Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur."

Transkript

1 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Udvalgets hovedopgaver På et overordnet niveau dækker Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområder behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. I det følgende fremdrages nogle af de resultater, der i år 2008 er opnået på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Inden for beskæftigelsesområdet har Greve Kommune fortsat en positiv opmærksomhed, som blandt andet har betydet, at kommunen fra de centrale instanser har fået tildelt en del midler til nye metodeudviklingsprojekter indenfor beskæftigelses- og sygedagpengeområdet. Jobcenteret har også haft besøg af Integrationsministeren og den ungarske Beskæftigelsesminister for at høre om den gode indsats og de resultater, som er opnået med at hjælpe personer med ikke-vestlig baggrund i arbejde og uddannelse. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter desuden beslutninger og tilrettelæggelse af opgaver med 100 % refusion såsom fleksydelse, sygedagpenge og dagpenge ved barsel, graviditet og fødsel, som i 2008 udgør 108,5 mio. kr. Idet området har finansiel betydning og kommunens udgifter er 100 % dækket af refusioner, hører området budgetmæssigt til budgetområde 9.02 Finansforskydning og finansiering. Regnskabet på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område udviser i 2008 udgifter på 309,9 mio. kr. og indtægter på 147,5 mio. kr. Nettoudgiften er på i alt 162,4 mio. kr. Dette er 2,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Inden for servicerammen er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på udvalgets område. Der overføres sammenlagt 2,3 mio. kr. til Under budgetområderne findes uddybende forklaringer på, hvordan mindreforbruget fremkommer. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets fordeling på budgetområder ses af nedenstående tekst og figur. UBudgetområde 6.01 ForsørgelsesudgifterU har et merforbrug på 2,8 mio. kr. Der overføres ingen penge til 2009, hvorfor der fremkommer en nettoafvigelse på 2,8 mio. kr. i kassetræk. UBudgetområde 6.02 AktivitetstilbudU har et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. Der overføres 2,7 mio. kr. til Det betyder et mindreforbrug på 2,4 mio. kr., som tilgår kassen. Nettoforbrug pr. budgetområde i mio. kr. i 2008 I alt -162,4 mio. kr Aktivitetstilbud -26,3 mio.kr. 16% 6.01 Forsørgelsesudgifter -136,1 mio.kr. 84% 83

2 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning Udvalgets opfølgning på fokuspunkter i Direktionens strategiplan har til hensigt at udmønte udvalgenes fokusområder. I det følgende gives en sammenfatning og perspektivering af hovedresultaterne i 2008 indenfor Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. På området har projekterne i strategiplanen været rettet mod dels sikring af virksomhedernes behov for arbejdskraft, og dels udvikling af en erhvervsstrategi for Greve kommune, samt en bedring af Udviklingspark Øresunds økonomi. Den demografiske udvikling betyder, at der i Greve Kommune bliver flere ældre, hvilket som konsekvens betyder, at arbejdsstyrken formindskes. Over den næste årrække formindskes arbejdsstyrken med personer årligt, fordi tilgangen af unge ikke kompenserer for afgangen af ældre. Dette sammenholdt med en meget lav arbejdsløshed i størstedelen af 2008 har betydet, at fokus især har været rettet mod de områder, hvor der er en potentiel arbejdskraft, som kan medvirke til at sikre virksomhederne den arbejdskraft, som de har brug for. De særlige fokusområder har været sygedagpengemodtagere, og langvarige kontanthjælpsmodtagere som har andre problemer end ledighed. Antallet af sygedagpengemodtagere var i 2008 næsten dobbelt så stort som antallet af ledige, og ved at nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere og længden af sygeperioderne vil der blive frigjort potentiel arbejdskraft. Der er på sygedagpengeområdet udviklet nye tilbud med en tidlig indsat for sygemeldte, ligesom der er tildelt flere ressourcer til området. For de langvarige kontanthjælpsmodtagere med andre problemer end ledighed, har der været arbejdet med at udvikle nye tilbud med indsatser, der understøtter de beskæftigelsesrettede tilbud, der gør disse personer i stand til at deltage i virksomhedsrettede tiltag. I Greve Nord, hvor størstedelen af kommunens almene boliger er placeret, har der været fokus på at understøtte ægtefælle-forsørgende og unge under 18 år og deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse, for hermed at sikre et større arbejdskraftudbud, set i forhold til den lave ledighed og virksomhedernes efterspørgsel efter arbejdskraft, der var i størstedelen af Ledigheden nåede i september 2008 ned på historisk 1 %, men begyndte fra november at stige kraftigt. Men med en stor afgang af personer i arbejdsstyrken, er det væsentligt fortsat at holde fokus på sygedagpengemodtagere og langvarige kontanthjælpsmodtagere. TDen erhvervspolitiske indsats er sammentænkt i "ErhvervsStrategi Greve har værdierne", som blev vedtaget 16. december 2008 af Greve Byråd. Den tilhørende handlingsplan blev godkendt af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 12. marts TGenopretningstiltagene for Udviklingspark Øresunds økonomi og et øget fokus på udlejning, har skabt en bedre økonomi for Udviklingspark Øresund. Tilsvarende har opstramningen af den økonomiske styring klart bidraget til en styrkelse af økonomien i Udviklingsparken. Parken har således kunnet præsentere overskud i både 2007 og Det forventes desuden, at parken kan præsentere et overskud i 2009.T TGenopretningen af økonomien i parken og det meget stærke fokus på udlejning i 2007 og 2008 har betydet, at vedligeholdelse, opdatering og fornyelse af faciliteter ikke har været prioriteret i den periode.t 84

3 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskrivelse af område 6.01 Forsørgelsesudgifter Budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter, omfatter udgifter til såvel midlertidig forsørgelse i form af tilbud til udlændinge, kontante ydelser som sygedagpenge, kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering og heri også løntilskud til personer i fleksjob. Herudover omfatter området udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger som jobtræningsordninger samt service- og seniorjob. Økonomi - så meget koster budgetområde 6.01 Forsørgelsesudgifter Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på 143,5 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på 10,2 mio. kr., som tilgår kassen. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug 1,8 mio. kr. - Arbejdsmarkedsforanstaltninger Mindreforbrug 5,9 mio. kr. - Kontanthjælp og aktivering Mindreforbrug 2,5 mio. kr. - Revalidering Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 136,2 mio. kr. mod et korrigeret budget på 133,3 mio. kr. Det svarer til et merforbrug på området på 2,8 mio. kr. eller 2,1 %. Nettomerforbruget er sammensat af mer/mindreforbrug på en række områder. De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Mindreforbrug 0,3 mio. kr. - Sygedagpenge Merforbrug 0,6 mio. kr. - Kontanthjælp og aktivering Merforbrug 1,1 mio. kr. - Revalidering Merforbrug 1,9 mio. kr. - Fleksjob og ledighedsydelse Mindreforbrug 0,4 mio. kr. - Løntilskud til ledige (Jobtræning) På sygedagpengeområdet er der en lille afvigelse i form af mindreforbrug svarende til ca. 0,5 %. Det væsentlige er, at besparelsen på 2,5 mio. kr. ved den forretningsmæssige investering er opnået, da den var fratrukket budgettet på forhånd. 85

4 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 Merforbruget på kontanthjælp og aktivering skyldes primært en stor tilgang af kontanthjælpsmodtagere i november december mod et forventet fald i budgetopfølgning 4 (BO4). BO4 blev udarbejdet på baggrund af septemberdata og inden man kendte omfanget af finanskrisen. Hovedårsag til merforbruget på revalidering er øgede udgifter til anbringelser på f.eks. hjerneskadecentrene samt på revalideringsinstitutioner for sent udviklede unge. Der har tidligere år været færre anbringelser, hvorfor kontoen blev nedskrevet med 2,5 mio. kr. og herefter lagt i kassen. Merforbruget på fleksjob og ledighedsydelse skyldes primært flere personer på ledighedsydelse samt øgede udgifter til intensiveret aktivering af ledighedsydelsespersoner. Afvigelsen på jobtræningsområdet skyldes bedre refusion på flere henviste end forventet. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er ingen overførsler på budgetområdet. Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet I 2007 havde Greve Kommune et mindreforbrug på forsørgelsesudgifter i forhold til landsgennemsnittet på ca. 50,0 mio. kr., hvilket svarer til kr. pr årig i kommunen. I 2008 var mindreforbruget ca. 53,2 mio. kr., svarende til kr. pr årig. Det betyder, at hvis Greve Kommunes forsørgelsesudgifter var på niveau med landsgennemsnittet, ville kommunens udgifter have været ca. 50,0 mio. og ca. 53,2 mio. kr. højere i henholdsvis 2007 og I tabellen herunder fremgår mindreforbruget på de forskellige forsørgelsesudgifter i Greve Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet i 2007 og Mindreforbrug på forsørgelsesudgifter i Greve Kommune ift. landsgennemsnittet 2007 og Hele kr. pr årig Hele kr. Hele kr. pr årig Hele kr. Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Revalidering og forrevalidering Ledighedsydelse Førtidspension Sygedagpenge I alt Kilde: jobindsats.dk Beløbene i 2007 er omregnet til 2008-priser Det fremgår af tabellen, at Greve Kommune i såvel 2007 som 2008 lå under landsgennemsnittet på alle forsørgelsesområder. Særlige fokusområder i 2008 I 2008 har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget haft særligt fokus på sygedagpengeområdet, ledighedsydelse og Ny chance til alle, der primært omhandler kontant- og starthjælpsmodtagere, som ikke er arbejdsmarkedsparate. 86

5 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.01 Sygedagpenge I perioden medio 2005 til medio 2007 skete der en kraftig stigning i antallet af sygedagpengemodtagere. I 2006 var Greve Kommunes udgifter til sygedagpenge over landsgennemsnittet. Men fra medio 2007 lykkedes det at få stabiliseret sygedagpengeudgifterne og igen få et udgiftsniveau under landsgennemsnittet. Ved budgetvedtagelsen 2008 valgte Byrådet at tilføre to ekstra årsværk til sygedagpengeområdet, mod at udgifterne til sygedagpenge blev reduceret med 2,5 mio. kr. Regnskabet for 2008 viser, at investeringen indfriede den forventede reduktion på 2,5 mio. kr. plus 0,3 mio. kr. mere end forventet, idet udgifterne til sygedagpenge samlet set blev reduceret med 2,8 mio. kr. netto. Ny chance til alle I perioden medio 2006 til medio 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere gennem Beskæftigelsesministerens kampagne Ny chance til alle. Kampagnen var bygget op om tre mål, som kommunerne skulle tilrettelægge indsatsen efter: Mål 1: 25 % af målgruppen har fundet ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse Mål 2: Målgruppen har en selvforsørgelse på 15 % Mål 3: Målgruppen opnår en aktiveringsgrad på 40 % Greve Kommune levede op til mål 1 og 2 med resultater på henholdsvis 25,2 % og 17,3 %. Udover Greve Kommune indfriede 30 andre kommuner også mål 1 og 2. I forhold til mål 3 opnåede Greve Kommune en opfyldelsesgrad på 24,7 % i mod et landsgennemsnit på 25 %. Det lykkedes kun fire kommuner at nå Beskæftigelsesministeriets mål på 40 %. Udover kampagnemålene er det værd at bemærke, at det lykkedes Greve Kommune at reducere antallet af helårsmodtagere af kontanthjælp med 9,9 % fra 2007 til 2008, imens der på landsplan var et fald på 4,8 %. Tendensen med månedlige fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere fortsatte helt frem til oktober 2008, men fra november 2008 skete der en kraftig stigning, som skyldes den finansielle krise og stigende arbejdsløshed. Ledighedsydelse Fra 2007 til 2008 opnåede Greve Kommune et fald i antallet af helårspersoner på ledighedsydelse på 16 % (fra 82 til 69 personer). I samme periode lå det landsgennemsnitlige fald på 2 %. Men ligesom for antallet af kontanthjælpsmodtagere, skete der en stor stigning i antallet af personer på ledighedsydelse fra november Dette må tilskrives de samme forhold, som for kontanthjælpsområdet, nemlig den finansielle krise og stigende arbejdsløshed. 87

6 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Beskrivelse af område 6.02 Aktivitetstilbud Budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud omfatter udgifter til Ungdommens Uddannelsesvejledning, produktionsskoler, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, revalidering og beskæftigelsesordninger. Området omfatter driftsudgifter til Jobcentret, Kompetencekompagniet og danskundervisning til personer, som ikke er omfattet af integrationsloven, samt udgifter for lediges deltagelse i AMU, handelsskole, teknisk skole eller andre forløb, der medvirker til opkvalificering med henblik på udslusning til arbejdsmarkedet. Derudover omfatter området også erhvervsrelaterede udgifter til Udviklingspark Øresund samt turisme. Økonomi - så meget koster budgetområde 6.02 Aktivitetstilbud Oprindeligt Tillægsbevillinger * Korrigeret Regnskab 2008 Afvigelser Korrigeret Afvigelser overført til 2009 Udgifter Indtægter Netto = udgifter, + = indtægter. Beløb i kr. * Tillægsbevillinger til inkluderer overførsler 07/08, budgetomplaceringer og tillægsbevillinger Afvigelsesbemærkninger Korrektioner i forhold til oprindeligt Det oprindelige budget for 2008 var på 27,6 mio. kr. I løbet af året er der givet tillægsbevillinger på netto 3,8 mio. kr. Tillægsbevillingerne er givet til dækning af forventede mer/mindreudgifter som følge af reviderede skøn over aktiviteten, og dels til konkrete formål. De væsentligste tillægsbevillinger er givet til følgende formål: Mindreforbrug 0,5 mio. kr. - Produktionsskoler Merforbrug 0,5 mio. kr. - Ungdommens uddannelsesvejledning Merforbrug 1,0 mio. kr. - Introduktionsprogram Merforbrug 0,4 mio. kr. - Overførsel af LBR midler Merforbrug 1,3 mio. kr. - Lægeerklæringer Merforbrug 1,0 mio. kr. - Tekniske rettelser vedr. tolkeudgifter Mindreforbrug 0,3 mio. kr. - Udviklingspark Øresund Merforbrug 0,3 mio. kr. Diverse omplaceringer af centrale lønpuljer Merforbrug 0,1 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger Årsregnskab 2008 sammenholdt med korrigeret Regnskabet viser et forbrug på 26,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 31,4 mio. kr. Det svarer til et mindreforbrug på området på 5,1 mio. kr. eller 16,1 %. Nettomindreforbruget er sammensat af såvel mer- som mindreforbrug på en række områder. 88

7 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 De væsentligste nettoafvigelser mellem regnskab og korrigeret budget er følgende: Merindtægt 0,8 mio. kr. - Introduktionsprogram for udlændinge Mindreforbrug 1,9 mio. kr. - Beskæftigelsesordninger Mindreforbrug 1,9 mio. kr. - Driftskonti i øvrigt Mindreforbrug 0,4 mio. kr. - Lokale Beskæftigelsesråd Mindreforbrug 0,05 mio. kr. - Turisme Merindtægten på 0,8 mio. kr. skyldes øgede resultattilskud for at få integrationspersoner i beskæftigelse og uddannelse. Merindtægten tilføres kassen. Beskæftigelsesordninger har haft et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som blandt andet skyldes vakante stillinger og højere rammerefusion. Heraf søges 0,9 mio. kr. overført til Resten 1,0 mio. kr. vedrører 2008 og lægges i kassen. Driftskonti i øvrigt i budgetområdet viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. overføres til ,4 mio. kr. lægges i kassen. Det Lokale Beskæftigelsesråd har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som overføres til Greve Kommune indgår i en turistbrochure for flere kommuner på sydkysten en gang årligt. Udgiften er mindre end budgetteret og 0,05 mio. kr. lægges i kassen. Budgetoverførsler fra 2008 til 2009 Der er på budgetområdet overført i alt 2,711 mio. kr. fra til budget Beløbet er fordelt med 2,344 mio. kr. til én pose penge overførsler samt 0,367 mio. kr. til formålsbestemte overførsler, som byrådet har godkendt. En pose penge overførsler: Beløb i kr. Jobcentret KompetenceKompagniet 879 Formålsbestemte overførsler: Beløb i kr. Lokale Beskæftigelsesråd = mindreforbrug/merindtægt i 2008, - = merforbrug/mindreindtægt i 2008 Særlige regnskabsoplysninger på budgetområdet I 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på sygedagpengeområdet, fortsat metodeudvikling for langvarige kontanthjælpsmodtagere med især ikke-vestlig baggrund samt organisering af arbejdet med Jobcentrets målgrupper. Sygedagpenge Greve Kommunens fokus på sygedagpengeområdet skyldes især tidligere års store udgiftsstigninger på området. Ved budgetvedtagelsen 2008 valgte Byrådet at foretage en forretningsmæssig investering. Investeringen bestod i tilførsel af to ekstra årsværk til sygedagpengeområdet, mod at udgifterne til sygedagpenge blev reduceret med 2,5 mio. kr., således at den samlede besparelse skulle andrage 1,7 mio. kr. netto (0,8 mio. kr. er personaleudgifter, der tilhører et andet budgetområde). Udover de to ekstra stillinger udviklede kommunen nye tilbud til sygedagpengemodtagere gennem samarbejde med den eksterne leverandør KIApro. Tilbuddet består både af en helbredsmæssig screening og 89

8 SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Budgetområde 6.02 fastlæggelse af en rehabiliteringsplan for den visiterede sygemeldte samt samarbejde med den sygemeldtes arbejdsplads. Arbejdet varetages af et tværfagligt team bestående af arbejdsmediciner, kiropraktor, psykolog, fysioterapeut og socialrådgiver. Tilbuddet er delvist finansieret af Forebyggelsesfonden og udviklet i samarbejde med Solrød og Lejre Kommuner. Ultimo 2008 blev Greve Kommune godkendt til at deltage i Arbejdsmarkedsstyrelsens forsøg på sygedagpengeområdet. Forsøget tager udgangspunkt i, at personer som er nysygemeldte og som er født i ulige år, skal have et intensiveret kontaktforløb med ugentlige samtaler. Derudover giver forsøget mulighed for, for den sygemeldte, at blive visiteret til aktive sundhedsfremmende tilbud såsom motion, fysioterapi, afspænding, stresshåndtering, psykolog m.v. Tilbud som den nuværende lovgivning ikke giver mulighed for. Forsøget igangsættes den 1/ Nysygemeldte som er født i lige år, vil ikke indgå i forsøget, men få samtaler og tilbud i henhold til den nuværende lovgivning Langvarige kontanthjælpsmodtagere I perioden medio 2006 til medio 2008 har Greve Kommune haft særligt fokus på langvarigt forsørgede kontanthjælpsmodtagere gennem Beskæftigelsesministerens kampagne Ny chance til alle. Til trods for gode resultater forestår der imidlertid stadig et udviklingsarbejde med at endnu flere langvarige kontanthjælpsmodtagere kan opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. I disse bestræbelser har vi især fokus på personer med ikke-vestlig baggrund, da denne gruppe udgør en overrepræsentation i antallet af kontanthjælpsmodtagere. I 2008 har Jobcentret indgået et samarbejde med konsulenter fra Odense Kommune omkring en helbredsmæssig afklaring af især kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har somatiske problemer. Afklaringen foregår ved, at det helbredsafklarende team læser de visiterede borgeres sager igennem med fokus på eventuelle helbredsmæssige problemer, tidligere aktiveringstilbud og udfaldet af disse. Herefter gennemfører teamet et interview med den visiterede borger og afdækker, om der er behov for yderligere lægelige oplysninger, eller om den visiterede borger, ud fra en samlet vurdering, anses for at kunne indgå i en aktivering, der sigter mod integration på arbejdsmarkedet. Jobcentret har også i 2008 arbejdet med beskrivelse af et nyt tilbud for kvinder med ikke-vestlig baggrund, som har behov for en mere helhedsorienteret indsats. Udover den beskæftigelsesrettede indsats kan tilbuddet indeholde forløb med psykolog og sundhedsfremme for at bedre den enkelte deltagers generelle trivsel. Tilbuddet støttes af Integrationsministeriet og opstarter i januar

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder

Resultatrevision 2008 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2008 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET (side 30-59) 30 s opgaver Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Henrik Alleslev(A) Formand Per Heller (V) Steen Christensen Erik Kvist Erling Juul Næstformand (A) (O) (V) Administrativ organisation H.C. Knudsen Beskæftigelseschef H. C. Knudsen er sekretær

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

Afgrænsning af bevillingsområdet

Afgrænsning af bevillingsområdet Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Afgrænsning af bevillingsområdet Det enstrengede beskæftigelsessystem indebærer, at kommunen

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt

Resultatrevision 2010. Jobcenter Jammerbugt Resultatrevision 2010 Jobcenter Jammerbugt 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Resultatoversigt... 4 2.1 Resultater... 5 2.1.1 Arbejdskraftreserven... 5 2.1.2 Sygedagpenge over 26 uger... 6 2.1.3 Unge under

Læs mere

Udvalget for Beskæftigelse

Udvalget for Beskæftigelse Udvalgsmedlemmer Udvalgsformand Henrik Alleslev(A) Steen Christensen (A) Erik Kvist (O) Per Heller (V) Erling Juul (V) Administrativ organisation Beskæftigelseschef H.C. Knudsen Udvalgets opgaver Udvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder

Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder Beskæftigelsesplan Jobcenter Odder 2008 1 Indholdsfortegnelse: 1. Ministerens 3 mål for beskæftigelsesindsatsen 2008 side 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer side 4 2.1. Udbuddet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt!

Arbejdsmarkedsudvalget kort fortalt! Side 1 af 9 kort fortalt! s ansvarsområde omfatter drift af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomster på områderne Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse...

Unge... 6. Ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 6. Langtidsledighed... 7. Virksomhedskontakt... 7. Flere unge skal have en uddannelse... Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Visioner for beskæftigelsesindsatsen... 4 Arbejdsmarkedet i Ikast-Brande Kommune... 5 Udfordringer... 6 Unge... 6 Ledige på kanten af arbejdsmarkedet...

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice

Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Sektorredegørelse Center for Job & Socialservice Socialcentret og Jobcenter Greve blev sammenlagt pr. 1. januar 2010 til Center for Job & Socialservice. Der er mange snitflader mellem social- og beskæftigelsesområdet,

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Resultatrevision. Gentofte

Resultatrevision. Gentofte Resultatrevision 2012 Gentofte Indhold Resultatrevision 2012... 3 Læsevejledning og centrale begreber... 4 Beskæftigelsespolitisk mål 1... 6 Beskæftigelsespolitisk mål 2... 7 Beskæftigelsespolitisk mål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Indhold Indledning 3 1. Beskæftigelsesministerens overordnede mål for beskæftigelsesindsatsen 2011 4 Ministerens mål 1: begrænsning af arbejdskraftreserven 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde

Jobcenter Kerteminde. Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Jobcenter Kerteminde Beskæftigelsesplan 2012 for Jobcenter Kerteminde Endelig version 06.10.2011 Forord Beskæftigelsesplanen beskriver Jobcenter Kertemindes strategi og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Generelt Udvalgets ansvarsområde s område omfatter driften af Jobcenter Svendborg samt overførselsindkomstområderne, Beskæftigelsesindsats, Sociale ydelser, Sygedagpenge og Forsikrede ledige. Kommunens

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER

SPECIELLE BEMÆRKNINGER SPECIELLE BEMÆRKNINGER Bemærkninger 2013 Side 1 Økonomiudvalg 1: Præsentation af hovedområder Økonomiudvalget har følgende ansvarsområder: Faste ejendomme På dette område afholdes der udgifter/indtægter

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere