Revurdering af miljøgodkendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revurdering af miljøgodkendelse"

Transkript

1 DAN GØDNING A/S Møllebugtvej Fredericia Revurdering af miljøgodkendelse Sags id.: 12/1338 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Ninna Johnsen Cpr. nr. JEnhed: KSKK til produktion af op til tons flydende gødning samt oplag af råvarer og færdigvarer med et samlet oplag på maksimum tons hos Dan Gødning A/S, Møllebugtvej 7, 9 og 11. Ejendommen: Møllebugtvej 7, 9 og 11 Matr. nr.: Møllebugtvej 7, matr. nr.: 391oø, Fredericia Stadsjorder Møllebugtvej 9, matr. nr.: 391nø Fredericia Stadsjorder Møllebugtvej 11, matr. nr.: 391oa Fredericia Stadsjorder CVR-nr.: P-nr.: Sammendrag Der meddeles miljøgodkendelse til produktion af flydende gødning op til tons og et samlet oplag af råvarer og færdigvarer på maksimum tons. Produktionen foregår på Møllebugtvej 11. På de to øvrige matrikler, er der udelukkende tale om oplag. Dan Gødning producerer kunstgødning til erhverv og detailhandel og har i den forbindelse større oplag af råvarer og færdigvarer. Virksomheden har miljøgodkendelse til produktion af optil tons flydende gødning. Dan Gødning A/S har januar 2012 overtaget virksomheden Univar Møllebugtvej 9 (M9), som har en eksisterende miljøgodkendelse til oplag af kemikalier. Derudover Team Industri DK-7000 Fredericia Tlf

2 har virksomheden miljøgodkendelser for hver af matriklerne på Møllebugtvej 7 (M7) og Møllebugtvej 11 (M11) og tilhørende tillægsgodkendelser. Virksomheden har d. 24. januar 2012 søgt om tillægsmiljøgodkendelse til at opføre en hal på Møllebugtvej 9. Hallen skal anvendes til påfyldning af gødning på dunke til detailhandel. D. 24. august 2012 modtog Fredericia Kommune en ansøgning om tillægsgodkendelse af oplag af 2000 tons svovlsyre samt 6 tanke af 25 m 3 til færdigvarer på Møllebugtvej 9. D. 8. oktober 2012 modtog Fredericia Kommune en ansøgning om oplag af op til tons gødningsprodukter. Produkterne skal opbevares i 5 tanke, der etableres på Møllebugtvej 9. Produkttyperne er de samme, som Dan Gødning opbevarer på Møllebugtvej 7. Fredericia Kommune har sendt et udkast til miljøgodkendelse d. 4. november Dan Gødning sendte d. 24. februar 2014 kommentarer til udkastet. Ved møde d. 10. april 2014 blev parterne enige om, de ændringer, der skulle fortages i udkastet. Referatet af dette møde fremgår af sagsakterne. Desuden skulle virksomheden bl.a. sende endelige kloaktegninger inden den endelige miljøgodkendelse kunne gives. Dan Gødning sendte d. 21. oktober 2014 en ændret ansøgning, idet Dan Gødning har ændret deres projekt. Ændringen indebærer at ansøgning af 24. august 2012 ændres til udelukkende at omfatte 135 tons svovlsyre, der opbevares i nyetableret tank på Møllebugtvej 9, samt etablering af 3 yderligere tanke af 25 m 3 til færdigvarer på Møllebugtvej 11(dvs. i alt 9 tanke af 25 m 3 ). Desuden frafaldes ansøgning af 8. oktober 2012 om etablering af 5 tanke på Møllebugtvej 9. Det er Fredericia Kommunes vurdering, at virksomhedens aktiviteter går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsernes meddelelse og virksomheden skal derfor revurderes. Virksomhedens produktion består udelukkende af fysiske processer og er derfor omfattet af listepunkt D201, Virksomheder, der ved fysiske processer fremstiller organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor fremstillingen kan give anledning til væsentlig forurening. Oplag af organiske eller uorganiske kemiske stoffer, produkter eller mellemprodukter, herunder enzymer, hvor oplaget kan give anledning til væsentlig forurening, ifølge den gældende godkendelsesbekendtgørelse. 2

3 Den revurderede miljøgodkendelse erstatter følgende miljøgodkendelser hvor retsbeskyttelsen er udløbet: M7: Miljøgodkendelse af 29. februar 1996 af tankanlæg for råvarer til flydende gødning Miljøgodkendelse af 29. maj 1996 til udvidelse af tankanlæg for råvarer til flydende gødning M9: Miljøgodkendelse af 22. oktober M11: Miljøgodkendelse af 7. februar 1997 til produktion af tons flydende gødning Virksomheden har følgende miljøgodkendelse på Møllebugtvej 11, som stadig er retsbeskyttet: - Tillægsmiljøgodkendelse af 27. oktober 2010 for separationsanlæg til oparbejdning af urea. Vilkårene fra denne godkendelse indarbejdes i den revurderede miljøgodkendelse. Revurderingen af miljøgodkendelsen meddeles i henhold til kap og 33 i miljøbeskyttelsesloven og i henhold til godkendelsesbekendtgørelsen. Forudsætningerne for miljøgodkendelsen herunder miljømæssig vurdering af ansøgningen findes i Miljøteknisk Redegørelse af 16. december 2014 Redegørelsen er vedlagt. I redegørelsen konkluderes det, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når efterfølgende vilkår overholdes. VVM afgørelse Virksomheden er omfattet af VVM bekendtgørelsens 1 bilag 2, hvilket betyder, at der skal foretages en screening af, om de ønskede udvidelser af virksomhedens aktiviteter har en væsentlig virkning på miljøet. Fredericia Kommune har ved afgørelse af 24. oktober 2012 meddelt ansøger, at projektet/anlægget ikke er VVM pligtigt. Der er ikke indkommet klager inden for 1. Bekendtgørelse nr af 15/ om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning 3

4 klagefristen. Fredericia Kommune har vurderet at ændringerne af projektet jf. ansøgning af 21. oktober 2014 ikke medføre en øget miljøbelastning i forhold til det grundlag afgørelsen af 24. oktober 2012 er truffet på. Virksomheden skal inden den 15. januar 2015 have etableret 2 brøndringe på udløbsbrønden ved østlig udkørsel jf. vilkår 28, etableret væskestandsalarm på sloptank jf. vilkår 24 samt reetableret overkørselsforhøjningen jf. vilkår 25. Kommunens afgørelse Fredericia Kommune godkender Dan Gødning A/S efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5, 41b for reviderede vilkår og 33 for vilkår relateret til nye aktiviteter. Godkendelsen gives på følgende vilkår: Vilkår Indretning og drift Generelt 1. Virksomheden må producere op til tons flydende gødning og have et samlet oplag af råvarer og færdigvarer på maksimum tons. 2. Virksomheden må maksimalt opbevare følgende mængder af UFF-urea og fiskeolie på Møllebugtvej 11: Produkt Mængde UFF- urea 300 t Fiskeolie 150 m 3 3. Indretning og drift skal være i overensstemmelse med det, der er beskrevet i ansøgningen med mindre andet fremgår af den miljøtekniske redegørelse eller af vilkårene. 4. Virksomheden skal inden d. 31. december 2014 indsende en endelig kloaktegning for Møllebugtvej Anlægget skal altid være bemandet, når der importeres råvarer, eksporteres produkter eller produceres. 6. I tilfælde af brand skal sikres at afløbsventiler, der ikke som udgangspunkt er lukket under normal drift, lukkes med henblik på opsamling af 4

5 slukningsvand på virksomheden. Slukningsvand skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. 7. Produktion af svovlsyre skal foregå som beskrevet i den miljøtekniske redegørelse. Tanke og rørsystemer 8. Stationære tankanlæg skal: være tætte og i god vedligeholdelsesstand, være resistente over for de relevante stoffer og produkter, være forsynet med elektronisk niveaupejleudstyr, der gør det muligt at foretage aflæsning og overvågning af væskestanden på en monitor/skærm. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. Ved tankanlæg forstås tanke med tilhørende rørsystemer og slanger. Påfyldningsrør på tankene skal være afsluttet med hætte eller dæksel. Rør og slanger der anvendes til import/eksport fra/til skib skal være placeret og udformet således, at de er tomme, når der ikke transporteres råvarer eller produkter i dem. Tanke, der anvendes til koncentreret svovlsyre, skal desuden være udstyret med tryk/vacuum ventil, tankradar og tørrehætte. 9. Tanke der anvendes til koncentreret svovlsyre skal - enten males, således at tankoverfladen har en samlet strålevarmerefleksionskoefficient på mindst 70 %, eller - isoleres således at samme effekt opnås med hensyn til reduktion af temperaturafhængige emissioner fra tanken. 10. Tankanlæg skal være placeret i tætte tankgårde uden afløb eller med afspærringsventil, hvor volumenet af den største tank maksimalt udgør 90 % af tankgårdens kapacitet. Tanke med svovlsyre skal stå i separat overdækket tankgård, der kan modstå svovlsyre. 11. Uden for arbejdstid skal alle ventiler i forbindelse med tankrør være lukkede og en alarm der reagerer på unormal væskestand i lagertankene skal være tilsluttet vagttelefon. 5

6 12. Inden ibrugtagning af stationære tankanlæg og øvrige faste rørsystemer og slanger skal dokumentation for tankanlæggenes, rørenes og slangernes tæthed, egnethed og stand fremsendes til tilsynsmyndigheden. Tankgårde og befæstede arealer 13. Befæstede arealer, hvor der håndteres eller opbevares kemikalier, produkter eller flydende affald samt tankgårde, skal være tætte og impermeable over for de relevante stoffer. 14. Alle tætte belægninger og befæstede arealer, gruber, brønde, opsamlingsbassiner og lignende særlige oplagsområder samt tankgårde skal være i god vedligeholdelsesstand. Eventuelle utætheder skal udbedres straks efter, at de er konstateret. 15. Inden de eksisterende tankgårde på Møllebugtvej 9 tages i brug skal tankgårdene gennemgås af en dokumenteret sagkyndig person, som skal vurdere tankgådens tilstand og vurdere hvilke evt. tiltag, der skal gennemføres for at tankgården bliver tæt og impermeabel over for de relevante stoffer. De tiltag der forslås i vurderingen skal følges og være udført, inden tankgården tages i brug. Vurderingen samt dokumentation for udførelse af de foreslåede tiltag skal sendes til kommunen. Tilsynsmyndigheden skal acceptere tankgårdens tilstand før ibrugtagelse. 16. Afspærringsventiler i samtlige tankgårde ved forpladsen til hallen på Møllebugtvej 9 og det befæstede areal på Møllebugtvej 11 uden for tankgårdene, skal som udgangspunkt være lukkede, og må kun åbnes ved manuel udledning af regnvand. 17. Udendørs tankgårde skal tømmes så tit, at der maksimalt henstår 5 cm regnvand i bunden. 18. Forpladsen til hallen på Møllebugtvej 9 må udelukkende anvendes til omlastningsplads og må ikke anvendes til lagerplads. 19. Af- og pålæsning af UFF- urea skal forgå på forpladsen til UFF-lageret. 20. Eventuelt spild i tankgårde og på befæstede arealer skal straks opsamles, og tankgårde og befæstede arealer skal renholdes. 6

7 21. Aquadræn på Møllebugtvej 11 ved ind/udkørsel skal have en tilstrækkelig kapacitet til at tilbageholde regnvand på matriklens areal. Aquadræn skal være tilsluttet virksomhedens interne kloaksystem på Møllebugtvej Der skal etableres et sandfang på Møllebugtvej 11, inden regnvandet fra Aquadrænet beskrevet i vilkår 21 ledes til den kommunale regnvandsledning. Sandfanget skal forsynes med akustisk overfyldningsalarm. 23. Sandfanget nævnt i vilkår 22 skal være tilsluttet spildevandsledningen, der er forbundet med samlebrønden lige før sloptank 24. Sloptanken på Møllebugtvej 11 skal etableres med væskestandsalarm, således, at der gives alarm, når 2/3 af kapaciteten er opbrugt. Alarmen skal være etableret senest d. 15. januar Ved alarm skal sloptanken straks tømmes. 25. Overkørselsforhøjningen, der er etableret i forbindelse med aquadræn ved østlig udkørsel på Møllebugtvej 11 skal reetableres. Reetableringen skal være udført senest. d. 15. januar Sandfanget på Møllebugtvej 11skal tømmes minimum en gang pr. år, eller når indholdet af sand/slam udgør max. 50 % af sandfangets opsamlingskapacitet. 27. Samtlige aquadræn skal tømmes efter behov, dog minimum 2 gange årligt. 28. Udløbsbrønden ved østlig udkørsel skal etableres på en sådan måde, at det sikres at regnvand og spild fra pladsen ikke kan løbe ned i brønden. Efter udløbsbrønden inden udløb til regnvandsledning etableres en afspærringsventil. Påfyldning af tankbiler 29. Påfyldning af tankbil skal ske på en af de tre brovægte. Brovægtene skal være etableret i lukket grav med kontrolleret afløb til regnvandsledningen via det interne afløbssystem på Møllebugtvej 11. Graven skal være etableret med fast belægning, der er impermeabel over for de relevante produkter 7

8 30. Påfyldning af lastbiler må udelukkende foregå ved tilstedeværelse af en af virksomhedens personale, der er oplært til at styre påfyldningsprocessen, samt under overvågning af chaufføren. 31. Inden påfyldning påbegyndes, skal chaufføren have bekræftet, at den påtænkte udleverede mængde svarer til det bestilte og bilens kapacitet. Import/eksport skib 32. Under import/eksport fra/til skib skal rør og tank efterses mindst en gang i timen. 33. Under import/eksport skal der altid være mindst tre personer til stede: En udpeget ansvarlig person fra skibets besætning, som skal kunne standse losningen, hvis der konstateres en lækage, en ansvarlig person for operationen på land, der skal overvåge tankindhold, en slangevagt på kaj der skal overvåge tilslutning, pumpning og afrigning. Slangevagten skal kunne betjene nødstop for produktpumper og afspærringsventil. De tre personer skal være i radiokontakt med hinanden under pumpningen. Støj 34. Virksomhedens bidrag til støjniveauet uden for eget areal må ikke overstige følgende værdier: Område (Se bilag1) Mandagfredag kl (8 timer) Lørdag kl (7 timer) db(a) Alle dage kl (1 time) Lørdag kl (4 timer) Søn- og helligdag kl (8 timer) Alle dage kl (½ time) db(a) Alle dage kl Maksimal værdi db(a) Erhvervsområde (B.E.3) v. skæl Erhvervsområde (B.E.2B) db(a)

9 Blandet bolig og erhverv (V.BE.1 og V.BE.2) Boligområder (V.B.1 og V. B.2) Område til offentlige formål (V.O2) Landområde V.L.1(ved bolig) Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i db(a) (re. 20 Pa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode. Lavfrekvent støj 35. Virksomhedens bidrag til lavfrekvent støj og infralyd målt indendørs i bygninger uden for eget areal må ikke overskride følgende værdier: Anvendelse A-vægtet lydstryksniveau ( Hz), db G-vægtet infralydniveau db Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner o.lign. Aften/nat: Kl Dag: Kl Kontorer, undervisningslokaler o. lign., støjfølsomme rum Øvrige rum i virksomheder Grænseværdierne er angivet i db (re. 20 Pa). Støjgrænserne gælder for det ækvivalente, konstante niveau over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Vibrationer 36. Virksomhedens vibrationsbidrag i bygninger uden for virksomhedens eget areal må ikke overstige følgende værdier: 9

10 Område Kl Kl db db Boligområder Blandede bolig- og erhvervsområder Erhvervsområder Bidraget måles som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau i db re m/s 2 med integrationstid på 2 sek. Vibrationsbidraget måles i det mest belastede punkt i bygningen. Grænseværdierne anses for overholdt, hvis bidraget målt i terræn eller bygningsfundament er 15 db lavere end tabellens værdier. Luft Definitioner anvendt i forbindelse med fastsættelse af luftvilkår fremgår af vedlagte appendix A. 37. Virksomhedens samlede bidrag til koncentrationen af følgende stoffer i omgivelserne må ikke overstige følgende B-værdier: Stof Aktivitet/anlæg B-værdi (immissionsgrænse) mg/m 3 CO Fyringsanlæg 1 NOx Fyringsanlæg 0,125 Immissionen regnes som timemiddelværdi og må ikke overskrides i mere end 1% af tiden. B-værdierne for støv gælder kun for partikler 10 m. B-værdierne er overholdt ved maksimal belastning, når afkaster er indrettet på følgende måde: Afkast nr./anlæg Luftmængde (m 3/ /time) Afkasthøjde Over terræn (m) Lysnings-diameter (m) 10

11 Fyringsan læg max. 4 MW indfyrings effekt , Virksomheden skal overholde følgende emissionsgrænseværdier Stof Aktivitet/anlæg Emissionsgrænseværdi normal m 3 tør røggas ved 10 % 02 CO Fyringsanlæg 110 NOx bergenet som NO 2 Fyringsanlæg 125 Emissionsgrænseværdierne anses som overholdt, hvis belastningen af den indfyrede mængde er maksimum 50 %. Det kan i enkeltstående tilfælde accepteres, at der sker en overskridelse af emissionsgrænseværdien, hvis det er nødvendig af hensyn til produktionen. Belastningen for den indfyrede mængde må dog i disse tilfælde maksimal være 70 %. 39. Virksomheden må ikke give anledning til diffuse emissioner af støv. Diffuse emissioner er udledninger der ikke sker via veldefinerede afkast. Lugt 40. Driften må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens areal. Virksomhedens bidrag til lugtstofkoncentrationen må ikke overstige følgende lugtgenekriterier: Område (se evt. bilag x) Lugtgenekriterie, Cg LE/m 3 Erhvervsområdet 10 Centerområde, det åbne land, boligområde 5 Cg betegner det maksimale lugtimmissionskoncentrationsbidrag, der ikke må overskrides. Immissionen skal midles over 1 minut. Affald 41. Farligt affald skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. 11

12 Kemikalier 42. Kemikalier skal opbevares i tæt emballage og stå overdækket på fast, tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand. Opbevaringspladsen skal indrettes, så der kan opsamles spild, der svarer til rumindholdet af den største beholder. Flydende kemikalier, der ikke har klassificeringen Giftig, Kronisk Sundhedsfare eller Miljøfare 2, kan dog opbevares uden overdækning i palletanke i tankgårde og på det befæstede areal på Møllebugtvej 11 og i lille eksisterende tankgård (uden tanke) på Møllebugtvej 9.. Fast kalciumklorid som bulk og UFF-urea må opbevares udendørs på forpladsen til ureahallen på Møllebugtvej 11. Oplaget af kalciumklorid skal være overdækket med en presenning. UFF -urea må udelukkende opbevares i UN godkendte bigbags. Fast rent urea som bulk må opbevares i ureahallen under tag på Møllebugtvej Tomme urengjorte palletanke må udelukkende opbevares på fast tæt belægning, der er etableret med kontrolleret afløb ved hjælp af afspærringsventil eller pumpebrønd 44. Mindre spild af olie eller kemikalier skal straks opsamles sammen med eventuelt forurenet jord og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Ved større spild af olie eller kemikalier skal der gives alarm på telefonnummer 112. Kommunen skal altid underrettes hurtigst muligt ved større spild af olie eller kemikalier. Tilsyn og kontrol 45. Så snart det ansøgte er etableret, skal virksomheden give kommunen besked. Drift af nye aktiviteter må ikke påbegyndes, før kommunen har synet indretningen og fundet den i overensstemmelse med det godkendte. 2 Europaparlamentets forordning (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

13 46. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår 34 er overholdt, skal der udarbejdes en støjkortlægning, der dokumenterer at støjkravene kan overholdes. Kortlægningen skal baseres på aktivitetsniveauet, der forekommer i perioden marts til maj, hvor anlæg og aktiviteter er i maksimaldrift og skal inkludere alle støjende aktiviteter på virksomheden herunder også kørsel. Hvis resultatet af kortlægningen viser, at Dan Gødnings aktiviteter medfører overskridelser af grænseværdierne i vilkår 34, skal der sammen med resultatet af kortlægningen foreligge en handleplan for, hvorledes virksomheden vil nedbringe støjniveauet, så støjgrænserne kan overholdes. Kortlægningen og evt. handleplan skal være Fredericia Kommune i hænde senest 12 måneder fra meddelelse af godkendelsen 47. Som dokumentation for at godkendelsens vilkår overholdes, kan virksomheden højest 1 gang årligt blive pålagt at udføre følgende: Målinger eller beregninger af støj og vibrationer. Undersøgelsen skal udføres af en person eller et firma, der er godkendt til det af Miljøstyrelsen. Bestemmelse af stofudledning til luften. Luftemissionsmålinger skal udføres af et firma, der er akkrediteret til det. Inden målinger og beregninger foretages, skal undersøgelsesprogrammet godkendes af tilsynsmyndigheden. Med mindre andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal målinger og beregninger udføres efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger og metodebeskrivelser. 48. Hvis målinger eller beregninger sandsynliggør, at godkendelsens vilkår overskrides, skal virksomheden indsende projekt og tidsplan for gennemførelse af afhjælpende foranstaltninger, til kommunens godkendelse. Egenkontrol 49. Virksomheden skal mindst en gang årligt foretage eftersyn og funktionsafprøvning af alle automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer i tilknytning til tankanlæg og procesudstyr. Der skal udføres tankinspektioner på alle tanke, der har en størrelse over 6 m 3 og under 200 m 3 efter følgende retningslinjer: 13

14 Tankinspektionen skal udføres af uvildigt og dertil kvalificeret firma, som på forhånd er godkendt af tilsynsmyndigheden. Inspektion og udarbejdelse af tilstandsrapport udføres efter retningslinjerne. der fremgår af appendix B. Tankene skal dog som minimum inspiceres hvert 5. år, og tanken, der anvendes til opbevaring af koncentreret svovlsyre minimum hvert 3. år 50. Der skal udføres tankinspektioner på alle tanke over 200 m 3 efter følgende retningslinjer. Tankinspektion skal ledes af en person, som er certificeret til dette arbejde, og inspektionen skal gennemføres ved akkrediterede inspektionsmetoder og personale (f.eks. efter EEMUA 159), der er godkendt af den certificerede inspektør. Inspektionen ved den certificerede tankinspektør skal dokumenteres i en tilstandsrapport, der indeholder: Oplysninger om tankdata og inspektionsform Alle observationer og målinger Samlet vurdering af tankens tilstand Anbefaling af reparationer på tanken Anbefaling af tidspunkt for næste inspektion Tankinspektøren bestemmer tidspunktet for næste tankinspektion ud fra tankens tilstand og hvilken produkttype, der opbevares i tanken. Inspektion af et tankanlæg skal følge den akkrediterede inspektionsmetode og bør som minimum omfatte en gennemgang af følgende anlægsdele Fundament (bl.a. sætninger, tilslutninger, fundamentsbolte, katodisk beskyttelse, jordringspunkt, og evt. tankpude ) Bund (bl.a. restgodstykkelse, korrosion og form af bund, korrosion af bundpladens kant og evt. varmerør og sump) Svøb (bl.a.restgods, buler, korrosion, rørtilslutninger, mandehuller og svejsning svøb til bund Tag (bl.a. korrosion af tagplader og konstruktion, svejsninger inklusiv svækket svejsning, rørføringer til tag, mandehuller, ventiler (tryk/vacuum ventiler mv),, gelænder, faldsikring, Instrumenteringer (f.eks. niveaumålere alarm, temperatur og trykfølere) 51. For alle tanke, hvor der udføres tankinspektion uanset størrelse, skal tankinspektionsrapporten forevises tilsynsmyndigheden efter forlangende. 14

15 Hvis der i rapporten er konstaterede skader og tæringer skal disse straks repareres i henhold til rapportens anbefalinger. Dokumentation for reparation af skader og tæringer skal straks sendes til tilsynsmyndigheden, når reparationen er udført 52. For alle tanke, hvor der udføres tankinspektion uanset størrelse, skal tankinspektionsrapporten forevises tilsynsmyndigheden efter forlangende. Hvis der i rapporten er konstaterede skader og tæringer skal disse straks repareres i henhold til rapportens anbefalinger. Dokumentation for reparation af skader og tæringer skal straks sendes til tilsynsmyndigheden, når reparationen er udført. 53. Samtlige rørsystemer, der anvendes til koncentreret svovlsyre, samtlige underjordiske rørsystemer samt øvrige rørsystemer, der ligger uden for tankgård, skal tæthedsprøves minimum 1 gang om året. For underjordiske rør skal tæthedskontrollen ske ved brug af vand. Tæthedskontrollen skal udføres af uvildigt og dertil kvalificeret firma, der skal godkendes af tilsynsmyndigheden. Rørene skal være tømte for væske inden tæthedsprøvningen går i gang. Efter reparation kontrolleres, at de pågældende anlægsdele fortsat er tætte. Konstateres der utætheder, skal dette straks meddeles til tilsynsmyndigheden. Tilsynsmyndigheden kan forlange yderligere tæthedskontrol, hvis det vurderes nødvendigt. Udgifter til tæthedskontrol afholdes af virksomheden. Resultaterne af tæthedsprøvningen skal opbevares på virksomheden i minimum 3 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. 54. Virksomheden skal senest 3 måneder efter at denne afgørelse udarbejde en samlet plan for inspektion af virksomhedens tanke og tilhørende rørledninger Planen skal indeholde oplysninger om, hvornår og hvordan udvendige og indvendige undersøgelser planlægges gennemført. Inspektionsplanen skal løbende ajourføres. Planen skal fremvises myndigheden ved forlangende. 55. Der skal føres regnskab over beholdning og påfyldte og aftappede mængder og forbrug for råvaretanke. Kontrollen skal udføres mindst en gang om 15

16 måneden og registreres. Registreringen skal vises til miljømyndigheden ved forlangende. 56. Tanke og overjordiske procesrør skal inspiceres visuelt mindst en gang om dagen (på arbejdsdage) for lækager. 57. Virksomheden skal løbende foretage visuel kontrol for utætheder og revnedannelser af: belægninger og fuger på alle tætte belægninger og befæstede arealer og gulve, gruber, brønde og lignende opsamlingsbassiner, tankgårde. og minimum1 gang om året skal der ske eftersyn af en uvildig sagkyndig mht. fuger og revner. 58. Tankgården, der anvendes til opbevaring af koncentreret svovlsyre, skal udover kravene i 56 minimum hvert 3. år gennemgås af en dokumenteret sagkyndig person, der er forud godkendt af tilsynsmyndigheden. Den sagkyndige skal vurdere tankgådens tilstand og vurdere hvilke evt. tiltag, der skal gennemføres for at sikre at tankgården er tæt og impermeabel over for de relevante stoffer. De tiltag der forslås i vurderingen skal straks udføres Vurderingen af tankgården og dokumentation for de udførte reparationer skal sendes til kommunen senest 4 uger fra, at vurderingen er udført. Tilsynsmyndigheden kan kræve en tilsvarende vurdering af øvrige tankgårde på virksomheden. Dog højest en gang hvert 3. år. Virksomheden skal anmelde uheld eller tilløb hertil til tilsynsmyndigheden snarest muligt efter hændelsen. Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden inden en nærmere angiven frist nærmere redegør for hændelsen og for de foranstaltninger, virksomheden har gennemført for at sikre, at en lignende hændelse ikke gentages. 59. Fyringsanlægget skal efterses og dyserne renses efter behov dog minimum 1 gang om måneden. Et halv år efter at miljøgodkendelsen er givet, kan virksomheden anmode om at frekvensen revurderes. Den evt. nye frekvens skal beskrives i en procedure, der udarbejdes af virksomheden og godkendes af Fredericia Kommune. 60. Virksomheden skal udarbejde driftsinstrukser for: 16

17 Udledning og kontrol af regnvand fra tankgården til regnvandssystemet Tømning af regnvand i magasinbrønd ved forplads på Møllebugvej 9 Drift og vedligeholdelse af måleudstyr, herunder udførelsen af funktionstest Arbejdsgange og foranstaltninger ved uheld i forbindelse med vaskeplads. Drift og vedligehold af olieudskilleranlæg og sandfang Arbejdsgange og sikkerhedsforanstaltninger for ud- og indskibning Arbejdsgange og sikkerhedsforanstaltninger for tankning til lastbil Arbejdsgange og sikkerhedsforanstaltninger i forhold til håndtering og opbevaring af koncentreret svovlsyre Driftsinstruksen godkendes af tilsynsmyndigheden, inden anlæggets ibrugtagning. Tilsynsmyndigheden kan forlange supplerende sikkerheds- og kontrolforanstaltninger. 61. Personale, der arbejder i virksomhedens driftsafdelinger, skal være uddannet til dette og have kendskab til relevante driftsinstruktioner, der fremgår af vilkår 60, beredskabsplanen jf. vilkår 64 samt vilkår i denne miljøgodkendelse. Driftsjournal 62. Der skal føres driftsjournal og være dokumentation for: tilsyn med anlæg eftersyn og inspektion og reparation af tanke og rørføringer, eftersyn, inspektion og reparation af tankgårde og øvrige befæstede arealer, hvor der er fare for spild af råvarer og produkter samt brønde, notering af datoer for unormal drift (f.eks. fyringsbelastning over 50 %) af fyringsanlæg, beholdningskontrol for tanke, tømning af aquadræn, olieudskilleranlæg og sandfang. Driftsjournalen skal hvor det er relevant: angive dato for eftersyn, reparation vedligehold og udskiftninger, oplyse om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser, beskrive målinger,og regnskab for beholdningskontrol angive hændelser med spild og tilløb til spild med beskrivelse af årsager, mulige konsekvenser og forebyggende tiltag, 17

18 63. Journaler, registreringer og dokumentation skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journaler og registreringer skal opbevares på virksomheden i mindst tre år. 64. Virksomheden skal udarbejde en beredskabsplan med specielt henblik på håndtering og opbevaring af koncentreret svovlsyre. Beredskabsplanen skal godkendes af miljømyndigheden og beredskabet. Virksomhedens ophør 65. Virksomheden skal i forbindelse med eventuelt ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i en tilfredsstillende tilstand. Senest en måned efter, at der er truffet beslutning om virksomhedens ophør, skal tilsynsmyndigheden modtage en tidsplan for nedlukning og afvikling af anlæg samt rydning af arealet. Planen skal redegøre for: - Tømning og rengøring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg, som aktuelt eller på sigt vil indebære fare for forurening af jord, grundvand, overfladevand eller spildevandssystemet. - Sikring af tankanlæg, rørføringer og procesanlæg mod utilsigtet brug. - Rydning af udendørsarealer samt aflevering af virksomhedens affald. Hvis ikke andet aftales med tilsynsmyndigheden, skal nedlukning, afvikling af anlæg samt aflevering af affald være afsluttet senest 3 måneder efter virksomhedens ophør. Andre miljøregler I øvrigt henvises til, at der findes en række andre miljøregler, som virksomheden er omfattet af. Eksempelvis: - Olietankbekendtgørelsen, hvori der bl.a. er krav om anmeldelse af etablering og sløjfning af olietanke, krav om inspektioner og regler omkring forældelse af tanke. - Kommunens regulativ for erhvervsaffald, herunder krav om, at farligt affald til enhver tid transporteres/bortskaffes og håndteres i overensstemmelse med retningslinerne beskrevet i det gældende regulativ. 18

19 - Miljøbeskyttelseslovens bestemmelser, herunder f.eks. pligten til at afværge og forebygge følger af uheld eller driftsforstyrrelser, der medfører væsentlig forurening samt pligten til at informere kommunen herom. - Virksomheden er omfattet af lov om forurenet jord 3. Oprensning efter alle forureninger af jord, der er sket på virksomheden efter 1. januar 2001, skal betales af forureneren. - Forureneren er "Den, der i erhvervsmæssigt eller offentligt øjemed, driver eller drev den virksomhed eller anvender eller anvendte det anlæg, hvorfra forureningen hidrører. Forureningen eller en del heraf skal være sket i den pågældende driftsperiode" ( 41, stk. 3 i Lov om forurenet jord). Dette betyder, at alle nye jordforureninger på virksomheden er omfattet af et objektivt ansvar og at tilsynsmyndigheden derfor kan meddele selskabet påbud om at fjerne forureningen, uanset hvordan forureningen er sket. Ændringer på virksomheden Enhver drifts- eller bygningsmæssig ændring skal anmeldes til kommunen inden gennemførelsen. Kommunen vurderer om de aktuelle planer for ændring/udvidelse kan ske inden for rammerne af denne godkendelse. Ændringer i virksomhedens ledelse skal også anmeldes til kommunen. Retsbeskyttelse Vilkår der relaterer til nye aktiviteter vil være omfattet af en retsbeskyttelsesperiode på 8 år. Vilkår samt 26 og 27 er overført fra Tillæg til miljøgodkendelse for Dan Gødning A/S af 22. oktober 2010 og er omfattet af en retsbeskyttet indtil d. 22. oktober De øvrige vilkår der er givet, som påbud efter 41 b er ikke omfattet af en retsbeskyttelsesperiode. 3 Lov om forurenet jordnr af 04/ om forurenet jord 19

20 Klagevejledning Denne tilladelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 91 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøger, sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden der har væsentlig, individuel interesse i sagen. Klagefristen er 4 uger fra annoncering af denne afgørelse. En eventuel klage over afgørelsen skal sendes til: Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Gothersgade 20, 7000 Fredericia. Klagen skal være os i hænde senesttirsdag d. 20. januar 2015 kl Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. I vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Hvis afgørelsen ønskes afprøvet ved domstolene, skal sagsanlæg være anlagt senest 6 måneder efter, at denne afgørelse er modtaget eller bekendtgjort jf. 101 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven. Klagegebyr Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Efter modtagelse af klagen fra kommunen, sender Natur- og Miljøklagenævnet en opkrævning på gebyret til klageren. Betales gebyret ikke inden den fastsatte frist, vil klagen blive afvist uden nærmere behandling. Aktindsigt Det gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, samt i sagen i øvrigt. Venlig hilsen Dorte Lindbjerg 20

21 Kopi til: Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, Danmarks Sportsfiskerforbund, og 21

22 Appendix A: Definitioner anvendt i forbindelse med vurdering af luftforureninger og fastsættelse af luftvilkår. Massestrøm Massestrømmen er et mål for virksomhedens luftforurening før rensning. Ved massestrømmen forstås den mængde stof pr. tidsenhed, som ville udgøre hele virksomhedens udledning af et givet stof eller stofklasse, hvis der ikke blev foretaget emissionsbegrænsning (rensning). Massestrømmen fastlægges altså inden egentlige rensningsanlæg men efter procesanlæg. Massestrømmen midles over ét skift (7 timer). Fig. 1 viser, hvor massestrømmen bestemmes Fig. 2 viser, hvor emissionen til atmosfæren sker, når der kun er tale om et enkelt afkast Emission og referencetilstand Ved emission forstås udsendelse til atmosfæren af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand. Emissionsgrænseværdien er en grænseværdi for koncentrationen af et givet stof i den luft, virksomheden udsender gennem et afkast. Emissionsgrænsen gælder for hvert enkelt afkast og angives som maksimal timemiddelværdi i mg/normal-m 3 (mg/nm 3 ), dvs. mg af det forurenende stof pr. kubikmeter emitteret (udsendt) gas omregnet til referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør gas). Ved emission fra forbrændingsprocesser benyttes referencetilstanden (0 C, 101,3 kpa, tør røggas ved 10% O 2 ), hvor intet andet er angivet. 22

23 Kildestyrken Q Herved forstås som udgangspunkt den maksimalt tilladelige emission over en driftstime af det pågældende stof angivet i mg/s. Immission Herved forstås forekomst i udendørs luft af forurenende stoffer i fast, flydende eller gasformig tilstand - normalt i ca. 1 1/2 meters højde over jordoverfladen. Hvis mennesker opholder sig i højere bebyggelser (etageejendomme, kontorer, fabrikslokaler m.v.) bestemmes immissionen i den relevante højde. B-værdi (bidragsværdi) Fig. 4 Tegning der viser et immissionsbidrag Den enkelte virksomheds samlede maksimalt tilladelige bidrag til tilstedeværelsen af et forurenende stof i luften som immission betegnes B-værdi. B-værdien gælder udenfor virksomhedens skel, uanset hvor den højeste B-værdi forekommer ifølge beregningerne. B-værdien skal overholdes udenfor virksomhedens skel uanset de emitterede mængder og uanset virksomhedens beliggenhed. Betegnelser Enheder Midlingstider Massestrøm (kg/time) max. 7 timers-værdi Emission (stofudledning): Emissionskoncentration: Kildestyrke Q: Immissionsbidrag (Im): (mg/n-m³) (mg/s) max. timeværdi max. timeværdi timemiddel 23

24 rel. B-værdi (mg/m³) 99%-fraktilværdi Spredningsfaktoren S Et begreb, der kan være nyttigt ved overslagsmæssige vurderinger, er den nødvendige spredningsfaktor S n. Spredningsfaktoren er defineret som kildestyrken, Q i mg/s af det pågældende stof divideret med B-værdien i mg/m 3 for det samme stof. S n. Q m = ( B s 3 ) S n har dimensionen m 3 /s og er udtryk for den luftmængde som den udledte forurening hvert sekund skal opblandes jævnt med ude i omgivelserne for at blive fortyndet til B-værdien. 24

25 Appendix B: Retningslinjer for inspektion af og tilstandsrapport for overjordiske ståltanke 1. UDVENDIG INSPEKTION Der foretages inspektion fra både inder- og ydersiden. Inspektion fra ydersiden skal mindst omfatte følgende: 1) Sætninger og andre skader i tankens fundament. Hvis der konstateres sætninger skal der foretages en udvidet kontrol af svejsninger ved studse, hvor rørledninger forbinder tanken til omgivelserne, samt af eventuelle påsvejste understøtninger. 2) Afløbsforhold for regnvand og evt. spild. 3) Buledannelser i tanken. 4) Registrering af den udvendige malings tilstand. Hvis den udvendige side ikke er tilgængelig pga. isolering eller lignende, skal placering af eventuel skade på yderbeklædning noteres. Hvis der er tegn på vandindtrængning, skal de relevante dele af isoleringen fjernes, så dennes tilstand kan kontrolleres og om nødvendigt udbedres, og så tankvæggens tilstand i forbindelse med opfugtet isolation kan konstateres. Placering af kuldebroer fra understøtninger m.v. noteres på skitser, så disse steder kan genfindes indvendigt og inspiceres omhyggeligt. 2. TØMNING OG RENSNING Tanken skal tømmes fuldstændigt og renses. I tanke med indvendig belægning, fuldstændigt dækkende eller i bundzonen, skal al slam fjernes. Eventuel løs belægning skal fjernes. I tanke uden indvendig belægning skal slam og lignende samt rust fjernes, så stålet fremstår frit. Enkelte rustpletter må gerne stå tilbage, men disse skal i så fald undersøges nærmere for dybde af eventuelt rustangreb. 3. INDVENDIG INSPEKTION For ståltanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse, samt tanke korrosionsbeskyttet med offeranoder eller med belægning af bundzonen skal der mindst foretages: 1) Kontrol af tilstanden af evt. indvendig beskyttelse (tilstand af belægning, forbrug af anoder). For tanke som er beskyttet mod indvendig korrosion ved montering af offeranoder, skal ejeren af tanken foranstalte kontrol af standen af disse anoder mindst hver 10. år. Hvis anoderne er mere end halvt forbrugt skal de udskiftes. Hvis der ikke er noget synligt forbrug af anoderne, skal den elektriske kontakt til tanken kontrolleres. Hvis der er tegn på, at kontakten har svigtet, skal der foretages en udvidet inspektion af tanken for korrosion. 2) Kontrol for indvendig korrosion af stålet. Placering, udbredelse og dybde noteres på skitser. 3) Måling af godstykkelse. Der skal tages hensyn til eventuelle understøtninger, kuldebroer, dårlig tilstand af udvendig beskyttelse o.s.v. ved placeringen af tykkelsesmålinger. For ståltanke med en fulddækkende indvendig belægning skal belægningens tilstand beskrives. 25

26 For ståltanke, hvor der er foretaget en fulddækkende indvendig belægning med polyester/glasfiber kræves det, at belægningen er gennemsigtig. Det skal kontrolleres, at dette er opfyldt, og i øvrigt skal belægningens tilstand beskrives. Hvis der er rustne eller sorte pletter under belægningen er der risiko for, at dette skyldes gennemtæring udefra. Hvis sådanne pletter er mindre end 1 cm i diameter anbefales nyt inspektionsinterval til max. 5 år. Hvis pletter er mellem 1 cm og 5 cm i diameter fastsættes proportionalt kortere nyt inspektionsinterval. Hvis sådanne pletter er mere end 5 cm i diameter, skal belægningen fjernes og stålets resttykkelse måles i de pågældende områder. Hvis stålets tykkelse er acceptabel, se afsnit 5, og pletten må anses for at skyldes andre årsager end korrosion, kan der foretages sandblæsning og renovering af belægningen. Hvis stålets tykkelse ikke er acceptabel, skal tanken sløjfes. Hvis der konstateres gennemtæring anbefales at udskære et stykke af tankvæggen med henblik på at kontrollere om jorden udenfor er forurenet. 4. TILSTANDSRAPPORT Der skal udarbejdes skitser af tankens endebunde og en udfoldning af svøbet. På disse indtegnes placering af mandehul, studse og andet armatur, svejsninger, forstærkningsringe, offeranoder osv. Placeringen af alle observationer indtegnes på disse skitser, såsom tykkelsesmålinger, defekt isolation (udvendig), buler, defekte svejsninger, skader i belægninger, korrosionsangreb osv., med henvisning til mere detaljerede delrapporter hvor sådanne er hensigtsmæssige. Tilstandsrapporten skal indeholde anbefaling af tidspunkt for næste inspektion. 5. VURDERING AF GODSTYKKELSESMÅLINGER Godstykkelsesmålinger skal vurderes i forhold til nedenstående: Hvis den resterende tykkelse noget sted kommer under halvdelen af den oprindelige tykkelse (der skal dog altid være min. 2,5 mm tilbage), skal der tages forholdsregler som forhindrer videre korrosion. Typisk bør fuldstændigt dækkende indvendig belægning overvejes. Alternativt skal inspektionsintervallet gøres tilsvarende kortere, men det anbefales kun at benytte denne mulighed for at holde en tank i drift i kortere tid med henblik på planlagt sløjfning. Hvis det tyndeste sted på tanken er under 2,5 mm, men over 0,5 mm, skal intervallet til næste inspektion nedsættes forholdsmæssigt, uanset hvilke forholdsregler det træffes for at forhindre videre korrosion. Hvis det tyndeste sted er under 0,5 mm skal tanken sløjfes inden for et år. Enkeltstående gruber har ingen betydning for beholderens styrke, men de betyder en forøget risiko for lækage, og der behøves ingen yderligere foranstaltninger ud over det ovennævnte. Større sammenhængende korroderede områder skal vurderes mere detaljeret med henblik på at afgøre, om den mekaniske styrke er væsentligt reduceret. 26

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse

Miljøgodkendelse og 19 tilladelse TRE-FOR Varme A/S Kokholm 30 6000 Kolding 08-01-2014 Sags id.: 07/9789 Sagsbehandler: Dorte Lindbjerg KS: Henrik Jørgensen Miljøgodkendelse og 19 tilladelse til etablering af gasoliefyret kedelanlæg som

Læs mere

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen

Miljøgodkendelse. Miljøgodkendt landbrug har listebetegnelsen I 101D. jf. godkendelsesbekendtgørelsen 4. november 2005 JKR/htk 190283 Miljøgodkendelse af slagtesvineproduktion omfattende 249 DE på ejendommen matrikel nr. 4A, Ravnebjerg by, Sanderum Ravnebjerggyden 75, 5491 Blommenslyst (CVR-nr.: 15777990)

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder

Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Bilag Miljøstyrelsens vejledende vilkår for overjordiske olietanke under 200.000 l på erhvervsvirksomheder. 16. december 2008 Vilkår for overjordiske tanke på listevirksomheder Som det fremgår af 3, stk.

Læs mere

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41

14-05-2013 13/11744 ks: tdah. Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg. Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 14-05-2013 13/11744 ks: tdah Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 Sønderborg Kommune meddeler påbud til Danfoss A/S, Nordborgvej 81, matrikel nr. 19, Lunden,

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse

Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn. Miljøgodkendelse Lars Søgaard, Mads Poulsen og Jesper Mike Hansen c/o Lars Søgaard Toftevej 5 5881 Skårup Fyn Byg, Plan og Erhverv Ramsherred 5 Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse af: Genwin A/S Industrivænget 6-8, matr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8

Påbud om vilkår om nedgravede tanke, Statoil Fuel & Retail, Beredskabsvej 8 TMC - Natur og Miljø Statoil Fuel & Retail A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV CVR 28142412 Att.: Kim Gronemann Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg

Tilladelse til jordvarmeanlæg på Halfdansvej 29, 5700 Svendborg Erik Jensen Rosengårdsvej 29 5230 Odense M Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 6223 3000 Fax 6222 8810 keu@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk

Teknik- og Miljøafdeling. BKN-Produktion A/S Langemosevænget Ørbæk Teknik- og Miljøafdeling BKN-Produktion A/S Langemosevænget 1 5853 Ørbæk Dato: 14-03-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/9087. Miljøgodkendelse af

Læs mere

Opbevaring af farlige stoffer

Opbevaring af farlige stoffer Opbevaring af farlige stoffer Undgå uheld og forureninger Virksomheden bør altid ved opbevaring af farlige stoffer forsøge at reducere risikoen for uheld med efterfølgende forureninger. Ved at følge de

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals

15-11-2013 13/42599 KS: tdah. ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals 15-11-2013 13/42599 KS: tdah ATTEC DANMARK A/S Mommarkvej 293 B 6470 Sydals Tillæg til miljøgodkendelse - udvidelse af produktionstid og påbud om ændring af støjgrænser Sønderborg Kommune har den 22. oktober

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe

Underjordiske mellemstore olietanke ( liter) i drift Tankidentifikation: Ja/nej Kommentar Ja/nej i. lsen Er tanken anmeldt til Faxe Ja/nej Kommentar Ja/nej i Olietankbekendtgøre l Er tanken anmeldt til Faxe 26 stk. 1 kommune mindst 4 uger før etablering. Er der fremdt en 26 stk. 1 beskrivelse af anlægget og en skitse over anlæggets

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41

/13105 KS: lmje. LINAK Smedevænget Nordborg. Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 27-09-2013 13/13105 KS: lmje LINAK Smedevænget 8 6430 Nordborg Påbud efter miljøbeskyttelseslovens 41 Miljøafdelingen har gennemgået virksomhedens miljøgodkendelse fra december 2011, da man på et miljøtilsyn

Læs mere

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv

Tilladelse til etablering og drift af et jordvarmeanlæg i henhold til. 19 i Miljøbeskyttelsesloven, Brydegårdsvej 28, 2760 Måløv MILJØ OG TEKNIK Benjamin og Jane Friis Bybækterrasserne 142 F 3520 Farum Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 12. marts 2014 Tlf. dir.: 4175 0125 E-mail: mt-miljo@balk.dk

Læs mere

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015

Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg. 13o, Valløby By, Valløby. Tilladelsesdato: 19. august 2015 CASPAR HALL MØLLEHØJEN 1 4600 KØGE 15. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2392 Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg.

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V

Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V Ballerup Ejendomsselskab Vester Voldgade 17 1552 København V MILJØ OG TEKNIK Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 6. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2249 Fax. dir.: 4477

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217

Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke. CVR nr. 70649217 Dansk Vilomix A/S Sjellebrovej 10 8544 Mørke CVR nr. 70649217 Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse til blanding og oplagring af vitamin- og mineralprodukter hos Dansk Vilomix A/S, Åstorpvej 31, 6093 Sjølund.

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Kim Frigast Skovbakkevej 8a 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Kontoradresse: Industrivej

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for SuperBrugsen SuperBrugsen CVR nr.: 18623978 Skovvej 3, 4622 Havdrup P nr.: 1003245455 Tilladelsesdato:

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Østervang Sjælland A/S

Østervang Sjælland A/S Østervang Sjælland A/S 19. august 2015 journalnummer 15/1958 KS AnniJJ Tilladelse til horisontalt jordvarmeanlæg Stevns Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering og drift af jordvarmeanlæg. Tilladelsen

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 ROHDEN A/S Rohdenvej 4 7140 Stouby 1. Meddelelse af Spildevandstilladelse Hedensted Kommune meddeler hermed Rohden Gods A/S tilladelse til afledning af

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø

Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening med fyringsolie på Agertoften 49, 7000 Fredericia matrikel 44am, Erritsø By, Erritsø Jesper Bargmann Agertoften 49 7000 Fredericia E-post: jesperbargmann123@hotmail.com 06-03-2012 Sags id.: 12/2962 Sagsbehandler: Ellen Vibeke Olesen Varsel om påbud om undersøgelse og afværge af jordforening

Læs mere

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3.

Afgørelse om tilladelse til tilslutning af spildevand til Viborg Spildevand A/S er truffet efter Miljølovens 28 stk. 3. Viborg Kraftvarmeværk Industrivej 40 8800 Viborg Sendt pr mail til pus@energiviborg.dk og RIBH@ramboll.dk Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 virksomhedsmiljoe@viborg.dk

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112

Regler for opbevaring af olie og kemikalier. Obs! Ved akut forurening ring 112 Regler for opbevaring af olie og kemikalier Obs! Ved akut forurening ring 112 Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift

Læs mere

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia

Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia 10. august 2015 Sags id.: 15/7256 Sagsbehandler: Christian Bækgaard Jensen Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Follerupvej 35, 7000 Fredericia Fredericia Kommune giver herved tilladelse til

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle

Team Virksomhed og Spildevand. RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej Herlufmagle RØRBY JOHANSEN A7S Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 08.09.2014 Sagsnr. 09.02.16-P19-2-14 Dokumentnr

Læs mere

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier

Forskrift. håndtering og opbevaring. olie og kemikalier Forskrift om håndtering og opbevaring af olie og kemikalier BAGGRUND Olie og kemikalier skal opbevares og håndteres forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand, søer og vandløb og for at eventuelt

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Grafisk produktion: Kommunikation Fotos: Torben Meyer, Byhistorisk Arkiv Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune 5. udgave, november 2014 Teknik

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT

FORSKRIFT FOR HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER. teknik & miljø STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ 1. MAJ 2017 FORSKRIFT STEVNS KOMMUNE TEKNIK & MILJØ FORSKRIFT FOR 1. MAJ 2017 HÅNDTERING OG OPBEVARING AF OLIE OG KEMIKALIER FORSKRIFT Formålet med denne forskrift er at sikre, at håndtering og opbevaring af olie og kemikalier

Læs mere

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere:

Bagrund Uno-x ønsker at etablere en ny benzinstation på Hornbækvej 115. I ønsker at etablere: Frandsen og Søndergård Svend Pedersen sp@frandsen-sondergaard.dk dan.overgaard@unoxautomat.dk Center for By Land og Vand Natur og Miljø Prøvestensvej 52 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 09.12.2016

Læs mere

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider

Erhverv, Bolig og Natur Miljøgodkendelse Sammendrag Åbningstider Center for Ejendomme og Teknisk Service Trafik og Infrastruktur Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Att.: Bo Benedictsen-Nislev Erhverv, Bolig og Natur Industrimiljø Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendborg

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier

Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier Forskrift for opbevaring af olie og kemikalier -herunder råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Teknik og Miljø Hjørring Kommune Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og

Læs mere

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse

1. Meddelelse af Spildevandstilladelse BØGBALLE MASKINSTATION A/S Uldum Hedevej 18 7171 Uldum Sendt via digitalpost Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Daniel Kvist Sørensen Dir: 79755676 Mob: e-mail: Daniel.Sorensen @Hedensted.dk

Læs mere

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato:

Steen Vingborg Egebjerg Landevej Hejnsvig. Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: Steen Vingborg Egebjerg Landevej 130 7250 Hejnsvig Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg Dato: 04-10-2016 Billund Kommune meddeler tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg på ejendommen 19d,

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele

Miljøgodkendelse. til produktion af foderlægemidler. på DLG Fabrik Tjele, Vingevej 70, 8830 Tjele Teknik & Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 WH - RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS Danmarksvej 8 8660 Skanderborg virksomhedsmiljoe@viborg.dk Dato: 19-05-2014 Sagsnr.: 14/20899

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt

Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt Jan Vraa Mikkelsen Studsdalvej 3 7000 Fredericia Jan.vraa.mikkelsen@arlafoods.com 26-11-2014 Sags id.: 14/11958 Sagsbehandler: Mette Schjødt Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Studsdalvej 3,

Læs mere

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt

Tilladelse efter 19 i miljøbeskyttelsesloven til udvidelse af solvarmeanlæg samt afgørelse om projektet ikke er omfattet af VVM-pligt Tørring Kraftvarmeværk Bygade 5A 7160 Tørring Natur & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum Tlf.: 7975 5000 www.hedensted.dk Rudi Pia Frederiksen Direkte nr.: 7975 5677 rudi.pia.frederiksen@hedensted.dk Lok.id.:

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard

Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej Oure. Att. Jes Mosgaard Mosgaard Whisky ApS Tanghavevej 43 5883 Oure Att. Jes Mosgaard Erhverv, Bolig og Natur Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf.: 62 23 30 00 Miljøgodkendelse til Mosgaard Whisky ApS, Tanghavevej 43 (5883), matrikelnr.

Læs mere

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier

Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier Produkter, affald m.v. teknik og miljø Regulativ om opbevaring af olier og kemikalier i Horsens Kommune Produkter, affald m.v. Regulativet for opbevaring

Læs mere

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ

Regulativ for visse. MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune KORREKTUR TEKNIK OG MILJØ Regulativ for visse MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Horsens Kommune TEKNIK OG MILJØ 1 2 REGULATIV FOR VISSE MILJØFORHOLD VED BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I HORSENS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads

Sammendrag. Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding. CVR nr.: 11454496. Tillæg til miljøgodkendelse: bejdseplads Lunderskov Stålindustri Venusvej 11 6000 Kolding CVR nr.: 11454496 By- og Udviklingsforvaltningen Industri, jord og grundvand Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 79 79 74 69 E-mail industri@kolding.dk www.kolding.dk

Læs mere

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail:

Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej Næstved. Team Virksomhed og Spildevand. Att: Jens Borgmann Mail: Arkil A/S Asfalt Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Att: Jens Borgmann Mail: JBO@Arkil.dk Team Virksomhed og Spildevand Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 6170 www.naestved.dk Dato 28-05-2014

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg

NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2. 5800 Nyborg Teknik og Miljøafdelingen Natur og Miljø NFS RENOVATION A/S Gasværksvej 2 5800 Nyborg Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Per Jürgensen Tlf. 63337154 E-mail:

Læs mere

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse

/38472 KS: lmje. UNICON A/S Rønsdam Sønderborg. Sønderborg Kommune. Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse 22-10-2014 KS: lmje UNICON A/S Rønsdam 98 Afgørelse om tillæg til miljøgodkendelse Sønderborg Kommune har den 26. september 2014 modtaget en ansøgning om tillæg til miljøgodkendelsen. Virksomheden søger

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Andreas Blindkilde Jeppesen Teestrup Overdr Vej 1 4690 Haslev Postadresse: Natur & Miljø Frederiksgade 9-4690 Haslev Telefon: 56 20 30 00 Telefax : 56 20 30 01 www.faxekommune.dk

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse

Tillæg til miljøgodkendelse Furesø Kommune Natur og Miljø Tillæg til miljøgodkendelse Stena Recycling A/S Rugmarken 10 3520 Farum 5. marts 2014 1 INDHOLD: INDLEDNING... 3 MILJØGODKENDELSE... 3 VILKÅR FOR MILJØGODKENDELSEN... 3 OFFENTLIGGØRELSE

Læs mere

Dispensation til hundekennel

Dispensation til hundekennel Ulla Zinn Hvidberg og Jan Zinn Bertelsen Gammelmosevej 171 A 2800 Lyngby 6. juli 2016 Sags id: 16/11847 Dispensation til hundekennel Midlertidig tilladelse til et hundehold med 5 eller flere voksne hunde

Læs mere

Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup 5500 Middelfart. Dato: 16. august 2012 Sagsnr.:

Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup 5500 Middelfart. Dato: 16. august 2012 Sagsnr.: Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Arne Schønberg Andersen Ulvsbjergvej 31, Svenstrup

Læs mere

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv.

BILAG 1. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 1 & 2. Fabrikationsnummer 01, 02, osv. SYSTEMET FOR PUFO-GODKENDELSESNUMRE (5 CIFRE: XX XXX) Indtil 31.12.1999 BILAG 1 1 & 2 Fabrikationsnummer 01, 02, osv. Ciffer 1 og 2 identificerer tankfabrikanterne. Numrene er givet kronologisk efter tidspunktet

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 10.11.2015 CVR-nummer 21803006 P-nummer 1005215691 e-doc journal nr. 13/020543 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

Forskrift for opbevaring af olier, kemikalier og miljøfarlige væsker. Hvis uheldet er ude! Omfatter råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald Hvis uheldet er ude! Opdager du spild af olie eller kemikalier, som kan brede sig til luft, jord, grundvand, søer, vandløb eller kloak, skal du straks ringe 112 og så vidt muligt stoppe uheldet. Forskrift

Læs mere

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner.

Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. Afsnit 4. H 201: Udendørs motorsportsbaner og knallertbaner samt køretekniske anlæg. 4.1. Anvendelsesområde Dette afsnit omfatter udendørs motorsportsbaner og knallertbaner. 4.2. Beskrivelse af de væsentligste

Læs mere

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1.

Da der ikke er retsbeskyttelse på spildevandsvilkårene i miljøgodkendelsen, ændres vilkår 25 i miljøgodkendelsen 1. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø 10-09-2014 NORRECCO A/S K-Vej 19 2300 København S CVR: 30518438 P-nummer: 1014291403 Sagsnr. 2014-0097809 Dokumentnr. 2014-0097809-5 Vilkårsændring,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak B.L. Gaffeltruck B.L. Gaffeltruck CVR nr.: 14724745 Værkstedsvænget 8, 4622 Havdrup P nr.:

Læs mere

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg

Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej Sønderborg Sønderborg Fornikling 2011 A/S Tinggårdvej 2 6400 Sønderborg Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for ændringer i ventilationsanlæg, Sønderborg Fornikling 2011 A/S, Tinggårdvej 2, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier. Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier Råvarer, halvfabrikata, færdigvarer og affald 2 FORMÅL Formålet med forskriften er at medvirke til at undgå,

Læs mere

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S

Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for. Titan Lastvogne A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Spildevandstilladelse til udledning af spildevand til offentlig kloak for Titan Lastvogne A/S Titan Lastvogne A/S CVR nr.: 55164711 Motelvej 4, 2690 Karlslunde P nr.:

Læs mere