Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie"

Transkript

1 Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie September 2015 Side 1 af 11

2 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet, professionen og det fysioterapeutiske fagfelt. Modulet retter sig således mod en grundlæggende forståelse af de fænomener, problemstillinger og kontekster, der indgår i det sundhedsfaglige felt, som fysioterapeuten arbejder i, det fysioterapeutiske teorigrundlag samt det tilgrundliggende menneskesyn. Hertil kommer fagets manuelle metoder og metoder til vurdering af funktion, menneskets bevægeapparat og fysiologiske funktioner, fysisk træning og bevægelse som behandlingsform og fænomen. Modulet retter sig desuden mod en række studiemæssige færdigheder og arbejdsformer samt anvendelse af informationsteknologi. Fokus er på rollen som studerende og sundhedsprofessionel. Modulets overordnede formål og indhold Formål: Formålet er, at den studerende tilegner sig forudsætninger for at kunne indgå som medansvarlig deltager ift. studiets forskellige undervisnings- og arbejdsformer samt at kunne være aktiv ift. egen og andres læring. Formålet er ligeledes, at den studerende får grundlæggende forståelse for fagets og dermed professionens grundlagstænkning, virkefelt og professionelle rolle indenfor sundhedssektoren samt dertil basale undersøgelses- og behandlingsmetoder, der knytter sig til fysioterapeutisk praksis. Desuden skal den studerende have forståelse for bevægelse, som et kernebegreb i fysioterapeutisk praksis Gennem informationsteknologi får den studerende forudsætninger for at kunne opsøge information relateret til rollen som studerende; endvidere redskaber til informationssøgning med henblik på at belyse og analysere basale fysioterapeutiske problemstillinger og som del af en problemløsningsproces. Læringsmål Efter modulet kan den studerende 1. Beskrive grundlæggende sundhedsfaglige problemstillinger og centrale virksomhedsområder, som fagets teoretiske og praktiske kundskabsområde retter sig imod, herunder bidrage med synspunkter vedrørende fagets basale videns- og teorigrundlag, teknikker og metoder samt overvejelser for anvendelse heraf. 2. Redegøre for basale forhold vedrørende menneskets bevægeapparat, fysiologiske funktioner samt enkelte basale patofysiologiske funktioner. 3. Anvende WHO s International Classification of Function ICF, som begrebsramme til strukturering og analyse af faglige problemstillinger. Dette i et perspektiv af menneskets livsforløb og med udgangspunkt i et dialektisk menneskesyn. 4. Redegøre for grundlæggende aspekter ved sammenhænge mellem det fysioterapeutiske teori- og metodegrundlag og bevægelse som forudsætning, mål, middel og udtryksform i menneskets tilværelse og handlinger Side 2 af 11

3 5. Demonstrere udvalgte basale manuelle færdigheder og færdigheder i at vurdere funktion 6. Forholde sig til sig selv i rollen som sundhedsprofessionel med udgangspunkt i etiske og juridiske retningslinier, samt ud fra en forståelse for patient-centreret praksis 7. Identificere egne læringsmål og opsøge basal viden på baggrund af indsigt i studiets opbygning og progression samt reflektere over egen læreproces og egne læringsstrategier. 8. Indgå konstruktivt i studiets arbejdsmetoder og deltage aktivt i studiets undervisningsformer herunder i projekt- og gruppearbejde 9. Anvende basale kilder for informationsteknologi og udføre simple procedurer for informationssøgning på udvalgte databaser 10. Redegøre for, anvende og respektere principper for god hygiejne ECTS for modulets centrale fagområder Fysioterapiteori og 3 Anatomi 1 metode Manuel 1 Fysiologi 2 vævsundersøgelse og behandling Træning og bevægelse 2 Humanistiske fag pædagogik og psykologi 2 Informationsteknologi 1 Klinisk undervisning 1 Sygdomslære og hygiejne 2 I alt 15 ECTS-point Modulets faglige indhold Fysioterapiteori og metode: 3 ECTS Introduktion til uddannelsen og modtagelse: - Studiets målsætning, struktur, indhold, processer og arbejdsformer. - At være studerende her på campus (bl.a. samarbejdsmæssige relationer under studiet og udvikling af informationskompetence) - Studiemiljøet (studievejledning, studiemæssige tilbud, bibliotek, medieværksted, stabsfunktioner, undervisere og medstuderende) Introduktion til modul 1 og professionen: - Herunder egne forventninger til og forestillinger om professionen Fysioterapiens grundlag, historie, udvikling og fysioterapiens placering som sundhedsprofession Fysioterapiens kernebegreber Menneskesyn og pt. relateret praksis Krop og kropssyn ICF som redskab til strukturering og kategorisering af informationer om patienter Fysioterapeutens rolle i relation til sundhed og sygdom Sundheds -og sygdomsbegreber deres betydning og anvendes i praksis Erkendelsesformer og vidensformer i fysioterapi Side 3 af 11

4 Det juridiske grundlag, etik og kollegiale vedtægter Introduktion af og forberedelse til 1. praktik i det kliniske felt Den fysioterapeutiske undersøgelsesmodel og den indledende undersøgelse: Kommunikation og mødet med patienten Basal fysioterapi, øvelsesformer og håndtering Manuel vævsundersøgelse og behandling: 1 ECTS Introduktion Berøring som oplevelse: - Berøring som begreb - Refleksioner over egne oplevelser som giver og modtager Lejringsprincipper Hygiejne i manuel behandling Arbejdsstillinger og teknikker udfra basale biomekaniske principper for balance og kraftoverførsel under bevægelse Palpation af forskellige vævsformer, herunder adskillelse af hud, muskulatur,sener og knogler Klassisk massage: - Historie, udvikling, inddeling i tørre og indfedtede greb - Færdighedstræning Træning og bevægelse: 2 ECTS Introduktion til en udvidet forståelse af grundtrænings elementer (teoretisk og praktisk) o Opvarmning o Spændingsbalance o Styrke o Musikken som redskab Klinisk undervisning: 1 ECTS 3 dage (se bilag 1) Introduktion til klinisk undervisning på praktikstedet Introduktion til rollen som studerende og sundhedsprofessionel i en fysioterapeutisk praksis Møde med patient/borger i en fysioterapeutisk praksis med fokus på at observere og beskrive den indledende fysioterapeutiske undersøgelse, herunder bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk Præsentation af etiske overvejelser i klinisk praksis, herunder tavshedspligt, professionel adfærd mm. Praktisere god håndhygiejne. Informationsteknologi: 1 ECTS Præsentation af metoder og konkrete redskaber til informationssøgning i relation til projektarbejdets problemstillinger, herunder vejledning i forbindelse med projektarbejde. Sygdomslære og hygiejne: 2 ECTS Grundlæggende patologiske vævsforandringer Den inflammatoriske proces og helingsprocesser Vævsreaktioner på overbelastning og skader Kronisk inflammation Infektion Side 4 af 11

5 Immunforsvaret Genoplivning/førstehjælp Spredning af sygdomme Hygiejne og håndvask som profylaktisk foretagende Anatomi: 1 ECTS Introduktion Almen anatomi: terminologi og nomenklatur for planer, akser, retninger og bevægelser knogle-, led-, muskel- og hudlære, Bevægeapparatet/skelettet som helhed Rygsøjlen Fysiologi: 2 ECTS Introduktion Alment om cellen og transport Proteinsyntesen Nervecellen impuls og ledning Synapsefunktion Hormoner Humanistiske fag: 2 ECTS Pædagogik: - Introduktion - Læringsteori og læreprocesser, feedback som læring - Mødet mellem livsverdener - Introduktion til modul 1 projektarbejde, herunder arbejdsform. Psykologi: - Introduktion - Patientcentreret praksis - Udviklingspsykologi - Gruppeprocesser Studieredskaber: Udbydes som fælles kursusdage på campus Holstebro Side 5 af 11

6 Studieaktivitetsmodel for modul 1 Studieaktivitetsmodellen giver et samlet overblik over modulets studieaktiviteter, og hvor mange forskellige læringsaktiviteter modulet indeholder. Udgangspunktet er, at en studieuge udgør et arbejde for den studerende på 40 timer eller derover og det svarer til 1½ ECTS point. Læringsaktiviteter Undervisningen i modul 1 er grundlæggende organiseret som et projektorienteret forløb, hvor de studerende gennem forskellige typer af læringsaktiviteter og faglige input fra forskellige faglige områder får oplevelser og erkendelser i forhold til rollen som studerende, som fysioterapeut samt det konkrete patientmøde. Læringsforståelsen og de didaktiske principper peger i retning af aktivitet, variation, medbestemmelse og problemorientering Projektarbejde: videnkonstruktion gennem fordybelse og aktivitet Teoretiske oplæg fra undervisere med formidling og diskussion Gruppearbejde Selvorganiseret gruppearbejde Praktisk undervisning i samspil med medstuderende: - Observation på krop, bevægelse, aktivitet og funktionalitet, evt. gennem video Side 6 af 11

7 - Manuelle aktiviteter - Fysisk træning Beskrivelsesarbejde i forhold til observationer Casearbejde Arbejde med vidensøgning Portfoliearbejde: faglige og personlige refleksioner Føl ordning i klinisk undervisning Samarbejde med patienter i klinisk undervisning. Formidling af modul 1 forløbet Modul 1 forløbet afsluttes med en mundtlig formidling af et projektarbejde. Der er mødepligt til formidlingen. Formidlingen bliver rent praktisk organiseret på den måde at klassen inddeles i to hold med 4-5 grupper på hvert hold og formidlingen strækker sig over to dage. Den studerende har mødepligt hele den dag, hvor ens gruppe skal formidle. Forudsætning for deltagelse i formidling: Aflevering af en synopsis over et projektarbejde Den studerende skal have deltaget i modulets kliniske undervisning, jfr. Rammer og regler for klinisk undervisning Aflevering af en handleplan på baggrund af et læringsportfolio. Konsekvenser for ikke at opfylde forudsætningerne: Når en studerende overskrider antallet af fraværsdage i den kliniske undervisning forelægges sagen for uddannelseschefen. På baggrund af den studerendes ansøgning og evt. indstilling fra den kliniske underviser, beslutter uddannelseschefen hvilke konsekvenser fraværet skal have for den studerende, jfr. Rammer og regler for klinisk undervisning. Såfremt øvrige forudsætningskrav ikke er overholdt, sidestilles det med udeblivelse og der registreres et prøveforsøg, jfr. Eksamensordning ved. Formidlingens grundlag: Et projektarbejde, hvis produkt er en synopsis (se bilag 2). De studerende samarbejder i 8-10 projektgrupper med en case. Formålet med projektarbejdet er i samspil med andre studerende at bearbejde de faglige input og det obligatoriske materiale, som modulet består af. Der afsættes tid til vejledning undervejs i projektarbejdet. Formidlingens forløb: Formidlingen tager afsæt i den afleverede synopsis. Hvert gruppemedlem har 5 min. til rådighed til selvstændig mundtlig formidling og uddybning af synopsens teoretiske grundlag. Formidlingsforløbet strækker sig over 2 dage, hvor ½ delen af klassen/grupperne formidler den ene dag og den resterende ½ del af klassen/grupperne den anden dag. Det er to undervisere fra modulet, der er tovholdere på formidlingen og giver de studerende feedback, jf. Vurderingskriterier for formidlingen (se næste side) Som et led i forløbet har en anden projektgruppe ansvar for at stille spørgsmål til gruppens synopsis og fremlæggelse (opponentgruppen). Besvarelsens form: Afsættet er en skriftlig synopsis (se bilag 2) over projektgruppens bearbejdning af en case. Mundtligt suppleres synopsen med en individuel mundtlig formidling og redegørelse for teoretiske elementer af relevans for det konkrete projektarbejdes problemstillinger. Side 7 af 11

8 Synopsen afleveres til de to ansvarlige undervisere og til opponentgruppen på et nærmere fastlagt tidspunkt Vurderingskriterier til formidlingen: Afsættet for formidlingen er den afleverede skriftlige synopsis. Efterfølgende får de studerende feedback/tilbagemelding fra de to undervisere og denne feedback/tilbagemelding foretages på baggrund af de studerendes mundtlige formidlinger og den skriftlige synopsis. De studerende får feedback/tilbagemelding ud fra følgende kriterier: Evnen til i samarbejde med andre at være vidensøgende inden for modulets obligatoriske pensum og i forhold til bearbejdningen af casen at efterleve krav til skriftlige opgaver på uddannelsen (bilag 2) at identificere, udpege og opliste enkle sundhedsmæssige problemstillinger i casen at udpege konkrete fysioterapeutisk problematikker til nærmere uddybning - kunne forklare hvordan ICF kan anvendes til analyse af casen - kunne redegøre for teori og teoretiske aspekter af relevans for projektarbejdet, mundtlig forklare en/et af disse og koble det til casen Vurdering af læringsmål i faget Manuel vævsundersøgelse og behandling i modul 1: Enkelte læringsmål i modul 1 vedr. faget Manuel vævsundersøgelse og behandling tænkes opfyldt i modul 2 til bedømmelsen i dette modul. Det drejer sig om følgende læringsmål: Læringsmål nr. 5 som omhandler at den studerende kan demonstrere udvalgte bassale manuelle færdigheder og færdigheder i at vurdere funktion. Læringsmål nr. 10, som omhandler at anvende og respektere principper for god håndhygiejne.. Side 8 af 11

9 Bilag Bilag 1: Undervisningsplan for klinisk undervisning i modul 1 Læringsaktiviteter: Præsentation af praktikstedet Observere den indledende fysioterapeutiske undersøgelse: bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk Skriftlig beskrivelse af bevægelsesfærdigheder og kropsudtryk Føl-funktion : følge en uddannet fysioterapeut eller evt. mere erfaren fysioterapeutstuderende i dennes arbejde (individuel undersøgelse og behandling, holdtræning, tværfaglige møder, konferencer, hjemmebesøg mm.) Følge en patient/borger og samtale med denne om trænings- og behandlingsforløbet Dialog om håndtering af etiske overvejelser, herunder tavshedspligt Dialog om rollen som studerende og sundhedsprofessionel Skriftlig portfoliearbejde. Minimumskrav: Møde med og deltagelse i flere forskellige fysioterapeutiske aktiviteter f. eks. individuel undersøgelse og behandling, holdtræning, tværfaglige møder, konferencer, hjemmebesøg Følge én patient/borger og samtale med denne om trænings- og behandlingsforløbet Skriftlig beskrivelse (hvis muligt 2 og 2 sammen) af 2-4 bevægelsesfærdigheder ud fra et møde med en patient/borger. Max. 2-3 sider. Skriftlig portfoliearbejde: o den studerende skal inden den kliniske undervisnings afslutning skriftlig evaluere den kliniske undervisning ud fra refleksioner over oplevelser i den kliniske undervisning. Portfolien skal indeholde refleksioner over terapeutrollen og mødet med patienten. Side 9 af 11

10 Bilag 2: Synopsen til modul 1 s projektarbejde skal indeholde: Overskrift/titel/emne Indledning med oversigt over de faglige spørgsmål casen har rejst Metode beskrivelse: Herunder en kort præsentation af videnskabsområder, teori og teoretiske aspekter samt litteratursøgning, som I har benyttet jer af i jeres bearbejdning af de faglige spørgsmål En kort beskrivelse af casepersonens sundhedsmæssige problematikker, fx: Hvad drejer problematikkerne sig om? Hvilke data får I, når I analyserer oplysningerne i casen om personen/patienten (herefter pt.) udfra ICF modellen? Hvor ser I pt. s ressurcer? Hvor ser I pt. s begrænsninger? På hvilke områder mener I, der må ske en forandring? En redegørelse for hvilke bevægelsesfærdigheder, der kunne være relevante at iagttage og undersøge ift. personen i casen En kort beskrivelse af de interventioner, I vurderer, der kan iværksættes for at påvirke personens sundhed i positiv retning En konklusion på analysen af casen En perspektivering, f.eks en præsentation af forhold i casen, I mener, kræver yderligere undersøgelse og udredning En konklusion på samarbejdet i studiegruppen En oversigt over den mundtlige fremlæggelses disponering: Her angives udfor den studerendes navn, indholdet for den teoretiske uddybning samt den/de anvendte referencer hertil. Synopsen må max. omfatte 9600 anslag (modsvarer ca anslag pr. side i p.11 i Verdana) og skal endvidere formateres/udformes så den lever op til Redaktionelle krav til opgaver på med Forside, Indholdsfortegnelse Litteraturhenvisninger Referenceliste Synopsen afleveres i 2 papireksemplar i undervisers dueslag samt 1 eksemplar i wiseflow. Foruden de 2 officielle eksemplarer sørger studiegrupperne selv for at opponentgruppe modtager et eksemplar. Se nedenfor: Gr. 1 afleverer til gr. 2 Gr. 2 afleverer til gr. 3 Gr. 3 afleverer til gr. 4 Gr. 4 afleverer til gr. 1 Gr. 5 afleverer til gr. 6 Gr. 6 afleverer til gr. 7 Gr. 7 afleverer til gr. 8 Gr. 8 afleverer til gr. 5 Formidlingen forgår i ovenstående 2 grupper over to dage. Side 10 af 11

11 Bilag 3: Litteraturliste Bojsen Møller, F og Dyhre-Poulsen, P: Bevægeapparatets anatomi + CD-rom. Munksgaard 13. udg Netter, F.: Atlas der Anatomie des Menschen.Thieme, 6.ausgabe 2015 Schiebye, B og Klausen, K: Menneskets fysiologi. FADL 3. udg Linde, N og Borg, J: Lærebog i massage. Munksgaard 2. udg Lund, Hans, Inger Birthe Bjørnlund og Nils Erik Sjöberg: Basisbog i fysioterapi. Munksgaard 1. udg Kissow, A., H. Lisby og U. Læssøe: Bevægelse, en grundbog. Munksgaard 1. udg Kissow, A-M og Pallesen, H: Mennesket i bevægelse. FADL 2. udg Trew, M og Everett, T : Human Movement. Churchill Livingstone 6. edit Thornquist, E : Klinik, kommunikation, information. Hans Reitzel 2. udg Lennéer-Axelson, B og Thylefors, I: Arbejdsgruppens psykologi. Hans Reitzel 3. udg Jerlang, E: Udviklingspsykologiske teorier. Hans Reitzel 4.udg Vyberg,M : Patologi og farmakologi. FADL 3. udg Lindahl, Marianne og Carsten Juhl: Den sundhedsvidenskabelige opgave. Munksgaard 3. udg Sundhedsstyrelsen: ICF International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Munksgaard Danmark Side 11 af 11

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro

Modul 1. Fysioterapi - fag, profession og studie. Januar 2009. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Modul 1 Fysioterapi - fag, profession og studie Januar 2009 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 11 Modulets tema Modulet orienterer sig mod en grundlæggende forståelse af studiet,

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi

af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi af august 2008 til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Studieordning for uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi Bilag 2 Studieordningen beskriver uddannelsens

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer)

Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) Studieordning for uddannelsen til Professionsbachelor i tandpleje (tandplejer) I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 731 2011 om uddannelse af professionsbachelorer i tandpleje (tandplejere)

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse

Studieaktiviteter for modul 2. Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse Studieaktiviteter for modul 2 Aktivitet og deltagelse i hverdagslivet: Aktivitetsudøvelse og aktivitetsanalyse August 2013 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 2... 1 Studieaktiviteter for modul

Læs mere

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis

Modul 6. Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis Modul 6 Ergoterapi og ergoterapeutisk praksis April 2010 1 Indholdsfortegnelse Modulbeskrivelse modul 6: Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering.... 1 Undervisningsplan for Ergoterapi modul 6...

Læs mere

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog

Studieordning UCSJ. Professionsbachelor. som Pædagog Studieordning UCSJ Professionsbachelor som Pædagog 2014-Bekendtgørelsen 1. september 2014 1 Indhold 1. Forord 5 2. Studieordningens nationale del 7 Afsluttende prøver i Fællesdelen... 7 Prøveform: Grundfagligheden

Læs mere

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Studieordningen for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik Fælles del for alle uddannelsesinstitutioner Studieordningen bygger på: Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Personaleledelse Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 5 Modulets

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I

Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I Studieaktiviteter for modul 4 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling I April 2014 Studieaktiviteter for modul 4 Forudsætninger for modulet Fagelementer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje BEK nr 29 af 24/01/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 11. september 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet j. nr. 101.514.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008

Lovtidende A 2008. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. 24. januar 2008 Lovtidende A 2008 24. januar 2008 Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje I medfør af 5, stk. 1-2, og 11, stk. 2, i lov nr. 481 af 31. maj 2000 om mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre

Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre Studieaktiviteter for modul 3 Udvikling og forandring i aktivitetsudøvelse for børn, voksne og ældre 26-08-2015 Indholdsfortegnelse Studieaktiviteter for modul 3... 1 Studieaktiviteter for modul 3... 1

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 6. Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 6 Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Modul 6, Sygepleje, kronisk syge patienter

Læs mere

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014

Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 Modulvejledning Det Personlige Lederskab Grundmodul Den Offentlige Lederuddannelse 2014 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold... 4 Modulets læringsforståelse

Læs mere

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse, kommunikation og organisation Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning

Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning Modul 2 SBSYS U0251-1-1-1-15 Modul 2_FIA_12-08-2015 ebo Modul 2 Berøring, kommunikation og manuel vævspåvirkning 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College

Læs mere

Modul 14 Dokumentation og udvikling

Modul 14 Dokumentation og udvikling Modul 14 Dokumentation og udvikling Januar 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Godkendt af fysioterapeutuddannelsernes lederforsamling november 2011 af følgende udbudssteder: UCC Fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Ledelse af forandringsprocesser Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål... 4 Indhold...

Læs mere

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning

Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Studievejledning for Diplomuddannelsen i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning Januar 2012 1. INDLEDNING Studievejledningen angiver retningslinjer og rammer for Diplomuddannelsen i uddannelses,

Læs mere

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund,

2) at kvalificere den studerende til at kunne formidle samfundsmæssige mål og værdier til alle uanset sproglig og kulturel baggrund, 0 Indhold 1 Uddannelsens formål 2 Peter Sabroes idégrundlag, didaktik og pædagogik 5 Studievejledning og faglig vejledning 5 Praktik 8 Uddannelsens elementer fordelt på 7 semestre: Mål og rammer 12 Uddannelsens

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at udbuddet opfylder kriterierne for relevans og kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Birgitte Ashorn Quelle Sendt pr. e-mail: viauc@via.dk, hm@viauc.dk, baq@viauc.dk Positiv akkreditering af eksisterende udbud af professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen

Gør tanke til handling VIA University College. Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling Gør VIA tanke University til handling College VIA University College Lokal undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelsen Gør tanke til handling VIA University College VIA

Læs mere

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N

Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N Beskrivelse af modul 2 SA13 II C-N 1. Læringsudbytte... 2 2. Struktur og indhold... 3 2.1. Overordnet beskrivelse... 3 2.2. Modulguide... 4 2.3. Klinisk undervisning... 4 2.4. Pensum og bogkøb... 5 3.

Læs mere

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015

Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 Modulvejledning Strategisk ledelse i den offentlige sektor Valgmodul Den Offentlige Lederuddannelse Aarhus Kommune - 2015 1 Indhold Velkommen til modulet... 3 Hovedtemaer for modulet... 3 Læringsmål...

Læs mere