VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR ODSHERRED ERHVERVSRÅD / BUSINESS ODSHERRED 1 Indledning side 1 2 Formål 3 Medlemmer side 2 4 Generalforsamlingen side 3 5 Bestyrelsens sammensætning side 4 6 Erhvervschef 7 Tegningsret 8 Beslutning/Møder 9 Regnskab side 5 10 Vedtægtsændringer 11 Opløsning 1 INDLEDNING Odsherred Erhvervsråd er en uafhængig organisation. Hjemsted er Odsherred. 2 FORMÅL Erhvervsrådets formål er: At skabe de bedst mulige rammer for erhvervslivet i Odsherred At medvirke til udvikling og vækst i Odsherred At fungere som erhvervslivets samlede talerør overfor kommune og andre myndigheder At fungere som sparringspartner for Odsherred Kommune og høringspart i relevante erhvervspolitiske sammenhænge At fungere som paraplyorganisation for de lokale erhvervsforeninger i Odsherred Kommune At udføre Lokal Erhvervsservice 1

2 At udføre klyngearbejde med ansvar for leverandørklynger Erhvervsrådet har desuden til formål at medvirke til gennemførelse af Odsherred Kommunes Erhvervspolitik, herunder vision om: Odsherred som et autentisk og attraktivt oplevelsessted: Odsherred som et attraktivt besøgs- og bosætningsområde med et af landets bedste markeder for autentiske, stedbundne oplevelser Odsherred som et kompetent og fleksibelt produktionsmiljø: Odsherred som et konkurrencedygtigt sted at starte, lokalisere og efterspørge specialiserede leverancer indenfor landbrug, produktion, byggeri, energi og operationel service 3 MEDLEMMER Som medlemmer kan optages: Odsherred kommune. Faglige organisationer i området. Virksomheder i området. Virksomheder udenfor området Anmodning om optagelse indgives til erhvervsrådets sekretariat. Som støttemedlem/sponsor kan andre (personer, foreninger, fonde, institutioner o.l. der har tilknytning til områdets erhvervsliv) optages uden stemmeret. Hvis der er tvivl, afgøres medlemskab af bestyrelsen. Medlemskab er først aktivt, når kontingent er betalt. Et medlem mister sine rettigheder, såfremt kontingentet ikke er betalt senest 3 mdr. efter forfaldstid. Fra og med regnskabsåret 2015 reguleres kontingent i henhold til udvikling i nettoprisindekset opgjort af Danmarks Statistik pr. 30. september i foregående år. Kontingentet beregnes således for 2015 på baggrund af udvikling i nettoprisindeks i perioden 1. oktober 2013 til 30. september Såfremt et medlem skønnes at skade erhvervsrådet, kan bestyrelsen ved simpelt flertal ekskludere vedkommende. Medlemmerne hæfter i øvrigt ikke for foreningens gæld. 4 GENERALFORSAMLINGEN 2

3 Erhvervsrådets generalforsamling, der er rådets højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af revideret regnskab. 4. Forelæggelse af endeligt budget for indeværende år. 5. Forelæggelse af foreløbigt budget for det kommende år og det af bestyrelsen fastsatte kontingent. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Valg af revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret revisor. 9. Valg af 2 kritiske revisorer samt suppleant. 10.Eventuelt. Forslag til den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 20% af medlemmerne. En sådan anmodning skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest en uge efter anmodningen. Indkaldelse til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger sker skriftligt med mindst 2 ugers og højest 4 ugers varsel, bilagt dagsorden. På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter mindst 3 måneders medlemskab samt at medlemmet ikke er i kontingentrestance. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. De forelagte sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Ved personvalg kan der begæres skriftlig afstemning. Der afgives stemmer svarende til antal personer som skal vælges. Er der stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning. Ved valg i.h.t. dagsordenens pkt. 7 udsendes sammen med dagsordenen af den siddende bestyrelse liste over medlemmer der er villige til at modtage valg. Indtil afstemningen kan der af hvert medlem stilles forslag til yderligere kandidater. Referat fra generalforsamling underskrives af dirigent og formand. 3

4 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING Erhvervsrådet ledes af bestyrelsen som består af indtil syv medlemmer, der fordeler sig således: A. Odsherred kommune udpeger et medlem. B. Generalforsamlingen vælger fire medlemmer, der skal være virksomhedsrepræsentanter, således: 1. Generalforsamlingen vælger frit to bestyrelsesmedlemmer (et i lige år og et i ulige år). 2. Generalforsamlingen vælger et medlem som repræsentant fra netværket af de store virksomheder (i ulige år). 3. Generalforsamlingen vælger et medlem som repræsentant fra de lokale erhvervsforeninger (i lige år). C. Bestyrelsen udpeger selv to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand, som begge skal være blandt de fire generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden. 6 ERHVERVSDIREKTØR Erhvervsrådets bestyrelse ansætter en erhvervsdirektør som er daglig leder og ansvarlig for tilrettelæggelsen af administrationens organisation og funktioner i enhver henseende. Erhvervsdirektøren refererer til formanden og bestyrelsen. Bestyrelsen, erhvervsdirektøren, samt medarbejdere i øvrigt, har tavshedspligt med hensyn til enhver oplysning meddelt under fortrolighed. 7 TEGNINGSRET Erhvervsrådet tegnes af formanden og mindst en af de øvrige medlemmer af bestyrelsen i forening. - Prokura kan meddeles. 8 BESLUTNING/MØDER. 4

5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsesbeslutninger optages i et mødereferat, som udsendes af sekretariatet umiddelbart efter hvert møde. Bestyrelsen afholder møde 4 gange om året og i øvrigt efter behov. 9 REGNSKAB Erhvervsrådets regnskab er kalenderåret. Erhvervsrådet udarbejder hvert år et specificeret regnskab over det forløbne regnskabsår tillige med en beretning over rådets virksomhed i perioden. Regnskabet skal være revideret og påtegnet af såvel kritiske revisorer, som af den eksterne revisor, så regnskabet i revideret stand kan forelægges generalforsamlingen. Regnskabet ligger til gennemsyn fra 8 dage før generalforsamlingen. 10 VEDTÆGTSÆNDRINGER Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget. 11 OPLØSNING Ved opløsning af erhvervsrådet kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med maximalt 5 ugers mellemrum. Ved opløsning af erhvervsrådet skal rådets resterende formue tilfalde Odsherred Kommune. Beløbet øremærkes til erhvervsfremmende formål. Godkendt på generalforsamlingens møde den 31. marts

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING

VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING VEDTÆGTER FOR SÆBY ERHVERVSFORENING 1 Foreningens navn er Sæby Erhvervsforening, som er en forening med hjemsted i Sæby og omegn. tidligere Sæby kommune 2 Foreningens formål er gennem en indsats for samarbejde

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere