GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE"

Transkript

1 Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: SLOTSVÆNGET -, SLAGELSE DOMINIA A/S STUDIESTRÆDE KØBENHAVN V SAGSNR: - RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK KAROLINEVEJ SLAGELSE DATO:. OKTOBER Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg

2 Slotsvænget -, Slagelse Side Geoteknisk parameterundersøgelse på Slotsvænget -, Slagelse. Indholdsfortegnelse. Projekt.... Mark- og laboratoriearbejde.... Jordbunds- og vandspejlsforhold.... gravninger.... Funderingsforhold.... Generelt.... Normal, direkte fundering.... Påstøbning af nyt fundament udenpå det eksisterende.... Punktfundering på borede fundamenter..... Sætninger.... Tørholdelse.... Midlertidig.... Permanent.... Udførelsesmæssige forhold.... Kontrol.... Miljø.... Afsluttende bemærkninger... Bilag. er. Bilag. Situationsskitse ikke målfast. Sagsbehandler Kvalitetskontrol Casper Nielsen Geotekniker, geolog Claus Gammelmark Therkildsen Geotekniker, akademiingeniør DMR-sagsnr.: -

3 Slotsvænget -, Slagelse Side. Projekt Det aktuelle projekt omfatter renovering af boligblokke. Renoveringen består i opbygning af en skalmur udenpå den eksisterende mur for at etablere ekstra isolering herimellem. Skalmuren funderes på et nyt fundament. I den forbindelse er blevet bedt om at undersøge boligblokkenes eksisterende funderingsforhold samt jordbundsforholdene under blokkene. Det er oplyst at blok er delvist pælefunderet. Yderligere oplysninger foreligger ikke.. Mark- og laboratoriearbejde Den. september er der med Ø mm sneglebor udført uforede geotekniske boringer ( - ), som er afsluttet, á, meter under nuværende terræn (m u. t.). Under borearbejdet er der registreret laggrænser, optaget omrørte prøver og udført vingeforsøg. Ovenstående arbejde er udført i henhold til DGF s Felthåndbogen,. Boringerne er afsat på baggrund af det fra rekvirenten fremsendte tegningsmateriale og fremgår af situationsskitsen i bilag. Der er nedsat Ø mm pejlerør i boringerne til registrering af grundvandsspejlets beliggenhed. Der er pejlet umiddelbart efter borearbejdets afslutning og efterpejlet dage efter, den. september. Samtlige prøver er geologisk bedømt og klassificeret i henhold til DGF s Vejledning i ingeniørgeologisk prøvebeskrivelse,. Det naturlige vandindhold er bestemt på udvalgte prøver i henhold til DGF s Laboratoriehåndbogen,. Resultatet af ovenstående fremgår af boreprofilerne i bilag, som er optegnet i henhold til DGF s Referenceblad for geotekniske profiler,. Signaturer og definitioner fremgår af bilag. DMR-sagsnr.: -

4 Slotsvænget -, Slagelse Side. Jordbunds- og vandspejlsforhold I boringerne, og er der øverst truffet fyld (lermuld og ler) til, á, m u. t., hvorefter der er truffet postglacialt gytje, tørv og fedt ler til, á, m u. t. Herunder er der i boring truffet senglacialt/glacialt ler til, m u. t. hvorefter der er alle boringer er truffet glacialt moræneler og ler til den borede dybde af, á, m u. t. I boringerne, - er der øverst truffet fyld (lermuld, sand og ler) til, á, m u. t., hvorefter der er truffet glacialt moræneler til den borede dybde af, á, m u. t. I boringerne, og er der øverst truffet fyld og antageligt fyld (sandmuld, lermuld, sand og ler) til, á, m u. t., hvorefter der er truffet senglacialt/glacialt sand og ler til, á, m u. t. Herunder er der truffet glacialt moræneler til den borede dybde af, á, m u. t. I boring er der øverst truffet fyld (sandmuld og ler) til, m u. t., hvorefter der er truffet glacialt moræneler og ler/silt til den borede dybde af, m u. t. I boring er der øverst truffet fyld (sandmuld) til, m u. t., hvorefter der er truffet senglacialt/glacialt ret fedt ler, silt og sand til den borede dybde af, m u. t. Der er pejlet i de nedsatte pejlerør umiddelbart efter borearbejdets afslutning, samt efterpejlet den. september, hvor grundvandsspejlet (GVS) blev registreret, á, m u. t. i boringerne, og -, mens der ikke blev pejlet i boringerne og da pejlerørene var gået tabt Grundvandsspejlet må påregnes at være afhængigt af årstid og nedbør. Fortsat pejling anbefales. Senest måned efter endt pejlearbejde skal pejleboringerne sløjfes. For en mere detaljeret beskrivelse af jordbunds- og vandspejlsforholdene henvises til boreprofilerne i bilag. DMR-sagsnr.: -

5 Slotsvænget -, Slagelse Side. gravninger Den. september er der udført prøvegravninger, én ved hver blok. gravningerne er udført ved boringerne,,, og. De trufne pæle og eksisterende fundamenter ved pælefunderingen var ikke asfalterede. Pælene målte x cm², og stod med en afstand på, m fra centrum til centrum af pæl. De trufne dræn bestod af tegl, og var placeret ca.,-, m fra kældervæg. I nedenstående tabel. er beliggenheden af fundamentsunderkant, FUK, den registrerede pæleafstand ved eksisterende pælefundering, beliggenheden af tegldræn og aflejringen ved dræn registreret i de udførte prøvegravninger: Boring FUK Pæleafstand Tegldræn ved dræn nr. Dybde m u. t. m Dybde,,, m u. t. / ved FUK Fyld: Ler, -, m u. t. / ved FUK Moræneler, -, m u. t. / ved FUK Moræneler, -, m u. overkant sokkel Sand, fint, svagt siltet, -, m u. overkant sokkel Ler, ret fedt, svagt siltet, finsandet Tabel.: Beliggenheden af FUK, den registrerede pæleafstand ved eksisterende pælefundering, beliggenheden af tegldræn og aflejringen ved dræn registreret i de udførte prøvegravninger. DMR-sagsnr.: -

6 Slotsvænget -, Slagelse Side. Funderingsforhold. Generelt I nedenstående tabel. er for det aktuelle projekt angivet det vurderede niveau for overside bæredygtige lag, OSBL, FUK, og det registrerede grundvandsspejl, GVS: Boring OSBL FUK GVS /- nr. Dybde m u. t. Dybde m u. t. Dybde m u. t.,,,,,*,,,,,,,,,,,, Tør*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Tabel.: Overside bæredygtige lag, OSBL, FUK, og det registrerede grundvandsspejl, GVS, for det aktuelle projekt. *: Pejling foretaget. september. Er ikke genpejlet da pejlerør var defekt. DMR-sagsnr.: -

7 Slotsvænget -, Slagelse Side Det skal sikres, at der overalt funderes i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn, hvilket er, meter for opvarmede konstruktioner og, meter for uopvarmede konstruktioner. Desuden skal fundamenterne som minimum føres til overside af eksisterende kældergulv. Fundamenterne dimensioneres i såvel korttids- som langtidstilstanden og i henhold til EC samt det danske nationale anneks. For de trufne aflejringer under OSBL og indbygget velkomprimeret sandfyld kan der påregnes følgende målte/skønnede karakteristiske styrke- og deformationsparametre og rumvægte: Rumvægt Korttidstilstanden Langtidstilstanden Konsolideringsmodul γ/γ ϕ k,pl c k,u ϕ k,pl c k,d K kn/m kn/m kn/m kn/m² Generelt: Ler /,. Silt /. Sand /.-. Moræneler /,. Boring :,-, m u. t. og boring :,-, m u. t. Moræneler /,. Sandfyld /. Det anbefales eventuelt at verificere ovenstående deformationsparametre ved udførelse af konsolideringsforsøg. For det aktuelle projekt henføres projektet til geoteknisk kategori, og det forventes, at projektet kan henføres til middel konsekvensklasse (CC). For det aktuelle projekt og med de konstaterede jordbunds- og vandspejlsforhold vurderes den naturligste funderingsform at være: Projekteret fundamentsunderkant, FUK, under OSBL: - Normal, direkte fundering i frostsikker dybde i/under OSBL. Projekteret fundamentsunderkant over OSBL: - Påstøbning af nyt fundament uden på det eksisterende. - Punktfundering på borede fundamenter. De funderingsmetoder er nærmere beskrevet i det følgende. DMR-sagsnr.: -

8 Slotsvænget -, Slagelse Side. Normal, direkte fundering Der funderes direkte på intakte aflejringer under OSBL og i mindst frostsikker dybde under fremtidigt terræn. Funderingen skal udføres sektionsvis, efter en nøje udarbejdet støbeplan.. Påstøbning af nyt fundament udenpå det eksisterende Såfremt det kan dokumenteres, at de eksisterende fundamenter og pæle kan optage de ekstra lodrette og vandrette kræfter, kan det nye fundament påstøbes uden på de eksisterende kældervægge/-fundamenter. Fundamenterne sammenkobles med ankre,. Punktfundering på borede fundamenter. De borede fundamenter dimensioneres i henhold til EC samt det danske nationale anneks og SBI-anvisning. Fundamentsbjælkerne udføres som jernbetonbjælker understøttet af de borede fundamenter. For at minimere revnedannelser i overgangen mellem direkte fundering og punktfunderingen skal jernbetonbjælker føres minimum meter ind over del af bygningen som er direkte funderet. De borede fundamenter føres til den fornødne bæreevne i aflejringerne under overside bæredygtige lag, dog minimum, meter under overside bæredygtige lag. Der skal som nævnt i EC samt det danske nationale anneks tages hensyn til eventuelle tillægslaster, Q till., og mulig udvikling af fuld negativ overflademodstand, Q neg., i aflejringerne over overside af bæredygtig lag. Det anbefales, at der regnes med en mulig udvikling af fuld negativ overflademodstand, Q neg, på alle lodrette betonflader (dvs. både punkt- og stribefundamenter) i aflejringerne over overside af bæredygtig aflejringer efter retningslinierne i EC samt det danske nationale anneks. Der skal gennemføres en undersøgelse af såvel brudgrænsetilstanden som anvendelsestilstanden; jf. EC samt det danske nationale anneks. DMR-sagsnr.: -

9 Slotsvænget -, Slagelse Side. Sætninger Ved en direkte fundering anbefales det, for at fordele svindrevnerne, at forsyne stribefundamenterne med revnefordelende armering; jf. SBI-anvisning nr.. Såfremt der benyttes uarmerede fundamenter, må der forventes en mere synlig revneudvikling i konstruktionen. Ved fundering på intakte aflejringer svarende til de under OSBL trufne, eller på borede fundamenter og efter ovenstående retningslinier vurderes de fremtidige sætninger ved ensartede belastningsfordelinger for det aktuelle projekt, som beskrevet under punkt, ikke at overskride de vejledende grænseværdier for almindelige bygninger i henhold til anneks H i EC.. Tørholdelse. Midlertidig Der forventes ingen væsentlige grundvandsproblemer under udførelsen. Eventuelt tilstrømmende overfladevand bortledes mest hensigtsmæssigt ved hjælp af drænrender ført til pumpesump, eventuelt suppleret med belastede dræn i udgravningssiderne.. Permanent Det kræves, at konstruktioner udføres på en sådan måde, at regn og sne samt overfladevand, grundvand, jordfugt, kondensvand og luftfugtighed ikke medfører fugtskader og fugtgener; jf. SBI-anvisning nr.. I forbindelse med udgravning til de nye fundamenter kan det overvejes at udskifte de eksisterende dræn med nye velfungerende dræn.. Udførelsesmæssige forhold Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund samt midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandstanden skal der træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art. Bæreevne og stabilitet af de eksisterende konstruktioner skal sikres i såvel anlægsfasen som i den permanente tilstand.. Kontrol Samtlige udgravninger bør inspiceres til kontrol af, at der overalt funderes på intakte aflejringer, svarende til de under OSBL trufne; jf. EC kapitel.. DMR-sagsnr.: -

10 Slotsvænget -, Slagelse Side. Miljø Resultatet af de udførte miljøundersøgelser formidles særskilt.. Afsluttende bemærkninger Der skal jf. EC kapitel. udarbejdes en geoteknisk projekteringsrapport, som blandt andet indeholder dokumentation for sammenhængen mellem de faktiske belastninger og jordens bæreevne. I det omfang det ønskes, står selvsagt til rådighed for udarbejdelse af den geotekniske projekteringsrapport samt videre drøftelse af geotekniske og funderingsmæssige spørgsmål i sagen. Det indkomne prøvemateriale opbevares uger fra dato, hvorefter det bortskaffes, medmindre der forinden foreligger anden aftale. DMR-sagsnr.: -

11 Bilag

12 γ

13 FYLD: LERMULD, sandet, lysebrunt - mørkebrunt Fy Re - FYLD: LER, svagt siltet, sandet, svagt gruset, Fy Re svagt muldet, gråbrunt FYLD: LER, sandet, svagt siltet, muldpletter, gråbrunt Fy Re - FYLD: LER, sandet, gruset, svagt muldet, muldpletter, gråbrunt Fy Re =. - FYLD: LERMULD, stærkt sandet, gruset, mørkt Fy Re gråbrunt GYTJE, gråbrunt Fe Pg TØRV, stærkt omsat, træstykker, sortbrunt Fe Pg =. - TØRV, brunt Fe Pg Sten =. =. - GYTJE, skalfragmenter, lyst gråbrunt GYTJE: TØRV, gråbrunt - mørkebrunt GYTJE, olivengråt Fe/ Pg Fe/ Ma Pg Ma Fe/ Ma Pg Sten Sten MORÆNELER, stærkt sandet, stærkt gruset, enkelte sten, kalkholdigt, gråt Sten - MORÆNELER, stærkt sandet, stærkt gruset, enkelte sten, kalkholdigt, gråbrunt Sten MORÆNELER - " - - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

14 FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re FYLD: LERMULD, sandet, lerblandet, mørkebrunt Fy Re FYLD: LERMULD - " - Fy Re > - FYLD: LERMULD - " - Fy Re Sten FYLD: LER, sandet, muldblandet, brunt - gulbrunt Fy Re - LER, fedt, svagt sandet, gruset, gråbrunt Fe Pg > > =. - GYTJE, siltet, enkelte skalfragmenter, små vedstykker, gråbrunt - gulbrunt LER, stærkt sandet, svagt gruset, rodrester, svovljernudfældninger, gråt Ma Pg Sk/ Sg/ Sten - LER, stærkt sandet, svagt gruset, svovljernudfældninger, gråt Sk/ Sg/ Sten MORÆNELER, stærkt sandet, stærkt gruset, sandstriber, kalkholdigt, gråt Sten - MORÆNELER - " - Sten MORÆNELER - " - - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

15 - FYLD: LERMULD, sandet, gruset, stenet, Fy Re mørkebrunt FYLD: LERMULD - " - Fy Re FYLD: LER, sandet, muldblandet, gulbrunt - Fy Re gråbrunt FYLD: LER, sandet, muldblandet, gråt - mørkegråt Fy Re FYLD: LER, sandet, muldblandet, teglstykker, gråt - mørkegråt Fy Re - =. LER, fedt, svagt sandet, gråbrunt Fe Pg GYTJE, gråbrunt Ma Pg LER, fedt, gytjestriber, gråt - gråbrunt Ma Pg =. - GYTJE, gråbrunt Ma Pg MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, gråt LER, fedt, svagt sandet, kalkholdigt, gråt Sm/ - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt MORÆNELER, sandet, svagt gruset, fede striber, kalkholdigt, gråt - MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, fede striber, kalkholdigt, gråt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

16 FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re - FYLD: LERMULD, sandet, murbrokker, brunt Fy Re FYLD: LERMULD, sandet, lerblandet, murbrokker, Fy Re brunt FYLD: LERMULD - " - Fy Re FYLD: LER, stærkt sandet, muldblandet, brunt Fy Re > - MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråbrunt - gulbrunt MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråbrunt > - MORÆNELER, stærkt sandet, gruset, sandstriber, kalkholdigt, gråbrunt MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, sandstriber, kalkholdigt, gråt - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

17 FYLD: LERMULD, lerblandet, mørkebrunt Fy Re FYLD: LER, sandet, gruset, muldblandet, gulbrunt Fy Re FYLD: LERMULD, lerblandet, mørkebrunt Fy Re - FYLD: LER, sandet, gruset, muldblandet, gulbrunt Fy Re MORÆNELER, sandet, gruset, flammet, kalkholdigt, gulbrunt - gråbrunt - MORÆNELER - " - MORÆNELER, sandet, gruset, flammet, kalkholdigt, gråbrunt - MORÆNELER - " - MORÆNELER, sandet, gruset, flammet, kalkholdigt, gråt Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

18 > Sten - FYLD: SAND, fint - mellem, gruset, muldet, Fy Re gulbrunt MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gulbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - - MORÆNELER - " - MORÆNELER, sandet, stærkt gruset, stenet, kalkholdigt, gråt > - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt > MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

19 FYLD: LERMULD, sandet, mørkebrunt Fy Re - FYLD: LERMULD - " - Fy Re MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, flammet, gråbrunt - gulbrunt MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - - MORÆNELER - " - MORÆNELER, sandet, gruset, okkerstriber, kalkholdigt, gråt - MORÆNELER, sandet, gruset, kalkholdigt, gråt MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

20 - FYLD: LER, sandet, muldblandet, brunt, mørkt Fy Re gulbrunt FYLD: LER, sandet, svagt muldet, brunt, mørkt Fy Re gulbrunt FYLD: LER, stærkt sandet, svagt muldet, gulbrunt Fy Re FYLD: LER, stærkt sandet, muldet, muldstriber, svagt gruset, gulbrunt MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråbrunt Fy Re - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, sandstriber, kalkholdigt, gråbrunt > MORÆNELER - " - - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, sandstriber, kalkholdigt, gråt MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

21 FYLD: LER, sandet, muldet, mørkebrunt Fy Re - LER, sandet, svagt gruset, lyst gråbrunt Fl/ Sg/ - LER - " - Fl/ Sg/ LER - " - Fl/ Sg/ > - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, lyst gulbrunt MORÆNELER - " - - MORÆNELER, ret fedt, svagt sandet, enkelte gruskorn, kalkholdigt, lyst gulbrunt (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

22 FYLD: SANDMULD, gruset, brunt Fy Re - FYLD: LER, sandet, svagt gruset, muldpartier, Fy Re brunt - gråbrunt MORÆNELER, siltet, svagt sandet, svagt gruset, enkelte sandslirer, kalkholdigt, lysegrå partier, gråbrunt - MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, kalkholdigt, gråbrunt MORÆNELER - " - - MORÆNELER - " - LER, ret fedt, SILT, svovljernudfældninger, lagdelt, Sm kalkholdigt, brunt - sort - gråt LER - " - Sm - LER, ret fedt, SILT, flere sandslirer, svovljernudfældninger, lagdelt, kalkholdigt, brunt - sort - gråt Sm (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

23 FYLD: LER, sandet, gruset, enkelte muldpletter, Fy Re gråbrunt - FYLD: SAND, mellem - groft, gruset, gulbrunt Fy Re FYLD: LER, sandet, gruset, muldpletter, gråbrunt - gulbrunt Fy Re - FYLD: LER, sandet, svagt gruset, gråsorte striber, kalkholdigt, gråbrunt - gråt Fy Re - FYLD: LER, sandet, svagt gruset, muldstriber, (stærk svovllugt v. hcl), gråsorte striber, kalkholdigt, gråbrunt - gråt Fy Re FYLD: LER, sandet, svagt gruset, muldstriber, (stærk svovllugt v. hcl), kalkholdigt, gråbrunt Fy Re - - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråbrunt - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

24 FYLD: LERMULD, mørkeburnt Fy Re > - FYLD: LER, stærkt sandet, gruset, muldpletter, Fy Re gulbrunt MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, sandstriber, kalkholdigt, gulbrunt - gråbrunt > MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, kalkholdigt, lyst gulbrunt - MORÆNELER - " - MORÆNELER, stærkt sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt - MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

25 FYLD: LERMULD, sandet, lerklumper, mørkebrunt Fy Re - FYLD: LER, stærkt sandet, svagt gruset, stedvist Fy Re muldet, mørkt gulbrunt - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, lyst gulbrunt MORÆNELER - " - - MORÆNELER - " - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

26 FYLD: SANDMULD, brunt Fy Re - SAND, fint - mellem - groft, leret, siltet, svagt gruset, brungråt LER, siltet, stærkt sandet, gruset, brungråt - gråt MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt - brungråt Fl/ Fl/ Sg/ Sg/ MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, okkerbrune slirer, kalkholdigt, gråt - brungråt > - MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, manganudfældninger, kalkholdigt, gråt - brungråt MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt - MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

27 FYLD: SANDMULD, mørkebrunt Fy Re - FYLD: SAND, usorteret, svagt leret, gruset, lerklumper, muldpletter, lyst gulbrunt LER, sandet, svagt gruset, gulbrunt - gråbrunt LER - " - Fy Fl/ Fl/ Re Sg/ Sg/ MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, lyst gulbrunt, gråbrunt - MORÆNELER - " - MORÆNELER - " - - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

28 FYLD: SANDMULD, brunt Fy Re - FYLD: LER, siltet, sandet, enkelte gruskorn, okkerbrune slirer, brungråt FYLD?: LER, siltet, sandet, enkelte gruskorn, sandpartier, okkerbrune slirer, gråt LER, siltet, sandet, enkelte gruskorn, sandpartier, enkelte rodrester, okkerbrune slirer, gråt Fy Re Fy? Re? Fl/ Sg/ SAND, fint, siltet, gråt - SAND, fint - mellem, svagt siltet, lerstriber, lysegråt SAND, fint - mellem - groft, svagt gruset, LER, siltet, sandet, gruset, gråt - MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, kalkholdigt, gråt MORÆNELER - " - Tør - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : Kontrol : Godkendt : Dato : Bilag : S. /

29 FYLD: SANDMULD, leret, teglstykker, mørkebrunt Fy Re - FYLD: LER, siltet, sandet, svagt gruset, Fy Re sandpartier, gråt - gråbrunt FYLD: LER, siltet, sandet, svagt gruset, Fy Re muldpletter, okkerbrunt - gråt FYLD: SANDMULD, leret, brunt Fy Re LER, fedt, lyst brungråt - LER - " - SAND, fint - mellem - groft, gruset, flere lerpartier, gråt - MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, kalkholdigt, gråt MORÆNELER, siltet, sandet, gruset, sandslirer, kalkholdigt, brungråt - MORÆNELER - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

30 FYLD: SANDMULD, lerpartier, brunt Fy Re - FYLD: LERMULD: LER, siltet, sandet, enkelte Fy Re gruskorn, brunt - gråt FYLD: LERMULD: LER - " - Fy Re FYLD: LERMULD, enkelte grå slirer, brunt Fy Re FYLD: LER, siltet, sandet, enkelte gruskorn, muldpartier, brunt - gråt Fy Re - SAND, fint - mellem, svagt siltet, lerstriber, gråt SAND, fint - mellem, enkelte gruskorn, okkerbrunt - gråt - SAND, mellem - groft, svagt gruset, brungråt MORÆNELER, siltet, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, brungråt - MORÆNELER - " (%) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

31 FYLD: SANDMULD, lerpartier, brunt Fy Re FYLD: SANDMULD, lerpartier, teglstykker, brunt Fy Re FYLD: SANDMULD, lerpartier, brunt Fy Re - FYLD: SANDMULD - " - Fy Re LER, ret fedt, svagt siltet, okkerbrunt, lyst brungråt - LER, siltet, lysegråt - SILT, fint, leret, lysegråt SILT, fint - groft, leret, sandslirer, lysegråt SAND, fint - mellem - groft, svagt leret, svagt siltet, svagt gruset, lyst gråbrunt - SAND - " (%), (kn/m²) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

32 FYLD: SANDMULD, lerklumper, mørkebrunt Fy Re - FYLD: LER, sandet, svagt gruset, muldblandet, Fy Re gråbrunt - mørkebrunt FYLD: LER, sandet, muldet, mørkebrunt Fy Re FYLD: LER, sandet, svagt gruset, LERMULD, mørkebrunt LER, siltet, enkelte sandkorn, lamineret, kalkholdigt, lyst gulgråt Fy Re - SAND, fint, svagt siltet, kalkholdigt, lyst grågult SAND, fint, stærkt siltet, kalkholdigt, lyst grågult - SAND, fint - mellem, sorteret, kalkholdigt, lyst grågult SAND, fint - mellem, stærkt siltet, kalkholdigt, lyst grågult - MORÆNELER, sandet, svagt gruset, kalkholdigt, gråt (%) BRegister - PSTGDK. - // :: Sag : -Slotsvænget -, Slagelse Strækning : Boret af : JGVS/MLA Dato : DGU-nr.: Boring : Udarb. af : MEF Kontrol : MLA Godkendt : CGT Dato : Bilag : S. /

33 Bilag

34

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 9. OKTOBER Jerslev J Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: KRONDYRVEJ 3, ANS BY AHBYG TØMRERFIRMA A/S SØNDERMARKSGADE 13B 8643 ANS BY SAGSNR: 2013-0714 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGNINGER Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Assens Sukkerfabrik, Matrikel 89i, 56 Assens Dato: 25. september 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1434 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58

Læs mere

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals.

Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals Side 1 Geoteknisk placeringsundersøgelse på J. Weinkouffsvej 5, Hirtshals. Indholdsfortegnelse 1. Projekt...2 2. Mark- og laboratoriearbejde...2 3. Jordbunds- og vandspejlsforhold...2

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Maries Dal, Skovby Dato:. maj DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Maries Dal, Skovby Side Geoteknisk

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Musvitvej 6, 8654 Bryrup, B13-B14 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-07 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast

Emil Ernsts Vej. Ikast-Brande Kommune Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhusstrædet Ikast Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Emil Ernsts Vej 7442 Engesvang Geoteknisk placeringsundersøgelse Ikast-Brande Kommune Rådhusstrædet

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17.

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN HJØRRING DATO: 17. Geoteknik GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUSBYGGERI BELIGGENDE: REKVIRENT: LUNDHOLMVEJ, ASTRUP HJØRRING KOMMUNE TEAM PARK OG VEJ SPRINGVANDSPLADSEN 5 9800 HJØRRING SAGSNR: 2013-0601 AFDELING:

Læs mere

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Østertoft 55. Herning Kommune Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse. Torvet Herning. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Østertoft 55 7490 Aulum Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Torvet 5 7400 Herning Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 6, Boring 3, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 3, 8653 Them, B17-B18 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-09 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 1, 8654 Bryrup, B9-B10 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-05 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Tingbjerg 17, Agerskov Dato: 4. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1304 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 2. Silkeborg Kommune Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 68 64 12 Mail: ae@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 2 8643 Ans By Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR NY CYKELSTI BELIGGENDE: REKVIRENT: TINGVEJEN, ÅRRE VEJDIREKTORATET GODSBANEVEJ 1 7400 HERNING SAGSNR: 2011-0752 AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ 8 7470

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 26, 8882 Fårvang, B37-B38 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-19 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Fuglsigvej, Hjørring Dato: 11. december 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1228 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Højskolevej, 0 Vrå Dato:. december 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg 0 0 Højskolevej,

Læs mere

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE

GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE GEOTEKNISK PLACERINGSUNDERSØGELSE BELIGGENDE: REKVIRENT: GRUND NR. 33, UDSTYKNING, VOEL LAND & PLAN A/S STRANDPROMENADEN 6 8700 HORSENS SAGSNR: 2010-0757 RÅDGIVER: DMR GEOTEKNIK INDUSTRIVEJ 10A 8680 RY

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einars Lykke 11, 8464 Galten Dato: 18. november 2016 DMR-sagsnr.: 2016-1310 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning

Gl. Skarrildvej. Herning Kommune. Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse. Rådhuset Torvet Herning Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 10 Mail: kk@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Gl. Skarrildvej Arnborg 7400 Herning Geoteknisk placeringsundersøgelse Herning Kommune Rådhuset Torvet

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Frisholmparken 1, 8653 Them, B15-B16 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-08 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Thorsø Skovvej 19, Virklund Dato: 22. januar 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1340 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Ny Højen, Vejle udstykning 2 Dato: 29. september 2016 DMR-sagsnr.: 2015-0377 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Fårupvej 12, 8990 Fårup Nørbæk Efterskole Dato: 21. august 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1281 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Skovvænget 28, 8882 Fårvang, B35-B36 Dato: 15. april 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0402-18 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11

Læs mere

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Tøjhushavevej 28 8900 Randers C Geoteknisk parameterundersøgelse VOGNSEN Rådgivende Ingeniører A/S

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 23, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro

Krondyrvej 6. Silkeborg Kommune Ans Geoteknisk parameterundersøgelse. Søvej Silkeborg. Adresse: Baldersvej Bjerringbro Adresse: Baldersvej 10-12 8850 Bjerringbro Telefon: 41 78 69 11 Mail: tc@ckgeo.dk CVR nr.: 33 25 81 94 Krondyrvej 6 8643 Ans Geoteknisk parameterundersøgelse Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg Sag

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 16, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 4, Boring 2, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Præstelunden 41, Boring 16, 8300 Odder Dato: 11. november 2015 DMR-sagsnr.: 2015-1142 Version: 2 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 46, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Præstelunden 61, 8300 Odder Dato: 10. november 2017 DMR-sagsnr.: 2017-1719 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 15, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1.

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR 1. GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. Hasselvang, Brejning - Udstykning Dato:. februar DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Hasselvang

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 26, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Søager 27, Grejs Dato: 18. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0182 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J 70 22 06 55 Hvidovre

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NR. 1 Einers Lykke, Skovby, 8464 Galten Dato: 23. marts 2016 DMR-sagsnr.: 2016-0313 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING GEOTEKNISK UNDERSØGELSE, BYGGEMODNING Gartnervænget, Vrå Dato:. maj 0 DMR-sagsnr.: 0-0 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 0 Slagelse Jerslev J 0 0 Hvidovre 00 Kolding 00 Karup J 0 Nyborg

Læs mere

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1.

GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING FEJERSKOVPARKEN, ETAPE 3, HERNING HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J DATO: 1. Geoteknik GEOTEKNISK PARAMETERUNDERSØGELSE FOR BYGGEMODNING BELIGGENDE: REKVIRENT: FEJERSKOVPARKEN, ETAPE, HERNING MIDTCONSULT VIBORGVEJ HERNING SAGSNR: - AFDELING: DMR GEOTEKNIK HÅNDVÆRKERVEJ KARUP J

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Byggemodning Tved, Tønder Dato:. december DMR-sagsnr.: - Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry Slagelse Jerslev J Hvidovre Kolding Karup J Nyborg Byggemodning Tved,

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Skagensvej 85, 99 Frederikshavn Dato: 6. januar 5 DMR-sagsnr.: -6 Version: Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 6 55 Slagelse 58 5 Jerslev J 7 6 55 Hvidovre 8 Kolding

Læs mere

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ

GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER OMFARTSVEJ GEOTEKNISK DATARAPPORT ADRESSE COI A/S Parallelvej 800 Kongens Lyngby TLF 6 0 00 00 FAX 6 0 99 99 cowi.dk OKTOBER 0 ODDER KOMMUNE GROBSHULEVEJ, ODDER

Læs mere

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

GEOTEKNISK UNDERSØGELSE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Udstykning - Agerøvej, Drejens, Kolding Dato: 3. maj 2016 DMR-sagsnr.: 2015-1164 Version: 1 Geoteknik - Din rådgiver gør en forskel Ry 86 95 06 55 Slagelse 58 52 24 11 Jerslev J

Læs mere

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT

UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 0 UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD BYGGEMODNING GEOTEKNISK RAPPORT UDGÅRDSVEJ - SKIBBILD GEOTEKNISK RAPPORT Revision 0 Dato 0-- Udarbejdet af Anja Holm Tygesen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse TVIS. Egevænget. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2 2 Tidligere undersøgelser 2 3 Mark- og laboratoriearbejde 2 4 Koter 3 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 3 6 Funderingsforhold 4 6.1

Læs mere

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse

MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1. Indholdsfortegnelse MEJRUP. Luren, Tværpilen og Skjoldet. 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 3 2 Tidligere undersøgelser 3 3 Mark- og laboratoriearbejde 3 4 Koter 4 5 Jordbunds- og vandspejlsforhold 5 6 Funderingsforhold

Læs mere

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S

H07017 STØJSKÆRM E45 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S APRIL 0 VEJDIREKTORATET H0707 STØJSKÆRM E5 NORDJYSKE MOTORVEJ RANDERS S, VIBORGVEJ S GEOTEKNISK DATARAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +5 5 0 00 00 FAX

Læs mere

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø

H52.01 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø FEBRUAR 0 VEJDIREKTORATET H5.0 RAMPEOMBYGNING, 76 ESBJERG Ø SUPPLERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. ADRESSE COI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +5 56 0 00 00 FAX +5 56

Læs mere

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 1. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 200. 0 Villaparceller. Balskærvej Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret

Læs mere

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Balskærvej 10. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Byggemodningsafd. december 2007. 70 Villaparceller. Balskærvej 10 Indledning Parcelkort Salgsvilkår Nyttige adresser Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalgskontoret Kalkværksvej

Læs mere

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Sagsnr. 9 Dato -- NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE NY CYKELSTI, VILDBJERGVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision Dato -- Udarbejdet af

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 21 SAKSILD JUNI 2006 Sag 24.0683.01 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Østerlunden 21, Saksild Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder Kommune Rådhusgade

Læs mere

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller.

Der er på de undersøgte parceller ikke konstateret tegn på forurening med totalkulbrinter, PAH'er eller metaller. Viby. Onsholtgårdsvej - Villaparceller Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, 008--0 Sammenfatning GEO har udført en undersøgelse af funderings- og miljøforholdene med henblik

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER LYSTGÅRDSPARKEN 36 BOULSTRUP MAJ 2006 Sag 24.0682.71 Geoteknisk rapport nr. 1 Odder, Lystgårdsparken 36, Boulstrup Side 1 Orienterende jordbundsundersøgelse Klient : Odder

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde, Trekroner, Ageren. Parcelhusudstykning Supplerende geotekniske undersøgelser til parceller GEO projekt nr. 37410 Rapport 1, 2014-03-24 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der, i forbindelse

Læs mere

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT

Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 Halsnæs Kommune Søndergade 57A, Hundested ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT Februar 2010 1

Læs mere

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Geoteknisk rapport Dato December 2011 SILKEBORG TORV PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE SILKEBORG TORV, PARKERINGSKÆLDER GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Revision 0 Dato

Læs mere

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokumenttype Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Sagsnr. 1100003346 Dato 2013-01-31 ÅBRINKEN I SØRVAD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE ÅBRINKEN I SØRVAD ORIENTERENDE

Læs mere

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN

NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN MAJ 2013 AREALUDVIKLING AARHUS NIKOLINE KOCHS PLADS OG Ø4, AARHUS HAVN ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 1 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56

Læs mere

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C.

Blomstervænget 38. Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Byggemodningsafd. september 2009. 835 Villaparceller. Blomstervænget 38 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Læs mere

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi

Parosvej 17. Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Parosvej 17 Indledning Parcelkort Matrikulære forhold Salgsvilkår Forsyningsselskaber Jordbundsforhold Geoteknisk rapport Deklarationer Arkæologi Grundsalg Kalkværksvej 10 Postbox 539 8100 Århus C. Tlf.

Læs mere

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD

GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD GEOTEKNISK RAPPORT NR. 1 ODDER ØSTERLUNDEN 15 SAKSILD JUNI 2006 Odder, Østerlunden 15, Saksild Side 1 Klient : Odder Kommune Rådhusgade 3 Ejendomsservice / Teknisk afdeling 8300 Odder Udgivelsesdato :

Læs mere

Renovering af kaj i Ristinge Havn

Renovering af kaj i Ristinge Havn Langeland Kommune Renovering af kaj i Ristinge Havn Geoteknisk undersøgelsesrapport Data Rapport nr. 1 Juli 2011 Renovering af kaj i Ristinge Havn 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens formål 2

Læs mere

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1

SEPTEMBER 2016 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. 1 SEPTEMBER 0 BILLUND KOMMUNE BILLUND. MØLLEVEJ GEOTEKNISK UNDERSØGELSE FOR NYT BOLIGOMRÅDE RAPPORT NR. ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 000 Odense C Danmark TLF + 0 00 00 FAX + 0 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER

Læs mere

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1,

Roskilde. Rabalderstræde 2-4, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr Rapport 1, Roskilde. Rabalderstræde -, Musicon Parameterundersøgelse Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -- Sammenfatning I forbindelse med udvidelse af Musicon i Roskilde har Roskilde Kommune anmodet

Læs mere

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport

Ejendomsselskabet Kildevej ApS. November 2014. BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej ApS November 2014 BYGGEMODNING KILDEBUEN, SVEJBÆK Geoteknisk undersøgelsesrapport PROJEKT Byggemodning Kildebuen, Svejbæk Geoteknisk undersøgelsesrapport Ejendomsselskabet Kildevej

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse

Geoteknisk undersøgelse Sag nr Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien 3500 Værløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Hareskov Kunstgræsanlæg Månedalstien Værløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune

Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Ny udstykning, Hyrdehøj, Roskilde Kommune Geotekniske undersøgelser Maj 5 Udarbejdet af: Mads Alfastsen Kontrolleret af: Allan Meier Godkendt af: Allan Meier Dato:.6.5 Version: Projekt nr.: 97- Side af

Læs mere

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster.

MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. geosjo EOTEKNISK SPECIALFIRMA Jyske Bank 7258 2002647 CVR-nr. DK 28514220 Reg. nr. A/S. 164 879 MODTAGFT TEAM EJENDOMME f? ^ ^ Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 DK-6240 Løgumkloster. Teknisk f orva!tnmg SN

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 23 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 12, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS.

4. Nivellement Der er foretaget nivellement til boresteder i system DVR90. Boringerne er afsat af Dines Jørgensen & Co. A/S med GPS. DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. Egedal Park Stenløse. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte

H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Vejdirektoratet H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte Geoteknisk undersøgelsesrapport Rapport nr. 1 December 2011 H14.14 Støjskærm ved Søgårdsvej, Gentofte 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Undersøgelsens

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 9 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 5, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan bygges

Læs mere

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

LUNDEN, BORDING NORD BYGGEMODNING ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Ikast-Brande Kommune Dokument rienterende geoteknisk rapport nr. Dato 0-0- LUDE, BRDIG RD BYGGEMDIG RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE LUDE, BRDIG RD RIETEREDE GETEKISK UDERSØGELSE Revision 0 Dato 0-0-

Læs mere

JORDBUNDSUNDERSØGELSER

JORDBUNDSUNDERSØGELSER JORDBUNDSUNDERSØGELSER KOMPETENT RÅDGIVNING GEOTEKNIK OG MILJØ KOMPRIMERINGSKONTROL 04-09-6 Sag nr. 477 Byggemodning Vestergårds Allé, Vest. Etape og 4, 86 Hørning Parcel nr.: 5 Figur Situationsplan :000

Læs mere

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT

BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Til Herning Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2010 BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT BYGGEMODNING AF YLLEBJERG, HODSAGER ORIENTERENDE GEOTEKNISK RAPPORT Revision

Læs mere

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr

12710.R01 Slagelse Omfartsvej. Vejdirektoratet. Overføring af Høng-Tølløse banen. Geoteknisk rapport. 22. oktober Projekt nr Vejdirektoratet 22. oktober 2010 Projekt nr. 15.483.00 Udarbejdet af PA Kontrolleret af MOJ Godkendt af CBI 110.R01 Slagelse Omfartsvej Overføring af Høng-Tølløse banen Geoteknisk rapport NIRAS A/S CVR-nr.

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 26 GEOTEKNISK

Læs mere

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO

NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO SEPTEMBER 2013 SILKEBORG KOMMUNE NY BRO OVER GUDENÅEN VED RESENDALVEJ, RESENBRO GEOTEKNISK UNDERSØGELSESRAPPORT RAPPORT NR. 2 ADRESSE COWI A/S Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03.

Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03. Odder. Hou Strandvillaerne, parcel nr. 17 Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 35989 Rapport 9, rev. 1, 2012-10-03 Sammenfatning Et område nord for Hou Havn udstykkes i 12 parceller, hvorpå der kan

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort JORDBUNDSUNDERSØGELSE FOR PARCELHUS TOFTLUND, RYTTERVÆNGET 43 GEOTEKNISK

Læs mere

Hastværk er lastværk!

Hastværk er lastværk! Hastværk er lastværk! Af: Claus Gammelmark Therkildsen, DMR Geoteknik Dansk Geoteknisk Forening - møde 4-23. marts 2006 Dansk Geoteknisk Forening - møde nr. 4-23. marts 2006 Dias nr. 1 Hvem er DMR Geoteknik?

Læs mere

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote

4. Nivellement: Der er foretaget nivellement til boresteder ud fra eksisterende brønddæksel i fortov med relativ dækselkote DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 98 Sct. Birgitta Kirke Maria Gade Maribo. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ

Geoteknisk rapport nr. 1 TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Geoteknisk rapport nr. TVERSTED GL. SKAGENSVEJ Oktober 00 Hirtshals Kommune Geoteknisk rapport nr. Tversted, Gl. Skagensvej Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient: : Hirtshals Kommune Teknisk Forvaltning

Læs mere

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19

KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 19 GEOTEKNISK RAPPORT NR. KJELLERUP JYTTE BORBJERGS VEJ 9 Projekt 25.7.5-24. august 2 Sag 25.7.5 Geoteknisk rapport nr. Kjellerup. Jytte Borbjergs Vej 9 Side Geoteknisk undersøgelsesrapport Klient : Knudstrup

Læs mere

Geoteknisk Forundersøgelse

Geoteknisk Forundersøgelse Entreprise Geoteknisk Forundersøgelse Denne del dækker over de geotekniske forhold ved Kennedy Arkaden. Herunder behandlingen af den geotekniske rapport og den foreliggende geotekniske rapport. I afsnittet

Læs mere

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør.

Grundvandet er pejlet 3,1 à 4,6 meter under terræn. Det vurderes dog, at vandspejlet kan stige til tæt under terræn under kraftig nedbør. Greve. Lillevangsvej 8. Tjørnelyskolen Salg af Tjørnelyskolen teknisk parameterundersøgelse projekt nr. 8 Rapport nr., -- Sammenfatning I forbindelse med salg af Tjørnelyskolen, Lillevangsvej 8 i Greve,

Læs mere

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21

Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Geoteknisk rapport for parcel Hadsten, Byggemodning LP151 - Parcel nr. 21 Grontmij Carl Bro A/S Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401

Læs mere

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse

Geoteknisk rapport Sag nr. 21442 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk rapport Sag nr. 22 Parameterundersøgelse Stationsvej Gørløse. Formål: Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene

Læs mere

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere.

Når der foreligger konkrete projekter på grundene, skal behovet for supplerende geotekniske undersøgelser vurderes nærmere. Svenstrup. Godthåb. Sportvænget Udstykning af grunde Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. Rapport, -8- Sammenfatning På Sportvænget i Godthåb ved Svenstrup skal der udstykkes grunde til parcelhusbyggeri.

Læs mere

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING

MØDDEBRO PARKVEJ 10 SOLBJERG INDHOLD. Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING MØDDEBRO PARKVEJ 0 SOLBJERG INDHOLD Parcelkort Matrikulære forhold Geoteknisk rapport BOLIG OG PROJEKTUDVIKLING GRUNDSALG KALKVÆRKSVEJ 0 8000 AARHUS C. T: 8940 4500 GRUNDSALG@MTM.AARHUS.DK WWW.AARHUS.DK/GRUNDSALG

Læs mere

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29.

Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse. GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29. Roskilde, Trekroner, Bækken Parcelhusudstykning Geoteknisk undersøgelse GEO projekt nr. 37786 Rapport 1, 2014-08-29 Sammenfatning I Trekroner i Roskilde skal der udstykkes parceller for enfamilieshuse.

Læs mere

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE

HOLING SØ AFSNIT A. POPPELBAKKEN 1. ETAPE GEOTEKNISK PARAMETER UNDERSØGELSE Til Herning Kommune Dokument Geoteknisk rapport nr. Projektnr. Dato -- Lokalitet Holing Sø, Herning HOLIG SØ AFSIT A. POPPELBAKKE. ETAPE GEOTEKISK PARAMETER UDERSØGELSE POPPELBAKKE. ETAPE Revision Revisionsdato

Læs mere

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse

Vodskov. Langholt. Kidholm Regnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Vodskov. Langholt. Kidholm gnvandsbassin Geoteknisk undersøgelse Geo projekt nr. Rapport nr., -- Sammenfatning Syd for Kidholm i Vodskov skal der etableres et regnvandsbassin i form af et permanent vandfyldt

Læs mere

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE

BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIENTERENDE GEOTEKNISK UNDERSØGELSE Til Silkeborg Kommune Dokument Orienterende geoteknisk rapport nr. 1 Projektnr. 1100014770 Dato 2015-01-16 Lokalitet Borgergade/Sølystvej, 8600 Silkeborg BORGERGADE/SØLYSTVEJ, SILKEBORG ORIETEREDE GEOTEKISK

Læs mere

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum

Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 25391 Kongeskrænten 1 Smørum DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S RÅDGIVENDE INGENIØRER FRI Geoteknisk undersøgelse Sag nr. 9 Kongeskrænten Smørum. Formål Formål med undersøgelsen er at give en orientering om jordbundsforholdene samt de hydrauliske

Læs mere

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse

Beder. Byvej 21 Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Beder. Byvej Ejendomssalg Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse Geo projektnr. 039 Rapport, 07-03-08 Sammenfatning Aarhus Kommune påtænker at sælge ejendommen matr. nr. 8u Beder By, Beder, beliggende

Læs mere