Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD"

Transkript

1 Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1

2 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af Lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15. december Reglerne sikrer, at byggeog anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse. Formålet med VVM-redegørelsen er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den endelige beslutning om projektets realisering. Inden VVM-redegørelsen bliver udarbejdet, indkaldes ideer og forslag til det videre arbejde. Det kan f.eks. være ideer til hvilke miljøpåvirkninger, der skal tillægges særlig vægt og forslag om alternativer. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på mennesker, fauna og flora jordbund, vand, luft, klima og landskab materielle goder og kulturarv, og samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med et tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I nogle tilfælde varetager Miljøstyrelsen imidlertid opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre eller godkendende myndighed. Det sidste er tilfældet her. VVM-redegørelse Novo Nordisk A/S. Hillerød Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Novo Nordisk A/S Udgivet april 2014 af Miljøstyrelsen Virksomheder Strandgade København K Telefon Copyright Novo Nordisk A/S, Miljøstyrelsen Hvor ikke andet er angivet, er billeder/kort med copyright Kort- og Matrikelstyrelsen/Miljøstyrelsen ISBN side 2 af 59

3 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING OG BAGGRUND NOVO NORDISK A/ /S PROJEKTBESKRIVELSE REGLER FOR VVM PLIGT... 7 EKSISTERENDE OG FREMTIDIGE AKTIVITETER LOKALISERING OG PLANFORHOLD MILJØGODKENDELSER OG TILLADELSER EKSISTERENDE MILJØGODKENDELSER OG TILLADELSER FREMTIDIGE MILJØGODKENDELSERR RELATIONER TIL RISIKOBEKENDTGØRELSEN ALTERNATIVER O ALTERNATIVET ANDRE ALTERNATIVER KOMMENTARER FRA IDÉ FASEN PRODUKTION PROCESBESKRIVELSEE HJÆLPEANLÆG OG LABORATORIERL R BEDST ANVENDELIGE TEKNIK (BAT) RÅVAREFORBRUG MILJØPÅVIRKNINGER I DRIFTSFASEN LUFTFORURENING NO X OG CO FRA FYRINGSANLÆGG STØV OPLØSNINGSMIDLER (VOC) OG EMISSION FRA SPRØJTESTØBNING TRAFIK OG TRAFIKSTØJ INDUSTRISTØJ ENERGI VAND OG SPILDEVAND AFFALD JORD OG GRUNDVAND LANDSKAB OG VISUELLE FORHOLD af 59

4 9.9 KLIMA NATUR, FLORA OG FAUNA NÆRLIGGENDE NATUROMRÅDE ER IKKE NATURA NATURA ARKÆOLOGI KULTURMILJØ, ARKITEKTUR OG REKREATIVE INTERESSER AFVÆRGEFORANSTALTNINGER MILJØPÅVIRKNINGER I ANLÆGSFASEN SOCIOØKONOMISKE FORHOLD KUMULATIVE EFFEKTER NO X X EMISSION KUMULATIV STØJ INDUSTRISTØJ STØJ FRA VEJE SAMLET VURDERING AF KUMULATIVE EFFEKTER EVENTUELLE MANGLER ORDFORKLARING REFERENCER Bilag: Bilag 1: Visualisering 4 af 59

5 1 Indledning og baggrund Novo Nordisk A/S har en række forskellige aktiviteter i Hillerød herunder pilotaktiviteter, fremstilling af bløderpræparater, produktion af færdigvarer, produktion af devices til brug i diabetesbehandling samt forsknings-og udviklingsaktiviter. Pilotaktiviteterne vedrører fremstilling af aktive farmaceutiske indholdsstoffer til udvikling og klinikforsøg. Pilotfaciliteterne skal fremover også kunne anvendes til produktion af farmaceutiske produkter til kommercielt brug. Denne ændring medfører VVM pligt. Novo Nordisks fremtidsplan for site Hillerød (frem til 2025) inkluderer derudover etablering af tre nye faciliteter til udvidelse af de eksisterende pilot- og produktionsaktiviteter samt mulighed for etablering af en tabletproduktion. Det er derfor valgt at udarbejde en VVM redegørelse for hele virksomhedens område i Hillerød samt at inkludere fremtidige udvidelser frem til Figur 1: Oversigtskort med angivelse af Novo Nordisk A/S, site Hillerød. 5 af 59

6 2 Novo Nordisk A/S Novo Nordisk er en global medicinalvirksomhed. Virksomheden er førende indenfor behandling af diabetes, hæmofili (blødersygdom), væksthormonbehandling mv. Novo Nordisk beskæftiger knap medarbejdere i 75 lande og sælger sine produkter i mere end 180 lande. Virksomheden har en lang række aktiviteter samlet i Hillerød på et område, der betegnes som site Hillerød. Aktiviteterne i området dækker både produktions- og forsøgsanlæg, laboratorier, kontorer mv. I dag er site Hillerød den daglige arbejdsplads for ca mennesker. Ved udbygning af området i henhold til fremtidsplanen for 2025 vil der blive ca arbejdspladser i alt på sitet. 6 af 59

7 3 Projektbeskrivelse 3.1 Regler for VVM-pligt Novo Nordisks bulk-produktioner i form af celledyrkning, grov- og finoprensning af Active Pharmaceutical Ingredients (API er) er omfattett af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 /1/: Listepunkt 6 e): Integrerede kemiske anlæg, dvs. anlægg til fremstilling i indu- striel målestok af stoffer ved kemisk omdannelse, som ligger side om side og funktionelt hører sammen, og som er til fremstilling af farmaceutiske basispro- maling dukter ved hjælp af kemisk eller biologisk proces. Produktion af færdigvarer i form af f formulering og påfyldning er omfattet af bilag 2: Listepunkt 6 b) Fremstilling af pesticider ogg farmaceutiske produkter, og lak samt elastomerer og peroxider. Ovenstående listepunkter vedrører produktion til kommercielt brug (salg). Pilotanlæg, der f.eks. fremstiller produkt til kliniske afprøvninger, er ikke i sig selv VVM- pligtige. Men når de er placeret på en site med aktiviteter, der er omfattet af VVM-reglerne, skal pilotaktiviteterne kunne holdes inden for rammerne i den pågældende VVM. 3.2 Eksisterende og fremtidige aktiviteter Virksomheden planlægger en rækkee ændringer og udvidelser på sitet. Den overordnede fremtidsplan for site Hillerød frem til 2025 er i hovedtræk: 1) Produktion i pilotanlægget i bygning 25K 2) Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter svarende til bygning 25K 3) Ny facilitet til formulering f og fyldning af farmaceutiske produkter, alternativt facilitet til tabletproduktion 4) Ny facilitet til fremstilling f af penne 5) Forøgelse af støbe- og montagekapaciteten i den eksisterende bygning 24A eller i ny bygning. 6) 1-2 nye administrationsbygninger, herunder også ett nyt affaldsdepot Punkt 1) og 2) medførerr VVM-pligt.. Punkt 3) er screeningspligtigt og punkt 4)-6) er hverken screenings- eller VVM-pligtige menn skal kunne rummes indenfor rammerne af den samlede s VVM jf. ovenstående afsnit 3.1. VVM-redegørelsen udarbejdes i henholdd til virksomhedens plan for fremtidige udvidelser frem til Af Figur 2 herunder fremgår ovennævnte udvidelsesplaner samt s placeringen af de forskellige bygninger på sitet. Virksomhedens eksisterendee og fremtidige pilot- og produktionsaktiviteter er listet i Tabel 1. 7 af 59

8 Figur 2: Novo Nordisks site Hillerød med angivelse af eksisterende bygninger og fremtidige udvidelser og ændringer. Mulige placeringer af nye produktionsfaciliteter ogg administrationsbygning er e angivet med hhv. rødt og blåt. En mulig alternativ placering for en af de nye faciliteter, alterntivt udvidelse af 24A, er angivet med stiplet linje. 8 af 59

9 Bygning Eksisterende aktivitet inkl. igangværende udvidelser Fremtidsscenarie År for etablering (estimat) 24A Sprøjtestøbning og delmontage af plastkomponenter til engangspenne Udvidelse af kapacitet i eksisterende eller ny bygning K 25A 25K Samling, pakning og forsendelse af plastpenne Forsøgsfremstilling af nye devices Formulering og påfyldning af farmaceutiske færdigvarer Samling af engangspenne Kommerciel produktion af API celledyrkning, grov- og finrensning. Pilotaktiviteter (MCP) Ingen væsentlige ændringer Ingen væsentlige ændringer Ingen væsentlige ændringer Både kommerciel produktion og pilotaktiviteter i MCP Ny 24K vest - Samling, pakning og forsendelse af plastpenne Forsøgsfremstilling af nye devices Ny 25A vest - Ny facilitet til formulering og fyldning af farmaceutiske produkter Ny 25K vest - Ny facilitet til produktion af farmaceutiske produkter (celledyrkning, grov- og finrens) Pilotaktiviteter (celledyrkning, grov- og finrens af API) Tabel 1: Novo Nordisks eksisterende og fremtidige produktions- og pilotaktiviteter i Hillerød frem til Bygninger, der ikke er nævnt i Tabel 1 (20A-20TG) dækker primært over administration og aktiviteter tilknyttet udvikling af devices. 9 af 59

10 4 Lokalisering og planforhold Hillerød Kommune har udarbejdet en ny Kommuneplan 2013, som blev vedtaget 25. september I det følgende gennemgås kommuneplanrammer og lokalplaner for Novo Nordisks site samt de tilstødende områder. Kommuneplanrammerne ses af Figur 3 og lokalplanerne af Figur 4. Heraf ses at områderne vest og sydøst for sitet ikke er lokalplanlagt. Novo Nordisks site Hillerød er beliggende i Hillerød Erhvervsområde nærmere specifikt i rammeområdet EO.E.3 Erhvervsområde, biotec Syd. Dette område er opdelt i to lokalplaner hhv. Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 (LP 226)og Trollesminde Erhvervsområde, Etape 3 (LP 254). Mod nord og nordøst grænser sitet op til den øvrige del af erhvervsområdet, som både inkluderer områder udlagt til boligformål, erhvervsformål og offentlige formål. Her ligger bl.a. biotec virksomheden Biogen Idec og Erhvervsskolen Nordsjælland. Mod øst grænser sitet primært op til boligområderne Amtmandsvang (SB.B.17) og Favrholmvænget/Kildedalen (SB.B.17) som er udlagt til hhv. åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. Ved den sydøstlige grænse ligger det nyudlagte plandistrik Hillerød Syd, hvor Novo Nordisk grænser op til området Hillerød Syd, øst for Roskildevej (HS.D.4), der er udlagt til blandet bolig- og erhvervsformål. Der er endnu ikke udarbejdet lokalplan for dette område. I det nye Hillerød Syd skal der bl.a. etableres et nyt supersygehus samt ny S-togsstation dette er dog i en lidt større afstand til sitet. Mod syd grænser sitet op mod Favrholm, kursus og fritidscenter. I den sydlige del af dette område er selve kursus- og fritidscenteret beliggende. Nord for kursuscenteret ligger et mindre naturområde, der er udlagt til grønt rekreativt område. Hele dette lokalplanlagte område er ejet af Novo Nordisk A/S. Figur 3: Kort over Kommuneplanrammer. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. 10 af 59

11 Figur 4: Kort over Lokalplaner. Novo Nordisk site Hillerød er angivet med rød indramning. De forskellige rammeområder og lokalplaner er listet i Tabel 2 og Tabel af 59

12 Kommuneplanrammer Hillerød Kommuneplan 2013 Område Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som EO.E.3 EO.E.2 EO.D.3 EO.B.1 EO.E.1 SB.E.1 SB.C.43 SB.B.17 SB.B.18 HS.D.4 HS.F1 HS.D.4 EO.F.3 EO.F.2 Erhvervsområdet, biotec syd Erhvervsområde Erhvervsområdet, biotec nord Erhvervsområde Erhvervsområdet, Erhvervsakademiet Område til offentlige formål. Uddannelsesinstitutioner Erhvervsområdet, Trollesminde Vænget Boligområde. Åben-lav. Erhvervsområdet, Trollesminde Kontorpark Erhvervsområde. Kontor og service erhverv. Slotsbyen, Milnersvej/ Slangerupgade Erhvervsområde Slotsbyen, centerområde ved Milnersvej Centerområde Slotsbyen, Amtmandsvang Boligområde. Åben-lav. Slotsbyen, Favrholmvænget/Kildedalen Boligområde. Tæt-lav. Hillerød Syd, øst for Roskildevej Blandet bolig og erhverv Hillerød Syd, grønt område Favrholm Rekreativt grønt område Hillerød Syd, Favrholm kursus- og fritidscenter Blandet bolig og erhverv. Erhvervsområdet, Ydre kile Rekreativt Område Erhvervsområdet, Indre kile Rekreativt Område Tabel 2: Kommuneplanrammer i og omkring Novo Nordisk, Site Hillerød 12 af 59

13 Lokalplaner og byplanvedtægter Plan Beskrivelse/Anvendelse /udlagt som LP226 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 2 Området er udlagt til erhvervsområde og mere specifikt til virksomheder med et stort arealbehov. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Området er udlagt til miljøklasse 3-6, hvor klasse 4-6 skal godkendes af byrådet (Dækker delvist Novo Nordisks site). LP 254 Trollesminde Erhvervsområde, Etape 3 Erhvervsområde. Området må bl.a. kun anvendes til fremstillingsvirksomhed, samt forskning, uddannelse og administration i tilknytning hertil. Erhvervsformålet skal høre ind under miljøklasse 1, 4 og (Dækker delvist Novo Nordisks site). LP293 Trollesminde Business Park Erhvervsområde for arealkrævende virksomheder fortrinsvis medico-, miljø- og IT-sektoren (fremstillings, forsknings- og uddannelsesaktiviteter) (Biogen Idec er beliggende i dette lokalplanlagte område). LP266 Område ved Trollesminde Blandet bolig og erhverv. Den vestlige del af området er udlagt til erhverv og giver tilladelse til etablering af det nuværende AMU-center. Den vestlige del af området er udlagt til boligformål LP360 Del af Trollesminde Kontorpark i Hillerød Erhvervsområde. Lokalplanområdet må kun anvendes til erhverv indenfor miljøklasse 1 og 2, offentlig og privat service (grænser kun op til Novo Nordisks område hvor den smalle tange rammer rundkørslen) BV19 Åmosegården Området er udlagt til offentlige formål. Området må anvendes til institutioner og erhverv, som byrådet vurderer finder naturligt plads i området (Erhvervsskole samt Hillerød Hotel & Restaurant Krydderiet er beliggende er). LP351 LP122 BV40 LP342 LP258 Lokalcenter ved Milnersvej i Hillerød Centerområde med bl.a. dagligvarebutik Område ved Herlufdalsvej Blandet bolig og erhverv. Den nordligste del er udlagt til let industri- og værkstedsvirksomhed samt mindre lagervirksomhed. Den sydlige del af lokalplanområdet er udlagt til boligformål (beskyttede boliger) Amtmandsvang Området er primært udlagt til boligformål hhv. åben-lav og tæt-lav. Derudover er der et mindre område, der grænser op mod Roskildevej, der er udlagt til børneinstitution Favrholm kursus- og fritidscenter Den sydlige del af lokalplanområdet, hvor Favrholm ligger er udlagt til erhverv klasse 1. Den nordlige del af området er et naturområde. Hele lokalplanområdet er beliggende i landzone for en forlængelse af Peder Oxes Allé Forlængelse af Peder Oxes Allé med tilslutning til Hillerødmotorvejen Tabel 3: Lokalplaner og Byplanvedtægter i og omkring Novo Nordisk Site Hillerød 13 af 59

14 Vurdering Det vurderes, at Novo Nordisks pilot- og produktionsaktiviteter ligger inden for de angivne anvendelsesområder for både kommuneplanrammer og lokalplaner. De kommende nye faciliteter svarer miljømæssigt til de eksisterende aktiviteter. I nærværende VVM redegøres for samtlige af virksomhedens miljøpåvirkninger. Generelt set er disse vurderet som værende ikke væsentlige. Det vurderes derfor, at virksomheden ligger inden for de vejledende grænser for miljøklasse af 59

15 5 Miljøgodkendelser og tilladels ser 5.1 Eksisterende miljøgod dkendelser og tilladel- ser Novo Nordisk i Hillerød er som helhed omfattett af en samlet godkendelse og en samlet spilde- vandstilladelse. Desuden er der meddelt særskilt godkendelse til etablering af et grundvandskø- leanlæg. Godkendelserne fremgår af Tabel 4. Bygning Anlæg Godkendt MBL alle - alle 16/08/ /09/ og 22 25/02/2005 1) 28 Miljøgodkendelse af Novo Nordisk A/S i Hillerød revurdering af miljøgodkendel-- se Grundvandskøleanlæg Spildevandstilladelse Tabel 4: Miljøgodkendelser (hoved- og delgodkendelser) samt spildevandstilladelser for site Hillerød. 1) Vilkår for udledning aff fosfor er ændret Anlægget i bygning 25 K er desudenn godkendt af såvel Miljøstyrelsen somm Arbejdstilsynet til arbejde (produktion og storskalaforskning) med Genmodificerede mikroorganismer. 5.2 Fremtidige miljøgodkendelser Miljøgodkendelse af de planlagte ændringer og udvidelser vil ske løbende, når de konkrete pro- jekter ønskes igangsat. 5.3 Relationer til risikobe ekendtgørelsen Oplagskvotient Eksisterende drift I den reviderede miljøgodkendelse af site Hillerød meddelt den d 16. august 2012 konkluderes, at sitet ikke er omfattet aff reglerne i Risikobekendtgørelsen /2/. Der er ikke sket ændringer i oplag af risikostoffer på sitet siden da, og sitet er såledess fortsat ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. Det ses af Tabel 5, at oplagskvotienterne både forr eksiste- og er rende og fremtidig driftt langtfra overskrider tærskelværdienn for kolonne-2 virksomhed dermed ikke omfattet af risikobekendtgørelsen. I forbindelse med etablering af de nye faciliteter, vil oplaget af en række stoffer stige til ca. det dobbelte, men i betragtning af de meget små oplagskoefficienter vil dissee stigninger ikke i medfø- re overskridelse af tærskelværdierne. Fremtidig drift 2025 Tærskelværdi for kolonne 2- virksomhed Giftighed og miljøfarlighed <0,1 <0,1 1 Antændelighed 0,1 0,2 1 Tabel 5: Oplagskvotient og tærskelværdier jf. Risikobekendtgørelsen. Oplagskvotient er beregnet som den samledee sum af hvertt enkelt aktuelt stof divideret med tærskelværdien for det pågældende stof. 15 af 59

16 6 Alternativer 6.1 O-alternativet O-alternativet er det alternativ, hvor de fremtidige ændringer frem til 2025, som beskrevet i afsnit 3, ikke bliver etableret. Konsekvenserne vil være en begrænsning i virksomhedens mulig- af ca. heder for vækst, indtjening, forskning og udvikling samt mistet mulighedd for etablering 1000 nye arbejdspladser. Hvis virksomheden ikke har mulighed for at gennemføre ændringerne, kan det betyde en benye produk- grænsning i virksomhedens aktiviteter for så vidt angår udvikling og fremstilling af ter. Det er vigtigt, at nye produkter kan komme hurtigt på markedet. m Dette vil produktionsmu- lighed i pilotanlæg bidrage til, da ett nyt produkt således hurtigt kan produceres i små mængder. De nye faciliteter giver derudover på generelt niveau øget produktionskapacitet. Formulering og fyldning som foregår i 25A og pakning i 24K, som ønskes udvidet med helt nye faciliteter, er de sidste trin t i produktion af et færdigt medicinalprodukt. Hvis kapaciteten her er for lille, betyder det, at virksomheden ikke kan følge med efterspørgslen.. Sprøjtestøbning af komponenter til penne som ønskes udvidet i bygning 24A err en del af Novo Nordiskss pennesyde planlagte stemer og dermed ligeledes en vigtig del af virksomhedens diabetes d produkter. Alle udvidelser er derfor medvirkende til at kunne levere livsnødvendig medicin. Virksomheden arbejderr på at udvikle diabetespræparater påå tabletform. En eventuell kommende tabletproduktion vil levere til et marked, hvor dette produktt i dag ikke findes, men efterspørges af de fleste diabetes patienter. Muligheden for etablering af en sådan produktion vil derfor lige- ledes være vigtig i forhold til virksomhedens fremtidsvision. 6.2 Andre alternativer Andre alternativer vil være, at Novoo Nordisk etablerer de nye faciliteter et andet sted i Danmark eller udlandet. Fordelen ved at etablere de nye faciliteter i Hillerød er, at virksomhedenn allerede råder over større arealer på sitet, og der således både er plads samt at infrastrukturen i områdett er etable- ret. Såfremt placeringen af de nye faciliteter ikke tillades i Hillerød vil en mulig alternativ placering for nye faciliteter være i Kalundborg. I Kalundborg har virksomheden dog begrænsede arealer, til rådighed, hvorfor også en placering af en eller flere af kapaciteterne kunne etableres i tilknyt- ikke dra- ning til virksomhedens aktiviteter i udlandet. Dette vil for okalområdet betyde, at det ger nytte af de fremtidige arbejdspladser og nogle arbejdspladser vil desuden flytte helt ud af landet. 16 af 59

17 7 Kommentarer fra Idé-fasen VVM processens første høringsperiode var idé-fasen, hvor Miljøstyrelsen indkaldte idéer og forslag til hvad, der skal indgå i VVM-redegørelsen. Idéfasen løb fra den 5. april til den 3. maj I idé-fasen kom der ét høringsvar fra Danmark Naturfredningsforening Hillerød. Foreningen foreslog at følgende to elementer skulle indgå i VVM-arbejdet: 1. Ved en evt. omlægning af regnvandsafledningen tænkes mulighederne for at udvide og udvikle de vådområder, hvortil regnvandet afledes, ind. 2. En forøgelse af energiforbruget modsvares af en tilsvarende øget produktion af forureningsfri energi på virksomheden. Nedenfor redegøres for hvordan punkterne har indgået i VVM-arbejdet og nærværende redegørelse. Ad 1: Regnvandsafledningen fra siten sker i dag til søen ved Favrholm. Den øgede regnvandsmængde som følge af de planlagte udvidelser vil ligeledes blive ledt til søen ved Favrholm, hvormed virksomheden bidrager til en fortsat udvikling af vådområdet. Forhold omkring regnvand er yderligere beskrevet i afsnit 9.5 og Ad 2: Novo Nordisk arbejder med klimaet på et strategisk niveau, dvs. at muligheder og mål for reduktion af virksomhedens klimapåvirkning vurderes og fastsættes ud fra, hvor det for klimaet samlet set giver mest værdi. Siden Novo Nordisk i 2005 satte mål for at reducere CO 2 -udledningen, har især følgende indsatsområder haft høj prioritet: energi effektiviseringer vedvarende energi Energieffektiviseringer Der er siden 2005 gennemført mere end 600 energiprojekter, som tilsammen har medført en reduktion af det årlige energiforbrug på 20 % for hele virksomheden. Novo Nordisks energispareprogram gennemføres i Danmark, herunder også i Hillerød, sammen med Dong Energy. Alle produktionsområder indberetter hvert år opnåede besparelser. Vedvarende energi I 2007 indgik Novo Nordisk aftale med Dong Energy om at købe certifikater fra Horns Rev2, som et alternativ til selv at etablere vindmøller. Novo Nordisks program for vedvarende energi har især fokus på de områder, hvor vi er afhængige af energiforsyning baseret på kul, da kul har en væsentlig højere CO 2 -emission pr. produceret energienhed end eksempelvis naturgas. Vores næste prioritet er således at skifte fra kul til grøn energi i Kalundborg og Kina for herved at opnå de største reduktioner. I Kalundborg arbejder Novo Nordisk sammen med Dong Energy, Novozymes, Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning for en grøn energiforsyning i byen. I Hillerød anvendes naturgas til produktion af damp og varme. Naturgas har en langt lavere emissionsfaktor end kul, hvorfor dette indtil videre ikke har haft første prioritet. Virksomheden arbejder således med forureningsfri energi, men på globalt niveau. Se i øvrigt afsnit af 59

18 8 Produktion 8.1 Procesbeskrivelse Cellen producerer et forstadium til det aktive produkt Celledyrkning Forstadiet til produktet koncentreres og isoleres Grovrensning Forstadiet omdannes til aktivt produkt (API) og urenheder fjernes Finrensning API fra andre geografiske sitess Alternativ Det rene API opløses i vand og blandes med f. eks. konserveringsmidler, hvorefter det fyldes på små emballager (hætteglas og lignende) Formulering og påfyldning Tablet produktion Device produktion og samling Det rene API opløses i vand og blandes med fyldstoffer, hvorefter det granuleres og presses til tabletter. Sprøjtestøbning og delmontage af plastkomponenter til engangsdevices (eks. penne) Samling af penne Produktionen af API (Active Pharmaceutical Ingredients) består af en række forskellige proces- ser. Figur 5 viser et eksempel på en typisk produktionsproces, som den finder sted på site Hillerød. Novo Nordisk har produktion på flere geografiske sites, hvilket også fremgår af afsnit 5. For site Hillerød betyder det, att f.eks. insulinprodukter, der formuleres og fyldess i bygning 25A, er blevet produceret i Kalundborg. Pilotaktiviteterne i Hillerød dækker forskelligee af nedenstående del- processer, men inkluderer ikke formulering og fyldning. Figur 5: Proces for produktion og pilotfremstilling af API baseret på celledyrkning, formulering og på- fyldning af API, samling af penne samtt tabletproduktion. Novo Nordisks produktion af API err og forstadier til API er foregår f ved hjælp af genetisk modifi- i cerede mikroorganismer eller pattedyrsceller. I Hillerød anvendes p.t. udelukkende pattedyrsceller. Pattedyrscellerne er alle kategoriseret GMO klasse 1 (den laveste klasse), hvilket betyder, at organismerne ikkee indebærer nogen risici for natur, miljø og sundhed. Anlæg,, hvor der arbejdes med genmodificerg rede celler, er indrettet i henhold til de respektive myndigheders krav om indeslutning. Både de anvendte celler og de eksisterende anlæg er godkendt af Arbejdstilsynet. Derudover er produktionen, hvorr GMO ind- har i Hil- går, også godkendt af Miljøstyrelsen n. I det følgende beskrivess hovedprocestrinnene ved den produktion, som Novo Nordisk lerød i dag. Tilsvarendee er gældendee for de planlagte udvidelser. Dyrkning Cellerne dyrkes med henblik på at høste et stof som cellen producerer. Det pågældende stof kan være selve API en eller et forstadie til det endelige API. 18 af 59

19 Processen startes først op med en podning og derefter opformering af cellerne. Opformeringen sker ved tilførsel af celler og næringsvæske til en mindre beholder. Når den ønskede celletæthed er nået, overføres cellerne til en lidt større beholder og når den ønskede celletæthed igen er nået, overføres cellerne til sidst til selve dyrkningstanken. Dyrkningsprocessen foregår som en kontinuert proces, dvs. at der løbende høstes produkt samtidig med at der tilføres ny næringsvæske til cellerne. Grovrensning Første trin i oprensningen er høsten, hvor dyrkningsvæsken udtages fra dyrkningsstanken og overføres til en mellemtank. Herefter klares væsken ved centrifugering og efterfølgende filtrering, hvorefter væsken er klar og fri for pattedyrsceller. Finrensning Den cellefri høst fortsætter til finrensningen. Ved rensningen isoleres det aktive stof fra væsken gennem en række kromatografiske søjleprocesser. Ved de kromatografiske rensninger anvendes saltopløsninger som eluenter. Slutproduktet er rent API, som nedfryses. Dette produkt går videre til påfyldning på andre sites (pt. i Gentofte og på sigt Kalundborg). Formulering og påfyldning Langt de fleste af Novo Nordisk produkter er flydende præparater, der er fyldt på såkaldte hætteglas eller Penfill s i størrelser fra 1,5 ml til 10 ml. I Hillerød modtages i dag insulin til påfyldning, der er fremstillet i Kalundborg. Dette kan ændres fremadrettet, afhængig af hvad der logistisk giver mening for virksomheden. Påfyldningen indledes med en præparation, hvor API en opløses i meget rent vand, det såkaldte WFI (Water For Injektion). Opløsningen blandes med bl.a. konserveringsmidler, hvorefter blandingen sterilfiltreres og overføres til en tank i det sterile område. Herfra køres det færdigformulerede præparat til påfyldningsanlæggene. Fyldeudstyret består af fyldelinier, hvor hætteglas og glas til Penfill vaskes og silikoneres i den ene ende af anlægget. De vaskede glas kører derefter igennem en steriltunnel og ind i det sterile område, hvor glassene fyldes med det aktuelle præparat og lukkes automatisk med stempel og/eller kapsel. Eventuelt kan produktet frysetørres til slut. Efter påfyldning bliver præparaterne kontrolleret for fejl. Tabletfremstilling Tabletfremstilling foregår typisk ved en granuleringsproces efterfulgt af tablettering, hvor tabletterne presses og evt. coates (overtrækkes). I granuleringsprocessen blandes det aktive stof med en række hjælpestoffer, hvorefter der tilsættes granuleringsvæske. Herefter tørres blandingen i en fluid bed proces. Efter endt tørring findeles granulatet til ønsket partikelstørrelse. Granulatet blandes igen med hjælpestoffer, hvorefter det ledes videre til tabletmaskinen, hvor tabletterne presses. De pressede tabletter overføres til sidst til en tabletcoater, hvor de overtrækkes med en tynd film. Fremstilling af penne Penne til injektion af insulin og andre farmaceutiske produkter fremstilles ved sprøjtestøbning af forskellige små plastkomponenter, som derefter samles i en proces, der kaldes for-montage. Fremstillingsprocessen foregår på en række sprøjtestøbemaskiner. De støbte komponenter samles efterfølgende manuelt eller på fuldautomatiske montagelinjer. Processer i nye anlæg Processerne i de nye anlæg, der er omfattet af nærværende VVM-redegørelse, bliver af samme type som de processer, der er beskrevet i det foregående. 19 af 59

20 Da Novo Nordisk som før f nævnt arbejder på at kunne fremstille diabetesmedicin på tabletform, kan en mulighed være at erstatte enn forøgelse af fyldekapaciteten med tabletproduktion svaren- de til ovenstående beskrivelse. 8.2 Hjælpeanlæg og laboratorier Til processerne anvendes en række forskellige forsyninger, herunder h renset vand, damp, tryk- lokalt på luft, køling, nitrogen, carbondioxid,, ilt mv. Disse forsyningsanlæg er typisk installeret de enkelte lokaliteter. Forsyninger vil være tilsvarende for de fremtidige nye faciliteter. Virk- forsy- somheden overvejer dog også muligheden for på sigt at indføre helt ellerr delvist centrale ninger. Derudover er der decentrale neutraliseringsanlæg til behandlingg af spildevand, ved de bygninger, hvor det er relevant. r Vandbehandling Farmaceutisk produktion kræver vand med en meget høj renhedsgrad. Renhedsgraden varierer efter hvilke procestrin, der er tale om. I bygningg 25K (finrensning) og bygning 25A anvendes vand af den højeste renhedsgrad kaldet Water for Injection (WFI). WFI er betegnelsen for vand, der er så rent, at det kan injiceres i kroppen. I pilotanlæggene anvendes vand af en lidt lavere renhedsgrad kaldet Purified Water. Purified Water fremstilles ved bl.a. blødgøring, ionbytning og o membranfiltrering af drikkevand. WFI fremstilles ved destillering af Purified Water. De anvendte vandkvaliteter vil væree tilsvarendee i de fremtidige nye faciliteter. Dampproduktion Der anvendes to forskellige damptyper: rådamp og rendamp. Rådamp anvendes som proces- fabrikker. varme og produceres i naturgasdrev vne kedelanlæg placeret decentralt d ved de enkeltee Rendamp produceres i bygning 25kk og 25A, hvor det anvendes til sterilisering af procesudstyr. Rendamp produceres i rendampsgeneratorer ved fordampning af Purified Water, hvor rådamp er varmekilde. Trykluft Der bruges trykluft til instrumentluft og procesluft. Trykluftt produceres af elektrisk drevne trykelektriske luftkompressorer. Køling Der er behov for køling både til processer og til rumkøling. Køling K foregår via lokale kølekompressorer placeret ved de forskellige faciliteter. Derudover er der etableret åbne våde køletårne ved bygning 25A og 25K og ammoniak køleanlæg ved v 24K. Derr anvendes ikke kølean- syd for produktionssitet (Favrholm). Grundvandskøleanlægget er etableret efterr godkendelse fra Hille- læg, der anvender HCFC kølemidlerr (R22). I tilknytning til siten err der i 2010 etableret et grundvandskøleanlæg i det grønne område rød Kommune og leverer proceskøling til 24A hele året og rumkøling i sommerhalvåret. Over- 24A ved skudsvarmen fra køleprocessen kann desuden anvendes til rumopvarmning af bygning hjælp af varmepumper,, der anvender ammoniak. Grundvandskøleanlægget forventes at have kapacitet nok til den planlagte produktionsudvidelse i 24A. Gasser Nitrogen, CO 2, ilt mv. bruges både direkte i processerne og til t transport af medie mv. Nitrogen købes i flydende form, hvorfra det distribueres ud til processen. Neutraliserings- og killanlæg Der er decentrale neutraliseringsanlæg ved bygning 25A og 25K. På den måde sikres, at spilde- spilde- vandsstrømme med forr høj eller lavv ph neutraliseres før sammenblanding med øvrigt vand og udledning til offentlig kloak. I 25K er der desuden etableret e killanlæg til varmebehand- ling af GMO-holdigt spildevand. 20 af 59

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes.

Derudover sikres muliggørelsen ved, at rammebestemmelserne for Novo Nordisk A/S (rammeområde EO.E.33), fastholdes. Hillerød Kommune Virksomheder J.nr. MST-1274-00056 Ref. Kigni Den 9. april 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Hillerød Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Til Hillerød

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte.

Til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013 udstedes hermed kommuneplantillæg om VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte. Novo Nordisk A/S Virksomheder J.nr. MST-1274-00065 Ref. kigni Den 13. marts 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes Kommuneplan 2013: VVM for Novo Nordisk A/S, site Hagedornsvej, Gentofte

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Tillæg til miljøgodkendelse I henhold til miljøbeskyttelsesloven Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Februar 2012 Ansøger: Navn: Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Adresse: Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing

Læs mere

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013.

Med påbuddet ændres vilkår C2 og C7 i Revurdering - samt Miljøgodkendelse af ny Produktionslinje for DEAE-dextran dateret den 4. januar 2013. Pharmacosmos A/S Rørvangsvej 30 4300 Holbæk Att.: Hans Berg Andreasen, hba@pharmacosmos.dk Virksomheder J.nr. MST-1272-00638 Ref. jamul/hebec Den 7. marts 2014 Påbud om ændring af vilkår Pharmacosmos A/S

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

VVM for CMC Biologics A/S

VVM for CMC Biologics A/S VVM for CMC Biologics A/S i Gladsaxe Kommune. Overgang til kommerciel produktion i eksisterende anlæg. Del 1 Kommuneplantillæg Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse November 2013 1 VVM-redegørelse

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte

Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Notat Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00148 Ref. suand/ joafa Den 14. juli 2008 Revurdering af anlæg til fermentering af humant væksthormon, bygning HAB i Gentofte Begrundelse for afgørelsen

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2

1. Arealbehovet i ha: Grundarealet af de to matrikler 8bf og 8bp er iflg. OIS 1987 m2 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Modtagelse og miljø behandling (neddeling, klipning og opskæring) af letjern,

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut

Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Miljøgodkendelse af MPP-fabrik på Statens Serum Institut Tillæg til revurdering af miljøgodkendelse af 17. december 2008 31. januar 2012 Statens Serum Institut Ørestads Boulevard 5 2300 København S Roskilde

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Biogen Idec. Revurdering af miljøgodkendelse. December 2013

Biogen Idec. Revurdering af miljøgodkendelse. December 2013 Biogen Idec Revurdering af miljøgodkendelse December 2013 BIOGEN IDEC (DENMARK) MANUFACTURING ApS Biogen Idec Alle 1 3400 Hillerød Virksomheder J.nr. MST-1271-00191 Ref. susbe/gukha Den 19. december 2013

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Øget biomasseindfyring og opnormering af kapacitet for Avedøreværket Januar 2012 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM-reglerne

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13

Kommuneplantillæg 13. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 13 Randers Kommune BAGGRUND Der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2013 for Randers Kommune, for et nyt boligområde i Haslund. Området ønskes anvendt til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse.

Læs mere

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3.

Derfor har Jammerbugt kommune udarbejdet en VVM-screening i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 3. Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01.10-2013

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13

Kommuneplantillæg nr. 13 Kommuneplantillæg nr. 13 til 6.B.07 Boligområde, Birkende juni 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Indhold Kommuneplantillæg

Læs mere

VVM for DuPont Nutrition Biosciences ApS i Grindsted

VVM for DuPont Nutrition Biosciences ApS i Grindsted VVM for DuPont Nutrition Biosciences ApS i Grindsted Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA.

ELENA-ordningen i korte træk ELENA er en forkortelse for European Local Energy Assistance. Den europæiske Investeringsbank administrerer ELENA. Dato: 9. maj 2011 Bilag til Fælles regional-kommunal ansøgning om ELENAstøtte til at forberede investeringer i energibesparelser Forkortet dansk version af ELENA-ansøgningen ELENA-ordningen i korte træk

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Natur & Miljø Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt 29-04-2014 Cpr. nr. 1712741747 Bilag 1 VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Fredericia Kommune Tekst Projekt

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Hillerød Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Hillerød Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Hillerød...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S

Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Miljøgodkendelse til Insulin finrensningsfabrik, bygning HB, Novo Nordisk A/S Kalundborg Kommune Indhold Miljøgodkendelsen... 4 Vilkår...7 1. Indretning og drift... 7 2. Luftforurening... 7 3. Støj...

Læs mere

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW.

Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg med en effekt på 5 MW. Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Billund Kommune Projektet omfatter etablering og drift af et træflisfyret varmeanlæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 10 RIDECENTER PÅ ASMINDRUPVEJ, VIPPERØD VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Kommuneplan llæg nr. 10 l Kommuneplan 2013-25 - Ridecenter på Asmindrupvej, Vipperød REDEGØRELSE

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 2025 for Holbæk Kommune Ny detailhandelsramme for rammeområde 1.C14 Kirkestræde, Smedelundsgade og Jernbanevej i Holbæk Holbæk Kommune har den 6.

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2016

Miljøtilsynsplan 2013-2016 Miljøtilsynsplan 2013-2016 1 Indledning Fredensborg Kommune fører et aktivt og opsøgende miljøtilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder miljøbeskyttelsesloven, husdyrgodkendelsesloven, jordforureningsloven

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere