Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur."

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. I det følgende fremdrages nogle af de resultater, der i år 2008 er opnået på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Inden for beskæftigelsesområdet har Greve Kommune fortsat en positiv opmærksomhed, som blandt andet har betydet, at kommunen fra de centrale instanser har fået tildelt en del midler til nye metodeudviklingsprojekter indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Jobcenteret har også haft besøg af Integrationsministeren og den ungarske Beskæftigelsesminister for at høre om den gode indsats og de resultater, som er opnået med at hjælpe personer med ikke-vestlig baggrund i arbejde og uddannelse. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter desuden beslutninger og tilrettelæggelse af opgaver med 100 % refusion såsom fleksydelse, sygedagpenge og dagpenge ved barsel, graviditet og fødsel, som i 2008 udgør 108,5 mio. kr. Idet området har finansiel betydning og kommunens udgifter er 100 % dækket af refusioner, hører området budgetmæssigt til budgetområde 9.02 Finansforskydning og finansiering. Regnskabet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser i 2008 udgifter på 309,9 mio. kr. og indtægter på 147,5 mio. kr. Nettoudgiften er på i alt 162,4 mio. kr. Dette er 2,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Inden for servicerammen er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på udvalgets område. Der overføres sammenlagt 2,3 mio. kr. til Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. UBudgetområde 6.01 ForsørgelsesudgifterU har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der overføres ingen penge til 2009, hvorfor der fremkommer en nettoafvigelse på 2,8 mio. kr. i kassetræk. UBudgetområde 6.02 AktivitetstilbudU har et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres 2,7 mio. kr. til Det betyder et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som tilgår kassen. Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2008 I alt -162,4 mio. kr Aktivitetstilbud -26,3 mio.kr. 16% 6.01 Forsørgelsesudgifter -136,1 mio.kr. 84% 83

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Udvalgets opfølgning på fokuspunkter i Direktionens strategiplan har til hensigt at udmønte udvalgenes fokusområder. I det følgende gives en sammenfatning og perspektivering af hovedresultaterne i 2008 indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. På området har projekterne i strategiplanen været rettet mod dels sikring af virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dels udvikling af en erhvervsstrategi for Greve kommune, samt en bedring af Udviklingspark Øresunds økonomi. Den demografiske udvikling betyder, at der i Greve Kommune bliver flere ældre, hvilket som konsekvens betyder, at arbejdsstyrken formindskes. Over den næste årrække formindskes arbejdsstyrken med personer årligt, fordi tilgangen af unge ikke kompenserer for afgangen af ældre. Dette sammenholdt med en meget lav arbejdsløshed i størstedelen af 2008 har betydet, at fokus især har været rettet mod de områder, hvor der er en potentiel arbejdskraft, som kan medvirke til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, som de har brug for. De særlige fokusområder har været sygedagpengemodtagere, og langvarige kontanthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed. Antallet af sygedagpengemodtagere var i 2008 næsten dobbelt så stort som antallet af ledige, og ved at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere og længden af sygeperioderne vil der blive frigjort potentiel arbejdskraft. Der er på sygedagpengeområdet udviklet nye tilbud med en tidlig indsat for sygemeldte, ligesom der er tildelt flere ressourcer til området. For de langvarige kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, har der været arbejdet med at udvikle nye tilbud med indsatser, der understøtter de beskæftigelsesrettede tilbud, der gør disse personer i stand til at deltage i virksomhedsrettede tiltag. I Greve Nord, hvor størstedelen af kommunens almene boliger er placeret, har der været fokus på at understøtte ægtefælle-forsørgende og unge under 18 år og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse, for hermed at sikre et større arbejdskraftudbud, set i forhold til den lave ledighed og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, der var i størstedelen af Ledigheden nåede i september 2008 ned på historisk 1 %, men begyndte fra november at stige kraftigt. Men med en stor afgang af personer i arbejdsstyrken, er det væsentligt fortsat at holde fokus på sygedagpengemodtagere og langvarige kontanthjælpsmodtagere. TDen erhvervspolitiske indsats er sammentænkt i "ErhvervsStrategi Greve har værdierne", som blev vedtaget 16. december 2008 af Greve Byråd. Den tilhørende handlingsplan blev godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. marts TGenopretningstiltagene for Udviklingspark Øresunds økonomi og et øget fokus på udlejning, har skabt en bedre økonomi for Udviklingspark Øresund. Tilsvarende har opstramningen af den økonomiske styring klart bidraget til en styrkelse af økonomien i Udviklingsparken. Parken har således kunnet præsentere overskud i både 2007 og Det forventes desuden, at parken kan præsentere et overskud i 2009.T TGenopretningen af økonomien i parken og det meget stærke fokus på udlejning i 2007 og 2008 har betydet, at vedligeholdelse, opdatering og fornyelse af faciliteter ikke har været prioriteret i den periode.t 84

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskrivelse af område 6.01 Forsørgelsesudgifter Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter, omfatter udgifter til såvel midlertidig forsørgelse i form af tilbud til udlændinge, kontante ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og heri også løntilskud til personer i fleksjob. Herudover omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobtræningsordninger samt service- og seniorjob. Økonomi - så meget koster budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på 143,5 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 10,2 mio. kr., som tilgår kassen. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug 1,8 mio. kr. - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Mindreforbrug 5,9 mio. kr. - Kontanthjælp og aktivering Mindreforbrug 2,5 mio. kr. - Revalidering Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 136,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 133,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 2,8 mio. kr. eller 2,1 %. Nettomerforbruget er sammensat af mer/mindreforbrug på en række områder. De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug 0,3 mio. kr. - Sygedagpenge Merforbrug 0,6 mio. kr. - Kontanthjælp og aktivering Merforbrug 1,1 mio. kr. - Revalidering Merforbrug 1,9 mio. kr. - Fleksjob og ledighedsydelse Mindreforbrug 0,4 mio. kr. - Løntilskud til ledige (Jobtræning) På sygedagpengeområdet er der en lille afvigelse i form af mindreforbrug svarende til ca. 0,5 %. Det væsentlige er, at besparelsen på 2,5 mio. kr. ved den forretningsmæssige investering er opnået, da den var fratrukket budgettet på forhånd. 85

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 Merforbruget på kontanthjælp og aktivering skyldes primært en stor tilgang af kontanthjælpsmodtagere i november december mod et forventet fald i budgetopfølgning 4 (BO4). BO4 blev udarbejdet på baggrund af septemberdata og inden man kendte omfanget af finanskrisen. Hovedårsag til merforbruget på revalidering er øgede udgifter til anbringelser på f.eks. hjerneskadecentrene samt på revalideringsinstitutioner for sent udviklede unge. Der har tidligere år været færre anbringelser, hvorfor kontoen blev nedskrevet med 2,5 mio. kr. og herefter lagt i kassen. Merforbruget på fleksjob og ledighedsydelse skyldes primært flere personer på ledighedsydelse samt øgede udgifter til intensiveret aktivering af ledighedsydelsespersoner. Afvigelsen på jobtræningsområdet skyldes bedre refusion på flere henviste end forventet. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er ingen overførsler på budgetområdet. Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet I 2007 havde Greve Kommune et mindreforbrug på forsørgelsesudgifter i forhold til landsgennemsnittet på ca. 50,0 mio. kr., hvilket svarer til kr. pr årig i kommunen. I 2008 var mindreforbruget ca. 53,2 mio. kr., svarende til kr. pr årig. Det betyder, at hvis Greve Kommunes forsørgelsesudgifter var på niveau med landsgennemsnittet, ville kommunens udgifter have været ca. 50,0 mio. og ca. 53,2 mio. kr. højere i henholdsvis 2007 og I tabellen herunder fremgår mindreforbruget på de forskellige forsørgelsesudgifter i Greve Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet i 2007 og Mindreforbrug på forsørgelsesudgifter i Greve Kommune ift. landsgennemsnittet 2007 og Hele kr. pr årig Hele kr. Hele kr. pr årig Hele kr. Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse Førtidspension Sygedagpenge I alt Kilde: jobindsats.dk Beløbene i 2007 er omregnet til 2008-priser Det fremgår af tabellen, at Greve Kommune i såvel 2007 som 2008 lå under landsgennemsnittet på alle forsørgelsesområder. Særlige fokusområder i 2008 I 2008 har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget haft særligt fokus på sygedagpengeområdet, ledighedsydelse og Ny chance til alle, der primært omhandler kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate. 86

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 Sygedagpenge I perioden medio 2005 til medio 2007 skete der en kraftig stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. I 2006 var Greve Kommunes udgifter til sygedagpenge over landsgennemsnittet. Men fra medio 2007 lykkedes det at få stabiliseret sygedagpengeudgifterne og igen få et udgiftsniveau under landsgennemsnittet. Ved budgetvedtagelsen 2008 valgte Byrådet at tilføre to ekstra årsværk til sygedagpengeområdet, mod at udgifterne til sygedagpenge blev reduceret med 2,5 mio. kr. Regnskabet for 2008 viser, at investeringen indfriede den forventede reduktion på 2,5 mio. kr. plus 0,3 mio. kr. mere end forventet, idet udgifterne til sygedagpenge samlet set blev reduceret med 2,8 mio. kr. netto. Ny chance til alle I perioden medio 2006 til medio 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere gennem Beskæftigelsesministerens kampagne Ny chance til alle. Kampagnen var bygget op om tre mål, som kommunerne skulle tilrettelægge indsatsen efter: Mål 1: 25 % af målgruppen har fundet ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse Mål 2: Målgruppen har en selvforsørgelse på 15 % Mål 3: Målgruppen opnår en aktiveringsgrad på 40 % Greve Kommune levede op til mål 1 og 2 med resultater på henholdsvis 25,2 % og 17,3 %. Udover Greve Kommune indfriede 30 andre kommuner også mål 1 og 2. I forhold til mål 3 opnåede Greve Kommune en opfyldelsesgrad på 24,7 % i mod et landsgennemsnit på 25 %. Det lykkedes kun fire kommuner at nå Beskæftigelsesministeriets mål på 40 %. Udover kampagnemålene er det værd at bemærke, at det lykkedes Greve Kommune at reducere antallet af helårsmodtagere af kontanthjælp med 9,9 % fra 2007 til 2008, imens der på landsplan var et fald på 4,8 %. Tendensen med månedlige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsatte helt frem til oktober 2008, men fra november 2008 skete der en kraftig stigning, som skyldes den finansielle krise og stigende arbejdsløshed. Ledighedsydelse Fra 2007 til 2008 opnåede Greve Kommune et fald i antallet af helårspersoner på ledighedsydelse på 16 % (fra 82 til 69 personer). I samme periode lå det landsgennemsnitlige fald på 2 %. Men ligesom for antallet af kontanthjælpsmodtagere, skete der en stor stigning i antallet af personer på ledighedsydelse fra november Dette må tilskrives de samme forhold, som for kontanthjælpsområdet, nemlig den finansielle krise og stigende arbejdsløshed. 87

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskrivelse af område 6.02 Aktivitetstilbud Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Området omfatter driftsudgifter til Jobcentret, Kompetencekompagniet og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter for lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Derudover omfatter området også erhvervsrelaterede udgifter til Udviklingspark Øresund samt turisme. Økonomi - så meget koster budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på 27,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 3,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mer/mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug 0,5 mio. kr. - Produktionsskoler Merforbrug 0,5 mio. kr. - Ungdommens uddannelsesvejledning Merforbrug 1,0 mio. kr. - Introduktionsprogram Merforbrug 0,4 mio. kr. - Overførsel af LBR midler Merforbrug 1,3 mio. kr. - Lægeerklæringer Merforbrug 1,0 mio. kr. - Tekniske rettelser vedr. tolkeudgifter Mindreforbrug 0,3 mio. kr. - Udviklingspark Øresund Merforbrug 0,3 mio. kr. Diverse omplaceringer af centrale lønpuljer Merforbrug 0,1 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 26,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 31,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 5,1 mio. kr. eller 16,1 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. 88

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merindtægt 0,8 mio. kr. - Introduktionsprogram for udlændinge Mindreforbrug 1,9 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger Mindreforbrug 1,9 mio. kr. - Driftskonti i øvrigt Mindreforbrug 0,4 mio. kr. - Lokale Beskæftigelsesråd Mindreforbrug 0,05 mio. kr. - Turisme Merindtægten på 0,8 mio. kr. skyldes øgede resultattilskud for at få integrationspersoner i beskæftigelse og uddannelse. Merindtægten tilføres kassen. Beskæftigelsesordninger har haft et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som blandt andet skyldes vakante stillinger og højere rammerefusion. Heraf søges 0,9 mio. kr. overført til Resten 1,0 mio. kr. vedrører 2008 og lægges i kassen. Driftskonti i øvrigt i budgetområdet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til ,4 mio. kr. lægges i kassen. Det Lokale Beskæftigelsesråd har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til Greve Kommune indgår i en turistbrochure for flere kommuner på sydkysten en gang årligt. Udgiften er mindre end budgetteret og 0,05 mio. kr. lægges i kassen. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet overført i alt 2,711 mio. kr. fra til budget Beløbet er fordelt med 2,344 mio. kr. til én pose penge overførsler samt 0,367 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Jobcentret KompetenceKompagniet 879 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Lokale Beskæftigelsesråd = mindreforbrug/merindtægt i 2008, - = merforbrug/mindreindtægt i 2008 Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet I 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på sygedagpengeområdet, fortsat metodeudvikling for langvarige kontanthjælpsmodtagere med især ikke-vestlig baggrund samt organisering af arbejdet med Jobcentrets målgrupper. Sygedagpenge Greve Kommunens fokus på sygedagpengeområdet skyldes især tidligere års store udgiftsstigninger på området. Ved budgetvedtagelsen 2008 valgte Byrådet at foretage en forretningsmæssig investering. Investeringen bestod i tilførsel af to ekstra årsværk til sygedagpengeområdet, mod at udgifterne til sygedagpenge blev reduceret med 2,5 mio. kr., således at den samlede besparelse skulle andrage 1,7 mio. kr. netto (0,8 mio. kr. er personaleudgifter, der tilhører et andet budgetområde). Udover de to ekstra stillinger udviklede kommunen nye tilbud til sygedagpengemodtagere gennem samarbejde med den eksterne leverandør KIApro. Tilbuddet består både af en helbredsmæssig screening og 89

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 fastlæggelse af en rehabiliteringsplan for den visiterede sygemeldte samt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads. Arbejdet varetages af et tværfagligt team bestående af arbejdsmediciner, kiropraktor, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Tilbuddet er delvist finansieret af Forebyggelsesfonden og udviklet i samarbejde med Solrød og Lejre Kommuner. Ultimo 2008 blev Greve Kommune godkendt til at deltage i Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg på sygedagpengeområdet. Forsøget tager udgangspunkt i, at personer som er nysygemeldte og som er født i ulige år, skal have et intensiveret kontaktforløb med ugentlige samtaler. Derudover giver forsøget mulighed for, for den sygemeldte, at blive visiteret til aktive sundhedsfremmende tilbud såsom motion, fysioterapi, afspænding, stresshåndtering, psykolog m.v. Tilbud som den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for. Forsøget igangsættes den 1/ Nysygemeldte som er født i lige år, vil ikke indgå i forsøget, men få samtaler og tilbud i henhold til den nuværende lovgivning Langvarige kontanthjælpsmodtagere I perioden medio 2006 til medio 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere gennem Beskæftigelsesministerens kampagne Ny chance til alle. Til trods for gode resultater forestår der imidlertid stadig et udviklingsarbejde med at endnu flere langvarige kontanthjælpsmodtagere kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. I disse bestræbelser har vi især fokus på personer med ikke-vestlig baggrund, da denne gruppe udgør en overrepræsentation i antallet af kontanthjælpsmodtagere. I 2008 har Jobcentret indgået et samarbejde med konsulenter fra Odense Kommune omkring en helbredsmæssig afklaring af især kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har somatiske problemer. Afklaringen foregår ved, at det helbredsafklarende team læser de visiterede borgeres sager igennem med fokus på eventuelle helbredsmæssige problemer, tidligere aktiveringstilbud og udfaldet af disse. Herefter gennemfører teamet et interview med den visiterede borger og afdækker, om der er behov for yderligere lægelige oplysninger, eller om den visiterede borger, ud fra en samlet vurdering, anses for at kunne indgå i en aktivering, der sigter mod integration på arbejdsmarkedet. Jobcentret har også i 2008 arbejdet med beskrivelse af et nyt tilbud for kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har behov for en mere helhedsorienteret indsats. Udover den beskæftigelsesrettede indsats kan tilbuddet indeholde forløb med psykolog og sundhedsfremme for at bedre den enkelte deltagers generelle trivsel. Tilbuddet støttes af Integrationsministeriet og opstarter i januar

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående oversigt. Tillægsbevillinger. budget 2010 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Der overføres sammenlagt 3,0 mio. kr. til 2010. Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer.

Der overføres sammenlagt 3,0 mio. kr. til 2010. Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning,

Læs mere

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette udvalgsnotat omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015

Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August 2015 Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning August Holbæk Kommune Det forventede resultat Pr. august forventer vi at kassetrækket bliver på 199,3 mio. kr. i år. Det er 124,7 mio.kr. mere

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2010. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget > Økonomi og Aktivitetsrapport 2/21 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 3. maj 21 Side 2 af 17 Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET Center Tekst der beskriver forslaget 2011 2012 2013 2014 6.01 Forsøgelsesydelse Job & Socialservice Seniorordning 500 500 500 500 Job & Socialservice Introduktionsydelse 0 0 0 0 6.02 Aktivitetstilbud Job

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Resultatrevision for Helsingør 2011

Resultatrevision for Helsingør 2011 Resultatrevision for Helsingør 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultatoversigt... 4 Beskæftigelsesministerens mål...4 Arbejdskraftreserven...4 Permanente forsørgelsesordninger...5 Unge under

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

SKØN BUDGET

SKØN BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,

Læs mere

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten.

Pr. 1.oktober 2009: 1 administrativ medarbejder på området forsikrede ledige, betalt af staten. Notat til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget pkt. 1, 1. Oversigt over antal medarbejder i Jobcentret og antal ledige Notatet har følgende opbygning: 1. Først beskrives aktuelt antal medarbejdere i Jobcentret

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning 2-31.5/30.6.2008 Kontotekst Regnskab 2007 Korrigeret budget 2008 Skønnet forbrug Forventet overførsel 2008->2009 Skønnet øvrig afgivelse Note P2 30 Beskæftigelsesudvalget i alt 275.156 285.988 302.170 16.182 P3 05 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget skal løbende følge op på økonomien og kvartalvist indberette et forventet regnskab til Økonomiudvalget. INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Beskæftigelsesudvalget 1 Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget for Beskæftigelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Beskæftigelsesudvalgets budgetområde

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19.

Indstilling. Resultatrevision 2009 for Jobcenter Århus. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse. Den 19. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 19. maj 2010 Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Sociale Forhold og Beskæftigelse 1. Resume Resultatrevision 2009

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 6.01 Forsørgelsesudgifter Job & Socialservice FI: Styrket indsats over for fleksjobvisiterede, som modtager ledighedsydelse* 1.150 1.532 1.532 1.532

Læs mere

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del.

Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret den kommunale såvel som den statslige del. Område: Vesthimmerland Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder Periode:

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 3. Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger Oversigt over budgetændringer for 2016 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Konto nr. Tekst Budget 2016 Tilpasset budget 2016 Ændringer Bemærkninger Forsørgelsesydelser 05.46.61 Kontanthjælp

Læs mere

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen

Jobcentrets resultater er vurderet ud fra Ministerens fastsatte mål for beskæftigelsesindsatsen Resultatrevision 2011 NOTAT Jobcenter Introduktion til resultatrevisionen 2011 Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen viser udvalgte

Læs mere

Resultatrevision 2011

Resultatrevision 2011 1 Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Bornholm, Frederikshavn/Læsø, Guldborgsund, Kalundborg, Lolland, Norddjurs, Nyborg, Randers, Slagelse, Sv.borg/Langel./Ærø, Vordingborg Resultatrevision

Læs mere

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data

Opfølgningsrapport Marts 2008 Jobcenter Nordfyn. Opfølgningsrapport. Jobcenter Nordfyn. Udarbejdet i marts 2008 med de nyeste tilgængelige data Opfølgningsrapport Udarbejdet i marts 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød

Resultatrevision for året Jobcenter Allerød Resultatrevision for året 2010 Jobcenter Allerød April 2011 Resultatrevision 2010 for jobcenter Allerød Formålet med resultatrevisionen er at understøtte beskæftigelsesindsatsen i jobcenter Allerød. Resultatrevisionen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.035,9 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNINGSRAPPORT FOR JOBCENTER SVENDBORG BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgningsrapport 3. kvartal 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Opsummering...3 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i jobcenter...5

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr.

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift på 476,5 mio. kr. Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Ansvarligt udvalg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter

Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Indledning Dette afsnit omhandler Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter og 6.02 Aktivitetstilbud. Beskrivelse af udvalgets budgetområder Nedenstående figur viser nettodriftsudgifterne

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler:

Notat. Job og Arbejdsmarked. Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: Sag: Kommentarer til resultatrevision Sagsbehandler: Job og Arbejdsmarked Notat Til: Sagsnr.: 2010/03452 Dato: 19-03-2010 Sag: Kommentarer til resultatrevision 2009 Sagsbehandler: Martin Kristensen Arbejdsmarkedskonsulent Resultatrevision 2009 for Halsnæs

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget

1.7 Arbejdsmarkedsudvalget 1.7 1.7.1 49. Beskrivelse af sindsatsen omfatter budgetområdet vedr. indkomstoverførsler som f.eks., arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, førtidspension, sygedagpenge samt arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn November 2007 Version 4 Kvartalsrapport November 27 Version 4 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget er opdelt i to serviceområder: Arbejdsmarked Udvalgets samlede nettodriftsudgifter er 317,1 mio. kr. i 2014, hvoraf bruttoudgifterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold

Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag til besparelser indenfor Borgerservice Indhold Forslag 1 Ansættelse af borgere på ledighedsydelse... 2 Forslag 2 Intensiveret indsats for sygedagpengemodtagere... 5 Forslag 3 Intensiveret indsats

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

Resultatrevision 2012

Resultatrevision 2012 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2012 Resultatrevision 2012 består af tre

Læs mere

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET

LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015 1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.008,2 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

Jobcentre med samme rammevilkår:

Jobcentre med samme rammevilkår: Område: Faaborg-Midtfyn Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Assens, Billund, Brønderslev, Halsnæs, Jammerbugt, Kerteminde, Middelfart, Morsø, Nordfyns, Tønder, Vesthimmerland Periode:

Læs mere

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland

Resultatrevision 2010 Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsummering... 4 2. Opsummering... 4 2. Resultatoversigt... 5 2.1. Resultater... 6 2.1.1. Arbejdskraftreserven... 6 2.1.2. Sygedagpengeforløb over 26 uger... 7

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere