Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv"

Transkript

1 Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004

2 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen Elmeskov, deputy director, OECD. Bente Hyldahl Fogh, direktør, Praktiserende Lægers Organisation. Birgitte Hansen, direktør, Emergent analyse & rådgivning. Peter Højland, adm. direktør, Transmedica A/S. Jørn Henrik Petersen, professor, Syddansk Universitet. Nina Smith, professor, Handelshøjskolen i Århus. Jørgen Søndergaard, direktør, Socialforskningsinstituttet. Sekretariatet Lars Haagen Pedersen, sekretariatschef. Jan V. Hansen, souschef. Søren Lindemann Aagesen, chefkonsulent. Tove Birgitte Pedersen, chefkonsulent. Helle Osmer Clausen, specialkonsulent. Ellen Klarskov Hansen, specialkonsulent. Svend Jespersen, specialkonsulent. Steen Nielsen, specialkonsulent. Peter Olsen, specialkonsulent. Zitta Mogensen, chefsekretær. Christian Scheuer, studentermedhjælper. Esben Anton Schultz, studentermedhjælper. Thomas Frederiksen, daglig webansvarlig/elev.

3 Velfærdskommissionen Analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Maj 2004

4 Analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Maj 2004 Oplag: ISBN: Elektronisk udgave Omslag: Esben Bregninge Design Tryk: Schultz Grafisk Pris: DKK 200,00 Publikationen sælges hos boghandlere og Velfærdskommissionens sekretariat: Landgreven København K. E T

5 Indholdfortegnelse Forord... 7 Redaktionelt forord... 9 Kapitel 1: Sammenfatning af det danske velfærdssamfund og dets udfordringer Indledning Principper for velfærd Udfordringer for det danske velfærdssamfund Fremtidig finansiering af velfærdssamfundet Del I: Velfærdssamfundets principper Kapitel 2: Hovedformål og organisering af velfærd Indledning Velfærdssamfundets hovedformål Opgaveløsning i velfærdssamfundet Velfærdsmodeller Forklaringer på velfærdssamfundenes opståen og historiske udvikling Ligestilling og køn Konklusion Kapitel 3: Forsikring og omfordeling Indledning Lighed og retfærdighed Sammenhængen mellem lighed og velfærd rigdom og retfærdighed Mekanismer til risikodeling Principper for risikodeling Hvordan kan aktørerne løse opgaven? Beskatning Andre aspekter vedrørende organisering af omfordeling og risikodeling Konklusion Kapitel 4: Balance mellem generationer og egenskaber ved pensionssystemer Indledning Holdbarhed og etik Økonomiske aspekter og den sociale kontrakt mellem generationer Egenskaber ved forskellige pensionssystemer Generationsregnskaber og finanspolitisk holdbarhed Konklusion... 97

6 Kapitel 5: Normer, social kapital og incitamenter Indledning Social kapital Solidaritet og individualisering Ansvarlighed Tillid Normer og incitamenter Konklusion Kapitel 6: Væksten i de offentlige udgifter og mulige drivkræfter bag udviklingen Indledning Væksten i de offentlige udgifter siden Mulige drivkræfter bag udviklingen Konklusion Del II: Det danske velfærdssamfund Kapitel 7: Offentlige udgifter og finansieringen i hovedtræk Indledning De offentlige udgifter og velfærdssamfundets formål Finansieringen af de offentlige udgifter Velfærdssamfundet og fordelingsmålsætningerne Skattebasernes sårbarhed i lyset af internationaliseringen Konklusion Kapitel 8: Overførsler og velfærdsservice i de seneste tre årtier Indledning Overordnede træk ved udviklingen i offentlige udgifter til overførsler og velfærdsservice Udviklingen i indkomsterstattende overførsler og tillægsydelser Udviklingen i velfærdsservice Konklusion Kapitel 9: Svage grupper i befolkningen Indledning Familier med relativ lavindkomst De svage eller udsatte grupper i det danske samfund Marginaliserede i forhold til arbejdsmarkedet Konklusion

7 Del III: Velfærdssamfundets fremtidige finansiering Kapitel 10: Befolkningens udvikling Udviklingen i den samlede befolkning Aldersfordelingen Indvandringen Middellevetid Usikkerhed med hensyn til befolkningens alderssammensætning Konklusion Kapitel 11: Forudsætninger om offentlige udgifter, arbejdsstyrke og overførselsindkomster Indledning Aldersfordelte udgifter til overførselsindkomster og serviceydelser Lønninger Arbejdsstyrken og antal overførselsmodtagere Forudsætninger om udviklingen i befolkningens uddannelsesniveau Forudsætninger om udviklingen i arbejdstiden Konklusion Kapitel 12: Finansiering af velfærdssamfundet Indledning og konklusion Grundlæggende antagelser Fremskrivning uden tilpasninger i den økonomiske politik Finansieringsmuligheder Usikkerheder vedrørende befolkningsudviklingen Usikkerheder med hensyn til grundlæggende økonomiske variable Velfærdsdilemmaer Kapitel 13: Befolkningens bidrag til den offentlige sektor Indledning Offentlige indtægter og nettobidrag til det offentlige Kønsfordelte nettobidrag til den offentlige sektor Herkomstfordelte mellemværender med den offentlige sektor Konklusion

8

9 Forord Velfærdskommissionen udgiver sin første publikation i maj 2004 i form af et debatoplæg med titlen: Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv. I debatoplægget rejses spørgsmål om, hvilke udfordringer velfærdssamfundet står over for, og hvordan velfærdssamfundet gøres mere robust over disse udfordringer. Endvidere diskuteres, hvordan velfærdssamfundet kan fastholdes og videreudvikles uden at hæve skatterne eller stifte gæld. Nærværende analyserapport dokumenterer og er dermed grundlag for debatoplægget. Rapporten giver imidlertid også en oversigt over en række tilknyttede problemstillinger og områder, som er nyttig baggrundsviden for at diskutere velfærdssamfundets udfordringer og udviklingsveje. Kapitlernes karakter varierer således fra frembringelse af ny viden om velfærdssamfundet i form af statistiske analyser og modelberegninger til en oversigt over den eksisterende viden. Mange af områderne vil blive genoptaget i kommende publikationer fra Velfærdskommissionen. I efteråret 2004 vil vi således se på globaliseringen og dens konsekvenser for velfærdssamfundet. Endvidere vil vi belyse, hvordan andre lande håndterer de fremtidige udfordringer. Udover analyserapporten er der udarbejdet tre arbejdsrapporter om Politologisk og sociologisk forskning om de politisk-institutionelle dynamikker bag det danske velfærdsamfund Økonomiske perspektiver på velfærdssamfundet Estimation af middellevetider for mænd og kvinder i Danmark baseret på Lee-Carter metoden. Dette materiale er i lighed med debatoplægget og analyserapporten tilgængeligt på kommissionens hjemmeside Med venlig hilsen Velfærdskommissionen 7

10 8

11 Redaktionelt forord Velfærdskommissionens analyserapport udkom i en foreløbig udgave d. 24. maj. Den endelige udgave har gennemgået en afsluttende redigering med fokus på sproglig afpudsning af alle kapitler. Der er endvidere sket følgende indholdsmæssige ændringer af kapitel 11 og 12: I kapitel 11 er 11.2 udvidet med et afsnit, der uddyber og diskuterer sammenhængen mellem restlevetid og individuelle serviceydelser. En genberegning af DREAM-kørslerne i kapitel 12 har vist små ændringer i resultaterne, og de korrekte tal er indføjet. Rettelserne påvirker ikke kapitlets konklusioner. I 12.6 i afsnittet "Helbredstilstand og offentlige serviceydelser" er rettet en fejl, som påvirker størrelsen af restlevetidsafhængigheden i den del af individuelle offentlige serviceudgifter, der går til sundhed samt sociale udgifter til ældre og plejeudgifter. Resultaterne i afsnittet er rettet, og følsomheden af udgifterne med hensyn til restlevetiden er ca. halveret Kapitel 12 er udvidet med et bilag, der dekomponerer forskellen mellem en standard DREAM-holdbarhedsberegning og Velfærdskommissionens grundforløb. 9

12 10

13 Kapitel 1 Sammenfatning af det danske velfærdssamfund og dets udfordringer 1.1 Indledning Det danske velfærdssamfund er i vid udstrækning baseret på det såkaldte universelle princip. Herved forstås, at velfærdsydelser og tilbud stilles frit til rådighed for borgerne, hvis de har været ude for en bestemt begivenhed. Finansieringen sker kollektivt i den forstand, at der betales skatter, der ikke er knyttet til ens brug af velfærdssamfundet. Både overførsler og serviceydelser er forholdsvis generøse, og derfor må skattebasen være bred og skattetrykket højt. De indkomstafhængige ydelser giver sammen med det høje skattetryk og progressionen i indkomstbeskatningen mulighed for en betydelig grad af omfordeling i Danmark er der meget få langvarigt fattige. Bagsiden af medaljen er, at der sker forvridninger af danskernes beslutninger om at arbejde, forbruge og spare op. I løbet af de seneste godt tre årtier er der sket en markant udbygning af såvel den offentligt finansierede velfærdsservice, dvs. social-, sundhedsog undervisningsområdet, som overførselsordningerne, f.eks. folkepension, efterløn og arbejdsløshedsdagpenge. En mindre del af væksten kan forklares med ændringer i befolkningens aldersmæssige sammensætning i retning af en større andel af ældre. Det har medvirket til et større træk på folkepensionen samt forskellige omsorgs- og plejeydelser. Langt den væsentligste årsag er dog, at den offentlige sektor har stillet stadig flere muligheder af stadig bedre standard til rådighed for borgerne. En række forhold taler for, at den danske velfærdsmodel kan komme under stigende pres i fremtiden. Udfordringerne kan samles i fire hovedgrupper: Øget globalisering. Demografiske forskydninger. Ændrede normer og øget individualisering. Øget efterspørgsel efter velfærdstilbud fra det offentlige og efter fritid. Øget globalisering sætter den danske velfærdsmodel under pres, fordi det bliver mere omkostningsfuldt at finansiere velfærdsydelser med generelle skatter. Højtuddannede kan have en økonomisk tilskyndelse til at flytte til lande med større lønspredning og lavere skatter. Selv i den situation, hvor arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser forbliver beskeden, vil den internationale integrationsproces alligevel få betydning for mulighederne for at beskatte arbejdskraft. Det skyldes, at beskæftigelsens mobilitet på tværs af landegrænser meget vel kan blive øget i kraft af outsourcing og udenlandske direkte investeringer. Dette forhold kan i sig selv øge 11

14 Analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv forvridningerne ved at beskatte arbejdskraft, hvis øgede skatter slår ud i højere lønninger. De demografiske forskydninger, der med stor sikkerhed kan forudses, er betydelige. Frem til 2040 bliver der færre erhvervsaktive i forhold til antallet af personer, der skal forsørges. Færre til at forsørge flere betyder øget finansieringspres på personerne i arbejdsstyrken for at opretholde niveauet for overførsler og offentlige serviceydelser. Øget fremtidig efterspørgsel efter offentlige velfærdstilbud og fritid ligger i forlængelse af den historiske udvikling og er ikke overraskende i lyset af den øgede velstandsudvikling. Tilsvarende er øget efterspørgsel efter fritid et resultat af øget velstand. Begge tendenser er udtryk for såkaldte velfærdsdilemmaer, som sætter den danske model under pres, da udgifterne øges, og skattegrundlaget formindskes. Den manglende kobling mellem bidrag og ydelser i den danske velfærdsmodel indebærer en konflikt. Velfærdsmodellen forudsætter, at vi alle bærer ansvar for hinanden og i særdeleshed for dem, der ikke kan klare sig selv. På den anden side indebærer modellen også en tilskyndelse til personligt at sikre sig størst mulig adgang til velfærdsydelser, fordi det ikke umiddelbart påvirker den enkeltes skattebetaling at kræve flere serviceydelser eller vælge mere fritid. Desuden reduceres adgangen til velfærdsydelser for den enkelte heller ikke, hvis man laver skatteunddragelse f.eks. ved sort arbejde. Det er vanskeligt at måle, om tendenserne til at unddrage sig den fælles ansvarlighed er voksende. Et tegn på, at solidariteten er mindsket i det danske samfund, er dog, at undersøgelser peger på, at sort arbejde er blevet mere socialt accepteret. I afsnit 1.2 uddybes principperne for det danske velfærdssamfund. Afsnit 1.3 indeholder en mere detaljeret præsentation af de fire ovennævnte udfordringer. Afsnit 1.4 beskriver mulighederne for fremtidig finansiering af velfærdssamfundet i lyset af udfordringerne. 1.2 Principper for velfærd En lang række andre forhold end økonomiske er med til at bestemme udviklingsmulighederne for velfærdssamfundet eksempelvis politiske, moralske og etiske hensyn og ønsker. Derfor præsenteres i dette afsnit vigtige økonomiske, politologiske og sociologiske vinkler på velfærdssamfundet på basis af især kapitlerne 2-6 i analyserapporten. I alle samfund er der fire hovedtyper af opgaver eller hovedformål, der skal varetages, jf. kapitel 2: 12

15 Kapitel 1 Kollektive løsninger på behovet for at fordele den enkeltes indkomst over livsløbet og for folkeforsikring. Fremme af lighed og omsorg for de svage grupper. Velstandssikring og investering. Sikkerhed, infrastruktur og andre statsopgaver. I kapitel 7 er de offentlige udgifter i Danmark fordelt på de fire hovedformål i årene 1971, 2002 og 2040, hvor oplysningerne om 2040 er baseret på de samfundsøkonomiske fremskrivninger i kapitel 12. Det fremtidige pres mod velfærdssamfundets finansiering som følge af globaliseringen og de forventede demografiske ændringer kan medføre, at de økonomiske muligheder for at hjælpe de svagt stillede i befolkningen formindskes fremover. Problemet kan blive forstærket, hvis den øgede individualisering resulterer i mindre opbakning til den universelle models kollektive ansvar for de svagest stillede. Derfor er det vigtigt, at det debatteres, hvilke grupper i befolkningen, der reelt har størst behov for omsorg, jf. kapitel 9. Velfærdssamfundets principielle opgaver og formål kan varetages på forskellige måder. De fleste vestlige lande opfattes som velfærdssamfund, men landenes velfærdssystemer er indrettet meget forskelligt. Ofte skelnes der overordnet mellem tre typer af velfærdssystemer: Den universelle model (Skandinavien). Den arbejdsmarkedsbaserede model (Kontinentaleuropa). Den residuale model (angelsaksiske lande). I den universelle model er princippet, at de sociale ydelser dækker alle borgere, der kommer ud for en bestemt begivenhed og i øvrigt opfylder betingelserne, uanset deres familiemæssige eller arbejdsmæssige situation. Ydelserne kan være afhængige af aktuel indkomst og/eller formue, eller de kan være ens for alle. I den arbejdsmarkedsbaserede model er de sociale ydelser især forbeholdt de persongrupper, der er eller har været på arbejdsmarkedet, og er ofte knyttet til forudgående indkomst. I den residuale velfærdsmodel er det kun de dårligst stillede, der modtager sociale ydelser, mens resten af befolkningen i stort omfang benytter velfærdsforsikringer på markedsvilkår eller er henvist til den frivillige sektor. I stort set alle industrialiserede lande er den offentlige sektor ekspanderet kraftigt i løbet af de seneste knap hundrede år. Væksten er især sket i perioden Udviklingen i de offentlige udgifter i Danmark afviger fra udviklingen i mange andre lande. Helt frem til starten af 1960 erne var de offentlige udgifter lavere end gennemsnittet for de øvrige lande. I løbet af 1960 erne og 1970 erne øgedes udgifternes andel af BNP imidlertid næsten dobbelt så hurtigt som i gennemsnittet af de øvrige industrialiserede lande, og siden slutningen af 1970 erne har Danmark haft ét af verdens højeste udgiftstryk. 13

16 Analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Der kan peges på en række forskellige årsager, som har bidraget til udgiftsvæksten, jf. kapitel 6. Væsentlige overordnede årsager er formentlig omstillingen fra landbrugs- til industrisamfund, befolkningsaldring og kvindernes stigende erhvervsdeltagelse. Andre væsentlige forklaringer er, at det er vanskeligt at forøge produktiviteten i serviceerhverv, som udgør en væsentlig del af den offentlige sektors produktion. Det indebærer over tid en relativ fordyrelse af den offentlige sektors produktion. En yderligere forklaring kan være, at befolkningens villighed til at skattefinansiere offentlige ydelser er steget i takt med, at stigende indkomster har gjort det lettere at dække helt basale behov. Når det offentlige via overførselsindkomster og serviceydelser skaber et socialt sikkerhedsnet for personer ved indkomstbortfald, sygdom mv., har det også karakter af forsikring en implicit forsikring. Forsikringen er implicit, fordi den ikke beror på en kontrakt, hvor retten til erstatning forudsætter en præmieindbetaling. Men ligesom ved en almindelig forsikring gives der dækning ved f.eks. sygdom. Til gengæld er der i stedet for forsikringspræmie betalt en præmie via skatten, så der for den enkelte ikke er nogen sammenhæng mellem omfanget af forsikringsdækningen og skatteindbetalingernes størrelse. Ordningerne vil altid fremstå som omfordelende fra de heldige til de uheldige. Den implicitte forsikring sikrer således en høj grad af lighed, og omfordeling og forsikring bliver derfor til to sider af samme sag, jf. kapitel 3. Fordelene ved implicitte forsikringsordninger, som etableres af indkomstafhængige overførsler og skatter, er, at det offentlige på grund af sin mulighed for skatteopkrævning har stor økonomisk styrke og dermed gode muligheder for at håndtere specielle risici, som f.eks. risikoen for udbredt og langvarig arbejdsløshed i forbindelse med lavkonjunkturer. Desuden løser implicit forsikring delvist informationsproblemet i forhold til folks risikotype, da forsikringen er obligatorisk for alle, og derved sikrer det offentlige, at der findes en forsikringsordning. Endelig kan den implicitte forsikring sikre en høj grad af lighed. Implicitte forsikringer har imidlertid andre problemer indbygget: Nogle grupper bliver påtvunget en forsikring, de ikke ønsker eller har behov for. Endvidere forvrider beskatning beslutningerne om at arbejde, forbruge og spare op. Private forsikringsmarkeder har en række fortrin i kraft af, at den løbende markedskontakt inspirerer til produktudvikling, og at kundernes krav om sammenhæng mellem pris og kvalitet mærkes direkte og kan fremtvinge fokus på effektivitet. På markedet findes genforsikringsselskaber, der hjælper forsikringsselskaberne med at afdække den indtjeningsrisiko, der kan opstå, hvis forsikringsselskaberne specialiserer sig inden for enkelte kundesegmenter og forsikringstyper. På den måde kan der opnås specialiseringsgevinster samtidig med, at forsikringsselskabernes indtjening og dermed deres mulighed for at udbetale forsikringsbeløb til deres kunder er sikret. Nogle typer risiko, f.eks. risikoen for arbejdsløshed, kan imidlertid være vanskelig at forsikre for private forsikringsselskaber uden en vis form 14

17 Kapitel 1 for offentlig intervention. Det skyldes, at konjunkturbevægelser gør, at arbejdsløshed typisk rammer mange på en gang. Det kræver stor økonomisk styrke og kreditværdighed at kunne udbetale store beløb i arbejdsløshedsforsikring i en længere periode. Hertil kommer, at problemer i forhold til at observere, hvor høj risiko forskellige forsikringstagere har for en forsikringshændelse, kan føre til, at forsikringsdækningen bliver utilstrækkelig. I yderste konsekvens kan dette problem gøre det uprofitabelt for private virksomheder at udbyde visse typer forsikring for nogle befolkningsgrupper. På nogle områder er det en mulighed, at det offentlige gør det lovpligtigt for borgerne at være forsikret i private forsikringsselskaber. Obligatoriske forsikringer indebærer ikke nødvendigvis de samme forvridninger som implicit forsikring via det offentlige, da den ydelse, der modtages, hænger sammen med den præmie, der betales. I forbindelse med eventuelle omlægninger til at løse flere opgaver i privat regi, er det centralt, at der er fri konkurrence på forsikringsmarkederne. Hertil kommer vigtige overvejelser om, hvorvidt den grad af omfordeling, der foretages via private forsikringsmarkeder, er tilstrækkelig til at opfylde det samfundsmæssige behov for og ønske om omfordeling. Den danske velfærdsmodel hviler på en implicit kontrakt mellem generationerne. I forenklet form kan den samfundsmæssige kontrakt beskrives på den måde, at de erhvervsaktive via skattebetalinger finansierer offentlige udgifter og overførsler til børn og unge samt ældre. Til gengæld fik de erhvervsaktive offentlige ydelser, da de var børn og unge, og de har en forventning om at blive forsørget i deres alderdom. Finansiering af offentlige udgifter med løbende skattebetalinger benævnes også her-og-nufinansiering. Denne finansieringsform gør velfærdsmodellen følsom over for demografiske forskydninger på godt og ondt. Hvis antallet af erhvervsaktive øges i forhold til antallet af personer uden for arbejdsstyrken, bliver det lettere at finansiere velfærdsydelserne med skatter på arbejdsindkomst og omvendt. En opsparingsbaseret velfærdsmodel, hvor velfærdstilbuddene finansieres af borgernes egne øremærkede bidrag, er mindre følsom over for demografiske forskydninger, men en sådan model har en række andre ulemper i forhold til her-og-nu-finansiering, jf. kapitel 4. Her-og-nu-finansiering forudsætter, at der er solidaritet mellem generationer. Denne solidaritet kan selvfølgelig blive sat under pres i en fremtid med demografisk modvind. Solidariteten mellem generationer kan også erodere som følge af bl.a. øget individualisme, jf. kapitel 5. I fravær af generationssolidaritet kan der være en tilskyndelse for generationerne på arbejdsmarkedet til at udnytte, at den implicitte kontrakt vanskeligt kan håndhæves. Dette kan give sig udslag i, at de erhvervsaktive vægrer sig ved betale så meget til de yngre og ældre generationer som oprindeligt aftalt. 15

18 Analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Et oplagt spørgsmål er derfor, hvad der er en rimelig balance mellem forskellige generationer. Denne problemstilling bliver selvfølgelig kompliceret af, at de valg, som de nulevende generationer træffer, ikke bare påvirker andre nulevende generationer, men også kommende generationer. De etiske aspekter ved sådanne valg bliver diskuteret i kapitel 4. Velfærdskommissionen har som udgangspunkt, at kommissionens arbejde skal lede til forslag, som sikrer, at velfærdstilbuddene i fremtiden kan have samme omfang som i dag og vokse i takt med den fremtidige velstandsudvikling. En økonomisk politik, der understøtter dette, benævnes som finanspolitisk holdbar, jf. boks 1.1. De reformer, der sikrer finanspolitisk holdbarhed og balance mellem generationer, skal være af en type, så både nulevende generationer og fremtidige generationer bidrager til at løse ubalancen. Finansieringen af en holdbar velfærd skal ikke kun pålægges fremtidige generationer. Nutidige generationer kan bidrage til fremtiden ved at sikre overskud på de offentlige finanser og derved nedbringe gælden og på sigt opbygge offentlig formue. Grundlaget for at bevare velfærdstilbuddenes nuværende omfang er, at de fremtidige generationer bidrager til samfundet i samme omfang som nuværende generationer. Fremtidige generationer kan vælge at bidrage mindre til velfærdssamfundet gennem en forøgelse af fritiden i form af f.eks. lavere arbejdstid eller tidligere tilbagetrækning. Velfærdskommissionen har imidlertid lagt til grund, at finansieringen af dette i givet fald alene vedrører fremtidige generationer. Nuværende generationer skal ikke bidrage til at sikre, at fremtidige generationer kan holde mere fri. Boks 1.1: Velfærdskommissionens definition af finanspolitisk holdbarhed Velfærdskommissionens forudsætning om, at velfærdstilbuddene i fremtiden skal have samme omfang, fortolkes som en økonomisk politik, der opfylder følgende: Overførselsindkomster pr. individ reguleres i takt med lønudviklingen efter fradrag for pensionsindbetalinger mv., jf. satsreguleringsloven. Udbredelsen af de enkelte typer af overførselsindkomst antages at være konstant i fremtiden. Det svarer til, at andelen af en given befolkningsgruppe (fordelt på køn, alder, herkomst mv.), som modtager en given ydelse, er uændret over tid. Forbruget af offentlig service (individuelt offentligt forbrug) har en bestemt fordeling i forhold til henholdsvis alder, køn og oprindelse. Den gennemsnitlige udgift pr. person i en given gruppe reguleres med produktivitetsstigningen og inflationen, hvilket omtrent svarer til regulering med lønudviklingen. Skatte- og afgiftssatser antages at blive fastholdt uændrede, bortset fra mængdeafgifter, der reguleres som følge af prisstigninger. 16

19 Kapitel 1 Velfærdskommissionens definition af finanspolitisk holdbarhed indebærer en finanspolitik med en lavere tendens til udgiftsstigninger, end den historiske erfaring tilsiger, jf. kapitel 8. Hvis fremtidige generationer ønsker stigninger i de offentlige ydelser i et omfang, der ligger ud over dette, eller ønsker skattelettelser, er det i Velfærdskommissionens fortolkning af kommissoriet op til de fremtidige generationer selv at finansiere dette. 1.3 Udfordringer for det danske velfærdssamfund Globalisering og mulige tilpasninger af velfærdssamfundet 1 Globalisering fører til tættere økonomisk integration mellem lande, dvs. øget gensidig afhængighed mellem den økonomiske udvikling i forskellige lande. Væsentlige drivkræfter i denne proces er et stigende handelsomfang, øget omfang af investeringer på tværs af landegrænser (direkte investeringer) og hyppig brug af outsourcing, hvor en voksende del af produktionsprocessen flyttes til lande med mere profitable produktionsomkostninger. De senere årtiers tendens til øget handel og flere investeringer på tværs af grænserne er et resultat af politiske beslutninger i begyndelsen af 1960 erne om at liberalisere handel og investeringer med en multilateral afvikling af mange handelsbarrierer for industrivarer. Udviklingen er blevet forstærket i EU-regi med etablering af det indre marked for varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft. Den teknologiske udvikling er en vigtig del af globaliseringen, og den er i de seneste årtier især kommet til udtryk ved betydelige fald i omkostningerne på transport, kommunikation og information. Globaliseringen kan indebære betydelige gevinster, fordi kapital, arbejdskraft og ressourcer kan bruges mere effektivt som følge af nye muligheder for specialisering og stordriftsfordele. Selv om det indre marked også implicerer fri mobilitet af arbejdskraften, er den observerede mobilitet på tværs af de europæiske arbejdsmarkeder meget begrænset. Det kan dog ikke udelukkes, at mobiliteten vil øges i fremtiden, især for højtuddannet og specialiseret arbejdskraft. Selvom arbejdsmarkedet for nærværende ikke er direkte påvirket af integrationen i form af øget mobilitet, vil der alligevel være væsentlige indirekte effekter. Det skyldes, at forandringerne på varemarkederne og den øgede betydning af direkte investeringer betyder en større mobilitet af beskæftigelsen arbejdstagerne bevæger sig sjældent over landegrænserne, men til gengæld kan arbejdspladserne lettere flytte sig. 1 Dette afsnit er baseret på Andersen (2002). Der findes en række andre danske fremstillinger af globaliseringen og dens konsekvenser for velfærdssamfundet, eksempelvis Det Økonomiske Råd (2001) og Økonomi- og Erhvervsministeriet (2003). 17

20 Analyserapport Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Det er vigtigt at slå fast, at selvom der ofte tales om en globaliseringsproces, så er det for varemarkederne mere korrekt at tale om en regional globaliseringsproces, idet den øgede handel ikke har indebåret væsentlige forskydninger mellem de store globale økonomiske områder. EU er i dag stort set lige så lukket som for 30 år siden, idet EU s samhandel med omverdenen i hele perioden har udgjort ca. 10 pct. af produktionen. Selvom handlen med lavtlønslande fra Østeuropa og Asien har fået større vægt, så er den samlede handel med lavtlønslande ikke øget i betydning. International integration kan påvirke skattesystemet på flere måder. En oplagt risiko er en øget mobilitet af skattebaserne, hvilket især er et problem for lande med et højt skattetryk. En sådan mobilitet kan skabe et behov for at flytte beskatningen fra mobile til mindre mobile skattekilder. I dansk perspektiv har udviklingen været kendetegnet ved mindsket virksomhedsbeskatning (lavere selskabsskattesats) denne tendens kan genfindes i hele EU samt tilpasning af grænsehandelsfølsomme punktafgifter. Hovedparten af det danske skatteprovenu stammer fra skat på arbejdsindkomst. Den helt afgørende faktor for, i hvilket omfang finansieringen af velfærdssamfundet sættes under pres, er derfor arbejdskraftens fremtidige mobilitet. Det kan blive sværere at finansiere omfordelende politikker, da byrden herved skal bæres af højindkomster med økonomisk tilskyndelse til at udvandre. Den implicitte kontrakt, der ligger til grund for velfærdssamfundet, om, at de heldige, dvs. højindkomsterne, skal betale til de mindre heldige, dvs. lavindkomsterne, bliver brudt ved migration. Hvis mobiliteten for de højtuddannede stiger i fremtiden, kan der komme brud på en anden implicit kontrakt, nemlig i relation til finansieringen af uddannelse i Danmark. Vederlagsfri uddannelse og generøs uddannelsesstøtte til de uddannelsessøgende skal betales med mange års skattebetaling. Øget udvandring kan betyde, at velfærdssamfundet risikerer at stå tilbage med ubetalte uddannelsesregninger. At disse sammenhænge er vigtige fremgår af, at mellem- og især højindkomster er betydningsfulde for finansieringen af velfærdssamfundet. Det gennemsnitlige nettobidrag dvs. summen af skatter og afgifter fratrukket udgifter til overførsler og serviceudgifter til de offentlige kasser fra højindkomster er ca kr. om året, mens personer med de laveste indkomster modtager ca kr. netto fra det offentlige, jf. Finansministeriet (2002). Det er derfor interessant at få belyst især højtuddannedes vandringsmønstre, og om der er sket strukturelle skift heri i de senere år. Selv hvis arbejdskraftens mobilitet på tværs af landegrænser forbliver beskeden, vil den internationale integration alligevel have betydning for virkningen af beskatning af arbejdskraft. Dette kan som nævnt henføres til, at arbejdspladserne bliver mere mobile på tværs af landegrænser. De lande eller områder, der er mest konkurrencedygtige, vil opleve den største jobvækst på bekostning af mindre profitable lande. Mobiliteten kan ske både i 18

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser

Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 30 Indvandrere og danskeres nettobidrag til de offentlige finanser Marie Louise Schultz-Nielsen og Torben Tranæs KØBENHAVN 2014 Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM

Indvandrere, offentlige udgifter. og finanspolitisk holdbarhed. Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Danish Rational Economic Agents Model, DREAM Oktober 2004 Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed Udgiver: Danish Rational

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed

Teknisk note nr. 9. Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed. Rockwool Fondens Forskningsenhed Teknisk note nr. 9 Indvandringens betydning for den finanspolitiske holdbarhed Noten er udarbejdet af Daniel le Maire Christian Scheuer Rockwool Fondens Forskningsenhed København 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE

EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE EN DANSK FATTIGDOMSGRÆNSE analyser og forslag til opgørelsesmetoder EKSPERTUDVALG OM FATTIGDOM Indledning Regeringen nedsatte i maj 212 ekspertudvalget om fattigdom, der har haft til opgave at belyse forskellige

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN?

DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? DEN DANSKE FINANSKRISE KAN DET SKE IGEN? FONDEN KRAKA / FINANSKRISEKOMMISSIONEN BLIND TILLID Tænketanken Kraka har sat to af de vise mænd, der ikke så den forrige krise komme, til at opdage den næste.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING

SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT SOCIALE YDELSER OG ULIGHED 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2016 2016 CASA & SOCIALPOLITISK FORENING SOCIAL ÅRSRAPPORT 2014 SOCIALPOLITISK FORENING OG CENTER FOR ALTERNATIV SAMFUNDSANALYSE

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning

Et moderne arbejdsskadesystem. Anbefalinger til indsats og erstatning Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Ekspertudvalget om arbejdsskadeområdet December 2014 Titel: Et moderne arbejdsskadesystem Anbefalinger til indsats og erstatning Udgivet

Læs mere

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer.

Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan, og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal A/S, København 2011 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Specialtrykkeriet Viborg Foto: Stig Stasig Printed in Denmark 2011 ISBN: 978-87-02-10809-5

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme

Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme Jens Bonke Har vi tid til velfærd? om danskernes brug af deres tid ude og hjemme med bidrag af Bent Jensen GYLDENDAL Har vi tid til

Læs mere

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker

Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Det danske boligmarked - udvikling i boligforsyning og boligønsker Rapport udarbejdet for Byforum af: Statens Byggeforskningsinstitut og Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut Projekt nr: F8-156 Februar-juni

Læs mere