Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport"

Transkript

1 Pilotprojekt: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende - statusrapport Pernille Kjær Svendsen, Klinisk underviser, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk klinik Anne Baltzar Nimb, Klinisk underviser i fysioterapi, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, Hoved Orto Centret, Rigshospitalet, september 2014

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Metode... 4 Deltagere i pilotprojektet... 5 Etiske overvejelser... 5 Evaluering... 5 Resultater... 5 Opsummering... 8 Refleksioner over processen... 8 Perspektivering... 8 Litteraturliste... 9 Bilag Bilag 1. Formål Bilag 2. Rammer for dagene Bilag 3. Aktivitetsplan Bilag 4. Spørgeskema Tak Kontakt Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 2

3 Introduktion I denne statusrapport præsenteres og evalueres pilotprojektet: Tværprofessionelt læringsmiljø mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende 4 dage på modul 12 i en studieunit. Statusrapporten skal formidle pilotprojektet til kliniske undervisere, kolleger, vejledere og ledere. Vores intention er, at inspirere vores organisation til at samarbejde mere tværprofessionelt. Projektperioden spænder fra , og er generelt meget positivt evalueret af de studerende. Internationalt og nationalt er der fokus på udvikling af tværprofessionelle læringsmiljøer i sundhedsprofessionsuddannelserne. Det er af stor betydning, at studerende allerede under uddannelsen har et tværprofessionelt samarbejde i praksis. På den måde bliver de klar til at være innovative, samarbejdsparate og matche fremtidens sundhedsbehov (World Health Organization, 2010 og Kommunernes Landsforening, 2014). Tværprofessionel uddannelse defineres som: "Interprofessional Education occurs when two or more professions learn with, from and about each other to improve collaboration and the quality of care (Caipe, 2007). Sundhedsprofessionsuddannelserne har historisk været opdelt i siloer, og det medfører en tendens til at tænke individuelt. Undersøgelser fra svenske og danske tværprofessionelle læringsmiljøer viser, at et tæt tværprofessionelt samarbejde medfører en nedbrydning af disse siloer. Samtidig styrkes samarbejdet mellem forskellige faggrupper, studerende og patienten. Studerende får øget forståelse og styrket egen professionelle rolle i samarbejdet. Det har medført, at der bliver skabt et unikt læringsmiljø med nye metoder til at koordinere og inddrage klinisk og teoretisk læring i en tværprofessionel kontekst (Jacobsen et al 2009, Nordquist 2013, Falk et al 2013). Vi er kliniske undervisere for henholdsvis fysioterapeut- og sygeplejestuderende og ansat i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Vi kendte ikke hinanden før år 2010, og har ikke har haft tradition for at samarbejde omkring den kliniske undervisning. Undersøgelser viser, at det største problem er, at få skabt kontakt mellem professionerne for at kunne udvikle tværprofessionelle læringsmiljøer. Andre barrierer for samarbejdet kan være administrative forskelligheder, ressourcespørgsmål eller logistiske udfordringer. Studerende indenfor sundhedsprofessionerne har traditionelt meget lidt kontakt med hinanden. Denne kontakt er essentiel for at samarbejdet kan udvikles så tidligt som muligt (Ruebling et al 2013, Hood et al 2013, Falk et al 2013). Uddannelsesreformerne i 2001 har medført, at der i den teoretiske del af uddannelserne, er fokus på tværprofessionelle problemstillinger i modul 5. Her samarbejder for eksempel fysioterapeut-, ergoterapeut-, og sygeplejestuderende med et kliniksted om en problemstilling. Samarbejdet munder ud i et projekt og understøtter de studerende i at optimere den tværprofessionelle opgaveløsning (Professionshøjskolen Metropol, 2014). Efterfølgende har vi fået tilbagemeldinger fra vores fysioterapeut- og sygeplejestuderende om, at de gerne vil samarbejde i et autentisk læringsmiljø med patienter og med andre faggrupper i den kliniske undervisningsperiode. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 3

4 Metode Pilotprojektet blev igangsat i 2 studieunits i Ortopædkirurgisk Klinik i november Forløbet varer i 4 dage og er gennemført 6 gange med i alt 22 studerende. Årstal Fysioterapeutstuderende Sygeplejestuderende I alt 9 12 Ved et fælles introduktionsmøde bliver de studerende præsenteret for formålet med dagene. Se bilag 1. De studerende bliver rystet sammen med en icebreaker i form af akrobatiske øvelser, hvor de samarbejder omkring en kropslig øvelse og analyserer deres roller. Billedet på forsiden viser en af disse øvelser. Til mødet får de studerende til opgave, at brainstorme i forhold til deres forforståelse til hinandens professioner. Der går altid en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse. Med andre ord er vi aldrig forudsætningsløse (Højbjerg, 2009). I det følgende ses eksempler på de studerendes forforståelser: Fysioterapeutstuderende om sygeplejersker Sygeplejersker har med pleje og omsorg at gøre, de giver medicin og er kontaktpersoner Sygeplejersker har en stor empatisk forståelse, sygdomsindsigt og overblikket over afdelingen også når telefoner og klokkerne ringer Sygeplejestuderende om fysioterapeuter Fysioterapeuter tager sig af genoptræning, træning og lungefysioterapi Fysioterapeuter mobiliserer patienter efter operationen Der er fokus på tværprofessionel læring og samarbejde i løbet af de 4 dage i studieunitten. Der er afsat tid til at sætte sig ind i patienten, og udføre sygepleje- og fysioterapeutiske behandlinger. Derudover er der planlagt aktiviteter, hvor sygeplejestuderende introducerer til medicin administration, og fysioterapeutstuderende introducerer til hjælpemidler og træning i Fysioterapien. Dagene afrundes med en fælles tværprofessionel refleksion med studerende, vejledere og kliniske undervisere. Der er udarbejdet overordnede rammer for dagene og aktivitetsplan. Se bilag 2 og 3. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 4

5 Deltagere i pilotprojektet Fysioterapeut- og sygeplejestuderende på modul 12 har været projektdeltagere. De studerende tildeles via modulkoordinator på Professionshøjskolen Metropol. På den måde er det tilfældigt, hvem der deltager i projektet. Etiske overvejelser I forbindelse med gennemførelse af pilotprojektet følges de grundlæggende etiske principper (SSN, 2006 og Birkler, 2006). Princippet om autonomi overholdes ved patient og de studerende informeres om frivillighed, og informeres både skriftligt og mundtligt. Deltagere sikres fuld anonymitet. Princippet om at gøre godt overholdes ved at projektet danner afsæt for forbedring af rammerne for et tværprofessionelt læringsmiljø. Princippet om ikke at skade overholdes ved at evalueringen foregår den sidste dag i forløbet. Princippet om retfærdighed overholdes ved at vi opstillede kriterier for, hvilke patienter der kunne deltage. Patienten skal være vågen, klar og orienteret og have behov for både sygepleje- og fysioterapeutiske behandlinger. Evaluering Vi har udarbejdet et spørgeskema til evaluering af forløbet. Spørgeskemaet består af 9 spørgsmål som tager udgangspunkt i pilotprojektets formål. Til hvert spørgsmål er der 5 svarmuligheder efter Likert -skalaen. Se bilag 4. Desuden er der mulighed for uddybende kommentarer, hvor de studerende kan skrive frit fra leveren om oplevelser de har haft i ugens løb. Ved evalueringsmødet spurgte vi endvidere ind til de studerendes nye erkendelser i forhold til hinandens professioner. Vi har nedskrevet de studerendes udsagn. Resultater Vi har gjort spørgeskemaundersøgelserne op i perioden Svarprocenten har været høj, 21 ud af 22 studerende har svaret. Vi har udvalgt følgende tre spørgsmål og suppleret med skriftlige kommentarer. De udvalgte spørgsmål giver os svar på, om vi har fået skabt et tværprofessionelt læringsmiljø. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 5

6 I hvor høj grad opnåede du at samarbejde om henholdsvis sygepleje- og fysioterapiopgaver hos den enkelte patient? 0% 9% slet ikke 48% 43% i mindre grad i nogen grad i høj grad 48 % svarede, at de i høj grad opnåede at samarbejde om henholdsvis fysioterapi- og sygepleje opgaver hos den enkelte patient. En studerende skriver: Samarbejdet omkring patienten har betydet, at patienten er blevet mere aktiv i forbindelse med diverse sygeplejeopgaver. En anden studerende uddyber: så har jeg lært at få patienterne ud af sengen i en større grad. En tredje studerende skriver: Jeg har lært at begge faggrupper, kan gøre få ting ved det tværfaglige arbejde, som letter hverdagen for alle. Et af holdene oplevede, at der ikke var tid og rammer for ugen. Det kan være forklaringen på, at 9 % oplever at samarbejde i mindre grad. Det blev fulgt op af følgende kommentar: På afdelingen var der ikke forståelse for, at der var tværfaglig uge. Der var ikke tid til refleksion og samarbejde omkring fysioterapeutiske arbejdsområder. En anden studerende skriver om tid: Tid er den vigtigste faktor for, at en tværprofessionel uge kan give et godt læringsudbytte. Det er så vigtigt, at man kan tage sig den fornødne tid til at sætte sig ned og reflektere og evaluere. I hvor høj grad opnåede du at reflektere over egen fagidentitet? 0% 5% I hvor høj grad opnåede du forståelse og kendskab til hinandens fagkompetencer? 0% 5% 28% slet ikke i mindre grad 28% slet ikke i mindre grad 67% i nogen grad i høj grad 67% i nogen grad i høj grad Når vi ser på ovenstående spørgsmål svarede 67 %, at de i nogen grad har opnået refleksion over egen fagidentitet. 67 % svarede, at de i høj grad opnåede forståelse og kendskab til hinandens fagkompetence. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 6

7 En studerende skriver: Jeg syntes, at det har styrket min fagidentitet, at jeg har skullet vise, beskrive og inddrage fysioterapeutstuderende i hvad det vil sige at være sygeplejerske. Det har også været lærerigt, at blive stillet spørgsmål om overvejelser og observationer i forbindelse med sygeplejen. En anden skriver: Jeg er blevet endnu mere bevidst om, hvad jeg kan og hvad jeg bidrager med i forhold til mit fag. Jeg er også blevet meget bevidst om, hvor afhængigt mit arbejde er af andre faggrupper for, at jeg kan udøve mit fag og kompetencer bedst muligt. Derudover tilføjes: Min fagidentitet er blevet stærkere. Har nu lysten til fremover, at gøre det bedste for patienten. Jeg er blevet klogere på, hvilken rolle fysioterapeuten har i forhold til sygeplejersken på en afdeling. Forståelse og kendskab til hinandens fagkompetence scorer højt. En studerende skriver: Jeg har fundet ud af, at de fleste patienter kan mere end jeg troede, hvad angår træning. Ved at opnå forståelse af hinanden kommer respekten og bedre samarbejde for og med hinanden. Nye erkendelser Udover spørgeskemaundersøgelsen har vi efter hvert hold spurgt ind til de studerendes nye erkendelser i forhold til hinandens profession. Nedenstående skema viser eksempel på herpå. Fysioterapeutstuderende om sygeplejersker Sygeplejersker skal have rigtig mange bolde i luften Der er travlt og de løber stærkt og får først frokost kl 13! Sygeplejersker skal hele tiden tage stillingen til et eller andet Der er meget samarbejde mellem læge og sygeplejersker Jeg har fået en større forståelse for værdimåling Fysioterapeuter har base i fysioterapien og sygeplejerskerne bor i afdelingen Jeg har fået mere viden om sygeplejerskens arbejdsområde, og vil fremover være mere solidarisk i forhold til hvis patienter klager over den enkelte sygeplejerske Der er meget kultur og hierarki, som studerende skal man gå på listefødder og være ydmyg Sygeplejestuderende om fysioterapeuter Jeg er blevet mere klar over hvad der foregår i hovedet på en fysioterapeut Alle de her teoretiske overvejelser, der er meget mere end forventet for eksempel små detaljer om fodens bevægelighed Der er meget fysioterapeuter skal vide, eksamen foregår på hele Rigshospitalet og patienterne kan derfor fejle alt De kender til alle muskelgrupper og latinske betegnelser, og har mange teoretiske overvejelser om det Fysioterapeuter lægger mærke til detaljer Fysioterapeuter er gode til at forklare patienten og få dem til at gøre sådan og sådan De er rigtig gode til at kommunikere med patienterne, det kan vi lære noget af Erkendelserne har afstedkommet refleksioner og diskussioner, og har på den måde været med til at få studerende til at se på egen praksis med nye øjne. Ifølge Catrine Hasse fremkommer de nye erkendelser, fordi praksis ikke er lig med ens egen. Det kan bane vejen for nye erkendelser. Studerende vil kunne se kulturelle selvfølgeligheder, der ikke udfordres i det daglige arbejdsliv (Hasse, 2011). Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 7

8 Opsummering Når vi sammenholder formålet med de 4 dage og resultaterne viser det, at vi har fået skabt et tværprofessionelt læringsmiljø. De studerende har haft mulighed for at lære med, af og om hinanden med patienten i centrum. Derudover viser det, at de studerende har fået mulighed for udvikling af tværprofessionelle fagkompetencer og fagidentitet. Ved at skabe et autentisk tværprofessionelt læringsmiljø får de studerende en dybere indsigt i hinandens professioner, og mulighed for at bryde med silotænkning. De studerende får øjnene op for, hvad de kan bruge hinanden til, og på den måde får de skabt ny tværprofessionel viden i fællesskab. Den formelle og uformelle kontakt gøder jorden for et tæt samarbejde. Rammerne stimulerer til fælles refleksioner over fagets tavse viden og uskrevne regler. Refleksioner over processen Vi har reflekteret over, om disse dage blot går i glemmebogen, når den færdiguddannede fysioterapeut eller sygeplejerske bliver opslugt i en travl hverdag. Derudover har vi overvejet om forløbet havde succes, fordi vi ville have det til at virke. Vi brændte for det tværprofessionelle forløb, og det kan have indflydelse på evalueringen. Vi har ikke inddraget patienttilfredshedsperspektivet. Vores fokus har udelukkende været udbyttet af det tværprofessionelle læringsmiljø for de studerende. Spørgsmålet er, hvad patienterne har fået ud af, at de studerende har arbejdet tæt sammen. Derudover har vi reflekteret over, om køn havde betydning for samarbejdet. Flere fysioterapeutstuderende er mænd, som bliver en del af et sygeplejefællesskab, hvor hovedparten er kvinder. Som kliniske undervisere har vi fået nye erkendelser. Vi har haft talrige diskussioner og refleksioner, og fået indsigt i hinandens uddannelser og professioner. Nu tænker vi tværprofessionel læring ind i hverdagen udover de planlagte dage. Perspektivering Spørgsmålet er, hvad der egentlig holder os tilbage eller hvem der kan have noget imod at investere i tværprofessionelle læringsmiljøer. Det handler om, at nøglepersoner indenfor de sundhedsprofessionelle uddannelser får skabt kontakt for at kunne udvikle disse læringsmiljøer. I pilotprojektet deltog fysioterapeut- og sygeplejestuderende. Som vi ser det nu, kan projektet fremadrettet udvides til at flere faggrupper kan inddrages. Projektet kan implementeres i andre klinikker eller centre. Det kræver en ledelsesmæssig strategi og opbakning for at understøtte rammerne for et tværprofessionelt læringsmiljø. Derudover kræver det en særlig indsats fra studerende, vejledere, kliniske undervisere, kollegaer og ledere. Til et nyt permanent tværprofessionelt projekt anbefaler vi, at der nedsættes en styregruppe med repræsentanter fra de forskellige faggrupper, ledelsesrepræsentanter og evt. repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner. Pilotprojektet er rettet mod studerende, men det kunne være interessant at afprøve konceptet med alle ansatte. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 8

9 Litteraturliste Birkler Jakob (2006) Etik i sundhedsvæsenet. København: Munksgaard Danmark. Caipe Creating an interprofessional workface: An education and training framework for health and social care in England: hentet Falk, Annika Lind (2013). One sites fits all? A student ward as learning pratice for interprofessionel development. Journal of Interprofessional Care. Hasse, Catrine (2011). Kulturanalyse i organisationer begreber, metoder og forbløffende læreprocesser. Samfundslitteratur, 1. udgave, side Hood, Kerry et al (2013). Prior experience of interprofessional learning enhances undergraduate nursing and health students professional identity and attitudes to teamwork. Nurse Education in Pratice. 23. juli 2013 Højbjerg, Henriette (2009) Hermenuetik I: Fuglsang, Lars og Olesen, Paul Bitsch (red*): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne, 2. udgave 4. oplag, side Jacobsen, Fleming et. al (2009). Interprofessional undergraduate clinical learning: Results from a three year project I a Danish Interprofessianal Unit. Journal of Interprofessional Care. Januar Kommunernes Landsforening 2014: Next practice - udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem sundhedsuddannelserne..1. udgave, 1. oplag hentet Nordquist et al. (2013). Living museums is it time to reconsider the learning landscape for professional and interprofessional education? Journal of interprofessional Care, (52):2-4 Professionshøjskolen Metropol (2014) Modul 5 tværprofessionel virksomhed else2januar2014.ashx hentet Ruebeling, Irma et all (2013). A comparison of student attitudes and perception before and after an introductory interprofessional education experience. Journal of Interprofessional Care, 30. august 2013 Sykepleiernes samarbeid i Norden (SNN). Etiske retningslinjer for sygeplejeforskning i Norden. Hentet WHO - Framework for Action on Interprofessional Education& Collaborative Practice, Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 9

10 Bilag Bilag 1. Formål Formål: At skabe et tværprofessionelt læringsmiljø mellem sygepleje- og fysioterapeut studerende fra modul 12 på Rigshospitalet. Hensigten er at lære med, af og om hinanden med patienten i centrum og det kan gøres ved: At samarbejde og medinddrage patient og pårørende i pleje og rehabiliterings forløbet ( 7, 11 & F) At prioritere, koordinere og samarbejde om henholdsvis sygepleje- og fysioterapi opgaver hos den enkelte patient for at sikre et sammenhængende patientforløb med øget patienttilfredshed og patientsikkerhed (1+5+9 & E) At reflektere over egen fagidentitet, formidle og diskutere denne i tværprofessionel sammenhæng for dermed at opnå forståelse og kendskab for hinandens fagkompetencer (1+5+9 & E) At medvirke til kvalitets- og udviklingsarbejde med fokus på at fremme det tværprofessionelle samarbejde med inddragelse af forsknings- og udviklingsbaseret viden (2+4+6 & A+ I) Tal og bogstaver i parentes refererer til henholdsvis fysioterapi- og sygeplejeuddannelsens læringsmål /udbytte i modul 12. Jvf. vedhæftede dokument Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 10

11 Bilag 2. Rammer for dagene Rammer for tværprofessionel læring og samarbejde mellem Modul 12 sygepleje- og fysioterapeutstuderende, vejledere i studieunit og kontaktperson for fysioterapi Modul 12 sygepleje- og fysioterapeutstuderende Varighed 4 dage De studerende deltager i et fælles introduktionsmøde 1. dag i studieunitten er der en kort præsentation af de studerende og relevante samarbejdspartnere. 1. dag samarbejder de studerende om en enkel patient. De efterfølgende dage er der mulighed for at de studerende samarbejder om flere patienter. Plan for klinisk undervisning hænger i de respektive afsnit. Navne på vejledere, kliniske undervisere, kontaktpersoner samt de studerende hænger på de respektive afsnit. Mødetid 1.dag kl. 8. Mødetiderne aftales herefter løbende på de enkelte afsnit Hver morgen aftaler vejlederne og de studerende, dagens opgaver. De studerende aftaler fælles opgaver i samarbejde med patienten. De studerende orienterer sig og dokumenterer dagligt i OPUS/ KISO. Fysioterapeutstuderende SKS registrerer fysioterapi interventionen. Dagen rundes af med tværprofessionel refleksion ca. 15 min ud fra en bestemt model. Kliniske undervisere deltager sammen med en daglig vejleder i unitten, se plan for dagene. I forhold til de sygeplejemæssige opgaver anbefales det at komme omkring personlig pleje, administrative opgaver, stuegangsfunktionen og medicinadministration. I forhold til de fysioterapeutiske opgaver anbefales der at komme omkring hjælpemidler, mobilisering og fysioterapiens træningslokaler. Vi planlægger en fælles aktivitet for de studerende. Det kan være en Journal Club, et tema, besøg på helikopterpladsen eller andet. De studerende udveksler pjecer, som udleveres til patienterne. Der afholdes et evalueringsmøde hvor de studerende afslutningsvis evaluerer det tværprofessionelle forløb skriftligt og mundtlig med de kliniske undervisere. Det tværprofessionelle forløb evalueres med de daglige vejledere, klinisk vejleder for sygeplejestuderende, kontaktperson i fysioterapi samt klinisk underviser i fysioterapi. Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 11

12 Bilag 3. Aktivitetsplan Mandag Tirsdag 8-15 Onsdag 7-15 Torsdag 7-15 Fredag 7-15 Kl Introduktionsmøde I Fysioterapien med studerende, kontaktpersoner, kliniske vejledere og undervisere. Se program. Kontaktperson for fys. stud.:.. Vejledere i studieunitten:... Kliniske undervisere:.. Præsentation af fysioterapeut- og sygeplejestuderende og kliniske undervisere i studieunitten Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Aktivitet: Introduktion til medicinadministration Kl Tværprofessionel refleksion Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Aktivitet: Introduktion til Fysioterapien Kl Tværprofessionel refleksion Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Aktivitet: Introduktion til hjælpemidler KL Tværprofessionel refleksion Studerende varetager patientpleje og fysioterapeutisk behandling. Kl. 13 Tværprofessionel refleksion og Evaluering af forløbet Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 12

13 Bilag 4. Spørgeskema Evaluering af tværprofessionelt samarbejde mellem fysioterapeut- og sygeplejestuderende i Ortopædkirurgisk klinik og Klinik for Ergo- og Fysioterapi Dato for besvarelse: Fysioterapeutstuderende: (sæt kryds) Sygeplejestuderende: (sæt kryds) 1 I hvor høj grad opnåede du at: slet ikke i mindre grad medinddrage patient i pleje og rehabiliterings forløbet? i nogen grad i høj grad medinddrage pårørende i pleje 2 og rehabiliterings forløbet? samarbejde om henholdsvis 3 sygepleje- og fysioterapi opgaver hos den enkelte patient? 4 reflektere over egen fagidentitet? formidle og diskutere 5 fagidentitet i tværprofessionel sammenhæng? opnå forståelse og kendskab for 6 hinandens fagkompetencer? inddrage forsknings- og 7 udviklingsbaseret viden i praksis? 8 Hvordan vurderer du : rammerne for det tværfaglige samarbejde? meget utilfredsstillende utilfredsstillende tilfredsstillende meget tilfredsstillende 9 din indsats i formidlingen af eget fags kerneområder? Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 13

14 Uddyb dine krydser: Uddyb hvad der er sket med din fagidentitet og rolle under dette tværprofessionelle samarbejde: Forslag til evt. ændringer i forhold til det tværprofessionelle forløb med fysioterapeut / sygeplejestuderende: Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 14

15 Tak Tak til alle vores samarbejdspartnere i Ortopædkirurgisk Klinik og Klinik for Ergo- og Fysioterapi Derudover en særlig tak til vores sparringspartnere: Lotte Dahl - Klinisk underviser i fysioterapi, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret Anne Frandsen - Klinisk undervisningsansvarlig sygeplejerske i HovedOrtoCentret Britt Frausing - Udviklingsfysioterapeut, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret Hanne Lisby - fysioterapeut og koordinator fra Aalborg Sygehus Region Nords Tværfagligt Klinik Studieafsnit, Ortopædkirurgisk afsnit 01. Kontakt Anne Baltzar Nimb, klinisk underviser i fysioterapi, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Afsnit 8511 Pernille Kjær Svendsen, klinisk underviser, sygeplejerske, Ortopædkirurgisk Klinik, HovedOrtoCentret, Rigshospitalet Afsnit 2064 Klinisk underviser i fysioterapi Anne Nimb & sygeplejerske og klinisk underviser Pernille Kjær Svendsen HOC september 2014 Side 15

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC

Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC 1 Indholdsfortegnelse Modul 4 studerendes oplevelse af vejledning og læring i klinikforløbet i HOC... 1 Indledning:... 3 Baggrund:...

Læs mere

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport

Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Side 1 af 40 Uddannelsesstrategi i HovedOrtoCentret En statusrapport Uddannelsesteamet, HOC, Rigshospitalet, September 2014 1 Side 2 af 40 Indhold Introduktion:... 3 Metode:... 4 Tidsplan:... 5 Antal studerende

Læs mere

Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest

Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Projektbeskrivelse Obstetrisk studieafsnit Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Indledning... 1 Baggrund... 1 Præsentation af studieafsnittet... 2 Patientgrundlaget...

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference

Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference Sygeplejerskens rolle i den tværfaglige konference * The nurse s role in the interdisciplinary conference Anslag: 65.803 Udarbejdet af: Henriette Clemencia Kuijt Victor Studienr.: syk10301 Modul 14 F2008B

Læs mere

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit

Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 1 2009 23 Studieunit for sygeplejestuderende nye muligheder for struktureret klinisk undervisning på et hospitalsafsnit A study unit a new learning context in the clinical

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 3 / April 2011. Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 3 / April 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet Potientelt eksporteventyr Tværfaglig klinisk studieenhed Projekt Kronikerdata TIDSSKRIFT FOR

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015

Feedbackmøder. Region Hovedstaden. En metode til at høre patienters oplevelser direkte. Feedbackmøder April 2015 Feedbackmøder April 2015 Region Hovedstaden Feedbackmøder En metode til at høre patienters oplevelser direkte Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Feedbackmøder En metode til at høre

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og

Indstillingsrapport vedrørende projekt tværfaglig undervisning for sygepleje og Aarhus Universitetshospital Hospitalsledelsen/ Faglig leder for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitet Studieleder Medicin Anne Mette Mørche VIAUC Sygeplejeuddannelsen Uddannelsesleder Anne Munch Indstillingsrapport

Læs mere

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE

UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE UDVIKLING AF SOCIAL KAPITAL OG TEAMSAMARBEJDE Inspirationskatalog Marts 2013 FORCHHAMMER CONSULTING Mærsk Nielsen HR Himmelev Bygade 53 Jystrup Bygade 4 4000 Roskilde 4174 Jystrup Tlf. 60 14 15 13 Tlf.

Læs mere

Sygeplejestuderendes opfattelse af læringsmiljø i klinisk praksis - en kvalitativ interview undersøgelse, omkring anvendelsen af studieenheder.

Sygeplejestuderendes opfattelse af læringsmiljø i klinisk praksis - en kvalitativ interview undersøgelse, omkring anvendelsen af studieenheder. Sundhedsfaglig diplomuddannelse inden for Sundhedsformidling og klinisk uddannelse CVU syd SD-Afgangsprojekt Udarbejdet af: Claus Rosenby Mortensen Vejleder: Juni 2004 Sygeplejestuderendes opfattelse af

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Ændret faggruppesammensætning

Ændret faggruppesammensætning Ændret faggruppesammensætning Et forsøg på optimering af patientforløb i et sengeafsnit af Udv. fysioterapeut M Sc Annette Winkel Chefsygeplejerske Bente Ourø Rørth Udviklingssygeplejerske Lene Lykke Jensen

Læs mere

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse

Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Ergoterapeutens arbejde på en Fælles Akut Modtagelse. En kvalitativ undersøgelse om ergoterapeuter på Fælles Akut Modtagelse Billedgengivelse med tilladelse fra Regionshospitalet Randers Bachelor udarbejdet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning

Forventningssamtalens betydning for fysioterapeutstuderende i klinisk undervisning Afgangsprojekt på sundhedsfaglig diplom, sundhedsformidling og klinisk uddannelse Af Jane Østergård Lundbæk UC Lillebælt, December 2014 Hold 462 Vejleder: Anni Johansen Anslag: 59.914 Søgeord: forventningssamtale,

Læs mere

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der?

Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Fysioterapeuter stiller diagnosen Men hvilke kompetencer forudsættes der? Et kvalitativt casestudie om fysioterapeuter i diagnostiske funktioner på ortopædkirurgiske afdelinger Fysioterapeuter stiller

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere

Teamarbejde blandt lærere og undervisere Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium oktober 2013 2 Teamarbejde blandt lærere og undervisere En baseline-analyse

Læs mere

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010

Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Undersøgelse af praktikvejledernes vilkår i forbindelse med vejledning af social og Sundhedsassistentelever på Århus Sygehus 2010 Udarbejdet af: Uddannelsesansvarlig Birgit Refsgaard, Afdeling B Uddannelsesansvarlig

Læs mere