deres aktiviteter, og det kræver tid at behandle sager, koordinere holdninger og formulere høringssvar med respekt for de demokratiske strukturer. Friluftsrådet stiller sig helt uforstående over for, når man ser på det samlede tidsforløb af en plansag, at det skal være en forringelse af borgernes grundlag for at deltage i planprocessen, der skal stå på mål for ønsket om hurtigere sagsforløb. Der synes oplagt at være andre steder i en plansags behandling, hvor der kan spares tid. Friluftsrådet stiller sig uforstående over for forslaget om at forringe den demokratiske deltagelse i plansager, når netop et af planlovens formål særligt tilsiger inddragelsen af borgerne i planlægningen. Friluftsrådet beklager, at der fra partierne bag aftalen Et Danmark i balance Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet er et ønske om at indføres en differentieret høringsperiodemodel. Friluftsrådet foreslår, at de nuværende bestemmelser om, en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod offentliggjorte planforslag fastholdes. Omdannelseslandsbyer Med udkastet til lovforslag foreslås det, at den såkaldte landdistriktsbestemmelse ophæves, og at kommuneplankataloget udvides med en bestemmelse om, at kommunerne får mulighed for hvert fjerde år i kommuneplanens retningslinjer at udpege og afgrænse to landsbyer, hvor landzoneadministrationen skal have en særlig og mindre restriktiv karakter (omdannelseslandsbyer). Friluftsrådet er positiv over for denne tilføjelse til kommuneplankataloget, der giver mulighed for at skabe en helhedsorienteret og langsigtet plan inden for afgrænsning af landsbyen. Der kan eksempelvis herved skabes muligheder for ved nedrivning af forladte bygninger at skabe nye fælles rekreative arealer til gavn for landsbyens beboere. Friluftsrådet foreslår, at det præciseres i loven, at bestemmelsen ikke gælder for kommunerne i Hovedstadsområdet. Her vil en sådan bestemmelse uomtvistelig føre med sig, at der foretages en egentlig byudvikling i landzone (herunder de grønne kiler). Det vil være meget ulykkeligt. Side 6

7 Til- og ombygning af helårsboliger, udvidelse af erhvervsvirksomheder i landzone og ændret anvendelse af andre eksisterende bygninger i landzone end overflødiggjorte landbrugsbygninger I udkastet til lovforslag lægges der op til at hæve grænsen for, hvornår der kræves landzonetilladelse til til- og ombygninger af helårshuse, fra 250 m 2 til 500 m 2. Samtidig foreslås det, at den umiddelbare ret til at opføre byggeri til udvidelse af en erhvervsvirksomhed i det åbne land udvides og præciseres, dog må udvidelsens samlede bruttoetageareal ikke overstige 500 m 2. Herudover foreslås det at indføre en umiddelbar ret til at tage andre overflødiggjorte bygninger i landzone end overflødiggjorte landbrugsbygninger i brug efter forudgående anmeldelse. Friluftsrådet foreslår, at de liberaliserede landzoneregler begrænses til kun at gælde for de trængte dele af landdistrikterne. Friluftsrådet foreslår også, at reglerne for boliger tilrettes, så kommunerne kan give tilladelse til større boliger over 250 m 2, under forudsætning af, at hensynet til kommuneplanlægningen, naboer, natur, miljø og landskaber ikke taler imod. Boliger på op mod 500 m 2 er så store, at de kun bør tillades opført efter godkendelse fra kommunen. Hvis ikke de liberaliserede regler afgrænses til at gælde kun for de trængte dele af landdistrikterne, vil der umiddelbart uden for de større byer og deres oplande ske en eksplosiv udnyttelse af de nye byggemuligheder, både hvad angår etablering af nye erhverv og til udvidelse af eksisterende erhverv og boliger i landzonen på op til 500 m 2 og det helt uden forudgående tilladelse. Kommunerne fratages mulighederne for at håndtere udviklingen i det åbne land. Friluftsrådet stiller sig uforstående over for, at Hovedstadsregionen ikke er undtaget forslaget om lempelserne i landzonen, ikke mindst forslagene om liberaliserede landzoneregler, udviklingsområder og omdannelseslandsbyer. Hvis disse bestemmelser gøres gældende i Hovedstadsregionen, vil det være en bombe under mange års fysisk planlægning i regionen og det vil være et definitivt farvel til den Fingerplan, der indtil nu har sikret, at hovedstadsregionens byvækst ikke vokser vilkårligt i alle retninger, men vokser i håndfladen og i fingre med gode kollektive transportforbindelser. De grønne kiler i Hovedstadsregionen er allerede under det nuværende regelsæt under et voldsomt pres og nye lovmæssige rettigheder til lodsejere til at bygge og udvide byggeri uden ansøgning m.m. og forslagene om liberaliserede landzoneregler, udviklingsområder og omdannelseslandsbyer vil være et dødsstød for de grønne kiler. Friluftsrådet vil appellere til, at de i udkastet til lovændring angivne regler om liberaliserede landzoneregler, udviklingsområder og omdannelseslandsbyer ikke gøres gældende for Hovedstadsregionen. Fasthold de statslige/nationale interesser Lovforslaget indskrænker statens adgang til at komme med indsigelser mod kommunernes planlægning, således at staten alene skal komme med indsigelser mod den kommunale planlægning, hvis planlægningen er i strid med nationale interesser. Samtidig foreslås det, at de områder, hvor erhvervs- og vækstministeren har pligt til at fremsætte indsigelse, indsnævres til fire fokuserede nationale interesseområder: Vækst og erhvervsudvikling, Natur- og miljøbeskyttelse, Side 7

8 Kulturarvs- og landskabsbevarelse Hensyn til nationale og regionale anlæg. Friluftsrådet er ikke umiddelbar tilhænger af, at staten frasiger sig væsentlig indflydelse på landets udvikling. Friluftsrådet foreslår, at de statslige interesser fastholdes som angivet i den gældende lovgivning og ikke reduceres til fire/fem nationale interesser. Hvis der på trods af anbefalingen sker en indskrænkning til de fire/fem nationale interesseområder, finder Friluftsrådet at, det nationale fokusområde Vækst og erhvervsudvikling bør ændres til By-, bolig- og erhvervsudvikling, som er en langt mere præcis beskrivelse af den nationale interesser. Samtidig vil Friluftsrådet pege på, at der mangler et femte national interesseområde, der vedrører sikring af de rekreative kommunegrænseoverskridende interesser eksempelvis det nationale cykel-, vandre- og riderutenet. Lovforslagets konsekvenser Friluftsrådet havde gerne set, at der i beskrivelsen af administrative konsekvenser for borgerne havde været en mere ærlig gengivelse af konsekvenserne for borgerne, hvad angår forslaget om differentierede og kortere høringsfrister. Ikke mindst den svækkelse af borgernes muligheder for demokratiske deltagelse i planprocessen, som synes at stå i modstrid med planlovens formål, der særligt tilsiger inddragelsen af borgerne i planlægningen. Friluftsrådet savner også en beskrivelse af de planlægningsmæssige, økonomiske og samfundsmæssige konsekvenser ved den foreslåede byspredning, herunder ikke mindst beskrivelsen af de negative konsekvenserne for Hovedstadsregionen og de grønne kiler. Ved venlig hilsen Lars Mortensen Formand for Friluftsrådet Side 8

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen Nyt fra Erhvervsstyrelsen Hvad er på dagsordenen i ERST? Baggrund for lovforslaget om

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Betina Hagerup, direktør i Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance. Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Sigmund Lubanski, Underdirektør, Erhvervsstyrelsen Vækst og udvikling i hele Danmark - Hvad er formålet? Regeringen ønsker vækst og udvikling

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Holger Bisgaard, Planlægning og Byudvikling, maj 2017 Status Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016.

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Nye muligheder i landzonen

Nye muligheder i landzonen Nye muligheder i landzonen Advokat, Mark Christian Walters 53 Kort om zoneinddelingen Planlovens 34, stk. 1: Hele landet er opdelt i byzoner, sommerhusområder og landzoner. De overordnede retningslinjer

Læs mere

Modernisering af planloven Juni 2017

Modernisering af planloven Juni 2017 Modernisering af planloven Juni 2017 Baggrund Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti fra juni 2016: Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder

Læs mere

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel

Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Den reviderede planlov - set fra en planlæggers vinkel Peer Frank - Niras planlægning Den reviderede planlov: Omfattende revision af planloven Vedrører Detailhandel Kystzonen Landzonen Grønt Danmarkskort

Læs mere

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Generelt Lovændringen har til formål at modernisere planloven med henblik på at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til

Læs mere

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen

Nye udviklingsmuligheder ved kysterne. Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen Nye udviklingsmuligheder ved kysterne Sigmund Lubanski Underdirektør Erhvervsstyrelsen KONFERENCE TEKNIK & MILJØ 17 April 2017 Forslag til lov om ændring af lov om planlægning Aftale mellem regeringen,

Læs mere

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening

DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN. Vestjysk Landboforening DEN NYE PLANLOV - SET FRA LANDZONEN Vestjysk Landboforening 09.05.2017 AGENDA Baggrunden for moderniseringen af planloven Planlovens nye formålsbestemmelse Planlægning af byvækst Nye udviklingsmuligheder

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling

Vejledning om udviklingsområder. Planlægning og byudvikling Vejledning om udviklingsområder Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen. Planlægning og byudvikling Indledning Med moderniseringen

Læs mere

Vejledning om udviklingsområder

Vejledning om udviklingsområder Vejledning om udviklingsområder ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Indledning Med moderniseringen af planloven åbnes der mulighed for, at kommunerne kan udpege udviklingsområder.

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Christina Berlin Hovmand, kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Planlægning og Byudvikling Ny regering (VLAK) Ny minister (Brian Mikkelsen) Vi

Læs mere

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance

Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Forslag til ændring af Planloven - Danmark i bedre balance Baggrund Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne,

Læs mere

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen

Den nye planlov. muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder. Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Den nye planlov muligheder og udfordringer i de kystnære sommerhusområder Mette Kristoffersen, Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen Lovforslag om modernisering af planloven Lovforslag om modernisering

Læs mere

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger

Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Ændringen af formålsbestemmelsen og administrative forenklinger Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus og advokat, Mark Christian Walters 2 Planlovens formålsbestemmelse Planlovens 1, stk. 1: Loven skal sikre,

Læs mere

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016

Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Returadresse: Køge Kommune, Planafdelingen Torvet 1, 4600 Køge Notat vedr. Planlovs-aftale, juni 2016 Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Hovedelementerne i aftalen om tilpasning af Planloven:

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær

Danmark i balance. Ved kontorchef Sanne Kjær Danmark i balance Ved kontorchef Sanne Kjær Baggrund for lovændringen Kort gennemgang af L424 Nye muligheder for yderområderne Revision af detailhandelsbestemmelserne Fjernelse af tilslutningspligt til

Læs mere

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017

NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN. Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 NY REGULERING AF KYSTOMRÅDER OG ÆNDRINGER I NATURBESKYTTELSESLOVEN Anne Sophie Kierkegaard Vilsbøll 4. april 2017 KYSTOMRÅDER HVAD SKER DER? side 2 Erhvervsministerens fremsættelsestale, 25. januar 2017

Læs mere

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning

VEJLEDNING. Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning VEJLEDNING 15. marts 2017 Sag nr.: 2017-1434 Oprydning af ferie- og fritidsreservationer Teknisk vejledning Vejledningen præciserer baggrunden for opgaven og skitserer de enkelte elementer i forløbet for

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse)

Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) Punkt 6. Godkendelse af Tillæg til Planstrategi 2016 for Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder (2. forelæggelse) 2017-028176 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg

Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg Colorbox Planlægningsmuligheder og begrænsninger for ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen De uberørte åbne kyster er en af de væsentligste landskabelige attraktioner i dansk turisme. Det er en national

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning.

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering, mv. og lov om planlægning. Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 L 33 Bilag 1 Offentligt Notat Landsplan J.nr. BLS 100-00123 Ref. FTH Dato: 13. august 2009 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om planlægning KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 KØBENHAVN Ø Sendt pr. mail til: hoeringplan@erst.dk Sagsnr. 2016-0330799 Dokumentnr. 2016-0330799-10 Høringssvar til forslag

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone

Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 15. juni 2017 Til landets kystkommuner Faktaark til kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone 1. Indledning Med aftalen Danmark i bedre balance - bedre rammer for kommuner,

Læs mere

Kampen for frie kyster - politisk agenda eller skræmmebilleder

Kampen for frie kyster - politisk agenda eller skræmmebilleder Kampen for frie kyster - politisk agenda eller skræmmebilleder Temadag d. 18. marts 2017 Naturhistorisk Museum, Aarhus v. Nina Larsen Saarnak Leder for lokale sager Baggrund DN stiftet i 1911 for at sikre

Læs mere

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen.

I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem Varde Kommune, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen. Varde Kommune Plan og Byudvikling sendt som elektronisk post til: vardekommune@varde.dk 31. marts 2017 Sag 2017-985 /evamar og camnor Indsigelse mod forslag til kommuneplan 2017 Varde Kommune har sendt

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

SwanVika. Bornholms Regionskommune

SwanVika. Bornholms Regionskommune Kommunal høring d. 3. 10. september 2015 SwanVika Bornholms Regionskommune Ansøgningens oplysninger Bornholms Regionskommune ansøger om at etablere 17 flex-boliger i byzone, på et areal der tidligere var

Læs mere

KLAR TIL DEN NYE PLANLOV - ØGET RÅDERUM, STØRRE ANSVAR

KLAR TIL DEN NYE PLANLOV - ØGET RÅDERUM, STØRRE ANSVAR KLAR TIL DEN NYE PLANLOV - ØGET RÅDERUM, STØRRE ANSVAR KLAR TIL DEN NYE PLANLOV 3 Den nye planlov trådte i kraft 15. juni 2017. Den giver kommunerne øget råderum i deres fysiske planlægning, men også

Læs mere

Nye regler i planloven

Nye regler i planloven Side 1 Nye regler i planloven Advokat Josephine Fie Legarth Aggesen Advokat Britta Moll Bown Tirsdag den 4. april 2017 Side 2 Program L 121 baggrund og overblik L 121 formål L 121 produktionserhverv L

Læs mere

Planlovsdage 2017 Landzoneadministrationen - udvalgte emner v. advokat Jens Flensborg, Vejle

Planlovsdage 2017 Landzoneadministrationen - udvalgte emner v. advokat Jens Flensborg, Vejle Planlovsdage 2017 Landzoneadministrationen - udvalgte emner v. advokat Jens Flensborg, Vejle Landzonereglerne - systematik Hovedregel krav om tilladelse, PL 35 Tilladelse eller afslag? Beror på kommunens

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder. Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Bekendtgørelse om planlægning omkring risikovirksomheder Ny risikobekendtgørelse Erhvervsstyrelsen Hvad er planlægning? Planloven regulere denfremtidige fysiske arealanvendelse i Danmark Kommunen er planmyndighed

Læs mere

Faktaark: Planloven - Modernisering af planloven

Faktaark: Planloven - Modernisering af planloven Faktaark: Planloven - Modernisering af planloven Regeringen (V), S, KF og DF har d. 9. juni 2016 indgået aftale om modernisering af planloven mv. Aftalen følger op på regeringsudspillet Vækst og udvikling

Læs mere

Dato: 14. oktober 2016

Dato: 14. oktober 2016 Dato: 14. oktober 2016 Til: Styrelsen for vand- og naturforvaltning (SVANA@svana.dk), journalnummer SVANA-400-00019 og Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), journalnummer 16/02555 Masnedøgade 20 2100 København

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

DEN NYE PLANLOV OG VÆRKTØJERNE

DEN NYE PLANLOV OG VÆRKTØJERNE DEN NYE PLANLOV OG VÆRKTØJERNE 8. September 2016 OVERSKRIFTER 32 forslag - KL s ønsker til en ny planlov generelt Ønsker til nye reguleringsmuligheder i det åbne land Hvad kan vi (måske) forvente os af

Læs mere

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé

Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe. Åben sag. Resumé Sag Flexboliger. Retningslinjer for sagsbehandling. Sagsnr. 13/2522 Initialer BjøSøe Åben sag Resumé Der er vedtaget en Lov om flexboliger. Der skal tages stilling til, 1. om Stevns Kommune ønsker at benytte

Læs mere

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor.

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i lovudkastet gennemgås og kommenteres nedenfor. 17. januar 2016 Høringsnotat vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om planlægning (Modernisering af planloven Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet) 1. Indledning Med

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Ændringerne i den moderniserede planlov vedrører 9 forskellige emner. Ændringerne og deres betydning for Faxe Kommune beskrives i det efterfølgende.

Ændringerne i den moderniserede planlov vedrører 9 forskellige emner. Ændringerne og deres betydning for Faxe Kommune beskrives i det efterfølgende. NOTAT Den nye planlov Folketinget vedtog d. 1. juni 2017 lovforslag om modernisering af planloven, loven træder i kraft d. 15. juni 2017. Den nye planlov gælder kun planer, der vedtages som forslag og

Læs mere

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn

KP Havneomdannelse - Hvalpsund Havn KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Plannavn Titel Undertitel Dato for offentliggørelse af forslag KP09-15-037 Havneomdannelse - Hvalpsund Havn Havneomdannelse - Hvalpsund Havn 6. november 2013

Læs mere

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg

/5309. Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg 10-03-2014 14/5309 Jørgen May Jepsen Vesterballe 3, Brandsbøl 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at arealoverføre 1 ha fra matr.nr. 11 Brandsbøl, Havnbjerg og tillægge det matr.nr. 25 Brandsbøl, Havnbjerg

Læs mere

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning

Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning Bekendtgørelse og vejledning om krav til kommunernes fysiske planlægning EnviNa - Temadag om indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, Middelfart 8. februar 2017 Helga Ejskjær, Vandforsyning 1. Baggrund

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Foreløbigt vejledningsmateriale Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen Planlægning og byudvikling Kolofon Titel: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Planlægning i det åbne land - metoder til vækst, beskyttelse og benyttelse med fokus på ejendomsudvikling. ..og så lidt om Planloven.

Planlægning i det åbne land - metoder til vækst, beskyttelse og benyttelse med fokus på ejendomsudvikling. ..og så lidt om Planloven. Indholdsoversigt Udviklingen i det åbne land er interessant lige nu. Nye behov melder sig og Danmark er for lille. Der skal være mere plads til det hele både vækst og mere biodiversitet. Samtidigt er området

Læs mere

Hermed fremsendes Foreningen af Byplanlæggeres kommentarer til lovforslag om modernisering af planloven.

Hermed fremsendes Foreningen af Byplanlæggeres kommentarer til lovforslag om modernisering af planloven. FAB Dronningensgade 2 1420 København K www.fabnet.dk København d. 16. oktober 2016 Erhvervs- og Vækstministeriet hoeringplan@erst.dk Hermed fremsendes Foreningen af Byplanlæggeres kommentarer til lovforslag

Læs mere

Planlægning i Danmark år V. kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen

Planlægning i Danmark år V. kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen Planlægning i Danmark år 2020 V. kontorchef Holger Bisgaard, Naturstyrelsen » så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv

KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv Høringssvar KL høringssvar til ændring af lov om planlægning vedr. produktionserhverv KL takker for muligheden for at komme med bemærkninger til ændringsforslagene vedr. produktionserhverv til forslag

Læs mere

Planloven og L128 (kyst- og

Planloven og L128 (kyst- og Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 L 128 Bilag 13 Offentligt Planloven og L128 (kyst- og landzone) Helle Tegner Anker Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), KU hta@life.ku.dk Planloven hovedelementer

Læs mere

Brian Svane Christensen Kløverlykke Sydals

Brian Svane Christensen Kløverlykke Sydals Brian Svane Christensen Kløverlykke 65 6470 Sydals Landzonetilladelse til at ændre anvendelse fra garage til bolig på ejendommen matr.nr. 19 Dynt, Broager, der ligger på Krammarksvej 14, 6310 Broager Sønderborg

Læs mere

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land.

Det er et af planlovens hovedformål at sikre, at der ikke sker spredt bebyggelse i det åbne land. Miljøudvalget 2013-14 MIU Alm.del Bilag 95 Offentligt J.nr. NST-101-01570 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. E stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål E: Vil ministeren på baggrund af henvendelsen

Læs mere

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg

Christian Madsen Hansen Treneparken Sønderborg Christian Madsen Hansen Treneparken 38 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at udvide sommerhuset på matr.nr. 127 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre Kettingskov 12A, 6440 Augustenborg Sønderborg

Læs mere

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg

Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Lotte & Kim Carlsson Sørens Møllevej 13, Asserballeskov 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning og en carport på ejendommen matr.nr. 67 Asserballeskov, Asserballe, der ligger på

Læs mere

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa

Søgård Byg Flensborg Landevej Aabenraa Søgård Byg Flensborg Landevej 22 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at udnytte tagetagen på ejendommen matr.nr. 5 Nybøl Ejerlav, Nybøl, der ligger på Amtsvejen 43, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune

Læs mere

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å.

KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021. Arvad Møllevej. Elværkssøen. Skjern Å. Arvad Møllevej Elværkssøen Jernbane Skjern Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE FORSLAG til tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 21. september til 16. november 2011

Læs mere

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager

/6967. Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager 05-03-2014 14/6967 Marianne Tychsen og Poul Erik Nielsen Dyntvej 71 Dynt 6310 Broager Landzonetilladelse til at nedrive eksisterende lade og opførelse af overdækning tilbrænde på ejendommen matr.nr. 8

Læs mere

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen

Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Notat Det åbne land og friluftsliv J.nr. NST-103-00050 Ref. HWI/HINEL Den 11. april 2011 Kommunernes hjemmel til at lave særregler i kommune- og lokalplanlægningen Vindmølleindustrien har med pressemeddelelse

Læs mere

Vejledning om byvækst

Vejledning om byvækst Vejledning om byvækst Planlægning og Byudvikling INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Planlovens bestemmelser om byvækst 2. Metode til opgørelse af arealbehov 3. Muligheder for at udlægge nye arealer 3.1 Positivt

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 15:45 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært møde - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R.

Afgørelse Naturstyrelsen gør hermed indsigelse efter planlovens 29, stk. 1 og 2, mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1.R. Assens Kommune sendt elektronisk Tværgående planlægning J.nr. NST-122-420-00034 NST-123-420-00031 Ref. elmno Den 10. juli 2014 Indsigelse mod forslag til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4. 1-3

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx.

Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan Forslag i høring: xx.måned - xx. KOMMUNEPLANTILLÆG 06 Stenløse - Agertoftegårdsvej Ophævelse af kommuneplanramme O-29 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Forslag i høring: xx.måned - xx.måned 20xx Kommuneplantillæg nr.8 til kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at etablere en teltplads og shelter på ejendommen matr.nr. 160 Oksbøl, Broballe, der ligger på Lusigvej 26, 6430 Nordborg

Læs mere

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum.

Kortet viser med sort stiplet linje afgrænsningen af lokalplanområdet. Med rød streg vises den reviderede kommuneplanramme for Søsum. B E K E N D T G Ø R E L S E Forslag til lokalplan 23 samt forslag til Kommuneplantillæg 10 Kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune har den 26. juni 2013 vedtaget at udsende ovenstående planforslag i offentlig

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Att. Johanne Burgemann Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 205 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Læs mere

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv

Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv Notat om Lov om ændring af lov om planlægning landzonetilladelser. Byg,Plan og Erhverv MOC. 13/25713 Indledning Notatet er udarbejdet af Byg, Plan og Erhverv, som en redegørelse for de fremtidige muligheder

Læs mere

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten

Rådgivermøde Fremtidsfabrikken marts ErhvervsKontakten Rådgivermøde Fremtidsfabrikken - 10. marts 2016 ErhvervsKontakten ErhvervsKontakten består af: Natur og Klima Plan og Geodata Byg og Industrimiljø Fremtidsfabrikken Erhvervskonsulent Jobservice ErhvervsKontakten

Læs mere

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa

/ Chresten Andreas Jørgensen Nørskov Aabenraa 20-10-2014 14/36452 Chresten Andreas Jørgensen Nørskov 15 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opføre et nyt stuehus og en garage på ejendommen matr.nr. 81 Iller, Broager, der ligger på Illervej 18,

Læs mere

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager

Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Robert Rigelsen Nyballe 7 Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre en garage på ejendommen matr.nr. 340 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 7, 6310 Broager Sønderborg Kommune har den 5.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Til Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven

Til Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven Til Embedsmandsudvalget vedrørende analyse af planloven 6. februar 2015 Arkitektforeningen finder det meget positivt, at ministerierne og KL har engageret

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Lager/salgslokalet opføres som en træhytte med saddeltag i en afdæmpet rødlig farve

Lager/salgslokalet opføres som en træhytte med saddeltag i en afdæmpet rødlig farve Iver Hansen Dall Nyballe 2, Skelde 6310 Broager Landzonetilladelse til at opføre et lager/salgslokale til vineri på ejendommen matr.nr. 341 Skelde, Broager, der ligger på Nyballe 2, Skelde, 6310 Broager

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj

Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj Debatoplæg Ny planlægning for en del af Laanshøj www.furesoe.dk/hoering OBS: Ny høringsfrist den 11. marts 2016 Ny planlægning for den sydlige og sydøstlige del af Laanshøj Furesø Kommune igangsætter en

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune.

Afgørelse i sagen om udstykning af 4 grunde fra en ejendom i Gimming i Randers Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 Den 27. marts 2007 NKN-31-00405 Afgørelse i sagen om udstykning af

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø. Sendt på mail til kopi til Mette Widding Johannsen

Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle København Ø. Sendt på mail til kopi til Mette Widding Johannsen Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Sendt på mail til fingerplanrevision@erst.dk kopi til Mette Widding Johannsen metjoh@erst.dk Høringssvar vedr. Fingerplanrevision Egedal Kommune har

Læs mere

Modernisering af planloven

Modernisering af planloven Modernisering af planloven Aarhus, den 3. november 2016 2 Modernisering af planloven - grundlaget Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016 aftale

Læs mere