Kastrup Nedervindinge Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kastrup Nedervindinge Vandværk"

Transkript

1 Kastrup Nedervindinge Vandværk Beskrivelse og historie Kastrup Nedervindinge Vandværk er et privat vandværk og beliggende på Engvej 13, 4760 Vordingborg, matrikel nr. 9i Neder Vindinge By, Kastrup. Vandværket er opført i 1950 og udvidet i Vandværket har i 1992 fået indvindingstilladelse til m 3 /år, som i 1999 er nedsat til m 3 /år. Vandværkets indvindingstilladelse udløber den 22. januar Grundvandsbeskyttelse Kastrup Nedervindinge Vandværks indvindingsopland ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Storstrøms Amt har i 2004 afsluttet kortlægningen af grundvandsressourcen i OSD for bl.a. Kastrup området og i december 2005 er indsatsplanen afsluttet. Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med aktuelle vandværker, Vordingborg Kommunale Værker, Vordingborg Kommune og Storstrøms Amt.

2 Fig. 1: Kastrup Nedervindinge vandværks forsyningsområde, indvindingsopland og placering af indvindingsboringer. Boringer Vandværket råder over tre boringer, hvis data fremgår af nedenstående skema. DGU nr. Bore år Ydelse M3/t Sænkning m Magasin type Borings dybde Meter / kote (DNN) Filtersætning Meter under terræn Skrivekridt 53 / - 45,5 Åben boring ,4 Skrivekridt 45,1 / - 37,6 Åben boring 30 45, ,7 Skrivekridt 53 / - 47,85 Åben boring 31,1 53 Matrikel 9aq Neder Vindinge By, Kastrup 9i Neder Vindinge By, Kastrup 4co Neder Vindinge By, Kastrup Boring DGU nr har ikke et afgrænset fredningsbælte men ligger i et rekreativt område, som tilhører Vordingborg Kommune. Boringernes pumpeydelser ses på bilag 3 og 4.

3 Fig. 2 Kastrup Neder Vindinge vandværk og aktive boringers placering, samt 300 meters beskyttelseszoner omkring boringer. Geologi I kildepladsområdet ligger skrivekridtets overflade i ca ,4 meter under terræn, overlejret med meter moræneler og med indslag af sand/grus. Boring DGU nr er mindre beskyttet med kun et 13 meter lerlag oven på kridtet. De øvrige boringer er godt beskyttet. Der indvindes fra kridtlaget i alle boringer. Det primære magasin er et spændt magasin og transmissiviteten (vandføringsevnen) i magasinet ligger mellem 3,88 x 10-4 m 2 /s 7,68 x 10-4 m 2 /s på baggrund af indberettede boreoplysninger. Transmissiviteten vurderes som middelgod for forhold i et kridtmagasin.

4 Forureningskilder i indvindingsoplandet Kortlægning Matrikel nr. Adresse Type V0 Ca. 1,2 km til nærmeste boring aø Vordingborg Markjorder Broværket 2, 4760 Vordingborg Lokaliseret V0 Ca. 1 km til nærmeste boring V1 Ca. 850 meter til nærmeste boring V1 Ca. 350 meter til nærmeste boring V1 Ca. 200 meter til nærmeste boring at Vordingborg Markjorder 5v og 1h Neder Vindinge By, Kastrup 3r Neder Vindinge By, Kastrup 4u og 4cx Neder Vindinge By, Kastrup Broværket 5, 4760 Vordingborg Næstvedvej 64, 4760 Vordingborg Gammelsøparken 1-83, 4760 Vordingborg Langedvej 1a og 1b, 4760 Vordingborg Lokaliseret Servicestationer Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer Jern- og metalvareindustri Vandkvalitet Råvandskvalitet Alle råvandsanalyser som er foretaget siden 1989 ses på bilag 1. Råvandet i alle vandværkets tre boringer karakteriseres vandtype D, reduceret vand Der er lave værdier af de stoffer, som her i området ofte giver vandværkerne udfordringer: ammonium, fluorid, natrium, klorid, NVOC, svovlbrinte og metan. Vandet vurderes at være nemt behandelbart hvilket også stemmer overens med rentvandsanalyserne. Der er ingen sporstoffer over grænseværdierne og ingen fund af miljøfremmede stoffer. Drikkevandskvaliteten Analyser fra kontrolprogram, samt enkelte supplerende analyser fra 2006 til 2011 ses på bilag 2. Vandværket har en fin og stabil vandkvalitet. Der har været en overskridelse på farvetal og to på turbiditet. Det skønnes at disse skyldes at prøverne er taget kort efter et filterskyl. Der har været en række overskridelser af grænseværdien på vandtemperatur, de overskredne prøver er alle fra juli måned og på vandprøver taget hos forbrugerne. Det bør overvejes at sikre at vandet ved indgang til ejendom overholder grænseværdien samt at sikre sig at stikledningen bliver skyllet tilstrækkeligt igennem inden prøvetagningen. Der er ingen sporstoffer over grænseværdierne og ingen fund af miljøfremmede stoffer. Vandværket Vandbehandlingen Vandet fra boring nr. 3 (DGU ) iltes på iltningstrappe og ledes gennem åbent filter til en rentvandstank. Vandet fra boring nr. 2 (DGU ) og nr. 4 (DGU ) iltes på iltningstrappe og ledes gennem åbent filter til en anden rentvandstank. Fra rentvandstankene pumpes vandet af tre afgangspumper ud i to afgangsledninger til hhv. Kastrup og Nedervindinge. Vandværket fremstår pænt og velholdt. De to boringer er fine råvandsstationer og den tredje er ved at blive ombygget (også til råvandsstation). Vandværkets opbygning ses på bilag 3. Kapacitet Vandværkets kapacitetsforhold ses på bilag 4. Anlæggets kapacitet er jfr. bilag 4 kun lige tilstrækkelig evne/krav værdien er 1,0.

5 Det ser ud til at der er udpumpningsanlægget, der er den begrænsende faktor så såfremt det skulle blive et problem, er det forholdsvist enkelt at montere en ekstra afgangspumpe. Indvindingstilladelse Indvundet vandmængde Produktions kapacitet Evne/krav forhold m3/år m3/år m3/år 1,0 Skyllevand Skyllevandet ledes til offentlig kloak uden forudgående bundfældning af okkerslam. Distribution Vandværkets ledningsnet ses på kortbilag 1. Vandet fordeles i 2 afgangsstrenge til hhv. Kastrup og Nedervindinge med hvert sit trykniveau. Forbrugere Vandværket har i 2010 tilsluttet følgende 513 forbrugere: Husstande i byområde: 503 Industri: 3 Institutioner, skoler, hoteller: 1 I vandværkets forsyningsområde findes skole, institutioner og dagplejere som er forbrugere der er særligt følsomme overfor en eventuel forurening af drikkevandet. I vandværkets forsyningsområde findes tre ejendomme med egen vandforsyning. Forsyningssikkerhed Vandværket har 3 boringer, 2 separate vandbehandlingsanlæg og 2 separate rentvandstanke. Der er ligeledes 2 nødforbindelser til Vordingborg Forsyning A/S. Økonomi Vandværket har en årlig omsætning på omkring kr. med et resultat på til kr. og en kapital på ca. 1.2 mil. Kr. Vandværket har ikke udarbejdet investeringsplan Vandværk m3 pris fast afgift Hovedanlægsbidrag Forsynings ledningsbidrag Stiklednings bidrag Godkendt kr./m3 kr. pr. år kr. pr. part kr. pr. part kr. pr. part år ekskl. statsafgift og moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms ekskl. moms 5,00 300, , , , VURDERING Kastrup Nedervindinge vandværk Den samlede vurdering af vandværket er fundet ud fra viden om vandkvalitet, tekniske anlæg, forsyningssikkerhed og økonomi. Resultatet viser at vandkvaliteten er kategoriseret til A, teknisk anlæg er kategoriseret til A, forsyningssikkerhed får kategori A og økonomi får kategori A. Den samlede vurdering forbliver i samme kategori A. Derfor er vandværket egnet til at indgå i den fremtidige forsyningsstruktur med en samlet vurdering som: Kategori A

6 Bilag 1 - Borings analyseoversigt Kastrup-Nedervindinge Vandværk Dato DGU nr Parameter Temperatur (grader C) ph ved 12 C (ph) Konduktivitet ved 12 C (ms/m) Tørstof (mg/l) Inddampningsrest (mg/l) NVOC (mg/l) Permanganattal (mg/l) Calcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Hårdhed, total, dh (grader dh) Natrium (mg/l) Kalium (mg/l) Ammonium (mg/l) Ammonium-N (mg/l) 0.95 Jern (mg/l) Mangan (mg/l) <0.005 <0.005 < <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 Hydrogencarbonat (mg/l) Chlorid (mg/l) Sulfat (mg/l) Nitrat (mg/l) <0.05 <0.9 <0.9 <1 <1 <1 <0.05 <0.9 <0.9 <1.5 <1 <1 <0.25 <0.9 <1 <1 <1 Nitrit (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Phosphor, total (mg/l) <0.015 <0.015 <0.02 < <0.02 < <0.015 <0.015 <0.02 Fluorid (mg/l) Oxygen (mg/l) <0.05 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.2 <0.05 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 Agg. carbondioxid ved 12 C (mg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 Alkalinitet,total TA (mmol/l) Hydrogensulfid (mg/l) <0.05 <0.05 Methan ved 10 C (mg/l) <0.01 < <0.01 <0.01 Nikkel (µg/l) <3 <2 3 <2 <3 <2 4 <3 <3 <3 <2 <4 <2 <2 <2 Arsen (µg/l) < Bor (µg/l) <5 < <50 55 Barium (µg/l)

7 Bilag 2 Drikkevandsanalyser Kastrup Nedervindinge Vandværk Kastrup-Nedervindinge Vandværk Parameter NK UK BK BK NK BK UK BK NK BK UK BK NK BK UK BK NK BK UK BK NK A UK BK BK BK A Coliforme bakterier (antal/100 ml) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Kimtal 22Gr. PCA (antal/ml) < Kimtal, 37 C, PCA (antal/ml) <1 1 <1 2 <1 <1 < Termotolerante coliforme bakterier (antal/100 ml) <1 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 Farvetal (Pt mg/l) Tørstof (mg/l) Turbiditet (FTU) ,2 Temperatur (grader C) ,5 9,6 9,2 9,4 8,4 16 9,8 9,1 ph ved 12 C (ph) ,65 7,9 7,9 7,9 7,95 7,85 Konduktivitet ved 12 C (ms/m) ,6 57,7 58,6 66,1 59,3 56,4 Hårdhed, total, dh (grader dh) ,6 NVOC (mg/l) ,6 1,9 1,7 Inddampningsrest (mg/l) 355 Calcium (mg/l) Magnesium (mg/l) Natrium (mg/l) Kalium (mg/l) ,3 Ammonium (mg/l) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0,05 <0,05 Jern (mg/l) < <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,01 0,023 Mangan (mg/l) <0,005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0,005 <0,005 <0,005 Hydrogencarbonat (mg/l) Chlorid (mg/l) Sulfat (mg/l) ,4 4,7 3,9 Nitrat (mg/l) ,4 2,6 1,9 Nitrit (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 < <0.01 <0.01 0,01 <0,005 0,004 0,006 Phosphor, total (mg/l) <0.02 <0.02 <0.02 <0.015 <0.015 <0.015 <0,015 <0,01 <0,01 Fluorid (mg/l) ,9 0,87 1 Oxygen (mg/l) ,8 8,8 9,6 7,9 Agg. carbondioxid ved 12 C (mg/l) <2 <2 <2 <2 <2 <2 Hydrogensulfid (mg/l) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 Methan ved 10 C (mg/l) <0.01 <0.01 <0.01 < Arsen (µg/l) ,1 1,4 Bor (µg/l) 70 <50 <50 < Nikkel (µg/l) <3 0,2 <0,3 Cobolt (µg/l) 1

8 Bilag 3 Principskitse

9 Bilag 4 - Kapacitets beregning Vandværk Nr Oplys x Kastrup Neder Vandværk Navn Vindinge x Bemærkninger Forbrugsmønster Maks.døgnfaktor fd x 1,5 Qmaxd/Qmidd=200/130=1,5 Maks.timefaktor ft x 5,0 Qmaxt/Qmaxd/24=42/(200/24)=5,0 Forsyningskrav Årsforbrug 1000 m3/år x 48 Maks.døgnforbrug m3/døgn 197 Maks.timeforbrug m3/h 41 Pumpekapacitet m3/h 41 Råvandskapacitet m3/h 9 Filterkapacitet m3/h 9 Beholdervolumen m3 159 Forsyningsevne Indvind.tilladelse 1000 m3/år x 53 Mulig årsproduktion 1000 m3/år 49 Døgnproduktion m3/døgn 202 Leveringskapacitet m3/h 42 Pumpekapacitet m3/h x 42 Råvandskapacitet m3/h x 20 Filterkapacitet m3/h x 62 Rentvandsbeholder m3 x 295 Højdebeholder m3 x 0 Forsyningstrykkote m o. havet x 10 Forsynings- Årsforbrug Evne/krav 1,0 sikkerhed Maks.døgn Evne/krav 1,0 Maks.time Evne/krav 1,0 Maks.forbrug Timer/døgn 2,3 Anlægstekniske data år 2010 Indvindingstilladelse udløber x Ejerforhold (Kommunalt/Privat) x P Indvindingsboringer (Antal i drift) x 3 Iltningsmetode (Trappe/Bakke/Kompressor) x B Filtrering (Enkelt/Dobbelt) x E Filtertype (Åben/Lukket) x Å Rentvandspumper (Antal i drift) x 3 Trykstyring (Hydrofor/Membranbeholder/ VLT) x V Terrænkote x 6 Afgangstryk (mvs) x 4

10 Kortbilag 1 - Ledningsregistrering

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk

Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse af Kostræde Ny Vandværk Beskrivelse og historie Kostræde Ny vandværk er et privat vandværk, som er organiseret som et A.m.b.a. og beliggende på Højdevej 18, 4750 Lundby, matrikel nr. 25cu Kostræde

Læs mere

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk

Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse af Svinø ved Mosen Vandværk Beskrivelse og historie Svinø ved Mosen Vandværk er et privat vandværk organiseret som et andelsselskab og beliggende på Dybsøvejen 24, 4750 Lundby på matrikel nr.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk

Tilstandsrapport og status. Bønnerup Vandværk Tilstandsrapport og status Bønnerup Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel

Vojens Kommune. Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Vojens Kommune Vandforsyningsplan 2003-2014 Forudsætningsdel Titelblad Rekvirent: Rådgiver: Vojens Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuscentret 7 6500 Vojens Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 87 32

Læs mere

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab

15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 15 Nr. Broby Vandværk Andelsselskab 2 2 Nr. Broby Vandværk Nr. Broby Vandværk Hjemmeside: http://www.nrbrobyvand.dk Indvindingstilladelse Tilladelsesdato: 15. april 1986, 25. oktober 1999 og 24. maj 2006

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Forudsætningsdel Oktober 2008 Titelblad Udgiver: Konsulent: Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Watertech

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

LEMMING VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ LEMMING VANDVÆRK LEMMING VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 6 4.1 Råvand 6 4.2 Rentvand

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026

TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 TÅRNBY KOMMUNE VANDFORSYNINGSPLAN 2014-2026 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Resume 5 Mål og visioner 7 Plan for den fremtidige vandforsyning 11 Status over vandforsyningen 19 Referencer 40 Bilag 1: Oversigtskort

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune. Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit Introduktion Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til vandværksafsnittene 3 1.2 Oversigtskort 3 1.3 Tekniske oplysninger.. 3 1.4 Den

Læs mere

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/

BRYRUP NY VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ BRYRUP NY VANDVÆRK BRYRUP NY VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningsplanen /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 3 Boringer 5 Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 7 Råvand 7 Rentvand 7 Vandbehandling

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013-20 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 2. GRUNDLAG FOR PLANEN 2 2.1 MILJØMINISTERIETS HANDLINGSPLAN TIL SIKRING AF DRIKKEVAND 2 2.2. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere

Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere Bilag 3: Retningslinjer for behandling af enkeltinvindere 1/1 Indholdsfortegnelse 1. Enkeltindvinding... 1 1.1 Definition af naturligt forsyningsområde... 1 1.2 Tilsyn med vandkvaliteten hos enkeltindvindere...

Læs mere

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger

Vandforsyningsplan 2012-2022. Status- og forudsætninger Vandforsyningsplan 2012-2022 Status- og forudsætninger INDHOLD 1. Indledning 1 2. Rammer for vandforsyningsplanen 3 2.1 Lovgrundlag 3 2.1.1 Vandforsyningsloven 3 2.1.2 Vandsektorloven 3 2.2 Status for

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere