Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD"

Transkript

1 Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1

2 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at byggeog anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed. Det sidste er tilfældet her. VVM-redegørelse Novo Nordisk A/S. Hillerød Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Novo Nordisk A/S Udgivet april 2014 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Copyright Novo Nordisk A/S, Miljøstyrelsen Hvor ikke andet er angivet, er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN side 2 af 59

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND NOVO NORDISK A/ /S PROJEKTBESKRIVELSE REGLER FOR VVM PLIGT... 7 EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE AKTIVITETER LOKALISERING OG PLANFORHOLD MILJØGODKENDELSER OG TILLADELSER EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSER OG TILLADELSER FREMTIDIGE MILJØGODKENDELSERR RELATIONER TIL RISIKOBEKENDTGØRELSEN ALTERNATIVER O ALTERNATIVET ANDRE ALTERNATIVER KOMMENTARER FRA IDÉ FASEN PRODUKTION PROCESBESKRIVELSEE HJÆLPEANLÆG OG LABORATORIERL R BEDST ANVENDELIGE TEKNIK (BAT) RÅVAREFORBRUG MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN LUFTFORURENING NO X OG CO FRA FYRINGSANLÆGG STØV OPLØSNINGSMIDLER (VOC) OG EMISSION FRA SPRØJTESTØBNING TRAFIK OG TRAFIKSTØJ INDUSTRISTØJ ENERGI VAND OG SPILDEVAND AFFALD JORD OG GRUNDVAND LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD af 59

4 9.9 KLIMA NATUR, FLORA OG FAUNA NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDE ER IKKE NATURA NATURA ARKÆOLOGI KULTURMILJØ, ARKITEKTUR OG REKREATIVE INTERESSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN SOCIOØKONOMISKE FORHOLD KUMULATIVE EFFEKTER NO X X EMISSION KUMULATIV STØJ INDUSTRISTØJ STØJ FRA VEJE SAMLET VURDERING AF KUMULATIVE EFFEKTER EVENTUELLE MANGLER ORDFORKLARING REFERENCER Bilag: Bilag 1: Visualisering 4 af 59

5 1 Indledning og baggrund Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Hillerød herunder pilotaktiviteter, fremstilling af bløderpræparater, produktion af færdigvarer, produktion af devices til brug i diabetesbehandling samt forsknings-og udviklingsaktiviter. Pilotaktiviteterne vedrører fremstilling af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg. Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt. Novo Nordisks fremtidsplan for site Hillerød (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af tre nye faciliteter til udvidelse af de eksisterende pilot- og produktionsaktiviteter samt mulighed for etablering af en tabletproduktion. Det er derfor valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens område i Hillerød samt at inkludere fremtidige udvidelser frem til Figur 1: Oversigtskort med angivelse af Novo Nordisk A/S, site Hillerød. 5 af 59

6 2 Novo Nordisk A/S Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed. Virksomheden er førende indenfor behandling af diabetes, hæmofili (blødersygdom), væksthormonbehandling mv. Novo Nordisk beskæftiger knap medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere end 180 lande. Virksomheden har en lang række aktiviteter samlet i Hillerød på et område, der betegnes som site Hillerød. Aktiviteterne i området dækker både produktions- og forsøgsanlæg, laboratorier, kontorer mv. I dag er site Hillerød den daglige arbejdsplads for ca mennesker. Ved udbygning af området i henhold til fremtidsplanen for 2025 vil der blive ca arbejdspladser i alt på sitet. 6 af 59

7 3 Projektbeskrivelse 3.1 Regler for VVM-pligt Novo Nordisks bulk-produktioner i form af celledyrkning, grov- og finoprensning af Active Pharmaceutical Ingredients (API er) er omfattett af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 /1/: Listepunkt 6 e): Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlægg til fremstilling i indu- striel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basispro- maling dukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Produktion af færdigvarer i form af f formulering og påfyldning er omfattet af bilag 2: Listepunkt 6 b) Fremstilling af pesticider ogg farmaceutiske produkter, og lak samt elastomerer og peroxider. Ovenstående listepunkter vedrører produktion til kommercielt brug (salg). Pilotanlæg, der f.eks. fremstiller produkt til kliniske afprøvninger, er ikke i sig selv VVM- pligtige. Men når de er placeret på en site med aktiviteter, der er omfattet af VVM-reglerne, skal pilotaktiviteterne kunne holdes inden for rammerne i den pågældende VVM. 3.2 Eksisterende og fremtidige aktiviteter Virksomheden planlægger en rækkee ændringer og udvidelser på sitet. Den overordnede fremtidsplan for site Hillerød frem til 2025 er i hovedtræk: 1) Produktion i pilotanlægget i bygning 25K 2) Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter svarende til bygning 25K 3) Ny facilitet til formulering f og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til tabletproduktion 4) Ny facilitet til fremstilling f af penne 5) Forøgelse af støbe- og montagekapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny bygning. 6) 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også ett nyt affaldsdepot Punkt 1) og 2) medførerr VVM-pligt.. Punkt 3) er screeningspligtigt og punkt 4)-6) er hverken screenings- eller VVM-pligtige menn skal kunne rummes indenfor rammerne af den samlede s VVM jf. ovenstående afsnit 3.1. VVM-redegørelsen udarbejdes i henholdd til virksomhedens plan for fremtidige udvidelser frem til Af Figur 2 herunder fremgår ovennævnte udvidelsesplaner samt s placeringen af de forskellige bygninger på sitet. Virksomhedens eksisterendee og fremtidige pilot- og produktionsaktiviteter er listet i Tabel 1. 7 af 59

8 Figur 2: Novo Nordisks site Hillerød med angivelse af eksisterende bygninger og fremtidige udvidelser og ændringer. Mulige placeringer af nye produktionsfaciliteter ogg administrationsbygning er e angivet med hhv. rødt og blåt. En mulig alternativ placering for en af de nye faciliteter, alterntivt udvidelse af 24A, er angivet med stiplet linje. 8 af 59

9 Bygning Eksisterende aktivitet inkl. igangværende udvidelser Fremtidsscenarie År for etablering (estimat) 24A Sprøjtestøbning og delmontage af plastkomponenter til engangspenne Udvidelse af kapacitet i eksisterende eller ny bygning K 25A 25K Samling, pakning og forsendelse af plastpenne Forsøgsfremstilling af nye devices Formulering og påfyldning af farmaceutiske færdigvarer Samling af engangspenne Kommerciel produktion af API celledyrkning, grov- og finrensning. Pilotaktiviteter (MCP) Ingen væsentlige ændringer Ingen væsentlige ændringer Ingen væsentlige ændringer Både kommerciel produktion og pilotaktiviteter i MCP Ny 24K vest - Samling, pakning og forsendelse af plastpenne Forsøgsfremstilling af nye devices Ny 25A vest - Ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter Ny 25K vest - Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter (celledyrkning, grov- og finrens) Pilotaktiviteter (celledyrkning, grov- og finrens af API) Tabel 1: Novo Nordisks eksisterende og fremtidige produktions- og pilotaktiviteter i Hillerød frem til Bygninger, der ikke er nævnt i Tabel 1 (20A-20TG) dækker primært over administration og aktiviteter tilknyttet udvikling af devices. 9 af 59

10 4 Lokalisering og planforhold Hillerød Kommune har udarbejdet en ny Kommuneplan 2013, som blev vedtaget 25. september I det følgende gennemgås kommuneplanrammer og lokalplaner for Novo Nordisks site samt de tilstødende områder. Kommuneplanrammerne ses af Figur 3 og lokalplanerne af Figur 4. Heraf ses at områderne vest og sydøst for sitet ikke er lokalplanlagt. Novo Nordisks site Hillerød er beliggende i Hillerød Erhvervsområde nærmere specifikt i rammeområdet EO.E.3 Erhvervsområde, biotec Syd. Dette område er opdelt i to lokalplaner hhv. Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 (LP 226)og Trollesminde Erhvervsområde, Etape 3 (LP 254). Mod nord og nordøst grænser sitet op til den øvrige del af erhvervsområdet, som både inkluderer områder udlagt til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Her ligger bl.a. biotec virksomheden Biogen Idec og Erhvervsskolen Nordsjælland. Mod øst grænser sitet primært op til boligområderne Amtmandsvang (SB.B.17) og Favrholmvænget/Kildedalen (SB.B.17) som er udlagt til hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Ved den sydøstlige grænse ligger det nyudlagte plandistrik Hillerød Syd, hvor Novo Nordisk grænser op til området Hillerød Syd, øst for Roskildevej (HS.D.4), der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for dette område. I det nye Hillerød Syd skal der bl.a. etableres et nyt supersygehus samt ny S-togsstation dette er dog i en lidt større afstand til sitet. Mod syd grænser sitet op mod Favrholm, kursus og fritidscenter. I den sydlige del af dette område er selve kursus- og fritidscenteret beliggende. Nord for kursuscenteret ligger et mindre naturområde, der er udlagt til grønt rekreativt område. Hele dette lokalplanlagte område er ejet af Novo Nordisk A/S. Figur 3: Kort over Kommuneplanrammer. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. 10 af 59

11 Figur 4: Kort over Lokalplaner. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. De forskellige rammeområder og lokalplaner er listet i Tabel 2 og Tabel af 59

12 Kommuneplanrammer Hillerød Kommuneplan 2013 Område Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som EO.E.3 EO.E.2 EO.D.3 EO.B.1 EO.E.1 SB.E.1 SB.C.43 SB.B.17 SB.B.18 HS.D.4 HS.F1 HS.D.4 EO.F.3 EO.F.2 Erhvervsområdet, biotec syd Erhvervsområde Erhvervsområdet, biotec nord Erhvervsområde Erhvervsområdet, Erhvervsakademiet Område til offentlige formål. Uddannelsesinstitutioner Erhvervsområdet, Trollesminde Vænget Boligområde. Åben-lav. Erhvervsområdet, Trollesminde Kontorpark Erhvervsområde. Kontor og service erhverv. Slotsbyen, Milnersvej/ Slangerupgade Erhvervsområde Slotsbyen, centerområde ved Milnersvej Centerområde Slotsbyen, Amtmandsvang Boligområde. Åben-lav. Slotsbyen, Favrholmvænget/Kildedalen Boligområde. Tæt-lav. Hillerød Syd, øst for Roskildevej Blandet bolig og erhverv Hillerød Syd, grønt område Favrholm Rekreativt grønt område Hillerød Syd, Favrholm kursus- og fritidscenter Blandet bolig og erhverv. Erhvervsområdet, Ydre kile Rekreativt Område Erhvervsområdet, Indre kile Rekreativt Område Tabel 2: Kommuneplanrammer i og omkring Novo Nordisk, Site Hillerød 12 af 59

13 Lokalplaner og byplanvedtægter Plan Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som LP226 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 Området er udlagt til erhvervsområde og mere specifikt til virksomheder med et stort arealbehov. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Området er udlagt til miljøklasse 3-6, hvor klasse 4-6 skal godkendes af byrådet (Dækker delvist Novo Nordisks site). LP 254 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 3 Erhvervsområde. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Erhvervsformålet skal høre ind under miljøklasse 1, 4 og (Dækker delvist Novo Nordisks site). LP293 Trollesminde Business Park Erhvervsområde for arealkrævende virksomheder fortrinsvis medico-, miljø- og IT-sektoren (fremstillings, forsknings- og uddannelsesaktiviteter) (Biogen Idec er beliggende i dette lokalplanlagte område). LP266 Område ved Trollesminde Blandet bolig og erhverv. Den vestlige del af området er udlagt til erhverv og giver tilladelse til etablering af det nuværende AMU-center. Den vestlige del af området er udlagt til boligformål LP360 Del af Trollesminde Kontorpark i Hillerød Erhvervsområde. Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 1 og 2, offentlig og privat service (grænser kun op til Novo Nordisks område hvor den smalle tange rammer rundkørslen) BV19 Åmosegården Området er udlagt til offentlige formål. Området må anvendes til institutioner og erhverv, som byrådet vurderer finder naturligt plads i området (Erhvervsskole samt Hillerød Hotel & Restaurant Krydderiet er beliggende er). LP351 LP122 BV40 LP342 LP258 Lokalcenter ved Milnersvej i Hillerød Centerområde med bl.a. dagligvarebutik Område ved Herlufdalsvej Blandet bolig og erhverv. Den nordligste del er udlagt til let industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Den sydlige del af lokalplanområdet er udlagt til boligformål (beskyttede boliger) Amtmandsvang Området er primært udlagt til boligformål hhv. åben-lav og tæt-lav. Derudover er der et mindre område, der grænser op mod Roskildevej, der er udlagt til børneinstitution Favrholm kursus- og fritidscenter Den sydlige del af lokalplanområdet, hvor Favrholm ligger er udlagt til erhverv klasse 1. Den nordlige del af området er et naturområde. Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone for en forlængelse af Peder Oxes Allé Forlængelse af Peder Oxes Allé med tilslutning til Hillerødmotorvejen Tabel 3: Lokalplaner og Byplanvedtægter i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 13 af 59

14 Vurdering Det vurderes, at Novo Nordisks pilot- og produktionsaktiviteter ligger inden for de angivne anvendelsesområder for både kommuneplanrammer og lokalplaner. De kommende nye faciliteter svarer miljømæssigt til de eksisterende aktiviteter. I nærværende VVM redegøres for samtlige af virksomhedens miljøpåvirkninger. Generelt set er disse vurderet som værende ikke væsentlige. Det vurderes derfor, at virksomheden ligger inden for de vejledende grænser for miljøklasse af 59

15 5 Miljøgodkendelser og tilladels ser 5.1 Eksisterende miljøgod dkendelser og tilladel- ser Novo Nordisk i Hillerød er som helhed omfattett af en samlet godkendelse og en samlet spilde- vandstilladelse. Desuden er der meddelt særskilt godkendelse til etablering af et grundvandskø- leanlæg. Godkendelserne fremgår af Tabel 4. Bygning Anlæg Godkendt MBL alle - alle 16/08/ /09/ og 22 25/02/2005 1) 28 Miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S i Hillerød revurdering af miljøgodkendel-- se Grundvandskøleanlæg Spildevandstilladelse Tabel 4: Miljøgodkendelser (hoved- og delgodkendelser) samt spildevandstilladelser for site Hillerød. 1) Vilkår for udledning aff fosfor er ændret Anlægget i bygning 25 K er desudenn godkendt af såvel Miljøstyrelsen somm Arbejdstilsynet til arbejde (produktion og storskalaforskning) med Genmodificerede mikroorganismer. 5.2 Fremtidige miljøgodkendelser Miljøgodkendelse af de planlagte ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de konkrete pro- jekter ønskes igangsat. 5.3 Relationer til risikobe ekendtgørelsen Oplagskvotient Eksisterende drift I den reviderede miljøgodkendelse af site Hillerød meddelt den d 16. august 2012 konkluderes, at sitet ikke er omfattet aff reglerne i Risikobekendtgørelsen /2/. Der er ikke sket ændringer i oplag af risikostoffer på sitet siden da, og sitet er såledess fortsat ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det ses af Tabel 5, at oplagskvotienterne både forr eksiste- og er rende og fremtidig driftt langtfra overskrider tærskelværdienn for kolonne-2 virksomhed dermed ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. I forbindelse med etablering af de nye faciliteter, vil oplaget af en række stoffer stige til ca. det dobbelte, men i betragtning af de meget små oplagskoefficienter vil dissee stigninger ikke i medfø- re overskridelse af tærskelværdierne. Fremtidig drift 2025 Tærskelværdi for kolonne 2- virksomhed Giftighed og miljøfarlighed <0,1 <0,1 1 Antændelighed 0,1 0,2 1 Tabel 5: Oplagskvotient og tærskelværdier jf. Risikobekendtgørelsen. Oplagskvotient er beregnet som den samledee sum af hvertt enkelt aktuelt stof divideret med tærskelværdien for det pågældende stof. 15 af 59

16 6 Alternativer 6.1 O-alternativet O-alternativet er det alternativ, hvor de fremtidige ændringer frem til 2025, som beskrevet i afsnit 3, ikke bliver etableret. Konsekvenserne vil være en begrænsning i virksomhedens mulig- af ca. heder for vækst, indtjening, forskning og udvikling samt mistet mulighedd for etablering 1000 nye arbejdspladser. Hvis virksomheden ikke har mulighed for at gennemføre ændringerne, kan det betyde en benye produk- grænsning i virksomhedens aktiviteter for så vidt angår udvikling og fremstilling af ter. Det er vigtigt, at nye produkter kan komme hurtigt på markedet. m Dette vil produktionsmu- lighed i pilotanlæg bidrage til, da ett nyt produkt således hurtigt kan produceres i små mængder. De nye faciliteter giver derudover på generelt niveau øget produktionskapacitet. Formulering og fyldning som foregår i 25A og pakning i 24K, som ønskes udvidet med helt nye faciliteter, er de sidste trin t i produktion af et færdigt medicinalprodukt. Hvis kapaciteten her er for lille, betyder det, at virksomheden ikke kan følge med efterspørgslen.. Sprøjtestøbning af komponenter til penne som ønskes udvidet i bygning 24A err en del af Novo Nordiskss pennesyde planlagte stemer og dermed ligeledes en vigtig del af virksomhedens diabetes d produkter. Alle udvidelser er derfor medvirkende til at kunne levere livsnødvendig medicin. Virksomheden arbejderr på at udvikle diabetespræparater påå tabletform. En eventuell kommende tabletproduktion vil levere til et marked, hvor dette produktt i dag ikke findes, men efterspørges af de fleste diabetes patienter. Muligheden for etablering af en sådan produktion vil derfor lige- ledes være vigtig i forhold til virksomhedens fremtidsvision. 6.2 Andre alternativer Andre alternativer vil være, at Novoo Nordisk etablerer de nye faciliteter et andet sted i Danmark eller udlandet. Fordelen ved at etablere de nye faciliteter i Hillerød er, at virksomhedenn allerede råder over større arealer på sitet, og der således både er plads samt at infrastrukturen i områdett er etable- ret. Såfremt placeringen af de nye faciliteter ikke tillades i Hillerød vil en mulig alternativ placering for nye faciliteter være i Kalundborg. I Kalundborg har virksomheden dog begrænsede arealer, til rådighed, hvorfor også en placering af en eller flere af kapaciteterne kunne etableres i tilknyt- ikke dra- ning til virksomhedens aktiviteter i udlandet. Dette vil for okalområdet betyde, at det ger nytte af de fremtidige arbejdspladser og nogle arbejdspladser vil desuden flytte helt ud af landet. 16 af 59

17 7 Kommentarer fra Idé-fasen VVM processens første høringsperiode var idé-fasen, hvor Miljøstyrelsen indkaldte idéer og forslag til hvad, der skal indgå i VVM-redegørelsen. Idéfasen løb fra den 5. april til den 3. maj I idé-fasen kom der ét høringsvar fra Danmark Naturfredningsforening Hillerød. Foreningen foreslog at følgende to elementer skulle indgå i VVM-arbejdet: 1. Ved en evt. omlægning af regnvandsafledningen tænkes mulighederne for at udvide og udvikle de vådområder, hvortil regnvandet afledes, ind. 2. En forøgelse af energiforbruget modsvares af en tilsvarende øget produktion af forureningsfri energi på virksomheden. Nedenfor redegøres for hvordan punkterne har indgået i VVM-arbejdet og nærværende redegørelse. Ad 1: Regnvandsafledningen fra siten sker i dag til søen ved Favrholm. Den øgede regnvandsmængde som følge af de planlagte udvidelser vil ligeledes blive ledt til søen ved Favrholm, hvormed virksomheden bidrager til en fortsat udvikling af vådområdet. Forhold omkring regnvand er yderligere beskrevet i afsnit 9.5 og Ad 2: Novo Nordisk arbejder med klimaet på et strategisk niveau, dvs. at muligheder og mål for reduktion af virksomhedens klimapåvirkning vurderes og fastsættes ud fra, hvor det for klimaet samlet set giver mest værdi. Siden Novo Nordisk i 2005 satte mål for at reducere CO 2 -udledningen, har især følgende indsatsområder haft høj prioritet: energi effektiviseringer vedvarende energi Energieffektiviseringer Der er siden 2005 gennemført mere end 600 energiprojekter, som tilsammen har medført en reduktion af det årlige energiforbrug på 20 % for hele virksomheden. Novo Nordisks energispareprogram gennemføres i Danmark, herunder også i Hillerød, sammen med Dong Energy. Alle produktionsområder indberetter hvert år opnåede besparelser. Vedvarende energi I 2007 indgik Novo Nordisk aftale med Dong Energy om at købe certifikater fra Horns Rev2, som et alternativ til selv at etablere vindmøller. Novo Nordisks program for vedvarende energi har især fokus på de områder, hvor vi er afhængige af energiforsyning baseret på kul, da kul har en væsentlig højere CO 2 -emission pr. produceret energienhed end eksempelvis naturgas. Vores næste prioritet er således at skifte fra kul til grøn energi i Kalundborg og Kina for herved at opnå de største reduktioner. I Kalundborg arbejder Novo Nordisk sammen med Dong Energy, Novozymes, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning for en grøn energiforsyning i byen. I Hillerød anvendes naturgas til produktion af damp og varme. Naturgas har en langt lavere emissionsfaktor end kul, hvorfor dette indtil videre ikke har haft første prioritet. Virksomheden arbejder således med forureningsfri energi, men på globalt niveau. Se i øvrigt afsnit af 59

18 8 Produktion 8.1 Procesbeskrivelse Cellen producerer et forstadium til det aktive produkt Celledyrkning Forstadiet til produktet koncentreres og isoleres Grovrensning Forstadiet omdannes til aktivt produkt (API) og urenheder fjernes Finrensning API fra andre geografiske sitess Alternativ Det rene API opløses i vand og blandes med f. eks. konserveringsmidler, hvorefter det fyldes på små emballager (hætteglas og lignende) Formulering og påfyldning Tablet produktion Device produktion og samling Det rene API opløses i vand og blandes med fyldstoffer, hvorefter det granuleres og presses til tabletter. Sprøjtestøbning og delmontage af plastkomponenter til engangsdevices (eks. penne) Samling af penne Produktionen af API (Active Pharmaceutical Ingredients) består af en række forskellige proces- ser. Figur 5 viser et eksempel på en typisk produktionsproces, som den finder sted på site Hillerød. Novo Nordisk har produktion på flere geografiske sites, hvilket også fremgår af afsnit 5. For site Hillerød betyder det, att f.eks. insulinprodukter, der formuleres og fyldess i bygning 25A, er blevet produceret i Kalundborg. Pilotaktiviteterne i Hillerød dækker forskelligee af nedenstående del- processer, men inkluderer ikke formulering og fyldning. Figur 5: Proces for produktion og pilotfremstilling af API baseret på celledyrkning, formulering og på- fyldning af API, samling af penne samtt tabletproduktion. Novo Nordisks produktion af API err og forstadier til API er foregår f ved hjælp af genetisk modifi- i cerede mikroorganismer eller pattedyrsceller. I Hillerød anvendes p.t. udelukkende pattedyrsceller. Pattedyrscellerne er alle kategoriseret GMO klasse 1 (den laveste klasse), hvilket betyder, at organismerne ikkee indebærer nogen risici for natur, miljø og sundhed. Anlæg,, hvor der arbejdes med genmodificerg rede celler, er indrettet i henhold til de respektive myndigheders krav om indeslutning. Både de anvendte celler og de eksisterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover er produktionen, hvorr GMO ind- har i Hil- går, også godkendt af Miljøstyrelsen n. I det følgende beskrivess hovedprocestrinnene ved den produktion, som Novo Nordisk lerød i dag. Tilsvarendee er gældendee for de planlagte udvidelser. Dyrkning Cellerne dyrkes med henblik på at høste et stof som cellen producerer. Det pågældende stof kan være selve API en eller et forstadie til det endelige API. 18 af 59

19 Processen startes først op med en podning og derefter opformering af cellerne. Opformeringen sker ved tilførsel af celler og næringsvæske til en mindre beholder. Når den ønskede celletæthed er nået, overføres cellerne til en lidt større beholder og når den ønskede celletæthed igen er nået, overføres cellerne til sidst til selve dyrkningstanken. Dyrkningsprocessen foregår som en kontinuert proces, dvs. at der løbende høstes produkt samtidig med at der tilføres ny næringsvæske til cellerne. Grovrensning Første trin i oprensningen er høsten, hvor dyrkningsvæsken udtages fra dyrkningsstanken og overføres til en mellemtank. Herefter klares væsken ved centrifugering og efterfølgende filtrering, hvorefter væsken er klar og fri for pattedyrsceller. Finrensning Den cellefri høst fortsætter til finrensningen. Ved rensningen isoleres det aktive stof fra væsken gennem en række kromatografiske søjleprocesser. Ved de kromatografiske rensninger anvendes saltopløsninger som eluenter. Slutproduktet er rent API, som nedfryses. Dette produkt går videre til påfyldning på andre sites (pt. i Gentofte og på sigt Kalundborg). Formulering og påfyldning Langt de fleste af Novo Nordisk produkter er flydende præparater, der er fyldt på såkaldte hætteglas eller Penfill s i størrelser fra 1,5 ml til 10 ml. I Hillerød modtages i dag insulin til påfyldning, der er fremstillet i Kalundborg. Dette kan ændres fremadrettet, afhængig af hvad der logistisk giver mening for virksomheden. Påfyldningen indledes med en præparation, hvor API en opløses i meget rent vand, det såkaldte WFI (Water For Injektion). Opløsningen blandes med bl.a. konserveringsmidler, hvorefter blandingen sterilfiltreres og overføres til en tank i det sterile område. Herfra køres det færdigformulerede præparat til påfyldningsanlæggene. Fyldeudstyret består af fyldelinier, hvor hætteglas og glas til Penfill vaskes og silikoneres i den ene ende af anlægget. De vaskede glas kører derefter igennem en steriltunnel og ind i det sterile område, hvor glassene fyldes med det aktuelle præparat og lukkes automatisk med stempel og/eller kapsel. Eventuelt kan produktet frysetørres til slut. Efter påfyldning bliver præparaterne kontrolleret for fejl. Tabletfremstilling Tabletfremstilling foregår typisk ved en granuleringsproces efterfulgt af tablettering, hvor tabletterne presses og evt. coates (overtrækkes). I granuleringsprocessen blandes det aktive stof med en række hjælpestoffer, hvorefter der tilsættes granuleringsvæske. Herefter tørres blandingen i en fluid bed proces. Efter endt tørring findeles granulatet til ønsket partikelstørrelse. Granulatet blandes igen med hjælpestoffer, hvorefter det ledes videre til tabletmaskinen, hvor tabletterne presses. De pressede tabletter overføres til sidst til en tabletcoater, hvor de overtrækkes med en tynd film. Fremstilling af penne Penne til injektion af insulin og andre farmaceutiske produkter fremstilles ved sprøjtestøbning af forskellige små plastkomponenter, som derefter samles i en proces, der kaldes for-montage. Fremstillingsprocessen foregår på en række sprøjtestøbemaskiner. De støbte komponenter samles efterfølgende manuelt eller på fuldautomatiske montagelinjer. Processer i nye anlæg Processerne i de nye anlæg, der er omfattet af nærværende VVM-redegørelse, bliver af samme type som de processer, der er beskrevet i det foregående. 19 af 59

20 Da Novo Nordisk som før f nævnt arbejder på at kunne fremstille diabetesmedicin på tabletform, kan en mulighed være at erstatte enn forøgelse af fyldekapaciteten med tabletproduktion svaren- de til ovenstående beskrivelse. 8.2 Hjælpeanlæg og laboratorier Til processerne anvendes en række forskellige forsyninger, herunder h renset vand, damp, tryk- lokalt på luft, køling, nitrogen, carbondioxid,, ilt mv. Disse forsyningsanlæg er typisk installeret de enkelte lokaliteter. Forsyninger vil være tilsvarende for de fremtidige nye faciliteter. Virk- forsy- somheden overvejer dog også muligheden for på sigt at indføre helt ellerr delvist centrale ninger. Derudover er der decentrale neutraliseringsanlæg til behandlingg af spildevand, ved de bygninger, hvor det er relevant. r Vandbehandling Farmaceutisk produktion kræver vand med en meget høj renhedsgrad. Renhedsgraden varierer efter hvilke procestrin, der er tale om. I bygningg 25K (finrensning) og bygning 25A anvendes vand af den højeste renhedsgrad kaldet Water for Injection (WFI). WFI er betegnelsen for vand, der er så rent, at det kan injiceres i kroppen. I pilotanlæggene anvendes vand af en lidt lavere renhedsgrad kaldet Purified Water. Purified Water fremstilles ved bl.a. blødgøring, ionbytning og o membranfiltrering af drikkevand. WFI fremstilles ved destillering af Purified Water. De anvendte vandkvaliteter vil væree tilsvarendee i de fremtidige nye faciliteter. Dampproduktion Der anvendes to forskellige damptyper: rådamp og rendamp. Rådamp anvendes som proces- fabrikker. varme og produceres i naturgasdrev vne kedelanlæg placeret decentralt d ved de enkeltee Rendamp produceres i bygning 25kk og 25A, hvor det anvendes til sterilisering af procesudstyr. Rendamp produceres i rendampsgeneratorer ved fordampning af Purified Water, hvor rådamp er varmekilde. Trykluft Der bruges trykluft til instrumentluft og procesluft. Trykluftt produceres af elektrisk drevne trykelektriske luftkompressorer. Køling Der er behov for køling både til processer og til rumkøling. Køling K foregår via lokale kølekompressorer placeret ved de forskellige faciliteter. Derudover er der etableret åbne våde køletårne ved bygning 25A og 25K og ammoniak køleanlæg ved v 24K. Derr anvendes ikke kølean- syd for produktionssitet (Favrholm). Grundvandskøleanlægget er etableret efterr godkendelse fra Hille- læg, der anvender HCFC kølemidlerr (R22). I tilknytning til siten err der i 2010 etableret et grundvandskøleanlæg i det grønne område rød Kommune og leverer proceskøling til 24A hele året og rumkøling i sommerhalvåret. Over- 24A ved skudsvarmen fra køleprocessen kann desuden anvendes til rumopvarmning af bygning hjælp af varmepumper,, der anvender ammoniak. Grundvandskøleanlægget forventes at have kapacitet nok til den planlagte produktionsudvidelse i 24A. Gasser Nitrogen, CO 2, ilt mv. bruges både direkte i processerne og til t transport af medie mv. Nitrogen købes i flydende form, hvorfra det distribueres ud til processen. Neutraliserings- og killanlæg Der er decentrale neutraliseringsanlæg ved bygning 25A og 25K. På den måde sikres, at spilde- spilde- vandsstrømme med forr høj eller lavv ph neutraliseres før sammenblanding med øvrigt vand og udledning til offentlig kloak. I 25K er der desuden etableret e killanlæg til varmebehand- ling af GMO-holdigt spildevand. 20 af 59

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. April VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

Indkaldelse af idéer og forslag. April VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød April 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Hvad er VVM? Forkortelsen

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD. November 2013, offentlig høring - Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD November 2013, offentlig høring 1 af 17 Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Marts 2012

Indkaldelse af idéer og forslag. VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Marts 2012 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Marts 2012 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende redegørelse

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse August 2012 1 Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger

Læs mere

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes.

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes. Hillerød Kommune Virksomheder J.nr. MST-1274-00056 Ref. Kigni Den 9. april 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Hillerød Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Til Hillerød

Læs mere

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft

Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft 30. oktober 2014 Miljøvurdering af lokalplan 13-012 støj og luft Miljøvurdering af væsentlige miljøpåvirkninger Indledning Miljøvurdering af lokalplan 13-012: Etablering af mere forureningsfølsomt erhverv

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk

Bilag A Skema til brug for VVM-screening. VVM Myndighed. Miljøstyrelsen, Roskilde. Basis oplysninger. Rørvangsvej Holbæk Bilag A Skema til brug for VVM-screening VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen, Roskilde Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Ny produktionslinje på Pharmacosmos til produktion af DEAE-dextran

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr.

Til ØU til orientering 03-02-2012. Sagsnr. 2011-68440. Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort. Dokumentnr. Til ØU til orientering Kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut bekendtgjort Miljøstyrelsen Roskilde har bekendtgjort kommuneplantillæg med VVM for Statens Serum Institut og har dermed meddelt

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse Udkast august 2012 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gladsaxe Kommune for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gladsaxe Kommune for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd. Roskilde J.nr. MST-1274-00036 Ref. Kigni Den 8. oktober 2012 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd (VVM anlæg) i Gladsaxe Kommune Miljøstyrelsen offentliggør

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19

Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Kommuneplantillæg 19 Forslag til tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Randers Kommune side 32 Kommuneplantillæg BaggRund Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune,

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Denne pdf indeholder følgende i nævnte rækkefølge:

INDHOLDSFORTEGNELSE. Denne pdf indeholder følgende i nævnte rækkefølge: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne pdf indeholder følgende i nævnte rækkefølge: Udstedelsesbrev Sammenfattende redegørelse Kommuneplantillæg Ikke-teknisk resumé VVM-redegørelse Visualisering Miljøgodkendelse inkl.

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen

Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen Anmeldelse efter VVM-bekendtgørelsen 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opbygning af nyt filterarrangement i ekstraktionsafdelingen bygning med oliebehandling

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Tillæg 19 til Kommuneplan Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Tillæg 19 til Kommuneplan 2013 Bolig- og erhvervsområde ved Gl. Viborgvej Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev m Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Tørslev Øster Bjerregrav

Læs mere

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag

Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag HOLBÆK KOMMUNE Udskiftning af asfaltværk i Undløse indkaldelse af idéer og forslag VVM-redegørelse for Colas Danmark A/S, asfaltværk i Undløse Dato: 27. august 2015 Sagsb.: Jørgen Sandal Møller Sagsnr.:

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft

Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Tillæg 3 til kommuneplan - Erhvervsområde, DAKA ved Assentoft Status: Forslag Offentliggørelse af forslag start: 20. december 2017 Høringsperiode start: 20. december 2017 Høringsperiode slut: 28. februar

Læs mere

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat.

Der er nærmere redegjort for de vurderinger, der ligger til grund for afgørelsen i det vedlagte notat. Dansk Containerindustri (ABC Coating) Limfjordsvej 11 6715 Esbjerg N Att.: Knud Ravn/Dorthe Thrysøe Brevet er sendt eletronisk via: Digtalpostkasse for CVR nr.: 34086427 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune Lovgrundlag: BEK nr. 1184 af 06/11/2014 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer

Læs mere

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5

ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Tønder Kommune Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 E-mail: teknisk@toender.dk ANMELDESKEMA efter VVM-bekendtgørelsens bilag 5 Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b

Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2 punkt 3b Odense Kommune Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Etablering af transmissionsledning til fjernvarmeforsyning af Søndersø. Projektet vurderes at være

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg

Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses i miljøkonsekvensrapport for udbygning af Sinding-Ørre Biogasanlæg Herning Bioenergi, Sinding-Ørre Biogasanlæg, Rosmosevej 4, 7400 Herning Oktober

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk)

Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk) Kommuneplantillæg og resume (ikke teknisk) Udvidelse af produktionen af antibiotika på Xellia Pharmaceuticals ApS, Dalslandsgade, København S September 2010 1 Indledning 4 1.1 Virksomheden Xellia Pharmaceuticals

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr.

Bygherres kontaktperson og telefonnr. I forbindelse med nærværende ansøgning dog Hanne Pedersen, Hjermvej 28, 7500 Holstebro, telefon nr. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Miljøstyrelsen Virksomheder, Aarhus Tekst Omfatter ændringer/ombygning

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte

Indkaldelse af idéer og forslag. Februar 2014. VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Indkaldelse af idéer og forslag VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte Februar 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse Sammenfattende

Læs mere

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt)

BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A BRAMDRUP VESTERGADE 7-9, 6100 Haderslev SOLCELLEANLÆG PÅ TAG Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Haderslev Kommune Ansøgers oplysninger Projekt beskrivelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Herning Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Solfangeranlæg til brug for supplering

Læs mere

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted

Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Langevadgaard Fritidslodder A.m.b.a. Att: Rene Larsen Plejeltvej 1 3230 Græsted Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282564 apr55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte. Høringsbrev Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 14. oktober 2014 Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej (VVM anlæg) i Gentofte Kommune Miljøstyrelsen

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Teknik & Miljø dato 2016 Sags-ID: Sagsbehandler: NN Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre om der er VVM-pligt, jf. kriterier iht. bilag 3 i

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup.

Anmeldelse af en stk. 10 kw husstandsvindmølle fra KVA Diesel. Søren og Lene Nielsen, Horsmarkvej 3, 9230 Svenstrup. Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-14-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 11-11 2015 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre

Læs mere

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8.

Paradigme. 018 Håndværksområde ved Skuldelev. Vedtaget. Status. Håndværksområde ved Skuldelev. Plannavn. Kommuneplantillæg uden VVM VVM. 8. Paradigme 018 Håndværksområde ved Skuldelev Status Plannavn VVM offentliggørelse af forslag Vedtaget Håndværksområde ved Skuldelev Kommuneplantillæg uden VVM 8. maj 2015 Høring start 8. maj 2015 Høring

Læs mere

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014

Supplement til miljøgodkendelse af 3. januar 2014 Novo Nordisk A/S Hagedornsvej 1 2820 Gentofte Sendt til: Global EHS, Krogshøjvej 44, 2880 Bagsværd Att. johe@novonordisk.com Virksomheder J.nr. MST-1270-01600 Ref. suand/majli Den 15. juli 2015 MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13.

Opførelsen af ny bebyggelse med tilhørende anlæg kræver, at der tilvejebringes en lokalplan i henhold til Planlovens 13. Screening af Forslag til Lokalplan 137 Rækkehuse på Fortvej. I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer 1 er der pligt til at miljøvurdere planer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Strategisk miljøvurdering

Strategisk miljøvurdering SOLRØD KOMMUNE BYRÅDET Strategisk miljøvurdering Forslag til Kommuneplan 07-09 Plan/Programtitel: Forslag til Solrød Kommuneplan 07-09 Sagsbehandler: Susanne Prior Malling Dato: 0.06.07 Journalnummer:

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Kroghs Kobbel 2, 6100 Haderslev Ansøgers oplysninger 10/7/2013 fra Kasper Bruhn Montering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. CMC BIOLOGICS A/S Vandtårnsvej 83B 2860 Søborg Att.: Jens Gram, e-post JG@cmcbio.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02084 Ref. SOJEN/maljs/sujuh Den 30. september 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd

VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd VVM for Novo Nordisk A/S, site Bagsværd Del 1 Forslag til Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Februar 2013 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning

VVM Myndighed. Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri. 1. Projektbeskrivelse. Indledning Notat: VVM-screening for regulering af et afvandingsgrøft ved Hjortkær Fiskeri 1. Projektbeskrivelse VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Regulering af afvandingsgrøft ved

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern

til Kommuneplan , for et område til centerformål, Nygade, Skjern Forslag til Tillæg nr. 74 til, for et område til centerformål, Nygade, Skjern Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 28. september 2016 1 Forord Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Byrådscentret 24-07-2013

Byrådscentret 24-07-2013 NOTAT Byrådscentret 24-07-2013 Baggrundsnotat. Støj. Kommuneplan 2014 Emnet støj indgår i Kommuneplan 2010. Kommuneplan 2014 er en fuld revision, og det er derfor screenet om der er behov for nye retningslinjer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 27

Kommuneplantillæg nr. 27 Kommuneplantillæg nr. 27 Erhvervsområde i Teknisk Forvaltning - Vedtaget oktober 2013 Indledning I den nordøstlige del af ligger et område, der jf. kommuneplan 2009-2021 giver mulighed for fritidsformål,

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye

VVM-screenings skema ny vej fra den nye by Nye og til Høvej s krydsning af Letbanen Nye VVM-screening i henhold til 3, stk. 1 og bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Læs mere