Lov om Social Service 86

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lov om Social Service 86"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1

2 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes Kursiv betyder vores nye ændring Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. (I den følgende tekst, refereres der til stk. 2 når der skrives vedligeholdende træning Ydelsens modtagere Borgere med en opstået funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Borgere med funktionsnedsættelse, der skyldes almen svækkelse og som har ført til fald i aktivitetsniveau. Borgere, der vurderes at have behov for målrettet vedligeholdende træning, for at hindre at funktionsnedsættelser fører til tab af aktiviteter. Borgere, der har behov for, at genoptræningen finder sted under faglig ekspertise af ergoterapeut og/eller fysioterapeut. Det vil sige, at borgeren ikke kan få sit træningsbehov opfyldt i fx motionscenter. Borgere, der kan være aktivt deltagende i træningen og er motiverede for træning Borgere, der har modtaget tilbud om genoptræning og/eller vedligeholdende træning og som vurderes ikke selvstændigt at kunne vedligeholde deres funktionsniveau uden mulighed for terapeutisk vejledning kan bevilges selvtræning. Borgeren skal have fysisk og psykisk formåen til at gennemføre øvelserne ved egen hjælp og skal selv kunne transportere sig til og fra træning. 2

3 Ydelsens modtagere Borgere, som kan få øget deres funktionsniveau (træningsbehovet tilgodeset) via aftenskole, gymnastikforening, motionscenter eller privat praktiserende fysioterapi er ikke berettiget. Ydelsens art Visiterede tilbud om genoptræning Visiterede tilbud om vedligeholdende træning, herunder selvtræning og vejledning af plejepersonalet i at vedligeholde færdigheder. Det vurderes af den trænende terapeut om træningen skal foregå i kommunens træningscentre eller i borgerens hjem. Vedr. hjemmetræning: o Ved træning af fysioterapeut foregår hjemmetræningen med henblik på, at borgeren kan komme til kommunens træningscenter og fortsætte træningen. o Ved træning hos ergoterapeut, trænes i hjemmet, så længe det giver mening i forhold til aktivitetsproblemerne. Ydelsens formål At borgerens funktionsniveau forbedres eller fastholdes, således at borgerens muligheder for at genoptage vante aktiviteter styrkes, herunder muligheden for at klare sig i egne omgivelser. At yde en indsats på det fysiske, psykiske og sociale område, der fremmer den enkeltes oplevelse af livskvalitet og meningsfuldhed i hverdagen. Tilbud om genoptræning efter 86 stk. 1 gives i de tilfælde hvor anden form for træning, herunder også egen træningsindsats ikke kan bringe borgerens funktionsniveau op (Vejledning om træning i kommuner og regioner. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Indenrigs- og Socialministeriet December Side 32, 7. afsnit) 3

4 Ydelsens indhold Træning ved brug af træningsredskaber/øvelser. Træning af daglige færdigheder hvor rammerne udvælges efter formålet med træningen. Der udleveres eventuelt hjemmetræningsprogram Ved selvtræning udleveres skriftligt træningsprogram. Ydelsen indeholder ikke Udelukkende passiv behandling; f.eks. elterapi, kontrakturprofylakse og bløddelsbehandling. Almen gymnastik og bevægelse. Genoptræning i aftentimerne, samt i weekends eller søn - og helligdage. Kørsel til selvtræning Borgere kan ikke modtage samme ydelse hos fysioterapeut i kommunen og hos praktiserende fysioterapeut i forbindelse med vederlagsfri fysioterapi. 4

5 Ydelsens omfang Genoptræningen ydes min. 2 max 3 gange/uge for henholdsvis ergoterapeutisk og fysioterapeutisk træning. Vedligeholdende træning 2 gange/uge Selvtræning 1-2 gange/uge i en fastsat periode på op til 4 måneder. Borgere med KOL og borgere med følger efter en neurologisk lidelse kan efter terapeutisk vurdering tilbydes selvtræning af længere varighed. Tilbuddet revurderes ca. hver 6 måned, hvor der tages stilling til, om borgeren selv kan varetage træningen et andet sted eller evt. skal omvisiteres. Længden af genoptræningsperioden vurderes af den trænende terapeut. Ved den vedligeholdende indsats tilstræbes, at de opsatte mål nås inden for en midlertidig periode (oftest 3-4 måneder). I ferieperioder kan træningstilbuddet nedsættes under hensyntagen til den enkelte borgers træningsbehov. Ligeledes kan selvtræning lukkes helt ned i nogle ferieperioder. Leverandør Træningsenheden og dagaktivitet (vedligeholdende træning). 5

6 Leverancesikkerhed iværksættelse Alle kan rette henvendelse. Borgeren kontaktes af visiterende terapeut indenfor 1 uge efter henvendelsen. Der visiteres til genoptræning eller vedligeholdende træning ud fra en faglig vurdering af borgerens samlede situation. Ved visitationsbesøg identificeres de væsentligste aktivitetsproblemer. Borgeren oplyses på visitationsbesøget om, hvornår en afgørelse kan forventes. Fra visitationsbesøg og til der bliver truffet en afgørelse, kan der gå op til 2 uger. Borgeren modtager en skriftlig afgørelse vedlagt klagevejledning ved helt eller delvist afslag. Ved fuldt medhold sendes en skriftlig begrundelse. Fra borgeren modtager skriftlig afgørelse kan der gå op til 14 dage før træning iværksættes. Såfremt denne frist ikke kan overholdes, får borgeren skriftlig besked om, hvornår træningen forventes iværksat. For sager der kræver indhentning af lægelige oplysninger, kan der gå op til 1 måned, inden afgørelse foreligger. Borgeren vil skriftligt blive oplyst om sagsgangen. Der kan visiteres til kørsel, hvis borgeren er ude af stand til selv at sørge for transport. Dvs. hvis borgeren ikke har mulighed for at blive kørt af andre i husstanden eller ikke selv kan tage kan tage offentlige transportmidler. Tilbuddet om kørsel er midlertidigt. Det vurderes af den det trænende personale, hvor længe der er behov for kørsel og hvornår borgeren selv kan varetage transporten evt. som en del af træningen. Der kan visiteres til selvtræning efter endt træningstilbud. Når terapeuten vurderer, at træningsforløbet skal afsluttes, får borgeren en skriftlig begrundelse. (afgørelse) 6

7 Kompetencekrav til udførelsen Uddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut. Vedligeholdende træning: social og sundhedsassistent. Fysio- og ergoterapeut studerende under vejledning af Klinisk underviser. Kvalitets- driftsmål Alle træningsforløb indledes og afsluttes med relevante undersøgelser og tests. Der fastlægges sammen med borgeren realistiske mål for genoptræningen. Der afholdes indledende samtale, hvor borgeren i samarbejde med terapeuten, identificerer de væsentlige aktivitetsproblemer. Ud fra dette tilrettelægger terapeuten træningen. Der evalueres med borgeren undervejs i forløbet. Der udarbejdes en slutstatus. Ydelsen dokumenteres elektronisk. Hvis borgeren har givet samtykke kan der: - tages initiativ til tværfaglig dialog. - indhentes relevante oplysninger fra andre offentlige instanser samt læge. - tages en dialog med pårørende omkring borgeren Træningen gennemføres ved tilstedeværelse af en terapeut eller Social- og Sundhedsassistent, dog ikke selvtræning. Længden af genoptræningsperioden vurderes af den trænende terapeut. Den samlede varighed af genoptræningen vurderes individuelt af den trænende terapeut. Der stilles krav til borgeren om fremmøde. Det forventes, at borgeren melder afbud ved sygdom eller andet. Ved udeblivelse udover 1 uge kan borgeren afsluttes. Der er mulighed for pause i træningstilbuddet ved længevarende sygdom, skønnes individuelt. Opfølgning Ved henvendelse fra borgeren pga. ændret funktionsniveau aflægges et nyt hjemmebesøg af visiterende terapeut. 7

8 Ydelsens pris Genoptræning, vedligeholdende træning og selvtræning er gratis. Kørsel: Der betales 50 kr. pr. enkelt tur. Beløbet opkræves månedligt pr. giro. Kørselshonorar opkræves også hos borgere, der udebliver eller melder afbud så sent, at befordring ikke kan nå at afbestilles. Anke - og klagemuligheder Der kan klages over afgørelsen ved helt eller delvist afslag indenfor 4 uger. Sagen revurderes. Fastholdes afslaget, indbringes sagen for det sociale nævn. 8

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013 VELKOMMEN

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/52 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015

Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Sundhedsområdet, Socialområdet og Madserviceområdet Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2015 Revidering Indhold Oversigt over ændringer...3 1 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013

Kvalitetstandarder for plejeområdet. Center for Sundhed og Pleje. August 2013 Kvalitetstandarder for plejeområdet Center for Sundhed og Pleje August 2013 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord s. 3 1. Personlig hjælp s. 6 2. Praktisk hjælp s. 10 3. Mad, drikke, samt medicinering s. 15

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder Ikke omfattet af frit valg-ordningen 2014 1 Indholdsfortegnelse - ydelser ikke omfattet af Frit Valg 1.0 Forord... 3 2.0 Indledning og forudsætninger... 4 3.0 Regulering

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere