Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar Assensvejens Vandværk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk"

Transkript

1 Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter og flere detaljer findes på den tekniske hjemmeside Opdateret tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Hovedkonklusioner med anbefalinger... side 3 Vandværkets indvinding og kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 6 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 6 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 7 Beskrivelse af anlægget... side 8 Skitse over anlægget... side 9 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m... Side 11 Handlingsplan - forslag til opgaver... side 12 Bilagsliste... side 13 Forord til delrapport 1 - tilstandsrapport og handlingsplan (opgaver). Denne tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5, som DVN har deltaget i udvikling af tilbage til For at gøre rapporten mere præcis og enkel, har vi valgt at udvide tilstandsrapport og handlingsplan med en generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan - del nr. 3, som kan benyttes til inspiration for bestyrelsen og vandværkspasning til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelse af vandværket. Del 2 har vi kaldt egenkontrol og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand, et godt overblik samt dokumentation for drikkevandets kvalitet m.m. Programmet er samtidig en arbejdsbeskrivelse for dokumentation og pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Samlet udgør tilstandsrapport og handlingsplan et vigtigt værktøj til ledelse af vandværket. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside, som informationssystem. Rapporten kan udvides med teknisk hjemmeside, som sammen med vandværkets automatiske overvågning, styring og alarm m.m. kan gøre det lettere, at dele oplysninger i bestyrelsen og udgøre et ekstra e-arkiv for de vigtigste oplysninger. Den tekniske hjemmeside vil gøre det lettere for bestyrelsen, at følge med i udviklingen (år for år) og samtidig dokumentere drikkevandets kvalitet overfor forbrugerne og myndighed. Side 2

3 Baggrund og resume Assensvejens Vandværk har i november mdr fået udarbejdet en tilstandsrapport med udkast til handlingsplan med hovedvægten lagt på løsning af vandværkets problem med højt kloridindhold. Februar 2004 blev der indledt et forsøg med separationspumpning på boring 2 og 3. Forsøget gav imidlertid ikke de forventede resultater. Der var ikke den store forskel på kloridindholdet i råvandet i bund og top af filter i de 2 boringer. tober mdr blev der udarbejdet et forslag til projekt med henblik på at finde en ny kildeplads. Det var tidligere konkluderet, at mulighederne for indvinding fra større dybde på den nuværende kildeplads, ville være vanskelige. GEUS blev kontaktet mhp. en vurdering af mulighederne for at finde en ny kildeplads. Der blev foreslået at udføre geofysiske forundersøgelser, og enkelte lodsejere blev kontaktet mhp. en forhåndsaftale om at lave undersøgelser for at finde et egnet sted til ny kildeplads. Juni 2006 har vandværket ansøgt Faaborg Kommune om dispensation fra kvalitetskravet for kloridindholdet i drikkevandet. Pga. kommunalreformen er ansøgning ikke behandlet. Februar 2007 blev der afholdt møde med Fåborg-Midtfyn Kommune om vandværkets ansøgning om dispensation. Tilstandsrapport og handlingsplan med program for egenkontrol og overvågning er i april 2010 opdateret. Rapporten og tidligere m.m. kan ses på vandværkets tekniske hjemmeside. Tilstandsrapport version 2010 er baseret på FVD s håndbog nr. 5, og DVN optræder som uvildig samarbejdspartner efter aftale med FVD. Hovedkonklusioner med anbefalinger: Assensvejens Vandværk fremstår som et velholdt og moderne vandværk med en enkelt og robust opbygning. Der er indført automatisk overvågning og styring med diverse alarmer. Vandværket passes og vedligeholdes efter en nøje aftalt plan af det lokale VVS-firma. Kildeplads og Indvindingsopland : Indholdet af klorid er, efter nedsættelsen af grænseværdien i 2001, for høj, og vandværket køber derfor ca. 20 pct. af vandet hos Fåborg Vandforsyning til opblanding med eget produceret drikkevand. Det foreslås, at der arbejdes videre med en plan for nyt kildefelt. Indvindingsstrategi : Der er nedlagt en 290 m rørledning mellem Faaborgvand og vandværket. Kapaciteten er droslet til ca. 5 m³/t, som aftages ca timer dagligt, samtidig med at vandværkets 3 indvindingsboringer også producerer, så man er sikker på et fast blandingsforhold. Hver enkelt boring overvåges mht. råvandsmængde og ledningsevne. Side 3

4 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat: Indvindingsboringer : De 3 indvindingsboringer på og ved vandværker er påvirket af salt og af rester af byforurening (BAM). Dog ligger indholdet under 50 pct. af det tilladte niveau for rent drikkevand, og BAM vil formentlig aldrig blive et reelt problem. Tendensen andre steder, hvor der har været anvendt præfix i boligområder, frem til det blev forbudt i begyndelsen af 90érne, er, at stoffet er faldende i det øverste grundvand. Råvandskvalitet : Ved den ændrede indvindingsstrategi er det lykkedes at justere indholdet af klorid, så råvandet og dermed drikkevandets indhold af klorid overholder grænseværdien. Udvalgte råvandsanalyser: I bilag 6 er der vist udvalgte analyseparametre for vandværkets boringer. Andre stoffer kan følges på den tekniske hjemmeside. Vandværket : Vandværket er løbende blevet renoveret og moderniseret. Råvandet iltes og filtreres via åbne sandfilter, og det rensede vand ledes til den lokale rentvandstank, hvor det blandet med 20 pct. drikkevand fra Fåborg Vandforsyning. Drikkevandet pumpes ud til direkte forsyning af ca. 40 pct. af forbrugerne samt til opfyldning af vandværkets store rentvandstank på adressen Assensvej 89. Herfra forsynes ca. 60 pct. af forbrugere med et separat udpumpningsanlæg, som er et tilsvarende udpumpningsanlæg, som findes på vandværket. Forsyningssikkerhed : Vandværkets forsyningssikkerhed vurderes som god. Planen på langt sigt. Vandværket vil arbejde på at få undersøgt mulighederne for at indvinde grundvand af en bedre kvalitet fra en ny kildeplads evt. i samarbejde med nabovandværk, så forbindelsen til Fåborg Vandforsyning kan ændres til kun at blive anvendt til nødforsyning. Herved vil forsyningssikkerheden i fremtiden formentlig blive endnu bedre, end den er i dag. Behandlingsanlæg : Består af iltningstank og åbne sandfiltre, som har en god kapacitet i forhold til behovet. Dimensioneringen er vist og vurderet i bilag 1. Rentvandstanke : Der er 2 store tanke - en lokal med 200 m³ og en stor tank på 800 m³ på adressen Assensvej 89. I program for egenkontrol og overvågning er der stillet forslag om hovedinspektion af alle tanke. På vandværket er der 2 tanke, og en nøjere dokumentation om opbygning og konstruktion herfor findes i vandværkets tegninger over anlægget. Det er oplyst, at tankene ikke er inspiceret i nyere tid. Denne opgaver er taget med som fast interval under egenkontrolprogrammet. Side 4

5 Hovedkonklusioner med anbefalinger - fortsat: Udpumpningsanlæg og vandmåler m.m. Drikkevandet pumpes ud til forbrug dels fra vandværket via frekvensstyrede trykpumper og fra trykzone 2 fra den store rentvandstank via et lignende udpumpningsanlæg. Trykzoner: Den store rentvandstank i Trykzone 2 får tilført vand, når der er tilstrækkelig med vand i rentvandstanken på vandværket i trykzone 1. Vandværket har indført automatisk styring af transporten af vand til den store rentvandstank. El-tavle og SRO anlæg: SRO-anlægget styrer vandtransport til stor rentvandstank, og systemet fortager desuden opsamling af udvalgte data som vandforbrug, vandstande i tanke, udgangstryk, og giver alarm på udvalgte kritiske hændelser via mobilnettet. Ledningsnet og forbrug. Der er foretaget en sammenligning af udpumpet og solgt vandmængde gennem årene, se tabel i bilag 7 eller på teknisk hjemmeside. Vandværket har et normalt svind, og dette overvåges bl.a. ved at følge natforbruget. Egenkontrol og overvågning : Der er givet forslag til program for egenkontrol og overvågning, som kan drøftes i bestyrelsen. Programmet skal ses som et udkast til arbejdsprogram, som årligt drøftes i bestyrelsen på linje med beredskabsplan og tilstandsrapport, som alle er værktøjer til ledelse. Hygiejnepolitik og egentest for bakterier. Der er i programmet stillet forslag om egenkontrol for coliforme bakterier og hygiejnepolitik. Der kan læses mere herom i bilag til delrapport nr. 3 til inspiration. Det anbefales, at der i programmet også inddrages målinger på Fåborgvand, så kvaliteten på det købte vand følges. Drikkevandets kvalitet og forbrugerinformation. Assensvejens Vandværk har sine drikkevandsanalyser arkiveret på teknisk hjemmeside på adressen hvor bestyrelsen løbende kan følge udviklingen. Alle analyseparametre er undersøgt, og drikkevandet overholder alle krav til rent drikkevand. I bilag 6 ses udvalgte grafer for drikkevandets analyser. Andre drikkevandsanalyser kan ses og følges på den tekniske hjemmeside på webstedet eller via vandværkets egen hjemmeside. Side 5

6 Vandværkets indvinding og kildeplads : Beskrivelse, Indvindingsopland Indvindingsoplandet ligger primært i byområde og tæt på Faaborg Fjord. Vurdering, Indvindingsopland Det ses, at den nuværende kildeplads har et indvindingsopland, som strækker sig helt ud til fjorden, og har i øvrigt parcelhuse som en del af indvindingsopland. Det betyder, at vandkvaliteten både er sårbar overfor indhold af klorid/natrium og uønskede stoffer fra byen. Ifølge handlingsplanen arbejdes der på at få undersøgt mulighederne for en ny kildeplads længere væk fra fjorden, og der arbejdes på forebyggelse i forhold til forurening i byen. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 3 boringer. DGU nr (B1) / 12 m dyb DGU nr (B2) / 12 m dyb DGU nr (B3) / 13 m dyb. Der indvindes fra sandlag bestående af smeltevandssand og grus. Over dette lag findes et ca. 5 m tykt lag af moræneler. Vurdering, Kildeplads Vandkvaliteten søges forbedres ved en bedre styring af indvindingen, så der dimensioneres en skånsom indvinding med en lav ydelse over ex. 20 timer. Det ses af bilag 1 kapacitetsdiagram, at der tidligere har været foretaget indvinding med for store pumper, hvilket har medført indsivning af kloridholdigt havvand. Med mindre pumper og en lang driftstid vil sænkningerne i reservoiret formindskes, og kloridindholdet stabiliseres. Boringerne overvåges ved manuelle pejlinger, og der udføres ekstra kloridanalyser samt måling af ledningsevne. Side 6

7 Vandværkets boringer Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. + 5 højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Kote Boring 1 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Boring 3 - DGU nr Forklaring grundvandsstand sand og grus ler Vurdering boringer og grundvand/råvand. Der vil fremover blive udført pejlinger af både ro- og driftsvandspejl, og disse pejlinger vil blive lagt ind på den tekniske hjemmeside. Det ses, at B1, som indvinder med en lille pumpe, har det laveste indhold af klorid. På kan der ses grafer for analyseparametre af råvand. Senere lægges alle historiske data ind. Vurdering drikkevand : Indholdet af klorid, natrium og BAM ses på vedlagte grafer, se bilag 6. Det ses, at især boring 2 og 3 har et højt indhold af klorid (over grænseværdien). Der kan ses flere grafer på Det skyldes, at der i boring 2 og 3 har været installeret for store dykpumper. Vandværket forbedrer vandkvaliteten på især klorid og natrium ved bedre styring af indvindingen og ved køb af vand fra FaaborgVand. Grafer viser, at dette virker. I handlingsplanen foreslås, at vandværket også følger kvaliteten fra Faaborg Vand. Side 7

8 Beskrivelse af anlægget Vandet indvindes fra 3 boringer. Vandet iltes og renses i 2 åbne sandfiltre, inden det pumpes ud i rentvandstank. 4 trykpumper leder vandet ud til forbrugerne. Der er 2 udgang. Vandværket forsyner to trykzoner. Zone 1 er den lavest beliggende af byen (aftager ca. 40 %). Til zone 2 er der en trykforøger samt en stor rentvandsbeholder (800 m 3 ), som forsyner resten af området. Vandværket forsyner i alt ca. 700 husstande. Vandværket består af : Komponent Type Alder Kapacitet Boring 1 - DGU CR 3-10 Boring 2 - DGU ????? Boring 3 - DGU ????? Iltningstank 5 m³/t 5 m³/t 5 m³/t 2 åbne filtre 25 m³/t 1 rentvandsbeholder Inspektion? 200 m³ 1 rentvandsbeholder på pumpestation Inspektion? 800 m³ 1 udpumpningsanlæg 4 x CRE x 15 = 60 m³/t 1 hovedmåler 2 udgange Iltningstank Rentvandstank Hovedmåler Åbne sandfiltre 4 CRE-16 pumper B B B Side 8

9 Skitse over vandværksbygning og kildeplads B Fældebeholder B Rentvandstank (IB) Rentvandstank Skyllepumpe 2 åbne sandfiltre Måler skyllevand Iltningstank Nedgang rentv.tank rentvand Membranhydrofor Hovedmåler Nedgang til gammel rentvandstank (IA) Kapselblæser til iltning Kapselblæser til filtre Depot Affugter Udpumpning El-/Styring Indgang fåborgvand B Side 9

10 Trykforøger beliggende bagved Assensvej 89. Måler Affugter El-tavle Udpumpningsanlæg m/membranhydrofor Kompressor Side 10

11 Oplysninger om anlægget, drikkevandskvalitet m.m. Vurdering af anlægget: Det samlede anlæg er nyrenoveret og har en passende dimensionering. Se oversigt i bilag 1. Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer): Der er ingen anmærkninger til drikkevandsanalyserne - se udvalgte grafer i bilag 6. Vandbehandling: Vandbehandlingen er ifølge de ordinære analyser tilfredsstillende. Skylning: Foregår automatisk og styres af SRO-anlægget. Rentvandstanke: Tilgang af nyt drikkevand sker til den nye afdeling af rentvandsbeholdere. Det er oplyst, at der findes en rørforbindelse mellem den nye afdeling og den gl. afdeling. Nøjere dokumentation forefindes i vandværkets tegninger. Fåborgvandet ledes ned til direkte blanding i den rel. nye og store tank, og der pumpes fra den gl. og mindre tank. Udpumpning : Der er rigelig med udpumpningskapacitet efter SRO-anlægget automatisk styrer transporten af vand til trykzone II. Da rentvandstanken i trykzone II er meget stor, er der ved indførelse af SRO-anlægget skabt sikkerhed for, at der kan indvindes jævnt fra kildepladsen. El samt Styring og Alarmanlæg : Læs under program for egenkontrol og overvågning. Forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerheden er god, og det er vurderet, at der ikke er behov for nødstrømsanlæg. Side 11

12 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver 2010 Der er ikke fundet alvorlige fejl og mangler ved gennemgang af anlæg og data, som kræver en akut handling. I det følgende stilles der forslag om opgaver mht. bedre råvandskvalitet og bedre dokumentation af anlæg i form af løbende tjek af boringer og rentvandstanke. Der foreslås også indførelse af program for egenkontrol og overvågning. Indvindingsopland Det er anbefalet, at vandværket planlægger nyt kildefelt. Den nuværende råvandskvalitet kan næppe forventes forbedret på sigt, da kloridindholdet er for højt i forhold til gældende grænseværdi for drikkevand. Kildeplads og boringer: Tryktest af boringernes forerør og forsegling Tryktest af råvandsledning - herunder udvikling mht. tilstopning, så udviklingen kan følges - også hvis der skulle opstå utæthed på et tidspunkt. Fåborgvand bør indgå i overvågning, mht. klorid/ledningevne samt biologiske parametre. I forbindelse med næste hovedeftersyn foreslås det, at forerør testes for evt. utætheder ved tryktest - se vejledning i 2. delrapport bilag 2. Det foreslås også, at pumper og råvandsledning løbende testes med manometer som en ekstra sikkerhed (kan drøftes). Der indvindes samtidig med ca. 5 m³/t pr. boring, og samtidig lukkes der op for vandet fra Fåborgvand. På Vandværket og trykzone II: Rentvandsbeholdere (både ved vandværket og trykzone 2) Tanken under vandværket er oplyst opdelt i 2 dele. Inspektion af de 2 tanke. Inspektion af den store tank ved trykzone 2. Det er oplyst, at der foreligger dokumentation af tankene i form af tegninger. Nøgletal - svind, el-forbrug pr. udpumpet kubikmeter m.m. Det foreslås, at der hvert år samles nogle få nøgletal for driften og evt. også økonomien, som følges. Udkast til egenkontrolprogram og teknisk hjemmeside - Plan for 2010 Der er lavet et forslag til program - se delrapport nr. 2. Vandværket anbefales at arbejde med indførelse af egenkontrolprogram, hvor alle opgaver med overvågning beskrives, og planen ajourføres løbende. Egenkontrolprogrammet beskriver opgaver og indeholder initialer for, hvem gør hvad og hvor ofte - altså en tydelig ansvarsfordeling. Der er lagt op til at indføre en hygiejnepolitik og med egentest for bakterier. Egenkontrolprogrammet omfatter også administrative opgaver. Side 12

13 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 14) Bilag 2 Tilstandsvurdering af indvindingsoplandet, kildeplads og bygninger (side 16) Bilag 3 Tilstandsvurdering af boringer (side 17) Bilag 4 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket (side 20) Bilag 5 Tilstandsvurdering andet (side 21) Bilag 6 Resultater og præsentation af data (side 22) Bilag 7 Sammensætning af forbrugere og forbrugerudvikling (side 25) Bilag 8 Foto - de vigtigste fotos for boringer og vandværk (side 26) Side 13

14 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, Før vandværket ændrede indvindingsstrategi Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 100 m³/t (B1) (B2) (B3) 40 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ 30 % af max. døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t = 1000 m³ (100 m³ over 10 timer) 123 m³ 4 x 16 = 64 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere m³ Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ 274 m³ 411 m³ Time middel forbrug i m³ 12 m³ Maksimum timeforbrug 32 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Viser forholdene før ændring af indvindingsstrategien Side 14

15 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Indvinding behandling reservoir udpumpning, Ifølge handlingsplan 2007 Indvindingskapacitet m³/t : = 20 m³/t (B1) + (B2) + (B3) + Faaborgvand Behandlingskapacitet m³/t 25 m³/t (skøn) Beholdningskapacitet m³ 30 % af max. døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t = 1000 m³ (100 m³ over 10 timer) 123 m³ 4 x 16 = 64 m³/t Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ Time middel forbrug i m³ Maksimum timeforbrug m³ m³ m³ 536 m³ 15 m³ 40 m³ Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. Timeforbrug Reservekapacitet Det er oplyst, at planen for 2007 følges, og at der indvindes skånsomt over timer dagligt. Vandværket modtager ca. 25 pct. af sit vandforbrug fra FaaborgVand. Der er med SRO indført ny strategi for, hvornår der flyttes drikkevand fra vandværket til den store rentvandstank - trykzone 2. En mere jævn indvinding kan på sigt medføre, at vandkvaliteten stabiliseres og evt. forbedres på kildepladsen Vandværket har stadigvæk en pæn overkapacitet og stor forsyningssikkerhed. Side 15

16 Bilag nr. 2 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse Naturlig beskyttelse med moræneler Udseende God Forureningskilder By ( BAM ) Kortlægning Ingen - indvindingsopland ændres til OSD område Indsatsplan Bygninger funktionel tilstand Afventer kommunen God Samlet vurdering Handling påkrævet *) Bemærkninger, handling m.m. : *) det anbefales i handlingsplan at vandværket finder en ny kildeplads og modtage med mindre klorid i råvandet. Forslag er tidligere udarbejdet. Side 16

17 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 1 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført Boring forerørsforsegling Tryktest forerør Overbygning Pumpetype CR 3-10 Stigrør Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Seneste boringskontrol udført 2008 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Side 17

18 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført Pumpetype Stigrør Boring forerørsforsegling Forerør 200 mm Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Seneste boringskontrol udført 2009 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Side 18

19 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 3 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. ( lokal nr. ) - udført Pumpetype Stigrør Boring forerørsforsegling Forerør 200 mm Tryktest forerør Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Risiko for nedsivning overfladevand Nej Tryktest for utætheder Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Seneste boringskontrol udført 2006 Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. Side 19

20 Bilag nr. 4 TILSTANDSVURDERING Komponenter i vandværket Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Råvandstank/reaktionsbassin Iltningsanlæg Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - kapselblæser, pumpe, kompressor Afløbsforhold til filterskylning Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Skyllepumpe - fejl ved lænsepumpe fra skyllevandsbassin er rettet Kompressor Elektronisk trykstyring Rentvandspumper Affugter / fugtproblemer Hovedmåler El-installation, el-tavler Alarm-anlæg Drikkevandskvalitet Forsyningsledninger generelt Svind Samlet vurdering Bemærkninger, handling, m.m. VLT-styring Problem med chlorid indhold God Side 20

21 Bilag nr. 5 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Manuelt arkiv E-arkiv, teknisk hjemmeside på Beredskabsplan Plan for opgaver Handlingsplan 2010 Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Program for egenkontrol og overvågning Forsikringer Samlet vurdering God Bemærkninger, handling, m.m. *) det anbefales at indføre egenkontrol for bakterier, se forslag til program 2010 Side 21

22 Grafer for råvand : chlorid og natrium Bilag nr. 6 Side 22

23 Bilag nr. 6 Grafer for råvand : BAM Side 23

24 Bilag nr. 6 Grafer for drikkevand : se mere under Side 24

25 Bilag nr. 7 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Forventet Indvinding og forbrug : 10 år frem Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Total udpumpning m³/år Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % 6,77 5,65 3,43 Total el-forbrug kwh Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,44 0,45 0,44 0, , ,44 Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign. Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Det anbefales at få udfyldt skemaet og få disse lagt ind på teknisk hjemmeside, så udviklingen i svind, el-forbrug, specifik energiforbrug m.m. kan følges år for år som grafer. Side 25

26 Assensvejens Vandværk Bilag nr. 8 Fotos Boring Boring Boring El-/styretavle Udpumpningsanlæg Affugter Hovedmåler Oversigtsbillede Sandfiltre Skyllepumpe Rentvandstank vandværk Iltningstank Side 26

27 Assensvejens Vandværk Bilag nr. 8 Fotos Trykforøger Assensvej Rentvandstank Trykforøger Udpumpningsanlæg Kompressor El og styreskab Affugter Måler trykforøger Vandværket Udluftning rentvand Værksted og lagerbygning Side 27

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af :

Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Ejendomsrapport 2005 Lundballegård Estruplundvej 51 8950 Ørsted Ejendomsrapport er udarbejdet af : Jørgen K. Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009. Benløse Rundings Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan August 2009 Benløse Rundings Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008. Storring Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008 Storring Vandværk Vandværket står overfor en del renoveringer og moderniseringer. Det foreslås at tilstandsrapporten opdateres når renoveringer og moderniseringer

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Januar 2010 Hjerm Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2010 Egenkontrol- og overvågningsprogram

Læs mere

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk

Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Hove Vandværk Teknisk notat 1. udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Hove Vandværk Indhold 1. Baggrund og foreløbige resultater og forslag 2. Vandværkets beskrivelse, fotos og illustrationer, udleveret bilag,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Oddesund Nord Vandværk

Oddesund Nord Vandværk Oddesund Nord Vandværk Indvindingstilladelse Oddesund Nord Vandværk ligger Gammel Landevej 12A, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til et år efter vedtagelsen af de kommunale

Læs mere

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009

Overvågningsprogram. Storring Vandværk. Juni 2009 Overvågningsprogram Storring Vandværk Juni 2009 1. Beskrivelse af overvågningsprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram og analysestyring 6. Skema

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September Oksbøl Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan September 2010 sbøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Vandforsyningen Brovst & Omegn

Vandforsyningen Brovst & Omegn Vandforsyningen Brovst & Omegn Undersøgelse af 4 indvindingsboringer Resultater fra logging Forslag til ombygninger Forslag til fremtidig indvindingsstrategi Nyt kildefelt Egenkontrol & e-tilstandsrapport

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2007 Nr. Lyndelse Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen,

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Struer Forsyning Vand

Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand Struer Forsyning Vand A/S har i alt tre vandværker beliggende: Struer Vandværk, Holstebrovej 4, 7600 Struer Kobbelhøje Vandværk, Broholmvej 10, Resen, 7600 Struer Fousing Vandværk,

Læs mere

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009

Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram. Tårs Vandværk. November 2009 Forslag til egenkontrol og overvågningsprogram Tårs Vandværk November 2009 1. Beskrivelse af egenkontrolprogram. 2. Oversigtsskema 3. Tjekskema 4. Ordforklaringer til overvågningsdata 5. Analyseprogram

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013.

Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til oktober 2013. Uglev Vandværk Indvindingstilladelse Uglev Vandværk ligger Mølletoften 2A, Uglev 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til oktober 2013. Organisationsform Vandværket er

Læs mere

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk

2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 Assensvejens Vandværk Andelsvandværk 2 2 Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Hjemmeside: http://www.assensvejensvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 22. september 2008 Udløbsdato: 1.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Assensvejens Vandværk. April 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Assensvejens Vandværk April 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020.

Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Lyngs Vandværk Indvindingstilladelse Lyngs Vandværk ligger Møllegade 33, Lyngs, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 40.000 m³/år gældende til april 2020. Organisationsform Vandværket er et

Læs mere

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008

Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan overlever mit vandværk? 29. September 2008 Hvordan og hvorfor den decentrale vandforsyning i Vordingborg kommune skal overleve. Værktøjer til bevarelse af den decentrale vandforsyning Fordele ved

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 21 Vester Hæsinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Hæsinge Vandværk Vester Hæsinge Vandværk Hjemmeside: http://www.vesterhaesingevand.dk

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 11 Korinth Vandværk Andelsselskab 2 2 Korinth Vandværk Korinth Vandværk Hjemmeside: http://www.korinth-kva.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk

Risikovurdering af indvindingsoplandet til. Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering af indvindingsoplandet til Ø. Hornum Vandværk Risikovurdering er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Oksbøl Vandværk. September 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Oksbøl Vandværk September 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side 8

Læs mere

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2

Storring Vandværk. Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Storring Vandværk Ny indvindingsboring (B3) Lukning af B1 Renovering af B2 Forslag til renovering af udpumpningsanlæg, vandbehandling, vandmåler, overvågning med alarm/dataregistrering samt IT-vandværks-passer

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand.

Vandværket er et A.m.b.a. og forsyner 794 forbrugere med rent vand. Bremdal Vandværk Indvindingstilladelse Bremdal Vandværk er beliggende på Fjordvejen 28b, 7600 Struer og har en pr. februar 2000 samt tillæg af november 2010 en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år. Denne

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Thorning Vandværk. Februar 2010 Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Thorning Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 5 3. Tjekskema side

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 13 Lyø Vandværk Andelsselskab 2 2 Lyø Vandværk Lyø Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 11. november 2004 Udløbsdato:

Læs mere

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab

16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 16 Nr. Lyndelse Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Lyndelse Vandværk Nr. Lyndelse Vandværk Hjemmeside: http://www.nrlyndelsevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 25. maj 1981 og 12 juni 1999 Udløbsdato:

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk

Nr. Vorupør Vandværk. Nr. Vorupør Vandværk . Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser

Venø Vandværk. Indvindingstilladelse. Organisationsform. Kildepladser Venø Vandværk Indvindingstilladelse Venø Vandværk ligger Lønningen 20, Venø. Vandværket har en indvindingstilladelse på 25.000 m³/år gældende til november 2014. Organisationsform Vandværket er et A.m.b.a.

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 10 Horne Vandværk Andelsselskab 2 2 Horne Vandværk Horne Vandværk Hjemmeside: http://hornevand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato:

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Jyllinge Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Jyllinge Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Jyllinge Vandværk December 2011 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 19 Ryslinge Vandværk Andelsselskab 2 2 Ryslinge Vandværk Ryslinge Vandværk Hjemmeside: http://www.ryslingevand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk

Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Dønnerup Gods Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan. Foreningen af Vandværker i Danmark www.fvd.dk fvd@fvd.dk Kursus i Tilstandsrapport og handlingsplan Program Før pausen Pause Efter pausen Indledning, formål og baggrund 1. Tilstandsrapport generelt 2. Bygninger 3. Kildepladsen 4. Boringer 5. Behandlingsanlæg

Læs mere

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner.

Generel bemærkning til tilstandsrapport nye versioner. Del 3 rapport Generel vejledning til Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2010 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning

Læs mere

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014

Ørum Djurs Vandværk KUV - Ledelsessystem 2014 Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: 70.206 / boring 1 Etableret år: 17/10-1984 Brøndborer: Per Smed Sørensen, Randers Borejournal foreligger (ja/nej): ja Mærkning DGU nr.: 70.206 Terrænkote

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab

23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 23 Aastrup Vandværk Andelsselskab 1 2 2 Aastrup Vandværk Aastrup Vandværk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 7. oktober 1988 og 9. september 1993 Udløbsdato: 1. oktober 2023 Tilladt indvindingsmængde:

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold

Tårs Vandværk. Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold Undersøgelsesrapport Tårs Vandværk Undersøgelse af kildeplads og ny indvindingsboring Resultater, tolkninger og anbefalinger. Indhold. Baggrund side. Konklusioner, anbefalinger, videre forløb side - 3.

Læs mere

Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan. Lyngby Vandværk 2005

Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan. Lyngby Vandværk 2005 Tilstandsrapport og forslag til handlingsplan Lyngby Vandværk 2005 Notat og handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 8 FFV VAND Aktieselskab 2 2 FFV VAND FFV VAND Hjemmeside: http://www.ffv.dk Kaleko Vandværk Anneksværket Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 12 Kværndrup Vandværk Andelsselskab 2 2 Kværndrup Vandværk Kværndrup Vandværk Hjemmeside: http://www.kvaerndrupvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse

Vandspild Ca. 5 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Parcelhuse Ca. 270 Etageboliger Ca. 15 Landhusholdninger Ca. 14 Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 505-V02-20-0004 / 115760 Navn: Adresse: Parkvej 19 Kontaktperson: Formand: Michael Paulsen, Høybergvej 77, Visby, 6261 Bredebro Dato for besigtigelse:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk

Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stokkebjerg- Godthåb Vandværk April 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4.

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Enslev Vandværk Kræmmervejen 36, 8860 Ulstrup Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Gunnar Nielsen

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 6 Faldsled Vandværk Andelsselskab 2 2 Faldsled Vandværk Faldsled Vandværk Hjemmeside: http://www.faldsledvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4600-00036 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om kvalitetssikring

Læs mere

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2

PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA. INDVINDINGSANLÆG Boringer. Teknisk gennemgang - 2 Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM GENERELLE DATA Landsregistreringsnummer:

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Fremviser navn Tilsynsførende Navn Adresse Navn Adresse Telefon Mail Tilsynsdato 01.09.2015 Dato for tilsyn

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 7 Ferritslev Vandværk A.m.b.A 2 2 Ferritslev Vandværk Ferritslev Vandværk Hjemmeside: http://www.ferritslevvand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol

Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol 1 introduktion Introduktion til tjekliste for Tilstandskontrol Tjeklisten bruges i forbindelse med vandværkets løbende kontrol af tilstanden på vandværket. Bestyrelsen beslutter selv intervallet for de

Læs mere

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn

Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Skema til teknisk og hygiejnisk tilsyn Administrative data Kommune Favrskov Kommune Vandværk Navn Adresse Hadsten Vandværk Ravngårdsvej 16A, 8370 Hadsten Fremviser navn Navn Adresse Telefon Mail Bjarne

Læs mere

Redegørelse - Morsø Projektet

Redegørelse - Morsø Projektet KORTLÆGNING AF JORDEN ANVENDELSE I MARKEN DATABEHANDLING Indhold 1. Baggrund 2. Morsø-modellen 3. Dokumentation resumé af de 11 delprojekter 4. Hvad med ejendommene? 5. Kontaktudvalgets foreløbige konklusioner

Læs mere

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse:

Thisted Vand A/S, Silstrupvej 12, 7700 Thisted, www.thistedvand.dk Indvindingstilladelse: Vang Vandværk Data i det følgende beror primært på vandværkets egne oplysninger, GEUS Jupiter database og fra Natur- og Miljøafdelingens tilsyn udført i 2009 og 2010. PROCESDIAGRAM Ingen vandbehandling

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 22 Vester Aaby Vandværk Andelsselskab 2 2 Vester Aaby Vandværk V. Aaby Vandværk Hjemmeside: http://www.vesteraaby-vand.dk Indvindingstilladelse

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning

Vandforsyningsplan 2012-2022. Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Vandforsyningsplan 2012-2022 Beskrivelser af vandværkerne og den fremtidige forsyning Arnum Vandværk Poppelvej 1, 6510 Gram (116026 JUP) Indvindingstilladelse 110.000 m 3 /år Indvinding 100.688 m 3 /år

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere