Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Michael Christiansen Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår 2011. En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark."

Transkript

1 En undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark. Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 Opsummering på baggrund Problemfelt Problemformulering Teori om Strategi/Bæredygtighed Strategier til energirenovering Bæredygtighed i energirenovering Metode Aktørernes indspil til energirenoveringsstrategier Plan C Energirenovering af lejeboliger CONCITO LavEbyg Byggesektoren Regeringen Opsummering Energirenoveringsstrategier i praksis og deres beskrevne mål AAB afd. 23 karre F, Østerbro Hedebykarreen København DP5, Solvæg DP6 (Fleksible facader) DP 7 (Integreret økologisk fornyelse) DP 8 (sol i byfornyelsen) Opsummering Vejleåparken Hyldespjældet Albertslund Langkærparken i Tilst Brændgårdsparken, Herning Skovgårdsparken Brabrand Analyse af energirenoveringsstrategierne

2 Analyse af målsætning Analyse af økonomi Analyse af fremtidssikring og skalerbarhed Diskussion og perspektivering Lovgivningens indflydelse på energirenoveringen Konklusion Baggrund Klimadebatten har taget fart i de sidste 5 år, men er egentligt startet med Rio aftalen i 1992, hvor det for første gang blev forsøgt at skabe en international aftale om en bæredygtig fremtid baseret på Bruntland rapportens konklusioner. (Bruntland rapporten 1987) Debatten er gået fra at være eksperter der diskuterer fremtidsscenarier som kun de forstod konsekvenserne af til at flere og flere almindelige mennesker engagerer sig og bekymrer sig om klimaet og konsekvenserne af vores måde at leve på. Problematikken er flersidet og der er flere parametre der kan reguleres på for at hjælpe klimaet. For det første er det antal mennesker. Hvis ikke Kina havde indført et barns politikken i sin tid, så ville der være 400 millioner flere kinesere i dag som skulle tære på de i forvejen knappe ressourcer og levestandarden for kineserne ville være betydeligt lavere. Trods det, stiger verdens befolkning og skønnes at runde 9 milliarder mennesker i dette århundrede. For det andet så er det forbrug af energi per person. Levestandard hænger sammen med forbrug af energi og udviklingslandenes energiforbrug er stærkt stigende. For det tredje så er manglen på de fossile ressourcer begyndt at begrænse energiforbruget især mht. olien med stigende priser til følge. For det fjerde, så er CO2 udslippet stadig stigende med uoverskuelige konsekvenser for vores tilværelse, hvis ikke det bliver reduceret kraftigt meget hurtigt. Danmark har en enestående mulighed for at gøre sig uafhængig af fossile brændstoffer og har fået det belyst i flere rapporter, hvoraf klimakommissionens er den mest kendte. Flere andre aktører har været ude i samme ærinde uden at kunne få meget opmærksomhed. Det økologiske råd, Greenpeace, Danmarks naturfredningsforening, tænketanken Concito og andre NGO ere, er kommet med diverse scenarier og de flestes holdning og indflydelse er fastlagt Qua afsenderens status. Der er mange gode ideer i de enkelte udspil og der 2

3 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår kunne komme et meget stærkt udspil frem, hvis de bedste (dvs. dem der kan blive enighed om) ideer fra hvert scenarie blev sat sammen i et fælles udspil 1. Klimakommisionen er nedsat af regeringen og har derfor større gennemslagskraft, uden at det betyder at kommisionens anbefaling er vil blive fulgt, da det d er andre politiske aspekter der styrer r det. Energirenovering er et vigtigt indsatsomri råde i på vejen mod et bæredygtigt samfund. Trias energetica-modellen viser prioriteringen.. Figur 1 teknologirådet 2008 s. 16 Prioriteringen er ud fra et cost/ /benefit perspektiv og baseret på øverstee udsagn: Den mest bæredygtige energi er den man ikke bruger. Den sparede energi er den der vejer tungest i et klima- og energiregnskab, fordi samfundet sparer udgiften til at fremstillee energien og transportere denn frem til brugeren. Hvis energien bliver fremstillett vha. vedvarende energikilder (VE), vil det stadig koste energi at fremstille og transportere. Det samme gælder for andre ressourcer. Hvis man minimererr materialeforbruget og styrker genanvendelsen samt begrænser vandforbruget, sparer man samtidig energi. Klimakommisionenss rapport: Grøn energi, har følgende punkt som det af fremtidens energisystem: første i deres vision 1 Eget postulat baseret på at en bæredygtig strategi har elementer fra alle interessenter indbygget og repræsenterer det fælles mål alle kan være enige i. Det er også kompleksiteten i opgaven/missionen, der kræver en fælles indsats og især at alle interessenter er involveret. Ledelse af komplekse projekter er decentral og kommer nedefra og kan sammenlignes med nutidens netværksudvikling. Kevin Kelly (Out of control) leverer teorien i store træk og det er beskrevet i Håndbog i Trimmet Byggeri 2. udg s.80, Lean construction dk. d 3

4 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Vi vil bruge energien meget meree effektivt, så vi blandt andet kan varme huse op med halvt så meget energi som i dag og køre længeree på den samme mængde energi 2. Energirenovering, som er emnet i dennee opgave, fokuserer på p energi, men skal tænkes t sammen med de andre emnerr der kommer i spil såsom bedre indeklima, bæredygtighed og fremtidssikring. Bedre indeklima er en konsekven ns af energirenovering og kan regnes som en tillægsgevinst og et salgsparameter, men kan være svær at bruge som argument idet det tit skal opleves for at kunne bruges. De negative aspekter af indeklima er som i Vejleåparken, hvor beboerne klager over træk og o kulde. Bæredygtighed er vigtigg for nogle, som i Skovgårdsparken, hvorr beboernee er meget vidende og bruger den viden i dialog med MTH. Fremtidssikring er typisk det afgørende salgsparameter, fordi det er der hvor beboerne får noget reelt som nyt køkken/bad, ny indretning af lejligheden, anden altanløsning, større lejlighed eller r andet fysisk målbart. 70 ernes oliekriser udløste dett første energirenoveringsboom og energiforbruget faldt markant, især i årene 1979 til 1984, som vist i nedenståendee figur markeret med den grønne oval. Faldet blev afløst af et konstant energiforbrug med en svagt stigende tendens fra Figur 2 SBi 2009:6 s. 13 Byggeriet blev meree energieffektivt, menn gevinstenn blev ædt op af stigningen i det opvarmede areal, som vist på figur 3. 2 Klimakommisionen grøn energi s. 9 4

5 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Figur 3 LavEByg Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterendee bygninger s. 21 Nybyggeriet skiftedee udseende med småå vinduer, idet datidens vinduers U værdi var ret højt. Isoleringen blev øget og der kom problemer med for tætte huse uden ordentlig ventilationn og deraf følgende dårlige indeklima samt byggeskader i formm af råd og svamp. Dampspærren blev indført sidst i 60 erne, men manglende viden og teknik førte i mange tilfælde til utætte dampspærrer, hvilket næsten er værre end ingen dampspærre idet vanddampen bliver koncentreret omkringg utæthederne. Figur 4 Politikens håndbøger, vi bygger huss 1. oplag 1968 Ovenstående figur viser at dampspærrens betydning har været kendt i år, men stadig møder man håndværkere og teknikere, som ikke helt forstår betydningen af en tæt 5

6 dampspærre og derfor ikke lægger den omhu i udførelsen som der kræves. Med det nye tæthedskrav og mulighed for kontrol, vil der ske en stigning i kvaliteten med tiden. Det er lige så vigtigt at ventilere fugtigheden væk ved fx at bruge kontrolleret balanceret udluftning for at skabe et godt indeklima med både udskiftning af luft, minimering af CO2 og at den relative fugtighed (RF) ikke overstiger 70 %, som er anerkendt som den øvre grænse for menneskelig komfort. Hvis RF er for høj, er presset på dampspærren tilsvarende høj og eventuelle svagheder vil vise sig, hvilket kan føre til opbygning af fugt i konstruktionen. Mange boliger har et stigende problem med skimmelsvamp og dårligt indeklima pga. for dårlig ventilation 3. Materialer har det bedst med en RF mellem 30 og 50 %. På renoveringssiden, kom byfornyelsesloven til at spille en rolle i forhold til at fremtidssikre den ældre boligmasse ( ), som ellers var i fare for at forfalde kraftigt pga. manglende vedligeholdelse og alder. Alternativet var at man kunne se frem til at disse boliger skulle udskiftes over en kortere årrække og ændre de fleste bymæssige bebyggelser markant. I forvejen havde 60 erne og 70 erne ført til mange buldozersaneringer i bymidten. Byfornyelsesloven udviklede sig gennem tiden fra tvungen byfornyelse til frivillig og mere områdeorienteret og i dag er energirenovering kommet mere på dagsordenen, men først fra 2010, hvor støtten samtidig blev beskåret fra 300 til 250 millioner kr, hvilket gør at byfornyelsen i dag ikke den primære kraft i renovering som før. Parolen til befolkningen var at spare på energien og bilfrie søndage, som ganske vist ikke holdt så længe. Det står lidt i kontrast til nuværende situation, hvor der ikke bliver nævnt noget om afsavn, men kun øget effektivitet og intelligent styring. Det virker som om der ikke må stilles krav udover subtile afgifter og tilskud til energieffektivisering. Der er en stor tiltro til markedet som den primære driver af innovation og udbredelse af energieffektivisering. På den anden side efterspørger flere af markedets store aktører rammer fra politikerne med beskrevne mål og incitamenter. Energieffektivisering bliver en stadig bedre forretning, men har stadig behov for ekstra finansiering ved en ambitiøs energirenovering til 2015 eller 2020 kravene. FBBB skriver således på deres hjemmeside om en temadag 29. marts 2011 på VIA i Horsens: EU krav om "næsten 0-energi" i 2020 er ved at blive almindelig accepteret fra både byggeriets parter og danske myndigheder, men det haster snart med at få en dansk handlingsplan vedtaget og dermed nogle klare spilleregler for at nå målet. Opsummering på baggrund. Nutidens energirenoveringer virker som en gentagelse af 70 ernes energirenovering, blot med en større kompleksitet og en anden årsag. Hvor det var afhængighed og prisstigninger i 70 erne, er det nu afhængighed, klima og prisstigninger. Klimaet er kommet ind som en joker, der har vendt op og ned på ellers hævdvundne økonomiske spilleregler 3 Arkitektskolen og IHA Århus, Energirigtig og sund renovering 2010 s. 25 6

7 som at billig energi er en forudsætning for øget velstand og forbrug er den eneste farbare vej til øget velstand i samfundet. Hvor svaret på 70 ernes krise var en samlet indsats bestående af mange enkeltelementer i en differentieret tilgang med pisk (skærpede BR krav og grønne afgifter) og gulerod (støtte til energirenovering) og information (elsparefonden mv.), virker det til at den nuværende indsats er at stille vidtgående krav til nye komponenters U-værdier og 25% reglen. Det er dog ikke særlig vidtgående at kravet skal være rentabelt. Pisken bliver uden reel virkning. Guleroden består af flere komponenter: 1½ milliard til energiforbedring og generel opdatering af boligen EUDP programmet der støtter forsøg med energi Energiselskabernes spareforpligtigelse der udløser støtte til energirenoveringer Og det sidste nye er fradrag på kr per voksen til lønudgifter i forbindelse med rengøring og renovering af bolig. Det er ikke vedtaget endnu og den endelige form ser flere partier gerne at den skal være ren grøn og dermed bidrage til energiog CO2 reduktion. De allerfleste publikationer om energibesparelser, peger på de eksisterende bygninger, som der hvor det største potentiale er til stede for at spare på energien og dermed også CO2 udslip og den eneste mulighed for at kunne honorere de vedtagne reduktionsmål for brug af fossile brændstoffer og udledning af CO2 i atmosfæren. Der er flere hensyn at tage her i 10 erne end i 70 erne og den øgede kompleksitet kræver bedre analysemetoder til at vurdere, hvad der kan og skal gøres for at indsatsen lykkes samt at flere interessenter skal inddrages i udviklingen og gennemførelsen af energirenoveringsstrategierne. 2. Problemfelt. Energirenovering er blevet det nye modeord indenfor byggeri de seneste år i takt med klimaforandringer, CO2 og knaphed på energi nu og i fremtiden. Der er også god grund til at arbejde med området i betragtning af at vores bygningsmasse kun bliver udskiftet med 1% om året 4 og hvis der udelukkende skal fokuseres på nybyggeri, så vil vi ikke kunne leve op til vedtagne forpligtigelser i forhold til Kyoto og heller ikke i forhold til EU s målsætning om 20 % reduktion af energiforbruget i forhold til 1990 i år et mål som flere lande (og EU) gerne ser hævet til 30 %, hvis der kan skabes enighed om det. Flere lande har i forvejen svært ved at nå de 20% og de blokerer for at hæve til 30%. 5 4 Regeringen, Energistrategi 2050 s Energi.dk, Medlemmer af Europa-Parlamentets Miljøudvalg vedtog ) at støtte en forøgelse af EU's 2020 CO2-reduktionsmål fra 20 % til 30 %, hvoraf en reduktion på mindst 25 % bør opnås på hjemmemarkedet og dermed maksimalt 5 % som kreditter i andre lande. 7

8 Ved en cost/benefit betragtning, kan det overvejes om det kan betale sig at energirenovere til fx den fremtidige klasse 2020, som skal være nær nul energiforbrug og energien skal være dækket af VE på årsbasis. Betragtningen kan være nødvendig at bruge i det tilfælde at der skal spares så meget energi som muligt med et skrabet budget og en eller flere prioriteringer kan være nødvendigt. Balancen kan her bestå i at energirenovere hvor det giver mest værdi for pengene (sparet energiforbrug/co2 udledning) og samtidig gøre det muligt at udføre flere tiltag i takt med at teknologien bliver bedre og billigere. Moores lov er her klart i spil. Potentialet er gennemgået i flere publikationer, hvoraf potentielle energibesparelser i det eksisterende byggeri (SBi 2009:5) kommer med nøgletal til omkostningerne derved også. Danske bygningers energibehov i 2050 (SBi 2010:56), bygger videre på SBi 2009:05 og vurderer bygningssektorens mulighed for at bidrage til målet om et fossilfrit samfund i Validiteten af disse nøgletal kan afprøves ved at sammenligne med nøgletal fra de enkelte projekter i det omfang det er muligt. Andre faktorer har indflydelse på prisdannelsen, men emnet er en afhandling i sig selv og er kun et delmål i denne opgave. Da energirenoveringer er forholdsvis nyt i den danske byggesektor generelt, er der ikke så mange erfaringer med emnet endnu og erfaringerne er primært baseret på enkelte projekter som er udført under rammerne for forsøgs- og demonstrationsbyggeri i erne. Denne udvikling stoppede 2001, hvor alle tilskud blev fjernet. Konsekvensen deraf er manglende viden om: Skalerbarhed, udbudsreglernes indvirkning på projekterne, sammenligning med andre projekter/strategier, implementering i anden kontekst og flere andre interessante vinkler der har betydning udover det enkelte projekt. Trods en efterhånden rimelig tilbagebetalingstid på mange tiltag 6, er der endnu ikke et gennembrud i energirenovering generelt og det må antages at det stadig befinder sig i innovationssammenhæng på lead users niveau og deres resultater er endnu ikke tilgængelige for flertallet. Man kan sige at der mangler en strategi for denne diffusion of innovation. Problemformulering Hvilke energirenoveringsstrategier er der brugt i Danmark og hvor gode er de? Undersøgelsen skal kunne bruges til at sammenligne de enkelte strategier. For at kunne gøre det, kan det være nødvendigt at udvikle en nøgle til sammenligning. Det kunne fx være en % vis reduktion af et givet forbrug, CO2 udslip eller det kunne være nøgletal som omkostning / W sparet, på samme måde som det opgøres i SBi 2009:5. 6 Solceller og vinduer er gode eksempler på dette og er gennemgået andetsteds i rapporten 8

9 Så vidt muligt skal der skaffes nøgletal på bygningsdelsniveau for at kunne sammenligne på økonomi og for at kunne udvikle alternative scenarier som en slags: hvis nu denne løsning havde været valgt, hvad ville resultatet så have været? Det er intentionen at undersøgelsen skal munde ud i nogle anbefalinger til kommende projekter som en slags best practise for udvikling af energirenoveringsstrategier, men om der er basis for det, må komme an på resultatet af undersøgelsen. 3. Teori om Strategi/Bæredygtighed. Strategier til energirenovering. En energirenoveringsstrategi kan forstås som noget der rækker ud over det enkelte projekt og leder til et højere mål. Grænsen kan være svær at definere idet et enkelt projekt kan indeholde mange mindre projekter og omvendt kan et projekt være kort taktisk beskrevet og ikke tænkt ind i en større sammenhæng. En kommune kan godt have en energirenoveringsstrategi, men have svært ved at få de enkelte projekter til at indgå i den samlede plan. Det kan skyldes en beslutningsproces der er sektoropdelt, hvor en energirenoveringsstrategi kræver en tværfaglig tilgang for at kunne implementeres i et større system med flere interessenter, som fx et kommunalt system eller i en boligforening. En bæredygtig energirenoveringsstrategi kunne også defineres ud fra om alle betydende interessenter er tænkt ind i strategien og den dermed er samfundsmæssigt mere bæredygtig. En strategi kan have flere mål, som dog helst skal kunne arbejde sammen og indgå i en helhed bygget op på årsag-effekt sammenhæng. Overordnet er der 3 hovedspor der kendetegner energirenoveringsstrategier. Klimaskærm Energieffektiv teknologi (Energieffektive løsninger som ventilation med varmegenvinding, pumper, varmepumper, varmeveksler, indregulering af anlæg, faseskiftende materialer og meget andet) Vedvarende Energi (VE) solceller, solfanger, solvæg, grundvandskøling, havvandskøling, jordvarme. Strategierne kan deles op i typer efter deres fokusområde og andre vilkår. 1. Besparelse på energi 2. Bæredygtighed 3. Finansiering 9

10 4. Afprøvning af nyudviklede teknologier 5. Brugertiltag Besparelse på energi er den mest brugte og den der sælger bedst på kort sigt. Hvem vil ikke gøre noget for klimaet ved at kunne spare på energien vel at mærke ved at opgradere klimaskærm og teknik, ikke ved at lide afsavn som i 70 erne efter oliekriserne. Efter den tid, var der ikke mange badekar i nybyggeriet da alle tog brusebad, men ellers røg energiforbruget op igen. Besparelsen ved energirenoveringen dengang blev spist op af højere indetemperaturer og flere m2/person. (Teknologirådet 2008 s. 12). Besparelse på energi er samtidig den mest omkostningseffektive tilgang og i sammenhæng med anden nødvendig renovering, er det totaløkonomisk en vinderstrategi. Bæredygtigheden er i spil i knap så mange strategier og er mere diffus. Det handler meget om LCA (Livs cyklus Analyser) og Cradle to Cradle (C2C). Farligheden af materialerne med afgasning og påvirkning af arbejdsmiljøet er også nævnt. Bæredygtigheden kunne måles i forhold til Bruntland definitionen, hvor social, økonomisk og miljømæssighed bæredygtighed skal defineres så det er muligt at vurdere om de er opfyldt i projektet. I det nye recast af EDBP, er der mulighed for at Cradle 2 Cradle tilgangen kan bruges i kampen om at reducere energiforbruget og det tilhørende CO2 udslip. Det er ikke relevant i forhold til energirenovering (undtagen ved vurdering af de indbyggede bygningskomponenter, materialevalg og til dels proces), men kan på sigt være med til at forme en mere bæredygtig udvikling af det byggede miljø. Cradle 2 Cradle tankegangen bygger på en livscuclus-forståelse, hvor vores affald kan genbruges af kommende generationer og kan indgå i kredsløbet igen. Fx er cement et materiale, hvor der medgår et stort energiforbrug i processen, men cement i beton har en potentiel meget lang levetid, hvis det er projekteret til det klima og påvirkninger der kan regnes med og udført korrekt. Materialet kan genbruges i anden beton eller knuses til vejfyld eller andet. Et andet tilfælde er fx valget mellem kompositvinduer og trævinduer, hvor energiforbrug og genvinding til andet er vigtige nøgletal, men det kan være at kompositvinduet ikke kan opdeles i materialer der kan indgå i livscyclus igen. Det kan være tungmetaller eller kemiske forbindelser. En erkendt og meget diskuteret barriere er finansiering af energirenovering. Den generelle mening er at det ikke kan betale sig og derfor skal der være tilskud for at få energirenovering til at ske uanset om der er planlagt en renovering i forvejen. Det er dyrt at renovere udelukkende for at spare på energien og det er derfor nødvendigt at sætte en energirenovering i en sammenhæng med den almindelige planlagte renovering af bygningen. Det kan så komme på tale at fremrykke planlagte renoveringer eller på anden måde planlægge det samlede renoveringsbehov så det passer til et flow som sikrer at man kan få nogle gode langsigtede aftaler til en bedre pris. 10

11 Det er et problem for mange bygherrer at overskue finansieringen og der kan være en risiko for at kun de lavest hængende frugter bliver plukket og der ikke bliver mulighed for at energirenovere til et højere niveau. I det tilfælde kunne man dele finansieringen op i den nødvendige renovering af bygningen som skal foretages, hvis ikke værdien af ens bygning falder kraftigt. Den anden del er de marginalomkostninger der er ved at energirenovere op til fx passivhus eller 0-energihus. Denne finansiering kunne være støttet eller på mere lempelige vilkår som det er brugt i Tyskland. Plan C 7, under Gate 21(Københavns kraftcenter for klima- og energiløsninger) har udviklet et Klimafinansieringskatalog, hvor følgende oversigt over finansieringsmuligheder er nævnt: 1. Kontant finansiering 2. Finansiering gennem lån 3. Totaløkonomi og korte og længere samarbejder med private 4. Porteføljeoptimering 5. Forsyningsselskabernes forpligtelse til at fremme energibesparelser hos slutbrugere. 6. Fonde De fleste projekter er nødt til at finde ekstern finansiering, for at kunne udføre en ambitiøs energirenovering og for almene boligselskaber er det ofte Landsbyggefonden (LBF) der bliver trukket på. LBF har dog ikke de midler der skal til for at dække behovet med kun 2,4 milliarder om året, som ikke må bruges til energirenovering specifikt. Det er dog muligt for de enkelte afdelinger at bruge deres trækningsret og dermed få en delvis finansiering på plads. Der er tale om store beløb, hvis energirenoveringen skal bidrage til reduktionen af CO2 og energiforbrug. På den anden side vil det være dyrere at skaffe energien med VE i stedet. Som prioritering kan Kyoto-pyramiden bruges. 7 Plan C er Et unikt partnerprojekt om energirenovering i alment boligbyggeri og offentlige bygninger Plan C har samlet 35 af de bedste og mest relevante kræfter i regionen i et strategisk partnerskab, heriblandt Københavns og Vestegnens kommuner, virksomheder indenfor byggeri og cleantech, samt forsknings og videninstitutioner. 11

12 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Figur 5 Vidensgrundlag for partnerskabet EnergiBYG E s. 533 En anden måde at illustrere det samme er Trias Energetica, vist herunder. Figur 6 SBi 2009:6 s. 8 Forskellen på de to prioriteringer ses i brugen af VE. Kyoto pyramiden p vurderer om alternativ energikildee skal anvendes, hvor Trias Energetica ikke vurderer, men foreskriver brug af VE efter minimering aff energitab. Finansieringen bliver typisk kædet sammen med et cost-benefit perspektiv: Kan det betale sig? Og dermed menes: Er det billigere at energirenovere end at betalee for energien? Ofte bliver totaløkonomi draget med ind og tilbagebetalingstider bliver det ledende beslutningsparameter. Problemet med den tilgang er at der ikke bliver taget tilstrækkelig 12

13 hensyn til tiltagets levetid og afhængigheden af den rigtige vedligeholdelse for at bevare den optimale effekt. Tommerup kommer her ind med sin energisparepris, som kan være en del af løsningen. Energisparepris < energipris = rentabelt (Tommerup 2010 s. 6) Energispareprisen (ESP) er prisen for energitiltag inkl. Moms divideret med energibesparelsen over levetiden uden hensyntagen til fremtidige økonomiske forhold og finansieringsudgifter. (Tommerup 2010 s. 7) På den anden side er der et stigende pres for at gøre noget uanset prisen og der er det at finansieringen fra at være en barriere, skifter rolle til at være et nødvendigt middel i en omstilling. Finansieringen har forskellige ansigter/roller alt efter hvem der efterspørger den. Det er lige fra den enkelte boligejer eller lejer til boligselskaber, virksomheder, kommuner, energiforsyningsvirksomheder og staten. Alle har brug for finansiering på vidt forskellige måder. Af undersøgelser indtil nu, kan fremhæves: Klimafinansieringskataloget udarbejdet af Plan C, EA Finansieringsformer til fremme af energibesparelser i bygninger Projekt under Almennet, Nye finansieringsformer til energirenovering Concitos Grøn byfornyelse har fokus på private lejeboliger og anviser en måde at løse ejer/lejer paradokset på. Afprøvning af nyudviklede/forbedrede teknologier er en vigtig måde at drive innovation frem i en ellers fastlåst situation. Det handler om hønen eller ægget, efterspørgslen skal være der for at presse udviklingen. I 30 erne blev der udviklet en bil der kunne køre 30 km/liter benzin, men når markedet har billig benzin, så er det ikke interessant, men derimod andre ting som sikkerhed, fart, driftsikkerhed, aircondition, servostyring og andet der sluger effektiviteten. Mange demonstrationsprojekter i de senere år har afprøvning af nyudviklede/forbedrede teknologier som fokus og det har sat gang i en udvikling der stormer frem. Udviklingen indenfor vinduer er et udmærket billede, hvor termoruden blev opfundet for at få has på duggen på ruderne og ikke for at spare energi. Kravene er så blevet strammet løbende, men det er først med energistyrelsens aftale med glasindustrien om energiruder 3. februar 2004, at der for alvor kom gang i udviklingen. Først på rudedelen, men senere på karm/rammedelen. I dag er det sådan at hvis din termorude er fra før 2004, kan det totaløkonomisk betale sig at skifte den ud med en energirude, hvis vinduet ellers er i god stand. Vinduernes totale u-værdi er blevet betydeligt forbedret og bliver det stadig. Vinduet er dog stadig den del med den højeste u-værdi af klimaskærmen og et åbenlyst indsatsområde i en energirenovering uanset om det sker med koblede rammer eller en totaludskiftning af vinduet. 13

14 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Solceller er også i en rivende udvikling og har været det i nogle år. I Europa ligger solceller som nr. 2, når man ser på installeret kapacitet i 2010, efter gas. Der bliver skåret 10% af prisen hvert år i øjeblikket (Energi.dk Sørensen Danfoss D Solar Inverters) og nedenstående figur fra Cenergia viser ett bud på den fremtidige udvikling indenfor solceller: Figur 7 Cenergia passivhuskonference i Aalborg Tilbagebetalingstiden er nu på år, hvilket er bedre endd figuren angiver og det er et meget sandsynligt scenarie, at tilbagebetalingstiden vil blive yderligere sat ned. Der bliver forsket meget i effekten og den vil sandsynligvis også blive øget ø og implementeret i nye anlæg. Når effekten bliver forøget og et nyt produkt kommer på markedet, vil udviklingsudgifternee skulle betales af den første produktion og o normalt vil en 10% mere effektiv solcelle betyde en 10% højere pris. Det er op til solcelle-producenterne, men de ser måske markedet som et der skal erobres og tilbagebetalingstiden skal ned på 5 år eller lignende, før det for alvor rykker. Samme informationer vises herunder som grafer (figur 9). Det forventede prisfald i grafen er på 7 % om året, men prisfaldet er på 10 % om året ifølge Danfoss Solar Inverters og underbygger ovenstående. 14

15 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Figur 8 Cenergia temadag VIA i Horsens En anden faktor der betyder noget er udviklingen i priser på fossil f energi. Olieprisen er femdoblet siden aftalen med Mærsk om udvinding og vindkraft udkonkurrerer de gasdrevnee værker, når der er overskud af vindkraft. Alle andre bygningskomponenter, der har betydning for energiforbruget, er udsatt for det samme. Der er øget opmærksomhed påå energiforbruget i alle faser fra a produktion til indbygning, drift og bortskaffelse. Ikke alle producenter kommer omkring alle aspekter, men generelt er udviklingen styret af behovet for reduktion af energiforbrug. Brugertiltag har et kæmpepotentiale, men er dynamisk og kræver k både en stor indsats i starten for at få synliggjort og aktiveret potentialet, samt en vedligeholdv delse jævnligt for at undgå at det falder tilbage til business as usual. Som energirenoveringsstrategi er det ikke en bæredygtig vejj udelukkende at satse på brugertiltag, fordi muligheden for at gøree det til en blivende energibespe parelse ikke er der og den er altid er i fare for at forsvinde. Det hjælper, hvis forbruget er synligt for brugerne og de kan se en umiddelbar konsekvenss af deres handlingerr og konsekvensen er mærkbar. Grønne afgifter har haft en stor indflydelse på vores forbrug af vand, fordi det blev en stor post på budgettet og dermed incitament til at spare. Der err flere projekter der arbejder med visualisering af forbruget f via forskellige web løsninger ogg skærme i boligen og Videncenter for bæredygtig Byggeri, har også indgået i en e løsning til et energirenoveringsprojekt på Bornholm, som forventes kan bruges til mange andre 15

16 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår projekter også. (www.demohouse.eu) 8. Et andet eksempel på effekt af f synliggørelse, er fra boligforeningen Beringsgaarden i Horsens, hvor der blev installeret individuelle målere med den konsekvens at forbruget faldt markant. (Gunnar Sørensen, forretningsfører) Nedenstående er fra Teknologisk Institut, Energy Flex House, hvor en projektet og deres energiforbrug kan sess på nettet: familie lever i Bornholmsprojektetss løsning ( er inspireret af energyflexhouse og er meget visuel og brugervenlig. Der er de nødvendige oplysninger en bruger kan eagere på. Det er ikke i realtid, men bliver opdateret hver 12. minut. Figur 9 datalog energyflexhouse.dk I en case fra Plougvej i Kolding, blev derr konstateret en reduktion ved brugerinddragelse på 22% CO2 inden der blev lavet noget fysisk ved bygningenn og det kan være en billig måde at spare på energien, men det er ikke sikkert det er langtidsholdbart. (Dyck-Madsen DØR 2006 Energirigtige renoveringer s. 30) Brugertiltag vil betyde mere i fremtiden f fordi opmærksomheden på eget energiforbrug er øget markant i befolkningen og energirenovering står lige nu højest på folks ønskeliste over investeringer i boligen og dermed slår både nyt bad og køkken. 8 Der er ikke endnu adgang til målinger fra Bornholmsprojektet endnu, men dett er meningenn at projekter der måles på, vil være at finde på og ved at klikke på projekterne, vil en tilsvarende portal som energyflexhouse komme frem med informationer 16

17 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Det brugerstyrede forbrug er en joker i besparelsen af energi fordi den ikke endnu er adskilt fra det øvrige el-forbrug til fx ventilation, pumper og lignende. I fremtiden vil det være muligt at adskille de to og derved måle langt mere direkte på brugerens egen indflydelsee og handlemuligheder. I mange ESCO 9 -aftaler i dag, er det en usikkerhed der må tages højde for, ved at indbygge en margen i de aktuelle målinger. Det er en stor ændring i forhold til bare få år siden, hvor energirenovering kun blev udført meget lidt, som illustreret i nedenstående opgørelse fra Dansk byggeri: Figur 10 Teknologirådet 2008 s. 59 Bæredygtighed i energirenovering. Der findes mange varianter af bæredygtighed og mange mennesker betragter det/eller har betragtet det som noget lidt langhåret venstrefløjspjat uden substans s og forbindelse med virkeligheden. Det billede har ændret sigg markant de sidste 5 år, efter at begrebet har vundet hævd og er blevet accepteret som en del af vores vilkår og fremtid. Førnævnte Bruntland rapport, har defineret bæredygtighed som: s 9 En ESCO er et energy service company, eller på dansk en energitjenestevirksomhed der planlægger og udførerr energibesparelser. Overordnet er ESCO somm samarbejdsform, et samarbejde, mellem en privat energitjenestevirksomhed og en offentlig myndighed, hvor der igangsættes en række energirenoveringer i de offentlige bygninger. Et ESCO-sam arbejde kann være interessant for mange kommuner pga. et betydeligt efterslæb på vedligeholdelse af a bygningsmassen, og heraf et højt energiforbrug.(ebst) 17

18 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår En udvikling, der opfylder de nuværende e behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare. En bæredygtig udvikling omfatter sikringg af social velfærd og o økonomisk velstand inden for givne miljømæssige rammer. Figur 11 Elkinton 1998 Hvordan det kan forstås, kan ses i nedenstående figur 12. Mange af emnerne er relateret til bygninger og de valg der foretages i en byggeproces uanset om det er nybyggeri eller renovering. I tilfældet med renovering, er følgende emner relevante: Socialt: Miljømæssigt: Økonomisk: Lys, sikkerhed, termiske ydeevne, social s kontakt, offentlig transport, nedsatte hastigheder, tilgængelighed og anvendelighed. Udendørs aktiviteter, sundhedsskadelige stoffer, miljøpåvirkning, størrelse af grund, opvarmning/køling af bygninger, affald fra drift og brug, drift ogg vedligeholdelse, råmaterialer.. Luftkvalitet, støj/vibrationer, bygnings layout/arkitektur, finansiering, placering, livscyclusomkostninger, eksternee omkostninger. 18

19 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår Figur 12 C.F. Møller 2009 Alle emnerne kan forstås ud fra alle tre givne rammer, men er e placeret der hvor vægten er størst. Et eksempel kunne være luftkvalitet, som er placeret i økonomisk ramme. Luftkvaliteten koster penge og er ofte den der bliver sorteperr i en sparerunde. Det er måske årsagen til at den er placeret hvor den er. Den miljømæssige dimension er fx afgasningg af sundhedsskadelige stoffer, som stiger til en kritisk mængde, hvis luftskiftet bliver reduceret. Det kunne så igen reduceres ved valg af andre materialer. Den sociale dimensionn er fx indflydelsen på den termiske ydeevne. Højere luftskiftee = varmetab til omgivelser = evt. genvinding af varme = økonomisk konsekvens. I øjeblikket er fokus at spare på energienn og vil være det et stykke s tid fremover. Bæredygtigheden vil komme i fokus efterhånden som problemerne med ressourcer og forurening vil tage til og det bliver åbenlyst for alle at vi ikke kan k fortsætte på den måde vi gør. Jørgen Ørstrøm Møller, tidligere departementschef fra udenrigsmiu nisteriet, beskriver det i sin nye bog: How asia can shape the world, med den sigende undertitel: From the Era of Plenty to the Era of Scarceties 10. Cradle 2 Cradle (C2C)udspringer direktee af bæredygtigheden og er allerede blevet indført i flere lande. Certificeringsordninger for bæredygtighed er udviklet. Af dem kan nævnes: LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, USA), 10 Ørstrøm Møllers fornemmelse for planeten, artikel i Dagbladet Information, Moderne Tider maj 2001 s

20 Michael Christiansenn Undersøgelse af energirenoveringsstrategier i Danmark Forår BREEAM (Building Research Establishment s Environmental Assessmentt Method, UK), HQE (Haute Qualité Environnementale, Frankrig) DGNB (Deutches Gesellschaft furr Nachhaltiges Bauen, Tyskland). Der er lige ved at blive udviklet enn dansk certificering efter en undersøgelse af de eksisterende. Den danske vil tagee udgangspunkt i DGNB, hvor totaløkonomiske aspekter spiller en rolle i 22,5% af valgene som set i nedenståenn nde figur: Figur 13 Haugbølle SBi, Miljøcertificering og totaløkonomi 23. marts Byggecentrum Ballerup Der er et klart behov for at kunne sammenligne bæredygtighedsaspekter for at bygge videre på det gode ved at tage ved lære af det der fungerer. For at et system skal kunne fungere, skal det være anerkendt af interessenterne og bruges. Det kræver at der er konsensus omkring et system og at det skal være nemt at bruge, kunne bidrage til en mere bæredygtig proces og have en acceptabel pris. Derfor skal det ikke sammenlignes med det Digitale Byggeris arbejde med DBK-systemet, som efter en del års arbejde, endnu ikke har leveret et brugbart produkt. Et andet bæredygtighedsaspekt er renovering kontra nedrivning. Meget taler for at en nedrivning og nybygning i mange tilfældee er billigere og bedre end energirenovering. Ud fra et rent økonomisk synspunkt er det tit tilfældet og det er sket s nogle gange, at almene boliger er blevet revet ned. Nogle på grund af udlejningsproblemer og nedslidning og andre pga. byggeskader, hvorr løsningenn blev at rive ned og bygge nyt.. Ud fra et C2C aspekt er det sjældent at det er mere bæredygtigt at rivee ned og bygge nyt. Det er pga. den indlejrede energi der er i det eksisterende 11. I mange tilfælde er det mere energiforbrugende at rive ned og bygge nyt, frem for at renovere, selvom det både kan være dyrere og ende med et dårligere resultat. Et andet aspekt er den kulturelle værdi i gamle bygninger kontra nye. De førnævnte buldozersaneringer blev stoppet fordi protesterne blev for store. Hvis problemet er udlejning, kan det d være ett spørgsmål om 11 Arkitektskolen og IHA Århus, Energirigtig og sund renovering 2010 s

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet

Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - 2013 5 HVIDBOG OM BÆREDYGTIGHED I BYGGERIET Et overblik over eksisterende viden og nye initiativer - April

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen

Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG. University College Nordjylland. Specialerapport 7. Semester 2013. Udarbejdet af Morten Villekjær Nielsen Commissioning BYG RIGTIGT FØRSTE GANG Specialerapport 7. Semester 2013 Udarbejdet af Titelblad Titel: Forfatter: Commissioning Byg rigtigt første gang Ryesgade 71, st. tv. 9000 Aalborg Uddannelse: Bygningskonstruktør,

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene Energirenovering og ESCO i den almene sektor boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 edning apport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning

S c e n a r i e r. f o r e j e n d o msmarkedets. f r e m m o d 2 0 1 5. Instituttet for Fremtidsforskning S c e n a r i e r f o r e j e n d o msmarkedets og byggeriets udvikling f r e m m o d 2 0 1 5 n y e t e k n o l o g i e r & p ro d u k t i v i t e t S c e n a r i e 5 I n n ovat i o n S c e n a r i e 4

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER VEDVARENDE ENERGILØSNINGER TIL EKSISTERENDE BYGNINGER DE STØRRE BYGNINGERS BIDRAG TIL FREMTIDENS ENERGIPRODUKTION OG EN MERE BÆREDYGTIG BYGNINGSMASSE Forundersøgelse Maj 2014 Bygherreforeningen Teknologisk

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET

DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET DET FREMTIDIGE BEHOV FOR FLEKSIBILITET I ENERGISYSTEMET Notat Den 25. juni 2012 Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Fremtidigt behov for fleksibilitet i energisystemet Klima- og energiudfordringerne

Læs mere

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012

Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan. Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. - mod nye mål 2001-2012 Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig - mod nye mål 2001-2012 Forslag til revision af strategier og indsatser 7. maj 2007 National Handlingsplan

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport

IBM s Smarter Cities Challenge. København Rapport IBM s Smarter Cities Challenge Rapport Indholdsfortegnelse 3 1. Ledelsesreferat 5 2. Indledning 5 A. Smarter Cities Challenge udfordringen om intelligente byer 7 B. Udfordringen 8 3. Resultater, kontekst

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Håndbog i miljøvurdering af produkter

Håndbog i miljøvurdering af produkter Miljønyt Nr. 58 2001 Håndbog i miljøvurdering af produkter - en enkel metode Kirsten Pommer og Pernille Bech Teknologisk Institut Henrik Wenzel, Nina Caspersen og Stig Irving Olsen Instituttet for Produktudvikling

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV

Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Rapport om Forretningskoncept for udfasning af oliefyr med særlig fokus på fjernvarmeværker som leverandører af varme i Område IV Udarbejdet af EXERGI Partners Brædstrup Fjernvarme Insero Energi for Energistyrelsen

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere