4. Lægemiddelnavne principper for fastsættelse af fællesnavne og særnavne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. Lægemiddelnavne principper for fastsættelse af fællesnavne og særnavne"

Transkript

1 4. Lægemiddelnavne principper for fastsættelse af fællesnavne og særnavne 4.1 Dansk lovgivning år et lægemiddel godkendes til markedsføring i Danmark, godkendes samtidigt det særnavn (handelsnavn), som det skal markedsføres under. Det godkendte særnavn må ikke være vildledende med hensyn til præparatets sammensætning, virkning eller egenskaber i øvrigt, og det må ikke kunne give anledning til forveksling med andre lægemidler, af hensyn til patientsikkerheden. Flere præparater med det samme indholdsstof kan således godt markedsføres under forskellige særnavne, men på etiketten skal fællesnavnet være angivet let læseligt og med mindst halvt så stor typestørrelse, som anvendes til angivelse af lægemidlets eventuelle særnavn. vis firmaet kun ønsker at anvende fællesnavnet, skal det være efterfulgt af registreringsindehaverens navn eller mærke. Da de godkendte særnavne for lægemidler er registreringsindehavernes ejendom og derfor ikke kan anvendes af andre i forbindelse med markedsføring, blev behovet for fællesnavne (nonproprietary names/generiske navne) for lægemiddelstoffer tydeligt efter 2. verdenskrig ved den øgede fremstilling af syntetiske lægemiddelstoffer med meget kompleks natur. De systematiske kemiske navne er oftest lange og komplicerede og derfor upraktiske at håndtere, både til brug ved mærkning og som grundlag for en egentlig identifikation. Derfor begyndte W I-programmet tilbage i 1953 som en koordinering af de allerede eksisterende nationale nomenklaturkomitéers arbejde. Blandt disse er de vigtigste England, USA, Frankrig og Japan, der alle fortsat arbejder nationalt. Tidligere fastsatte man også på fællesnordisk plan navne på lægemiddel- og hjælpestoffer (F-navne), men dette arbejde ophørte i 1970'erne samtidigt med, at det fællesnordiske farmakopéarbejde ophørte, og landene blev tilknyttet arbejdet med Den Europæiske Farmakopé 1). Til deklaration på lægemidler an- 1) Den Europæiske Farmakopé udarbejdes i Europarådets regi og fastsætter kvalitetskrav i form af standarder for bl.a. lægemiddelstoffer.

2 2 Kapitel 4 vendes i Danmark nu de nomenklatursystemer, som er angivet nedenfor i prioriteret rækkefølge: 1) I (International onproprietary ame) 2) DLS (Danske Lægemiddelstandarder) 3) BA (British Approved ame) 4) USA (United States Approved ame) 5) Kemisk betegnelse ifølge IUPAC's regler vis et navn fra BA- eller USA-systemet anvendes, skal navnekilde angives, og hvis der ikke findes et fastsat navn, kan handelsnavnet benyttes i stedet for den kemiske betegnelse ifølge IUPAC's regler. I Danske Lægemiddelstandarder, der udgives hvert tredje år i bogform og opdateres 3 gange årligt på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, er fastsat danske navne for de råvarer og lægemidler, som er optaget som standarder i Den Europæiske Farmakopé. Almindeligvis er det danske navn en direkte oversættelse af standardens engelske navn. Ved en sådan oversættelse er stammerne i de enkelte ord i navnet så vidt muligt overført uændret, også med hensyn til stavemåde, medens de engelske endelser er bortfaldet eller ændret efter de principper, der er angivet i DLS. er skal blot angives nogle eksempler: acid -syre anhydrous vandfri silver sølv ferrous ferro jern(ii) sodium natrium potassium kalium sulphate sulfat 4.2 I I International onproprietary ames for Pharmaceutical Substances er senest udgivet i 11. udgave af Cumulative List [4], og omfatter over 7600 fællesnavne på forskellige lægemiddelstoffer. ye navne publiceres løbende i tidskriftet W Drug Information, der udgives fire gange årligt. I angives alfabetisk efter det latinske navn, og derefter er angivet engelsk, fransk, russisk, spansk og efterhånden også arabisk og kinesisk

3 Lægemiddelnavne 3 oversættelse. I den samlede I-liste er anført reference til den liste i W Drug Information, hvor de enten er anført som foreslåede (p: proposed) eller anbefalede navne (r: recommended). Der er også angivet andre generiske navne, som enten kan være fastsat nationalt, anvendt af IS (International rganization for Standardization), i diverse farmakopéer eller på W's lister over narkotika og psykotrope stoffer under international kontrol. Desuden er angivet bruttoformel og CAS-numre (Chemical Abstracts Service numbers). plysninger om det systematiske kemiske navn og strukturformel må man søge i W Drug Information, men vil løbende blive tilføjet den kumulative liste. En række appendikser afslutter bogen. Det første angiver fællesnavne på radikaler og grupper, der er så komplekst sammensat, at det er upraktisk at anvende det systematiske navn; et eksempel er hyclat svarende til monohydrochlorid hemiethanolat hemihydrat: 1 Cl -- C Derefter følger tre appendikser med registre, hvor henholdsvis bruttoformel og CAS-nummer kan anvendes som indgang og endelig en liste over stoffer, der har fået tildelt et I, men aldrig er blevet markedsført eller stoffer, der har været på markedet, men som siden er trukket tilbage. Samlet drejer det sig om ca stoffer, som ikke markedsføres. Grunden til, at de stadig optræder er, at de eventuelt kan anvendes som eksempler ved navngivningen af nye stoffer. W ønsker, at de allerede valgte stammer anvendes til sådanne nye navne, hvis der er kemisk slægtskab, og samtidig ønskes disse navne beskyttet mod anvendelse i forbindelse med særnavne. Ifølge Danmarks tiltræden af W-konventionen må særnavne ikke give anledning til forveksling med I på lægemiddelstoffer (fx må navnet på lægemidlet ikke være afledt af eller indeholde stammen af et I). Som følge af Danmarks tiltræden af Europarådskonventionen om den Europæiske Farmakopé kan der heller ikke accepteres særnavne, hvori Ph.Eur.-navnet på et lægemiddelstof indgår, eller hvori lægemiddelformbetegnelsen eller dele af betegnelsen indgår.

4 4 Kapitel Procedure ved valg af anbefalede I for lægemiddelstoffer Forslag til et nyt I sendes til W af firma eller national myndighed, og gebyr betales. I sekretariat udarbejder indstilling med baggrundsinformation. Forslaget vurderes af et rådgivende panel af eksterne I eksperter og godkendes på møde. Inden 6 måneder fra ansøgningen orienteres ansøgeren om ekspertgruppens godkendelse. W offentliggør i W Drug Information som led i høring, at det foreslåede navn er under overvejelse, samtidig med at medlemslandene orienteres. Trediepart må indsende kommentarer eller eventuelt en formel indsigelse inden for 4 måneder efter offentliggørelse i W Drug Information. år der foreligger en indsigelse, skal W genoverveje navnet eller forsøge at få indsigelsen trukket tilbage. vis indsigelsen fastholdes, kan det foreslåede navn ikke anvendes. vis der ikke er indsigelse mod navnet, fastsætter og publicerer W et anbefalet I inden 2 måneder. år det anbefalede I meddeles medlemslandene, skal disse sikre, at trediepart ikke får rettigheder til navnet, og at navnet ikke i forbindelse med registrering af lægemidler anvendes som handelsnavn. Yderligere informationer om ansøgningsproceduren inklusiv ansøgningsskema kan findes på Generelle principper for konstruktion af I for lægemiddelstoffer De to hovedprincipper er følgende: 1. Et I skal være tydeligt både fonetisk og grammatisk. Det må ikke være uhensigtsmæssigt langt, og må ikke give anledning til forveksling med almindeligt anvendte ord. 2. I for et stof, der tilhører en gruppe af farmakologisk beslægtede stoffer, skal så vidt muligt vise denne relation.

5 Lægemiddelnavne 5 Det skal undgås, at navnet kan give patienter indtryk af stoffets anatomiske, fysiologiske, patologiske eller terapeutiske effekt. Desuden skal følgende tages i betragtning: 3. år I gives til det første stof i en ny terapeutisk gruppe, skal det overvejes, hvorledes analoge stoffer efterfølgende vil kunne navngives. 4. I for en syre skal så vidt muligt være ét ord, så salte kan navngives uden at ændre syrens navn, fx oxacillin - oxacillinnatrium. 5. I for forskellige salte af samme syre eller base skal så vidt muligt kun variere i forhold til den inaktive del af molekylet. For kvaternære ammoniumforbindelser skal kation og anion navngives hver for sig, fx benzalkoniumchlorid. 6. Brug af enkeltstående bogstaver eller tal skal undgås, sammensatte konstruktioner ligeledes. 7. For at lette oversættelse og udtale af I, skal f foretrækkes for ph, t for th, e for ae og oe, i for y, ligesom brugen af h og k skal undgås. 8. år ovennævnte principper er fulgt, skal forslaget fra den person, som har fundet eller fremstillet et nyt stof, foretrækkes; det samme gælder navne, der allerede anvendes i et medlemsland. 9. I for beslægtede stoffer skal så vidt muligt indeholde den samme stamme Eksempler på navnestammer Den følgende liste angiver eksempler på forskellige stammer. Bindestregen angiver hvor i navnet stammen forekommer. vis der ingen bindestreg er angivet, kan stammen optræde hvor som helst i navnet. Der findes yderligere en lang række stammer, og en oversigt kan rekvireres fra W 2). Yderligere informationer kan fås på edmtopics. 2) W Pharmaceuticals, C-1211 Genève 27, Schweiz.

6 6 Kapitel 4 Stamme -ac Stofgruppe antiinflammatoriske stoffer fra ibufenacgruppen, fx diclofe nac C 3 C 3 C Cl Cl -actid -adol -andr syntetiske polypeptider med corticotropinlignende virkning analgetika androgene steroider, fx androstanolon C 3 C 3 -antel -ase -astin -azepam anthelmintika (ormemidler) enzymer antihistaminer stoffer fra diazepamgruppen 3 C Cl

7 Lægemiddelnavne 7 -azosin antihypertensiva, derivater af prazosin -bactam -barb Ú-lactamaseinhibitorer derivater af barbitursyre, fx phenobarbital R Ra R : ethyl; R' : phenyl -bendazol anthelmintika, tiabendazolgruppen S

8 8 Kapitel 4 -bol -cain -calci -cef- anabole steroider lokalanæstetika vitamin D-analoger, fx ergocalciferol (se figur allerførst i kap. 1) antibiotika, derivater af cephalosporansyre, fx cefoxitin C Ra R S C 3 R : thenyl; R' : carbamoyloxymethylen -cillin antibiotika, derivater af 6-aminopenicillansyre, fx pivampi cillin R CRa S C 3 C 3 R : amino(phenyl)methyl R' : [(2,2-dimethylpropanoyl)oxy]methyl -(cit)abin antivirale eller antineoplastiske stoffer, som er nucleosider, fx cytarabin og gemcitabin

9 Lægemiddelnavne 9 -conazol systemiske svampemidler, miconazolgruppen Cl Cl Cl Cl -cort corticosteroider, undtagen prednisolongruppen, fx hydro cortison C 3 C 3 C 2 -cyclin antibiotika, tetracyclingruppen 2 C 3 (C 3 ) 2

10 10 Kapitel 4 -dipin -dopa calciumantagonister, nifedipingruppen dopaminreceptoragonister, dopamingruppen 2 -dralazin antihypertensiva, derivater af hydralazin 2 -ectin antiparasitika, fx ivermectin B 1a og ivermectin B 1b C 3 C 3 3 C C 3 3 C C 3 R C 3 C 3 B B : R = C 1a 2 5 : R = C 1b 3 C 3

11 Lægemiddelnavne 11 erg secale (eng. ergot)-alkaloidderivater, fx lysergsyre C C 3 -estr -fibrat estrogener blodlipidsænkende stoffer fra clofibratgruppen C 3 Cl 3 C C 3 -fluran -formin anæstesimidler til inhalation, halogenerede alkaner antidiabetika, biguanidderivater, fx metformin R R 2 R : methyl; R' : methyl

12 12 Kapitel 4 -fos (-vos) -fyllin insecticider og pesticider, phosphorforbindelser -methylerede xanthinderivater, fx pentoxifyllin R Rb Ra R : 5-oxohexyl; R', R'' : methyl -gest -gilin -gli- -icam steroider, gestagener monoaminoxidase-b-inhibitorer antidiabetika, sulfonamidderivater antiinflammatoriske stoffer, piroxicamgruppen S C 3 -ifen antiestrogener, derivater af clomifen (R : Cl; R' : C 2 5 ) og tamoxifen (R : C 2 5 ; R' : C 3 )

13 Lægemiddelnavne 13 -io- -ium -metacin iodholdige kontrastmidler kvaternære ammoniumforbindelser antiinflammatoriske stoffer, indometacingruppen Cl 3 C C 3 C -micin -mycin -nal- antibiotika, produceret af Micromonospora-stammer antibiotika, produceret af Streptomyces-stammer opioidantagonister, normorphinderivater, fx naloxon -nidazol midler mod anaerobe bakterier, amøber osv., metronidazolgruppen 2 C 3

14 14 Kapitel 4 -olol Ú-blokkere, stamkerne, fx propranolol Ar R Ar : 1-naphthyl; R : isopropyl -on -onid -oxacin ketoner (knapt 10 % af alle I ender på -on) steroider til udvortes brug, indeholdende en acetalgruppe antibakterielle stoffer, nalidixinsyregruppen C 3 3 C C 2 -pamid diuretika, derivater af sulfamoylbenzoesyrer, fx indapamid

15 Lægemiddelnavne 15 -penem antibiotika, penicillansyrederivater, modificeret i femringen, fx imipenem (jf. -cillin) SC 2 C 2 C C 3 C 3 C 3 -platin -pramin cytostatika, platinforbindelser imipraminlignende stoffer C 3 C 3 -prazol -pred ventrikelsekretionshæmmende midler, benzoimidazolderivater, jf. tabel 7 prednison- og prednisolonderivater C 3 C 3 C 3 C 3

16 16 Kapitel 4 -prid sulpiridgruppen S 2 C 3 C3 -pril -profen angiotensinkonverteringsenzymhæmmere (ACE-hæmmere) antiinflammatoriske stoffer, ibuprofengruppen C 3 C 3 C 3 C -prost -relin -rubicin prostaglandiner hormonreleasestimulerende peptider cytostatisk virkende antibiotika, daunorubicingruppen C 3 C 3 C 3 2

17 Lægemiddelnavne 17 -semid diuretika, furosemidgruppen S 2 Cl C -stan -stein -ster -sulfa- androgene steroider, se eksempel under andr ekspektorantia, ikke bromhexinderivater androgene steroider, se eksempel under andr antibiotika, sulfonamider, fx sulfamethizol 2 S R R : 5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl -sulfan alkylerende cytostatika, methansulfonater, fx busulfan 3 C S R S C 3 R : ethan-1,2-diyl

18 18 Kapitel 4 -terol bronkodilatorer, phenethylaminderivater, fx fenoterol R Ra R : 3,5-dihydroxy; R' : 2-(4-hydroxyphenyl)-1-methylethyl -tidin antihistaminer, 2 -receptorantagonister, cimetidingruppen 3 C S C C 3 -toin antiepileptika, hydantoinderivater, fx phenytoin

19 Lægemiddelnavne 19 -trexat folinsyreantagonister, fx methotrexat C C 2 2 C 3 -triptylin antidepressiva, dihydrodibenzo[a,d][7]annulen- eller dibenzo[a,d][7]annulenderivater -vin -vir Vinca-alkaloider og Vinca-alkaloidlignende stoffer antivirale midler

20 Litteratur [1] British Approved ames 2002, British Pharmacopoeia Commission. [2] J. Buur m.fl.: Lægemiddelnavne og -formler, Den almindelige danske lægeforening, [3] Danske Lægemiddelstandarder, DLS 2005, Lægemiddelstyrelsen, yt ordisk Forlag Arnold Busck A/S. [4] International nonproprietary names (I) for pharmaceutical substances, Cumulative List o. 11, World ealth rganization, Geneva, [5] The use of stems in the selection of International onproprietary ames (I) for pharmaceutical substances. World ealth rganization, W/PARM S/M 15. [6] F-navne, ordiska farmakopénämnden, Stockholm 1974, [7] Sundhedsministeriets lovbekendtgørelse nr. 656 af 28. juli 1995: Bekendtgørelse af lov om lægemidler med senere ændringer. [8] Lægemiddelstyrelsens bekendtgørelse nr. 7 af 8. januar 2002: Mærkning m.m. af lægemidler. [9] USP dictionary of USA and International Drug ames 2004, Rockville MD. [10] W Drug Information, World ealth rganization, Geneva.

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Vejledning om mærkning af fødevarer

Vejledning om mærkning af fødevarer 1126 Fødevarestyrelsen Vejledning om mærkning af fødevarer Juli 2014 Gældende fra 13. december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 7 1.1 Mærkningsforordningen... 7 1.2 Kommissionens Q&A`s... 8 2.

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1991R2092 DA 14.05.2008 031.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Listen over uønskede stoffer 2009

Listen over uønskede stoffer 2009 Listen over uønskede stoffer 2009 Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Indhold FORORD 5 1 EU S KEMIKALIELOVGIVNING - DET KEMISKE UNIVERS 9 1.1 REACH 9 1.2 KLASSIFICERING 10 2 LÆSEVEJLEDNING 11 3

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG

KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG KOM GODT I GANG MED KLINISK FORSKNING VEJLEDNING OM FORBEREDELSE OG GODKENDELSE AF KLINISKE FORSØG 0 Kolofon Kom godt i gang med klinisk forskning - Vejledning om forberedelse og godkendelse af kliniske

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Aalborg Universitet. Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja. Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Aalborg Universitet Procesvalg, rekvisition og forberedelse Skovsgaard, Tanja Published in: Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere