Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET"

Transkript

1 Status rapport vedrørende DJURSLANDSPROJEKTET Indledning På initiativ af Djursland Landboforening (DL) etablerede DL og Foreningen af Vandværker i Danmark, Region Midt (FVD) et koordinationsudvalg med henblik på at intensivere samarbejde mellem landbruget, vandværkerne og myndighederne om grundvandsbeskyttelse og bevarelse af den decentrale vandforsyning i Danmark. Koordinationsudvalget skulle normalt ikke selv iværksætte aktiviteter, men for at komme i gang tog man initiativ til at afholde en temadag på Djursland. Emnet for temadagen var tilstandsrapport og samarbejde mellem landbrug og vandværker om grundvandsbeskyttelse. Projektet tager også udgangspunkt i vandforsyningsloven, som åbner mulighed for at kommunen eller ejeren af et alment vandforsyningsanlæg selv iværksætter foranstaltninger til grundvandsbeskyttelse herunder udarbejdelse af en egentlig indsatsplan. Temadagen blev arrangeret i samarbejde med Lyngby Vandværk, som i samarbejde med firmaet Dansk Vand og Naturcenter (DVN) i Nibe, en afdeling af ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard, havde besluttet at udarbejde en tilstandsrapport. En tilstandsrapport er en detaljeret analyse af vandværkets tekniske, - administrative, - ledelsesmæssige og økonomiske situation. I relation til Lyngby Vandværk er der primært fokus på den tekniske del af vandværksdriften. Temadagen havde et meget positivt forløb. Arrangementet er omtalt i en artikel i Vandposten i januar Artiklen findes også på FVD s hjemmeside og Mit drikkevand. På baggrund af den store deltagelse og de positive tilbagemeldinger vedrørende temadagen samt de indhøstede erfaringer med rapporten vedrørende Lyngby Vandværk besluttede koordinationsudvalget at videreudvikle projektet. Videreudvikling blev iværksat med henblik på at udvikle et koncept som kan anvendes i andre kommuner på Djursland og landsplan. Lyngbyprojektet Nøgleordene i projektet er viden, dokumentation og åbenhed. Vandværket skal gennem udarbejdelse af tilstandsrapport og handlingsplan dokumentere, at driften er optimal og at vandværket er teknisk i orden. Landmanden skal dokumentere, at markdriften er optimal, og at ejendommen har styr på punkt- og liniekilderne m.v. Dokumentationen for landmandens vedkommende samles i en ejendomsrapport. 1

2 Lyngbyprojektet er et pilotprojekt, hvor Lyngby Vandværk har bekostet udarbejdelse af en tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan, hvor der er fokus på optimering af vandværksdriften, gennem en modernisering og renovering samt grundvandsbeskyttelse. I relation til beskyttelse af grundvandet er der i samarbejde med landbruget beregnet markoplysninger på ca. 40 % af vandværkets indvindingsopland. Der er frivillig aftalt en ændret drift med rajgræs på ca. 14,5 ha, som ejendommen alligevel skal have. Endvidere er der truffet aftale om etablering af en ny boring på et areal i tilknytning til vandværkets nuværende kildeplads, idet den gamle og nedslidte boring på selve vandværket planlægges sløjfet. Erfaringer fra Lyngbyprojektet Tilstandsrapporten vedrørende Lyngby Vandværk og et oplæg til handlingsplan er udarbejdet af DVN. Tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan er udarbejdet med baggrund i lignende projekt på Mors samt DVN/ FVD s koncept og vejledninger vedrørende tilstandsrapport og handlingsplan. Til brug for udarbejdelse af tilstandsrapporten blev der endvidere indhentet oplysninger fra regionplan, kommunens vandforsyningsplan og tilgængelige data vedrørende brøndboreroplysninger kortlægning og indsatsplanlægning. På grundlag af ovennævnte materiale var det muligt at udarbejde en tilstandsrapport vedrørende den vandforsyningsmæssige og tekniske del af rapporten. Når resultatet af amtets kortlægning af et indsatsområde ved Trustrup foreligger forventes der være at være grundlag for en revision af rapporten bl. a. med henblik på en bedre fastlæggelse af vandværkets indvindingsopland. Landboforeningen kunne formidle tilgang til oplysninger fra diverse landbrugsregistre og forestod en bearbejdning af nogen af disse oplysninger. Data vedrørende det kommunale tilsyn med landbrugsejendomme og andre virksomheder i indvindingsområdet lykkedes af tidsmæssige årsager ikke at få med i forbindelse med udarbejdelse af materialet til temadagen. Oplysninger fra tilsynet med de nævnte virksomheder er af betydning for bedømmelse af behovet for foranstaltninger til sikring af vandværkets indvindingsområde. Et efterfølgende møde med Grenå Kommune førte til at kommunen stillede data vedrørende Saldrupgård til rådighed for udarbejdelse af en ejendomsrapport. Mere detaljerede oplysninger om Lyngbyprojektet får man ved at klikke på Mit Landbrug (ejendomsrapport og supplerende markberegninger m.v. vedrørende Saldrupgaard). Ved at klikke på Mit Drikkevand er der adgang til oplysninger vedrørende Lyndby Vandværk (tilstandsrapport og oplæg til handlingsplan samt den af bestyrelsen vedtagne handlingsplan). Derigennem er det muligt at danne sig et indtryk af konceptet. 2

3 Mere generelle oplysninger vedrørende tilstandsrapport og handlingsplan findes på FVD s hjemmeside under: se under vandværksprojektet. Her findes eksempel på en aktuel tilstandsrapport med oplæg til handlingsplan, som ud over det tekniske, omfatter alle aspekter vedrørende vandværkets ledelsesmæssige, administrative og driftsmæssige forhold. Sammenfattende kan det med baggrund i tilstandsrapporten og ejendomsrapporten siges, at det for det enkelte vandværk vil være en overkommelig opgave at udføre følgende: 1. Gennemføre samarbejde og udveksle data med landmænd, som stiller relevante oplysninger om forhold på marker og ejendom til rådighed. 2. Dokumentering af udviklingen i eget grundvand/drikkevand og sammenholde dette med tilstanden på omkringliggende ejendomme og marker. 3. Indføre løbende tilstandskontrol til brug for opdatering af tilstandsrapporten og justering af handlingsplanen 4. Udnytte de registrerede driftsdata til brug for den løbende styring herunder også et evt. behov for yderligere grundvandsbeskyttelse. 5. Udarbejdelse af en handlingsplan med baggrund i tilstandsrapportens bemærkninger og anbefalinger. Samarbejdet med Grenå Kommune Erfaringer med udarbejdelse af ejendomsrapporten på grundlag af kommunens tilsynsrapport førte til en henvendelse til Grenå Kommune. Kommunen blev opfordret til at deltage i et samarbejde om anvendelse af alle tilgængelige oplysninger om landbrugs -og erhvervsejendomme beliggende i indvindingsområder med henblik på at kunne vurdere behovet for foranstaltninger til sikring af grundvandet. Der blev afholdt et møde med teknikere fra Grenå kommune den 13. december Mødet resulterede i, at man fra forvaltningens side gav tilsagn om at ville engagerer sig i projektet med henblik på at gøre de ønskede oplysninger fra kommunens tilsynsvirksomhed tilgængelige i en forbedret og tilpasset form. Grenå kommune oplyste, at man hidtil har koncentreret sine tilsyn om husdyrbrugene, men også i flere år i et vist omfang har ført tilsyn med planteavlsbrugene. Det er Grenå Kommunes vurdering, at kun få kommuner fører tilsyn med planteavlsbrug. Til brug for udarbejdelse af et oplæg til kommunen fik koordinationsudvalget tilstillet en kopi af en checkliste som anvendes i forbindelse med tilsyn på landbrugsejendomme samt en kopi af en tilsynsrapport vedrørende Saldrupgård beliggende i Lyngby Vandværks indvindingsområde. På baggrund af det tilstillede materiale og forhandlingerne med kommunens teknikere blev der opnået enighed med kommunen om at supplere tilsynsrapporten/checklisten med et antal relevante emner samt et oversigtskort. Fremover vil tilsynsrapporterne blive udformet som worddokumenter (som hidtil) men med den ændring, at de emner i checklisten som har relevans for vurderingen af behovet for grundvandsbe- 3

4 skyttelse kan kopieres ud i et særligt dokument når der opstår behov her for i forbindelse med et samarbejde mellem landbrug og vandværk om grundvandsbeskyttelse. På den måde undgår man at andre emner fra rapporten som kan være følsomme offentliggøres. Kopi af den grundvandsrelevante checkliste er vedlagt som bilag 1. Checkliste/ tilsynsrapport fra Grenå Kommune til brug for sagen vedrørende Lyngby Vandværk indgår i ejendomsrapporten vedrørende det aktuelle landbrug Saldrupgaard. Ejendomsrapporten findes på Mit landbrug. Nye principper for tilsyn og brugerbetaling på miljøområdet Fremtidens tilsyn hedder differentieret miljøtilsyn, og skal gerne afspejles i brugerbetalingen ved, at de virksomheder, som selv yder en miljømæssig indsats, skal belønnes i form af mindre offentlig kontrol, og dermed lavere brugerbetaling. De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2005, jf. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 942 af 16. september Som en følge af de nye regler skal miljømyndighederne fremover inddele virksomhederne i 3 kvalitetsniveauer afhængig af hvor gode virksomhederne er til at holde styr på miljøforholdene. De nye regler indebærer også at en række nye kriterier vil blive inddraget i prioriteringen og tilrettelæggelsen af kommunens tilsynsarbejde herunder eventuelle prioriterede indsatsområder som for eksempel grundvandsbeskyttelse. I relation til konceptet vurderes det at være af væsentlig betydning, at kommunerne anvender de samme kriterier for prioritering og tilrettelæggelse af tilsynsarbejdet. I den udstrækning kommunerne udliciterer arbejdet f. eks. til Miljøcentre eller andre private aktører er det vigtigt at kommunerne sikrer, at den valgte prioritering følges. Grenå Kommune har udarbejdet et notat om de nye regler, se bilag 2. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens vejledning nr. 6 /2004. Bagest i vejledningen er der 3 checklister, hvoraf listen vedrørende tilsyn med landbrug har dannet grundlag for udarbejdelse af bilag 1. Det er aftalt med Grenå kommune, at videreudvikle konceptet med baggrund i de nye regler. I den forbindelse er det planen at der også gives mulighed for at hente oplysninger vedrørende tilsynsrapporter fra kommunens tilsyn med øvrige virksomheder i vandværkernes indvindingsområder. Grenå Kommune vil informere om konceptet på et nært forestående møde med repræsentanter fra de tekniske forvaltninger i kommunerne på Djursland. Det er koordinationsudvalgets vurdering, at de nye regler vil virke befordrende for samarbejdet mellem landbruget og vandværkerne og dermed for interessen for grundvandsbeskyttelse og for at udarbejde ejendomsrapporter. 4

5 For yderligere at stimulere interessen for grundvandsbeskyttelse bør udarbejdelse af en ejendomsrapport medregnes som en af de faktorer der kan medvirke til at en virksomhed opnår placering som Niveau 1-virksomhed. Konklusion: De nye regler på miljøområdet er udtryk for et generelt ønske fra myndighederne om at både vandværker, landmænd og andre virksomheder selv udvikler kvalitetsstyring og egenkontrol, og at sådanne initiativer skal præmieres. I forbindelse med strukturreformen og den nye opgavefordeling vurderes anvendelse af konceptet derfor også at kunne medvirke til at aflaste af de kommunale forvaltningers opgave med tilsyn og andre foranstaltninger jf. vandforsyningsloven. Hjemmeside Hjemmesiden Mit landbrug er åbnet af DVN som også ejer domænenavnet. På nuværende tidspunkt er der indlagt nogle få oplysninger vedrørende Djurslandsprojektet herunder ejendomsrapporten fra Lyngby. Der er imidlertid behov for et større udviklingsarbejde før hjemmesiden bliver anvendelig til en landsdækkende service. Det er udvalgets vurdering, at der er et behov for denne hjemmeside til at matche vandværkernes hjemmeside mit drikkevand og de hjemmesidefaciliteter FVD stiller til rådighed for sine kontaktudvalg og vandværker m.v. På den baggrund vurderes det at være hensigtsmæssigt hvis landbruget selv ejer og driver denne hjemmeside til brug for landbrugets samarbejde med vandvandværkerne om grundvandsbeskyttelse. Pjece til landmænd og vandværker Med henblik på at kunne stimulere vandværkernes og landmændenes interesse for konkrete projekter vurderes der at være behov for udarbejdelse af et informationsmateriale. Det kunne for eksempel være i form af en pjece udformet i en populær form med få tekniske fagtermer. Forinden der træffes endelig beslutning vil udvalget lade udarbejde en disposition og søge at finde ekstern finansiering til løsning af opgaven. En eventuel udgivelse bør dog afvente at konceptet finder sin endelige form, hvilket forventes at være tilfældet i løbet af foråret 2005, hvor et nyt projekt vedrørende udarbejdelse af tilstandsrapport for Følle Strands Vandværk vil være gennemført og indgå i baggrundsmaterialet. Konklusion Vandværksbestyrelsen bør være initiativtager til igangsætning af et samarbejde med sine naboer primært landbruget om grundvandsbeskyttelse lokalt. Et samarbejde mellem vandværket, landbruget og kommunen om udveksling af oplysninger vil i væsentlig grad kunne medvirke til at optimere beskyttelsen af den enkelte kildeplads og indvindingsområde. De nye regler for området forventes at virke befordrende for samarbejdet mellem vandværker og landbrug. Med baggrund i kendte lokale oplysninger og eventuelt oplysninger fra amtets kortlægning og indsatsplanlægning, kan der tilvejebringes grundlag for udarbejdelse af lokale indsatsplaner som forudsat i vandforsyningsloven. 5

6 Konceptet vil i væsentlig grad kunne medvirke til en mere langsigte planlægning og til at optimere driften og derigennem sikre det enkelte vandværkets indvindingsområde og forbliven på nuværende kildeplads. Den tilvejebragte dokumentation, i form af tilstandsrapport og ejendomsrapport og eventuelle handlingsplaner, vil i væsentlig grad kunne understøtte kommunens tilsyn med vandværker. På landsplan vil anvendelse af konceptet i væsentlig grad kunne understøtte den overordnede politiske målsætning om at bevare den decentrale vandforsyning i Danmark. Anbefaling Det anbefales, at kontakte de øvrige kommuner på Djursland med henblik på at informere om konceptet og implementere den i samarbejde med Grenå Kommune udviklede tilsynsrapport/checkliste. der i samarbejde med Grenå kommune rettes henvendelse til Kommunernes Landsforening om at medvirke til at informere øvrige kommuner i Danmark om mulighederne i konceptet. En mere generel for information kunne tilvejebringes med en artikel om konceptet i landsforeningens blad Danske Kommuner. DL og FVD informerer de respektive landsbestyrelser om konceptet og at man medvirker til at publicere konceptet til foreningernes medlemmer. Endvidere, at landsbestyrelserne med baggrund i statusrapporten retter henvendelse til miljøministeriet for at sikre opbakning til en landsdækning ordning. DL kontakter Dansk Landbrugs Rådgivningscenter og/eller Agro Business Park, Foulum om muligheden for et samarbejde om udvikling og finansiering af hjemmesiden Mit landbrug. Der udgives en pjece under forudsætning af at det lykkes at tilvejebringe de fornødne midler. Bilag: 1. Kopi af revideret checkliste 2. Grenå Kommunes notat. 6

7 BILAG 1 Checkliste til samlet tilsyn på landbrug samt pelsdyrfarme (Checklisten er kopi af bilag 3 i Miljøministeriets vejledning nr. 6, 2004 om differentieret miljøtilsyn. Derudover har Foreningen af Vandværker i Danmark foreslået yderligere checkpunkter vedr. Vandforsyning) Følgende checkliste kan anvendes som udgangspunkt for et samlet tilsyn på landbrug og pelsdyrfarme. Afhængig af, om landbruget er miljøgodkendt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven eller er omfattet af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, kan der være punkter i checklisten, der ikke er relevante for det pågældende landbrug. Tilsvarende kan det være relevant at lade andre forhold end de her nævnte indgå i et samlet tilsyn for den enkelte virksomhed. Generelt Godkendelsens vilkår. Har der været klager over landbruget siden sidste tilsyn. Er virksomheden vidende om, hvilke miljøkrav der gælder for virksomhedens indretning og drift. (Bekendtgørelser, påbud, regulativer og tilladelser)? Er der behov for udstedelse af påbud efter Miljøbeskyttelseslovens 41 eller 42? Er tilsynsrapporter og miljøsager gennemgået siden sidste tilsyn, herunder indsendte anmeldelser om ændringer og afgørelser? Ligger landbruget i område med indsatsplaner for beskyttelse af grundvand eller overfladevand, i sårbart naturområde eller i nærheden af sårbart naturområde? Erhvervsmæssigt dyrehold Afstandskrav og en vurdering af om der er behov for lokaliseringsgodkendelser eller forbud mod yderligere udvidelser Antallet af dyreenheder og beregningsgrundlaget herfor Produktionskapacitet i forhold til eksisterende dyrehold Staldbund, gulvforhold og afløb Ventilation og ventilationssystemer Flue- og skadedyrsbekæmpelse (inkl. rotter) Krav i en evt. miljøgodkendelse Møddingpladser, kompost, ensilagepladser m.v. Gødningsopsamling Størrelse(r), kapacitet Afløb af saft m.v. Bund og sideafgrænsning Afstandskrav Tegn på spild overløb m.v. Overdækning Støj Er der etableret nye støjende aktiviteter siden sidste tilsyn? Er der behov for orienterende støjmåling? 7

8 Er der behov for akkrediteret støjmåling? Gødningsbeholdere Gødningstyper Volumen og opbevaringskapacitet Tæt overdækning, flydelag, logbog Tegn på spild, overløb m.v. Afstandskrav Dykket indløb Spildevand Resultater af evt. prøveudtagninger Vaskepladser, olieudskillere, sandfang, nedsivningsbrønde m.v. Spildevand fra rengøring af sprøjteredskaber Behovet for prøveudtagninger Om landbruget er tilmeldt relevante tømningsordninger Afledning af regnvand Tanke Tankattester, Behovet for tæthedsprøvning Gennemgang af beholderkontrol Sprøjtemidler, olier og kemikalier Håndtering og forebyggelse af spild Opbevaringsforhold Gyldigt sprøjtebevis Medicinrester Anmeldelse og dispensationer, f.eks. vedr. oplag af olie Håndtering og bortskaffelse af restsprøjtevæske Affald Affaldstyper Opbevaringsforhold Bortskaffelse Transportører Vandforsyning Hvis kommuner desuden fører tilsyn med vandforsyning samtidigt med miljøtilsynet kan checklisten eventuelt udvides med følgende forhold: Tilladelser til boringer Prøveudtagning og analyser Tekniske krav Indvundne mængder 8

9 Følgende checkpunkter vedrørende vandforsyning er foreslået af Foreningen af Vandværker i Danmark: Egen vandforsyning (brønd, boring) Koblet på fælles vandforsyning Egen markvandingsboring Forureningskilder generelt i oversigt: Er der punktkilder?(nedsivning, vaskeplads, sprøjtemidler, olie, gyllebeholdere, ajle m.m.) Er der liniekilder? (rørledninger med gylle, kloakvand m.m.) Gamle ubenyttede brønde og boringer? (har der været sådanne?) Ved ejer om de er sløjfet og hvor de har været placeret? ) Hvem udarbejder markplan for ejendommen? Er det ejer bekendt om ejendommen producerer grundvand til kildepladser(indvindingsboringer) for fælles vandforsyning? Tages der generelt hensyn til grundvandet ved planlægning af markplan? Kort Udarbejdelse af kort/skitse (evt. indtegnet på luftfoto) over ejendommens bygninger og omtrentlig beliggenhed af anlæg, tanke, liniekilder, punktkilder, egen brønd/boring, nedsivningsanlæg m.m 9

10 BILAG 2 Nye principper for brugerbetaling og tilsyn på miljøområdet Den 1. januar 2005 trådte en ny bekendtgørelse 1 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven i kraft. Brugerbetaling: Efter de nye regler skal betalingen ske på timebasis efter det faktiske tids- og ressourceforbrug på den enkelte virksomhed/landbrug, og ikke mere som et fast årligt beløb. Der er vedlagt informationsmateriale om den fremtidige brugerbetaling, og der er mulighed for at søge yderligere oplysninger på kommunens hjemmeside Brugerbetalingen bygger på princippet om, at forureneren skal betale. Virksomheder i samme branche og med de samme aktiviteter kan fremover blive opkrævet forskellig betaling for tilsyn. De virksomheder, der ikke har problemer med at overholde miljølovgivningen kræver færre ressourcer af os som myndighed end de virksomheder, der ikke har styr på miljøforholdene, og som herved giver anledning til større belastning af det ydre miljø. Tilsyn: Fremtidens tilsyn hedder differentieret miljøtilsyn, og skal gerne afspejles i brugerbetalingen ved, at de virksomheder, som selv yder en miljømæssig indsats, skal belønnes i form af mindre offentlig kontrol, og dermed lavere brugerbetaling. Regeringens overordnede plan er, at miljømyndighederne skal inddele virksomhederne i følgende tre niveauer: Niveau 1-virksomhed: Hvis virksomhedens miljømæssige forhold er upåklagelige, og virksomheden har bragt sig på forkant i miljøarbejdet Niveau 2-virksomhed: Hvis virksomheden er lovlydig, men ikke har gennemført en særlig indsats inden for miljøområdet Niveau 3-virksomhed: Hvis virksomhedens miljøforhold er kritisable, og virksomheden har problemer med at overholde miljølovgivningen For at Grenaa Kommune kan foretage prioritering og tilrettelæggelse af miljøtilsynet skal virksomhederne inddeles i niveauerne ud fra følgende tre kategorier: Virksomhedens egen systematik i sit miljøarbejde f.eks. i form af miljøledelsessystemer, grønt regnskab eller fastsættelse af procedurer. Virksomhedens information til myndigheden om evt. opståede miljøproblemer samt pålidelige og fyldestgørende oplysninger for vurdering af virksomhedens miljøforhold Virksomhedens lovlydighed, herunder virksomhedens rettidige efterkommelse af frister i påbud, overtrædelse af vilkår m.v. 1 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 942 af 16. september 2004 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven. 10

11 Ud over disse vil også følgende kriterier blive inddraget i prioriteringen og tilrettelæggelsen af tilsynsarbejdet: Virksomhedens potentielle miljøbelastning, f.eks. store tilladte mængder og arten af udledte stoffer, risikoen for hændelige uheld Virksomhedens lokalisering, f.eks. placering i et boligområde Eventuelle prioriterede indsatsområder, f.eks. grundvandsbeskyttelse eller kampagner overfor udvalgte stoffer og brancher Kategoriseringen vil først blive foretaget i forbindelse med næste miljøtilsyn på virksomheden. Virksomhederne er ikke fastlåst på et niveau. Hvis en virksomhed på niveau 3 begynder at forbedre miljøforholdene og selv arbejder på at nedbringe miljøbelastningen, vil virksomheden naturligvis kunne blive kategoriseret på niveau 2 eller niveau 1. Takster: Timebetalingen er 243,40 kr. pr. time. Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt og vil kunne ses på Miljøstyrelsens hjemmeside For fremmede tjenesteydelser, dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelser får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms. Yderligere information: Hvis der er spørgsmål til de nye regler om brugerbetaling og tilsyn, er du velkommen til at kontakte Grenaa Kommune. Med venlig hilsen Jens Rasmussen miljømedarbejder Vedlagt: Oversigt over Hvad skal der betales for? 11

12 Bilag til orienteringsbrev: Hvad skal der betales for? Medregnes Aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse) og kapitel 9 (tilsyn). Aktiviteter, der er knyttet direkte til den enkelte virksomhed. Det gælder både aktiviteter ude på virksomheden og ved skrivebordet eller andetsteds f.eks. møde hos ekstern konsulent. Medregnes ikke Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven eller efter andre love. Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis. Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed, medregnes heller ikke. Miljøgodkendelse: Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen Møder og tilsyn, vejledning, prøveudtagning, måling, beregninger samt afgørelse i forbindelse med godkendelsen Revurdering af godkendelser Behandling af sager om påbud efter 41 eller 42 Tilsyn: Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven samt regler og afgørelser udstedt efter miljøbeskyttelsesloven. Det indebærer: Forberedelse af tilsyn Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser Prøvetagning, analyser, målinger Udfærdigelse af beregninger Vejledning om krav, der skal overholdes Dialog om regulerbare miljøforhold Opfølgning af tilsyn Udfærdigelse af tilsynsrapport Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter 42 Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber Kategorisering af virksomheden Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse Behandling af sager om olietanke Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden Dialog om ikke-regulerbare emner f.eks. frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet Kørsel Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn 12

13 13

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3

Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse. Indholdsfortegnelse. Side Indledning... 3 Håndbog 2: Vandforsyning, planlægning, samarbejde og indflydelse Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 1. Statens opgaver 4 1.1. Vanddistrikter...4 1.2. Statens Miljøcentre...4 1.3. Vandplan...5 1.4.

Læs mere

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013

Håndbog for tilsynskampagner. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Håndbog for tilsynskampagner Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 3, 2013 Titel: Håndbog for tilsynskampagner Redaktion: Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen Bjørn Bauer, PlanMiljø ApS Kia Rose Egebæk, PlanMiljø

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet

Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 7 2005 Indhold 1 INDLEDNING 5 2 VARSLINGSREGLERNE OG DE ØVRIGE REGLER I RETSSIKKERHEDSLOVENS KAPITEL 2

Læs mere

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse

Manual. Udarbejdelse af Miljøredegørelse Manual Udarbejdelse af Miljøredegørelse 2 FORORD I 2006 udgav Key2Green den første manual for miljøredegørelser. Manualen er anvendt hos mange virksomheder over hele landet. Udviklingen har gjort, at manualen

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Håndbog i Miljøstyring

Håndbog i Miljøstyring Håndbog i Miljøstyring UDGAVE AF JUNI 2008 Annullerer alle tidligere udgaver. abp 0. FORORD Det er lysten, der driver værket Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult. Denne indledning

Læs mere

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med

Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Bilag 1 til: Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande

Læs mere

Indsatsplanlægning med Internettet som platform

Indsatsplanlægning med Internettet som platform Indsatsplanlægning med Internettet som platform Af Anita Maj Klitgaard, DVN - Dansk Vand og Naturcenter 3 stærke Internetsystemer sættes sammen til 1 dynamisk værktøj til samarbejde om indsatsplanlægning.

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg

Revurdering af miljøgodkendelse af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg af svineproduktionen på Vestre Skivevej 130a, Sjørup 8800 Viborg efter 39 og 41 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, Lov nr. 1486 af 4. december 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé og samlet vurdering...

Læs mere

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden

Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde. - rent drikkevand til fremtiden Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden December 2008 1 Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde - rent drikkevand til fremtiden Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1.

Notatet indeholder også en redegørelse for den systematik, som Kemikalieinspektionen anvender i deres omfattende arbejde med kampagner 1. Notat om Kommunernes erfaringer med tilsynskampagner Dette notat er udarbejdet som led i projektet Planlægning og udformning af kampagnetilsyn og effektvurdering heraf. Notatet præsenterer danske kommuners

Læs mere

grønne regnskaber og miljøledelse

grønne regnskaber og miljøledelse Beretning til statsrevisorerne om grønne regnskaber og miljøledelse April 2002 RB B201/02 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, metode og afgrænsning... 13 A. Indledning...

Læs mere

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug

12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug 12 Miljøgodkendelse L o v b e k. n r. 1 4 8 6 af 4/12 2 0 09 om m i l j øg o dk e nd e l s e m. v. a f h us d y r b r ug kvægbruget Hedevej 24, 9430 Vadum Godkendelsesdato / offentliggørelse: 7. januar

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Vandforsyningsplan 2011 2023

Vandforsyningsplan 2011 2023 Vandforsyningsplan 2011 2023 1. INDLEDNING 3 1.1 Høringsperiode 4 1.2 Definitioner 5 1.3 Det forpligtende kommunale samarbejde 6 2. RETNINGSLINJER 7 2.1 Retningslinjer for tilstrækkelig vandforsyning 7

Læs mere

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast

Udkast. Miljøgodkendelse. af husdyrbruget. Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast Miljøgodkendelse af husdyrbruget Uur Mink, Toftlundvej 7A, 7430 Ikast - efter 12 i Lovbekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Godkendelsesdato: [dag]. [mdr.] [år] 1 2 Ib Nielsen Toftlundvej

Læs mere

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljø- og Energiudvalget, 17-03-2015 Referat fra mødet i Miljø- og Energiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt:

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven)

282 af 22/03 2007 Lov om forurenet jord (Jordforureningsloven) Side 1 af 37 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Svendborg Vand A/S. Udkast 2-6-09. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udkast 2-6-09 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Natur og Vand juni 2009 Titel Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Svendborg Vand A/S Udgiver Svendborg Kommune Miljø og Teknik Svendborgvej

Læs mere

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023

Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Egedal Kommune Vandforsyningsplan 2013-2023 Plandel Titel: Vandforsyningsplan 2013-23 Rapport: Foto: Tryk: Rapporten er udarbejdet af Egedal Kommune og Rambøll Egedal Kommune og Rambøll Rambøll Udgivelsesår:

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Notat Vand J.nr. bls-415-00119 Ref. Den 22. november 2010 Notat Vedrørende høringssvar til udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten Udkast til Handlingsplan til sikring af drikkevandskvaliteten

Læs mere

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel

Vandforsyningsplan 2010-2022. Plandel Vandforsyningsplan 2010-2022 Plandel Forslag august 2010 Kolofon Udarbejdet af: Østergade 21 5580 Nørre Aaby Tlf. nr.: 88885500 E-mail: Web: middelfart@middelfart.dk www.middelfart.dk Rapportens titel:

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere