Arbejdsmarkedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmarkedsudvalget"

Transkript

1 Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 16:00-17:00 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Michael Blem Clausen (B), Steffen Mølgaard Hansen (C), Thomas Bak (A) Fraværende: Hugo Hammel (A)

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser - april 2 2. Kvartalsvist overblik over Jobcentrets indsats og effekt 3 3. Evaluering af straksaktiveringsprojekt 7 4. Forlængelse af "Det store TTA-forsøg" - Tilbage til arbejdet 10 1

3 1. Meddelelser - april Sagstype: Åben Type: Arbejdsmarkedsudvalget M Sagsnr.: 11/33631 Bilag: 1 Åben Statusoverblik over klagesager behandlet i Beskæftigelsesankenævnet i 2008/2009/2010/ /12 2 Åben Ledighedsopgørelse januar /12 2

4 2. Kvartalsvist overblik over Jobcentrets indsats og effekt Sagstype: Åben Type: Arbejdsmarkedsudvalget A Sagsnr.: 12/531 Sagsfremstilling Byrådet har besluttet at Arbejdsmarkedsudvalget fremover skal orienteres kvartalsvis om Jobcentrets indsats og effekter, med fokus på udviklingen i aktiveringsgrad, rettidighed og virksomhedsrettet aktivering. I det nedenstående illustreres udviklingen i tre figurer på baggrund af de nyeste valide data fra Jobindsats.dk og Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland. Figurerne suppleres af administrationens bemærkninger. Dernæst følger en opgørelse af effekten af den virksomhedsrettede aktivering af ledige. Effekten opgøres på Jobcentrets fem primære leverandører, hvoraf tre er eksterne og to er interne. Udvikling i aktiveringsgrad fra juli-december 2011 (kilde: Jobindsats) Forudsætningerne i budget 2012 er en aktiveringsgrad på henholdsvis 20 % på A- dagpengeområdet og 25 % på kontanthjælpsområdet. Disse forudsætninger er dog ikke direkte sammenlignelige, idet forudsætningerne i budgettet ikke omfatter løntilskud modsat opgørelsen i jobindsats. Administrationen arbejder på at gøre de to opgørelser sammenlignelige. Udviklingen i aktiveringsgraden er god på A-dagpenge området, mens den halter på kontanthjælpsområdet. Administrationen arbejder på at øge aktiveringsgraden på kontanthjælpsområdet, hvilket forventes at få betydning for strategien for den beskæftigelsesfremmende indsats. Administrationen vil derfor snarligst ligge en sag op med et forslag til en tilpasset strategi på dette område. Udvikling i andel (%) der ikke får samtaler og tilbud rettidigt fra juli 2011-jan Kilde: Jobindsats 3

5 Rettidigheden i forhold til samtaler er nedbragt til et stabilt lavt niveau, mens der fortsat skal være opmærksomhed på rettidigheden i forhold til tilbud. Også på dette område er forudsætningerne i budgettet dog ikke direkte sammenlignelige med opgørelser fra Jobindsats. Det skyldes, at der i budgettet måles i fuldtidspersoner, mens der i Jobindsats måles i procent af de ledige, der skulle have et tilbud/samtale rettidigt. Det er dog Administrationens vurdering, at rettidigheden i forhold til afgivelse af tilbud i ovenstående figur bør ligge på et niveau mellem 8 og 10 % for at ligge indenfor budgetforudsætningerne. Udviklingen i andel aktiverede (fuldtidspersoner) i virksomhedsrettede tilbud 4

6 Kilde: Aflæste tal fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland: "Kvartals-overblik, Virksomhedsrettet indsats, januar Jobcentret har ikke formået at øge andelen af private løntilskud på A-dagpengeområdet. Det til trods for en målsætning om at øge andelen, som blandt andet reflekteres i detaljerede samarbejdsaftale med eksterne leverandører. Overordnet set formår de eksterne leverandører pt. ikke at indfri Administrationens forventninger på dette område. Til gengæld har der været en positiv udvikling i andelen af private løntilskud på kontanthjælpsområdet. Som det fremgår af beskæftigelsesplanen for 2012, så har Jobcentret et mål der hedder: Større andel aktiveringstilbud til borgere på virksomheder frem for eksempelvis afklarende og opkvalificerende forløb. Andelen af virksomhedsaktiveringer i forhold til det samlede antal aktiveringer er 55 % for såvel dagpengemodtagere som kontanthjælpsmodtagere i december Administrationen arbejder pt. på at finde den bedste måde at opgøre dette mål. Effekt af indsats Administrationen har etableret målinger, der gør det muligt fremadrettet at følge effekten af den virksomhedsrettede indsats. Da der måles på effekter 3, 6 og 9 måneder efter at den ledige er startet i virksomhedspraktik eller løntilskud, er der endnu ikke tilstrækkelig volumen i de enkelte målinger til, at de giver mening. Det skyldes at de tre store eksterne leverandører først kom i drift i løbet af efteråret 2011 og er først begyndt at registrere data til effektmåling ved årsskiftet. Så snart der er skabt tilstrækkelig volumen i disse effektmålinger, vil de indgå i det kvartalsvise overblik over Jobcentrets indsats og effekt. Indtil Jobcentrets egne målinger kan påvise en effekt, er det relevant at se på Indikatormodellen i Jobindsats, der viser, hvor stor en andel der er kommet i job eller uddannelse efter en måned. Målingen opgøres på alle personer på offentlig forsørgelse primo måneden fordelt på matchkategori. Jobcentrets effekt sammenholdes med gennemsnittet af klyngen af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Resultater 1: Andel der er i Indikatormodel - Høje-Tåstrup - November 2011 A- Kontant- dagpenge hjælp Match1 : Jobklar Match2 : Indsatsklar Match3 : Midlertidigt passive Sygedagpenge Øvrige Kontanthjælp Sygedagpenge Øvrige Kontanthjælp Syge- Øvrige dagpenge Andel, pct

7 job eller uddannelse efter 1 måned Gennemsnit af klyngen, pct Kilde: Jobindsats Tabellen viser, at Jobcentret er på niveau med klyngen i forhold til de indsatsklare og de midlertidigt passive. I forhold til de Jobklare klarer Høje-Taastrup sig godt på sygedagpengeområdet, hvorimod niveauet er en smule lavere på a-dagpenge og kontanthjælpsområdet. Økonomi Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering Administrationen vurderer, at der er behov for at øge aktiveringsgraden på kontanthjælpsområdet, hvorfor der snarligst ligges en sag op med en et forslag til en tilpasset strategi på dette område. I forhold til rettidigheden på tilbud vil Administrationen fortsat have fokus på forbedringer. Udviklingen i den virksomhedsrettede indsats viser, at der er udfordringer i forhold til andelen af private løntilskud på A-dagpengeområdet, til trods for en målrettet indsats. Til gengæld har der været en positiv udvikling i andelen af private løntilskud på kontanthjælpsområdet. I forhold til effekten af den virksomhedsrettede indsats, har Jobcentret et niveau, der er en smule lavere en klyngen set i forhold til de indsatsklare og de midlertidigt passive. Indikatormodellen er ny og den fremtidig udvikling vil vise, om der er tale om en tendens eller blot et øjebliksbillede. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Hugo Hammel Sag nr. 2 Godkendt. 6

8 3. Evaluering af straksaktiveringsprojekt Sagstype: Åben Type: Arbejdsmarkedsudvalget I Sagsnr.: 11/23110 Sagsfremstilling I august 2011 besluttede Byrådet at oprette et straksaktiveringsprojektet: Straks for unge til unge under 30 år i matchgruppe 1. Ved samme lejlighed blev det besluttet, at Straks for unge skulle evalueres efter 6 mdr. drift, med henblik på at træffe beslutning om aktivitetens fremtid. I nærværende sag beskrives indsatsen og effekterne heraf sammenholdt med effekten hos en kontrolgruppe. Status på Straks for unge Straks for unge er et 25 timers ugentligt tilbud til unge nyledige, hvis primære barriere for at blive selvforsørgende er manglende motivation. Aktiviteten blev indledningsvist fastsat til løbende at kunne rumme borgere, hvilket har vist sig at være tilstrækkeligt i forhold til behovet. Aktiviteten er tilrettelagt således, at borgere visiteres til deltagelse i aktiviteten, allerede når de melder sig ledige. Hensigten hermed er at lære den unge, at dagpenge og kontanthjælpssystemet ikke kan benyttes til at holde fri, samt at lønnet arbejde eller uddannelse er et bedre alternativ. Straks for unge varetages af en projektmedarbejder, som sørger for, at de unge i tre af ugens dage udfører praktiske opgaver. De praktiske opgaver har eksempelvis været: Oprydningsopgaver Vedligeholdelse af HTKs tomme bygninger Tømning af HTKs huse for inventar Tømning af opbevaringscontainer Flise- og træarbejde som ellers ikke ville blive udført Vedligeholdelse af grønne områder ved Kommunens tomme bygninger Projektmedarbejderen taler dagligt med de unge om jobmuligheder og jobsøgning, hvilket suppleres af en ugentlig dag med aktiv jobsøgning med hjælp fra en jobkonsulent, samt en ugentlig undervisningsdag med en ekstern UU-Vejleder. I undervisningen lægges der vægt på viden om uddannelsesmuligheder samt at skrive en god ansøgning og opstille et overskueligt CV. Aktiviteten indeholdt i udgangspunktet ikke placering i virksomhedstilbud. Dette er blevet justeret, så det harmonerer med Jobcentrets øvrige strategi for den beskæftigelsesrettede indsats. Status på effekt Siden aktivitetens start i primo september frem til primo marts 2012, har 71 enkeltpersoner deltaget i aktiviteten. 23 af personerne har været indskrevet flere gange, eksempelvis hvis en virksomhedsplacering ikke endte i fast job eller ordinær uddannelse. Det samlede antal forløb i Straks for unge er dermed 94. For at kunne vurdere effekterne er det relevant at sammenholde resultaterne med de generelle resultater på området. Resultaterne er opgjort i perioden I denne periode har 68 enkeltpersoner været indskrevet på aktiviteten (21 af personerne har været indskrevet flere gange og det samlede deltagerforløb er derfor 89). Ud af de 68 enkeltpersoner (hvoraf nogle næsten lige er startet) er 28% pr i ordinær beskæftigelse og 9% er i ordinær uddannelse. Restgruppen er enten flyttet eller fortsat på offentlig forsørgelse. 7

9 For at kunne vurdere effekten af Straks for unge er der etableret en kontrolgruppe bestående af ledige mellem 18 og 29 år, i matchgruppe 1, som er meldt nyledige i perioden Heraf er de første 68 cpr.nr. udvalgt og grupperet på baggrund af forsørgelsesstatus. Opgørelsen af kontrolgruppen viser at 4,5 % er kommet i ordinærbeskæftigelse mens ingen er kommet i ordinær uddannelse. Resultaterne peger på at Straks for unge har en betydelig effekt og således virker efter hensigten. Man kunne argumentere for, at kontrolgruppen adskiller sig fra de straksaktiverede ved ikke at have manglende motivation som primær barriere. Erfaringerne fra Straks for unge viser dog, at de straksaktiverede i praksis ofte har barrierer, der drejer sig om andet og mere end manglende motivation. Denne variation vurderes derfor ikke afgørende. Økonomi Den beskrevne aktivitet; Straks for unge koster kr. årligt, med en ugepris på 860 kr. pr. borger. Indeholdt i beregningen er løn til én medarbejder, udgifter til arbejdstøj og håndværktøj samt leasing af to biler. Ugeprisen indbefatter imidlertid ikke penge til omkostninger i form af husleje, diesel, kontorhold, rengøring med mere. Indsatsen har hidtil været finansieret af LBR midler. Såfremt Straks for unge fortsættes, finansieres det indenfor Jobcentrets eksisterende ramme. Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering På baggrund af den opgjorte effekt af Straks for unge sammenholdt med effekten i kontrolgruppen vurderes det relevant at fortsætte Straks for unge. Samtidig vurderes aktivitetens nuværende volumen at være tilstrækkelig, da den matcher antallet af unge nyledige i matchgruppe 1, hvis primære barriere er manglende motivation. Udover effekten i forhold til de unge, der er visiteret til projektet, vurderes projektet også at have en forebyggende effekt i forhold til øvrige unge i kommunen, der kunne overveje at søge offentlig forsørgelse i stedet for uddannelse eller job. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at Straks for unge fortsættes og finansieres indenfor rammen til aktiveringsindsatsen. 8

10 Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Hugo Hammel Sag nr. 3 Anbefales, idet Arbejdsmarkedsudvalget forelægges evaluering om ½ år. 9

11 4. Forlængelse af "Det store TTA-forsøg" - Tilbage til arbejdet Sagstype: Åben Type: Arbejdsmarkedsudvalget I Sagsnr.: 12/6090 Sagsfremstilling Høje-Taastrup kommune blev i november 2009 udvalgt til at deltage i Det store TTA-forsøg (tilbage til arbejdet) som forsøgskommune. TTA indsatsen handler om at få sygemeldte borgere tilbage i arbejde. Forsøget skulle efter planen afsluttes i april Afslutningstidspunktet har imidlertid ikke været afstemt med kommunernes budgetproces for 2012, hvilket har skabt risiko for, at der kan opstå et "slip" mellem forsøgets udløbsdato og tidspunktet for en eventuel centralpolitisk beslutning om permanentliggørelse. På den baggrund rettede Borgmestrene fra de 13 forsøgskommuner (herunder Michael Ziegler) henvendelse til Beskæftigelsesministeren i februar I henvendelsen blev ministeren gjort opmærksom på, at konsekvensen af den uhensigtsmæssige tidsplan kunne blive, at deltagerkommunerne, på trods af positive erfaringer med forsøget, ikke ville kunne afsætte de fornødne ressourcer til at opretholde TTA-forsøget i månederne mellem forsøgets afslutning og en eventuel permanentliggørelse. På den baggrund har Beskæftigelsesministeren truffet beslutning om, at det statslige tilskud kan forlænges frem til , såfremt de deltagende kommuner ønsker det. Forlængelsesperioden ændrer dog ikke på, at der vedvarende vil være en risiko for, at staten ikke har taget endelig stilling til permanentliggørelse inden projektperiodens udløb. Dette skyldes at den endelige evaluering først forventes færdig i november. På trods heraf har Høje-Taastrup Kommune valgt at ansøge om forlængelse af TTA-forsøget med et statsligt tilskud på kr. Forebyggelsesfonden har bevilget det ønskede tilskud til en forlængelse. Jobcentrets foreløbige erfaringer med TTA-indsatsen er positive. Ønsket om en forlængelse af TTA-forsøget skyldes herudover, at de ekstra seks måneder gør det muligt at afdække, hvilke forsøgsdele der kan forankres under den nuværende økonomiske ramme. Jobcentret har i denne sammenhæng fokus på, at der også er en gruppe sygemeldte kontanthjælpsmodtagere, som vil have gavn af en TTA-indsats. TTA-forsøget skal i den forlængede periode fortsætte på uændrede vilkår, og i alt 88 sygemeldte borgere forventes at blive visiteret til forsøget i løbet af den forlængede forsøgsperiode. Evalueringen af Det store TTA-forsøg foretages centralt af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Evalueringsrapporten forventes klar til offentliggørelse primo november 2012, og den omfatter udelukkende den oprindelige projektperiode. Økonomi Det samlede projektteam består af to sagsbehandlere fra Jobcentret (fuld tid), et TTA-team bestående af en psykolog og en fysioterapeut (fuld tid), samt en klinisk enhed der levere arbejdsmedicinske og psykriatriske ressourcer i 21,7 timer om ugen. Jobcenter Høje-Taastrup har forud for projektstart i 2009 indgået en aftale med Falck Healthcare om levering af ressourcer til TTA-teamet og den kliniske enhed. Denne aftale kan forlænges frem til den Den samlede indtægt i 2012 udgør kr. Hidtil har betalingen være udbetalt i halvårlige rater, men Forebyggelsesfonden har accepteret Jobcentrets anmodning om kvartalsvise udbetalinger på baggrund af Jobcentrets delregnskaber, der dokumenterer faktiske, bogførte, godkendte og betalte udgifter. Udbetalingen forudsætter desuden, at Jobcentret henviser de aftalte 88 borgere til projektet. Dette forventes ikke at blive nogen udfordring, idet Jobcentret hidtil har henvist 14,67 borgere pr. mdr. til TTA-forsøget, hvilket præcist tilsvarer 88 borgere i 10

12 6 måneder. Det fremgår desuden af tilsagnet, at de sidste 15 % af tilskuddet først kan udbetales ved regnskabsafslutning, som gennemføres i indeværende år. Den samlede udgift i 2012 er på kr. Heraf går kr. til Falck Healthcare og de resterende kr. til Jobcentrets lønudgifter. Udgiften konteres på Fuktion 5.71 Sygedagpenge, som ikke belaster servicevækstrammen. Retsgrundlag Politik/Plan Information Høring Vurdering En forlængelse af TTA-forsøget vurderes at være vigtig hvis regeringen beslutter, at projektet, eller dele af det, bliver gjort permanent. Derudover vil en forlængelse give Jobcentret en mulighed for at afdække, hvilke projektdele der kan forankres under den nuværende økonomiske ramme. Hvad enten projektet gøres permanent eller ej, vil en forlængelse således skabe gode betingelser for den fremtidige forankring. Andre relevante dokumenter Indstilling Administrationen indstiller, at 1. Jobcenter Høje-Taastrups deltagelse i Det store TTA-forsøg forlænges med 6 mdr. 2. Jobcentrets udgifter i forbindelse med TTA øges med kr. i 2012 og indtægterne øges med kr. i Beslutning i Arbejdsmarkedsudvalget den Fraværende: Hugo Hammel Sag nr. 4 Anbefales. 11

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 04. juni 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:12 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgetmøde Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012

Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Høje-Taastrup kommunes Beskæftigelsesplan for 2012 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplan 2012 3 Kapitel 2. Indholdet i beskæftigelsesplan 2012 4 2.1. De vigtigste beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 25-05-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal. Indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 09-06-2010 Kl. 15:30 Alt-i-ét Huset, Sct. Nicolai gade 6 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Christian Kaastrup, Lærke Jensen Afbud:

Læs mere

#! " # # # # #! # # # "!## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,-

#!  # # # # #! # # # !## $% & # '!! ( ) # # * $ # # + & ##! #,- ! "! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- " # $ # $! "!## $%& '!! () * $ + & ##!,- $ %&' $''&% ! " " " "!"#$%&$!"#' "!($')!'% "!*($')!'% " *($')'%! " "+!, " -,$&!)$# ".$(','!,!'&!&!// " 0& " " "!"#$%&$!"#' #

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Frederikshavn rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Cai Møller, Lingathasan Ramalingam Sornalingam,

Læs mere

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3.

Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. Dagsorden Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 31-10-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, indgang G, 3. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2014 er således

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2015... 3 2 Den overordnede udfordring... 6 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive. www.skive.dk Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Skive www.skive.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 2.1 De vigtigste udfordringer på arbejdsmarkedet...3

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl. 16.00 på Produktionsskolen.

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl. 16.00 på Produktionsskolen. HVIDOVRE KOMMUNE Dagsorden for Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 10. oktober 2007, Kl. 16.00 på Produktionsskolen. INDHOLDSFORTEGNELSE Pkt.nr. 1... 1 Meddelelser... 1 Pkt.nr. 2... 1 Økonomirapportering

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 06-12-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Søren Konnerup Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Aktivitets- og økonomiopfølgning ultimo november

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding

Beskæftigelsesplan 2009. Jobcenter Kolding Beskæftigelsesplan 2009 Jobcenter Kolding 1 1.0 Indledning og overordnede mål De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen på Jobcenter Kolding udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan for, hvad Jobcentret

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014

Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Beskæftigelsesplan 2013 og 2014 Oktober 2013 Godkendt i Byrådet Indholdsfortegnelse: 1. Indledning.... 3 2. Samlet oversigt over målene i beskæftigelsesplanen for 2013 og 2014... 4 3. De beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget, 18-08-2015 Referat fra mødet i Beskæftigelses- og Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødested: Meldahls Rådhus

Læs mere

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193

Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) KompetenceCenter Fredericia, Treldevej 193 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget, 27-11-2013 Referat fra mødet i Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 27. november 2013 Mødested: KompetenceCenter

Læs mere

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder

Resultatrevision 2009 jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2009 jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder

Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder 1 Resultatrevision 2013 Jobcenter Odder Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Favrskov, Gribskov, Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Stevns, Tårnby/Dragør. Indledning Med strukturreformen

Læs mere

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk

Resultatrevision 2012. Jobcenter Vallensbæk Resultatrevision 2012 Jobcenter Vallensbæk April 2013 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Jobcenter Vallensbæk 2012 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2012... 3 2. Scorecard -

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere