TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan 76A "Scanport". Tårnby Kommunalbestyrelse har på mødet den 30. januar 2007 vedtaget Lokalplan 76A endeligt. Vedtagelsen bekendtgøres offentligt i Amager Bladet den 20. februar 2007 i overensstemmelse med vedlagte annoncetekst. Med venlig hilsen Gitte Jørgensen Afdelingsleder / Kirsten Smidt Teknisk assistent Tårnby Rådhus Telefon Mandag-onsdag adresse: Amager Landevej 76 Telefax Tors , Fre Kastrup Giro Iøvrigt tidsbestilling efter aftale Internet:

2 Tårnby Kommune Offentlig bekendtgørelse om endelig vedtagelse af til Lokalplan 76A "Scanport". Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. januar 2007 vedtaget Lokalplan 76A "Scanport" endeligt. Lokalplanområdet er beliggende i Kastrup. Området afgrænses mod nord af Tårnby Renseanlæg og det rekreative areal ved udsigtshøjen, mod øst af Øresundskysten, mod syd af den gamle skudehavn og mod vest af Amager Strandvej. Med denne lokalplan ophæves lokalplan 76 og tillæg 76.1"Hotel- og erhvervscenter ved Kastrup Havn". Det er formålet med lokalplanen at sikre områdets udvikling med et nutidigt og markant byggeri ved porten til Danmark. Både når man kommer ad Øresundsbroen og når man ankommer via lufthavnen. Udviklingen skal derfor ske med en markant bebyggelse af arkitektonisk høj kvalitet. ± Amager Strandvej I forbindelse med den endelige vedtagelse er der foretaget enkelte mindre ændringer i planen, bl.a. er højden på byggeriet i delområde 2 blevet formindsket. Kajakvej Retsvirkning: Der må ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der opnås dispensation hertil. Lokalplanen tinglyses på de ejendomme, der er opfattet af planen. Klagevejledning: Vedtagelsen af Lokalplan 76 A, Scanport kan for så vidt angår retlige spørgsmål påklages til Naturklagenævnet. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed. Der gælder en klagefrist på 4 uger fra den offentlige bekendtgørelse af Lokalplanen. Det vil sige fra den 20. februar Hvis De vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolen skal dette ske inden 6 måneder fra den nævnte dato. Klage over retlige forhold skal indgives til Naturklagenævnet Frederiksborggade 15, 1360 København K. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af Deres klage, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Lokalplan 76A kan De se på Tårnby Kommunes hjemmeside og på Tårnby Rådhus, Teknisk Forvaltning samt på kommunens biblioteker. Tårnby Kommune, Rådhuset Amager Landevej Kastrup Alleen Skøjtevej Alleen

3 KLAGEVEJLEDNING Vejledning til påklage af afgørelser truffet i henhold til Lov om Planlægning. Tallene i parentes ved deloverskrifterne angiver den tilhørende paragraf i Lov om Planlægning. Hvem skal der klages til Naturklagenævnet Frederiksborggade København K Telefon : Fax: Hvad kan der klages over ( 58) 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk. 1. 2) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 47, stk. 1 3) Kommunalbestyrelsers og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til 11g stk. 4. 4) Regionsråds og kommunalbestyrelsers afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2. Disse afgørelser er typisk truffet med hjemmel i 19 (dispensationssager) eller 43 (sager omhandlende overholdelse af bestemmelser i lokalplaner). 5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det skal bemærkes, at såfremt Deres klage falder inden for punkt 4, tager Naturklagenævnet kun stilling til, om alle retsregler og retsprincipper er fulgt. Naturklagenævnet tager i denne situation ikke stilling til, om kommunens skøn i sagen og dermed afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. Naturklagenævnets afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Hvem kan klage ( 59) Miljøministeren. enhver med retlig interesse i sagens udfald. og for så vidt angår kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser: landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af - at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og - at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. Hvordan klager man ( 60) Bortset fra klage over landzoneafgørelser indgives alle klager skriftligt til Naturklagenævnet.

4 Klage over landzoneafgørelser indgives skriftligt til Tårnby Kommune. Kommunen videresender klagen til Naturklagenævnet sammen med den afgørelse der er klaget over og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Frist for indgivelse af klage ( 60) Klage skal være indgivet inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt (normalt dagen efter den er afsendt). Hvis afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen fra bekendtgørelsen. Den sidste klagedag slutter ved kontortids ophør. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Virkning af at der klages ( 60) Hvis der klages rettidigt over en landzonetilladelse eller en ekspropriationsafgørelse, har klagen opsættende virkning. Det betyder at afgørelsen ikke må udnyttes før klagen er afgjort, medmindre Naturklagenævnet bestemmer andet. Andre klager har normalt ikke opsættende virkning, men udnyttelsen af afgørelsen sker på eget ansvar, da Naturklagenævnet kan ændre afgørelsen. Indbringelse for domstolene ( 62) Naturklagenævnets afgørelse kan indbringes for domstolene. En sådan retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter at Naturklagenævnets afgørelse er meddelt. Uanset om der anlægges retssag er man forpligtet til at rette sig efter Naturklagenævnets afgørelse indtil domstolen måtte bestemme noget andet. Naturklagenævnets behandling af klager Nævnets sekretariat undersøger om klagen er rettidig og om den der klager er klageberettiget. Hvis disse formelle betingelser ikke er opfyldt, bliver klagen afvist. Er de opfyldt, sørger sekretariatet for at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelse i sagen. Hvis der er væsentlige oplysninger i en sag, som klageren eller eventuelle andre parter ikke kender, vil sekretariatet informere disse for at få deres eventuelle bemærkninger til oplysningerne. I nogle sager er det nødvendigt, at nævnet eller sekretariatet ser på det sted, som sagen handler om. Hvis det er tilfældet, bliver sagens parter orienteret om besigtigelsen og inviteret til at deltage. Når en sag er afgjort, sender sekretariatet afgørelsen til klageren og andre, der skal underrettes. Klagegebyr Jf. Bekendtgørelse nr. 47 af 20. januar 2004 om gebyr for indbringelse af klager for Naturklagenævnet er det en betingelse for nævnets behandling af Deres klage, efter planlovens 58 stk 1 nr. 1, 3 og 4, at De indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelsen af klagen sende Dem en opkrævning på gebyret. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis De får helt eller delvis medhold i Deres klage.

5 TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 76 A "Scanport" Amager Strandvej Kajakvej Alleen

6 ORIENTERING Regler for Lokalplaners udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En lokalplan kan indeholde bestemmelser om bebyggelsens art, anvendelse, omfang, udformning, friarealernes anvendelse, fællesanlæg, spildevandsforhold, varmeforsyning, afskærmningsforanstaltninger, beplantning, vej- og stiforhold osv.i overensstemmelse med planlovens 15. Udarbejdelse Efter planloven skal der udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Det kan f.eks. være ved gennemførelse af større bygge- og anlægsarbejder, nedrivninger af bebyggelse eller bestemmelser for bevaring af ældre bebyggelse. Hensigten hermed er at sikre, at disse dispositioner får en rimelig udformning, og at der bliver skabt en god sammenhæng med de eksisterende byområder, det omgivende landskab samt med kommunens planlægning i øvrigt. Disposition Hæftet består af to dele - en planredegørelse og en lokalplan. Planredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold i området og en redegørelse for lokalplanens indhold, samt dens forhold til den øvrige planlægning. Planredegørelsen har alene til formål at orientere kommunens borgere og andre interesserede parter om den planlagte udvikling, og har ingen juridisk gyldighed. Lokalplanen består af et tekstafsnit med kortbilag. Lokalplanen er et juridisk dokument, der efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse er bindende for grundejere og panthavere m.fl. Lokalplanen tinglyses på alle ejendomme indenfor lokalplanens område. Offentliggørelse Når Kommunalbestyrelsen har vedtaget et forslag til lokalplan, skal det offentliggøres sammen med oplysning om indsigelsesfristen, som normalt er på 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal give skriftlig meddelelse herom til ejere, lejere og brugere af de ejendomme, som er omfattet af planen samt til interesserede foreninger, Miljøministeriet og til andre statslige og kommunale myndigheder, som planen har særlig interesse for. Når indsigelsesfristen er udløbet, kan Kommunalbestyrelsen efter behandling af eventuelle indsigelser og ændringsforslag vedtage planen endeligt. Efter vedtagelsen bekendtgøres planen offentligt, og der gives skriftlig meddelelse herom til ejere, foreninger, myndigheder samt til de, der rettidigt har fremsat indsigelse. Retsvirkninger Når lokalplanen er vedtaget og bekendtgjort, tinglyses lokalplanen på de ejendomme, der er omfattet af planen. Det betyder, at der ikke må etableres forhold, der er i strid med planen. De almindelige bestemmelser i lovgivningen, f.eks. Byggelov, Planlov, etc. gælder fortsat for de forhold, der ikke er optaget bestemmelser om i lokalplanen. Udarbejdet af Tårnby Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Skanska 2

7 LOKALPLAN 76 A Scanport Indholdsfortegnelse Redegørelse Indledning Baggrunden for lokalplanen Eksisterende forhold Lokalplanens indhold Formålet med lokalplanen Områdets anvendelse Områdets anvendelse og bebyggelse Adgangs- og parkeringsforhold Ubebyggede arealer og beplantning Forhold til anden planlægning og lovgivning Landsplanlægning Kystnærhedszone Landsplandirektiv Lov om miljøvurdering af planer og programmer Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Stationsnært område Kommuneplanlægning Kommuneplan Kommuneplan Lokalplanlægning Lokalplan 76 og 76.1 Lokalplan 90 Den Blå Planet Tilladelser fra overordnede myndigheder Jordforurening Opfyldning på søterritoriet Lokalplan 1. Lokalplanens formål 2. Områdets afgrænsning 3. Områdets anvendelse 4. Udstykning 5. Vej, bane, sti og parkering 6. Bygningernes omfang og placering 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 8. Varmeforsyning 9. Støjforhold 10. Ubebyggede arealer 11. Ophævelse af deklarationer og lokalplan 12. Forudsætninger for ibrugtagning 13. Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag A: Matrikulære forhold Kortbilag B: Delområdeplan Kortbilag C: Arealanvendelsesplan Kortbilag D: Veje, stier og havnepromenade Bilag 1 Andet Fortidsminder Højdegrænser Varmeforsyning Zonestatus Spildevandsplan Støj 3

8 REDEGØRELSE Indledning Lokalplanområdet er sammenfaldende med det område ved den gamle industrihavn i Kastrup, der hidtil har været omfattet af lokalplanerne 76 og Denne nye lokalplan for området ændrer primært ved de konkrete byggefelter i området, mens såvel anvendelsen som dimensionerne af det planlagte byggeri svarer til, hvad der har været gældende hidtil. Lokalplanen giver således fortsat mulighed for at opføre nybyggeri i størrelsesordenen m² til kontorerhverv, hotel- og kongrescenter med tilhørende restaurationer og butikker samt i mindre omfang håndværks- og værkstedsvirksomheder. Den fredede bebyggelse Bryggergården, der i dag indeholder såvel boliger som erhverv bevares og renoveres. Baggrunden for lokalplanen Området har gennem en længere årrække ligget mere eller mindre ubenyttet hen. I 1995 blev der så vedtaget en lokalplan for området for en udvikling til hotel- og erhvervscenter. Lokalplanen havde udgangspunkt i et forholdsvis konkret projekt, som det viste sig ikke kunne realiseres. Overvejelserne der lå til grund for den oprindelige lokalplan om arealets oplagte muligheder for udvikling med internationalt orienterede virksomheder i umiddelbar tilknytning til Øresundsforbindelsen og lufthavnen er stadig aktuelle. Derfor fastholdes som nævnt de overordnede formåls og anvendelsesbestemmelser fra den oprindelige lokalplan 76 i denne lokalplan. Men der ændres en del på bebyggelsesforholdene, herunder byggefelternes placering og områdets øvrige disponering. Eksisterende forhold Lokalplanområdet omfatter godt 9 ha og afgrænses af Tårnby renseanlæg og det rekreative areal i forbindelse hermed mod nord, mod øst af Øresundskysten, mod syd af den gamle skudehavn samt mod vest af Amager Strandvej. Indenfor lokalplanområdet ligger den fredede bebyggelse Bryggergården der går tilbage til 1749, hvor den var en del af Kastrup Kalkbrænderi. I tidens løb har bebyggelsen været anvendt til en række forskellige formål. Navnet Bryggergården stammer fra midten af det 19. århundrede, hvor bebyggelsen var rammen om brygger Jens Larsens hvidtølsbryggeri i Kastrup. Bryggergården indeholder i dag såvel boliger som nogle mindre håndværksvirksomheder samt et værtshus. Bryggergården er omfattet af en byfornyelsesbeslutning, der skal sikre at bebyggelsen renoveres. Langt størstedelen af arealet ligger dog ubebygget hen delvist som konsekvens af nedrivningen af Kastrup Glasværks tidligere bygninger. En mindre del af området anvendes midlertidigt til parkeringsformål. Lokalplanområdet omfatter desuden havnearealerne i den gamle industrihavn i Kastrup, hvor der i dag ikke er megen aktivitet. 4

9 LOKALPLANENS INDHOLD Formålet med lokalplanen Det er først og fremmest lokalplanens formål at sikre områdets udvikling med et nutidigt og markant byggeri ved porten til Danmark, både når man kommer ad Øresundsbroen, og når man ankommer via lufthavnen. Udviklingen skal derfor ske med en markant bebyggelse af arkitektonisk høj kvalitet. Samtidig er det lokalplanens formål at sikre, at der kommer en sammenhæng mellem Scanport bebyggelsens friarealer herunder havneområdet og de tilstødende rekreative arealer samt at skabe liv og adgang til havnen og Øresund. Endelig er det et selvstændigt formål at bevare den fredede bebyggelse Bryggergården sammen med de umiddelbare nærområder. Områdets anvendelse Lokalplanen fastholder den tidligere lokalplan 76 s overordnede anvendelsesbestemmelser om at området kan udvikles med bl.a. kontorerhverv samt hotel- og kongresvirksomhed. Lokalplanområdet opdeles i 4 delområder: Delområde 1 kan anvendes til kontor og serviceerhverv, herunder hotel og kongresvirksomhed med tilhørende butikker, restauranter og lignende. Delområde 2 kan anvendes til mindre erhvervs-, service- og havneformål, herunder f.eks. håndværksvirksomheder, gallerier, tegnestuer og lignende. I delområde 3 kan kun opføres bebyggelse til restaurant, café og eller publikumsorienterede servicefaciliteter af sportslig eller kulturel art samt faciliteter til havnen. Havnebassinet kan ændre anvendelse til lystbådehavn. Den resterende del af delområdet anvendes overvejende til adgangsarealer, parkering samt fælles offentligt tilgængelige friarealer. Delområde 4 består af Bryggergården med nærarealer. Bebyggelsen bevares og kan anvendes til boligformål samt serviceerhverv, herunder restauranter, fritids- og kulturaktiviteter. Nærearealerne anvendes til privat ophold for områdets beboere og erhverv. Områdets anvendelse og bebyggelse Ny bebyggelse opføres primært i delområderne 1 og 2: En relativt lille bebyggelse nord for Bryggergården som i sine proportioner er tilpasset Bryggergården med en maksimal bebyggelseshøjde på 18 m. Nærmere lufthavnen, syd for Bryggergården og ud på halvøen opføres en højere og mere markant bebyggelse, som i højden maksimalt varierer mellem kote og kote

10 Dette høje byggeri i delområde 1 vil både markerer sig fra vandet og fra luften, og vil samtidig give plads til større rekreative arealer. Den store udnyttelsesgrad i syd giver således mulighed for at friholde et stort grønt areal, som skaber afstand til og harmoniske omgivelser omkring den fredede Bryggergård. Bebyggelsen består af 4 ensartede trekantede elementer eller øer, der på den ene side giver helheden i planen, og på den anden hver især varierer i højden og giver mulighed for mangfoldighed samt huse og pladser m.v. med meget forskellige formudtryk. Herved skabes en bebyggelse, der opbygges omkring et fælles element, men som individuelt henvender sig til omgivelserne, således at der skabes en synergi mellem den nye og den eksisterende bebyggelse. Bebyggelsen opføres således efter et regelsæt, som giver et fælles, arkitektonisk og funktionelt afsæt, og som samtidig sikrer at bebyggelsen også over tid kan imødekomme foranderlige krav og forventninger. For at sikre at der sker en hensigtsmæssig udbygning af byggefelterne indenfor delområde 1, fastlægges en udbygningsrækkefølge fra A-D ved en privatretlig deklaration. Nord for Bryggergården vil nybyggeriet i delområde 2 skulle opføres som en længebebyggelse med mindre fløje mod syd. Bebyggelsen opføres i varierende højder, der giver indkig mod Bryggergården fra udsigtshøjen, og med små gårdrum imellem fløjene. Bebyggelsen tænkes som en nutidig fortolkning af Bryggergårdens skala og struktur. Bebyggelsen skal sammen med Bryggergården skabe et stemningsfyldt og inspirerende miljø for mindre virksomheder og for områdets beboere. I delområde 3 kan der yderligere i forbindelse med lystbådehavnen opføres et mindre byggeri, som kan anvendes til havnerelaterede erhverv, café, klubhus eller lignende. Denne bebyggelse opføres i maksimalt 18 meters højde. Bygningen vil opleves som en del af promenaden rundt om havnebassinet, og vil medvirke til at skabe liv i området efter arbejdstids ophør og i weekenderne. Adgangs- og parkeringsforhold Adgangen til lokalplanområdet foregår primært i områdets sydvestlige hjørne fra Amager Strandvej. Udkørsel herfra vil blive ledt mod syd ad Amager Strandvej mod motorvejsforbindelsen. Til delområderne 2 og 4 vil der endvidere være adgang fra Amager Strandvej via Kajakvej. Lokalplanområdet kobles endvidere sammen med de tilgrænsende arealer med stiforbindelser herunder en direkte adgangsforbindelse i retning mod Alléen og den kommende metrostation. Parkering til områdets funktioner vil ske dels indbygget i bebyggelsens nederste etager dels på terræn. Det vurderes, at der vil kunne ske en vis dobbeltudnyttelse af erhvervenes parkeringsfaciliteter til brug også for havnens brugere og besøgende samt på sigt også som supplerende parkeringsfaciliteter i forhold til den planlagte udflytning af Danmarks Akvarium til området umiddelbart nord for lokalplanområdet. 6

11 Ubebyggede arealer og beplantning Omkring Bryggergården findes nogle bevaringsværdige træer. Opholdsarealerne i delområde 3 udlægges med græs og mindre grupperinger af træer og eller buske. Til disse arealer skal der være offentlig adgang. Forud for ibrugtagningen af byggeriet skal der foreligge en detaljeret beplantningsplan for fællesarealerne. Veje, stier og havnepromenaden befæstes og belyses i fornødent omfang. Indenfor de enkelte byggefelter skal der etableres nærrekreative arealer for områdets brugere og beboere. 7

12 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING OG LOVGIVNING Landsplanlægning. Kystnærhedszone Lokalplanområdet ligger i den kystnære byzone. Grundet byggeriets placering og størrelse stilles der i planloven særlige krav til visualiseringer af byggeriets samspil med omgivelserne. Der er derfor udarbejdet såvel 3-D visualiseringer som skitser og skyggediagrammer, der kan ses i bilag 1. Illustrationerne viser, at det markante byggeri i Scanportområdet på den ene side rejser sig og indgår i samspillet med storskala byggerierne i lufthavnen og Øresundsbroen og herved bidrager til områdets internationale atmosfære. På den anden side giver områdets åbne karakter mod vandet og Bryggergården et godt samspil med de nord for liggende rekreative arealer samtidig med, at der gives rum og lys til den fredede bebyggelse. Illustrationsplan Lokalplanområdet har siden 1995 været udlagt til opførelse af en markant bebyggelse som port til Tårnby, København og Danmark. Med etableringen af Øresundsbroen, metroen samt den fortsatte udbygning af Københavns Lufthavn i Kastrup har området fået en helt unik placering i forhold til såvel internationale som lokale og regionale transportforbindelser. Et hotel- og erhvervscenter af international standard er afhængig af internationale transportnetværk. Med denne ændring af lokalplanen muliggøres en langt bedre offentlig adgang til lokalplanområdets rekreative arealer herunder havnebassin og kystpromenade, end tilfældet er i den gældende lokalplan. Lokalplanen sikrer samtidig Bryggergården et bedre rum, ligesom den visuelle forbindelse mellem skudehavnen og den nye lystbådehavn sikrer en sammenhæng i de kystnære vandområder, der ikke findes i dag. 8

13 Yderligere vil lokalplanens markante bebyggelse tilføre stedet arkitektoniske kvaliteter og mangfoldighed samtidig med at området opnår en helt ny signalværdi i forhold til vandets, broens og lufthavnens store skalaer. Landsplandirektiv Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i et landsplandirektiv, Miljø- og Energiministeriets cirkulære af 30. april 1997 om udbygning af Københavns Lufthavn, Kastrup. Cirkulæret indeholder bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser for områder, der er belastet af støj fra trafikken i lufthavnen. Ifølge cirkulæret må der ikke planlægges for yderligere boligbyggeri og boliger skal isoleres, så det indendørs støjniveau for sove- og opholdsrum ikke overstiger 30 db(a). For hoteller og kontorerhverv gælder, at det indendørsstøjniveau ikke må overstige 35 db (A) fra flystøj. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Tårnby Kommune har jf. lovens 4 truffet afgørelse om ændringerne i nærværende lokalplan i forhold til de gældende planbestemmelser ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke udarbejdet en miljøvurdering jf. lovens 3. Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) og Københavns Amt er blevet hørt forud for afgørelsen. Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen. Stationsnært område Lokalplanområdet er stationært og er derfor et område, hvor det ifølge regionplanen skal tilstræbes at øge rummeligheden for kontor- og serviceerhverv. Lokalplanområdet er således også i regionplan 2005 udlagt til kontor og serviceerhverv. Regionplanen giver endvidere mulighed for lokalisering af større offentlige institutioner. Indenfor lokalplanens område er der yderligere planlagt for forbindelser mellem de eksisterende overordnede rekreative stier på naboarealerne. Kommuneplanlægning Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 1.A4 og 1.E5 i Kommuneplan Hvilket udlægger områderne til henholdsvis blandet bolig og erhverv (Bryggergården) og erhvervs-, service og havneformål. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse hermed. Kommuneplan Lokalplanområdet er omfattet af rammeområderne 1.A01 og 1.E01 i forslag til Kommuneplan A01 (Bryggergården) udlægges til blandet bolig og erhverv, og er omfattet af værdierne om at: bevare eksisterende værdier, skabe et fysisk miljø af høj kvalitet, udnytte eksisterende ressourcer bedre samt skabe bæredygtighed. 9

14 1.E01 (Scanport) udlægges til kontor- og serviceerhverv, hotel m.v. og er omfattet af værdierne om at: skabe et fysisk miljø af høj kvalitet, udnytte eksisterende ressourcer bedre samt håndtere regional udvikling. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse hermed. Af miljøvurderingen i forbindelse med forslag til kommuneplan fremgår det, at hovedparten af trafikken genereret af byggeriet på Scanportarealerne vil søge mod motorvejsnettet. Lokalplanlægning Lokalplan 76 og 76.1 Lokalplanområdet er på udarbejdelsestidspunktet for denne lokalplan omfattet af lokalplanerne 76 og 76.1 Lokalplan 76 fra 1995 udlægger området til kontor-, service- samt hotelog kongresvirksomhed m.v. med tilknytning til lufthavnen. Lokalplan 76.1 fjerner bestemmelsen om erhvervenes tilknytning til lufthavnen. Anvendelsesbestemmelserne er i det store og hele videreført i nærværende lokalplan, der primært ændrer ved bebyggelsens placering, højdeforhold og den øvrige arealdisponering. Herunder mindre indgreb i det eksisterende miljø med hensyn til opfyld og byggeri i havneområdet. Lokalplanerne 76 og 76.1 ophæves ved den endelige vedtagelse af nærværende lokalplan. Lokalplan 90 Den Blå Planet Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forbindelse med lokalplanområdet for udflytningen af Danmarks Akvarium, kaldet Den Blå Planet. Lokalplanområdet forventes at kunne bidrage med parkeringskapacitet til besøgende til Den Blå Planet uden for Scanport-områdets egen spidsbelastning, der forventes at være hverdage mellem 9 og 19. Andet Fortidsminder Der er begrundet formodning om tilstedeværelse af væsentlige fortidsminder inden for lokalplanområdet. Findes der fortidsminder under jordarbejdet på arealet, vil de i givet fald være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). Højdegrænser Af hensyn til flysikkerheden skal Københavns Lufthavn registrere og godkende faste og midlertidige hindringer, der ligger mellem kote 25 meter og kote 50 meter (DVR 90). Højere hindringer skal godkendes af Statens Luftfartsvæsen. Varmeforsyning Ny bebyggelse skal forsynes i overensstemmelse med Bekendtgørelse 10

15 nr. 582 af 22. juni 2000 om varmeplanlægning og godkendelse af anlægsprojekter for kollektive varmeforsyningsanlæg og Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. Zonestatus Området ligger i byzone. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Tårnby Kommunes spildevandsplan fra Spildevand fra lokalplanområdets bygninger og anlæg skal afledes i overensstemmelse hermed. Støj Støjforholdene omkring Københavns Lufthavn Kastrup giver anledning bygge- og anvendelsesregulerende bestemmelser jf. ovennævnte landsplandirektiv. Tilladelser fra overordnede myndigheder Jordforurening Tårnby Kommune skal ansøges om tilladelse til at ændre den faktiske arealanvendelse og til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder jf. jordforureningslovens 8 stk. 1 og 2, da dele af lokalplanområdet er registreret som affaldsdepot for olie, kulbrinter og organiske opløsningsmidler. Der vil formentlig blive knyttet en række betingelser til en evt. tilladelse. Opfyldning på søterritoriet Kystdirektoratet skal ansøges om og give evt. tilladelser til opfyldning på søterritoriet. 11

16 LOKALPLAN TÅRNBY KOMMUNE Lokalplan 76 A SCANPORT I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse 883 af 18. august 2004) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. 1.1 Det er lokalplanens formål: at sikre områdets udvikling med et nutidigt og markant byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. at sikre sammenhæng mellem områdets friarealer herunder havneområdet og de tilstødende rekreative arealer samt at skabe liv og adgang til havnen og Øresund. at den fredede bebyggelse Bryggergården skal bevares og understøttes af bebyggelse med tilsvarende proportioner, at beplantning skal placeres således, at der opnås den størst mulige landskabelige harmoni med omgivelserne både til lands og til vands samt indenfor lokalplanområdet. 2. OMRÅDETS AFGRÆNSNING. 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag A og omfatter følgende matrikelnumre, der alle er beliggende i byzone: 1aeg, 1aeh, 1aei, 1agn, 1ahl, 1dy, 1dz, 1gg, 1ii, 80 samt del af litra cb og 74 af Kastrup By, Kastrup, samt alle parceller der efter den 1. juli 2006 udstykkes fra de ovennævnte ejendomme. 2.2 De på kortbilag B med signatur viste arealer indenfor delområde 3 kan opfyldes. 2.3 Evt. opfyldsarealer overføres til byzone. 3. OMRÅDETS ANVENDELSE. 3.1 Anvendelsen fastlægges til erhvervs-, service- og havneformål. Der kan opføres kontorer, hoteller, kongrescenter o.lign. Ligeledes kan der lokaliseres større offentlige institutioner o.lign. af national og international karakter, samt kultur- og fritidsaktiviteter. Herudover kan der etableres lystbådehavn. 3.2 Delområde 1, jf. kortbilag B må kun anvendes til kontor- og serviceformål, herunder hoteller. Indenfor delområdets angivne byggefelter må der kun opføres og indrettes bebyggelse til kontorer, hotel- og kongresvirksomhed med hotel- og kongreslejligheder og med tilhørende serviceog publikumsorienterende funktioner af handelsmæssig art som f.eks. tradecenter, butikker, samt fritidsaktiviteter af kulturel og sportslig art, herunder restauranter o.lign. 3.3 Delområde 2, jf. kortbilag B, må kun anvendes til mindre erhvervsservice- og havneformål, såsom håndværksvirksomheder, udstilling, forretningsvirksomhed (dog ikke dagligvarer), gallerier o.lign. Såfremt området eller dele heraf ikke anvendes til bebyggelse, kan restområdet anvendes som delområde 3. 12

17 3.4 Delområde 3, jf. kortbilag B, må kun anvendes til bebyggelse af restaurant, café samt service- og publikumsorienterende funktioner af kulturel og sportslig art. Det eksisterende havnebassin kan indrettes til lystbådehavn og den resterende del af området anvendes overvejende til friareal og adgangsarealer samt parkeringsarealer i princippet som vist på kortbilag D. 3.5 Delområde 4 jf. kortbilag B må kun anvendes til boligformål og serviceerhverv. Den eksisterende bebyggelse må kun anvendes til boliger, butikker, restauranter, fritids- og kulturaktiviteter. Derudover kan der med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse indrettes mindre håndværkslager- og værkstedsvirksomhed. Indenfor delområdet må der ikke opføres ny bebyggelse. 3.6 Der kan indenfor lokalplanområdet etableres de for området nødvendige tekniske anlæg, såsom transformerstationer. 3.7 Der må inden for lokalplanområdet ikke etableres udlejning, klargøring og opbevaring af biler. 4. UDSTYKNING. 4.1 Delområde 2 og 4 kan udstykkes som selvstændige ejendomme. Delområde 1 kan udstykkes i 4 parceller svarende til hvert byggefelt. Havnearealet med tilgrænsende nærarealer kan eventuelt udstykkes som selvstændig ejendom. 5. VEJ, BANE, STI OG PARKERING. 5.1 Lokalplanområdet vejbetjenes via de på kortbilag D angivne veje og kajarealer. Fra delområde 1 må udkørsel kun ske mod syd. 5.2 Der skal etableres en regional cykelsti, som en del af det regionale rekreative cykelstinet, som angivet på kortbilag D. 5.3 Der skal etableres en sammenhængende promenade for bløde trafikanter langs kajlinierne, som angivet på kortbilag D. 5.4 Der udlægges minimum parkeringspladser svarende til 1 p-plads pr. 100 m 2 erhvervsareal, samt 1 p-plads pr. bolig. Dog maksimalt 1500 pladser. 5.5 Af ovennævnte parkeringsdækning skal mindst 60% af p-pladserne etableres i konstruktion indenfor lokalplanområdet. De resterende 40% kan etableres på terræn. Mindst 75% af det samlede antal p-pladser skal anlægges, og de resterende skal udlægges. Parkeringen etableres indenfor delområde 1, 2 og 3 i princippet som vist på kortbilag B. 5.6 Af de anlagte p-pladser i delområde 2 og 3 forbeholdes et antal svarende til antallet af bådpladser i lystbådehavnen til havnens brugere. 5.7 Erhvervsmæssig parkering, ud over det til området hørende, kan ikke etableres. 13

18 6. BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 110, (eksklusiv parkering i konstruktion), beregnet på grundlag af lokalplanområdets samlede areal. 6.2 Bebyggelse skal i princippet opføres indenfor de på kortbilag C angivne byggefelter Indenfor delområde 1 må ingen bygningsdele ikke overstige kote m, DVR 90. Det bebyggede areal i byggefelt A skal udgøre mellem 2400 og 4500 m 2 excl. eventuel parkering i konstruktion. Det samlede etageareal skal udgøre mellem og m 2. Det bebyggede areal i hvert af byggefelterne B, C og D skal udgøre mellem 1500 og 4500 m 2 excl. eventuel parkering i konstruktion. Det samlede etageareal i hvert af byggefelterne skal udgøre mellem og m 2. Indenfor hvert af byggefelterne skal bebyggelsen etableres med et spring på mindst 6 m mellem højeste tagflade og øvrige tagflader. Mindst 1/4 af bebyggelsen i hvert byggefelt skal gives en anden taghøjde end den øvrige. 6.4 Indenfor delområde 2 må bygningshøjden ikke overstige m, DVR 90. Såfremt byggeriet opføres med høj rejsning (minimum 45 grader) kan der tillades en bygningshøjde på m, DVR 90 svarende til Bryggergårdens gennemsnitshøjde. Bebyggelsens øvrige proportioner skal ligeledes tilpasses Bryggergården. 6.5 Indenfor delområde 3 må bygningshøjden ikke overstige kote m, DVR Indenfor delområde 4 må der ikke opføres ny bebyggelse, bortset fra mindre ombygninger af den eksisterende. Genopførelse er mulig. 7. BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN. 7.1 For delområde 1, 2 og 3 skal bebyggelsens udformning sikres en variation, dels ved varierede højder dels ved materialevalg og farver som giver bebyggelsen et harmonisk udseende og en spændende arkitektonisk fremtoning. 7.2 For delområde 2 gælder særligt, at øst-vestgående facader skal udføres i pudset, vandskuret, filtset eller kalket murværk. Mindre dele kan udføres i andre materialer. Byggeri med høj rejsning jf. 6.4 skal forsynes med rødt teglstenstag. 7.3 Skiltning, reklamering, lysskilte og facadebelysning samt opsætning af markiser, solafskærmning og andet facadeudstyr skal udformes så det skaber god helhedsvirkning med resten af den enkelte bygnings arkitektur og fremstår som en integreret del af denne. 14

19 7.4 Tekniske anlæg skal indpasses under hensyntagen til områdets forskellige arkitektoniske udtryk, og skal om nødvendigt afskærmes med beplantning. 8. VARMEFORSYNING. 8.1 Fremtidig bebyggelse skal tilsluttes en offentlig kollektiv varmeforsyning jvf. Tårnby Kommunes varmeplanlægningsgrundlag. 9. STØJFORHOLD. 9.1 Lokalplanområdet er beliggende i den permanente støjbelastende byzone for flytrafik samt i et område der er påvirket af støj fra vej og kommende bane. For støjfølsom bebyggelse, som boliger og hoteller, må den indendørs støjbelastning fra fly, vej og bane i sove- og opholdsrum ikke overstige 30dB(A). Den indendørs støjbelastning for kontorer, kongrescenter o.lign. må ikke overstige 35dB(A). 9.2 Indenfor lokalplanområdet må den udendørs støjbelastning fra vej og jernbane for boliger ikke overstige 55dB (A), og for liberale erhverv som kontorer og hoteller ikke overstige 60dB(A). 10. UBEBYGGEDE AREALER Friarealet (eksklusive vej- og parkeringsarealer) skal udgøre mindst 20% af etagearealet, og mindst 2/3 af friarealet skal være offentligt tilgængeligt. Indenfor de enkelte byggefelter skal der etableres nærrekreative arealer for bygningernes beboere og brugere Fælles opholdsarealer udlægges i delområde 3 i princippet som vist på kortbilag D. Arealerne anlægges med græs og mindre grupperinger af træer eller buske. Veje, stier og havnepromenaden befæstes og de belyses i fornødent omfang Indenfor delområde 4 skal den eksisterende bevaringsværdige beplantning bevares og vedligeholdes. Udgåede og nedslidte træer skal udskiftes med træer af samme art. Øvrige træer indenfor lokalplanområdet bevares, hvis det kan indpasses i bebyggelsesplanen Både må ikke opbevares på land. 11. OPHÆVELSE AF DEKLARATIONER OG LOKALPLANER Lokalplanerne 76 og 76.1 ophæves i deres helhed af nærværende lokalplan. 12. FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGNING Forud for ibrugtagen af nybyggeri skal der udarbejdes en samlet plan for belægning, beplantning, stier, belysning, inventar m.v Forud for ibrugtagen dannes en grundejerforening, der forpligtes til drift og vedligehold af fællesarealer, herunder veje og parkeringsarealer Forud for ibrugtagen anlægges en overgang ved Alleen som sikker passage mod metrostationen. 15

20 13. LOKALPLANES RETSVIRKNINGER Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser, jf. Lov om planlægning Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv, der er indeholdt i planen Under iagttagelse af reglerne om naboorientering i henhold til Lov om planlægning 20 kan Kommunalbestyrelsen meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen jf Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Vedtagelsespåtegning Tårnby Kommunalbestyrelse har den 30. januar 2007 vedtaget denne lokalplan endeligt. Henrik Zimino Borgmester / Raymond Skaarup Teknisk Chef 16

21 ± Kajakvej!!!!!!!!!!!!!! 74 1agn 1aeh!!!!!!!!! 1aei!!!! 1gg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7000cb Alleen Alleen 80 1ii Amager Strandvej 1aeg!! 1dz 1dy!!!!!!!!!!!!!!!!! 1ahl!!!!!! TÅRNBY KOMMUNE LOKALPLAN 76 A Scanport KORTBILAG A Matrikulære forhold!!!! Lokalplanens områdegrænse Meters

22

23

24

25 Bilag 1 Nordperspektiv Sydperspektiv

26 Perspektiv fra vandsiden tæt på Perspektiv fra vandsiden langt fra

27 Skitse 1 Skitse 2 Skitse 3

28 Skyggediagram

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 05.07.2007 863970 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af endelig vedtagelse af Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense

Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Lokalplan nr. 2007-2 - Boligområde ved Rosenhaven i Bogense Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse

Læs mere

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn.

Forslag til Lokalplan 10-7 og kommuneplantillæg 12-2009, Område til offentlige formål, erhverv og boliger på Haderslev Havn. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 20. december 2010 Sagsident: 10/14206 Sagsbehandler: Anders

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby

LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup. KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby LOKALPLAN 95 For Midtsjællands Efterskole, Ny Tolstrup KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 for rammeområde L7, Ny Tolstrup landsby Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177

Forslag til Lokalplan 177. Forslag til Lokalplan 177 7. udkast af 29. maj 2012 Forslag til Lokalplan 177 for et område til kultur- og bevægelseshus samt til butik og Forslag til tillæg 1 til lokalplan 177 Forslag til Lokalplan 177 erhverv i Flintholmområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan

Lokalplanlægning. Hvad er en lokalplan? Endeligt vedtaget lokalplan Forslag af 8. september 2014 Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08

Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 Lokalplan 10.64.1-4 Område til offentlige formål på Haderslev havn Kommuneplantillæg nr. 12-08 November 2008 2 Lokalplan 10.64.1-4OmrådE til OFFENTLIGE FORMÅL PÅ HADERSLEV HAVN r. X Ch Vej j ve s vn ha

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø

Lokalplan 360-33. Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Marts 2011 Lokalplan 360-33 Bæredygtigt landbrug og turisme på Vejrø Tekst til annoncering i Lollandsposten/EKSTRAPOSTEN den 12. april 2011: LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J

Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej JENS WINTHERS VE J Lokalplan SKA 229-C Hotel ved Jens Winthers Vej S VE J JENS WINTHERS VE J SK ARPÆ EJ SK AGAV November 2007 2 Forslag til Lokalplan SKA 229-C Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er en lokalplan? 5 Hvad er

Læs mere

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri

Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Lokalplan nr. 237 Refsvindinge Bryggeri Udarbejdet i Teknik- og Miljøafdelingen november 2012 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42

FORSLAG BORTFALDET. Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé. Revideret forslag. - et bydelscenter. 23. juni 2010-8. juli 2010. Kolding Kommune 0211-42 Byggesag Byggesag Byggesag KOV0_Våben_Rød Lokalplan 0211-42 Ved Palmeallé 0211-42 - et bydelscenter FORSLAG BORTFALDET Revideret forslag 23. juni 2010-8. juli 2010 Lokalplan 0211-42 Kolding Kommune Lokalplan

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde

Lokalplan 0036-31. Ved Buen og Østerbrogade. - et center- og uddannelsesområde 0036-31 Lokalplan 0036-31 Østerbrogade Buen Ågade Skamlingvejen Ved Buen og Østerbrogade - et center- og uddannelsesområde 11. september 2006 Indhold Indledning 2 Lokalplanområdets beliggenhed 2 Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ

LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ É LL ETS A VÆLD KILDE EJ ESTV SYDV LOKALPLAN GL90.1 ET OMRÅDE TIL LIBERALT ERHVERV OG BOLIGER PÅ SYDVESTVEJ JUNI 2013 Udskrift fra Glostrup Kommunes hjemmesiden www.glostrup.dk/aktuelt/høringer Lokalplan

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY

LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY LOKALPLAN 12-045 NØRRESUNDBY HAVNEFRONT NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING JUNI 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere