Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur."

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. I det følgende fremdrages nogle af de resultater, der i år 2008 er opnået på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Inden for beskæftigelsesområdet har Greve Kommune fortsat en positiv opmærksomhed, som blandt andet har betydet, at kommunen fra de centrale instanser har fået tildelt en del midler til nye metodeudviklingsprojekter indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Jobcenteret har også haft besøg af Integrationsministeren og den ungarske Beskæftigelsesminister for at høre om den gode indsats og de resultater, som er opnået med at hjælpe personer med ikke-vestlig baggrund i arbejde og uddannelse. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter desuden beslutninger og tilrettelæggelse af opgaver med 100 % refusion såsom fleksydelse, sygedagpenge og dagpenge ved barsel, graviditet og fødsel, som i 2008 udgør 108,5 mio. kr. Idet området har finansiel betydning og kommunens udgifter er 100 % dækket af refusioner, hører området budgetmæssigt til budgetområde 9.02 Finansforskydning og finansiering. Regnskabet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser i 2008 udgifter på 309,9 mio. kr. og indtægter på 147,5 mio. kr. Nettoudgiften er på i alt 162,4 mio. kr. Dette er 2,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Inden for servicerammen er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på udvalgets område. Der overføres sammenlagt 2,3 mio. kr. til Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. UBudgetområde 6.01 ForsørgelsesudgifterU har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der overføres ingen penge til 2009, hvorfor der fremkommer en nettoafvigelse på 2,8 mio. kr. i kassetræk. UBudgetområde 6.02 AktivitetstilbudU har et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres 2,7 mio. kr. til Det betyder et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som tilgår kassen. Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2008 I alt -162,4 mio. kr Aktivitetstilbud -26,3 mio.kr. 16% 6.01 Forsørgelsesudgifter -136,1 mio.kr. 84% 83

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Udvalgets opfølgning på fokuspunkter i Direktionens strategiplan har til hensigt at udmønte udvalgenes fokusområder. I det følgende gives en sammenfatning og perspektivering af hovedresultaterne i 2008 indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. På området har projekterne i strategiplanen været rettet mod dels sikring af virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dels udvikling af en erhvervsstrategi for Greve kommune, samt en bedring af Udviklingspark Øresunds økonomi. Den demografiske udvikling betyder, at der i Greve Kommune bliver flere ældre, hvilket som konsekvens betyder, at arbejdsstyrken formindskes. Over den næste årrække formindskes arbejdsstyrken med personer årligt, fordi tilgangen af unge ikke kompenserer for afgangen af ældre. Dette sammenholdt med en meget lav arbejdsløshed i størstedelen af 2008 har betydet, at fokus især har været rettet mod de områder, hvor der er en potentiel arbejdskraft, som kan medvirke til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, som de har brug for. De særlige fokusområder har været sygedagpengemodtagere, og langvarige kontanthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed. Antallet af sygedagpengemodtagere var i 2008 næsten dobbelt så stort som antallet af ledige, og ved at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere og længden af sygeperioderne vil der blive frigjort potentiel arbejdskraft. Der er på sygedagpengeområdet udviklet nye tilbud med en tidlig indsat for sygemeldte, ligesom der er tildelt flere ressourcer til området. For de langvarige kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, har der været arbejdet med at udvikle nye tilbud med indsatser, der understøtter de beskæftigelsesrettede tilbud, der gør disse personer i stand til at deltage i virksomhedsrettede tiltag. I Greve Nord, hvor størstedelen af kommunens almene boliger er placeret, har der været fokus på at understøtte ægtefælle-forsørgende og unge under 18 år og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse, for hermed at sikre et større arbejdskraftudbud, set i forhold til den lave ledighed og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, der var i størstedelen af Ledigheden nåede i september 2008 ned på historisk 1 %, men begyndte fra november at stige kraftigt. Men med en stor afgang af personer i arbejdsstyrken, er det væsentligt fortsat at holde fokus på sygedagpengemodtagere og langvarige kontanthjælpsmodtagere. TDen erhvervspolitiske indsats er sammentænkt i "ErhvervsStrategi Greve har værdierne", som blev vedtaget 16. december 2008 af Greve Byråd. Den tilhørende handlingsplan blev godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. marts TGenopretningstiltagene for Udviklingspark Øresunds økonomi og et øget fokus på udlejning, har skabt en bedre økonomi for Udviklingspark Øresund. Tilsvarende har opstramningen af den økonomiske styring klart bidraget til en styrkelse af økonomien i Udviklingsparken. Parken har således kunnet præsentere overskud i både 2007 og Det forventes desuden, at parken kan præsentere et overskud i 2009.T TGenopretningen af økonomien i parken og det meget stærke fokus på udlejning i 2007 og 2008 har betydet, at vedligeholdelse, opdatering og fornyelse af faciliteter ikke har været prioriteret i den periode.t 84

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskrivelse af område 6.01 Forsørgelsesudgifter Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter, omfatter udgifter til såvel midlertidig forsørgelse i form af tilbud til udlændinge, kontante ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og heri også løntilskud til personer i fleksjob. Herudover omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobtræningsordninger samt service- og seniorjob. Økonomi - så meget koster budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på 143,5 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 10,2 mio. kr., som tilgår kassen. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug 1,8 mio. kr. - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Mindreforbrug 5,9 mio. kr. - Kontanthjælp og aktivering Mindreforbrug 2,5 mio. kr. - Revalidering Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 136,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 133,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 2,8 mio. kr. eller 2,1 %. Nettomerforbruget er sammensat af mer/mindreforbrug på en række områder. De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug 0,3 mio. kr. - Sygedagpenge Merforbrug 0,6 mio. kr. - Kontanthjælp og aktivering Merforbrug 1,1 mio. kr. - Revalidering Merforbrug 1,9 mio. kr. - Fleksjob og ledighedsydelse Mindreforbrug 0,4 mio. kr. - Løntilskud til ledige (Jobtræning) På sygedagpengeområdet er der en lille afvigelse i form af mindreforbrug svarende til ca. 0,5 %. Det væsentlige er, at besparelsen på 2,5 mio. kr. ved den forretningsmæssige investering er opnået, da den var fratrukket budgettet på forhånd. 85

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 Merforbruget på kontanthjælp og aktivering skyldes primært en stor tilgang af kontanthjælpsmodtagere i november december mod et forventet fald i budgetopfølgning 4 (BO4). BO4 blev udarbejdet på baggrund af septemberdata og inden man kendte omfanget af finanskrisen. Hovedårsag til merforbruget på revalidering er øgede udgifter til anbringelser på f.eks. hjerneskadecentrene samt på revalideringsinstitutioner for sent udviklede unge. Der har tidligere år været færre anbringelser, hvorfor kontoen blev nedskrevet med 2,5 mio. kr. og herefter lagt i kassen. Merforbruget på fleksjob og ledighedsydelse skyldes primært flere personer på ledighedsydelse samt øgede udgifter til intensiveret aktivering af ledighedsydelsespersoner. Afvigelsen på jobtræningsområdet skyldes bedre refusion på flere henviste end forventet. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er ingen overførsler på budgetområdet. Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet I 2007 havde Greve Kommune et mindreforbrug på forsørgelsesudgifter i forhold til landsgennemsnittet på ca. 50,0 mio. kr., hvilket svarer til kr. pr årig i kommunen. I 2008 var mindreforbruget ca. 53,2 mio. kr., svarende til kr. pr årig. Det betyder, at hvis Greve Kommunes forsørgelsesudgifter var på niveau med landsgennemsnittet, ville kommunens udgifter have været ca. 50,0 mio. og ca. 53,2 mio. kr. højere i henholdsvis 2007 og I tabellen herunder fremgår mindreforbruget på de forskellige forsørgelsesudgifter i Greve Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet i 2007 og Mindreforbrug på forsørgelsesudgifter i Greve Kommune ift. landsgennemsnittet 2007 og Hele kr. pr årig Hele kr. Hele kr. pr årig Hele kr. Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse Førtidspension Sygedagpenge I alt Kilde: jobindsats.dk Beløbene i 2007 er omregnet til 2008-priser Det fremgår af tabellen, at Greve Kommune i såvel 2007 som 2008 lå under landsgennemsnittet på alle forsørgelsesområder. Særlige fokusområder i 2008 I 2008 har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget haft særligt fokus på sygedagpengeområdet, ledighedsydelse og Ny chance til alle, der primært omhandler kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate. 86

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 Sygedagpenge I perioden medio 2005 til medio 2007 skete der en kraftig stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. I 2006 var Greve Kommunes udgifter til sygedagpenge over landsgennemsnittet. Men fra medio 2007 lykkedes det at få stabiliseret sygedagpengeudgifterne og igen få et udgiftsniveau under landsgennemsnittet. Ved budgetvedtagelsen 2008 valgte Byrådet at tilføre to ekstra årsværk til sygedagpengeområdet, mod at udgifterne til sygedagpenge blev reduceret med 2,5 mio. kr. Regnskabet for 2008 viser, at investeringen indfriede den forventede reduktion på 2,5 mio. kr. plus 0,3 mio. kr. mere end forventet, idet udgifterne til sygedagpenge samlet set blev reduceret med 2,8 mio. kr. netto. Ny chance til alle I perioden medio 2006 til medio 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere gennem Beskæftigelsesministerens kampagne Ny chance til alle. Kampagnen var bygget op om tre mål, som kommunerne skulle tilrettelægge indsatsen efter: Mål 1: 25 % af målgruppen har fundet ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse Mål 2: Målgruppen har en selvforsørgelse på 15 % Mål 3: Målgruppen opnår en aktiveringsgrad på 40 % Greve Kommune levede op til mål 1 og 2 med resultater på henholdsvis 25,2 % og 17,3 %. Udover Greve Kommune indfriede 30 andre kommuner også mål 1 og 2. I forhold til mål 3 opnåede Greve Kommune en opfyldelsesgrad på 24,7 % i mod et landsgennemsnit på 25 %. Det lykkedes kun fire kommuner at nå Beskæftigelsesministeriets mål på 40 %. Udover kampagnemålene er det værd at bemærke, at det lykkedes Greve Kommune at reducere antallet af helårsmodtagere af kontanthjælp med 9,9 % fra 2007 til 2008, imens der på landsplan var et fald på 4,8 %. Tendensen med månedlige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsatte helt frem til oktober 2008, men fra november 2008 skete der en kraftig stigning, som skyldes den finansielle krise og stigende arbejdsløshed. Ledighedsydelse Fra 2007 til 2008 opnåede Greve Kommune et fald i antallet af helårspersoner på ledighedsydelse på 16 % (fra 82 til 69 personer). I samme periode lå det landsgennemsnitlige fald på 2 %. Men ligesom for antallet af kontanthjælpsmodtagere, skete der en stor stigning i antallet af personer på ledighedsydelse fra november Dette må tilskrives de samme forhold, som for kontanthjælpsområdet, nemlig den finansielle krise og stigende arbejdsløshed. 87

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskrivelse af område 6.02 Aktivitetstilbud Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Området omfatter driftsudgifter til Jobcentret, Kompetencekompagniet og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter for lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Derudover omfatter området også erhvervsrelaterede udgifter til Udviklingspark Øresund samt turisme. Økonomi - så meget koster budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på 27,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 3,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mer/mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug 0,5 mio. kr. - Produktionsskoler Merforbrug 0,5 mio. kr. - Ungdommens uddannelsesvejledning Merforbrug 1,0 mio. kr. - Introduktionsprogram Merforbrug 0,4 mio. kr. - Overførsel af LBR midler Merforbrug 1,3 mio. kr. - Lægeerklæringer Merforbrug 1,0 mio. kr. - Tekniske rettelser vedr. tolkeudgifter Mindreforbrug 0,3 mio. kr. - Udviklingspark Øresund Merforbrug 0,3 mio. kr. Diverse omplaceringer af centrale lønpuljer Merforbrug 0,1 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 26,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 31,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 5,1 mio. kr. eller 16,1 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. 88

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merindtægt 0,8 mio. kr. - Introduktionsprogram for udlændinge Mindreforbrug 1,9 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger Mindreforbrug 1,9 mio. kr. - Driftskonti i øvrigt Mindreforbrug 0,4 mio. kr. - Lokale Beskæftigelsesråd Mindreforbrug 0,05 mio. kr. - Turisme Merindtægten på 0,8 mio. kr. skyldes øgede resultattilskud for at få integrationspersoner i beskæftigelse og uddannelse. Merindtægten tilføres kassen. Beskæftigelsesordninger har haft et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som blandt andet skyldes vakante stillinger og højere rammerefusion. Heraf søges 0,9 mio. kr. overført til Resten 1,0 mio. kr. vedrører 2008 og lægges i kassen. Driftskonti i øvrigt i budgetområdet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til ,4 mio. kr. lægges i kassen. Det Lokale Beskæftigelsesråd har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til Greve Kommune indgår i en turistbrochure for flere kommuner på sydkysten en gang årligt. Udgiften er mindre end budgetteret og 0,05 mio. kr. lægges i kassen. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet overført i alt 2,711 mio. kr. fra til budget Beløbet er fordelt med 2,344 mio. kr. til én pose penge overførsler samt 0,367 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Jobcentret KompetenceKompagniet 879 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Lokale Beskæftigelsesråd = mindreforbrug/merindtægt i 2008, - = merforbrug/mindreindtægt i 2008 Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet I 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på sygedagpengeområdet, fortsat metodeudvikling for langvarige kontanthjælpsmodtagere med især ikke-vestlig baggrund samt organisering af arbejdet med Jobcentrets målgrupper. Sygedagpenge Greve Kommunens fokus på sygedagpengeområdet skyldes især tidligere års store udgiftsstigninger på området. Ved budgetvedtagelsen 2008 valgte Byrådet at foretage en forretningsmæssig investering. Investeringen bestod i tilførsel af to ekstra årsværk til sygedagpengeområdet, mod at udgifterne til sygedagpenge blev reduceret med 2,5 mio. kr., således at den samlede besparelse skulle andrage 1,7 mio. kr. netto (0,8 mio. kr. er personaleudgifter, der tilhører et andet budgetområde). Udover de to ekstra stillinger udviklede kommunen nye tilbud til sygedagpengemodtagere gennem samarbejde med den eksterne leverandør KIApro. Tilbuddet består både af en helbredsmæssig screening og 89

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 fastlæggelse af en rehabiliteringsplan for den visiterede sygemeldte samt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads. Arbejdet varetages af et tværfagligt team bestående af arbejdsmediciner, kiropraktor, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Tilbuddet er delvist finansieret af Forebyggelsesfonden og udviklet i samarbejde med Solrød og Lejre Kommuner. Ultimo 2008 blev Greve Kommune godkendt til at deltage i Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg på sygedagpengeområdet. Forsøget tager udgangspunkt i, at personer som er nysygemeldte og som er født i ulige år, skal have et intensiveret kontaktforløb med ugentlige samtaler. Derudover giver forsøget mulighed for, for den sygemeldte, at blive visiteret til aktive sundhedsfremmende tilbud såsom motion, fysioterapi, afspænding, stresshåndtering, psykolog m.v. Tilbud som den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for. Forsøget igangsættes den 1/ Nysygemeldte som er født i lige år, vil ikke indgå i forsøget, men få samtaler og tilbud i henhold til den nuværende lovgivning Langvarige kontanthjælpsmodtagere I perioden medio 2006 til medio 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere gennem Beskæftigelsesministerens kampagne Ny chance til alle. Til trods for gode resultater forestår der imidlertid stadig et udviklingsarbejde med at endnu flere langvarige kontanthjælpsmodtagere kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. I disse bestræbelser har vi især fokus på personer med ikke-vestlig baggrund, da denne gruppe udgør en overrepræsentation i antallet af kontanthjælpsmodtagere. I 2008 har Jobcentret indgået et samarbejde med konsulenter fra Odense Kommune omkring en helbredsmæssig afklaring af især kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har somatiske problemer. Afklaringen foregår ved, at det helbredsafklarende team læser de visiterede borgeres sager igennem med fokus på eventuelle helbredsmæssige problemer, tidligere aktiveringstilbud og udfaldet af disse. Herefter gennemfører teamet et interview med den visiterede borger og afdækker, om der er behov for yderligere lægelige oplysninger, eller om den visiterede borger, ud fra en samlet vurdering, anses for at kunne indgå i en aktivering, der sigter mod integration på arbejdsmarkedet. Jobcentret har også i 2008 arbejdet med beskrivelse af et nyt tilbud for kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har behov for en mere helhedsorienteret indsats. Udover den beskæftigelsesrettede indsats kan tilbuddet indeholde forløb med psykolog og sundhedsfremme for at bedre den enkelte deltagers generelle trivsel. Tilbuddet støttes af Integrationsministeriet og opstarter i januar

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Der overføres sammenlagt 3,0 mio. kr. til 2010. Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer.

Der overføres sammenlagt 3,0 mio. kr. til 2010. Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats.

Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. 22. maj 2014/CSTE Projekt: En offensiv uddannelsesindsats. Projektbeskrivelse Projektets hovedformål er At forbedre uddannelsesgraden i Vordingborg Kommune At opkvalificere arbejdskraft til virksomhedernes

Læs mere

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-501 X Generel driftsreduktion af Ungdommens Uddannelsesvejledning Politikområde 502 Arbejdsmarkedsindsats Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Resultatrevision Odder

Resultatrevision Odder 1 Område: Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør Periode: 2007 Resultatrevision Odder Høringsproces

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008

OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG. 2. kvartal 2008 OPFØLGNINGSRAPPORT JOBCENTER AALBORG 2. kvartal 28 September 28 INDHOLDSFORTEGNELSE MÅLGRUPPER FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN 3 Der er 1 ydelsesgrupper, der har relevans for jobcentrets beskæftigelsesindsats

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk

Overblik over kommunens resultater på Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 6, 19. okt. 2009 Overblik over kommunernes resultater på Jobindsats.dk, side 1 Nye tal for den tidlige indsats på Jobindsats.dk, side 4 Nyt på Jobindsats.dk,

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Det lange sygefravær har bidt sig fast

Det lange sygefravær har bidt sig fast Det lange sygefravær har bidt sig fast let af langvarige sygedagpengeforløb har bidt sig fast på godt 16.000 personer. Samtidigt rammes stadig flere af varighedsbegrænsningen på sygedagpenge. Ét år efter,

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge

Læs mere

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5.

Korr. Budget. Opr. Budget. Øvrig udvalgsramme 26.540 26.976 22.877 24.932-2.044 92% Ungdommens uddannelsesvejledning 5.306 5.306 4.508 5. Resultat på drift Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalg Note Opr. Budget Korr. Budget Faktisk regnskab mer- /mindre s- % (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 697.455 699.684 508.999 693.645-6.039 99% Budgetramme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 1.648 1.648 1.648 1.648 P = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 202 203 204 205 A C F V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets indstilling

Læs mere

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune

Resultatrevision 2012. Vallensbæk Kommune Resultatrevision 2012 Vallensbæk Kommune April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Vallensbæk kommune 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på.

For budget 2015 er det implementering af kontanthjælpsreformen og af sygedagpengeområdet, der i første omgang er fokus på. Bilag 2 Opgørelse af budgetgaranti 2015, den fremadrettede budgetgaranti samt skøn for budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder. 4. august 2014 Sagsbeh: thol Sag: Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag

Læs mere

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag:

Resultatrevision 2011. Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Resultatrevision 2011 Område: Ikast-Brande Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Hjørring, Mariagerfjord, Odsherred, Rebild, Silkeborg, Skive, Struer, Syddjurs, Sønderborg Periode: 2011

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

Oversigt over området 2012

Oversigt over området 2012 Oversigt over området 2012 Arbejdsmarkedsafdelingen Arbejdsmarkedschef (Ole Andersen) Sprogcenter Randers (Bente Gaul) Aktiv Indsats (Jørgen Haunstrup) Sygedagpengeafdelingen (Per Damgaard Petersen) Jobformidlingen

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1

Budgetopfølgning pr for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug , ,524 29,1 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4. for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4. %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og integration 616,620

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008

Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 Skabelon for udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen for 2008 BESKÆFTIGELSESPLAN 2008 I foråret 2007 skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret udarbejde en beskæftigelsesplan for 2008.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET

BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET BESKÆFTIGELSES- OG SOCIALUDVALGET Beskæftigelses- og Socialudvalget består af følgende delområder: beskæftigelsesindsats kontant- og uddannelseshjælp fleksjob, revalidering og ressourceforløb dagpenge

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER NORDFYNS BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal Indhold 1. Indledning... 2 2. Opsummering... 3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter

Læs mere

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik

Læs mere

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto. Notat om: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 21. april Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune

Resultatrevision 2013. Svendborg Kommune Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resultatoversigten... 4 2.1. Ministermål... 4 2.1.1. Flere unge skal have en uddannelse.... 4 2.1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015

Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2015 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2015 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Mio. kr. Forbrug 30.4.2015 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 603.081

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2012. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2012 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Ministermål 1: Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Ministermål 2: Permanente forsørgelsesordninger...

Læs mere

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE

STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE STYRINGEN AF BESKÆFTIGELSESPOLITIKKEN OG EFFEKTER AF INDSATSEN FOR IKKE- ARBEJDSMARKEDSPARATE LEDIGE HVEM TALER VI OM? 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-1984 1985 1986 1987 1988 1989

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Arbejdsmarked og Integration januar 2015 Dok. nr. 166295-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget

Læs mere

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

Årsregnskab 2013. Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013 Årsregnskab Resultat på drift Årsregnskab Samlet oversigt for et, driftregnskab Oprindeligt Budget Korrigeret Budget Regnskab Afvigelse i.f.t korr. Budgetramme 1 Center for beskæftig. rettet indsats sek.

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for Jobcentergruppe 5 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal om resultater i 2. kvartal 2007 for gruppe 5 Albertslund Brøndby Glostrup Herlev Hvidovre Østdanmark Høje-Taastrup Vallensbæk Rødovre Vallensbæk Rødovre

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

Forsøg med frikommuner

Forsøg med frikommuner Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge (Forsøg med frikommuner) I medfør

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 8. maj 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017 2018

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bevillingsområderne på arbejdsmarkedsområdet/socialudvalget er blevet ændret i henhold til konstitueringsaftalen. Det betyder dels, at en del af de tidligere arbejdsmarkedsudvalgs

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere