Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport"

Transkript

1 Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport Pernille Kjær Svendsen, Klinisk underviser, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk klinik Anne Baltzar Nimb, Klinisk underviser i fysioterapi, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Hoved Orto Centret, Rigshospitalet, september 2014

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Metode... 4 Deltagere i pilotprojektet... 5 Etiske overvejelser... 5 Evaluering... 5 Resultater... 5 Opsummering... 8 Refleksioner over processen... 8 Perspektivering... 8 Litteraturliste... 9 Bilag Bilag 1. Formål Bilag 2. Rammer for dagene Bilag 3. Aktivitetsplan Bilag 4. Spørgeskema Tak Kontakt Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 2

3 Introduktion I denne statusrapport præsenteres og evalueres pilotprojektet: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende 4 dage på modul 12 i en studieunit. Statusrapporten skal formidle pilotprojektet til kliniske undervisere, kolleger, vejledere og ledere. Vores intention er, at inspirere vores organisation til at samarbejde mere tværprofessionelt. Projektperioden spænder fra , og er generelt meget positivt evalueret af de studerende. Internationalt og nationalt er der fokus på udvikling af tværprofessionelle læringsmiljøer i sundhedsprofessionsuddannelserne. Det er af stor betydning, at studerende allerede under uddannelsen har et tværprofessionelt samarbejde i praksis. På den måde bliver de klar til at være innovative, samarbejdsparate og matche fremtidens sundhedsbehov (World Health Organization, 2010 og Kommunernes Landsforening, 2014). Tværprofessionel uddannelse defineres som: "Interprofessional Education occurs when two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care (Caipe, 2007). Sundhedsprofessionsuddannelserne har historisk været opdelt i siloer, og det medfører en tendens til at tænke individuelt. Undersøgelser fra svenske og danske tværprofessionelle læringsmiljøer viser, at et tæt tværprofessionelt samarbejde medfører en nedbrydning af disse siloer. Samtidig styrkes samarbejdet mellem forskellige faggrupper, studerende og patienten. Studerende får øget forståelse og styrket egen professionelle rolle i samarbejdet. Det har medført, at der bliver skabt et unikt læringsmiljø med nye metoder til at koordinere og inddrage klinisk og teoretisk læring i en tværprofessionel kontekst (Jacobsen et al 2009, Nordquist 2013, Falk et al 2013). Vi er kliniske undervisere for henholdsvis fysioterapeut- og sygeplejestuderende og ansat i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Vi kendte ikke hinanden før år 2010, og har ikke har haft tradition for at samarbejde omkring den kliniske undervisning. Undersøgelser viser, at det største problem er, at få skabt kontakt mellem professionerne for at kunne udvikle tværprofessionelle læringsmiljøer. Andre barrierer for samarbejdet kan være administrative forskelligheder, ressourcespørgsmål eller logistiske udfordringer. Studerende indenfor sundhedsprofessionerne har traditionelt meget lidt kontakt med hinanden. Denne kontakt er essentiel for at samarbejdet kan udvikles så tidligt som muligt (Ruebling et al 2013, Hood et al 2013, Falk et al 2013). Uddannelsesreformerne i 2001 har medført, at der i den teoretiske del af uddannelserne, er fokus på tværprofessionelle problemstillinger i modul 5. Her samarbejder for eksempel fysioterapeut-, ergoterapeut-, og sygeplejestuderende med et kliniksted om en problemstilling. Samarbejdet munder ud i et projekt og understøtter de studerende i at optimere den tværprofessionelle opgaveløsning (Professionshøjskolen Metropol, 2014). Efterfølgende har vi fået tilbagemeldinger fra vores fysioterapeut- og sygeplejestuderende om, at de gerne vil samarbejde i et autentisk læringsmiljø med patienter og med andre faggrupper i den kliniske undervisningsperiode. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 3

4 Metode Pilotprojektet blev igangsat i 2 studieunits i Ortopædkirurgisk Klinik i november Forløbet varer i 4 dage og er gennemført 6 gange med i alt 22 studerende. Årstal Fysioterapeutstuderende Sygeplejestuderende I alt 9 12 Ved et fælles introduktionsmøde bliver de studerende præsenteret for formålet med dagene. Se bilag 1. De studerende bliver rystet sammen med en icebreaker i form af akrobatiske øvelser, hvor de samarbejder omkring en kropslig øvelse og analyserer deres roller. Billedet på forsiden viser en af disse øvelser. Til mødet får de studerende til opgave, at brainstorme i forhold til deres forforståelse til hinandens professioner. Der går altid en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse. Med andre ord er vi aldrig forudsætningsløse (Højbjerg, 2009). I det følgende ses eksempler på de studerendes forforståelser: Fysioterapeutstuderende om sygeplejersker Sygeplejersker har med pleje og omsorg at gøre, de giver medicin og er kontaktpersoner Sygeplejersker har en stor empatisk forståelse, sygdomsindsigt og overblikket over afdelingen også når telefoner og klokkerne ringer Sygeplejestuderende om fysioterapeuter Fysioterapeuter tager sig af genoptræning, træning og lungefysioterapi Fysioterapeuter mobiliserer patienter efter operationen Der er fokus på tværprofessionel læring og samarbejde i løbet af de 4 dage i studieunitten. Der er afsat tid til at sætte sig ind i patienten, og udføre sygepleje- og fysioterapeutiske behandlinger. Derudover er der planlagt aktiviteter, hvor sygeplejestuderende introducerer til medicin administration, og fysioterapeutstuderende introducerer til hjælpemidler og træning i Fysioterapien. Dagene afrundes med en fælles tværprofessionel refleksion med studerende, vejledere og kliniske undervisere. Der er udarbejdet overordnede rammer for dagene og aktivitetsplan. Se bilag 2 og 3. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 4

5 Deltagere i pilotprojektet Fysioterapeut- og sygeplejestuderende på modul 12 har været projektdeltagere. De studerende tildeles via modulkoordinator på Professionshøjskolen Metropol. På den måde er det tilfældigt, hvem der deltager i projektet. Etiske overvejelser I forbindelse med gennemførelse af pilotprojektet følges de grundlæggende etiske principper (SSN, 2006 og Birkler, 2006). Princippet om autonomi overholdes ved patient og de studerende informeres om frivillighed, og informeres både skriftligt og mundtligt. Deltagere sikres fuld anonymitet. Princippet om at gøre godt overholdes ved at projektet danner afsæt for forbedring af rammerne for et tværprofessionelt læringsmiljø. Princippet om ikke at skade overholdes ved at evalueringen foregår den sidste dag i forløbet. Princippet om retfærdighed overholdes ved at vi opstillede kriterier for, hvilke patienter der kunne deltage. Patienten skal være vågen, klar og orienteret og have behov for både sygepleje- og fysioterapeutiske behandlinger. Evaluering Vi har udarbejdet et spørgeskema til evaluering af forløbet. Spørgeskemaet består af 9 spørgsmål som tager udgangspunkt i pilotprojektets formål. Til hvert spørgsmål er der 5 svarmuligheder efter Likert -skalaen. Se bilag 4. Desuden er der mulighed for uddybende kommentarer, hvor de studerende kan skrive frit fra leveren om oplevelser de har haft i ugens løb. Ved evalueringsmødet spurgte vi endvidere ind til de studerendes nye erkendelser i forhold til hinandens professioner. Vi har nedskrevet de studerendes udsagn. Resultater Vi har gjort spørgeskemaundersøgelserne op i perioden Svarprocenten har været høj, 21 ud af 22 studerende har svaret. Vi har udvalgt følgende tre spørgsmål og suppleret med skriftlige kommentarer. De udvalgte spørgsmål giver os svar på, om vi har fået skabt et tværprofessionelt læringsmiljø. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 5

6 I hvor høj grad opnåede du at samarbejde om henholdsvis sygepleje- og fysioterapiopgaver hos den enkelte patient? 0% 9% slet ikke 48% 43% i mindre grad i nogen grad i høj grad 48 % svarede, at de i høj grad opnåede at samarbejde om henholdsvis fysioterapi- og sygepleje opgaver hos den enkelte patient. En studerende skriver: Samarbejdet omkring patienten har betydet, at patienten er blevet mere aktiv i forbindelse med diverse sygeplejeopgaver. En anden studerende uddyber: så har jeg lært at få patienterne ud af sengen i en større grad. En tredje studerende skriver: Jeg har lært at begge faggrupper, kan gøre få ting ved det tværfaglige arbejde, som letter hverdagen for alle. Et af holdene oplevede, at der ikke var tid og rammer for ugen. Det kan være forklaringen på, at 9 % oplever at samarbejde i mindre grad. Det blev fulgt op af følgende kommentar: På afdelingen var der ikke forståelse for, at der var tværfaglig uge. Der var ikke tid til refleksion og samarbejde omkring fysioterapeutiske arbejdsområder. En anden studerende skriver om tid: Tid er den vigtigste faktor for, at en tværprofessionel uge kan give et godt læringsudbytte. Det er så vigtigt, at man kan tage sig den fornødne tid til at sætte sig ned og reflektere og evaluere. I hvor høj grad opnåede du at reflektere over egen fagidentitet? 0% 5% I hvor høj grad opnåede du forståelse og kendskab til hinandens fagkompetencer? 0% 5% 28% slet ikke i mindre grad 28% slet ikke i mindre grad 67% i nogen grad i høj grad 67% i nogen grad i høj grad Når vi ser på ovenstående spørgsmål svarede 67 %, at de i nogen grad har opnået refleksion over egen fagidentitet. 67 % svarede, at de i høj grad opnåede forståelse og kendskab til hinandens fagkompetence. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 6

7 En studerende skriver: Jeg syntes, at det har styrket min fagidentitet, at jeg har skullet vise, beskrive og inddrage fysioterapeutstuderende i hvad det vil sige at være sygeplejerske. Det har også været lærerigt, at blive stillet spørgsmål om overvejelser og observationer i forbindelse med sygeplejen. En anden skriver: Jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvad jeg kan og hvad jeg bidrager med i forhold til mit fag. Jeg er også blevet meget bevidst om, hvor afhængigt mit arbejde er af andre faggrupper for, at jeg kan udøve mit fag og kompetencer bedst muligt. Derudover tilføjes: Min fagidentitet er blevet stærkere. Har nu lysten til fremover, at gøre det bedste for patienten. Jeg er blevet klogere på, hvilken rolle fysioterapeuten har i forhold til sygeplejersken på en afdeling. Forståelse og kendskab til hinandens fagkompetence scorer højt. En studerende skriver: Jeg har fundet ud af, at de fleste patienter kan mere end jeg troede, hvad angår træning. Ved at opnå forståelse af hinanden kommer respekten og bedre samarbejde for og med hinanden. Nye erkendelser Udover spørgeskemaundersøgelsen har vi efter hvert hold spurgt ind til de studerendes nye erkendelser i forhold til hinandens profession. Nedenstående skema viser eksempel på herpå. Fysioterapeutstuderende om sygeplejersker Sygeplejersker skal have rigtig mange bolde i luften Der er travlt og de løber stærkt og får først frokost kl 13! Sygeplejersker skal hele tiden tage stillingen til et eller andet Der er meget samarbejde mellem læge og sygeplejersker Jeg har fået en større forståelse for værdimåling Fysioterapeuter har base i fysioterapien og sygeplejerskerne bor i afdelingen Jeg har fået mere viden om sygeplejerskens arbejdsområde, og vil fremover være mere solidarisk i forhold til hvis patienter klager over den enkelte sygeplejerske Der er meget kultur og hierarki, som studerende skal man gå på listefødder og være ydmyg Sygeplejestuderende om fysioterapeuter Jeg er blevet mere klar over hvad der foregår i hovedet på en fysioterapeut Alle de her teoretiske overvejelser, der er meget mere end forventet for eksempel små detaljer om fodens bevægelighed Der er meget fysioterapeuter skal vide, eksamen foregår på hele Rigshospitalet og patienterne kan derfor fejle alt De kender til alle muskelgrupper og latinske betegnelser, og har mange teoretiske overvejelser om det Fysioterapeuter lægger mærke til detaljer Fysioterapeuter er gode til at forklare patienten og få dem til at gøre sådan og sådan De er rigtig gode til at kommunikere med patienterne, det kan vi lære noget af Erkendelserne har afstedkommet refleksioner og diskussioner, og har på den måde været med til at få studerende til at se på egen praksis med nye øjne. Ifølge Catrine Hasse fremkommer de nye erkendelser, fordi praksis ikke er lig med ens egen. Det kan bane vejen for nye erkendelser. Studerende vil kunne se kulturelle selvfølgeligheder, der ikke udfordres i det daglige arbejdsliv (Hasse, 2011). Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 7

8 Opsummering Når vi sammenholder formålet med de 4 dage og resultaterne viser det, at vi har fået skabt et tværprofessionelt læringsmiljø. De studerende har haft mulighed for at lære med, af og om hinanden med patienten i centrum. Derudover viser det, at de studerende har fået mulighed for udvikling af tværprofessionelle fagkompetencer og fagidentitet. Ved at skabe et autentisk tværprofessionelt læringsmiljø får de studerende en dybere indsigt i hinandens professioner, og mulighed for at bryde med silotænkning. De studerende får øjnene op for, hvad de kan bruge hinanden til, og på den måde får de skabt ny tværprofessionel viden i fællesskab. Den formelle og uformelle kontakt gøder jorden for et tæt samarbejde. Rammerne stimulerer til fælles refleksioner over fagets tavse viden og uskrevne regler. Refleksioner over processen Vi har reflekteret over, om disse dage blot går i glemmebogen, når den færdiguddannede fysioterapeut eller sygeplejerske bliver opslugt i en travl hverdag. Derudover har vi overvejet om forløbet havde succes, fordi vi ville have det til at virke. Vi brændte for det tværprofessionelle forløb, og det kan have indflydelse på evalueringen. Vi har ikke inddraget patienttilfredshedsperspektivet. Vores fokus har udelukkende været udbyttet af det tværprofessionelle læringsmiljø for de studerende. Spørgsmålet er, hvad patienterne har fået ud af, at de studerende har arbejdet tæt sammen. Derudover har vi reflekteret over, om køn havde betydning for samarbejdet. Flere fysioterapeutstuderende er mænd, som bliver en del af et sygeplejefællesskab, hvor hovedparten er kvinder. Som kliniske undervisere har vi fået nye erkendelser. Vi har haft talrige diskussioner og refleksioner, og fået indsigt i hinandens uddannelser og professioner. Nu tænker vi tværprofessionel læring ind i hverdagen udover de planlagte dage. Perspektivering Spørgsmålet er, hvad der egentlig holder os tilbage eller hvem der kan have noget imod at investere i tværprofessionelle læringsmiljøer. Det handler om, at nøglepersoner indenfor de sundhedsprofessionelle uddannelser får skabt kontakt for at kunne udvikle disse læringsmiljøer. I pilotprojektet deltog fysioterapeut- og sygeplejestuderende. Som vi ser det nu, kan projektet fremadrettet udvides til at flere faggrupper kan inddrages. Projektet kan implementeres i andre klinikker eller centre. Det kræver en ledelsesmæssig strategi og opbakning for at understøtte rammerne for et tværprofessionelt læringsmiljø. Derudover kræver det en særlig indsats fra studerende, vejledere, kliniske undervisere, kollegaer og ledere. Til et nyt permanent tværprofessionelt projekt anbefaler vi, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra de forskellige faggrupper, ledelsesrepræsentanter og evt. repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Pilotprojektet er rettet mod studerende, men det kunne være interessant at afprøve konceptet med alle ansatte. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 8

9 Litteraturliste Birkler Jakob (2006) Etik i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard Danmark. Caipe Creating an interprofessional workface: An education and training framework for health and social care in England: hentet Falk, Annika Lind (2013). One sites fits all? A student ward as learning pratice for interprofessionel development. Journal of Interprofessional Care. Hasse, Catrine (2011). Kulturanalyse i organisationer begreber, metoder og forbløffende læreprocesser. Samfundslitteratur, 1. udgave, side Hood, Kerry et al (2013). Prior experience of interprofessional learning enhances undergraduate nursing and health students professional identity and attitudes to teamwork. Nurse Education in Pratice. 23. juli 2013 Højbjerg, Henriette (2009) Hermenuetik I: Fuglsang, Lars og Olesen, Paul Bitsch (red*): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 2. udgave 4. oplag, side Jacobsen, Fleming et. al (2009). Interprofessional undergraduate clinical learning: Results from a three year project I a Danish Interprofessianal Unit. Journal of Interprofessional Care. Januar Kommunernes Landsforening 2014: Next practice - udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem sundhedsuddannelserne..1. udgave, 1. oplag hentet Nordquist et al. (2013). Living museums is it time to reconsider the learning landscape for professional and interprofessional education? Journal of interprofessional Care, (52):2-4 Professionshøjskolen Metropol (2014) Modul 5 tværprofessionel virksomhed else2januar2014.ashx hentet Ruebeling, Irma et all (2013). A comparison of student attitudes and perception before and after an introductory interprofessional education experience. Journal of Interprofessional Care, 30. august 2013 Sykepleiernes samarbeid i Norden (SNN). Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden. Hentet WHO - Framework for Action on Interprofessional Education& Collaborative Practice, Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 9

10 Bilag Bilag 1. Formål Formål: At skabe et tværprofessionelt læringsmiljø mellem sygepleje- og fysioterapeut studerende fra modul 12 på Rigshospitalet. Hensigten er at lære med, af og om hinanden med patienten i centrum og det kan gøres ved: At samarbejde og medinddrage patient og pårørende i pleje og rehabiliterings forløbet ( 7, 11 & F) At prioritere, koordinere og samarbejde om henholdsvis sygepleje- og fysioterapi opgaver hos den enkelte patient for at sikre et sammenhængende patientforløb med øget patienttilfredshed og patientsikkerhed (1+5+9 & E) At reflektere over egen fagidentitet, formidle og diskutere denne i tværprofessionel sammenhæng for dermed at opnå forståelse og kendskab for hinandens fagkompetencer (1+5+9 & E) At medvirke til kvalitets- og udviklingsarbejde med fokus på at fremme det tværprofessionelle samarbejde med inddragelse af forsknings- og udviklingsbaseret viden (2+4+6 & A+ I) Tal og bogstaver i parentes refererer til henholdsvis fysioterapi- og sygeplejeuddannelsens læringsmål /udbytte i modul 12. Jvf. vedhæftede dokument Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 10

11 Bilag 2. Rammer for dagene Rammer for tværprofessionel læring og samarbejde mellem Modul 12 sygepleje- og fysioterapeutstuderende, vejledere i studieunit og kontaktperson for fysioterapi Modul 12 sygepleje- og fysioterapeutstuderende Varighed 4 dage De studerende deltager i et fælles introduktionsmøde 1. dag i studieunitten er der en kort præsentation af de studerende og relevante samarbejdspartnere. 1. dag samarbejder de studerende om en enkel patient. De efterfølgende dage er der mulighed for at de studerende samarbejder om flere patienter. Plan for klinisk undervisning hænger i de respektive afsnit. Navne på vejledere, kliniske undervisere, kontaktpersoner samt de studerende hænger på de respektive afsnit. Mødetid 1.dag kl. 8. Mødetiderne aftales herefter løbende på de enkelte afsnit Hver morgen aftaler vejlederne og de studerende, dagens opgaver. De studerende aftaler fælles opgaver i samarbejde med patienten. De studerende orienterer sig og dokumenterer dagligt i OPUS/ KISO. Fysioterapeutstuderende SKS registrerer fysioterapi interventionen. Dagen rundes af med tværprofessionel refleksion ca. 15 min ud fra en bestemt model. Kliniske undervisere deltager sammen med en daglig vejleder i unitten, se plan for dagene. I forhold til de sygeplejemæssige opgaver anbefales det at komme omkring personlig pleje, administrative opgaver, stuegangsfunktionen og medicinadministration. I forhold til de fysioterapeutiske opgaver anbefales der at komme omkring hjælpemidler, mobilisering og fysioterapiens træningslokaler. Vi planlægger en fælles aktivitet for de studerende. Det kan være en Journal Club, et tema, besøg på helikopterpladsen eller andet. De studerende udveksler pjecer, som udleveres til patienterne. Der afholdes et evalueringsmøde hvor de studerende afslutningsvis evaluerer det tværprofessionelle forløb skriftligt og mundtlig med de kliniske undervisere. Det tværprofessionelle forløb evalueres med de daglige vejledere, klinisk vejleder for sygeplejestuderende, kontaktperson i fysioterapi samt klinisk underviser i fysioterapi. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 11

12 Bilag 3. Aktivitetsplan Mandag Tirsdag 8-15 Onsdag 7-15 Torsdag 7-15 Fredag 7-15 Kl Introduktionsmøde I Fysioterapien med studerende, kontaktpersoner, kliniske vejledere og undervisere. Se program. Kontaktperson for fys. stud.:.. Vejledere i studieunitten:... Kliniske undervisere:.. Præsentation af fysioterapeut- og sygeplejestuderende og kliniske undervisere i studieunitten Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Aktivitet: Introduktion til medicinadministration Kl Tværprofessionel refleksion Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Aktivitet: Introduktion til Fysioterapien Kl Tværprofessionel refleksion Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Aktivitet: Introduktion til hjælpemidler KL Tværprofessionel refleksion Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Kl. 13 Tværprofessionel refleksion og Evaluering af forløbet Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 12

13 Bilag 4. Spørgeskema Evaluering af tværprofessionelt samarbejde mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende i Ortopædkirurgisk klinik og Klinik for Ergo- og Fysioterapi Dato for besvarelse: Fysioterapeutstuderende: (sæt kryds) Sygeplejestuderende: (sæt kryds) 1 I hvor høj grad opnåede du at: slet ikke i mindre grad medinddrage patient i pleje og rehabiliterings forløbet? i nogen grad i høj grad medinddrage pårørende i pleje 2 og rehabiliterings forløbet? samarbejde om henholdsvis 3 sygepleje- og fysioterapi opgaver hos den enkelte patient? 4 reflektere over egen fagidentitet? formidle og diskutere 5 fagidentitet i tværprofessionel sammenhæng? opnå forståelse og kendskab for 6 hinandens fagkompetencer? inddrage forsknings- og 7 udviklingsbaseret viden i praksis? 8 Hvordan vurderer du : rammerne for det tværfaglige samarbejde? meget utilfredsstillende utilfredsstillende tilfredsstillende meget tilfredsstillende 9 din indsats i formidlingen af eget fags kerneområder? Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 13

14 Uddyb dine krydser: Uddyb hvad der er sket med din fagidentitet og rolle under dette tværprofessionelle samarbejde: Forslag til evt. ændringer i forhold til det tværprofessionelle forløb med fysioterapeut / sygeplejestuderende: Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 14

15 Tak Tak til alle vores samarbejdspartnere i Ortopædkirurgisk Klinik og Klinik for Ergo- og Fysioterapi Derudover en særlig tak til vores sparringspartnere: Lotte Dahl - Klinisk underviser i fysioterapi, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret Anne Frandsen - Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske i HovedOrtoCentret Britt Frausing - Udviklingsfysioterapeut, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret Hanne Lisby - fysioterapeut og koordinator fra Aalborg Sygehus Region Nords Tværfagligt Klinik Studieafsnit, Ortopædkirurgisk afsnit 01. Kontakt Anne Baltzar Nimb, klinisk underviser i fysioterapi, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Afsnit 8511 Pernille Kjær Svendsen, klinisk underviser, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Afsnit 2064 Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 15

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit

Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen. Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Fremtidens kliniske uddannelse på sygeplejerskeuddannelsen Ét bud: Tværfagligt Klinisk Studieafsnit Bekendtgørelsesbestemt: Fra Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelorer: 1. Formålet med

Læs mere

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde?

Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Hvorfor nu alt den snak om interprofessionel læring og samarbejde? Vores ståsted Tanja: Sygeplejerske. Klinisk vejleder i Neurokirurgisk Afdeling. Vejleder i InterTværs. Uddannet interprofessionel facilitator.

Læs mere

Det tværprofessionelle kontinuum

Det tværprofessionelle kontinuum Læring med, af og om hinanden fra et tværfagligt studieafsnit Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsenhed, Regionshospitalet Holstebro Tværfagligt studieafsnit Studerende

Læs mere

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium

Uddannelseskultur. Tværfaglig uddannelse. Det tværprofessionelle kontinuum Uddannelseskultur i det tværfaglige studieambulatorium Alle har ret til at være her Vi har alle en rolle at spille Vi har alle nogle pligter Flemming Jakobsen, uddannelseskonsulent, ph.d. Ortopædkirurgisk Forskningsafsnit Universitetsklinik for hånd-, hofte-

Læs mere

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret.

Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Manifest for klinisk undervisning i Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret. Introduktion I dette dokument beskrives rammerne, pædagogiske overvejelser, struktur, formelle krav og fremtidige perspektiver

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab

Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Gør tanke til handling VIA University College Professionsstuderende i det tværprofessionelle læringslandskab Fælles Dansk Norsk konference, FSUS NSF FUFF: Sygeplejens kerneværdier i et tværprofessionelt

Læs mere

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC

Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH i JMC 1 De 13 punkter i Vision for sygeplejestuderendes kliniske uddannelse på RH er udarbejdet på tværs af RH og har været gældende i alle centre

Læs mere

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator

Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis. Hanne Lisby, Koordinator Tværfaglige Uddannelsesgrupper i Klinisk Praksis Hanne Lisby, Koordinator 1 Hvorfor. http://www.youtube.com/watch?v=tw6o60hpl5o Aalborg Universitetshospital: Handleplan 2014: Et lærende hospital: September

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Konklusion på evaluering af modul 9

Konklusion på evaluering af modul 9 Konklusion på evaluering af modul 9 Hold: FH77 Svarprocent: 91 (31 studerende ud af 34) Dato: Forår- semesteret 2011 Konklusion: Overordnet tilfredshed: Stort set alle studerende (94 %) svarer, at de i

Læs mere

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6

Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Radiografuddannelsen Den generelle studieplan del 2 Modul 6 Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Uddannelsesmæssige forhold i Medicinsk Center... 2 1.1 Syn på læring... 2 2. Læringsmuligheder... 3 3. Vejledende

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 04/2016 - Modul 11 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige forhold...

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen Faaborg-Midtfyn Kommune Træning, aktivitet og rehabilitering (TAR) i Faaborg-Midtfyn kommune består af 4 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Gislev og et i

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 6 - Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Hold S12S Februar 2014 Februar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Tema

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

For at lykkes skal vi gøre det sammen. Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke?

For at lykkes skal vi gøre det sammen. Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke? For at lykkes skal vi gøre det sammen. Tværfaglighed er en udfordring. Er det også en styrke? IPLS. Interprofessionel læring og samarbejde www.ipls.dk Præsentation Erik Vestergaard, fysioterapeut, konsulent

Læs mere

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009

Modul 7. Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV. November 2009 Udøvelse af ergoterapi og klinisk ræsonnering. Klinisk undervisning IV November 2009 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 Undervisningsplan for Ergoterapi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt.

Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. 25. august 2008 Beskrivelse af god undervisning for den teoretiske del af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser ved University College Lillebælt. Dette dokument beskriver hvad der forstås ved

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS

Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 25.5.16, pebe, heng Side 1 Modulets

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 6 og 9 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Evaluering af modul:

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12

Ældreområdet. Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Ældreområdet Beskrivelse af klinisk undervisningssted Modul 1, 6, 11 og 12 Klinisk undervisningssted Ældreområdet Hjemme Sygeplejen Billund Kommune Adresse Nygade 29 7200 Grindsted Telefon Teamleder Ann

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen

University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Marts 2015 University College Lillebælt Ergoterapeutuddannelsen Spørgeskema til studerende modul 12 Evaluering af undervisningsforløb i klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Hold: Navn: Evalueringen

Læs mere

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010

Modul 9. Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74. Juni 2010 Modul 9 Ergoterapeutisk professionsudøvelse i en kompleks praksis. Klinisk undervisning V E 74 Juni 2010 Udarbejdet af i Holstebro Den Sundhedsfaglige Højskole VIA University College Side 1 af 6 Side 1

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 11

Modulbeskrivelse for modul 11 Modulbeskrivelse for modul 11 Modulets titel Kvalitetssikring i professionen gennem klinisk ræsonnering og behandling 15 ECTS Modulbeskrivelse modul 11 28.06.13 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: modul 14 hele uddannelsen, hold BosE13 Dato for evaluering: elektronisk evaluering 7/2 2017 samt mundtlig evaluering 24/1 2017

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Fysioterapeutuddannelsen, Psykomotorikuddannelsen og Sygeplejerskeuddannelsen, Nordsjælland d.9. juni 2015 MODULBESKRIVELSE Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Efterår 2015 Professionsbachelor i fysioterapi,

Læs mere

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning

- 1. Der var ved modulets start klare og anvendelige mål for læringsudbytter i den kliniske undervisning F12S EVALUERING AF KLINISK UNDERVISNING MODUL 9 SVARPROCENT 30,4 Praktiksted A. Spørgsmål til læringsmiljøet (12 spørgsmål) I hvilken grad vurderer du følgende: - 1. Der var ved modulets start klare og

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 13 Sygepleje. Praksis-, udviklings- og forskningsviden Hold Februar 2010 Forår 2013 Modul 13 rev. 10-1-2013 Side 1 Indhold Valgmodul - Sygepleje Praksis-,

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point.

Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen med afsæt i BEK 804 af 17/06 2016 Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder

Læs mere

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen

Introduktion til. Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Introduktion til TværSund Modul 5, Forår 2014 Ergoterapeut-, fysioterapeut-og radiografuddannelsen Dagsorden Kontaktpersoner/modulkoordinatorer Modulbeskrivelsen Overblik over modul 5 og TværSund En lille

Læs mere

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen

Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fællesdel Sygeplejerskeuddannelsen Fordelingen af fagområder i ECTS-point inden for uddannelsens første to år, herunder fag med et omfang på mindst 5 ECTS-point. Fagområder Sundhedsvidenskabelige fag i

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 6. semester - modul 12. Hold ss2011s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 6. semester - modul 12 Hold ss2011s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 12 SELVSTÆNDIG

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling.

- Søge, udvælge og anvende forskning- og udviklingsbaseret viden med relevans for en given problemstilling. Modul 12 FN2010s-C + D. Svarprocent 57% Hvor tilfreds er du samlet set med modul 12? Målet er, at du efter modulet kan: - Selvstændigt planlægge, koordinere, iværksætte, gennemføre samt evaluere en målrettet

Læs mere

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9?

Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Modul 9 FN2011v-A+B svarprocent 47%. Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en relevant og meningsfuld fysioterapeutisk intervention (LM1). Kan du: -

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende

Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital, Risskov Klinisk undervisning for ergoterapeutstuderende Århus Universitetshospital Skovagervej 2, 8240 Risskov Indholdsfortegnelse Indledning...3 1.0 Beskrivelse af arbejdsstedet...3

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje

Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Kvalitetsstandard for klinisk undervisning af studerende på uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje Formål med klinisk undervisning Tilbyde studerende på modul 6, 11 og 12 på uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Generel klinisk studieplan

Generel klinisk studieplan Sygeplejerskeuddannelserne i Odense, Svendborg og Vejle Generel klinisk studieplan Skabelon Godkendt af Taktisk Styregruppe d. 20.2.2017. 24-02-2017 TS 1180943 Indhold Indledning 2 Den almene del 2 Overordnet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje

Uddannelse til professionsbachelor i Sygepleje Uddannelse til professionsbachelor i 1 Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge Patient Ingen 9 ECTS (T) + 1 ECTS (P) Ergonomi 3 uger 5 kliniske ECTS At opnå viden

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til Sverige Navn: Maiken Lindgaard Hansen Rejsekammerat: Line Linn Jensen Hjem-institution: VIA University College, Viborg Værst-institution/Universitet: School

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering

Tema: Fysioterapeutisk klinisk ræsonnering og beslutningstagen i behandling, genoptræning og rehabilitering 1 Klinisk undervisning/praktik 4. Semester Den studerendes studieaktivitet og deltagelsespligt er i alle dele af praktikken, tydeliggjort som mødepligt. Mødepligten udgør gennemsnitligt 30 timer om ugen.

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl.

1. Titel: (Emne/overskrift til elektronisk tilmelding) - indsendes senest 12. marts kl. 10.00 til anha21@ucl.dk og c.c. til hems@ucl. Projektskabelon Afdeling/enhed: Blangstedgårdsvej Oprettelsesdato: 07.02.2012 Udarbejdet af: anha21 Journalnummer: 1900.1960-408-2011 Dokumentnavn: Dokumentnummer: Skabelon Beskrivelse af emne til Tværprofessionelt

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 13 Efterår 2016 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen

Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulbeskrivelse for modul 12 Tværfaglighed og Psykomotorik Psykomotorikuddannelsen Modulets titel: Tværfaglighed og psykomotorik Tema: Modulet retter sig mod selvstændig og kritisk professionsudøvelse

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER

UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER Undervisningsplan UDANNELSESPLAN SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN 6. SEMESTER University College Sjælland Juni 2017 Uddannelsesplan: Sygeplejerskeuddannelsen 6. semester. I uddannelsesplanen har vi samlet de informationer,

Læs mere

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start

Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Hvor tilfreds er du samlet set med modul 9? Har den modulansvarlige introduceret dig til de formulerede læringsmål for modulets tema ved modulets start Udvælge, tilrettelægge, iværksætte og justere en

Læs mere

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker

Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Mentorordning for nyuddannede sygeplejersker Få en flyvende start som ny sygeplejerske Fremtidens arbejdsplads for fremtidens sygeplejersker SYGEHUS THY-MORS Mentoring Redskab til faglig og personlig udvikling.

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Klinisk undervisning i træningsafdelingen i Faaborg-Midtfyn Kommune Træningsafdelingen (TAR) i Faaborg-Midtfyn Kommune består af 5 teams. Et i henholdsvis Faaborg, Broby, Ringe, Gislev og Espe (ved Ringe)

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51)

Evaluering af klinik på modul 2. Efterår (klinikperiode uge 48-49, 50-51) Evaluering af klinik på modul 2 Efterår 2015 (klinikperiode uge 48-49, 50-51) 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Studerende i somatisk sektor... 4 Studerende i somatik... 5 Kvalitative besvarelser

Læs mere

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071

Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Hold: BSE16o-1 J.nr.: 4071 Semester: 1 Dato: 07. februar 2017 Status: 11 ud af 21 har besvaret evalueringen I hvilken grad vurderer du, at der har været sammenhæng mellem undervisningens indhold og semestrets

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012

Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12. - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Klinisk undervisning Modulbeskrivelse for modul 12 - Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Sygeplejerskeuddannelsen Hold H09S April 2012 Indholdsfortegnelse 1 Tema og læringsudbytte for modul 12...

Læs mere

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling

Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Generel kompetenceprofil for sygeplejerske, niveau 2 Onkologisk Afdeling Sygeplejefaglige grundholdninger i Onkologisk Afdeling Møder patienten som hædersgæst. Ser udførelse, udvikling og formidling af

Læs mere

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner

Kære tidligere E04B og samarbejdspartner 26. oktober 2009 Kære tidligere E04B og samarbejdspartner Så er vi kommet til anden opfølgnings evaluering. Vi er spændte på at følge dig/jer for at se, hvad du/i oplever i dag, af mangler, hvad du/i har

Læs mere

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 %

Evalueringens grundlag svarprocent Skemaet er sendt til 105 studerende. Heraf har 87 studerende besvaret spørgeskemaet, svarende til 83 % Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 13 II ABD, april - juni 2014. C-klassen indgår ikke, da den afvikles som net-baseret uddannelse, og evalueres af projektgruppen Evalueringens grundlag svarprocent

Læs mere

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse.

Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Sygeplejerskeuddannelsen Metropol Modulbeskrivelse for modul 2 og 3 Den komplekse kliniske virksomhed og selvstændige professionsudøvelse. Kvalificeringsuddannelsen Supplerende forløb 1. maj 30. november

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg/Thisted Januar 2011 Sygepleje, etik og videnbaseret virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Modulet retter sig mod menneskets viden, værdier,

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild

Sygeplejeprofil. -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil -Sygeplejen Rebild Sygeplejeprofil Sygeplejeprofilen er udarbejdet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne oplevelser og hverdagsfortællinger, den gældende lovgivning omkring hjemmesygeplejen,

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere