Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004"

Transkript

1 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj I Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004 Side dec. Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Finanstilsynet, ikke kundgjort i Lovtidende) dec. Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Finanstilsynet, ikke kundgjort i Lovtidende) jan. Bekendtgørelse nr. 12 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling jan. Bekendtgørelse nr. 44 af tillægsaftale af 17. juni 2004 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale jan. Bekendtgørelse nr. 71 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i jan. Bekendtgørelse nr. 72 for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse jan. Bekendtgørelse nr. 73 for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v jan. Bekendtgørelse nr. 82 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) jan. Bekendtgørelse nr. 46 for Grønland om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder jan. Bekendtgørelse nr. 47 for Grønland om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring jan. Bekendtgørelse nr. 48 for Grønland om medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 49 for Grønland om koncerninterne transaktioner jan. Bekendtgørelse nr. 50 for Grønland om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 51 for Grønland om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 52 for Grønland om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 53 for Grønland om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper jan. Bekendtgørelse nr. 54 for Grønland om overdragelse af grønlandske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser jan. Bekendtgørelse nr. 55 for Grønland om kongruens og lokalisering jan. Bekendtgørelse nr. 56 for Grønland om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale jan. Anordning nr. 43 om udmøntning af temamønter feb. Bekendtgørelse nr. 99 om skibsbøger og tilsynsbog feb. T. nr. 3 (LTC) Bekendtgørelse af Protokol af 16. maj 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, feb. T. nr. 2 (LTC) Bekendtgørelse af europæisk overenskomst af 5. marts 1996 om personer, der deltager i procesførelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol feb. Bekendtgørelse nr. 116 for Grønland om muslinger m.m marts Anordning nr. 137 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Følgende bekendtgørelser med ændringer er samtidig med anordningens ikrafttræden gældende for Grønland: 1) Bekendtgørelse nr / om Garantifonden for indskydere og investorer ) Bekendtgørelse nr / om samarbejdet mellem Finanstilsynet og en garantifond for indskydere og investorer marts Anordning nr. 138 om udmøntning af temamønter

2 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj II Side 11. marts Anordning nr. 217 om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af søloven (Registrering af anpartsselskaber og oprettelse af Den Supplerende Fond for Olieskadeerstatning) marts Bekendtgørelse nr. 173 for Grønland om information til forsikringstageren i tilfælde hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes i henhold til reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser marts Bekendtgørelse nr. 174 for Grønland om tilladelse til livsforsikringsselskaber marts Bekendtgørelse nr. 175 for Grønland om tilladelse til skadesforsikringsselskaber marts Bekendtgørelse nr. 176 for Grønland om filialer m.v. af udenlandske forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed i Grønland marts Bekendtgørelse nr. 209 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene marts Anordning nr. 212 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om måling af skibe marts Anordning nr. 213 om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven marts Bekendtgørelse nr. 211 for Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv april Bekendtgørelse nr. 252 for Grønland om god skik for finansielle virksomheder april Bekendtgørelse nr. 262 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling april Bekendtgørelse nr. 271 om forsikring for luftfartøjer og minimumsgrænser herfor for flyvning i Grønland og på Færøerne april Bekendtgørelse nr. 273 for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber april Bekendtgørelse nr. 274 for Grønland om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland i medfør af 30, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed april Lov nr. 297 om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland (Foranstaltninger ved overtrædelse af lovgivningen på sundhedsområdet) april T. 5 (LTC) Bekendtgørelse af tredje protokol af 6. marts 1959 til den almindelige overenskomst om rettigheder og immuniteter for Det Europæiske Råd (nu: Europarådet) april T. nr. 6 (LTC) Bekendtgørelse af aftale af 6. august 2004 med Amerikas Forenede Stater om ændring og supplering af overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland april T. nr. 10 (LTC) Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse i Grønland af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli maj Lov nr. 325 om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse) maj Bekendtgørelse nr. 388 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar maj Anordning nr. 414 om ikrafttræden for Grønland af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder juni Bekendtgørelse nr. 434 for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland m.v juni Bekendtgørelse nr. 468 om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension juni T. 12 (LTC) Bekendtgørelse af overenskomst af 11. februar 2004 om Den Nordiske Investeringsbank juni T. 13 (LTC) Bekendtgørelse af aftale af 19. august 2002 mellem de stater, som er deltagere i konventionen vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation og Den Europæiske Rumorganisation til beskyttelse og udveksling af klassificerede oplysninger juni Bekendtgørelse nr. 617 om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer (Vibrationsbekendtgørelsen) juni Bekendtgørelse nr. 619 for Grønland om store engagementer juni Lov nr. 527 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen) juni Lov nr. 556 om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand (Ændringer som følge af kommunalreformen, lovens anvendelse på Færøerne og i Grønland m.v.) juni Lov nr. 577 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler juni Bekendtgørelse nr. 668 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed juli Bekendtgørelse nr. 726 for Grønland om Ankenævnet for Søfartsforhold (Forretningsorden) juli Bekendtgørelse nr. 738 om betaling for syn af skibe m.v. i Grønland

3 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj III Side 21. juli T. 17 (LTC) Bekendtgørelse af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI juli T. 18 (LTC) Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol juli T. 19 (LTC) Bekendtgørelse af protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed juli T. 20 (LTC) Bekendtgørelse om Danmarks godkendelse af ændring af FN-konventionen af 1980 om særligt skadevoldende konventionelle våben aug. Anordning nr. 832 om udmøntning af temamønter sept. Bekendtgørelse nr. 888 for Grønland om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v sept. Bekendtgørelse nr. 889 for Grønland om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer sept. Bekendtgørelse nr. 890 for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer sept. Bekendtgørelse nr. 891 for Grønland om visse forureninger i fødevarer sept. Anordning nr. 904 om udmøntning af temamønter okt. Bekendtgørelse nr. 990 om satser pr. 1. januar 2006 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland okt. Lovbekendtgørelse nr om arbejdsmiljø i Grønland okt. T. 35 (LTC) Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN s rammekonvention om klimaændringer okt. T. 39 (LTC) Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne og Grønland af nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring nov. Bekendtgørelse nr om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar nov. Bekendtgørelse nr om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser nov. Lovbekendtgørelse nr om kontinentalsoklen dec. Bekendtgørelse nr om størrelsen pr. 1. januar 2006 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter dec. Bekendtgørelse nr om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling dec. Bekendtgørelse nr om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten dec. Bekendtgørelse nr om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland dec. Bekendtgørelse nr om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i dec. Bekendtgørelse nr om Arbejdsmarkedets Tillægspension dec. Bekendtgørelse nr om beregning af engangsbeløb i forbindelse med ATP-medlemmets død dec. Bekendtgørelse nr om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing dec. Bekendtgørelse nr om bygherrens pligter i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd dec. Bekendtgørelse nr om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om unges arbejde i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om gebyrer for ekspedition af Økonomistyrelsens finansforvaltningsopgaver dec. Bekendtgørelse nr om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år dec. Bekendtgørelse nr om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser dec. Lovbekendtgørelse nr om luftfart dec. Bekendtgørelse nr om forskellige rentesatser på studiegældsområdet dec. Lov nr om ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (Afvikling og nedlæggelse m.v. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank) Cirkulærer (MT) m.v. 2004: 5. sept. Vedtægt for Kulturfonden Danmark-Grønland sept. Cirkulære (MT) nr. 125 om fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem den danske regering og Grønlands landsstyre i henhold til 2, stk. 2, i lov nr. 577 af 24. juni 2005 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt loven. 467

4 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj IV Inatsisit, nalunaarutit il. il imi nassiussuunneqarsimasut kiisalu 2004-mut ilassutit tulleriiaarlugit nalunaarsornerat Qupp dec. Sillimmasiinermik ingerlatseqatigiiffinnut soraarmerissutisiassanullu karsinut nuiuuttunut aningaasalersuinermik nalunaarusiat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut (Aningaasanut Nakkutilliisuutitat, Lovtidendemi nalunaarutigineqanngilaq) dec. Taarsigassarsisitsisarfiit aamma aningaasanik tuniniaasartutut ingerlatseqatigiiffiit il. il. pillugit aningaasalersuinermik nalunaarusiortarnermik Kalaallit Nunaannut nalunaarut (Aningaasanut Nakkutilliisuutitat, Lovtidendemi nalunaarutigineqanngilaq) jan. Qularnaveerusiissutitalinnik taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugu nalunaarut nr jan. Marloriaammik akileraannginnissaq pillugu danskit kalaallillu isumaqatigiissutaannut ilassutitut isumaqatigiissummik nalunaarut nr jan. Kalaallit Nunaanni 2005-imi radiup frekvensiinik atuinermut atasumik akiliutissat pillugit nalunaarut nr jan. Akuerineqarnikkut radiup frekvensiinik atuinissaq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Akuerineqarani radiup frekvensiinik atuinissaq pillugu aamma radiulerinermi misilitsittarnerit kalerrisaarutillu il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Kalaallit Nunaanni radiup frekvensiinik atuinissami najoqqutassanik aalajangersaanissaq aamma radiup frekvensiisigut atorsinnaasanik tamarmiusunik pisariaqartitsineq naapertorlugu tulleriissaareqatigiinnissaq pillugit nalunaarut (frenkvensit pillugit pilersaarusiorneq) nr jan. Aningaasalersuinermik ingerlatsinermi ileqquusumik pisiniartunik paasissutissat pillugit Kalaallit Nunaanni nalunaarut nr jan. Sillimmasiinermik ingerlatsiviit illuutit ikuallattoorsinnaanerannut sillimmasiisarnerat pillugu minnerpaamik piumasaqaatit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Sillimmasiinermik peqatigiilluni ingerlatseqatigiiffinni peqataanikkut sillimmaseeqatigiinnerni ilaasortat akiliisussatut pisussaaffilernerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Ingerlatseqatigiiffissuit namminneq iluminni aningaasanik nuussisarnerat pillugu nalunaarut nr jan. Toqusooratarsinnaanermut sillimmasiinermik ingerlatsinermut teknikkikkut tunngavinnik il. il. nalunaarutiginnittarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Toqusooratarsinnaanermut sillimmasiinernik ingerlatsinermut tunngaviusumik ernialiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Inuunermut sillimmasiinermik ingerlatsiviit napparsimasinnaanermut ajunaarsinnaanermullu sillimmasiinermik ingerlatsinerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Pappiaqqanik nalilinnik susassaqartunik arlariinnik pineqartunik killiliineq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Kalaallit Nunaanni sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffinni sillimmasiissutaatinik immikkoortortaqarfikkoortumik imaluunniit nunap killeqarfii qaangerlugit sullissinernikingerlataqarnikkut pilersitaasunik allanut tunniussisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Naapertuutsitsinissamik sumiissusiliinissamillu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Toriataarsinnaanermut sillimmasiineq pillugu isumaqatigiissusiortoqartillugu sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffimmiit sillimmasertittumut paasissutissiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr feb. Umiarsuit allattaavii nakkutilliisullu allattaavii pillugit nalunaarut nr

5 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj V Qupp 18. feb. I. nr. 3 (LTC) Uuliamik mingutsitsisoqarnerani ajoqusikkat taarsiivigineqarnissaannut nunat tamalaat aningaasaateqarfiannik pilersitsineq pillugu nunat tamalaat isumaqatigiissutaannut 16. maj 2003-meersumut tapiliussamik nalunaarut feb. I. nr. 2 (LTC) Inuit Europamiut Inuttut Piginnaatitaaffiit pillugit Eqqartuussivianni eqqartuussisoqarnerani peqataasinnaasut pillugit europamiut isumaqatigiissutaannik 5. marts 1996-imeersumik nalunaarut feb. Uillut il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Aningaasaliisut aningaasalersuisullu qularnaveerusiiffiginissaannut aningaasaateqarfik pillugu nalunaarut nr Nalunaarutit allannguutaat ilanngullugit makkua peqqussutip atortuulersinneqarnera peqatigalugu Kalaallit Nunaanni atuutissapput: 1) Aningaasaliisut aningaasalersuisullu Qularnaveerusiiffiginissaannut Aningaasaateqarfik pillugu nalunaarut nr / ) Aningaasanut Nakkutilliisuutitat aamma aningaasaliisut aningaasalersuisullu qularnaveerusiiffiginissaannut aningaasaateqarfiup suleqatigiinnerat pillugu nalunaarut nr / marts Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr marts Umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaanik inatsisit Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaannik peqqussut nr. 217 (Anpartsselskabinik nalunaarsuisarneq aamma Uuliamik Ajoqusiinernut Taarsiiffiginnittarneq pillugu Ilassutitut Aningaasaateqarfik-mik pilersitsinissaq) marts Ajoqusernermut sillimmasiinissamik isumaqatigiissusiornissaq nammineq pilersitsisinnaatitaaneq aamma sullissinernik nammineq kajumissutsimik taartigeeqatigiinnissaq pillugit maleruagassanut naapertuuttumik neqeroorutaatillugu sillimmasertittunut paasissutissiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Toqoriataarsinnaanermut sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffinnut akuersissutit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Ajoqusernernut sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffinnut akuersissutit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Nunami allamiut sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffiisa sillimmaseeqqittarnermik Kalaallit Nunaanni ingerlataqartut immikkoortortaqarfii il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Ministerit akornanni suliassaqarfiit agguataarnerisa allannguutaannik nalunaarut nr marts Immatigut navialitsaaliuineq pillugu inatsisip allanngortinnissaa pillugu inatsisip, umiarsuarni inuttat pillugit inatsisip, aqqartartut suliassaat atortuilu il. il. pillugit inatsisip inatsisillu allat assigiinngitsut kiisalu umiarsuarnik uuttortaasarneq pillugu inatsisip atorunnaarsinnera pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaannik peqqussut nr marts Imarsiornermi isumannaatsuunissaq pillugu inatsisip aamma umiartortut pillugit inatsisip allanngortinnissaa pillugu inatsisip ilaata Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut nr marts Piginnaatitsissutit ilaannik Søfartsstyrelsemut inissiineq aamma naammagittaalliorsinnaaneq il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Aningaasalersuinermik ingerlatseqatigiiffinnut ileqqorissaarnissaq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Qularnaveerusiissutitalinnik taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugit nalunaarut nr april Silaannakkoortaatit (timmisartut) pillugit sillimmasiissutinik aamma Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu timmisartornerni tamatumunnga minnerpaatut killissarititanik nalunaarut nr april Sillimmasiinernik ingerlatseqatigiiffinnut akiliisinnaassuseqarneq ingerlatsinissamillu pilersaarutit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Taarsigassarsisitsisarfiit immikkoortortai, nunami Den Europæiske Unionip avataani, Fællesskabillu aningaasalersuinermut tunngasutigut isumaqatigiissuteqarfiginngisaani, aamma aningaasalersuinermik ingerlatsineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortussanngortinnissaanut peqqussummi 30, imm. 1, naapertorlugu Kalaallit Nunaannut isumaqatigiissuteqarsimanngitsumi, akuersissuteqarfigisat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik pillugu inatsisip allannguutaanik inatsit nr april I. 5 (LTC) Det Europæiske Råd-ip (maanna: Europarådet) piginnaatitaaffii aamma eqqartuussisunut tunniunneqarsinnaannginnera pillugit nalinginnaasumik isumaqatigiissummut tapiliussat pingajussaannik nalunaarut

6 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:11 k02 bj VI Qupp 28. april I. nr. 6 (LTC) Kalaallit Nunaat illersorneqarnissaa pillugu isumaqatigiissutip 27. april 1951-imeersup allannguutissai ilassutissaalu pillugit Amerikami Naalagaaffeqatigiinnut isumaqatigiissummik 6. august 2004-meersumik nalunaarut april I. nr. 10 (LTC) Den International Straffedomstol pillugu Ruumami malittarisassiat unioqqutitassaanngitsut 17. juli 1998-imeersut Kalaallit Nunaanni atortinneqarnissaat pillugu Danmarkip naalagaaffimmut nalunaarummik tunuartitsineranik nalunaarut maj Akileraarutit aamma akitsuusiussat pillugit inatsisit ilaasa, suliffissaqartitsinermut aningaasaateqarfik pillugu inatsisip, akiliisitsiniartarneq pillugu inatsisip aamma avatangiisinik mingutsitsinaveersaarineq pillugu inatsisip allannguutaannik inatsit (Akileraarutinik akitsuusiussanillu akiliinngitsoortarnerit pinaveersaarnissaanik suliniuteqarneq) nr maj Inuussutissarsiutitigut nappaataalersartut 1. januar 2005 sioqqullugu nalunaarutiginnissutaasut allattorsimaffiannik nalunaarut nr maj Nunani Tamalaani Ilisimatusarnernut aamma Inuttut Piginnaatitaaffiit pillugit Danmarkimi Qitiusumik Suliffeqarfik-mik pilersitsinissaq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussut nr juni Sillimmasiinermik ingerlatseqatigiiffiit immikkoortortaqarfii, nunami Den Europæiske Unionip avataaniittumik ingerlatsinissamik akuersissuteqarfigineqarsimasut, Fællesskabillut aningaasalersuinermut tunngasutigut isumaqatigiissuteqarfiginngisaani, aamma Kalaallit Nunaannik isuamqatigiissuteqanngitsut il. il. pillugit nalunaarut nr juni Arbejdsmarkedets Tillægspension-ip malittarisassaanik nalunaarut nr juni I. nr. 12 (LTC) Den Nordiske Investeringsbank pillugu isumaqatigiissummik 11. februar 2004-meersumik nalunaarut juni I. nr. 13 (LTC) Europamiut silaannarsualiartitsisarnermi kattuffiannik pilersitsineq pillugu naalagaaffiit isumaqatigiissutaanni naalagaaffiit peqataasut aamma Europamiut Silaannarsualiartitsisarneq pillugu Kattuffiata akornanni paasissutissanik klassilersukkanik illersuinissamik taartigeeqatigiinnissamillu isumaqatigiissutaannik 19. august 2002-meersumik nalunaarut juni Sulisorisat sajukulaarnernit sunniivigineqarsinnaaneri pillugit nalunaarut (Sajukulaarfigitinneq pillugu nalunaarut) nr juni Suliassat annertuut pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr juni Aningaasanut Ministereqarfiup susassaqarfiini inatsisit assigiinngitsut allannguutaannik inatsit (Kommuninik iluarsartuussinerup nassatarisaanik atuuttariaqartutut allannguutit) nr juni Folketingip Ombudsmandia pillugu inatsisip allannguutaanik inatsit (Kommuninik iluarsaaqqinnerup kingunerisaatut allannguutit, inatsisip Savalimmiuni aamma Kalaallit Nunaanni atortuutinneqarnissaa il. il.) nr juni Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut inuiaat inatsisaat naapertorlugit isumaqatigiissusiorsinnaanerat pillugu inatsit nr juni Ilisimatuussutsikkut peqquserluutaasartut pillugit Ataatsimiititaliat pillugit nalunaarut nr juli Ankenævnet for Søfartsforhold (Imarsiornermut Tunngassutilinni Maalaaruteqartarfik) pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut (Suleriaasissaq) nr juli Kalaallit Nunaanni umiarsuarnik il. il. misissuisarnernut akiliuteqarnissaq pillugu nalunaarut nr juli I. nr. 17 (LTC) Naalagaaffiit Peqatigiit Immatigut pisinnaatitaaffiit pillugit isumaqatigiissutaannik 10. december 1982-imeersumik aamma taassumunnga attuumassutilittut isumaqatigiissummi kapitali XI-mik atuisinnaaneq pillugu isuimaqatigiissummik 29. juli imeersumik nalunaarut juli I. nr. 18 (LTC) Den Internationale Havretsdomstol pillugu immikkut pisinnaatitsissutit aamma eqqartuussisunut suliassanngortitsisinnaannginnerit pillugit isumaqatigiissummik 23. maj 1997-imeersumik nalunaarut juli I. nr. 19 (LTC) Den Internationsle Havbundsmyndighed pillugu immikkut pisinnaatitsissutit aamma eqqartuussisunut suliassanngortitsisinnaannginnerit pillugit tapiliussamik 27. marts 1998-imeersumik nalunaarut juli I. nr. 20 (LTC) Sakkussiat atomimik assigisaannilluunniit pisuunngitsut immikkut ajoqusiisinnaassusillit pillugit FN-imi isumaqatigiissutip 1980-imeersup allannguutaanik Danmarkip akuersissutiginninnera pillugu nalunaarut aug. Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr sept. Inuussutissaleriffinni il. il. nammineerluni misissuisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr sept. Inuussutissiani uumasuaraaqqat tappiorannartut akuusinnaasut killissaat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr

7 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:11 k02 bj VII Qupp 22. sept. Atortut suullu inuussutissianut attuuttussatut naatsorsuussat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr sept. Inuussutissiani mingutsitsissutaasartut ilaat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr sept. Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr okt. Sulisilluni ajoqusernerit kingunerisassaannut isumannaarineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut naapertorlugu 1. januar 2006 killigalugu akit annertussusaannik nalunaarut nr okt. Kalaallit Nunaanni sulinermi avatangiisit pillugit inatsimmik nalunaarut nr okt. I. nr. 35 (LTC) Silaannaap allannguutai pillugit FN-imi najoqqutassatut isumaqatigiissummut Kyoto-mi tapiliussaq 11. december 1997-imeersoq pillugu nalunaarut okt. I. nr. 39 (LTC) Isumaginninnikkut isumannaarineq pillugu Nunat Avannarliit Finlandimut, Islandimut, Norgemut Sverigemullu isumaqatigiissutaannik 18. august 2003-meersumik Savalimmiunut aamma Kalaallit Nunaannut annertusisitsineq pillugu nalunaarut nov. Taarsiissuteqarnissamut akisussaaffiginninneq pillugu inatsit naapertorlugu taarsiissutit taartisiarititallu aningaasartaannik iluarsiiviginninneq pillugu nalunaarut nr nov. Pinerlunnernit eqqorneqartunut naalagaaffimmit taarsiissutit pillugit inatsit naapertorlugu taarsiissutit aningaasartaannik iluarsiiviginninneq pillugu nalunaarut nr nov. Nunaviup ilaa immap iluaniittoq pillugu unatsimmik nalunaarut dec. Akissarsisartut Qularnaveerusiiffiginissaannut Aningaasaateqarfiup aningaasartuutaasa matusiviginissaannut akileeqataassutit 1. januar 2006 killigalugu annertussusiinik nalunaarut nr dec. Qularnaveerusiissutitalinnik taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugit nalunaarut nr dec. Nunani allani suliaqarnerni sulinerni iliuutsit pillugit akiliuteqarnermik nalunaarut nr dec. Aqqusinertigut angallanneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsit naapertorlugu sillimmasiissutit matusissutissartaasa iluarsiivigineqarnerat pillugu nalunaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni 2006-imi radiup frekvensiinik atuinermut atasumik akiliutissat pillugit nalunaarut nr dec. Arbejdsmarkedets Tillægspension pillugu nalunaarut nr dec. ATP-mi ilaasortaasup toquneranut atasumik aningaasanik ataasiartumik tunniutassanik naatsorsuineq pillugu nalunaarut nr dec. Arbejdsmarkedets Tillægspension aamma Særlig Pensionsopsparing pillugit aningaasersuinernik nalunaarusiat pillugit nalunnaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni sanatitsisup pisussaaffii pillugit nalunaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut suleriaasissaat pillugu nalunaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni sullivinni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu sulineq pillugu nalunaarut nr dec. Inuusuttut Kalaallit Nunaanni sulinerat pillugu nalunaarut nr dec. Sanaartorfissanik assigisaattullu suliaqarfiusunik aaqqissuussineq pillugu nalunaarut nr dec. Økonomistyrelsip aningaasanik aqutsinermi suliassanik sullissineranut akiliutit pillugit nalunaarut nr dec. Inuusuttunik 18-it inorlugit ukiulinnik taartigeeqatigiissitsinerni najugaqarallarnermt tapiissutit pillugit nalunaarut nr dec. Fødevarestyrelsip suliassai piginnaatitsissutillu pillugit nalunaarut nr dec. Silaannakkut angallanneq pillugu nalunaarut nr dec. Ilinniagaqarnermi akiitsunut tunngasuni erniat annertussusii assigiinngitsut pillugit nalunaarut nr dec. Kongeriget Danmarks Fiskeribank pillugu inatsisip allannguutaanik inatsit (Kongeriget Danmarks Fiskeribank-imik matusiartuaarneq atorunnaarsitsinissarlu il. il.) nr Kaajallaasitat (MT) 2004: 5. sept. Danmarkip-Kalaallit Nunaata Kulturimut Aningaasaateqarfiat, Kulturfonden Danmark- Grønland, pillugu malittarisassat sept. Kaajallaasitaq (MT) nr. 125 Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut inuiaat inatsisaat naapertorlugit isumaqatigiissusiorsinnaanerat pillugu inatsimmi nr. 577, 24. juni 2005-imeersumi, kinguliini inatsit -mik taagorneqartoq, 2, imm. 2, naapertorlugu Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu naalakkersuisut suleqatigiinneranni erseqqinnerusumik najoqqutassanik aalajangersaaneq

8 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:11 k02 bj VIII

9 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling SERIE A 2005 Udgiver Naqiterisitsisoq: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K 22. december 2004 Finanstilsynet (Ikke kundgjort i Lovtidende) Bekendtgørelse for Grønland om financielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 22. december 2004 Aningaasaqarnerni Nakkutiliisuutitat (Lovtidende-mi nalunaarutigineqarnikuunngilaq) Sillimmasiisarfiit aamma soraarnerussutissanut aningaasaateqarfiit nuiuutut pillugit aningaasalersuinermi nalunaarutaasartut pillugit Kalaallit Nunannut Nalunaarut 22. december 2004 Finanstilsynet (Ikke kundgjort i Lovtidende) Bekendtgørelse for Grønland om financiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 22. december 2004 Aningaasaqarnerni Nakkutiliisuutitat (Lovtidende-mi nalunaarutigineqarnikuunngilaq) Qularnaveeqqusiissutitalinnik taarsigassarsititsisarfiit aamma aningaasanik tuniniaasartutut ingerlatseqatigiiffiit pillugit aningaasalersuinermik nalunaaruteqartarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut. 5. januar 2005 Bek. nr. 12 Nal. nr. 12 Nutsernera Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling Se Lovtidende A 2005 p. 69 Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr Qularnaveerusiissutitalittut taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugu nalunaarut Takuuk Lovtidende A 2005 q. 69 Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr

10 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj 2 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 44 Nal. nr. 44 Nutsernera Bekendtgørelse af tillægsaftale af 17. juni 2004 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Den 17. juni 2004 blev der i København underskrevet en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 som senest ændret ved tillægsaftale af 12. juni 2002, jf. bekendtgørelse nr af 9. december Aftalen har følgende ordlyd: Marloriaammik akileraannginnissaq pillugu danskit kalaallillu ilassutitut isumaqatigiissutaat 17. juni 2004-meersoq 17. juni 2004, Københavnimi atsiorneqarpoq marloriaammik akileraartoqannginnissaq pillugu danskit kalaallillu ilassutitut isumaqatigiissutaat 18. oktober 1979-meersoq, tak. nalunaarut nr november 1979-meersoq, kingullermik allanngortinneqartoq ilassutitut isumaqatigiissutikkut 12. juni 2002-meersukkut, tak. nalunaarut nr december 2002-meersoq. Isumaqatigiissut imatut oqaasertaqarpoq: Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager. Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende: Artikel 1 Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som udog indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne. Det er videre en betingelse, at overførsel til Grønland finder sted senest den 31. december Marloriaammik akileraannginnissaq pillugu danskit kalaallillu isumaqatigiissutaannut ilassutitut isumaqatigiissut Aningaasarsianit pigisanillu marloriaammik akileraannginnissaq siunertaralugu kiisalu akileraartarnermi suliassani ikioqatigiinnissaq pillugu danskit naalakkersuisuisa Kalaallillu Nunaata naalakkersuisuisa isumaqatigiissutaannut 18. oktober 1979-imeersumut ilassutitut isumaqatigiissut. Danskit naalakkersuisuisa Kalaallillu Nunaata naalakkersuisuisa makku isumaqatigiissutigaat: Allaaserisaq 1 Aningaasarsianit pigisanillu marloriaammik akileraannginnissaq siunertaralugu kiisalu akileraartarnermi suliassani ikioqatigiinnissaq pillugu danskit naalakkersuisuisa kalaallillu naalakkersuisuisa isumaqatigiissutaanni 18. oktober 1979-imeersumi allaaserisaq 4 naapertorlugu inunnut akileraartarnikkut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartunut, danskit soraarnerussutisiaqalernissamut imaluunniit inuunermut sillimmasiisarfiini soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernik ingerlaavartumik tunniussiviusartunik pilersinneqarsimasunik Kalaallit Nunaannut nuussinermi tamanna soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkat akileraaruserneqarnissaannut inatsimmi immikkoortoq 1 naapertorlugu tunniussinertut akiliinertulluunniit isigineqassanngilaq. Tamatumunnga piumasaavoq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernut pineqartunut akiliutit Danmarkimi ilanngaatigitinneqarsimannginnissaat imaluunniit sulisitsisup aaqqissuussinernut akiliutaasa aningaasarsianut ilanngunneqartussaanngitsutut

11 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 44 Nal. nr. 44 Nutsernera isigineqarsimannginnissaat. Aammattaaq piumasaavoq Kalaallit Nunaannut nuussinerup kingusinnerpaamik ullormi 31. december imi pinissaa. Artikel 2 Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den. Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen. Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar Artikel 3 Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft. Udfærdiget i København, den 17. juni 2004 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For det grønlandske landsstyre Josef Motzfeldt For den danske regering Svend Erik Hovmand Tillægsaftalen er i medfør af 2, stk. 2, trådt i kraft den 7. december Skatteministeriet, den 5. januar 2005 KRISTIAN JENSEN Allaaserisaq 2 Imm. 1. Ilassutitut isumaqatigiissut manna atortuulissaaq ullormi peqataasut tamarmik atsiuiffianni. Imm. 2. Ilassutitut isumaqatigiissut siusinnerpaamik atuutilissaaq ullormi danskit Folketingiata isumaqatigiissummik akuersissuteqarfigisaani. Imm. 3. Ilassutitut isumaqatigiissut atortuulerpoq 1. januar 2004 aallarnerfigalugu. Allaaserisaq 3 Ilassutitut isumaqatigiissut manna atuuttuassaaq isumaqatigiissut 18. oktober 1979-imeersoq atuutsillugu. Ulloq 17. juni 2004-mi Københavnimi suliarineqarpoq, danskisooq kalaallisoorlu marlunngorlugit, taakkulu oqaasertaat naligiimmik atuussuseqarput. Kalaallit Nunaata naalakkersuisui sinnerlugit Josef Motzfeldt Danskit naalakkersuisui sinnerlugit Svend Erik Hovmand Ilassutitut isumaqatigiissut, 2, imm. 2 malillugu atortuulerpoq ulloq 7. december 2004 Akileraartarnermut ministereqarfik 5. januar 2005 KRISTIAN JENSEN 13. januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i 2005 I medfør af 37 i anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser fastsættes: Kalaallit Nunaanni 2005-imi radiup frekvensiinik atuinermut atasumik akiliutissat pillugit nalunaarut Radiup frekvensii pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussummi nr. 38, 23. januar 2004-meersumi 37 naapertorlugu aalajangersarneqarput:

12 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj 4 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera Gebyrer for udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse 1. For oprettelse og udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse skal et engangsgebyr betales med nedenstående beløb: 1) Oprettelsesgebyr kr. 198,- Frekvensinik atuinissamut akuersissummik tunineqarnermi akiliutissat 1. Frekvensinik pilersitsinissamut aammalu atuinissamut akuersissummik tunineqarnissamut aningaasat ataani taaneqartut ataasiartumik akiliutitut akilerneqassapput: 1) Pilersitsinermi akiliutissaq kr. 198,- 2. For tilladelser til frekvensanvendelse i den maritime radiotjeneste og luftfartsradiotjenesten skal der betales et årligt gebyr med nedenstående beløb: 1) Pr. maritim landstation kr. 168,- 2) Pr. luftfarts jordstation kr. 168,- 3) Pr. maritim land og/eller skibsstation for brug af VHF privatkanaler pr. 25 khz kr. 163,- 4) VHF pr. kystradiostation (position) pr. 25 khz kr. 328,- 5) MF/HF/Telex pr. kystradiostation (position) pr. 25 khz kr. 277,- 3. For tilladelser til frekvensanvendelse i nedenstående radiotjenester skal der betales et årligt gebyr med nedenstående beløb: 1) Landmobil basisstation pr. 25 khz kr. 164,- 2) Landmobil basisstation, landsdækkende pr. 25 khz kr ,- 3) Mobile/bærbare radioanlæg kr. 163,- 4) Forsøg og prøvedrift under 3GHz, pr. 25 khz kr. 311,- 5) Forsøg og prøvedrift over 3GHz, pr. MHz kr. 311,- 6) Forsøg og prøvedrift laveffekt/delte frekvenser kr. 311,- 7) Radiokæde under 3 GHz, pr. MHz kr. 450,- 2. Umiarsuarnik timmisartunillu radiukkut sullissiinerni frekvensinik atuinissamut akuersissutit pillugit ukiumoortumik akiliutissatut aningaasat ataani taaneqartut akilerneqartassapput: 1) Umiarsuup nunami radioqarfik attaveqarfia ataaseq - kr. 168,- 2) Timmisartup nunami radioqarfik attaveqarfissaa ataaseq kr. 168,- 3) VHF-imik atuinermi 25 khz-imi ataatsimi kanalit namminerisassat pillugit umiarsuup nunami aamma/imaluunniit umiarsuarmi radioqarfianut ataatsimut kr. 163,- 4) VHF-imik atuinermi 25 khz-imi ataatsimi sinerissami radioqarfimmut ataatsimut (killiffimmi) 328,- kr. 5) MF/HF/Telex-imik atuinermi 25 khz-imi ataatsimi sinerissami radioqarfimmut ataatsimut (killiffimmi) kr. 277,- 3. Radiukkut sullissinerni kinguliini taaneqartuni frekvensinik atuinissamut akuersissutinut aningaasat kinguliini taaneqartut ukiumoortumik akilerneqartassapput: 1) Aallaavittut radioqarfik nunamiittoq nuttarneqarsinnaasoq, 25 khz-imi ataatsimit nuna tamakkerlugu kr. 164,- 2) Aallaavittut radioqarfik nunamiittoq nuttarneqarsinnaasoq, 25 khz-imi ataatsimit nuna tamakkerlugu kr ,- 3) Radioqarfik nuunneqarsinnaasoq/angallattagaq kr. 163,- 4) 3GHz ataallugu misiligaaneq aamma ingerlatsinermut misiliineq, 25 khz-imi ataatsimi 311,- 5) 3GHz-ikkut misiligaaneq aamma ingerlatsinermut misiliineq, MKz-imi ataatsimi kr. 311,- 6) Frekvensinik sakkukitsunik/agguataakkanik misiligaaneq aamma ingerlatsinermut misiliineq kr. 311,- 7) 3GHz-ikkut radiukkut attaveqatigiiaat, MHz-imi ataatsimi 450,-

13 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera 8) Radiokæde over 3 GHz, pr. 28 MHz, landsdækkende kr. 455,- 9) FWA i 3 GHz, pr. 10 MHz kr. 460,- 10) FWA i 25 GHz, pr. 10 MHz kr. 466,- 11) Radiostedbestemmelse pr. 25 khz kr. 450,- 12) Radiofonistationer, pr. frekvens kr. 450,- 13) Tv, pr. kanal kr. 455,- 14) Satellitjordstationer under 3 GHz, pr MHz kr. 460,- 15) Satellitjordstationer over 3 GHz, pr 28 MHz kr. 460,- 16) Offentlig mobilkommunikation, pr. 200 khz kr. 455,- 17) DVB-T kr. 457,- 18) SNG jordstation kr. 457,- 19) VSAT jordstation kr. 457,- 20) Audio- og videotransmission, pr. frekvens kr. 457,- 21) Reportage, pr. frekvens kr. 457,- 8) 3GHz-ikkut radiukkut attaveqatigiiaat, 28 MHz-imi ataatsimi, nuna tamakkerlugu kr. 455,- 9) 3GHz-imi FWA, 10 NHz-imi ataatsimi kr. 460,- 10) 25 GHz-imi FWA, 10 MHz-imi ataatsimi kr. 466,- 11) Radiortarfissaq pillugu aalajangersagaq 25 khz-imi ataatsimi kr. 450,- 12) Radiofonistationit, frekvensimi ataatsimi kr. 450,- 13) TV, kanalimi ataatsimi kr. 455,- 14) 3Ghz ataalluguq aammataasiat nunami attaveqarfii, 28 MHz-imi ataatsimi kr. 460,- 15) 3GHz-ikkut qaammataasiat nunami attaveqarfii, 28 MHz-imi ataatsimi kr. 460,- 16) Oqarasuaatitigut angallattakkatigut tamanut attaveqarfiginninneq, 200 khz-imi ataatsimi kr. 455,- 17) DVB-T kr. 457,- 18) SNG-kkut nunami attaveqarfik 457,- 19) VSAT-kkut nunami attaveqarfik 457,- 20) Audio- aamma videotransmission, frekvensimi ataatsimi 457,- 21) Tusagassiuineq, frekvensimi ataatsimi kr. 457,- Gebyrer for radioprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler 4. For radioprøver til opnåelse af certifikater til betjening af radioanlæg i den maritime radiotjeneste skal der betales et engangsgebyr med nedenstående beløb: 1) Generelt certifikat som radiooperatør i GM- DSS, GOC kr. 667,- 2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS, ROC kr. 573,- 3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HFog VHF-radioanlæg, LRC kr.573,- 4) Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg, SRC kr. 306,- 5) Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF-radioanlæg, BEG kr. 306,- 6) Genpart af certifikat kr. 125,- 5. For oprettelse og udstedelse af individuelt kaldesignal til brugere af radiofrekvenser skal der betales et engangsgebyr med nedenstående beløb: Radulerinermi misilitsinnermut aamma allagartanik kalerrisaarutinillu tunineqarnermut akiliutit 4. Umiarsuarnik radiukkut sullissinermi radioqarfinnik atuinissamut allagartartaarniarluni radiulerinermi misilitsinnermi aningaasat kinguliini taaneqartut ataasiartumik akiliutitut akilerneqartassapput: 1) GMDSS-imi, GOC-mi radiooperatøritut allagartaq nalinginnaasoq kr. 667,- 2) GMDSS, ROC-mi radiooperatøritut allagartaq minneq kr. 573,- 3) Umiarsuit radioqarfiini MF-kkut, HF-kkut aamma VHF-kkut radiolerinermi allagartaq LRC kr. 573,- 4) Umiarsuit radioqarfiini VHF-kkut radiulerinermi allagartaq, SRC kr. 306,- 5) Radiotelefonistitut allagartaq minneq, VHFkkut radioqarfinni, BEG kr. 306,- 6) Allagartap nuutinnera kr. 125,- 5. Radiup frekvensiinik atuisunut namminerisatut kalerrisaarutissamik pilersitsinermi tunineqarnermilu aningaasat ataani taaneqartut ataasiartumik akiliutitut akilerneqassapput:

14 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj 6 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera 1) Udstedelse af kaldesignaler i maritime radiotjenester kr. 292,- 2) Udstedelse af kaldesignaler i luftfartsradiotjenester kr. 292,- 3) Udstedelse af kaldesignaler til ekspeditionsradio kr. 604,- 4) Genpart af kaldesignal kr. 125,- 1) Umiarsuarni radiulerinermut kalerrisaarutissamik tunineqarneq kr. 292,- 2) Timmisartuni radiulerinermut kalerrisaarummik tunineqarneq kr. 292,- 3) Sullissinermi radiunut kalerrisaarutinik tunineqarnermut kr. 605,- 4) Kalerrisaarutip nuutinnera kr. 125,- 6. For radioprøver til opnåelse af certifikater og udstedelse af kaldesignal i amatørradio- og amatør-radiosatellittjenesten skal der betales et engangsgebyr med nedenstående beløb: 1) Amatørradioprøve kr. 300,- 2) Genpart af certifikat kr. 85,- Gebyr for registrering af data 7. For opretholdelse af registrering af data skal der betales et årligt gebyr med nedenstående beløb: 1) Registreringsgebyr Skibe, luftfartøjer og radioamatører kr. 225,- Ikrafttrædelsesbestemmelser 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar Stk. 2. Bekendtgørelsen finder alene anvendelse på tilladelser udstedt efter 5. februar Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 13. januar 2005 HELGE SANDER / Sidse Ægidius 6. Soqutigisaralugu radiulerinermi aammalu soqutigisaralugu qaammataasiatigut radiulerinermi misilitsinnermut aningaasat ataani taaneqartut ataasiartumik ukiumoortumik akiliutitut akilerneqassapput: 1) Soqutigisaralugu radiulerinermi misilitsinneq kr. 300,- 2) Allagartap nuutinnera kr Paasissutissanik nalunaarsuinermut akiliut 7. Paasissutissanik nalunaarsuisarnermik pilersitsinermut aningaasat ataani taaneqartut ataasiartumik ukiumoortumik akiliutitut akilerneqassapput: 1) Nalunaarsuinermut akiliut Umiarsuit, timmisartut aamma soqutigisaralugu radiut kr. 225,- Atortuulersitsissutitut aalajangersakkat 8. Nalunaarut atuutilissaaq ulloq 5. februar Imm. 2. Nalunaarut taamaallaat atortuutinneqassaaq akuersissutinut 5. februar 2005-ip kingornagut tunniunneqartunut. Ilisimatusarnermut, Teknologi-mut aamma Ineriartortitsinermut Ministereqarfik, ulloq 13. januar 2005 HELGE SANDER / Sidse Ægidius

15 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 72 Nal. nr. 72 Nutsernera Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse Akuerineqarnikkut radiup frekvensiinik atuinissaq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut I medfør af 3, stk. 3, 5, 6, 7, 10, 11, stk. 2, 13, 14 og 40, stk. 2, i anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for tilladelser til at anvende radiofrekvenser, jf. anordningens 3, stk. 1. Frekvensanvendelse med tilladelse 2. Grønlands hjemmestyre udsteder tilladelser til frekvensanvendelse i Grønland. 3. Grønlands hjemmestyre kan efter ansøgning give tilladelse til, at udstyr, som lovligt kan anvendes i andre lande end Danmark, også kan indgå i frekvensanvendelsen. Tilladelsers varighed 4. Tilladelser til frekvensanvendelse udstedes med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes samt de 5 derpå følgende kalenderår, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed. Stk. 2. Tilladelser til forsøg og udvikling, jf. anordningens 6, udstedes uanset stk. 1 med en varighed på 1 år, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed. Stk. 3. Tilladelser til radio - og tv-formål udstedes uanset stk. 1 uden begrænset varighed og bortfalder, jf. anordningens 23, stk. 2, samtidig med tilladelsesindehaverens adgang til at udøve programvirksomhed efter lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. Radiup frekvensii pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussummi nr. 38, 23. januar 2004-meersumi 3, imm. 3, 5, 6, 7, 10, 11, imm. 2, 13, 14 aamma 40, imm. 2, naapertorlugit aalajangersarneqarput: Atuuffii 1. Nalunaarutip aalajangersarpai radiup frekvensiinik atuininissami, tak. peqqussummi 3, imm. 1, akuersissuteqartarneq pillugu malittarisassat. Akuerineqarnikkut frekvensinik atuinissaq 2. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat Kalaallit Nunaanni frekvensinik atuinissamut akuersissuteqartartuussapput. 3. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat qinnuteqartoqarneratigut akuersisinnaassapput atortut nunani allani Danmarkimiinnaanngitsoq inatsisinut naapertuuttumik atorneqarsinnaasut aamma frekvensinik atuinermi ilaatinneqarsinnaanissaat pillugu. Akuersissutit atuuffiata sivisussusissaa 4. Frekvensinik atuinissamut akuersissutit atuuffissaat sivisussuseqartitaassaaq qaammatisiutit ukiuata akuersissuteqarfiusup sinneraniit qaammatisiutit ukiui malitsigisai tallimat ilanngullugit, sivikinnerusumik atuuffissaqartitsinissaq qinnuteqarnermi ilanngullugu kissaatigineqarsimanngippat. Imm. 2. Misiligaanissamut piorsaaviginninnissamullu akuersissutit, tak. peqqussummi 6, imm. 1 apeqqutaatinnagu ukiumik ataatsimik atuuffissaqartitaassapput, sivikinnerusumik atuuffissaqartitsinissaq qinnuteqarnermi ilanngullugu taaneqarsimanngippat. Imm. 3. Radiut tv-llu siunertaralugit akuersissutit imm. 1 apeqqutaatinnagu killiliiffigineqanngitsumik atuuffissaqartitaassapput atorunnaartassallutillu, tak. peqqussummi 23, imm. 2, akuersissutaatillip radiukkut fjernsynikkullu aallakaatitsisarneq pillugu inatsit malillugu aallakaatitassiornermik ingerlataqarsinnaatitaalerneranut peqatigitillugu.

16 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj 8 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 72 Nal. nr. 72 Nutsernera Stk. 4. Følgende tilladelser udstedes uanset stk. 1 med en varighed, der omfatter resten af det kalenderår, hvori tilladelsen udstedes samt de 10 derpå følgende kalenderår, jf. dog stk. 2, medmindre der er ansøgt om en kortere varighed: 1) Tilladelser til frekvensanvendelse til landbaserede radioanlæg i forbindelse med maritime og aeronautiske radiotjenester og lign. 2) Tilladelser til frekvensanvendelse til satellitjordstationer og lign. 3) Tilladelser til frekvensanvendelse, som tidligere er udstedt efter offentligt udbud eller auktion. Stk. 5. Tilladelser kan uanset stk. 1-4 udstedes med kortere varighed, hvis det af frekvensplanen, jf. anordningens 2, fremgår, at der inden for et kortere tidsrum skal ske en anden anvendelse af de radiofrekvenser, der ansøges om tilladelse til at anvende. Imm. 4. Akuersissutit makku imm. 1 apeqqutaatinnagu atuuffissaat sivisussuseqartitaassaaq qaammatisiutit ukiuata akuersissuteqarfiup sinneraniit qaammatisiutit ukiui malitsigisai qulit ilanngullugit, taamaattoq tak. imm. 2, sivikinnerusumik atuuffissaqartitsinissaq qinnuteqarnermi ilanngullugu kissaatigineqarsimanngippat: 1) Radioqarfiit nunamiittut umiarsuarnik timmisartunillu radiukkut sullissinerannut assigisaannullu atatillugu frekvensinik atuinissamut akuersissutit. 2) Qaammataasianut attaveqarfiit nunamiittut assigisaasalu frekvensinik atuinissaannut akuersissutit. 3) Frekvensinik atuinissamut akuersissutit tamanut ammasumik tuniniaareernikkut akitsorterussereernikkullu tunniunneqareersimasut. Imm. 5. Akuersissutit imm. 1-4 apeqqutaatinnagit sivikinnerusumik atuuffissalerlugit tunniunneqarsinnaapput frekvensit pillugit pilersaarusiami, tak. peqqussummi 2, allassimappat, piffissaq sivikinnerusoq qaangiutsinnagu radiup frekvensiinik, atornissaannut akuerineqarnissamik qinnuteqaataasussanik, allatut atuisoqalissasoq. 5. Tilladelser til frekvensanvendelse har gyldighed fra udstedelsesdagen, med mindre andet er fastsat i tilladelsen. Tilladelsers fornyelse 6. For tilladelser omfattet af 4, stk.1, kan fornyelse efter udløb af tilladelsens varighed ske ved betaling af en af den tilladelsesudstedende myndighed fremsendt opkrævning til dækning af årlig frekvensgebyr for tilladelsen, medmindre den tilladelsesudstedende myndighed har meddelt tilladelsesindehaveren, at tilladelsen ikke kan fornyes. Stk. 2. Fornyelse efter stk. 1 er betinget af, at der ikke af frekvensplanen, jf. anordningens 2, fremgår anden anvendelse af de af tilladelsen omfattede radiofrekvenser. 5. Frekvensinik atuinissamut akuersissutit atuussinnaassuseqartitaassapput ullormit akuersissummik tunniussiviusumiit, akuersissummi allatut aalajangersaasoqarsimassanngippat. Akuersissutinik nutarterisarneq 6. Akuersissutit 4, imm. 1-imi pineqartut pillugit akuersissummut atuuffissaatitap naareerneratigut nutarterisoqarsinnaavoq pisortat akuersissummik tunniussisut akuersissut pillugu ukiumoortumik akiliutissat matusissutissaattut akileeqqusissutaannik akiliinikkut, pisortat akuersissummik tunniussisut akuersissutaatilimmut akuersissutip nutarterneqarsinnaannginneranik nalunaaruteqarsimassanngippata. Imm. 2. Imm. 1 malillugu nutarterinissamut patsisissaassaaq frekvensit pillugit pilersaarusiami, tak. peqqussummi 2, allassimasoqassanngitsoq radiup frekvensiinik akuersissummi pineqartunik allatut atuisoqassasoq.

17 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 72 Nal. nr. 72 Nutsernera Stk. 3. Gyldigheden for en frekvenstilladelse, der kan fornyes i medfør af stk. 1, ophører ved den førstkommende termin for betaling af frekvensafgiften efter udløbet af tilladelsens varighed. Imm. 3. Frekvensit pillugit akuersissutip, imm. 1 naapertorlugu nutarterneqarsinnaasussap, atuussinnaassuseqarnera naassaaq akuersissutip atuuffissaata naareerneratigut frekvensit pillugit akiligassat akilerneqarfissaat tulliuttoq nallerpat. Tilslutning til offentlige telenet med henblik på gennemstilling 7. Radiofrekvenser må ikke anvendes til at formidle kommunikation mellem eller via radioanlæg og brugere af offentlige telenet (gennemstilling) medmindre radiofrekvenserne anvendes i forbindelse med udstyr, der er beregnet til tilslutning til det offentlige telenet. Stk. 2. Grønlands Hjemmestyre offentliggør en liste over hvilket udstyr, der er beregnet til tilslutning til det offentlige telenet med henblik på gennemstilling. Tavshedspligt 8. Indholdet og eksistensen af radiosignaler, som modtages af andre end den, for hvem de er bestemt, må ikke bruges, offentliggøres eller videregives til uvedkommende. Stk. 2. Tavshedspligten i stk. 1 gælder ikke radiokommunikation, der er beregnet til almindelig brug for offentligheden, f.eks. nødsignaler, navigationssignaler, amatørradio, radiofoni- og fjernsynsudsendelser. Grønlands hjemmestyre som tilsynsmyndighed 9. Grønlands Hjemmestyre fører tilsyn med overholdelse af loven og de i medfør heraf fastsatte regler og vilkår. Sanktionsbestemmelser 10. Med bøde foranstaltes den, der overtræder 7 og 8, stk. 1. Pisortat nalunaarasuaatitigut attaveqaataannik aqqusaarinnissinnaaneq siunertaralugu atassusertinneq 7. Radiup frekvensii atorneqassanngillat radioqarfiit aamma pisortat nalunaarasuaatitigut attaveqaataasa akornisigut imaluunniit aqqusaarlugit attaveqatigiinnernik ingerlatsinissamut (aqqusaarinninnissamut) radiup frekvensii atortunut pisortat nalunaarasuaatitigut attaveqaataannut atassusigassatut naatsorsuussanut atatillugu atorneqassanngippata. Imm. 2. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat atortut suut pisortat nalunaarasuaatitigut attaveqaataannik aqqusaarinninnissaq siunertaralugu atassusigassatut naatsorsuuttariaqarnerisa allattorsimaffiannik tamanut saqqummiussissapput. Nipangiussisussaaneq 8. Radiukkut kalerrisaarinerit, annguffigisassarinngisaannit tiguneqartut, imarisaat piunerallu susassaqanngitsunut atorniarneqassanngillat, tamanut saqqummiunneqassanatik imaluunniit ingerlateqqinneqassanatik. Imm. 2. Imm. 1-imi nipangiussisussaaneq atuutissanngilaq radiukkut attaveqatigiinnermut, kikkunnit tamanit atugassatut naatsorsuussamut, s. ass. ajunaalernerni kalerrisaarinernut, uuttortaanikkut umiarsuarnik ingerlatsinermi kalerrisaarinernut, soqutigisaralugu radiunut, radiofoniikkut aamma fjernsynikkut aallakaatitsinernut. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat nakkutilliisuutitatut 9. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat inatsimmik taannalu naapertorlugu malittarisassianik atugassarititanillu eqquutitsinissaq pillugu nakkutilliisuussapput. Pineqaatissiissutissanik aalajangersakkat 10. Akiliisitaanermik pineqaatissitaassaaq 7-mik aamma 8, imm. 1-imik unioqqutitsisoq.

18 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:13 k02 bj 10 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 72 Nal. nr. 72 Nutsernera Stk. 2. Er en overtrædelse af anordningen begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab, staten, hjemmestyret, en kommune eller et kommunalt fællesskab m.v. (juridiske personer) kan bødeansvar efter kriminallov for Grønland pålægges den juridiske person som sådant. Imm. 2. Peqqussummik unioqqutitsisoq tassaappat aktieselskabi, anpartsselskabi, andelsselskabi, naalagaaffik, Namminersornerullutik Oqartussat, kommuni imaluunniit kommunit kattuffiat il. il. (taakku sinnerlugit inatsisit naapertorlugit ingerlatsisuusut) akiliisitsissutissat inatsisit naapertorlugit ingerlatsisuusunut akisussaaffigisassanngortitaasinnaapput Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermik inatsit malillugu. Ikrafttræden m.v. 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. februar Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves: 1) Bekendtgørelse nr. 195 af 15. april 1993 for Grønland om radioanlæg i forbindelse med landmobile og andre landbaserede radiotjenester. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 13. januar 2005 HELGE SANDER / Sidse Ægidius Atortuulersitsineq il. il. 11. Nalunaarut atuutilissaaq 5. februar Imm. 2. Nalunaarutit makku atorunnaassapput: 1) Nunakkut angallattakkanik nunamilu uninngasunik radiortarnermut il. il. atatillugu radioqarfiit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr. 195, 15. april 1993-imeersoq. Ilisimatusarnermut, Teknologimut Ineriartortitsinermullu Ministereqarfik, ulloq 13. januar 2005 HELGE SANDER / Sidse Ægidius 13. januar 2005 Bek. nr. 73 Nal. nr. 73 Nutsernera Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, 13, 14, 20, 21 og 40, stk. 2, i anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser, fastsættes: Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen fastsætter regler for: 1) anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse, 2) anvendelse af radiofrekvenser i radioanlæg, der alene er indrettet til modtagning, 3) radioprøver og certifikater til maritime radiotjenester og amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, og Akuerineqarani radiup frekvensiinik atuinissaq pillugu aamma radiulerinermi misilitsittarnerit kalerrisaarutillu il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut Radiup frekvensii pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussummi nr. 38, 23. januar 2004-meersumi 3, imm. 2, 7, 13, 14, 20, 21 aamma 40, imm. 2, naapertorlugit aalajangersarneqarput: Atuuffii 1. Nalunaarut makku pillugit aalajangersaavoq; 1) akuerineqarani radiup frekvensiinik atuinissaq, 2) radioqarfinni, tigooraaginnarfittut aaqqissuussaasuni, radiup frekvensiinik atuinissaq, 3) umiarsuit radioqarfiini aamma soqutigisaralugu radioqarfinni kiisalu soqutigisaralugu radioqarfinni qaammataasiatigoortitani radiulerinermi misilitsittarnerit allagartallu uppernarsaatit (certifikater), aamma

19 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:13 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 73 Nal. nr. 73 Nutsernera 4) udstedelse og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre i maritime radiotjenester, luftfartsradiotjenester og amatørradioog amatørradiosatellittjenesten. 4) umiarsuarni, timmisartuni aamma soqutigisaralugu radioqarfinni kiisalu soqutigisaralugu radioqarfinni qaammataasiatigoortitani kalerrisaarutinik aamma kiussutsip paasineqarnissaanut normunik tunniussisarneq atuisarnerlu. Frekvensanvendelse uden tilladelse 2. Radiofrekvenser, der er afsat til maritime radiotjenester, som nævnt i bilag 1, må anvendes uden tilladelse i skibe. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke frekvensanvendelse i landbaserede radioanlæg i forbindelse med maritime radiotjenester. Stk. 3. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 1 nævnte krav og begrænsninger, herunder krav om certifikater og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre. 3. Radiofrekvenser, der er afsat til luftfartsradiotjenester, som nævnt i bilag 2, må anvendes uden tilladelse i luftfartøjer. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke frekvensanvendelse i landbaserede radioanlæg i forbindelse med luftfartsradiotjenester. Stk. 3. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 2 nævnte krav og begrænsninger, herunder krav om certifikater og anvendelse af kaldesignaler og identifikationsnumre. 4. Radiofrekvenser, der er afsat til amatørradio- og amatørradiosatellittjenesten, som nævnt i bilag 3, må anvendes uden tilladelse. Stk. 2. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 3 nævnte krav og begrænsninger, herunder krav om certifikater og anvendelse af kaldesignaler. 5. Radiofrekvenser, der er afsat til anvendelse inden for andre end de i 2-4 nævnte tjenester, som nævnt i bilag 4, må anvendes uden tilladelse. Akuerineqarani frekvensinik atuisarneq 2. Radiup frekvensii umiarsuit radioqarfiinut ilanngussaq 1-imi taaneqartutut immikkoortitat umiarsuarni akuerineqarani atorneqarsinnaapput. Imm. 2. Imm. 1-imili aalajangersagaq atuutissanngilaq radioqarfiit nunamiittut umiarsuit radioqarfiinik attaveqarfiginninneranni frekvensinik atuinissamut. Imm. 3. Radiup frekvensiinik atuineq, tak. imm. 1, pisassaaq piumasaqaatit killilersuutillu ilanngussaq 1-imi taaneqartut, ilanngullugit certifikatit aamma kalerrisaarutinik kiisalu kiussutsip paasineqarnissaanut normunik atuisarneq pillugit piumasaqaatit, naammassillugit. 3. Radiup frekvensii, timmisartut ilanngussaq 2-mi taaneqartutut radioqarfiinut immikkoortitat, timmisartuni akuerineqarani atorneqarsinnaapput. Imm. 2. Imm. 1-imili aalajangersagaq atuutissanngilaq radioqarfiit nunamiittut timmisartut radioqarfiinik attaveqarfiginninneranni frekvensinik atuinissamut. Imm. 3. Radiup frekvensiinik atuineq, tak. imm. 1, pisassaaq piumasaqaatit killilersuutillu ilanngussaq 2-mi taaneqartut, tamatumani aamma certifikatit aamma kalerrisaarutinik kiisalu kiussutsip paasineqarnissaanut normunik atuisarneq pillugit piumasaqaatit, naammassillugit. 4. Radiup frekvensii soqutigisaralugu radioqarfinnut aamma soqutigisaralugu radioqarfinnut qaammataasiatigoortitanut ilanngussaq 3-mi taaneqartutut immikkoortitat akuerineqarani atorneqarsinnaapput. Imm. 2. Radiup frekvensiinik atuineq, tak. imm. 1, pisassaaq piumasaqaatit killilersuutillu ilanngussaq 3-mi taaneqartut, tamatumani aamma certifikatit aamma kalerrisaarutinik atuisarneq pillugit piumasaqaatit, naammassillugit. 5. Radiup frekvensii sullissinernut 2-4- mi taaneqartuniit allaanerusunut ilanngussaq 4- mi taaneqartutut immikkoortitat akuerineqarani atorneqarsinnaapput.

20 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:13 k02 bj 12 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 73 Nal. nr. 73 Nutsernera Stk. 2. Anvendelse af radiofrekvenser, jf. stk. 1, skal ske under overholdelse af de i bilag 4 nævnte krav og begrænsninger. Imm. 2. Radiup frekvensiinik atuineq, tak. imm. 1, pisassaaq piumasaqaatit killilersuutillu ilanngussaq 4-mi taaneqartut naammassillugit. 6. Grønlands hjemmestyre kan efter ansøgning give tilladelse til, at udstyr, som lovligt kan anvendes i andre lande end Danmark, også kan indgå i frekvensanvendelsen. Prøver og certifikater til maritime radiotjenester 7. Grønlands hjemmestyre udsteder følgende certifikater efter bestået prøve: 1) Generelt certifikat som radiooperatør i GM- DSS (GOC). 2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC). 3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HFog VHF-radioanlæg (LRC). 4) Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC). 5) Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF-radioanlæg (BEG). Stk. 2. Indholdet af de i stk. 1 nævnte prøver og prøvekrav fremgår af bilag Prøven for erhvervelse af GOC-certifikat, jf. 7, stk. 1, nr. 1, afholdes som en skriftlig prøve og en mundtlig prøve med en praktisk del. Hvis Grønlands hjemmestyre i særlige tilfælde vurderer, at ansøgeren ikke bør afvente den næste skriftlige prøve, kan prøven afholdes som en udvidet mundtlig prøve med en praktisk del. Stk. 2. Prøven for erhvervelse af ROC-certifikat henholdsvis LRC-certifikat, jf. 7, stk. 1, nr. 2 og 3, afholdes som en mundtlig prøve med en praktisk del. 6. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat qinnuteqartoqarneratigut akuerisarsinnaavaat atortut, Danmarkiinnaanngitsumi aamma nunani allani inatsisinut naapertuuttumik atorneqarsinnaasut aamma frekvensinik atuinissami ilaatinneqarsinnaanissaat. Umiarsuarni radiolerinissamut misilitsittarnerit aamma certifikatit 7. Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat misilitsinnerit angusiffigineqareernerisigut certifikatinik makkuninnga tunniussaqartassapput: 1) GMDSS-mi radiooperatør-itut certifikati nalinginnaasoq (GOC). 2) GMDSS-mi radiooperatør-itut certifikati minneq (ROC). 3) Angallatit radioqarfiinik MF-, HF- aamma VHF-ikkoortunik atuisinnaanissamut certifikati (LRC). 4) Angallatit radioqarfiinik VHF-ikkoortunik atuisinnaanissamut certifikati (SRC). 5) Radioqarfinni VHF-ikkoortuni radiotelefonist-itut certifikati minneq (BEG). Imm. 2. Imm. 1-imi taaneqartutut misilitsinnerit misilitsinnissamullu piumasaqaatit imarisaat ilanngussaq 5-imi allassimapput. 8. Allagartaq GOC-certifikat, tak. 7, imm. 1, nr. 1, pissarsiariniarlugu misilitsinneq pisassaaq allattariarsornertut oqaluttariarsornertullu sulinermik misiliinertalittut. Qinnuteqartoq Kalaallit Nunaani Namminersornerullutik Oqartussat pisuni immikkut ittuni allattariarsornikkut misilitsinnissamut tulliuttumut utaqqisariaqarsorissanngippassuk misilitsinneq oqaluttariarsornikkut misilitsinnermut uiggiutitut sulinermik misiliinertalittut ingerlanneqarsinnaavoq. Imm. 2. Allagartaq ROC-certifikat imaluunniit LRC-certifikat, tak. 7, imm. 1, nr. 2 aamma 3, pissarsiariniarlugu misilitsinneq oqaluttariarsorluni misilitsinnertut sulinermik misiliinertalittut ingerlanneqartassaaq.

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut

Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut 8. september 2008. Nalunaarut nr. 900. Danskit naalagaaffianni innuttaasunut il.il. passi pillugu inatsimmik nalunaarut Matumuuna danskit naalagaaffianni innuttaasut il.il. passeqartarnerannik inatsit

Læs mere

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING

NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING NALUNAARUTIT GRØNLANDSK LOVSAMLING Serie A 2007 I Kronologisk oversigt over de i 2007 udgivne love, bekendtgørelser m.v. 2007 Side 1. feb. Bekendtgørelse nr. 114 om tilskud til afvikling af statsgaranterede

Læs mere

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************

2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 30. Siull. / 1. beh. 13/4 Aappass. / 2. beh. 30/4 Pingajuss.

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1332 af 19/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-611-0028 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1227 af 18/12/2012

Læs mere

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq

AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser. Najoqqutassaq pillugu inatsisiliorneq AWs bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte bestemmelser Meeqqat sulisinneqartarneranni ajornerpaatut taaneqartartunik inerteqquteqartitsinissaq aammalu

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 9. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale

Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale LOV nr 1227 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0295976 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1126 af 10/10/2014 Lov

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 26. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 21. april 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

********** Unikkallarneq / Pause **********

********** Unikkallarneq / Pause ********** Inatsisartut Allattoqarfiat 14. april 2012 Bureauet for Inatsisartut 2012-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2012 ************ Imm./pkt. 37-5: Sul. / Beh. 16/5 Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 1. september 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11

Imm./Punkt 119. Siull. / 1. beh. 15/10 Aappass. / 2. beh. 19/11 Pingajuss. / 3. beh. 30/11 Inatsisartut Allattoqarfiat 25. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut

UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut Inatsisartut Akileraartarnermut Akileraarusiisarnermullu Ataatsimiititaliaat Maani Nuummi ulloq 15. marts 2007 UPA 2007/30, 33 aamma 32-ip siullermeerneqareernerisa kingorna apeqquteqaatinut akissuteqaatit

Læs mere

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century

Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century TUSAGASSIUTINUT NALUNAARUT PRESSEMEDDELELSE 14. januar 2014 Doris Jakobsen stiller nye spørgsmål til Camp Century Som en reaktion på det intetsigende svar, som Udenrigsministeren i sidste uge fremsendte

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl.

Ullut ataatsimiiffiusut 28-iat, pingasunngorneq decemberip aappaat 2015, nal. 11:00 28. mødedag, onsdag den 2. december 2015, kl. Inatsisartut Allattoqarfiat 20. november 2015 Bureauet for Inatsisartut 2015-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2015 ************* Imm./pkt. 37-5: Nal. 11:00-imiit 12:00-imut akunneq apeqquteqarfissaq.

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger.

I de følgende afsnit beskrives afgiftsgrupperne, og der gives eksempler på konkrete beregninger. Notat Beregning af frekvensafgifter Generelt om beregning af afgiftsstørrelser for frekvenstilladelser Afgiftsmodellen tager udgangspunkt i de udstedte båndbredder (samlet set for alle tilladelser) i de

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************

2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 10. november 2011 Bureau for Inatsisartut 2011-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2011 ************ Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************

2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Inatsisartut Allattoqarfiat 9. oktober 2012 Bureau for Inatsisartut 2012-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2012 ************ Imm./Punkt 155. Siull. / 1. beh. 6/11 Nunatsinni avatangiisinut aningaasaateqarfimmik

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik

Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Kommuneqarfik Sermersooq Isumaginninnermik, Suliffeqarnermik Inuussutissaqarnermillu Ingerlatsitsivik Ulloq: 17-01-2014 Brev nr.: 14-11-0001-0016 Journal nr.: 25.02.02 Sagsbehandler: grni Tlf.: (+299)

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *)

BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) BEKENDTGØRELSE NR. 960 FRÁ 2. NOVEMBER 2001 OM OPKRÆVNING AF BIDRAG FRA INSTITUTTER UNDER TILSYN TIL DÆKNING AF FINANSTILSYNETS SAMLEDE UDGIFTER *) Bekendtgørelse nr. 960 af 02.11.2001 Nr. 960 2. november

Læs mere

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut

Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit akileraaruserneqartarnerat pillugu ilisimatitsissut Aningaasaqarnermut Akileraartarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Finanser og Skatter Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Pensionisiaqartitsivinnut nunani allaniittunut akiliutit

Læs mere

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1)

Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) Nr. 960 2. november 2001 Bekendtgørelse om opkrævning af bidrag fra institutter under tilsyn til dækning af Finanstilsynets samlede udgifter 1) I medfør 85 i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT

Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Kapitali 1. AALLAQQAASIUT Peqqinnissakkut Nakkutilliisoqarfiup inatsisitigut tunngavissarisaa tassaavoq Peqqinnissaqarfiup aqunneqarnissaa aaqqissugaanissaalu pillugit Inatsisartut Peqqussutaat nr. 3,

Læs mere

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009

Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Najoqqutassaagallartoq Tentativt program Isumasioqatigiinneq Nuummi pisussaq novembarip 23-ani 24-anilu 2009 Kalaallit Nunaanni Inuttut pisinnaatitaaffiit Nunallu inoqqaavisa pisinnaatitaaffii Seminar

Læs mere

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00

Ullut ataatsimiiffiusut 30-iat, sisamanngorneq 28. maj 2015, nal. 13:00 30. mødedag, torsdag den 28. maj 2015, kl. 13:00 Inatsisartut Allattoqarfiat 28. maj 2015 Bureau for Inatsisartut 2015-imi Upernaakkut Ataatsimiinneq Forårssamling 2015 ************* Imm./Punkt 2. Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005

LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli 2005 Ineqarnermi ATTARTORNERMUT ISUMAQATIGIISSUT 2005-imi juulip aallaqqaataani Namminersornerullutik Oqartussanit akuerineqartoq LEJEKONTRAKT for beboelse. Autoriseret af Grønlands Hjemmestyre den 1. juli

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Anordning nr. 137 af 9. marts 2005 Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015. til Til lovforslag nr. L 26 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark

Bekendtgørelse af lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark LBK nr 1506 af 06/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16730

Læs mere

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut

Malugineqassaaq nakkutilliineq (censur) - qitiusumit censoriutitaqarnermi - atuaqatigiinnut INAARUTAASUMIK NALILIINEQ AFSLUTTENDE EVALUERING Samtlige prøveafholdende skoler Samtlige skoleforvaltninger Samtlige beskikkede censorer til de mundtlige prøver Ulloq/dato Allat/init. Journal nr. Brev

Læs mere

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat

05F 2012-imut ukiumoortumik naatsorsuutit iluarsisat Kommuneqarfik Sermersooq Borgmesterip Allattoqarfia Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsip ulloq 26. novembari 2013 ataatsimiinneranit sagsudskrifti Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmøde den 26.

Læs mere

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd:

Aftale. Artikel 1. Overenskomstens navn og præambel skal have følgende ændrede ordlyd: Aftale mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ændring af overenskomsten af 14. juni 1993, med senere ændringer fra 11. november 1998, om fælles nordisk arbejdsmarked for visse personalegrupper

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling

Bekendtgørelse af lov om skibsmåling LBK nr 71 af 17/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2013017462 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet.

4) Forsikringsselskabet har indsendt den i 3 nævnte dokumentation til Finanstilsynet. Bekendtgørelse om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Unionen ikke har indgået aftale med på det finansielle område 1 I medfør af 1,

Læs mere

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat

Ansøgning om adoption af stedbarn Qitornassamik qitornavissiartaarnissamut qinnutqeaat RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND / KALAALLIT NUNAANNI RIGSOMBUDSMANDI Postboks 1030, 3900 Nuuk, Telefon: 321001, Fax: 324171 E-mail: riomgr@gl.stm.dk Ansøgerens fulde navn: Qinnuteqartup atii tamaasa: Fødselsdato

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2015-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Inuusuttut suliffissaaleqinerat: Inuusuttut

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Kalaallit Nunaata avataani ilinniarnernut ilinniartuunersiutit/immikkut tapiissutinut qinnuteqaat Ansøgning om uddannelsesstøtte/særydelser til uddannelser uden for Grønland 1. Namminermut paasissutissat

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument

Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut. Ungdomsparlamentets slutdokument Inuusuttut Inatsisartuinit inaarutaasumik nalunaarut Ungdomsparlamentets slutdokument 2013-imi Inuusuttut Inatsisartuisa qulequttatut pingaarnertut sammivaat Oqaatsitigut piginnaasassavut eqqarsaatigalugit

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2014-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af risikovægtede poster for gruppe 1- forsikringsselskaber 1) BEK nr 1672 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0043 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr

Lovtidende A Udgivet den 1. september Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) 25. august Nr Lovtidende A 2015 Udgivet den 1. september 2015 25. august 2015. Nr. 1018. Bekendtgørelse om filialer af tredjelandsforsikringsselskaber 1) I medfør af 1, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1)

Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Nr. 40 10. december 2004 Bekendtgørelse af Nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring 1) Den 18. august 2003 undertegnedes i Karlskrona, Sverige, en nordisk

Læs mere

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t

Ukiumoor tumik nalunaar ut. Årsrappor t Ukiumoor tumik nalunaar ut Årsrappor t 2008 Imarisai Indholdsfortegnelse Aqutsisut uppernarsaatitut oqaaseqaataat Ledelsespåtegning................................................ 2 Kukkunersuisut uppernarsaatitut

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber

Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber Bekendtgørelse nr. 273 af 15. april 2005 Bekendtgørelse for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber I medfør af 18, stk. 1, 143, nr. 1, 2 og 5, 273, stk. 2, og 373, stk. 2, i anordning

Læs mere

Nalunaarut/Meddelelse

Nalunaarut/Meddelelse Qupp. / Side: 1 af 9 Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmit najoqqutassiaq. Ukiumut aningaasarsiorfiusumut 2015-imut nalit imaattut Naalakkersuisut aalajangiuppaat: Pineqartut: A: Akeqanngitsumik ineqarneq

Læs mere

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV

Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Nuuk TV-ip malittarisassai Vedtægter for Nuuk TV Vedtaget på generalforsamlingen Ataatsimeersuarnermi akuersissutigineqarpoq 13. maj 1997 13. maj 1997 Med ændringer 19. maj 1998 Allannguuteqartinneqarlutik

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

UPA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2012

UPA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2012 Inatsisartut Allattoqarfiat Bureau for Inatsisartut UPA 2012-mi ullormut oqaluuserisassat qulequtaat Titler på dagsordenspunkter til FM 2012 Immikkoortup normua: Punktnummer: Suliarineqarnissaata ullua:

Læs mere

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Ulloq 29. decembari 2014 Kalaallit Nunaanni Eqqartuussisuuneqarfimmit suliami

Læs mere

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat

Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Oqaasiliortut ataatsimiinnerat Sisamanngorneq, Marsip 19-anni 2015, nal. 9.00 Oqaasileriffimmi. Peqataasut: Carl Chr. Olsen, Stephen Heilmann, Karl Møller, Eva Møller Thomassen Erninermut atatillugu sulinngiffeqartoq:

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier

Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier Nr. 10 21. februar 2002 Bekendtgørelse af protokol af 11. november 1988 til den internationale konvention af 5. april 1966 om lastelinier ARTIKEL I Generelle forpligtelser ARTIKEL II Udstedte certifikater

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput.

2. Naalakkersuisunut ilaasortat Naalakkersuisunut ilaasortat tamanna kissaatigunikku akeqanngitsumik oqarasuaateqartinneqassapput. Namminersornerullutik Oqartussat Naalakkersuisut Allattoqarfiat Aqutsinermut Allattoqarfik J.nr. 21.16+1999 Ulloq 18. januar 1999 Qitiusumik allattoqarfimmi oqarasuaatit angallattakkat angerlarsimaffimmilu

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014

Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Rettevejledning samfundsfag 2014 Inuiaqatigiilerinermi naqqiinissamut ilitsersuut 2014 / Naqqiinissamut ilitsersuutinut atuuttoq. Rettevejledning samfundsfag 2014 Apeqqutit/immikkoortut tamarmik karakterimik annerpaamik nalilerneqarsinnaanngillat.

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

TUNINIAGAQ - angallat meqqia MASTER 740 HT Nuna Advokater v/advokat Charlotte Pedersen-ip toqukkut qimagussimasoq Kaj Olsen Egede sinnerlugu pigisai makkua tuniniarpai: Angallat meqqia Master 740 HT Inissaqarluartoq,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. december 2009 16. december 2009. Nr. 1273. Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre

Læs mere

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ

EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ 1 EQQARTUUSSIVEQARFIMMI SERMERSUUP EQQARTUUSSUTIP AALLASSIMAFIATA ASSILINEQARNERA UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETSKREDS SERMERSOOQ Ulloq 11. november 2013 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi sulialiami sul.all.no.

Læs mere

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr.

K E N D E L S E. X Kommunes afgørelse ændres, således at du har krav på betaling af din el-restance: 4.467 kr. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Isumaginninnermi Naammagittaalliuuteqartarfik Det Sociale Ankenævn Sags nr. 40.72.03 xxxx Postboks 689 3900 Nuuk Tlf. (+299) 34 50 00 Fax (+299) 32

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Namminersornerullutik Oqartussat Tusagassiiviat Grønlands Hjemmestyres Informationskontor Nr. 4 juni 2002

Namminersornerullutik Oqartussat Tusagassiiviat Grønlands Hjemmestyres Informationskontor Nr. 4 juni 2002 Tusagassiivik Namminersornerullutik Oqartussat Tusagassiiviat Grønlands Hjemmestyres Informationskontor Nr. 4 juni 2002 Atuarfitsialak Atuarfik pillugu peqqussutip nutaap akuersissutigineqarneratigut Atuarfitsialaap

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer

Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer Bekendtgørelse om registrering af skibe, som ikke anses for at have dansk ejer I medfør af 2, stk. 1 og 2, 514 a og 515 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 856 af 1. juli 2010, som ændret ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag.

2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. december Forslag. 2016/1 LSV 64 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20165000453 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15.

Læs mere

Oqaluuserisassat / Dagsorden:

Oqaluuserisassat / Dagsorden: Oqaluuserisassat / Dagsorden: Ataatsimiinnerup ammarneqarnera (IMM. / DOP 1) Mødets åbning Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat (IMM. / DOP 2) Redegørelse for dagsordenen Eqimattak / Gruppe 1: (IMM. /

Læs mere

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015

AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 AEU-2 KALAALLISUT ALLATTARIARSORLUNI MISILITSINNEQ / GRØNLANDSK SKRIFTLIG FREMSTILLING JANUAR 2015 Piffissami nal. ak./tidspunkt.: Eqimattani oqaloqatigiinneq / Samtalerunde kl. 9.00 9.30 Kisimiilluni

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post

Ataasiinnarmut akia Stykpris. Aningaasartuutaasariaqartut Budget Suna/Post. Qassit Antal. 750 kr. 5 stk. 3.750 kr. Unnuineq / Ophold Suna/Post Immersuinissamut ilitsersuut Vejledning Una ilitsersuutaavoq tapiissutinik inooqatigiinnut suliniutinut qanoq qinnuteqassanersutit. Qinnuteqaammut immersugassaq immersunnginnerani misissorluaqquneqarpoq.

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love.

L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. L 11 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og forskellige andre love. (Registrering af kreditvurderingsbureauer, godkendelsesordning

Læs mere

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om matchtilpasning og volatilitetsjustering af den risikofrie rentekurve for gruppe 1-forsikringsselskaber 1) BEK nr 1775 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II")

DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED (SOLVENS II) DIREKTIV 138/2009 OM ADGANG TIL OG UDØVELSE AF FORSIKRINGS- OG GENFOR- SIKRINGSVIRKSOMHED ("SOLVENS II") 1 Formål og ikrafttræden Solvens II udgør grundstenen i den europæiske regulering af forsikrings-

Læs mere

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre

Udkast til. Lov om Grønlands Selvstyre Udkast til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 1. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1)

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Nr. 186 24. februar 2010 Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love 1) Kapitel 1 Delvis ikrafttræden Kapitel 2 Midlertidige

Læs mere

Fenja - Beauty & Fit 4 U Akit / Priser Vippe extension:............................. 595 kr. Ansigt behandling. Priser fra:................... 375 kr. Akupunktur. Priser fra:........................ 200

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til

Forslag. Lovforslag nr. L 6 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) til Lovforslag nr. L 6 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere