Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken"

Transkript

1 Skærbæk Boligforening Afdeling 9 Bjergtoften og Gesingparken HELHEDSPLAN Gesingparken Bjergtoften Bilag til ansøgning om renoveringsstøtte Udarbejdet af Kuben Management A/S for Skærbæk Boligforening Marts 2013 rev. maj Version 1.0

2 Indhold 1. Indledning Præsentation af afdelingen og beboerne Omverdenen, byen og nærområdet Bygningernes tilstand Fremtidssikring af boligerne Afdelingens udearealer Økonomiske forhold Organisering og tidsplan frem til skema C

3 1. Indledning Skærbæk Boligforenings afdeling 9 har i alt 49 boliger, fordelt på to byggeafsnit, der ligger på hver sin adresse i det vestlige Skærbæk. Begge byggeafsnit fremtræder som attraktive bosteder, men begge har nogle alvorlige byggeskader, som afdelingen ikke kan klare uden økonomisk støtte udefra. Såfremt der findes en teknisk og økonomisk holdbar løsning på det akutte renoveringsbehov er det boligforeningens opfattelse, at afdelingen vil være absolut konkurrencedygtig i lang tid fremover. 2. Præsentation af afdelingen og beboerne Byggeafsnit 1 Gesingparken Gesingparken, beliggende Gesingparken 1-19 og 2-30, består af 25 stk. 2-og 3-rums boliger. Der er til hver bolig et skur på 7m 2. Endelig er der et gårdmandshus på 24 m 2. Bebyggelsen er opført som klynge/rækkehuse i et plan. Den fremtræder som traditionelt muret byggeri og fremstår velholdt. Gesingparken Antal à m2 i alt m2 2-rums boliger rums boliger Skure Gårdmandshus Samlet areal Byggeafsnit 2 Bjergtoften Bjergtoften, beliggende Bjergtoften 2-48, består af 24 stk. 2- og 3- rums boliger. Der er til hver bolig et skur på 9 m 2. Bebyggelsen er opført i 1991 som klynge-/rækkehuse i et og to plan. Byggeafsnit 2 fremtræder som en meget varieret bebyggelse med sammenbyggede huse med mange spring i både tagflader og murflader, ligesom der er anvendt mange forskellige materialer. Det tilfører byggeriet nogle oplevelsesmæssige kvaliteter, men medfører også mange samlingsdetaljer og komplicerede løsninger som kræver større vedligeholdelsesarbejder end traditionelt byggeri. Beboerne Bjergtoften Antal à m2 i alt m2 2-rums boliger rums boliger Skure Samlet areal Der er ikke indhentet statistiske oplysninger om beboerne, idet der er ikke konstateret bekymrende forhold, hverken i den nuværende beboersammensætning eller i flyttemønstrene. 3

4 3. Omverdenen, byen og nærområdet Sønderjylland er en af de landsdele, der mister indbyggere. Tønder Kommune har således oplevet et fald i befolkningen på ca. 4% i perioden Det er imidlertid Tønder By og landsbyer/landdistrikter, der tegner sig for hovedparten af tilbagegangen. Skærbæk med indbyggere pr har samme periode fastholdt sit indbyggertal stort set uændret. De øvrige to større centerbyer, Toftlund med indbyggere og Løgumkloster med indbyggere har henholdsvist stabilt og voksende folketal. Der er altså grund til optimisme for de tre store centerbyer i Tønder Kommune. Det tyder også andelen af ledige lejligheder på. Mens der i kommunen under ét pr er 2,3% ledige lejligheder er der ingen ledige lejemål i Skærbæk, og Skærbæk Boligforening forventer ikke, at dette ændrer sig. Begge byggeafsnit i afdeling 9 ligger attraktivt det vestlige Skærbæk, omgivet af områder bebygget med eller udlagt til tæt-lav bebyggelse og parcelhuse. 4. Bygningernes tilstand Byggeafsnit 1 Gesingparken Hovedkonstruktionerne i byggeafsnit 1 Gesingparken er som følger: Traditionelle betonstribefundamenter Terrændæk med 22 mm bøgeparket på opklodsede strøer, 50 mm isolering, fugtspærre, 100 mm beton, 3,2 mm træfiberplader og 150 mm Leca på opbanket sand. Ydervægge i 108 mm røde blødstrøgne teglsten, 100 mm isolering med 100 mm letbetonelementer som bagvæg. Tagkonstruktion med røde vingetegl fra Fyns Tegl, Hemmerslev teglværk, model Stor Dansk på almindelige taglægter, monteret på mm afstandslister, papbaseret banevareundertag, 40 o gitterspær og 200 mm isolering. Udhuse udført med lette træbeklædte vægge, og med samme tagkonstruktion som på boliger Arkitekterne Blaavand & Hansson A/S har i tilstandsrapport/renoveringsforslag af 30. maj 2012 dokumenteret store problemer med tagene. Det er konklusionen, at en komplet udskiftning af tagene, inkl. undertag, er nødvendig. Supplerende statiske undersøgelser har vist der er en del revner i porebetonvægge. For at begrænse fremtidige revnedannelser skal alle tagkonstruktionerne derfor forstærkes. Der henvises til Tilstandsrapport samt renoveringsforslag vedr. Gesingparken af 30. maj 2012 og notat vedr. revner i Gesingparken 1 af , Supplerende notat vedr. revner Gesingparken af , udarbejdet af Arkitekterne Blaavand & Hansson. Desuden statisk vurdering af , udarbejdet af Rådg. Ing. Fa. Hans-Jørn Lauritzen ApS. 4

5 Byggeafsnit 2 Bjergtoften Byggeriets hovedkonstruktioner er som følger: Traditionelle betonstribefundamenter Terrændæk med 22 mm bøgeparket, fugtspærre, 80 mm beton, dog tilpasset i højden i køkken, entre og bryggers, hvor vinyl er monteret direkte på betonen, 50 mm terrænbatts og 250 mm løs Leca på opbanket sand. Ydervægge i 108 mm mørkerøde blødstrøgne teglsten, 100 mm isolering og 100 mm porebeton som bagvæg. I ydervægge er der omkring vinduer murværksfremspring som flugter med gesimsen begge fremstår i hvid vandskuring. Tagkonstruktion varierer i området. På 8 boliger er der røde B7 bølgeplader i eternit, og på de øvrige 16 er der sortblå, diagonaleternitskifer. Begge tagtyper ligger på almindelige lægter. For eternitskifertage er lægter monteret på 25 mm afstandslister og papbaseret banevareundertag. Spær er overalt 30 o gitterspær med 250 mm isolering. Udhuse er sammenbygget med boligerne og udført med lette træbeklædte vægge og med samme tagkonstruktion som på boliger, dog med listedækket tagpap. Arkitekterne Blaavand & Hansson har i tilstandsrapport/renoveringsforslag af 30. maj 2012 dokumenteret en række alvorlige skader i byggeafsnit 2. Det drejer sig bl.a. om følgende: Tage De tage, som er udført i røde B7 bølgeplader er fra den periode, hvor Dansk Eternit havde store problemer med kvaliteten. Det anbefales, at disse i alt 8 tage udskiftes. Af hensyn til bebyggelsens fremtræden anbefales det, at der anvendes sortblå diagonaleternitskifer som på øvrige tagflader. Disse tage er der ingen byggetekniske problemer med. Murværk Der er behov for hurtig omfugning af m 2 murværk. Da der løbende konstateres problemer med fuger anbefales det, at alt murværk, der ikke tidligere er omfuget, omfuges i forbindelse med renoveringssagen. Statik Der er konstateret store svigt i statisk stabilitet, idet bagmure ikke er udført som projekteret. Boligforeningen har i konsekvens heraf valgt at rømme 2-plans boliger af sikkerhedsmæssige grunde. Det anbefales at de 2-plans boliger nedrives, og at de restende boliger sikres statisk. 5

6 Vandskurede murflader Som nævnt tidligere har bebyggelsen arkitektonisk spændende detaljer, som imidlertid vedligeholdelsesmæssigt giver store udfordringer. Bebyggelsen bærer præg af efterslæb i den nødvendige løbende vedligeholdelse. Det slidte indtryk gør, at de spændende detaljer ikke kommer til deres ret, og løbende vedligehold vil blive en stor belastning for afdelingen. Boligforeningen har allerede renoveret enkelte gavlgesimser med eternitplader frem for at udbedre murværk og efterfølgende male det. Denne mindre smukke, men meget mindre vedligeholdelseskrævende løsning, anbefales anvendt fremover. Sammenfatning Som det fremgår af ovenstående har byggeafsnit 2 både påtrængende tekniske udfordringer og problemer med den generelle fremtræden. Såfremt de påtænkte arbejder gennemføres som anbefalet af de tekniske rådgivere, vurderes det, af byggeafsnit 2 i lang tid fremover kan fremstå pænt og godt vedligeholdt. Der henvises til Tilstandsrapport samt renoveringsforslag vedr. Bjergtoften af 30. maj 2012, udarbejdet af Arkitekterne Blaavand & Hansson. Desuden statisk vurdering af , udarbejdet af Rådg. Ing. Fa. Hans-Jørn Lauritzen ApS. 5. Fremtidssikring af boligerne Boligerne er velindrettede og vurderes at kunne modsvare de krav, som nuværende og kommende beboere måtte have til en bolig i det lokale boligmarked. Tæt-lave almene boliger i rimelig størrelse er efterspurgte, hvis huslejen er konkurrencedygtig. Efter den påtænkte afhjælpning af byggeskader og generel genopretning som beskrevet anses afdelingens boliger for at være fremtidssikret forudsat, at der også findes en hensigtsmæssig model for finansiering på både kort og langt sigt. 6. Afdelingens udearealer Afdelingens udearealer fremtræder generelt pæne og velholdte. I begge byggeafsnit er der private haver til de enkelte boliger. De fælles arealer kunne tilføres mere variation og flere funktioner, men det er ikke undersøgt, om beboerne har interesse heri. 6

7 7. Økonomiske forhold På baggrund af tilstandsrapporten er der udarbejdet et foreløbigt budget for den samlede renovering og fremtidssikring. Hovedtallene for renovering og for afdelingens egenfinansiering ses i følgende skemaer: Udgifter inkl. moms Tagudskiftning Bjergtoften Tagudskiftning Gesingparken Stabilitet og forankring, Gesingparken Nedbrydning af 2-etages boliger i Bjergtoften Forankring af 1-etages boliger (20 stk.) Murværk, pudsfelter og fuger i Bjergtoften Byggeplads og stillads Omkostninger I alt kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Egenfinansiering Henlæggelser Tilskud fra egen trækningsret I alt kr kr kr. 7

8 8. Organisering og tidsplan frem til skema C Skærbæk Boligforening vil i samarbejde med Kuben Management A/S, der er byggeherrerådgiver på sagen, varetage den daglige ledelse af projektet. Arkitekterne Blaavand & Hansson er tekniske rådgivere og vil stå for at udarbejde den endelige renoveringsplan. Beboerne vil i relevant omfang blive inddraget løbende. Der vil løbende være dialog med Tønder Kommune om sagen. Tidsplanen for det videre forløb er skitseret nedenfor, idet der tages forbehold for den politiske behandling hos Tønder Kommune, Landsbyggefonden samt Ministerriet for By, Bolig og Landdistrikter. Tidspunkt 13.maj 2014 Maj/juni 2014 Juli/august 2014 September/Oktober 2014 November, december og januar 2015 Februar og marts april 2015 Maj til december 2015 Primo 2016 Aktivitet Beboerinformationsmøde, hvor beboerne orienteres om hovedindholdet i ansøgningen og tager stilling til de huslejemæssige konsekvenser. Behandling ved Tønder Kommune Behandling ved Landsbyggefonden Behandling i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Projektering og udbud Behandling af licitationsresultatet i Tønder Kommune og Landsbyggefonden Kontraktindgåelse med entreprenører Byggeperiode Skema C 8

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats

NØGLEN TIL ET LØFT. Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave. Social og forebyggende indsats NØGLEN TIL ET LØFT Helhedsplan for afdeling 2, Uffesvej, og afdeling 7, Højstruphave Social og forebyggende indsats December 2008 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Overordnet målsætning...2 Delmål...3

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Udgave: Udgivelsesår: Udgiver:

Læs mere

1 Indledning og sammenfatning

1 Indledning og sammenfatning Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246187 Brevid. 1889794 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Strategi for almene og kommunale lejeboliger 10. april 2014 1 Indledning og

Læs mere

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger

Tønder Kommune. Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Tønder Kommune Dialogoplæg til Indsats- og handlingsplan Perioden 2015-2017 Almene boliger Indledning Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 25. september 2014 orienteret om de problemer og udfordringer,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg 3. juli 2015 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63

Læs mere

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde

AlmenVejledning. Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde AlmenVejledning Helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde Program Projektering Udførelse Drift Innovation og læring AlmenVejledning i helhedsplanlægning og myndighedssamarbejde >3%)I'? >3%$I'#&'&E.? >3%$I'.?

Læs mere

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14.

17. juni 2011 MM6 - RBF REFERAT. Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde. Mødested: Hånbæk - fælleshus. Mødedato: 14. REFERAT 17. juni 2011 MM6 - RBF Vinkelgården - Ekstraordinært afdelingesmøde Mødested: Hånbæk - fælleshus Mødedato: 14. juni 2011 Deltagere: Beboere fra Afd. 1 Vinkelgården Repræsentanter fra Frederikshavns

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 Lindholm Afd. 10: Voerbjergvej 1-11B, Viaduktvej 19-23, Smedien 1-95, Uldalsvej 3, 7 13 og 20-34 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 10 INDHOLD Baggrund... 3 Kuben Management...

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER OVERORDNET VURDERINGSRAPPORT LINDØHUSENE SAG NR. 08.2819.60 MAJ 2008 PETER JAHN & PARTNERE A/S BYGNINGSRÅDGIVNING ARKITEKTER INGENIØRER Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål og generelle bemærkninger...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 Viaduktvej 8-12, Ringholmsvej 2-24, Frank Rygårdsvej 1-7og 2-16, Stationsvej 41-75, Bakkevej 12-30+42, Bakkevej 32-40 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 3 INDHOLD Baggrund...

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis.

tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis. Boligforeningen Brønshøj den 14. nuar 2014 AAB afdeling 20 Tjørnevangen 16 2700 Brønshøj 2. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med mindst 14 dages

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken Himmerland Boligforening Beslutningsforslag til urafstemning om Renovering af afd. 16, Magisterparken 1 Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes

Læs mere

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de!

Renovering. af Skanseparken. Men det gør de! naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Der har været talt om renovering af Skanseparken gennem flere år. Mange beboere har måske ligefrem helt mistet troen på, at de store planer for Skanseparken

Læs mere

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling 7 Gl Skansevej 1+3 og 2-8, Bøgevej 2-40, Lilleholm 13-55 og 58-84, Lille Dybet 2-14, Fjordparken 32-38 og 15-29, Idrætsallé 1-27 og 31-45 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Gandrup Afdeling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord...2 2 Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning...4 3 Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5

Læs mere

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger

Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Energisparegaranti ved renovering af almene boliger Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende undersøgelse af energisparegaranti ved renovering af almene boliger Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

INDHOLD SIDE 3 I 76 VIRKSOMHEDEN 2009 4 NYBYGGERI 8 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG 10 NYE INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN (UDAMORTISEREDE LÅN) 12

INDHOLD SIDE 3 I 76 VIRKSOMHEDEN 2009 4 NYBYGGERI 8 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG 10 NYE INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN (UDAMORTISEREDE LÅN) 12 SIDE 3 I 76 INDHOLD INDHOLD VIRKSOMHEDEN 2009 4 NYBYGGERI 8 PLIGTMÆSSIGE BIDRAG 10 NYE INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN (UDAMORTISEREDE LÅN) 12 TILSKUD TIL FORBEDRINGSARBEJDER M.V. 16 SALG AF

Læs mere

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer

Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer Helhedsplanlægning i almene boligorganisationer - Rammen for boligorganisationens fornyelse og fremtidssikring af en afdeling University College Nordjylland 2014 Bygningskonstruktøruddannelsen Efterår

Læs mere

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat

Notatark. Ældreboliger - opdateret notat Notatark Sagsnr. 27.45.00-P05-1-14 Sagsbehandler Thomas Frank 25.3.2014 Ældreboliger - opdateret notat Indledning Dette notat omhandler de ældreboliger, som Hedensted Kommune har visitationsret over. Det

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø VEDLIGEHOLDELSESPLAN Gammelgade 4 og Storgade 14 København Ø Om denne rapport Indhold i denne Vedligeholdelsesplan Indhold i denne Vedligeholdelsesplan... 2 Om denne Vedligeholdelsesplan fra Byggesagkyndig.nu...

Læs mere