Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2"

Transkript

1 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og Ældreområdet september Ikrafttræden januar

2 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 - formålet med kvalitetsstandarder - overordnede mål og værdier 2. Hvad kan indgå i træningstilbuddet Hvad koster det Klage og ankemulighed Krav og forventninger til medarbejderne Krav og forventninger til borgerne Tidsfrister for visitering og levering af træningen Kvalitetsmål og kvalitetssikring Ydelsernes lovgrundlag, formål og omfang Genoptræning efter Serviceloven 86 stk Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk Ydelseskatalog

3 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er godkendt af kommunalbestyrelsen 2012 og revurderes en gang om året. Ændret lovgivning eller kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere revurdering eller nye kvalitetsstandarder. Formålet med kvalitetsstandarderne At det er tydeligt for borgere og medarbejdere hvilket serviceniveau politikerne har vedtaget i Norddjurs Kommune. Kvalitetsstandarderne er et politisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af det politisk fastsatte serviceniveau for den kommunale træningsindsats. Administrativt, fordi kvalitetsstandarderne er et arbejdsredskab for visitationen i forhold til den træningsindsats, der ydes i Norddjurs Kommune. Overordnede mål og værdier: Norddjurs Kommune har fokus på, at træning gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte og på en sådan måde, at borgerens selvbestemmelse, egenomsorg og netværk så vidt muligt bevares. Træning er et væsentlig element i den rehabiliterende indsats. Vedligeholdelse og træning af færdigheder vil, i samarbejde med borgeren, indgå som en naturlig del af den praktiske og personlige støtte borgeren får tildelt. Medarbejderne tager udgangspunkt i, at borgeren vedligeholder sin funktionsevne og i størst muligt omfang trænes i, at genvinde tabte funktioner og se nye muligheder for selv at kunne mestre hverdagen. Ældreområdet vil være kendt for, at borgerne oplever en imødekommende, åben og ligeværdig dialog i mødet med medarbejderne. 2. Hvad kan indgå i træningstilbuddet Træningen kan sammensættes af flere tilbud: individuel træning. holdtræning. 3

4 instruktion til selvtræning. hjemmetræning. vurdering, udredning og afprøvning i forhold til borgerens muligheder for, at kunne bevare eller genvinde evnen til at varetage personlige og praktiske opgaver 3. Hvad koster det Træningstilbuddet er gratis. Borgeren betaler for materialeforbrug, hvis det indgår i træningen. Som hovedregel skal borgeren selv sørge for transport til og fra træningscentret. Er borgeren ude af stand til selv, eller ved hjælp af andre, at komme til træningsstedet, kan borgeren visiteres til kørsel. Kommunen fastsætter taksten for kørsel. 4. Klage og ankemulighed Klageadgangen fremgår af den klagevejledning, der følger med den skriftlige afgørelse, som borgeren modtager. Er der tvivl om klage og ankemulighed, kan borgeren kontakte visitatoren. Er borgeren ikke tilfreds med den afgørelse der er truffet, opfordres borgeren til at kontakte visitatoren. Er borgeren ikke tilfreds med den måde træningen gives på, opfordres borgeren til at henvende sig til leverandøren af hjælpen eller til visitatoren. 5. Krav og forventninger til medarbejderne Medarbejderne skal have en uddannelse som fysioterapeut eller ergoterapeut. Opgaverne kan delegeres efter en faglig vurdering fra terapeuten. Træningen skal gives med et sundhedsfremmende og forebyggende sigte. Målet for indsatsen skal være kendt og skal sigte på at øge graden af, at kunne mestre hverdagsaktiviteter i hjemmet og dermed mindske eller forebygge behov for hjemmehjælp. Medarbejderne skal have fokus på, at borgeren bevarer og udvikler færdigheder. Medarbejderen udarbejder en målrettet individuel handleplan sammen med borgeren og i tæt samarbejde med det øvrige personale omkring borgeren. Medarbejderen har pligt til at melde tilbage til visitatoren, hvis behovet for træning ændrer sig. Medarbejderen skal kunne legitimere sig. 4

5 6. Krav og forventninger til borgerne Norddjurs Kommune forventer, at borgeren arbejder konstruktivt sammen med medarbejderen på, at nå målet med træningen. Træningstilbuddet tildeles efter en konkret individuel vurdering. For, at modtage træning, er det en forudsætning at borgeren er motiveret eller kan motiveres til genoptræning af mistede færdigheder. Træningsforløbet afsluttes, hvis borgeren ikke holder de træningsaftaler der er lavet. Arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at personalet kan udføre træningen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Leverandøren af indsatsen, skal derfor udarbejde en arbejdspladsvurdering, der sikrer at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven. Norddjurs kommune er røgfri, og borgerens hjem skal derfor være røgfrit, når medarbejderen er til stede i hjemmet. Der skal være luftet ud for røg, inden medarbejderen kommer. 7. Tidsfrister for visitering og levering af træningen Kontakt Start Skriftlig afgørelse og klagevejledning Træningen Visitationen skal senest 3 hverdage efter modtagelsen af henvisningen kontakte borgeren Træningen iværksættes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af henvisning. Skal være borgeren i hænde senest 14 dage efter besøg af visitator Der kan forekomme aflysninger ved ferie, sygdom og kursus Aflyser borgeren selv, tilbydes ikke erstatning af træning 8. Kvalitetsmål og kvalitetssikring Kvalitetsmål Kommunens overordnede kvalitetsmål, at der skabes et tillidsfuldt samarbejde med borgeren ved: at visitationen sker i et tæt samarbejde med borgeren og tager udgangspunkt i en individuel vurdering 5

6 at leverance og udførelse efterlever tidsfrister for visitation og den ydede træning at krav og forventninger til medarbejderne overholdes at der arbejdes målrettet for, at opnå det mål der er sat for træningen Kvalitetsmål for visitation træningstilbuddet bygger på en skriftlig afgørelse, hvoraf det fremgår hvad der er bevilget og med hvilket formål og retningsgivende mål ydelsen leveres tidsfrister for visitation overholdes borgeren har en fast kontaktperson i visitationen Kvalitetsmål for træningstilbuddet træningen iværksættes hurtigst muligt og senest 4 uger efter modtagelse af henvisningen. Kan træningen ikke umiddelbart iværksættes, noteres borgeren på en venteliste. Henvisningerne prioriteres med udgangspunkt i en vurdering af borgerens behov og opgavens kompleksitet borgerne får den bevilgede træning Effekten af træningen vurderes løbende Kvalitetssikring Visitationen holder dialogmøder med den kommunale leverandør, som har til formål, at sikre, at arbejdet udføres i henhold til Norddjurs Kommunes kvalitetsmål. 9. Ydelsernes lovgrundlag, formål og omfang Genoptræning efter Serviceloven 86 stk. 1 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 86 stk. 1 Hvad er formålet med ydelsen? at borgeren, med en målrettet tidsbegrænset træningsindsats, opnår størst mulig grad af funktionsevne at øge borgerens evne til, at kunne varetage hverdagsaktiviteter i hjemmet og dermed mindske, eller forebygge behov for hjemmehjælp Hvem kan modtage ydelsen? fortrinsvis ældre borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede og ikke er behandlet i sygehusregi voksne borgere, der ikke i forvejen modtager et tilsvarende tilbud om vederlagsfri fysioterapi 6

7 Hvad kan indgå i ydelsen? Genoptræningen kan indeholde: På kropsniveau: kropsbevidsthed, kondition, balance, muskelstyrke, ledbevægelighed, udholdenhed og koordination træning af mentale funktioner såsom opmærksomhed, koncentration, hukommelse, erkendelse og kommunikation Aktivitetsniveau: træning af daglige funktioner skriftlig og mundtlig kommunikation instruktion og træning i brug af hjælpemidler Deltagelsesniveau: støtte til opbygning af netværk og motivere til at deltage i fritidsaktivitet træning i daglige sociale færdigheder og strukturering af hverdagen Ydelsen indeholder desuden: undersøgelse, test, målsamtale, rådgivning og vejledning af borgeren vejledning af pårørende undervisning og vejledning af medarbejdere i borgerens hjem Der er ikke tale om et tilbud, som henhører under behandling hos en privat praktiserende fysioterapeut. Hvad er ydelsens omfang? Genoptræning, der foregår i træningscenter: foregår i dagtimerne foregår maximalt 3 gange om ugen, men behovet vurderes altid individuelt træning på hold kan foregå 1 eller 2 gange om ugen Genoptræning, der løbende finder sted i hjemmet: foregår i dagtimerne foregår som udgangspunkt maximalt 2 gange om ugen, men behovet vurderes altid individuelt træningen vurderes løbende Genoptræning i træningscenter og i eget hjem kan kombineres, dog kan borgeren højst modtage 4 7

8 ergoterapeutiske og fysioterapeutiske ydelser om ugen. Hvem leverer ydelsen? Fysioterapeut eller ergoterapeut. Opgaverne kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale efter en faglig vurdering fra terapeuten. Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven 86 stk. 2 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Lov om Social Service 86 stk. 2 Hvad er formålet med ydelsen? at fastholde og/ eller forbedre den nuværende funktionsevne at vedligeholde og/ eller forebygge yderligere funktionstab at øge evnen til at mestre hverdagen hos borgere, som har begrænsninger eller er i risiko for, at få begrænsninger i deres fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne Hvem kan modtage ydelsen? borgere, som vurderes at have behov for vedligeholdelsestræning på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer borgere, der har et fysisk, psykisk eller socialt nedsat funktionsniveau og som har mulighed for, at fremme og udvikle færdigheder borgere, der ikke i forvejen modtager et tilsvarende tilbud om vederlagsfri fysioterapi Hvad kan indgå i ydelsen? I en tæt koordineret og målrettet indsats mellem terapeut og plejepersonale: Vurdering, udredning og afprøvning i forhold til borgerens evne til selv, at kunne komme til at varetage personlige og praktiske opgaver i hjemmet. Det sker gennem en koordineret og målrettet indsats, med udgangspunkt i de mål, som er sat i samarbejde med borgeren. Derudover træning der fremmer: På kropsniveau: kropsbevidsthed, kondition, balance, muskelstyrke, ledbevægelighed og koordination træning af mentale funktioner såsom, opmærksomhed, 8

9 koncentration, hukommelse, erkendelse og kommunikation Aktivitetsniveau: Borgerne vurderes og trænes i daglige funktioner daglig hygiejne bad/hårvask af/påklædning toiletbesøg håndtering af høreapparater, korset m.m. forflytninger sengeredning og skift af sengelinned instruktion og træning i brug af hjælpemidler vurdering i forhold til praktiske opgaver i hjemmet. Deltagelsesniveau: støtte til opbygning af netværk og motivation til at deltage i fritidsaktivitet. træning i daglige sociale færdigheder og strukturering af hverdagen. Ydelsen indeholder desuden: undersøgelse, test, målsamtale, rådgivning og vejledning af borgeren vejledning af pårørende undervisning og vejledning af medarbejdere i borgerens hjem i forhold til træningsforløbet vejledning af borgere og medarbejdere i, at have en trænende tilgang til at varetage hverdagens aktiviteter Genoptræning og behandling indgår ikke i ydelsen Hvad er ydelsens omfang? Vedligeholdelsestræning i træningscenter foregår: fortrinsvis i dagtimerne maximalt 2 halve dage om ugen. Borgeren kan modtages flere ydelser samme dag Vedligeholdelsestræning i hjemmet foregår: i dagtimerne maximalt 1 gange om ugen, men behovet vurderes altid individuelt Træningen vurderes løbende, og revurderes senest efter 10. besøg Vurdering af mulighed for rehabilitering i eget hjem foregår: fortrinsvis i dagtimerne Som udgangspunkt modtager borgeren mellem 2 til 5 besøg Vedligeholdelsestræning i træningscenter og i eget hjem kan 9

10 kombineres Hvem leverer ydelsen? Fysioterapeut eller ergoterapeut. Opgaverne kan delegeres til andet sundhedsfagligt personale efter en faglig vurdering fra terapeuten. 10

11 Ydelseskatalog Servicelovens 86 genoptræning og vedligeholdende træning 11

12 Ydelsens lovgrundlag og fortolkning Genoptræning Servicelovens 86 Stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktions-nedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Servicelovens 88 Stk. 3: Tilbud efter 86 gives efter en konkret, individuel vurdering af træningsbehovet. Genoptræningstilbud efter 86 stk. 1, gives med henblik på så vidt muligt at bringe personen op på det funktionsevne, som den pågældende havde inden sygdommen. Forud for genoptræningsforløbet har borgeren derfor enten haft et sygdomsforløb eller har været ude for en hændelse, som ikke har medført hospitalsindlæggelse. Eksempler: Lungebetændelse Blærebetændelse Små blodpropper Faldtraumer Længere tids immobilisering Formålet med genoptræningen er i en tidsafgrænset periode målrettet at genoptræne borgeren hen imod at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne. Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86 Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Servicelovens 88 stk. 3: Tilbud efter 86 stk. 2, gives til personer, som har brug for en individuel træningsindsats med henblik på at kunne vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder. Vejledningen: Tilbuddene skal gives efter en konkret og individuel vurdering og bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Indsatsen skal være en helhedsorienteret indsats og tilbuddet afpasses den enkelte borger særlige behov. For at kunne modtage vedligeholdelsestræning skal borgeren have behov for individuel tilrettelagt træning på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. For at modtage vedligeholdelsestræning skal træningen afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Det er en vurdering af væsentligheden, som ligger til grund for vurderingen af behovet for vedligeholdelsestræning. Borger med kroniske lidelser kan modtage vedligeholdelsestræning. Det er ikke den kroniske lidelse, der berettiger til træning, men derimod en vurdering af om træningen afhjælper væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formålet med vedligeholdelsestræningen er at træne målrettet for at forebygge funktionstab, eller at fastholde eller forbedre den hidtidige funktionsevne. 12

13 Træningen tager udgangspunkt i borgerens ressourcer og forudsætter borgeren er motiveret og aktive medvirker. Den kan omfatte såvel træning af fysiske færdigheder som træning af psykiske og sociale funktioner Vedligeholdelsestræning kan, hvor der er behov, bevilges i forlængelse af både en genoptræning efter Serviceloven og en genoptræning efter Sundhedsloven. Afgrænsning til øvrige tilbud: Borgere, hvis behov for træning kan dækkes af almene træningstilbud i privat, offentlig eller foreningsregi, er ikke omfattet af ydelsen. Borgere, hvor der foreligger lægelig indikation for behandling henvises til lægeordineret fysioterapi ved privat praktiserende fysioterapi. Eksempler på behandling: Vævsbehandling Ultralyd Laser Retningsgivende mål med træningen: Visitator udarbejder et retningsgivende mål for forløbet så vidt muligt i samarbejde med borgeren. Ved start af træningen sætter træningspersonalet et mål og evt. delmål for træningsperioden. Det retningsgivende mål Det retningsgivende mål for træningen er en overordnet beskrivelse af retning eller hensigt med træningen. Herunder hvilke begrænsninger i funktionsevnen, som træningen skal rette sig imod. Mål Målet og eller delmål skal: Specifikt Målbart Attraktivt Realistisk Tidsbestemt Evaluerbart Målet er en samarbejdsaftale mellem borger og træningspersonalet. Der behøver ikke at være mål for alt, hvad der skal trænes, da det kan blive for uoverskueligt. Målet/målene skal blot være repræsentative for træningsindsatsen. Træningspersonalet vurderer, hvilke træningsmetoder, der skal anvendes med henblik på at opnå målet bedst muligt. Træningsstatus Ved afslutning af træningsforløbet skal træningspersonalet udarbejde status i forhold til de af visitator opstillede retningsgivende mål med træningen. Status udarbejdes efter såvel et genoptræningsforløb som et vedligeholdelsesforløb. Advis sendes til visitator. 13

14 Tidsrammen Den vejledende tidsnorm er den direkte borgertid. Valgmuligheder Træningsydelser efter Servicelovens 86 er ikke omfattet af frit valg. Ydelsespakker Servicelovens 86 - T-pakker Oversigt Bemærkning til pakkerne: der er angivet en vejledende ugentlig tid. Det besluttes i samarbejde med terapeuten, hvordan dette tilrettelægges. Vejl.tid ugentl. Hovedydelse: Pakker Bemærkninger Pakkenavn Varighed Genoptræning Grøn pakke Moderate fysiske tab af funktionsevne relative ukomplicerede træningsbehov Grøn pakke Moderate fysiske tab af funktionsevne relative ukomplicerede træningsbehov Gul pakke Rød pakke Døgngenoptræning Moderate fysiske og/eller kognitive tab af funktionsevne relative komplekse træningsbehov Komplekse problemstillinger kortvarigt intensivt forløb Fysiske og/eller kognitive tab af funktionsevne, hvor det vurderes at borgeren kan profitere af den tværfaglige indsats, der gives på en døgnafdeling. Rehabiliteringsmulighederne skal være vurderet af en terapeut eller læge. Borgeren skal kunne motiveres til at ville forbedre sin funktionsevne. TG 1 1 ½ time 4 uger TG 2 1 ½ time, hver anden uge 8 uger TG 3 2 timer 8 uger TG 4 4 timer 3 uger TG 5 4 uger Vedligeholdelsestræning Grøn indsats opstart Relativt ukomplicerede træningsbehov TV 1 1 time 6 uger Gul og rød indsats opstart Relativt komplekse træningsbehov TV 2 2 timer 2 3 mdr. 14

15 Særligt behov for fortsættelse af grøn, gul eller rød indsats Aktivitetscenter Aktivitetscenter Udredning og træning i forhold til Det gode hverdagsliv Komplekse problemstillinger, hvor det kræver en indsats at holde borgerens funktionsevne, således at en øget indsats fra andre personalegrupper udsættes eller undgås. Borger der på grund af sygdom eller almindelig aldring med tab af fysisk, psykisk og eller sociale kompetencer har en vurderet risiko for yderligere tab af funktionsevne. Et tab, der kan øge risikoen for ensomhed samt behovet for en større indsats fra andre faggrupper. Borger der på grund af sygdom eller almindelig aldring med en væsentlig tab af fysisk, psykisk og eller sociale kompetencer har en vurderet risiko for yderligere tab af funktionsevne. Et tab, der kan øge risikoen for ensomhed samt behovet for en større indsats fra andre faggrupper. Her kan også være tale om aflastning af familie. Borger hvor en kortvarig indsats i hjemme fra en terapeut, kan afdække træningsmuligheder, som senere kan følges op af hjemmeplejen. TV 3 1 time Eval.: individuel/ hold max ½ år. TV 4 TV 5 TV 6 En halv dag eller hel dag 2 halve eller hele dage Eval.: max. 1 år Eval.: max. 1 år 15

16 Voksen- og plejeudvalget Direktionssekretariatet Dato: 4. oktober 2012 Reference: Kirsten Hansen Direkte telefon: Journalnr.: Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning Ældrerådet har behandlet sagen i sit møde den 4. oktober 2012 og fremsender nedenstående høringssvar: Ældrerådet anbefaler kvalitetsstandarden til godkendelse. Med venlig hilsen på ældrerådets vegne Kirsten Hansen fuldmægtig Norddjurs Kommune Torvet Grenaa Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

17 Norddjurs Kommune Rådhuset Torvet 8500 Grenaa ATT: Velfærdsdirektør Kenneth Koed Nielsen Grenaa den 12. oktober 2012 Høringssvar vedr. Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning Handicaprådet har på ordinært møde den behandlet ovenstående høringsmateriale. Handicaprådet tager det fremsendte til efterretning, men opfordrer til, at der tilføjes, at det er muligt at blive revisiteret til et tilbud uanset den beskrevne tidsramme, således at det til enhver tid er det individuelle behov der vurderes, og at en sådan vurdering / revisitering sker i så god tid, at enhver unødvendig afbrydelse / ventetid undgås. Med venlig hilsen Jens Holst Formand Handicaprådet

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140

KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING SUNDHEDSLOVEN 140 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING... 2 2. HVAD KAN INDGÅ

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2012 GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Sundhedsloven 140 Hvad er formålet med genoptræningen Formålet med genoptræningen er, at borgeren

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2

1. Overordnede rammer Vedligeholdende træning 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard: Træning

Kvalitetsstandard: Træning Kvalitetsstandard: Træning Indsatsens lovgrundlag 86, stk 1 (genoptræning) og stk 2 (træning) i Lov om Social Service. Denne indsats gælder ikke borgere i plejeboliger, da der er udarbejdet særlige kvalitetsstander

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp

Får hjælp til selvhjælp. Bliver mindre afhængig af andres hjælp Kvalitetsstandard Vedligeholdende 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget

Kvalitetsstandarder Sundhedsudvalget Kvalitetsstandarder 2016 Sundhedsudvalget Udgivelsesdato: 07.12.2015 Kontakt Josefine Haahr Nielsen Studentermedhjælper jhn@horsholm.dk Direkte tlf. 4849 Center for Sundhed og Omsorg Sekretariat Indhold

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING YNGRE SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2011 VELKOMMEN

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86

GLOSTRUP KOMMUNE. Kvalitetsstandard og ydelseskatalog. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 GLOSTRUP KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelseskatalog 2015 Genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens 86 Godkendt af kommunalbestyrelsen, Glostrup Kommune den xx.xx 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december

Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning. 21. december Kvalitetsstandard Vedligeholdende 21. december 2010 1 1. Overordnede rammer Vedligeholdende 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 2 1.2 Politiske målsætninger Formålet med et stilbud er at forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2016 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for handicapkørsel

Kvalitetsstandard for handicapkørsel Kvalitetsstandard for handicapkørsel September 2012 1 KVALITETSSTANDARD Handicapkørsel 1. Hvad er ydelsen lovgrundlag? Lovgrundlaget er fastsat med hjemmel i 11 i Lov om trafikselskaber, nr. 582 af 24/6

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard

Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard 2014-01-28 Retningslinjer og kvalitetsstandard Baggrund Genoptræning efter Sundhedslovens 140 er i Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering.

Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Kvalitetsstandard for genoptræning, træning til vedligeholdelse af funktionsevnen og rehabilitering. Godkendt i Byrådet den Indholdsfortegnelse. Side Indledning.. 2 Kvalitetsmål 5 Kvalitetsstandard for

Læs mere

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt

Bilag 2 anerkender ansvar livskvalitet nærvær respekt Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få

Læs mere

Kvalitetsstandard for forebyggende træning

Kvalitetsstandard for forebyggende træning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 16 Kvalitetsstandard for forebyggende træning (Selvtræning) Serviceloven 79 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder forebyggende træning * til borgere, som er

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere