Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag"

Transkript

1 Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der ansættes en fysioterapeut til varetagelse af opgaver i forhold til elever med nedsat fysisk funktionsevne i folkeskolen. PPR har i forvejen to fysioterapeuter ansat til betjening af henholdsvis Børn og Familieområdet (serviceloven og sundhedsloven) og Dagtilbudsområdet (dagtilbudsloven). Skolerne efterspørger vejledning og rådgivning i forhold til elever med nedsat fysisk funktionsevne, især i specialklasserne og i forhold til specialundervisningselever. De søger også vejledning i forhold til brug og anskaffelse af hjælpemidler, samt motoriske udredninger. Disse opgaver skal varetages i henhold til Folkeskoleloven. Fysioterapeuten vil ligeledes indgå i lettere behandlingsopgaver samt tværfagligt samarbejde med sundhedsplejen. Forældre og børn vil opleve, at den indsats, der er gjort fysioterapeutisk i dagtilbud, kan fortsættes i skolen. Det vil betyde, at barnet sikrer sit optimale fysiske funktionsniveau. Der vil kunne laves en tværfaglig indsats med sundhedsplejen i forhold til for eksempel overvægt, inaktivitet og forsinket motorisk udvikling. Skolerne vil få faglig rådgivning i forbindelse med indkøb og brug af hjælpemidler, som f.eks. specielle skolemøbler. Fysioterapeuten vil også kunne understøtte folkeskolereformens fokus på øget bevægelse i undervisningen. Driftsudgifter Driftsindtægter

2 Nr. U-302 Specialklasser - understøttende undervisning Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at resursetildelingen til understøttende undervisning i distriktsspecialklasser øges fra skoleåret 2016/17. Resurserne skal anvendes til at tilrettelægge den understøttende undervisning med to medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med specifikke vanskeligheder og 1,67 medarbejdere pr. lektion i klasser for elever med generelle vanskeligheder. Erfaringerne fra første skoleår med folkeskolereformen viser, at elevernes adfærd og behov kræver lige så mange medarbejdere i den understøttende undervisning, som i den fagdelte undervisning. Den nuværende resursetildeling giver mulighed for 1,44 medarbejdere pr. lektion. Tildelingen til fællesspecialklasserne ændres ikke, da der her allerede gives resurser til to medarbejdere pr. lektion. Med forslaget til ændret resursetildeling svarer antallet af medarbejdere i den understøttende undervisning til antallet af medarbejdere i den fagdelte undervisning. Dog er det sådan, at resursetildelingen til den understøttende undervisning er beregnet ud fra en ligelig fordeling af lærere og pædagoger i timerne. Nedenstående tabel viser forskellen i resursetildelingen til de forskellige klassetyper: Antal medarbejdere pr. understøttende Resursetildeling, understøttende undervisning i specialklasser: undervisningstime Nuværende resurse Forslag Antal specialklasser Fælles-specialklasser (FS) 2,00 uændret 6 klasser Distrikts-specialklasser (DS), elever med specifikke vanskeligheder 1,44 2,00 13 klasser Distrikts-specialklasser (DS), elever med generelle vanskeligheder 1,44 1,67 8 klasser Til sammenligning er resursetildelingen til understøttende undervisning for almenområdet 1,04 Den årlige merudgift i 2016 er kr., da det foreslås indført fra august. Fra 2017 og frem udgør merudgiften kr. årligt. Driftsudgifter Driftsindtægter

3 Nr. U-303 Forslag Musik og bevægelse til folkeskolens yngste elever Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Kultur- og Fritidsudvalget og Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der afsættes ressourcer til indførelse af et nyt musik- og bevægelsestilbud til folkeskolens yngste elever, som kan udgøre en basismodel for musikskolens og folkeskolernes forpligtende samarbejde i forlængelse af skolereformen (herefter benævnt basismodellen). Byrådet besluttede 24. februar 2015, at finansieringen af basismodellen indgår i den kommende budgetproces. Forslaget skal ses i forlængelse heraf og fremsættes af Teknik og Kultur, på vegne af Børn og Skole og Teknik og Kultur som et fælles forslag med delt finansiering, således at det samlede beløb til finansiering af basismodellen udgør kr. fremskrevet til 2016-priser. Basismodellens indhold og formål Alle børnehaveklasser (eventuelt alle førskolegrupper) får to lektioners musikundervisning om ugen i 10 uger. Her har en af folkeskolens medarbejdere og en musikskolelærer klassen sammen. Forløbet har til formål at: Opøve grundlæggende musikfaglige kompetencer og øge effekt af læringsmål Styrke elevernes undervisningsparathed, sociale kompetencer og trivsel Bidrage til kvalitetsløft af musikundervisningen, samt gensidig kompetenceudvikling og samarbejde på tværs af institutioner. Indholdet svarer i et vist omfang til musikskolens nuværende frivillige tilbud Musikraketten til elever i børnehaveklasse og 1. klasse. I Musikraketten er de musikalske aktiviteter dans, leg, sang og brug af instrumenter. Modellen er afprøvet af Horsens Musikskole gennem tilbuddet Musik Til Alle. Se evt. En obligatorisk basismodel for et samarbejde mellem musikskole og alle folkeskoler vil give samtlige børn - uanset baggrund - en mulighed for at møde musikskolens tilbud. Såfremt basismodellen vedtages, vil musikskolens frivillige tilbud Musikraketten, bortfalde. Nettobesparelsen herved udgør anslået kr. Dette beløb foreslås anvendt til dækning af administrationsudgifter, vikar, uddannelse m.v. i forbindelse med basismodellens aktiviteter. I forbindelse med budget vedtog Byrådet en budgetudvidelse på kr. årligt fra 2016 (U-602) til bl.a. udvikling af nye samarbejder i snitfladerne mellem folkeskoler og musikskole. Det foreslås, at kr. af dette beløb anvendes til finansiering af den andel, som udgør Kultur- og Fritidsudvalgets bidrag til basismodellen. Det er således kun Børn og Skoles andel af finansieringen, der fremgår nedenstående. Den obligatoriske basismodel vil kunne realiseres i børnehaveklasser fra 1. august 2016 eller i førskolegrupper fra 1. marts 2016.

4 Driftsudgifter Driftsindtægter

5 Nr. U-304 Små børns robusthed - Tværgående indsats Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der i forlængelse af vedtagelsen af Favrskov Kommunes nye Børne- og ungepolitik afsættes ressourcer til en tværgående indsats for at styrke børns robusthed. I den nye Børne- og ungepolitik er visionen, at børn og unge trives og udvikler sig til robuste og kompetente borgere. Vi ønsker Sunde børn og unge i trivsel, og det skal bl.a. ske ved, at børn og unge møder nærværende voksne, omsorg og udfordringer, som gør dem robuste. Børn og Skole ønsker at styrke indsatsen via uddannelse af nuværende medarbejdere til instruktører i Robusthedsprogrammet. I første omgang vil målgruppen være 0-2 årige børn, således at rekrutteringen af medarbejdere vil ske i dagplejen, vuggestuerne, PPR, blandt jordemødre og i sundhedsplejen. Målgruppen vil senere kunne udbredes til hele dagtilbuds- og skoleområdet, herunder med fokus på bl.a. overgange mellem dagtilbud og skole Komiteen for Sundhedsoplysning udbyder fra august 2015 instruktøruddannelsen i Robusthedsprogrammet til udvalgte kommuner. Uddannelsen sker á hold på op til 14 deltagere, og består af tre kursusdage og to opfølgningsdage efter henholdsvis tre og seks måneder. Børn og Skole foreslår at implementere Robusthedsprogrammet på 0-2 års området på tværs af fagområder, således at også Sundhedsplejen og jordemødre fra Regionshospitalet Randers indgår i programmet. Med forslaget uddannes to hold i alt 28 medarbejdere af to omgange med opstart januar 2016 med det første hold. Med uddannede medarbejdere i Robusthedsprogrammet vil Favrskov Kommune have sit eget hold af instruktører, som kan varetage langsigtet udbredelse og forankring af målsætningerne i den nye Børne- og Ungepolitik. Prisen for uddannelse af to hold er kr. Der ud over vil der være udgifter til dækning af vikarer, når de udlærte instruktører skal understøtte deres kollegaer i, hvordan de hjælper børnene med at blive robuste. Desuden vil der være udgifter til opfølgning på uddannelsen f i form af et årligt årsmøde, certificering eller anden måde at følge op på, at instruktørerne afholder kurser og underviser samt at vedligeholde kvaliteten af undervisningen. De samlede nettoudgifter er kr. årligt. Driftsudgifter Driftsindtægter

6 Nr. U-305 Ændring af tildelingsmodellen til 80 pct. pædagoger og 20 pct. pædagogmedhjælpere Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at tildelingsmodellen på dagtilbudsområdet ændres til 80 pct. pædagoger og 20 pct. pædagogmedhjælpere. Forslaget indebærer en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud med mere uddannet personale. Der foreslås en ændring af tildelingsmodellen i daginstitutioner fra den nuværende 70 pct. pædagoger og 30 pct. pædagogmedhjælpere til 80 pct. pædagoger og 20 pct. pædagogmedhjælpere. Fordelingstallet mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere er til brug for budgettildelingen, og det er således fortsat områdelederen, der disponerer over områdets budget og dermed også beslutter den aktuelle personalesammensætning. Fordelingen kan naturligvis svinge fra år til år. Den aktuelle fordeling mellem pædagoger og pædagogmedhjælpere ligger meget tæt på fordelingen i tildelingsmodellen, nemlig 67,4 / 32,6. Både international og dansk forskning peger samstemmende på, at kvalificeret uddannet pædagogisk personale er en af de faktorer, der har stor betydning for kvaliteten af dagtilbuddene. Undersøgelser viser bl.a., at uddannet personale er mere stimulerende og støttende. De organiserer aktiviteterne med børnene bedre og er i stand til at give mere aldersrelevante udfordringer. Nettoudgiften udgør kr. i Beløbet falder i overslagsårene, idet børnetallet falder. Driftsudgifter Driftsindtægter

7 Nr. U-306 Lærerplanstemaet Natur og naturfænomener Politikområde 302 Dagtilbud Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Børn og Skole foreslår, at der afsættes ressourcer til kompetenceudvikling af medarbejdere i daginstitutionerne til understøttelse af lærerplanstemaet Natur og naturfænomener. Der foreslås et samarbejde med Naturvejlederen i Favrskov Kommune, sådan at Naturvejlederen over de næste fire år uddanner én medarbejder fra hver enhed. Målet er, at medarbejderen opnår ny viden om småbørn og natur og om, hvordan lokalområdet kan bruges til understøttelse af naturoplevelser med børn i alderen 3-6 år. Natur og naturfænomener er et tema, som rummer rig mulighed for leg, læring og udvikling. Mangeartede naturoplevelser skaber grundlag for børns forståelse af deres omverden og en senere stillingtagen til eksempelvis miljøspørgsmål samt en interesse for og en viden om naturen. Oplevelser i naturen udvikler børn følelsesmæssigt, mentalt og fysisk. Derfor skal børn i dagtilbud have mulighed for at opleve glæden ved at være i naturen på forskellige årstider, og de skal udvikle respekt for natur og miljø. Når børn færdes ude udvikles deres krop og sanser samtidig med, at deres nysgerrighed og følelsesregister udfordres. Mange medarbejdere har allerede godt fat om dette læreplanstema i dag, men med et øget fokus på kompetenceudvikling vil en forventning være, at alle institutioner i højere grad vil inddrage naturen som legeplads for børnenes udvikling. Det foreslås, at der afsættes kr. til vikardækning af 37 medarbejdere over de næste fire år, således at der uddannes to hold á 4-5 medarbejdere om året. De samlede nettoudgifter beløber sig til kr. Driftsudgifter Driftsindtægter

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune

Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Fremtidens skole i Hørsholm Kommune Dette notat er administrationens forslag til retning og rammer for Fremtidens skole. Da regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti først medio

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 Indhold Formål... 3 Kommunens dagtilbudsstruktur... 3 Baggrund for dagtilbuddenes pædagogiske arbejde... 4 Pædagogisk tilsyn... 5 Stevns

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand)

Udvalget for Læring. Udvalgsmedlemmer. Administrativ organisation. Chefansvaret for Udvalget for Læring deles mellem: Ole Vind (V) (formand) Udvalgsmedlemmer Ole Vind (V) (formand) Kasper Glyngøe (A) (næstformand) Lars Poulsen (V) Jeppe Mouritsen (V) Peter Sebastian Petersen (V) Administrativ organisation Chefansvaret for Udvalget for Læring

Læs mere

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering

Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering Mål og handleplan for sprogvurdering og sprogstimulering i Norddjurs Kommune. Revideret 09.11.12 Udarbejdet af nedsat projektgruppe. Revideret af styregruppen for Mål og handleplan for sprogvurdering og

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag.

NY SKOLEREFORM 2014. Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. NY SKOLEREFORM 2014 ORGANISERING OG SAMARBEJDE Folkeskolereformen lægger op til at nytænke organiseringen af og samarbejdet om elevernes skoledag. Eleverne får en længere og mere varieret skoledag med

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen.

Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Nyhedsbrev om Folkeskolereformen. Siden midten af 2013 er der i Tårnby Kommune, politisk og administrativt, blevet arbejdet intenst på at skabe rammerne for indholdet og implementeringen af Folkeskolereformen.

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg

Kvalitetsrapport 2009. Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Kvalitetsrapport Delrapport for Dagtilbud nr. 704 Vores dagtilbud' Mårslet - Solbjerg Indledning...2 Kort om kvalitetsrapporten for...2 Delrapportens indhold og opbygning...2 Oplysninger om effekt...3

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012/13

Kvalitetsrapport 2012/13 Kvalitetsrapport 2012/13 Greve Kommunes skolevæsen 2 Forord Den danske Folkeskole står overfor store forandringer i den kommende tid. I dette efterår forhandler de politiske partier en ny folkeskolelov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget

Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Referat af tillægsdagsordenbr /> Forenings- og Fritidsudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune?

Drejebog Folkeskolereform. Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Drejebog Folkeskolereform Fremtidens Folkeskole på vej hvordan skal det ske i Rebild Kommune? Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Rebild Kommune. Fremtidens Folkeskole på vej i Rebild Kommune Samtlige

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Understøttende undervisning. En ny folkeskole

Understøttende undervisning. En ny folkeskole Understøttende undervisning En ny folkeskole 2 Understøttende undervisning Understøttende undervisning Elevernes læring og trivsel i en varieret og motiverende skoledag Målet med folkeskolereformen er,

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 13. januar 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:05 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Kirsten Overgaard (formand), Helle Mandrup Tønnesen

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang Henriette

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019)

52690-15 15-2459 Juni 2015. Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 52690-15 15-2459 Juni 2015 Visionsstrategi IT/digitalisering Børn og Unge m. budgetforslag for 2016 (2016-2019) 1 Indledning: VISION for IT og digitalisering på 0-18 årsområdet Varde Kommune har det seneste

Læs mere

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi

29-4-2014 GØR EN GOD SKOLE ENDNU VESTHIMMERLANDS KOMMUNE BEDRE. Sådan gør vi 29-4-2014 VESTHIMMERLANDS KOMMUNE GØR EN GOD SKOLE ENDNU BEDRE Sådan gør vi Gør en god skole endnu bedre i Vesthimmerlands Kommune. Sådan gør vi! Indhold Indledning... 2 Fagopdelte undervisning... 3 (vejledende

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012

Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 Dagtilbud til Børn Kvalitetsrapport 2011-2012 1 Dagtilbud til Børn Administrationscentret Stationsvej 36 3460 Birkerød Tlf: 46 11 43 09 www.rudersdal.dk Mail: dagtilbud@rudersdal.dk 2 Indledning Denne

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere