FREDNINGSNÆVNET> I-I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREDNINGSNÆVNET> I-I"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet , Kendelser Deklarationer le

2 I- I FREDNINGSNÆVNET>

3 Afskrift. Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer Hl udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr. nr.; eierlav~ sogn~ (i København kvarter) eller (i de sønderjvdske landsdele) bd. og bl. j ting- 'bogen; -art. nr., ejerlav, sogn. 13b StØdov He 1genæ s sagn. Købers }. bo æl Kredltors p. Akt: Skab nr. (udfyldes uf domm.,kontoret) Gade og hus nr.~ (hvor sad. nt Hndes) 416-1/ Anmelderenl3 navn og bopæl (kontor); Fredningsnævnet for Eianders arntsrådskreds. stempet...-- kr. --øre. Fredningstilbud Undertegnede Christian Rasmussen tilbyder herved som ejer af matr, nr. lade nedennævnte areal af ovennævnte matr. nr. frede, StØdov af by. Helgenæ s sogn, at '. Arealet beskrives således: Vejsvinget syd for kirkegården i vinkelben 60 m mod syd og 60 ID mod øst.,. \ ' Fr.edningen har følgende omfang: l Arealerne må ikke bebygges eller beplante s med høje træer, midlertidi'gt eller vedvarende, 1 d 1 II '1.'-. _tgt:!som er.1e.er IKKe pa area.erne r ". ma an b nnges. ' trans ;, f' ormatorstattoncr,. telefon- og telegrafmaster " l L. _ \. \~,.. o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.. '-',. Jeg forbeholder mig dog rqt til

4 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses_ på min ejendom matr. nr. 13:2. af StØdov by, Helgenæs, sogn, dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Helgenæs menighedsråd hver for sig. StØdov,den 9 / Chr.Hasmussen. ljet fredningsnævnet for Randers amt modtage~ og godkender foranstående fredning~tilbud, " bestemmes det, at tilbudet skal lyses som servitut på matr. nr. 13 Q af Stø dov by, Helgenæs l, på vedlagte kort, af hvilket en genpart bedes honlagt på akten. Fredningsnævnet for Randers amt, den l / K. G. Larsen. Indført i dagbogen for retskreds nr. 57 Ebeltoft købstad m.v., den l'april Lyst. Tingbog 22 blad 38. Akt:Skab C nr.486.!nm: ~jend. er behæftet med aftægt og pantegæld. N.O. Nygaard. cst. -:- -:- -:- Afskriftens rigtighed bekræftes.freilnlngsnævnet fol' BanderlJ Amt. 7' SEP. '955 "2

5 FREDNINGSNÆVNET>

6 A f 8 k r 1 t t; Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). ~~fu"'n')qt1{ø~ før \, ;,.. '.'~ 1~m Amt. I... ".- Mtr. nr.; ejerlav~ sogn~ 1\--- r.:- \ ;\, 'II 11;61- (i København kvarter) ~ eljer (i de sønderjvdske lands- ~:.: dele) bd. og bl. j tingbogen, art. nr' l ejerlav, sogn, Købers }. bo æl Kredltors p. AJc.t; Skab nr. (udfyldes Ilt dommerkontoret) Gade og hus nr.; (hvor sådant flnd ) Anmelder~n$ navn og bopæl (kontor); Stempel: kr. øre. Fredningstilbud Undertegnede Helgenæs sognerad tilbyder herved XUøz»it~.&XUZXZXZXZ*XZøxzxzxz~uøaaxzx.., at lade nedennævnte areal xtl1øzndøx_.frede. Arealet beskrives således: Det mellem komrmu,evejed. kirkens opkørsel og søndre klrk.- ~ gårdddige ijelign:ende areal 'af gadejorden af Bt.dov by, Helge... Fredningen har følgende omfang: Arealerne må ikke bebygges eller beplantes med høje træer, midlertidigt eller vedvarende, ligesom der heller ikke på arealerne må anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. lign., derpå ej opsættes skure, udsalgssteder, isboder, vogne til beboelse eller opbevaring af redskaber el. lign. skønhedsforstyrrende genstande.

7 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovenstående fredningstilbud tinglyses på -mm ejendom~. Ha sogn, dog uden udgift for mig. Påtaleberettiget i henhold til foranstående er fredningsnævnet for Randers amt og Helse... menighedsrad Helgenæs 80gaerld hver for sig.,den 14 /11 Andr. Hol.t~ J951. ~ Jtredningsnævnet for Randers amt modtager og godkender foranstående fredningstilbud., D!XnwØt_~.,,**lrX'ZhXmQZØ~_bXZXZXzxzxznfxZxzx:u:%.xZXbl', XSXZXZXZXZX~Z~~K~~ZXZXZ~ZXZX~XZXZX.~XkXZKa~~~t~.~. 2CC!~~.~]lfl13(Z)brXZXz,X:t.X;~XXZIlø.X~mXS«l~cl,l»"~::,II:~~r.at_røtzlOi!NØt Fredningsnævnet for Randers amt, den 7 / F O g -: Afflt'kl"l;fleftS ri,!fti~~hftd bi~m-tttt#. 7rtttlnl1'l.:$ne-~.. ~v t f'o... i\a Ui,:t-. " J... r ".J.;..mlll,...,jan A ',' ~') lt:1t:j'".~,. ;I:~'.). ~

8 I t-- _ _...---_ ~ I-,!, ;,ej e) \~,1+-: ,..;-' l; \ ii! %rrt:4n-af ej'todo v Æ?f. ~enas 8o:Jn....ItQZS ~r."..etz. YPønder.s..#nd=.

9 DISPENSATIONER> Afgørelser - Reg. nr.: Dispensationer i perioden: ,e I e

10 FREONINGSN.ÆVNET FOR ÅRHUS AMT Norclli,. 'r.clni",.k, Helgenæs v/annemarie Menighedsråd Bang, Bygaden 5, Stødov, 8420 KnebeL REG. NR. SoøcIgocl loncl.,. TeWOfI /.00. O L loacien." 11. juni HC/eml. FS. 191/90 Modtaget I Skov- og Naturstyrelsen 1 't JUNl 1991 I I en for nævnet forelagt sag er der rejst spørgsmål om opstilling af et læskur ved busholdepladsen ved Stødov kirke på matr.nr. 1 a Stødov by, Helgenæs, (parkeringsplads for kirken). Det pågældende areal er omfattet af kirkeomgivelsesfredning, som bl.a. indeholder forbud mod bebyggelse. Sagen har været behandlet i et møde, hvori som repræsentant for en beboergruppe mødte Lars Kujalm. I øvrigt deltog repræsentanter fra menighedsrådet og stiftøvrigheden, Arhus amtskommune, Landskabskontoret, og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite. Sagen er rejst af beboergruppen, og Lars Kujalm fremhævede, at det var ønskeligt navnlig for skolebørnene, men også for andre, som benyttede bussen til og fra det pågældende sted, at have et læste d i dårligt vejr. Skuret ønskedes anbragt ud for indkørslen til parkeringspladsen syd for kirken (på det fredede område) helt op til bagmuren mod kirkegården..::. Menighedsrådets repræsentant udtrykte betænkelighed ved en sådan placering og måtte af hensyn til indsigten til kirken ligeledes finde en placering på parkeringspladsens østlige del uheldig. Man foreslog, at skuret eventuelt blev flyttet længere mod øst, således at det kunne placeres i eller ud for en træbevoksning med høje træer, så indsigten til kirken ikke blev generet..,;iljcmi:listcl'jet :~!w./-o~ ~~turstyl"e1sen J.nr.SN \:l.l-~i':l Ooo3 Akt. nr. I~.

11 - 2 - Nævnets afgørelse: Der er fra syd en fri indsigt mod kirken. Der er blandt nævnets medlemmer enighed om, at en placering af et læskur pa de af beboergruppen foreslaede steder vil virke meget skæmmende. Nævnet har derfor enstemmigt vedtaget ikke at meddele den til skurets opførelse fornødne tilladelse. Afgørelsen kan efter naturfredningslovens Overfredningsnævnet, Slotsmarken 15, 2970 søgeren og forskellige myndigheder. 58 indbringes for Hørsholm, af bl.a. an- Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende klageberettigede. Nævnet har ikke bemærkninger til en placering af skuret i det det træb vok de område ~ _._----- øst for parkeringspladsen. e e KOPI er sendt til: )< 1. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. 2. Arhus amtskommune, Landskabskontoret, Lyseng alle 1, 8270 Højbjerg. J.nr Arhus Stiftøvrighed, Bispekontoret, Fuglsangsalle 2, 8210 Arhus V. J.nr. 42/ Ebeltoft Provstiudvalg, Grønningen 11, 8400 Ebeltoft. 5. Ebeltoft kommune, Adelgade 11, 8400 Ebeltoft. 6. "Vurderingsrådet n i Ebeltoft kommune.

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006

Retten i Rødding. Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter. 20. september 2006 Retten i Rødding Skifteretsattest om privat skifte Det attesteres, at boet efter Navn Johann Christian Boysen Petersen Adresse Solvej 2, 6520 Toftlund Født den 21. april 1913 Død den 26. august 2006 Sagsnummer

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele

Afgørelse om opførelse af gyllebeholder efter anmelderordningens 19 b på Fælledvej 30A, 8830 Tjele Søren Rovsing Glud Fælledvej 30a 8830 Tjele Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Fax: 87 87 90 00 virksomhedsmiljoe@viborg.dk www.viborg.dk Dato: 14-05-2013 Sagsnr.:

Læs mere

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning.

Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Statsministeriets lovbekendtgorelse nr. 194 aj16. juni 1961. Bekendtgørelse af Lov om naturfredning. Herved bokend.f;gorca lov nr. 140 af 7. maj 1937 om naturfredning med de ændringer, der falger Il! lov

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende Petersmindevej 2, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ca.

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013.

Der er af Vejle Amt den 1. oktober 1998 meddelt vandindvindingstilladelse til 23.000 m 3 /år. Denne udløb 1. oktober 2013. Jens Jørn Kirkegaard Bækvej 10 Hjortsvang 7160 Tørring Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Sune Mikkelsen Dir: 79755659 Mob: e-mail: Sune.Mikkelsen @Hedensted.dk Sagsnr. 13.02.01-P19-11-13

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere