Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/03 2015"

Transkript

1 Årsrapport 2014 INNOVATIONSFONDEN 19/

2 Indhold Beretning 3 Målrapportering 7 Regnskab 8 Påtegning af det samlede regnskab 11

3 BERETNING Beretning Som led i regeringens innovationsstrategi blev Innovationsfonden oprettet 1. april 2014 ved en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation. Innovationsfondens primære opgave er at omsætte samfundsudfordringer og innovationsbehov til konkrete projekter, partnerskaber og løsninger, der bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. I 2015 har fonden et budget på knap 1,6 mia. kr. Innovationsfonden er etableret som et uafhængigt organ og fastlægger selv virkemidler og bevillingsprogrammer. Ministeren har tilsynspligten og har således ret til indsigt i fondens systemer, regnskaber og drift. Ifølge lov om Danmarks Innovationsfond har fonden til formål at give tilskud til udvikling af viden og teknologi, herunder højteknologi, der fører til styrkelse af forskning og innovative løsninger til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Fonden skal særligt understøtte løsninger på konkrete samfundsudfordringer og øge forsknings- og innovationsindsatsen i virksomheder, herunder små og mellemstore virksomheder. Desuden skal fonden etablere en fleksibel model for opfølgning på og evaluering af projekter, der har fået en bevilling, for at bidrage til at sikre fremdrift i projekterne. Ligesom ansøgningsprocedurer skal være enkle, fleksible og afstemt i forhold til det enkelte virkemiddels kompleksitet og bevillingens størrelse. Innovationsfondens mission, vision og målsætninger: Mission: Vision: Målsætninger: Innovationsfonden investerer i at opdyrke og omsætte idéer, viden og teknologi til værdi for Danmark Entreprenørskab, samarbejde og internationalt udsyn trives, så idéer, viden og teknologier omsættes til levedygtige virksomheder og innovative løsninger til gavn for samfundet Vækst og beskæftigelse Løsning af centrale samfundsudfordringer Målsætningerne nås gennem: Innovation og teknologiudvikling Samarbejde på tværs At entreprenørskab trives Fremragende forskning Et stærkt international udsyn Årets økonomiske resultat Se tabel 3.1. under afsnittet regnskab. Årets faglige resultater Fra dannelsen af Innovationsfonden 1. april 2014 til udgangen af 2014 har fondens bevillingsaktiviteter inden for strategiske og højteknologiske projekter fulgt de tre tidligere fondes og råds ordninger, procedurer og regel- Årsrapport

4 BERETNING sæt. I samme periode har fonden introduceret tre nye ordninger: Samfundspartnerskaber, InnoBooster og Iværksætterpilot. Ligesom der i perioden 20. august til 19. december har været gennemført en omfattende og tilbundsgående strategiproces, så en ny strategi bundet op på fondens nye målsætninger kunne implementeres fra januar I udviklingen af strategien har fondens ledelse løbende rådført sig med et bredt udvalg af interessenter for at skabe en fond, der rummer alle parter i det danske innovationsmiljø og katalyserer et levende økosystem, som stimulerer dansk vækst og beskæftigelse Erfaringer og evalueringer har givet udtryk for, at det oftest kan være svært og administrativt indviklet at navigere i det danske forsknings- og innovationssystem, og det har været fondens ambition at rydde vejen mest muligt for unødig administration, nødvendig forhåndsviden og uhensigtsmæssige kriterier. Strategiprocessen har omfattet en bred vifte af emner: - Udarbejdelse af fondens mission, vision og målsætninger - Udvikling af nye investeringstyper - Omstrukturering af fondens organisation og governance - Udarbejdelse af en model for brugervenlig interaktion med fonden I strategiprocessen har der desuden været særligt fokus på følgende: At skabe en mere tilgængelig fond. Fondens virkemidler er reduceret fra 14 til tre enkle indgange for talenter, mindre virksomheder og store projekter og partnerskaber. Herunder ligger fire investeringstyper Erhvervsforsker, Iværksætterpilot, InnoBooster, store forsknings- eller udviklingsprojekter og samfundspartnerskaber. Muligheder for at investere i hele værdikæden. Innovationsfonden ønsker en bred portefølje af projekter, der ligger i hele værdikæden fra forskning til kommercialisering. Det, der har vist sig at skabe mest innovation, er at bringe mere forskningsbaseret viden ind i virksomhederne. Med nye fleksible indgange og nye finansieringsmodeller skaber vi incitamenter for både virksomheder, vidensinstitutioner og andre offentlige institutioner til at deltage i projekterne. Øget fokus på resultater. Innovationsfondens vil fokusere skarpt på projekternes målsætninger, skalerbarhed og værdiskabelse. Det betyder også, at flere projekter vil blive lukket ned, hvis resultaterne ikke ser ud til at komme. Ligesom fonden ønsker at øge sin investering i igangværende projekter, hvis der sker meget positive fremskridt. Fra støtte til investeringer. Fonden ønsker at bruge begrebet investering om de penge, fonden skyder i udvalgte projekter. Det betyder ikke, at fonden går efter ejerandele eller at få penge retur, men det betyder, at fonden i udvælgelsen og i den tætte opfølgning af projekterne vil have fokus på deres værdiskabelse for samfundet i form af vækst Årsrapport

5 BERETNING og beskæftigelse. Når vi investerer, betyder det også, at vi som fond har et ansvar for, at der bliver skabt resultater. En mere smidig og fagligt styrket organisation. For at sikre hurtig og effektiv behandling af ansøgninger, får fondens medarbejdere en mere aktiv rolle i vurderingen af ansøgninger og projekter. Medarbejderne udarbejder på baggrund af eksterne (internationale) peer reviews et beslutningsoplæg til bestyrelsen, som træffer endelig afgørelse om alle større investeringer. Internationalt tilpasset struktur og tilgang. For at tilpasse sig det globale marked tager Innovationsfondens begreber og governance udgangspunkt i internationale standarder og termer (OECDs) for forskning og innovation. Et relevant og gennemskueligt Innovationssystem. Koordinering med det øvrige forsknings- og innovationssystem med henblik på at skabe en samarbejdsmodel, der gør det lettere for brugere at finde rundt i systemet. Samtlige fokuspunkter er adresseret i fondens nye strategi (se strategien på:http://innovationsfonden.dk/sites/default/files/download/2015/02/19 /InnovationsfondensStrategi.pdf), der blev godkendt ved årsskiftet, hvorefter implementeringen blev sat i gang. Sideløbende med den omfattende strategiproces har fonden haft fokus på effektiv drift af de tre tidligere fondes og råds programmer og projekter var således i høj grad et overgangsår, hvor fonden skulle etableres, en ny strategi skulle udvikles, samtidig med at medarbejderne skulle forholde sig til de hidtidige opgaver med projekter og bevillinger. Fordeling af bevillinger 2014: For 2014 var der afsat i alt 1.580,5 mio. kr. til Innovationsfonden og til drift af de foreløbige ordninger, der hørte under de tre tidligere fonde og råd. Beløbene var fordelt som følgende: 852,3 mio. kr. til strategisk og udfordringsdrevet forskning, 341,2 mio. kr. til de virkemidler, der er overført fra Rådet for Teknologi og Innovation 387 mio.kr. fra Højteknologifonden Innovationsfonden har over hele 2014 modtaget og behandlet i alt 2056 forskellige ansøgninger til et samlet ansøgt beløb på knap 7,8 mia. kr. Det har ført til i alt 907 bevillinger. Detaljer vedrørende ansøgninger og bevillinger er vist i nedenstående tabel. Årsrapport

6 BERETNING Investeringer 2014 Ansøgninger 2) Investeringer Gns. Succesrate Antal Beløb Antal Beløb Investerings- (antal (mio.kr.) (mio.kr.) størrelse investeansøgninger ringer/ (mio.kr.) antal STORE PROJEKTER - Strategisk forskning ,6 12% - Højteknologiske projekter ,6 20% - Samfundspartnerskaber ,0 67% Store projekter i alt ,9 16% VÆKSTPROJEKTER - InnoBooster ,2 67% - Videnpilot ,2 64% - Videnkupon ,1 60% Vækstprojekter i alt ,1 63% TALENTER - ErhvervsPostdoc ,2 66% - ErhvervsPhD ,0 66% - Iværksætterpilot ,3 7% Talenter i alt ,9 30% INTERNATIONALE SAMARBEJDSPROGRAMMER - Tværnationale samarbejdsprogrammer 1) NA NA ,0 NA - Bilateralt forskningssamarbejde ,1 27% Internationale samarbejdsprogrammer i alt NA NA ,2 NA I alt ,8 1) Ansøgninger til tværnationale programmer indsendes til og behandles i de internationale fora, hvorefter Innovationsfonden giver bevillinger til den danske del af de imødekomne ansøgninger. Derfor optræder der ikke ansøgningstal i oversigten 2) En del af ansøgningerne behandles i en tofaset proces, derfor er det antal ansøgninger, fonden reelt har behandlet større end de angivne 2056 Forventninger til det kommende år Implementeringen af Innovationsfondens nye strategi indebærer, at der i 2015 udrulles helt nye procedurer for uddelingen af bevillinger for især store projekter. Det stiller ekstra store krav til en stor del af fondens medarbejdere, der indtil udgangen af 2014 i grove træk har kunnet varetage deres opgaver efter nogenlunde samme procedurer og retningslinjer, der var gældende i de tre tidligere fonde og råd. Dels kommer ansøgningsprocessen i 2015 til at være første gang de nye procedurer og retningslinjer gennemføres. Dels vil processen kræve, at medarbejderne går mere aktivt ind i vurderingen af ansøgningerne. Samlet set betyder det, at fonden vil fokusere stort set samtlige ressourcer på at få gennemført dette første forløb fra 30. april, hvor der er frist for fase 1 af de store projekter, til Årsrapport

7 MÅLRAPPORTERING begyndelsen af november, hvor afgørelserne af fase 2-ansøgningerne skal være foretaget. I samme periode styrker fonden fagligheden i staben ved at ansætte omkring 12 scientific officers, der har solid faglig indsigt i og erfaring med et eller flere af fondens seks fagområder. De første scientific officers vil være på plads i fonden, så de kan deltage allerede fra fase 1- ansøgningsrunden, og de sidste forventes at være ansat inden fase 2 for ansøgninger til store projekter. Ligesom der inden ansøgningsrundernes opstart foretages yderligere organisatoriske og strukturelle ændringer i henhold til det nye strategisk set-up, hvor der er lagt op til en matrixmodel med større basis for en tværfaglig tilgang til fondens investeringer. Fonden betragter også 2015 som et overgangsår, hvor strategien implementeres, en ny organisation falder på plads, og nye procedurer og aktiviteter indfases. Fonden forventer herefter, at der vil være behov for enkelte justeringer til 2016, og derefter vil fondens ansøgningsprocesser overgå til mere normal drift. I 2016 vil udviklingen af organisationen og virkemidler desuden fortsætte. Brugere af de tre tidligere råd og fonde har udvist stor interesse for fondens nye set-up, da processerne omkring ansøgningerne til fonden bliver ændret markant. Desuden ønsker fonden at tiltrække flere nye målgrupper herunder flere mindre virksomheder med innovations- og vækstpotentiale og en bredere skare af offentlige institutioner som partnere og aftagere i projekterne. Derfor forventer fonden at skulle bruge en del ressourcer på at informere og guide brugerne ekstra meget i løbet af Samtidigt skal det generelle kendskab til fonden og de nye fokusområder udbredes i hele landet. Målrapportering I 2014 har Innovationsfonden haft tre overordnede målsætninger: 1. At de igangværende programmer og projekter fra de tre tidligere fonde blev holdt i effektiv drift samtidig med sammenlægningen til én fond og den sideløbende strategiproces. 2. At implementere de nye programmer: Samfundspartnerskaber, InnoBooster og Iværksætterpilot. 3. At gennemføre en dybdegående strategiproces med høj grad af involvering fra både medarbejdere og bestyrelse og have en ny strategi klar til udrulning ved årsskiftet. Ad. 1: De ovenstående tabeller over fondens investeringer i 2014 viser, hvordan de igangværende programmer har været udmøntet. Derudover har fondens medarbejdere afholdt statusmøder og fulgt op på igangværende projekters fremdrift og afrapporteringer efter de procedurer, der har været gældende i de tre tidligere fonde og råd. Ad. 2.: De første samfundspartnerskaber blev slået op i den første måned efter fondens etablering, i april 2014, og havde frist for fase 1-ansøgninger i juni og fase 2-ansøgninger i september. Et nyt program målrettet smv ere ved navn InnoBooster blev lanceret i august, og ved udgangen af Årsrapport

8 REGNSKAB 2014 var der givet 132 bevillinger til udvalgte projekter. I oktober lancerede fonden Iværksætterpilotordningen, der henvender sig til dimittender, der ønsker at arbejde med forretningsidéer, udvikle iværksætterkompetencer og starte egen virksomhed. Ad. 3: Fonden satte ved et ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. august strategiprocessen i gang. Processen blev delt op i tre faser. Første fase bestod af fem medarbejderarbejdsgrupper, der fik til opgave at udvikle specifikke områder inden for nogle helt overordnede strategiske rammer fra bestyrelsen. Anden fase blev materialet videregivet til bestyrelsen, der sammen med ledelsen lagde sig fast på de endelige rammer, hvorefter arbejdsgrupperne igen deltog i udarbejdelsen af strategiens øvrige detaljer og implementeringsplan. Sideløbende var ledelsen også i tæt dialog med fondens interessenter om de valg og fravalg, der fandt sted i processen. Strategien blev vedtaget på et bestyrelsesmøde 19. december, hvorefter der blev taget fat på at realisere implementeringsplanerne. Strategien blev offentliggjort ved et arrangement i Innovationsfonden 29. januar Regnskab Innovationsfondens regnskabspraksis følger statens regnskabsregler. Da Innovationsfondens bevilling er udgiftsbaseret, omfattes fonden ikke af de omkostningsbaserede regnskabsregler. Således aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper. I tabellerne nedenfor er der indsat interne budgettal for 2014 for perioden 1. april december Udgifter er i tabel 3.1 og 3.2 angivet med minus. Årets resultat vurderes at være tilfredsstillende. Årsrapport

9 REGNSKAB Tabel 3.1: Resultatopgørelse Innovationsfonden ( ) RESULTATOPGØRELSE Regnskab 2014 Budget 2014 DKK DKK Ordinære driftsindtægter Tilskud til egen drift (tilskudsdækkede aktiviteter) Ordinære driftsindtægter i alt Ordinære driftsomkostninger Forbrugsomkostninger: Husleje Forbrugsomkostninger i alt Personaleomkostninger *: Lønninger Pension Lønrefusion -541 Andre personaleomkostninger 804 Personaleomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Ordinære driftsomkostninger i alt Resultat af ordinær drift Andre driftsposter Andre driftsindtægter (interne statelige overførelser til drift) Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Finansielle indtægter 0 0 Finansielle omkostninger 2 1 Årets resultat ** *1. april 2014 ved en sammenlægning af Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation blev der overført 43,6 årsværk ekskl. studentermedhjælper. Pr. 31.december 2014 udgjorde det samlede antal årsværk 42,2 ekskl. studenter medhjælper ** Innovationsfonden har pr. 1. april 2014 et overført overskud fra Højteknologifonden på kr. (i perioden 1. januar til 31. marts 2014), som giver et samlede årsoverskud på i alt kr. Årsrapport

10 REGNSKAB Tabel 3.2: Balance - Innovationsfonden ( ) Balance Note AKTIVER (DKK 1.000) 2014 Immaterielle anlægsaktiver - Materielle anlægsaktiver - Finansielle anlægsaktiver - Anlægsaktiver i alt - Omsætningsaktiver Tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver i alt Likvide beholdninger Andre likvider Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Note PASSIVER (DKK 1.000) 2014 Egenkapital 1 Overført overskud 22 Egenkapital i alt 22 Hensatte forpligtelser 804 Langfristet gæld - Kortfristede gældsposter Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden kortfristet gæld 692 Skyldige feriepenge Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Note 1: Det overførte overskud består af et akkumuleret overført overskud fra Højteknologifonden (HTF) fra 2013 på kr. og årets overskud på kr. Årsrapport

11 PÅTEGNING AF DET SAMLEDE REGNSKAB Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten omfatter de hovedkonti på Finansloven, som Danmarks Innovationsfond, cvr.nr , er ansvarlig for, herunder de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for Det tilkendegives hermed, at årsrapporten er rigtig. Det vil sige, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser, herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende, at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. Innovationsfondens bestyrelse: København, den 19. marts 2015 Jens Maaløe Flemming Besenbacher Anja Boisen Bestyrelsesformand Næstformand Næstformand Peter Kurtzhals Claus Jensen Trine Winterø Anne Skriver Corrina Cortes Claus Hviid Christensen Direktør for Danmarks Innovationsfond: Peter Høngaard Andersen Årsrapport

Innovationsfondens strategi

Innovationsfondens strategi Innovationsfondens strategi Dette dokument præsenterer strategien for Danmarks Innovationsfond. Strategien blev offentliggjort d. 29. januar 2015. Strategiprocessen begyndte efter Innovationsfondens stiftelse

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater, er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler,

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4

ÅRS R A P P 2 O 0 RT 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 Virksomhedens omfang... 4 Årets faglige resultater... 4 Årets økonomiske resultat... 5 Resultatmål 1: 1.

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2013 for Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR)

Årsrapport 2013 for Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR) ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapport 2013 for Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution (IMR) Årsrapporten er udgivet af: Wilders Plads 8K 1403 København K CVR-nr.: 34481490

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Årsrapport 2014 for. Energistyrelsen. Amaliegade 44. 1256 København K. CVR 59 77 87 14. EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5

Årsrapport 2014 for. Energistyrelsen. Amaliegade 44. 1256 København K. CVR 59 77 87 14. EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 ENERGISTYRELSENS ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapport 2014 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN nummer: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-73-5 København 19. marts 2015 2 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst

Årsrapport 2013. for. Statens Værksteder for Kunst Årsrapport 2013 for Statens Værksteder for Kunst Dok. nr. 1996343 Side 2 Indhold Oversigt over tabeller, noter og bilag... 3 1. Påtegning af det samlede regnskab... 4 2. Beretning... 5 2.1. Præsentation

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014

Finansielt regnskab. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013. Marts 2014 Finansielt regnskab for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement 2013 Marts 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-,

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen

2013 Årsrapport. Foto: Carsten Hansen Foto: Carsten Hansen 2013 Årsrapport Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1. PRÆSENTATION AF VIRKSOMHEDEN... 4 2.2. ÅRETS FAGLIGE RESULTATER...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 30 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 Årsrapport Årsrapport SBi Statens Byggeforskningsinstitut 2006 Titel Årsrapport Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2006 Sprog Dansk Sidetal 27 Omslag Mollerup Designlab A/S Udgiver Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Årsrapport Marts 2014

Årsrapport Marts 2014 Årsrapport Marts 2014 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Virksomhedens omfang 6 2.3 Årets faglige resultater 7 2.4 Årets økonomiske resultat

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 03

1. Påtegning af det samlede regnskab 03 Årsrapport 2013 1 2 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 03 2. Beretning 2.1 Præsentation af virksomheden: mission, vision og hovedopgaver 04 2.2 Virksomhedens omfang (drift, anlæg

Læs mere

Årsrapport 2014. Marts 2015

Årsrapport 2014. Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af virksomheden... 3 2.2 Virksomhedens omfang... 4 2.3 Årets faglige resultater...

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r K u l t u r a r v s s t y r e l s e n Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 5 1.3.

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 f o r K u l t u r m i n i s t e r i e t s A d m i n i s t r a t i o n s c e n t e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden

Læs mere

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014

Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 Opslag Samfundspartnerskaber om innovation 2014 14. april 2014 Dette opslag vedrører samfundspartnerskaber om innovation 2014 inden for følgende områder: Blå arbejdspladser via grønne løsninger Intelligent,

Læs mere

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels

DMI Årsrapport 2014. Forside er under udarbejdels DMI Årsrapport 2014 Forside er under udarbejdels DMI årsrapport 2014 Danmarks Meteorologiske Institut Lyngbyvej 100 2100 København Ø www.dmi.dk Klima-, Energi og Bygningsministeriet Forsidefoto: Hans Thoft,

Læs mere

Årsrapport 2014 Marts 2015

Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Marts 2015 Årsrapport 2014 Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Departementet Fødevareministeriet Slotholmsgade 12 1216 København K Tlf. 33 92 33 01 E-post: fvm@fvm.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3

Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 ÅRSRAPPORT 2007 Indholdsfortegnelse: Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1 Præsentation af virksomheden 4 1.2 Årets faglige resultater 4 1.3 Årets økonomiske resultater 5 1.4 Forventninger

Læs mere