nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse"

Transkript

1 EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse af det investerede indskudte beløb Kontoen kan oprettes fra den 23. september til den 11. oktober 2013 Aktier 2017 har risikomærkning gul, jf. bekendtgørelse om Europæiske risikomærkning af investeringsprodukter de udvalgte europæiske aktier ikke udvikler sig som forventet, vil Hvis bonusafkastet reduceres, og du vil i værste fald ikke modtage noget afkast, men stadig få det indskudte beløb tilbage ved udløb djs.dk/ea2017 nærvær er MERE værd

2 EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse Den Jyske Sparekasse udbyder i perioden 23. september 2013 til 11. oktober 2013 kontoen EuropæiskE AktiEr 2017, hvor afkastet afhænger af udviklingen i aktierne i følgende ti europæiske børsnoterede virksomheder: Bayer, Siemens, Diageo, Ahold, BASF, Danone, Unilever, Nestlé, Tesco samt Hennes & Mauritz. Virksomhederne er beskrevet nærmere i faktaboks 2. EuropæiskE AktiEr 2017 er et struktureret indlån og et alternativ til andre indskudsprodukter og obligationsinvesteringer og en anden måde at knytte sit afkast til aktier på (se faktaboks 1 for teknikken bag denne indlånskonto). EuropæiskE AktiEr 2017 er et kapitalbeskyttet produkt, og risikoen er dermed kendt på forhånd, såfremt det strukturerede indlån beholdes til udløb. Det størst mulige tab udgør den mistede forrentning af en eventuel alternativ investering i det strukturerede indlåns løbetid, forudsat at Den Jyske Sparekasse ikke får finansielle problemer, se afsnittet kreditrisiko. Kontoen giver mulighed for et afkast på 25% (bonusafkast) selv ved uændrede kurser eller små stigninger i de underliggende aktier. Ved fald i en eller flere aktier reduceres bonusafkastet med en fradragssats. I værste fald giver EuropæiskE AktiEr 2017 intet afkast og giver i denne situation alene det indskudte beløb tilbage ved udløb. De økonomiske udsigter Vækstindikatorerne har rettet sig fra de seneste års recessionsniveauer og peger nu mod moderat, men stadig skrøbelig vækst. I dette scenarie forventes, at store primært globale virksomheder, som sælger produkter, hvor efterspørgslen er stabil, vil klare sig godt. Aktieudvælgelsen har fokuseret på at finde kvalitetsselskaber med en stærk forretningsmodel og velkendte varemærker. Desuden er de valgte selskaber karakteriseret ved at have en stærk distributionsplatform. Disse egenskaber ventes at gøre det muligt for de valgte selskaber at øge overskuddet selv i et scenarie, hvor væksten bliver moderat fremadrettet. Der ses derfor et stigningspotentiale i alle aktierne på fire års sigt selv med moderate forventninger til væksten i økonomien. Hvad er et struktureret indlån? EuropæiskE AktiEr 2017 er et struktureret indlån. Indskyder opretter en konto hos Den Jyske Sparekasse, hvor det indskudte beløb (min kr.) ikke forrentes med en bestemt rente som ved traditionelle indlån, men hvor afkastet i stedet afhænger af udviklingen på aktiemarkedet (figuren i faktaboks 1 viser teknikken bag det strukturerede indlån). Dermed kan et struktureret indlån beskrives som en kombination af et traditionelt indlån og en option. Det traditionelle indlån sikrer kapitalbeskyttelsen ved udløb, mens optionen skaber muligheden for det aktierelaterede afkast. EuropæiskE AktiEr 2017 giver mulighed for at opnå et attraktivt bonusafkast selv i et uændret eller svagt stigende aktiemarked. Hvis aktiemarkederne falder de kommende fire år, har indskydere kapitalbeskyttelse og vil således på udløbsdagen få indskuddet på EuropæiskE AktiEr 2017 tilbage, dog uden afkast. EuropæiskE AktiEr 2017 løber i næsten fire år og henvender sig til indskydere, hvis investeringshorisont svarer til denne løbetid, og som deler forventningen om en stabilisering eller positiv udvikling i aktiemarkedet inden for de kommende fire år. Indskydere kan oprette EuropæiskE AktiEr 2017 frem til og med 11. oktober Investeringen er således hensigtsmæssig for indskydere med en forventning om, at de underliggende aktier på slutdagen 7. september 2017 ligger på eller over niveauet på startdagen 18. oktober Hvordan beregnes bonusafkastet? Afkastet på EuropæiskE AktiEr 2017 består af en tilskrivning af bonusafkastet ved udløb 21. september 2017, og bonusafkastet på EuropæiskE AktiEr 2017 afhænger af udviklingen i de ti underliggende aktier. På slutdagen 7. september 2017 observeres lukkekursen på de ti underliggende aktier. Såfremt lukkekursen på alle de ti underliggende aktier på slutdagen er lig med eller højere end lukkekursen på startdagen, som observeres 18. oktober 2013, tilskrives bonusafkastet på 25%. Såfremt lukkekursen på en eller flere af de ti underliggende aktier på slutdagen er under lukkekursen på startdagen, reduceres bonusafkastet med en fradragssats. Fradragssatsen beregnes som en fradragsfaktor (indikativt sat til 4,5%*, men fastsættes endeligt på prisfastsættelsesdagen 16. oktober 2013) gange det antal af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Bonusafkastet kan ikke blive mindre end 0%, da fradragssatsen ikke kan overstige bonusafkastet. Se mere herom i tabel 1.

3 Tabel 1: Beregning af bonusafkast Antal underliggende aktier Fradragssats Bonusafkast Årlig effektiv rente før skat 0 0,0% 25,0% 5,8% 1 4,5% 20,5% 4,8% 2 9,0% 16,0% 3,8% 3 13,5% 11,5% 2,8% 4 18,0% 7,0% 1,7% 5 22,5% 2,5% 0,6% 6 25,0% 0,0% 0,0% ,0% 0,0% 0,0% Note: Antal underliggende aktier betyder antallet af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen. Bemærk, at afkastscenarierne er beregnet på baggrund af en indikativ fradragsfaktor på 4,5%*. Kilde: Den Jyske Sparekasse Dette betyder, at hvis du har indskudt f.eks kr. på EuropæiskE AktiEr 2017, og to af de underliggende aktier er faldet på slutdagen i forhold til lukkekurserne på startdagen, vil du modtage et afkast på 16% på udløbsdagen (21. september 2017). Dette afkast beregnes som 25% (bonusafkast) fratrukket 9% (samlet fradragssats ved en fradragsfaktor på 4,5%*) svarende til et afkast på 16%, hvilket er kr. Derudover modtager du også det indskudte beløb på udløbsdagen. * Fradragsfaktoren på 4,5% er indikativ og fastsættes endeligt på prisfastsættelsesdagen ud fra gældende markedsvilkår. Hvis fradragsfaktoren overstiger 5,5%, vil udbuddet af EuropæiskE AktiEr 2017 blive aflyst, og det indskudte beløb bliver overført til en specificeret konto med valør den 11. oktober Risikofaktorer Bemærk alle investeringer er forbundet med risici. Du skal være opmærksom på, at EuropæiskE AktiEr 2017 er et kompliceret produkt, hvor afkastet bestemmes af komplekse sammenhænge, som kan gøre det vanskeligt at sammenligne produktet med andre investeringsprodukter. Afkastrisiko Såfremt kursudviklingen på de ti underliggende aktier betyder, at antallet af aktier, der på slutdagen ikke har en højere lukkekurs end på startdagen, overstiger fem (i et scenarie, hvor fradragsfaktoren er 4,5%*) vil EuropæiskE AktiEr 2017 ikke give noget bonusafkast. Nedenfor beskrives de væsentligste økonomiske faktorer, som kan påvirke de underliggende aktier frem til slutdagen 7. september Markedsrisiko Et af de største usikkerhedsmomenter, der knytter sig til investeringen, er, om forventningerne til fremtiden er for optimistiske, således at der ikke blot bliver tale om et udeblevet opsving, men om genkomst af en egentlig recession eller, i værste fald, en depression, som statslige hjælpepakker og centralbankernes rentenedsættelser ikke kan afhjælpe. Skulle det vise sig, at disse tiltag ikke er tilstrækkelige og, at de nuværende fremtidsudsigter og prognoser er for optimistiske, må det forventes at have en negativ indvirkning på udviklingen i de ti underliggende aktier, og dermed indskydernes afkastmuligheder. Indlånets markedsværdi er følsomt over for flere forskellige faktorer, herunder blandt andet udviklingen og udsvingene i kursen på de ti underliggende aktier samt udviklingen i renten. Som vist i tabel 1 er følsomheden i markedsværdien på de ti underliggende aktier ikke lineær med værdien af EuropæiskE AktiEr 2017, og du vil som indskyder ikke modtage det samme afkast, som hvis du investerer direkte i de ti underliggende aktier. Derudover er du ikke berettiget til at modtage evt. udbytte fra de ti underliggende aktier. Alternativ investering I stedet for at foretage indskud på EuropæiskE AktiEr 2017 kunne pengene indskydes på en konto eksempelvis en Højrenteopsparing 36 måneders opsigelse, hvor man pr. 4. september 2013 kunne opnå en nominel rente før skat på 2,00% p.a. Du kan læse mere om Højrenteopsparing 36 måneders opsigelse på Likviditetsrisiko EuropæiskE AktiEr 2017 er et struktureret indlån i Den Jyske Sparekasse. Såfremt markedsforholdene tillader det, kan du hæve dit indskud i EuropæiskE AktiEr 2017 i perioden frem til udløb 21. september Såfremt du ønsker dette, vil EuropæiskE AktiEr 2017 blive ophævet til gældende markedsværdi fratrukket en dekort på 2% p.a. Dekorten beregnes for restløbetiden, oprundet til hele antal år. Dvs. 8% indtil 21. september 2014, herefter 6% indtil 21. september 2015, herefter 4% indtil 21. september 2016 og herefter 2% indtil udløb. Dekorten gælder kun, hvis indskyder ønsker at ophæve indskuddet før tid. Markedsværdien opgøres som summen af 1) den tilbagediskonterede værdi af indskuddet og 2) markedsværdien af optionen. Markedsværdien af indlånet fratrukket dekorten kan derfor være betydeligt under værdien ved oprettelsen, og en ophævelse før tid kan derfor medføre et tab. Indskyder vil i dette tilfælde ikke være omfattet af kapitalbeskyttelsen. Kreditrisiko Ved det strukturerede indlån EuropæiskE AktiEr 2017 påtager indskyder sig en kreditrisiko på Den Jyske Sparekasse som ved traditionelle indlån i Den Jyske Sparekasse.

4 Den Jyske Sparekasse er omfattet af Garantifonden for Indskydere og Investorer (Garantifonden), som yder dækning for tab op til i alt euro (ca kr.) pr. indskyder hvis Den Jyske Sparekasse går konkurs. Inden for ovennævnte dækningsgrænse vil Garantifonden dække en eventuel positiv forrentning af det strukturerede indlån med op til 20% af indskuddet. Forrentning ud over denne grænse vil ikke blive anset for at være omfattet af Garantifondens dækning. Denne 20%-grænse er gældende for det enkelte indskud og beregnes altså ikke pro anno. Garantifonden forbeholder sig ret til at ændre denne procentsats, hvis forholdene efter Garantifondens opfattelse giver anledning hertil. Regler og dækning kan ses på og eller Beskatning Generelt Indlånet beskattes efter kursgevinstlovens regler om finansielle kontrakter. Finansielle kontrakter beskattes efter et lagerprincip. Det betyder en løbende årlig beskatning, idet værdien skal opgøres ultimo hvert år, således at gevinst/tab i forhold til forrige ultimoopgørelse eller en eventuel værdi ved oprettelse indgår i indkomstopgørelsen årligt. Ved ophævelse af indlånet sker opgørelsen i forhold til seneste ultimoopgørelse eller eventuelt værdien ved oprettelse, hvis oprettelsen er sket inden for samme år. Skattebehandlingen afhænger af den enkelte kundes individuelle situation og kan ændre sig fremover. Vi anbefaler derfor, at kunderne søger rådgivning hos revisor eller lignende om den skattemæssige betydning for netop dem. Privatpersoner Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Tab kan som udgangspunkt kun modregnes i årets gevinster på andre strukturerede indlån eller andre finansielle kontrakter. Dog kan tab fradrages i det omfang, der i de foregående år har været beskattede nettogevinster på strukturerede indlån eller på andre finansielle kontrakter. Fradraget sker i så fald i kapitalindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Har der ikke været beskattede nettogevinster i de foregående år, kan tabet modregnes i nettogevinster på aktier noteret på et reguleret marked eller i senere gevinster på strukturerede indlån eller på andre finansielle kontrakter. Du skal være opmærksom på, at du i henhold til skattelovgivningen selv har pligt til at indberette den årlige gevinst eller tab til SKAT, da Den Jyske Sparekasse ikke har mulighed for at indberette oplysningerne. Midler omfattet af virksomhedsskatteordningen kan anvendes til oprettelse af dette indlån. Selskaber, fonde mv. Gevinster indgår i selskabsindkomsten, og tab modregnes i selskabsindkomsten i det år, hvor tabet konstateres. Der er ikke som for privatpersoner tabsbegrænsningsregler. Du skal være opmærksom på, at du i henhold til skattelovgivningen selv har pligt til at indberette den årlige gevinst eller tab til SKAT, da Den Jyske Sparekasse ikke har mulighed for at indberette oplysningerne. Investering for pensionsmidler Afkastet vil være omfattet af lov om beskatning af visse pensionskapitaler mv., hvilket betyder, at afkastet opgjort efter ovennævnte lagerprincip beskattes med 15,3%. Kontoen er ikke underlagt 20%-placeringsbegrænsningen. Udenlandske indskydere Indskydere, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark og ikke driver virksomhed fra et fast driftssted her i landet eller deltager i en sådan virksomhed, er ikke skattepligtige i Danmark af afkastet fra EuropæiskE AktiEr For udenlandske indskydere afhænger beskatningen af reglerne i det land, hvor indskyderen er hjemmehørende. Faktaboks 1: Teknikken bag EuropæiskE AktiEr 2017 Bonusafkast maks. 25% Optionsværdi op til 25,00% Indskud 100% Omkostninger 1,75% Option 6,65% Indlånsværdi 91,60% Indlånsværdi 100,00% Indlånsværdi 100,00% Startdag 18. oktober 2013 Udløbsdag 21. september 2017 Alternativ 1 Udløbsdag 21. september 2017 Alternativ 2

5 Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Aktier Bloomberg Ticker Kort beskrivelse Børs Bayer AG BAYN GY Equity Bayer AG producerer og markedsfører produkter indenfor sundhedspleje samt landbrugsprodukter og polymerer. Selskabet fremstiller blandt andet aspirin, antibiotika, anti-infektionsmidler, og medicin for lidelser indenfor hjerte-kar, onkologi og centralnervesystemet, håndkøbsmedicin, diagnostik, sundhedsprodukter til dyr, plantebeskyttelse, plast og polyurethaner til plastprodukter. Xetra Deutsche Börse Siemens AG SIE GY Equity Siemens AG er en ingeniør- og produktionsvirksomhed. Selskabet fokuserer på følgende fire forretningsområder, infrastruktur og byer, sundhedspleje, industri samt energi. Siemens AG leverer også tekniske løsninger i automatisering og styring, kraft, transport og medicin. Diageo Plc. DGE LN Equity Diageo Plc. producerer, destillerer og markedsfører alkoholiske drikkevarer. Selskabet tilbyder en bred vifte af mærkevarer indenfor drikkevarer, herunder vodka, whisky, tequilas, gin og øl. Koninklijke Ahold NV AH NA Equity Koninklijke Ahold NV sælger fødevarer gennem supermarkeder, nærbutikker og netbutikker i USA og Europa. Selskabet sælger også produkter indenfor sundheds- og skønhedspleje, receptpligtig medicin, samt vin og spiritus. Salg af mad over internettet sker i Holland og USA. BASF SE BAS GY Equity BASF SE er en virksomhed indenfor kemisk industri. Selskabet opererer i seks segmenter: Kemikalier, Plast, Tilsætningsstoffer til proces- og produktforbedring, Systemløsninger, Produktløsninger til landbruget samt Olie & Gas. BASF tilbyder produkter til kemisk industri, bilindustrien, byggeri, landbrug, olie, plast, elektronik og el-produkter, møbelindustri og papirindustrien, samt en vifte af systemløsninger og tjenester. Danone SA BN FP Equity Danone fremstiller og forarbejder fødevarer. Selskabet producerer mejeriprodukter, drikkevarer, babymad og kliniske/medicinske ernæringsprodukter. Unilever NV UNA NA Equity Unilever NV fremstiller mærkevarer og emballerede forbrugsgoder, herunder fødevarer, rengøringsmidler duftstoffer, produkter til personlig pleje og til hjemmet. Selskabet er parallel-noteret på London-børsen. Nestlé SA NESN VX Equity Nestlé SA er et multinationalt selskab indenfor emballerede fødevarer, som fremstiller og markedsfører en bred vifte af fødevareprodukter. Selskabets produktsortiment omfatter mælk, chokolade, sukkervarer, mineralvand, kaffe, flødeprodukter, mad krydderier og dyrefoder. Tesco Plc. TSCO LN Equity Tesco Plc. forhandler fødevarer. Koncernen driver forretninger i Storbritannien, Irland, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Slovakiet, Tyrkiet, Japan, Malaysia, Sydkorea, Kina, Thailand og USA. Hennes & Mauritz AB HMB SS Equity Hennes & Mauritz AB (H&M) designer og forhandler mode til kvinder, mænd, teenagere og børn. Selskabet sælger en bred vifte trendy, sporty og klassisk tøj samt tilbehør såsom smykker, tasker, tørklæder og kosmetik. H&M ejer og driver butikker i mange europæiske lande og USA. Xetra Deutsche Börse LSE - London Stock Exchange Euronext Amsterdam Xetra Deutsche Börse Euronext Paris Euronext Amsterdam SIX Swiss Exchange LSE - London Stock Exchange Nasdaq OMX Stockholm Kilde: Bloomberg For at skabe muligheden for et bonusafkast indgår Den Jyske Sparekasse en afdækningsforretning med en modpart i det finansielle marked mod betaling af 2,25% p.a. Fordelingen af Den Jyske Sparekasses omkostninger kan opgøres som anvist i faktaboks 3. Faktaboks 3: Omkostninger Som opgjort 4. september 2013 udgør delelementernes værdi følgende: Nutidsværdien af indlånet = 91,60%, værdien af optionselement = 6,65% og omkostninger ved etablering, markedsføring m.m. = 1,75%. Omkostningerne svarer til en årlig omkostning i procent (ÅOP) = 0,45%. I forbindelse med indskuddet afdækker Den Jyske Sparekasse det bonusafkast, der tilskrives EuropæiskE AktiEr Den Jyske Sparekasse køber afdækningen hos en modpart i det finansielle marked og betaler 2,25% p.a., for afdækningen, der dækker bonusafkastet og omkostninger.

6 Fakta om Europæiske Aktier 2017 Udbyder Indskudsperiode Minimumsindskud Valuta Den Jyske Sparekasse 23. september oktober 2013 (begge dage inkl.) kr. pr. konto DKK Prisfastsættelsesdag 16. oktober 2013 Startdag 18. oktober 2013 Slutdag 7. september 2017 Udløbsdag 21. september 2017 (hvorefter det indskudte beløb tillagt evt. afkast i indskudsperioden automatisk vil blive overført til en specificeret konto) Afkasttilskrivningsdag 21. september 2017 Underliggende aktier Bonusafkast Fradragssats Min. indfrielsesbeløb Ophævelse før udløb Dekort Risikomærkning Beskatning Begrænsninger Bayer AG, Siemens AG, Diageo Plc., Koninklijke Ahold NV, BASF SE, Danone SA, Unilever NV, Nestlé SA, Tesco Plc. og Hennes & Mauritz AB 25% hvis aktiekursen på de underliggende aktier er uændret eller stigende. Hvis en eller flere aktier falder i værdi, bliver bonusafkastet 25% minus en fradragssats, der afhænger af antallet af faldende aktier. Bonusafkastet kan ikke blive mindre end 0%, da fradragssatsen ikke kan overstige bonusafkastet 4,5%* gange det antal af de underliggende aktier, der på slutdagen har en lavere lukkekurs end lukkekursen på startdagen Ved udløb får investor som minimum det indskudte beløb tilbage Såfremt markedsforholdene tillader det, er førtidig ophævelse mulig til gældende markedsværdi fratrukket en dekort på 2% p.a. Dekorten er fastsat til 2% p.a. for restløbetiden, oprundet til hele antal år. Dvs. 8% indtil 21. september 2014, herefter 6% indtil 21. september 2015, herefter 4% indtil 21. september 2016 og herefter 2% indtil udløb Gul. Du kan læse mere på Se afsnittet Beskatning Såfremt det samlede indskud ikke overstiger kr., kan udbuddet blive annulleret, og det indskudte beløb bliver overført til en specificeret konto med valør den 11. oktober Såfremt det samlede indskud overstiger kr., forbeholder Den Jyske Sparekasse sig ret til at lukke for yderligere indskud I tilfælde af uoverensstemmelser mellem dette markedsføringsmateriale og kontovilkår for EuropæiskE AktiEr 2017, vil beskrivelsen i kontovilkår for EuropæiskE AktiEr 2017 være gældende. * Fradragsfaktoren på 4,5% er indikativ og fastsættes endeligt på prisfastsættelsesdagen. Hvis fradragsfaktoren overstiger 5,5%, vil udbuddet af EuropæiskE AktiEr 2017 blive aflyst, og det indskudte beløb bliver overført til en specificeret konto med valør den 11. oktober Du kan følge EuropæiskE AktiEr 2017, herunder den aktuelle markedsværdi, på vores hjemmeside hvor du også kan finde de specifikke kontovilkår for det strukturerede indlån. Du er også velkommen til at kontakte os - du finder adresser og telefonnumre på Denne brochure er udarbejdet af Den Jyske Sparekasse. Vi opfordrer interesserede til at sætte sig grundigt ind i kontovilkårene for EuropæiskE AktiEr 2017, inden aftale om indskud indgås med Den Jyske Sparekasse. De specifikke kontovilkår er tilgængelige i alle sparekassens filialer og på

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark

Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds Mere end blot et benchmark Exchange Traded Funds, bedre kendt som ETF er, har igennem det seneste halve år tiltrukket stadig større opmærksomhed fra private og professionelle investorer.

Læs mere

Beskatning af optioner og futures på aktier

Beskatning af optioner og futures på aktier Beskatning af optioner og futures på aktier FORORD Inden du begynder at handle futures og optioner, er det vigtigt at have et overblik over beskatningsreglerne for investering i sådanne produkter. Denne

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Anbefalinger om aktieinvesteringer

Anbefalinger om aktieinvesteringer Anbefalinger om aktieinvesteringer Udarbejdet af: Tom Engsted, professor, Århus Universitet Bjarne Graven Larsen, fondsdirektør, ATP Michael Møller, professor, CBS 8 januar 2011 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER

KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK. INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER KUN FOR PRIVATE INVESTORER I DANMARK INTRODUKTION TIL ishares OG ETF ER Børshandlede fonde (ETF er) har revolutioneret den måde, som investorerne forvalter deres porteføljer på. ETF er er enkle, fleksible,

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Status over grænsehandel 2014

Status over grænsehandel 2014 Status over grænsehandel 2014 Rapport 29. januar 2015 Status over grænsehandel 2014 Indhold 2 Indhold 1. Sammenfatning... 4 1.1 Indledning nogle hovedtræk i grænsehandlen... 4 1.2 Den samlede grænsehandel...

Læs mere

Attraktivt afkast med høj sikkerhed

Attraktivt afkast med høj sikkerhed Attraktivt afkast med høj sikkerhed PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 Tegningsperiode: 11. september - 1. oktober 2003 For at få den fulde information om produkterne henviser vi til prospektet,

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge?

Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? Ny på aktiemarkedet? AktieSkole Hvad er en aktie? Hvad er en investeringsforening? Hvad sker der på Fondsbørsen? Hvem er Dansk Aktionærforening? Hvilke råd skal jeg følge? OM AKTIER Hvad er en aktie? En

Læs mere

Investering. for. begyndere

Investering. for. begyndere Dette hæfte kan frit distribueres elektronisk såvel som fysisk, blot det sker i samlet og uredigeret form. Investering for begyndere...en simpel indføring i aktiehandel (1. udgave, november 2007) af Peter

Læs mere

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko.

Hvad er en option? Muligheder med en option Køb og salg af optioner kan både bruges som investeringsobjekt samt til afdækning af risiko. Hvad er en option? En option er relevant for dig, der f.eks. ønsker at have muligheden for at sikre prisen på et aktiv i fremtiden. En option er en kontrakt mellem to parter en køber og en sælger der giver

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2

Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 ÅRSRAPPORT 2013 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 LEDELSESBERETNING: Begivenheder 2013... 3 Finanstilsynets inspektion... 3 Aalunds AMP barometer... 3 Pensionstjek... 3 Etiske hensyn... 3 Medlemmernes

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid

Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Hvad er et K/S? Obton A/S investering i en bæredygtig fremtid Investér i et solcelleanlæg igennem et K/S fordi: Høje afregningspriser på grøn strøm sikrer attraktivt udbytte Solid og overskudsgivende drift

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere