TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 76A "Scanport". Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet den 30. januar 2007 vedtaget Lokalplan 76A endeligt. Vedtagelsen bekendtgøres offentligt i Amager Bladet den 20. februar 2007 i overensstemmelse med vedlagte annoncetekst. Med venlig hilsen Gitte Jørgensen Afdelingsleder / Kirsten Smidt Teknisk assistent Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre Kastrup Giro Iøvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

2 Tårnby Kommune Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af til Lokalplan 76A "Scanport". Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. januar 2007 vedtaget Lokalplan 76A "Scanport" endeligt. Lokalplanområdet er beliggende i Kastrup. Området afgrænses mod nord af Tårnby Renseanlæg og det rekreative areal ved udsigtshøjen, mod øst af Øresundskysten, mod syd af den gamle skudehavn og mod vest af Amager Strandvej. Med denne lokalplan ophæves lokalplan 76 og tillæg 76.1"Hotel- og erhvervscenter ved Kastrup Havn". Det er formålet med lokalplanen at sikre områdets udvikling med et nutidigt og markant byggeri ved porten til Danmark. Både når man kommer ad Øresundsbroen og når man ankommer via lufthavnen. Udviklingen skal derfor ske med en markant bebyggelse af arkitektonisk høj kvalitet. ± Amager Strandvej I forbindelse med den endelige vedtagelse er der foretaget enkelte mindre ændringer i planen, bl.a. er højden på byggeriet i delområde 2 blevet formindsket. Kajakvej Retsvirkning: Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der opnås dispensation hertil. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er opfattet af planen. Klagevejledning: Vedtagelsen af Lokalplan 76 A, Scanport kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Der gælder en klagefrist på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af Lokalplanen. Det vil sige fra den 20. februar Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolen skal dette ske inden 6 måneder fra den nævnte dato. Klage over retlige forhold skal indgives til Naturklagenævnet Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Lokalplan 76A kan De se på Tårnby Kommunes hjemmeside og på Tårnby Rådhus, Teknisk Forvaltning samt på kommunens biblioteker. Tårnby Kommune, Rådhuset Amager Landevej Kastrup Alleen Skøjtevej Alleen

3 KLAGEVEJLEDNING Vejledning til påklage af afgørelser truffet i henhold til Lov om Planlægning. Tallene i parentes ved deloverskrifterne angiver den tilhørende paragraf i Lov om Planlægning. Hvem skal der klages til Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Telefon : Fax: Hvad kan der klages over ( 58) 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk. 1. 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 47, stk. 1 3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til 11g stk. 4. 4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Disse afgørelser er typisk truffet med hjemmel i 19 (dispensationssager) eller 43 (sager omhandlende overholdelse af bestemmelser i lokalplaner). 5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal bemærkes, at såfremt Deres klage falder inden for punkt 4, tager Naturklagenævnet kun stilling til, om alle retsregler og retsprincipper er fulgt. Naturklagenævnet tager i denne situation ikke stilling til, om kommunens skøn i sagen og dermed afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvem kan klage ( 59) Miljøministeren. enhver med retlig interesse i sagens udfald. og for så vidt angår kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser: landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvordan klager man ( 60) Bortset fra klage over landzoneafgørelser indgives alle klager skriftligt til Naturklagenævnet.

4 Klage over landzoneafgørelser indgives skriftligt til Tårnby Kommune. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med den afgørelse der er klaget over og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Frist for indgivelse af klage ( 60) Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Virkning af at der klages ( 60) Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Indbringelse for domstolene ( 62) Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter at Naturklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter Naturklagenævnets afgørelse indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Naturklagenævnets behandling af klager Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig og om den der klager er klageberettiget. Hvis disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen. Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne. I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteret til at deltage. Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes. Klagegebyr Jf. Bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet er det en betingelse for nævnets behandling af Deres klage, efter planlovens 58 stk 1 nr. 1, 3 og 4, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

5 TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 76 A "Scanport" Amager Strandvej Kajakvej Alleen

6 ORIENTERING Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmningsforanstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold osv.i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Hæftet består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling, og har ingen juridisk gyldighed. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af planen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. Byggelov, Planlov, etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Udarbejdet af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Skanska 2

7 LOKALPLAN 76 A Scanport Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning Baggrunden for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Områdets anvendelse Områdets anvendelse og bebyggelse Adgangs- og parkeringsforhold Ubebyggede arealer og beplantning Forhold til anden planlægning og lovgivning Landsplanlægning Kystnærhedszone Landsplandirektiv Lov om miljøvurdering af planer og programmer Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Stationsnært område Kommuneplanlægning Kommuneplan Kommuneplan Lokalplanlægning Lokalplan 76 og 76.1 Lokalplan 90 Den Blå Planet Tilladelser fra overordnede myndigheder Jordforurening Opfyldning på søterritoriet Lokalplan 1. Lokalplanens formål 2. Områdets afgrænsning 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej, bane, sti og parkering 6. Bygningernes omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Varmeforsyning 9. Støjforhold 10. Ubebyggede arealer 11. Ophævelse af deklarationer og lokalplan 12. Forudsætninger for ibrugtagning 13. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag A: Matrikulære forhold Kortbilag B: Delområdeplan Kortbilag C: Arealanvendelsesplan Kortbilag D: Veje, stier og havnepromenade Bilag 1 Andet Fortidsminder Højdegrænser Varmeforsyning Zonestatus Spildevandsplan Støj 3

8 REDEGØRELSE Indledning Lokalplanområdet er sammenfaldende med det område ved den gamle industrihavn i Kastrup, der hidtil har været omfattet af lokalplanerne 76 og Denne nye lokalplan for området ændrer primært ved de konkrete byggefelter i området, mens såvel anvendelsen som dimensionerne af det planlagte byggeri svarer til, hvad der har været gældende hidtil. Lokalplanen giver således fortsat mulighed for at opføre nybyggeri i størrelsesordenen m² til kontorerhverv, hotel- og kongrescenter med tilhørende restaurationer og butikker samt i mindre omfang håndværks- og værkstedsvirksomheder. Den fredede bebyggelse Bryggergården, der i dag indeholder såvel boliger som erhverv bevares og renoveres. Baggrunden for lokalplanen Området har gennem en længere årrække ligget mere eller mindre ubenyttet hen. I 1995 blev der så vedtaget en lokalplan for området for en udvikling til hotel- og erhvervscenter. Lokalplanen havde udgangspunkt i et forholdsvis konkret projekt, som det viste sig ikke kunne realiseres. Overvejelserne der lå til grund for den oprindelige lokalplan om arealets oplagte muligheder for udvikling med internationalt orienterede virksomheder i umiddelbar tilknytning til Øresundsforbindelsen og lufthavnen er stadig aktuelle. Derfor fastholdes som nævnt de overordnede formåls og anvendelsesbestemmelser fra den oprindelige lokalplan 76 i denne lokalplan. Men der ændres en del på bebyggelsesforholdene, herunder byggefelternes placering og områdets øvrige disponering. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter godt 9 ha og afgrænses af Tårnby renseanlæg og det rekreative areal i forbindelse hermed mod nord, mod øst af Øresundskysten, mod syd af den gamle skudehavn samt mod vest af Amager Strandvej. Indenfor lokalplanområdet ligger den fredede bebyggelse Bryggergården der går tilbage til 1749, hvor den var en del af Kastrup Kalkbrænderi. I tidens løb har bebyggelsen været anvendt til en række forskellige formål. Navnet Bryggergården stammer fra midten af det 19. århundrede, hvor bebyggelsen var rammen om brygger Jens Larsens hvidtølsbryggeri i Kastrup. Bryggergården indeholder i dag såvel boliger som nogle mindre håndværksvirksomheder samt et værtshus. Bryggergården er omfattet af en byfornyelsesbeslutning, der skal sikre at bebyggelsen renoveres. Langt størstedelen af arealet ligger dog ubebygget hen delvist som konsekvens af nedrivningen af Kastrup Glasværks tidligere bygninger. En mindre del af området anvendes midlertidigt til parkeringsformål. Lokalplanområdet omfatter desuden havnearealerne i den gamle industrihavn i Kastrup, hvor der i dag ikke er megen aktivitet. 4

9 LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen Det er først og fremmest lokalplanens formål at sikre områdets udvikling med et nutidigt og markant byggeri ved porten til Danmark, både når man kommer ad Øresundsbroen, og når man ankommer via lufthavnen. Udviklingen skal derfor ske med en markant bebyggelse af arkitektonisk høj kvalitet. Samtidig er det lokalplanens formål at sikre, at der kommer en sammenhæng mellem Scanport bebyggelsens friarealer herunder havneområdet og de tilstødende rekreative arealer samt at skabe liv og adgang til havnen og Øresund. Endelig er det et selvstændigt formål at bevare den fredede bebyggelse Bryggergården sammen med de umiddelbare nærområder. Områdets anvendelse Lokalplanen fastholder den tidligere lokalplan 76 s overordnede anvendelsesbestemmelser om at området kan udvikles med bl.a. kontorerhverv samt hotel- og kongresvirksomhed. Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder: Delområde 1 kan anvendes til kontor og serviceerhverv, herunder hotel og kongresvirksomhed med tilhørende butikker, restauranter og lignende. Delområde 2 kan anvendes til mindre erhvervs-, service- og havneformål, herunder f.eks. håndværksvirksomheder, gallerier, tegnestuer og lignende. I delområde 3 kan kun opføres bebyggelse til restaurant, café og eller publikumsorienterede servicefaciliteter af sportslig eller kulturel art samt faciliteter til havnen. Havnebassinet kan ændre anvendelse til lystbådehavn. Den resterende del af delområdet anvendes overvejende til adgangsarealer, parkering samt fælles offentligt tilgængelige friarealer. Delområde 4 består af Bryggergården med nærarealer. Bebyggelsen bevares og kan anvendes til boligformål samt serviceerhverv, herunder restauranter, fritids- og kulturaktiviteter. Nærearealerne anvendes til privat ophold for områdets beboere og erhverv. Områdets anvendelse og bebyggelse Ny bebyggelse opføres primært i delområderne 1 og 2: En relativt lille bebyggelse nord for Bryggergården som i sine proportioner er tilpasset Bryggergården med en maksimal bebyggelseshøjde på 18 m. Nærmere lufthavnen, syd for Bryggergården og ud på halvøen opføres en højere og mere markant bebyggelse, som i højden maksimalt varierer mellem kote og kote

10 Dette høje byggeri i delområde 1 vil både markerer sig fra vandet og fra luften, og vil samtidig give plads til større rekreative arealer. Den store udnyttelsesgrad i syd giver således mulighed for at friholde et stort grønt areal, som skaber afstand til og harmoniske omgivelser omkring den fredede Bryggergård. Bebyggelsen består af 4 ensartede trekantede elementer eller øer, der på den ene side giver helheden i planen, og på den anden hver især varierer i højden og giver mulighed for mangfoldighed samt huse og pladser m.v. med meget forskellige formudtryk. Herved skabes en bebyggelse, der opbygges omkring et fælles element, men som individuelt henvender sig til omgivelserne, således at der skabes en synergi mellem den nye og den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen opføres således efter et regelsæt, som giver et fælles, arkitektonisk og funktionelt afsæt, og som samtidig sikrer at bebyggelsen også over tid kan imødekomme foranderlige krav og forventninger. For at sikre at der sker en hensigtsmæssig udbygning af byggefelterne indenfor delområde 1, fastlægges en udbygningsrækkefølge fra A-D ved en privatretlig deklaration. Nord for Bryggergården vil nybyggeriet i delområde 2 skulle opføres som en længebebyggelse med mindre fløje mod syd. Bebyggelsen opføres i varierende højder, der giver indkig mod Bryggergården fra udsigtshøjen, og med små gårdrum imellem fløjene. Bebyggelsen tænkes som en nutidig fortolkning af Bryggergårdens skala og struktur. Bebyggelsen skal sammen med Bryggergården skabe et stemningsfyldt og inspirerende miljø for mindre virksomheder og for områdets beboere. I delområde 3 kan der yderligere i forbindelse med lystbådehavnen opføres et mindre byggeri, som kan anvendes til havnerelaterede erhverv, café, klubhus eller lignende. Denne bebyggelse opføres i maksimalt 18 meters højde. Bygningen vil opleves som en del af promenaden rundt om havnebassinet, og vil medvirke til at skabe liv i området efter arbejdstids ophør og i weekenderne. Adgangs- og parkeringsforhold Adgangen til lokalplanområdet foregår primært i områdets sydvestlige hjørne fra Amager Strandvej. Udkørsel herfra vil blive ledt mod syd ad Amager Strandvej mod motorvejsforbindelsen. Til delområderne 2 og 4 vil der endvidere være adgang fra Amager Strandvej via Kajakvej. Lokalplanområdet kobles endvidere sammen med de tilgrænsende arealer med stiforbindelser herunder en direkte adgangsforbindelse i retning mod Alléen og den kommende metrostation. Parkering til områdets funktioner vil ske dels indbygget i bebyggelsens nederste etager dels på terræn. Det vurderes, at der vil kunne ske en vis dobbeltudnyttelse af erhvervenes parkeringsfaciliteter til brug også for havnens brugere og besøgende samt på sigt også som supplerende parkeringsfaciliteter i forhold til den planlagte udflytning af Danmarks Akvarium til området umiddelbart nord for lokalplanområdet. 6

11 Ubebyggede arealer og beplantning Omkring Bryggergården findes nogle bevaringsværdige træer. Opholdsarealerne i delområde 3 udlægges med græs og mindre grupperinger af træer og eller buske. Til disse arealer skal der være offentlig adgang. Forud for ibrugtagningen af byggeriet skal der foreligge en detaljeret beplantningsplan for fællesarealerne. Veje, stier og havnepromenaden befæstes og belyses i fornødent omfang. Indenfor de enkelte byggefelter skal der etableres nærrekreative arealer for områdets brugere og beboere. 7

12 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Landsplanlægning. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i den kystnære byzone. Grundet byggeriets placering og størrelse stilles der i planloven særlige krav til visualiseringer af byggeriets samspil med omgivelserne. Der er derfor udarbejdet såvel 3-D visualiseringer som skitser og skyggediagrammer, der kan ses i bilag 1. Illustrationerne viser, at det markante byggeri i Scanportområdet på den ene side rejser sig og indgår i samspillet med storskala byggerierne i lufthavnen og Øresundsbroen og herved bidrager til områdets internationale atmosfære. På den anden side giver områdets åbne karakter mod vandet og Bryggergården et godt samspil med de nord for liggende rekreative arealer samtidig med, at der gives rum og lys til den fredede bebyggelse. Illustrationsplan Lokalplanområdet har siden 1995 været udlagt til opførelse af en markant bebyggelse som port til Tårnby, København og Danmark. Med etableringen af Øresundsbroen, metroen samt den fortsatte udbygning af Københavns Lufthavn i Kastrup har området fået en helt unik placering i forhold til såvel internationale som lokale og regionale transportforbindelser. Et hotel- og erhvervscenter af international standard er afhængig af internationale transportnetværk. Med denne ændring af lokalplanen muliggøres en langt bedre offentlig adgang til lokalplanområdets rekreative arealer herunder havnebassin og kystpromenade, end tilfældet er i den gældende lokalplan. Lokalplanen sikrer samtidig Bryggergården et bedre rum, ligesom den visuelle forbindelse mellem skudehavnen og den nye lystbådehavn sikrer en sammenhæng i de kystnære vandområder, der ikke findes i dag. 8

13 Yderligere vil lokalplanens markante bebyggelse tilføre stedet arkitektoniske kvaliteter og mangfoldighed samtidig med at området opnår en helt ny signalværdi i forhold til vandets, broens og lufthavnens store skalaer. Landsplandirektiv Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i et landsplandirektiv, Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 30. april 1997 om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup. Cirkulæret indeholder bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken i lufthavnen. Ifølge cirkulæret må der ikke planlægges for yderligere boligbyggeri og boliger skal isoleres, så det indendørs støjniveau for sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a). For hoteller og kontorerhverv gælder, at det indendørsstøjniveau ikke må overstige 35 db (A) fra flystøj. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har jf. lovens 4 truffet afgørelse om ændringerne i nærværende lokalplan i forhold til de gældende planbestemmelser ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering jf. lovens 3. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Københavns Amt er blevet hørt forud for afgørelsen. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Stationsnært område Lokalplanområdet er stationært og er derfor et område, hvor det ifølge regionplanen skal tilstræbes at øge rummeligheden for kontor- og serviceerhverv. Lokalplanområdet er således også i regionplan 2005 udlagt til kontor og serviceerhverv. Regionplanen giver endvidere mulighed for lokalisering af større offentlige institutioner. Indenfor lokalplanens område er der yderligere planlagt for forbindelser mellem de eksisterende overordnede rekreative stier på naboarealerne. Kommuneplanlægning Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 1.A4 og 1.E5 i Kommuneplan Hvilket udlægger områderne til henholdsvis blandet bolig og erhverv (Bryggergården) og erhvervs-, service og havneformål. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse hermed. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 1.A01 og 1.E01 i forslag til Kommuneplan A01 (Bryggergården) udlægges til blandet bolig og erhverv, og er omfattet af værdierne om at: bevare eksisterende værdier, skabe et fysisk miljø af høj kvalitet, udnytte eksisterende ressourcer bedre samt skabe bæredygtighed. 9

14 1.E01 (Scanport) udlægges til kontor- og serviceerhverv, hotel m.v. og er omfattet af værdierne om at: skabe et fysisk miljø af høj kvalitet, udnytte eksisterende ressourcer bedre samt håndtere regional udvikling. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse hermed. Af miljøvurderingen i forbindelse med forslag til kommuneplan fremgår det, at hovedparten af trafikken genereret af byggeriet på Scanportarealerne vil søge mod motorvejsnettet. Lokalplanlægning Lokalplan 76 og 76.1 Lokalplanområdet er på udarbejdelsestidspunktet for denne lokalplan omfattet af lokalplanerne 76 og 76.1 Lokalplan 76 fra 1995 udlægger området til kontor-, service- samt hotelog kongresvirksomhed m.v. med tilknytning til lufthavnen. Lokalplan 76.1 fjerner bestemmelsen om erhvervenes tilknytning til lufthavnen. Anvendelsesbestemmelserne er i det store og hele videreført i nærværende lokalplan, der primært ændrer ved bebyggelsens placering, højdeforhold og den øvrige arealdisponering. Herunder mindre indgreb i det eksisterende miljø med hensyn til opfyld og byggeri i havneområdet. Lokalplanerne 76 og 76.1 ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplan 90 Den Blå Planet Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet for udflytningen af Danmarks Akvarium, kaldet Den Blå Planet. Lokalplanområdet forventes at kunne bidrage med parkeringskapacitet til besøgende til Den Blå Planet uden for Scanport-områdets egen spidsbelastning, der forventes at være hverdage mellem 9 og 19. Andet Fortidsminder Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejdet på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Højdegrænser Af hensyn til flysikkerheden skal Københavns Lufthavn registrere og godkende faste og midlertidige hindringer, der ligger mellem kote 25 meter og kote 50 meter (DVR 90). Højere hindringer skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes i overensstemmelse med Bekendtgørelse 10

15 nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Zonestatus Området ligger i byzone. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunes spildevandsplan fra Spildevand fra lokalplanområdets bygninger og anlæg skal afledes i overensstemmelse hermed. Støj Støjforholdene omkring Københavns Lufthavn Kastrup giver anledning bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser jf. ovennævnte landsplandirektiv. Tilladelser fra overordnede myndigheder Jordforurening Tårnby Kommune skal ansøges om tilladelse til at ændre den faktiske arealanvendelse og til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder jf. jordforureningslovens 8 stk. 1 og 2, da dele af lokalplanområdet er registreret som affaldsdepot for olie, kulbrinter og organiske opløsningsmidler. Der vil formentlig blive knyttet en række betingelser til en evt. tilladelse. Opfyldning på søterritoriet Kystdirektoratet skal ansøges om og give evt. tilladelser til opfyldning på søterritoriet. 11

16 LOKALPLAN TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 76 A SCANPORT I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre områdets udvikling med et nutidigt og markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. at sikre sammenhæng mellem områdets friarealer herunder havneområdet og de tilstødende rekreative arealer samt at skabe liv og adgang til havnen og Øresund. at den fredede bebyggelse Bryggergården skal bevares og understøttes af bebyggelse med tilsvarende proportioner, at beplantning skal placeres således, at der opnås den størst mulige landskabelige harmoni med omgivelserne både til lands og til vands samt indenfor lokalplanområdet. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING. 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter følgende matrikelnumre, der alle er beliggende i byzone: 1aeg, 1aeh, 1aei, 1agn, 1ahl, 1dy, 1dz, 1gg, 1ii, 80 samt del af litra cb og 74 af Kastrup By, Kastrup, samt alle parceller der efter den 1. juli 2006 udstykkes fra de ovennævnte ejendomme. 2.2 De på kortbilag B med signatur viste arealer indenfor delområde 3 kan opfyldes. 2.3 Evt. opfyldsarealer overføres til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. 3.1 Anvendelsen fastlægges til erhvervs-, service- og havneformål. Der kan opføres kontorer, hoteller, kongrescenter o.lign. Ligeledes kan der lokaliseres større offentlige institutioner o.lign. af national og international karakter, samt kultur- og fritidsaktiviteter. Herudover kan der etableres lystbådehavn. 3.2 Delområde 1, jf. kortbilag B må kun anvendes til kontor- og serviceformål, herunder hoteller. Indenfor delområdets angivne byggefelter må der kun opføres og indrettes bebyggelse til kontorer, hotel- og kongresvirksomhed med hotel- og kongreslejligheder og med tilhørende serviceog publikumsorienterende funktioner af handelsmæssig art som f.eks. tradecenter, butikker, samt fritidsaktiviteter af kulturel og sportslig art, herunder restauranter o.lign. 3.3 Delområde 2, jf. kortbilag B, må kun anvendes til mindre erhvervsservice- og havneformål, såsom håndværksvirksomheder, udstilling, forretningsvirksomhed (dog ikke dagligvarer), gallerier o.lign. Såfremt området eller dele heraf ikke anvendes til bebyggelse, kan restområdet anvendes som delområde 3. 12

17 3.4 Delområde 3, jf. kortbilag B, må kun anvendes til bebyggelse af restaurant, café samt service- og publikumsorienterende funktioner af kulturel og sportslig art. Det eksisterende havnebassin kan indrettes til lystbådehavn og den resterende del af området anvendes overvejende til friareal og adgangsarealer samt parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag D. 3.5 Delområde 4 jf. kortbilag B må kun anvendes til boligformål og serviceerhverv. Den eksisterende bebyggelse må kun anvendes til boliger, butikker, restauranter, fritids- og kulturaktiviteter. Derudover kan der med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse indrettes mindre håndværkslager- og værkstedsvirksomhed. Indenfor delområdet må der ikke opføres ny bebyggelse. 3.6 Der kan indenfor lokalplanområdet etableres de for området nødvendige tekniske anlæg, såsom transformerstationer. 3.7 Der må inden for lokalplanområdet ikke etableres udlejning, klargøring og opbevaring af biler. 4. UDSTYKNING. 4.1 Delområde 2 og 4 kan udstykkes som selvstændige ejendomme. Delområde 1 kan udstykkes i 4 parceller svarende til hvert byggefelt. Havnearealet med tilgrænsende nærarealer kan eventuelt udstykkes som selvstændig ejendom. 5. VEJ, BANE, STI OG PARKERING. 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes via de på kortbilag D angivne veje og kajarealer. Fra delområde 1 må udkørsel kun ske mod syd. 5.2 Der skal etableres en regional cykelsti, som en del af det regionale rekreative cykelstinet, som angivet på kortbilag D. 5.3 Der skal etableres en sammenhængende promenade for bløde trafikanter langs kajlinierne, som angivet på kortbilag D. 5.4 Der udlægges minimum parkeringspladser svarende til 1 p-plads pr. 100 m 2 erhvervsareal, samt 1 p-plads pr. bolig. Dog maksimalt 1500 pladser. 5.5 Af ovennævnte parkeringsdækning skal mindst 60% af p-pladserne etableres i konstruktion indenfor lokalplanområdet. De resterende 40% kan etableres på terræn. Mindst 75% af det samlede antal p-pladser skal anlægges, og de resterende skal udlægges. Parkeringen etableres indenfor delområde 1, 2 og 3 i princippet som vist på kortbilag B. 5.6 Af de anlagte p-pladser i delområde 2 og 3 forbeholdes et antal svarende til antallet af bådpladser i lystbådehavnen til havnens brugere. 5.7 Erhvervsmæssig parkering, ud over det til området hørende, kan ikke etableres. 13

18 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110, (eksklusiv parkering i konstruktion), beregnet på grundlag af lokalplanområdets samlede areal. 6.2 Bebyggelse skal i princippet opføres indenfor de på kortbilag C angivne byggefelter Indenfor delområde 1 må ingen bygningsdele ikke overstige kote m, DVR 90. Det bebyggede areal i byggefelt A skal udgøre mellem 2400 og 4500 m 2 excl. eventuel parkering i konstruktion. Det samlede etageareal skal udgøre mellem og m 2. Det bebyggede areal i hvert af byggefelterne B, C og D skal udgøre mellem 1500 og 4500 m 2 excl. eventuel parkering i konstruktion. Det samlede etageareal i hvert af byggefelterne skal udgøre mellem og m 2. Indenfor hvert af byggefelterne skal bebyggelsen etableres med et spring på mindst 6 m mellem højeste tagflade og øvrige tagflader. Mindst 1/4 af bebyggelsen i hvert byggefelt skal gives en anden taghøjde end den øvrige. 6.4 Indenfor delområde 2 må bygningshøjden ikke overstige m, DVR 90. Såfremt byggeriet opføres med høj rejsning (minimum 45 grader) kan der tillades en bygningshøjde på m, DVR 90 svarende til Bryggergårdens gennemsnitshøjde. Bebyggelsens øvrige proportioner skal ligeledes tilpasses Bryggergården. 6.5 Indenfor delområde 3 må bygningshøjden ikke overstige kote m, DVR Indenfor delområde 4 må der ikke opføres ny bebyggelse, bortset fra mindre ombygninger af den eksisterende. Genopførelse er mulig. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 For delområde 1, 2 og 3 skal bebyggelsens udformning sikres en variation, dels ved varierede højder dels ved materialevalg og farver som giver bebyggelsen et harmonisk udseende og en spændende arkitektonisk fremtoning. 7.2 For delområde 2 gælder særligt, at øst-vestgående facader skal udføres i pudset, vandskuret, filtset eller kalket murværk. Mindre dele kan udføres i andre materialer. Byggeri med høj rejsning jf. 6.4 skal forsynes med rødt teglstenstag. 7.3 Skiltning, reklamering, lysskilte og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr skal udformes så det skaber god helhedsvirkning med resten af den enkelte bygnings arkitektur og fremstår som en integreret del af denne. 14

19 7.4 Tekniske anlæg skal indpasses under hensyntagen til områdets forskellige arkitektoniske udtryk, og skal om nødvendigt afskærmes med beplantning. 8. VARMEFORSYNING. 8.1 Fremtidig bebyggelse skal tilsluttes en offentlig kollektiv varmeforsyning jvf. Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. 9. STØJFORHOLD. 9.1 Lokalplanområdet er beliggende i den permanente støjbelastende byzone for flytrafik samt i et område der er påvirket af støj fra vej og kommende bane. For støjfølsom bebyggelse, som boliger og hoteller, må den indendørs støjbelastning fra fly, vej og bane i sove- og opholdsrum ikke overstige 30dB(A). Den indendørs støjbelastning for kontorer, kongrescenter o.lign. må ikke overstige 35dB(A). 9.2 Indenfor lokalplanområdet må den udendørs støjbelastning fra vej og jernbane for boliger ikke overstige 55dB (A), og for liberale erhverv som kontorer og hoteller ikke overstige 60dB(A). 10. UBEBYGGEDE AREALER Friarealet (eksklusive vej- og parkeringsarealer) skal udgøre mindst 20% af etagearealet, og mindst 2/3 af friarealet skal være offentligt tilgængeligt. Indenfor de enkelte byggefelter skal der etableres nærrekreative arealer for bygningernes beboere og brugere Fælles opholdsarealer udlægges i delområde 3 i princippet som vist på kortbilag D. Arealerne anlægges med græs og mindre grupperinger af træer eller buske. Veje, stier og havnepromenaden befæstes og de belyses i fornødent omfang Indenfor delområde 4 skal den eksisterende bevaringsværdige beplantning bevares og vedligeholdes. Udgåede og nedslidte træer skal udskiftes med træer af samme art. Øvrige træer indenfor lokalplanområdet bevares, hvis det kan indpasses i bebyggelsesplanen Både må ikke opbevares på land. 11. OPHÆVELSE AF DEKLARATIONER OG LOKALPLANER Lokalplanerne 76 og 76.1 ophæves i deres helhed af nærværende lokalplan. 12. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Forud for ibrugtagen af nybyggeri skal der udarbejdes en samlet plan for belægning, beplantning, stier, belysning, inventar m.v Forud for ibrugtagen dannes en grundejerforening, der forpligtes til drift og vedligehold af fællesarealer, herunder veje og parkeringsarealer Forud for ibrugtagen anlægges en overgang ved Alleen som sikker passage mod metrostationen. 15

20 13. LOKALPLANES RETSVIRKNINGER Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Lov om planlægning Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning 20 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen jf Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. januar 2007 vedtaget denne lokalplan endeligt. Henrik Zimino Borgmester / Raymond Skaarup Teknisk Chef 16

21 ± Kajakvej!!!!!!!!!!!!!! 74 1agn 1aeh!!!!!!!!! 1aei!!!! 1gg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7000cb Alleen Alleen 80 1ii Amager Strandvej 1aeg!! 1dz 1dy!!!!!!!!!!!!!!!!! 1ahl!!!!!! TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 76 A Scanport KORTBILAG A Matrikulære forhold!!!! Lokalplanens områdegrænse Meters

22

23

24

25 Bilag 1 Nordperspektiv Sydperspektiv

26 Perspektiv fra vandsiden tæt på Perspektiv fra vandsiden langt fra

27 Skitse 1 Skitse 2 Skitse 3

28 Skyggediagram

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Forslag til Lokalplan 118. En institution på Gammel Kirkevej

TÅRNBY KOMMUNE. Forslag til Lokalplan 118. En institution på Gammel Kirkevej TÅRNBY KOMMUNE Forslag til Lokalplan 118 En institution på Gammel Kirkevej Listedvej Vestermarie Alle n Listedvej Jydeskær Gammel Kirkevej Orientering Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 14.05.2008 1239114 32471531 KSM Offentlig bekendtgørelse af Lokalplan 108 Erhvervsområde

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke

Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus og parkering) ved Tarm Kirke Returadresse Land, By og Kultur - Sekretariat Toften 6 6880 Tarm land.by.kultur@rksk.dk Lokalplan nr. 330 samt Tillæg nr. 36 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til offentligt formål (kirke, kirkehus

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 99741279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 15. december 2010 Sagsnummer 2010091345A

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11. mellem Banestien og Køjevænget. for et område vest for Hartkornsvej DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 11 for et område vest for Hartkornsvej mellem Banestien og Køjevænget 1. LOKALPLANOMRÅDET Nærværende lokalplan omfatter et område beliggende vest for Hartkornsvej mellem Banestien

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet.

Denne afgørelse kan påklages vedrørende retslige forhold til Naturog Miljøklagenævnet. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan nummer 331 samt Tillæg nummer 45 til Kommuneplan 2009-2021 for et område til hotel- og konferencefaciliteter mv. ved

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Kommuneplantillæg nr. 05-520 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til boligformål Tingvej m.fl., Brøns 520.81.1 520.51.2 520.41.2 520.31.1 520.11.1 520.11.2 520.31.2 520.11.3 520.41.1 520.71.1 520.51.1

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole

ÆRØ KOMMUNE. Lokalplan for. et område ved Marstal skole ÆRØ KOMMUNE Lokalplan 125-1 for et område ved Marstal skole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledning... 3 1. Hvad er en lokalplan?... 3 2. Hvornår laves der lokalplan?... 3 3. Lokalplanforslaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 13.09.2009 1250928 32 47 15 28 1813353 HMJ Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn

Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn Lokalpian 9-12 A for en del af Æroskobing Havn ÆRØ SKØBING KOMMUNE Indhold Redegørelse side 3 Indledning 5 Lokaiplanens formål 5 Område og zonestatus 5 Områdets anvendelse 5 Vej- og parkeringsforhold 6

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE.

LOKALPLAN NR. 138 STØVRING KOMMUNE GRANGÅRDSVEJ I I OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 STEMPELMÆRKE. LOKALPLAN NR. 138 OFFENTLIGT OMRÅDE - STØVRING GRANGÅRDSVEJ I I STEMPELMÆRKE Anmelder : STØVRING KOMMUNE HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 132. For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Lokalplan nr. 132 For udbygning af Den Midtvestjyske Idrætshøjskole med idrætsefterskole. Ikast Kommune Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...5 Lokalplanredegørelse...6 1. Lokalplanområdets beliggenhed...6

Læs mere

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23

Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Vedtaget Silkeborg Byråd 22. oktober 2012 TILLÆG 23 Endelig vedtagelse af Tillæg 23 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 22. oktober 2012 vedtaget ovenstående kommuneplantillæg. Planerne

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven

Landzonetilladelse Dispensation fra lokalplan Planloven Ove Lambert Larsen Mosevej 11 Kyndeløse 4070 Kirke-Hyllinge Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 265 samt Tillæg nr. 81 til Kommuneplan 1997, tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 99 74 10 79 E-post planlagning@rksk.dk Dato 30. november 2009 Sagsnummer 2009032800A Lokalplan

Læs mere

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan

Naboer og andre interessenter. Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan Naboer og andre interessenter Lokalplan 14.8 Boligbebyggelse ved Robinievej med tilhørende tillæg nr. 1 til kommuneplan 2013-2025 Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 10. marts 2015 endeligt vedtaget

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø

TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø CVR TÅRNBY KOMMUNE Plan, Byg og Miljø DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR. 23-06-2015 15/17838 32471528 HMJ.TF Forslag til Lokalplan 72.2 for Egensevej erhvervsområde (tillæg) er fremlægges i offentlig

Læs mere

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP

ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP ØRB 4 K KOMMUNE LOKALPLAN NR. 8.5 FRØRUP INDHOLDET AF LOKALPLANFORSLAGET Kommunalbestyrelsen ønsker gennem nærværende lokalpian at fastlægge retningslinier for udvidelse af eksisterende håndværkerområde

Læs mere