Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen"

Transkript

1 Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat Ballerup Boligselskab Boligselskabets budget Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår Forvaltningsrevision årlig opfølgning Mødeplanlægning Mødeform ved det årlige org.-rep.møde Ansøgning om midler til udarbejdelse af tilstandsrapport Gennemgang af organisationsbestyrelsens mail af 8. juli Eventuelt... 6 Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg, udpeget af kommunen Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Øvrige deltagere: Pia Christiansen, Domea Jytte Annie Jensen, Domea Lene Leit (ref.), Domea Domea Boligcenter Høje-Taastrup, den 22. september 2011 P:\Kunder\01000 Ballerup Boligselskab\Møder\Organisationsbestyrelse\ \1000 Orgmøde referat af ekstraordinært

2 1 Godkendelse af dagsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter. 2 Godkendelse af referat Domea har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 27. maj Lone Thomsen opfordrede alle til at læse referater grundigt igennem fremover. Det indstilles, at referatet godkendes.. 3 Ballerup Boligselskab 3.1 Boligselskabets budget Boligselskabets budget godkendes af organisationsbestyrelsen og forelægges repræsentantskabet til orientering. Forslag til budget for perioden 01. januar 2012 til 31. januar 2012 vedlægges som bilag og indeholder udover selve budgettet - en oversigt over den forventede udvikling i boligorganisationens dispositionsfond, arbejdskapital og egen trækningsret. Domea har følgende kommentarer til budgetforslaget: Det øgede budget skyldes, at der er større betalinger til LB og dispositionsfonden. Der er fald i budgettet for administrationsbidraget, men det budgetterede honorar i 2012 er korrekt beregnet. Årsagen til at honoraret falder i forhold til budgettet for 2011 er, at der i 2011 er budgetteret med en stigning på 4 %. Stigningen jfr. Da's konjunkturstatistik blev kun 2,6 %. Honoraret i 2012 er tillagt en stigning på 3 %. Hermed forklaring på budgetstigning for administrationsbidrag 2011 og 2012 Budgettet 2011 blev godkendt på et tidspunkt, hvor samfundsøkonomien så bedre ud end nu, og hvor man derfor regnede med større prisstigninger i Da Domeas administrationsbidrag reguleres efter Dansk Industris konjekturindeks, dvs. de generelle prisstigninger i samfundet, ville dette have betydet at administrationsbidraget ville væres steget tilsvarende, og dette tog man højde for, da man fastlagde budgettet for Da budgettet for 2012 skulle godkendes, kunne man imidlertid se, at prisstigningerne ikke blev så høje som man troede året før, og derfor blev administrationsbi- Side 2 af 7

3 draget for 2012 ikke budgetteret lige så højt, som man året før havde budgetteret Reelt vil administrationsbidraget for 2011 derfor ikke blive så højt som budgetteret, da prisstigningerne kun er blevet ca. halvt så store som man troede, da man lagde budgettet, og der forventes derfor overskud på denne post, når regnskabet for 2011 udarbejdes. Bestyrelsen spurgte ind til, hvorfor det pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden udviste kr. 0 i indeværende år. Pia oplyser, at der ikke i tidligere år har været budgetteret med pligtmæssige bidrag, men på grund af nye regler skal udgifterne udvise bevægelserne på byggekontoen fra og med budget Bestyrelsen spurgte endvidere indtil retningslinjer for Domeas investeringer af boligselskabernes penge. Pia oplyser, at der ikke findes nedskrevne retningslinjer for, hvordan Domea skal investere selskabernes midler. Men det ligger i Domeas forretningsgrundlag, at vi som administrationsselskab skal foretage kapitalbevarende investeringer. Vi forsøger, at undgå tab for de midler vi forvalter. Ca. 60 % af midlerne investeres i obligationer med lav varighed (det giver den mest optimale rente på det givne tidspunkt) resten investeres i aftaleindskud. Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet, som herefter forelægges førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde til orientering. Budgettet for perioden til skal sendes ud til repræsentantskabet på mail til godkendelse, da næste møde først er i maj Det er et problem at ikke alle budgetter er godkendt endnu, p.gr.a. forkerte budgetter i og et udsat beboermøde i Bestyrelsens arbejdskapital budget for kommende regnskabsår Fra og med regnskabsåret 2010 skal boligafdelingerne have den fulde forrentning af deres indestående i Domeas fællesforvaltning. Hidtil har boligselskabet fået den fulde forrentning af det samlede indestående og derefter udbetalt renter til afdelingerne efter en lavere sats. Denne såkaldte rentemarginal har i de fleste boligselskaber været den historisk væsentligste metode til at sikre opbygning og fastholdelse af en rimelig arbejdskapital, men muligheden bortfalder altså nu som følge af ændret lovgivning. I konsekvens heraf åbner lovgivningen op for, at afdelingerne kan opkræves et bidrag til selskabets arbejdskapital på maksimalt kr. 136,00 pr. bolig/år, indtil arbejdskapitalen udgør kr pr. bolig (2010-niveau). Ved seneste regnskabsafslutning udgjorde selskabets arbejdskapital kr ,00 svarende til kr ,00 pr. bolig. Med henblik på at sikre tilstedeværelsen af en rimelig egenkapital til imødegåelse af bygningsmæssige, udlejningsmæssige eller boligsociale problemer i afdelingerne er det Domeas anbefaling, at der fra og med næste regnskabsårs begyndelse op- Side 3 af 7

4 kræves det særlige bidrag til arbejdskapitalen, indtil arbejdskapitalens indestående udgør det fastsatte minimum. Det særlige bidrag vil udgøre en omkostning i afdelingerne, som i varierende grad opvejes af afdelingernes øgede renteindtægter. For afdelinger med stor opsparing vil de øgede renteindtægter langt overstige udgiften til det særlige bidrag til arbejdskapitalen, mens det for mindre likvide afdelinger kan forholde sig anderledes. Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at der i budget 2012 opkræves særligt bidrag til arbejdskapitalen. 3.3 Forvaltningsrevision årlig opfølgning Boligselskabet er underlagt reglerne om forvaltningsrevision og har i den forbindelse godkendt en række målsætninger med konkrete mål. Der henvises til selskabets årsberetning i årsregnskabet, hvor opfølgning og evaluering på forvaltningsrevision er indarbejdet. Som dokumentation for målsætning om administrativ ledelse vedlægges uddrag af Domeas Mål & Resultater. I forvaltningsrevisionen under afsnittet: Kontakt til pressen blev det besluttet, at beslutningstageren i organisationsbestyrelsen aftales fra gang til gang. I forvaltningsrevisionen under afsnittet: Personale blev det besluttet, at organisationsbestyrelsen som minimum bliver orienteret om personalesager. Ved mere markante personalesager, som f.eks. afskedigelse, tages sagen op med organisationsbestyrelsen. I forvaltningsrevisionen under afsnittet: Beboermøder blev det besluttet, at beboermøder ændres til afdelingsmøder, som er den korrekte betegnelse. Endvidere fjernes teksten om at valgte suppleanter bør deltage i afdelingsbestyrelsesmøde. Det indstilles, at bestyrelsen tager evalueringen til efterretning og godkender at fortsætte med de fastsatte målsætninger og konkrete mål. Forvaltningsrevisionen blev taget til efterretning med ovenstående bemærkninger. I forbindelse med godkendelsen af målsætningerne blev der vedtaget et nyt punkt på dagsorden til organisationsmøderne: nyt i personaleforhold. 4 Mødeplanlægning I henhold til boligselskabets vedtægter skal bestyrelsen og repræsentantskabet godkende årsregnskabet senest 6 måneder efter seneste årsregnskabs afslutning. Herudover fremgår det af vedtægterne, at boligselskabets bestyrelse skal godkende budgetter for boligselskab og alle afdelinger senest 3 måneder inden næste regnskabsårs begyndelse for afdelingernes vedkommende sker godkendelsen af budgettet efter forudgående godkendelse på afdelingsmøde. Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger mødedato, -tid og -sted for møder og arrangementer i perioden til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde. Side 4 af 7

5 Mødedatoer for organisationsbestyrelsen: Torsdag den , kl , Bispevangen Onsdag den , kl , Rugvænget Torsdag den , kl , Egebjerg Fredag den , kl , sted ukendt Mødedatoer for repræsentantskabsmøde: Fredag den , kl , sted ukendt. På mødet torsdag den planlægges møder for 2012/ Mødeform ved det årlige org.-rep.møde Henrik Bolberg foreslog på det ordinære repræsentantskabsmøde, at der blev kigget på en nemmere og mere gennemskuelig måde at afholde møderne på. Det indstilles, at organisationsbestyrelsesmødet afholdes 1 time før repræsentantskabsmødet med kun deltagelse af organisationsbestyrelsesmedlemmer. Ud over budget og regnskab er det kun meget nødvendige punkter der medtages, så mødet kan holdes på max 1 time. På det efterfølgende repræsentantskabsmøde deltager hele organisationsbestyrelsen samt repræsentanter for afdelingsbestyrelserne. 6 Ansøgning om midler til udarbejdelse af tilstandsrapport Afdelingsbestyrelsen i Kildetoften/Dalvænget har indsendt forslag om ansøgning om midler til udarbejdelse af tilstandsrapporter i afdeling 10/03. Formand for afdelingen Dalvænget/Kildetoften, May Houman, var inhabil ved behandling af pkt. 6 og forlod mødet under behandlingen af ansøgningen om midler til udarbejdelse af tilstandsrapport. Som tidligere nævnt under pkt. Boligselskabets budget, indbetales A og G bidrag og er beskrevet under punktet pligtmæssige bidrag. I afdelingernes budgetter er det beskrevet som A og G bidrag hvorimod det i selskabets budget er beskrevet som pligtmæssige bidrag. Det indstilles, at organisationsbestyrelsen bevilger midler til udarbejdelse af tilstandsrapporterne. Udgiften afholdes over arbejdskapitalen. Bevilling godkendt 7 Gennemgang af organisationsbestyrelsens mail af 8. juli 2011 Behandling af klagepunkter og spørgsmål fra organisationsbestyrelsen i Ballerup Boligselskab. Side 5 af 7

6 Da svarene fra Domea først var modtaget pr. mail 2 timer inden mødet og der mangler svar på nogen af spørgsmålene skal dette punkt tages op på næste møde. Svaret fra klagen fra afd mangler også, men vil blive udsendt pr. mail når dette er færdigt. Svar på spørgsmål fra Ballerup Boligselskab: Punkt 5 standardforretningsorden for afdelingsmøde og afdelingsbestyrelse: Er vedlagt dette referat, og vil blive sendt pr. mail til alle, så man kan have dem gemt på pc er. Punkt 12 forretningsordener: Vedlagt dette referat er Ballerup Boligselskabs forretningsordener for repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen sammen med vores vedtægter og forretningsføreaftale. Disse vil blive sendt pr. mail til alle, så man kan have dem gemt på pc er. Punkt 14 antallet af medlemmer i repræsentantskabet: Det blev aftalt, at der fremover til det årlige repræsentantskabsmøde kun sendes materiale ud til 4 repræsentantskabsmedlemmer i h.h.v. Egebjerg, Bispevangen I og Bispevangen II og til 3 repræsentantskabsmedlemmer i Dalvænget og Rugvænget. Punkt 18 hvordan investerer Domea selskabernes midler: Der findes ingen nedskrevne retningslinjer for, hvordan Domea skal investere selskabernes midler. Men det ligger i Domeas forretningsgrundlag, at vi som administrationsselskab skal foretage kapitalbevarende investeringer. Vi forsøger, at undgå tab for de midler vi forvalter. Ca. 60 % af midlerne investeres i obligationer med lav varighed (det giver den mest optimale rente på det givne tidspunkt) resten investeres i aftaleindskud. Der blev spurgt om der foreligger en forretningsgang på området. Det kan oplyses, at punktet er beskrevet i selskabets vedtægter under de nævnte paragraffer. Herudover kan det oplyses, at repræsentantskabet selvfølgelig har mulighed for at ændre på kompetenceområderne, men det vil dog ikke være Domeas anbefaling. Punkt 24 langtidsplaner: Langtidsplaner skal altid sendes med til organisationsbestyrelsesmøderne. 8 Eventuelt Logo til Ballerup Boligselskab: Det blev aftalt, at Domea udarbejder et udkast til konkurrence blandt beboerne om forslag til logo til arbejdstøj og brevpapir m.m. Domeas udkast fremsendes til næstformand Flemming Frydensbjerg. Velkomst pakke til nye medlemmer i organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelse: Domea informerede bestyrelsen om at der forefindes en velkomstpakke til nye medlemmer i afdelings- og organisationsbestyrelsen. Disser pakker bliver udsendt til bestyrelser. Medlemmer af organisationsbestyrelsen fra de forskellige afdelinger bedes til næste møde, forespørge medlemmer af deres bestyrelse om de har modtaget pakken Side 6 af 7

7 velkommen til afdelingsbestyrelsen. Ønskede opgaveliste er vedlagt dette referat. Side 7 af 7

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligselskabet BSB Årslev

Boligselskabet BSB Årslev Boligselskabet BSB Årslev af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 17. december 2013 kl. 17.00 i Nøddevængets fælleshus, 5792 Årslev. Dagsorden: Boligselskabet BSB Årslev... 2 1.1 Orientering fra formanden...

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg...

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

Boligselskabet BSB Ringe

Boligselskabet BSB Ringe Boligselskabet BSB Ringe Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 15.00 i Vesterparkens fælleshus, Vesterparken, 5750 Ringe. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Ringe... 2 1.1

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B

Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B Boligorganisationen Nygårdsparken Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 21. juni 2010 kl. 18.00 i selskabslokalet Højkær 41B REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 26. februar 2014 kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Nibe Ældreboligselskab...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud

HH -Henrik Hansen, suppl. BH -Birgitte Hansen, suppl. Afbud SM -Soha Mustafa, suppl. Afbud CØ -Christina Ølgaard, suppl.afbud Humlebæk Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag d. 28. januar 2014 kl. 18.00 Dagsorden 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat... 2 3 Humlebæk Boligselskab Økonomi...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden

Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Holbæk Ældreboligselskab Indkaldelse ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 20. juni 2013 kl. 10.00-12.00 i Elmelunden Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse af årsberetning... 2 3 Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 24. november 2011, kl. 17.00 i Hvidovreparkens selskabslokale, Hvidovregade 18 B, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere