Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET"

Transkript

1 Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET Indledning På initiativ af Djursland Landboforening (DL) etablerede DL og Foreningen af Vandværker i Danmark, Region Midt (FVD) et koordinationsudvalg med henblik på at intensivere samarbejde mellem landbruget, vandværkerne og myndighederne om grundvandsbeskyttelse og bevarelse af den decentrale vandforsyning i Danmark. Koordinationsudvalget skulle normalt ikke selv iværksætte aktiviteter, men for at komme i gang tog man initiativ til at afholde en temadag på Djursland. Emnet for temadagen var tilstandsrapport og samarbejde mellem landbrug og vandværker om grundvandsbeskyttelse. Projektet tager også udgangspunkt i vandforsyningsloven, som åbner mulighed for at kommunen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg selv iværksætter foranstaltninger til grundvandsbeskyttelse herunder udarbejdelse af en egentlig indsatsplan. Temadagen blev arrangeret i samarbejde med Lyngby Vandværk, som i samarbejde med firmaet Dansk Vand og Naturcenter (DVN) i Nibe, en afdeling af ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard, havde besluttet at udarbejde en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en detaljeret analyse af vandværkets tekniske, - administrative, - ledelsesmæssige og økonomiske situation. I relation til Lyngby Vandværk er der primært fokus på den tekniske del af vandværksdriften. Temadagen havde et meget positivt forløb. Arrangementet er omtalt i en artikel i Vandposten i januar Artiklen findes også på FVD s hjemmeside og Mit drikkevand. På baggrund af den store deltagelse og de positive tilbagemeldinger vedrørende temadagen samt de indhøstede erfaringer med rapporten vedrørende Lyngby Vandværk besluttede koordinationsudvalget at videreudvikle projektet. Videreudvikling blev iværksat med henblik på at udvikle et koncept som kan anvendes i andre kommuner på Djursland og landsplan. Lyngbyprojektet Nøgleordene i projektet er viden, dokumentation og åbenhed. Vandværket skal gennem udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan dokumentere, at driften er optimal og at vandværket er teknisk i orden. Landmanden skal dokumentere, at markdriften er optimal, og at ejendommen har styr på punkt- og liniekilderne m.v. Dokumentationen for landmandens vedkommende samles i en ejendomsrapport. 1

2 Lyngbyprojektet er et pilotprojekt, hvor Lyngby Vandværk har bekostet udarbejdelse af en tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan, hvor der er fokus på optimering af vandværksdriften, gennem en modernisering og renovering samt grundvandsbeskyttelse. I relation til beskyttelse af grundvandet er der i samarbejde med landbruget beregnet markoplysninger på ca. 40 % af vandværkets indvindingsopland. Der er frivillig aftalt en ændret drift med rajgræs på ca. 14,5 ha, som ejendommen alligevel skal have. Endvidere er der truffet aftale om etablering af en ny boring på et areal i tilknytning til vandværkets nuværende kildeplads, idet den gamle og nedslidte boring på selve vandværket planlægges sløjfet. Erfaringer fra Lyngbyprojektet Tilstandsrapporten vedrørende Lyngby Vandværk og et oplæg til handlingsplan er udarbejdet af DVN. Tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan er udarbejdet med baggrund i lignende projekt på Mors samt DVN/ FVD s koncept og vejledninger vedrørende tilstandsrapport og handlingsplan. Til brug for udarbejdelse af tilstandsrapporten blev der endvidere indhentet oplysninger fra regionplan, kommunens vandforsyningsplan og tilgængelige data vedrørende brøndboreroplysninger kortlægning og indsatsplanlægning. På grundlag af ovennævnte materiale var det muligt at udarbejde en tilstandsrapport vedrørende den vandforsyningsmæssige og tekniske del af rapporten. Når resultatet af amtets kortlægning af et indsatsområde ved Trustrup foreligger forventes der være at være grundlag for en revision af rapporten bl. a. med henblik på en bedre fastlæggelse af vandværkets indvindingsopland. Landboforeningen kunne formidle tilgang til oplysninger fra diverse landbrugsregistre og forestod en bearbejdning af nogen af disse oplysninger. Data vedrørende det kommunale tilsyn med landbrugsejendomme og andre virksomheder i indvindingsområdet lykkedes af tidsmæssige årsager ikke at få med i forbindelse med udarbejdelse af materialet til temadagen. Oplysninger fra tilsynet med de nævnte virksomheder er af betydning for bedømmelse af behovet for foranstaltninger til sikring af vandværkets indvindingsområde. Et efterfølgende møde med Grenå Kommune førte til at kommunen stillede data vedrørende Saldrupgård til rådighed for udarbejdelse af en ejendomsrapport. Mere detaljerede oplysninger om Lyngbyprojektet får man ved at klikke på Mit Landbrug (ejendomsrapport og supplerende markberegninger m.v. vedrørende Saldrupgaard). Ved at klikke på Mit Drikkevand er der adgang til oplysninger vedrørende Lyndby Vandværk (tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan samt den af bestyrelsen vedtagne handlingsplan). Derigennem er det muligt at danne sig et indtryk af konceptet. 2

3 Mere generelle oplysninger vedrørende tilstandsrapport og handlingsplan findes på FVD s hjemmeside under: se under vandværksprojektet. Her findes eksempel på en aktuel tilstandsrapport med oplæg til handlingsplan, som ud over det tekniske, omfatter alle aspekter vedrørende vandværkets ledelsesmæssige, administrative og driftsmæssige forhold. Sammenfattende kan det med baggrund i tilstandsrapporten og ejendomsrapporten siges, at det for det enkelte vandværk vil være en overkommelig opgave at udføre følgende: 1. Gennemføre samarbejde og udveksle data med landmænd, som stiller relevante oplysninger om forhold på marker og ejendom til rådighed. 2. Dokumentering af udviklingen i eget grundvand/drikkevand og sammenholde dette med tilstanden på omkringliggende ejendomme og marker. 3. Indføre løbende tilstandskontrol til brug for opdatering af tilstandsrapporten og justering af handlingsplanen 4. Udnytte de registrerede driftsdata til brug for den løbende styring herunder også et evt. behov for yderligere grundvandsbeskyttelse. 5. Udarbejdelse af en handlingsplan med baggrund i tilstandsrapportens bemærkninger og anbefalinger. Samarbejdet med Grenå Kommune Erfaringer med udarbejdelse af ejendomsrapporten på grundlag af kommunens tilsynsrapport førte til en henvendelse til Grenå Kommune. Kommunen blev opfordret til at deltage i et samarbejde om anvendelse af alle tilgængelige oplysninger om landbrugs -og erhvervsejendomme beliggende i indvindingsområder med henblik på at kunne vurdere behovet for foranstaltninger til sikring af grundvandet. Der blev afholdt et møde med teknikere fra Grenå kommune den 13. december Mødet resulterede i, at man fra forvaltningens side gav tilsagn om at ville engagerer sig i projektet med henblik på at gøre de ønskede oplysninger fra kommunens tilsynsvirksomhed tilgængelige i en forbedret og tilpasset form. Grenå kommune oplyste, at man hidtil har koncentreret sine tilsyn om husdyrbrugene, men også i flere år i et vist omfang har ført tilsyn med planteavlsbrugene. Det er Grenå Kommunes vurdering, at kun få kommuner fører tilsyn med planteavlsbrug. Til brug for udarbejdelse af et oplæg til kommunen fik koordinationsudvalget tilstillet en kopi af en checkliste som anvendes i forbindelse med tilsyn på landbrugsejendomme samt en kopi af en tilsynsrapport vedrørende Saldrupgård beliggende i Lyngby Vandværks indvindingsområde. På baggrund af det tilstillede materiale og forhandlingerne med kommunens teknikere blev der opnået enighed med kommunen om at supplere tilsynsrapporten/checklisten med et antal relevante emner samt et oversigtskort. Fremover vil tilsynsrapporterne blive udformet som worddokumenter (som hidtil) men med den ændring, at de emner i checklisten som har relevans for vurderingen af behovet for grundvandsbe- 3

4 skyttelse kan kopieres ud i et særligt dokument når der opstår behov her for i forbindelse med et samarbejde mellem landbrug og vandværk om grundvandsbeskyttelse. På den måde undgår man at andre emner fra rapporten som kan være følsomme offentliggøres. Kopi af den grundvandsrelevante checkliste er vedlagt som bilag 1. Checkliste/ tilsynsrapport fra Grenå Kommune til brug for sagen vedrørende Lyngby Vandværk indgår i ejendomsrapporten vedrørende det aktuelle landbrug Saldrupgaard. Ejendomsrapporten findes på Mit landbrug. Nye principper for tilsyn og brugerbetaling på miljøområdet Fremtidens tilsyn hedder differentieret miljøtilsyn, og skal gerne afspejles i brugerbetalingen ved, at de virksomheder, som selv yder en miljømæssig indsats, skal belønnes i form af mindre offentlig kontrol, og dermed lavere brugerbetaling. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2005, jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 942 af 16. september Som en følge af de nye regler skal miljømyndighederne fremover inddele virksomhederne i 3 kvalitetsniveauer afhængig af hvor gode virksomhederne er til at holde styr på miljøforholdene. De nye regler indebærer også at en række nye kriterier vil blive inddraget i prioriteringen og tilrettelæggelsen af kommunens tilsynsarbejde herunder eventuelle prioriterede indsatsområder som for eksempel grundvandsbeskyttelse. I relation til konceptet vurderes det at være af væsentlig betydning, at kommunerne anvender de samme kriterier for prioritering og tilrettelæggelse af tilsynsarbejdet. I den udstrækning kommunerne udliciterer arbejdet f. eks. til Miljøcentre eller andre private aktører er det vigtigt at kommunerne sikrer, at den valgte prioritering følges. Grenå Kommune har udarbejdet et notat om de nye regler, se bilag 2. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 /2004. Bagest i vejledningen er der 3 checklister, hvoraf listen vedrørende tilsyn med landbrug har dannet grundlag for udarbejdelse af bilag 1. Det er aftalt med Grenå kommune, at videreudvikle konceptet med baggrund i de nye regler. I den forbindelse er det planen at der også gives mulighed for at hente oplysninger vedrørende tilsynsrapporter fra kommunens tilsyn med øvrige virksomheder i vandværkernes indvindingsområder. Grenå Kommune vil informere om konceptet på et nært forestående møde med repræsentanter fra de tekniske forvaltninger i kommunerne på Djursland. Det er koordinationsudvalgets vurdering, at de nye regler vil virke befordrende for samarbejdet mellem landbruget og vandværkerne og dermed for interessen for grundvandsbeskyttelse og for at udarbejde ejendomsrapporter. 4

5 For yderligere at stimulere interessen for grundvandsbeskyttelse bør udarbejdelse af en ejendomsrapport medregnes som en af de faktorer der kan medvirke til at en virksomhed opnår placering som Niveau 1-virksomhed. Konklusion: De nye regler på miljøområdet er udtryk for et generelt ønske fra myndighederne om at både vandværker, landmænd og andre virksomheder selv udvikler kvalitetsstyring og egenkontrol, og at sådanne initiativer skal præmieres. I forbindelse med strukturreformen og den nye opgavefordeling vurderes anvendelse af konceptet derfor også at kunne medvirke til at aflaste af de kommunale forvaltningers opgave med tilsyn og andre foranstaltninger jf. vandforsyningsloven. Hjemmeside Hjemmesiden Mit landbrug er åbnet af DVN som også ejer domænenavnet. På nuværende tidspunkt er der indlagt nogle få oplysninger vedrørende Djurslandsprojektet herunder ejendomsrapporten fra Lyngby. Der er imidlertid behov for et større udviklingsarbejde før hjemmesiden bliver anvendelig til en landsdækkende service. Det er udvalgets vurdering, at der er et behov for denne hjemmeside til at matche vandværkernes hjemmeside mit drikkevand og de hjemmesidefaciliteter FVD stiller til rådighed for sine kontaktudvalg og vandværker m.v. På den baggrund vurderes det at være hensigtsmæssigt hvis landbruget selv ejer og driver denne hjemmeside til brug for landbrugets samarbejde med vandvandværkerne om grundvandsbeskyttelse. Pjece til landmænd og vandværker Med henblik på at kunne stimulere vandværkernes og landmændenes interesse for konkrete projekter vurderes der at være behov for udarbejdelse af et informationsmateriale. Det kunne for eksempel være i form af en pjece udformet i en populær form med få tekniske fagtermer. Forinden der træffes endelig beslutning vil udvalget lade udarbejde en disposition og søge at finde ekstern finansiering til løsning af opgaven. En eventuel udgivelse bør dog afvente at konceptet finder sin endelige form, hvilket forventes at være tilfældet i løbet af foråret 2005, hvor et nyt projekt vedrørende udarbejdelse af tilstandsrapport for Følle Strands Vandværk vil være gennemført og indgå i baggrundsmaterialet. Konklusion Vandværksbestyrelsen bør være initiativtager til igangsætning af et samarbejde med sine naboer primært landbruget om grundvandsbeskyttelse lokalt. Et samarbejde mellem vandværket, landbruget og kommunen om udveksling af oplysninger vil i væsentlig grad kunne medvirke til at optimere beskyttelsen af den enkelte kildeplads og indvindingsområde. De nye regler for området forventes at virke befordrende for samarbejdet mellem vandværker og landbrug. Med baggrund i kendte lokale oplysninger og eventuelt oplysninger fra amtets kortlægning og indsatsplanlægning, kan der tilvejebringes grundlag for udarbejdelse af lokale indsatsplaner som forudsat i vandforsyningsloven. 5

6 Konceptet vil i væsentlig grad kunne medvirke til en mere langsigte planlægning og til at optimere driften og derigennem sikre det enkelte vandværkets indvindingsområde og forbliven på nuværende kildeplads. Den tilvejebragte dokumentation, i form af tilstandsrapport og ejendomsrapport og eventuelle handlingsplaner, vil i væsentlig grad kunne understøtte kommunens tilsyn med vandværker. På landsplan vil anvendelse af konceptet i væsentlig grad kunne understøtte den overordnede politiske målsætning om at bevare den decentrale vandforsyning i Danmark. Anbefaling Det anbefales, at kontakte de øvrige kommuner på Djursland med henblik på at informere om konceptet og implementere den i samarbejde med Grenå Kommune udviklede tilsynsrapport/checkliste. der i samarbejde med Grenå kommune rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening om at medvirke til at informere øvrige kommuner i Danmark om mulighederne i konceptet. En mere generel for information kunne tilvejebringes med en artikel om konceptet i landsforeningens blad Danske Kommuner. DL og FVD informerer de respektive landsbestyrelser om konceptet og at man medvirker til at publicere konceptet til foreningernes medlemmer. Endvidere, at landsbestyrelserne med baggrund i statusrapporten retter henvendelse til miljøministeriet for at sikre opbakning til en landsdækning ordning. DL kontakter Dansk Landbrugs Rådgivningscenter og/eller Agro Business Park, Foulum om muligheden for et samarbejde om udvikling og finansiering af hjemmesiden Mit landbrug. Der udgives en pjece under forudsætning af at det lykkes at tilvejebringe de fornødne midler. Bilag: 1. Kopi af revideret checkliste 2. Grenå Kommunes notat. 6

7 BILAG 1 Checkliste til samlet tilsyn på landbrug samt pelsdyrfarme (Checklisten er kopi af bilag 3 i Miljøministeriets vejledning nr. 6, 2004 om differentieret miljøtilsyn. Derudover har Foreningen af Vandværker i Danmark foreslået yderligere checkpunkter vedr. Vandforsyning) Følgende checkliste kan anvendes som udgangspunkt for et samlet tilsyn på landbrug og pelsdyrfarme. Afhængig af, om landbruget er miljøgodkendt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven eller er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, kan der være punkter i checklisten, der ikke er relevante for det pågældende landbrug. Tilsvarende kan det være relevant at lade andre forhold end de her nævnte indgå i et samlet tilsyn for den enkelte virksomhed. Generelt Godkendelsens vilkår. Har der været klager over landbruget siden sidste tilsyn. Er virksomheden vidende om, hvilke miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift. (Bekendtgørelser, påbud, regulativer og tilladelser)? Er der behov for udstedelse af påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 eller 42? Er tilsynsrapporter og miljøsager gennemgået siden sidste tilsyn, herunder indsendte anmeldelser om ændringer og afgørelser? Ligger landbruget i område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand eller overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde? Erhvervsmæssigt dyrehold Afstandskrav og en vurdering af om der er behov for lokaliseringsgodkendelser eller forbud mod yderligere udvidelser Antallet af dyreenheder og beregningsgrundlaget herfor Produktionskapacitet i forhold til eksisterende dyrehold Staldbund, gulvforhold og afløb Ventilation og ventilationssystemer Flue- og skadedyrsbekæmpelse (inkl. rotter) Krav i en evt. miljøgodkendelse Møddingpladser, kompost, ensilagepladser m.v. Gødningsopsamling Størrelse(r), kapacitet Afløb af saft m.v. Bund og sideafgrænsning Afstandskrav Tegn på spild overløb m.v. Overdækning Støj Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn? Er der behov for orienterende støjmåling? 7

8 Er der behov for akkrediteret støjmåling? Gødningsbeholdere Gødningstyper Volumen og opbevaringskapacitet Tæt overdækning, flydelag, logbog Tegn på spild, overløb m.v. Afstandskrav Dykket indløb Spildevand Resultater af evt. prøveudtagninger Vaskepladser, olieudskillere, sandfang, nedsivningsbrønde m.v. Spildevand fra rengøring af sprøjteredskaber Behovet for prøveudtagninger Om landbruget er tilmeldt relevante tømningsordninger Afledning af regnvand Tanke Tankattester, Behovet for tæthedsprøvning Gennemgang af beholderkontrol Sprøjtemidler, olier og kemikalier Håndtering og forebyggelse af spild Opbevaringsforhold Gyldigt sprøjtebevis Medicinrester Anmeldelse og dispensationer, f.eks. vedr. oplag af olie Håndtering og bortskaffelse af restsprøjtevæske Affald Affaldstyper Opbevaringsforhold Bortskaffelse Transportører Vandforsyning Hvis kommuner desuden fører tilsyn med vandforsyning samtidigt med miljøtilsynet kan checklisten eventuelt udvides med følgende forhold: Tilladelser til boringer Prøveudtagning og analyser Tekniske krav Indvundne mængder 8

9 Følgende checkpunkter vedrørende vandforsyning er foreslået af Foreningen af Vandværker i Danmark: Egen vandforsyning (brønd, boring) Koblet på fælles vandforsyning Egen markvandingsboring Forureningskilder generelt i oversigt: Er der punktkilder?(nedsivning, vaskeplads, sprøjtemidler, olie, gyllebeholdere, ajle m.m.) Er der liniekilder? (rørledninger med gylle, kloakvand m.m.) Gamle ubenyttede brønde og boringer? (har der været sådanne?) Ved ejer om de er sløjfet og hvor de har været placeret? ) Hvem udarbejder markplan for ejendommen? Er det ejer bekendt om ejendommen producerer grundvand til kildepladser(indvindingsboringer) for fælles vandforsyning? Tages der generelt hensyn til grundvandet ved planlægning af markplan? Kort Udarbejdelse af kort/skitse (evt. indtegnet på luftfoto) over ejendommens bygninger og omtrentlig beliggenhed af anlæg, tanke, liniekilder, punktkilder, egen brønd/boring, nedsivningsanlæg m.m 9

10 BILAG 2 Nye principper for brugerbetaling og tilsyn på miljøområdet Den 1. januar 2005 trådte en ny bekendtgørelse 1 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven i kraft. Brugerbetaling: Efter de nye regler skal betalingen ske på timebasis efter det faktiske tids- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed/landbrug, og ikke mere som et fast årligt beløb. Der er vedlagt informationsmateriale om den fremtidige brugerbetaling, og der er mulighed for at søge yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside Brugerbetalingen bygger på princippet om, at forureneren skal betale. Virksomheder i samme branche og med de samme aktiviteter kan fremover blive opkrævet forskellig betaling for tilsyn. De virksomheder, der ikke har problemer med at overholde miljølovgivningen kræver færre ressourcer af os som myndighed end de virksomheder, der ikke har styr på miljøforholdene, og som herved giver anledning til større belastning af det ydre miljø. Tilsyn: Fremtidens tilsyn hedder differentieret miljøtilsyn, og skal gerne afspejles i brugerbetalingen ved, at de virksomheder, som selv yder en miljømæssig indsats, skal belønnes i form af mindre offentlig kontrol, og dermed lavere brugerbetaling. Regeringens overordnede plan er, at miljømyndighederne skal inddele virksomhederne i følgende tre niveauer: Niveau 1-virksomhed: Hvis virksomhedens miljømæssige forhold er upåklagelige, og virksomheden har bragt sig på forkant i miljøarbejdet Niveau 2-virksomhed: Hvis virksomheden er lovlydig, men ikke har gennemført en særlig indsats inden for miljøområdet Niveau 3-virksomhed: Hvis virksomhedens miljøforhold er kritisable, og virksomheden har problemer med at overholde miljølovgivningen For at Grenaa Kommune kan foretage prioritering og tilrettelæggelse af miljøtilsynet skal virksomhederne inddeles i niveauerne ud fra følgende tre kategorier: Virksomhedens egen systematik i sit miljøarbejde f.eks. i form af miljøledelsessystemer, grønt regnskab eller fastsættelse af procedurer. Virksomhedens information til myndigheden om evt. opståede miljøproblemer samt pålidelige og fyldestgørende oplysninger for vurdering af virksomhedens miljøforhold Virksomhedens lovlydighed, herunder virksomhedens rettidige efterkommelse af frister i påbud, overtrædelse af vilkår m.v. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 10

11 Ud over disse vil også følgende kriterier blive inddraget i prioriteringen og tilrettelæggelsen af tilsynsarbejdet: Virksomhedens potentielle miljøbelastning, f.eks. store tilladte mængder og arten af udledte stoffer, risikoen for hændelige uheld Virksomhedens lokalisering, f.eks. placering i et boligområde Eventuelle prioriterede indsatsområder, f.eks. grundvandsbeskyttelse eller kampagner overfor udvalgte stoffer og brancher Kategoriseringen vil først blive foretaget i forbindelse med næste miljøtilsyn på virksomheden. Virksomhederne er ikke fastlåst på et niveau. Hvis en virksomhed på niveau 3 begynder at forbedre miljøforholdene og selv arbejder på at nedbringe miljøbelastningen, vil virksomheden naturligvis kunne blive kategoriseret på niveau 2 eller niveau 1. Takster: Timebetalingen er 243,40 kr. pr. time. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside For fremmede tjenesteydelser, dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelser får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms. Yderligere information: Hvis der er spørgsmål til de nye regler om brugerbetaling og tilsyn, er du velkommen til at kontakte Grenaa Kommune. Med venlig hilsen Jens Rasmussen miljømedarbejder Vedlagt: Oversigt over Hvad skal der betales for? 11

12 Bilag til orienteringsbrev: Hvad skal der betales for? Medregnes Aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse) og kapitel 9 (tilsyn). Aktiviteter, der er knyttet direkte til den enkelte virksomhed. Det gælder både aktiviteter ude på virksomheden og ved skrivebordet eller andetsteds f.eks. møde hos ekstern konsulent. Medregnes ikke Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven eller efter andre love. Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis. Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed, medregnes heller ikke. Miljøgodkendelse: Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen Møder og tilsyn, vejledning, prøveudtagning, måling, beregninger samt afgørelse i forbindelse med godkendelsen Revurdering af godkendelser Behandling af sager om påbud efter 41 eller 42 Tilsyn: Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven samt regler og afgørelser udstedt efter miljøbeskyttelsesloven. Det indebærer: Forberedelse af tilsyn Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser Prøvetagning, analyser, målinger Udfærdigelse af beregninger Vejledning om krav, der skal overholdes Dialog om regulerbare miljøforhold Opfølgning af tilsyn Udfærdigelse af tilsynsrapport Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter 42 Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber Kategorisering af virksomheden Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse Behandling af sager om olietanke Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet Kørsel Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn 12

13 13

Samarbejde mellem vandværk og landbrug

Samarbejde mellem vandværk og landbrug Samarbejde mellem vandværk og landbrug Af Jeppe Hansen, Projektleder, FVD Bevaring af den decentrale vandforsyning gennem samarbejde mellem landbruget og vandværkerne Temadagen på Djursland, den 8. oktober

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 Jammerbugt Kommune Hvad er en miljøtilsynsplan I 2013 træder en ny tilsynsbekendtgørelse på miljøområdet i kraft. Kommunen skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Maria og Jens Lie jenslie@live.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 15. september 2015 Center for

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

Tilsynsberetning 2005

Tilsynsberetning 2005 Tilsynsberetning 2005 Landbrug Struer Kommune, Byg og Miljø Miljøkontoret Indholdsfortegnelse Indledning.... 2 1. Bemærkninger til ressourcer, tilsyn og opfølgende arbejde m.m... 4 1.1.a Godkendelse af

Læs mere

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054

PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding. CVR-nr.: 21980609 P-nr.: 1006361251 CHR-nr.: 58054 TEKNIK OG MILJØ PAULI VESTERGAARD RASMUSSEN Tarpvej 7 7280 Sønder Felding Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8097 mikcp@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 09.17.60-K08-222-15

Læs mere

Side 1 af 7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (evt.) Rudersdal Kommune overholder med god margen minimumsfrekvenserne for tilsyn. Der har ikke været

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: John Sortkær Jsortkaer@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej 265 i henhold

Læs mere

5. Godkendelsespligtige landbrug

5. Godkendelsespligtige landbrug 5. Godkendelsespligtige landbrug Indledning Godkendelsespligtige landbrug har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljøet. Landbrugene

Læs mere

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug

Miljøtilsynsplan. For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Miljøtilsynsplan For miljøtilsyn med virksomheder og landbrug Indledning Haderslev Kommune, Teknik og Miljø, har på baggrund af den nye Miljøtilsynsbekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, udarbejdet en

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: St. Vognsbæk Vognsbækvej 42 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Slustrupvej

Læs mere

MILJØTILSYN i ROSKILDE 2004

MILJØTILSYN i ROSKILDE 2004 2004 ROSKILDE MILJØAViS Nr. 1, februar 2005 Indhold Tilsynsindsatsen i 2004... 2 Nye regler om brugerbetaling... 4 Mangelfulde ansøgninger om miljøgodkendelse koster ekstra... 6 Miljøtilsyn i fremtiden

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Lars Ypkendanz Østkystvejen 416 9340 Aså Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Østkystvejen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr LWJ

MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr LWJ MILJØstyrelsen 16. december 2004 Jura j. nr. 1014-0005 LWJ Notat vedrørende bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. En ny

Læs mere

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE

FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN GENTOFTE KOMMUNE NATUR OG MILJØ FORSLAG TIL PLAN FOR MILJØTILSYN 2017-2020 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017

Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Tilsynsplan for miljøtilsyn 2013-2017 Indholdsfortegnelse UDKAST: Ballerup Kommunes Tilsynsplan 2013-2017... 3 1. INDLEDNING... 3 INTRODUKTION TIL TILSYNSPLANEN... 3 BALLERUP KOMMUNES MILJØ- OG UDVIKLINGSMÅLSÆTNINGER...

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Henrik Juul Nielsen Hybholtvej 16 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørtoftvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Per Nielsen Øster Rør Vej 20 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Prioriteret miljøtilsyn

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad. Miljøtilsyn med Skævevej 56, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Erik Lykke Madsen Skævevej 56 9352 Dybvad Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Skævevej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Rasmussen Kobberholmvej Østervrå. Miljøtilsyn med minkfarm, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Rasmussen Kobberholmvej 16 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med minkfarm,

Læs mere

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Preben S. Boisen Slustrupvej Frederikskhavn. Miljøtilsyn med Gravensmindevej 20, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikskhavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Finn Nielsen Karupvej Sæby. Miljøtilsyn med Ørhedevej 16, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Finn Nielsen Karupvej 89 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Ørhedevej 16,

Læs mere

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn

Miljømæssigt drives ejendommen særdeles pænt. Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Preben S. Boisen Slustrupvej 7 9900 Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå. Miljøtilsyn med Fuglsangvej 10, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Kristine Kragkær Wadsholt Bjergetsvej 13 st 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: jersey@sillebak.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 17. oktober 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING

TILSYNSPLAN. Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING TILSYNSPLAN Miljøtilsyn på virksomheder og landbrug Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013-2016 UDKAST I HØRING Indhold 1. Indledning... 2 2. Geografisk område... 2 3. Virksomheder og landbrug som Ishøj Kommune

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sune Hartmann Knudsen st_stabaek@hotmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Tuenvej

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jørgen Birkbak birkbak@besked.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 16. oktober 2015 Center for

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016

1 Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Udkast til Hørsholm Kommunes Miljøtilsynsplan for 203-206 Plan for miljøtilsyn 203-206 Hvad er en tilsynsplan Tilsynsplanen fortæller virksomheder, borgere og andre myndigheder, hvordan Hørsholm Kommune

Læs mere

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug

Miljøtilsyn med virksomheder. - herunder husdyrbrug Miljøtilsyn med virksomheder - herunder husdyrbrug INFORMATION OM TILSYN MED VIRKSOMHEDER OG HUSDYRBRUG Kerteminde Kommune 9. udgave 10/2015 Tekst, billeder og layout: Kerteminde Kommune, Miljø- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Birgit Skovsgaard Burskov1@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 7. september 2015 Center

Læs mere

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder

3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder 3. Anmeldevirksomheder inkl. 42 virksomheder Indledning Anmeldevirksomheder og 42 virksomheder er et bredt spekter af virksomheder, små som store, med vidt forskellig produktion. Ud over at de begge reguleres

Læs mere

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet

Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen. Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Struer Kommune Plan - og Miljøafdelingen Tilsynsberetning 2012 for virksomheder indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 indenfor industrimiljøområdet Tilsynsberetningen for 2012 omfatter

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016

MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 MILJØTILSYNSPLAN 2013-2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Nye regler for miljøtilsyn... 5 3. Mål og indsatsområder... 7 3.1 Generelle mål... 7 3.2 Mål for tilsynsindsatsen 2013-2016... 8 3.3 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Peter Borgen Hjørringvej Østervrå. Miljøtilsyn med Hjørringvej 529, i henhold til miljøbeskyttelsesloven Peter Borgen Hjørringvej 529 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hjørringvej

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 01.09.2016 CVR-nummer 26646960 P-nummer 1009154643 Virksomhed O.J. Maskinudlejning A/S Adresse Geding Søvej 6

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 4 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017

Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Kampagnetilsynskatalog for Struer Kommune for 2017 Beskrivelse af krav til at udføre tilsynskampagner Kommunerne skal udføre 2 årlige tilsynskampagner med industrivirksomheder og/eller husdyrbrug som målgrupper.

Læs mere

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm

Kim Langgaard Jensen Hindselsvej Thyholm. Miljøtilsyn på Hindselsvej 6, 7790 Thyholm 1 - - følgebrev miljøtilsyn 2015 POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Jensen Miljøtilsyn på, Struer Kommune har d. 18. december 2015 gennemført

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10.

1. Bemærkning om manglende fremsendelse af skriftlig orientering på første levering, jævnfør vilkår 10. TEKNIK OG MILJØ Miljøservice AS Skjernvej 151 7280 Sønder-Felding Att: [thorkild@miljoeservice.dk] CVR-nr.: 13683891 P-nr.: 1000606116 Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 www.herning.dk

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner

Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner Overvågning af nydannet grundvand i Jammerbugt og Samsø Kommuner et værktøj til vandværksledelse i samarbejde med kommunen Af Vandguidens redaktion, Kristen Simonsen og DAVIS-konsortiet»At trække på samme

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Allan Lund Jensen Miljøtilsyn med Hyttenvej 17 i henhold til husdyrloven

Allan Lund Jensen Miljøtilsyn med Hyttenvej 17 i henhold til husdyrloven Allan Lund Jensen info@nr-hytten.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Hyttenvej 17

Læs mere

Tilsynsrapport Houdamvej 20

Tilsynsrapport Houdamvej 20 Steen Lundgård Madsen Houdamvej 20 7620 Lemvig 27. august 2015 Tilsynsrapport 2015 - Houdamvej 20 Jeg har d. 1. september været på miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Ved tilsynet gennemgik vi en række

Læs mere

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes.

Dato Type Kommentar. 24-11-2011 Indskærpelser Indskærpelse vedr. dyrehold fastholdes. Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Jan Bering Søholtvej 68 9750 Østervrå Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Søholtvej

Læs mere

Miljøtilsyn på Landbrug

Miljøtilsyn på Landbrug Christian Jebsen Løjt Sønderskovvej 75 6200 Aabenraa Miljøtilsyn på Landbrug 1. Baggrunden for tilsynet Baggrunden for dette tilsyn er Aabenraa Kommunes miljøtilsynsplan for virksomheder og husdyrbrug

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Jensen Sveje66@gmail.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Vrangbækvej 66 i henhold

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den 10-07-2014 udført miljøtilsyn på Råstedvej TEKNIK OG MILJØ Gammelvind - v/ Lars Gammelvind Ørnhøjvej 12 7500 Holstebro Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8032 miksm@herning.dk www.herning.dk CVR-nr.: 15542691

Læs mere

Miljøtilsynsplan

Miljøtilsynsplan Miljøtilsynsplan 017-00 Indhold Indledning... 3 1. Geografisk område... 3. Væsentlige miljøproblemer... 3 3. Tilsynsindsatsen i 017-00... 4 4. Samarbejdsrelationer med andre myndigheder... 5 Bilag 1 -

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Virksomheder og landbrug

Virksomheder og landbrug Teknik og Miljø Virksomheder og landbrug Miljøtilsynsrapport 2013 Året der gik 2013 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Slagelse Kommunes indsats inden for arbejdsområderne miljøgodkendelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 28.06.2016 CVR-nummer 35947817 P-nummer Virksomhed Jyllands-Posten A/S Adresse Gunnar Clausens Vej 60 Postnummer

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. G. S. V. Materieludlejning A/S. og Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 23.03.2016 CVR-nummer 87945928 P-nummer 1003220077 e-doc journal nr. 13/026468 Virksomhed G. S. V. Materieludlejning

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013

TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 TILSYNSPLAN FOR INDUSTRI 2013 I maj 2013 er en ny tilsynsbekendtgørelse trådt i kraft med krav om, at alle kommuner skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn med virksomheder herunder landbrug. Tilsynsplanen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 07.12.2015 CVR-nummer 13783934 P-nummer 1000624355 Virksomhed Hjort`s Auto V/Lars Ingvar Hjort Adresse Damagervej

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den 19-08-2015 - Anders Nielsen, Gelsåvej 9, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Miljø Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn

Læs mere

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen

Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Miljøtilsyn med landbrug på Bornholm Baggrund og formål Praktisk gennemførelse Fokus-områder Særlige ordninger/tilbud til overvejelse Samarbejde med regionskommunen Natur & Miljø Baggrund og formål Landbruget

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug

Holstebro Byråd Kirkestræde Holstebro. Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Holstebro Byråd Kirkestræde 11 7500 Holstebro 24-11- 2010 TILSYNET Brugerbetaling for godkendelse af og tilsyn med husdyrbrug Dansk Landbrugsrådgivning, LandboThy, har den 17. juni 2009 rettet henvendelse

Læs mere

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune

Miljøtilsynsplan år for Dragør Kommune Miljøtilsynsplan år 2013-2017 for Dragør Kommune Indledning Den 15. maj 2013 trådte Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013, i kraft med krav om, at kommunen skal udarbejde

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 15.09.2015 CVR-nummer 77559515 P-nummer 1002523931 Virksomhed Adresse Jack Pot-Auto ApS Skanderborgvej 118A Postnummer

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med kvægdrift udført den Bjarne Andersen, Overbæksvej 15, 6500 Vojens Haderslev Kommune Teknik og Miljø Natur og Landbrug Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev Tlf 74 34 34 34 Fax 74 34 23 34 landbrugssager@haderslev.dk www.haderslev.dk Tilsynsrapport til offentliggørelse efter

Læs mere

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk.

Tilsynsbrev Sirid Marie Kaatmann, Herning Kommune, har den udført miljøtilsyn på Hedebyvej Kibæk. TEKNIK OG MILJØ Flemming Vile Jensen Hedebyvej 4 6933 Kibæk CVR-nr.: 26189020 P-nr.: 1003908792 CHR-nr.: 96831 Oversigt over landbrugets godkendelser/tilladelser Miljøgodkendelse fra 2007 Tillæg 1 fra

Læs mere

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven

Marjanne Liebe Mølholtvej Sæby. Miljøtilsyn med Mølholtvej 81, i henhold til husdyrloven Marjanne Liebe Mølholtvej 81 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Mølholtvej

Læs mere

Tilsynsrapport 2015 på Kongensgade 28

Tilsynsrapport 2015 på Kongensgade 28 Tilsynsrapport 2015 på Kongensgade 28 Denne tilsynsrapport vil i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn blive offentliggjort på kommunens hjemmeside www.aabenraa.dk under erhverv på landet, landbrug

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Poul Erik Jensen Understedvej 159 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Miljøtilsyn med Understedvej

Læs mere

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke

Miljøtilsynsrapport. Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej Ølstykke Ølstykke Hegn og Tråd Niels Olsens Vej 9 3650 Ølstykke Miljøtilsynsrapport Hermed fremsendes miljøtilsynsrapporten for det gennemførte miljøtilsyn den 6. oktober 2015. Miljøtilsynsrapporten beskriver om

Læs mere