Grøn gas til transport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grøn gas til transport"

Transkript

1 31. januar - 1. februar 2013 SKANDINAVISK KONFERENCE Grøn gas til transport KULTURCENTER LIMFJORD SKIVE DANMARK Understøttelse af gas i tung transport er en del af de ambitiøse målsætninger, som forligsparterne har sat med energiaftalen. Derfor vil jeg meget gerne deltage i konferencen. Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard

2 Velkommen til Energibyen Skive! Flemming Eskildsen borgmester i Skive kommune Det er mig en stor glæde at byde konferencedeltagerne på Grøn gas til Transport velkommen til Energibyen Skive, udtaler borgmester i Skive kommune Flemming Eskildsen. Den 31. januar og 1. februar 2013 vil Skive Kommune markere kommunens satsning på Grøn Gas og cementere samarbejdet omkring udviklingen af bæredygtig transport som en del af fremtidens transportsystem. Skive Kommune blev i 2008 udnævnt til Energiby af daværende klimaminister Connie Hedegaard og har siden igangsat en række aktiviteter til gavn for klimaet. Vi har et mål om at gøre Skive Kommune CO2 neutral i gennem målrettet arbejde på anvendelse af geotermi, biogas, vind og sol som en del af vores fremtidige energiforsyning. Udviklingen af de nye energikilder vil skabe vækst og nye virksomheder og skabe grundlaget for øget velstand. I foråret 2013 åbner Danmarks første kommercielle gastankstation i Skive og i løbet af 2013 vil lokalt produceret biogas blive opgraderet til gasnettet. Hermed danner vi bro mellem lokalt produceret biogas og muligheden for anvendelse af grøn gas som brændstof i transportsystemet. RENT LIV er Skive Kommunes brand og her er et konkret eksempel på hvordan vi skaber det! Velkommen til Skive. EL- NETTET EL EL EL ELEKTROLYSE- ANLÆG BRINT ILT BRINT VAND VARME GØDNING VARME SABATIER- ANLÆG BIOGASANLÆG NATURGAS- NETTET METAN Gas for fremtiden Gas er det kit, som skal få et grønt energisystem i Danmark til at hænge sammen. Men gassen skal også selv være grønnere. Det bliver den i takt med, at almindelig naturgas erstattes af biogas, forgasningsgas og kunstig metan af brint fra vindmøllernes overskudsstrøm. EL BIOGAS METAN METAN HMN Naturgas skubber på udviklingen med sit engagement i konkrete opgraderingsprojekter i fx Thorsø, Vrå og Lemvig. Og med sit unikke samarbejde med Skive Kommune, som ikke bare baner vejen for biogas i naturgasnettet, men også for gas til transport med den første offentligt tilgængelige gasfyldestation herhjemme. VARME KRAFTVARMEVÆRK GASLAGRE METAN HMN Naturgas er landets mest effektive distributør af naturgas. Derfor har vores kunder de markant laveste distributionstariffer.

3 Landbruget satser også vedvarende Bruno Sander Leder af Brancheforeningen for Biogas' sekretariat Landbruget er som bekendt ikke ny i rollen som energileverandør Gennem årtier har landbruget forsynet det omgivende samfund med energi. Det primære for landbruget er og vil fortsat være fødevareproduktion, men når det er sagt er der naturligt en hel række følgevarer og restprodukter, som naturligt kan indgå som råvarer til energiproduktion! Der er sammenhæng mellem den nuværende produktion og ressourcegrundlaget i dansk landbrug. Derfor kan og bør landbruget satse på bæredygtig intensivering, således landbruget kan producere energi uden at det går udover fødevareproduktionen. Bruno Sander fra Brancheforeningen for Biogas pointerer, at biogas kan og bør spille en meget væsentlig rolle i fremtidens energiforsyning. Xergi ann /03/07 10:24 Side 1 Biogas kan: Stabilisere et vindkraftdomineret energisystem Give forsyningssikkerhed Sikre en effektiv og billig reduktion af drivhusgasser Give positive miljøeffekter (vandmiljø, lugt) Sikre recirkulering af næringsstoffer Give renere transport (CO2, sundhed, støj) Skabe beskæftigelse Give eksport af teknologi og fødevarer Dansk landbrug er i forvejen blandt de mest energieffektive, når vi taler udledning af drivhusgasser pr. produceret enhed og dermed er der her tale om en meget klimavenlig produktion. Biogas bidrager til omstilling til et energieffektivt fossil uafhængigt og klimavenligt samfund med en bæredygtig fødevareproduktion baseret på recirkulering af næringsstoffer. - Med energiforliget er skabt rammerne for udbygning gennem forbedret driftsøkonomi og flerstrenget indpasning i energisystemet, siger chefkonsulent Bruno Sander. Han peger på, at der fortsat er mange udfordringer, men også muligheder for dansk landbrug. Allerførst skal energiforliget implementeres og der skal findes en optimal løsning således biogasanlæggene kan opnå finansiering inklusiv anlægstilskud. Miljøministerens ressourcestrategi og input fra Natur og Landbrugskommisionen, de overordnede planer i EU`s landbrugspolitik, herunder landdistriktsprogrammet er alle væsentlige faktorer for fremtidens anvendelse af landbrugsarealet i Danmark. - Vi har mange års erfaring med biogas og dermed en stor kompetence på området. Dette skal nu udnyttes til at gå fra stilstand til nybygning, udvidelse og udvikling af nye markeder. Det gælder både for biogasfællesanlæg og gårdbiogasanlæg, siger Bruno Sander. Biogasanlæg Ser du på den samlede investering? Biogasog gylleseparationsanlæg Biogas- og gyllebiogasanlægget producerer grøn el og varme. Elektriciteten sælges til nettet og varmen anvendes i processen til fremstilling af biogas og gylleseparing samt til opvarmning af stalde, kontorbygninger og stuehuse. Hvis I planlægger et biogasfællesanlæg, så se her! Reducerer udledningen af drivhusgasser Xergi er i dag Danmarks stærkeste aktør på markedet for biogasseparationsanlæg og gylleseparationsanlæg Vi tilbyder: Xergi A/S har opbygget 20 års erfaring med Forbedrer gødningsværdien i gylle Mindsker vand- og luftforurening udvikling, levering, drift og vedligeholdelse af Mere end 25 års erfaring med biogas nøglefærdige energi- og miljøanlæg og er i dag I xergi går Biogasanlæg Gylleseparationsanlæg Danmarks stærkeste aktør på markedet for Effektiv teknologi til afgasning af dybstrøelse biogas- og gylleseparationsanlæg. vi benhårdt at sikreopdeler kunderne Biogasanlægget grøn el og varme Anlægget efter til gylleseparation gyllen i et Sikkerhed ogproducerer professionalisme med følgende positive miljøeffekter: N-koncentrat og en fosforholdig humusdel. Stor international erfaring det bedst mulige afkast Reduceret udledning af drivhusgasser Herved opnås: af reduceres deres investering! Forbedret gødningsværdi gyllen britiske kunder Mængden med op til 75% PS: har du hørt, at en af ixergis Gyllesepareringsanlæg Gyllesepareringsanlægget reducerer gyllens mængde med op til 75%. Bedre og mere harmonisk udnyttelse af næringsstoffer (N, P, K) og skåner dermed drikkevandsressourcen. Mindsket vandluftforurening fornylig har købtogdet tredje anlæg på tre år? Giver mulighed for at udvide landbrugs- Xergi A/S ejes af: Xergi A/S ejes af: driften dir. uden køb af ekstra Ballermann jord. Fuldgødskning med produktet Adm Jørgen Reducerer fordampningen af kvælstof under og efter udbringning af gyllen. Mulighed for udvidelse af landbrugsdriften uden køb af ekstra jord Sofiendalsvej Aalborg SV Tlf Fax Hermesvej Støvring Tlf Fax

4 Energibyen Skive roser energiministeren Projektleder på konferencen og udstillingen Grøn gas til transport Steen Hintze glæder sig over, at energiministeren vil fremme brugen af gas i den danske transportsektor. Det er særdeles positivt, at energiminister Martin Lidegaard nu vil fremme grøn gas som drivmiddel i biler, lyder det fra Energibyen Skive. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (RV) erklærer sig over for Energy Supply parat til at iværksætte politiske initiativer, som skal fremme brugen af gas i den danske transportsektor. Den udmelding vækker glæde i Skive, hvor Steen Hintze fungerer som projektleder i Energibyen Skive og er centralt placeret i udviklingen af det skandinaviske marked for anvendelsen af grønne gasser til transport. Han betegner det som særdeles positivt, at ministeren nu vil se på mulighederne for at gøre det økonomisk attraktivt at køre i biler med biogas eller naturgas som drivmiddel. - Biogas og naturgas anvendes allerede som drivmiddel for lastbiler, busser og andre køretøjer i en lang række europæiske lande. Vi behøver bare kigge over til naboerne i Sverige. Det vil sige, at vi kan komme i gang, lige så snart ministeren har skruet en model sammen, der gør Grøn gas til transport - konferenceprogram Program torsdag den 31. januar Indskrivning og kaffe Velkomst Borgmester Flemming Eskildsen, Skive Kommune (DK) og Moderator: Direktør Søren Hermansen, Samsø Energiakademi (DK) Grøn Gas i et regionalt energiperspektiv Regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland (DK) Perspektivet for gas og biogas til transport Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard (DK) Visioner og strategi for omlægning til biogas i transporten Ordförande miljönämnden Sören Kviberg, Västra Götalandsregionen (S) Pause Strategi for Grøn Gas med fokus på tung transport Adm. direktør Susanne Juhl, HMN Naturgas (DK) Hvad er landbrugets potentiale som energileverandør? Sekretariatsleder Bruno Sander Nielsen, Brancheforeningen for Biogas (DK) Gasdrift af busser i Rogaland synergi mellem biogas,naturgas og affald Teknologidirektør Asbjørn Høivik, Lyse NEO (N) Lunch/Frokost - networking SPOR 1 - STRATEGISK Ansvarlig transport set fra en virksomhed fra diesel til gas? Direktør Poul Pedersen, Thise Mejeri (DK) Hvor mange jobs er der i omstilling til grøn transport og bioenergi? Produktudviklingschef Søren Holm Pedersen, Maabjerg Energy Concept (DK) Biogas Brålanda - et koncept for grøn gas til transport Affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund, Fyrbodals kommunalförbund och Biogas Brålanda AB (S) Perspektiver for anvendelse af grøn gas til transport i 2030 Danmark Partner Hans Henrik Lindboe, EA Energianalyse (DK) SPOR 2 - TEKNISK Gaskøretøjer og tekniske løsninger Markedskommunikationschef Steffen P. Müller, Volvo (DK) Hvordan etableres en gastankstation - erfaringer fra pionererne Udviklingsdirektør Hans Duus Jørgensen, Naturgas Fyn (DK) Erfaringer fra busdrift på gas i Sverige Adm. direktør Thomas Øster, Arriva (DK) Storskala implementering af busgasdrift i Østfold Fylkeskommune Næringsrådgiver,Joakim Sveli, Østfold Fylkeskommune (N)

5 det økonomisk realistisk at anvende gas i biler, forklarer Steen Hintze, der er projektleder på konferencen og udstillingen Grøn gas til transport i Skive den 31. januar-1. februar En lastbil med naturgas i tanken udleder cirka 20 procent mindre CO2 end en tilsvarende dieselmodel, mens biogas produceret på gylle kan præstere et negativt CO2-regnskab, fordi afgasningen af gyllen reducerer udledningen af metan, som er en kraftig drivhusgas. 1 ton metan har cirka samme drivhuseffekt som 21 ton CO2. - Eftersom teknologien er velafprøvet, kan vi hurtigt komme i gang med at forbedre transportsektorens klimaregnskab markant og samtidig bidrage til at få løst udfordringerne med at skabe BLIV UDSTILLER VED øget vækst og beskæftigelse i Danmark, fastslår Steen Hintze. Grøn gas til transport UDSTILLERDAG DEN 31. JANUAR 2013 KULTURCENTER LIMFJORD SKIVE Kilde: Energy Supply Tekst og foto: Kris Vetter Gør din virksomhed synlig over for det skandinaviske marked! Konferencedeltagerne tilbydes rundvisninger til standene! Simpelt koncept med ét cafébord, el-opkobling og plads til én roll-up, så du ikke behøver slæbe hele butikken med! Mere om udstillingen samt booking på Eller kontakt Kris Vetter, tlf Få 10% rabat - bestil senest 30. november! Vi giver 10% rabat, hvis du bestiller minimum 1 stand, 1 konferencebillet, 1 middag og 1 udflugt senest kl Erfaringer omkring gas til transport og udvikling af erhvervsklynger/cluster i Västsverige Projektleder Tula Ekengren, Biogas Väst, Västra Gøtalandregionen (S) Hvordan opgraderes biogas til gas til transport? Phd. Tobias Persson, Svenskt Gastekniskt Center AB (S) Kaffe Kaffe Hvorfor kører vi på gas og hvilke erfaringer har vi? Peter Willborg, Miljø og Sikkerhedschef Malmö Lastbilcentral AB (S) Mulighedsanalyse af biogasbusser i Holstebro kommune Afdelingschef Annette Vognbjerg, Midttrafik/Vestforsyning/Holstebro Kommune (DK) Gas til transport - danske demonstrationsprojekter teknik, status og tilskud. Centerleder Niels-Anders Nielsen, Center for Grøn Transport Trafikstyrelsen (DK) Hvad betyder omlægning af transport til gas for CO2- reduktion? Seniorkonsulent Kim Winther, Teknologisk Institut (DK) Hvad er perspektiverne for produktion af grøn gas gennem metanisering? Seniorrådgiver John Bøggild Hansen, Haldor Topsøe (DK) Erfaringer med udbygning af personbiltransporten på gas i Sverige - incitamenter og forudsætninger Projektleder Mårten Ahlm, Biogas Syd (S) Paneldiskussion hvordan kommer vi videre med grøn transport på gas? MF Thomas Jensen, Socialdemokraterne, Skatteordfører (DK) MF Andreas Steenberg, Radikale, Erhvervsordfører (DK) MF Lars Chr. Lilleholt, Venstre, Energi-og Klimaordfører (DK) Moderator: Direktør Søren Hermansen, Samsø Energiakademi (DK) Afrunding International Projektkoordinator Steen Hintze, Implement, Energibyen Skive (DK) Netværksmiddag i Kulturcenter Limfjord Underholdning i Kulturcenter Limfjord SINGIN THE KYOTO PROTECOL - Anders Koppel, Maria Carmen Koppel, Benjamin Koppel, Tupac Mantilla Program fredag den 1. februar Studiebesøg - pakker Pakke 1 Maabjerg BioEnergy besøg Maabjerg BioEnergy Europas største biogasanlæg. Pakke 2 Agro Business Park/Besøg og rundvisning. projekter med nye gasanvendelser Pakke 3 Energibyen Skive. Besøg på Skive Fjernevarme som har Europas største træforgasningsanlæg samt besøg på Skive Rådhus Den Blå Diamant - Europas første + Energi kontorhus

6 Skive får gastankstation Skive Kommune og HMN Naturgas etablerer Danmarks første offentligt tilgængelige gastankstation HMN Naturgas og Skive Kommune går nu sammen om at udnytte gas til transport og etablerer den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark, der gør det muligt at tanke gas på bilen direkte fra gaden og på alle tider af døgnet. Den første offentligt tilgængelige gastankstation herhjemme bliver en realitet i Energibyen Skive i begyndelsen af 2013 og er godt nyt for ejerne af de cirka gasbiler i Tyskland og de gasbiler i Sverige. For nu kan de fylde gas på bilen i Danmark på turen fra eks: Gøteborg til Hamborg eller omvendt. Samtidig får Skive Kommune og almindelige borgere mulighed for at skifte til mere miljøvenlige gasbiler. Til at begynde med vil tankstationen have naturgas i standerne, men når der om få år bliver produceret opgraderet biogas i Skive Kommune, er det hensigten, at kunderne skal kunne tanke grøn gas på bilen. Skive Kommune og HMN Naturgas har udpeget et centralt sted i byen at placere gastankstationen. Formand for HMN Naturgas Jens Grønlund siger om planerne: - Vi er glade for, at vi nu får etableret den første offentligt tilgængelige gastankstation i Danmark. Der vil i løbet af de kommende år blive tale om mange flere, men nu får vi muligheden for at få nogle driftsmæssige erfaringer og få demonstreret, hvordan biler og tankstation fungerer. Der vil allerede fra dag ét være tale om en miljømæssig forbedring, og når vi får mulighed for at anvende biogas, vil der blive tale om CO2-neutral transport. Og netop udnyttelsen af grøn gas er et vigtigt led i Skive Kommunes planer på området. - Det er en del af Skive Kommunes klima- og energistrategi, at der skal udvikles og anvendes grønne gasser. - Derfor er det meget tilfredsstillende, at vi i vores samarbejde med HMN Naturgas nu kommer nogle skridt videre i den retning og får markeret Energibyen Skive i gassammenhæng. - Dette er første step i vores vision om at gøre Skive CO2- neutral i 2029, på transportområdet, udtaler borgmester i Skive Kommune Flemming Eskildsen. En del af samarbejdet Gastankstationen er en del af den samarbejdsaftale, der er indgået mellem HMN Naturgas og kommunen om udvikling og anvendelse af grøn gas. Aftalen kom i forlængelse af at Skive Kommune blev leadpartner på stort skandinavisk EU projekt Implement, hvor målet er udvikling af biogas til transportsektoren i Skandinavien. Aftalen betyder, at 40 % af Skiveegnens samlede forbrug af gas inden for to år skal komme fra grøn gas. Så meget grøn gas regner Skive Kommune med, at Skiveegnen kommer til at producere som resultat af den nye aftale mellem kommunen og naturgasselskabet. Aftalen er den første af sin slags herhjemme. Skive Kommune og HMN Naturgas er i færd med at anskaffe et større antal gasdrevne biler til hjemmeplejen, centraladministrationen og teknikere. Ved konferencen d. 31. januar vil HMN Naturgas præsentere og informere om det nye tankanlæg. Tekst: Kris Vetter DET ER REN ENERGI Anne Seth Madsen T: E: Niels Bahnsen T: E: Hans Henrik Hansen T: E: Både private og offentlige investorer foretrækker NIRAS som rådgiver, når der skal etableres eller ombygges biogasanlæg i Danmark. Vi sørger for forretningsplan, myndighedsgodkendelser og udbudsmaterialer. NIRAS A/S Vi fører tilsyn med byggeri og idriftsættelse, og vi rådgiver under drift. Kort sagt vi er med i hele forløbet. Det giver ren energi.

7 Energi til opgradering af biogas For de 2 mest anvendte opgraderingsmetoder, er amin-processen (AMMONGAS) klart overlegen i forhold til trykvands-processen på alle områder. Denne artikel viser, at man skal sammenligne pærer med pærer er aminprocessens energiforbrug også konkurrencedygtig. I begge processer absorberer man kuldioxiden, CO2 i en væske i en kolonne, og driver den ud af væsken igen i en anden kolonne. I trykvandsprocessen anvendes vand, men da vand ikke kan opløse ret meget CO2 må processen ske under tryk (f.eks. 8 bar), og behøver trods trykket store vandmængder. I aminprocessen anvendes en vandig opløsning af en svagt basisk væske (en amin), der er langt mere effektiv i henseende til at kunne opløse CO2. Derfor behøver denne proces ikke at foregå under tryk, og kan nøjes med et mindre cirkulerende væskeflow, hvilket naturligvis gør denne proces billigere og mindre pladskrævende, samt meget billigere i elforbrug, fordi der hverken skal sættes tryk på væsken eller gassen. Træerne vokser imidlertid ikke ind i himlen, for når aminen har let ved at absorbere CO2, betyder det også, at der skal varme til at drive den ud igen af vaskevæsken. Derved får processen i modsætning til trykvandsprocessen, et varmebehov. Både varme- og elbehov er for begge processer naturligvis noget afhængig af rammebetingelserne. Her følger imidlertid et forsøg på at sammenligne. Aminprocessen er baseret på målinger og beregninger ud fra opgraderingsanlægget på Hashøj Bioenergi leveret af AMMONGAS, og for trykvandsprocessen baseret på, hvad en af de største udbydere af denne proces angiver i sine brochurer. Som overordnede rammebetingelser er her valgt: Indholdet af metan i den rå biogas: 67% og i den rensede gas 98,5% ved 4 bars overtryk og tørret ned til et dugpunkt på -7grader C, udetemperaturen er årsmiddel, El pris 60 øre/kwh og varmen baseret på træpiller til 1800 kr./ton. I genbrug af spildvarmen fra aminanlægget er regnet til 50%. Med disse forudsætninger kan så udregnes følgende pr m3 opgraderet gas: Ved omregningen mellem El og varme er regnet med, at der incl. transmissionstab kan laves 0,4 kwh el af en kwh varme (langt den største del af vores el kommer stadig fra en varmekilde). Aminprocessen (AMMONGAS) Trykvandsprocessen Elforbrug kwh 0,15 0,4-0,5 Varmeforbrug kwh 0,50 Kr./m3 gas, El + varme: 0,26 0,24-0,30 Omregnet til ren varmeforbrug kwh 0,9 1-1,25 Ved valget af proces må aminprocessens øvrige fortrin imidlertid også tages i betragtning. De væsentligste af disse er: Lavere pris Større effektivitet, altså renere gas Mindre metan-udslip Mindre pladsbehov Nemmere og billigere service Kan reducere 1600 ppm svovlbrinte til 1 ppm Producerer ikke spildevand Leverer en steril gas uden risiko for bakteriekim Ingen risiko for begroning i selve anlægget Mulighed for hurtig, kvalificeret dansk service. Små kompressorer, da CO2 fjernes før komprimering. Kan efter aftale produceres lokalt. Opgraderingsanlægget på Hashøj Biogas leveret af AMMONGAS Dansk Biogas-opgraDering - i høj kvalitet til lav pris... Hvorfor først lave varme til EL, hvis man kan opgradere biogas direkte med varme fra f.eks. gas, træpiller, flis eller halm. Og så endda til 99% ren metan med >1% CO2, H2S<1PPM med et samtidigt metantab til atmosfæren på <0,1%. AMMONGAS i Glostrup tilbyder komplette opgraderingsanlæg inkl. komprimering, tørring og måling. Fordele ud over den lave pris og høje gaskvalitet: Fylder kun lidt. Meget lavt strømforbrug. Trykløs proces betyder: stabil drift+enkel og billig service. Ingen spildevand. Kræver ikke svovlrensning først. Produktion i Jylland betyder hurtig, kvalificeret dansk service. AMMONGAS A/S Ejby Mosevej Glostrup Tlf

8 Praktiske oplysninger Sted KulturCenter Limfjord, Skyttevej 12, 7800 Skive Tidspunkt 31. januar og 1. februar 2013 Målgruppe Borgmestre, kommunaldirektører, tekniske direktører Lokale, regionale og nationale politikere Energistyrelsen, trafikstyrelsen, transportstyrelsen Klimakonsulenter, klimakoordinatorer, udviklingskonsulenter Innovationsnetværk, erhvervscentre og konsulenter Naturgasselskaber, energiselskaber, biogasproducenter, bioenergibranchen, greentech virksomheder Tilmelding Tilmelding sker på senest den 15. januar Pris Deltagelse torsdag 31. januar Konference inkl. kaffe og frokost...800,- DKK Middag inkl. underholdning...500,- DKK Deltagelse fredag 1. februar Studietur efter eget valg...500,- DKK (alle priser er ekskl. moms.) Sådan finder du konferencen GPS koordinaterne er X= Y= (efter koordinatsystemmet UTMZone 32 Euref89) Autoforhandlere, transportservicevirksomheder, trafikselskaber, busselskaber, vognmænd Erhvervsskoler, højere læreanstalter og forskningsinstitutioner Kommunale udbudsansvarlige, miljøansvarlige og trafikplanlæggere. Hovedindgang Konferencelokaler Udstillingsområde Vmarketing Kulturcenter Limfjord

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013. Nu kommer gasbilerne

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013. Nu kommer gasbilerne Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 2 2013 Nu kommer gasbilerne www.dongenergy.com ENERGI I FORANDRING VI FINDER ENERGIEN NU OG I FREMTIDEN Den dobbelte udfordring Vi bruger alle energi i hverdagen.

Læs mere

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer

DEBRA EnergiNyt. DEBRA, Dansk Energi Brancheforening. Energibranchen.dk. NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen. HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA EnergiNyt Energibranchen.dk FAGBLADET FOR SERVICEBRANCHEN FOR ENERGIANLÆG NR. 2 Juli- 2014 NYE VISIONER 6 DEBRA skærper profilen HMN 16 Åbner flere gastankstationer DEBRA, Dansk Energi Brancheforening

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014. Øget fokus på gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2014 Øget fokus på gas til transport G a s t i l t r a n s p o r t Nordjyllands Trafik har indsat seks nye biogasbusser på rute 73 mellem Aalborg og Frederikshavn.

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 9. årgang Nummer 39 Marst 2012 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Hvor langt kan man køre på en balle halm? Dieselbilen bliver miljøvenlig med bioethanol i tanken Biogas og diesel er et perfekt

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 37 September 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Fokus på VE-gasser Bioethanol i dieselbiler giver helt nye perspektiver Metangas kan blive en genvej til brintsamfundet

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2012 Europas største biogasanlæg klar til indkøring I n d h o l d L e d e r Gasteknik nr. 1 februar 2012 101. årgang Af Ole Albæk Pedersen, formand for

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012. Vellykket Verdensgaskonference Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2012 Vellykket Verdensgaskonference 2012 Den kreative gas Årsmøde i Dansk Gas Forening 22.-23. november 2012 Årsmødet er i år stedet, hvor det Internationale

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 10. årgang Nummer 44 Juni 2013 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller København har fået 15 nye brintbiler Brændeovn med autopilot Sur gylle kan give mere gas BioPress 8617 8507 www.biopress.dk

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014. Gang i den grønne gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 4 2014 Gang i den grønne gas til transport Årets gaskonference 2014 13.-14. november på Hotel Scandic, Sydhavnen København Nye gasser - nye perspektiver

Læs mere

Spar på energien! Spar på energien!

Spar på energien! Spar på energien! Spar på energien! Kraftvarme Spar på energien! lllll NYT lll Spar på energien! Foreningen Danske Kraftvarmeværker og DFP har sammen taget initiativ til et nyt branchetilbud omkring opfyldelse af fjernvarmeselskabernes

Læs mere

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum Mindre griseri når vi går fra fossil til vedvarende energi Tema Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 2 / April 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget. energiforum

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 1 2014 Den nye DGF-formand: Mere fokus på gassens rolle i samfundet Gas Innovations Inspiring Clean Energy International Gas Union Research Conference 17.-19.

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul!

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012. Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 6 2012 Vi kan nå det endnu: - Spar på energien og brug gas i stedet for kul! G a s t i l t r a n s p o r t De senere år har der været meget fokus på elbilers

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

Klima & Energi. Strategi 2029

Klima & Energi. Strategi 2029 Klima & Energi Strategi 2029 2013 Bæredygtighed En udvikling er bæredygtig, hvis den opfylder de nuværende behov uden at overbelaste nutiden og forbruge fremtiden. Vi forbruger fremtiden, hvis vi bringer

Læs mere

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2013. Nye fremstød for gas til transport

Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2013. Nye fremstød for gas til transport Gasteknik Tidsskrift fra Dansk Gas Forening nr. 5 2013 Nye fremstød for gas til transport International Gas Union Research Conference 17.-19. september 2014 i Tivoli Congress Center, København Sidste frist

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

HMN Naturgas I/S. Årsrapport 2014

HMN Naturgas I/S. Årsrapport 2014 18. marts 2015 Sagsnr.: 2014080031 HMN Naturgas I/S Årsrapport 2014 CVR nr. 3250 5821 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 HMN s arbejde for den grønne omstilling... 11 Biogas og miljøfordele...

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas

BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE. Forretningsmodeller for biogas BIOGASMULIGHEDER I RANDERS KOMMUNE Forretningsmodeller for biogas Kolofon Beregningsværktøjet til denne forretningsmodel er udviklet i samarbejde mellem Randers Kommune og Innovationsnetværket for Biomasse

Læs mere

Træaske kan bruges til opgradering af biogas

Træaske kan bruges til opgradering af biogas F orskning i Bioenergi, Brint og Brændselsceller Nr. 32 Februar 2013 Træaske kan bruges til opgradering af biogas Forskere ved Sveriges Landbrugsuniversitet har fundet frem til, at aske fra forbrænding

Læs mere

NYT lll. Kraftvarme. GrønGas A/S Vrå. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Perspektiv mod øst fra Vråvej

NYT lll. Kraftvarme. GrønGas A/S Vrå. lllll MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV ÆRKER. Perspektiv mod øst fra Vråvej Kraftvarme lllll NYT lll N U M M E R 1 2 1 F E B R U A R 2 0 1 3 GrønGas A/S Vrå Perspektiv mod øst fra Vråvej VRÅVEJ Perspektiv mod vest set fra Vrejlev Klostervej ÅLBORGVEJ MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KRAFTVARMEV

Læs mere

Københavns Klimaplan

Københavns Klimaplan Københavns Klimaplan Indhold Indhold... 1 1 CO2-neutral i 2025 Københavns Klimaplan... 4 1.1 Sådan læser du klimaplanen... 6 2 Mål, vision og strategi - hvad er det, vi vil opnå?... 7 2.1 CO2-reduktion

Læs mere

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012

Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af BIOGASANLÆG 2012 Kogebog for etablering af biogasanlæg 2012 Redaktion: Denne udgave er redigeret af Knud Tybirk (Agro Business Park/Innovationsnetværket for Biomasse) og bygger

Læs mere

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill.

Grill. uden kul og gasflasker. Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle. Vind. Vind. +guide. og forøg husets værdi. en gasgrill. en gasgrill. dengas Naturgas Fyn Magasinet 2. årgang 2013 nr. 01 Gi Fremtidens energi Naturgassens vigtige rolle +guide Vind Vind en gasgrill en gasgrill se side 12 se side 21 Grill uden kul og gasflasker Tema Renover

Læs mere

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08

#SMART ENERGI. Fremtidens energilandskab er elektrificeret NR. 3 2015 SIDE 08 MAGASIN UDSENDT AF ENERGINET.DK OG DANSK ENERGI NR. 3 2015 #SMART ENERGI Fremtidens energilandskab er elektrificeret SIDE 08 03 Smartgrid er en evolution, ikke en revolution. Ifølge international ekspert

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere