Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004"

Transkript

1 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj I Kronologisk oversigt over de i 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. samt supplement for 2004 Side dec. Bekendtgørelse for Grønland om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser (Finanstilsynet, ikke kundgjort i Lovtidende) dec. Bekendtgørelse for Grønland om finansiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Finanstilsynet, ikke kundgjort i Lovtidende) jan. Bekendtgørelse nr. 12 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling jan. Bekendtgørelse nr. 44 af tillægsaftale af 17. juni 2004 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale jan. Bekendtgørelse nr. 71 om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i jan. Bekendtgørelse nr. 72 for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse jan. Bekendtgørelse nr. 73 for Grønland om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om radioprøver og kaldesignaler m.v jan. Bekendtgørelse nr. 82 om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer i Grønland (frekvensplan) jan. Bekendtgørelse nr. 46 for Grønland om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder jan. Bekendtgørelse nr. 47 for Grønland om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af bygningsbrandforsikring jan. Bekendtgørelse nr. 48 for Grønland om medlemshæftelse i gensidige forsikringsselskaber ved deltagelse i coassurancevirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 49 for Grønland om koncerninterne transaktioner jan. Bekendtgørelse nr. 50 for Grønland om anmeldelse af det tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 51 for Grønland om grundlagsrente for livsforsikringsvirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 52 for Grønland om livsforsikringsselskabers syge- og ulykkesforsikringsvirksomhed jan. Bekendtgørelse nr. 53 for Grønland om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper jan. Bekendtgørelse nr. 54 for Grønland om overdragelse af grønlandske forsikringsselskabers forsikringsbestande tegnet ved filial eller ved udøvelse af virksomhed i form af grænseoverskridende tjenesteydelser jan. Bekendtgørelse nr. 55 for Grønland om kongruens og lokalisering jan. Bekendtgørelse nr. 56 for Grønland om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale jan. Anordning nr. 43 om udmøntning af temamønter feb. Bekendtgørelse nr. 99 om skibsbøger og tilsynsbog feb. T. nr. 3 (LTC) Bekendtgørelse af Protokol af 16. maj 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening, feb. T. nr. 2 (LTC) Bekendtgørelse af europæisk overenskomst af 5. marts 1996 om personer, der deltager i procesførelse ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol feb. Bekendtgørelse nr. 116 for Grønland om muslinger m.m marts Anordning nr. 137 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer Følgende bekendtgørelser med ændringer er samtidig med anordningens ikrafttræden gældende for Grønland: 1) Bekendtgørelse nr / om Garantifonden for indskydere og investorer ) Bekendtgørelse nr / om samarbejdet mellem Finanstilsynet og en garantifond for indskydere og investorer marts Anordning nr. 138 om udmøntning af temamønter

2 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj II Side 11. marts Anordning nr. 217 om ikrafttræden for Grønland af love om ændring af søloven (Registrering af anpartsselskaber og oprettelse af Den Supplerende Fond for Olieskadeerstatning) marts Bekendtgørelse nr. 173 for Grønland om information til forsikringstageren i tilfælde hvor en skadesforsikringsaftale tilbydes i henhold til reglerne om fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser marts Bekendtgørelse nr. 174 for Grønland om tilladelse til livsforsikringsselskaber marts Bekendtgørelse nr. 175 for Grønland om tilladelse til skadesforsikringsselskaber marts Bekendtgørelse nr. 176 for Grønland om filialer m.v. af udenlandske forsikringsselskaber, der udøver genforsikringsvirksomhed i Grønland marts Bekendtgørelse nr. 209 om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene marts Anordning nr. 212 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, lov om skibes besætning, lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v. og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om måling af skibe marts Anordning nr. 213 om ikrafttræden for Grønland af dele af lov om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven marts Bekendtgørelse nr. 211 for Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv april Bekendtgørelse nr. 252 for Grønland om god skik for finansielle virksomheder april Bekendtgørelse nr. 262 om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling april Bekendtgørelse nr. 271 om forsikring for luftfartøjer og minimumsgrænser herfor for flyvning i Grønland og på Færøerne april Bekendtgørelse nr. 273 for Grønland om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber april Bekendtgørelse nr. 274 for Grønland om filialer af kreditinstitutter, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland i medfør af 30, stk. 1, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om finansiel virksomhed april Lov nr. 297 om ændring af lov om sundhedsvæsenet i Grønland (Foranstaltninger ved overtrædelse af lovgivningen på sundhedsområdet) april T. 5 (LTC) Bekendtgørelse af tredje protokol af 6. marts 1959 til den almindelige overenskomst om rettigheder og immuniteter for Det Europæiske Råd (nu: Europarådet) april T. nr. 6 (LTC) Bekendtgørelse af aftale af 6. august 2004 med Amerikas Forenede Stater om ændring og supplering af overenskomst af 27. april 1951 om forsvaret af Grønland april T. nr. 10 (LTC) Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedrørende anvendelse i Grønland af Rom-statutten for Den Internationale Straffedomstol af 17. juli maj Lov nr. 325 om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse) maj Bekendtgørelse nr. 388 om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar maj Anordning nr. 414 om ikrafttræden for Grønland af lov om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder juni Bekendtgørelse nr. 434 for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået aftale med på det finansielle område, og som ikke har indgået aftale med Grønland m.v juni Bekendtgørelse nr. 468 om vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension juni T. 12 (LTC) Bekendtgørelse af overenskomst af 11. februar 2004 om Den Nordiske Investeringsbank juni T. 13 (LTC) Bekendtgørelse af aftale af 19. august 2002 mellem de stater, som er deltagere i konventionen vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation og Den Europæiske Rumorganisation til beskyttelse og udveksling af klassificerede oplysninger juni Bekendtgørelse nr. 617 om besætningsmedlemmers eksponering for vibrationer (Vibrationsbekendtgørelsen) juni Bekendtgørelse nr. 619 for Grønland om store engagementer juni Lov nr. 527 om ændring af forskellige love på Finansministeriets område (Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen) juni Lov nr. 556 om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand (Ændringer som følge af kommunalreformen, lovens anvendelse på Færøerne og i Grønland m.v.) juni Lov nr. 577 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler juni Bekendtgørelse nr. 668 om Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed juli Bekendtgørelse nr. 726 for Grønland om Ankenævnet for Søfartsforhold (Forretningsorden) juli Bekendtgørelse nr. 738 om betaling for syn af skibe m.v. i Grønland

3 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj III Side 21. juli T. 17 (LTC) Bekendtgørelse af De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 med den dertil knyttede aftale af 28. juli 1994 om anvendelse af konventionens kapitel XI juli T. 18 (LTC) Bekendtgørelse af aftale af 23. maj 1997 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havretsdomstol juli T. 19 (LTC) Bekendtgørelse af protokol af 27. marts 1998 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Havbundsmyndighed juli T. 20 (LTC) Bekendtgørelse om Danmarks godkendelse af ændring af FN-konventionen af 1980 om særligt skadevoldende konventionelle våben aug. Anordning nr. 832 om udmøntning af temamønter sept. Bekendtgørelse nr. 888 for Grønland om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v sept. Bekendtgørelse nr. 889 for Grønland om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer sept. Bekendtgørelse nr. 890 for Grønland om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer sept. Bekendtgørelse nr. 891 for Grønland om visse forureninger i fødevarer sept. Anordning nr. 904 om udmøntning af temamønter okt. Bekendtgørelse nr. 990 om satser pr. 1. januar 2006 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om sikring mod følger af arbejdsskade i Grønland okt. Lovbekendtgørelse nr om arbejdsmiljø i Grønland okt. T. 35 (LTC) Bekendtgørelse af Kyoto-protokollen af 11. december 1997 til FN s rammekonvention om klimaændringer okt. T. 39 (LTC) Bekendtgørelse om udvidelse til Færøerne og Grønland af nordisk konvention af 18. august 2003 med Finland, Island, Norge og Sverige om social sikring nov. Bekendtgørelse nr om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar nov. Bekendtgørelse nr om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser nov. Lovbekendtgørelse nr om kontinentalsoklen dec. Bekendtgørelse nr om størrelsen pr. 1. januar 2006 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter dec. Bekendtgørelse nr om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling dec. Bekendtgørelse nr om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten dec. Bekendtgørelse nr om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland dec. Bekendtgørelse nr om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i dec. Bekendtgørelse nr om Arbejdsmarkedets Tillægspension dec. Bekendtgørelse nr om beregning af engangsbeløb i forbindelse med ATP-medlemmets død dec. Bekendtgørelse nr om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension og Særlig Pensionsopsparing dec. Bekendtgørelse nr om bygherrens pligter i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd dec. Bekendtgørelse nr om sikkerheds- og sundhedsarbejde på virksomheder i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om unges arbejde i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland dec. Bekendtgørelse nr om gebyrer for ekspedition af Økonomistyrelsens finansforvaltningsopgaver dec. Bekendtgørelse nr om tilskud til udvekslingsophold for unge under 18 år dec. Bekendtgørelse nr om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser dec. Lovbekendtgørelse nr om luftfart dec. Bekendtgørelse nr om forskellige rentesatser på studiegældsområdet dec. Lov nr om ændring af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank (Afvikling og nedlæggelse m.v. af Kongeriget Danmarks Fiskeribank) Cirkulærer (MT) m.v. 2004: 5. sept. Vedtægt for Kulturfonden Danmark-Grønland sept. Cirkulære (MT) nr. 125 om fastlæggelse af nærmere rammer for samarbejdet mellem den danske regering og Grønlands landsstyre i henhold til 2, stk. 2, i lov nr. 577 af 24. juni 2005 om Grønlands landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler, herefter benævnt loven. 467

4 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj IV Inatsisit, nalunaarutit il. il imi nassiussuunneqarsimasut kiisalu 2004-mut ilassutit tulleriiaarlugit nalunaarsornerat Qupp dec. Sillimmasiinermik ingerlatseqatigiiffinnut soraarmerissutisiassanullu karsinut nuiuuttunut aningaasalersuinermik nalunaarusiat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut (Aningaasanut Nakkutilliisuutitat, Lovtidendemi nalunaarutigineqanngilaq) dec. Taarsigassarsisitsisarfiit aamma aningaasanik tuniniaasartutut ingerlatseqatigiiffiit il. il. pillugit aningaasalersuinermik nalunaarusiortarnermik Kalaallit Nunaannut nalunaarut (Aningaasanut Nakkutilliisuutitat, Lovtidendemi nalunaarutigineqanngilaq) jan. Qularnaveerusiissutitalinnik taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugu nalunaarut nr jan. Marloriaammik akileraannginnissaq pillugu danskit kalaallillu isumaqatigiissutaannut ilassutitut isumaqatigiissummik nalunaarut nr jan. Kalaallit Nunaanni 2005-imi radiup frekvensiinik atuinermut atasumik akiliutissat pillugit nalunaarut nr jan. Akuerineqarnikkut radiup frekvensiinik atuinissaq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Akuerineqarani radiup frekvensiinik atuinissaq pillugu aamma radiulerinermi misilitsittarnerit kalerrisaarutillu il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Kalaallit Nunaanni radiup frekvensiinik atuinissami najoqqutassanik aalajangersaanissaq aamma radiup frekvensiisigut atorsinnaasanik tamarmiusunik pisariaqartitsineq naapertorlugu tulleriissaareqatigiinnissaq pillugit nalunaarut (frenkvensit pillugit pilersaarusiorneq) nr jan. Aningaasalersuinermik ingerlatsinermi ileqquusumik pisiniartunik paasissutissat pillugit Kalaallit Nunaanni nalunaarut nr jan. Sillimmasiinermik ingerlatsiviit illuutit ikuallattoorsinnaanerannut sillimmasiisarnerat pillugu minnerpaamik piumasaqaatit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Sillimmasiinermik peqatigiilluni ingerlatseqatigiiffinni peqataanikkut sillimmaseeqatigiinnerni ilaasortat akiliisussatut pisussaaffilernerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Ingerlatseqatigiiffissuit namminneq iluminni aningaasanik nuussisarnerat pillugu nalunaarut nr jan. Toqusooratarsinnaanermut sillimmasiinermik ingerlatsinermut teknikkikkut tunngavinnik il. il. nalunaarutiginnittarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Toqusooratarsinnaanermut sillimmasiinernik ingerlatsinermut tunngaviusumik ernialiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Inuunermut sillimmasiinermik ingerlatsiviit napparsimasinnaanermut ajunaarsinnaanermullu sillimmasiinermik ingerlatsinerat pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Pappiaqqanik nalilinnik susassaqartunik arlariinnik pineqartunik killiliineq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Kalaallit Nunaanni sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffinni sillimmasiissutaatinik immikkoortortaqarfikkoortumik imaluunniit nunap killeqarfii qaangerlugit sullissinernikingerlataqarnikkut pilersitaasunik allanut tunniussisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Naapertuutsitsinissamik sumiissusiliinissamillu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Toriataarsinnaanermut sillimmasiineq pillugu isumaqatigiissusiortoqartillugu sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffimmiit sillimmasertittumut paasissutissiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr jan. Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr feb. Umiarsuit allattaavii nakkutilliisullu allattaavii pillugit nalunaarut nr

5 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:10 k02 bj V Qupp 18. feb. I. nr. 3 (LTC) Uuliamik mingutsitsisoqarnerani ajoqusikkat taarsiivigineqarnissaannut nunat tamalaat aningaasaateqarfiannik pilersitsineq pillugu nunat tamalaat isumaqatigiissutaannut 16. maj 2003-meersumut tapiliussamik nalunaarut feb. I. nr. 2 (LTC) Inuit Europamiut Inuttut Piginnaatitaaffiit pillugit Eqqartuussivianni eqqartuussisoqarnerani peqataasinnaasut pillugit europamiut isumaqatigiissutaannik 5. marts 1996-imeersumik nalunaarut feb. Uillut il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Aningaasaliisut aningaasalersuisullu qularnaveerusiiffiginissaannut aningaasaateqarfik pillugu nalunaarut nr Nalunaarutit allannguutaat ilanngullugit makkua peqqussutip atortuulersinneqarnera peqatigalugu Kalaallit Nunaanni atuutissapput: 1) Aningaasaliisut aningaasalersuisullu Qularnaveerusiiffiginissaannut Aningaasaateqarfik pillugu nalunaarut nr / ) Aningaasanut Nakkutilliisuutitat aamma aningaasaliisut aningaasalersuisullu qularnaveerusiiffiginissaannut aningaasaateqarfiup suleqatigiinnerat pillugu nalunaarut nr / marts Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr marts Umiartorneq pillugu inatsisip allannguutaanik inatsisit Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaannik peqqussut nr. 217 (Anpartsselskabinik nalunaarsuisarneq aamma Uuliamik Ajoqusiinernut Taarsiiffiginnittarneq pillugu Ilassutitut Aningaasaateqarfik-mik pilersitsinissaq) marts Ajoqusernermut sillimmasiinissamik isumaqatigiissusiornissaq nammineq pilersitsisinnaatitaaneq aamma sullissinernik nammineq kajumissutsimik taartigeeqatigiinnissaq pillugit maleruagassanut naapertuuttumik neqeroorutaatillugu sillimmasertittunut paasissutissiisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Toqoriataarsinnaanermut sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffinnut akuersissutit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Ajoqusernernut sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffinnut akuersissutit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Nunami allamiut sillimmasiisarfittut ingerlatseqatigiiffiisa sillimmaseeqqittarnermik Kalaallit Nunaanni ingerlataqartut immikkoortortaqarfii il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr marts Ministerit akornanni suliassaqarfiit agguataarnerisa allannguutaannik nalunaarut nr marts Immatigut navialitsaaliuineq pillugu inatsisip allanngortinnissaa pillugu inatsisip, umiarsuarni inuttat pillugit inatsisip, aqqartartut suliassaat atortuilu il. il. pillugit inatsisip inatsisillu allat assigiinngitsut kiisalu umiarsuarnik uuttortaasarneq pillugu inatsisip atorunnaarsinnera pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaannik peqqussut nr marts Imarsiornermi isumannaatsuunissaq pillugu inatsisip aamma umiartortut pillugit inatsisip allanngortinnissaa pillugu inatsisip ilaata Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut nr marts Piginnaatitsissutit ilaannik Søfartsstyrelsemut inissiineq aamma naammagittaalliorsinnaaneq il. il. pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Aningaasalersuinermik ingerlatseqatigiiffinnut ileqqorissaarnissaq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Qularnaveerusiissutitalinnik taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugit nalunaarut nr april Silaannakkoortaatit (timmisartut) pillugit sillimmasiissutinik aamma Kalaallit Nunaanni Savalimmiunilu timmisartornerni tamatumunnga minnerpaatut killissarititanik nalunaarut nr april Sillimmasiinernik ingerlatseqatigiiffinnut akiliisinnaassuseqarneq ingerlatsinissamillu pilersaarutit pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Taarsigassarsisitsisarfiit immikkoortortai, nunami Den Europæiske Unionip avataani, Fællesskabillu aningaasalersuinermut tunngasutigut isumaqatigiissuteqarfiginngisaani, aamma aningaasalersuinermik ingerlatsineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortussanngortinnissaanut peqqussummi 30, imm. 1, naapertorlugu Kalaallit Nunaannut isumaqatigiissuteqarsimanngitsumi, akuersissuteqarfigisat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr april Kalaallit Nunaanni peqqinnissaqarfik pillugu inatsisip allannguutaanik inatsit nr april I. 5 (LTC) Det Europæiske Råd-ip (maanna: Europarådet) piginnaatitaaffii aamma eqqartuussisunut tunniunneqarsinnaannginnera pillugit nalinginnaasumik isumaqatigiissummut tapiliussat pingajussaannik nalunaarut

6 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:11 k02 bj VI Qupp 28. april I. nr. 6 (LTC) Kalaallit Nunaat illersorneqarnissaa pillugu isumaqatigiissutip 27. april 1951-imeersup allannguutissai ilassutissaalu pillugit Amerikami Naalagaaffeqatigiinnut isumaqatigiissummik 6. august 2004-meersumik nalunaarut april I. nr. 10 (LTC) Den International Straffedomstol pillugu Ruumami malittarisassiat unioqqutitassaanngitsut 17. juli 1998-imeersut Kalaallit Nunaanni atortinneqarnissaat pillugu Danmarkip naalagaaffimmut nalunaarummik tunuartitsineranik nalunaarut maj Akileraarutit aamma akitsuusiussat pillugit inatsisit ilaasa, suliffissaqartitsinermut aningaasaateqarfik pillugu inatsisip, akiliisitsiniartarneq pillugu inatsisip aamma avatangiisinik mingutsitsinaveersaarineq pillugu inatsisip allannguutaannik inatsit (Akileraarutinik akitsuusiussanillu akiliinngitsoortarnerit pinaveersaarnissaanik suliniuteqarneq) nr maj Inuussutissarsiutitigut nappaataalersartut 1. januar 2005 sioqqullugu nalunaarutiginnissutaasut allattorsimaffiannik nalunaarut nr maj Nunani Tamalaani Ilisimatusarnernut aamma Inuttut Piginnaatitaaffiit pillugit Danmarkimi Qitiusumik Suliffeqarfik-mik pilersitsinissaq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussut nr juni Sillimmasiinermik ingerlatseqatigiiffiit immikkoortortaqarfii, nunami Den Europæiske Unionip avataaniittumik ingerlatsinissamik akuersissuteqarfigineqarsimasut, Fællesskabillut aningaasalersuinermut tunngasutigut isumaqatigiissuteqarfiginngisaani, aamma Kalaallit Nunaannik isuamqatigiissuteqanngitsut il. il. pillugit nalunaarut nr juni Arbejdsmarkedets Tillægspension-ip malittarisassaanik nalunaarut nr juni I. nr. 12 (LTC) Den Nordiske Investeringsbank pillugu isumaqatigiissummik 11. februar 2004-meersumik nalunaarut juni I. nr. 13 (LTC) Europamiut silaannarsualiartitsisarnermi kattuffiannik pilersitsineq pillugu naalagaaffiit isumaqatigiissutaanni naalagaaffiit peqataasut aamma Europamiut Silaannarsualiartitsisarneq pillugu Kattuffiata akornanni paasissutissanik klassilersukkanik illersuinissamik taartigeeqatigiinnissamillu isumaqatigiissutaannik 19. august 2002-meersumik nalunaarut juni Sulisorisat sajukulaarnernit sunniivigineqarsinnaaneri pillugit nalunaarut (Sajukulaarfigitinneq pillugu nalunaarut) nr juni Suliassat annertuut pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr juni Aningaasanut Ministereqarfiup susassaqarfiini inatsisit assigiinngitsut allannguutaannik inatsit (Kommuninik iluarsartuussinerup nassatarisaanik atuuttariaqartutut allannguutit) nr juni Folketingip Ombudsmandia pillugu inatsisip allannguutaanik inatsit (Kommuninik iluarsaaqqinnerup kingunerisaatut allannguutit, inatsisip Savalimmiuni aamma Kalaallit Nunaanni atortuutinneqarnissaa il. il.) nr juni Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut inuiaat inatsisaat naapertorlugit isumaqatigiissusiorsinnaanerat pillugu inatsit nr juni Ilisimatuussutsikkut peqquserluutaasartut pillugit Ataatsimiititaliat pillugit nalunaarut nr juli Ankenævnet for Søfartsforhold (Imarsiornermut Tunngassutilinni Maalaaruteqartarfik) pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut (Suleriaasissaq) nr juli Kalaallit Nunaanni umiarsuarnik il. il. misissuisarnernut akiliuteqarnissaq pillugu nalunaarut nr juli I. nr. 17 (LTC) Naalagaaffiit Peqatigiit Immatigut pisinnaatitaaffiit pillugit isumaqatigiissutaannik 10. december 1982-imeersumik aamma taassumunnga attuumassutilittut isumaqatigiissummi kapitali XI-mik atuisinnaaneq pillugu isuimaqatigiissummik 29. juli imeersumik nalunaarut juli I. nr. 18 (LTC) Den Internationale Havretsdomstol pillugu immikkut pisinnaatitsissutit aamma eqqartuussisunut suliassanngortitsisinnaannginnerit pillugit isumaqatigiissummik 23. maj 1997-imeersumik nalunaarut juli I. nr. 19 (LTC) Den Internationsle Havbundsmyndighed pillugu immikkut pisinnaatitsissutit aamma eqqartuussisunut suliassanngortitsisinnaannginnerit pillugit tapiliussamik 27. marts 1998-imeersumik nalunaarut juli I. nr. 20 (LTC) Sakkussiat atomimik assigisaannilluunniit pisuunngitsut immikkut ajoqusiisinnaassusillit pillugit FN-imi isumaqatigiissutip 1980-imeersup allannguutaanik Danmarkip akuersissutiginninnera pillugu nalunaarut aug. Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr sept. Inuussutissaleriffinni il. il. nammineerluni misissuisarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr sept. Inuussutissiani uumasuaraaqqat tappiorannartut akuusinnaasut killissaat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr

7 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:11 k02 bj VII Qupp 22. sept. Atortut suullu inuussutissianut attuuttussatut naatsorsuussat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr sept. Inuussutissiani mingutsitsissutaasartut ilaat pillugit Kalaallit Nunaannut nalunaarut nr sept. Pingaarutilinnik pisoqartillugu aggorsimasunik aningaasaliortarneq pillugu peqqussut nr okt. Sulisilluni ajoqusernerit kingunerisassaannut isumannaarineq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atortuulersinneqarnissaanik peqqussut naapertorlugu 1. januar 2006 killigalugu akit annertussusaannik nalunaarut nr okt. Kalaallit Nunaanni sulinermi avatangiisit pillugit inatsimmik nalunaarut nr okt. I. nr. 35 (LTC) Silaannaap allannguutai pillugit FN-imi najoqqutassatut isumaqatigiissummut Kyoto-mi tapiliussaq 11. december 1997-imeersoq pillugu nalunaarut okt. I. nr. 39 (LTC) Isumaginninnikkut isumannaarineq pillugu Nunat Avannarliit Finlandimut, Islandimut, Norgemut Sverigemullu isumaqatigiissutaannik 18. august 2003-meersumik Savalimmiunut aamma Kalaallit Nunaannut annertusisitsineq pillugu nalunaarut nov. Taarsiissuteqarnissamut akisussaaffiginninneq pillugu inatsit naapertorlugu taarsiissutit taartisiarititallu aningaasartaannik iluarsiiviginninneq pillugu nalunaarut nr nov. Pinerlunnernit eqqorneqartunut naalagaaffimmit taarsiissutit pillugit inatsit naapertorlugu taarsiissutit aningaasartaannik iluarsiiviginninneq pillugu nalunaarut nr nov. Nunaviup ilaa immap iluaniittoq pillugu unatsimmik nalunaarut dec. Akissarsisartut Qularnaveerusiiffiginissaannut Aningaasaateqarfiup aningaasartuutaasa matusiviginissaannut akileeqataassutit 1. januar 2006 killigalugu annertussusiinik nalunaarut nr dec. Qularnaveerusiissutitalinnik taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugit nalunaarut nr dec. Nunani allani suliaqarnerni sulinerni iliuutsit pillugit akiliuteqarnermik nalunaarut nr dec. Aqqusinertigut angallanneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsit naapertorlugu sillimmasiissutit matusissutissartaasa iluarsiivigineqarnerat pillugu nalunaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni 2006-imi radiup frekvensiinik atuinermut atasumik akiliutissat pillugit nalunaarut nr dec. Arbejdsmarkedets Tillægspension pillugu nalunaarut nr dec. ATP-mi ilaasortaasup toquneranut atasumik aningaasanik ataasiartumik tunniutassanik naatsorsuineq pillugu nalunaarut nr dec. Arbejdsmarkedets Tillægspension aamma Særlig Pensionsopsparing pillugit aningaasersuinernik nalunaarusiat pillugit nalunnaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni sanatitsisup pisussaaffii pillugit nalunaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni Suliffigissaasut suleriaasissaat pillugu nalunaarut nr dec. Kalaallit Nunaanni sullivinni isumannaallisaanermik peqqinnissamillu sulineq pillugu nalunaarut nr dec. Inuusuttut Kalaallit Nunaanni sulinerat pillugu nalunaarut nr dec. Sanaartorfissanik assigisaattullu suliaqarfiusunik aaqqissuussineq pillugu nalunaarut nr dec. Økonomistyrelsip aningaasanik aqutsinermi suliassanik sullissineranut akiliutit pillugit nalunaarut nr dec. Inuusuttunik 18-it inorlugit ukiulinnik taartigeeqatigiissitsinerni najugaqarallarnermt tapiissutit pillugit nalunaarut nr dec. Fødevarestyrelsip suliassai piginnaatitsissutillu pillugit nalunaarut nr dec. Silaannakkut angallanneq pillugu nalunaarut nr dec. Ilinniagaqarnermi akiitsunut tunngasuni erniat annertussusii assigiinngitsut pillugit nalunaarut nr dec. Kongeriget Danmarks Fiskeribank pillugu inatsisip allannguutaanik inatsit (Kongeriget Danmarks Fiskeribank-imik matusiartuaarneq atorunnaarsitsinissarlu il. il.) nr Kaajallaasitat (MT) 2004: 5. sept. Danmarkip-Kalaallit Nunaata Kulturimut Aningaasaateqarfiat, Kulturfonden Danmark- Grønland, pillugu malittarisassat sept. Kaajallaasitaq (MT) nr. 125 Kalaallit Nunaanni naalakkersuisut inuiaat inatsisaat naapertorlugit isumaqatigiissusiorsinnaanerat pillugu inatsimmi nr. 577, 24. juni 2005-imeersumi, kinguliini inatsit -mik taagorneqartoq, 2, imm. 2, naapertorlugu Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu naalakkersuisut suleqatigiinneranni erseqqinnerusumik najoqqutassanik aalajangersaaneq

8 O: Statsministeriet Diverse Dokumenter kronologisk oversigt 2005.fm :38:11 k02 bj VIII

9 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj NALUNAARUTIT Grønlandsk Lovsamling SERIE A 2005 Udgiver Naqiterisitsisoq: Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K 22. december 2004 Finanstilsynet (Ikke kundgjort i Lovtidende) Bekendtgørelse for Grønland om financielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser 22. december 2004 Aningaasaqarnerni Nakkutiliisuutitat (Lovtidende-mi nalunaarutigineqarnikuunngilaq) Sillimmasiisarfiit aamma soraarnerussutissanut aningaasaateqarfiit nuiuutut pillugit aningaasalersuinermi nalunaarutaasartut pillugit Kalaallit Nunannut Nalunaarut 22. december 2004 Finanstilsynet (Ikke kundgjort i Lovtidende) Bekendtgørelse for Grønland om financiel rapportering for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. 22. december 2004 Aningaasaqarnerni Nakkutiliisuutitat (Lovtidende-mi nalunaarutigineqarnikuunngilaq) Qularnaveeqqusiissutitalinnik taarsigassarsititsisarfiit aamma aningaasanik tuniniaasartutut ingerlatseqatigiiffiit pillugit aningaasalersuinermik nalunaaruteqartarneq pillugu Kalaallit Nunaannut nalunaarut. 5. januar 2005 Bek. nr. 12 Nal. nr. 12 Nutsernera Bekendtgørelse om realkreditinstitutters værdiansættelse og låneudmåling Se Lovtidende A 2005 p. 69 Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr Qularnaveerusiissutitalittut taarsigassarsisitsisarfiit naliliisarnerat taarsigassarsiassanillu annertussusiliisarnerat pillugu nalunaarut Takuuk Lovtidende A 2005 q. 69 Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr

10 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj 2 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 44 Nal. nr. 44 Nutsernera Bekendtgørelse af tillægsaftale af 17. juni 2004 til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Den 17. juni 2004 blev der i København underskrevet en tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale af 18. oktober 1979, jf. bekendtgørelse nr. 475 af 21. november 1979 som senest ændret ved tillægsaftale af 12. juni 2002, jf. bekendtgørelse nr af 9. december Aftalen har følgende ordlyd: Marloriaammik akileraannginnissaq pillugu danskit kalaallillu ilassutitut isumaqatigiissutaat 17. juni 2004-meersoq 17. juni 2004, Københavnimi atsiorneqarpoq marloriaammik akileraartoqannginnissaq pillugu danskit kalaallillu ilassutitut isumaqatigiissutaat 18. oktober 1979-meersoq, tak. nalunaarut nr november 1979-meersoq, kingullermik allanngortinneqartoq ilassutitut isumaqatigiissutikkut 12. juni 2002-meersukkut, tak. nalunaarut nr december 2002-meersoq. Isumaqatigiissut imatut oqaasertaqarpoq: Tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale Tillægsaftale til den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager. Den danske regering og det grønlandske landsstyre er blevet enige om følgende: Artikel 1 Overførsel til Grønland af pensionsordninger med løbende udbetalinger tegnet i danske pensions- eller livsforsikringsselskaber for personer, som har skattemæssigt hjemsted i Grønland efter artikel 4 i den mellem den danske regering og det grønlandske landsstyre indgåede aftale af 18. oktober 1979 til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomst- og formueskat samt om bistand i skattesager, behandles ikke som udog indbetaling efter pensionsbeskatningslovens afsnit 1. Det er en betingelse, at der ikke i Danmark har været givet fradrag for indbetalinger til de pågældende pensionsordninger eller bortseelsesret for arbejdsgivers bidrag til ordningerne. Det er videre en betingelse, at overførsel til Grønland finder sted senest den 31. december Marloriaammik akileraannginnissaq pillugu danskit kalaallillu isumaqatigiissutaannut ilassutitut isumaqatigiissut Aningaasarsianit pigisanillu marloriaammik akileraannginnissaq siunertaralugu kiisalu akileraartarnermi suliassani ikioqatigiinnissaq pillugu danskit naalakkersuisuisa Kalaallillu Nunaata naalakkersuisuisa isumaqatigiissutaannut 18. oktober 1979-imeersumut ilassutitut isumaqatigiissut. Danskit naalakkersuisuisa Kalaallillu Nunaata naalakkersuisuisa makku isumaqatigiissutigaat: Allaaserisaq 1 Aningaasarsianit pigisanillu marloriaammik akileraannginnissaq siunertaralugu kiisalu akileraartarnermi suliassani ikioqatigiinnissaq pillugu danskit naalakkersuisuisa kalaallillu naalakkersuisuisa isumaqatigiissutaanni 18. oktober 1979-imeersumi allaaserisaq 4 naapertorlugu inunnut akileraartarnikkut Kalaallit Nunaanni angerlarsimaffeqartunut, danskit soraarnerussutisiaqalernissamut imaluunniit inuunermut sillimmasiisarfiini soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernik ingerlaavartumik tunniussiviusartunik pilersinneqarsimasunik Kalaallit Nunaannut nuussinermi tamanna soraarnerussutisiaqalernissamut ileqqaakkat akileraaruserneqarnissaannut inatsimmi immikkoortoq 1 naapertorlugu tunniussinertut akiliinertulluunniit isigineqassanngilaq. Tamatumunnga piumasaavoq soraarnerussutisiaqalernissamut aaqqissuussinernut pineqartunut akiliutit Danmarkimi ilanngaatigitinneqarsimannginnissaat imaluunniit sulisitsisup aaqqissuussinernut akiliutaasa aningaasarsianut ilanngunneqartussaanngitsutut

11 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 44 Nal. nr. 44 Nutsernera isigineqarsimannginnissaat. Aammattaaq piumasaavoq Kalaallit Nunaannut nuussinerup kingusinnerpaamik ullormi 31. december imi pinissaa. Artikel 2 Stk. 1. Denne tillægsaftale træder i kraft den dag, som begge parter har undertegnet den. Stk. 2. Tillægsaftalen skal dog tidligst træde i kraft den dag, hvor det danske Folketing tiltræder aftalen. Stk. 3. Tillægsaftalen har virkning fra og med den 1. januar Artikel 3 Denne tillægsaftale skal forblive i kraft, så længe aftalen af 18. oktober 1979 er i kraft. Udfærdiget i København, den 17. juni 2004 i to eksemplarer på dansk og to eksemplarer på grønlandsk, hvilke tekster har lige gyldighed. For det grønlandske landsstyre Josef Motzfeldt For den danske regering Svend Erik Hovmand Tillægsaftalen er i medfør af 2, stk. 2, trådt i kraft den 7. december Skatteministeriet, den 5. januar 2005 KRISTIAN JENSEN Allaaserisaq 2 Imm. 1. Ilassutitut isumaqatigiissut manna atortuulissaaq ullormi peqataasut tamarmik atsiuiffianni. Imm. 2. Ilassutitut isumaqatigiissut siusinnerpaamik atuutilissaaq ullormi danskit Folketingiata isumaqatigiissummik akuersissuteqarfigisaani. Imm. 3. Ilassutitut isumaqatigiissut atortuulerpoq 1. januar 2004 aallarnerfigalugu. Allaaserisaq 3 Ilassutitut isumaqatigiissut manna atuuttuassaaq isumaqatigiissut 18. oktober 1979-imeersoq atuutsillugu. Ulloq 17. juni 2004-mi Københavnimi suliarineqarpoq, danskisooq kalaallisoorlu marlunngorlugit, taakkulu oqaasertaat naligiimmik atuussuseqarput. Kalaallit Nunaata naalakkersuisui sinnerlugit Josef Motzfeldt Danskit naalakkersuisui sinnerlugit Svend Erik Hovmand Ilassutitut isumaqatigiissut, 2, imm. 2 malillugu atortuulerpoq ulloq 7. december 2004 Akileraartarnermut ministereqarfik 5. januar 2005 KRISTIAN JENSEN 13. januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera Bekendtgørelse om gebyrer i forbindelse med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i 2005 I medfør af 37 i anordning nr. 38 af 23. januar 2004 om ikrafttræden for Grønland af lov om radiofrekvenser fastsættes: Kalaallit Nunaanni 2005-imi radiup frekvensiinik atuinermut atasumik akiliutissat pillugit nalunaarut Radiup frekvensii pillugit inatsisip Kalaallit Nunaanni atortuulersinneqarnissaanik peqqussummi nr. 38, 23. januar 2004-meersumi 37 naapertorlugu aalajangersarneqarput:

12 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj 4 Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera Gebyrer for udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse 1. For oprettelse og udstedelse af tilladelse til frekvensanvendelse skal et engangsgebyr betales med nedenstående beløb: 1) Oprettelsesgebyr kr. 198,- Frekvensinik atuinissamut akuersissummik tunineqarnermi akiliutissat 1. Frekvensinik pilersitsinissamut aammalu atuinissamut akuersissummik tunineqarnissamut aningaasat ataani taaneqartut ataasiartumik akiliutitut akilerneqassapput: 1) Pilersitsinermi akiliutissaq kr. 198,- 2. For tilladelser til frekvensanvendelse i den maritime radiotjeneste og luftfartsradiotjenesten skal der betales et årligt gebyr med nedenstående beløb: 1) Pr. maritim landstation kr. 168,- 2) Pr. luftfarts jordstation kr. 168,- 3) Pr. maritim land og/eller skibsstation for brug af VHF privatkanaler pr. 25 khz kr. 163,- 4) VHF pr. kystradiostation (position) pr. 25 khz kr. 328,- 5) MF/HF/Telex pr. kystradiostation (position) pr. 25 khz kr. 277,- 3. For tilladelser til frekvensanvendelse i nedenstående radiotjenester skal der betales et årligt gebyr med nedenstående beløb: 1) Landmobil basisstation pr. 25 khz kr. 164,- 2) Landmobil basisstation, landsdækkende pr. 25 khz kr ,- 3) Mobile/bærbare radioanlæg kr. 163,- 4) Forsøg og prøvedrift under 3GHz, pr. 25 khz kr. 311,- 5) Forsøg og prøvedrift over 3GHz, pr. MHz kr. 311,- 6) Forsøg og prøvedrift laveffekt/delte frekvenser kr. 311,- 7) Radiokæde under 3 GHz, pr. MHz kr. 450,- 2. Umiarsuarnik timmisartunillu radiukkut sullissiinerni frekvensinik atuinissamut akuersissutit pillugit ukiumoortumik akiliutissatut aningaasat ataani taaneqartut akilerneqartassapput: 1) Umiarsuup nunami radioqarfik attaveqarfia ataaseq - kr. 168,- 2) Timmisartup nunami radioqarfik attaveqarfissaa ataaseq kr. 168,- 3) VHF-imik atuinermi 25 khz-imi ataatsimi kanalit namminerisassat pillugit umiarsuup nunami aamma/imaluunniit umiarsuarmi radioqarfianut ataatsimut kr. 163,- 4) VHF-imik atuinermi 25 khz-imi ataatsimi sinerissami radioqarfimmut ataatsimut (killiffimmi) 328,- kr. 5) MF/HF/Telex-imik atuinermi 25 khz-imi ataatsimi sinerissami radioqarfimmut ataatsimut (killiffimmi) kr. 277,- 3. Radiukkut sullissinerni kinguliini taaneqartuni frekvensinik atuinissamut akuersissutinut aningaasat kinguliini taaneqartut ukiumoortumik akilerneqartassapput: 1) Aallaavittut radioqarfik nunamiittoq nuttarneqarsinnaasoq, 25 khz-imi ataatsimit nuna tamakkerlugu kr. 164,- 2) Aallaavittut radioqarfik nunamiittoq nuttarneqarsinnaasoq, 25 khz-imi ataatsimit nuna tamakkerlugu kr ,- 3) Radioqarfik nuunneqarsinnaasoq/angallattagaq kr. 163,- 4) 3GHz ataallugu misiligaaneq aamma ingerlatsinermut misiliineq, 25 khz-imi ataatsimi 311,- 5) 3GHz-ikkut misiligaaneq aamma ingerlatsinermut misiliineq, MKz-imi ataatsimi kr. 311,- 6) Frekvensinik sakkukitsunik/agguataakkanik misiligaaneq aamma ingerlatsinermut misiliineq kr. 311,- 7) 3GHz-ikkut radiukkut attaveqatigiiaat, MHz-imi ataatsimi 450,-

13 O:\Statsministeriet\Diverse\549682\Dokumenter\NALA-2005.fm :32:12 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie A januar 2005 Bek. nr. 71 Nal. nr. 71 Nutsernera 8) Radiokæde over 3 GHz, pr. 28 MHz, landsdækkende kr. 455,- 9) FWA i 3 GHz, pr. 10 MHz kr. 460,- 10) FWA i 25 GHz, pr. 10 MHz kr. 466,- 11) Radiostedbestemmelse pr. 25 khz kr. 450,- 12) Radiofonistationer, pr. frekvens kr. 450,- 13) Tv, pr. kanal kr. 455,- 14) Satellitjordstationer under 3 GHz, pr MHz kr. 460,- 15) Satellitjordstationer over 3 GHz, pr 28 MHz kr. 460,- 16) Offentlig mobilkommunikation, pr. 200 khz kr. 455,- 17) DVB-T kr. 457,- 18) SNG jordstation kr. 457,- 19) VSAT jordstation kr. 457,- 20) Audio- og videotransmission, pr. frekvens kr. 457,- 21) Reportage, pr. frekvens kr. 457,- 8) 3GHz-ikkut radiukkut attaveqatigiiaat, 28 MHz-imi ataatsimi, nuna tamakkerlugu kr. 455,- 9) 3GHz-imi FWA, 10 NHz-imi ataatsimi kr. 460,- 10) 25 GHz-imi FWA, 10 MHz-imi ataatsimi kr. 466,- 11) Radiortarfissaq pillugu aalajangersagaq 25 khz-imi ataatsimi kr. 450,- 12) Radiofonistationit, frekvensimi ataatsimi kr. 450,- 13) TV, kanalimi ataatsimi kr. 455,- 14) 3Ghz ataalluguq aammataasiat nunami attaveqarfii, 28 MHz-imi ataatsimi kr. 460,- 15) 3GHz-ikkut qaammataasiat nunami attaveqarfii, 28 MHz-imi ataatsimi kr. 460,- 16) Oqarasuaatitigut angallattakkatigut tamanut attaveqarfiginninneq, 200 khz-imi ataatsimi kr. 455,- 17) DVB-T kr. 457,- 18) SNG-kkut nunami attaveqarfik 457,- 19) VSAT-kkut nunami attaveqarfik 457,- 20) Audio- aamma videotransmission, frekvensimi ataatsimi 457,- 21) Tusagassiuineq, frekvensimi ataatsimi kr. 457,- Gebyrer for radioprøver og for udstedelse af certifikater og kaldesignaler 4. For radioprøver til opnåelse af certifikater til betjening af radioanlæg i den maritime radiotjeneste skal der betales et engangsgebyr med nedenstående beløb: 1) Generelt certifikat som radiooperatør i GM- DSS, GOC kr. 667,- 2) Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS, ROC kr. 573,- 3) Certifikat til betjening af maritime MF-, HFog VHF-radioanlæg, LRC kr.573,- 4) Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg, SRC kr. 306,- 5) Begrænset certifikat som radiotelefonist, VHF-radioanlæg, BEG kr. 306,- 6) Genpart af certifikat kr. 125,- 5. For oprettelse og udstedelse af individuelt kaldesignal til brugere af radiofrekvenser skal der betales et engangsgebyr med nedenstående beløb: Radulerinermi misilitsinnermut aamma allagartanik kalerrisaarutinillu tunineqarnermut akiliutit 4. Umiarsuarnik radiukkut sullissinermi radioqarfinnik atuinissamut allagartartaarniarluni radiulerinermi misilitsinnermi aningaasat kinguliini taaneqartut ataasiartumik akiliutitut akilerneqartassapput: 1) GMDSS-imi, GOC-mi radiooperatøritut allagartaq nalinginnaasoq kr. 667,- 2) GMDSS, ROC-mi radiooperatøritut allagartaq minneq kr. 573,- 3) Umiarsuit radioqarfiini MF-kkut, HF-kkut aamma VHF-kkut radiolerinermi allagartaq LRC kr. 573,- 4) Umiarsuit radioqarfiini VHF-kkut radiulerinermi allagartaq, SRC kr. 306,- 5) Radiotelefonistitut allagartaq minneq, VHFkkut radioqarfinni, BEG kr. 306,- 6) Allagartap nuutinnera kr. 125,- 5. Radiup frekvensiinik atuisunut namminerisatut kalerrisaarutissamik pilersitsinermi tunineqarnermilu aningaasat ataani taaneqartut ataasiartumik akiliutitut akilerneqassapput:

Grønlandsk Lovregister 2009

Grønlandsk Lovregister 2009 Grønlandsk Lovregister 2009 August Statsministeriet Forord 1. Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes hjemmestyre

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2012

Grønlandsk Lovregister 2012 Grønlandsk Lovregister 2012 Opdateret pr. 31. oktober 2012 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2010

Grønlandsk Lovregister 2010 Grønlandsk Lovregister 2010 2. kvartal Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2013

Grønlandsk Lovregister 2013 Grønlandsk Lovregister 2013 Opdateret pr. 31. december 2013 Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den

Læs mere

Grønlandsk Lovregister 2011

Grønlandsk Lovregister 2011 Grønlandsk Lovregister 2011 4. kvartal Statsministeriet ISSN 1904-4860 Forord Loves gyldighed for Grønland. Ved grundlovsændringen i 1953 blev Grønland en del af det danske rige. Den 1. maj 1979 indførtes

Læs mere

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5

Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 Immikkoortup normua/ Punkt nr. UKIU 2006/5 VM 2006/5 UKIU 2006/6 VM 2006/6 UKIU 2006/7 VM 2006/7 UKIU 2006/17 VM 2006/17 Taaguutaa/Titel Nunani Avannarlerni Killerni atuakkiortunik pikkorissaasarnerup

Læs mere

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v.

Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2005 udgivne love, bekendtgørelser m.v. O:\Statsministeriet\Diverse\547225\Dokumenter\kronologisk oversigt.fm 16-01-07 08:56:15 k02 bj Nalunaarutit Grønlandsk Lovsamling Serie D 2005 I Kronologisk oversigt over de af Grønlands Hjemmestyre i

Læs mere

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet

Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008. Konkurrenceredegørelse 2008. Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Unammilleqatigiinnermut Ataatsimiititaliaq Konkurrencenævnet Unammilleqatigiinnermut nalunaajaat 2008 Konkurrenceredegørelse 2008 Naqiterisitsisut

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

Forslag. til. 1. Overskriften til afsnit 2 i kapitel 2 affattes således: 1. 6, stk. 4, 2. pkt., ophæves. Forslag til Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs (Ophævelse af kravet om dansk/eu/eøs indfødsret

Læs mere

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume

KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ. Generalforsamling. Nuuk 21. april 2011. Katuami. Nalunaaqutaq 13.00 17.00. Dansk resume KALAALLIT ATUAKKIORTUT ATAATSIMEERSUARNEQ Generalforsamling Nuuk 21. april 2011 Katuami Nalunaaqutaq 13.00 17.00 Dansk resume Nuuk apriilimi 2011 KALAALLIT ATUAKKIORTUT H. J. Rinksvej 35 Postboks 43 3900

Læs mere

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET

Suliffeqarnermi pissutsit. Arbejdsmarkedsforhold 6.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ 6.1 REGULERING AF ARBEJDSMARKEDET Suliffeqarnermi pissutsit Arbejdsmarkedsforhold.1 SULIFFEQARNERMI MALITTARISASSAQARTITSINEQ.1.1 Suliffeqarneq pillugu inatsisit Suliffeqarnermut tunngasuteqartut annersaa Nam mi ner sor - lu tik Oqartussanit

Læs mere

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige,

NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING. Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, NORDISK KONVENTION OM SOCIAL SIKRING Regeringerne i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som efter ikrafttrædelsen af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvender de europæiske

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005

for Grønland af lov om finansiel virksomhed Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse nr. 434 af 3. juni 2005 Bekendtgørelse for Grønland om filialer af forsikringsselskaber, der er meddelt tilladelse i et land uden for Den Europæiske Union, som Fællesskabet ikke har indgået

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

Grønlandsk. Serie C-II

Grønlandsk. Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Immikkoortoq I (Ilinniartut Lovsamling SIK) Serie C-II 2 i MRS, 2013 ISUMAQATIGIISSUT Naalakkersu±sut, Finansministeriap aamma Sulinermik Inuussutissarsi uteqartut Kattuffiata

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1)

Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling LBK nr 767 af 05/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse af lov om forsikringsformidling 1) Herved bekendtgøres lov om forsikringsformidling nr. 362 af 19. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen

Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Spørgsmål og Svar om Garantiformuen Emne Spørgsmål Svar Udbetaling / behandlingstid Institutter Hvor lang er behandlingstiden for anmodninger om udbetaling af dækning fra Garantiformuen? Tilskrives der

Læs mere

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning

Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen. Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Jeg har rettigheder! Meeqqat Pisinnaatitaaffii pillugit Isumaqatigiissut Børnekonventionen Ilinniartitsisumut ilitsersuut I Lærervejledning Pisinnaatitaaffe qarpunga! Pisinnaatitaaffeqarpunga!

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge,

Læs mere

Side 1 af 10 Danmarks regering sammen med Færøernes landsstyre og Grønlands landsstyre samt regeringerne i Finland, Island, Norge og Sverige, der ønsker at indgå en overenskomst om bistand i skattesager,

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere